)FHHF7EFDD747*) I J O "#$%&'())*)'%+'," name="description"> )FHHF7EFDD747*) I J O "#$%&'())*)'%+',">

!!! !"#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!! !"#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 "#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) i Norrbottens län Norrbotten

2 4++563"") 47789:;;) < G <>)FHHF7EFDD747*) I J O "#$%&'())*)'%+', -./",0(",1*,+2'',/',3%4,&/+)&(5%+6, 7 8#33/+*&('*#+, 9: 9C A2>/55DE>>%>)%, 9C #$%&'&((&$)*+&$),- #$%&'.*'%&)&(*/&$%&'0$12&.*'%&)&(*,3 #$%&'.*'%&)&(%1++&(,4 56$789:;<'.*(7=6(.*'$1$),4 >9(%7&%%*$)&)*+&$),? =P =S <T <T <= F*>(<(,9,G,H%)/>'(''(=%>>,(+'(>,4%>'(<("%I(+'(>,/+*&(,4%>'(<("%, J9 F*>(<(,J,G,H%)/>'(''(=%>>,&K+)L,#M0,2>4%"DK"4%>+*+<,52,4%>'(<("%, F*>(<(,C,G,H%)/>'(''(=%>>,(+'(>,4%>'(<("'*33(", F*>(<(,N,G,O'1P"4%"*+<, F*>(<(,Q,G,O")5"/+<>*<,5"#$%&'=/4<%', JJ JC JN CJ "

3 =>)?%(U50$2&0$&) H(9E*2%$&+$I J(0$.0%K1'.$1$)&(12'1+&%=(<)&$ N*$%(&')&%&$,- O4"-35#PQR SSSG7%0.1*=(&+E&$.*%G7* L&+B*(2&$7C&(%$*(7I T*'&LB*(1)*72&'*B&M9((K9%%*$ U90($&'$0++*(I "F,F8VVW 59$%&2%C*(79$I X(C9Y&721$*$ 59$%&2%0CC)1=%*(I X(C9Y&721$*$ O4W"-U0927*$)1 FO"W8",FF" FWF8?"O4VF" 0(C9G%&721$*$[$&%0(72A..7=9(*$1$)*$G7* 0(C9G%&721$*$[)+&1'G:9+ SSSG$9((K9%%*$G$&%0(72A..7=9(*$1$)*$G7* -

4 <>)&11&+2&$$+.+/)) (*29(.=6()'9K&'&%*+C*(&%0(*(7&%%*7G C<,VVF8%&'*%G %9%&'%,F)*$9+=6(.&0%K1'.$1$)&(1'12&+<$)&29++0$*(\B&(&BW%B<.&)&(7\9:;- *$.&)&(7+*.7&++&$%&)*%V-0%K1'.&.*GX%6B*(.*%%&)*$9+=6(.*B179+&B7'0%$1$) B<(&&==17:;*(\&$$9$7*(9:;0%721:2G _1(*29++*$.*(&(&''&*$721'.&\=6(*$1$)&(\7%0.1*=6(K0$.9:;7&++&$7'0%$1$)&(&B &''&7'&)&%%=9'2K1'.&12'1+&%=(<)&$Gc*%=1$$7C'&%7=6(+<$)&='*(dQM9((K9%%*$9:;;*'& '&$.*%G 872&C&(0+=6( $ _1(*29++*$.*(&(.*770%9+*$+<')(0CC=6(.*$79+B1''K1.(&%1''=(&+%1.& 3

5 4 G>)?%(U50$'%5V5+$&$.(+) <%*(29CC'1$)7+*2&$17+*((172*(&(&%%72E0%&U9(.*$72'1+&%7A7%*+=(&+=6(71)%1''*$ 6B*()(1C&$.*7A=%*$B&(1%&%%K&(,&/+)&(5)+*12+,12'1+&%=(<)&$1M9((K9%%*$\ )(33(+DK"(,4%>'(<("%,'92&'%9:;/'K&(,&#+'(&'%",+*''&$.*'%&)&(*1$%(*77*(&.*&%% 7<79++&%=6(76(E$1$)\*$*()1\%(&$7C9(%*(\.*+92(&%19:;7*(B1:*G >6(&%%0CC$<62&.20$72&C9+2'1+&%=(<)&$9:;72&C&79:1&'%2&C1%&';&(B1)*$9+=6(% 7&+K&$.+*..*;*')'<$)&0%K1'.$1$)&($&1B&(E*29++0$)*$9+=6(&6CC$& &7717%*$%\-'.*'"%/'".*+\79+K6(E&.*1+1%%*$C<=*K(0&(1G B<(C(9=1'A%%*('1)&(*12'1+&%=(<)&$9:;)1B*%B17=<.*'%&)&(*1$%(*77*(&.*&BB<(&6B(1)& 0%K1'.$1$)&(\7%0.1*:1(2'&(9:;20'%0(&((&$)*+&$)G FFF+*.'*++&(7%&(2&\.*+92(&%172&=9'2(6(*'7*$M&%0(72A..7=6(*$1$)*$GLA=%*%=6( =6('&$.7KA).70%B*:2'1$)G,

6 7C*:1=12%+9%.*1$)<*$.*=6(*$1$)&($&7+*.'*++&(G 720''*K'1*$'1)%Y&K*'',G, S+'(>, '*>>DP>>%+, TE5, S+'(>, 4%>'(<("%, T*4, T#'(>', '*33(",,F "FF, "FF )(0$.729'&e)A+$& F ",FF X%K1'.$1$)7;*') "VF,? 33VF %1++&(e0%K1'.$1$), X%K1'.$1$)7;*')?F,? O?F %1++&(e0%K1'.$1$) C:, U;OAASV, Q7:, U;OAASV, JNN:, Y&K*'', c*9'12&+9+*$%*$720''*0cc$<=6'e&$.*(*70'%&%i WK"%>P)+*+<,*,<"/+4)&#>(I<E3+()*/3, h'.*(7)(0cci,38,v<( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi j2&.20$72&ci c*$)1b$& 1$.1B1.0*''&'67$1$)&(G 81P>>)DK"%>P)+*+<, h'.*(7)(0cci 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi LB<(%&%%B*%& j2&.20$72&ci 1$.1B1.0*''&'67$1$)&(G, O'=*>4+*+<)0%><,*,1("$%,&#33/+, h'.*(7)(0cci Z'&$.&.*<'.(&( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi LB<(%&%%B*%& j2&.20$72&ci J*$9+)<$)&B)(0$.*($&12'1+&%=(<)&$G

7 _&.2&$+&$)6(&79+1$.1B1.l_&.2&$29++0$*$)6(&9:; B&.)6(.1$29++0$l_&.2&$B11LB*(1)*)6(&l_&.)6(71$9+ ^Xl5'1+&%=6(;&$.'1$)&(9:;)'9K&'&1$1%1&%1BGb6E'1);*%*(%1'' '92&'0%B*:2'1$)G O'=*>4+*+<)0%><,G,)(3>*+<,(1,4%,)#3,<%+#3<2'',/'=*>4+*+<(",*,&#33/+%"+(, h'.*(7)(0cci Z'&$.&.*<'.(&( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi j2&.20$72&ci LB<(%&%%B*%& &2%0*''&2'1+&%C(9E*2%1&$.(&.*'&(&B Q$7C1(&%19$d c*'%&)&(*c<7&+'1$)70%k1'.$1$)*$1t&c&(&$.&,oe0$1"f,,g W

8 I>)*5+(12W%&+,5)(X6)%5V#"$&$) Q*$'1);*%+*.C(9E*2%C'&$*$)*$9+=6(.*71.*:*+K*("F,F*$=6(7%&0%K1'.$1$)1 7&+B*(2&$+*.2'1+&%7%(&%*)*$0*12'%3,""4'++C<U $Gc*$$&=6(7%& 0%K1'.$1$)=0$)*(&.*79+*$%*7%0%K1'.$1$)=(<$B1'2*$*(=&(*$;*%*(.(9)7%1'' *$.*'1C(9E*2%*%Gc*$$&0%K1'.$1$);&(K*297%&%7&B.*.*'%&)&$.*9()&$17&%19$*($& "#$%&'())*)'%+', b&m1&(>&(m1$&(k*%&.*79+&7717%*$%1c(9e*2%*%=(<$+1%%*$&b=*k(0&(1%1''7'0%*%&be0$1g V

9 O -.",/(",0*,+1'',.',2%3,&.+)&(4%+5, 0%K1'.$1$)&(1B&(E*29++0$G#(K*%7)<$)*$;&(17%9(%7*%%B&(1%.*$7&++&G Q$'*.$1$)*$;&(B&(1%+&(2$&.7=6(1$)*$9:;29$%&2%72&C&$.*%79+;0B0.7&2'1)*$72*%% 0%K1'.$1$)7;*')*$G "FF.*'%&)&(*nT&C&(&$.&o'A=%*7$1%%*%K*%A.'1)%G >6(&%%'9:2&.*'%&)&(*79+2&$72*1$%**$K&(%720''*29++&=6(2'1+&%%*+&%2(A..&.*7 ;%%CIeeP*77Np"GS9(.C(*77G:9+:A2'1$)1DA77'&$.9:;>1$'&$.79++&(*$"F,FG K1'*$=<(+&$:A2'&%1''DA77'&$.qG )(0$.*$1=(<)&$0$.*('6(.&)*$9:;C<76$.&)*$B&(&+*(1$(12%&.C<'67$1$)&(GX(C9 =1'+7$0%%&(9:;&$1+&%19$*(;&(B17&%71C(*7*$%&%19$*$G X%K1'.$1$)7;*')*($&+*.0%K1'.$1$)C<K<.*'6(.&)9:;76$.&)K'*B7&++&$%&)*%W%1''

10 3$14<",+9:;08'AA'+%6*+>D,"<Gc*%B<7*$&(*&B7'0%&.*71$^'+9C*.%0($g)*$9+;*'& LB*(1)*1T&C&(&$.&.*$;*')*$GX$.*(.*$$&;*')'<)=9207C<;&$.'1$)9:;.*%717%& 977=6(*7'&)$&%*+&$G^]*+C*'B177%&(%&.*7*$)(0CC79+C'&$*(&()6(&*$ ;%%CIeeSSSG$9((K9%%*$G7$=G7*eS9(.C(*77elC&)*r1.s,W"- 6#22.+*&('*#+, ^$7%9(.*'&B&(K*%*%+*.C(9E*2%*%;&(;&$.'&%9+&%%29++0$1:*(&+*.*$)&)*(&.* C(1B&%C*(79$*(9:;+*.=6(*$1$)&(\K<.*=6(&%%+&(2$&.7=6(&0%K1'.$1$)&($&9:;=6( &%%72&C&.*%79:1&'&2&C1%&'79+;&(B&(1%*%%&BC(9E*2%*%7+<'G,F

11 B&(1%&%%29$%&2%0CC)1=%*(%1''+*.'*++&(1M&%0(72A..7=6(*$1$)*$9:;ZA&=6(*$1$)&( 20$$&%0CC.&%*(&7G Jkm Kir Gäl Arv Älv Bdn Ptå Lul Arj Övx Övt Klx Hap Paj Telefonsamtal NF-medlemmar x x x x x x x x x x x x x x E-post NF-medlemmar x x x x x x x x x x x x x x Postutskick NF-medlemmar 1 x x x x x x x x x Flygbladsutdelning x x x x x x Affischering själva x x x x x Affischering Studiefrämjandet x x x x x x Telefonsamtal byagrupper x x E-postutskick byagrupper x x x x x x x x x x x x Postutskick byagrupper x x x x x Annons i tidning x x x x x " x " x " x - x x x " x x -Q7&+K&$.+*.&$$9$7*(1$)=6(#(B1.7E&0( 2'1+&%C(9E*2%.*$,V=*K(0&(1"F,,C<50'%0(*$7;071P0'*<9:;.*%&$.(&B&( &C(1'"F,,GH<.*%=6(7%&&((&$)*+&$)*%=1:2B1+6E'1);*%*$&%%C(*7*$%*(&B<(%C(9E*2%

12 ^=%*(7&+'1$)70%K1'.$1$)*$%9)*$&B.*'%&)&($&1$1%1&%1B%1''*$)(0CCC<>&:*K K(*B+*.1$KE0.&$%1''7&+'1$)70%K1'.$1$)*$\*$%1.$1$)\M&%0(2(&=% 0%K1'.$1$)*$79+C*(79$*$.*'%&)1%1\1$(&+&%1=9%9)(&=1*(&B.*&$.(&0%K1'.$1$)&($&G

13 ,,, 7'"('%8*)&(,9%):.';,<2,*+'%,9%"8%',&(+,&#22(,'*::,=./(22%3>, +<'*%B&(&%%$<0%%1''=9'2G F+$&")&%%&+/51&+/) %(*.E*.*'+9%C'&$*(&%Gc*$7%6(7%&62$1$)*$&B&$%&'*%&((&$)*+&$)7%<( &(K*%*GL'0%'1)*$B17&.*.*%71)&%%.*%B&(K*%A.'1)%7B<(&(*&%%7&+'&.*'%&)&(*=6(*$,-

14 M9%*(&71.*%=&''*%K6(9:27<&%%.*77&%(*B&(1$$&$B1;&.*'A:2&%7(*2(A%*(&*$ &7717%*$%%1''C(9E*2%*%G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 120 % 340 % 71 % % 133 % -$."##%/%,ab*$2&''&.0%k1'.$1$)7;*') F+$&"),5"$&/&%5)Y)&+$&")#+.0&),5"$&/&%5) +<'*%+*.-,4iG 729'2'&77G %(*.E*.*'&B.*%C'&$*(&.*GJ*$9+7$1%%*%1.*7E0)*$9+=6(.&%B<.&)&(7 n5&'1]o9:;79+;6)7%"3.*'%&)&(*n51(0$&ogc*)*$9+=6(.&*$.&)70%k1'.$1$)&($&;&.* =0$2%19$&B&$%&'*%.*'%&)&(*C<0%K1'.$1$)&($&G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 315 % 242 % 30 % 48 % 146 % -$."##%0%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*'),3

15 F+$&"),5"$&/&%$.11&%) B&(&''%=6('<$)&\)*$9+7$1%%,"%1++&(C*(;*')+9%C'&$*(&.*,?%1++&(Gc*%%&.(&( $*(&$%&'*%.*'%&)&(%1++&($<)9%+*$.*$%A.'1)&7%*9(7&2*$%1''&%%B1K&(&$<..*0CC %1''.(A)%*$=*+%*.*'K*(9(;0B0.7&2'1)*$C<7B<(1);*%*($&&%%(*2(A%*(&.*'%&)&(*G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 577 % 363 % 21 % 51 % 121 % -$."##%1%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*') CW+VZ)(X6)3",5%V2W%,5"+.+/) Skola 2 Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål (procent) Resultat antal 316 K 314 M 61 K 60 M 52 K 31 M 18 K 11 M Resultat procent K 416 M $."##%2%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*') 1.*=&''B1*=%*(=(<)&%<'.*($B&(1*(&%+*''&$,-9:;V4<(G h'.*(7=6(.*'$1$)*$=6(.*'%&)&($&c<0%k1'.$1$)&($&'1))*(1)*$9+7$1%%c<-o<(+*.*$ Skola 2 Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Medelålder deltagare år Medelålder kvinnor år Medelålder män år $."##%3%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*')

16 E(%$V&$$)5+/&/51&+/) +*.*''*(K'1B1%&2%1B&1M&%0(72A..7=6(*$1$)*$\*$=*+%*.*';&(%&)1%29$%&2%+*.*''*( ;&$.=0'';&(29$%&2%&%T*'&LB*(1)*72&'*B&G-,\"i0CC)*(&%%.*29$%&2%&%*$&$$&$ ^%%&$%&'.*'%&)&(7%A(.&C(9E*2%0%2(17%&''17*(&.*71)17&+K&$.+*. 7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&,V8,OE0$1\7* ;%%CIeeSSSG$9((K9%%*$G7$=G7*eS9(.C(*77elC&)*r1.s,W"- #(K*%*%+*.0%B*:2'&$.*%&B.*77&29$2(*%&C(9E*2%9:;*$=9(%7&%%0CC=6'E$1$)9:; 9()&$17&%19$*(GQ)(0$.*$;&$.'&(.*%E01$%*9+C(9E*2%0%&$9+&%%=<1)<$)C(9:*77*( =6(*%%=9(%7&%%2(&=%=0''%2'1+&%&(K*%*1M9((K9%%*$G Q72(1B&$.*%7%0$.7*(B1*%%%A.'1)%%1''C(9E*2%*%29CC'&%'92&'%2'1+&%&(K*%*2(1$)+&%;& 71$)(0$.15&'1]GQZ9.*$;&(*%%7*.&$'<$)%1.%1''K&2&K*.(1B*%+1'E6&(K*%*=<%%*$ _1%A:2*(9777*&%%B1;&('A:2&%7+*.7A=%*%&%%1$7C1(*(&%1'''92&'&2%1B1%*%1.*%29(%& C*(7C*2%1B*%G ^]*+C*'C<+1$.+&C2(1$)+&%9:;2'1+&%=(<$7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&G,?

17 ,W L&+'1$)70%K1'.$1$)*$79+B&(.*$717%&&2%1B1%*%*$+*..*'%&)&(*1C(9E*2%*%K'*B*$ K(&70++*(1$)&B;*'&.*%)<$)$&;&'B<(*%GN1(2&*$%(*.E*.*'&B.*79+)*$9+)<%% &%%+<'*%+*.&%%62&20$72&C7$1B<$12'1+&%=(<)&$;&(0CC$<%%79:;&%%*$C(9:*77&B =<.*'%&)&(**''*(0%*K'1B$&0%K1'.$1$)&(G c*77&c*(79$*(2&$.*770%9+%&+*.71)20$72&c*$.*=<%%c<2'1+&%0%k1'.$1$)*$%1'' H9'1%12*(;&(9=%&B&(1%7B<(&&%%=<&%%29++&%1''0%K1'.$1$)&($&G_1;&(;&=%*$ <%*(K0.%1''*$C9'1%12*(C)&&B'<)%.*'%&)&(&$%&'\1#(B1.7E&0(G_1.*%%='*(%&' _1;&(=6(762%&%%17<+<$)&=&''.*%B&(1%+6E'1)%1$KE0.&(*C(*7*$%&$%*(=6(29++0$*$G U \H1%*<\P0'*<9:;5&'1]GQA%%*('1)&(*%B<29++0$*(;&(B1;&=%*(KE0.&$.*9+.*'%&)&$.*=(<$29++0$*$\.*%B&(1.*77&79+B1=1:2%&:2&$*EC)&=6(=<.*'%&)&(*GQ*$ =1:21$)*$79+.*'%9)G

18 ,V #%%B17&++&$=6(%.*'%&)&(*'92&'%9:;0%62&%29$%&2%*$+*''&$.*+K<.*'92&'%9:; ^=%*(79+B1;0B0.7&2'1)*$+&(2$&.7=6(%0%K1'.$1$)&($&B1&M&%0(72A..7=6(*$1$)*$7 "e-&b.*'%&)&($&c<0%k1'.$1$)&($&;&(b&(1%+*.'*++&(1m&%0(72a..7=6(*$1$)*$\ ;*')0%K1'.$1$)B&(&''%=6(9C%1+17%172%9:;2&$72*'1%*)9.%A:2'1)%2&$B129$7%&%*(&1 K&2)(0$.*$G H<.*%19)(0$.0%K1'.$1$)&(79+;6''7.*'%9)1)*$9+7$1%%:&VC*(79$*(C*(;*')G>A(& 1$%(*77&$%Gb&(2$&.7=6(1$)*$;&(1$%*(12%&%71)+*(+9%2B1$$9(9:;+&$720''*20$$& &%%.(&&''&6B*(*$2&+1+&(2$&.7=6(1$)*$9:;;&(1$%*;*''*(=6(762%2'0(&0%B*+79+ *''*(&%%=6(K17*.*77&&7C*2%*(G 20$72&C7$1B<12'1+&%=(<)&$;&(;6E%7G #%%.*'%&C<*$&$.(&&2%1B1%*%19:;+*.7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&B17&(C<7%9( (*.&$*]17%*(&$.*9()&$17&%19$*(G_1;9CC&79:;%(9(&%%.*79+;&()<%%+*.1 =6(*$1$)&(79+*$*==*2%&B.*%%&C(9E*2%29++*(&%%.(1B&2'1+&%=(<)&$171$ 9()&$17&%19$9:;&%%.*79+(*.&$B&(1%+*.'*++&(1%G*]GM&%0(72A..7=6(*$1$)*$=<%% 7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&7*(B*(&.*B1+6%*7C'&%7*$9:;.*$$&1$(&+$1$))&B

19 =(&+)<$)G &2%1B1%*%9:;)**$*$2*'1$)<$)%1''.*+G *(KE0.&=9(%7&%%7%6.%1''&''&79+B17&(1$%(*77*1=(<)&$GJ*$9+&%% &$.(&.*'&(&B'&$.*%Gb6E'1);*%*$=1$$7(*.&$$09:;29++*(&%%*(KE0.&7&%% 1$%(*77*(&.* %+*.1&(K*%*%G T*'&LB*(1)*72&'*B&M9((K9%%*$29++*(162&.9+=&%%$1$)1.*%=9(%7&%%&&(K*%*%&%% Q>)?%(U50$-#,/5$) c*$0(7c(0$)'1)&c(9e*2%k0.)*%*$(*.9b17&71k1'&)&4g (*2(A%*(1$)G,O

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare?

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? - Det är väldigt varierande. När jag började så menade de som anställde mig att jag skulle

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n

INNEHÅLL. A f f ä r s g u i d e n Affärsguiden 1 INNEHÅLL VÄLKOMMEN...2 VILKEN TYP AV VERKSAMHET VILL DU HA?...3 HUR JOBBAR VI?...5 LANSERA VERKSAMHETEN...7 BYGG EN SOLID VERKSAMHET...9 REKRYTERING... 17 PROSPECTS... 21 SKAPA INTRESSE...

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej!

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej! BILAGA 1 FÖLJEBREV & ENKÄT BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT Följebrev Hej! Den xxxx deltog du i aktiviteten xxxx i xxxx som arrangeras av xxxx inom ramen för den gemensamma satsningen Det företagsamma Värmland.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 1 2007 Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt 72 000 invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer