!!! !"#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!! !"#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 "#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) i Norrbottens län Norrbotten

2 4++563"") 47789:;;) < G <>)FHHF7EFDD747*) I J O "#$%&'())*)'%+', -./",0(",1*,+2'',/',3%4,&/+)&(5%+6, 7 8#33/+*&('*#+, 9: 9C A2>/55DE>>%>)%, 9C #$%&'&((&$)*+&$),- #$%&'.*'%&)&(*/&$%&'0$12&.*'%&)&(*,3 #$%&'.*'%&)&(%1++&(,4 56$789:;<'.*(7=6(.*'$1$),4 >9(%7&%%*$)&)*+&$),? =P =S <T <T <= F*>(<(,9,G,H%)/>'(''(=%>>,(+'(>,4%>'(<("%I(+'(>,/+*&(,4%>'(<("%, J9 F*>(<(,J,G,H%)/>'(''(=%>>,&K+)L,#M0,2>4%"DK"4%>+*+<,52,4%>'(<("%, F*>(<(,C,G,H%)/>'(''(=%>>,(+'(>,4%>'(<("'*33(", F*>(<(,N,G,O'1P"4%"*+<, F*>(<(,Q,G,O")5"/+<>*<,5"#$%&'=/4<%', JJ JC JN CJ "

3 =>)?%(U50$2&0$&) H(9E*2%$&+$I J(0$.0%K1'.$1$)&(12'1+&%=(<)&$ N*$%(&')&%&$,- O4"-35#PQR SSSG7%0.1*=(&+E&$.*%G7* L&+B*(2&$7C&(%$*(7I T*'&LB*(1)*72&'*B&M9((K9%%*$ U90($&'$0++*(I "F,F8VVW 59$%&2%C*(79$I X(C9Y&721$*$ 59$%&2%0CC)1=%*(I X(C9Y&721$*$ O4W"-U0927*$)1 FO"W8",FF" FWF8?"O4VF" 0(C9G%&721$*$[$&%0(72A..7=9(*$1$)*$G7* 0(C9G%&721$*$[)+&1'G:9+ SSSG$9((K9%%*$G$&%0(72A..7=9(*$1$)*$G7* -

4 <>)&11&+2&$$+.+/)) (*29(.=6()'9K&'&%*+C*(&%0(*(7&%%*7G C<,VVF8%&'*%G %9%&'%,F)*$9+=6(.&0%K1'.$1$)&(1'12&+<$)&29++0$*(\B&(&BW%B<.&)&(7\9:;- *$.&)&(7+*.7&++&$%&)*%V-0%K1'.&.*GX%6B*(.*%%&)*$9+=6(.*B179+&B7'0%$1$) B<(&&==17:;*(\&$$9$7*(9:;0%721:2G _1(*29++*$.*(&(&''&*$721'.&\=6(*$1$)&(\7%0.1*=6(K0$.9:;7&++&$7'0%$1$)&(&B &''&7'&)&%%=9'2K1'.&12'1+&%=(<)&$Gc*%=1$$7C'&%7=6(+<$)&='*(dQM9((K9%%*$9:;;*'& '&$.*%G 872&C&(0+=6( $ _1(*29++*$.*(&(.*770%9+*$+<')(0CC=6(.*$79+B1''K1.(&%1''=(&+%1.& 3

5 4 G>)?%(U50$'%5V5+$&$.(+) <%*(29CC'1$)7+*2&$17+*((172*(&(&%%72E0%&U9(.*$72'1+&%7A7%*+=(&+=6(71)%1''*$ 6B*()(1C&$.*7A=%*$B&(1%&%%K&(,&/+)&(5)+*12+,12'1+&%=(<)&$1M9((K9%%*$\ )(33(+DK"(,4%>'(<("%,'92&'%9:;/'K&(,&#+'(&'%",+*''&$.*'%&)&(*1$%(*77*(&.*&%% 7<79++&%=6(76(E$1$)\*$*()1\%(&$7C9(%*(\.*+92(&%19:;7*(B1:*G >6(&%%0CC$<62&.20$72&C9+2'1+&%=(<)&$9:;72&C&79:1&'%2&C1%&';&(B1)*$9+=6(% 7&+K&$.+*..*;*')'<$)&0%K1'.$1$)&($&1B&(E*29++0$)*$9+=6(&6CC$& &7717%*$%\-'.*'"%/'".*+\79+K6(E&.*1+1%%*$C<=*K(0&(1G B<(C(9=1'A%%*('1)&(*12'1+&%=(<)&$9:;)1B*%B17=<.*'%&)&(*1$%(*77*(&.*&BB<(&6B(1)& 0%K1'.$1$)&(\7%0.1*:1(2'&(9:;20'%0(&((&$)*+&$)G FFF+*.'*++&(7%&(2&\.*+92(&%172&=9'2(6(*'7*$M&%0(72A..7=6(*$1$)*$GLA=%*%=6( =6('&$.7KA).70%B*:2'1$)G,

6 7C*:1=12%+9%.*1$)<*$.*=6(*$1$)&($&7+*.'*++&(G 720''*K'1*$'1)%Y&K*'',G, S+'(>, '*>>DP>>%+, TE5, S+'(>, 4%>'(<("%, T*4, T#'(>', '*33(",,F "FF, "FF )(0$.729'&e)A+$& F ",FF X%K1'.$1$)7;*') "VF,? 33VF %1++&(e0%K1'.$1$), X%K1'.$1$)7;*')?F,? O?F %1++&(e0%K1'.$1$) C:, U;OAASV, Q7:, U;OAASV, JNN:, Y&K*'', c*9'12&+9+*$%*$720''*0cc$<=6'e&$.*(*70'%&%i WK"%>P)+*+<,*,<"/+4)&#>(I<E3+()*/3, h'.*(7)(0cci,38,v<( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi j2&.20$72&ci c*$)1b$& 1$.1B1.0*''&'67$1$)&(G 81P>>)DK"%>P)+*+<, h'.*(7)(0cci 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi LB<(%&%%B*%& j2&.20$72&ci 1$.1B1.0*''&'67$1$)&(G, O'=*>4+*+<)0%><,*,1("$%,&#33/+, h'.*(7)(0cci Z'&$.&.*<'.(&( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi LB<(%&%%B*%& j2&.20$72&ci J*$9+)<$)&B)(0$.*($&12'1+&%=(<)&$G

7 _&.2&$+&$)6(&79+1$.1B1.l_&.2&$29++0$*$)6(&9:; B&.)6(.1$29++0$l_&.2&$B11LB*(1)*)6(&l_&.)6(71$9+ ^Xl5'1+&%=6(;&$.'1$)&(9:;)'9K&'&1$1%1&%1BGb6E'1);*%*(%1'' '92&'0%B*:2'1$)G O'=*>4+*+<)0%><,G,)(3>*+<,(1,4%,)#3,<%+#3<2'',/'=*>4+*+<(",*,&#33/+%"+(, h'.*(7)(0cci Z'&$.&.*<'.(&( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi j2&.20$72&ci LB<(%&%%B*%& &2%0*''&2'1+&%C(9E*2%1&$.(&.*'&(&B Q$7C1(&%19$d c*'%&)&(*c<7&+'1$)70%k1'.$1$)*$1t&c&(&$.&,oe0$1"f,,g W

8 I>)*5+(12W%&+,5)(X6)%5V#"$&$) Q*$'1);*%+*.C(9E*2%C'&$*$)*$9+=6(.*71.*:*+K*("F,F*$=6(7%&0%K1'.$1$)1 7&+B*(2&$+*.2'1+&%7%(&%*)*$0*12'%3,""4'++C<U $Gc*$$&=6(7%& 0%K1'.$1$)=0$)*(&.*79+*$%*7%0%K1'.$1$)=(<$B1'2*$*(=&(*$;*%*(.(9)7%1'' *$.*'1C(9E*2%*%Gc*$$&0%K1'.$1$);&(K*297%&%7&B.*.*'%&)&$.*9()&$17&%19$*($& "#$%&'())*)'%+', b&m1&(>&(m1$&(k*%&.*79+&7717%*$%1c(9e*2%*%=(<$+1%%*$&b=*k(0&(1%1''7'0%*%&be0$1g V

9 O -.",/(",0*,+1'',.',2%3,&.+)&(4%+5, 0%K1'.$1$)&(1B&(E*29++0$G#(K*%7)<$)*$;&(17%9(%7*%%B&(1%.*$7&++&G Q$'*.$1$)*$;&(B&(1%+&(2$&.7=6(1$)*$9:;29$%&2%72&C&$.*%79+;0B0.7&2'1)*$72*%% 0%K1'.$1$)7;*')*$G "FF.*'%&)&(*nT&C&(&$.&o'A=%*7$1%%*%K*%A.'1)%G >6(&%%'9:2&.*'%&)&(*79+2&$72*1$%**$K&(%720''*29++&=6(2'1+&%%*+&%2(A..&.*7 ;%%CIeeP*77Np"GS9(.C(*77G:9+:A2'1$)1DA77'&$.9:;>1$'&$.79++&(*$"F,FG K1'*$=<(+&$:A2'&%1''DA77'&$.qG )(0$.*$1=(<)&$0$.*('6(.&)*$9:;C<76$.&)*$B&(&+*(1$(12%&.C<'67$1$)&(GX(C9 =1'+7$0%%&(9:;&$1+&%19$*(;&(B17&%71C(*7*$%&%19$*$G X%K1'.$1$)7;*')*($&+*.0%K1'.$1$)C<K<.*'6(.&)9:;76$.&)K'*B7&++&$%&)*%W%1''

10 3$14<",+9:;08'AA'+%6*+>D,"<Gc*%B<7*$&(*&B7'0%&.*71$^'+9C*.%0($g)*$9+;*'& LB*(1)*1T&C&(&$.&.*$;*')*$GX$.*(.*$$&;*')'<)=9207C<;&$.'1$)9:;.*%717%& 977=6(*7'&)$&%*+&$G^]*+C*'B177%&(%&.*7*$)(0CC79+C'&$*(&()6(&*$ ;%%CIeeSSSG$9((K9%%*$G7$=G7*eS9(.C(*77elC&)*r1.s,W"- 6#22.+*&('*#+, ^$7%9(.*'&B&(K*%*%+*.C(9E*2%*%;&(;&$.'&%9+&%%29++0$1:*(&+*.*$)&)*(&.* C(1B&%C*(79$*(9:;+*.=6(*$1$)&(\K<.*=6(&%%+&(2$&.7=6(&0%K1'.$1$)&($&9:;=6( &%%72&C&.*%79:1&'&2&C1%&'79+;&(B&(1%*%%&BC(9E*2%*%7+<'G,F

11 B&(1%&%%29$%&2%0CC)1=%*(%1''+*.'*++&(1M&%0(72A..7=6(*$1$)*$9:;ZA&=6(*$1$)&( 20$$&%0CC.&%*(&7G Jkm Kir Gäl Arv Älv Bdn Ptå Lul Arj Övx Övt Klx Hap Paj Telefonsamtal NF-medlemmar x x x x x x x x x x x x x x E-post NF-medlemmar x x x x x x x x x x x x x x Postutskick NF-medlemmar 1 x x x x x x x x x Flygbladsutdelning x x x x x x Affischering själva x x x x x Affischering Studiefrämjandet x x x x x x Telefonsamtal byagrupper x x E-postutskick byagrupper x x x x x x x x x x x x Postutskick byagrupper x x x x x Annons i tidning x x x x x " x " x " x - x x x " x x -Q7&+K&$.+*.&$$9$7*(1$)=6(#(B1.7E&0( 2'1+&%C(9E*2%.*$,V=*K(0&(1"F,,C<50'%0(*$7;071P0'*<9:;.*%&$.(&B&( &C(1'"F,,GH<.*%=6(7%&&((&$)*+&$)*%=1:2B1+6E'1);*%*$&%%C(*7*$%*(&B<(%C(9E*2%

12 ^=%*(7&+'1$)70%K1'.$1$)*$%9)*$&B.*'%&)&($&1$1%1&%1B%1''*$)(0CCC<>&:*K K(*B+*.1$KE0.&$%1''7&+'1$)70%K1'.$1$)*$\*$%1.$1$)\M&%0(2(&=% 0%K1'.$1$)*$79+C*(79$*$.*'%&)1%1\1$(&+&%1=9%9)(&=1*(&B.*&$.(&0%K1'.$1$)&($&G

13 ,,, 7'"('%8*)&(,9%):.';,<2,*+'%,9%"8%',&(+,&#22(,'*::,=./(22%3>, +<'*%B&(&%%$<0%%1''=9'2G F+$&")&%%&+/51&+/) %(*.E*.*'+9%C'&$*(&%Gc*$7%6(7%&62$1$)*$&B&$%&'*%&((&$)*+&$)7%<( &(K*%*GL'0%'1)*$B17&.*.*%71)&%%.*%B&(K*%A.'1)%7B<(&(*&%%7&+'&.*'%&)&(*=6(*$,-

14 M9%*(&71.*%=&''*%K6(9:27<&%%.*77&%(*B&(1$$&$B1;&.*'A:2&%7(*2(A%*(&*$ &7717%*$%%1''C(9E*2%*%G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 120 % 340 % 71 % % 133 % -$."##%/%,ab*$2&''&.0%k1'.$1$)7;*') F+$&"),5"$&/&%5)Y)&+$&")#+.0&),5"$&/&%5) +<'*%+*.-,4iG 729'2'&77G %(*.E*.*'&B.*%C'&$*(&.*GJ*$9+7$1%%*%1.*7E0)*$9+=6(.&%B<.&)&(7 n5&'1]o9:;79+;6)7%"3.*'%&)&(*n51(0$&ogc*)*$9+=6(.&*$.&)70%k1'.$1$)&($&;&.* =0$2%19$&B&$%&'*%.*'%&)&(*C<0%K1'.$1$)&($&G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 315 % 242 % 30 % 48 % 146 % -$."##%0%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*'),3

15 F+$&"),5"$&/&%$.11&%) B&(&''%=6('<$)&\)*$9+7$1%%,"%1++&(C*(;*')+9%C'&$*(&.*,?%1++&(Gc*%%&.(&( $*(&$%&'*%.*'%&)&(%1++&($<)9%+*$.*$%A.'1)&7%*9(7&2*$%1''&%%B1K&(&$<..*0CC %1''.(A)%*$=*+%*.*'K*(9(;0B0.7&2'1)*$C<7B<(1);*%*($&&%%(*2(A%*(&.*'%&)&(*G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 577 % 363 % 21 % 51 % 121 % -$."##%1%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*') CW+VZ)(X6)3",5%V2W%,5"+.+/) Skola 2 Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål (procent) Resultat antal 316 K 314 M 61 K 60 M 52 K 31 M 18 K 11 M Resultat procent K 416 M $."##%2%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*') 1.*=&''B1*=%*(=(<)&%<'.*($B&(1*(&%+*''&$,-9:;V4<(G h'.*(7=6(.*'$1$)*$=6(.*'%&)&($&c<0%k1'.$1$)&($&'1))*(1)*$9+7$1%%c<-o<(+*.*$ Skola 2 Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Medelålder deltagare år Medelålder kvinnor år Medelålder män år $."##%3%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*')

16 E(%$V&$$)5+/&/51&+/) +*.*''*(K'1B1%&2%1B&1M&%0(72A..7=6(*$1$)*$\*$=*+%*.*';&(%&)1%29$%&2%+*.*''*( ;&$.=0'';&(29$%&2%&%T*'&LB*(1)*72&'*B&G-,\"i0CC)*(&%%.*29$%&2%&%*$&$$&$ ^%%&$%&'.*'%&)&(7%A(.&C(9E*2%0%2(17%&''17*(&.*71)17&+K&$.+*. 7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&,V8,OE0$1\7* ;%%CIeeSSSG$9((K9%%*$G7$=G7*eS9(.C(*77elC&)*r1.s,W"- #(K*%*%+*.0%B*:2'&$.*%&B.*77&29$2(*%&C(9E*2%9:;*$=9(%7&%%0CC=6'E$1$)9:; 9()&$17&%19$*(GQ)(0$.*$;&$.'&(.*%E01$%*9+C(9E*2%0%&$9+&%%=<1)<$)C(9:*77*( =6(*%%=9(%7&%%2(&=%=0''%2'1+&%&(K*%*1M9((K9%%*$G Q72(1B&$.*%7%0$.7*(B1*%%%A.'1)%%1''C(9E*2%*%29CC'&%'92&'%2'1+&%&(K*%*2(1$)+&%;& 71$)(0$.15&'1]GQZ9.*$;&(*%%7*.&$'<$)%1.%1''K&2&K*.(1B*%+1'E6&(K*%*=<%%*$ _1%A:2*(9777*&%%B1;&('A:2&%7+*.7A=%*%&%%1$7C1(*(&%1'''92&'&2%1B1%*%1.*%29(%& C*(7C*2%1B*%G ^]*+C*'C<+1$.+&C2(1$)+&%9:;2'1+&%=(<$7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&G,?

17 ,W L&+'1$)70%K1'.$1$)*$79+B&(.*$717%&&2%1B1%*%*$+*..*'%&)&(*1C(9E*2%*%K'*B*$ K(&70++*(1$)&B;*'&.*%)<$)$&;&'B<(*%GN1(2&*$%(*.E*.*'&B.*79+)*$9+)<%% &%%+<'*%+*.&%%62&20$72&C7$1B<$12'1+&%=(<)&$;&(0CC$<%%79:;&%%*$C(9:*77&B =<.*'%&)&(**''*(0%*K'1B$&0%K1'.$1$)&(G c*77&c*(79$*(2&$.*770%9+%&+*.71)20$72&c*$.*=<%%c<2'1+&%0%k1'.$1$)*$%1'' H9'1%12*(;&(9=%&B&(1%7B<(&&%%=<&%%29++&%1''0%K1'.$1$)&($&G_1;&(;&=%*$ <%*(K0.%1''*$C9'1%12*(C)&&B'<)%.*'%&)&(&$%&'\1#(B1.7E&0(G_1.*%%='*(%&' _1;&(=6(762%&%%17<+<$)&=&''.*%B&(1%+6E'1)%1$KE0.&(*C(*7*$%&$%*(=6(29++0$*$G U \H1%*<\P0'*<9:;5&'1]GQA%%*('1)&(*%B<29++0$*(;&(B1;&=%*(KE0.&$.*9+.*'%&)&$.*=(<$29++0$*$\.*%B&(1.*77&79+B1=1:2%&:2&$*EC)&=6(=<.*'%&)&(*GQ*$ =1:21$)*$79+.*'%9)G

18 ,V #%%B17&++&$=6(%.*'%&)&(*'92&'%9:;0%62&%29$%&2%*$+*''&$.*+K<.*'92&'%9:; ^=%*(79+B1;0B0.7&2'1)*$+&(2$&.7=6(%0%K1'.$1$)&($&B1&M&%0(72A..7=6(*$1$)*$7 "e-&b.*'%&)&($&c<0%k1'.$1$)&($&;&(b&(1%+*.'*++&(1m&%0(72a..7=6(*$1$)*$\ ;*')0%K1'.$1$)B&(&''%=6(9C%1+17%172%9:;2&$72*'1%*)9.%A:2'1)%2&$B129$7%&%*(&1 K&2)(0$.*$G H<.*%19)(0$.0%K1'.$1$)&(79+;6''7.*'%9)1)*$9+7$1%%:&VC*(79$*(C*(;*')G>A(& 1$%(*77&$%Gb&(2$&.7=6(1$)*$;&(1$%*(12%&%71)+*(+9%2B1$$9(9:;+&$720''*20$$& &%%.(&&''&6B*(*$2&+1+&(2$&.7=6(1$)*$9:;;&(1$%*;*''*(=6(762%2'0(&0%B*+79+ *''*(&%%=6(K17*.*77&&7C*2%*(G 20$72&C7$1B<12'1+&%=(<)&$;&(;6E%7G #%%.*'%&C<*$&$.(&&2%1B1%*%19:;+*.7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&B17&(C<7%9( (*.&$*]17%*(&$.*9()&$17&%19$*(G_1;9CC&79:;%(9(&%%.*79+;&()<%%+*.1 =6(*$1$)&(79+*$*==*2%&B.*%%&C(9E*2%29++*(&%%.(1B&2'1+&%=(<)&$171$ 9()&$17&%19$9:;&%%.*79+(*.&$B&(1%+*.'*++&(1%G*]GM&%0(72A..7=6(*$1$)*$=<%% 7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&7*(B*(&.*B1+6%*7C'&%7*$9:;.*$$&1$(&+$1$))&B

19 =(&+)<$)G &2%1B1%*%9:;)**$*$2*'1$)<$)%1''.*+G *(KE0.&=9(%7&%%7%6.%1''&''&79+B17&(1$%(*77*1=(<)&$GJ*$9+&%% &$.(&.*'&(&B'&$.*%Gb6E'1);*%*$=1$$7(*.&$$09:;29++*(&%%*(KE0.&7&%% 1$%(*77*(&.* %+*.1&(K*%*%G T*'&LB*(1)*72&'*B&M9((K9%%*$29++*(162&.9+=&%%$1$)1.*%=9(%7&%%&&(K*%*%&%% Q>)?%(U50$-#,/5$) c*$0(7c(0$)'1)&c(9e*2%k0.)*%*$(*.9b17&71k1'&)&4g (*2(A%*(1$)G,O

20 _<(=6(7%&(*29++*$.&%19$K'1(&''%7<t JA+$&71*'*B*(29++*(1$9+*$7$&(=(&+% &%%1$9+29(%.*'%&1&(K*%7'1B*% 8 8 &%%K1'.&=&+1'E c*770%9+;&()a+$&71*'*b*(9=%&(*.&$*$0%k1'.$1$)7+9)$&.79+)6(&%%.*2&$%&%1'' c*%b17&.*71)0$.*(0%k1'.$1$)&($&&%%)a+$&71**'*b*(9=%&7%&$$&.*2b&(9:;.1720%*(&.*=(<)9(+*.977g O>)"#$(%,) "#$%&'()*+,+%79+7'0%=6(.*Gc*%=1$&7%*%&:2*%79+B1;&(=<%%=1:2X(C9Y&721$*$&B *%%C&(='1:29(=(<$+*''&$7%&.1*%1T&C&(&$.&Gc*%B<='1:29($&B&(.**$.&&B"FF*'*B*( +1'E69:;;0(B12%1)%.*%B&(29+.*%`q4%56%7(%"8%(),9)*%,#):$9;<7#9"=> Y*,1*>>,'*>>,%",(>>(,)P<(,)(33(,)(&,G,+*,P",(>>(,&>*3('0$P>'("Z,T*>>)(33(+),&(+,1*Z,, X(C9Y&721$*$ub&m1&(>&(m1$8U0927*$)1uD1$2*KA,O92%9K*("F,, "F

Grundutbildningar i klimatfrågan

Grundutbildningar i klimatfrågan 1 Grundutbildningar i klimatfrågan Projektidé Bakgrund Klimatfrågan är utan tvekan mänsklighetens hittills största hot som endast kan mätas i allvar med kärnvapenhotet. Klimatförändringarna är en del av

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bostadsmarknaden. Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 2012-12-17

Bostadsmarknaden. Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 2012-12-17 Bostadsmarknaden Stellan Lundberg Tekn. dr. ÅF Infraplan 12-12-17 Analys av bostadskön TILLKOMMANDE Bostadssökande i Pajala Registreringar maj-december 12 Nuvarande folkbokföringsort och födelsårtionde

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

AGENDA. Ny älgförvaltning from 2012. Historisk avskjutning Norrbotten. Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix. Planer/avskjutning Överkalix ÄSO

AGENDA. Ny älgförvaltning from 2012. Historisk avskjutning Norrbotten. Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix. Planer/avskjutning Överkalix ÄSO Överkalix 20150331 AGENDA Ny älgförvaltning from 2012 Historisk avskjutning Norrbotten Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix Planer/avskjutning Överkalix ÄSO Älgbetesinventering Skogsbrukets mål skogsskador

Läs mer

Kontaktläkarmöte

Kontaktläkarmöte Kontaktläkarmöte 2014-10-01 08.30 09.00 FIKA 09.00 09.30 Tuberkulos 09.30 10.00 Vaccinationstäckning i Norrbotten 10.00 10.30 KAFFE 10.30 11.00 Hepatiter och blodsmitta med fokus på Hepatit C 11.00 11.20

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

KIRUNA FF - 1970 bis 1987 Quelle: Clas Glenning

KIRUNA FF - 1970 bis 1987 Quelle: Clas Glenning KIRUNA FF - 1970 bis 1987 Quelle: Clas Glenning DIVISION 4 (4th level) 1970 - NORRBOTTEN NORRA 1. Assi IF, Karlsborgsverken 18 14 2 2 49-23 30 Prom 2. Ullatti IF 18 14 2 2 41-17 30 3. Kebnekaise IK, Kiruna

Läs mer

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN Nyckelindikatorer B&U kommundata 120,00 1. Behörighet till gymnasiet:andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun. Procent. 100,00 80,00

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg Vindkraft på rätt plats Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Norrbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Norrbotten Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Program för länsstämmohelg 2008

Program för länsstämmohelg 2008 Program för länsstämmohelg 2008 Tid: Fredag-söndag 11-13 april 2008 Plats: Kalix folkhögskola Fredag 18.00-22.00 Välkommen! Introduktion med fika. Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision i Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader

Läs mer

Företagsamheten 2011 Norrbottens län

Företagsamheten 2011 Norrbottens län Företagsamheten 2011 Norrbottens län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett mycket bra år för företagsamheten i Norrbotten. Under året ökade antalet företagsamma personer med 450 personer, det vill

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2011 Länsavdelningen

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2011 Länsavdelningen Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2011 Länsavdelningen Senast reviderad: 2010-11-07 Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning c/o Tina Norgren, Varvsgatan 69A, 972 34 LULEÅ Tel:

Läs mer

Förening Lag Antal Hallbokningar P Grön 1 (4 lag) Team Boden IBF 05/06 1 2015-02-08 (Boden Arena) Luleå SK 04/05 2 Önskemål V2 2015-01-10/11

Förening Lag Antal Hallbokningar P Grön 1 (4 lag) Team Boden IBF 05/06 1 2015-02-08 (Boden Arena) Luleå SK 04/05 2 Önskemål V2 2015-01-10/11 Förening Lag Antal Hallbokningar P Grön 1 (4 lag) Team Boden IBF 05/06 1 2015-02-08 (Boden Arena) 04/05 2 Önskemål V2 2015-01-10/11 Haparanda AIK 05 3 2014-11-22 (Idrottshuset) Kiruna AIF 4 Önskemål V11

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten NLL-2013-10 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl Förteckning över tabeller i Hälsosamtal Norrbottens

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Norrbottens civilsamhälle

Norrbottens civilsamhälle Norrbottens civilsamhälle Kartläggning 2017 Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Kartläggningens avsändare: Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Civilsamhällets parasollorganisation i Norrbotten och Västerbotten

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av april 2014

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av april 2014 Luleå april 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län april 2014 9 971 (8,0 %) 4 130 kvinnor (7,1 %) 5 841 män (8,9 %) 2 711 unga 18-24 år (16,1 %) (Andel av

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Våga följa upp! Den 16 september 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab Upplägg Detta är

Läs mer

Kultur och Hälsa i Norrbotten

Kultur och Hälsa i Norrbotten Bilder i taket Skaparkraft Sjung o minns Konst o bild Musik o rörelse Sjung o minns Musiklust Sjung o minns Minnesträning Sjung o minns Kultur och Hälsa i Norrbotten Berättande Djur i vården Minnesträning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 Fått arbete 1 394 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

Rapport. Kännedom- och varumärkesmätning för Norrbottens Läns Landsting Målgrupp: Medborgare, Norrbottens län. Axel Björneke

Rapport. Kännedom- och varumärkesmätning för Norrbottens Läns Landsting Målgrupp: Medborgare, Norrbottens län. Axel Björneke Rapport Kännedom- och varumärkesmätning för Norrbottens Läns Landsting 201 Målgrupp: Medborgare, Norrbottens län Axel Björneke 201--21 TNS Sifo 2012 Om undersökningen Fältperiod: 8-24 augusti Insamlingsmetod:

Läs mer

Kurskatalog Våren 2017 Vuxenhabilitering

Kurskatalog Våren 2017 Vuxenhabilitering Kurskatalog Våren 2017 Vuxenhabilitering Länsenheten Särskilt stöd/funktionshinder Kurskatalogen Fo rsta utgivningsa r 2013 Redakto r: Harriet Leppa niemi Innehållsförteckning Kursort Gällivare/Kiruna

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län Företagsamheten 2012 NORRBOTTENS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Norrbottens län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013 Luleå september 2013 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län augusti 2013 10 258 (8,3 %) 4 796 kvinnor (3,9 %) 5 462 män (4,4 %) 2 850 unga 18-24 år (17,6 %) (Andel

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

1. Anbudsgivarens namn och organisationsnummer:

1. Anbudsgivarens namn och organisationsnummer: Luleå 97347 Torpslingan 25 A Piteå 94152 Furunäsvägen 100 Boden 96128 Sturegatan 10 1 (8) Ort 26 Ort 27 Ort 28 Ort 29 Ort 30 Ort 31 Ort 32 Ort 33 Ort 34 Ort 35 Ort 36 Ort 37 Ort 38 Ort 39 Ort 40 Ort 41

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst. Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna

Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst. Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Norrbottens län som ger jobb Tabell

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Karta 2. Karta 1. Karta 3. Karta 4. Översiktlig inventering av erosionsförutsättningar Vattendraget Lillpiteälven - kartbladsindelning

Karta 2. Karta 1. Karta 3. Karta 4. Översiktlig inventering av erosionsförutsättningar Vattendraget Lillpiteälven - kartbladsindelning 740000 Jokkmokks kommun 7320000 Bodens kommun 7320000 7300000 Älvsbyns kommun 7300000 Luleå kommun Arvidsjaurs kommun Piteå kommun 7240000 7240000 Lillpiteälven Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4 7220000

Läs mer

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 3 Kravspecifikation 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 4 2. EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 4 2.1 Medicinska tjänster 4 2.2 Företagsläkare 5 2.3 Psykosocialt

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz PROJEKTPLAN 1 (6) Projektnamn: Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (Polarbibblo) KomPo Del av det treåriga projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete.

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Norrbottens län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 92-28 43 3 Nr 2 25 INNEHÅLL Antibiotikaförbrukning i Norrbotten...1 Antibiotikaförbrukning

Läs mer

Chefsmöte 16-17 september 2009

Chefsmöte 16-17 september 2009 Chefsmöte 16-17 september 2009 Närvarande: Bo Alsterberg, Kristina Grubbström (16/9), Jan-Olof Frank, Liselott Lagnestig, Marita Mattsson Barsk, Kristina Holmgren, Irene Wallin, Ing-Marie Engman Suup,

Läs mer

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 Årgång 12 Nr 2 Mars 2009 BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Sammanställning över existerande och projekterade vindkraftsanläggningar > 125 kw i Norrbottens län lägesrapport juni 2015

Sammanställning över existerande och projekterade vindkraftsanläggningar > 125 kw i Norrbottens län lägesrapport juni 2015 Sammanställning över existerande och projekterade vindkraftsanläggningar > 125 kw i Norrbottens län lägesrapport juni 2015 Tillstånd meddelade av Miljödomstolen eller Miljöprövningsdelegationen Plats Kommun

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2009/2010 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

Tjälen ger och tjälen tar eller Dit vägen bär bör man bygga bärigt eller Bärighet - kan det bära sig

Tjälen ger och tjälen tar eller Dit vägen bär bör man bygga bärigt eller Bärighet - kan det bära sig Tjälen ger och tjälen tar eller Dit vägen bär bör man bygga bärigt eller Bärighet - kan det bära sig 1 2012-04-24 Tjälen ger Den sk. vinterkungörelsen ger oss med hjälp av tjälen möjlighet att öppna upp

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Norrbottens län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Norrbottens län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Norrbottens län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, LULEÅ, TELEFON Innehåll S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 92-28 43 3 Nr 5 24 Nya rutiner för klinisk anmälan enl smittskyddslagen...

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2008/2009 Annika Nordstrand Sekretariatet wwwnll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner SVERIGES NYA GEOGRAFI 2016 Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner Emma Andersson Samhällsplanerare Allt större och färre lokala arbetsmarknadsregioner Sverige är indelat i 73 lokala

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Maj 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande:

2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: Luleå 2014-06-23 2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: För riket: Den nationella arbetslösheten har ökat mellan 2007-2014.

Läs mer

Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden

Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden Slutrapport Förstudie Resurskartläggning och inventering på landsbygden September 2016 Gjord av Lars Bergström och Bertil Degerlund Hela Sverige ska leva Norrbotten 1 Innehållsförteckning Sida Inledning

Läs mer