)FHHF7EFDD747*) I J O "#$%&'())*)'%+'," name="description"> )FHHF7EFDD747*) I J O "#$%&'())*)'%+',">

!!! !"#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!! !"#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 "#$%&''(%$) *%#+,#$-.",+.+/&%).)0".1&$2%3/&+) i Norrbottens län Norrbotten

2 4++563"") 47789:;;) < G <>)FHHF7EFDD747*) I J O "#$%&'())*)'%+', -./",0(",1*,+2'',/',3%4,&/+)&(5%+6, 7 8#33/+*&('*#+, 9: 9C A2>/55DE>>%>)%, 9C #$%&'&((&$)*+&$),- #$%&'.*'%&)&(*/&$%&'0$12&.*'%&)&(*,3 #$%&'.*'%&)&(%1++&(,4 56$789:;<'.*(7=6(.*'$1$),4 >9(%7&%%*$)&)*+&$),? =P =S <T <T <= F*>(<(,9,G,H%)/>'(''(=%>>,(+'(>,4%>'(<("%I(+'(>,/+*&(,4%>'(<("%, J9 F*>(<(,J,G,H%)/>'(''(=%>>,&K+)L,#M0,2>4%"DK"4%>+*+<,52,4%>'(<("%, F*>(<(,C,G,H%)/>'(''(=%>>,(+'(>,4%>'(<("'*33(", F*>(<(,N,G,O'1P"4%"*+<, F*>(<(,Q,G,O")5"/+<>*<,5"#$%&'=/4<%', JJ JC JN CJ "

3 =>)?%(U50$2&0$&) H(9E*2%$&+$I J(0$.0%K1'.$1$)&(12'1+&%=(<)&$ N*$%(&')&%&$,- O4"-35#PQR SSSG7%0.1*=(&+E&$.*%G7* L&+B*(2&$7C&(%$*(7I T*'&LB*(1)*72&'*B&M9((K9%%*$ U90($&'$0++*(I "F,F8VVW 59$%&2%C*(79$I X(C9Y&721$*$ 59$%&2%0CC)1=%*(I X(C9Y&721$*$ O4W"-U0927*$)1 FO"W8",FF" FWF8?"O4VF" 0(C9G%&721$*$[$&%0(72A..7=9(*$1$)*$G7* 0(C9G%&721$*$[)+&1'G:9+ SSSG$9((K9%%*$G$&%0(72A..7=9(*$1$)*$G7* -

4 <>)&11&+2&$$+.+/)) (*29(.=6()'9K&'&%*+C*(&%0(*(7&%%*7G C<,VVF8%&'*%G %9%&'%,F)*$9+=6(.&0%K1'.$1$)&(1'12&+<$)&29++0$*(\B&(&BW%B<.&)&(7\9:;- *$.&)&(7+*.7&++&$%&)*%V-0%K1'.&.*GX%6B*(.*%%&)*$9+=6(.*B179+&B7'0%$1$) B<(&&==17:;*(\&$$9$7*(9:;0%721:2G _1(*29++*$.*(&(&''&*$721'.&\=6(*$1$)&(\7%0.1*=6(K0$.9:;7&++&$7'0%$1$)&(&B &''&7'&)&%%=9'2K1'.&12'1+&%=(<)&$Gc*%=1$$7C'&%7=6(+<$)&='*(dQM9((K9%%*$9:;;*'& '&$.*%G 872&C&(0+=6( $ _1(*29++*$.*(&(.*770%9+*$+<')(0CC=6(.*$79+B1''K1.(&%1''=(&+%1.& 3

5 4 G>)?%(U50$'%5V5+$&$.(+) <%*(29CC'1$)7+*2&$17+*((172*(&(&%%72E0%&U9(.*$72'1+&%7A7%*+=(&+=6(71)%1''*$ 6B*()(1C&$.*7A=%*$B&(1%&%%K&(,&/+)&(5)+*12+,12'1+&%=(<)&$1M9((K9%%*$\ )(33(+DK"(,4%>'(<("%,'92&'%9:;/'K&(,&#+'(&'%",+*''&$.*'%&)&(*1$%(*77*(&.*&%% 7<79++&%=6(76(E$1$)\*$*()1\%(&$7C9(%*(\.*+92(&%19:;7*(B1:*G >6(&%%0CC$<62&.20$72&C9+2'1+&%=(<)&$9:;72&C&79:1&'%2&C1%&';&(B1)*$9+=6(% 7&+K&$.+*..*;*')'<$)&0%K1'.$1$)&($&1B&(E*29++0$)*$9+=6(&6CC$& &7717%*$%\-'.*'"%/'".*+\79+K6(E&.*1+1%%*$C<=*K(0&(1G B<(C(9=1'A%%*('1)&(*12'1+&%=(<)&$9:;)1B*%B17=<.*'%&)&(*1$%(*77*(&.*&BB<(&6B(1)& 0%K1'.$1$)&(\7%0.1*:1(2'&(9:;20'%0(&((&$)*+&$)G FFF+*.'*++&(7%&(2&\.*+92(&%172&=9'2(6(*'7*$M&%0(72A..7=6(*$1$)*$GLA=%*%=6( =6('&$.7KA).70%B*:2'1$)G,

6 7C*:1=12%+9%.*1$)<*$.*=6(*$1$)&($&7+*.'*++&(G 720''*K'1*$'1)%Y&K*'',G, S+'(>, '*>>DP>>%+, TE5, S+'(>, 4%>'(<("%, T*4, T#'(>', '*33(",,F "FF, "FF )(0$.729'&e)A+$& F ",FF X%K1'.$1$)7;*') "VF,? 33VF %1++&(e0%K1'.$1$), X%K1'.$1$)7;*')?F,? O?F %1++&(e0%K1'.$1$) C:, U;OAASV, Q7:, U;OAASV, JNN:, Y&K*'', c*9'12&+9+*$%*$720''*0cc$<=6'e&$.*(*70'%&%i WK"%>P)+*+<,*,<"/+4)&#>(I<E3+()*/3, h'.*(7)(0cci,38,v<( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi j2&.20$72&ci c*$)1b$& 1$.1B1.0*''&'67$1$)&(G 81P>>)DK"%>P)+*+<, h'.*(7)(0cci 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi LB<(%&%%B*%& j2&.20$72&ci 1$.1B1.0*''&'67$1$)&(G, O'=*>4+*+<)0%><,*,1("$%,&#33/+, h'.*(7)(0cci Z'&$.&.*<'.(&( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi LB<(%&%%B*%& j2&.20$72&ci J*$9+)<$)&B)(0$.*($&12'1+&%=(<)&$G

7 _&.2&$+&$)6(&79+1$.1B1.l_&.2&$29++0$*$)6(&9:; B&.)6(.1$29++0$l_&.2&$B11LB*(1)*)6(&l_&.)6(71$9+ ^Xl5'1+&%=6(;&$.'1$)&(9:;)'9K&'&1$1%1&%1BGb6E'1);*%*(%1'' '92&'0%B*:2'1$)G O'=*>4+*+<)0%><,G,)(3>*+<,(1,4%,)#3,<%+#3<2'',/'=*>4+*+<(",*,&#33/+%"+(, h'.*(7)(0cci Z'&$.&.*<'.(&( 56$7=6(.*'$1$)I 4Fi84Fi j2&.20$72&ci LB<(%&%%B*%& &2%0*''&2'1+&%C(9E*2%1&$.(&.*'&(&B Q$7C1(&%19$d c*'%&)&(*c<7&+'1$)70%k1'.$1$)*$1t&c&(&$.&,oe0$1"f,,g W

8 I>)*5+(12W%&+,5)(X6)%5V#"$&$) Q*$'1);*%+*.C(9E*2%C'&$*$)*$9+=6(.*71.*:*+K*("F,F*$=6(7%&0%K1'.$1$)1 7&+B*(2&$+*.2'1+&%7%(&%*)*$0*12'%3,""4'++C<U $Gc*$$&=6(7%& 0%K1'.$1$)=0$)*(&.*79+*$%*7%0%K1'.$1$)=(<$B1'2*$*(=&(*$;*%*(.(9)7%1'' *$.*'1C(9E*2%*%Gc*$$&0%K1'.$1$);&(K*297%&%7&B.*.*'%&)&$.*9()&$17&%19$*($& "#$%&'())*)'%+', b&m1&(>&(m1$&(k*%&.*79+&7717%*$%1c(9e*2%*%=(<$+1%%*$&b=*k(0&(1%1''7'0%*%&be0$1g V

9 O -.",/(",0*,+1'',.',2%3,&.+)&(4%+5, 0%K1'.$1$)&(1B&(E*29++0$G#(K*%7)<$)*$;&(17%9(%7*%%B&(1%.*$7&++&G Q$'*.$1$)*$;&(B&(1%+&(2$&.7=6(1$)*$9:;29$%&2%72&C&$.*%79+;0B0.7&2'1)*$72*%% 0%K1'.$1$)7;*')*$G "FF.*'%&)&(*nT&C&(&$.&o'A=%*7$1%%*%K*%A.'1)%G >6(&%%'9:2&.*'%&)&(*79+2&$72*1$%**$K&(%720''*29++&=6(2'1+&%%*+&%2(A..&.*7 ;%%CIeeP*77Np"GS9(.C(*77G:9+:A2'1$)1DA77'&$.9:;>1$'&$.79++&(*$"F,FG K1'*$=<(+&$:A2'&%1''DA77'&$.qG )(0$.*$1=(<)&$0$.*('6(.&)*$9:;C<76$.&)*$B&(&+*(1$(12%&.C<'67$1$)&(GX(C9 =1'+7$0%%&(9:;&$1+&%19$*(;&(B17&%71C(*7*$%&%19$*$G X%K1'.$1$)7;*')*($&+*.0%K1'.$1$)C<K<.*'6(.&)9:;76$.&)K'*B7&++&$%&)*%W%1''

10 3$14<",+9:;08'AA'+%6*+>D,"<Gc*%B<7*$&(*&B7'0%&.*71$^'+9C*.%0($g)*$9+;*'& LB*(1)*1T&C&(&$.&.*$;*')*$GX$.*(.*$$&;*')'<)=9207C<;&$.'1$)9:;.*%717%& 977=6(*7'&)$&%*+&$G^]*+C*'B177%&(%&.*7*$)(0CC79+C'&$*(&()6(&*$ ;%%CIeeSSSG$9((K9%%*$G7$=G7*eS9(.C(*77elC&)*r1.s,W"- 6#22.+*&('*#+, ^$7%9(.*'&B&(K*%*%+*.C(9E*2%*%;&(;&$.'&%9+&%%29++0$1:*(&+*.*$)&)*(&.* C(1B&%C*(79$*(9:;+*.=6(*$1$)&(\K<.*=6(&%%+&(2$&.7=6(&0%K1'.$1$)&($&9:;=6( &%%72&C&.*%79:1&'&2&C1%&'79+;&(B&(1%*%%&BC(9E*2%*%7+<'G,F

11 B&(1%&%%29$%&2%0CC)1=%*(%1''+*.'*++&(1M&%0(72A..7=6(*$1$)*$9:;ZA&=6(*$1$)&( 20$$&%0CC.&%*(&7G Jkm Kir Gäl Arv Älv Bdn Ptå Lul Arj Övx Övt Klx Hap Paj Telefonsamtal NF-medlemmar x x x x x x x x x x x x x x E-post NF-medlemmar x x x x x x x x x x x x x x Postutskick NF-medlemmar 1 x x x x x x x x x Flygbladsutdelning x x x x x x Affischering själva x x x x x Affischering Studiefrämjandet x x x x x x Telefonsamtal byagrupper x x E-postutskick byagrupper x x x x x x x x x x x x Postutskick byagrupper x x x x x Annons i tidning x x x x x " x " x " x - x x x " x x -Q7&+K&$.+*.&$$9$7*(1$)=6(#(B1.7E&0( 2'1+&%C(9E*2%.*$,V=*K(0&(1"F,,C<50'%0(*$7;071P0'*<9:;.*%&$.(&B&( &C(1'"F,,GH<.*%=6(7%&&((&$)*+&$)*%=1:2B1+6E'1);*%*$&%%C(*7*$%*(&B<(%C(9E*2%

12 ^=%*(7&+'1$)70%K1'.$1$)*$%9)*$&B.*'%&)&($&1$1%1&%1B%1''*$)(0CCC<>&:*K K(*B+*.1$KE0.&$%1''7&+'1$)70%K1'.$1$)*$\*$%1.$1$)\M&%0(2(&=% 0%K1'.$1$)*$79+C*(79$*$.*'%&)1%1\1$(&+&%1=9%9)(&=1*(&B.*&$.(&0%K1'.$1$)&($&G

13 ,,, 7'"('%8*)&(,9%):.';,<2,*+'%,9%"8%',&(+,&#22(,'*::,=./(22%3>, +<'*%B&(&%%$<0%%1''=9'2G F+$&")&%%&+/51&+/) %(*.E*.*'+9%C'&$*(&%Gc*$7%6(7%&62$1$)*$&B&$%&'*%&((&$)*+&$)7%<( &(K*%*GL'0%'1)*$B17&.*.*%71)&%%.*%B&(K*%A.'1)%7B<(&(*&%%7&+'&.*'%&)&(*=6(*$,-

14 M9%*(&71.*%=&''*%K6(9:27<&%%.*77&%(*B&(1$$&$B1;&.*'A:2&%7(*2(A%*(&*$ &7717%*$%%1''C(9E*2%*%G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 120 % 340 % 71 % % 133 % -$."##%/%,ab*$2&''&.0%k1'.$1$)7;*') F+$&"),5"$&/&%5)Y)&+$&")#+.0&),5"$&/&%5) +<'*%+*.-,4iG 729'2'&77G %(*.E*.*'&B.*%C'&$*(&.*GJ*$9+7$1%%*%1.*7E0)*$9+=6(.&%B<.&)&(7 n5&'1]o9:;79+;6)7%"3.*'%&)&(*n51(0$&ogc*)*$9+=6(.&*$.&)70%k1'.$1$)&($&;&.* =0$2%19$&B&$%&'*%.*'%&)&(*C<0%K1'.$1$)&($&G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 315 % 242 % 30 % 48 % 146 % -$."##%0%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*'),3

15 F+$&"),5"$&/&%$.11&%) B&(&''%=6('<$)&\)*$9+7$1%%,"%1++&(C*(;*')+9%C'&$*(&.*,?%1++&(Gc*%%&.(&( $*(&$%&'*%.*'%&)&(%1++&($<)9%+*$.*$%A.'1)&7%*9(7&2*$%1''&%%B1K&(&$<..*0CC %1''.(A)%*$=*+%*.*'K*(9(;0B0.7&2'1)*$C<7B<(1);*%*($&&%%(*2(A%*(&.*'%&)&(*G Skola Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål Resultat Procentuell måluppfyllelse 577 % 363 % 21 % 51 % 121 % -$."##%1%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*') CW+VZ)(X6)3",5%V2W%,5"+.+/) Skola 2 Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Mål (procent) Resultat antal 316 K 314 M 61 K 60 M 52 K 31 M 18 K 11 M Resultat procent K 416 M $."##%2%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*') 1.*=&''B1*=%*(=(<)&%<'.*($B&(1*(&%+*''&$,-9:;V4<(G h'.*(7=6(.*'$1$)*$=6(.*'%&)&($&c<0%k1'.$1$)&($&'1))*(1)*$9+7$1%%c<-o<(+*.*$ Skola 2 Kvällsföreläsning Utbildning Samlingsutbildning 1 Totalt Medelålder deltagare år Medelålder kvinnor år Medelålder män år $."##%3%,aB*$2&''&.0%K1'.$1$)7;*')

16 E(%$V&$$)5+/&/51&+/) +*.*''*(K'1B1%&2%1B&1M&%0(72A..7=6(*$1$)*$\*$=*+%*.*';&(%&)1%29$%&2%+*.*''*( ;&$.=0'';&(29$%&2%&%T*'&LB*(1)*72&'*B&G-,\"i0CC)*(&%%.*29$%&2%&%*$&$$&$ ^%%&$%&'.*'%&)&(7%A(.&C(9E*2%0%2(17%&''17*(&.*71)17&+K&$.+*. 7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&,V8,OE0$1\7* ;%%CIeeSSSG$9((K9%%*$G7$=G7*eS9(.C(*77elC&)*r1.s,W"- #(K*%*%+*.0%B*:2'&$.*%&B.*77&29$2(*%&C(9E*2%9:;*$=9(%7&%%0CC=6'E$1$)9:; 9()&$17&%19$*(GQ)(0$.*$;&$.'&(.*%E01$%*9+C(9E*2%0%&$9+&%%=<1)<$)C(9:*77*( =6(*%%=9(%7&%%2(&=%=0''%2'1+&%&(K*%*1M9((K9%%*$G Q72(1B&$.*%7%0$.7*(B1*%%%A.'1)%%1''C(9E*2%*%29CC'&%'92&'%2'1+&%&(K*%*2(1$)+&%;& 71$)(0$.15&'1]GQZ9.*$;&(*%%7*.&$'<$)%1.%1''K&2&K*.(1B*%+1'E6&(K*%*=<%%*$ _1%A:2*(9777*&%%B1;&('A:2&%7+*.7A=%*%&%%1$7C1(*(&%1'''92&'&2%1B1%*%1.*%29(%& C*(7C*2%1B*%G ^]*+C*'C<+1$.+&C2(1$)+&%9:;2'1+&%=(<$7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&G,?

17 ,W L&+'1$)70%K1'.$1$)*$79+B&(.*$717%&&2%1B1%*%*$+*..*'%&)&(*1C(9E*2%*%K'*B*$ K(&70++*(1$)&B;*'&.*%)<$)$&;&'B<(*%GN1(2&*$%(*.E*.*'&B.*79+)*$9+)<%% &%%+<'*%+*.&%%62&20$72&C7$1B<$12'1+&%=(<)&$;&(0CC$<%%79:;&%%*$C(9:*77&B =<.*'%&)&(**''*(0%*K'1B$&0%K1'.$1$)&(G c*77&c*(79$*(2&$.*770%9+%&+*.71)20$72&c*$.*=<%%c<2'1+&%0%k1'.$1$)*$%1'' H9'1%12*(;&(9=%&B&(1%7B<(&&%%=<&%%29++&%1''0%K1'.$1$)&($&G_1;&(;&=%*$ <%*(K0.%1''*$C9'1%12*(C)&&B'<)%.*'%&)&(&$%&'\1#(B1.7E&0(G_1.*%%='*(%&' _1;&(=6(762%&%%17<+<$)&=&''.*%B&(1%+6E'1)%1$KE0.&(*C(*7*$%&$%*(=6(29++0$*$G U \H1%*<\P0'*<9:;5&'1]GQA%%*('1)&(*%B<29++0$*(;&(B1;&=%*(KE0.&$.*9+.*'%&)&$.*=(<$29++0$*$\.*%B&(1.*77&79+B1=1:2%&:2&$*EC)&=6(=<.*'%&)&(*GQ*$ =1:21$)*$79+.*'%9)G

18 ,V #%%B17&++&$=6(%.*'%&)&(*'92&'%9:;0%62&%29$%&2%*$+*''&$.*+K<.*'92&'%9:; ^=%*(79+B1;0B0.7&2'1)*$+&(2$&.7=6(%0%K1'.$1$)&($&B1&M&%0(72A..7=6(*$1$)*$7 "e-&b.*'%&)&($&c<0%k1'.$1$)&($&;&(b&(1%+*.'*++&(1m&%0(72a..7=6(*$1$)*$\ ;*')0%K1'.$1$)B&(&''%=6(9C%1+17%172%9:;2&$72*'1%*)9.%A:2'1)%2&$B129$7%&%*(&1 K&2)(0$.*$G H<.*%19)(0$.0%K1'.$1$)&(79+;6''7.*'%9)1)*$9+7$1%%:&VC*(79$*(C*(;*')G>A(& 1$%(*77&$%Gb&(2$&.7=6(1$)*$;&(1$%*(12%&%71)+*(+9%2B1$$9(9:;+&$720''*20$$& &%%.(&&''&6B*(*$2&+1+&(2$&.7=6(1$)*$9:;;&(1$%*;*''*(=6(762%2'0(&0%B*+79+ *''*(&%%=6(K17*.*77&&7C*2%*(G 20$72&C7$1B<12'1+&%=(<)&$;&(;6E%7G #%%.*'%&C<*$&$.(&&2%1B1%*%19:;+*.7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&B17&(C<7%9( (*.&$*]17%*(&$.*9()&$17&%19$*(G_1;9CC&79:;%(9(&%%.*79+;&()<%%+*.1 =6(*$1$)&(79+*$*==*2%&B.*%%&C(9E*2%29++*(&%%.(1B&2'1+&%=(<)&$171$ 9()&$17&%19$9:;&%%.*79+(*.&$B&(1%+*.'*++&(1%G*]GM&%0(72A..7=6(*$1$)*$=<%% 7&+'1$)70%K1'.$1$)*$1T&C&(&$.&7*(B*(&.*B1+6%*7C'&%7*$9:;.*$$&1$(&+$1$))&B

19 =(&+)<$)G &2%1B1%*%9:;)**$*$2*'1$)<$)%1''.*+G *(KE0.&=9(%7&%%7%6.%1''&''&79+B17&(1$%(*77*1=(<)&$GJ*$9+&%% &$.(&.*'&(&B'&$.*%Gb6E'1);*%*$=1$$7(*.&$$09:;29++*(&%%*(KE0.&7&%% 1$%(*77*(&.* %+*.1&(K*%*%G T*'&LB*(1)*72&'*B&M9((K9%%*$29++*(162&.9+=&%%$1$)1.*%=9(%7&%%&&(K*%*%&%% Q>)?%(U50$-#,/5$) c*$0(7c(0$)'1)&c(9e*2%k0.)*%*$(*.9b17&71k1'&)&4g (*2(A%*(1$)G,O

20 _<(=6(7%&(*29++*$.&%19$K'1(&''%7<t JA+$&71*'*B*(29++*(1$9+*$7$&(=(&+% &%%1$9+29(%.*'%&1&(K*%7'1B*% 8 8 &%%K1'.&=&+1'E c*770%9+;&()a+$&71*'*b*(9=%&(*.&$*$0%k1'.$1$)7+9)$&.79+)6(&%%.*2&$%&%1'' c*%b17&.*71)0$.*(0%k1'.$1$)&($&&%%)a+$&71**'*b*(9=%&7%&$$&.*2b&(9:;.1720%*(&.*=(<)9(+*.977g O>)"#$(%,) "#$%&'()*+,+%79+7'0%=6(.*Gc*%=1$&7%*%&:2*%79+B1;&(=<%%=1:2X(C9Y&721$*$&B *%%C&(='1:29(=(<$+*''&$7%&.1*%1T&C&(&$.&Gc*%B<='1:29($&B&(.**$.&&B"FF*'*B*( +1'E69:;;0(B12%1)%.*%B&(29+.*%`q4%56%7(%"8%(),9)*%,#):$9;<7#9"=> Y*,1*>>,'*>>,%",(>>(,)P<(,)(33(,)(&,G,+*,P",(>>(,&>*3('0$P>'("Z,T*>>)(33(+),&(+,1*Z,, X(C9Y&721$*$ub&m1&(>&(m1$8U0927*$)1uD1$2*KA,O92%9K*("F,, "F

Grundutbildningar i klimatfrågan

Grundutbildningar i klimatfrågan 1 Grundutbildningar i klimatfrågan Projektidé Bakgrund Klimatfrågan är utan tvekan mänsklighetens hittills största hot som endast kan mätas i allvar med kärnvapenhotet. Klimatförändringarna är en del av

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Program för länsstämmohelg 2008

Program för länsstämmohelg 2008 Program för länsstämmohelg 2008 Tid: Fredag-söndag 11-13 april 2008 Plats: Kalix folkhögskola Fredag 18.00-22.00 Välkommen! Introduktion med fika. Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum 2012-15-21 Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Protokoll styrelsemöte NOF

Protokoll styrelsemöte NOF NOF 2014-01-28 Sid 1 (5) Protokoll styrelsemöte NOF Datum: Tisdagen den 28/1 2014. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Jan-Olov Johansson, Birgitta Landberg, Inger Brännström, Berth-Ove Lindström,

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kalix-Nyborg Dag och tid: måndagen den 22 september, kl. 13:30 17:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Chefsmöte 16-17 september 2009

Chefsmöte 16-17 september 2009 Chefsmöte 16-17 september 2009 Närvarande: Bo Alsterberg, Kristina Grubbström (16/9), Jan-Olof Frank, Liselott Lagnestig, Marita Mattsson Barsk, Kristina Holmgren, Irene Wallin, Ing-Marie Engman Suup,

Läs mer

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Norrbotten Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Hälsosamtal År:... 30 år 40 år 50 år 60 år Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man

Läs mer

14 OKTOBER 2011. Förbundsordning. 1 Namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.

14 OKTOBER 2011. Förbundsordning. 1 Namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. Förbundsordning 1 Namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. 2 Säte Förbundet har sitt säte i Luleå. 3 Medlemmar Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog,

Läs mer

Trafikverket Region Nord

Trafikverket Region Nord Trafikverket Region Nord Region Nord Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län Regionkontor i Luleå Lokalkontor finns i Umeå Regionchef Arnold Vonkavaara Samtliga verksamhetsområden finns representerade:

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Kvicksilver i matfisk

Kvicksilver i matfisk Kvicksilver i matfisk Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011 Resultatblad 2012-03-20 Det här är ett resultatblad som visar delar av uppföljningen av miljömål och regional miljöövervakning

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

PRODUKT KATALOG RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS HAPARANDA PITEÅ UMEÅ

PRODUKT KATALOG RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS HAPARANDA PITEÅ UMEÅ PRODUKT KATALOG 2013 KIRUNA GÄLLIVARE ÖVERKALIX ÖVERTORNEÅ BODEN LULEÅ KALIX HAPARANDA TORNEÅ PITEÅ LYCKSELE VINDELN VÄNNÄS SKELLEFTEÅ ROBERTSFORS ÖSTERSUND/ÅRE UMEÅ NORDMALING RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 NOF 2013-01-28 Sid 1 (5) Datum: Tisdagen den 17/12 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Birgitta Landberg, Berth-Ove Lindström, och

Läs mer

Saknades representation från: Jägareförbundet Råneå, Gällivare och Övertorneå samt från ÄFG 1 och 2

Saknades representation från: Jägareförbundet Råneå, Gällivare och Övertorneå samt från ÄFG 1 och 2 Minnesanteckningar från Länsträff med älgansvariga Luleå 17 mars 2013 Närvarande: Björn Sundgren Robert Henriksson Styrelsen, viltförvaltningsdelegationen Torgny Lindström Älvsbyn Kurt Lennart Andersson

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Mysterieveckor på biblioteken i Norrbotten 2013

Mysterieveckor på biblioteken i Norrbotten 2013 Mysterieveckor på biblioteken i Norrbotten 2013 v.43 v.44 v.45 v.46 Kiruna Piteå - bokbussen Älvsbyn Arjeplog Gällivare Gällivare Malmberget Haparanda Jokkmokk Kiruna Luleå Råneå Luleå Stadsbiblioteket

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 36 Fredag 18 november 2011 NORRBOTTEN Föräldralösa barn till Italien Förra veckan berättade media om att syskonen Hiyab och Daymond ska skickas till Italien. Hiyab är tre år och Daymond

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2004 Uppdraget Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Program för hela dagen

Program för hela dagen Kompletterad kallelse utsänd 2011-04-16 Ordinarie ledamöter och ersättare i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats)

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Del av vinsten till regionen

Del av vinsten till regionen Sammandrag av Sparbanken Nords regionala och lokala satsningar 2009 Del av vinsten till regionen Sparbanken Nord är en stark och lönsam regional bank. Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Social investeringsfond

Social investeringsfond En efterfrågad fördjupning Social investeringsfond Grundtanken är att skapa ekonomiskt utrymme för förebyggande insatser som bidrar till att reducera framtida kostnader för utanförskap Värdet av en god

Läs mer

Bostadsmarknad Pajala. Slutrapport 2013-04-19

Bostadsmarknad Pajala. Slutrapport 2013-04-19 Bostadsmarknad Pajala Slutrapport 3-4-9 FÖRORD Pajala kommun och regionen som helhet står inför stora utmaningar. Den starkt expanderade gruvdriften, tillhörande näringar och servicenäringar av olika slag

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

Klimatförändring, regional klimatpolitik och konkreta projekt

Klimatförändring, regional klimatpolitik och konkreta projekt Klimatförändring, regional klimatpolitik och konkreta projekt Med små steg kan vi göra en stor insats! Wolfgang Mehl, 2013-11-06, Haparanda Årsmedeltemperatur Nordkalotten Upp till 2,5 grader varmare år

Läs mer

Ett stort tack och glad sommar! Ea Baden genom Klimatnätverket. Maj juli 2012 Nyhetsbrev

Ett stort tack och glad sommar! Ea Baden genom Klimatnätverket. Maj juli 2012 Nyhetsbrev Maj juli 2012 Nyhetsbrev Om aktiviteter inom och utanför Naturskyddsföreningens nationella Klimatnätverk. Rio+20 blev en tandlös affär. De nödvändiga radikala och politiska åtgärderna för ett hållbart

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan.

Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan. Malmsvängen 2013 Tornedalsrundan. Välkommen till den sjunde upplagan av Malmsvängen. I år har vi valt att förlägga rallyt till de natursköna trakterna kring Tärendö, som bland annat är känt för en av världens

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 19 februari 2010 NORRBOTTEN Pengar över för kommunerna i Norrbotten Det har pratats mycket om ekonomisk kris det senaste året. Många företag har gått dåligt och många människor

Läs mer

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011 Idrottslärarstämman 18 19 mars 2011 Välkomna till Luleå och årets Idrottslärarstämma. För första gången står Norrbotten som värd för Stämman, och detta förpliktar. Vi kan därför erbjuda ett starkt och

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län

Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen Dalarnas, Norrbottens och Skåne län Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010:

Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Valberedningen förslag till valkonferensen 30 okt 2010: Uppdrag Förslag Nominerad av Landstingsfullmäktige presidium Ordförande Elisabeth Lindberg, Piteå Arjeplog AK, Gällivare AK, Luleå AK, Piteå AK Landstingets

Läs mer

Julkort & Vykort. SörbyTryck. med Ert ortsnamn i guldtryck. Katalog 21 2013 2015. www.sorbytryck.se

Julkort & Vykort. SörbyTryck. med Ert ortsnamn i guldtryck. Katalog 21 2013 2015. www.sorbytryck.se Julkort & Vykort med Ert ortsnamn i guldtryck Katalog 21 2013 2015 SörbyTryck sorbytryck_a6.indd 1 2011-05-31 10.08 från Arvika 1 från Garpenberg 2 från Märsta 3 från Sigtuna 4 från Luleå sorbytryck_a6ny.indd

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04 NOF 2013-03-04 Sid 1 (7) Datum: Måndagen den 4/3 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Per Sandberg, Krister Jakobsson, Andreas Livbom,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten NLL-2013-10 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl 2 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Syfte... 7

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 22001 Piteå kn Piteå 22002 Piteå skärgård Piteå 22003 Döman, Piteå skärgård Piteå 22004 Stenskär, Piteå skärgård Piteå 22005

BMS Id Lokal Kommun 22001 Piteå kn Piteå 22002 Piteå skärgård Piteå 22003 Döman, Piteå skärgård Piteå 22004 Stenskär, Piteå skärgård Piteå 22005 BMS Id Lokal Kommun 22001 Piteå kn Piteå 22002 Piteå skärgård Piteå 22003 Döman, Piteå skärgård Piteå 22004 Stenskär, Piteå skärgård Piteå 22005 Bondökallarna, Piteå skärgård Piteå 22006 Stor-Räbben, Piteå

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

"Vi behöver en politik för arbete och utveckling för Norrbotten och landet!"

Vi behöver en politik för arbete och utveckling för Norrbotten och landet! Norrbotten Luleå 2012-10-11 Socialdemokraterna i Norrbotten "Vi behöver en politik för arbete och utveckling för Norrbotten och landet!" Rapport om arbetsmarknad, utbildningsbehov och lokala satsningar

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer