TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Handläggare: Lena Fischer Telefon: E-post: VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL 2015 Dnr: LKS Kommunalförbudet Fyrbodal ska fastställa verksamhetsplan och budget för Kommunalförbundet har sänt över förslag till budget och verksamhetsplan 2015 till kommunen för yttrande. Fyrbodals verksamhetsplan bygger på Västra Götaland Strategi för tillväxt och utveckling (regional utvecklingsplan). Kommunalförbundet har genom en urvalsprocess tillsammans med sina medlemskommuner valt att särskilt lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. I verksamhetsplanen för Fyrbodal finns insatser inom samtliga av den regionala utvecklingsplanens nedanstående områden. En ledande kunskapsregion En region för alla En region där vi tar globalt ansvar En region som syns och engagerar Lysekils kommun ser ett stort behov av att Fyrbodals kommunalförbund fortsättningsvis ytterligare fokuserar sina insatser till strategiskt avgörande områden. Sådana är infrastruktur och kommunikation, näringslivets utveckling inte minst med anknytning till regionens maritima strategi, samt kompetensförsörjning och integration. Förslag till beslut Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal. Lena Fischer Kommunchef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Fyrbodals kommunalförbund

3 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2015 Direktionen ska före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande år samt en plan för verksamheten.

4 Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplanen för Fyrbodals kommunalförbund knyter an till en rad dokument. Som grund för planen ligger: Uppdraget enligt förbundsordningen Vision Västra Götaland - Det goda livet Västra Götaland 2020 Genomförandeplan Fyrbodal Uppdraget enligt förbundsordningen Verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund utgår från och styrs av förbundsordningen. I uppdraget framgår att kommunalförbundet ska vara en värdefull och nära resurs för sina 14 medlemskommuner. Förbundet ska verka för att som sammanhållande länk stödja i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området. Kommunalförbundet ska arbeta med de frågor där mellankommunal samverkan ger ett mervärde. I uppdraget ligger också att vara länken mellan de 14 och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om Det goda livet. Vision Västra Götaland - Det goda livet Som ett av fyra regionala förbunden är utgångspunkten den regiongemensamma visionen om Det goda livet. Västra Götaland 2020 Regionfullmäktige antog hösten 2013 dokumentet Västra Götaland Detta strategidokument ersätter det som tidigare kallades för tillväxtprogram. Prioriteringarna i Västra Götaland 2020 är indelade under fyra rubriker: En ledande kunskapsregion En region för alla En region där vi tar globalt ansvar En region som syns och engagerar. Under dessa rubriker finns sammanlagt 32 prioriterade frågor. Detta dokument gäller för hela Västra Götaland. 1

5 Genomförandeplan Fyrbodal Utifrån Västra Götaland 2020 har vi i Fyrbodal bestämt oss för att lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. Planen antogs av direktionen i maj Detta dokument ska vara styrande för de aktiviteter vi fokuserar på under perioden I Genomförandeplan Fyrbodal anges följande 20 prioriterade insatser: En ledande kunskapsregion Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och skapa företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik En region för alla Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet En region där vi tar globalt ansvar Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling En region som syns och engagerar Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland 2

6 Organisation och verksamhetsplan kommer att bli ett år med stora förändringar inom organisationen, både i politiken och på kansliet. I verksamhetsplanen väljer vi därför att prata om våra fem fokusområden istället för fem beredningar. Hälsa och socialtjänst Infrastruktur och kollektivtrafik Kultur Näringsliv Utbildning Verksamhetsplanen visar de prioriterade insatser och aktiviteter som kommer att genomföras under Denna plan är utvecklad utifrån diskussioner på flera nivåer som sedan bearbetats, konkretiserats och sammanställts i ledningsgruppen för beredning i AU och sedan beslut i direktionen. Många av de prioriterade insatser och aktiviteter som ligger under respektive beredning berör även andra beredningar. I många frågor finns det alltså ett delat ansvar, men huvudansvaret ligger hos den beredning under vilken det står inskrivet. Förutom det som framgår i verksamhetsplanen utför varje fokusområde följande arbete: Tjänstemannastöd till de politiska beredningarna och tjänstemannanätverk inför, efter och vid möten. Framtagande av planer för och rapporter från verksamheter inom ramen för respektive beredning. Samordning av alla verksamheter som bedrivs inom ramen respektive fokusområde. Initiativtagare på direktionens uppdrag till nya verksamheter, uppdrag och projekt. Kontakt gentemot externa organisationer, myndigheter och parter. 3

7 Fokusområde Infrastruktur & kollektivtrafik Vi investerar i framtiden när vi bygger ut infrastruktur, väg, järnväg, IT/fiber, kollektivtrafik, sjöfart, luftfart, elström och vatten. Investeringar i infrastruktur i Fyrbodal och Västsverige är lönsamt för hela landet. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för att företagen ska kunna tillgodose sina behov av godsflöden och säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft. Det mest effektiva sättet att skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige är att satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner. Olika former av kommunikation via transport- och IT infrastruktur är en förutsättning för att ge Fyrbodals invånare och företag goda möjligheter till arbete, utbildning och kultur. Dessutom bidrar det samtidigt till tillväxt och utveckling. Fyrbodal ligger strategiskt mellan de stora städerna Oslo och Göteborg och utgör till vissa delar ett nav där riksvägarna 161 och 44 möter E6 (köpcentret vid Torp). Dessutom löper E45 och riksväg 172 rakt igenom Fyrbodal vilket binder samman arbetsmarknaderna i Dalsland, Bohuslän och delvis Norge. Till detta kommer länsjärnvägarna, Bohusbanan, Norge/Vänerbanan, DVVJ och Lysekilsbanan som var och en, och tillsammans, bidrar till goda kommunikations- och transportlösningar i området. Dessa utgör dessutom viktiga kommunikationsstråk för gods- och persontrafik till marknaderna i Värmland och Norge. PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Påbörja de planerade Föra tät dialog med VGR och Basfinansieringen Planerade objekt för 2014 är J/N. Planerade objekt för åtgärderna i stråk 2. Trafikverk. Vid behov agera Medel ur stråkpotten. påbörjade är påbörjade. Påbörja vägarna 161 Rotvik- Bäcken och 160 Säckebäck- Varekil. Se till att Fyrbodalvägar finns med i potten mindre vägnätet upp till 25 milj SEK. Järnväg Driva frågan om att åtgärda Missing Link. politiskt. Bevaka ärendet och föra dialog med VGR/TrV. Prioritera och skicka in förslag på vägar till potten. Föra dialog med VGR och TrV. Politisk påverkan. Basfinansieringen Regionala planen. Basfinansieringen Regionala planen Basfinansieringen Vägobjekten är påbörjade. Beslut är fattat i BHU om medel till åtgärder av de föreslagna vägarna. Objektet har prioriterats att drivas vidare för åtgärder. J/N. Vägobjekten är påbörjade. J/N. Beslut i BHU om medel till åtgärder av de föreslagna vägarna. Avstämning mot läget Objektet prioriterat J/N 4

8 Verka för en successivt förbättrad standard på norra Bohusbanan. Bevaka upprustningen och framtidsutsikterna för DVVJ och Lysekilsbanan. Föra dialog med Trafikverket och VGR. Föra dialog med Trafikverket och VGR. Basfinansieringen Medel ur potten för medfinansiering av nationell järnväg. Basfinansieringen Reinvesteringsåtgärder är genomförda eller planerade. Åtgärder på DVVJ motsvarande de avsatta de 65 miljoner SEK. Inventering av genomförda eller planerade åtgärder. Avstämning gentemot läget Åtgärder genomförda J/N Driva frågan om mötesplats i Grohed på S:a Bohusbanan. Bevaka frågan om eventuella malmtåg. Kollektivtrafik Bevaka att kollektivtrafikåtgärder enligt regionala planen som berör Fyrbodal påbörjas/färdigställs. Bidra till att ge invånarna i Fyrbodal bästa möjliga förutsättningar för arbets- /studiependling. Verka för ökad aktivitet och nyttjande av banorna. Föra dialog med VGR och Trafikverket samt berörda kommuner. Föra dialog med TrV och VGR. Bevaka frågan. Föra tät dialog med VGR och Västtrafik. Agera genom politisk påverkan. Föra dialog med VGR och Västtrafik om turtäthet, tidlägen, busslinjer mm i syfte att öka tillgänglighet och attraktivitet. Basfinansieringen Medel ur potten för medfinansiering av nationell järnväg. Ev. förskottering. Basfinansieringen Basfinansieringen Basfinansieringen Intressenter finns för trafikering eller nyttjande av L-banan. Påskrivet avtal mellan berörda aktörer. Beslut/avsikter finns gällande framtida malmtransporter. Planerade kollektivtrafikåtgärder är påbörjade/ färdigställda. Busslinjer och tåg är lättillgängliga och kör på tider som efterfrågas. Avstämning gentemot läget Planer för ökad aktivitet och nyttjande J/N Bindande avtal J/N Beslut/avsikter finns gällande framtida malmtransporter. J/N Avstämning mot regional plan och Västtrafik. Påbörjade/färdigställda J/N. Jämförelser med tidigare år genom avstämning mot tidtabeller, kommunala kollektivtrafikhandläggare samt ev inkomna synpunkter från resenärer. 5

9 Sjöfart Säkerställa Vänersjöfartens framtid. IT/Fiber Bidra till en ökad utbyggnad av fiber/bredband. Föra tät dialog med VGR och TrV. Agera genom politisk påverkan. Inhämta och delge information om finansieringsmöjligheter. Basfinansieringen Basfinansieringen Gehör har erhållits för att driva behovet av nya slussar i Thn inför kommande revidering av nationell plan. Fiberföreningar har startats, ökad kännedom om finansiella stödformer. Gehör har erhållits för att driva behovet av nya slussar i Thn inför kommande revidering av nationell plan. J/N Avstämning mot antal fiberföreningar

10 Fokusområde Kultur Fokusområde Kultur har två likvärdiga strategidokument att utgå ifrån: En mötesplats i världen, kulturstrategin för Västra Götaland 2012 Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland ) I Genomförandeplan Fyrbodal finns 20 prioriterade insatser varav två är inom kulturområdet: - Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1) - Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2) Kulturen kan sägas ha en indirekt roll för samtliga prioriterade insatser eftersom det finns uttalade önskemål om att kulturen ska genomsyra alla delar i samhället. Beredningen Kultur har valt att fokusera på, utöver de två ovanstående, följande prioriterade insats: - Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1) I genomförandeplan Fyrbodal skrivs att Fyrbodal ska bli en aktiv och nyskapande kulturregion som hörs och syns i hela landet. Vi ska bli ett föredöme när det gäller både stadsutveckling och integration. Fyrbodal vill vara en aktiv part och skapa landets bästa system för att stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. Fyrbodal har också bestämt sig för att vara en aktiv part för att utveckla mötesplatser samt arbeta för att vidga deltagandet. Detta är höga ambitioner, som vi är stolta över. För att uppnå våra mål måste vi ta ett steg i taget. Vi har också ett gediget arbete att förvalta från tidigare år. Därför väljer vi att arbeta med ett urval av alla dessa frågor under Arbetet med kulturfrågor sker i samverkan främst med s kulturansvariga, men även med bibliotekschefer. 7

11 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Arbeta för en aktiv och nyskapande kulturregion Ge stöd till att förverkliga idéer inom kulturella och kreativa näringar (KKN) Hantera ansökningar och fördela tillväxtmedel. Tillväxtmedel Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Samverka med VGR enligt handlingsprogrammet KKNs mål och syfte. Basverksamhet Samverkan pågår med VGR enligt programmet KKNs mål och syfte. Samverkan J/N Vara en av de drivande aktörerna i arbetet med att undersöka om det går att få fram några gemensamma nämnare för att bygga samverkansprojekt där man får med delarna: Kulturarv/miljö Konst/kultur Industri/besöksnäring Fyrbodals kommunalförbund har deltagit på uppstartsmötet kring t ex Granit och arbetat utifrån det Närvaro på uppstartsmöte J/N Fortsatt arbete J/N Arbeta för att kulturen ska genomsyra hela samhället i Fyrbodal. Arbeta internt för att kulturen skall genomsyra samtliga beredningar genom regelbundna kontakter och Basfinansiering Vara insatt i de övriga beredningarnas arbeten. Antal möten. 8

12 möten med kommunalförbundets övriga beredningsansvariga. Skapa ökade möjligheter för barn och unga att aktivera sig kulturellt. Arbeta med Attraktiva kommuner för att öka kunskapen om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Arbeta externt med att sammanföra projekt och nyckelpersoner och på så sätt skapa synergier. Främja projekt och idéer som leder till ökat och utvecklat samarbete mellan kulturens aktörer/ kultursystem och andra näringar t ex hälsa och besöksnäring. Vara huvudarrangör för Kulturkollo barn och unga. Genomföra seminarier, baserade på bland annat forskning, till politiker och tjänstemän samt till konstnärer/ kulturfolk/arkitekter. Tillväxtmedel Tillväxtmedel Fler projekt och nyckelpersoner har fått kontakt med varandra. Samarbete mellan kulturens aktörer/ kultursystem och mellan dessa och andra näringar t ex hälsa och besöksnäring har ökat. Kulturkollon är genomförda och utvecklade. Två seminarier/per år med ca 120 deltagare/gång. Deltagarna har upplevt att de fått ökade kunskap genom seminarierna. Fler projekt och nyckelpersoner har fått kontakt med varandra. Ökat samarbete. Enkät till samtliga deltagare. Intervjuer med utvalda deltagare. Genomförda seminarier, antal deltagare. Digital enkät till deltagarna. Arbeta med internationalisering genom att få till stånd kultursamverkan över geografiska gränser. Använda EUs nya program Kreativa Europa. Värna och utveckla kontakten med Norge. Basverksamheten. Undersökt möjligheterna till att starta ett EU-projekt. Fortsatt möjlighet för deltagare från Norge till våra kulturkollon. Undersökt möjligheterna till att starta ett EU-projekt. Inbjudningar till Norge angående kulturkollon. 9

13 Stödja Kultur i Vården. Hantera ansökningar och fördela tillväxtmedel riktat till Kultur i Vården. Samarbete med t ex bibliotek samt Beredningen Hälsa. Tillväxtmedel och basfinansieringen. Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Utveckla mötesplatser/vidga deltagandet Arbeta för att ta kultur dit människor är. Fortsätta undersöka och diskutera möjligheten att samverka kring internationella festivaler. Eventuellt starta samverkan kring detta. EU, Statens kulturråd, VGR, kommunalförbund och kommuner. Möjligheten är undersökt och diskuterad. Eventuellt ha startat samverkan kring detta. Undersökt, diskuterat J/N Startat samverkan J/N Stärka ungdomskulturen. Samverka t ex med den regionala föreningen Kultur Ungdom. Basfinansieringen. Samverkan har skett. Startat samverkan J/N Utveckla och stödja det befintliga föreningslivet. Sitta med i de två bedömningsgrupperna för Socialt Entreprenörskap: SE Förstudie/ Idéutveckling samt SE Utvecklingsprojekt. Basfinansieringen. Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Fånga upp arbetet med ett litterärt residens om det hamnar i någon av Fyrbodals kommuner. (beslut väntas av VGR under hösten 2014) Starta samverkan mellan flera kommuner om t ex författarbesök på biblioteken. Tillväxtmedel Samverkan har startat. Samverkan har startat J/N. 10

14 Mänskliga rättigheter Jobba för mänskliga rättigheter. Delta i projektet SPEKTRUM och driva frågan om utställningar på biblioteken i respektive kommun. Sprida information om SPEKTRUMS utställning om romer. VGR och tillväxtmedel. Fyrbodal är en av deltagarna i projektet. Utställningar har genomförts på s bibliotek. Informationen om utställningen har nått ut. Deltar i SPEKTRUM J/N Utställningar genomförda i X antal kommuner. X antal kommuners bibliotek har anslagit om utställningen. Utreda möjligheten att fortsätta arbetet med Kulturplaneterna. Öka kunskapen om medieoch informationssamhället i enlighet med UNESCOs riktlinjer. Väcka frågan kring fortsättningen med s kulturansvariga. Väcka frågan med ansvarig tjänsteman för Beredningen Hälsa. Samarrangera konferens om MIK (medie- och informationskunnighet) med VGR. Basfinansieringen VGR samt basfinansieringen. Samtal har ägt rum med s kulturansvariga. Samtal har ägt rum med ansvarig tjänsteman för Beredningen Hälsa. Konferensen är genomförd. Deltagarna har uppskattat konferensen. Samtal har ägt rum J/N Samtal har ägt rum J/N Konferens J/N. Antal deltagare. VGRs uppföljning. 11

15 Fokusområde Näringsliv Under de tre senaste decennierna har näringslivet i Fyrbodal genomgått stora förändringar. Från ett beroende av ett antal stora industriföretag har regionen idag en mycket bredare branschstruktur med fler småföretag inom tjänstesektorn, mekanisk industri, handel, turism, kreativa näringar mm. Några av framgångsfaktorerna är att stödja och stimulera entreprenörskap, utvecklingen i befintliga företag och forskning och utveckling. Nyföretagandet i Fyrbodal, mätt per 1000 invånare, är lägre än snittet i Sverige men det är några kommuner som ligger i topp medan andra har ett lågt nyföretagande. I genomförandeplanen finns 20 prioriterade insatser varav 10 är inom näringslivsområdet. Beredningen Näringsliv respektive styrgruppen för Affärsdriven Miljöutveckling har valt att prioritera sju insatser för Två av dessa ligger inom område En ledande kunskapsregion, tre inom En region där vi tar globalt ansvar och två inom En region som syns och engagerar. Prioriterade insatser som berör fokusområde Näringsliv Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2) Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3) Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land (3.1.3) Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4) Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling(3.2.2) Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3) Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4) 12

16 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Gemensamt ha resurser som kan erbjuda intressenter att utbilda sig, få handledning och förverkliga sina idéer stöd till nyföretagande (1.1.2) Upphandla och skriva uppdragsavtal med aktörer inom nyföretagande, entreprenörskap, innovationer, socialt företagande och rådgivning i tidiga skeden av företagande. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Fler företag i regionen genom ett ökat nyföretagande. Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare. Nyföretagarbarometern, Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket. Satsa på gemensamma strukturer, för att främja utvecklingen för små och medelstora företag, såsom Innovatum och olika företagsnätverk (1.1.3) Fortsätta samarbetet med Innovatum och övriga organisationer/nätverk som har till uppgift att stödja befintligt näringsliv i regionen. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Ökad kompetens och tillväxt i näringslivet. De organisationer Fyrbodal samarbetar med redovisar statistik och resultat för verksamheten. Utveckla en bra samverkan med Svinesundskommittén (4.2.3) Identifiera möjliga samarbetsområden. Dra nytta av förstudien Gränssymbios och projekt Gränshinder för näringslivet Uppmuntra samarbete över gränsen. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Nya samarbeten över gränsen. Antal nya samarbeten. 13

17 Fortsätta utveckla och implementera ett gemensamt etableringskoncept med hemsida och proaktiv marknadsföring samt ett gemensamt mottagningsarbete (4.2.4) Fortsätta marknadsföra Fyrbodal som en attraktiv och framåtsatsande miljöregion (4.2.4) och (3.1.4) Använda offentlig upphandling som verktyg för att skapa affärsnytta i Fyrbodal och miljönytta globalt (3.2.2) Stärka gröna näringarnas utveckling inom bioråvara och förädling av denna (3.1.3) (1.1.3) Stärka utvecklingen av marin energi och innovation (3.1.4) Fortsätta arbetet inom Position Väst. Marknadsföring av Position Väst. Utveckla etableringsservicen. Ta fram ett gemensamt mark- och lokalregister. Med Position Väst och turistorganisationer attrahera studiebesök och samarbeten och etableringar. Biogasområdet prioriterat som första område. Utbildning och projekt för innovations-upphandling som verktyg. Etablera utvecklingsprojekt kring Träkonstruktioner, Nya material och produkter samt Energi. Arbeta med Blå Översiktsplan och Maritim Näringslivsstrategi inriktning marin energi och innovation. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. 14 Position Väst är etablerat på marknaden och ett verktyg för företag som vill etablera sig i regionen. Det gemensamma mark- och lokalregistret är klart. Studiebesök och kontakter etablerade för samarbeten. Genomförda utbildningsinsatser samt genomförda förstudier. Uppfattning hos medverkande företag att Fyrbodal gör skillnad. Ökad kunskap om marin energi som möjlighet för näringslivsutveckling. Bilden av Bohuslän som attraktiv för etableringar spridd. Nya kunskaper in i Blå ÖP. Arbetet med Position Väst fortsätter. Marknadsföringsinsatser genomförda. Ett gemensamt mark- och lokalregister. Position Väst redovisar statistik och resultat för verksamheten. Antal studiebesök och kontakter. Omfattning samt potential för affärs- och miljönytta för planerade upphandlingar. Enkätundersökning/ intervjuer Antal samarbetsprojekt och kontakter.

18 Medverka till fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal (3.1.4) (3.2.2) (4.2.3) Medverka till elfordonsutveckling i Fyrbodal (3.1.4, (3.2.2), (4.2.3) Etablera samarbete med Norge och Danmark. Arbeta med elinfrastrukturutveckling och fordonsutveckling hos. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Uppfattning hos medverkande företag att kommunalförbundet gör skillnad. Etablerade laddinfrastruktur och ökat antal elfordon. Enkät/intervjuer Kartlägga etablerad laddinfrastruktur och antal elfordon samt medverkande företag. 15

19 Fokusområde Hälsa/socialtjänst Fokusområde hälsa/socialtjänst skiljer sig från de övriga fokusområdena genom att koppling till strategin Västra Götaland 2020 är svagare. De prioriterade insatserna bygger på de uppdrag som s företrädare inom hälsa/socialtjänst prioriterat. Under de senaste åren har mycket handlat om de överenskommelser som staten gjort med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som i sin tur har verkat via länsstrukturerna i landet alltså VästKom och kommunalförbunden för Västra Götalands del. I alla län har strukturer för att stödja utvecklingen av en mer evidensbaserad praktik i socialtjänsten skapats. Många frågor kräver samordning i hela länet mellan de 49 och Västra Götalandsregionen eftersom brukarna/patienterna ofta behöver insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården. I arbetsprocesser diskuteras och förankras frågorna genom träffar med företrädare för s socialtjänst som t ex socialchefer, MAS;ar och FouRum. Inom beredningens område bedrivs också s gemensamma forskning och utveckling (FoU) som finansieras via särskilda avtal med. Idag handlar det om vård- och omsorg, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgens frågor. Hälsokällan är en verksamhet som funnits sedan drygt tio år inom beredningens ansvar. Hälsokällan drivs med gemensamt avtal mellan och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal. Deras uppgift är att främja barn och ungas hälsa genom att utbilda och stödja viktiga vuxna inom så väl skola, socialtjänst, hälsooch sjukvård och föreningsliv. Det som görs inom beredningen hälsa/socialtjänsts område är en förutsättning för en god tillväxt även om nästan inget av de prioriterade områdena innehåller aktiviteter som vänder sig till socialtjänsten Prioriterade insatser som berör fokusområde hälsa/socialtjänst: Fyrbodals kommunalförbund ska vara en plattform för samarbete mellan. stödja med omvärldsbevakning. företräda i samverkansarbetet med andra delregionala, regionala och nationella organ. genom FoU-arbetet stödja i arbetet med utvecklingen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 16

20 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Skapa en välfungerande samverkan mellan kommuner. - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Regelbundna träffar med Socialchefer, MAS och folkhälsosamordnare. - Stödja kunskapsutveckling och initiativ till konkret samarbete. - Samordna statliga satsningar som socialchefsnätverket prioriterar t ex PRIO - Ansvara för ett nätverk kring ekonomiskt bistånd. - Basfinansiering. - Externa medel och/eller avgifter till deltagare. - Kommunal medfinansiering - Kommunal medfinansiering Enkät till socialchefer, MAS, FouRum IFO och folkhälsosamordnare: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Skapa en samverkan för handläggare av ensamkommande barn. Skapa en väl fungerande samverkan mellan och regionen för barn med psykisk, psykiatrisk och social problematik. Erbjuda nätverk för handläggare som arbetar med ensamkommande barn. Utveckla de delregionala Västbusarbetet i syfte att stödja det lokala arbetet. Länsstyrelsen - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. Basfinansiering Statliga medel - Det finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. - Arbetet i de lokala grupperna fungerar väl. Enkät till handläggare för ensamkommande barn: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Delfråga i enkät till FouRum IFO - Finns lokal ledningsgrupp för Västbus? - Hur upplevs det lokala arbetet fungera? 17

21 Skapa en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. - Stödja i arbetet med kvalitetsregister inom äldreomsorgen (BPSD, Senior Alert och Palliativregistret) - Stödja arbetet med kvalitetsledningssystem - Stödja nätverk för utvecklingsledare i. - Stödja metodutveckling inom området t ex munhälsobedömning. - Kommunal medfinansiering (2 % av s prestationsersättn ingar) - FoU-avtal med - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Total täckningsgrad i kvalitetsregistren: BPSD, Senior Alert och Palliativregistret. Enkät till FouRum vård och omsorg: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Täckningsgrad i - BPSD - Senior Alert - Palliativregistret Utveckla arbetet med stöd till personer med funktionsnedsättning. - Förstärka delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. - Förstärka brukarmedverkan. - Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. - Statliga medel - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. Enkät till deltagare i FouRum funktionshinder: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen 18

22 Utveckla arbetet med förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Skapa en välfungerande samverkan med regionen inom ramen för Vårdsamverkan. - Utveckla BBIC 1 för systematiska uppföljning - Erbjuda nätverk för socialtjänsten inom BBIC. - Ta fram kompetensplan för socialsekreterare och arbetsledare inom barnavårdens myndighetsutövning. - Implementera former för delaktighet brukarråd och strukturerad samtalsmetodik - Spridning av Socialstyrelsen material som vägledningar och handböcker - Översyn av struktur och former för nuvarande Vårdsamverkan. - Utveckla samverkan kring målgruppen barn och unga. - Utreda och föreslå former för samverkan kring våld i nära relationer - Statliga medel - Kommunal medfinansiering (kompetensplan) - Basfinansiering - Hälso- och sjukvårdsnämnder na - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Kompetensplanen är antagen av alla kommuner. - Brukarråd finns i minst två kommuner. - Strukturerad samtalsmetodik i minst tio kommuner. - Handläggare och arbetsledare har kännedom om definierade, aktuella materia från Socialstyrelsen (SoS). - Färdig översyn av Vårdsamverkan med förslag till upplägg för framtida arbete. - Ledningsgrupp och uppdragsbeskrivning finns på plats för samverkan barn och unga - Utredning med förslag till struktur och beslut finns. Enkät till FouRum IFO och BBIC-nätverket: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen - Brukarråd för barn och unga - Användning av strukturerad samtalsmetodik - Definierade, aktuella material från SoS - Färdig översyn av Vårdsamverkan med förslag till upplägg för framtida arbete. - Ledningsgrupp och uppdragsbeskrivning skall finnas på plats för samverkan barn och unga - Utredning med förslag till struktur och beslut skall finnas 1 Socialstyrelsens utredningsverktyg Barns behov i centrum 19

Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015. Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Fyrbodals kommunalförbund VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2015 Direktionen ska före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Fyrbodals kommunalförbund Dnr: LKS 2015-334

Verksamhetsplan 2016 för Fyrbodals kommunalförbund Dnr: LKS 2015-334 1/2 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-21 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Leif Schöndell Telefon: 0523-61 31 01 E-post: leif.schondell@lysekil.se Verksamhetsplan 2016 för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Remissyttrande angående Fyrbodals Verksamhetsplan och budget 2016

Remissyttrande angående Fyrbodals Verksamhetsplan och budget 2016 Kommunledningskontoret Agneta Johansson TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-08-12 D.nr:2015-000202 Till Kommunstyrelsen Remissyttrande angående Fyrbodals Verksamhetsplan och budget 2016 Bakgrund Medlemskommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 Fyrbodals kommunalförbund VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2014 Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk Regional planering Västra Götaland Plan och byggdag Länsstyrelsen 2014-04-24 Max Falk Agenda Transportinfrastrukturplaner Projekt Bredband VG2020 Framtidsbild www.nationellaplanen.se Regional plan 2014-2025

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Fyrbodals kommunalförbund VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2016 Direktionen ska före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande

Läs mer

Delregional. genomförandeplan. Fyrbodal

Delregional. genomförandeplan. Fyrbodal Genomförandeplan Delregional genomförandeplan Fyrbodal 2014 2020 20 PRIORITERADE INSATSER I FYRBODAL Delregional genomförandeplan för Fyrbodal 2014 2020 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund.

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. sida 1 2013-10-30 Dnr: 2013-49 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. Enligt beslut i 2013-02-13 23 ställde sig kommunstyrelsen

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal

Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal FoU/EBP Fyrbodal 2013-09-20 Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal Inledning Denna plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet

Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet sida 1 2013-02-07 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet En arbetsgrupp, bestående av förvaltningschefer inom utbildningsområdet

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen 2013 vgregion.se/vg2020 www... www... www... www... www...

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning Konsekvensbeskrivning Förbundsdirektören och kommuncheferna i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Tanum och Dals-Ed fick i uppdrag att ta fram prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020 KORTVERSION VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 #vg2020 Den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05 Direktionsprotokoll 2014-06-05 Plats och tid Borås, kl. 13.00-14.15 Omfattning 23-37 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer