TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Handläggare: Lena Fischer Telefon: E-post: VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL 2015 Dnr: LKS Kommunalförbudet Fyrbodal ska fastställa verksamhetsplan och budget för Kommunalförbundet har sänt över förslag till budget och verksamhetsplan 2015 till kommunen för yttrande. Fyrbodals verksamhetsplan bygger på Västra Götaland Strategi för tillväxt och utveckling (regional utvecklingsplan). Kommunalförbundet har genom en urvalsprocess tillsammans med sina medlemskommuner valt att särskilt lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. I verksamhetsplanen för Fyrbodal finns insatser inom samtliga av den regionala utvecklingsplanens nedanstående områden. En ledande kunskapsregion En region för alla En region där vi tar globalt ansvar En region som syns och engagerar Lysekils kommun ser ett stort behov av att Fyrbodals kommunalförbund fortsättningsvis ytterligare fokuserar sina insatser till strategiskt avgörande områden. Sådana är infrastruktur och kommunikation, näringslivets utveckling inte minst med anknytning till regionens maritima strategi, samt kompetensförsörjning och integration. Förslag till beslut Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal. Lena Fischer Kommunchef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Fyrbodals kommunalförbund

3 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2015 Direktionen ska före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande år samt en plan för verksamheten.

4 Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplanen för Fyrbodals kommunalförbund knyter an till en rad dokument. Som grund för planen ligger: Uppdraget enligt förbundsordningen Vision Västra Götaland - Det goda livet Västra Götaland 2020 Genomförandeplan Fyrbodal Uppdraget enligt förbundsordningen Verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund utgår från och styrs av förbundsordningen. I uppdraget framgår att kommunalförbundet ska vara en värdefull och nära resurs för sina 14 medlemskommuner. Förbundet ska verka för att som sammanhållande länk stödja i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området. Kommunalförbundet ska arbeta med de frågor där mellankommunal samverkan ger ett mervärde. I uppdraget ligger också att vara länken mellan de 14 och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om Det goda livet. Vision Västra Götaland - Det goda livet Som ett av fyra regionala förbunden är utgångspunkten den regiongemensamma visionen om Det goda livet. Västra Götaland 2020 Regionfullmäktige antog hösten 2013 dokumentet Västra Götaland Detta strategidokument ersätter det som tidigare kallades för tillväxtprogram. Prioriteringarna i Västra Götaland 2020 är indelade under fyra rubriker: En ledande kunskapsregion En region för alla En region där vi tar globalt ansvar En region som syns och engagerar. Under dessa rubriker finns sammanlagt 32 prioriterade frågor. Detta dokument gäller för hela Västra Götaland. 1

5 Genomförandeplan Fyrbodal Utifrån Västra Götaland 2020 har vi i Fyrbodal bestämt oss för att lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. Planen antogs av direktionen i maj Detta dokument ska vara styrande för de aktiviteter vi fokuserar på under perioden I Genomförandeplan Fyrbodal anges följande 20 prioriterade insatser: En ledande kunskapsregion Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och skapa företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik En region för alla Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet En region där vi tar globalt ansvar Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling En region som syns och engagerar Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland 2

6 Organisation och verksamhetsplan kommer att bli ett år med stora förändringar inom organisationen, både i politiken och på kansliet. I verksamhetsplanen väljer vi därför att prata om våra fem fokusområden istället för fem beredningar. Hälsa och socialtjänst Infrastruktur och kollektivtrafik Kultur Näringsliv Utbildning Verksamhetsplanen visar de prioriterade insatser och aktiviteter som kommer att genomföras under Denna plan är utvecklad utifrån diskussioner på flera nivåer som sedan bearbetats, konkretiserats och sammanställts i ledningsgruppen för beredning i AU och sedan beslut i direktionen. Många av de prioriterade insatser och aktiviteter som ligger under respektive beredning berör även andra beredningar. I många frågor finns det alltså ett delat ansvar, men huvudansvaret ligger hos den beredning under vilken det står inskrivet. Förutom det som framgår i verksamhetsplanen utför varje fokusområde följande arbete: Tjänstemannastöd till de politiska beredningarna och tjänstemannanätverk inför, efter och vid möten. Framtagande av planer för och rapporter från verksamheter inom ramen för respektive beredning. Samordning av alla verksamheter som bedrivs inom ramen respektive fokusområde. Initiativtagare på direktionens uppdrag till nya verksamheter, uppdrag och projekt. Kontakt gentemot externa organisationer, myndigheter och parter. 3

7 Fokusområde Infrastruktur & kollektivtrafik Vi investerar i framtiden när vi bygger ut infrastruktur, väg, järnväg, IT/fiber, kollektivtrafik, sjöfart, luftfart, elström och vatten. Investeringar i infrastruktur i Fyrbodal och Västsverige är lönsamt för hela landet. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för att företagen ska kunna tillgodose sina behov av godsflöden och säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft. Det mest effektiva sättet att skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige är att satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner. Olika former av kommunikation via transport- och IT infrastruktur är en förutsättning för att ge Fyrbodals invånare och företag goda möjligheter till arbete, utbildning och kultur. Dessutom bidrar det samtidigt till tillväxt och utveckling. Fyrbodal ligger strategiskt mellan de stora städerna Oslo och Göteborg och utgör till vissa delar ett nav där riksvägarna 161 och 44 möter E6 (köpcentret vid Torp). Dessutom löper E45 och riksväg 172 rakt igenom Fyrbodal vilket binder samman arbetsmarknaderna i Dalsland, Bohuslän och delvis Norge. Till detta kommer länsjärnvägarna, Bohusbanan, Norge/Vänerbanan, DVVJ och Lysekilsbanan som var och en, och tillsammans, bidrar till goda kommunikations- och transportlösningar i området. Dessa utgör dessutom viktiga kommunikationsstråk för gods- och persontrafik till marknaderna i Värmland och Norge. PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Påbörja de planerade Föra tät dialog med VGR och Basfinansieringen Planerade objekt för 2014 är J/N. Planerade objekt för åtgärderna i stråk 2. Trafikverk. Vid behov agera Medel ur stråkpotten. påbörjade är påbörjade. Påbörja vägarna 161 Rotvik- Bäcken och 160 Säckebäck- Varekil. Se till att Fyrbodalvägar finns med i potten mindre vägnätet upp till 25 milj SEK. Järnväg Driva frågan om att åtgärda Missing Link. politiskt. Bevaka ärendet och föra dialog med VGR/TrV. Prioritera och skicka in förslag på vägar till potten. Föra dialog med VGR och TrV. Politisk påverkan. Basfinansieringen Regionala planen. Basfinansieringen Regionala planen Basfinansieringen Vägobjekten är påbörjade. Beslut är fattat i BHU om medel till åtgärder av de föreslagna vägarna. Objektet har prioriterats att drivas vidare för åtgärder. J/N. Vägobjekten är påbörjade. J/N. Beslut i BHU om medel till åtgärder av de föreslagna vägarna. Avstämning mot läget Objektet prioriterat J/N 4

8 Verka för en successivt förbättrad standard på norra Bohusbanan. Bevaka upprustningen och framtidsutsikterna för DVVJ och Lysekilsbanan. Föra dialog med Trafikverket och VGR. Föra dialog med Trafikverket och VGR. Basfinansieringen Medel ur potten för medfinansiering av nationell järnväg. Basfinansieringen Reinvesteringsåtgärder är genomförda eller planerade. Åtgärder på DVVJ motsvarande de avsatta de 65 miljoner SEK. Inventering av genomförda eller planerade åtgärder. Avstämning gentemot läget Åtgärder genomförda J/N Driva frågan om mötesplats i Grohed på S:a Bohusbanan. Bevaka frågan om eventuella malmtåg. Kollektivtrafik Bevaka att kollektivtrafikåtgärder enligt regionala planen som berör Fyrbodal påbörjas/färdigställs. Bidra till att ge invånarna i Fyrbodal bästa möjliga förutsättningar för arbets- /studiependling. Verka för ökad aktivitet och nyttjande av banorna. Föra dialog med VGR och Trafikverket samt berörda kommuner. Föra dialog med TrV och VGR. Bevaka frågan. Föra tät dialog med VGR och Västtrafik. Agera genom politisk påverkan. Föra dialog med VGR och Västtrafik om turtäthet, tidlägen, busslinjer mm i syfte att öka tillgänglighet och attraktivitet. Basfinansieringen Medel ur potten för medfinansiering av nationell järnväg. Ev. förskottering. Basfinansieringen Basfinansieringen Basfinansieringen Intressenter finns för trafikering eller nyttjande av L-banan. Påskrivet avtal mellan berörda aktörer. Beslut/avsikter finns gällande framtida malmtransporter. Planerade kollektivtrafikåtgärder är påbörjade/ färdigställda. Busslinjer och tåg är lättillgängliga och kör på tider som efterfrågas. Avstämning gentemot läget Planer för ökad aktivitet och nyttjande J/N Bindande avtal J/N Beslut/avsikter finns gällande framtida malmtransporter. J/N Avstämning mot regional plan och Västtrafik. Påbörjade/färdigställda J/N. Jämförelser med tidigare år genom avstämning mot tidtabeller, kommunala kollektivtrafikhandläggare samt ev inkomna synpunkter från resenärer. 5

9 Sjöfart Säkerställa Vänersjöfartens framtid. IT/Fiber Bidra till en ökad utbyggnad av fiber/bredband. Föra tät dialog med VGR och TrV. Agera genom politisk påverkan. Inhämta och delge information om finansieringsmöjligheter. Basfinansieringen Basfinansieringen Gehör har erhållits för att driva behovet av nya slussar i Thn inför kommande revidering av nationell plan. Fiberföreningar har startats, ökad kännedom om finansiella stödformer. Gehör har erhållits för att driva behovet av nya slussar i Thn inför kommande revidering av nationell plan. J/N Avstämning mot antal fiberföreningar

10 Fokusområde Kultur Fokusområde Kultur har två likvärdiga strategidokument att utgå ifrån: En mötesplats i världen, kulturstrategin för Västra Götaland 2012 Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland ) I Genomförandeplan Fyrbodal finns 20 prioriterade insatser varav två är inom kulturområdet: - Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1) - Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2) Kulturen kan sägas ha en indirekt roll för samtliga prioriterade insatser eftersom det finns uttalade önskemål om att kulturen ska genomsyra alla delar i samhället. Beredningen Kultur har valt att fokusera på, utöver de två ovanstående, följande prioriterade insats: - Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1) I genomförandeplan Fyrbodal skrivs att Fyrbodal ska bli en aktiv och nyskapande kulturregion som hörs och syns i hela landet. Vi ska bli ett föredöme när det gäller både stadsutveckling och integration. Fyrbodal vill vara en aktiv part och skapa landets bästa system för att stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. Fyrbodal har också bestämt sig för att vara en aktiv part för att utveckla mötesplatser samt arbeta för att vidga deltagandet. Detta är höga ambitioner, som vi är stolta över. För att uppnå våra mål måste vi ta ett steg i taget. Vi har också ett gediget arbete att förvalta från tidigare år. Därför väljer vi att arbeta med ett urval av alla dessa frågor under Arbetet med kulturfrågor sker i samverkan främst med s kulturansvariga, men även med bibliotekschefer. 7

11 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Arbeta för en aktiv och nyskapande kulturregion Ge stöd till att förverkliga idéer inom kulturella och kreativa näringar (KKN) Hantera ansökningar och fördela tillväxtmedel. Tillväxtmedel Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Samverka med VGR enligt handlingsprogrammet KKNs mål och syfte. Basverksamhet Samverkan pågår med VGR enligt programmet KKNs mål och syfte. Samverkan J/N Vara en av de drivande aktörerna i arbetet med att undersöka om det går att få fram några gemensamma nämnare för att bygga samverkansprojekt där man får med delarna: Kulturarv/miljö Konst/kultur Industri/besöksnäring Fyrbodals kommunalförbund har deltagit på uppstartsmötet kring t ex Granit och arbetat utifrån det Närvaro på uppstartsmöte J/N Fortsatt arbete J/N Arbeta för att kulturen ska genomsyra hela samhället i Fyrbodal. Arbeta internt för att kulturen skall genomsyra samtliga beredningar genom regelbundna kontakter och Basfinansiering Vara insatt i de övriga beredningarnas arbeten. Antal möten. 8

12 möten med kommunalförbundets övriga beredningsansvariga. Skapa ökade möjligheter för barn och unga att aktivera sig kulturellt. Arbeta med Attraktiva kommuner för att öka kunskapen om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Arbeta externt med att sammanföra projekt och nyckelpersoner och på så sätt skapa synergier. Främja projekt och idéer som leder till ökat och utvecklat samarbete mellan kulturens aktörer/ kultursystem och andra näringar t ex hälsa och besöksnäring. Vara huvudarrangör för Kulturkollo barn och unga. Genomföra seminarier, baserade på bland annat forskning, till politiker och tjänstemän samt till konstnärer/ kulturfolk/arkitekter. Tillväxtmedel Tillväxtmedel Fler projekt och nyckelpersoner har fått kontakt med varandra. Samarbete mellan kulturens aktörer/ kultursystem och mellan dessa och andra näringar t ex hälsa och besöksnäring har ökat. Kulturkollon är genomförda och utvecklade. Två seminarier/per år med ca 120 deltagare/gång. Deltagarna har upplevt att de fått ökade kunskap genom seminarierna. Fler projekt och nyckelpersoner har fått kontakt med varandra. Ökat samarbete. Enkät till samtliga deltagare. Intervjuer med utvalda deltagare. Genomförda seminarier, antal deltagare. Digital enkät till deltagarna. Arbeta med internationalisering genom att få till stånd kultursamverkan över geografiska gränser. Använda EUs nya program Kreativa Europa. Värna och utveckla kontakten med Norge. Basverksamheten. Undersökt möjligheterna till att starta ett EU-projekt. Fortsatt möjlighet för deltagare från Norge till våra kulturkollon. Undersökt möjligheterna till att starta ett EU-projekt. Inbjudningar till Norge angående kulturkollon. 9

13 Stödja Kultur i Vården. Hantera ansökningar och fördela tillväxtmedel riktat till Kultur i Vården. Samarbete med t ex bibliotek samt Beredningen Hälsa. Tillväxtmedel och basfinansieringen. Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Utveckla mötesplatser/vidga deltagandet Arbeta för att ta kultur dit människor är. Fortsätta undersöka och diskutera möjligheten att samverka kring internationella festivaler. Eventuellt starta samverkan kring detta. EU, Statens kulturråd, VGR, kommunalförbund och kommuner. Möjligheten är undersökt och diskuterad. Eventuellt ha startat samverkan kring detta. Undersökt, diskuterat J/N Startat samverkan J/N Stärka ungdomskulturen. Samverka t ex med den regionala föreningen Kultur Ungdom. Basfinansieringen. Samverkan har skett. Startat samverkan J/N Utveckla och stödja det befintliga föreningslivet. Sitta med i de två bedömningsgrupperna för Socialt Entreprenörskap: SE Förstudie/ Idéutveckling samt SE Utvecklingsprojekt. Basfinansieringen. Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Fånga upp arbetet med ett litterärt residens om det hamnar i någon av Fyrbodals kommuner. (beslut väntas av VGR under hösten 2014) Starta samverkan mellan flera kommuner om t ex författarbesök på biblioteken. Tillväxtmedel Samverkan har startat. Samverkan har startat J/N. 10

14 Mänskliga rättigheter Jobba för mänskliga rättigheter. Delta i projektet SPEKTRUM och driva frågan om utställningar på biblioteken i respektive kommun. Sprida information om SPEKTRUMS utställning om romer. VGR och tillväxtmedel. Fyrbodal är en av deltagarna i projektet. Utställningar har genomförts på s bibliotek. Informationen om utställningen har nått ut. Deltar i SPEKTRUM J/N Utställningar genomförda i X antal kommuner. X antal kommuners bibliotek har anslagit om utställningen. Utreda möjligheten att fortsätta arbetet med Kulturplaneterna. Öka kunskapen om medieoch informationssamhället i enlighet med UNESCOs riktlinjer. Väcka frågan kring fortsättningen med s kulturansvariga. Väcka frågan med ansvarig tjänsteman för Beredningen Hälsa. Samarrangera konferens om MIK (medie- och informationskunnighet) med VGR. Basfinansieringen VGR samt basfinansieringen. Samtal har ägt rum med s kulturansvariga. Samtal har ägt rum med ansvarig tjänsteman för Beredningen Hälsa. Konferensen är genomförd. Deltagarna har uppskattat konferensen. Samtal har ägt rum J/N Samtal har ägt rum J/N Konferens J/N. Antal deltagare. VGRs uppföljning. 11

15 Fokusområde Näringsliv Under de tre senaste decennierna har näringslivet i Fyrbodal genomgått stora förändringar. Från ett beroende av ett antal stora industriföretag har regionen idag en mycket bredare branschstruktur med fler småföretag inom tjänstesektorn, mekanisk industri, handel, turism, kreativa näringar mm. Några av framgångsfaktorerna är att stödja och stimulera entreprenörskap, utvecklingen i befintliga företag och forskning och utveckling. Nyföretagandet i Fyrbodal, mätt per 1000 invånare, är lägre än snittet i Sverige men det är några kommuner som ligger i topp medan andra har ett lågt nyföretagande. I genomförandeplanen finns 20 prioriterade insatser varav 10 är inom näringslivsområdet. Beredningen Näringsliv respektive styrgruppen för Affärsdriven Miljöutveckling har valt att prioritera sju insatser för Två av dessa ligger inom område En ledande kunskapsregion, tre inom En region där vi tar globalt ansvar och två inom En region som syns och engagerar. Prioriterade insatser som berör fokusområde Näringsliv Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2) Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3) Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land (3.1.3) Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4) Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling(3.2.2) Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3) Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4) 12

16 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Gemensamt ha resurser som kan erbjuda intressenter att utbilda sig, få handledning och förverkliga sina idéer stöd till nyföretagande (1.1.2) Upphandla och skriva uppdragsavtal med aktörer inom nyföretagande, entreprenörskap, innovationer, socialt företagande och rådgivning i tidiga skeden av företagande. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Fler företag i regionen genom ett ökat nyföretagande. Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare. Nyföretagarbarometern, Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket. Satsa på gemensamma strukturer, för att främja utvecklingen för små och medelstora företag, såsom Innovatum och olika företagsnätverk (1.1.3) Fortsätta samarbetet med Innovatum och övriga organisationer/nätverk som har till uppgift att stödja befintligt näringsliv i regionen. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Ökad kompetens och tillväxt i näringslivet. De organisationer Fyrbodal samarbetar med redovisar statistik och resultat för verksamheten. Utveckla en bra samverkan med Svinesundskommittén (4.2.3) Identifiera möjliga samarbetsområden. Dra nytta av förstudien Gränssymbios och projekt Gränshinder för näringslivet Uppmuntra samarbete över gränsen. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Nya samarbeten över gränsen. Antal nya samarbeten. 13

17 Fortsätta utveckla och implementera ett gemensamt etableringskoncept med hemsida och proaktiv marknadsföring samt ett gemensamt mottagningsarbete (4.2.4) Fortsätta marknadsföra Fyrbodal som en attraktiv och framåtsatsande miljöregion (4.2.4) och (3.1.4) Använda offentlig upphandling som verktyg för att skapa affärsnytta i Fyrbodal och miljönytta globalt (3.2.2) Stärka gröna näringarnas utveckling inom bioråvara och förädling av denna (3.1.3) (1.1.3) Stärka utvecklingen av marin energi och innovation (3.1.4) Fortsätta arbetet inom Position Väst. Marknadsföring av Position Väst. Utveckla etableringsservicen. Ta fram ett gemensamt mark- och lokalregister. Med Position Väst och turistorganisationer attrahera studiebesök och samarbeten och etableringar. Biogasområdet prioriterat som första område. Utbildning och projekt för innovations-upphandling som verktyg. Etablera utvecklingsprojekt kring Träkonstruktioner, Nya material och produkter samt Energi. Arbeta med Blå Översiktsplan och Maritim Näringslivsstrategi inriktning marin energi och innovation. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. 14 Position Väst är etablerat på marknaden och ett verktyg för företag som vill etablera sig i regionen. Det gemensamma mark- och lokalregistret är klart. Studiebesök och kontakter etablerade för samarbeten. Genomförda utbildningsinsatser samt genomförda förstudier. Uppfattning hos medverkande företag att Fyrbodal gör skillnad. Ökad kunskap om marin energi som möjlighet för näringslivsutveckling. Bilden av Bohuslän som attraktiv för etableringar spridd. Nya kunskaper in i Blå ÖP. Arbetet med Position Väst fortsätter. Marknadsföringsinsatser genomförda. Ett gemensamt mark- och lokalregister. Position Väst redovisar statistik och resultat för verksamheten. Antal studiebesök och kontakter. Omfattning samt potential för affärs- och miljönytta för planerade upphandlingar. Enkätundersökning/ intervjuer Antal samarbetsprojekt och kontakter.

18 Medverka till fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal (3.1.4) (3.2.2) (4.2.3) Medverka till elfordonsutveckling i Fyrbodal (3.1.4, (3.2.2), (4.2.3) Etablera samarbete med Norge och Danmark. Arbeta med elinfrastrukturutveckling och fordonsutveckling hos. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Uppfattning hos medverkande företag att kommunalförbundet gör skillnad. Etablerade laddinfrastruktur och ökat antal elfordon. Enkät/intervjuer Kartlägga etablerad laddinfrastruktur och antal elfordon samt medverkande företag. 15

19 Fokusområde Hälsa/socialtjänst Fokusområde hälsa/socialtjänst skiljer sig från de övriga fokusområdena genom att koppling till strategin Västra Götaland 2020 är svagare. De prioriterade insatserna bygger på de uppdrag som s företrädare inom hälsa/socialtjänst prioriterat. Under de senaste åren har mycket handlat om de överenskommelser som staten gjort med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som i sin tur har verkat via länsstrukturerna i landet alltså VästKom och kommunalförbunden för Västra Götalands del. I alla län har strukturer för att stödja utvecklingen av en mer evidensbaserad praktik i socialtjänsten skapats. Många frågor kräver samordning i hela länet mellan de 49 och Västra Götalandsregionen eftersom brukarna/patienterna ofta behöver insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården. I arbetsprocesser diskuteras och förankras frågorna genom träffar med företrädare för s socialtjänst som t ex socialchefer, MAS;ar och FouRum. Inom beredningens område bedrivs också s gemensamma forskning och utveckling (FoU) som finansieras via särskilda avtal med. Idag handlar det om vård- och omsorg, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgens frågor. Hälsokällan är en verksamhet som funnits sedan drygt tio år inom beredningens ansvar. Hälsokällan drivs med gemensamt avtal mellan och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal. Deras uppgift är att främja barn och ungas hälsa genom att utbilda och stödja viktiga vuxna inom så väl skola, socialtjänst, hälsooch sjukvård och föreningsliv. Det som görs inom beredningen hälsa/socialtjänsts område är en förutsättning för en god tillväxt även om nästan inget av de prioriterade områdena innehåller aktiviteter som vänder sig till socialtjänsten Prioriterade insatser som berör fokusområde hälsa/socialtjänst: Fyrbodals kommunalförbund ska vara en plattform för samarbete mellan. stödja med omvärldsbevakning. företräda i samverkansarbetet med andra delregionala, regionala och nationella organ. genom FoU-arbetet stödja i arbetet med utvecklingen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 16

20 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Skapa en välfungerande samverkan mellan kommuner. - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Regelbundna träffar med Socialchefer, MAS och folkhälsosamordnare. - Stödja kunskapsutveckling och initiativ till konkret samarbete. - Samordna statliga satsningar som socialchefsnätverket prioriterar t ex PRIO - Ansvara för ett nätverk kring ekonomiskt bistånd. - Basfinansiering. - Externa medel och/eller avgifter till deltagare. - Kommunal medfinansiering - Kommunal medfinansiering Enkät till socialchefer, MAS, FouRum IFO och folkhälsosamordnare: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Skapa en samverkan för handläggare av ensamkommande barn. Skapa en väl fungerande samverkan mellan och regionen för barn med psykisk, psykiatrisk och social problematik. Erbjuda nätverk för handläggare som arbetar med ensamkommande barn. Utveckla de delregionala Västbusarbetet i syfte att stödja det lokala arbetet. Länsstyrelsen - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. Basfinansiering Statliga medel - Det finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. - Arbetet i de lokala grupperna fungerar väl. Enkät till handläggare för ensamkommande barn: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Delfråga i enkät till FouRum IFO - Finns lokal ledningsgrupp för Västbus? - Hur upplevs det lokala arbetet fungera? 17

21 Skapa en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. - Stödja i arbetet med kvalitetsregister inom äldreomsorgen (BPSD, Senior Alert och Palliativregistret) - Stödja arbetet med kvalitetsledningssystem - Stödja nätverk för utvecklingsledare i. - Stödja metodutveckling inom området t ex munhälsobedömning. - Kommunal medfinansiering (2 % av s prestationsersättn ingar) - FoU-avtal med - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Total täckningsgrad i kvalitetsregistren: BPSD, Senior Alert och Palliativregistret. Enkät till FouRum vård och omsorg: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Täckningsgrad i - BPSD - Senior Alert - Palliativregistret Utveckla arbetet med stöd till personer med funktionsnedsättning. - Förstärka delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. - Förstärka brukarmedverkan. - Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. - Statliga medel - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. Enkät till deltagare i FouRum funktionshinder: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen 18

22 Utveckla arbetet med förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Skapa en välfungerande samverkan med regionen inom ramen för Vårdsamverkan. - Utveckla BBIC 1 för systematiska uppföljning - Erbjuda nätverk för socialtjänsten inom BBIC. - Ta fram kompetensplan för socialsekreterare och arbetsledare inom barnavårdens myndighetsutövning. - Implementera former för delaktighet brukarråd och strukturerad samtalsmetodik - Spridning av Socialstyrelsen material som vägledningar och handböcker - Översyn av struktur och former för nuvarande Vårdsamverkan. - Utveckla samverkan kring målgruppen barn och unga. - Utreda och föreslå former för samverkan kring våld i nära relationer - Statliga medel - Kommunal medfinansiering (kompetensplan) - Basfinansiering - Hälso- och sjukvårdsnämnder na - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Kompetensplanen är antagen av alla kommuner. - Brukarråd finns i minst två kommuner. - Strukturerad samtalsmetodik i minst tio kommuner. - Handläggare och arbetsledare har kännedom om definierade, aktuella materia från Socialstyrelsen (SoS). - Färdig översyn av Vårdsamverkan med förslag till upplägg för framtida arbete. - Ledningsgrupp och uppdragsbeskrivning finns på plats för samverkan barn och unga - Utredning med förslag till struktur och beslut finns. Enkät till FouRum IFO och BBIC-nätverket: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen - Brukarråd för barn och unga - Användning av strukturerad samtalsmetodik - Definierade, aktuella material från SoS - Färdig översyn av Vårdsamverkan med förslag till upplägg för framtida arbete. - Ledningsgrupp och uppdragsbeskrivning skall finnas på plats för samverkan barn och unga - Utredning med förslag till struktur och beslut skall finnas 1 Socialstyrelsens utredningsverktyg Barns behov i centrum 19

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-24 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2012 1 Index Arbetsformer... 13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag... 10 Arbetsmarknadens utveckling... 10 Arbetsmarknadspraktik i Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-05-18 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 1 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 3 Index Arbetsformer...16, 20 Avslutade projekt 2014...11 Barn- och jämställdhetsperspektivet...10

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06

Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06 Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06 Innehållsförteckning Direktionen 2013... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer... 4 Resultat

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

SJUHÄRADS Direktionen KOMMUNALFÖRBUND

SJUHÄRADS Direktionen KOMMUNALFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2005 Sjuhärads kommunalförbund SJUHÄRADS Direktionen KOMMUNALFÖRBUND 2010-02-19 Sjuhärads Kommunalförbund: Årsredovisning Sidan 1 av 56 Innehåll Sida DIREKTIONEN 2009

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer