TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Handläggare: Lena Fischer Telefon: E-post: VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL 2015 Dnr: LKS Kommunalförbudet Fyrbodal ska fastställa verksamhetsplan och budget för Kommunalförbundet har sänt över förslag till budget och verksamhetsplan 2015 till kommunen för yttrande. Fyrbodals verksamhetsplan bygger på Västra Götaland Strategi för tillväxt och utveckling (regional utvecklingsplan). Kommunalförbundet har genom en urvalsprocess tillsammans med sina medlemskommuner valt att särskilt lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. I verksamhetsplanen för Fyrbodal finns insatser inom samtliga av den regionala utvecklingsplanens nedanstående områden. En ledande kunskapsregion En region för alla En region där vi tar globalt ansvar En region som syns och engagerar Lysekils kommun ser ett stort behov av att Fyrbodals kommunalförbund fortsättningsvis ytterligare fokuserar sina insatser till strategiskt avgörande områden. Sådana är infrastruktur och kommunikation, näringslivets utveckling inte minst med anknytning till regionens maritima strategi, samt kompetensförsörjning och integration. Förslag till beslut Kommunsstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2015 för kommunalförbundet Fyrbodal. Lena Fischer Kommunchef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Verksamhetsplan 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Fyrbodals kommunalförbund

3 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2015 Direktionen ska före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande år samt en plan för verksamheten.

4 Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplanen för Fyrbodals kommunalförbund knyter an till en rad dokument. Som grund för planen ligger: Uppdraget enligt förbundsordningen Vision Västra Götaland - Det goda livet Västra Götaland 2020 Genomförandeplan Fyrbodal Uppdraget enligt förbundsordningen Verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund utgår från och styrs av förbundsordningen. I uppdraget framgår att kommunalförbundet ska vara en värdefull och nära resurs för sina 14 medlemskommuner. Förbundet ska verka för att som sammanhållande länk stödja i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området. Kommunalförbundet ska arbeta med de frågor där mellankommunal samverkan ger ett mervärde. I uppdraget ligger också att vara länken mellan de 14 och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om Det goda livet. Vision Västra Götaland - Det goda livet Som ett av fyra regionala förbunden är utgångspunkten den regiongemensamma visionen om Det goda livet. Västra Götaland 2020 Regionfullmäktige antog hösten 2013 dokumentet Västra Götaland Detta strategidokument ersätter det som tidigare kallades för tillväxtprogram. Prioriteringarna i Västra Götaland 2020 är indelade under fyra rubriker: En ledande kunskapsregion En region för alla En region där vi tar globalt ansvar En region som syns och engagerar. Under dessa rubriker finns sammanlagt 32 prioriterade frågor. Detta dokument gäller för hela Västra Götaland. 1

5 Genomförandeplan Fyrbodal Utifrån Västra Götaland 2020 har vi i Fyrbodal bestämt oss för att lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. Planen antogs av direktionen i maj Detta dokument ska vara styrande för de aktiviteter vi fokuserar på under perioden I Genomförandeplan Fyrbodal anges följande 20 prioriterade insatser: En ledande kunskapsregion Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och skapa företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik En region för alla Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet En region där vi tar globalt ansvar Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling En region som syns och engagerar Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland 2

6 Organisation och verksamhetsplan kommer att bli ett år med stora förändringar inom organisationen, både i politiken och på kansliet. I verksamhetsplanen väljer vi därför att prata om våra fem fokusområden istället för fem beredningar. Hälsa och socialtjänst Infrastruktur och kollektivtrafik Kultur Näringsliv Utbildning Verksamhetsplanen visar de prioriterade insatser och aktiviteter som kommer att genomföras under Denna plan är utvecklad utifrån diskussioner på flera nivåer som sedan bearbetats, konkretiserats och sammanställts i ledningsgruppen för beredning i AU och sedan beslut i direktionen. Många av de prioriterade insatser och aktiviteter som ligger under respektive beredning berör även andra beredningar. I många frågor finns det alltså ett delat ansvar, men huvudansvaret ligger hos den beredning under vilken det står inskrivet. Förutom det som framgår i verksamhetsplanen utför varje fokusområde följande arbete: Tjänstemannastöd till de politiska beredningarna och tjänstemannanätverk inför, efter och vid möten. Framtagande av planer för och rapporter från verksamheter inom ramen för respektive beredning. Samordning av alla verksamheter som bedrivs inom ramen respektive fokusområde. Initiativtagare på direktionens uppdrag till nya verksamheter, uppdrag och projekt. Kontakt gentemot externa organisationer, myndigheter och parter. 3

7 Fokusområde Infrastruktur & kollektivtrafik Vi investerar i framtiden när vi bygger ut infrastruktur, väg, järnväg, IT/fiber, kollektivtrafik, sjöfart, luftfart, elström och vatten. Investeringar i infrastruktur i Fyrbodal och Västsverige är lönsamt för hela landet. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för att företagen ska kunna tillgodose sina behov av godsflöden och säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft. Det mest effektiva sättet att skapa god sysselsättning och tillväxt i Sverige är att satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner. Olika former av kommunikation via transport- och IT infrastruktur är en förutsättning för att ge Fyrbodals invånare och företag goda möjligheter till arbete, utbildning och kultur. Dessutom bidrar det samtidigt till tillväxt och utveckling. Fyrbodal ligger strategiskt mellan de stora städerna Oslo och Göteborg och utgör till vissa delar ett nav där riksvägarna 161 och 44 möter E6 (köpcentret vid Torp). Dessutom löper E45 och riksväg 172 rakt igenom Fyrbodal vilket binder samman arbetsmarknaderna i Dalsland, Bohuslän och delvis Norge. Till detta kommer länsjärnvägarna, Bohusbanan, Norge/Vänerbanan, DVVJ och Lysekilsbanan som var och en, och tillsammans, bidrar till goda kommunikations- och transportlösningar i området. Dessa utgör dessutom viktiga kommunikationsstråk för gods- och persontrafik till marknaderna i Värmland och Norge. PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Påbörja de planerade Föra tät dialog med VGR och Basfinansieringen Planerade objekt för 2014 är J/N. Planerade objekt för åtgärderna i stråk 2. Trafikverk. Vid behov agera Medel ur stråkpotten. påbörjade är påbörjade. Påbörja vägarna 161 Rotvik- Bäcken och 160 Säckebäck- Varekil. Se till att Fyrbodalvägar finns med i potten mindre vägnätet upp till 25 milj SEK. Järnväg Driva frågan om att åtgärda Missing Link. politiskt. Bevaka ärendet och föra dialog med VGR/TrV. Prioritera och skicka in förslag på vägar till potten. Föra dialog med VGR och TrV. Politisk påverkan. Basfinansieringen Regionala planen. Basfinansieringen Regionala planen Basfinansieringen Vägobjekten är påbörjade. Beslut är fattat i BHU om medel till åtgärder av de föreslagna vägarna. Objektet har prioriterats att drivas vidare för åtgärder. J/N. Vägobjekten är påbörjade. J/N. Beslut i BHU om medel till åtgärder av de föreslagna vägarna. Avstämning mot läget Objektet prioriterat J/N 4

8 Verka för en successivt förbättrad standard på norra Bohusbanan. Bevaka upprustningen och framtidsutsikterna för DVVJ och Lysekilsbanan. Föra dialog med Trafikverket och VGR. Föra dialog med Trafikverket och VGR. Basfinansieringen Medel ur potten för medfinansiering av nationell järnväg. Basfinansieringen Reinvesteringsåtgärder är genomförda eller planerade. Åtgärder på DVVJ motsvarande de avsatta de 65 miljoner SEK. Inventering av genomförda eller planerade åtgärder. Avstämning gentemot läget Åtgärder genomförda J/N Driva frågan om mötesplats i Grohed på S:a Bohusbanan. Bevaka frågan om eventuella malmtåg. Kollektivtrafik Bevaka att kollektivtrafikåtgärder enligt regionala planen som berör Fyrbodal påbörjas/färdigställs. Bidra till att ge invånarna i Fyrbodal bästa möjliga förutsättningar för arbets- /studiependling. Verka för ökad aktivitet och nyttjande av banorna. Föra dialog med VGR och Trafikverket samt berörda kommuner. Föra dialog med TrV och VGR. Bevaka frågan. Föra tät dialog med VGR och Västtrafik. Agera genom politisk påverkan. Föra dialog med VGR och Västtrafik om turtäthet, tidlägen, busslinjer mm i syfte att öka tillgänglighet och attraktivitet. Basfinansieringen Medel ur potten för medfinansiering av nationell järnväg. Ev. förskottering. Basfinansieringen Basfinansieringen Basfinansieringen Intressenter finns för trafikering eller nyttjande av L-banan. Påskrivet avtal mellan berörda aktörer. Beslut/avsikter finns gällande framtida malmtransporter. Planerade kollektivtrafikåtgärder är påbörjade/ färdigställda. Busslinjer och tåg är lättillgängliga och kör på tider som efterfrågas. Avstämning gentemot läget Planer för ökad aktivitet och nyttjande J/N Bindande avtal J/N Beslut/avsikter finns gällande framtida malmtransporter. J/N Avstämning mot regional plan och Västtrafik. Påbörjade/färdigställda J/N. Jämförelser med tidigare år genom avstämning mot tidtabeller, kommunala kollektivtrafikhandläggare samt ev inkomna synpunkter från resenärer. 5

9 Sjöfart Säkerställa Vänersjöfartens framtid. IT/Fiber Bidra till en ökad utbyggnad av fiber/bredband. Föra tät dialog med VGR och TrV. Agera genom politisk påverkan. Inhämta och delge information om finansieringsmöjligheter. Basfinansieringen Basfinansieringen Gehör har erhållits för att driva behovet av nya slussar i Thn inför kommande revidering av nationell plan. Fiberföreningar har startats, ökad kännedom om finansiella stödformer. Gehör har erhållits för att driva behovet av nya slussar i Thn inför kommande revidering av nationell plan. J/N Avstämning mot antal fiberföreningar

10 Fokusområde Kultur Fokusområde Kultur har två likvärdiga strategidokument att utgå ifrån: En mötesplats i världen, kulturstrategin för Västra Götaland 2012 Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland ) I Genomförandeplan Fyrbodal finns 20 prioriterade insatser varav två är inom kulturområdet: - Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1) - Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2) Kulturen kan sägas ha en indirekt roll för samtliga prioriterade insatser eftersom det finns uttalade önskemål om att kulturen ska genomsyra alla delar i samhället. Beredningen Kultur har valt att fokusera på, utöver de två ovanstående, följande prioriterade insats: - Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1) I genomförandeplan Fyrbodal skrivs att Fyrbodal ska bli en aktiv och nyskapande kulturregion som hörs och syns i hela landet. Vi ska bli ett föredöme när det gäller både stadsutveckling och integration. Fyrbodal vill vara en aktiv part och skapa landets bästa system för att stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. Fyrbodal har också bestämt sig för att vara en aktiv part för att utveckla mötesplatser samt arbeta för att vidga deltagandet. Detta är höga ambitioner, som vi är stolta över. För att uppnå våra mål måste vi ta ett steg i taget. Vi har också ett gediget arbete att förvalta från tidigare år. Därför väljer vi att arbeta med ett urval av alla dessa frågor under Arbetet med kulturfrågor sker i samverkan främst med s kulturansvariga, men även med bibliotekschefer. 7

11 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Arbeta för en aktiv och nyskapande kulturregion Ge stöd till att förverkliga idéer inom kulturella och kreativa näringar (KKN) Hantera ansökningar och fördela tillväxtmedel. Tillväxtmedel Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Samverka med VGR enligt handlingsprogrammet KKNs mål och syfte. Basverksamhet Samverkan pågår med VGR enligt programmet KKNs mål och syfte. Samverkan J/N Vara en av de drivande aktörerna i arbetet med att undersöka om det går att få fram några gemensamma nämnare för att bygga samverkansprojekt där man får med delarna: Kulturarv/miljö Konst/kultur Industri/besöksnäring Fyrbodals kommunalförbund har deltagit på uppstartsmötet kring t ex Granit och arbetat utifrån det Närvaro på uppstartsmöte J/N Fortsatt arbete J/N Arbeta för att kulturen ska genomsyra hela samhället i Fyrbodal. Arbeta internt för att kulturen skall genomsyra samtliga beredningar genom regelbundna kontakter och Basfinansiering Vara insatt i de övriga beredningarnas arbeten. Antal möten. 8

12 möten med kommunalförbundets övriga beredningsansvariga. Skapa ökade möjligheter för barn och unga att aktivera sig kulturellt. Arbeta med Attraktiva kommuner för att öka kunskapen om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Arbeta externt med att sammanföra projekt och nyckelpersoner och på så sätt skapa synergier. Främja projekt och idéer som leder till ökat och utvecklat samarbete mellan kulturens aktörer/ kultursystem och andra näringar t ex hälsa och besöksnäring. Vara huvudarrangör för Kulturkollo barn och unga. Genomföra seminarier, baserade på bland annat forskning, till politiker och tjänstemän samt till konstnärer/ kulturfolk/arkitekter. Tillväxtmedel Tillväxtmedel Fler projekt och nyckelpersoner har fått kontakt med varandra. Samarbete mellan kulturens aktörer/ kultursystem och mellan dessa och andra näringar t ex hälsa och besöksnäring har ökat. Kulturkollon är genomförda och utvecklade. Två seminarier/per år med ca 120 deltagare/gång. Deltagarna har upplevt att de fått ökade kunskap genom seminarierna. Fler projekt och nyckelpersoner har fått kontakt med varandra. Ökat samarbete. Enkät till samtliga deltagare. Intervjuer med utvalda deltagare. Genomförda seminarier, antal deltagare. Digital enkät till deltagarna. Arbeta med internationalisering genom att få till stånd kultursamverkan över geografiska gränser. Använda EUs nya program Kreativa Europa. Värna och utveckla kontakten med Norge. Basverksamheten. Undersökt möjligheterna till att starta ett EU-projekt. Fortsatt möjlighet för deltagare från Norge till våra kulturkollon. Undersökt möjligheterna till att starta ett EU-projekt. Inbjudningar till Norge angående kulturkollon. 9

13 Stödja Kultur i Vården. Hantera ansökningar och fördela tillväxtmedel riktat till Kultur i Vården. Samarbete med t ex bibliotek samt Beredningen Hälsa. Tillväxtmedel och basfinansieringen. Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Utveckla mötesplatser/vidga deltagandet Arbeta för att ta kultur dit människor är. Fortsätta undersöka och diskutera möjligheten att samverka kring internationella festivaler. Eventuellt starta samverkan kring detta. EU, Statens kulturråd, VGR, kommunalförbund och kommuner. Möjligheten är undersökt och diskuterad. Eventuellt ha startat samverkan kring detta. Undersökt, diskuterat J/N Startat samverkan J/N Stärka ungdomskulturen. Samverka t ex med den regionala föreningen Kultur Ungdom. Basfinansieringen. Samverkan har skett. Startat samverkan J/N Utveckla och stödja det befintliga föreningslivet. Sitta med i de två bedömningsgrupperna för Socialt Entreprenörskap: SE Förstudie/ Idéutveckling samt SE Utvecklingsprojekt. Basfinansieringen. Ansökningar är hanterade och medlen fördelade. Antal projekt/ansökningar. Fånga upp arbetet med ett litterärt residens om det hamnar i någon av Fyrbodals kommuner. (beslut väntas av VGR under hösten 2014) Starta samverkan mellan flera kommuner om t ex författarbesök på biblioteken. Tillväxtmedel Samverkan har startat. Samverkan har startat J/N. 10

14 Mänskliga rättigheter Jobba för mänskliga rättigheter. Delta i projektet SPEKTRUM och driva frågan om utställningar på biblioteken i respektive kommun. Sprida information om SPEKTRUMS utställning om romer. VGR och tillväxtmedel. Fyrbodal är en av deltagarna i projektet. Utställningar har genomförts på s bibliotek. Informationen om utställningen har nått ut. Deltar i SPEKTRUM J/N Utställningar genomförda i X antal kommuner. X antal kommuners bibliotek har anslagit om utställningen. Utreda möjligheten att fortsätta arbetet med Kulturplaneterna. Öka kunskapen om medieoch informationssamhället i enlighet med UNESCOs riktlinjer. Väcka frågan kring fortsättningen med s kulturansvariga. Väcka frågan med ansvarig tjänsteman för Beredningen Hälsa. Samarrangera konferens om MIK (medie- och informationskunnighet) med VGR. Basfinansieringen VGR samt basfinansieringen. Samtal har ägt rum med s kulturansvariga. Samtal har ägt rum med ansvarig tjänsteman för Beredningen Hälsa. Konferensen är genomförd. Deltagarna har uppskattat konferensen. Samtal har ägt rum J/N Samtal har ägt rum J/N Konferens J/N. Antal deltagare. VGRs uppföljning. 11

15 Fokusområde Näringsliv Under de tre senaste decennierna har näringslivet i Fyrbodal genomgått stora förändringar. Från ett beroende av ett antal stora industriföretag har regionen idag en mycket bredare branschstruktur med fler småföretag inom tjänstesektorn, mekanisk industri, handel, turism, kreativa näringar mm. Några av framgångsfaktorerna är att stödja och stimulera entreprenörskap, utvecklingen i befintliga företag och forskning och utveckling. Nyföretagandet i Fyrbodal, mätt per 1000 invånare, är lägre än snittet i Sverige men det är några kommuner som ligger i topp medan andra har ett lågt nyföretagande. I genomförandeplanen finns 20 prioriterade insatser varav 10 är inom näringslivsområdet. Beredningen Näringsliv respektive styrgruppen för Affärsdriven Miljöutveckling har valt att prioritera sju insatser för Två av dessa ligger inom område En ledande kunskapsregion, tre inom En region där vi tar globalt ansvar och två inom En region som syns och engagerar. Prioriterade insatser som berör fokusområde Näringsliv Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2) Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3) Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land (3.1.3) Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4) Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling(3.2.2) Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3) Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4) 12

16 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Gemensamt ha resurser som kan erbjuda intressenter att utbilda sig, få handledning och förverkliga sina idéer stöd till nyföretagande (1.1.2) Upphandla och skriva uppdragsavtal med aktörer inom nyföretagande, entreprenörskap, innovationer, socialt företagande och rådgivning i tidiga skeden av företagande. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Fler företag i regionen genom ett ökat nyföretagande. Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare. Nyföretagarbarometern, Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket. Satsa på gemensamma strukturer, för att främja utvecklingen för små och medelstora företag, såsom Innovatum och olika företagsnätverk (1.1.3) Fortsätta samarbetet med Innovatum och övriga organisationer/nätverk som har till uppgift att stödja befintligt näringsliv i regionen. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Ökad kompetens och tillväxt i näringslivet. De organisationer Fyrbodal samarbetar med redovisar statistik och resultat för verksamheten. Utveckla en bra samverkan med Svinesundskommittén (4.2.3) Identifiera möjliga samarbetsområden. Dra nytta av förstudien Gränssymbios och projekt Gränshinder för näringslivet Uppmuntra samarbete över gränsen. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Nya samarbeten över gränsen. Antal nya samarbeten. 13

17 Fortsätta utveckla och implementera ett gemensamt etableringskoncept med hemsida och proaktiv marknadsföring samt ett gemensamt mottagningsarbete (4.2.4) Fortsätta marknadsföra Fyrbodal som en attraktiv och framåtsatsande miljöregion (4.2.4) och (3.1.4) Använda offentlig upphandling som verktyg för att skapa affärsnytta i Fyrbodal och miljönytta globalt (3.2.2) Stärka gröna näringarnas utveckling inom bioråvara och förädling av denna (3.1.3) (1.1.3) Stärka utvecklingen av marin energi och innovation (3.1.4) Fortsätta arbetet inom Position Väst. Marknadsföring av Position Väst. Utveckla etableringsservicen. Ta fram ett gemensamt mark- och lokalregister. Med Position Väst och turistorganisationer attrahera studiebesök och samarbeten och etableringar. Biogasområdet prioriterat som första område. Utbildning och projekt för innovations-upphandling som verktyg. Etablera utvecklingsprojekt kring Träkonstruktioner, Nya material och produkter samt Energi. Arbeta med Blå Översiktsplan och Maritim Näringslivsstrategi inriktning marin energi och innovation. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. 14 Position Väst är etablerat på marknaden och ett verktyg för företag som vill etablera sig i regionen. Det gemensamma mark- och lokalregistret är klart. Studiebesök och kontakter etablerade för samarbeten. Genomförda utbildningsinsatser samt genomförda förstudier. Uppfattning hos medverkande företag att Fyrbodal gör skillnad. Ökad kunskap om marin energi som möjlighet för näringslivsutveckling. Bilden av Bohuslän som attraktiv för etableringar spridd. Nya kunskaper in i Blå ÖP. Arbetet med Position Väst fortsätter. Marknadsföringsinsatser genomförda. Ett gemensamt mark- och lokalregister. Position Väst redovisar statistik och resultat för verksamheten. Antal studiebesök och kontakter. Omfattning samt potential för affärs- och miljönytta för planerade upphandlingar. Enkätundersökning/ intervjuer Antal samarbetsprojekt och kontakter.

18 Medverka till fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal (3.1.4) (3.2.2) (4.2.3) Medverka till elfordonsutveckling i Fyrbodal (3.1.4, (3.2.2), (4.2.3) Etablera samarbete med Norge och Danmark. Arbeta med elinfrastrukturutveckling och fordonsutveckling hos. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Regionala tillväxtmedel och medfinansiering från VG-regionen, statliga myndigheter och EU. Uppfattning hos medverkande företag att kommunalförbundet gör skillnad. Etablerade laddinfrastruktur och ökat antal elfordon. Enkät/intervjuer Kartlägga etablerad laddinfrastruktur och antal elfordon samt medverkande företag. 15

19 Fokusområde Hälsa/socialtjänst Fokusområde hälsa/socialtjänst skiljer sig från de övriga fokusområdena genom att koppling till strategin Västra Götaland 2020 är svagare. De prioriterade insatserna bygger på de uppdrag som s företrädare inom hälsa/socialtjänst prioriterat. Under de senaste åren har mycket handlat om de överenskommelser som staten gjort med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som i sin tur har verkat via länsstrukturerna i landet alltså VästKom och kommunalförbunden för Västra Götalands del. I alla län har strukturer för att stödja utvecklingen av en mer evidensbaserad praktik i socialtjänsten skapats. Många frågor kräver samordning i hela länet mellan de 49 och Västra Götalandsregionen eftersom brukarna/patienterna ofta behöver insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården. I arbetsprocesser diskuteras och förankras frågorna genom träffar med företrädare för s socialtjänst som t ex socialchefer, MAS;ar och FouRum. Inom beredningens område bedrivs också s gemensamma forskning och utveckling (FoU) som finansieras via särskilda avtal med. Idag handlar det om vård- och omsorg, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgens frågor. Hälsokällan är en verksamhet som funnits sedan drygt tio år inom beredningens ansvar. Hälsokällan drivs med gemensamt avtal mellan och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal. Deras uppgift är att främja barn och ungas hälsa genom att utbilda och stödja viktiga vuxna inom så väl skola, socialtjänst, hälsooch sjukvård och föreningsliv. Det som görs inom beredningen hälsa/socialtjänsts område är en förutsättning för en god tillväxt även om nästan inget av de prioriterade områdena innehåller aktiviteter som vänder sig till socialtjänsten Prioriterade insatser som berör fokusområde hälsa/socialtjänst: Fyrbodals kommunalförbund ska vara en plattform för samarbete mellan. stödja med omvärldsbevakning. företräda i samverkansarbetet med andra delregionala, regionala och nationella organ. genom FoU-arbetet stödja i arbetet med utvecklingen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. 16

20 PRIORITERADE INSATSER AKTIVITETER FINANSIERING FÖRVÄNTADE RESULTAT RESULTATUPPFÖLJNING Skapa en välfungerande samverkan mellan kommuner. - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Regelbundna träffar med Socialchefer, MAS och folkhälsosamordnare. - Stödja kunskapsutveckling och initiativ till konkret samarbete. - Samordna statliga satsningar som socialchefsnätverket prioriterar t ex PRIO - Ansvara för ett nätverk kring ekonomiskt bistånd. - Basfinansiering. - Externa medel och/eller avgifter till deltagare. - Kommunal medfinansiering - Kommunal medfinansiering Enkät till socialchefer, MAS, FouRum IFO och folkhälsosamordnare: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Skapa en samverkan för handläggare av ensamkommande barn. Skapa en väl fungerande samverkan mellan och regionen för barn med psykisk, psykiatrisk och social problematik. Erbjuda nätverk för handläggare som arbetar med ensamkommande barn. Utveckla de delregionala Västbusarbetet i syfte att stödja det lokala arbetet. Länsstyrelsen - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. Basfinansiering Statliga medel - Det finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. - Arbetet i de lokala grupperna fungerar väl. Enkät till handläggare för ensamkommande barn: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Delfråga i enkät till FouRum IFO - Finns lokal ledningsgrupp för Västbus? - Hur upplevs det lokala arbetet fungera? 17

21 Skapa en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre. - Stödja i arbetet med kvalitetsregister inom äldreomsorgen (BPSD, Senior Alert och Palliativregistret) - Stödja arbetet med kvalitetsledningssystem - Stödja nätverk för utvecklingsledare i. - Stödja metodutveckling inom området t ex munhälsobedömning. - Kommunal medfinansiering (2 % av s prestationsersättn ingar) - FoU-avtal med - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Total täckningsgrad i kvalitetsregistren: BPSD, Senior Alert och Palliativregistret. Enkät till FouRum vård och omsorg: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen Täckningsgrad i - BPSD - Senior Alert - Palliativregistret Utveckla arbetet med stöd till personer med funktionsnedsättning. - Förstärka delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. - Förstärka brukarmedverkan. - Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. - Statliga medel - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. Enkät till deltagare i FouRum funktionshinder: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen 18

22 Utveckla arbetet med förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Skapa en välfungerande samverkan med regionen inom ramen för Vårdsamverkan. - Utveckla BBIC 1 för systematiska uppföljning - Erbjuda nätverk för socialtjänsten inom BBIC. - Ta fram kompetensplan för socialsekreterare och arbetsledare inom barnavårdens myndighetsutövning. - Implementera former för delaktighet brukarråd och strukturerad samtalsmetodik - Spridning av Socialstyrelsen material som vägledningar och handböcker - Översyn av struktur och former för nuvarande Vårdsamverkan. - Utveckla samverkan kring målgruppen barn och unga. - Utreda och föreslå former för samverkan kring våld i nära relationer - Statliga medel - Kommunal medfinansiering (kompetensplan) - Basfinansiering - Hälso- och sjukvårdsnämnder na - Minst 85 % upplever en god samverkan och praktisk nytta. - Kompetensplanen är antagen av alla kommuner. - Brukarråd finns i minst två kommuner. - Strukturerad samtalsmetodik i minst tio kommuner. - Handläggare och arbetsledare har kännedom om definierade, aktuella materia från Socialstyrelsen (SoS). - Färdig översyn av Vårdsamverkan med förslag till upplägg för framtida arbete. - Ledningsgrupp och uppdragsbeskrivning finns på plats för samverkan barn och unga - Utredning med förslag till struktur och beslut finns. Enkät till FouRum IFO och BBIC-nätverket: - Praktisk nytta i vardagen - Samverkan mellan - Stöd i kunskapsutvecklingen - Brukarråd för barn och unga - Användning av strukturerad samtalsmetodik - Definierade, aktuella material från SoS - Färdig översyn av Vårdsamverkan med förslag till upplägg för framtida arbete. - Ledningsgrupp och uppdragsbeskrivning skall finnas på plats för samverkan barn och unga - Utredning med förslag till struktur och beslut skall finnas 1 Socialstyrelsens utredningsverktyg Barns behov i centrum 19

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 Fyrbodals kommunalförbund VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2014 Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05 Direktionsprotokoll 2014-06-05 Plats och tid Borås, kl. 13.00-14.15 Omfattning 23-37 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer