Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Karin Lindgren (s) Johnny Bäckström (s) Ingrid Tagesdotter (v) Margoth Holmqvist (v) Mats Klockljung, (s) Annika Öberg (m) Pia Klockljung (c), tjg ersättare Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef Britt-Inger Hedman, Mona Larsson Dahlberg, socialsekreterare 25 Marianne Lindmark, undersköterska hemtjänstgrupp 2, 26 Eva Granlund och Lotta Levander, hemtjänstchef, 26 Marianne Karlsson länssamordnare, 27 Inga Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Margoth Holmqvist Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Margoth Holmqvist Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 Socialnämndens utskott Ärendeförteckning Sn 23 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Sn 24 Meddelandeärenden Sn 25 Dnr 00030/ Verksamhetsuppföljning Pärlan Sn 26 Dnr 00323/ Uppföljning - Förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet i hemtjänstgrupp 2 Sn 27 Dnr 00030/ Information - Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län som utsatts för våld Sn 28 Dnr 00083/ Bidrag till verksamhet Piteå-Älvdals brottsofferjour Sn 29 Dnr 00084/ Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden Sn 30 Dnr 00089/ Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län Sn 31 Dnr 00127/ Styrkort - Socialnämndens övergripande mål Sn 32 Dnr 00085/ Mål- och resursplan Socialnämnden Sn 33 Dnr 00029/ Ekonomisk uppföljning månadsvis Socialnämnden Sn 34 Dnr 00072/ Val av representanter för socialnämnden i Rådet för funktionshindrade och pensionärer mandatperioden forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 Socialnämndens utskott forts. Sn 35 Dnr 00007/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader 2015 Sn 36 Dnr Strategi bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 Socialnämnden Sn 23 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: Delegeringsbeslut LSS Anna Nilsson Avlösarservice i hemmet 1 Avsluta insatsutredning LSS 7 Daglig verksamhet 3 Inleda insatsutredning LSS 5 Inleda utredning personkrets 2 Kontaktperson/kontaktfamilj 10 Personkrets 1 2 Personkrets 2 1 Personkrets 3 1 Personlig assistans 2 Tillfällig utökning personlig assistans 3 Summa delegeringsbeslut 37 Margoth Löfgren Edström Bostad med särskild service barn 1 Avsluta utredning SoL 1 Inleda utredning SoL 1 Korttidsboende 1 Summa delegeringsbeslut 4 Eva Karlsson Avsluta insatsutredning LSS 1 Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 Summa delegeringsbeslut 2 Totalt antal delegeringsbeslut LSS 43 beslut forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut SoL Catrin Höglander Avgiftsbeslut 180 Trygghetslägenhet 2 Summa delegeringsbeslut 182 Hanna Eriksson ansökan återtagen under utredning 1 Avgiftsbeslut 222 Summa delegeringsbeslut 223 Anna Nilsson Avsluta utredning SoL 3 Egenvård 1 Inleda utredning SoL 7 Kontaktperson SoL 1 Korttidsboende 1 Matdistribution 1 Personlig omvårdnad under 45 tim/vecka 3 Serviceinsatser 2 Stöd i boendet Serviceinsatser 1 Trygghetslarm 3 Summa delegeringsbeslut 23 Emelie Olsson Avsluta utredning SoL 25 Dagverksamhet 2 Egenvård 3 Hemtjänst i särskilt boende 1 Inleda utredning SoL 26 Korttidsboende 3 Matdistribution 6 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 10 Serviceinsatser 8 Trygg hemgång 2 Trygghetslarm 5 Summa delegeringsbeslut 92 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut SoL Rose-Marie Krekula Avsluta utredning SoL 5 Egenvård 1 Hemtjänst i särskilt boende 1 Inleda utredning SoL 3 Korttidsboende 1 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 1 Serviceinsatser 2 Särskilt boende 2 Trygghetslarm 1 Summa delegeringsbeslut 17 Emma Wendt Ansökan återtagen under utredning 1 Avsluta utredning SoL 34 Egenvård 1 Hemtjänst i särskilt boende 3 Inleda utredning SoL 35 Korttidsboende 2 Matdistribution 10 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 17 Serviceinsatser 10 Särskilt boende 7 Trygg hemgång 2 Trygghetslarm 7 Summa delegeringsbeslut 129 Totalt antal delegeringsbeslut SoL 666 beslut forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Christine Boström Avslag 4:1 1 avsluta utredning Ek bistånd/förmedl 2 Bekräft MF protokoll 1 Gem vårdnad Bekräft S protokoll 2 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2 Extra kostnad vid placering 4 Famhem/jourhem Tillfällig SoL 1 Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 7 Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 2 Försörjningsstöd 4:1 14 Godkänna avtal om umgänge 1 Livsföring i övrigt 4:1 10 Rättsgenetisk utredning 1 Särskild kostnad i samband med utredning 3 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 Utredn avtal om vård/umg/bo 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 2 Utredn Faderskap 2 Summa delegeringsbeslut 57 Hedman, Britt-Inger Avslag 4:1 2 Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 5 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 Försk på förmån 9:2 1 Försörjningsstöd 4:1 13 Livsföring i övrigt 4:1 4 Strukturerat öppenvårdsprogram 1 Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1 Utredn 11:1 Ansökan 21- år 1 Summa delegeringsbeslut 31 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 8 ARVIDSJAURS KOMMUN Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Susann Lundgren Avslag 4:1 2 Avslag 4:2 1 Avsluta utredning 0-17 med insats 1 Avsluta yttr 11 LUL 1 Ek bistånd utöver skälig levn nivår 4:2 7 Ek biståndutöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 1 Försk på förmån 9:2 2 Försörjningsstöd 4:1 73 Livsföring i övrigt 4:1 34 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 9 Summa delegeringsbeslut 132 Ann-Sofie Nilsson Avsluta utreddning 0-17 med insats 1 Kontaktfamilj 1 Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 4 Summa delegeringsbeslut 6 Mona Larsson-Dahlberg Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 Försk på förmån 9:2 Försörjningsstöd 3 Försörjningsstöd 4:1 5 Livsföring i övrigt 4:1 4 Lägga ner utredning 1 Utredn 11:1 Ansökan 21-1 Utredning Ek bistånd7förmedl 1 Återkrav 9:2 ersättn livsföring övrigt 1 Öppenvård 1 Summa delegeringsbeslut 22 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Anna Lindbäck Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 Extra kostnad vid placering 1 Försörjningsstöd 4:1 1 HVB SoL 2 Utredn 11:1 Anmälan 0-17år 1 Summa delegeringsbeslut 7 Anna Renberg Avslag 4:1 4 Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1 Försk på förmån 9:2 Försörjn stöd 4 Försörjningsstöd 4:1 17 Livsföring i övrigt 4:1 2 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 3 Utredn Ek bistånd/förmedl 2 Överklagan rätt tid 1 Summa delegeringsbeslut 34 Åsa Lindström Avslag 4:1 3 Bekräft S protokoll Gem vårdnad 7 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 2 Försk påförmån 9:2 livsföring övrigt 2 Försörjningsstöd 4:1 31 Livsföring i övrigt 4:1 24 Utredn Ek bistånd/förmedl 4 Utredn Faderskap 8 Summa delegeringsbeslut 84 Carina Lundmark HVB Tillfälligt SoL 1 Uppdrag HVB internt 1 Summa delegeringsbeslut 2 Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Anna Lindblom Avsluta utredning 0-17 med insats 1 Lägga ner utredning 1 Summa delegeringsbeslut 2 Ann-Britt Laestander Förmedling egna medel 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 1 Summa delegeringsbeslut 2 Socialnämndens ordförande Överväg forts vård SoL 6:8, 0-17 år 2 Summa delegeringsbeslut 2 Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 381 beslut Socialnämndens beslut 1. Redovisningarna godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 Socialnämnden Sn 24 Delgett via e-post om inget annat anges Meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Utbildningen för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd - Skolinspektionen * Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Sveriges Kommuner och Landsting * Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting * Norrbottens Patientnämnd Rapport Norrbottens Läns Landsting * Cirkulär 15:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år Sveriges Kommuner och Landsting Socialnämndens beslut 1. Redovisningarna godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

12 Socialnämnden Sn 25 Dnr 00030/ Verksamhetsuppföljning Pärlan Socialnämndens ledamöter har vid dagens sammanträde besökt Pärlan som är en öppenvårdsenhet med socialtjänstens resurser för rådgivning, stöd och behandling samlat inom områdena alkohol/narkotika och spelberoende. Socialsekreterare Britt-Inger Hedman och Mona Larsson-Dahlberg redogjorde för verksamheten. Pärlans handläggare använder evidensbaserade metoder, bl. a AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test), ASI (Addiction Severity Index) och HAP (haschavvänjningsprogram). Pärlans handläggare arbetar även med utredningar, både inom missbruksområdet och barn och unga. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

13 Socialnämnden Sn 26 Dnr 00323/ Uppföljning - Förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet i hemtjänstgrupp 2 Hemtjänstgrupp 2 i Arvidsjaurs kommun lämnade in en skrivelse till socialnämnden med synpunkter på förändringar för att underlätta och effektivisera sitt arbete. Socialnämnden behandlade ärendet och beslut togs om att nämnden skulle få information om det fortsatta arbetet med att tillmötesgå personalens önskemål. Vid dagens sammanträde har en personal vid hemtjänstgrupp 2 informerat nämnden om hur de upplever sin arbetssituation. Hemtjänstchef Lotta Levander och blivande hemtjänstchef Eva Granlund har talat om arbetsgivarens syn på de problem som hemtjänstgrupp 2 beskriver. Socialnämnden kommer att följa upp ärendet på nämndssammanträdet i september Beslutet skickas till:. Hemtjänstgrupp 2. Chef för hemtjänstgrupp 2. Ann-Sofi Levander Justerandes sign Beslutsunderlag Sn Skrivelse Utdragsbestyrkande

14 Socialnämnden Information - Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län som utsatts för våld Sn 27 Dnr 00030/ Det är statens, kommunernas och landstingens ansvar att tillgodose våldsutsattas behov av skydd, stöd och vård. Våld i nära relation är ett mångsidigt problem och kräver samverkan med många myndigheter. Norrbottens länssamordnare Marianne Karlsson arbetar inom ramen för ordinarie styrning inom kommunförbundet, genom länsstyrgrupp och samverkansberedning. Länsstyrgruppen fungerar som styrgrupp för arbetet inom Samverkan mot våld. Länssamordnare arbetar med samverkan och utvecklingsfrågor för kvinnofrid mot våld i nära relationer. I detta ingår att planera, utveckla, samordna och följa upp arbetet inom samverkan mot våld mellan samverkansaktörerna Polismyndigheten Norrbotten, länets kommuner samt Norrbottens läns landsting. Vid dagens sammanträde informerar länssamordnaren om ett förslag som tagits fram om överenskommelse om gemensamt skyddat boende i Norrbotten för kvinnor som utsatts för våld. Ärendet kommer först att behandlas i Kommunförbundet Norrbottens styrelse och sedan ska kommunerna fatta beslut om deltagande eller ej under hösten Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

15 Socialnämnden Sn 28 Dnr 00083/ Bidrag till verksamhet Piteå-Älvdals brottsofferjour Piteå-Älvdals brottsofferjour ansöker om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren är en frivillig organisation som hjälper och stöttar människor som utsatts för brott. I nuläget har föreningen bidrag från Brottsoffermyndigheten med kronor och kronor från Piteå kommun. Enligt socialtjänstlagen, SoL (5 kap 11 ) bör socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämndens beslut 1. Begäran om bidrag avslås med hänvisning till att socialtjänsten tar ansvar för stöd till brottsoffer. Beslutet skickas till:. Piteå-Älvdals brottsofferjour Justerandes sign Beslutsunderlag Ansökan Utdragsbestyrkande

16 Socialnämnden Sn 29 Dnr 00084/ Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden. Granskningen visar att arbetet med att effektivisera äldreomsorgens särskilda boenden varken bedrivs på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. God styrning och kontroll saknas, vilket gör det svårt att bedöma om verksamheten bedrivs på ett effektivt/ekonomiskt tillfredsställande sätt. I granskningen redovisas några faktorer som indikerar att effektiviteten inom särskilda boenden kan förbättras. Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen betonat vikten av att kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, d v s sambandet mellan förbrukade resurser och redovisad kvalitet. I styrelse och nämnders uppdrag ingår att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunens revisorer lämnar följande rekommendationer; Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur äldreomsorgens verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att ge socialnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer; Beslutet skickas till:. Ann-Sofi Levander. Kommunfullmäktige upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 Förslag till handlingsplan har upprättats. Socialnämndens beslut Justerandes sign./. Bilaga 1. Handlingsplanen godkänns. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander Protokoll Kf Revisionsrapport Utdragsbestyrkande

17 Bilaga till socialnämndens protokoll (2) Handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka Bakgrund Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden och har lämnat följande rekommendationer: Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur äldreomsorgens verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommunfullmäktiges beslut Socialnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer; upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 Socialnämnden har beslutat om nya mål som ansluter till kommunfullmäktiges övergripande mål. Socialnämndens nämndsmål är: Nämndsmål: Brukarnas nöjdhet ska vara hög Nämndsmål: God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Nämndsmål: Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner Nämndsmål: Andelen anställda med adekvat utbildning ska vara minst 80 %

18 2 (2) Handlingsplan Aktiviteter för att nå målen inom vård och omsorgsboende : Alla som flyttar in biståndsbedöms utifrån sina personliga behov. Det ligger sedan till grund för genomförandeplanen, innebär att innehållet i vården ska personcentreras. RÖTT GULT GRÖNT Färre än 70 % har aktuell genomförandeplan % har aktuell genomförandeplan Fler än 80,1 % har aktuell genomförandeplan Bemanningen på boendet ska anpassas till budgeten, ifall någon del bedöms vara underbemannad ska omfördelning mellan grupper och mellan tider på dygnet göras. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 2 % överskridande Mellan 1,99 0ch 0 % över Inget överskridande Utbildning till personal om bemötande av demenssjuka, särskilt fokus på måltidssituationen RÖTT GULT GRÖNT Färre än 75 % har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats Personalen utbildas i Praktisk professionell planering. Genom den planerade verksamheten blir varje medarbetare ensam ansvarig både för sin del av det utförda arbetet och en konkret, begränsad del av enheten. Förändringen innebär förbättring när var och en vet varför man är på sitt arbete. RÖTT GULT GRÖNT Färre än 75 % har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats Chefer och personal ser över arbetsordningarna på varje ställe och testar även att införa medicinvagnar för att kvalitetssäkra medicinutdelningen. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 75 % är genomfört 75,1-85 % genomfört Mer än 85,1 är genomfört De brister som beskrivits i patientsäkerhetsberättelsen för respektive boende följs upp och åtgärdas. Om bristerna inte går att åtgärda inom befintlig budget ska det rapporteras till socialnämnden och vidare till fullmäktige. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 75 % har åtgärdats 75,1-85 % åtgärdat Mer än 85,1 har åtgärdats Sammantaget ska åtgärderna resultera i högre nöjdhet hos brukarna års mätning genomförs i april och åtgärderna kommer under våren 2015, den rimliga mätpunkten bör vara våren RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 57 % 57,1-75 % Mer än 75,1 %

19 Socialnämnden Sn 30 Dnr 00089/ Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län De senaste årens samhällsutveckling har också inneburit att nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning och roll har vuxit fram. Den traditionella synen på patienten/brukaren som mottagare av hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver ersättas med en syn där patienten/brukaren också har rollen som medaktör. Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen stärka och stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården och omsorgen inom hälso och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. För att patient och brukarmedverkan ska bli framgångsrikt krävs insatser på flera nivåer i organisationen. 1. Där patienten/brukaren möter verksamheten (individnivå) 2. På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå) 3. På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (systemnivå). Strategi för patient och brukarmedverkan är gemensamt för kommuner och landsting. För att den övergripande strategin ska bli framgångsrik måste den inarbetas på individ-, verksamhets- och systemnivå i befintliga strukturer hos respektive huvudman, som t ex i kvalitetsledningssystem och/eller handlingsplan. Kommunförbundet Norrbottens styrelse rekommenderar kommunerna att anta strategi för patient och brukarmedverkan. Beslutet skickas till:. Kommunförbundet Norrbotten Ann-Sofi Levander.Verksamhetschefer Soc Socialnämndens beslut 1. Strategi för patient och brukarmedverkan antas. 2. Socialnämndens verksamheter får i uppdrag att utifrån strategin arbeta vidare med strukturen för brukarmedverkan i Arvidsjaurs kommun. Justerandes sign Beslutsunderlag Protokoll Kommunförbundet Norrbotten Utdragsbestyrkande

20 Socialnämnden Sn 31 Dnr 00127/ Styrkort - Socialnämndens övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit styrkort för övergripande mål Utifrån de övergripande målen ska nämnderna ta fram ett nämndsmål för varje fokusområde. Målen ska skrivas så att de går att mäta och utvärdera. Socialnämndens beslut Bilaga./. 1. Styrkort för socialnämndens övergripande mål för antas. Beslutet skickas till:. Kommunfullmäktige. Socialnämnden. Enhetsledare soc Justerandes sign Beslutsunderlag Kf Mål-, demokrati- och utvärderingsberedningen Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till socialnämndens protokoll Socialnämndens styrkort Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun MEDBORGARE / KUND UTVECKLING / TILLVÄXT EKONOMI MEDARBETARE Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder Långsiktig hållbar utveckling God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Utveckla medborgar / kunddialog Underlätta för näringsliv och företagande Samverkan, effektivitet och koncerntänkande Kompetensförsörjning Arbetsmiljö Nämndsmål: Nämndsmål: Nämndsmål: Nämndsmål: Brukarnas nöjdhet ska vara hög God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre jämförbara kommuner. Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning

22 VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet

23 Socialnämnden Sn 32 Dnr 00085/ Mål- och resursplan Socialnämnden Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som kommunfullmäktige fastställt , ska nämnderna och bolagsstyrelserna lämna utkast på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; befolkningsprognoser volym-och prisberäkningar eventuella lagändringar planerade större verksamhetsförändringar förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. Förslag till Mål- och resursplan för socialnämnden har upprättats. Socialnämndens beslut Bilaga./. 1. Upprättad Mål- och resursplan för socialnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

24 Bilaga till socialnämndens protokoll (3) Arvidsjaurs kommun Mål och resursplan Árviesjávrien kommuvdna Socialnämnden Ordförande: Henning Åman Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander Verksamhetsidé Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras. Utvecklingstendenser Socialnämndens inriktning är att förbättra bemötandet, hitta former för ökad flexibilitet och se möjligheterna i ökad intern och extern samverkan. Under planeringsperioden ska verksamhetens arbetsprocesser kartläggas och omsättas i förbättringsalternativ. Vi ska utveckla tidiga, helst förebyggande insatser, med aktiv delaktighet från brukare, medarbetare och medborgare. Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet. Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Om kommunen förvärvar landstingets fastighet kommer fem hemtjänstgrupper, två chefer samt tre biståndshandläggare att byta lokaler, från kommunhuset till Hälsocentralen. På så sätt kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården öka. För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende behövs utökning av antalet korttidsplatser med minst tre platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det. Bemanningen på våra vård och omsorgsboenden ses över i takt med att de boende får individuella biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Hemtjänstgrupperna i Glommersträsk och Moskosel blir kvar, förutsatt att underlaget inte minskar. Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön. För närvarande är efterfrågan i stort sett i balans med tillgången. Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso och sjukvården. Vi har även stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten Under 2015 byter vi ut analoga trygghetslarm mot digitala och vi deltar i olika typer av utvecklingsprojekt inom området. Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har också ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut att fortsätta. Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag. Dagverksamheten A-service/Åkerbäret fortsätter sitt omställningsarbete, nu under samma tak. Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, särskilt i samarbete med andra verksamheter. Försörjningsstödet har under senare år planat ut på en något lägre nivå än för några år sedan. Nationella prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet och därmed återigen risk för stigande försörjningsstöd. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna. Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från individoch familjeomsorgen med fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. Vi behöver förstärka familjestödet på hemmaplan, inte minst när det handlar om socialt stöd till nyanlända. Kommunens yttersta ansvar gäller även för denna grupp inte minst barnen. Trycket på insatser ökar samtidigt som möjligheterna att återsöka kostnaderna för insatserna är begränsade. Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern teknik. En del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans med personalkontoret och A-hälsan. Chefer och handläggare måste ges förutsättningar att leda och planera arbetet. Verksamhetsförändringar Införa verksamhetssystem för ledningssystem för kvalitet. Kostnad ca IFO behöver inrätta en familjestödjare, ca Avdelningen för funktionshindrade behöver utökad budget för att klara lagstadgade åtaganden, boende i annan kommun ca Delar av äldreomsorgen kan komma att omstruktureras ifall kommunen förvärvar Hälsocentralen, innebär kostnadsökning under 2016 men svarar bättre upp mot kommande behov under senare delen av planeringsperioden.

25 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna 2 (3) Driftbudget, tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Budget Löneökningar Prishöjningar Verksamhetsförändringar Summa budgetäskande Ram enligt långtidsplan Kf Kommunstyrelsen Differens Investeringsbudget, tkr Äskande Socialnämnden

26 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna 3 (3) Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Medborgare/Kund Engagerade och nöjda medborgare och kunder Utveckla medborgar-/kunddialog Brukarnas nöjdhet ska vara hög Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 80 resp , resp Mer än 91 resp 63 Jämförelsevärde Hemtjänst 93 % nöjda, Boende 62 % Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Utveckling/Tillväxt Långsiktig hållbar utveckling Underlätta för näringsliv och företagare God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än Mer än 84 Jämförelsevärde Informationsindex för kommunens webbplats äldreomsorg Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Ekonomi God ekonomisk hushållning Samverkan, effektivitet och koncerntänkande Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 2,1-3,9 % Mer än 4 % 2 % Jämförelsevärde 2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i jämförbara kommuner Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 70 % 70,1-79,9 Mer än 80 % Jämförelsevärde

27 Socialnämnden Sn 33 Dnr 00029/ Ekonomisk uppföljning månadsvis Socialnämnden./. Bilaga Ekonomisk uppföljning till och med mars 2015 har redovisas. Socialnämndens beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. Beslutet skickas till:. Revisorer Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Socialnämnden Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer