Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Karin Lindgren (s) Johnny Bäckström (s) Ingrid Tagesdotter (v) Margoth Holmqvist (v) Mats Klockljung, (s) Annika Öberg (m) Pia Klockljung (c), tjg ersättare Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef Britt-Inger Hedman, Mona Larsson Dahlberg, socialsekreterare 25 Marianne Lindmark, undersköterska hemtjänstgrupp 2, 26 Eva Granlund och Lotta Levander, hemtjänstchef, 26 Marianne Karlsson länssamordnare, 27 Inga Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Margoth Holmqvist Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Margoth Holmqvist Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 Socialnämndens utskott Ärendeförteckning Sn 23 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Sn 24 Meddelandeärenden Sn 25 Dnr 00030/ Verksamhetsuppföljning Pärlan Sn 26 Dnr 00323/ Uppföljning - Förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet i hemtjänstgrupp 2 Sn 27 Dnr 00030/ Information - Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län som utsatts för våld Sn 28 Dnr 00083/ Bidrag till verksamhet Piteå-Älvdals brottsofferjour Sn 29 Dnr 00084/ Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden Sn 30 Dnr 00089/ Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län Sn 31 Dnr 00127/ Styrkort - Socialnämndens övergripande mål Sn 32 Dnr 00085/ Mål- och resursplan Socialnämnden Sn 33 Dnr 00029/ Ekonomisk uppföljning månadsvis Socialnämnden Sn 34 Dnr 00072/ Val av representanter för socialnämnden i Rådet för funktionshindrade och pensionärer mandatperioden forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 Socialnämndens utskott forts. Sn 35 Dnr 00007/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader 2015 Sn 36 Dnr Strategi bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 Socialnämnden Sn 23 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: Delegeringsbeslut LSS Anna Nilsson Avlösarservice i hemmet 1 Avsluta insatsutredning LSS 7 Daglig verksamhet 3 Inleda insatsutredning LSS 5 Inleda utredning personkrets 2 Kontaktperson/kontaktfamilj 10 Personkrets 1 2 Personkrets 2 1 Personkrets 3 1 Personlig assistans 2 Tillfällig utökning personlig assistans 3 Summa delegeringsbeslut 37 Margoth Löfgren Edström Bostad med särskild service barn 1 Avsluta utredning SoL 1 Inleda utredning SoL 1 Korttidsboende 1 Summa delegeringsbeslut 4 Eva Karlsson Avsluta insatsutredning LSS 1 Kontaktperson/Kontaktfamilj 1 Summa delegeringsbeslut 2 Totalt antal delegeringsbeslut LSS 43 beslut forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut SoL Catrin Höglander Avgiftsbeslut 180 Trygghetslägenhet 2 Summa delegeringsbeslut 182 Hanna Eriksson ansökan återtagen under utredning 1 Avgiftsbeslut 222 Summa delegeringsbeslut 223 Anna Nilsson Avsluta utredning SoL 3 Egenvård 1 Inleda utredning SoL 7 Kontaktperson SoL 1 Korttidsboende 1 Matdistribution 1 Personlig omvårdnad under 45 tim/vecka 3 Serviceinsatser 2 Stöd i boendet Serviceinsatser 1 Trygghetslarm 3 Summa delegeringsbeslut 23 Emelie Olsson Avsluta utredning SoL 25 Dagverksamhet 2 Egenvård 3 Hemtjänst i särskilt boende 1 Inleda utredning SoL 26 Korttidsboende 3 Matdistribution 6 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 10 Serviceinsatser 8 Trygg hemgång 2 Trygghetslarm 5 Summa delegeringsbeslut 92 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut SoL Rose-Marie Krekula Avsluta utredning SoL 5 Egenvård 1 Hemtjänst i särskilt boende 1 Inleda utredning SoL 3 Korttidsboende 1 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 1 Serviceinsatser 2 Särskilt boende 2 Trygghetslarm 1 Summa delegeringsbeslut 17 Emma Wendt Ansökan återtagen under utredning 1 Avsluta utredning SoL 34 Egenvård 1 Hemtjänst i särskilt boende 3 Inleda utredning SoL 35 Korttidsboende 2 Matdistribution 10 Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka 17 Serviceinsatser 10 Särskilt boende 7 Trygg hemgång 2 Trygghetslarm 7 Summa delegeringsbeslut 129 Totalt antal delegeringsbeslut SoL 666 beslut forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Christine Boström Avslag 4:1 1 avsluta utredning Ek bistånd/förmedl 2 Bekräft MF protokoll 1 Gem vårdnad Bekräft S protokoll 2 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 2 Extra kostnad vid placering 4 Famhem/jourhem Tillfällig SoL 1 Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd 7 Försk på förmån 9:2 Livsföring övrigt 2 Försörjningsstöd 4:1 14 Godkänna avtal om umgänge 1 Livsföring i övrigt 4:1 10 Rättsgenetisk utredning 1 Särskild kostnad i samband med utredning 3 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 Utredn avtal om vård/umg/bo 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 2 Utredn Faderskap 2 Summa delegeringsbeslut 57 Hedman, Britt-Inger Avslag 4:1 2 Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 5 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 1 Försk på förmån 9:2 1 Försörjningsstöd 4:1 13 Livsföring i övrigt 4:1 4 Strukturerat öppenvårdsprogram 1 Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 1 Utredn 11:1 Ansökan 21- år 1 Summa delegeringsbeslut 31 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 8 ARVIDSJAURS KOMMUN Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Susann Lundgren Avslag 4:1 2 Avslag 4:2 1 Avsluta utredning 0-17 med insats 1 Avsluta yttr 11 LUL 1 Ek bistånd utöver skälig levn nivår 4:2 7 Ek biståndutöver skälig levn nivå 4:2, mot återkrav 1 Försk på förmån 9:2 2 Försörjningsstöd 4:1 73 Livsföring i övrigt 4:1 34 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 9 Summa delegeringsbeslut 132 Ann-Sofie Nilsson Avsluta utreddning 0-17 med insats 1 Kontaktfamilj 1 Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år 4 Summa delegeringsbeslut 6 Mona Larsson-Dahlberg Avsluta utredn Ansökan 21- med insats 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2, mot återkr 2 Försk på förmån 9:2 Försörjningsstöd 3 Försörjningsstöd 4:1 5 Livsföring i övrigt 4:1 4 Lägga ner utredning 1 Utredn 11:1 Ansökan 21-1 Utredning Ek bistånd7förmedl 1 Återkrav 9:2 ersättn livsföring övrigt 1 Öppenvård 1 Summa delegeringsbeslut 22 forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Anna Lindbäck Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 1 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 1 Extra kostnad vid placering 1 Försörjningsstöd 4:1 1 HVB SoL 2 Utredn 11:1 Anmälan 0-17år 1 Summa delegeringsbeslut 7 Anna Renberg Avslag 4:1 4 Ek bistånd utöver skälig levn nivå 4:2 1 Försk på förmån 9:2 Försörjn stöd 4 Försörjningsstöd 4:1 17 Livsföring i övrigt 4:1 2 Utredn 11:1 Anmälan 0-17 år 3 Utredn Ek bistånd/förmedl 2 Överklagan rätt tid 1 Summa delegeringsbeslut 34 Åsa Lindström Avslag 4:1 3 Bekräft S protokoll Gem vårdnad 7 Ek bist utöver skälig levn nivå 4:2 3 Försk på förmån 9;2 försörjningsstöd 2 Försk påförmån 9:2 livsföring övrigt 2 Försörjningsstöd 4:1 31 Livsföring i övrigt 4:1 24 Utredn Ek bistånd/förmedl 4 Utredn Faderskap 8 Summa delegeringsbeslut 84 Carina Lundmark HVB Tillfälligt SoL 1 Uppdrag HVB internt 1 Summa delegeringsbeslut 2 Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 Socialnämnden forts. Sn 23 Delegeringsbeslut Individ- och familjeomsorgen Anna Lindblom Avsluta utredning 0-17 med insats 1 Lägga ner utredning 1 Summa delegeringsbeslut 2 Ann-Britt Laestander Förmedling egna medel 1 Utredn Ek bistånd/förmedl 1 Summa delegeringsbeslut 2 Socialnämndens ordförande Överväg forts vård SoL 6:8, 0-17 år 2 Summa delegeringsbeslut 2 Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 381 beslut Socialnämndens beslut 1. Redovisningarna godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 Socialnämnden Sn 24 Delgett via e-post om inget annat anges Meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Utbildningen för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd - Skolinspektionen * Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Sveriges Kommuner och Landsting * Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting * Norrbottens Patientnämnd Rapport Norrbottens Läns Landsting * Cirkulär 15:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år Sveriges Kommuner och Landsting Socialnämndens beslut 1. Redovisningarna godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

12 Socialnämnden Sn 25 Dnr 00030/ Verksamhetsuppföljning Pärlan Socialnämndens ledamöter har vid dagens sammanträde besökt Pärlan som är en öppenvårdsenhet med socialtjänstens resurser för rådgivning, stöd och behandling samlat inom områdena alkohol/narkotika och spelberoende. Socialsekreterare Britt-Inger Hedman och Mona Larsson-Dahlberg redogjorde för verksamheten. Pärlans handläggare använder evidensbaserade metoder, bl. a AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test), ASI (Addiction Severity Index) och HAP (haschavvänjningsprogram). Pärlans handläggare arbetar även med utredningar, både inom missbruksområdet och barn och unga. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

13 Socialnämnden Sn 26 Dnr 00323/ Uppföljning - Förändringar för att underlätta och effektivisera arbetet i hemtjänstgrupp 2 Hemtjänstgrupp 2 i Arvidsjaurs kommun lämnade in en skrivelse till socialnämnden med synpunkter på förändringar för att underlätta och effektivisera sitt arbete. Socialnämnden behandlade ärendet och beslut togs om att nämnden skulle få information om det fortsatta arbetet med att tillmötesgå personalens önskemål. Vid dagens sammanträde har en personal vid hemtjänstgrupp 2 informerat nämnden om hur de upplever sin arbetssituation. Hemtjänstchef Lotta Levander och blivande hemtjänstchef Eva Granlund har talat om arbetsgivarens syn på de problem som hemtjänstgrupp 2 beskriver. Socialnämnden kommer att följa upp ärendet på nämndssammanträdet i september Beslutet skickas till:. Hemtjänstgrupp 2. Chef för hemtjänstgrupp 2. Ann-Sofi Levander Justerandes sign Beslutsunderlag Sn Skrivelse Utdragsbestyrkande

14 Socialnämnden Information - Överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län som utsatts för våld Sn 27 Dnr 00030/ Det är statens, kommunernas och landstingens ansvar att tillgodose våldsutsattas behov av skydd, stöd och vård. Våld i nära relation är ett mångsidigt problem och kräver samverkan med många myndigheter. Norrbottens länssamordnare Marianne Karlsson arbetar inom ramen för ordinarie styrning inom kommunförbundet, genom länsstyrgrupp och samverkansberedning. Länsstyrgruppen fungerar som styrgrupp för arbetet inom Samverkan mot våld. Länssamordnare arbetar med samverkan och utvecklingsfrågor för kvinnofrid mot våld i nära relationer. I detta ingår att planera, utveckla, samordna och följa upp arbetet inom samverkan mot våld mellan samverkansaktörerna Polismyndigheten Norrbotten, länets kommuner samt Norrbottens läns landsting. Vid dagens sammanträde informerar länssamordnaren om ett förslag som tagits fram om överenskommelse om gemensamt skyddat boende i Norrbotten för kvinnor som utsatts för våld. Ärendet kommer först att behandlas i Kommunförbundet Norrbottens styrelse och sedan ska kommunerna fatta beslut om deltagande eller ej under hösten Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

15 Socialnämnden Sn 28 Dnr 00083/ Bidrag till verksamhet Piteå-Älvdals brottsofferjour Piteå-Älvdals brottsofferjour ansöker om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren är en frivillig organisation som hjälper och stöttar människor som utsatts för brott. I nuläget har föreningen bidrag från Brottsoffermyndigheten med kronor och kronor från Piteå kommun. Enligt socialtjänstlagen, SoL (5 kap 11 ) bör socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämndens beslut 1. Begäran om bidrag avslås med hänvisning till att socialtjänsten tar ansvar för stöd till brottsoffer. Beslutet skickas till:. Piteå-Älvdals brottsofferjour Justerandes sign Beslutsunderlag Ansökan Utdragsbestyrkande

16 Socialnämnden Sn 29 Dnr 00084/ Revisionsrapport Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden. Granskningen visar att arbetet med att effektivisera äldreomsorgens särskilda boenden varken bedrivs på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. God styrning och kontroll saknas, vilket gör det svårt att bedöma om verksamheten bedrivs på ett effektivt/ekonomiskt tillfredsställande sätt. I granskningen redovisas några faktorer som indikerar att effektiviteten inom särskilda boenden kan förbättras. Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen betonat vikten av att kommunens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt, d v s sambandet mellan förbrukade resurser och redovisad kvalitet. I styrelse och nämnders uppdrag ingår att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunens revisorer lämnar följande rekommendationer; Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur äldreomsorgens verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att ge socialnämnden i uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer; Beslutet skickas till:. Ann-Sofi Levander. Kommunfullmäktige upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 Förslag till handlingsplan har upprättats. Socialnämndens beslut Justerandes sign./. Bilaga 1. Handlingsplanen godkänns. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander Protokoll Kf Revisionsrapport Utdragsbestyrkande

17 Bilaga till socialnämndens protokoll (2) Handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka Bakgrund Kommunens revisorer har granskat effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden och har lämnat följande rekommendationer: Förbättra tydligheten i målarbetet och tydliggör fullmäktiges direktiv rörande effektivisering av verksamheten. Målarbetet ska även avspegla hur äldreomsorgens verksamhet ska bedrivas enligt lagar och förordningar. Nämnden ska besluta om intern kontroll för en fungerande styrning, så att lagkrav och fullmäktiges mål kan följas/nås på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kommunfullmäktiges beslut Socialnämnden får i uppdrag att med beaktande av revisorernas rekommendationer; upprätta en handlingsplan för hur effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden ska öka resultatet av arbetet med handlingsplanen ska redovisas skriftligt vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och november 2015 Socialnämnden har beslutat om nya mål som ansluter till kommunfullmäktiges övergripande mål. Socialnämndens nämndsmål är: Nämndsmål: Brukarnas nöjdhet ska vara hög Nämndsmål: God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Nämndsmål: Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner Nämndsmål: Andelen anställda med adekvat utbildning ska vara minst 80 %

18 2 (2) Handlingsplan Aktiviteter för att nå målen inom vård och omsorgsboende : Alla som flyttar in biståndsbedöms utifrån sina personliga behov. Det ligger sedan till grund för genomförandeplanen, innebär att innehållet i vården ska personcentreras. RÖTT GULT GRÖNT Färre än 70 % har aktuell genomförandeplan % har aktuell genomförandeplan Fler än 80,1 % har aktuell genomförandeplan Bemanningen på boendet ska anpassas till budgeten, ifall någon del bedöms vara underbemannad ska omfördelning mellan grupper och mellan tider på dygnet göras. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 2 % överskridande Mellan 1,99 0ch 0 % över Inget överskridande Utbildning till personal om bemötande av demenssjuka, särskilt fokus på måltidssituationen RÖTT GULT GRÖNT Färre än 75 % har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats Personalen utbildas i Praktisk professionell planering. Genom den planerade verksamheten blir varje medarbetare ensam ansvarig både för sin del av det utförda arbetet och en konkret, begränsad del av enheten. Förändringen innebär förbättring när var och en vet varför man är på sitt arbete. RÖTT GULT GRÖNT Färre än 75 % har utbildats 75,1-85 % har utbildats Fler än 85,1 har utbildats Chefer och personal ser över arbetsordningarna på varje ställe och testar även att införa medicinvagnar för att kvalitetssäkra medicinutdelningen. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 75 % är genomfört 75,1-85 % genomfört Mer än 85,1 är genomfört De brister som beskrivits i patientsäkerhetsberättelsen för respektive boende följs upp och åtgärdas. Om bristerna inte går att åtgärda inom befintlig budget ska det rapporteras till socialnämnden och vidare till fullmäktige. RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 75 % har åtgärdats 75,1-85 % åtgärdat Mer än 85,1 har åtgärdats Sammantaget ska åtgärderna resultera i högre nöjdhet hos brukarna års mätning genomförs i april och åtgärderna kommer under våren 2015, den rimliga mätpunkten bör vara våren RÖTT GULT GRÖNT Mindre än 57 % 57,1-75 % Mer än 75,1 %

19 Socialnämnden Sn 30 Dnr 00089/ Strategi för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län De senaste årens samhällsutveckling har också inneburit att nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning och roll har vuxit fram. Den traditionella synen på patienten/brukaren som mottagare av hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver ersättas med en syn där patienten/brukaren också har rollen som medaktör. Syftet är att genom samverkan på flera nivåer och även mellan huvudmännen stärka och stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården och omsorgen inom hälso och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. För att patient och brukarmedverkan ska bli framgångsrikt krävs insatser på flera nivåer i organisationen. 1. Där patienten/brukaren möter verksamheten (individnivå) 2. På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå) 3. På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (systemnivå). Strategi för patient och brukarmedverkan är gemensamt för kommuner och landsting. För att den övergripande strategin ska bli framgångsrik måste den inarbetas på individ-, verksamhets- och systemnivå i befintliga strukturer hos respektive huvudman, som t ex i kvalitetsledningssystem och/eller handlingsplan. Kommunförbundet Norrbottens styrelse rekommenderar kommunerna att anta strategi för patient och brukarmedverkan. Beslutet skickas till:. Kommunförbundet Norrbotten Ann-Sofi Levander.Verksamhetschefer Soc Socialnämndens beslut 1. Strategi för patient och brukarmedverkan antas. 2. Socialnämndens verksamheter får i uppdrag att utifrån strategin arbeta vidare med strukturen för brukarmedverkan i Arvidsjaurs kommun. Justerandes sign Beslutsunderlag Protokoll Kommunförbundet Norrbotten Utdragsbestyrkande

20 Socialnämnden Sn 31 Dnr 00127/ Styrkort - Socialnämndens övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit styrkort för övergripande mål Utifrån de övergripande målen ska nämnderna ta fram ett nämndsmål för varje fokusområde. Målen ska skrivas så att de går att mäta och utvärdera. Socialnämndens beslut Bilaga./. 1. Styrkort för socialnämndens övergripande mål för antas. Beslutet skickas till:. Kommunfullmäktige. Socialnämnden. Enhetsledare soc Justerandes sign Beslutsunderlag Kf Mål-, demokrati- och utvärderingsberedningen Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till socialnämndens protokoll Socialnämndens styrkort Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun MEDBORGARE / KUND UTVECKLING / TILLVÄXT EKONOMI MEDARBETARE Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder Långsiktig hållbar utveckling God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Utveckla medborgar / kunddialog Underlätta för näringsliv och företagande Samverkan, effektivitet och koncerntänkande Kompetensförsörjning Arbetsmiljö Nämndsmål: Nämndsmål: Nämndsmål: Nämndsmål: Brukarnas nöjdhet ska vara hög God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre jämförbara kommuner. Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning

22 VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet

23 Socialnämnden Sn 32 Dnr 00085/ Mål- och resursplan Socialnämnden Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som kommunfullmäktige fastställt , ska nämnderna och bolagsstyrelserna lämna utkast på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som; befolkningsprognoser volym-och prisberäkningar eventuella lagändringar planerade större verksamhetsförändringar förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren. Förslag till Mål- och resursplan för socialnämnden har upprättats. Socialnämndens beslut Bilaga./. 1. Upprättad Mål- och resursplan för socialnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

24 Bilaga till socialnämndens protokoll (3) Arvidsjaurs kommun Mål och resursplan Árviesjávrien kommuvdna Socialnämnden Ordförande: Henning Åman Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander Verksamhetsidé Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras. Utvecklingstendenser Socialnämndens inriktning är att förbättra bemötandet, hitta former för ökad flexibilitet och se möjligheterna i ökad intern och extern samverkan. Under planeringsperioden ska verksamhetens arbetsprocesser kartläggas och omsättas i förbättringsalternativ. Vi ska utveckla tidiga, helst förebyggande insatser, med aktiv delaktighet från brukare, medarbetare och medborgare. Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet. Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Om kommunen förvärvar landstingets fastighet kommer fem hemtjänstgrupper, två chefer samt tre biståndshandläggare att byta lokaler, från kommunhuset till Hälsocentralen. På så sätt kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården öka. För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgboende behövs utökning av antalet korttidsplatser med minst tre platser. Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det. Bemanningen på våra vård och omsorgsboenden ses över i takt med att de boende får individuella biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Hemtjänstgrupperna i Glommersträsk och Moskosel blir kvar, förutsatt att underlaget inte minskar. Behov av nattillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön. För närvarande är efterfrågan i stort sett i balans med tillgången. Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso och sjukvården. Vi har även stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten Under 2015 byter vi ut analoga trygghetslarm mot digitala och vi deltar i olika typer av utvecklingsprojekt inom området. Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har också ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut att fortsätta. Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag. Dagverksamheten A-service/Åkerbäret fortsätter sitt omställningsarbete, nu under samma tak. Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, särskilt i samarbete med andra verksamheter. Försörjningsstödet har under senare år planat ut på en något lägre nivå än för några år sedan. Nationella prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet och därmed återigen risk för stigande försörjningsstöd. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna. Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från individoch familjeomsorgen med fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution. Vi behöver förstärka familjestödet på hemmaplan, inte minst när det handlar om socialt stöd till nyanlända. Kommunens yttersta ansvar gäller även för denna grupp inte minst barnen. Trycket på insatser ökar samtidigt som möjligheterna att återsöka kostnaderna för insatserna är begränsade. Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern teknik. En del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans med personalkontoret och A-hälsan. Chefer och handläggare måste ges förutsättningar att leda och planera arbetet. Verksamhetsförändringar Införa verksamhetssystem för ledningssystem för kvalitet. Kostnad ca IFO behöver inrätta en familjestödjare, ca Avdelningen för funktionshindrade behöver utökad budget för att klara lagstadgade åtaganden, boende i annan kommun ca Delar av äldreomsorgen kan komma att omstruktureras ifall kommunen förvärvar Hälsocentralen, innebär kostnadsökning under 2016 men svarar bättre upp mot kommande behov under senare delen av planeringsperioden.

25 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna 2 (3) Driftbudget, tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Budget Löneökningar Prishöjningar Verksamhetsförändringar Summa budgetäskande Ram enligt långtidsplan Kf Kommunstyrelsen Differens Investeringsbudget, tkr Äskande Socialnämnden

26 Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna 3 (3) Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Medborgare/Kund Engagerade och nöjda medborgare och kunder Utveckla medborgar-/kunddialog Brukarnas nöjdhet ska vara hög Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 80 resp , resp Mer än 91 resp 63 Jämförelsevärde Hemtjänst 93 % nöjda, Boende 62 % Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Utveckling/Tillväxt Långsiktig hållbar utveckling Underlätta för näringsliv och företagare God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än Mer än 84 Jämförelsevärde Informationsindex för kommunens webbplats äldreomsorg Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Ekonomi God ekonomisk hushållning Samverkan, effektivitet och koncerntänkande Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 2,1-3,9 % Mer än 4 % 2 % Jämförelsevärde 2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i jämförbara kommuner Perspektiv KF-mål Fokusområde Socialnämndens mål Arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning Bedömning Röd Gul Grön Bedömningsintervaller Mindre än 70 % 70,1-79,9 Mer än 80 % Jämförelsevärde

27 Socialnämnden Sn 33 Dnr 00029/ Ekonomisk uppföljning månadsvis Socialnämnden./. Bilaga Ekonomisk uppföljning till och med mars 2015 har redovisas. Socialnämndens beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. Beslutet skickas till:. Revisorer Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2013-06-13 71 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-15.00. Beslutande Ylva Stråhle Andersson, (s), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25 Socialnämnden 2010-08-25 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Agneta Bode (S) Pirjo Karlsson (S) Kerstin Lundahl (S) Susanne Andersson (S) Ann Avdic (V) Anders Röhfors (M) Bengt Bergenbrant

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer