Mare Boreale. Mare Boreale NORDANVINDENS HAV. Utvecklingsstrategi Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mare Boreale. Mare Boreale NORDANVINDENS HAV. Utvecklingsstrategi 2007-2013. Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda"

Transkript

1 Mare Boreale Mare Boreale NORDANVINDENS HAV Utvecklingsstrategi Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda

2 Ansökan Mare Boreale, Nordanvindens hav, kustområdet från Skellefteå till Haparanda erbjuder det mesta med koppling till kust, hav och skärgård. Här finns aktiva byar, ett starkt föreningsliv, ett rikt djur- och naturliv, verksamma yrkesfiskare och fina möjligheter till fritidsfiske, med jordbruk, vinterbete for rennäringen, en stark basindustri, högkvalitativa råvaror och inte minst ljusa sommarnätter och norrskenet. Sedan lång tid tillbaka finns ett naturligt samarbete mellan de fem kustkommunerna, det finns en vana att arbeta över läns- och kommungränser. Det samarbetet förstärks nu ytterligare genom ett gemensamt Leaderområde och den gemensamma strategiska kustplan som utarbetats av människor i området De sammanbindande länkarna kan sammanfattas i några punkter: Kulturarvet Nordligaste bräckvattenskärgården Fisket och dess kultur Skärgården som besöks- och aktivitetsmål Kombinationen av fiske- och bondesamhälle Trä- och malmindustrin Renskötsel ner till kusten och ute på öarna Sedan hösten 2006 har mer än 50 möten, med ett stort antal deltagare, hållits runt om i området och en redaktionsgrupp/skrivargrupp med representanter för den ideella sektorn, näringslivet och den offentliga sektorn har arbetat med att ta fram strategin utifrån det som framkommit på mötena. Resultatet är den utvecklingsstrategi som nu överlämnas. Härmed ansöks om att bilda Leaderomridet Mare Boreale för att genomföra verksamhet under programperioden För redaktionsgruppen inom Mare Boreale Tomas Öhlund Ordförande i Mare Boreale ideell förening under bildande Leaderstrategin för Mare Boreale kan sammanfattas i en mening: Att utifrån områdets natur- och kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Strategin har fyra väsentliga insatsområden: Utveckla områdets attraktivitet utifrån områdets natur och miljö Ekonomisk tillväxt, näringsliv inklusive besöksnäringen Utveckla medvetenheten om områdets kvaliteter och särart Infrastruktur SID 2 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

3 Innehållsförteckning 1. Leaderområdet Historik 4 2. Basfakta Definition av området Befolkning Bostäder Näringsliv Sysselsättning Service Kulturarv Infrastruktur Jämställdhet Integration Miljö/Natur Samverkan Sammanbindande länkar 8 3. Analys Förankringsprocess Förankringsarbetet SWOT-analys Sammanfattande analys Strategi Mare Boreales mål Metod/Angreppssätt Insatsområden Insatsområde 1 - Utveckla områdets attraktivitet utifrån områdets natur och miljö Insatsområde 2 - Ekonomisk tillväxt, näringsliv inklusive besöksnäring Insatsområde 3 - Utveckla medvetenheten om områdets kvaliteter och särart Insatsområde 4 - Infrastruktur Horisontella insatser Förväntat projektinnehåll hos sökande projekt Förväntat resultat och indikatorer lag Arbetet med projektansökan Mare Boreale, ideell förening Ledningsstruktur Föreningsbildande Administration Roller, ansvar och arbetssätt Styrelsen Sekretariat Projekt Projekturval Insyn och information Jäv Budget Samarbete med andra leader-områden Uppföljning och utvärdering Beviljade projekt LAG/Beslutsgruppens verksamhet Slutrapport 24 Bilaga 1 Kartor och avgränsningar Bilaga 2 Förankringsprocessen MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 3

4 1. Leaderområdet 1.1 Historik Efter istidens slut för ca år sedan började människorna att ta marken i besittning och området började befolkas. Vattenytan var belägen ca 240 m högre upp än vad som är fallet idag. De äldsta boplatserna låg långt innanför dagens kustlinje. Området tros under denna tid varit befolkat av de sägenomsusade kvänerna. Kvänerna anses ha färdats över Bottenviken och upp längs älvarna. Under sten- och bronsåldern blev säljakt av stor betydelse för människorna längs kusten. Under 1300-talet fick staten upp intresset för fisket i Bottenviken och en särskild skatt infördes från Lövånger och norrut. Jordbruket har spelat en viktig roll för försörjningen längs hela kusten och utgjort ett komplement till fisket. Karelska köpmän kom med båtar efter Finlands vattendrag och spelade en viktig roll för handeln i Bottenviksområdet fram till 1500-talet. Ryssland gjorde anspråk på kuststräckan från Bjuröklubb och norrut ännu in på slutet av 1400-talet. Renskötseln har gamla anor i området. Kustlandet var renbetesland och rullstensåsarna från istiden utgjorde flyttningsleder mellan fjäll och kust. De samiska offerplatsfynden från vikingatid och medeltid visar att samerna hade långsträckta kontakter både mot öster - Finland, Ryssland och Uralbergen, men även mot väster - Norge och Västeuropa. Under slutet av 1700-talet anläggs ett flertal finbladiga sågar längs kusten. I tillstånden för att anlägga finbladiga sågar ingick i beslutet oftast även krav på att anlägga glasbruk. Med sågverksepoken inleds industrialismen i regionen. Arbetstillfällen skapas på sågarna, i skogen och i flottningen. Gruvbrytningen innebar att ett flertal järnbruk anlades nere vid kusten. Varv anlades på flera platser efter Bottenvikskusten och under 1800-talet blev Norrlandskusten Europas viktigaste område för skeppsbyggnad. Skeppsbyggeri, malmhantering, tjärbränning och sågverk fortsatte att vara betydelsefulla under 1800-talet. Nyetableringar av bosättare ökar i omfattning och genom nya metoder i jordbruket kan en större befolkning försörjas. Kommunikationerna förbättras och 1837 får Norrlandskusten daglig kontakt med Stockholm genom ångbåtar. Trafiken med regelbundna turer efter kusten fortsätter fram till 1940-talet. De förbättrade kommunikationerna medförde också förbättrade möjligheter för en mer omfattande handel. SID 4 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

5 2. Basfakta Mare Boreale ska ta tillvara de styrkor och möjligheter som är unika för området för att skapa tillväxt. 2.1 Definition av området Mare Boreale har avgränsats till öar, kust och kustnära områden genom Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommun. Den geografiska avgränsningen följer i stort sett den gamla kustlandsvägen/e4 exklusive de stora tätorterna enligt bifogade kartor och beskrivningar. Till ytan är Mare Boreale km² och befolkningsmängden uppgår till personer enligt nedanstående tabell där även de församlingar som ingår i området nämns. Tabell 1. Antal invånare Yta i km 2 Församlingar (delar av) Haparanda Haparanda församling Nedertorneå församling Kalix Töre församling Nederkalix församling Luleå Örnäsets församling Nederluleå församling Råneå församling Piteå Hortlax församling Norrfjärdens församling Piteå landsförsamling Skellefteå Lövånger församling Bureå församling St. Örjans församling Skellefteå landsförsamling Kågedalens församling Byske församling Total Tabellen visar Mare Boreales antal invånare och yta samt vilka församlingar som ingår 2.2 Befolkning Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner har tillsammans cirka invånare. Av dessa invånare bor ca personer inom det område som utgör Mare Boreale. Uppgifterna om befolkningens medelålder som redovisas i diagrammet på nästa sida avser respektive kommuns totala medelålder. Inom Mare Boreale är medelåldern högre än för genomsnittet av kommunerna. Anledningen till det är att tätorterna bebos av en större andel yngre människor tack vare etableringar av universitet och andra skolor och lärosäten. Det är en tydlig trend att befolkningen minskar inom hela Mare Borealeområdet, liksom det för övrigt gör i de båda länen i stort. MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 5

6 Tabell 2. Källa SCB Hämtat: Tabellen visar befolkningens medelålder 2.3 Bostäder Bostäder inom Mare Boreale-området består till största delen av egna hem medan det i de tätortsnära orterna inom området även förekommer hyreshus. Många egna hem har efter urbanisering och generationsskiften övergått till att bli fritidshus och står därför tomma under större delen av året. Inom Mare Boreale finns ett stort antal sommarstugeområden. Många boende vid kusten vistas en stor del av sommaren i sina stugor längs kusten eller ute i skärgården. Det är idag vanligt att många stugor, framför allt de som är landfasta, tenderar att övergå till att bli åretruntbostäder och detta gäller i synnerhet om de är belägna inom pendelavstånd från en större tätort. En generell trend förorsakad bl a av bankernas tillämpade kreditpolicy är att möjligheten till att finansiera nya egna hem på landsbygden har försämrats under de senaste åren. 2.4 Näringsliv Norr- och Västerbotten har under lång tid dominerats av basnäringarna inom skog, malm och metallbearbetning. Många av företagen är underentreprenörer till de stora företagen inom basnäringarna med anläggningar längs kusten, exempelvis Billerud, Kappa, Boliden, Norra Skogsägarna, LKAB, SSAB m fl. Jordbrukets på- och fortgående rationalisering har medfört färre men större gårdar i hela området. Det kommersiella fisket bedrivs idag av ett antal yrkesfiskare och även av hobbyutövande fritidsfiskare. BD Fisk är den största aktören i området. Besöksnäringen och upplevelseindustrin är under utveckling och kan uppvisa flera framgångsrika företag som drivs av hängivna entreprenörer ex vis; Bosmina med verksamhet bl a på Haparanda Sandskär, Frevisörens camping, Brändöns konferensanläggning, Pite Havsbad, Byske Camping m fl. I storts sett alla turistentreprenörer i området säljer någon eller några former av naturnära upplevelser. Som exempel kan nämnas att Bosmina är certifierade som Naturens Bästa företag. Utvecklingen går mot ett utvecklat samarbete mellan företagen i branschen vilka på så vis kan erbjuda sina kunder olika paketlösningar för att ytterligare öka områdets attraktionskraft. Det sedan tidigare påbörjade samarbetet mellan yrkesfiskare och besöksnäringen skapar också nya och intressanta möjligheter. Tjänstesektorn växer även utanför tätorterna. Ny teknik underlättar och möjliggör idag för fler företag att etablera sig utanför tätorterna. SID 6 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

7 2.5 Sysselsättning De siffror som presenteras i nedanstående diagram avser den totala statistiken för respektive kommun. Inom Mare Boreale har många sin arbetsplats i någon av tätorterna och med andra ord är utpendlingen från Mare Borealeområdet stor. Arbetslösheten inom själva området är också något högre än vad som framgår av nedanstående diagram och som avser respektive kommuns totala arbetslöshet. Tabell 3. Källa Arbetsförmedlingen Total arbetslöshet (www.ams.se) i % Hämtat: ,6 8,3 4,54,4 4,5 4,8 4,3 4,5 7,5 5,45,2 5,3 7,4 7,9 11,9 7,7 8,1 7,3 7,7 5,5 3,6 3,6 3,6 2 0 Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda Sverige Kvinnor Män Ungdomar Totalt Tabellen visar den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa och arbetslösa med aktivitetsstöd) i Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommun, samt riksgenomsnittet. 2.6 Service Med allt glesare och ett vikande befolkningsunderlag blir det allt svårare att upprätthålla nivån för olika former av samhällsservice ex vis; vårdcentraler, tandläkare, bank, affär, post mm. Idag kan man konstatera att olika typer av lösningar för att vård, skola, omsorg och affär ska kunna finnas kvar växer fram. Lokal utveckling stöttas bland annat av lokala utvecklingsprojekt i olika former. Under senare år har en rad specifika projekt bedrivits och en bra grund lagts för fortsatt positivt erfarenhetsutbyte och utveckling. 2.7 Kulturarv Mare Boreale har ett rikt kulturarv, med början i medeltiden och fram till våra dagar, bestående av fornlämningar, avtryck från den agrara kulturen, industriella lämningar och en spännande etnologi mm. Dagens situation för kulturområdet är mycket intressant och stora satsningar görs f n på musik, teater, film mm. Kulturarvet är en väsentlig tillgång för utveckling av besöksnäringen. Kulturarvet är även ett viktigt inslag i livsmiljön för de boende och som faktor för att stärka den lokala identiteten. Nedan följer exempel på kulturarv inom Mare Boreale Maritima kulturarvet; gamla skeppsvarv, fyrar, säljakt, fiske och fiskemetoder Agrara kulturarvet; odlingslandskap, odlingsmetoder Industriella kulturarvet; gamla industriområden, gamla kommunikationssätt Etnologiska kulturarvet; avtryck av den samiska kulturen, avtryck av andra kulturer, fornlämningar, berättelser, sägner, matkultur 2.8 Infrastruktur Att göra skärgården mer tillgänglig har under lång tid varit en önskan från olika intressenter. Idag är både standard och tillgänglighet otillfredsställande på många håll. Endast till ett fåtal platser genomförs regelbundna båtturer enligt turlista. Den grunda skärgården leder till att hamnar påverkas av landhöjning och igenslamning. Hamnar, bryggor, rastplatser och andra anläggningar finns på ett fåtal platser. Framför allt ute i skärgårdsområdena är mobiltäckning och tillgång till Internet bristfällig. Goda telekommunikationer, fasta och mobila samt olika former av bredbandslösningar utgör i dagsläget en förutsättning för att människor skall kunna bosätta sig och även försörja sig på landsbygden. 2.9 Jämställdhet Inom Mare Boreale finns olikheter i sysselsättningsgrad, dels mellan könen och dels mellan olika ålderskategorier. Basnäringar och fiske har av tradition sysselsatt fler män än kvinnor. Likaså har kvinnor i större utsträckning än män varit sysselsatta inom den offentliga sektorn samtidigt som dessa arbetstillfällen i större omfattning återfinns i tätorterna. Ungdomars förutsättningar att kunna skaffa sig ett arbete för sin försörjning behöver förbättras väsentligt. MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 7

8 2.10 Integration Integration handlar om att ge möjlighet för alla människor, oavsett etnisk bakgrund, att behålla sin egen identitet och särart och sitt kulturella arv och även vara delaktiga i samhällsutvecklingen. I ett flertal byar har inflyttning skett från andra länder och nya företag har etablerats med inriktning på helt nya kundgrupper. Som exempel kan nämnas; fransmän som startat dykskola med boende, café och souvenirshop och som marknadsför sig internationellt. Det leder till att nya barn kommer till byns skola och nya kontaktnät skapas och nya kulturer möts. Den östra delen av Mare Boreale-området har sedan tidigare ett traditionellt stort inslag av finska medborgare vilka också är väl integrerade i det flerspråkiga området. Även norska medborgare visar intresse för sommarbostäder i området. En förbättrad integration mellan olika åldersgrupper eftersträvas i hela området och är även nödvändigt för områdets kulturella fortlevnad Miljö/Natur Inom Mare Boreale ska utvecklingsarbetet för den fysiska miljön bedrivas med utgångspunkt i det hållbara samhället. Områdets traditionella näringar inom jordoch skogsbruk och fiske kan bidra till att utveckla Mare Boreale-områdets näringsliv och därvid ta särskild hänsyn till långsiktig hållbarhet och minimal påverkan på natur och miljö. Inom Mare Boreale finns det ett antal företag som har ett upparbetat kunnande inom miljöteknikområdet och detta kan visa sig vara en stor tillgång i utvecklingsarbetet. Det är framförallt Mare Boreale s natur som utgör områdets största tillgång; hav, skärgård och kusten erbjuder en rad naturupplevelser, mer eller mindre spektakulära för såväl befolkningen som besökande. De ljusa sommarnätterna vid havet, den mörka årstidens vackra stjärnhimlar, vårisarnas möjligheter till skidåkning, hundspann, skoterturer med norrsken eller vackra vårhimlar är en unik kombination som bara kan upplevas i Bottenvikens kustlandskap. Den speciella floran och faunan är tillgångar som höjer naturvärdet. Det är denna natur som är en viktig ingrediens för utveckling av besöksnäringen inom Mare Boreale. Områdets rika tillgång på naturreservat, vissa med Natura 2000 klassning, en nationalpark och ett flertal fågelskyddsområden är ytterligare tillgångar för både det rörliga friluftslivet och en naturnära besöksnäring. En bra livsmiljö är en utmärkt förutsättning och beståndsdel för utvecklingsarbetet i Mare Boreale. Om områdets näringsliv och exempelvis besöksnäringen kan utvecklas vidare, kommer även livsmiljön för boende i området att förbättras eftersom fler människor ges förutsättning till försörjning. På så vis skapas även en grund för en förändrad efterfrågan av service och olika former av tjänster vilket i sin tur också bidrar till en ökad sysselsättning. För att få till stånd ett positivt utvecklingsarbete i området och på så vis skapa en förbättrad livsmiljö för samtliga är det viktigt att utveckla ett gott värdskap hos människorna som lever och verkar inom området. Det handlar bl a om att synliggöra närmiljöns möjligheter och bidra med en positiv attityd till den egna bygden för att få besökare att känna sig välkomna till Mare Boreale Samverkan Samverkan sker på olika plan och i olika grad i området. Inom näringslivet finns kustfiskarförbundet för områdets kustfiskare. Samverkan inom besöksnäringen sker mellan enskilda entreprenörer längs kusten. Här eftersträvas en större samverkan för att ytterligare öka områdets attraktionskraft. Många byar samverkar i syfte att öka attraktionskraften och även framkomligheten i området, bra exempel på detta är samarbetet som förekommer vid arbetet med t. ex. skoterleder. Det nystartade Kustvattenrådet är ytterligare ett nätverk som är verksamt i området. Kommunerna i Mare Boreale-området samverkar och har även samverkat tidigare på ett flertal områden. Lapland Coast Steamer är ett aktuellt samverkansprojekt för kommunerna i Bottenviksområdet. Samverkan mellan Luleå, Piteå och Skellefteå har tidigare skett genom Interregprojektet NORCE, Northern Coastal Experience. Projektet har haft stor betydelse för valet av den geografiska utformningen av Mare Boreale. NORCE har syftat till att lyfta fram kustnatur och kustkultur för att på så vis medverka och bidra till att folk kan leva och bo i de områden som projektet omfattar Sammanbindande länkar Området sammanbinds av världens nordligaste bräckvattenskärgård, en grund skärgård med ett stort antal öar. Landhöjningens påverkan syns särskilt tydligt i Mare Boreales grunda skärgård. Det nordliga subarktiska läget, landhöjningen och bräckvattnet skapar förutsättningar för speciella biotoper med unika växter, exempelvis havtorn, åkerbär och finnmyrten. Många av de boende i området kännetecknas av att de, trots att de bor vid kusten även har en sommarstuga ute i skärgården. Sommartid flyttar många ut till sina stugor och rytmen och befolkningssammansättningen i byn eller samhället förändras. Värt att notera är att avståndet mellan vissa av orterna inom området i vissa fall är kortare till sjöss än till lands och detta förhållande har skapat ett sedan tidigare naturligt samarbete och utbyte mellan orterna i området. Fisket har under lång tid format människorna längs kusten och skapat en egen kultur med anpassning till fiskets årsrytm och säsongsvariationer. Inom Mare Boreale bedrivs fisket idag av ett antal yrkesfiskare samt en stor mängd fritidsfiskare. Industrialiseringen med etablering av järnbruk och sågverk och träindustrier längs kusten är ytterligare en sammanbindande länk. I hela området är skärgården som besöks- och aktivitetsmål en outvecklad resurs. Det beror till SID 8 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

9 en del på att underlag för kommersiell båttrafik tidigare saknats. Även de i Mare Boreale ingående kommunernas önskan och ambition att öka skärgårdsområdets tillgänglighet är en för området sammanbindande länk. Kulturen i Mare Boreale präglas av kombinationen av fiske- och bondesamhället, trä- malmindustrin och gamla handelsplatser. Ytterligare en unik detalj för Mare Boreale är att området är det enda i Sverige där renskötsel bedrivs ända ned till kusten och även ute på öarna. MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 9

10 3 Analys 3.1 Förankringsprocess Parterna har från början haft flera olika tänkbara geografiska alternativ för Leader-områden. Mare Boreale bygger på följande gemensamma bakgrund: Kustbyarnas uttryckliga intresse för gemensam utveckling Entreprenörers uttalade behov av samarbete för att utveckla sina verksamheter Geografiska avgränsningar som dragits efter att samförstånd nåtts med hänsyn till boendes men även den ideella sektorns och olika entreprenörers önskemål En politisk ambition att gemensamt satsa på utveckling längs Bottenvikens kustlandskap Parterna har enats om ett kustnära Leaderområde där målet är: att öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv Området sammanbinds av den grunda bräckvattenskärgården, många öar, delvis bristfällig tillgänglighet, kustfisketradition, värdefulla, delvis skyddade kultur- och naturmiljöer, havsis, norrsken Förankringsarbetet (bilaga 2) Det första initiativet till Mare Boreale togs via den grupp som inbjudits av lands-hövdingen för att forma en strategi för skärgårdens utveckling. Hösten 2006 samlas representanter för olika intressenter i det tilltänkta Leaderområdet. Luleå kommun stod som ansvarig för inbjudan vilken skickades till berörda kommuner, vilka i sin tur bjöd in privata och ideella intressenter. Diskussionen om Leader inom det tänkta området har förts sedan hösten Ett flertal träffar har genomförts runt om i kommunerna. Även ett flertal gemensamma träffar har genomförts. Syftet med träffarna har varit att informera och engagera människor att bidra med tankar och idéer till Mare Boreale s utvecklingsstrategi. Vid bildande av det lokala partnerskapet för att ta fram strategin har varje sektor själv nominerat kandidater på de olika partnerskapsmöten som hållits runt om i kommunerna. Därefter har varje sektor och kommun kompletterat med deltagare i de fall där det antalet deltagare visat sig vara otillräckligt. I februari 2007 bildades en redaktionsgrupp (representanter från varje sektor och kommun, se förordet) med ansvar för att ta fram utvecklingsstrategin. Redaktionsgruppen har bestått av representanter från de tre sektorerna men med en dominans från den ideella sektorn. Redaktionsgruppen har ansvarat för förankringen gentemot alla sektorer inom den egna kommunen samt för skrivningen och utformningen av strategin. Förankringen har skett dels via fysiska träffar i den egna kommunen, dels via utskick av för varje del av strategin med tid för kommentarer och dels vid gemensamma öppna träffar med redaktionsgruppen. Synpunkter från alla sektorer har beaktats i framtagandet av strategin. Respektive redaktionsmöte har föregåtts av nätverksarbete bland det partnerskap som bildats av intressenterna inom Mare Boreale. Partnerskapet har bestått av enskilda, privata företag, ideella organisationer, företagarorganisationer och offentliga företrädare. Samtliga sektorer har fått samma information, men den privata sektorn har inte deltagit lika mycket. Företagen stöder Leader-arbetet och kommer att delta när Mare Boreale påbörjats och konkretiserats mer, men de har dessvärre inte haft ekonomiska möjligheter att delta lika aktivt i utarbetandet av själva Leaderstrategin. Den privata sektorn har fått extra information om Mare Boreale vid lämpliga tillfällen, exempelvis vid enskilda företagsmöten/besök, telefonsamtal, och allmänna träffar. Underifrånperspektivet vid bildandet av det geografiska området har ifrågasatts främst av Kalix kommuns ideella sektor. Det beror till en del på den kommunala strategi för områdets skärgårdsfrågor som samtidigt arbetats fram och delvis på oklarheter om vem som skulle ta eller ha tagit initiativet till Leaderarbetet. Samförstånd om det geografiska området har vuxit fram under de möten som hållits i kommunerna och i partnerskapet. För att nämna en del av förankringsprocessen så har: Informationsmöten skett i samarbete med Länsstyrelsen Samrådsmöten och informationsmöten genomförts runt om i kommunerna Jordbruksverket informerat om Leader där aktörer inom Mare Boreale deltagit Flertalet partnerskapsmöten genomförts Representanter från de olika kommunerna träffats för att diskutera medfinansiering och ge klartecken för Leader-området. Flertalet redaktionsgruppsmedlemmar och andra aktörer deltagit i Leader-konferenser i Piteå, Stockholm och Örebro Informationsmöten genomförts med näringslivsorganisationer Utskick med både e-post och brev till bl.a. byaföreningar av skrivet material för att få in synpunkter Samråds- och informationsmötena har samlat ca 1000 personer och i genomsnitt ett 20-tal personer vid varje tillfälle och intresset för Mare Boreale och Leader har varit stort. Bland dem som har deltagit i olika möten har SID 10 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

11 byaföreningar stått för den största andelen deltagare men även många företagare och kommunala tjänstemän och politiker har deltagit i processen. Eftersom samtliga kommuner även ingår i andra Leaderområden har några kommuner samordnat möten för Mare Boreale med det övriga Leaderarbetet. 3.2 SWOT-analys Styrkor (Strength) Naturen Rikt naturliv Ej överexploaterat Fina stränder Fisket Ingen algblomning Nära till vildmark Nära till städer Tystnaden Fina råvaror Grund skärgård (för kanotister) Lättillgängligt, där vägar finns ut till öarna Plats för båtliv Klimatet Flera säsonger Midnattssol och norrsken Kultur Rikt kulturliv Aktivt och starkt föreningsliv Kulturarvet Kompetens Kunskap om skärgården Intresse för utveckling av skärgården Tillgång till universitet Aktiva byar Lokal förvaltning av naturresurserna Boende Billigt boende Svagheter (Weaknesses) Infrastruktur och samhällsservice Underutvecklad infrastruktur Dålig samhällsservice Få alternativa boendeformer Kommunikation i skärgården Svårtillgängligt ut till öar Långa skolvägar Sovande byar Grund skärgård Dyrt att muddra Svårt för stora båtar Inget riskkapital Attityder Hemmablindhet Dåliga på att ta tillvara kultur och förmedla kulturvärden Dåliga på att informera lokalbefolkningen om besöksnäringen Svagt samarbete mellan föreningar och andra intressegrupper Fiskenäringen infekterad Svårt att rekrytera till ideella föreningar Befolkning Hög medelålder För få ungdomsaktiviteter För få kvinnojobb Näringsliv Få skärgårdsprodukter Få aktivitetsentreprenörer Bristande kvalité (enligt gästerna) Området okänt internationellt Få besökare Dålig kunskap om våra gäster Möjligheter (Opportunities) Näringsliv Produktutveckling av råvaror Outvecklad marknad internationellt Attraktivt boende Diversifiering av verksamheter (turism och fiske t ex) Unikt Utveckla kulturen/stärka den lokala karaktären Vindkraft Botniabanan Bräckvatten Året runt verksamhet Stark privatekonomi Finska Lappland ger stora besöksvolymer till regionen Ökad befolkning ger utveckling av skärgården Mycket turism Varumärkesbyggande Utveckla företagande Utveckla entreprenörskapet Personalpooler Samarbete mellan företag Hamnar för fritidsbåtar Naturreservat Natur/Miljö Klimatet flera säsonger Ej överexploaterat Midnattssol och norrsken Attityder Öka det kommersiella tänket Nyfikenhet på skärgården Affärsresenärer ta bättre hand om Samverkan för paketerbjudande Hot (Threats) Näringsliv Höga kommunikationskostnader Sälar hot mot fisket Strandskyddet Dålig bärighet i mindre jordbruk Utfiskning Finska Lappland Vindkraft Dragningen av Botniabanan Arbetskraftsbrist Råvarutilllgång Attityder Ovilja från lokalinnevånarna till ökad turism Kommunernas inställning till bofasta i skärgården MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 11

12 3.3 Sammanfattande analys SWOT-analysen är en sammanställning av de analyser som gjorts i de olika kommunerna och vid gemensamma möten. Redaktionsgruppen har därefter sammanställt SWOT-analysen. Analysen visar på de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som Mare Boreale bygger på och därmed även visar på var utvecklingsinsatserna i Mare Boreale bör sättas in. Genom att ta tillvara styrkor och möjligheter och att utveckla dessa i syfte att eliminera svagheter och hot kommer Mare Boreale att bli framgångsrikt. Styrkor Natur/miljö Mare Boreale s styrkor är en unik natur och ett varierande klimat med flera säsonger. Den nordliga, grunda och bräckta skärgården, vårvinterns ljus och skärgårdsis är en del av den unika naturen i området och en bra grund för naturnära turism. De många skyddade områdena visar på områdets värden. Längs hela kusten och på öarna finns många fina stränder lämpade för bad och rekreation. Den grunda skärgården är lämplig för kanotister. Ekonomisk tillväxt Fisket bedrivs både som yrkesfiske och fritidsfiske och förutsättningar finns för turistiska produkter inom detta område. Skärgården är lågt exploaterad och det finns utrymme för fler att vistas där. Attityder/befolkning Ett rikt kulturarv och ett levande intresse för utveckling av kust och skärgård är andra styrkor. Kunskap om skärgården och intresse bland boende, både ideella och företagare är goda förutsättningar för utveckling i området. I kustbyarna finns idag möjlighet till relativt billigt boende. Tillsammans skapar detta ett utgångsläge för att stärka områdets attraktionskraft med möjlighet till naturupplevelser och företagande utifrån kända samt nya produkter och tjänster. Svagheter De svagheter som identifierats gäller befolkningens attityder, befolknings- och sysselsättnings- struktur, företagande samt infrastruktur och nivån på samhällsservice. Svagheter kan vändas till styrkor om Mare Boreale skapar riktade åtgärder för att minska eller eliminera svagheterna. Näringsliv Området har ett fåtal förädlade skärgårdsprodukter, exempelvis Kalix löjrom. Antalet aktivitetsentreprenörer är ännu inte stort och kvalitén bör höjas. Både entreprenörer och bofasta har i allmänhet för dålig kunskap om vem besökaren är. Kustområdet är fortfarande relativt okänt internationellt sett. Infrastruktur Infrastrukturen till lands är väl utbyggd, speciellt vad gäller vägar och tillgång till Internet. Vandrings-, kanot- och skoterleder är inte så väl utbyggda, vindskydd och övernattningsstugor saknas också till stor del. För att kunna ta sig ut i skärgården är de flesta icke-skärgårdsboende hänvisade till privata båtar, släkt och vänner eftersom det endast förekommer begränsad kommersiell båttrafik i området. Den grunda skärgården medför ett ständigt behov av dyra muddringar, alternativt igenfyllning. Attityder Hemmablindhet skapar lätt negativa attityder. Attityder till den egna miljön är en viktig signal för omgivningen, både grannar, egna ungdomar och besökare. Befolkning Ökad jämställdhet är en viktig tillväxtfaktor och med tanke på att könsfördelningen inom Mare Boreale området visar på manlig dominans eftersträvas insatser för att öka jämställdheten mellan könen. Detta kan åstadkommas bl a genom att skapa förutsättningar för att fler kvinnor kan bo och livnära sig inom Mare Boreale-området. Hög medelålder i Mare Boreale gör att underlaget för kommersiell service minskar. Detta bidrar också till att underlaget för ungdomsaktiviteter reduceras. Möjligheter Analysen visar på de möjligheter som finns för Mare Boreales utveckling. Den unika skärgårdsnaturen, miljön, högkvalitativa och efterfrågade råvaror samt kulturarvet är goda förutsättningar för utvecklingsarbetet och för utvecklingen av ett mer diversifierat näringsliv. Ekonomisk tillväxt Nya former av samverkan för näringslivsutveckling och utveckling av livsmiljön är möjliga vägar för att skapa tillväxt. Ett varumärkesbyggande skulle bidra till att göra området mera känt nationellt och internationellt, vilket i sin tur bidrar till att öka antalet besökare i området. Inom näringslivet finns möjligheter att förädla produkter och tjänster inom tillverkning, service och besöksnäring med koppling till naturen och de råvaror som området erbjuder. Besöksnäringen har möjligheter att utveckla året runt -verksamheter och på så sätt öka sysselsättningen i området. Infrastruktur Ökad tillgänglighet är en faktor för att stärka och förbättra områdets förutsättningar och konkurrenskraft. Attityder Genom att förändra attityder och skapa stolthet för bygden, skapas förutsättningar för fler boende, fler företag kan startas och befintliga växa och servicenivån kan bibehållas och möjligen även förbättras. SID 12 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

13 Hot Hoten inom Mare Boreale utgörs bl a av befarade resursbrister för näringslivet, exempelvis brist på kompetent arbetskraft, utfiskning och minskande tillgång till råvara för sågverks- och massaindustrin liksom befarade intrång i naturen. Detta kan leda till ytterligare minskad befolkning och minskad attraktivitet för företagsetableringar i området. Även dagens höga bränslekostnader utgör ett hot för området genom att person och gods- transporter fördyras. Den ökande sälstammen utgör ett hot för fisket. Vindkraftsetableringar ses både som hot och möjligheter i området. Finska Lapplands stora dragningskraft på internationella besökare ses som ett hot för detta område, området hamnar i bakvattnet. Även lokalbefolkningens ovilja till ökad turism upplevs ibland som hot. Det anses även föreligga olika förutsättningar för destinationsutveckling jämfört med andra länder. MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 13

14 4. Strategi 4.1 Mare Boreales mål Mare Boreales mål kan sammanfattas i en enda mening; Att utifrån områdets natur- och kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv För att nå dit vill Mare Boreale utgöra en plattform för samverkan mellan olika aktörer och verksamheter och därigenom utveckla nya möjligheter till sysselsättning, boende, service och övrig livsmiljö för att på så vis ge förutsättningar för en hållbar utveckling i och av området. Mare Boreale vill med andra ord skapa nya och fler förutsättningar för en säsongsoberoende och levande landsbygd i europeiska unionens nordligaste skärgård. För att detta mål ska uppnås måste området ha en levande landsbygd där människor kan leva och verka i en stimulerande miljö. Detta kan åstadkommas genom att en rad olika åtgärder genomförs. Prioriteringar inom de yttre ramverk som de tre axlarna utgör kommer att göras på satsningar för att attrahera och skapa förutsättningar för att unga människor blir kvar eller flyttar till området, att höja områdets attraktionskraft för kvinnor och genom olika åtgärder skapa förutsättningar för en förbättrad jämställdhet i området så att exempelvis kvinnor flyttar in till området, på nyföretagande och företagande, på att förändra befolkningens attityder i de delar som berörts i SWOT-analysen, på infrastrukturella åtgärder, på områdets natur och miljö och på nödvändig kompetenshöjning. Mare Boreale vill testa nya vägar, utmana gängse normer och väcka entreprenörsandan till liv. Med djärva tankar och driftiga människor kan regionen utvecklas till en levande och entreprenöriell bygd som undviker och bemästrar problemen genom att upptäcka dem i tid. En röd tråd i Mare Boreale s arbete skall vara att på bästa sätt ta hänsyn till och förbättra livsmiljön och skapa tillväxt i området. För att långt borta ska bli nära kommer hög tillgänglighet att behövas, dels genom transporter och dels genom goda kommunikationsmöjligheter. Mare Boeale skall samverka med regionens forskning och utveckling vilket i sin tur ska förstärka områdets utveckling. Mare Boreale ska stärka och utveckla områdets konkurrensfördelar, exempelvis kyla och is under vinterhalvåret och midnattssolen under sommarhalvåret. För att till fullo exploatera dessa tillgångar skall de enskilda individer och entreprenörer som vågar tänka i nya banor uppmuntras. Mare Boreale ska öppna dörren för nyföretagande, fostra nya entreprenörer, ny kultur och nya livsmönster genom att skapa förutsättningar för unga att förverkliga sina idéer på hemmaplan. Genom att hitta nya modeller för samverkan mellan privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter ges en grund för att tänka nytt och kreativt för t. ex lösningar på glesbygdens servicenivå. Genom att bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer och göra dem mer lättillgängliga för friluftsliv och besöknäring kan miljöerna brukas utan att för den skull förbrukas. Mare Boreales utvecklingsstrategi syftar till att formulera visioner och inriktning av verksamheten som skall bedrivas inom Mare Boreale s med avsikt att uppfylla Leaders tre huvudmål. Syftet är även att underlätta utvecklingsarbetet i stort samt vara vägledande för de prioriteringar av olika projekt som kommer att behöva göras inom Mare Boreales området under åren Metod/angreppssätt Strategin går i samklang med de olika lokala, regionala och nationella mål som är aktuella samt med den skärgårdsstrategi som fn har arbetats fram och som också avser Mare Boreale-området. Med utgångspunkt i SWOT-analysen har fyra delmål formulerats. Delmålen utgör även insatsområden inom vilka aktiviteter avses att genomföras. Inom varje insatsområde följer först en beskrivning över syftet med det valda insatsområdet och därefter redovisas hur det skall genomföras följt av exempel på aktiviteter. De speciella problem och möjligheter till utveckling som konstaterats har många gemensamma nämnare med flera andra områden. Detta innebär förutsättningar för och möjligheter till goda samarbeten mellan olika projekt och/eller Leader-områden. Mare Boreale ser möjligheter att samarbeta med andra Leaderområden både regionalt, nationellt och transnationellt. Samarbeten i syfte att bl.a. utbyta kunskap om landsbygdsutveckling, samla erfarenheter och stötta företag. Insatser i alla insatsområden initierade av eller riktade till ungdomar kommer att ha stor prioritet. De horisontella målen ska beaktas och prioriteras bland insatser. Gränsdragningar mot andra närliggande programområden ska beaktas i bedömningen av projekt. 4.3 Insatsområden De insatsområden som lyfts fram som väsentliga i Mare Boreale utgår från tidigare genomförd Swot-analys och där det arbetssätt som tillämpas i Leader förväntas ge bra resultat vad gäller engagemang, investeringar och varaktighet för en positiv utveckling av området. Insatsområdena följer dessutom de linjer som arbetats fram i skärgårdsstrategin för Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner, benämnd Bottenvikens Skärgård en del av Swedish Lapland. En strategi för åren Ett nytt och innovativt inslag i utvecklingsarbetet i förhållande till tidigare arbetssätt är det faktum att i Mare Boreale kommer delar av de kommuner som är belägna längs efter kuststräckan att omfattas av ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att utveckla landsbygden. Nytt SID 14 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

15 är även inslaget med en unik, läns- och kommunövergripande gemensam strategi för det kustområde som även utgör Mare Boreale och som i sin kommer att vara en betydande förutsättning för utvecklingsarbetet. Nytt är även inriktningen på att arbeta med att påverka befolkningens attityder i en positiv riktning till företagande och entreprenöriellt tankesätt. Likaså är den tydliga profileringen på att korrigera de demografiska utmaningarna som området så uppenbart står inför (med en åldrande befolkning och en sned könsfördelning) nya inslag i utvecklingsarbetet. Utgångspunkten för Mare Boreale är huvudmålet att utifrån områdets natur- och kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Detta skall åstadkommas genom att en rad aktiviteter, bl a utveckling av lokalproducerade produkter och tjänster, natur- och miljöprojekt, investeringar i småskalig infrastruktur, stärka den ideella sektorn verksamma inom de delar som omfattas av Mare Boreale samt skapa förutsättningar för entreprenörer att verka och utvecklas. Detta kan åstadkommas genom att utveckla nya samverkansformer, gärna utifrån ett utvecklat, systematiskt erfarenhetsutbyte med andra Leader-områden och även över olika generations-, samhälls- och sektorsgränser. Den framtida processen kan delas in i fyra insatsområden; natur och miljö, ekonomisk tillväxt - näringsliv med besöksnäring, attityder samt infrastruktur. Alla insatsområden i Mare Boreale syftar till hållbar tillväxt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Nedan följer de insatsområden som ingår i Mare Boreale med exempel på vad som kan inrymmas i de projekt som söker finansiering genom Mare Boreale Insatsområde 1 - Utveckla områdets attraktivitet utifrån områdets natur och miljö Det är naturen, miljön och klimatet som utmärker Mare Boreale s särart. Naturen vid Bottenvikens skärgård, kust och kustnära område är relativt oexploaterad. Klimatet har en bred spännvidd och erbjuder extrema kontraster. Sommartid råder det nästan medelhavsklimat men med ljusa nätter och midnattssol då båt- och friluftsliv utövas intensivt. Vintertid lägger sig isen och det blir möjligt att färdas över stora vidder, vilket innebär stora likheter med polarområdena. Snö, kyla, mörker och norrsken är också särdrag som kan vara tillgångar för upplevelseindustrin. Vårvintern med gnistrande vita fjärdar, isfiske, skidåkning anses av ortsbefolkningen som en femte årstid. Genom landhöjningen förändras landskapet kontinuerligt eftersom nya landområden stiger upp ur havet med 0,9 cm per år. Kustområdet i Mare Boreale har generellt långgrunda stränder vilket gör landhöjningen extra kännbar för hamnar och anläggningar som kräver visst djup för sin tillgänglighet. Inom Mare Boreale mynnar flera stora älvar ut i Bottenviken, bland dem Sveriges fyra nationalälvar. Älvarna för med sig slam som medför sedimentering och därmed även en uppgrundning av älvmynningarna. Det var vid dessa platser som byarna en gång i tiden etablerades och här anlades sedermera även industrierna. Det är också här som de största byarna återfinns idag och de har som regel hamnanläggningar som påverkas av landhöjning och sedimentering. Tillgängligheten till havet och skärgården utgår som regel från dessa orter. Inom Mare Boreale finns en nationalpark, ett antal Natura 2000 områden, naturreservat och andra skyddsvärda områden vilka utgör stora tillgångar för besöksnäringen om de nyttjas i enlighet med de särskilda föreskrifter som finns för dessa områden. Exempelvis har Kustringen arbetat med lokal förvaltning av naturresurserna Renskär/Likskär under flera år. Allt vad naturen ger av fisk, småvilt, fågel, bär, svamp och dylikt är möjligt att ta tillvara för att visa på Mare Boreale s särart. Nedan ges exempel i prioritetsordning på vad som kan inrymmas i de projekt som söker finansiering genom Mare Boreale i insatsområde 1. Åtgärder för att skapa en helhetssyn på landskapet. Exempel på aktiviteter: - Tydliggöra landskapet som en resurs för besöksnäringen - Utveckla begreppet världens enda bräckvattenskärgård Åtgärder för att bevara och utveckla ett attraktivt landskap Exempel på aktiviteter - Utveckling av markanvändningsplaner - Informationsinsatser - Guideverksamhet Förstudier kopplade till insatsområdet Lokal förvaltning och nya förvaltningsformer avseende naturresurser Insatsområde 2 - Ekonomisk tillväxt, näringsliv inklusive besöksnäring Detta insatsområde fokuserar på områdets ekonomiska tillväxt samt näringsliv inklusive besöksnäring. Inom Mare Boreale kommer näringslivsutveckling att utgå från och bygga på befintligt näringsliv samt att stimulera till framtagande av nya produkter och tjänster med utgångspunkt i områdets potential och speciella förutsättningar gällande natur, råvaror och klimat. Nya produkter ska utvecklas genom att förbättra tillgängligheten och stimulera till utveckling av långsiktigt hållbara nya varor och tjänster för upplevelseindustri, näringsliv och rekreation, allt för att öka förädlingsvärdet och attraktionskraften i regionen. Ungdomars företagande skall stimuleras genom att stötta projekt, enskilda event och evenemang av och för ungdomar. Området ska ta tillvara och synliggöra befintliga kunskaper om skärgården och det kulturella arvet avseende MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 15

16 kustlandskapet och skärgården. Viktiga ingredienser för områdets framtida utveckling utgår i det maritima, agrara, industriella och etnologiska arvet. Sammantaget har kulturarvet en potential att vara en motor för utvecklingen av besöksnäringen och att skapa en unik profil för Mare Boreale. Även områdets nutida kulturella förutsättningar i form av musik, teater och film mm ska främjas. Genom att sträva mot en större helhetssyn för lokal utveckling och entreprenörskap, samverka med FoU, näringsliv och samhälle, uppmuntra året runt aktiviteter etc. främjas den ekonomiska tillväxten. Nedan ges exempel i prioritetsordning på vad som kan inrymmas i de projekt som söker finansiering genom Mare Boreale i insatsområde 2. Stimulera till entreprenörskap bland män, kvinnor och ungdomar Exempel på aktiviteter - Främja projekt initierade och drivna av ungdomar för ungdomar - Utveckla produkter för besöksnäringen baserat på glesbygdens särart, klimat, natur och årstider - Utveckla produkter för besöksnäringen baserat på kulturarvet - Ökad andel lokalproducerade produkter och tjänster - Lokal matkultur baserat på lokala råvaror med nytänkande - Skapa modeller för att förlänga besöksnäringens säsong - Stimulera till ökad förädlingsgrad - Utveckla nya turistiska produkter Bidra till att göra Mare Boreale internationellt känt Exempel på aktiviteter - Bidra till varumärkesbyggande - Utveckling av en gemensam webportal - Främja kvalitetsutveckling - Främja samverkan och samarbete mellan befintliga och nya aktörer lokalt, nationellt och/ eller internationellt - Skapa ett samarbete med kommunernas gemensamma organisation - Arbeta med områdets värdskap och kundbemötande Höja områdets attraktionskraft genom hög kvalitet och ett gott kundbemötande Exempel på aktiviteter - Bidra till åretruntverksamhet - Attrahera fler besökare och/eller nya kundgrupper - Öka kunskapen om besökarnas preferenser (önskemål och behov) - Marknadsföring riktat mot definierade målgrupper som till exempel besökande fritidsbåtar Förstudier kopplade till insatsområdet Insatsområde 3 - Utveckla medvetenheten om områdets kvaliteter och särart Det är många gånger svårt att se den egna bygdens värden och kvaliteter. Hemmablindhet kan vara hämmande för lokal utveckling. Därför är det viktigt att prioritera aktiviteter som bidrar till att utveckla medvetenheten om områdets kvaliteter och särart. På grund av den höga medelåldern inom Mare Boreale kommer insatser att behöva göras för att öka områdets attraktionskraft bland ungdomar i form av speciellt riktade ungdomsaktiviteter. Med utgångspunkt i den sneda könsfördelningen är det även väsentligt att insatser görs för att attrahera kvinnor att söka sig till området. Det blir även viktigt att ta tillvara, utveckla och sprida de kunskaper som finns om området och inom regionen. Projekten inom Mare Boreale måste ge invånarna förutsättningar att utvecklas till goda ambassadörer för området. Exempel på aktiviteter inom insatsområde 3 Kompetensutveckling som bidrar till att invånarna blir goda ambassadörer för bygden, t ex guideutbildningar, studiecirklar, utbildning i lokalt värdskap, studiebesök, nätverksbyggande lokalt, nationellt och internationellt mm Omvärldsanlyser för att inhämta kunskaper och erfarenheter Samarbete med andra leaderområden Skapa mötesplatser för ungdomar med fokus på utbildning och företagande Förstudier/analyser av den ojämna könsfördelningen, för att därefter möjliggöra riktade insatser för målgruppen. Exempel på aktiviteter kan vara utbildningar, nätverksbyggande, mm. Utveckla nya arbetssätt för samverkan mellan olika generationer (kunskapsöverföring) Insatsområde 4 - Infrastruktur Insatsområdet har sitt fokus på områdets infrastruktur och tillgänglighet. Större investeringar i infrastruktur t. ex. vägar, muddringar och bredband omfattas inte av insatsområdet medan utvecklingsidéer på hur man kan förbättra dessa områden kan ligga i Mare Boreale s intresse. Den småskaliga infrastrukturen ligger inom Mare Boreale s utvecklingsstrategi. Exempel på satsningar inom detta område är förstudier inför kommande muddringar, arbete för utökad kollektivtrafik, arbete för upprustning av hamnar, leder, skyltning etc. Infrastrukturen är viktig för besöksnäringens entreprenörer. Tidigare investeringar i t. ex. vindskydd, raststugor, eldstäder som skett med offentliga medel saknar ofta en långsiktig drift- och underhållsplan. Att lösa långsiktigt underhåll av småskalig infrastruktur kommer att vara en utmaning för Mare Boreale. SID 16 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

17 Nedan ges exempel i prioritetsordning på vad som kan inrymmas i de projekt som söker finansiering genom Mare Boreale i insatsområde 4. Förstudier kopplade till muddring, kollektivtrafik, upp rustning av hamnar och dyl. Förstudier ska utreda nyttan för besöksnäringen, övrig näringsverksamhet och/eller annan nytta Skyltning och utprickning av farleder och liknande åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Exempel på aktiviteter - Utprickning av inre farleder - Gemensamt skyltprogram för hela området - Framtagning av så kallade Pilotbooks, en beskrivning av farleden - Stimulera tillkomsten av nya och alternativa förvaltningsformer Investeringar i infrastruktur begränsas till maximalt två prisbasbelopp per projekt. 4.4 Horisontella insatser Befolkning Insatser som är inriktade på att förbättra jämställdheten mellan könen kommer att prioriteras vilket innebär att Mare Boreale kommer att prioritera insatser som har sin utgångspunkt i ungdomars initiativ och som även är inriktade på att öka områdets attraktionskraft på ungdomar. Integration Förbättrad integration är berikande för samhället i stort och utgör även en väsentlig tillväxtfaktor varför Mare Boreale ska verka för att förbättra integrationen i området. Med integration menar vi bl. a. integration mellan olika åldrar och åldersklasser, inflyttade nya svenskar och även inflyttade från andra håll i landet. Miljö I Mare Boreale ska utvecklingsarbetet bedrivas med sikte på det hållbara samhället. Områdets specifika miljö när det gäller både klimat och natur utgör en tillgång för näringslivsutveckling och marknadsföring. Hållbar utveckling En hållbar utveckling inom Mare Boreale-området innebär följande: Ekonomisk hållbarhet, vilket innebär förmågan att generera inkomster och sysselsättning på den lokala nivån. Eftersom den största delen av arbetsmarknaden är koncentrerad till tätorter, blir det viktigt att byarna och tätorterna kommunicerar närmare med varandra för att förbättra samspelet. Social hållbarhet avser jämlikhet, delaktighet, tillgång till service, trygghet och livslångt lärande. Ekologisk hållbarhet innebär att insatserna ska ha en långsiktig hållbar påverkan på vår natur och miljö. 4.5 Förväntat projektinnehåll hos sökande projekt Alla projekt förväntas ligga inom ett eller flera av områdena ovan i syfte att nå det övergripande målet för området: Att öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. 4.6 Förväntat resultat och indikatorer Mål/indikatorer för perioden Som grund för Mare Boreale ligger det regionala Landsbygdsprogrammet samt nationella och regionala tillväxtplaner. Mare Boreale s mål syftar till att göra området attraktivt att bo, verka och leva i året om. Effekterna av Mare Boreale kommer att mätas dels på de horisontella målen, dels på Mare Boreales insatsområden. Målet är det Mare Boreale vill uppnå, indikatorn visar om målet uppnåtts. Tabell 4. Horisontella mål Förväntat resultat Indikator Kvinnor/Ungdomar Genom Mare Boreale har andelen kvinnor och ungdomar som bor och verkar i området ökat Statistik Integration Genom Mare Boreale känner sig fler grupper delaktiga i samhället och dess utveckling Attitydundersökning Miljö Insatser har gjorts för att bevara eller utveckla Mare Boreale s unika miljö Statistik Hållbar utveckling Projekten inom Mare Boreale ska bidra till hållbar Statistik utveckling Tabellen visar Mare Boreale s horisontella mål, förväntade resultat samt indikatorer. MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 17

18 Tabell 5. Insatsområde Förväntat resultat Indikator Natur och miljö Områdets specifika miljö har bidragit till 20 nya produkter och tjänster. 5 nya samverkansformer för långsiktig förvaltning av naturområden har utvecklats. Statistik Ekonomisk tillväxt Utveckla medvetenheten Befolkning Genom Mare Boreale har det under perioden genererats: Minst 40 nya produkter och tjänster Minst 10 nya företag Minst 50 nya arbetstillfällen Minst 1 ny företagsform Minst 5 nya nätverk Minst 5 nya samverkanskonstellationer Förbättrad kvalité Större förståelse för näringslivsutveckling Stärkt självkänsla Förbättrad livsmiljö/samhällsservice Fler arbetstillfällen för kvinnor och ungdom Infrastruktur Ökad tillgänglighet Statistik Totalt antal projekt 100 Tabellen visar Mare Boreale s förväntade resultat och indikatorer fördelade på de olika insatsområdena. Statistik och gästundersökningar Attitydundersökning Attitydundersökning Statistik SID 18 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

19 5. LAG 5.1 Arbetet med projektansökan Det gemensamma arbete som tidigare gjorts inom området samt arbetet med den gemensamma Skärgårdsstrategin har starkt bidragit till att Leader Mare Boreale initierats. I samtliga berörda kommuner har det på olika orter anordnats öppna möten (se bilaga 1) för att dels informera om möjligheterna med Mare Boreale och dels få en uppfattning om det lokala engagemanget samt att göra en analys av nuläget. I respektive kommun har ideella organisationer, kommunala företrädare, företagsnätverk, privata företagare, lokal service och andra betydande intressenter kontaktats. 5.2 LAG Mare Boreale, ideell förening Kansli och verksamhetsledare Styrelse = LAG s beslutande organ LAG - Mare Boreale ideell förening Ideell förening med öppet medlemskap där privat, ideell och offentlig sektor är medlemmar. Utser årsvis styrelse. LAG Mare Boreale består av samma aktörer som de i Mare Boreale ideell förening. LAG Mare Boreale utser ett beslutande organ, LAG-styrelsen. Den ideella föreningen är allmännyttig och är därför öppen för intressenter från privat, offentlig och ideell sektor. Tabell 6. Privat sektor Ideell sektor Offentlig sektor Företagarna Visit Luleå Kustfiskarna LRF Kalixföretagarna Enskilda yrkesfiskare Turistföretagare Yrkesfiskarna Längmanska företagarfonden Skärgårdsföreningen Västerbottens Båtförbund Bottenvikens Båtförbund Kommunala bygderåd och/eller byaföreningar Skoterklubbar Båtklubbar Hamnföreningar Sportfiskeklubbar Idrottsföreningar Lokala Hushållningssällskap Naturskyddsföreningar Skellefteå Byautvecklingsråd Tabellen visar dem som visat intresse av att delta i den ideella föreningen Mare Boreale. Haparanda kommun Kalix kommun Luleå kommun Piteå kommun Skellefteå kommun Luleå Tekniska Universitet SID 2 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI 16 JUNI 2008 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI SID 19

20 5.3 Ledningsstruktur Den ideella föreningen Mare Boreale utgör den juridiska person som ansvarar för programmet Mare Boreale samt har arbetsgivaransvar, ekonomiskt ansvar och driftansvar. Formellt är den ideella föreningens styrelse ansvarig. Medlemmarna, som också utgör LAG Mare Boreale, väljer styrelse i enlighet med den ideella föreningens stadgar. LAG utser styrelse på föreningens årsstämma och i samband med årsstämma väljs ordförande, vice ordförande, kassör, övriga ledamöter samt revisorer och valberedning Respektive sektor ska vara representeras i styrelsen av ordinarie ledamöter som i sin tur har personliga suppleanter. På så vis blir föreningen/lag ett forum för alla intresserade av områdets fortsatta utveckling. LAGstyrelsen blir kanalen ut mot myndigheter, t ex LEADER och landsbygdsprogrammet. Fördelningen av styrelseposter ska följa nedanstående tabell. Tabell 7. Privata aktörer Ideella aktörer Offentliga aktörer Skellefteå kommun Piteå kommun Luleå kommun Kalix kommun Haparanda kommun Summa Tabellen visar fördelningen av styrelseposter i den ideella föreningen Mare Boreale. 5.4 Föreningsbildande Medlem i LAG Mare Boreale, ideell förening kan vara enskilda personer, andra ideella föreningar, privata företagare och företrädare för offentlig sektor. De som har deltagit i arbetet med att ta fram utvecklingsstrategi Mare Boreale kommer att kontaktas och erbjudas medlemskap i den ideella föreningen Mare Boreale. Inbjudan kommer även att gå ut i flera andra led, till exempel via befintliga företagsnätverk och föreningsnätverk. Vidare kommer inbjudan att spridas via byaföreningar, hushållningssällskap, LRF, Företagarna och liknande nätverk. Föreningens medlemmar utgör LAG som utser beslutsgrupp/styrelse. För att följa Jordbruksverkets föreskrivna riktlinjer för beslutsgrupp ska könsfördelningen i beslutsgruppen vara så jämlik som möjligt och med minst 40 % av ledamöterna från ett av könen. Vidare ska geografisk spridning beaktas liksom kravet att beslutsgruppen bör ha som ledamot minst en person under 28 år. Beslutsgruppen består således av 15 ordinarie ledamöter fördelat på 5 ledamöter från ideella organisationer, 5 från näringslivet och 5 personer som representerar respektive deltagande kommun. Genom detta upplägg kommer inte de offentliga ledamöterna att vara i majoritet. Kommunerna kan nominera både tjänstemän och politiker till sina platser. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer har därutöver rätt att nominera representanter i beslutsgruppen/styrelsen. 5.5 Administration Mare Boreales verksamhet leds av en styrelse med verksamhetsansvar. Styrelsen utser och anställer en verksamhetsledare. Verksamhetsledaren och ett sekretariat utför det operativa arbetet. Denna utvecklingsstrategi utgör styrdokument för beslutsgruppen och för verksamheten inom Mare Boreale. De enskilda projektansökningarna lämnas till sekretariatet vilket är ansvarigt för att ansökningarna diarieförs. Ansökningarna kan beredas av verksamhetsledare eller av ett arbetsutskott utsett av beslutsgruppen. Efter beredning går ansökningarna vidare till beslutsgruppen för beslut. Sekretariatet ansvarar för att projektverksamheten följer projektplaner och beslut men följer även upp projekten ekonomiskt och upprättar statistik på utfall mm. 5.6 Roller, ansvarsfördelning och arbetssätt I avsnittet redovisas mer detaljerade uppgifter på roller och rollfördelning, ansvarsfördelning samt arbetsformer och -sätt: Styrelsen Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott, styrelsen kan adjungera externa ledamöter vid och efter behov. Styrelsen kan även initiera och driva egna projekt som inte finansierats genom Leader. Styrelsen kan inom sig utse ansvariga ledamöter för olika insatsområden. LAG-styrelsen ska sammanträda på olika platser inom Mare Boreale-området. För att erhålla information samt ge tillfälle till presentation av pågående arbeten kan projektägare inbjudas till LAG-styrelsens sammanträden. Styrelsen beslutar om omfattning av delegationsrätt till verksamhetsledaren. Styrelsen bör finnas representerad vid de allmänna informationsmöten som hålls i Mare Boreale. SID 20 MARE BOREALE/NORDANVINDENS HAV UTVECKLINGSSTRATEGI

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun

Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun Medfinansiering av EU-projekt Mare Boreale Piteå Kommun Förtydligande ang. princip för offentlig medfinansiering Grunden till finansieringen av ett Leader-projekt bygger på nedanstående finansieringsnyckel:

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Guide för att bilda Leaderområden Version 1

Guide för att bilda Leaderområden Version 1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Guide för att bilda Leaderområden Version 1 Använd Jordbruksverkets dokument Leader inom landsbygdsprogrammet som bakgrundsmaterial

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20 INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1 2000 2006 Europeiska Unionen 20 SAMARBETET MELLAN OSS FORSKARE OCH FÖRETAG GER NYA SÄTT ATT TÄNKA MÅL 1 SKA GE MÖJLIGHET FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD

Läs mer

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD

5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 5 KOMMUNER EN GEMENSAM STRUKTURBILD 2 samarbete ger kraft Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän 3

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016)

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016) Bilaga 7 Urvalskriterier Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: nuari 216) Obligatoriska villkor Samtliga grundläggande

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer