TIDSKRIFT I SJÖVÅOSENDET MED FORSTAND OCH STYRKA. KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET. N:r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDSKRIFT I SJÖVÅOSENDET MED FORSTAND OCH STYRKA. KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET. N:r 4 1976"

Transkript

1 TIDSKRIFT I SJÖVÅOSENDET 1771 MED FORSTAND OCH STYRKA KUNGLÖRLOGsMANNA SÄLLSKAPET N:r

2 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FöRSTA UTGIVNINGSAR KUNGL örlogsmann ASÄLLSKAPET K A RLSKRONA POSTGIRO Huvudredaktör ch amvarig utgivare: Kmmendör B. G R A N A T H, Wllmar Yxkullsgatan 40, Stckhlm, telefn 08/ Redaktör: Kmmendörkapten B. Å H L U N D, Lånp Raden 54, Täby, telef n A11nnser: Redaktör A. O B E U S, Registervägen 28, Brmma, telefn 08/ Tidskrift i Sjöväsendels ch Kungl örlgsmannasällskapets expeditin i Stckhlm: Kastellet, Kastell hlmen. Telefn Pstadress: Fack, Stckhlm 80. Tidskrift i Sjöväsendet utkmmer med ett häfte varannan månad. Prenumeratinspris 25 krnr per år, i utlandet 30 krnr. Prenumeratin sker enklast genm att avgiften insätts på pstgirknt Inbetalningskrt utsänds med första häftet årligen. Förfrågningar angående kstnader m m för annnsering ställs direkt till huvudredaktören. Införda artiklar, recensiner dyl hnreras med c:a 35 krnr per sida. För införd artikel, sm av KöS anses särskilt förtjänt, kan författaren belönas med sällskapets medalj ch/eller penningpris. Bestämmelser för Kungl. örlgsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinm på mslagets tredje sida, i hilftena nr l ch 6. TIDSKRIFT SJOVÄSENDET 139 årgången 4 häftet INNEHALL Chefsbcfatfningar i försvarets fredsrganisatin Av BENGT O'KONOR Medelsvårt artilleri på åtti- ch nittitalet Av LARS RIIS-BJöRNSTAD Rescrvmaterielberäkningar; teri, praktik ch erfarenheter A, LARS WERNER Minr för Barbarssa Av P. O. EKMAN Litteratur m m. Baltitsy Srazjajutsa Det tyska ubåtsvapnets uppbyggnad Särtryck av införda artiklar kan beställas hs huvudredaktören inm en månad efter utgil ningsdagen fr sea-pwer 15 cuntries tday ha ve made the c h ice f an incmparab le w ea pn - EXOCET - the missile which evades all enemy defences. lts autnmy and sea -skimming f light make it virtually invul nerable. The rang e, speed, accuracy and hitting pwer f EXOCET weapn systems prvi de tactical super irity t thse navies which adpt them. In prductian r under develpment are: l MM 38 already peratinal in 9 navies and which is su itable f r all types f surface ve sse ls frm patrl-bat t cruiser, :J AM 39 fired f rm heli cpt e.rs and assault r ma ritime patrl airc raft. 1 j MM 40 with a range f mre t han 35 nauti cal mi les f r ver-th e- harizn engagement f surface targets, capable f being fitted in quadru ple munts in the smallest types f naval craft. MM 38 and 40 can al s be installe d n sh re as fixed r mbile castal batt eries. _,..s :;.,, erspat11!1 erspati! tspatil 'e;. aerspatiale divi s in eng ins ta ctiques 2. rue Bera nger C ha ti lln FRANCE Hans Pi.J TTGEN Grev Turegatan ST OC KHOLM Excet mbile Cas tal ba ttery MM 40. ö l.

3 Ledamten BENGT O'KONOR Chefsbefattningar försvarets fredsrganisatin En granskning mt bakgrund av mrganisatiner av förband ch av ledningsrganisatin - Å rsberättelse för 1975 i vetenskapsgrenen "Organisatin ch persnal. U t bildning". CHEFSFOSTRAN Den svenska marinens uppgift under krigstid är att tillsammans med andra vapengrenar hindra angripare frän att genm invasin över havet skaffa sig ftfäste på svenskt ten:itrium. Flttan måste därvid kunna verka så långt ut sm möjligt från våra kuster. Under fredstid ch vid neutralitetstillstånd när krig pågår i vårt lands närhet måste flttan kunna hävda vårt berende genm att avvisa utländska Philips Elektrnikindustrier AB I CA.ii-D ir.i, Y6&J Säkerhet styrkr, sm pererar inm v terr : trialvatten. För sådana uppg1fter kravs effektiv ch tillförlitlig materiel, sm fungerar säkert även under svåra miljöförhållanden till sjöss. Philips Elektrnikindustrier AB har under mänga år levererat eldledningsch kmmunikatinsutrustningar till svenska marinen. Dessa utrustningar har efter msrgsfull utprvning ch under längre tids användning visat sig kunna uppfylla mycket högt ställda krav ch därigenm bidra till vår nati nella säkerhet. Philips Elektrnikindustrier AB Försvarselektrnik Fack JÄRFÄLLA l Tel. 0758/ Telex peab s PHILIPS Människan föds inte att taga ansvar för andra. Hn ärver inre förmågan annat än i begränsad utsträckning. De flesta a v ss behöver utbildning för ch praktik i ansvarstagande innan vi är mgna att helt stå på egna ben. Försvarets män utgör inget undantag. Försvaret måste särskilt under krigsförhållanden ha gda chefer i lika nivåer. Jag menar därmed inte individer, sm är rade av att bestämma utan individer sm vet att deras beslut har långtgående följder för andra människr. Och sm trts detta tar sitt ansvar. Härtill kmmer att chefspraktiken för krig måste vara rimligt aktuell ch avser med krigsplaceringen jämförbar inriktning ch nivå. En väsentlig del av chefsfstran är praktiken sm förbandschef. Den bör helst ges vid krigsrganiserat förband ch under tillräcklig tid. Denna möjlighet är reellt sett förbehållen flttans sjögående chefer ch vissa förbandschefer i flygvapnet. För övriga inskränks praktiken till krta ch glesa tillfällen vid repövningar. Det är inte tillräckligt. - För många blir därför chefstjänst vid "vanliga" fredsförband såsm sklr ch regementen den väsentliga möjligheten till egen förkvran. Den praktiken ger inte så mycket inm t e taktikmrådet men i "ansvarsfrågan" är den bra. I denna granskning skall kanläggas utvecklingen de senaste 25 åren. Resultatet bör kunna ge anvisningar m vi "håller psitinerna" eller är på väg nedåt eller uppåt. Chefsskapets inre natur i fred ch i krig behandlas ej. Begränsning sker till hur tillgång ch efterfrågan på chefsplattfrmer har ändrats. Ambitinen är inte att presentera ett beslutsunderlag. Den är endast att göra en förstudie av prblemet, m rdet föredras att aktualisera det. Av betydelse i sammanhanget är att försvaret är på väg in i en chefsgeneratin sm helt rekryterats ch utbildats efter andra världskriget. Den saknar egen kntakt med då rådande kärva miljö - ch måste helt sklas inm ramen för den s k förbandsprduktinen, d v s vad fredsrganisatinen kan erbjuda. Rådande ch sannlikt bestående befälsbrist samt utvecklingen inm företagsdemkrati ch persnalmedverkan innebär samtidigt ökade krav på förbandschefer. De sistnämnda faktrerna ger dck ckså vissa nya möjligheter. 175

4 FöRSV ARETS OMSTÖPNING Försvaret är inne i en reduktins- ch mdaningsprcess sm i många avseenden saknar mtstycke i vårt land. Den är inte nyligen igångsatt. Den inleddes för flttans del i början på 1950-talet, för flyget under 1960-talet ch för armen under 1970-talet. utvecklingen måste därför granskas i ett närmast histriskt perspektiv. För flttans del kan förändringarna sägas vara av två slag. Det ena är en mstrukturering av fartygsbestånd ch ledningsrganisatin. Det andra är en strukturratinalisering av fredsrganisatinen. Det finns sm senare skall visas anledning att hålla isär dessa begrepp. För flyget är den en strukturratinalisering i samband med minskning av fredsrganisatinen ch delar av krigsrganisatinen (flygande delar). För armen är det i strikt mening en ratinaliseringsprcess sm pågår. UTVECKLING AV ANTALET CHEFsBEFATTNINGAR I FREDSORGANISATIONEN Antalet självständiga chefsbefattningar i nivån övlt/kk med särskild tjänsteställning ch högre har i strt sett ändrats enligt tabellen nedan A 95 0 / 72 Of (3/4) Fl l 85 Of 67 Of (2/3) K a 100 Of 100 Of N 100 Of (N 1) FV 90 Of 55 Of (;:;::: 1/2) Ttalt l 95 Of 75 Of N 3/4 Fullt krrekta jämförelser mellan åren är ej möjlig. Tendenserna gäller dck. Det påpekas att t e en överstebefattning sm ställföreträdande förbandschef vid försvarsmrådesförband ej räknas sm förbandschefsbefattning. Det är anledningen till den kraftiga nedgången i armen. Det är sm antytts ej säkert att 1950 års läge var riktigare eller lämpligare. Men det är trligt, bl a därför att vi låg närmare en beredskapstids erfarenheter. Självfallet måste krigsrganisatinens behv vara styrande ch därmed beaktas vid en rättvisande analys. Krigsrganisatinen utgör ju prduktinsmålet ch det fundamentala jämförelsevärdet. sekretesskäl förhindrar en delraljerad jämförelse. Följande trde dck kunna anges i en öppen regörelse:. Behvet av ch tillgång till chefstjänster i freds- ch kngsrgamsattnen har utvecklats likanat i de tre försvarsgrenarna under åren Armens krigsrganisatin ch gemensamma befattningar besatta av högre regementsfficerare ur armen bedöms i strt ge ett under periden förändrat behv. Fredsrganisatinen prducerar numera cirka 75 / av det antal förbandschefserfarna regff sm åstadkms av 1950 års rganisatin. Flttans krigsrganisatin bedöms ha ett under periden förändrat behv. 176 Befattningar för högre regementsfficerare ur flttan i gemensamma ledningsrgan har däremt ökat betydligt. Ttalbehvet för krigsrganisatinen har därmed ökat. Fredsrganisatinen prducerar lika många erfarna chefer nu sm Antalet är för lågt. Kustartilleriet har ett genm periden balanserat läge. Flygvapnets balansläge är svårbedömt främst av sekretesskäl Det trde dck kunna påstås att försvarsgrenens alltmer krympta fredsrganisatin ej kan prducera högre chefer ch chefstjänstemän för den nuvarande ledningsrganisatinens behv. ANTALET CHEFSTJÄNSTEMÄN Antalet chefstjänstemän - här befattningshavare av överstes grad ch högre - har ökat starkt. Från cirka 175 vid peridens början till nu 275. Okningen är 60 0/. Detta är inte platsen för en diskussin m utvecklingen har inneburit en mtsvarande byråkratisering av ledningsfunktinerna. Det kan dck L:tstslås att en följd är försämrad möjlighet till förbandschefspraktik i fred för den enskilde översten/kmmendören inför senare placering i ledningsrganisatinen. Ett exempel skall lämnas hade flttan sex primära ledare av stridsverksamheten, nämligen CM, CKF ch fyra marindistrikschefer var antalet förändrat, men en ny rllfördelningen under CM gällde är antalet ti, nämligen OB i högkvarteret, fyra militärbefälhavare ch fem örlgsbaschefer. Det bör nteras att nivån närmast de stridande förbanden - i nuläget örlgsbasen - ej är ändrad. Exemplet utgör en illustratin till påpekandet van att flttans fredsrganisatin inte kan prducera det antal förbandschefserfarna regff, sm ledningsrganisatinen kräver i chefs- ch i stabsfunktiner. Antalet sjötjänster i högre chefsbefattning är i fred förändrat fem. Det vre rätt att ta bristerna mbrd eller i fackmässiga ledningsrgan. Men så sker kanske stundm. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Huvuddelen av erfarenheterna sm chef i krig för högre förband måste i vårt försvar inhämtas i befattning sm chef för förband ingående i försvarets fredsrganiatin. I diskussiner ch i underlag för beslut m fredsrganisatriska förändringar har behvet i fred a v chefsplattfrmar knappast behandlats. Det är dck angeläget att även den delen av förbandsprduktinen sker med ett klart uttalat mål i sikte. Aven dessa utbildningsbehv måste få styra rganisatinens anpassning ch ratinalisering. 177

5 Generellt för försvaret gäller att fredsrganisatinen från 1950 till 1975 gett avtagande möjligheter till förbandschefspraktik i fred. Smärre avvikelser finns, men de påverkar ej helhetsbilden. Armen har en till sen tid kncentrerad nedgång av antalet höga chefsbefattningar i fred. Det krigsrganisatriska behvet ändras ej nämnvärt. Erfarenhetsunderlaget i frm av tidig chefserfarenhet i självständ ig befattning är ej utpräglat bra i armen. Bilden är sammantaget sådan att den kräver uppmärksamhet i nuläget, bl a därför att armen ej tidigare haft denna typ av prblem. Svagheten är att antalet självständiga högre chefsbefattningar i dagens fredsrg är för lågt för både nu varande ch kmmande krigsrganisatin. Flttan trde i allt väsentligt ha nedgången i chefsbefattningar bakm sig. En utplaning har skett. Krigsrganisatinens behv av högre chefstjänstemän har ökat men ckså planat ut. Knsekvenserna vad beträffar praktisk chefsutbildning för krigsrganisatinen är klarlagda ch uppenbara. Underlag ch mti v för åtgärder föreligger sedan flera år. Svagheten är att an talet plattfrmar fö r praktik sm sjögående förbandschef är för lågt för krigsrganisatinens behv mbrd ch i land. En gd grund i fartygschefsnivån dispneras dck. Kustartilleriet trde från här aktuella utgångspunkter all tjämt ha ett system i balans. Flygvapnet är alltjämt inne i en reduceringsperid inm fredsrganisatinen. Knsekvenserna beträffande praktisk chefsutbildning kan skönjas. De syn s dck ej ännu ha fått full genmslagskraft. Det finns därmed tid till mtåtgärder sm kan elimineras eller avsevärt reducera de negativa följderna av minskad fredsrganisatin ch ny rganisatinsstruktur. Svagheten är av samma karaktär sm för flttan - den berör sålunda antalet högre chefer i fred för fl ygande fö r band. Antalet överstar/kmmendörer har ökat starkt. Det innebär i denna tjänstegrad en accentuering av de försämrade praktikmöjligheterna med sikte på ansvarsbefattningar i krig vid förband eller i ledningsrganisatinen. Vår ledningsrganisatin är tyngre 1975 än tidigare, åtminstne för marinen ch flygvapnet. Det finns självfallet starka psitiva drag - men den ökade tyngden i maskineriet får en särskild betydelse genm att de sm leder nu har en mindre gd persnlig erfarenhet av chefstjänst i hög nivå än förr. Inm armen, flttan ch flygvapnet syns åtgärder av i strt sett samma innebörd angelägna - m vi inte överväger en radikalt ändrad ledningsrganisatin. D et alternativet syns ej vara aktuellt. Lösningen är därmed i grunden enkel att peka på: Oka antalet chefsbefattningar i fredsrganisatinen. Det bedöms att dagens fredsrganisatin i sig innehåller möjligheter till en såc\an lösning utan att besvärliga eknmiska följder uppkmmer. Särskilt angeläget är det redan nu att "göra någt" inm flttans fredsverksamhet. Behvet gäller såväl den grundläggande praktiken sm högre chef sm den vidmakthållande. Åtgärderna syns lika angelägna för OB sm perativt ansvarig chef sm för CM i hans egenskap av ansvarig för förbandsprduktinen. 178 ÅTGÄRDER Denna årsberättelse är inriktad på marina fö rh ållanden. D et framläggs därför inga förs lag eller exempel berörande armen ch flygvapnet. Förslag lämnas enc1ast inm det närliggande ch en li gt van angelägna mrådet, nämligen flttan. Flttans regementsfficerare har en stabil ch gd erfarenhetsgrund i fanygschefsnivån. En förbättring förutsätter därfö r in ga radikala ch mfattande åtg2irder. O mstruktureringen av fartygsbeståndet underlättar. Det i ny befälsrdnin g någt ökade fredsrustnin gsbehvet likaså. Flttan behöver från här behandlade utgångspunkter inte flera höga fficerare i fred än den har nu. Den behöver däremt flera med erfaren het sm sjögående förbandschefer i flttiljchehnivån. Sm kan krigsplaceras sm chefer i flttans krigsrg ch gemensamma ledningsrgan ch sm högre stabsfficerare hs perativa chefer. I första hand bör det därför skapas ytterligare en plattfrm för sjögåend e förbandschef i ni vån kk med särskild tjämteställning eller kmmendör. Därnäst bör det skapas bättre möjligheter att cirkulera kmmendörkaptener med sä rskild tjänsteställning ch kmmendörer mellan befattningar iland ch m"brd. Denna åtgärd innebär en återgång till ett traditinellt system. Atgärderna har sålunda en liten mfattning. Men de har str verkan. Nuvarande praxis beträffande löneavtal innebär i högre grader en stark låsning av lönen till tjänsten (befattningen) ch därmed av individen till tjänsten/ befattningen. Löneavtalen har fått rganisatriska knsekvenser, de styr persnalplaceringen. Detta trde ej ha eftersträvats av förhandlingsparterna. Det har bara blivit så. Resultatet är att kmmendörkaptener med särskild tjänsteställning ch högre regff delvis utestängs från den sjöpraktik sm både myndighet ch individ anser angelägen. Flera utvägar är möjliga. Gemensamt för dem gäller att de trde förutsätta a v tal. Sådant bör ligga inm räckhåll då myndighet ch anställda bedöms ha samma önskemål. Några tänkbara lösn ingar skisseras nedan. Alternativ 1: Chefstjänster land ch mbrd görs generellt utbytbara smsemellan. Den rganisatriska stadgan p åverkas negativt. Förhandlingar i lönefrågr kmpli ceras. Persnalplaceringar i fred kan lätt anpassas till freds- ch krigsbehv. Alternativ 2. Sjögående förbandschefer ges alternativlöner. Det innebär att då högre alternativ tillämpas skall mtsvarande tjänst i l nd bestridas av lägre tjänsteman mt vikariatsersättning eller med vikariatsförrdnande. 179

6 Alternativet kstar myndigheten någt mer än nuläget - dck betydligt. Det möjliggör en betydande cirkulatin av persnalen. En spärr kan tänkas av typen "högst 3 chefstjänster i land mt vik för tillfälligt placerad chef". Alternativet skulle praktiskt sett innebära åtgärder inm ett ramavtal. Det har få nackdelar ch de är små. LARS RIIS-B JORNST AD Medelsvårt artilleri på åtti- ch nittitalet Alternativ 3: Lkalt avtal träffas mellan CM ch SOF m tillfällig mdispsitin av vissa löner. Förfarandet används sedan länge för anpassning av urvalslöner för plutnsfficerare till rustningsläget. Det skulle för regementsfficerare innebära högst en lkal förhandling per år. Alternativet tillgdser i princip behven. Det är dck någt trögt i tillämpningen. En lösning enligt alternativ 2 eller 3 bör eftersträvas. Alternativ 2 syns lämpligast genm att det för båda parter är förhandlingsmässigt enklast. Det bör kanske till slut p åpekas att lämnade förslag ej förutsätter några särskilda åtgärder i fråga m antal kmmendörkaptener ch högre regementsfficerare i flttan. Men de möjliggör någt sm är väsentligt, nämligen en persnalplacering sm för både myndighet ch anställda ter sig förståndig. Under sexti- ch sjuttitalet har svenska flttans fartygsbestånd utvecklats mt mindre enheter, såsm trpedbåtar ch patrullbåtar. Med denna utveckling har det medelsvåra artilleriet kqmmit i skymundan ch tankarna inför åttitalet är att jagarartilleriet skall ersättas med rbtbestyckade enheter med 500 till 1000 tns deplacement. Chefen för marinen har framfört dessa planer bl a vid Kungl Orlgsmannasällska pets sammanträde l I denna artikel skall jag redgöra för den språngartade utveckling, sm har hänt ch händer på ammunitinssidan, vilket bör väcka tanken på att en satsning inför åttitalet på medelsvårt artilleri i stället för ett rbtsystem bör övervägas. När chefen för marinen i sitt anförande vid KOS säger att "det knventinella fartygsartilleriet med kalibern 15 ch 12 cm har ersatts med rbtar" är det inte helt riktigt. I Prceedings decembernummer 1975 finns en redgörelse för prvskjutningar med jagaren USS Hull 8" -artilleri (8" = 20,3 cm!). Detta artillerisystem är helt autmatiserat ch sköts av en man. Naturligtvis är inte den amerikanska pjäsen någt för svenska flttan, men jag skall skissa ett vapensystem för ss, sm är ett mycket tänkbart alternativ till de dyra utländska rbtsystemen. EPOXI- ch URETANPLAST PARAPLAST För tillverkning av: Mdeller, frmar, prttyper, slitskydd, jiggar, fixturer tätningar m. m. Tag kntakt med ss för infrmatin. BLÄSTER MEDEL ALUMINIUMOXID GLASKULOR KOPPARSLAGG STEEL SHOT STEEL GRIT STALSAND TRADKLIPP Stra lager. Snabba leveranser. Artilleri vapensystem Följande "klssar" kan tänkas ingå i det mderna medelsvåra artillerisystemet. ett fartyg i den finländska krvettens strlek ( tn), d v s en ytattackledare. en pjäs med KA :s rörliga 12 cm artilleri (KARIN-pjäsen) med prestanda mdifierade för fartyg. en eldledning typ arte 726 med radilänköverföring av måldata från ett framskjutet spaningsrgan. ammunitinen skall vara granat PROBOS 76 med slutfaskrrektör. AB TEBECO INDUSTRIPRODUKTER Halmstad 035/ Stckhlm OB / Sm synes är dessa "klssar" inte några fantasier, utan samtliga delar har kmmit långt i utvecklingen redan i dag ch i slutet på 1978 kmmer alla delar att vara tillgängliga för anpassning till ett fartygsburet artillerisystem, utm vapenbäraren, m man helt enkelt inte bygger m våra jagare. Samtliga "klssar" trde vara bekanta eller tillgängliga för studium utm granaten, varför jag kmmer att ge en krt redgörelse för denna

7 Granat PROBOS 76 med SLUFA I Tidskrift för Kustartilleriet nummer har frskningsingenjör Kurt Anderssn, FOA, beskrivit ptimering av artillerigranater. FOA ch FMV har utvecklat en granattyp, sm prvskjutits på OrlB S skjutfält i Trhamn. Räckvidden ch övriga förväntade prestanda har infriats ch utveckling av granat frtskrider enligt plan. Bl a kmmer granaten att förses med slutfaskrrektör, eftersm skjutavstånd på mer än 400 hm är aktuella. Granaten skall vara färdigutvecklad när första KARIN-pjäsen är klar, d v s i början av I Militär Teknisk Tidskrift nr har byrådirektör Birger Gripstad redgjrt för principerna för slutfaskrrigering av artillerigranater. "klssarna" finns i princip det taktiska uppträdandet förbättras artillerisystemet har större uthållighet ch flexibilitet i målval än ett rbtsystem utbildningskstnaderna hålls nere utbildningseffekten blir större än vad ett rbtsystem kan ge flttan behåller kunskap m medelsvårt artilleri Med denna artikel hppas jag intresset är väckt för medelsvårt artilleri i en ny era. Det brde inte vara självklart att en satsning på rbt i sjömålsbekämpning är enda lösning i mdern vapenteknik med natiner, sm har små flttr. Taktik Med det skissade vapensystemet kmmer ett nytt taktiskt begrepp in för flttan, nämligen sjögående "eldledningspatruller". En patrullbåt eller trpedbåt sänds ut på spaningsuppdrag ch när fienden upptäcks, transmitteras målfaktrerna till yrattackledaren via radilänk. Eldöppning kan ske, när "centralen stämmer" på över 400 hm avstånd. Man kan ckså tänka sig använda hkp eller trnradar sm spaningsrgan. Marina prdukter Spränggripare Minankare Arneringsdn för minr Undervattenstä n dare Signalsjunkbmb Utvecklingsuppdrag P rttypti llverkn i ng Seriebetnade kvalitetsarbeten Eknmi Jämfört med ett rbtsystem kmmer artillerisystemet att vara betydligt billigare, eftersm systemet i princip redan är framtaget ch dessutm går att öva med i fred, vilket jag anser är ett krav. AB THULINVERKEN Fack LANDSKRONA 2 Telefn 0418/16280 Telex teve s Utbildning Hur effektivt ch tekniskt fulländat ett vapensystem än är, måste persnal sm skall handha materielen övas. Ett rbtsystem är lika dyrt att skjuta med i fred sm i krig, vilket gör att övning framför allt sker med simulatranläggningar, vilket aldrig helt kan ersätta verklig skjutning. Med ett artillerisystem kan vi skjuta med övningsgranater på krtare håll, för att träna persnalen ch kntrllera systemets funktin. Vi får alltså ett betydligt billigare ch utbildningsmässigt bättre system än rbtsystem någnsin kan vara. MARINTEKNIK VERKSTADS AB OREGRUND Tel 0173/ Varvet för specialfartyg. N ybyggnader - stål eller lättmetall - upp ti ll 40 m. Sammanfattning Det skissade artillerivapensystemet kan sammanfattas på följande sätt: Repa rati.ner - Service

8 Det finns tals svenska män sm fått utbildning på våra ptiska instrument. Vi har nämligen tillverkat sikten ch annan ptik åt försvaret sedan 1940 Fast ptik ch helt berende siktlinje. Systemet med sin fasta ptik är knstruerat så att vapnets rörelser inte påverkar skyttens riktarbete. Målföljningen blir därför mycket lätt, vare sig målet är stilla eller rörligt. Skytten behöver bara hålla målet i hårkrset. En elektrnisk kalkylatr i systemet gör de nödvändiga ballistiska beräkningarna ch riktar autmatiskt in trn ch eldrör med hjälp av servn. Den nya principen i systemet gör att skytten kmmer både snabbare till sktt ch når större träffsäkerhet än med andra rikt- ch eldledningssystem för stridsvagnar. Kmpassvinkelmätare för arrnem stridsvagnssikte OPS 1 för ns Spegelreflexsikte för 40 mm akan m/48 Svenska armen valde AGA. För sin infanterikannvagn IKV 91 har armen gjrt mfattande prvskjutningar med utrustningar av lika fabrikat. Mt t. ex. mål sm rörde sig med 40 km/tim. på upp till1000 m avstånd uppmättes med AGA :s utrustning så låg träffspridning sm 0,5 m i rörelseriktningen. Riktspridningen va r 0,25 m ch tiden till sktt mycket krt. Dessa prvskjutningar plus övriga tekniska egenskaper, pris ch leveranskapacitet gjrde att man valde ÅGA, i hård internatinell knkurrens. AGA Aertrnies AB LIDINGÖ det skall vi frtsätta med för det kan vi $ vsrvr T:tNT AB Fack Telegram: Jungnerinstrum Stckhlm SOLNA 1 Telex: 1592Jungner S

9 Ledamten LARS WERNER Reservmaterielberäkningar; teri, praktik ch erfarenheter l Artikeln baserar sig främst pli de beräkningar sm gjrts under nligra lir l med marin telemateriel. Systematiken har utvecklats i samarbete med FOA J ch AB Systecn. Inledning Reservmaterielberäkningar är förviss inte någt nytt. Men nya beräkningsmetder krävs, sm på ett bättre sätt tar hänsyn till materielens utveckling, fartygens ch förbandens mstrukturering m m, metder sm även kan bidra till att ta död på slentrianmässiga tankegångar av typen "vi har inte råd med mer". Vi måste byta dem mt en aktivare inställning, t ex "m jag investerar så här mycket, vad erhåller jag då för tillgänglighet; finns någn ptimal lösning?" Reservmaterielanskaffningen innebär betydande investeringar, varför man önskar basera den på tillförlitligt tekniskt underlag. Men sådant föreligger enligt tidigare synsätt icke förrän materielen färdigknstruerats ch helst utprvats. En beställning av reservmateriel vid denna sena tidpunkt blir därför ftast mycket dyrbar. I stället måste beställning göras så tidigt att reservmaterielen kan tillverkas samtidigt med systemet i övrigt. Och detta har visat sig vara möjligt då tillverkaren i ökad utsträckning kunnat redvisa ch garantera materielens förväntade tillförlitlighet m m redan i ett mycket tidigt tillverkningsskede. :: Materielsystemens struktur har successivt förändrats. Vlymer ch vikter har reducerats i avsevärd mfattning. Kmpnenternas miniatyrisering ch integrering har medgivit en allt längre gående mdulisering varigenm varje bjekt kan byggas upp av ett antal utbytesenheter sm i sin tur kan innehålla en eller flera (sub )utbytesenheter. Dessa behöver icke vara unika utan kan förekmma i flera u tbyte_e!jheter. Den gamla "reservdelssatsen" med enbart kmpnenter måste följaktligen ersättas av en ny innehållande ett antal utbytesenheter t ex kretskrt ch ett fåtal kmpnenter. statsuppbyggnaden påverkas även av besättningarnas förändrade (ch reducerade) sammansättning, ökningen av antalet elektrniska system m m. Genm materielens ökade livslängd uppkmmer ytterligare prblem. Det kanske icke krävs mer än ett fåtal reservenheter för flera system. Var i underhållsrganisatinen skall i så fall reservenheterna läggas för att tillgdse i TTEM angivna krav på tillgänglighet? Manuella metder räcker icke till för att ge tillförlitliga svar på dessa frågr m systemet ingår i ett antal förband ch uppbyggs av många underenheter. Man 184 blir därför tvungen att utnyttja maskinella beräkningssystem. Oberende av beräkningstekniken kvarstår huvudfrågrna vilket är behvet a v reservmateriel vad bör skaffas hur skall det sm ankahats fördelas vad måste återanskaffas ::4 Vår tidigare enkla huvudfråga m "behv av reservdelar" får numera allt ftare följdfrågr "i förhåll ande till ttalinvestering, tillgänglighet eller vad?" Det är svar på dessa frågr sm de nya beräkningsmetderna -- antingen de heter Opus, Optalg, M etric eller någt annat -- lämnar, ch detta på ett annrlunda ch intressantare sätt. Inm parentes kan tilläggas att metderna har amerikanskt ursprung ch v idareutvecklats i Sverige. Generellt utgår alla dessa system ifrån vissa kända eller beräknade data. Om man vet medelti den mellan fel (MTBF) alternativt fe lintensiteten för de lika enhetstyper sm ingår i ett system, deras antal, antal system i drift ch drifttidsuttagen för dessa, kan man enkelt beräkna den genmsnittliga efterfrågan på vissa reservenheter under vald tid. I verkligheten varierar sm bekant efterfrågan slumpmässigt. Om man härvid förutsätter att slumpmässigheten följer den s k Pissn-fördelningen så kan vi få en uppfattning m sannlikheten för att ett visst reservmaterielbehv skall uppstå. Detta är emellertid icke tillräckligt. Man önskar en beräkningsmetd sm (mt en vald investering) redvisar den lämpligaste fördelningen av reservmaterielen på lika underhållsnivåer med angivande av tillgänglighet för systemet. Alternativt önskar man -- med utgångspunkt från krävd tillgänglighet -- en redvisning av behvet av investeringar, uppdelat på lika nivåer. Beräkningarna kräver då ytterligare un derlag. Ttalt sett frdras tre grupper av indata: materielens struktur ch tekniska data, underhållsrganisatinens uppbyggnad ch kapacitet samt i TTEM (mtsv publikatiner) ställda krav på materielsystemens tillgänglighet, driftprfil krig ch fred m m. Materielstrukturen Man kan indela materielen på många sätt. För reservmaterielberäkningarna har följande indelningsprincip valts utbytesenheter enheter sm byts vid anläggningen, repareras i bakre rganisatin, uppbyggs av under(sub)enheter ch kmpnenter 185

10 reservdelar ( = förbrukningskmpnen ter) Principen framgår i övrigt av figur 1. [J enheter sm byts vid anläggningen, används vid reparatiner av utbytesenheter, men är själva ej reparabla. t :: därför vara intressant att i vissa fall studera vilka knsekvenser ett beslut får m någn/några enheter betecknats sm "ue" men i verkligheten är (eller blir) Innan beräkningarna kan startas måste en reparatins-kassatinsanalys även göras för de utbytesenheter, sm visserligen kan repareras men vars ttala reparatinskstnader överstiger en viss del av anskaffningsvärdet. Berende på denna analys kan det visa sig vara eknmiskt klkt att överföra vissa "ue" till "rd" gruppen ("köp, slit ch släng"). Denna analys kräver speciell uppmärksamhet, ch det finns all anledning att närmare utveckla den med tanke på framtida behv. Ytterligare en grupp materiel finns, t ex radarantenner, stativ m m, för vilka reserver måste finnas. Oftast är denna materiel dyr ch förbrukningen mera berende av hantering, krigsskadr etc. Beräkningsmetdiken -en manuell sådan - blir i detta fall följaktligen en ingenjörsmässig uppskattning ch bygger på en viss "chansning". Det hela kan sammanfattas i följande tabell över enheter sm skall ingå i beräkningarna. 00 Huvudenheter "Materielfördel- Enhet er s m ningsnivå" repareras l kasseras Övriga enheter (Strids)förband utbytesenheter väsentliga 1 Ex radarantenn, (ue) dyra reservdelar stativ, vridbrd l Utbytesenheter (u e) Underenheter ( sue) (bre) Reservdel ar (rd) I figur 1 finns beteckningen "bre" = begränsat reparerbar enhet, sm representerar ett intressant gränsfall. Det anger en enhet sm visserligen repareras men icke så många gånger sm krävs under systemets planerade livslängd. Det kan 186 Underhållsförband subutbytesenheter standard 2 Delelement av (verkstäder) (sue) ch speciaj3 vanstående, reservdelar master ch övrig riggningsmul 1 Väsentlig med avseende på materielens perativa användande vid förbandet. 2 Antalet typer av standardreservdelar är för många för tidigare nämnda beräkningsmetder, sm begränsas av datamaskinernas kapacitet. Den mänskliga hjärnan är tills vidare överlägsen vid fördelning av denna typ av enheter. 3 Specialreservdelarna, sm knstruerats för vissa bestämda system, rsakar särskilda prblem i samband med återanskaffning - långa leveranstider, höga kstnader m någn tillverkare i ett senare skede kan förmås att literuppta tillverkningen. De bör därför redan i knstruktinsskedet ha bytts ut mt standardkmpnenter. Tyvärr beaktas icke detta i tillräcklig mfattning. Naturligtvis kan samma beräkningsmetdik användas för standardreservdelar sm för "ue" ch "sue" m man väljer ut ett antal typer, t ex de sm kstnadsmässigt överstiger ett visst pris per enhet. Om hela srtimentet skall beräknas samtidigt krävs dck en särskild metdik p g a datatekniska begränsningar. Sam- 187

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 - 73- Arsberättelse i sjökrigsknst ch sj ö krigshistria. Avgiven vid KöMS:s högtidssammanträde den 15 nvembet 1938 av ledamten kaptenen vid flttan Ostberg. Materialet

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1970 Ett "underhållsnummer" örlogsmannasällskapets sammanträde den 10 mars i Karlskrona ägnades huvudsakligen åt tekniska underhållsfrågor. Detta problemkomplex tenderar

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Förstudie inm prjektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele Linn Larsdtter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Behv... 2 1.3 Syfte... 3 1.4

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Vad är ett hållbart evenemang?

Vad är ett hållbart evenemang? Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University f Agricultural Sciences Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- ch jrdbruksvetenskap Vad är ett hållbart evenemang? Eurvisin Sng Cntest i Malmö våren

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET MED FÖRSTÅND OCH STYRKA KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET. N:r 51978

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET MED FÖRSTÅND OCH STYRKA KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET. N:r 51978 TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 51978 TIDSKRIFT I SJÖV ÅSENDET FöRSTA UTGIVNINGSAR 1836 KUNGL örlogsmannasällskapet KARLSKRONA POSTGIRO 12517-9 Huvudredaktör

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF Skötselplan för Mlkmsjön Mlkmsjöns Fiskevårdsmrådesförening - MFVOF MFVOF har tagit fram denna skötselplan för att skapa ett hållbart fiske i Mlkmsjön ch utveckla de stra rekreatinsmöjligheter sm sjön

Läs mer