Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Christina Wessman Datum Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård Föregående minnesanteckningar Beslutet om att SIP endast ska användas när personen är aktuell hos alla berörda vårdgivare ifrågasätts. Frågan kommer upp igen senare i dagordningen. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 2. Minnesanteckningar från styrgrupper. Läggs till handlingarna 3. Information om planering och aktiviteter runt preliminära riktlinjer för missbruks- och beroendevården Anki Rickardsson, tidigare IFO-chef i Malung-Sälen, har anställts för att arbeta med implementeringen av de nationella ritlinjerna under Det finansieras via medel från kammarkollegiet. Ann-Marie Mohlin informerar att de preliminära riktlinjerna släpps i slutet av mars. 4 april blir det en konferens för sju län i Västerås. Innan dess ska en GAP-analys göras i varje län. Det innebär en nulägesanalys som visar gapet mellan hur man arbetar idag i förhållande till vad riktlinjerna säger. Landstinget samordnar sitt arbete med Örebro län. Det är inte möjligt att hinna göra en GAP-analys i alla kommuner innan denna konferens utan det arbetet får fortsätta under esten av våren. Analysen ska vara inlämnad till Socialstyrelsen senast 20 juni. Genomförandeplanen som tagits fram av styrgruppen har följt SKL:s rekommendationer och punkter. Det är mycket viktigt att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen då densamma följs upp av såväl SKL (verksamhet) som kammarkollegiet (pengar). Vi blir återbetalningsskyldiga om vi inte följt planen. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

2 2(6) 4. SVPL och SIP. a) SVPL Det pågår ett nationellt arbete med att ta fram en webblösning för SVPL, som skulle kunna användas oberoende av verksamhetssystem. Region Skåne har tagit fram en modul som ska testas. b) SIP Ny layout på mallarna klar. Bifogas minnesanteckningarna. Kopplingen till skolan är inte klar. Anna-Maria Norén (ltd) och Lena Andersson (Leksand) arbetar vidare med detta. Plan för implementering finns i landstinget, däremot inte i kommunerna. Beslutet från december ifrågasätts. Det är enligt jurist från Socialstyrelsen fullt möjligt för en part att kalla till SIP även om personen inte är känd eller aktuell hos alla berörda vårdgivare. Då måste samtliga berörda parter samlas skyndsamt. Samtliga BUP-chefer i landet kommer att agera mot den tolkningen. Landstinget Dalarna är inte beredda att i dagsläget ändra sin ståndpunkt. Att däremot komma till möte där man försöker hitta samverkan är inget problem. Viktigt också att höra vad SKL säger. På deras hemsida finns en presentation av frågor och svar och enligt dessa finns det inget hinder att kalla andra aktörer även om personen är känd. Det finns ingen åsiktsskillnad mellan kommuner och landsting när det gäller att SIP inte ska ersätta remiss eller orosanmälan. Den sistnämnda gäller barn, men SIP omfattar alla åldrar. Alla närvarande är överens om att SIP är ett bra verktyg när personer har behov av samordnade insatser, samtliga vårdgivare tjänar på detta. I samband med diskussionen om SIP framfördes önskemål om att det i dagordningen ska framgå när det är beslutsärenden. Viktiga principer som ska beslutas bör ha gången att de diskuteras vid ett mötestillfälle och sedan ges möjlighet att processa frågan internt i respektive organisation före beslut. Beslut: - Det måste göras ett omtag i riktlinjearbetet med SIP. - RD får i uppdrag att undersöka närmare med SKL om deras tolkning - Fortsatt samarbete gäller även om nya riktlinjer inte är antagna - Varje part ska göra avvikelse om det inte fungerar - Tidigare beslutade riktlinjer för SIP gäller fram till dess att nya antagits RD får också i uppdrag att genomföra en undersökning om avvikelser avseende SIP under Vem initierade en SIP, vem sade nej till att medverka och vilken målgrupp gällde det.

3 3(6) 5. Ekonomisk rapport 2013 Ekonomisk rapport för 2013 redovisas. Bifogas minnesanteckningarna. Fortsättningsvis kommer ekonomisk rapport att redovisas varje tertial. 6. SIP Se punkt 4 b. 7. Utvärdering kommunaliseringen av hemsjukvården Åsa Bruhn, projektledare för utvärderingen från högskolan, informerar om hur arbetet fortskrider. Åsa rapporterar varje månad till styrgrupp äldre och har även informerat på landstingets egen styrgrupp för äldrefrågor. Bl a kommer en medarbetarenkät med fokus på det kommunala perspektivet att genomföras, liksom fokusgrupper med framförallt fokus på landstinget Studerande på c-nivå inom ssk-programmet kommer att genomföra en utvärdering ur patientperspektivet genom KUPP (Kvalitet ur patientens perspektiv). Det finns också en plan för samordning av utvärderingen med andra län (Gävleborg, Västmanland, Jönköping och Sörmland). MAS-nätverket har varit till mycket stor hjälp i uppstarten av arbetet. Åsa efterfrågar hjälp med urval av strategiskt viktiga personer för intervjuer etc samt tillgång till nätverk och befintliga mötesplatser. Chefsnätverket lovar enhälligt att medverka till att underlätta arbetet med utvärderingen. OBS! Utvärderingen syftar till att identifiera förbättringsområden. Det är viktigt att alla chefer sprider information om utvärderingen med den inställningen. 8. Ansökningar om medel till förbättringsarbete inom äldreområdet a) Mötesdagar palliativ vård Ansökan avser två mötesdagar under 2014 riktade till både kommuner och landsting för kompetensutveckling inom palliativ vård. Deltagaravgift tas ut och täcker delvis kostnaderna, men ansökan gäller resterande del vilket beräknas till kr per tillfälle. Ärendet har beretts av styrgrupp äldre som tillstyrker ansökan. Beslut: Ansökan godkänns och kr från stimulansmedel för 2013 inom äldreområdet betalas ut. b) Länsdagar palliativt råd Ett palliativt råd har bildats, vars syfte är att byta erfarenheter och medverka till utveckling av den palliativa vården i Dalarna. Ansökan avser kringkostnader för fyra mötestillfällen under 2014, totalt kr. Ärendet har beretts av styrgrupp äldre som tillstyrker ansökan. Beslut: Ansökan godkänns och kr från stimulansmedel för 2013 inom äldreområdet betalas ut.

4 4(6) 9. Brukarmedverkan projektplan Projektplanen utskickad separat. Vid chefsnätverkets möte i december 2013 åtog sig Borlänge att utse en kommunal representant till styrgruppen för brukarmedverkan inom äldreområdet. Marie-Louise Nyström, verksamhetschef med ansvar för hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende har utsetts till representant. 10. Medicinska insatser från kommunen vid palliativ specialistvård gränsdragning mot landstinget Utifrån ett aktuellet enskilt ärende lyfter Agneta Ivåker, Leksand, problem avseende gränsdragning när det gäller palliativ specialsitvård och kommunens hemsjukvårdsansvar ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det sker ständigt förskjutningar i vad som betraktas som specialistvård. Så långt möjligt ska frågorna lösas lokalt, men när det gäller mer principiella frågor av vikt för hela länet kan de lyftas till styrgrupp äldre. Diskussion om hur frågan kan hanteras fortsättningsvis. Beslut: Frågan lyfts för beredning till palliativa rådet. Ann-Christin Runkvist, områdessamordnare, är landstingets kontaktperson och medverkar i rådet. Hon får i uppdrag att ta med frågan till rådets första möte 2014 och sedan återrapportera till chefsnätverket Ann-Christin aktualiserar punkten till Christina Wessman så att den tas upp på dagordningen. 11. Återrapport om förstudie centrum mot våld. Kerstin Bergman, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor på länsstyrelsen och Lena Andersson, enhetschef för barn, ungdom och familj i Leksand, återrapporterar ärendet. Det gäller frågan om samlade insatser för arbete med kvinnor som är våldsutsatta, barn som bevittnat våld och stöd till män som begått våld. Kartläggning av hur det ser ut idag och hur man ser på ett gemensamt centrum har gjorts och 11 av länets kommuner har medverkat. Alla löser sitt behov antingen själva eller med stöd av andra. Det är önskvärt med likvärdigt stöd och omhändertagande i länet och en samlad kompetens avseende detta område. Länets struktur försvårar ett gemensamt centrum, tillgängligheten för de som behöver stödet blir för liten. Förslag med pilotverksamhet där 3-4 kommuner går samman i en centrumbildning. Kompetenscentrum önskvärt, det behövs ett nätverk för de som arbetar med kvinnofridsfrågor. Förstudierapporten bifogas minnesanteckningarna. Beslut: Arbetsgruppen där Kerstin och Lena ingår, får i uppdrag att arbeta fram ett konkret förslag till pilotverksamhet och kompetenscenter skulle kunna se ut. Kostnadsförslag ska finnas med. Förslaget ska behandlas på chefsgruppen 4 april.

5 5(6) Kerstin Bergman lyfter också frågan om revidering av länsstrategin och den regionala handlingsplanen för socialnämnderna. Varje socialnämnd ska ha en egen handlingsplan. Beslut: Länsstrategin revideras men det behövs ingen regional plan för socialnämnderna utan varje kommun får revidera sin lokala handlingsplan. 12. Strategisk plan 2014 mest sjuka äldre. Chefsgruppen fick planen mycket sent och kan inte fatta beslut om godkännande idag. Planen ska dock godkännas på Välfärdsberedningen 21 februari och tryckas upp innan visionsdagarna 5 och 6 mars. Beslut: Synpunkter på planen skickas via mejl till Christina Wessman senast 19 februari. Dessa vidarebefordras till styrgrupp äldre som avgör om synpunkterna ska beaktas. Information om inkomna synpunkter och tillvägagångssättet ges till Välfärdsberedningen innan de fattar beslut. 13. Reviderad egenvårdsrutin Revidering av egenvårdsrutin har gjorts och ska beslutas av Välfärdsberedningen. Beslut: Rutinen godkänns med vissa språkliga förtydliganden 14. Utlämnande av personuppgifter om personer boende i Säbo patientsäkerhetsrisker Vissa problem har uppstått när det gäller färdtjänst för personer som inte är skrivna på sin adress i särskilt boende. Under mötet framkom att det gäller specifikt Falun. Beslut: Områdessamordnare Hans Liljeberg får i uppdrag att undersöka frågan närmare med primärvårdschefen i Falun och sedan återrapportera till chefsgruppen. Datum för återrapport ej fastställd. 15. Övrigt LSS och hemsjukvård Otydligheter vad som gäller har framkommit. Landstinget har tagit fram ett förslag till förtydligande. Förslaget skickas ut som underlag för diskussion på nästa chefsmöte 14 mars Haschavvänjningsprogrammet HAP Stort tryck på deltagande i programmet som genomförs i Borlänge kommuns regi. Förfrågan om det finns intresse att delta via avtal kommer att göras till andra kommuner. Kartläggning och förslag till förbättring av rehabilitering för vuxna med traumatiska hjärnskador

6 6(6) Landstinget har i uppdrag att arbeta fram förslag till förbättringar i rehabiliteringen av ovan beskrivna målgrupp. En kartläggning ska genomföras och landstinget önskar få med en kommunal representant i arbetet för att hela vårdkedjan ska beaktas. Beslut: Paula Jäverdahl, biträdande socialchef i Säter, utses till kommunrepresentant. Översyn av grundkrav ÖK psykisk ohälsa vuxna Grundkraven skärps och måste beaktas för att prestationsersättning ska utgå. Styrgrupp psykiatri får i uppdrag att se över hur grundkraven ska uppnås. Ansvarig för arbetet blir Stefan Tungström. Processen om ehälsa Underlagsmaterial utskickat till kommunerna enligt tidigare beslut. Ökat söktryck på gymnasial omvårdnadsutbildning Processledare Pernilla Bremer, GYSAM (gymnasial samverkan), där 11 av länets kommuner ingår, har kontaktat RD med önskemål om att flera arbetsplatsförlagda utbildningsplatser ska tillskapas i kommunerna, då söktrycket på omvårdnadsutbildningen ökat så att flera utbildningar skulle kunna startas. Det är mycket positivt med ökat söktryck. Beslut: Frågan om att tillskapa fler arbetsplatsförlagda utbildningsplatser hänskjuts till det regionala vård- och omsorgscolleget och dess ordförande Karin Raninen Jansson. Kartläggningsprojekt när en förälder oväntat avlider Har genomförts i landstinget och visar att till viss del saknas riktlinjer men framförallt rutiner. Arbete med förbättrade rutiner ska göras och för kommunernas räkning med verkar representant för den länsgemensamma socialjouren Christina Wessman Chef utveckling hälsa och välfärd Bilagor 1 Mallar SIP 2 Ekonomisk rapport Förstudie centrumbildning mot våld

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna

Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2013-05-06 Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise

Läs mer

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 IMPLEMENTERING AV ASI (ADDICTION SEVERETY INDEX) INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN FoU- M E DDEL ANDE 2011 :1 SKARAB ORGS KO M M U N AL FÖRBUN D FoU Sammanfattning

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer