Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10"

Transkript

1 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen Sidan 4 Lokal utveckling på lika villkor Sidan 2 Medföljer som bilaga i Dagens Samhälle april 2014 Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8 Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10

2 2 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Foto: Calle Bredberg/ Scandinav Hela Sverige ska leva lyfter fram den kraft som finns ute i byarna, och de framsteg som görs när bybor arbetar tillsammans med kommuner, landsting och privata företag. Hela Sverige ska leva bildades ur en kampanj för landsbygden som involverade stora delar av föreningssverige. Foto: Hela Sverige ska leva Vi åstadkommer förändring! 25 I så många år har vi representerat byalag som arbetar för sina bygder. De svenska storstäderna växer i snabb takt och bostadsbristen och den överbelastade infrastrukturen är ständiga föremål för rikspolitikens uppmärksamhet. Landsbygden levererar resurser till staden i form av energi och mat, men hamnar samtidigt lätt i medieskugga, eller framställs som något exotiskt resmål, alternativt en utdöende boplats. Vi inom Hela Sverige ska leva vet att detta inte är hela bilden av landsbygden. Vi vill lyfta fram den kraft som finns i byarna, och de framsteg som görs när bybor arbetar tillsammans med företag, kommuner och regioner. Detta är extra viktigt i dessa tider när servicen på landsbygden monteras ner och landet klyvs. På många håll i Sverige växer nu smarta vardagssamarbeten och nya strukturer fram genom samverkan bymackar, servicepunkter, företagshotell, lokala turismsatsningar och mycket annat. I 25 år har vi representerat byalag som arbetar för sina bygder. Många kommuner har fått bättre infrastruktur och kommunikationer och blivit mer attraktiva tack vare byalagens initiativförmåga. De kommuner som verkligen har lagt sig vinn om att skapa djupa och jämlika samarbeten med byalag eller våra kommunbygderåd, har också kunnat tävla om vår utmärkelse Årets kommun vann Kristianstad, som verkligen ansträngt sig för att utveckla landsbygden tillsammans med byalagen. Hur deras arbete kring en ambitiös bredbandsstrategi ser ut, kan ni läsa om i denna bilaga. För att en kommun eller ett län ska blomstra krävs det att hela samhället ses som viktigt, landsbygden likväl som stadskärnan. Alla invånare måste känna att de kan delta i den lokala utvecklingen på lika villkor, och att deras röster väger lika tungt, var de än bor. Detta är ytterligare en sak som vi arbetar och brinner för: lokal demokrati som en del av ett framåtsträvande och gemenskapsbyggande arbete. Vi är omåttligt stolta över våra gruppers lokala arbete, deras kreativitet och engagemang och vi tror att deras delaktighet i politiska och praktiska beslut om utveckling på kommunal och regional nivå är den bästa modellen. Så när något behöver förändras och förbättras då vet ni var vi finns. Samverkan med dessa engagerade människor som aktivt påverkar samhället i positiv riktning är vad som kommer att ge den mest framgångsrika utvecklingen! Åse Classon och Staffan Nilsson Ordförande Hela Sverige ska leva Fakta Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet. En lokal utvecklingsgrupp representerar den lokala allmännyttan och arbetar med det som är viktigt för människorna i just den bygden. Det kan vara att ta över skolan, bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden. Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för nära femtio organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. Vår uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Vi är också en organisation som påverkar opinionen, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Vår hemsida: Vi finns på Facebook: facebook.com/helasverige Följ oss på Twitter: twitter.com/helasverige Ring oss på: PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Anders Post FORMGIVNING: Camilla Lindmark REPRO: Bildrepro Sthlm AB OMSLAGSFOTO: Kim Kangas TRYCK: Pressgrannar FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Ulf Malmström, tel VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Linn Hjort,

3 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 3 Y T Nu startar vi Byanätsforum! Ett gemensamt initiativ för att stärka de lokalt byggda och ägda bredbandsnäten Modern elektronisk kommunikation är idag lika viktigt som vägar, vatten och el. Utbyggnaden av bredband på landsbygden är dock en utmaning. En lägre befolkningsdensitet ger sämre kommersiella förutsättningar att klara infrastrukturinvesteringar. Detta gör att bredbandsbyggnationen måste hanteras på ett annat sätt än i städerna där marknaden ensamt står för utbygganden. Den svenska modellen för bredbandsutbyggnad på landsbygden kallas byanätsmodellen. Modellen baseras på involvering av de som bor och verkar på landsbygden. Genom ett lokalt ledarskap kombinerat med stort engagemang och organisering har utbyggnaden av bredband via byanätsmodellen visat sig vara kostnadseffektiv. I många fall möjliggör byanätsmodellen att bredband kan byggas till ett pris som är mindre än hälften av vad en marknadsaktör kan åstadkomma på egen hand. Detta gör att nät kan byggas och drivas till en kostnad som är jämförbar med den i städer och tätorter. Tack vare byanätsmodellen har i nuläget byanät initierat eller färdigställt fiberbaserade bredbandsnät. Totalt uppskattas dessa lokalt byggda och ägda nät täcka in anslutningar. Byanätsmodellen har skapat en folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad. Lokala initiativ, engagemang och förvaltning är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Även om den lokala drivkraften är stark finns stora utmaningar som hotar hela modellen. För de enskilda bya näten som är i färd med att planera eller bygga nät upplevs situationen som allt svårare med komplexa krav och kontinuerliga förändringar i spelregler. Byanätsmodellen har skapat en folkrörelse som gjort avtryck och gör skillnad. Lokala initiativ, engagemang och förvaltning är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. För att skapa balans behövs en motvikt mot byråkratiskt krångel och stelbenthet. Vi ser behov av initiativ för att: synliggöra de lokala bredbandsnäten och deras arbete ge vägledning, råd och stöd åt byanäten skapa en sammanhållen struktur Vi vill med detta annonsera att vi tillsammans med en rad andra aktörer stödjer initiativet till Byanätsforum en plattform av och för byanät. Forumet blir ett komplement till våra befintliga organisationer med fokus på en av landsbygdens viktigaste framtidsfrågor. Vi uppmuntrar alla lokala bredbandsnät i landet som planerar, bygger eller färdigställt sina nät att kostnadsfritt anmäla sitt intresse att delta. Byanätsforum kommer att ge information och synbarhet för byanäten och vara en sammanhållande kraft att räkna med. På organisationernas vägnar Uno Jakobsson, Ordförande för Riksförbundet Enskilda Vägar Åse Classon och Staffan Nilsson, Ordföranden för Hela Sverige ska Leva Åsa Odell, vice Ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund Gordon Hahn, Ordförande för Coompanion Läs mer på Byanätsforums webbplats:

4 4 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Unga i Tornedalen får verktyg att sjösätta sina idéer I Tornedalen är ungdomsarbetslösheten hög och fritidsaktiviteterna få startade Hela Sverige ska leva Norrbotten projektet Ung i Tornedalen. Syftet var att inspirera unga att engagera sig i samhällsutvecklingen och ge dem verktyg för att kunna påverka sin egen livssituation. Med Pajala, Övertorneå och Haparanda som utgångs punkt startade projektet Ung i Tornedalen. Målgruppen har varit de tre tusen unga mellan 12 och 25 år som bor i denna glest befolkade region med långa avstånd. Visionen är att unga naturligt ska kunna påverka samhällsutvecklingen och delta på lika villkor. Det gäller att hitta fram och få verktygen som leder till att idéer blir verklighet, säger projektledaren Anna Tuomas, Hela Sverige ska leva Norrbotten. Vi vill bygga broar mellan unga och vuxna så att de tillsammans kan driva ungdomarnas idéer. Det kan gälla allt från önskemål om en bowlinghall, till ungdomsgård eller upprustning av ett bad. Ida Kreivi Barsk och Frida Niemi startade en mötesplats i Pajala. Här med Anna Tuomas projektledare för Ung i Tornedalen. Foton: Kim Kangas Tillsammans med politiker och andra vuxna går det att nå fram och hitta lösningar. På så vis får de unga ett kontaktnät i vuxenvärlden, och ser att det är möjligt att påverka och genomföra idéer. I förlängningen kan det här öka engagemanget och intresset att stanna och verka på sin hemort. Praktiskt har det gått till så att man samlats ett antal kvällar och diskuterat idéer. Till dessa möten har kommunpolitiker och tjänstemän bjudits in, liksom näringsliv och den ideella sektorn. Ungdomarna har kort presenterat sina idéer och sedan har man satt sig gruppvis för att tillsammans jobba fram lösningar. Metoden att jobba tillsammans gör att allt går snabbare, man hinner inte tappa energi för att saker ska malas genom olika beslutsgångar, säger Anna Tuomas. Ett exempel på konkret resultat är stranden i Pajala central- Fakta Projektägare för Ung i Tornedalen är Hela Sverige ska leva Norrbotten. Finansiärer är: Arvsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting samt kommunerna Haparanda, Pajala och Övertorneå. Det känns som vi bara är i början av något stort. ort som rustats upp ordentligt. Två tjejer, Mimmi Snell och Alexandra Krutrök, lyckades driva igenom en större och upprustad strand, där det även har ordnats med beachvolleyplan. Ett annat exempel på vad den utarbetade metoden resulterat i är en mötesplats för ungdomar i Pajala. Den har tillkommit på initiativ av Ida Kreivi Barsk och Frida Niemi, som båda går i tvåan på gymnasiet. Bakgrunden är att det länge saknats en ungdomsgård i Pajala. De båda tjejerna lyckades hösten 2014 dra igång Mötesplatsen #TGIF i Folkets Hus. Tillsammans med olika föreningar har man haft aktiviteter under ett antal fredagskvällar. Bland annat en mycket uppskattad kulturkväll i december där temat var dans och musik. Största delen av de närmare hundra deltagarna var nyanlända asylsökande som kommit till Pajala, berättar Anna Tuomas, som tillsammans med Annelie Svarvare från Studieförbundet Vuxenskolan har varit stödjande i projektet. En av framgångsfaktorerna för vår metod är att jag funnits tillgänglig för eleverna på skolan i Pajala. De har kunnat komma direkt till mig för att dryfta idéer som sedan kunnat föras vidare. Projekttiden för Ung i Tornedalen är nu över, men Anna Tuomas hoppas att arbetet med att stötta de ungas idéer ska kunna leva vidare i någon form med hjälp av bland annat de kommuner som har varit engagerade. Vi vill nå ännu fler ungdomar i Tornedalen, det känns som vi bara är i början på något som kan växa och bli väldigt stort. TEXT ANDERS POST Längst bak: Ida Kreivi Barsk (svart jacka) och David Jatko (Svart och blå jacka, svart keps). Mitten: Hanna Niemi (rosa jacka), Matteus Mettävainio (svart jacka, grön keps) och Frida Niemi (röd jacka). Näst längst fram: Johannes Tuomas (blå munktröja, grön keps) och Hugo Henriksson (orange tröja, multikolorerad mössa). Längst fram: Cajsa Tuomas (svart jacka).

5 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 5 Dokkasviljan här i EMMA-skolan med bygdens barn. Här arbetar Viljan med att skapa en mötesplats för alla åldrar. Foto: Daniel Olausson Landsbygdsviljor utvecklar Gällivares byar Det ska vara roligt och utvecklande att jobba för sin bygds bästa och att själv få bestämma vad som ska prioriteras. Ett bra exempel på detta finns i Gällivare och projektet Landsbygd i Centrum där Landsbygdsviljan skapades med värdegrunden vilja, engagemang och positivitet att arbeta med dem som vill. Till en början lite trögstartat men rätt snart förstod man syftet och byborna fann charmen i utvecklingsarbetet. Det blev roligt och utvecklande att jobba med bygden när de själva bestämde vad som prioriterades för just den egna byn. Länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva har uppmärksammat det som sker i Gällivare. Att jobba med dem som vill, har spridit sig snabbt i hela Norrbotten. Jag har hela tiden jobbat med inställningen att vi aldrig kommer tvinga någon att vara med i Landsbygd i centrum, för då blir det inte bra. Alla är med är på frivillig basis och av egen vilja, berättar projektledare Jennie Svensson, som flyttat upp från Småland för att testa landsbygdsutveckling i norr. I starten fanns tre Landsbygdsviljor etablerade och vid nyår hade alla sex bygder i kommunen skapat varsin med flera projekt utifrån byarnas egna tankar och prioriteringar. I Soutujärviviljan togs initiativet till ett turismprojekt med ledning av bygdens engagerade turismföretagare. I Ullattiviljan tog man tag i bygdens nedläggningshotade bensinmack och på en månad hade man startat en ekonomisk förening, bildat en styrelse och fått in kronor på 23 dagar. I byn Tjautjas är medelåldern 28 år och man har haft stor inflyttning av barnfamiljer. Här vill man bygga en lekpark och mötesplats för både unga och gamla. Hakkasviljan har startat den ekonomiska föreningen Landsbygdens bostadsförening för att möta upp efterfrågan av hus och lägenheter på landsbygden, och på så vis även säkra skola, lanthandeln med mera. Många goda idéer Idéerna är många och Landsbygd i centrum har gett dem en plats att utvecklas utifrån byarnas prioriteringar. Landsbygdsviljan har blivit en metod som bidrar till hållbar lokal utveckling som genomsyrar allt och alla, från minsta byns invånare till ledningen i kommunen. I kommunen har man utsett kontaktpolitiker och kontakttjänstemän för landsbygden. Deras uppgift är att handlägga landsbygdsfrågor och idéer samt stötta kommunens landsbygdssatsningar. Jennie Svensson är positiv till satsningen då alla förvaltningar delvis är inblandade i bygdernas arbeten. Projektledare Jennie Svensson arbetar med landsbygden efter deras egna vilja och prioriteringar. Har man inte hela kommunen med sig i arbetet blir det svårt att ta sig framåt, men med kontaktpersonerna så har vi kommit mycket längre, något som invånarna på landsbygden också uppskattar, berättar Jennie Svensson. I spåren av landsbygdsprojektet har samarbete med andra parter också vuxit fram. Exempelvis Tomtarnas Vinterspel och adventsfirande i centrum, arrangemang som genomförts i samverkan med turistorganisationen Visit Gellivare Lapland. Adventsfirandet blev för övrigt ett stort genombrott för byarna, då man varje lördag under hela december ordnade aktiviteter på stadens torg med lokala produkter, hantverk och lotterier. Planerna är att detta ska bli en återkommande aktivitet. Konceptet har också resulterat i att filmbolaget Cre8it valt att göra en dokumentär som följer Jennie ut på landsbygden och dokumenterar arbetet med Landsbygdsviljan. Filmen ska förhoppningsvis bidra till att inspirera andra kommuner, organisationer och lokala grupper i resten av landet.

6 6 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Med musiken som täckmantel för lokal utveckling I våra studios lär man sig göra musik och producera. Man får någonstans att vara. Och man lär sig också läsa, skriva, uttrycka sig, stå på scen, ta plats. Man växer. Utvecklas. Helt plötsligt kontaktar ungdomarna kommunen, håller koll på vad som behövs i föreningslivet, siktar högre, får jobb, skapar jobb, tar ansvar, utvecklar samhället. Musiken driver ungdomarna och mig, absolut, men den gör så mycket mer också. Jordbro, Upplands Väsby, Tyresö, Skogås, Ösmo och Nynäshamn. En musikstudio på varje plats. Verksamheten växer. När Pa Modou Badjie började som verksamhetsutvecklare inom Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm för några år sen fanns det en studio i Jordbro. Numera reser han kors och tvärs över Stockholmsregionen för att jobba med fler ungdomar och fler studios. Det är en dröm som gått i uppfyllelse. Vi är många som jobbar så hårt för det här. Ett tag hann jag inte med mig själv. Men nu har jag anställt många, ungdomar som förut var med i föreningsverksamheten och hängde i studion, de är anställda nu, säger Pa Modou. Han berättar om ungdomar med musikintresse, ungdomar som varit med i Studieförbundet Vuxenskolans hiphop-verksamhet, som suttit i studion och sen fått jobb. Antingen inom SVs verksamhet eller på andra ställen. Musikintresset är som en täckmantel för annan utveckling också, förklarar Pa Modou. I våra studios lär man sig göra musik och producera. Man får någonstans att vara. Och man lär sig också läsa, skriva, uttrycka sig, stå på scen, ta plats. Man växer. Utvecklas. Helt plötsligt kontaktar ungdomarna kommunen, håller koll på vad som behövs i föreningslivet, siktar högre, får jobb, skapar jobb, tar ansvar, utvecklar samhället. Musiken driver ungdomarna och mig, absolut, men den gör så mycket mer också. Musiken driver ungdomarna och mig, absolut, men den gör så mycket mer också. Pa Modou Badjie Han vet vad han pratar om. När han var yngre var det han som ville göra musik och stötte ihop med en verksamhetsutvecklare inom Studieförbundet Vuxenskolan som fångade upp hans intresse. Lennart Zethzon lärde mig allting. Det var så det började. Han litade på oss, satte sig ner med mig och mina kompisar. Om ni bildar en förening, då kan jag hjälpa er, det var så han sa. Sagt och gjort. Gruppen Panetoz skapade musikföreningen Vägen Ut Vi Unga för att förbättra sin egen och andra ungas möjligheter till en meningsfull fritid i Jordbro. Det gick över förväntan. Allt blev mycket större än vad vi trodde, vi jobbade på i studion och Panetoz kom på topplistorna med låten Dansa Pausa. Jag fick ta över hiphopverksamheten inom SV och blev anställd. Pa Modou och hans medarbetare ser numera till att studiorna är öppna även på skolloven, då många ungdomar behöver någonstans att vara. De syns och hörs också i sociala medier, ordnar festivaler och utbyten med ungdomar i andra delar av Sverige. Finns det något nästa steg? Vi har fem studios nu. Nynäshamn är den senaste. Men behovet är större. Det finns så många ungdomar som behöver någonstans att vara där de blir sedda. Vi skulle kunna utöka på en massa andra platser också, säger Pa Modou Badjie. Foto: Thron Ullberg Hallå där! Helén Pettersson, förbundsordförande i ABF Vad är du mest stolt över när det gäller ABF? I mina ögon utgör den radikala folkbildningstraditionen en grund i vårt samhälle. Vår idé som handlar om att ge människor möjlighet att nå nya kunskaper och växa tillsammans är demokrati och samhällsförändring i praktiken. Vi ger de människor som står längst ifrån makt och inflytande möjlighet att delta i samhällsbygget. ABF gör genom alla deltagare, cirkelledare och mångfald av verksamheter världen till en lite bättre plats varje dag. Det är stort. Berit Danielsson, förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan Vad är du mest stolt över när det gäller Studieförbundet Vuxenskolan? Att vi är så spridda över landet. Vi finns nästan överallt. Det spelar stor roll. Vi står för kulturlivet på många platser. Jag är också väldigt stolt över vår ungdomsverksamhet och vårt arbete med människor som har olika typer av funktionsnedsättning. Vi ökar människors möjlighet till egen makt. Namn: Pa Modou Badjie Ålder: Fyller 32 i år. Men, ah, jag känner mig som 18 med ungdomarna, som 40 när jag är hemma, som på gymmet skrattar Pa Modou. Bor: Farsta Strand Gör: Är verksamhetsutvecklare med inriktning på hiphop hos Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Syns och hörs också i bandet Panetoz. Anställd sedan: 1 augusti 2007 Mest stolt över: En studio har blivit fem. Jag ser hur unga människor växer med musiken. Jag har inte kunnat rädda alla tyvärr. Men en del. Jag ser hur de klarar sig själva och kommer in i samhället.

7 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 7 Deltagare Folkbildning från förort till landsbygd För drygt två år sedan tvingades Hani Shabanour fly sitt hemland Iran. Han lämnade livet i mångmiljonstaden Teheran under kaosartade former och kom som asylsökande till Kopparberg utanför Örebro. Under de elva långa månader då han väntade på sitt uppehållstillstånd blev ABF på orten en viktig hjälp. Idag är han själv anställd där och ansvarig för verksamheten Mötesplatsen. Nästan allt jag lärt mig om det svenska samhället och arbetsmarknaden har jag lärt mig här. Jag tänker lite på mig själv som ett barn, som kom till Sverige och växte upp med hjälp av ABF. Det är ett nytt land, med ett nytt språk, nya människor, nya regler. Det är mycket man behöver veta Deltagare i ABF och SV av deltagarna får en vän för livet 25% 76% av cirkeldeltagarna blir sugna på att lära sig mer Nästan allt jag lärt mig om det svenska samhället och arbetsmarknaden har jag lärt mig här. Hani Shabanour Idag ansvarar Hani bland annat för verksamheten Mötesplatsen dit man kan få komma för att använda internet, dricka en kopp kaffe, få hjälp med praktiska saker som att ställa sig i bostadskö eller få information om hur man skaffar ett svenskt körkort. Jag hjälper människor med ungefär de saker jag har gått igenom själv. Det är många som kommer hit till Sverige som verkligen vill lära sig saker och som vill praktisera och få arbete. Men då måste man kunna språket och lära sig arbetsmarknaden, annars går det inte. Varje dag Arrangemang startar 400 arrangemang i ABF och Studieförbundet Vuxenskolan 400 om runt i Sverige Hani Shabanour, som jobbar med ABFs Mötesplatsen och som cirkelledare i Kopparberg, om sin allra första tid i Sverige. Läs mer på abf.se Scandinavium X 4 Om ABFs och SVs cirkelledare samlades på en och samma plats skulle det fylla Scandinavium nästan fyra gånger om. 37X Det skulle krävas nästan 37 vanliga X2000-tåg för att frakta våra cirkelledare från Göteborg till Stockholm. Varje timme: 16 föreläsningar och kulturprogram Över hela Sverige, varje timme, dygnet runt, 365 dagar om året - påbörjas nästan 16 föreläsningar och kulturprogram i ABF och SV! Siffror från Läs mer på och

8 8 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA I Kristianstad jobbar bybor och kommunen tillsammans för att nå ett högt bredbandsmål. Foto: Claes Sandén Kristianstad satsar stort på fibernät till byarna Utbyggd digital infrastruktur är en av förutsättningarna för att landsbygden ska kunna leva och utvecklas i konkurrens med de större städerna. Utvecklingen inom det här området går olika snabbt i landet. Han anser att bredband är en viktig investering för framtiden. Ny digital teknik är inte bara önskemål från näringslivet, säger Fredrik Lager, landsbygdsamordnare i Kristianstads kommun. Det handlar mycket om social tillgänglighet med utvecklad service inom offentlig förvaltning och sjukvård, exempelvis vård i hemmet. Men för att målet 100 Mbit 2020 ska bli verklighet så krävs Fredrik Lager även ett engagemang från byarna som ligger utanför tätorterna. Utbyggnaden av fibernätet är prioriterat i de flesta kommuner så alltså även i Kristianstad, som utsågs av Hela Sverige ska leva till Årets kommun 2014, för sitt ambitiösa arbete med att utveckla landsbygden. För att underlätta bredbandsprocessen ute i byarna har kommunen en person anställd som man kan konsultera. Ett öppet och utbyggt fibernätverk måste göras i samarbete med ekonomiska fiberföreningar och byalag, säger Fredrik Lager. Det finns ett antal huvudlinor med fiberkabel som går genom kommunen, och sedan gäller det för byn att gräva och dra fram till varje fastighet. Vi har ett tiotal fiberföreningar som är igång. I norra delen av kommunen var man tidigt ute, vilket sedan har gjort att fler och fler följt efter. Dessutom har samverkan inom fiberdragningen främjat samarbete även inom andra områden i den lokala utvecklingen, säger Fredrik Lager. TEXT ANDERS POST 95 procent av Kristianstads kommuns invånare ska ha möjlighet att få 100 Mbit år Foto: Claes Sandén Dörrknackning och informationsmöten samlade byborna Hans Nilsson är lantbrukare och bor i Skepparslöv i Kristianstads kommun. Han har på eget initiativ fått upp intresset i byn för att komma igång med fiberdragningar och därmed snabbare uppkopplingar. Men det har varit en lång och ganska mödosam process berättar han. Bredbands - utbyg g- naden är en framtids investe ring. Jag började för ungefär två år sedan att knacka dörr hos alla 163 hushåll här i byn. En del har ju uppkoppling via telefonledning, men då bara 5 Mbit. Andra är inte så intresserade, vilket jag kan förstå om man inte alls använder sig av datorer. Skepparslöv är en småort som ligger vid foten av Nävlingeåsen med utsikt över Kristianstadsslätten. Här finns även en välbesökt golfbana. Här i byn bor många barnfamiljer och vi har en ganska livlig bygemenskap, säger Hans Nilsson. Att ha bra internetuppkoppling är nödvändigt om vi ska hålla liv i landsbygden. Förutom hembesök har informationsmöten arrangerats tillsammans med kommunen vid fyra tillfällen. Nu är intresseanmälningarna uppe i över 60 procent, vilket krävs för att processen ska kunna påbörjas. Vi hoppas få igång kabelgrävningar under nästa år, säger Hans Nilsson, som tycker att utbyggnaden av bredband i landet borde vara en angelägenhet för regeringen, istället för att överlåtas åt enskilda initiativ. Bredbandsutbyggnaden är en framtidsinvestering, speciellt på landsbygden. Vid försäljning är det efterfrågan på de fastigheter som har bredband, vilket kan bidra till en levande landsbygd. TEXT ANDERS POST Vi hoppas få igång fibergrävningar under nästa år, säger Hans Nilsson från byn Skepperslöv. Foto: Privat Fakta här finns hjälp för fiberföreningar Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger egna bredbandsnät. Forumet utgör en plattform och vill samla byanäten i en gemensam organisation. Alla byanät i Sverige är välkomna som medlemmar. Över byalag och aktivitetsgrupper har idag tagit initiativ till att bygga lokala bredbandsnät. Tillsammans har de anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka hushåll och företag. Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt diskutera utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Här finns information: Telefon: E-post: Bredbandsforum, PTS, Box 5398, Stockholm

9 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA 9 Bra integration kan få landsbygden att leva Det finns mycket som kan göras för att asylsökande och nyanlända ska få enklare vägar in i det svenska samhället. Inger Kraft Etzler har skrivit en rapport med många förslag på hur integra tionen i en kommun kan fungera bättre. Det finns massor av brister när vi tar emot flyktingar och asylsökande, säger Inger Kraft Etzler. Hon har skrivit en rapport som tar upp olika tips och råd som kommuner, och inte minst berörda myndigheter, kan ha nytta av för att göra integrationen både humanare och mer effektiv. Bakom rapporten står Hela Sverige ska leva Jämtlands län genom Leader 3sam. Den tar upp många exempel på hur flyktingar och asylsökande upplever sin situation i speciellt Strömsunds kommun, där Inger Kraft Etzler själv Inger Kraft bor nära byn Etzler Backe. De system som finns nu vid integration är alldeles för fyrkantiga, vilket jag själv har konstaterat i mitt engagemang i Fjällsjö Framtid. Det är en utvecklingsgrupp där I byn Backe har lokalbefolkningen ordnat språkcafé och lyckats få praktikplatser till nyanlända flyktingar. Foto: Privat vi bland annat ordnat språkkafé (som drivs av frivilliga krafter) för nyanlända till byn Backe. Vi upptäckte att behoven hos flyktingarna var enorma. De behöver hjälp med praktiskt taget allt från nätuppkoppling till tolkhjälp, kopiering och översättning av blanketter. Inger Kraft Etzler betonar att det är lokalbefolkningen som med frivilliga insatser får ta ett stort ansvar, utan någon utbildning i de frågor som uppstår. I rapporten poängteras bristen på samordning mellan statliga, kommunala och ideella insatser. Exempelvis information till lokalsamhället om vilka flyktingar som kommer, och när de kommer. Gärna med uppgifter om vilka kunskaper och yrken de nyanlända har, vilket skulle underlätta att skapa sysselsättning. I Backe har man lyckats få fram praktikplatser, exempelvis i ICA-affären. Att flyktingarna får sysselsättning och syns på ett positivt sätt ute i samhället förhindrar dessutom falsk ryktesspridning och främjar kommunikationen mellan flyktingarna och byborna. Inger Kraft Etzler tar upp språkundervisningen där hon ser stora brister som borde kunna åtgärdas. De som bor i Backe har sex mil till Strömsund där man studerar SFI. Bussturerna är glesa, vilket gör att de får gå sysslolösa i timmar i väntan på hemfärd. Varför inte flytta en lärare dit där människorna bor, istället för att ett femtiotal personer ska bussas därifrån. Det är framförallt de som tar hand om barnen, alltså kvinnorna, som förlorar på transportsvårigheter. Inger Kraft Etzler menar att samhället bör ta vara på den kraft som asylsökande människor besitter. Vi måste ge förutsättningar, genom till exempel stöttning av de företag som finns på landsbygden så att de vågar ta emot praktikanter. Det krävs ansträngningar för att dessa människor ska stanna Några tips och råd för enklare och fungerande integration Svenskundervisning från första dagen. Svenskundervisning på den ort där flyktingarna bor, vilket särskilt gynnar kvinnor med barn. Förse mötesplatser med datorer (för att använda till svenskundervisning via nätet) och internetuppkoppling. Fråga flyktingarna själva om deras behov och önskemål. Ge kunskap och information till de ideella krafterna/utveckla och utbilda mentorer lokalt. Stötta och ge ekonomi till lokala ideella krafter som är en stark länk för integration. Samordna statliga, kvar på landsbygden, och här har kommunernas utvecklingsbolag och näringslivsenheter ett viktigt och stort uppdrag, säger Inger Kraft Etzler. Rapporten kan beställas av: TEXT ANDERS POST kommunala och ideella insatser. Skapa praktikplatser snabbt. Informera lokalsamhället om vilka flyktingar som kommer, och när. Sprid goda initiativ och exempel. Vi levererar modern postservice i hela landet Vi vet att det vi håller på med är enormt viktigt för våra kunder. Vi vet vad det betyder om gratulationskortet från mormor inte kommer fram till åttaårsdagen eller om en reservdel till en stillastående maskin inte kommer fram tid. PostNord är ett ungt företag men vi har mer än 400 års erfarenhet av det vi gör. Är det något vi kan så är det att se till att sak kommer fram, i rätt tid och till rätt plats. Varje dag delar brevbärare ut posten till Sveriges hushåll och företag. De som handlar på nätet kan hämta ut sina paket på något av PostNords utlämningsställen. Mindre paket kommer direkt i brevlådan. De som bor utanför tätort får besök av lantbrevbäraren utmed någon av de fler än lantbrevbärarturerna runt om i landet. I många fall är det vi som ser till att det finns varor på hyllorna i butikerna. PostNord är det ledande logistik- och kommunikationsföretaget i Norden. Hos oss arbetar personer som brinner för att leverera. Oavsett om det är ett brev som ska till grannen, ett paket som kommer från andra sidan jordklotet eller en komplett logistiklösning. Vi levererar.

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa Maj 2013 Innehåll Föreningslivet och Europa av Kent Johansson

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT

PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT 2014 1 INNEHÅLL: PROJEKT Projektbeskrivning för Lokalt driven landsbygdsutveckling 4-8 METOD Arbetssätt och metoder i projektet

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3.

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3. Seminarier Fredag den 7 maj Tidszonerna är utmärkta med olika färger för att ge dig en bättre överblick. Tidszon 1 Tidszon 2 Tidszon 3 Tidszon 4 Tidszon 5 Kl 1030-1100 Kl 1115-1145 Kl 1200-1230 Kl 1245-1315

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer