SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt"

Transkript

1 SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt

2 SJ på 2 minuter SJ på 2 minuter SJ är ett kundnära, modernt och lönsamt reseföretag som står för 55 procent av den totala tågtrafiken i Sverige. Varje dag reser personer på 700 tåg med SJ. Antalet medarbetare är cirka Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljö val. Vi köper 100 procent förnybar el från vatten- och vindkraft för att driva tågen i Sverige. De finansiella resultaten 2010 visade en netto - omsättning på 8,6 miljarder kronor. Soliditeten uppgick till 48 procent och översteg därmed ägarkravet om 30 procent. Avkastning på eget kapital uppgick till 6,7 procent. SJ expanderar både i Sverige och utomlands gällande egentrafiken. Under 2010 utökades trafiken till Köpenhamn med avgångar till Odense. I Sverige har vi utökad trafik mellan Stockholm och Umeå och mellan Örnsköldsvik och Umeå. Kassaflöde från den löpande verksamheten Marknadsandelar transportslag 2010, resor mil Marknadsandelar transportslag 2010, resor mer än 30 mil Buss 5 % Flyg 1 % Tåg 15 % Exklusive resor till och från N Norrland Buss 3 % Flyg 19 % Bil 79 % Bil 53 % Tåg 25 % Källa: Turistdatabasen Källa: Turistdatabasen Utsläpp CO 2 (koldioxid) Kg Avkastning på eget kapital, % Nöjd-Kund-Index Mål 10% ,001 0 Tåg 1) Buss Bil 1) Enkelresa Stockholm Göteborg Flyg ) Mål )

3 Viktigaste händelserna under 2010 Viktigaste händelserna under 2010 Under de extrema vintermånaderna drabbades SJs kunder av förseningar. Detta resulterade för SJs del i extra kostnader på MSEK 362. Skadade tåg samt kompensation till kunderna utgjorde de största posterna. Vårt effektiviseringsprogram har sedan start 2009 inneburit besparingar på MSEK 500. Målet är MSEK 650 för Extra intäkter till följd av askmolnet och inställda flyg under april uppgick till MSEK 66. Genom extrainsatta vagnar på existerande avgångar lyckades SJ kraftigt utöka antalet platser och därmed antalet resenärer. Vinterförberedelser enligt ett 80-punktsprogram har till största delen genomförts som planerat. Ny och förbättrad restidsgaranti införs. Garantin innebär att kunden har en möjlighet att välja kontant ersättning eller värdebevis. Tågolyckan i Kimstad inträffade den 12 september. Ett arbetsfordon kolliderade med ett X 2000-tåg på väg från Stockholm mot Malmö. 15 personer skadades, varav tre allvarligt. En kvinna avled senare på sjukhus. X 2000-flottans balkar har renoverats vilket har påverkat utbudet. Hastigheten reducerades och det påverkade punktligheten. SJ och Deutsche Bahn Regio startar Botniatåg som bedriver den upphandlade persontrafiken på sträckan Örnsköldsvik Umeå. SJ öppnar ny enhet i Karlstad. Denna är ett resultat av SJs satsning på trafiksystemet i hela regionen och ett nav för vår trafik, till exempel till Norge. 40 nya SJ-medarbetare kommer att vara stationerade här. SJs nya snabbtåg är på väg till Sverige. Första tågen testas nu i Västerås och sätts successivt i trafik med start under senare delen av En tågolycka inträffade i norska Skotterud den 1 ok tober. Inga personer skadades allvarligt, men ett 30-tal resenärer fick lindriga skador och många chockades svårt. Parallellt med den norska haverikommissionens utredning genomförde SJ en besiktning av alla SJs över vagnshjul på loktågen. SJs nya snabbtåg

4 Investeringar Femårsöversikt Finansiellt 2010 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (8 741). Intäkterna har påverkats negativt av extremvinter under första och fjärde kvartalet. Till viss del kompenserades detta genom positiva intäktseffekter av Eyjafjallajökulls utbrott i början av andra kvartalet. Koncernens rörelseresultat blev MSEK 439 (629). Extremvinter under första och sista kvartalet har haft en negativ resultatpåverkan om totalt MSEK 362. Under andra kvartalet påverkades resultatet positivt med cirka MSEK 66 med anledning av vulkanutbrottet. Tredje kvartalets resultat har påverkats av kostnader för åtgärder som genomförts för att stärka leveranskvaliteten och förbättra kundservicen. Årets resultat Soliditet 294 MSEK 48,4 % Nyckeltal, belopp i MSEK Finansiella nyckeltal Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 5,0 7,2 8,8 9,9 8,8 Årets resultat Avkastning på eget kapital (%) 6,7 11,2 13,5 13,8 11,5 Soliditet (%) 48,4 41,0 40,4 36,6 33,2 Investeringar Medelantalet anställda Operativa nyckeltal Utbud och beläggning SJ Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 37,8 36,3 40,1 38,4 37,4 Årets resultat Soliditet, % Nettoomsättning, MSEK Mål 30%

5 Innehåll Vd har ordet 2 Det tuffa Reseprocessen 6 Infrastrukturen 8 Frågor till infrastrukturministern 9 Kunder och koncept 10 Från uppdrag till ansvar 12 Vision, affärsidé, kärnvärden 14 Strategier 18 Kvalitet 20 Effektivitet 30 Expansion 34 Medarbetare 39 Det hållbara 43 Styrelse 46 Ledning 47 Ordförande har ordet 48 Förvaltningsberättelse i korthet 50 Bolagsstyrning i korthet 52 Dotterbolag 53 Rapporttillfällen Delårsrapport januari mars i april 2011 Delårsrapport januari juni i augusti 2011 Delårsrapport januari september i oktober 2011 Bokslutskommuniké i februari 2012 Årsredovisning 2011 vecka Rapporter 2010 SJ publicerar för 2010 Årsredovisning i två delar: En Årsöversikt och en Finansiell rapport. Dessutom publicerar SJ en Hållbarhetsredovisning och en Bolagsstyrningsrapport. Rapporter kan beställas från: SJ AB Kommunikation, Stockholm, Samtliga rapporter är tillgängliga på Vid frågor hänvisas till SJs Presstjänst, Årsredovisningen har producerats av SJ i samarbete med Publicera Information AB. Layout och illustration: Dan Larsson. Grafisk produktion: Nina Gylling. Foto: Patrik Engström, Stefan Nilsson, Alexander Pihl, Dag Lindgren, Trafikverket, Bombardier. Tryck: Strokirk-Landströms. Tack till kunder och medarbetare som medverkat i vår årsredovisning. Å r s ö v e r s i k t 1

6 Vd har ordet Utmaningarnas år och möjligheternas! Det här året kommer att bli historiskt med alla köld- och snömängdsrekord som noterades. SJ klarade under rådande omständigheter inte av att leverera mot våra kunder så som vi ska. Därför startade vi arbetet med vår största kraftsamling någonsin, ett 80-punktsprogram för att bättre kunna ta hand om våra resenärer i störda lägen. Vi har ännu inte gått i mål med allt vi föresatt oss, men förbättringarna har gett och fortsätter att ge resultat. D e extrema vintermånaderna under 2010 blev utmanande. Vi levde helt enkelt inte upp till våra kunders förväntningar och många drabbades av försenade eller inställda tåg. Därför har vi lagt mycket kraft på att bli bättre inom en rad områden. Det största interna projektet under året har varit vårt förbättringsprogram, som ska göra att vi förebygger och hanterar trafikstörningar på ett effektivare sätt. Förenklat kan man säga att vi jobbat med både hård- och mjukvaran, med teknik och fordon samt med arbetsprocesser, servicerutiner och kundbemötande. Allt för att minimera fel och brister ifrån vår sida. Sammanlagt handlar det om ett 80-punktsprogram som ska höja vår prestationsförmåga under svåra trafikförhållanden. Vår trafikledning har omorganiserats och förstärkts med cirka 40 personer vars uppdrag är att säkra att resenärerna tas omhand på bästa möjliga sätt vid störningar i trafiken. De ansvarar för att beställa ersättningstrafik, mat och dryck, stödja kollegorna ombord på tågen och mildra effekterna av en störning så långt det är möjligt. Utöver de utbildningar vi genomför varje år har vi under året särskilt satsat på utbildningar för frontlinjemedarbetare. Cirka personer har utbildats för att bättre kunna ta hand om resenärerna vid störningar och cirka 300 har tränat i skarpt läge vid vår träningsanläggning i Hagalund. Detta bidrog till att trafikstörningarna i december hanterades mer strukturerat än i början av året. Det bekräftas också i de kundundersökningar som gjorts. Det visar hur viktigt det är med omtanke och ett bra kundbemötande. 2 2 S J Å r s r e d o v i s n i n g

7 Vd har ordet Infrastrukturen en stor utmaning Merparten av problemen i tågtrafiken är kopplade till brister i infrastrukturen det vill säga spår, växlar, kraftförsörjning och signalsystem, som ligger utanför SJs ansvarsområde. Att komma tillrätta med dessa problem är sannolikt den största utmaningen av alla för svensk järnväg. Här måste Trafikverket och politiker bidra. Självklart kommer SJ att ta ansvar för de områden där vi har möjlighet att påverka och medverka på ett konstruktivt sätt för att stärka järnvägen som varumärke. För oss är det avgörande att kunderna känner förtroende för tågtrafiken och att den förknippas med trygghet och tillförlitlighet, oavsett årstid och väder. I efterhand tycker jag att vi, särskilt i slutet av året, hanterade situationen på ett tillfredsställande sätt. Jag tänker då på de områden vi som tågoperatör kan påverka nämligen, service, bemötande och information till kunderna. Fortsatt expansion SJ uppvisar, trots hårt vinterväder i början såväl som i slutet av året, en god lönsamhet. Resultatet försämrades dock med dryga 350 miljoner kronor på grund av de trafikstörningar all snö och kyla gav upphov till. Långsiktigt ser vi ändå en fortsatt positiv utveckling för tågresandet i allmänhet och för SJ i synnerhet. En av årets mest spännande satsningar är vår expansion på den danska marknaden, som gjort Köpenhamn till en ny knutpunkt i SJs verksamhet. Under 2010 hade Köpenhamn 14 avgångar per dag till Stockholm och Göteborg. Dessutom bedriver vi numera trafik mellan Odense och Köpenhamn, vilken kopplar ihop Odense med flera destinationer i Sverige. Ett annat viktigt steg i denna satsning är vår nya resebutik på Köpenhamns Hovedbanegård. Butiken blir navet för fortsatt expansion i Danmark och vidare ned mot kontinenten, där målet på sikt är tågtrafik till större europeiska städer som Bryssel och Hamburg. Den här ambitionen är viktig eftersom den markerar att vi vill någonting mer, att vi hela tiden vill utvecklas, växa vidare och erbjuda resenärerna fler alternativ. För den trafik som Norrtåg har upphandlat har vi tillsammans med tyska Deutsche Bahn startat ett gemensamägt bolag, Botniatåg. SAS är också en viktig samarbetspartner. Vi har utvecklat kombinerade tjänster för tåg- och flygresor; ett resekoncept som byggs ut ännu mer under Redan idag är vi Sveriges största resebyrå för inrikesresor. Siktet är inställt på att bli ett resevaruhus, där fler tjänster kan kopplas till tågaffären som är och förblir vår kärnverksamhet. Under 2010 har vi utökat erbjudandet av evenemangsbiljetter. Därmed kan tågresan kombineras med teater-, sport- eller konsertupplevelser runt om i landet. Vi har unika möjligheter att erbjuda denna typ av tjänster. SJ har 32 egna resebutiker i Sverige och återförsäljare, som gör det enkelt att ta del av vårt utbud. Utmanande konkurrens Den 1 oktober 2010 avreglerades marknaden för persontågtrafik i Sverige. Det lär dock dröja ytterligare två eller tre år innan vi ser större konkreta effekter av förändringarna. Vi är väl förberedda. Konkurrens är bra och egentligen inte något nytt för oss. Under lång tid har vi konkurrerat inte bara om uppdragstrafiken i länen utan med bilen, bussen och flyget och vi känner oss väl rustade också för tågkonkurrensen. Våra fördelar ligger i att kunna erbjuda ett stort heltäckande trafiksystem, priser som styrs av efterfrågan och ett omfattande sälj- och distributionssystem. Därtill har SJ en god finansiell ställning som vi bland annat använder till att köpa nya och moderna tåg, utbilda och träna vår personal samt utveckla erbjudanden och samarbeten. Våra nya tåg som sätts i trafik successivt från och med i höst är ett exempel på viktiga investeringar. Tågen erbjuder bästa möjliga komfort samt har också så kallade infotainmenttjänster ombord, som kommer att förhöja reseupplevelsen ytterligare. Apropå investeringar så knyter vi även stora förhoppningar till ett beslut om nya höghastighetståg, som SJs styrelse nu studerar förutsättningarna inför. Därmed skulle SJ på sikt kunna ersätta delar av X 2000-flottan. Storartade insatser Under 2010 har SJs medarbetare i frontlinjen, det vill säga alla de som arbetar ombord på tågen, i butiker men också de som jobbat med fordonsunderhåll och trafikplanering, arbetat under extremt svåra förhållanden. Sammantaget har alla gjort storartade insatser, många gånger långt över förväntan. Till kunderna vill jag säga att SJs ambition är att vara Sveriges bästa och mest pålitliga tågoperatör detta har varit extra svårt under vintermånaderna Jag kan ändå garantera att vi gör allt vi någonsin kan för att ge Er en så trygg och tillförlitlig tågresa som möjligt. Nu ser jag fram emot ett givande 2011 tillsammans med Er och hoppas som alltid att SJ är Ert förstahandsval när ni planerar nästa resa. Jan Forsberg Verkställande direktör Å r s ö v e r s i k t 3 3

8 Det tuffa 2010 Brett program med 80 förbättringar Om något ska gå som tåget så kan man ju tycka att det borde vara just tåget. Men så har det tyvärr inte varit under året som gått. Tåg har stått stilla, ersättningstrafiken inte räckt till, informationen har varit bristfällig och ibland till och med felaktig. Det duger inte. Därför gör vi nu allt vi kan för att bli bättre. Under 2010 påbörjade vi vårt största förbättringsprogram någonsin. Många av förändringarna är sådana, som du som reser med oss, inte ens ska märka. Tågen ska helt enkelt fungera och komma i tid, men vi vill ändå gärna berätta om vad vi gör. Färre fordonsfel, snabbare trafikinformation, nöjdare kunder. Det är något av innehållet i det förbättringsprogram vi tog fram Vi lät göra en analys om hur vi klarade av vintern och baserade programmet på den. Programmet innehåller 80 förbättringsåtgärder inom sex områden: Kundbemötande, Trafikledning & Kundgrupp, Trafikinformation, Reduceringar, Fordon och Restidsgaranti. Slutmålet är ett SJ som förebygger trafikstörningar på ett effektivare sätt och är bättre rustat att möta kunderna om störningar trots allt inträffar. Färre fordonsfel Vårt mål är att minska förseningarna på grund av fordonsfel med 75 procent. Därför har tågen vinterrustats för att klara snö och kyla bättre. Vi har satsat på förebyggande åtgärder för att minska isbildning, men även byggt ut kapaciteten för avisning av lok och vagnar. Dessutom har vi arbetat med att fryssäkra toaletterna ombord. Hjulskador är ett annat viktigt område. Under året har kapaciteten för att hantera sådana skador byggts ut. Samtidigt ska fler hjulset finnas i reserv för snabbare utbyten. Våra X 2000 görs också krocktåligare genom att noskonerna byggs om för att klara till exempel viltolyckor. Bättre kundbemötande Medarbetarna ombord på tågen och i våra resebutiker är vår frontlinje. Därför har vi lagt mycket kraft på att stödja dem, bland annat via utbildningar och utökade mandat så att de enklare kan fatta beslut och lösa problem vid trafikstörningar. Temat i utbildningarna har varit Nöjd kund Mitt ansvar. Det betonar vilken stor betydelse varje medarbetare har och hur viktigt bemötandet är i kontakten med kunderna. Utbildningen i kundbemötande har omfattat med arbetare. Beredskapen har höjts vid våra Contact Centers. Vid trafikstörningar kan vi snabbt sätta in mer personal i vår telefon- och webbservice. På större stationer mobiliserar vi med kort varsel ett stort antal trafikvärdar, som hjälper kunderna tillrätta och svarar på frågor. Stödjande kundgrupp SJs trafikledning har organiserats om. En ny Kundgrupp har skapats, som vid en trafikstörning bland annat arbetar med kundomhändertagandet. Målet är att mildra och dämpa effekterna av en sådan störning. Kundgruppen ska till exempel säkra flödet av information, hantera ersättningstrafik samt tillgången på mat och dryck ombord, medverka i eventuella evakueringar samt se till att personalen ombord har rätt förutsättningar i sitt arbete. Roller och ansvarsområden ombord har också tydliggjorts och medarbetarna har fått tillgång till fler kommunikationsverktyg. Rätt information Rätt information i rätt tid, i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Det är målet för trafikinformationen. För att säkra detta har vi ett nytt avtal med Trafikverket, som har en nyckelroll i den här hanteringen. Dessutom förbättras arbetsverktygen för ombordpersonalen och på sikt utvecklas fler mobila tjänster. Våra sms-tjänster byggs ut och ska även börja användas i pendlingstrafiken. Resenärerna ska få en mer enhetlig informa- 4 S J Å r s r e d o v i s n i n g

9 Det tuffa 2010 tion, som täcker hela resan, oavsett om den lämnas via Trafikverkets eller SJs kanaler. Det gör att informationen kring störningar blir snabbare och prognoserna mer träffsäkra. Effektivare trafikledning Trafikledningen har även utvecklats. Verksamheten har organiserats om samtidigt som bemanningen utökats. Vi har också satsat stort på utbildning och övningar. Dessutom har roll- och ansvarsfördelningen blivit tydligare. Det har givit oss en trafikledning som gör bättre analyser, fattar snabbare beslut och som ombordpersonalen har enklare att nå i akuta lägen. Färre tåg ökad framkomlighet SJ kan dra ned på antalet fordon för att säkra framkomligheten i särskilda situationer. Denna typ av reduceringar görs till exempel vid extrema väderförhållanden, vid myndighetsbeslut och när banan inte är farbar. Det här hjälper oss att agera snabbare och bidrar till att förbättra kvaliteten och tillgängligheten. Reduceringsplanerna kan snabbt aktiveras. Allt för att vi ska kunna hålla vad vi lovar. Utökad garanti Till förbättringarna 2010 hör också SJs restidsgaranti som blev mer generös under året. Garantin innebär att resenärerna får ersättning vid tågförseningar. Beroende på förseningens storlek, och typen av ersättning, får man tillbaka en del av eller hela biljettpriset. Resenären väljer själv om ersättningen ska betalas ut i form av värdebevis eller kontanter. Å r s ö v e r s i k t 5

10 Reseprocessen Reseprocessen Många gör resan möjlig Information: Trafikverket ansvarar för trafikinformationen genom utrop och tavlor på stationer och plattformar. Trafikverkets ledningscentraler runt om i landet är navet i informationsflödet för all tågtrafik. SJ står för trafikinformation i egna kanaler såsom sj.se, mobil.sj.se, ombord på tågen och via olika anslag. Sms till kunder med information om trafikläget och eventuella förändringar är ytterligare en del i SJs informationsarbete. Kontaktledningarna: Trafikverket säkrar kontaktledningar och elförsörjningen för hela järnvägsnätet. Ombord: SJs medarbetare ansvarar för service och information ombord på våra tåg. Cirka 700 medarbetare ombord på tågen har fått tillgång till smartphones. Genom dessa får medarbetarna snabbare och mer specifik information och kan ge kunderna bättre service. Fordon: Alla operatörer ansvarar för sina fordon. SJ säkrar att tågen är klara för avgång och att personalen är redo för avfärd. Varje operatör står också för underhåll och renovering av sin fordonsflotta. Färdbevis: Färdbevis kan köpas och bokas på många olika sätt; sj.se, via mobilen, i någon av våra 30 resebutiker, via kundtjänst, SJs biljettautomater, via resebyråer samt i Pressbyrån och på 7-Eleven. Tradera auktionerar ut SJ-biljetter på vissa avgångar. Ju tidigare resan bokas desto billigare blir den. 90 dagar före avgång är resan som billigast. 6 S J Å r s r e d o v i s n i n g

11 Reseprocessen Stationen: Jernhusen äger och förvaltar Sveriges största järnvägsstationer, samt kontor, underhållsdepåer och godsterminaler runt om i landet. Jernhusen ansvarar också för stationsmiljön och det serviceutbud som finns där. Signalsystem: Trafikverket ansvarar för signalsystem vid spår och järnvägsövergångar. Perrongen och plattform: På perrongen ansvarar Trafikverket för säkerhet och framkomlighet, till exempel att det är snöröjt och städat. Spår och växlar: Trafikverket ansvarar för drift och underhåll samt ut- och nybyggnation av hela järnvägsnätet. Å r s ö v e r s i k t 7

12 Infrastrukturen Järnvägen ett avancerat samspel Varje dag trafikerar 25-talet tågoperatörer landets järnväg och många andra aktörer underhåller, reparerar och bygger nytt. Allt detta pågår dygnet runt, årets alla dagar. Trafikverket är en central aktör med ett övergripande ansvar. Myndigheten ansvarar för drift och underhåll av järnvägen men också för tilldelning av tåglägen och daglig styrning av all tågtrafik. SJ har dock alltid det yttersta ansvaret för sina resenärer, i alla lägen. Samspelet mellan SJ, Trafikverket och alla övriga aktörer är avgörande för att allt ska fungera. I högtrafik har infrastrukturen börjat närma sig sitt kapacitetstak. Det beror på att järnvägen är ett slutet system, en avgörande skillnad jämfört med alla andra transportslag. Dagens järnvägsnät innebär begränsningar för tågtrafken att kunna expanderna i någon större omfattning framöver. Detta trots att tåget är det mest miljö- och klimatsmarta resealternativet. Utöver det finns också stora förväntningar på att kollektivtrafiken ska fördubblas och fler ska välja tåget som färdmedel. Runt storstäderna, där efterfrågan är som störst, är trycket extra hårt. Den lokala och regionala tågtrafiken ska samsas med fjärrtåg och godstrafik. Minsta försening skapar problem under hela resan för den långväga trafiken. Tåg i rätt tid prioriteras före andra tåg och därmed kan snabbtåg hamna bakom långsammare tåg med ytterligare förseningar som följd. SJs tågtrafik i Sverige är ett samspel mellan främst SJ, Trafikverket och Jernhusen som ansvarar för tågstationerna runt om i landet. En tågresa är beroende av samverkan mellan dessa aktörer. I störda lägen är samverkan än viktigare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge resenärer information och service. Till exempel att stationshus öppnas upp och att en fungerande ersättningstrafik snabbt kan organiseras. Genom satsningar på järnvägen kan vi komma tillrätta med trängseln, minska belastningen på vägnätet och klara klimatmålen. Villkor för järnvägstrafiken Politikerna och regeringen är slutligen de som har störst ansvar för den svenska tågtrafiken. Regeringen står för tilldelning av medel och för satsningar i infrastrukturen. De beslutar även om framtidsfrågor som till exempel byggnation av höghastighetsbanor. 8 S J Å r s r e d o v i s n i n g

13 Infrastrukturen Frågor till infrastrukturministern Resandet har ökat kraftigt, men infrastrukturen har inte byggts ut i samma takt. Måste resandetillväxten slå av på takten eller går det att få fram mer resurser till järnvägen på sikt? Redan idag har vi svårt att möta behovet av kapacitet på vissa järnvägssträckor. Det kan bero på att kraftförsörjningen inte räcker till eller att vi har för få spår. I detta ligger en risk. Om intresset för tågtransporter fortsätter att öka hamnar vi i ett läge då vi inte kan möta detta behov. I det beslut som fattats för de kommande tolv åren satsas i och för sig mer pengar på infrastrukturen. Samtidigt måste vi även vara öppna för att göra justeringar i ett kortare perspektiv, för att minska sårbarheten. Kanske går det att byta ett investeringsobjekt mot ett annat för att öka kapaciteten i närtid. Går det konkret att få fram mer resurser för infrastrukturen? Idag har vi tagit beslut om vissa resurser. Nästa steg är att öka kunskapen och säkerställa att dessa pengar används på rätt sätt. Mitt mål är att vi ska få ut mer nytta för pengarna och göra rätt saker. Hur detta kan genomföras tittar Trafikverket på just nu i en kartläggning av drift- och underhållsverksamheten. Vad vi redan vet är att det behöver göras mer än vad som redan är beslutat för de kommande tolv åren, annars blir det långsiktigt dyrare för oss. Resurser för mig kan antingen vara pengar eller smartare arbetssätt och här tror jag att det behövs en kombination för att lösa problemen. Det räcker inte med att bara skjuta till resurser om de används på fel sätt. Då är det viktigare att ha en helhetsbild, där allt vi gör syftar till att öka kapaciteten och göra infrastrukturen mer robust. Har vägar varit prioriterade framför järnvägar tidigare? Det gäller i sådana fall inte under de senaste åren då det byggts järnvägar som aldrig förr, till exempel Haparandabanan, Ådalsbanan, Citytunneln, Citybanan och Botniabanan. Ett allmänt problem är att många vägoch järnvägsprojekt initieras ute i en region och då blir snuttifierade. Detta vill vi styra om genom att tänka i större strukturer. För järnvägen är det intressantare att veta hur man planerar sträckningar genom hela landet, än bara genom en viss region. En annan utmaning är att tänka på ett trafikslagsövergripande sätt, som både omfattar väg- och järnvägstrafik, så att transporterna fungerar hela vägen och blir optimala för slutkunden. Sammanfattningsvis kan man ändå konstatera att vägnätet håller högre kvalitet än järnvägsnätet. Därför är järnvägen den stora utmaningen för framtiden. När får Sverige höghastighetståg? Frågan är på vilket sätt vi kan öka kapaciteten så att trafiken kommer fram på det snabbaste sättet. Höghastighetståg kan vara ett verktyg för att klara detta, men för att inte fastna på frågan om ja eller nej till höghastighetståg bör vi i istället arbeta med hur kapaciteten kan förbättras. Regeringen håller just nu på att ta fram direktiv kring detta. Målet är att lyfta blicken och se till helheten för att skapa en större kapacitet. Då får vi exempelvis titta på befintliga stambanor och vilka möjligheter som finns där, men också överväga att satsa på helt nya höghastighetståg. För mig är höghastighetståg därför inte ett mål i sig, det viktiga är att säkerställa kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägstrafiken. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Vad behöver SJ förändra och göra bättre för att klara den kommande konkurrensen? Jag tror det handlar om att vidareutveckla helhetskonceptet gentemot resenärerna, alltså tillförlitlighet, pris, service och bekvämlighet. Redan idag har SJ förbättrat sig inom flera områden, till exempel vad gäller resenärsinformation vilket visar att man månar om människors tid. När jag träffar resenärer är många frustrerade över att inte veta vad som händer. Många verkar acceptera att vänta, bara de får veta när det händer någonting så att de kan planera efter detta, kanske välja att sitta kvar på jobbet eller lösa frågan om barnpassning om tåget är försenat. Vilken är varumärket järnvägens viktigaste utmaning på kort och lång sikt? På kort sikt är det tåg i tid, det vill säga tåg som inte bara avgår i tid, utan också kommer fram i tid! Tillförlitligheten är en av de viktigaste frågorna eftersom vardagen för många bygger på att man kan lita på tåget. Därför måste vi också säkra en tillräckligt stor och robust kapacitet i järnvägsnätet. En långsiktig utmaning är miljön, där järnvägen kan bidra till att lösa en del av framtidens transportproblem. Å r s ö v e r s i k t 9

14 Kunder och koncept Rätt tåg och erbjudande till rätt kund Genom en fördjupad kunskap om våra resenärer utvecklar vi intressanta erbjudanden, tillval och tjänster anpassade till olika behov och förväntningar på resan. Alla ska enkelt kunna välja servicenivå och utbud. 10 S J Å r s r e d o v i s n i n g

15 Kunder och koncept Alla vill ta tåget! det är SJs vision. Vår strategiska utgångspunkt är att det ska finnas en resa för varje behov och varje plånbok. Tydligare tågkoncept För att möta kundernas behov försöker vi anpassa våra erbjudanden genom tydliga koncept. Alla ska enkelt kunna välja servicenivå och utbud. Det ska finnas ett koncept om man vill prioritera en bekväm resa till bra pris och ett annat om man har höga krav på komfort, service och utbud och vill komma fram snabbt. SJ erbjuder fyra olika koncept att välja mellan: X 2000, SJ InterCity, SJ Regional och SJ Nattåg. Dessa är knutna till en viss fordonstyp, men omfattar också vilken servicenivå och komfort vi erbjuder och hur lång tid resan tar. Till exempel så går X 2000 och InterCity generellt sett längre sträckor och de har också färre stopp än Regionaltåg. Våra olika erbjudanden visas främst via SJs webbplats, där man får överblick över de skillnader som finns i pris, komfort och restid. Ambitionen är att förtydliga valmöjligheterna så att det klart framgår vad man kan förvänta sig när resan bokas. Starkt kundfokus inom hela SJ För att lyckas attrahera och behålla våra kunder har hela SJs arbete starkt fokus på kundens behov och förväntningar. Olika kundgrupper har olika behov och de strävar vi efter att möta på ett så bra sätt som möjligt. Frekventa resenärer reser kontinuerligt till och från jobbet och har ofta årskort hos SJ. Många bor i Mälardalsregionen. Frekventa resenärer värdesätter punktlighet, en bra arbetsmiljö och egen tid på tåget. Affärsresenärer reser ofta i första klass, värdesätter komfort och möjlighet att kunna arbeta under resans gång. En snabb resa är viktigt för dessa kunder. Vardags- och helgresenärer reser idag mest med Regionaltåg och InterCity och oftast i andra klass. Deras syfte med resan varierar; en hel del helgresenärer tar tåget för att exempelvis tillbringa en weekend i storstaden. Dialog med våra resenärer Kommunikationen med våra resenärer är viktig och SJ genomför kontinuerligt samtal, ombordmätningar, enkäter, intervjuer med fokusgrupper med mera, för att få kunskap om behov och förväntningar. Vi genomför årligen flera stora undersökningar där vi kan ställa direkta frågor kring hur vi uppfattas och kan bli bättre. Vi har också etablerat en kundpanel genom vilken vi får in synpunkter och förslag och som vi snabbt kan återkoppla till. Vi är mycket aktiva i sociala medier vilket ger oss nya möjligheter till dialog och vi träffar kontinuerligt journalister, politiker och resenärer för att möta och fånga upp frågor. SJs fyra tågkoncept En resa med X 2000 innebär högsta komfort och service och kortast restid på långa sträckor. I första klass finns ett stort utbud av tillval och tjänster, alltifrån frukost och lunch till personlig service, internetuppkoppling och eluttag. En resa med InterCity innebär en bekväm resa på långa sträckor med tillgång till bistro eller kiosk samt eluttag. I första klass finns också vissa tillval och tilläggstjänster. Resan tar lite längre tid och ligger lägre i pris jämfört med X Regionaltåg innebär snabba tågtransporter med många avgångar och stopp i storregioner. Även om ett regionaltåg kan täcka långa sträckor så är det främst behovet av punktliga och frekventa resor, såsom arbetspendling, som Regionaltåg ska tillgodose. SJ Nattåg har de längsta resorna, vilket innebär en möjlighet att sova under resan och vakna utvilad vid ankomst. Konceptet erbjuder olika komfort för olika resenärer och budgetar såsom sittvagn, liggvagn, sovvagn och egen kupé. Å r s ö v e r s i k t 11

Delårsrapport Q1. 1 januari 31 mars 2010. Jan Forsberg, VD

Delårsrapport Q1. 1 januari 31 mars 2010. Jan Forsberg, VD Delårsrapport Q1 1 januari 31 mars 2010 Jan Forsberg, VD Nyckeltal MSEK 2010 Q1 2009 Q1 Nettoomsättning 1 978 2112 Resultat efter finansiella poster -120 83 Kassaflöde -209 406 Vinstmarginal % -6,0 3,9

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

MP1301 Enskild motion

MP1301 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Hur ökar vi punktligheten för resenärer?

Hur ökar vi punktligheten för resenärer? Hur ökar vi punktligheten för resenärer? Crister Fritzson, VD SJ AB Stockholm, 2014-05-15 Punktlighetens byggstenar Infrastrukturensstandard Tågplan/Kapacitet Kapacitet Tåglägen Banarbeten Tågoperatörerna

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till.

15:08. Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. 15:08 Om fem år ska 95 av 100 tåg gå i tid. Så här ska det gå till. Tåget ska gå som tåget. Vad betyder ett fem minuter försenat tåg? Kanske en missad hämtning på dagis. Ett missat affärsmöte. Eller en

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Agenda. Hur går det för SJ SJ köper nya tåg SJ Norge AS Trafiken mellan Stockholm-Oslo. Anders Larsson

Agenda. Hur går det för SJ SJ köper nya tåg SJ Norge AS Trafiken mellan Stockholm-Oslo. Anders Larsson Agenda Hur går det för SJ SJ köper nya tåg SJ Norge AS Trafiken mellan Stockholm-Oslo Anders Larsson Affärschef SJ anders.larsson@sj.se 070-724 35 05 Ny tågtidtabell med nya linjer och fler avgångar Nya

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2276 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2013

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2013 Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2013 Innehåll SJ AB... 2 Verksamhet... 2 Tillstånd och certifikat... 2 Tjänstekvalitetsrapport... 3 Information och biljetter... 4 Förbindelsernas punktlighet och allmänna

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ

VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ Innehåll 1 SJ på två minuter 2 2012 i korthet 3 Viktiga händelser 4 Vd har ordet 6 Ordförande har ordet 7 Affärsidé, vision, kärnvärden,

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Avies Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2014

Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2014 Tjänstekvalitetsrapport SJ AB 2014 Innehåll SJ AB... 2 Verksamhet... 2 Tillstånd och certifikat... 2 Tjänstekvalitetsrapport... 3 Information och biljetter... 4 Förbindelsernas punktlighet och allmänna

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Kundundersökning mars 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Ändra sidfot under "Infoga - Sidhuvud/sidfot" 1

Ändra sidfot under Infoga - Sidhuvud/sidfot 1 2017-05-10 Ändra sidfot under "Infoga - Sidhuvud/sidfot" 1 Resan mot ökat kundfokus 1 a) 190 b) 7 200 c) 74 000 Koldioxidutsläpp jämfört med tåget på sträckan Stockholm-Göteborg Tåg, flyg, bil eller buss

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Satsningar ger ökat resande... 3 Instabil infrastruktur skapar problem för kvalitet i trafiken 8 % av orsakerna ligger utanför Norrtågs

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag SJ Reserapport SJ AB November 2016 Tågavgångar Resenärer Antal orter 440 85 000 160 per dag en typisk vardag per dag 2 En rapport om tågresor SJ knyter ihop städer och regioner. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden:

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden: 1 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Det krävs krafttag för att säkerställa ett öppet och fungerande Skåne Region Skåne har höga målsättningar

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 3

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 3 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 3 1 Kvalitetsrapport kvartal 3 214 Innehållsförteckning Resandeutveckling + 18 %... 3 Spår och växel, banarbete och signal - väger tyngst när det punktlighet...

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 1 1 Innehållsförteckning Resandet håller i sig!... 3 Resandeutveckling... 4 Punktlighet andel tåg som kommer i rätt tid... 1 Regularitet andel avgångar som

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT TRANSDEV SVERIGE AB, JÄRNVÄGSTRAFIKEN 2016

KVALITETSRAPPORT TRANSDEV SVERIGE AB, JÄRNVÄGSTRAFIKEN 2016 Ämne Version Gäller från Kvalitetsrapport Transdev Sverige 1.0 25-AUG-2017 AB, Järnvägstrafiken 2016 Utfärdat av Godkänd av Säkerhetsklass Kari Eklund Kvalitetschef Claes Gotthold Säkerhetsdirektör Öppen

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

System 3. Konceptpresentation

System 3. Konceptpresentation System 3 Konceptpresentation 2017-06-12 Tågtrafiken behöver ett trendbrott Bakgrund Sjunkande NKI tyder på missnöjda resenärer. Dagens resenärer ställer högre krav på kvalitet, utbud och service i samband

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Utbildning Kundvärdar Proffice

Utbildning Kundvärdar Proffice Utbildning Kundvärdar Proffice Bakgrund Den 31 mars stängs 18 av SJs Resebutiker Anledningen är att vi ser en trend där andelen kunder som väljer att köpa sin biljett via våra digitala kanaler ökar. Exempel

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

Årsmöteskonferens Svensk Kollektivtrafik

Årsmöteskonferens Svensk Kollektivtrafik Årsmöteskonferens Svensk Kollektivtrafik Kommersiell och samhällsfinansierad trafik i samverkan Crister Fritzson, vd SJ AB 2015-09-18 Så här går det PUNKTLIGHET 81 procent (78) SJUKFRÅNVARON 6,1 (5,6)

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Kundundersökning mars 2011 Operatör: Granbergs Buss Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Månadsrapport Januari 2017

Månadsrapport Januari 2017 Månadsrapport Januari 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer