SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt"

Transkript

1 SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt

2 SJ på 2 minuter SJ på 2 minuter SJ är ett kundnära, modernt och lönsamt reseföretag som står för 55 procent av den totala tågtrafiken i Sverige. Varje dag reser personer på 700 tåg med SJ. Antalet medarbetare är cirka Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljö val. Vi köper 100 procent förnybar el från vatten- och vindkraft för att driva tågen i Sverige. De finansiella resultaten 2010 visade en netto - omsättning på 8,6 miljarder kronor. Soliditeten uppgick till 48 procent och översteg därmed ägarkravet om 30 procent. Avkastning på eget kapital uppgick till 6,7 procent. SJ expanderar både i Sverige och utomlands gällande egentrafiken. Under 2010 utökades trafiken till Köpenhamn med avgångar till Odense. I Sverige har vi utökad trafik mellan Stockholm och Umeå och mellan Örnsköldsvik och Umeå. Kassaflöde från den löpande verksamheten Marknadsandelar transportslag 2010, resor mil Marknadsandelar transportslag 2010, resor mer än 30 mil Buss 5 % Flyg 1 % Tåg 15 % Exklusive resor till och från N Norrland Buss 3 % Flyg 19 % Bil 79 % Bil 53 % Tåg 25 % Källa: Turistdatabasen Källa: Turistdatabasen Utsläpp CO 2 (koldioxid) Kg Avkastning på eget kapital, % Nöjd-Kund-Index Mål 10% ,001 0 Tåg 1) Buss Bil 1) Enkelresa Stockholm Göteborg Flyg ) Mål )

3 Viktigaste händelserna under 2010 Viktigaste händelserna under 2010 Under de extrema vintermånaderna drabbades SJs kunder av förseningar. Detta resulterade för SJs del i extra kostnader på MSEK 362. Skadade tåg samt kompensation till kunderna utgjorde de största posterna. Vårt effektiviseringsprogram har sedan start 2009 inneburit besparingar på MSEK 500. Målet är MSEK 650 för Extra intäkter till följd av askmolnet och inställda flyg under april uppgick till MSEK 66. Genom extrainsatta vagnar på existerande avgångar lyckades SJ kraftigt utöka antalet platser och därmed antalet resenärer. Vinterförberedelser enligt ett 80-punktsprogram har till största delen genomförts som planerat. Ny och förbättrad restidsgaranti införs. Garantin innebär att kunden har en möjlighet att välja kontant ersättning eller värdebevis. Tågolyckan i Kimstad inträffade den 12 september. Ett arbetsfordon kolliderade med ett X 2000-tåg på väg från Stockholm mot Malmö. 15 personer skadades, varav tre allvarligt. En kvinna avled senare på sjukhus. X 2000-flottans balkar har renoverats vilket har påverkat utbudet. Hastigheten reducerades och det påverkade punktligheten. SJ och Deutsche Bahn Regio startar Botniatåg som bedriver den upphandlade persontrafiken på sträckan Örnsköldsvik Umeå. SJ öppnar ny enhet i Karlstad. Denna är ett resultat av SJs satsning på trafiksystemet i hela regionen och ett nav för vår trafik, till exempel till Norge. 40 nya SJ-medarbetare kommer att vara stationerade här. SJs nya snabbtåg är på väg till Sverige. Första tågen testas nu i Västerås och sätts successivt i trafik med start under senare delen av En tågolycka inträffade i norska Skotterud den 1 ok tober. Inga personer skadades allvarligt, men ett 30-tal resenärer fick lindriga skador och många chockades svårt. Parallellt med den norska haverikommissionens utredning genomförde SJ en besiktning av alla SJs över vagnshjul på loktågen. SJs nya snabbtåg

4 Investeringar Femårsöversikt Finansiellt 2010 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (8 741). Intäkterna har påverkats negativt av extremvinter under första och fjärde kvartalet. Till viss del kompenserades detta genom positiva intäktseffekter av Eyjafjallajökulls utbrott i början av andra kvartalet. Koncernens rörelseresultat blev MSEK 439 (629). Extremvinter under första och sista kvartalet har haft en negativ resultatpåverkan om totalt MSEK 362. Under andra kvartalet påverkades resultatet positivt med cirka MSEK 66 med anledning av vulkanutbrottet. Tredje kvartalets resultat har påverkats av kostnader för åtgärder som genomförts för att stärka leveranskvaliteten och förbättra kundservicen. Årets resultat Soliditet 294 MSEK 48,4 % Nyckeltal, belopp i MSEK Finansiella nyckeltal Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 5,0 7,2 8,8 9,9 8,8 Årets resultat Avkastning på eget kapital (%) 6,7 11,2 13,5 13,8 11,5 Soliditet (%) 48,4 41,0 40,4 36,6 33,2 Investeringar Medelantalet anställda Operativa nyckeltal Utbud och beläggning SJ Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 37,8 36,3 40,1 38,4 37,4 Årets resultat Soliditet, % Nettoomsättning, MSEK Mål 30%

5 Innehåll Vd har ordet 2 Det tuffa Reseprocessen 6 Infrastrukturen 8 Frågor till infrastrukturministern 9 Kunder och koncept 10 Från uppdrag till ansvar 12 Vision, affärsidé, kärnvärden 14 Strategier 18 Kvalitet 20 Effektivitet 30 Expansion 34 Medarbetare 39 Det hållbara 43 Styrelse 46 Ledning 47 Ordförande har ordet 48 Förvaltningsberättelse i korthet 50 Bolagsstyrning i korthet 52 Dotterbolag 53 Rapporttillfällen Delårsrapport januari mars i april 2011 Delårsrapport januari juni i augusti 2011 Delårsrapport januari september i oktober 2011 Bokslutskommuniké i februari 2012 Årsredovisning 2011 vecka Rapporter 2010 SJ publicerar för 2010 Årsredovisning i två delar: En Årsöversikt och en Finansiell rapport. Dessutom publicerar SJ en Hållbarhetsredovisning och en Bolagsstyrningsrapport. Rapporter kan beställas från: SJ AB Kommunikation, Stockholm, Samtliga rapporter är tillgängliga på Vid frågor hänvisas till SJs Presstjänst, Årsredovisningen har producerats av SJ i samarbete med Publicera Information AB. Layout och illustration: Dan Larsson. Grafisk produktion: Nina Gylling. Foto: Patrik Engström, Stefan Nilsson, Alexander Pihl, Dag Lindgren, Trafikverket, Bombardier. Tryck: Strokirk-Landströms. Tack till kunder och medarbetare som medverkat i vår årsredovisning. Å r s ö v e r s i k t 1

6 Vd har ordet Utmaningarnas år och möjligheternas! Det här året kommer att bli historiskt med alla köld- och snömängdsrekord som noterades. SJ klarade under rådande omständigheter inte av att leverera mot våra kunder så som vi ska. Därför startade vi arbetet med vår största kraftsamling någonsin, ett 80-punktsprogram för att bättre kunna ta hand om våra resenärer i störda lägen. Vi har ännu inte gått i mål med allt vi föresatt oss, men förbättringarna har gett och fortsätter att ge resultat. D e extrema vintermånaderna under 2010 blev utmanande. Vi levde helt enkelt inte upp till våra kunders förväntningar och många drabbades av försenade eller inställda tåg. Därför har vi lagt mycket kraft på att bli bättre inom en rad områden. Det största interna projektet under året har varit vårt förbättringsprogram, som ska göra att vi förebygger och hanterar trafikstörningar på ett effektivare sätt. Förenklat kan man säga att vi jobbat med både hård- och mjukvaran, med teknik och fordon samt med arbetsprocesser, servicerutiner och kundbemötande. Allt för att minimera fel och brister ifrån vår sida. Sammanlagt handlar det om ett 80-punktsprogram som ska höja vår prestationsförmåga under svåra trafikförhållanden. Vår trafikledning har omorganiserats och förstärkts med cirka 40 personer vars uppdrag är att säkra att resenärerna tas omhand på bästa möjliga sätt vid störningar i trafiken. De ansvarar för att beställa ersättningstrafik, mat och dryck, stödja kollegorna ombord på tågen och mildra effekterna av en störning så långt det är möjligt. Utöver de utbildningar vi genomför varje år har vi under året särskilt satsat på utbildningar för frontlinjemedarbetare. Cirka personer har utbildats för att bättre kunna ta hand om resenärerna vid störningar och cirka 300 har tränat i skarpt läge vid vår träningsanläggning i Hagalund. Detta bidrog till att trafikstörningarna i december hanterades mer strukturerat än i början av året. Det bekräftas också i de kundundersökningar som gjorts. Det visar hur viktigt det är med omtanke och ett bra kundbemötande. 2 2 S J Å r s r e d o v i s n i n g

7 Vd har ordet Infrastrukturen en stor utmaning Merparten av problemen i tågtrafiken är kopplade till brister i infrastrukturen det vill säga spår, växlar, kraftförsörjning och signalsystem, som ligger utanför SJs ansvarsområde. Att komma tillrätta med dessa problem är sannolikt den största utmaningen av alla för svensk järnväg. Här måste Trafikverket och politiker bidra. Självklart kommer SJ att ta ansvar för de områden där vi har möjlighet att påverka och medverka på ett konstruktivt sätt för att stärka järnvägen som varumärke. För oss är det avgörande att kunderna känner förtroende för tågtrafiken och att den förknippas med trygghet och tillförlitlighet, oavsett årstid och väder. I efterhand tycker jag att vi, särskilt i slutet av året, hanterade situationen på ett tillfredsställande sätt. Jag tänker då på de områden vi som tågoperatör kan påverka nämligen, service, bemötande och information till kunderna. Fortsatt expansion SJ uppvisar, trots hårt vinterväder i början såväl som i slutet av året, en god lönsamhet. Resultatet försämrades dock med dryga 350 miljoner kronor på grund av de trafikstörningar all snö och kyla gav upphov till. Långsiktigt ser vi ändå en fortsatt positiv utveckling för tågresandet i allmänhet och för SJ i synnerhet. En av årets mest spännande satsningar är vår expansion på den danska marknaden, som gjort Köpenhamn till en ny knutpunkt i SJs verksamhet. Under 2010 hade Köpenhamn 14 avgångar per dag till Stockholm och Göteborg. Dessutom bedriver vi numera trafik mellan Odense och Köpenhamn, vilken kopplar ihop Odense med flera destinationer i Sverige. Ett annat viktigt steg i denna satsning är vår nya resebutik på Köpenhamns Hovedbanegård. Butiken blir navet för fortsatt expansion i Danmark och vidare ned mot kontinenten, där målet på sikt är tågtrafik till större europeiska städer som Bryssel och Hamburg. Den här ambitionen är viktig eftersom den markerar att vi vill någonting mer, att vi hela tiden vill utvecklas, växa vidare och erbjuda resenärerna fler alternativ. För den trafik som Norrtåg har upphandlat har vi tillsammans med tyska Deutsche Bahn startat ett gemensamägt bolag, Botniatåg. SAS är också en viktig samarbetspartner. Vi har utvecklat kombinerade tjänster för tåg- och flygresor; ett resekoncept som byggs ut ännu mer under Redan idag är vi Sveriges största resebyrå för inrikesresor. Siktet är inställt på att bli ett resevaruhus, där fler tjänster kan kopplas till tågaffären som är och förblir vår kärnverksamhet. Under 2010 har vi utökat erbjudandet av evenemangsbiljetter. Därmed kan tågresan kombineras med teater-, sport- eller konsertupplevelser runt om i landet. Vi har unika möjligheter att erbjuda denna typ av tjänster. SJ har 32 egna resebutiker i Sverige och återförsäljare, som gör det enkelt att ta del av vårt utbud. Utmanande konkurrens Den 1 oktober 2010 avreglerades marknaden för persontågtrafik i Sverige. Det lär dock dröja ytterligare två eller tre år innan vi ser större konkreta effekter av förändringarna. Vi är väl förberedda. Konkurrens är bra och egentligen inte något nytt för oss. Under lång tid har vi konkurrerat inte bara om uppdragstrafiken i länen utan med bilen, bussen och flyget och vi känner oss väl rustade också för tågkonkurrensen. Våra fördelar ligger i att kunna erbjuda ett stort heltäckande trafiksystem, priser som styrs av efterfrågan och ett omfattande sälj- och distributionssystem. Därtill har SJ en god finansiell ställning som vi bland annat använder till att köpa nya och moderna tåg, utbilda och träna vår personal samt utveckla erbjudanden och samarbeten. Våra nya tåg som sätts i trafik successivt från och med i höst är ett exempel på viktiga investeringar. Tågen erbjuder bästa möjliga komfort samt har också så kallade infotainmenttjänster ombord, som kommer att förhöja reseupplevelsen ytterligare. Apropå investeringar så knyter vi även stora förhoppningar till ett beslut om nya höghastighetståg, som SJs styrelse nu studerar förutsättningarna inför. Därmed skulle SJ på sikt kunna ersätta delar av X 2000-flottan. Storartade insatser Under 2010 har SJs medarbetare i frontlinjen, det vill säga alla de som arbetar ombord på tågen, i butiker men också de som jobbat med fordonsunderhåll och trafikplanering, arbetat under extremt svåra förhållanden. Sammantaget har alla gjort storartade insatser, många gånger långt över förväntan. Till kunderna vill jag säga att SJs ambition är att vara Sveriges bästa och mest pålitliga tågoperatör detta har varit extra svårt under vintermånaderna Jag kan ändå garantera att vi gör allt vi någonsin kan för att ge Er en så trygg och tillförlitlig tågresa som möjligt. Nu ser jag fram emot ett givande 2011 tillsammans med Er och hoppas som alltid att SJ är Ert förstahandsval när ni planerar nästa resa. Jan Forsberg Verkställande direktör Å r s ö v e r s i k t 3 3

8 Det tuffa 2010 Brett program med 80 förbättringar Om något ska gå som tåget så kan man ju tycka att det borde vara just tåget. Men så har det tyvärr inte varit under året som gått. Tåg har stått stilla, ersättningstrafiken inte räckt till, informationen har varit bristfällig och ibland till och med felaktig. Det duger inte. Därför gör vi nu allt vi kan för att bli bättre. Under 2010 påbörjade vi vårt största förbättringsprogram någonsin. Många av förändringarna är sådana, som du som reser med oss, inte ens ska märka. Tågen ska helt enkelt fungera och komma i tid, men vi vill ändå gärna berätta om vad vi gör. Färre fordonsfel, snabbare trafikinformation, nöjdare kunder. Det är något av innehållet i det förbättringsprogram vi tog fram Vi lät göra en analys om hur vi klarade av vintern och baserade programmet på den. Programmet innehåller 80 förbättringsåtgärder inom sex områden: Kundbemötande, Trafikledning & Kundgrupp, Trafikinformation, Reduceringar, Fordon och Restidsgaranti. Slutmålet är ett SJ som förebygger trafikstörningar på ett effektivare sätt och är bättre rustat att möta kunderna om störningar trots allt inträffar. Färre fordonsfel Vårt mål är att minska förseningarna på grund av fordonsfel med 75 procent. Därför har tågen vinterrustats för att klara snö och kyla bättre. Vi har satsat på förebyggande åtgärder för att minska isbildning, men även byggt ut kapaciteten för avisning av lok och vagnar. Dessutom har vi arbetat med att fryssäkra toaletterna ombord. Hjulskador är ett annat viktigt område. Under året har kapaciteten för att hantera sådana skador byggts ut. Samtidigt ska fler hjulset finnas i reserv för snabbare utbyten. Våra X 2000 görs också krocktåligare genom att noskonerna byggs om för att klara till exempel viltolyckor. Bättre kundbemötande Medarbetarna ombord på tågen och i våra resebutiker är vår frontlinje. Därför har vi lagt mycket kraft på att stödja dem, bland annat via utbildningar och utökade mandat så att de enklare kan fatta beslut och lösa problem vid trafikstörningar. Temat i utbildningarna har varit Nöjd kund Mitt ansvar. Det betonar vilken stor betydelse varje medarbetare har och hur viktigt bemötandet är i kontakten med kunderna. Utbildningen i kundbemötande har omfattat med arbetare. Beredskapen har höjts vid våra Contact Centers. Vid trafikstörningar kan vi snabbt sätta in mer personal i vår telefon- och webbservice. På större stationer mobiliserar vi med kort varsel ett stort antal trafikvärdar, som hjälper kunderna tillrätta och svarar på frågor. Stödjande kundgrupp SJs trafikledning har organiserats om. En ny Kundgrupp har skapats, som vid en trafikstörning bland annat arbetar med kundomhändertagandet. Målet är att mildra och dämpa effekterna av en sådan störning. Kundgruppen ska till exempel säkra flödet av information, hantera ersättningstrafik samt tillgången på mat och dryck ombord, medverka i eventuella evakueringar samt se till att personalen ombord har rätt förutsättningar i sitt arbete. Roller och ansvarsområden ombord har också tydliggjorts och medarbetarna har fått tillgång till fler kommunikationsverktyg. Rätt information Rätt information i rätt tid, i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Det är målet för trafikinformationen. För att säkra detta har vi ett nytt avtal med Trafikverket, som har en nyckelroll i den här hanteringen. Dessutom förbättras arbetsverktygen för ombordpersonalen och på sikt utvecklas fler mobila tjänster. Våra sms-tjänster byggs ut och ska även börja användas i pendlingstrafiken. Resenärerna ska få en mer enhetlig informa- 4 S J Å r s r e d o v i s n i n g

9 Det tuffa 2010 tion, som täcker hela resan, oavsett om den lämnas via Trafikverkets eller SJs kanaler. Det gör att informationen kring störningar blir snabbare och prognoserna mer träffsäkra. Effektivare trafikledning Trafikledningen har även utvecklats. Verksamheten har organiserats om samtidigt som bemanningen utökats. Vi har också satsat stort på utbildning och övningar. Dessutom har roll- och ansvarsfördelningen blivit tydligare. Det har givit oss en trafikledning som gör bättre analyser, fattar snabbare beslut och som ombordpersonalen har enklare att nå i akuta lägen. Färre tåg ökad framkomlighet SJ kan dra ned på antalet fordon för att säkra framkomligheten i särskilda situationer. Denna typ av reduceringar görs till exempel vid extrema väderförhållanden, vid myndighetsbeslut och när banan inte är farbar. Det här hjälper oss att agera snabbare och bidrar till att förbättra kvaliteten och tillgängligheten. Reduceringsplanerna kan snabbt aktiveras. Allt för att vi ska kunna hålla vad vi lovar. Utökad garanti Till förbättringarna 2010 hör också SJs restidsgaranti som blev mer generös under året. Garantin innebär att resenärerna får ersättning vid tågförseningar. Beroende på förseningens storlek, och typen av ersättning, får man tillbaka en del av eller hela biljettpriset. Resenären väljer själv om ersättningen ska betalas ut i form av värdebevis eller kontanter. Å r s ö v e r s i k t 5

10 Reseprocessen Reseprocessen Många gör resan möjlig Information: Trafikverket ansvarar för trafikinformationen genom utrop och tavlor på stationer och plattformar. Trafikverkets ledningscentraler runt om i landet är navet i informationsflödet för all tågtrafik. SJ står för trafikinformation i egna kanaler såsom sj.se, mobil.sj.se, ombord på tågen och via olika anslag. Sms till kunder med information om trafikläget och eventuella förändringar är ytterligare en del i SJs informationsarbete. Kontaktledningarna: Trafikverket säkrar kontaktledningar och elförsörjningen för hela järnvägsnätet. Ombord: SJs medarbetare ansvarar för service och information ombord på våra tåg. Cirka 700 medarbetare ombord på tågen har fått tillgång till smartphones. Genom dessa får medarbetarna snabbare och mer specifik information och kan ge kunderna bättre service. Fordon: Alla operatörer ansvarar för sina fordon. SJ säkrar att tågen är klara för avgång och att personalen är redo för avfärd. Varje operatör står också för underhåll och renovering av sin fordonsflotta. Färdbevis: Färdbevis kan köpas och bokas på många olika sätt; sj.se, via mobilen, i någon av våra 30 resebutiker, via kundtjänst, SJs biljettautomater, via resebyråer samt i Pressbyrån och på 7-Eleven. Tradera auktionerar ut SJ-biljetter på vissa avgångar. Ju tidigare resan bokas desto billigare blir den. 90 dagar före avgång är resan som billigast. 6 S J Å r s r e d o v i s n i n g

11 Reseprocessen Stationen: Jernhusen äger och förvaltar Sveriges största järnvägsstationer, samt kontor, underhållsdepåer och godsterminaler runt om i landet. Jernhusen ansvarar också för stationsmiljön och det serviceutbud som finns där. Signalsystem: Trafikverket ansvarar för signalsystem vid spår och järnvägsövergångar. Perrongen och plattform: På perrongen ansvarar Trafikverket för säkerhet och framkomlighet, till exempel att det är snöröjt och städat. Spår och växlar: Trafikverket ansvarar för drift och underhåll samt ut- och nybyggnation av hela järnvägsnätet. Å r s ö v e r s i k t 7

12 Infrastrukturen Järnvägen ett avancerat samspel Varje dag trafikerar 25-talet tågoperatörer landets järnväg och många andra aktörer underhåller, reparerar och bygger nytt. Allt detta pågår dygnet runt, årets alla dagar. Trafikverket är en central aktör med ett övergripande ansvar. Myndigheten ansvarar för drift och underhåll av järnvägen men också för tilldelning av tåglägen och daglig styrning av all tågtrafik. SJ har dock alltid det yttersta ansvaret för sina resenärer, i alla lägen. Samspelet mellan SJ, Trafikverket och alla övriga aktörer är avgörande för att allt ska fungera. I högtrafik har infrastrukturen börjat närma sig sitt kapacitetstak. Det beror på att järnvägen är ett slutet system, en avgörande skillnad jämfört med alla andra transportslag. Dagens järnvägsnät innebär begränsningar för tågtrafken att kunna expanderna i någon större omfattning framöver. Detta trots att tåget är det mest miljö- och klimatsmarta resealternativet. Utöver det finns också stora förväntningar på att kollektivtrafiken ska fördubblas och fler ska välja tåget som färdmedel. Runt storstäderna, där efterfrågan är som störst, är trycket extra hårt. Den lokala och regionala tågtrafiken ska samsas med fjärrtåg och godstrafik. Minsta försening skapar problem under hela resan för den långväga trafiken. Tåg i rätt tid prioriteras före andra tåg och därmed kan snabbtåg hamna bakom långsammare tåg med ytterligare förseningar som följd. SJs tågtrafik i Sverige är ett samspel mellan främst SJ, Trafikverket och Jernhusen som ansvarar för tågstationerna runt om i landet. En tågresa är beroende av samverkan mellan dessa aktörer. I störda lägen är samverkan än viktigare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge resenärer information och service. Till exempel att stationshus öppnas upp och att en fungerande ersättningstrafik snabbt kan organiseras. Genom satsningar på järnvägen kan vi komma tillrätta med trängseln, minska belastningen på vägnätet och klara klimatmålen. Villkor för järnvägstrafiken Politikerna och regeringen är slutligen de som har störst ansvar för den svenska tågtrafiken. Regeringen står för tilldelning av medel och för satsningar i infrastrukturen. De beslutar även om framtidsfrågor som till exempel byggnation av höghastighetsbanor. 8 S J Å r s r e d o v i s n i n g

13 Infrastrukturen Frågor till infrastrukturministern Resandet har ökat kraftigt, men infrastrukturen har inte byggts ut i samma takt. Måste resandetillväxten slå av på takten eller går det att få fram mer resurser till järnvägen på sikt? Redan idag har vi svårt att möta behovet av kapacitet på vissa järnvägssträckor. Det kan bero på att kraftförsörjningen inte räcker till eller att vi har för få spår. I detta ligger en risk. Om intresset för tågtransporter fortsätter att öka hamnar vi i ett läge då vi inte kan möta detta behov. I det beslut som fattats för de kommande tolv åren satsas i och för sig mer pengar på infrastrukturen. Samtidigt måste vi även vara öppna för att göra justeringar i ett kortare perspektiv, för att minska sårbarheten. Kanske går det att byta ett investeringsobjekt mot ett annat för att öka kapaciteten i närtid. Går det konkret att få fram mer resurser för infrastrukturen? Idag har vi tagit beslut om vissa resurser. Nästa steg är att öka kunskapen och säkerställa att dessa pengar används på rätt sätt. Mitt mål är att vi ska få ut mer nytta för pengarna och göra rätt saker. Hur detta kan genomföras tittar Trafikverket på just nu i en kartläggning av drift- och underhållsverksamheten. Vad vi redan vet är att det behöver göras mer än vad som redan är beslutat för de kommande tolv åren, annars blir det långsiktigt dyrare för oss. Resurser för mig kan antingen vara pengar eller smartare arbetssätt och här tror jag att det behövs en kombination för att lösa problemen. Det räcker inte med att bara skjuta till resurser om de används på fel sätt. Då är det viktigare att ha en helhetsbild, där allt vi gör syftar till att öka kapaciteten och göra infrastrukturen mer robust. Har vägar varit prioriterade framför järnvägar tidigare? Det gäller i sådana fall inte under de senaste åren då det byggts järnvägar som aldrig förr, till exempel Haparandabanan, Ådalsbanan, Citytunneln, Citybanan och Botniabanan. Ett allmänt problem är att många vägoch järnvägsprojekt initieras ute i en region och då blir snuttifierade. Detta vill vi styra om genom att tänka i större strukturer. För järnvägen är det intressantare att veta hur man planerar sträckningar genom hela landet, än bara genom en viss region. En annan utmaning är att tänka på ett trafikslagsövergripande sätt, som både omfattar väg- och järnvägstrafik, så att transporterna fungerar hela vägen och blir optimala för slutkunden. Sammanfattningsvis kan man ändå konstatera att vägnätet håller högre kvalitet än järnvägsnätet. Därför är järnvägen den stora utmaningen för framtiden. När får Sverige höghastighetståg? Frågan är på vilket sätt vi kan öka kapaciteten så att trafiken kommer fram på det snabbaste sättet. Höghastighetståg kan vara ett verktyg för att klara detta, men för att inte fastna på frågan om ja eller nej till höghastighetståg bör vi i istället arbeta med hur kapaciteten kan förbättras. Regeringen håller just nu på att ta fram direktiv kring detta. Målet är att lyfta blicken och se till helheten för att skapa en större kapacitet. Då får vi exempelvis titta på befintliga stambanor och vilka möjligheter som finns där, men också överväga att satsa på helt nya höghastighetståg. För mig är höghastighetståg därför inte ett mål i sig, det viktiga är att säkerställa kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägstrafiken. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Vad behöver SJ förändra och göra bättre för att klara den kommande konkurrensen? Jag tror det handlar om att vidareutveckla helhetskonceptet gentemot resenärerna, alltså tillförlitlighet, pris, service och bekvämlighet. Redan idag har SJ förbättrat sig inom flera områden, till exempel vad gäller resenärsinformation vilket visar att man månar om människors tid. När jag träffar resenärer är många frustrerade över att inte veta vad som händer. Många verkar acceptera att vänta, bara de får veta när det händer någonting så att de kan planera efter detta, kanske välja att sitta kvar på jobbet eller lösa frågan om barnpassning om tåget är försenat. Vilken är varumärket järnvägens viktigaste utmaning på kort och lång sikt? På kort sikt är det tåg i tid, det vill säga tåg som inte bara avgår i tid, utan också kommer fram i tid! Tillförlitligheten är en av de viktigaste frågorna eftersom vardagen för många bygger på att man kan lita på tåget. Därför måste vi också säkra en tillräckligt stor och robust kapacitet i järnvägsnätet. En långsiktig utmaning är miljön, där järnvägen kan bidra till att lösa en del av framtidens transportproblem. Å r s ö v e r s i k t 9

14 Kunder och koncept Rätt tåg och erbjudande till rätt kund Genom en fördjupad kunskap om våra resenärer utvecklar vi intressanta erbjudanden, tillval och tjänster anpassade till olika behov och förväntningar på resan. Alla ska enkelt kunna välja servicenivå och utbud. 10 S J Å r s r e d o v i s n i n g

15 Kunder och koncept Alla vill ta tåget! det är SJs vision. Vår strategiska utgångspunkt är att det ska finnas en resa för varje behov och varje plånbok. Tydligare tågkoncept För att möta kundernas behov försöker vi anpassa våra erbjudanden genom tydliga koncept. Alla ska enkelt kunna välja servicenivå och utbud. Det ska finnas ett koncept om man vill prioritera en bekväm resa till bra pris och ett annat om man har höga krav på komfort, service och utbud och vill komma fram snabbt. SJ erbjuder fyra olika koncept att välja mellan: X 2000, SJ InterCity, SJ Regional och SJ Nattåg. Dessa är knutna till en viss fordonstyp, men omfattar också vilken servicenivå och komfort vi erbjuder och hur lång tid resan tar. Till exempel så går X 2000 och InterCity generellt sett längre sträckor och de har också färre stopp än Regionaltåg. Våra olika erbjudanden visas främst via SJs webbplats, där man får överblick över de skillnader som finns i pris, komfort och restid. Ambitionen är att förtydliga valmöjligheterna så att det klart framgår vad man kan förvänta sig när resan bokas. Starkt kundfokus inom hela SJ För att lyckas attrahera och behålla våra kunder har hela SJs arbete starkt fokus på kundens behov och förväntningar. Olika kundgrupper har olika behov och de strävar vi efter att möta på ett så bra sätt som möjligt. Frekventa resenärer reser kontinuerligt till och från jobbet och har ofta årskort hos SJ. Många bor i Mälardalsregionen. Frekventa resenärer värdesätter punktlighet, en bra arbetsmiljö och egen tid på tåget. Affärsresenärer reser ofta i första klass, värdesätter komfort och möjlighet att kunna arbeta under resans gång. En snabb resa är viktigt för dessa kunder. Vardags- och helgresenärer reser idag mest med Regionaltåg och InterCity och oftast i andra klass. Deras syfte med resan varierar; en hel del helgresenärer tar tåget för att exempelvis tillbringa en weekend i storstaden. Dialog med våra resenärer Kommunikationen med våra resenärer är viktig och SJ genomför kontinuerligt samtal, ombordmätningar, enkäter, intervjuer med fokusgrupper med mera, för att få kunskap om behov och förväntningar. Vi genomför årligen flera stora undersökningar där vi kan ställa direkta frågor kring hur vi uppfattas och kan bli bättre. Vi har också etablerat en kundpanel genom vilken vi får in synpunkter och förslag och som vi snabbt kan återkoppla till. Vi är mycket aktiva i sociala medier vilket ger oss nya möjligheter till dialog och vi träffar kontinuerligt journalister, politiker och resenärer för att möta och fånga upp frågor. SJs fyra tågkoncept En resa med X 2000 innebär högsta komfort och service och kortast restid på långa sträckor. I första klass finns ett stort utbud av tillval och tjänster, alltifrån frukost och lunch till personlig service, internetuppkoppling och eluttag. En resa med InterCity innebär en bekväm resa på långa sträckor med tillgång till bistro eller kiosk samt eluttag. I första klass finns också vissa tillval och tilläggstjänster. Resan tar lite längre tid och ligger lägre i pris jämfört med X Regionaltåg innebär snabba tågtransporter med många avgångar och stopp i storregioner. Även om ett regionaltåg kan täcka långa sträckor så är det främst behovet av punktliga och frekventa resor, såsom arbetspendling, som Regionaltåg ska tillgodose. SJ Nattåg har de längsta resorna, vilket innebär en möjlighet att sova under resan och vakna utvilad vid ankomst. Konceptet erbjuder olika komfort för olika resenärer och budgetar såsom sittvagn, liggvagn, sovvagn och egen kupé. Å r s ö v e r s i k t 11

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt Sidhuvud Innehåll Viktigast under 2009 2 5 år i sammandrag 3 Vd har or det 4 Vision och affärsidé 7 Mål 8 Strategier 10 Lönsamt SJ bra för alla 12 Flera aktörer i

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2013 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

NSB vill inte ha ett priskrig

NSB vill inte ha ett priskrig 8/2009 PERSONALTIDNING FÖR OSS I SJ AB SVERIGES BÄSTA PERSONAL TIDNING RIM 2007 En av SJs tuffaste konkurrenter i stor intervju: Vi vill bli en nordisk tågoperatör NSB vill inte ha ett priskrig KONKURRENS.

Läs mer

Tillsammans för vi världen närmare.

Tillsammans för vi världen närmare. SWEDAVIA ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans för vi världen närmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DETTA ÄR SWEDAVIA 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEF OCH ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 MARKNAD OCH OMVÄRLD 8 STRATEGI OCH STYRNING

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003

AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003 SL AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2003 12 INNEHÅLL Året som gått................................................................................. 3 Vi sätter resenären i fokus....................................................................

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

årsredovisning 2012/2013

årsredovisning 2012/2013 årsredovisning 2012/2013 alla vill resa med oss innehåll kort om nobina 2 året i korthet 3 vd-ord 4 case: samarbete för fler och nöjdare kunder 7 drivkrafter och motkrafter 8 vår affär, mål och strategier

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Drivande. Engagerad. Välkomnande

Drivande. Engagerad. Välkomnande Drivande Engagerad Välkomnande Verksamhetsplan 201532018 Innehåll Förord Nulägesanalys Kund- och marknadsanalys Våra samverkanspartners och intreenter Trender och omvärldsfaktorer Våra utmaningar Vårt

Läs mer

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 Årsberättelse 2013 SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 SL:s vision En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning Bilprovningen 2010 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2010 var ett omvälvande år för Bilprovningen. Genomgripande förändringar gjordes, både organisatoriskt och kostnadsmässigt, och erbjudandet

Läs mer