Hållbarhetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsbokslut 2013"

Transkript

1 Hållbarhetsbokslut 2013 smedjebacken.se

2 Presentation av Hållbarhetsbokslutet Detta är Smedjebackens kommuns Hållbarhetsbokslut för Hållbarhetsbokslutet ges ut för tionde året. De olika avsnitten beskriver och följer upp de nationella och lokala mål som styr Smedjebackens kommun mot en hållbar utveckling. Bokslutet redovisar också delar av miljöarbetet inom de företag i kommunen som är certifierade enligt ISO Genom vårt nuvarande och kommande arbete vill vi att Smedjebackens kommun ska vara ett föredöme när det gäller hållbar utveckling. Lena Ludvigsson-Olafsen Ordförande i Miljö och byggnadsnämnden Foto: S Broman, R Garison, M Jansson, E Anestedt, A-M Kraft 2

3 Hållbarhetsbokslut Begreppet hållbar utveckling består av tre delar: Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans ohälsa. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Med Hållbarhetsbokslutet visas på vilket sätt kommunen jobbar för en hållbar utveckling. Inom vissa delområden har kommunen kommit långt, inom andra har vi en bit kvar och vissa är svårare att påverka. Att bidra till minskade miljöeffekter och till en hållbar utveckling är inte så svårt som det låter. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans kan åtgärderna göra stor skillnad. Genom att ta del av detta bokslut får förhoppningsvis fler inspiration att göra åtgärder som leder i riktning till ett hållbart samhälle valde Smedjebackens kommun att bli en av de första ekokommunerna. Sveriges Ekokommuner är en ideell förening som arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Från att ha bestått av en handfull kommuner så har föreningen vuxit och har idag 88 stycken ekokommuner. Sveriges ekokommuner har tagit fram Gröna nyckeltal som ska vara jämförbara för ekokommunerna. Nyckeltalen är också aktuella i diskussionerna om uppföljning av de nationella miljömålen. Smedjebackens kommun är certifierad som en Säker och Trygg kommun, enligt WHO:s kriterier. Arbetet handlar om att väcka medvetenhet om skaderisker hos enskilda, skolan, föreningar, företag och organisationer. En Säker och Trygg kommun utgör en viktig strategi i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nationella och WHO:s internationella skadeförebyggande program. Målet är att kommunen ska bli säkrare och tryggare att leva och verka i, samt att olycksfall i alla åldrar ska förebyggas. I Hållbarhetsbokslutet redovisas nyckeltalen med Sveriges ekokommuners symbol till höger. Miljökvalitetsmål Genom ny resurssnål teknik, ökad miljömedvetenhet och ett kraftfullt internationellt samarbete är en hållbar utveckling möjlig. Kommunerna har ett stort ansvar att bistå denna utveckling. Ett verktyg finns bland annat i det nationella generationsmålet "att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta". Generationsmålet är preciserat i 16 miljökvalitetsmål, som är fastställda av riksdagen. Mycket av den miljöpåverkan och de klimatutsläpp som sker har sitt ursprung i mänsklig aktivitet och dessa aktiviteter är lokala. I Smedjebacken har vi beslutat oss för att prioritera följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Ett rikt djur och växtliv 3

4 HÄLSA OCH SÄKERHET, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska i sitt miljöarbete följa upp de nationella miljömål som går att påverka lokalt. En årlig uppföljning av översiktsplanens olika delar görs, då miljömålen beaktas. Ekokommunernas nyckeltal uppdateras. Årligt Hållbarhetsbokslut redovisas. Energi- och klimatstrategi som årligen utvärderas. Regelbundna revisioner av lokala miljöprogram. Begränsad klimatpåverkan KOMMUNIKATIONER, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska i samarbete med företag och övriga intressenter verka för en utbyggnad och förbättring av all infrastruktur i Smedjebackens kommun. Den styrgrupp som bildats tillsammans med övriga kommunen utmed Bergslagspendeln arbetar kontinuerligt med att få banan upprustad och vissa delar håller på att åtgärdas. Vägen mellan Smedjebacken-Borlänge är fortfarande med som prioriterad att åtgärda. Inom kommunen pågår ett omfattande arbete med utbyggnad av bredband för god IT-försörjning. Kommunen ska i sin uppföljning av målen se till att en utbyggnad av infrastrukturen gynnar såväl Smedjebacksbornas kommunikationsbehov som en hållbar utveckling. Resecentrum har färdigställts och bussarna har ny linjedragning. På baksidan av Förvaltningshuset har nya säkra hållplatser iordningsställts. Utbyggnad har skett av promenadväg till Vikersvik och belysning har satts upp på promenadvägen över Söppenmyren och mot Vikersvik. Totalt 127 bilar, varav en elbil och 16 stycken leasade miljöbilar år De flesta av miljöbilarna är bränslesnåla dieselbilar men det finns även 3 etanolbilar ENERGI, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska ge råd om energibesparande åtgärder och förnyelsebara energiformer till privatpersoner och företag samt verka för en energieffektivisering inom kommunen. Kommunen har en anställd energi- och klimatrådgivare som arbetar halvtid med rådgivning mot privatpersoner, organisationer och företag samt halvtid med energieffektivisering inom kommunen. Privatpersoner kan på detta sätt få tips hur man kan minska sin energianvändning och därmed sina klimatpåverkande utsläpp. Under året har olika energieffektiviseringsåtgärder genomförts, bl.a. tilläggsisolering av fastigheter i Söderbärke samt bostäder i centrala Smedjebacken. Andra energieffektiviseringsåtgärder är byte till energieffektiv belysning i trapphus och källare samt byte till energisnåla pumpar kopplat till värmesystemet i flertalet fastigheter. Utbyte av kvicksilverbelysning till LED i utebelysning och cykelvägar, har också genomförts. Kommunen ska i miljötillsynen verka för att alla verksamheter i första hand använder förnyelsebara energikällor i enlighet med 2 kap 5 Miljöbalken. I allt tillsynsarbete ingår numera frågan om förnyelsebara energikällor och kretsloppsanpassade lösningar. Under 2013 har ett antal företag besökts av energirådgivare och miljöinspektör och där företagen fått tips på hur de kan minska sin energianvändning samt uppmuntras till satsningar på förnybar energi. Kommunen har även under 2013 gått med i ett regionalt projekt, BEE (Branschvis energieffektivisering), med fokus på livsmedelsbutiker och tankställen. 4

5 Kommunen ska genom ökad användning av förnyelsebar energi och fortsatt fjärrvärmeutbyggnad bidra till lägre utnyttjande av naturresurser och minskade utsläpp till luft. Vindkraftverket Boel har under 2013 producerat 1538 MWh el, vilket kan jämföras med den el som 60 eluppvärmda villor använder per år. All den el som kommunens förvaltningar köper in är förnybar och genom reningsverket produceras biogas som värmer reningsverkets fastigheter. SEAB har även en solvärmeanläggning i bruk på verksamhetslokalernas tak på Gunnarsvägen. Det mesta av produktionen går in som varmvatten i fastigheten men en viss del går även ut i fjärrvärmenätet. Fem till tio nya abonnenter ansluts till fjärrvärmenätet varje år och under 2013 har arbetet med att bygga en ny ackumulatortank påbörjats. Med hjälp av ackumulatortanken kan andelen spillvärme öka samtidigt som oljeanvändningen kan minskas. Kommunen ska vid ny-, till- eller ombyggnad av egna fastigheter tillse att användningen av förnyelsebar energi ökar och att användningen av el och fossila bränslen minskar. Vid renovering av Bergaskolan har ventilationen omarbetats till energieffektiv och behovsanpassad. Vindsutrymmen har tilläggsisolerats och energieffektiv belysning har installerats. Även i Vads skola har ventilationen byggts om till mer energieffektiv sådan. Under 2013 har ett nybyggnadsprojekt i Söderbärke påbörjats och där ett antal parlägenheter ska byggas i totalt fyra huskroppar. Husen kommer att bli energieffektiva, ha värmeåtervinning i ventilationen samt värmas med fjärrvärme. Projektet kommer att pågå under Användningen av olja i kommunens fastigheter har minskat med ca 12 % från 2009 till Under 2013 påbörjades byggnationen av en ackumulatortank på 5500 m3, med hjälp av den kan vi öka andelen spillvärme på främst oljans bekostnad. Fjärrvärmeproduktion i Smedjebacken Figur 1. Procentuell fördelning av tillförd energi för fjärrvärmeproduktion i Smedjebacken år Spillvärmen härstammar från Ovako. Källa: SEAB 5

6 Gatubelysningen har bytts ut Det omfattande bytet av armaturer och lampor som pågått sedan 2006 innebär en stor besparing på el varje år. En besparing på cirka KWh per år. Den nyare belysningen har också en tryggare livslängd, vilket leder till lägre underhållskostnad. Led belysningar har också kommit som ett mycket bra alternativ. Installation av led har gjorts och fler installationer av ledbelysning väntas i framtiden. Källa: Tekniska kontoret/seab Giftfri miljö MARK, uppföljning av översiktsplanens strategier Miljö- och byggnadsnämnden har enligt miljöbalken tillsyn över förorenade markområden. Genom utredningar och ansökningar om statliga medel kan kommunen påskynda saneringsarbetet. Kommunen har arbetat aktivt för sanering av förorenad mark i Stollbergsområdet. Kommunen har genomfört en förprojektering av saneringsarbetet. Förprojekteringen och huvudmannaskapet för saneringsarbetet har, i samarbete med kommunen, övertagits av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Under 2013 har en undersökning av Nortippen påbörjats. En sanering av bangården i Smedjebacken har genomförts. Kommunen kan, genom att vara remissorgan i täktärenden, arbeta för en bättre hushållning med naturmaterial. Ett par bergtäkter har varit aktuella under Kommunen använder där det är möjligt, alternativ till naturgrus för anläggningsändamål, t.ex. industrislagg. Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg *TS) *TS= torrsubstans Bly, Pb 28,5 mg/kg TS har fasats ut ur bensin m.m. så trenden går mot minskade halter. I vår region förekommer bly i relativt hög grad i berggrunden som läcker ut i grundvattnet och når avloppsvattnet ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kvicksilver, Hg 0,58 mg/kg TS är ett prioriterat ämne för utfasning. Arbetet med sanering kvarstår. SEAB och Miljö- och byggkontoret arbetar med fortsatt information till allmänheten om hantering av kvicksilveravfall, t.ex. uttjänta lågenergilampor

7 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Kadmium, Cd 1,22 mg/kg TS är ett prioriterat ämne för utfasning. Kadmium återfinns i livsmedel, färger m.m. Källa och text: SEAB, M. Andersson 0, Ingen övergödning VATTEN, uppföljning av översiktsplanens strategier Målet med VA-strategin är att ringa in kommunens VA (vatten och avlopp) -problemområden, föreslå åtgärder för bristande avloppsanläggningar och prioriteringar för utveckling av verksamhetsområden för kommunalt VA. En del av syftet med utbyggnad av VA-nätet är att minimera utsläpp av näringsämnen till vattendrag och sjöar från enskilda avlopp samt att skydda dricksvattentäkter. Kommunalt avlopp har anlagts i stora delar av Snöån, Backbyn, Vikersvik och Sjövad. Verksamhetsområde har bildats för Snöån och Sörbo. God gödselhantering för att minska utsläpp av näringsämnen. Miljötillsyn på jordbruksföretag sker med syfte att se över bland annat gödselhanteringen för att minska utsläpp av näringsämnen. Kommunens planteringar och grönområden sköts med hänsyn till ett väl fungerande kretslopp utan läckage av näringsämnen. Vid anläggning av Uddparken har jord blandat med slam från reningsverket använts. Planterjord och gödsel innehåller i möjligaste mån naturlig gödsel. Grundvatten av god kvalitet VATTEN, uppföljning av översiktsplanens strategier Genom miljötillsyn och kommunens medverkan i vattenvårdsförbunden kontrolleras utsläpp till vatten och ytvattenkvaliteten. Varken vattenvårdsförbundens mätningar eller miljötillsynen har lett till några påpekanden eller förelägganden under I samband med vattendirektivsarbetet har en åtgärdsplan tagits fram, som kommer att styra arbetet för god vattenkvalitet. Kommunalt kalkningsprogram avseende försurade sjöar och vattendrag i syfte att bevara värdefulla vattenmiljöer. Åtta sjöar har kalkats genom spridning från helikopter eller pontonbåt. Samtliga kalkningar har skett i tidigare åtgärdade sjöar. Kalkning med doserare sker i Örbäcken. Antalet kalkningsobjekt är betydligt färre i dag än på 1990-talet. Detta beror på en minskad försurning. 7

8 Länsstyrelsen fastställer skyddsområden för vattentäkterna i Björsjö och Malingsbo, vilka idag saknar skyddsområden. Arbetet med nya skyddsområden för vattentäkterna har slutförts av VA-huvudmannen i en arbetsgrupp via kretsloppsgruppen. Samrådsmöte har genomförts. Fastställelse av Länsstyrelsen under God bebyggd miljö BOENDE OCH LIVSMILJÖ, uppföljning av översiktsplanens strategier Genom nya och ändrade detaljplaner skaffa en planberedskap som möjliggör nya attraktiva boendemiljöer. Arbetet med landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, har lett till utpekandet av attraktiva områden för strandnära bebyggelse. Planläggning av bostadsområden har genomförts i Vads Udde. Planering för bostäder i Storsand pågår. Samordna kommunens planering för boende och kommunal service så att bästa möjliga resultat kan erhållas. Planeringen är mycket integrerad. Ortsanalyser håller på att färdigställas vilka inkluderar alla kända faktorer i de olika delområdena. Syftet är att få en bra överblick över respektive område och kunna göra prioriteringar utifrån det. Arbete med revidering av kommunens översiktsplan har inletts. Kommunen ska ge råd om hur lokal tradition och kretsloppsanpassade lösningar kan användas vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Vid ansökan och anmälan lämnas alltid råd i dessa frågor. Miljö- och byggkontoret har tagit fram informationsmaterial samt hänvisar till Boverket på kommunens hemsida. KULTURMILJÖVÅRD, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska ge råd om hur kulturmiljön kan bevaras och utvecklas vid ny-, till och ombyggnad eller skötsel av kulturhistoriskt intressanta miljöer. Rådgivningen sker muntligt i samband med bygglovprövning. Rådgivning när det gäller antikvariska frågor samt skötsel och vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer ges av kulturförvaltningen. Kommunen ska genom revidering och komplettering av kulturmiljöprogrammet skapa bättre underlag för kulturmiljövården. Under 2013 beviljade Länsstyrelsen tillstånd till att få göra ingrepp i fornlämning nr 417 inom fastigheten Västermoren 2:5, Norrbärke socken, Smedjebackens kommun. Beslutet möjliggjorde flytt av spelplats för FlogbergsSellskapets Gruvspel från Storbottengruvan till Skomakargruvans dagbrott. Flytten omfattade uppförandet av scen- och åskådaryta, större trappa och skyddsräcke samt flyttning av skärmtak för smedjan. Dessutom gjordes en utbyggnad av redskapsboden intill Gruvstugan. Projektet stöttades med medel från bl.a. Leader Bergslagen och Smedjebackens kommun. Utöver dagliga visningar under sommaren i kulturförvaltningens regi genomfördes riktade aktiviteter för exv. skolor genom MiGA Upplevelser och Treard Event AB. Tillgängligheten till Flatenbergs hytta var fortsatt begränsad pga. bristande underhåll. Regelbundna visningar i kulturförvaltningens regi har inte ägt rum, men i samarbete med entreprenörer och/eller föreningar har ett antal publika arrangemang genomförts. 8

9 INDUSTRI OCH TJÄNSTEUTVECKLING, uppföljning av översiktsplanens strategier Genom nya och ändrade detaljplaner skaffa en planberedskap som möjliggör snabba etableringar i kommunen. Detaljplan för arbetsplatsområden i Söderbärke har påbörjats. Revideringen av översiktsplanen för Smedjebacken innebär en bättre planberedskap på lång sikt. Planarbetet för torget påbörjades under 2010 och pågår. Detta arbete förmodas öka möjligheten för attraktiv handel, turism och nyetableringar. Smedjebackens kommun står inför en situation som närmast kan liknas med bostadsbrist så den kommunala planeringen är oerhört viktig. Vi bedömer att vi i dagsläget har en bra framförhållning i planeringsarbetet. Utvecklingsenheten bistår de kommunala förvaltningarna i ortsanalysarbetet. Genom en aktiv näringslivspolitik stötta befintliga företags utveckling och locka nya företag till kommunen. Utvecklingsenhetens arbetsområden: Bo och Leva, Arbeta och Verka samt Uppleva. Enheten hanterar strategiska frågor för Smedjebackens kommun som syftar till att gynna alla som är verksamma inom kommunen. Samordna kommunens insatser så att företagen får all nödvändig information vid första kontakttillfället En dörr in. I rollen som koordinatorer/samordnare har utvecklingsenheten ett brett arbetsfält där utvecklingsfrågorna oftast löses i samverkan mellan samhällets aktörer. Ett aktivt mentorskap är en ambition som utvecklingsenheten har. I detta mentorskap kommer en mångfald av frågor upp alltifrån traditionella företagsfrågor såsom rekrytering, finansiering, marknadsföring samt olika kompetensfrågor. Utvecklingsenheten arbetar även med en rad olika strategiska frågor. Arbetsmarknadsfrågor är en av dessa. Samordning är ett av nyckelorden oavsett om det gäller företagande eller arbetssökande. En arbetsmarknadsenhet är under bildande som ska underlätta kontakterna mellan kommunens olika delar och arbetsförmedlingen med syfte att underlätta för arbetssökande En praktiksamordnare ska också tillsättas. Påverka övriga intressenter i frågor som gäller näringslivspolitik. En ständig dialog pågår med lokala, regionala och nationala aktörer i syfte att skapa förutsättningar för vårt lokala näringsliv. Inte minst viktigt är satsningar på kompetens och infrastruktur inför framtiden. TEKNISKA SYSTEM FÖR KRETSLOPP, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska hålla avfallsplanen och VA (vatten och avlopp) -planen aktuell och fortlöpande följa upp dessa planer. Kretsloppsgruppen med sammansättning av politiker och tjänstemän från Miljö och byggnadsnämnden och Smedjebacken Energi & Vatten har fortsatt arbetet med uppföljning av VA- och avfallsplanerna med en årlig revidering/uppföljning av handlingsprogrammet. En reviderad VA-strategi antogs av kommun-fullmäktige Revidering av avfallsföreskrifterna har påbörjats. Enligt den kommunala VA-strategin ska utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp göras där det ger den effektivaste miljö och samhällsnyttan i förhållande till nedlagda kostnader. Under 2013 togs underlag fram för bildande av VA-verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvattenavlopp i Sörbo, Vinarn, Snöån och Sjövad. Ny spill- och vattenledning har dragits fram i sjön Haggen till området Sjövad-Vinarn-Pjantbo och Snöån. Löknäset vid Backbyn har anslutits till kommunalt avloppsnät. Kommunen ska samverka med närliggande kommuner i syfte att utveckla VA- och avfallsverksamheterna mot bättre service och högre kostnadseffektivitet. En regional samverkan är etablerad mellan Smedjebacken Energi & Vatten och Dalarna, via Dala-Va och Dala- Avfall. Gemensamma informationskampanjer bl.a. farligt avfall, sker årligen. Utbildningar för ÅVC-personal genomförs årligen. Jämförelser mellan kommunerna sker via VA- och avfallwebb med nyckeltal. 9

10 Lokala initiativ till samfällighetsföreningar skall behandlas positivt av kommunen. Lokala initiativ inom detta område har förekommit t.ex. i Sjövad, Vinarn, Sörbo, Hagge, Björsjö och Larsbo. Skräpplockarveckan: Varje år anordnas en skräpplockarvecka i slutet av april som förskolor, skolor och övriga förvaltningar deltar i. Kampanjen är initierad av stiftelsen Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är sedan 1983 organiserad som en privat stiftelse, stiftad av Naturvårdsverket och Returpack. Huvudkontoret finns i Stockholm. Varje vår utlyser Håll Sverige Rent nationella skräpplockardagar för alla som vill visa att de tar ställning mot skräpet. Pilotlän Dalarna Dalarna har av regeringen utsetts till pilotlän för grön utveckling. Pilotlänsuppdraget handlar om att vi ska minska utsläppen av växthusgaser och motverka påverkan på klimatet. Hela Dalarna ska lockas att hjälpa till med att uppfylla länets klimat- och energimål. Därför utses också Dalapiloter som ska vara en slags ambassadörer för projektet och visa vägen hur vi kan klara energi och klimatmålen och samtidigt skapa grön utveckling. Dalapiloterna kommer att lyftas fram som goda exempel i olika sammanhang Total mängd hushållsavfall, gröna tunnan (kg/invånare) Sopmängden skulle kunna minska till hälften om man sorterar ut allt matavfall och alla förpackningar. Enligt plockanalysen i november 2011, är det tyvärr väldigt mycket förpackningar och matavfall i den gröna tunnan Total mängd organiskt avfall, bruna tunnan (kg/invånare) Enligt plockanalysen av soporna är det väldigt mycket matavfall som hamnar fel, i den gröna tunnan istället för den bruna tunnan, många betalar också bara för sin bruna tunna men använder den inte! För att vi ska kunna återvinna näringsämnen i matavfallet måste det sorteras rätt Antal kvarnar för organiskt avfall Nu finns 800 matavfallskvarnar installerade i Smedjebackens kommun, men enligt plockanalysen av soporna så använder man inte kvarnen i den utsträckning som man kan och ska göra, utan man lägger mindre mängder matavfall i den gröna tunnan ändå. Källa, text: SEAB, I. Knutsson 10

11 Totalt finns 8 grundskolor och 8 förskolor inom Smedjebackens utbildningsområde. Av dessa har hälften någon form av utmärkelse/registrering/certifiering. Fridhems förskola är både ISO certifierad och EMAS-registrerad. Vad skola och Röda Berga är miljöskolor i enlighet med skolverkets kriterier. Förskolan Hattstugan, Vinsbo skola, Solhyttans förskola, Lillgårdens- och Harnäs förskola har erhållit Håll Sverige Rents utmärkelse, Grön Flagg. De övriga enheterna är: Gula Berga, Hagge skola, Kyrkskolan och förskolorna Myrstacken, Skogsgläntan och Sagan. Ett rikt djur och växtliv NATURVÅRD, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska föregå med gott exempel och värna om naturvärden på den mark som är i kommunal ägo. En naturvårdsinriktad skötselplan för tätortsnära grönytor är upprättad. Mångbruksplanen innehåller områden med naturvårdshänsyn. Kommunens eget skogsinnehav brukas efter de intentioner som ges i miljökvalitetsmålen för en levande skog. Komhall svarar för skötseln av naturreservaten Söppenmyren och Jätturn. Kommunen ska i samarbete med markägare och övriga intressenter arbeta för att natur- och kulturvärden i skogen och i det öppna kulturlandskapet bevaras. Utökning av naturreservatet Jätturn har skett under Mångbruksplanen innehåller områden med naturvårdshänsyn. Komhall har en verksamhetsplan som enbart arbetar med naturvård och öppna landskap. Ett antal biotopskyddsområden i skogsmark har bildats. Andel skyddad natur är hela 26,5 % av kommunens totala area. Rävberget kommer att planteras med ekplantor våren SKOG OCH JORDBRUK, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska i sitt näringslivsarbete verka för att skogsnäringen kan utvecklas och att förädlingen av trävaror ökar. Utvecklingsenheten arbetar med lokala intressegrupper med syfte att utveckla näringen. Kommunen ska i samarbete med jordbrukare och övriga intressenter arbeta för att det öppna jordbrukslandskapet bevaras och att andelen ekologisk odling ökas. Kommunens åkermark nyttjas för foderproduktion till den fårbesättning som under betessäsongen används som naturvårdare, både på kommunens marker och hos privata aktörer. Behovet av får är stort och i dagsläget har kommunen ca 250 får under vinterhalvåret. Förutom en del andra djur finns också på Väderbacken 33 stycken hästar i stallet som hyrs av Smedjebackens Ryttarsällskap. Hästarna betar i närområdet och håller stora arealer öppna. Kommunen ska i sitt näringslivsarbete även arbeta med lantbruksföretagens utveckling. Projekt inom hästnäringen pågår och omfattar allt från foderproduktion till utveckling av kommersiella hästföretag. 11

12 Folkhälsa Folkhälsa syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom och förutom hälsoläget så har levnadsvillkor och levnadsvanor stor betydelse för befolkningens livskvalitet och hälsotillstånd. Det finns ett klart samband att en bra folkhälsa bidrar till en hållbar utveckling och ekonomiskt tillväxt. Regeringens folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomisk och social trygghet 3. Trygga och goda uppväxtvillkor 4. Ökad hälsa i arbetslivet 5. Sunda miljöer i arbetslivet 6. Hälsofrämjande hälso och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11. Minskat bruk av tobak och alkohol. Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Målet är att folkhälsan ska förbättras för de grupper i samhället som har sämst hälsa idag Om man jämför hur åldersfördelningen i Smedjebacken ser ut i förhållande till länets befolkning men framförallt mot rikets åldersfördelning så ser man att Smedjebackens befolkning består av många äldre invånare. 12

13 1. Delaktighet och inflytande i samhället Demokratisk delaktighet, jämställdhet, socialt deltagande och socialt stöd, likabehandling (motverka diskriminering) och tillgänglighet är viktiga faktorer för befolkningens hälsa. Kommunen har ett högre röstdeltagande än riket i genomsnitt vid det senaste valet, vilket är viktigt ur demokratisk synpunkt. Hälsoveckorna Aktiviteterna under vecka 20 och vecka 21 utgick från Sju landmärken av Johan Hallberg och ska främja hälsa för en hållbar utveckling. Sociala medier Från och med 2011 finns möjlighet att följa kommunens fullmäktigesammanträden via Webb-TV och andra sociala medier som facebook, twitter och bloggar. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Från LUPP till handling. En ny Lupp-enkät genomfördes i slutet av 2013 och resultatet kommer att publicerades under Undersökningen som ska genomföras vart tredje år omfattar alla elever på högstadiet och år 2 på gymnasiet. Genom 200 frågor om bl. a. fritid, skola, framtid, politik, trygghet, hälsa, alkohol, droger och orättvis behandling kartläggs ungas livsvillkor. Ungdomskontoret ansvarar för genomförande av undersökningen. Resultatet är grunden för den ungdomspolitiska strategin. Den förra presenterades under 2011 och finns att hämta på: Klicka på UNG. Text: E Dagwall Hej Smedjebacken Att flytta till en helt ny ort kan vara ett stort steg. Nytt jobb, ny bostad och nya bekantskaper. För att det ska vara så smidigt som möjligt för nyinflyttade har Smedjebacken och Ludvikas kommuner tillsammans med Samarkand2015 satsat extra mycket på välkomnandet. Hej Smedjebacken! är ett socialt nätverk där nyinflyttade bjuds in att delta i aktiviteter tillsammans med andra nyinflyttade i kommunerna. Detta ger alla en chans att snabbt få många nya bekantskaper under trevliga former. Under 2013 har busstur, bowlingkväll och stadsvandring i kommunen arrangerats. Frändskapshuset På Vasagatan 20 finns det välbesökta frändskapshuset en mötesplats för kommunens nyanlända. En plats för både samvaro och möjligheter att ta del av information. 13

14 All kulturverksamhet handlar om kommunikation och syftar till delaktighet Vi erbjuder kultur i Smedjebacken för att alla ska få ta del av olika konstnärliga uttryck, vilket i förlängningen kan ge möjlighet till mer delaktighet i det demokratiska samhället. 2. Ekonomisk och social trygghet Individers och familjers ekonomiska situation, inkomstfördelningen i samhället, arbetsmarknaden, utbildningsnivå, tillgång till bostad och bostadsutrymme och trygghet i närmiljön är faktorer som påverkar detta mål. Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Med långvarigt försörjningsstöd avses hushåll som haft Försörjningsstöd 10 månader eller mer under ett kalenderår Antal hushåll Antal barn i hushåll med långvarigt försörjningsstöd Antal barn Antal hushåll Källa: Intern statistik Individ- och familjeomsorgen 14

15 När det gäller utbildningsnivån så förhåller sig Smedjebacken sig väl i förhållande till riket när det gäller gymnasialutbildning, däremot är det färre Smedjebacksbor som studerar vidare på universitet/högskola. Kommunen satsar på arbete till försörjningsstödstagare Under 2013 ökade såväl kostnader som antalet hushåll i behov av försörjningsstöd. Antalet hushåll ökade med nio procent under Kommunstyrelsen har inför 2014 satsat två miljoner kronor på arbetsmarknadsåtgärder som riktas till personer med försörjningsstöd för att ge möjligheter till egen försörjning och bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Familjestöd Under 2013 har familjestödet startat upp sin verksamhet. På familjestödet arbetar två utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete samt vidareutbildning i intensiv familjeterapi (IFT). Familjestödet erbjuder fem träffar/samtal. Vid fortsatt behov av stöd får man vända sig till socialtjänsten med en ansökan om familjestöd. Kontakten med familjestödet är kostnadsfri och det råder sekretess Mer info finns på kommunens hemsida under fliken Omsorg och stöd> Familjestöd Fortsatt utbyggnad av kommunens öppenvård för personer med missbruk- och beroendeproblem Under 2013 har det skett en fortsatt utveckling av kommunens öppenvårdsinsatser för personer med missbruksoch beroendeproblematik. Socialtjänsten kan erbjuda olika hjälp och stödinsatser, exempel: Kartläggnings- och diagnosverktyg ADDIS (Alkohol Drug Diagnos InStrument) och ASI (Addiction Severity Index) MI-samtal (Motiverande intervju) BSF-samtal (Beteende Samtal Förändring) Intensivstödstödjare HAP (haschavvänjningsprogram) Motivationsgrupp VALET - behandlingsgrupp Återfallsprevention Alkoholterapeut Mer info finns på kommunens hemsida under fliken Omsorg och stöd> Missbruk och beroende Brukarmedverkan barns delaktighet Sextio socialarbetare från 37 kommuner startade ett utvecklingsarbete 2011 initierat av Allmänna Barnhuset. Syftet var att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en ökad brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Projektet har belyst barnets delaktighet och medverkan i sin egen barnavårdsutredning. Socialtjänstens barn- och familjegrupp har deltagit i projektet. Våld i nära relation Socialtjänstens utvecklingsarbete i arbetet med våld i nära relation har fortsatt under året. Familje- och utbildningsnämnden ger verksamhetsstöd till Kvinnojouren Ludvika- Smedjebacken för att finansiera en heltidstjänst och ett nytt treårigt avtal ingicks under året. Från 2012 har nämnden ett samverkansavtal med Kris- och våldsmottagningen för män där Falu kommun är värdkommun. Kommunens kvinnofridsgrupp har träffats tre gånger under året. Socialtjänsten har även inom ESF-projektet Hälsofrämjande organisation i mars 2013 föreläst under temat Information om kvinnofrid ur ett Smedjebacksperspektiv för arbetsledare och arbetstagare i kommunen. Mer info finns på kommunens hemsida under fliken Omsorg och stöd> Våld i nära relation Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen Perioden maj t.o.m. oktober 2013 genomfördes enkätundersökning till brukare som hade pågående ärende i missbruksgruppen, ekonomigruppen samt barn- och familjegruppen. Enkäten är framtagen för att se i vilken utsträckning socialtjänsten når upp till Familje- och utbildningsnämndens övergripande mål. Samma enkätundersökning gjordes 2012 vilket innebär att det finns tidigare resultat att jämföra med. De mest nöjda brukarna är god man/förordnad vårdnadshavare, tätt följda av personer med missbruks- och 15

16 beroendeproblematik. Därefter kommer personer med ekonomiskt bistånd. Vårdnadshavarna och ungdomarna är de som är minst nöjda. Ett problem med enkäten är att få ungdomar och vårdnadshavare har besvarat enkäten. Även personer med försörjningsstöd har låg svarsfrekvens. Rapporten finns på kommunens hemsida under fliken Omsorg och stöd> Kvalitet och utveckling Komhall Väderbacken Komhall, som 2011 firade 10 år, drivs i kommunal regi och är lokaliserat till Väderbacken. Målsättningen är att skapa en meningsfull sysselsättning och rehabilitering för personer som av någon anledning inte finns på ordinarie arbetsmarknad. Grundfilosofin är att alla ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning och att alla deltar i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar, oavsett sysselsättningsgrad. Målet är att de ska återvända till ordinarie arbetsmarknad. Tidpunkten för detta är dock individuellt. Fritidsgården i Morgårdshammar används av Komhall som lokal för bakning av bröd som används i olika mötessammanhang inom kommunen. Flertalet av deltagarna går vidare till nytt arbete eller tillbaka till sitt tidigare, eller till studier efter en tid på Komhall. Totalt omfattades ca 75 deltagare under Text: E Dagwall Unga till arbete Projekt Unga till arbete som vänder sig till ungdomar år, ger ungdomar stöd att via olika aktiviteter närma sig arbetsmarknaden. Aktiviteten har kompletterats med att de ungdomar som söker försörjningsstöd samtidigt anmäler sig som sökande på arbetsförmedlingen. I samverkan mellan flera kommunala förvaltningar arbetas det med att via olika bidragsformer från arbetsförmedlingens regelverk placera ut arbetssökande inom kommunens verksamhet. Kommunen erbjuder sommarjobb i tre veckor till alla och 18-åringar som så önskar. Den äldre gruppen får även information om de rättigheter och skyldigheter som sker vid myndighetsdagen. Projekt Unga till arbete som drivs i hela länet via Region Dalarna har haft ett mycket bra resultat hos oss. Av totalt 13 ungdomar som under 2013 deltagit i projektet har 2 gått vidare till arbete, 6 till studier, 4 till annan verksamhet och 1 har slutat av annat skäl. 3. Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsan under uppväxtåren har betydelse för resten av livet. Det sociala och emotionella stödet i familj, förskola, skola och på fritiden har långsiktig effekt på hälsan. *Ur och Skur är ett helt eget sätt att bedriva skol- och förskoleverksamhet. Barnen är ute nästan jämt. Pedagogiken bygger på upptäckarglädje och nyfikenhet som lär barnen att se sambanden i naturen, men också att använda alla sina sinnen. Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanens mål. Totalt finns i Smedjebackens kommun två förskoleavdelningar med Ur och skur pedagogik, en på Skogsgläntans förskola och en på Solhyttans förskola. 16

17 Andel behöriga elever till gymnasieskolan ,0 89,1 89,0 89,5 89,5 4. Ökad hälsa i arbetslivet Arbetet är viktigt för individens identitet och självbild. Arbete under goda arbetsmiljövillkor stärker och utvecklar människor. Hälsofrämjande organisation är ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt som avslutats i juni 2013 och som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet vänder sig till merparten av Smedjebackens kommuns anställda och hittills har drygt 600 personer deltagit i projektets aktiviteter. Syftet är att, genom att utveckla ledar- och medarbetarskapet, utveckla ett mer hälsofrämjande synsätt i kommunen. Målet är att få en organisation som ännu bättre möter förändrade förutsättningar, tar till sig ny kunskap och utgår från att kommuninvånarnas behov förändras. Målet är också att organisationen blir bättre på att följa upp och utvärdera sin verksamhet. Projektets huvudsakliga aktiviteter har varit den ledarutveckling, (totalt 10 utvecklingsdagar), kring bland annat ett stärkt ledarskap och en ökad samverkan, samt de medarbetarutvecklingsdagar, (totalt 6 dagar), som genomförts inom de deltagande verksamheterna med utgångspunkt i aktuella och framtida utmaningar. Dessutom har samtliga deltagare inom projektet erbjudits en föreläsning i metoden Verbal Judo som är en metod för att bemöta upprörda människor på ett respektfullt, professionellt och därmed säkert sätt. Ovanstående ses som en viktig del i den strävan, som fortsätter även efter projekttidens slut, att göra Smedjebackens kommun till en attraktiv arbetsgivare för att underlätta framtida rekrytering, och genom att öka kvaliteten på samhällsservicen och göra Smedjebacken till en än mer attraktiv plats att bo och arbeta på. Text: A Löfgren 5. Sunda och säkra miljöer och produkter Miljöer och produkter är mycket breda begrepp och omfattar vitt skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om sund utomhusmiljö, sunda produkter, sund inomhus- och närmiljö (inkl. buller), säkra miljöer och produkter samt att minska skador och olycksfall. Antal fallskador per 1000 invånare som sökt vård på länets akutmottagning i procent År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 S-backen Länet Resultatet i Smedjebacken är bättre än i övriga länet och har minskat från 38,1 år 2011 till 35,8 år Fallolyckorna är den vanligaste olycksorsaken i Sverige och äldre personer är speciellt drabbade. 17

18 I Sverige dör i snitt tre äldre om dagen orsakade av fallolyckor. Några siffror för 2013 går inte att publicera på grund av att statistik över fallskador saknas. Text: H Söderlund Sandpåsar Komhall iordningsställer de populära sandpåsarna som distribueras till ca 25 utlämningsställen i kommunen under mottot Sanda för varandra. Totalt över 80 ton i 1,8 kg påsar. Pensionärsservice Komhall ger service till kommunens pensionärer i form av gräsklippning och snöskottning. Det erbjuds även service till pensionärer i eget boende att utföra arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda. Detta är ett led i kommunens skadeförebyggande arbete. Text: E Dagwall 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är hälsoorienterad. Det betyder att all verksamhet inom hälso- och sjukvården riktar in sig på att förbättra hela befolkningens hälsotillstånd. IVPA I väntan på ambulans (IVPA) utförs av räddningstjänstens personal och har till huvuduppgift att tidigt vara på plats för att påbörja första-hjälpeninsats av patient i väntan på att ambulans ska anlända. Räddningstjänsten har utbildning i användande av syrgas och defibrillering. Totalt hade räddningstjänsten 122 stycken IVPA-larm under (128 IVPA-larm 2012). I kommunens egen regi finns hjärtstartare i: Kommunhuset, Smedjehallen, fjärrvärmecentralen i Smedjebacken, reningsverket Bylandet, Nortippen, Humboberget och på SEAB s kontor. Kortet med viktigt information Nu finns det lilla gula kortet att fylla i och ta med sig i väskan eller plånboken med viktig information om mig. Kortet är tänkt som ett hjälpmedel när något har hänt och finns att hämta på ett flertal platser i kommunen. Det gula kortet är tänkt som ett hjälpmedel för bland andra ambulanspersonal och räddningstjänsten när något har hänt och personen inte själv kan kommunicera. På kortet kan du fylla i kontaktuppgifter till anhöriga, eventuella sjukdomar och mediciner som kan vara bra för andra att känna till vid en händelse. Tanken är att alla som vill ska kunna ha kortet i sin plånbok, ryggsäck, väska, med mera. Kortet riktar sig med andra ord till alla små som stora. Kortet kommer att finnas på de flesta offentliga ställen i kommunen. Dessutom kommer kortet att skickas ut till hyresgäster samt till skolor och förskolor. Vidare kommer det gula kortet inom kort att finnas i en engelsk version. 7. Gott skydd mot smittspridning Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Inom förskolorna pågår ständigt arbete för att förebygga och minska smittspridning genom förbättrade hygienrutiner och egenkontroll enligt miljöbalken. Det sker kontinuerlig kvalitetsprovtagning av allt kommunalt dricksvatten. Regelbunden provtagning sker sommartid vid alla kommunens badplatser. 18

19 8. Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. En trygg sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Antal aborter, Smedjebacken År år år Summa Antal klamydia fall År Smittade Några siffror för 2013 går inte att publicera då statistik saknas. Vi fortsätter jobba för en minskning av könssjukdomar genom olika kampanjer, information, testa sig via webben, sälja billiga kondomer alternativ dela ut gratiskondomer på Ungdomsmottagningen. Text: B-M Hane 9. Ökad fysisk hälsa Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. FRILUFTSLIV, REKREATION, uppföljning av översiktsplanens strategier Kommunen ska samarbeta med föreningar, markägare och entreprenörer i syfte att få till stånd goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation i Smedjebackens kommun. För att komplettera de goda förutsättningar som finns för rörligt friluftsliv har bland annat flera promenadvägar anlagts. Fakta Uddparken Genom en donation av familjen Udd, kunde Smedjebackens valsverks sågverksområde bli park i början av 1980-talet genomfördes en sanering av föroreningar från sågen och i samband med detta börjades grävningen av en serie dagvattendammar, samt utformning av kullar och nya gångvägar. Parken som beräknas vara färdigställd 2014, kommer att hållas öppen under byggåren för besökare. Den kommer att skötas av Smedjebackens kommun. Ambitionen är att bygga en park som berättar om Smedjebacken genom ett antal tematrädgårdar. Text: E Blomqvist Lekparker Lekparken vid torget och kvarterslekplatser ger möjlighet för de små att utforska och röra på sig, vilket är viktigt för barns motoriska utveckling. 19

20 Fiske vid Kolbäcksån I centrala delen av Smedjebacken/Morgårdshammar finns ett sportfiskeområde i Kolbäcksåns vattensystem. Komhall ansvarar för skötsel av sportfisket, isättning av fisk samt kortförsäljning. Augustifesten 2013 Augustifesten den andra sommaren genomfördes veckoslutet augusti och man kan utan omskrivningar kalla det för en riktig succé. Augustifesten tillkom genom ett samarbete mellan kommunen och en stor del av de föreningar som är verksamma i Smedjebacken. Syftet i första hand är att visa på hur betydelsefullt föreningslivet är för samhället, denna fest är för oss Smedjebacksbor och en hyllning till det lokala engagemanget. Text: E Dagwall 10. Goda matvanor och säkra livsmedel Människor i Sverige har generellt bra matvanor men det finns skillnader i matvanor avseende ålder, kön, social och ekonomisk situation och var du bor. Matvanor är komplexa och många olika faktorer spelar in i val av mat, exempelvis kultur och vanor, tillgänglighet och utbud till olika sorters livsmedel, pris och marknadsföring. Familje- och utbildningsförvaltningen har cirka en tredjedel ekologiska livsmedel i sin måltidsverksamhet. Detta resulterar i mycket bra förutsättningar i att kunna servera god och näringsrik mat till förskola och skola. Även omsorgsförvaltningen har ökat andelen ekologiska inköp. KRAV-veckan KRAV-veckan, vecka 42, arrangerades för fjortonde gången, med uppmaning om att öka användandet av ekologiska varor. Under KRAV-veckan, som drivs internt, genomfördes också en undersökning om utbudet av ekologiska alternativ i de tre större matvarubutikerna i kommunen. Livsmedelsinspektion Kommunen har en anställd livsmedelsinspektör på halvtid. Inspektören har som målsättning att årligen besöka samtliga livsmedelsföretag (ca. 70 st.) då inspektion och kontroll av egenkontroll och lagefterlevnad görs. I arbetsuppgifterna ingår också vissa informationsåtgärder. Vid tillfälliga aktiviteter som marknader, mässor och dylikt utförs också kontroller. Vid eventuella matförgiftningar görs separata utredningar. -Livsmedelsinspektörens tre bästa tips: God handhygien. Kontrollera temperatur i kylskåp, (lämpligt 4-5 grader). Disktrasor bör bytas ofta. Text.: T Falk 11.Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping, samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotikafritt samhälle har länge varit viktiga folkhälsofrågor. Inte sällan är det samma personer som utgör riskgrupp för t.ex. alkohol, narkotika och spel. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste därför, för att bli effektivt, behandlas i ett sammanhang. 20

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2005 års Miljöpristagare Till en verksamhet inom kommunens förvaltningar och bolag som under det gångna året bedrivit ett förtjänstfullt och engagerat miljöarbete.

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet......................

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet...................... Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Vad är hållbarhet?...2 Det hållbara Borlänge...2 Social hållbarhet...4 Demokrati och inflytande...5 Goda utbildningsmöjligheter...5 Valdeltagandet

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN Vinnare i Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild till Årsredovisning 2014 för Estetiska programmet med inriktning Media Estetik ÅK3, Uddevalla Gymnasieskola. Hanna

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning ingår som en enskild del i bolagets årsredovisning. Här beskrivs hur bolaget arbetar med hållbar utveckling inom miljö, samhälle och ekonomi,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer