VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun som utöver kvalificerade utrednings- och behandlingsinsatser kan erbjuda eftervård i träningslägenheter.

3 Vd och styrelseordförande har ordet... 4 Bolagets verksamheter... 5 Sammanfattning Verksamheter under Förvaltningsberättelse Räkenskapsåret och måluppfyllelse Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter Lekmannarevisorernas granskningsrapport Revisionsberättelse Underskrifter Styrelse, ägarombud och revisorer Ledning och administration Tryck Design Inlaga Omslag Upplaga Litografen i Vinslöv AB Half A Bee Munken Polar 150g Munken Polar 300g 300 ex Innehållet i denna publikation kan skilja sig från originalet.

4 Vd och styrelseordförande har ordet Vi kan nu se tillbaka på 2013 och konstatera att VoB åter haft ett mycket positivt verksamhetsår. Socialtjänstens handläggare förmedlar i genomförda enkäter att de är fortsatt mycket nöjda med verksamheternas insatser. Även ekonomiskt är utfallet positivt. Bolaget redovisar ett positivt rörelseresultat om 6362 tkr. VoB har under året ingått ramavtal med ett sextiotal kommuner av vilka flera ligger i VoB:s geografiska närhet (bl.a. kommuner i Blekinge och Kalmar län). Detta innebär att VoB får ett utökat kundunderlag även om ägarkommunerna alltid är bolagets primära uppdragsgivare och kunder. Försäljningen var under 2013 något lägre jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till den lägre omsättningen är att VoB inte höjt vårdavgifterna och att de två boenden för ensamkommande flyktingungdomar som avvecklades under 2012 inte ersatts av nya verksamheter. För att VoB skall behålla och stärka sin konkurrenskraft är det viktigt att bolaget förmår att utveckla och utöka verksamheten. Under 2013 har därför bolagsledningen lagt stor vikt vid att försöka ta reda på hur behoven ser ut inom ägarkommunerna och med utgångspunkt ifrån detta planera för nya tjänster och verksamheter. Arbetet har bl.a. resulterat i att styrelsen fattat beslut om att under 2014 starta en ny behandlings- och utredningsenhet för tonåringar. Utvecklingsarbete har också genomförts inom andra verksamhetsgrenar. Med anledning av att antalet anlända ensamkommande unga flyktingar ökar har Länsstyrelsen/Migrationsverket fört diskussioner med kommunerna om ett utökat mot t agande. VoB har haft kontakt med ett antal ägar kommuner i frågan vilket resulterat i planer om att starta ytterligare integrationsboenden i bolagets regi. För att kunna möta kommunernas behov och den ökade konkurrensen från andra aktörer är det avgörande att VoB förmår fortsätta att driva ett aktivt utvecklingsarbete. Under 2014 kommer arbetet främst att inriktas på att genomföra och slutföra de planer som förberetts under Utöver start av nya enheter är ett viktigt utvecklingsområde att ytterligare stärka samarbetsrelationerna med ägarkommunerna. Under 2013 har VoB tagit fram en kommunikationsplan i syfte att utveckla en mer genomtänkt och konsekvent strategi avseende bolagets dialog och samverkan med kommunerna. Under 2014 kommer detta att omsättas i olika aktiviteter bl.a. avseende start av en blogg, täta utskick av nyhetsbrev, arrangemang av utbildningsdagar samt en större konferens i samband med att vi uppmärksammar VoB:s 10-årsjubileum. VoB Syds styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och dess medlemmar, bolagets medarbetare och till alla samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under Växjö den 25 mars 2014 Lillängen och Luzern som samlokaliserades under 2012 har under det gångna året bytt namn till Familjehuset i Hörby. Ny ledning, verksamhetschef och biträdande verksamhetschef har tillsatts. Utvecklingsarbetet har fortsatt vid enheten på ett framgångsrikt sätt, både avseende kvalitet och ekonomi. Sönnarslövsgårdens verksamhet har under året certifierats enligt ISO 9001-standard i samband med uppföljningsrevision av Lloyds. Detta innebär att samtliga VoB:s intäktsfinansierade verksamheter nu är certifierade. Thomas Håkansson Ordförande Niels Elvhammar Verkställande direktör 4 VoB Årsredovisning 2013

5 Bolagets verksamheter Intäktsfinansierade verksamheter VoB driver fem verksamheter som finansieras genom försäljning av platser och tjänster. Tre av enheterna är akut och utredningsinstitutioner; Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby samt Högelid. Sönnarslövsgården är ett behandlingshem för missbrukare medan Familjehemsresursen tillhandahåller förstärkt familjehemsvård och konsultativa tjänster. FAMILJEHUSET I ALVESTA FAMILJEHUSET I HÖRBY (LILLÄNGEN-LUZERN) HÖGELIDS UNGDOMSENHET SÖNNARSLÖVSGÅRDEN FAMILJEHEMSRESURSEN VoB Årsredovisning

6 Bolagets verksamheter Familjehuset i Alvesta Familjehuset är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för familjer och ensamplacerade barn i åldern 0-13 år samt års ålder. Verksamheten har totalt 27 platser och är indelad i två avdelningar, familjeavdelningen och barnavdelningen. Beläggning och ekonomi Beläggningen har under 2013 som lägst varit 67 % (april) och som högst 102 % (oktober). Under året som helhet uppnåddes en beläggning om 87 %, vilket är 2 % över budget. Noteras kan att barnavdelningen trots god efterfrågan haft mycket låg beläggning. Orsaken till detta är att verksamheten begränsat antalet inskrivna p.g.a. utagerande barn. Omsättningen för Familjehuset i Alvesta är lägre än vad som budgeterats men sammantaget redovisas ett ekonomiskt resultat som avviker positivt i förhållande till budget. Kvalitet I de 30 ärenden som avslutats under året har 27 enkäter inkommit från placerande kommun. 25 handläggare har svarat anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse. Av komm entarer som lämnats framgår att socialtjänsten är mycket nöjd med uppdragets genomförande, exempelvis avseende observationer och skriftlig utredning. Handläggarna beskriver att personalen är bra på att skapa lugn och ge omsorg till familjer i kris samt att barn under vistelsen utvecklats påtagligt positivt. Verksamhetsutveckling Under 2013 har en särskild satsning för hela personalgruppen genomförts gällande högskoleutbildning i hedersrelaterad problematik. Flera i personalen har även påbörjat utbildning gällande KBT och Barnorienterad familjeterapi (BOF). I samarbete med Familjehuset i Hörby har ett arbete rörande metodutveckling, påbörjats gällande placeringar av utagerande barn. Framtid P.g.a. lägre efterfrågan på barnavdelningens platser planeras en omorganisering av verksamheten. Viss ombyggnation kommer att ske. Antalet reguljärt tillgängliga platser för barn minskas till fyra. Kompetensutvecklingsarbetet fortsätter med bl.a. vidareutbildning inom miljöterapi, KBT och BOF. Vidare kommer utvecklingsarbetet att fokusera på journalföring och dokumentation. Carola Karlsson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning 2013

7 Bolagets verksamheter Familjehuset i Hörby (Lillängen-Luzern) Familjehuset i Hörby är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för ensamplacerade barn och familjer. Åldersgruppen är barn 0-12 år och det finns plats för 10 familjer och 8 ensamplacerade barn uppdelat på fyra boendeenheter. Verksamheten har den stora institutionens breda kompetens och den lilla institutionens närhet. Beläggning och ekonomi Verksamheten har under året tagit emot förfrågningar rörande totalt 39 ärenden varav 27 ledde till placering. Under första halvåret var beläggningen mycket god då verksamheten periodvis var fullbelagd. Från augusti till december sjönk emellertid efterfrågan kraftigt. Genomsnittlig beläggning för helåret är 81 % att jämföra med budgetmålet om 85 %. Omsättningen är därmed också lägre än budget. Besparingar på kostnadssidan innebär att enheten kan redovisa ett resultat som avviker positivt mot budget. Kvalitet I 49 avslutade ärenden har verksamheten fått tillbaka 38 enkätsvar. Resultatet visar att kunderna är mycket nöjda. 37 av 38 anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse, 36 att verksamheten förenat struktur och flexibilitet på ett bra sätt och 35 att enheten överträffat/motsvarat förväntningarna. Kommentarer i enkäterna är överlag också positiva. Exempelvis: Ni gjorde ett fantastiskt arbete utifrån de svåra förutsättningar som rådde och Vi valde er utifrån vetskapen att ni klarar stora utmaningar. Verksamhetsutveckling Lillängen och Luzern samlokaliserades under 2012 och under det gångna året har arbetet med att omorganisera och samordna den nya verksamheten, Familjehuset i Hörby, fortsatt. Ny ledning har tillsatts samtidigt som nytt tillstånd (IVO) har erhållits. Vidare har under hösten en sammanslagning av två familjeavdelningar genomförts. Delar av personalen har genomgått grundutbildning i anknytningsteori. Utemiljön med lekplats har iordningsställts och renoverats. Framtid I arbetet med att skapa en mer enhetlig verksamhet kommer samtlig personal genomgå utbildning i miljöterapi. Det finns även behov av fortsatt vidareutbildning inom anknytningsteori då just frågor om barnets anknytning är den enskilt största frågeställningen i uppdragen. Flera anställda kommer att utbilda sig inom Marte-Meo metoden. Utvecklingsarbete kommer även att genomföras inom utredningsmetodik både vad det gäller informationsinsamling och dokumentation som är kopplad till BBIC. Ann-Marie Espersson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning

8 Bolagets verksamheter Högelids ungdomsenhet Högelid är ett akut-, utrednings - och behandlingshem för ungdomar år. Verksamheten som ligger i Alvesta har 10 platser. Institutionen har en miljöterapeutisk grundstruktur och arbetar utifrån ett KBT-inspirerat synsätt. Samtliga utredningsuppdrag sker utifrån BBIC. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har under 2013 varit ojämn. Under första halvåret var beläggningen mycket god. Efter sommaren blev den avsevärt lägre för att sedan åter stiga kraftigt under november och december. Det genomsnittliga utfallet är 90 % att jämföra med 85 % i budget. Sammantaget redovisar Högelid ett ekonomiskt utfall som avviker positivt i förhållande till budget. Verksamhetsutveckling Högelid har under året fortsatt att satsa på kvalificerade vidareutbildningar för arbetsgruppen. Två personer har under året slutfört sin utbildning i Re-Pulse. Vidare medverkade två anställda i högskole utbildningen gällande Heders relaterad problematik och konflikter. Utbildningsdagar i KBT har genom förts där personal ges verktyg i behandlingsarbetet med ungdomarna. Kvalitet I de 32 ärenden som avslutats under året har 31 enkätsvar inkommit från placerande kommun. 28 av 31 handläggare har svarat att insatsen genomförts enligt uppdrag och att verksamheten överträffat eller motsvarat förväntningarna. De flesta kommentarer som lämnats är positiva. Handläggarna tycker att Högelid har en bra struktur, att samarbetet fungerat mycket bra. Flera handläggare framför att det skriftliga materialet är av god kvalité. Vi är mycket nöjda och ni har gjort ett fantastiskt jobb. Framtid Under 2014 kommer särskilt fokus att ligga på kvalitets arbetet och utveckling av de lokala rutinerna. Vidare har behov av att öka kunskaperna gällande droger, kriminalitet och hedersproblem atik identifierats. Handledning och utbildningstillfällen gällande dessa områden planeras till hösten Kommunerna efterfrågar utslussningsinsatser. Under 2013 utökades verksamheten med en utslussningslägenhet vilket utföll mycket positivt. Under 2014 planeras om möjligt att införskaffa ytterligare lägenheter. Cathrine Borg Jansson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning 2013

9 Bolagets verksamheter Sönnarslövsgården Sönnarslövsgården är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som är under läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende. Verksamheten har tolv platser och tar emot både män och kvinnor. Placeringarna är frivilliga. Sönnarslövsgården finns i Vittskövle som ligger ca två mil söder om Kristianstad. Enheten har åtta tjänster och bemanning dygnet runt. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har varit ojämnt fördelad över tid. Under perioder har den varit mycket låg. Beläggningsresultatet för året är som helhet är 63 % att jämföra med budgeterade 84 %. Det svaga resultatet beror förutom på den emellanåt låga efterfrågan och att placeringar har avbrutits i förtid p.g.a. att klienter har tagit återfall. Sönnarslövsgården redovisar ett ekonomiskt utfall, både avseende omsättning och resultat som är avsevärt lägre än budget. Verksamhetsutveckling Sönnarslövsgårdens arbete för att utveckla behandlingsinnehållet har fortskridit enligt plan. Idag erbjuds återfallspreventionsprogram samt det så kallade HAP-programmet. Enheten har arbetat vidare med självskattningsinstrumenten KASAM och SCL-90. Målet att fokusera på aktiviteter som hjälper klienterna med stresshantering, oro/ångest-problematik samt abstinens har implementerats i verksamheten. Kvalitet Verksamheten har under 2013 fått in betydligt fler svar på kundenkäterna än under tidigare år, 71 % jämfört med 51 %. Utfallet i svaren är mycket positivt. 23 av 24 handläggare anser att verksamheten utfört insatsen enligt överenskommelse. Lika många menar att insatsen motsvarade eller överträffade de förväntningar man hade inför placeringen. I kommentarer lyfts det fram att personalen är flexibel och lyhörd för klientens problematik och att det är positivt att verksamhetens arbete med klienterna är individuellt anpassat. Framtid IVO har under året framfört sitt ställningstagande att medicin ering vid läkemedelsassisterad behandling skall ske genom dagliga återbesök vid sjukvårdsinrättning. Därmed är det svårt att genomföra läkemedelsbehandling i samband med placering av patienten i ett HVB-hem som Sönnarslövsgården. Många av klienterna är placerade av kommuner som inte ligger i Sönnarslövs gårdens geografiska närområde och de har därför inte möjlighet att besöka sin beroendeklinik. Situationen har lett till att diskussioner nu förs om en eventuellt förändrad in riktning av verksamheten. Ledningen vid enheten skall i samarbete med bolags ledningen undersöka vilka behov som finns hos kommunerna rörande placering av klienter med missbruks problematik som inte är under läkemedelsassisterad behandling. Git Nilsson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning

10 Bolagets verksamheter Familjehemsresursen Familjehemsresursen arbetar på uppdrag från kommunerna med rekrytering, utredning och förmedling av familjehem. Verksamheten tar även emot placering av barn och ungdomar i konsulentstödda familjehem och jourhem. Några av familjehemmen är inriktade på mottagande av uppdrag om skyddat boende för unga som är utsatta för hedersrelaterat hot, förtryck eller våld. Familjehemsresursen erbjuder även konsultativa tjänster som handledning och utredning avseende SoL 11 kap 1. Beläggning och ekonomi Efterfrågan och beläggningen inom samtliga delar i verksamhetens utbud har ökat under De kontrakterade förstärkta familjehemmen och jourfamiljehemmen har tagit emot uppdrag rörande totalt 79 barn och ungdomar. Familjehems konsulenterna genomförde vidare 29 uppdrag avseende förmedling, utredning eller kompletterande utredning av familjehem. Verksamheten tog vidare emot ett stort antal handledningsuppdrag och externa utredningsuppdrag. Verksamhetens omsättning har ökat kraftigt och enheten redovisar ett ekonomiskt resultat för 2013 som överträffar budgetmålet. Verksamhetsutveckling Verksamheten avseende kontrakterade familjer har utökats under året. Som mest var ett tjugotal familjer kontrakterade, med sammanlagt drygt 30 platser. En orsak till den ökade volymen är att verksamheten av en kommun fick i uppdrag att ta emot placeringar och genomföra utredningar rörande de ensam kommande flyktingbarn som anvisats till kommunen. Under året utökades också antalet uppdrag där placering i familje hem kombineras med behandlings- och utredningsinsatser. Familjehemskonsulenterna har under året genomgått socialstyrelsens utbildning av familjehemsutbildare. Kvalitet 43 enkäter från placerande kommuner har inkommit under året. 41 av handläggarna svarar att uppdraget utförts i enlighet med vad som överenskommits och 39 anser att familjehemsresursen lyckats med att förena struktur med flexibilitet. De handläggare som valt att lämna kommentarer på enkäten är överlag uttalat positiva. Framtid Familjehemsresursen är en del av VoB Plus. Planeringen har sedan en tid tillbaka varit att utveckla denna del av bolagets utbud. Det rör bl.a. utvecklingen av kvalificerade utredningstjänster vid placering i familjehem, lägenhetsboende eller uppdrag i öppenvård. P.g.a. bristfälligt underlag vid rekry t- ering av personal har detta utvecklingsarbete delvis försenats. Under 2014 kommer bolagsledningen framarbeta en långsiktig utvecklings plan för verksamheten. Marita Flood Familjehemskonsulent Viveca Nygren Familjehemskonsulent Lina Meyer Familjehemskonsulent Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: VoB Årsredovisning 2013

11 Familjehemsresursen utreder och kontrakterar familjehem.

12

13 Integrationsboenden VoB organiserar fyra integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar i åldern 14 till 18 år som befinner sig i asylprocessen eller som fått uppehållstillstånd. Verksamheterna drivs på entreprenad åt kommunerna Eslöv, Kävlinge, Svedala och Kristianstad. Verksamheterna lägger stor vikt på samverkan med uppdragsgivare, gode män, migrationsverket, skolan, och andra berörda samverkansparter. Gemensamt för de fyra integrations boendena under året är att ledning och medarbetare har fortsatt framarbetat med att kvalitetssäkra arbetssätt, processer och rutiner. Insats erna kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott bemötande och respekt för den personliga integriteten. INTEGRATIONSBOENDEN PILGÅRDEN HUSAREN ERLANDSDAL ANANDA Sara Källgarn Verksamhetschef Ananda Mobil: Afrah Hussein Verksamhetschef Erlandsdal, Pilgården och Husaren Mobil: VoB Årsredovisning

14 Integrationsboenden Pilgården Pilgårdens integrationsboende drivs på entreprenad för Kävlinge kommun och har 6 platser. Utslussningsverksamhet erbjuds för de ungdomar som flyttar ut från verksamheten. Husaren Husarens integrationsboende drivs på uppdrag från Eslöv kommun. Boendet har 12 platser för ensamkommande flyktingungdomar. Den dagliga verksamheten utformas i samråd med de boende. Beläggning och ekonomi Pilgården har haft full beläggning under året. Efter att tidigare ha redovisat underskott kan verksamheten för 2013 uppvisa ett resultat som avviker positivt i förhållande till budget. Bak grunden är att verksamheten successivt utökats med flera utslussningsplatser. Verksamhetsutveckling I samverkan med kommunens handläggare har en gemensam verksamhetsplan tagits fram. Verksamhetsplanen är ett led i att säkerställa att de placerade ungdomarnas behov av omsorg tillgodoses och syftar till att förenkla uppföljning. Särskilt fokus har under året legat på att utveckla insatserna i de träningsboenden som tillskapats. Struktur, arbetssätt och rutiner har tagits fram anpassat till denna del av verksamheten. Syftet är att ge ungdomar det stöd de behöver i flytten ut från Pilgården för att de successivt skall klara ett självständigt liv. Kvalitet Socialsekreteraren i Kävlinge kommun deltar regelbundet på Pilgårdens personalmöten för att inhämta information och för att kunna ge återkoppling. Vid dessa möten samt vid andra samverkansträffar uttrycker kommunen att de är nöjda med Pilgårdens insatser. Framtid Under 2014 kommer personalen att delta i en tvådagars grundutbildning för att ytterligare utveckla metodiken i arbetet med de ensamkommande flyktingungdomarna. Vidare kommer Pilgården att fortsätta sitt arbeta med att förtydliga rutiner och strukturer i syfte att kvalitetssäkra och förbättra sitt arbete med ungdomarna. Verksamheten kommer under 2014 att söka nya större lokaler för att tillse att ungdomarna kan erbjudas eget rum. Beläggning och ekonomi Verksamhetens platser har under året med undantag från några kortare perioder, varit fullbelagda. Det ekonomiska resultatet för 2013 avviker negativt i förhållande till budget. Skälet till detta är att den ersättning som erhålls enligt avtal inte ger full kostnadstäckning. Avtalet är justerat inför 2014 vilket ger förutsättningar för ett mer positivt ekonomiskt utfall i framtiden. Verksamhetsutveckling Under 2013 har diskussioner förts med kommunen om möjlig heten att utöka verksam heten med utslussnings platser i tränings boende. Hittills har dock kommunen valt att anordna denna verksamhet i egen regi. Särskild satsning på läxhjälp för ungdomarna har lett till bättre skolresultat och högre närvaro. En person i arbetsgruppen har genomgått grundutbildning i MI (motiverande samtal). Kvalitet Husaren och Eslövs kommun arbetar efter en gemensam verksamhetsplan där de områden som verksamheten respektive kommunen ska arbeta med är klargjorda. Verksamhetsplanen är ett led i att säkerställa att de placerade ungdomarnas behov av omsorg tillgodoses och syftar till att förenkla uppföljningen av genomförda insatser. I de samverkansmöten som hålls regelbundet uttrycker Eslövs kommun att de är mycket nöjda med Husarens arbete. Framtid Husaren kommer under 2014 arbeta ytterligare med kvalitetssäkring av verksamheten. Målet är att personalen skall genomgå utbildning inom journalföring och konflikthantering. Verk sam heten avser att fortsätta under söka möjlig heterna att starta ett tränings boende som är kopplat till enheten för att därigenom kunna erbjuda god kontinuitet i stödinsatserna för de ungdomar som flyttar ut från Husaren. 14 VoB Årsredovisning 2013

15 Erlandsdal Erlandsdals integrationsboende drivs på entreprenad för Svedala kommun. Verksamheten har under 2013 haft åtta platser. I Erlandsdals erbjudande ingår även möjlighet att tillhandahålla insatser för de ungdomar som flyttar ut till egen lägenhet eller träningsboende. Beläggning och ekonomi Beläggningen i boendet har under större delen av året varit god. Om de ungdomar som varit placerade i utslussningslägenheterna medräknas i resultatet blir beläggningsutfallet högre än vad som budgeterats. Det ekonomiska resultatet för året är som en följd av detta positivt jämfört med budget. Verksamhetsutveckling Verksamheten har under året fortsatt att utveckla fungerande arbetssätt och rutiner, inte minst avseende den nya delen av verksamheten, utslussning och träningsboende. Genom utbildning om det effektiva mötet har personalen fått verktyg som ger stöd för att fokusera på strategiska frågor. Genom denna metod hålls möten på ett mer strukturerat sätt och kommunikation blir tydligare. Kvalitet Boendet har regelbunden kontakt med kommunens handläggare, gode män och skolpersonal, bl. a. i form av regelbundna samverkansmöten. De olika samverkansparterna uttrycker att de är mycket nöjda med samarbetet och det arbete som utförs på Erlandsdal. IVO har genomfört två tillsynsbesök under 2013 som resulterat i bedömningen att verksamheten inte har några brister i de delar som tillsynen avser. Framtid Inför 2014 har avtalet med kommunen justerats och antalet avtalade platser utökats till tio. Två av dessa platser avser boende i utslussningslägenhet. Som en följd av detta utökas även bemanningen. Tillsammans med övriga integrationsboenden inom VoB skall personalen genomgå en tvådagars grundutbildning för att utveckla arbetet med de ensamkommande flyktingungdomarna. Ananda Anandas integrationsboende drivs på uppdrag från Kristianstads kommun. Ananda har under verksamhetsåret 2013 haft avtal om åtta platser. Verksamheten är utformad för att så långt det är möjligt kunna erbjuda ungdomen en trygg och familjär hemmiljö. Ananda har även möjlighet att ta emot uppdrag om insatser för de ungdomar som flyttar ut till eget boende eller i träningslägenhet. Beläggning och ekonomi Verksamhetens åtta platser har varit fullt belagda under större delen av Då Kristianstad kommun under hösten tog emot fler unga ensamkommande än vad som var planerat blev Anandas kapacitet otillräcklig. Utöver att arbeta med uppdrag rörande de ungdomar som bor på Ananda har verksamheten under en period tillhandahållit utslussningsinsatser för två ungdomar. Verksamheten uppvisar ett resultat som avviker positivt mot budget. Verksamhetsutveckling Det övergripande utvecklingsmålet för 2013 har varit att ytter ligare förbättra verksamhetens arbete med att skapa en trygg miljö för ungdomarna med uttalade gemensamma mål. Enheten har löpande arbetat med att utveckla och förtydliga regler, rutiner och förhållningssätt. Metoder och arbetssätt avseende utslussningsinsatser har utvecklats under året då denna del av verksamheten förväntas öka framöver. Kvalitet Såväl kommunens socialsekreterare som gode män förmedlar att de är nöjda med Ananda och anser att verksamheten har ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Framtid Med anledning av kommunens ökade mottagande är plan - eringen att verksamheten skall utökas med ytterligare kollektiva boendeplatser och med flera permanenta tränings lägen heter. Arbetet med att ytterligare stärka verksamhetens kvalité kommer att fortsätta under året. VoB Årsredovisning

16 Sammanfattning Verksamheterna under 2013 Beläggning och ekonomi Budgeterad beläggning för 2013 gällande de intäktsfinansierade institutionerna var 84,75 %. Det genomsnittliga utfallet var 80 %. Omsättningen vid dessa enheter (inklusive psykologer) var tkr ( tkr). Familjehemsresursen omsatte under året tkr (7 697 tkr). P.g.a. hög efterfrågan och utökning av antalet kontrakterade familjer ökade omsättningen med 73 % jämfört med föregående år. Integrationsboendena hade en genomsnittlig beläggning om 102 %. Omsättningen vid verksamheterna, under året har varit totalt tkr ( tkr). Kvalitet - Inkomna enkäter Det sammanlagda antalet enkäter var 163. Svarsfrekvensen var 88 % vilket är ett mycket positivt utfall. Andelen positiva svar varierar mellan 90 och 95 % på de tre frågeställningarna. Noterbart är att den tredje frågan har en ny formulering jämfört med föregående år. Tidigare har endast frågan gällt huruvida VoB överträffat förväntningarna eller inte. Nu efterfrågas även hur stor andel av uppdragsgivarna som anser att verksamheten motsvarat förväntningarna. Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Verksamheter Avslutade ärenden Inkomna enkäter Uppdragsgivaren anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse Uppdragsgivaren anser att VoBs personal kunnat förena flexibilitet och struktur Ja Nej N/A Ja Nej N/A Uppdragsgivaren anser att VoB har: 1. Överträffat förväntningarna 2. Motsvarat förväntningarna 3. Ej motsvarat förväntningarna Högelid 32 31/97 % Familjehuset i Alvesta 30 27/90 % Familjehuset i Hörby 49 38/77 % Sönnarslöv 31 24/71 % Familjehemsresursen 44 43/98 % Totalt (andel ja-svar) /88 % 154/95 % 148/91 % 146/90 % Det kan konstateras att uppdragsgivarna är generösa med att delge kommentarer vilka både används för att få bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men även i det ständiga förbättrings arbetet. Cheferna följer upp resultat med personalen vid verksamhetskonferenser. I kunder nas kommentarer framkommer att dialogen är en styrka, att verksamheterna är lyhörda samt att VoB har ett positivt bemötande och förhållningssätt. Vidare anser socialtjänsten att VoB gör bra utredningar, att verksamheterna är flexibla och bra på att hitta lösningar. 16 VoB Årsredovisning 2013

17 De kritiska kommentarer som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål. VoB har väl in arbetade rutiner för att rapportera klagomål och återkoppla till de uppdrags givare som på något sätt haft kritiska synpunkter på uppdragets genomförande (se nedan under Avvikelse- och klagomålshantering ). VoB:s insatser följs även upp av Skandinavisk Sjukvårdsinformation som telefonintervjuar uppdragsgivarnas handläggare efter avslutade placeringar. Utfallet för VoB:s institutioner som helhet är 8,2 (på en 10-gradig skala). Snittet i landet för branschen som helhet är 8,0. Under året har två uppföljningsrevisioner genomförts av Lloyds avseende bolagets kvalitetssystem. Den första revisionen avsåg främst Sönnarslövsgårdens verksamhet som i samband med revisionen certifierades enligt ISO 9001-standard. Den andra uppföljningsrevisionen var inriktad på ledningssystemet och ledningens ansvar. Ingen allvarlig kritik riktades mot bolaget men några förbättringsområden identifierades. Bolagsledningen har vidtagit åtgärder samt planerat aktiviteter för genomförande av förbättringar. Tre av de inkomna rapporterna avsåg direkta klagomål från social tjänsten. Två av dessa rörde avbrutna insatser och omplaceringar då vårdbehovet hos de unga krävde andra insatser. I ett fall framförde socialtjänsten kritik mot den skriftliga utredningen vilket ledde till utvecklingsåtgärder vid den berörda enheten. Två rapporter avsåg interna Lex Sarah-rapporter. Efter utredning konstaterades att de inrapporterade händelserna inte visade på brister i verksamheten av sådan karaktär att de motiverade vidare anmälan till Socialstyrelsen. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har genomfört tillsyn vid samtliga enheter. Överlag har konstaterats att verksamheterna inte uppvisar några brister i de delar som tillsynen avser. I ett fall ledde tillsynen till kritik och krav om åtgärder vilket rörde Sönnarslövsgården. Kritiken rörde inte brister kring själva vården av klienterna utan sjukvårdens formella ansvar för medicin hantering vid läkemedelsassisterad behandling. Åtgärder har vidtagits och återrapporterats till IVO. IVO har därefter fattat beslut om att läkemedelsbehandling för Sönnarslövsgårdens mål grupp skall ske genom dagliga, måndag till söndag, besök på sjukvårdsinrättning. Avvikelse- och klagomålshantering Avvikelsehanteringen har under året utvecklats och förtydligats. Det tidigare formuläret för rapportering benämndes förbättringsrapport vilket ändrats till avvikelserapport. Formuläret omfattar nu följande områden: Allvarliga kriser eller katastrofer Klagomål från socialtjänst, klient, anhörig, eller samarbetspartners, nej-svar på kundenkät Missförhållanden enligt Lex Sarah Kvalitetsbrist i klientbemötande (som ej ryms inom Lex Sarah) Polisanmälan mot anställd personal eller mot inskriven klient Avvikelse från VoB:s riktlinjer/rutiner Förbättringsförslag Under året inkom 63 rapporter till bolagsledningen. Samtliga rapporter har hanterats samt återkopplats till den som inkommit med rapporten. I flertalet fall har rapport lett till att förändringar genomförts. VoB Årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse 2013 Allmänt om VoB Syd VoB Syd AB bildades och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne Bolagets säte är i Kristianstad. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, och VoB Kronoberg, Företagets verksamhet omfattar institutioner för barn, ungdomar, vuxna och familjer, boende för flyktingungdomar, familjehems resurs samt psykologer. Bolagets verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Lund, Hörby, Eslöv, Kävlinge och Svedala. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I syfte att skapa förutsättningar för en ökad omsättning och fortsatt ekonomisk stabilitet har bolagsledningen i utvecklingsarbetet prioriterat diskussioner rörande utökning av nya verksamheter. Konkret har detta lett till att bolaget under 2014 planerar för start av två nya HVB-verksamheter. Dels en behandlings- och utredningsenhet för tonåringar dels ytterligare ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Tre av de befintliga integrationsboendena har utökats med utslussningsplatser vilket skapat bättre förutsättningar för en ekonomi i balans vid respektive enhet. Tre av entreprenadavtalen rörande integrationsboenden har som tidigare löptider på endast ett år. De kommuner som är part i dessa avtal har dock meddelat att de förlänger avtalen med ytterligare ett år som då löper fram till våren Samlokaliseringen av verksamheterna Lillängen och Luzern gav under 2012 initialt ökade kostnader, bl.a. rörande lokaler och korttidsinventarier. Under 2013 har verksamheten som numera benämns Familjehuset i Hörby, stabiliserats vilket också visar sig i det ekonomiska utfallet. Den upphandling som SKL Kommentus genomförde under året på uppdrag från olika mindre kommuner i landet (bl.a. i Blekinge och Kalmar län) ledde till att VoB:s verksamheter för barn, familjer och ungdomar nu har ramavtal med ytterligare ett sextiotal kommuner. Det ingångna avtalet kompletterar befintligt ramavtal med ägarkommunerna och bidrar till att förbättra förutsättningarna för en fortsatt stabil ekonomi. Under året har en del av utvecklingsarbetet inriktats på att fördjupa samarbetet med ägarkommunerna. Framtagandet av kommunikationsplan för bolaget syftar till att utveckla en genomtänkt och konsekvent strategi i detta arbete. Som ett led i detta har bolaget arrangerat flera utbildnings- och konferensdagar som kostnadsfritt har erbjudits till kommunerna. Vidare har ett planeringsarbete genomförts avseende utveckling av bolagets hemsida där tillskapandet av VoB:s egen blogg är ett exempel. Bolagets administrativa stöd har förbättrats under Nytt ekonomi- och affärssystem har upphandlats och implementerats vilket bl.a. lett till effektiviserad fakturahantering och ökade möjligheter till kontinuerlig resultatuppföljning. Bonusen till våra ägarkommuner som gjorde inköp för över 2,0 mkr uppgick under 2013 till totalt 947 tkr och fördelades mellan följande kommuner: Alvesta, Uppvidinge, Växjö, Kristian stad, Malmö, Lund och Hörby. Även Högelids tonårsenhet har under året kompletterat sitt utbud genom att ta emot uppdrag om utslussning i extern lägenhet vilket är något som i hög grad uppskattas av uppdrags givarna samtidigt som det ökar enhetens intäkter. Sönnarslövsgården har under 2013 haft fortsatta problem med låg beläggning och otillräckliga intäkter. Främst på grund av svårigheter med klientgruppen som lett till ett stort antal oplanerade utskrivningar. Dessa svårigheter i kombination med att IVO beslutat att läkemedelsbehandlingen för de placerade klienterna inte kan delegeras till verksamheten har lett till diskussioner om en eventuellt förändrad inriktning vid enheten. Statistik Målgrupper och uppdrag Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit emot. Nedan redovisas några uppgifter från 2013 som avser arbetet vid institutionerna och inom parentes anges i vissa fall också 2012 års uppgifter. Antalet avslutade uppdrag vid de intäktsfinansierade institutionerna (d.v.s. integrationsboendena oräknat) var 270 (264) fördelat på 142 ärenden. Av dessa rörde 31 vuxna missbrukare placerade på Sönnarslövsgården och 32 vid Högelid tonårs enhet. 79 ärenden avsåg placeringar vid barn- och familje enheterna. 18 VoB Årsredovisning 2013

19 Barn och ungdomar som placerats i integrationsboenden är pojkar i åldern 14 till 18 år. Totalt har enheterna tagit emot drygt 40 unga flyktingar under året. Nyckeltal vid de intäktsfinansierade institutionerna: 41 % (43 %) barn under 12 år 17 % (21 %) ungdomar år 42 % (36 %) över 20 år 17 % (17 %) placerades akut 63 % (55 %) var utredningsuppdrag 13 % (17 %) var behandlingsuppdrag 18 % (23 %) var skydd och stöd 19 % (26 %) var placeringar enligt LVU 83 % (78 %) av placeringarna kom från ägarkommunerna Medelvårdtiden var 95 dagar (94) Måluppfyllelse 2013 Uppföljning av kvalitetsmål Tre kvalitetsmål mäts genom kundenkät i varje enskilt ärende vid de intäktsfinansierade verksamheterna. Målen för 2013 var: 1. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört överenskommet uppdrag. Resultat: 95 % svarade Ja. Målet uppnåddes. 2. Minst 97 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet. Resultat: 91 % svarade Ja. Målet uppnåddes inte. 3. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms. Resultat: 90 % svarade Ja. Målet uppnåddes inte. (18 % svarade att insatsen överträffade förväntningarna, 71 % svarade att in satsen motsvarade förväntningarna och 10 % svarade att insatsen inte levde upp till förväntningarna). Förslag om eventuell utökning av bolagets verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar skall framarbetas. VoB har under året fört diskussioner med flera ägarkommuner om att driva boende för kommunens räkning. Planerings- och förberedelsearbete inför start av ytterligare ett integrationsboende inleddes i december Utredning om förutsättningarna för en utökning av verksamhet för tonåringar skall genomföras. Efter genomförd utredning har beslut fattats om att under 2014 starta ny utrednings- och behandlingsenhet för tonåringar med lokalisering i Markaryds kommun. Enheten kommer att ha åtta platser och därutöver även inrymma utslussningsverksamhet. Förslag om utökning av VoB Plus (Familjehemsresurs, psykologer samt öppenvård) skall framarbetas. Beskrivning av planerad utökning av verksamhet inom VoB Plus presenterades under årets första tertial. P.g.a. bristande underlag vid rekrytering har emellertid utvecklingsarbetet inte kunnat genomföras i den omfattning som det var tänkt. Arbetet med att utveckla verksamheten kommer att fortsätta under Nytt administrativt ekonomisystem skall implementeras. Nytt ekonomisystem upphandlades under våren och togs i drift i maj. Systemet har fungerat mycket väl och underlättar det administrativa arbetet både för personalen på huvudkontoret och för verksamhetscheferna. Exempel på detta är effektiviserad fakturahantering och möjlighet för verksamheterna till kontinuerlig resultatuppföljning. Behovet av personaladministrativt system skall utredas under året. Utredning har genomförts och preliminärt förslag om behov av PA-system har presenterats. Detaljerad kravspecifikation kommer att tas fram under våren 2014 och därefter kan upphandling av PA-system ske. Uppföljning av bolagets mål för verksamhetsutveckling Bolagets utredningsverksamheter för barn och familjer skall presentera ett förtydligat erbjudande om behandlingsinsatser. Verksamheterna har under året lyft fram att de även har kompetens och metoder för att kunna genomföra kvalificerade behandlingsinsatser. Detta har förtydligats i presentationer på hemsidan, i broschyrer samt vid möten med socialtjänsten. Personal För 2013 sattes två personalmål upp: 1. Antalet sjukskrivningar för personal skall understiga 4,0 %. För 2013 blev resultatet 6,6 % (5,9 %). Målet uppnåddes inte. Kommentar: Vi kan se en generell trend med en ökning av sjuktalet även i övriga organisationer och branscher. Det krävs en ökad medvetenhet om problemet och på vilket sätt arbetsgivaren kan bidra till att minska sjukskrivningarna. VoB Årsredovisning

20 VoB eftersträvar låg sjukfrånvaro, ökad hälsomedvetenheten och minskade kostnader för sjukfrånvaro. Som ett led att fånga upp anställda som blir sjuka har rutinerna utvecklats gällande sjukdoms- och rehabiliteringsprocess % av VoB:s personal skall använda sig av friskvårdspengen. Resultatet blev 51 % (36 %). Målet uppnåddes inte. Kommentar: Glädjande nog ser vi en uppgång av andelen personer som nyttjat möjligheten att använda friskvårdspengen under Beslut har fattats om att VoB årligen kommer att erbjuda anställda att genomföra en hälsoprofilbedömning med provtagning genom företagshälsovården som har fokus på livsstil och yrke. Under senhösten 2013 genomfördes en medarbetarundersökning och av de tillsvidareanställda medarbetarna var det 71 och av de visstidsanställda 16 som besvarade enkäten. Resultatet nedan är på bolagsövergripande nivå (resultat inom parantes avser föregående medarbetarenkät som genomfördes under 2011). 85 % (79 %) anser sig ha en stimulerande arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter 92 % (86 %) känner ett stort ansvar för att nå VoB:s mål 93 % (92 %) känner ett stort engagemang 86 % (76 %) känner en stor arbetsglädje Kommentar: Utfallet har förbättrats inom samtliga områden. Resultatet bland dem som svarat är mycket bra men svarsfrekvensen (ca 60 %) är inte tillfredsställande. Vid genomförandet av kommande enkät kommer bolagsledningen ytterligare under stryka vikten av att motivera medarbetarna vid verksamheterna att dela med sig av sina synpunkter. Antalet medelantal anställda den 31 december 2013 var 144 personer. Könsfördelningen var 34 män och 110 kvinnor. Lönerevisionen gällande från den 1 april 2013 gav ett utfall för bolaget som helhet om 2,6 % (3,0 %) och de individuella lönepåslagens spridning blev mellan 0,81 % 9,5 %. Årsstämman har att fatta beslut om styrelsens förslag om gratifikationer till personalen. Förslaget som redovisas i bokslutet är tkr. Väsentliga händelser efter årets slut Inga viktiga större händelser som påverkat bolagets resultat och ställning har skett efter Det kommande året 2014 Mål för VoB:s ekonomi, personal- och verksamhetsutveckling formuleras i verksamhetsplaner både för bolaget som helhet och för varje enskild enhet. Under det kommande året planerar bolaget att stärka sin position på marknaden när det gäller behandlingsoch utredningsinsatser för tonåringar då nytt HVB för målgruppen preliminärt skall tas i drift under hösten Vidare förväntas en utökning att ske med ett eller flera integrationsboenden för ensamkommande ungdomar. I verksamhetsplanen för 2014 anges också att VoB skall möta den ökande konkurrensen när det gäller konsulentstödd familjehemsvård och olika former av konsultativ öppenvård. P.g.a. svårig heter med vakanser och rekrytering av ny personal är bedömningen dock i skrivande stund att dessa planer kan genom föras först på längre sikt. Den kommunikationsplattform som bolaget tagit fram under 2013 skall under det kommande året omsättas i olika aktiviteter, bl.a. avseende utveckling av de kanaler som VoB använder för att nå ut med sina budskap till ägarna och kunderna. Vidare planerar bolaget att ytterligare utveckla och förbättra det interna administrativa arbetet. Ett personal administrativt system kommer att upphandlas samtidigt som en utökning av bemanningen med 0,5 administrativ assistent har budgeterats. Utvecklingsplanerna inför 2014 innebär att intäkter och kostnader i budget ökar. Starten av ny HVB-verksamhet bidrar till ökad omsättning. Initialt förväntas dock ett större underskott i den nya verksamheten då bedömningen är att det tar tid innan verksam heten kan nå beläggning och intäkter på en nivå som ger kostnadstäckning. Den budgeterade vinsten för bolaget som 2014 är som en följd av detta lägre jämfört med före gående års utfall. VoB:s priser har varit oförändrade under två år vilket sannolikt varit positivt ur konkurrenssynpunkt. För att bolaget skall ha fortsatt goda förutsättningar att finansiera egen utveckling justeras dock vårdavgifterna under 2014 i enlighet med den indexuppräkning som ramavtalet med ägarkommunerna medger. Bolagets avtal med kommunerna rörande ersättning för integrations boenden innehåller inte någon årlig indexuppräkning av vårdavgifterna. VoB har delvis kunnat kompensera detta genom att utöka verksamheterna, främst avseende utslussningsplatser. Ett av entreprenadavtalen har justerats inför 2014 vilket ger verksamheten bättre ekonomiska förutsättningar. Totalt sett minskar emellertid de ekonomiska marginalerna för bolagets integrationsboenden eftersom kostnadsutvecklingen under senare år är legat kring 2-3 % per år. 20 VoB Årsredovisning 2013

Gryning Vård ABs Årsredovisning 2012

Gryning Vård ABs Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 2 Årsredovisning 2012 om gryning Styrelseordföranden har ordet...4 VD har ordet... 5 Fakta om Gryning...6 Viktiga händelser under 2012... 7 Institutionsvård för barn och familjer...

Läs mer

Omslagsbild: Evelina Carlén. Layout: Infogruppen GR. Foto: Gryning Vård AB, Infogruppen GR, Hans P.A. Karlsson. Gryning Vård ABs Årsredovisning 2010

Omslagsbild: Evelina Carlén. Layout: Infogruppen GR. Foto: Gryning Vård AB, Infogruppen GR, Hans P.A. Karlsson. Gryning Vård ABs Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 2 Omslagsbild: Evelina Carlén. Layout: Infogruppen GR. Foto: Gryning Vård AB, Infogruppen GR, Hans P.A. Karlsson Årsredovisning 2010 om gryning Styrelseordförande har ordet...4 VD har

Läs mer

Gryning Vård AB Årsredovisning 2013

Gryning Vård AB Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 2 Årsredovisning 2013 VD om det gångna året 2013...4 Ägarkrav, vision, affärsidé och centrala begrepp...6 Organisationsskiss...7 Väsentliga bolagsgemensamma händelser...8 Affärsområden...8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %.

3 700 Sorteringsguiden Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2014 besökte 3 700 personer våra anläggningar. Det är en ökning med 23 %. ÅRSREDOVISNING 214 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 31 Revisionsberättelse 32

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7 ÅRSREDOVISNING 2OO7 ÅRET I KORTHET BOLAGET BILDADES Folktandvården Gävleborg AB blev bolag 1 januari 2007. Efter år med intensiv strukturutveckling i hela länet, stod Folktandvården redo att möta framtiden.

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer