VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun som utöver kvalificerade utrednings- och behandlingsinsatser kan erbjuda eftervård i träningslägenheter.

3 Vd och styrelseordförande har ordet... 4 Bolagets verksamheter... 5 Sammanfattning Verksamheter under Förvaltningsberättelse Räkenskapsåret och måluppfyllelse Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys Noter Lekmannarevisorernas granskningsrapport Revisionsberättelse Underskrifter Styrelse, ägarombud och revisorer Ledning och administration Tryck Design Inlaga Omslag Upplaga Litografen i Vinslöv AB Half A Bee Munken Polar 150g Munken Polar 300g 300 ex Innehållet i denna publikation kan skilja sig från originalet.

4 Vd och styrelseordförande har ordet Vi kan nu se tillbaka på 2013 och konstatera att VoB åter haft ett mycket positivt verksamhetsår. Socialtjänstens handläggare förmedlar i genomförda enkäter att de är fortsatt mycket nöjda med verksamheternas insatser. Även ekonomiskt är utfallet positivt. Bolaget redovisar ett positivt rörelseresultat om 6362 tkr. VoB har under året ingått ramavtal med ett sextiotal kommuner av vilka flera ligger i VoB:s geografiska närhet (bl.a. kommuner i Blekinge och Kalmar län). Detta innebär att VoB får ett utökat kundunderlag även om ägarkommunerna alltid är bolagets primära uppdragsgivare och kunder. Försäljningen var under 2013 något lägre jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till den lägre omsättningen är att VoB inte höjt vårdavgifterna och att de två boenden för ensamkommande flyktingungdomar som avvecklades under 2012 inte ersatts av nya verksamheter. För att VoB skall behålla och stärka sin konkurrenskraft är det viktigt att bolaget förmår att utveckla och utöka verksamheten. Under 2013 har därför bolagsledningen lagt stor vikt vid att försöka ta reda på hur behoven ser ut inom ägarkommunerna och med utgångspunkt ifrån detta planera för nya tjänster och verksamheter. Arbetet har bl.a. resulterat i att styrelsen fattat beslut om att under 2014 starta en ny behandlings- och utredningsenhet för tonåringar. Utvecklingsarbete har också genomförts inom andra verksamhetsgrenar. Med anledning av att antalet anlända ensamkommande unga flyktingar ökar har Länsstyrelsen/Migrationsverket fört diskussioner med kommunerna om ett utökat mot t agande. VoB har haft kontakt med ett antal ägar kommuner i frågan vilket resulterat i planer om att starta ytterligare integrationsboenden i bolagets regi. För att kunna möta kommunernas behov och den ökade konkurrensen från andra aktörer är det avgörande att VoB förmår fortsätta att driva ett aktivt utvecklingsarbete. Under 2014 kommer arbetet främst att inriktas på att genomföra och slutföra de planer som förberetts under Utöver start av nya enheter är ett viktigt utvecklingsområde att ytterligare stärka samarbetsrelationerna med ägarkommunerna. Under 2013 har VoB tagit fram en kommunikationsplan i syfte att utveckla en mer genomtänkt och konsekvent strategi avseende bolagets dialog och samverkan med kommunerna. Under 2014 kommer detta att omsättas i olika aktiviteter bl.a. avseende start av en blogg, täta utskick av nyhetsbrev, arrangemang av utbildningsdagar samt en större konferens i samband med att vi uppmärksammar VoB:s 10-årsjubileum. VoB Syds styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och dess medlemmar, bolagets medarbetare och till alla samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under Växjö den 25 mars 2014 Lillängen och Luzern som samlokaliserades under 2012 har under det gångna året bytt namn till Familjehuset i Hörby. Ny ledning, verksamhetschef och biträdande verksamhetschef har tillsatts. Utvecklingsarbetet har fortsatt vid enheten på ett framgångsrikt sätt, både avseende kvalitet och ekonomi. Sönnarslövsgårdens verksamhet har under året certifierats enligt ISO 9001-standard i samband med uppföljningsrevision av Lloyds. Detta innebär att samtliga VoB:s intäktsfinansierade verksamheter nu är certifierade. Thomas Håkansson Ordförande Niels Elvhammar Verkställande direktör 4 VoB Årsredovisning 2013

5 Bolagets verksamheter Intäktsfinansierade verksamheter VoB driver fem verksamheter som finansieras genom försäljning av platser och tjänster. Tre av enheterna är akut och utredningsinstitutioner; Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby samt Högelid. Sönnarslövsgården är ett behandlingshem för missbrukare medan Familjehemsresursen tillhandahåller förstärkt familjehemsvård och konsultativa tjänster. FAMILJEHUSET I ALVESTA FAMILJEHUSET I HÖRBY (LILLÄNGEN-LUZERN) HÖGELIDS UNGDOMSENHET SÖNNARSLÖVSGÅRDEN FAMILJEHEMSRESURSEN VoB Årsredovisning

6 Bolagets verksamheter Familjehuset i Alvesta Familjehuset är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för familjer och ensamplacerade barn i åldern 0-13 år samt års ålder. Verksamheten har totalt 27 platser och är indelad i två avdelningar, familjeavdelningen och barnavdelningen. Beläggning och ekonomi Beläggningen har under 2013 som lägst varit 67 % (april) och som högst 102 % (oktober). Under året som helhet uppnåddes en beläggning om 87 %, vilket är 2 % över budget. Noteras kan att barnavdelningen trots god efterfrågan haft mycket låg beläggning. Orsaken till detta är att verksamheten begränsat antalet inskrivna p.g.a. utagerande barn. Omsättningen för Familjehuset i Alvesta är lägre än vad som budgeterats men sammantaget redovisas ett ekonomiskt resultat som avviker positivt i förhållande till budget. Kvalitet I de 30 ärenden som avslutats under året har 27 enkäter inkommit från placerande kommun. 25 handläggare har svarat anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse. Av komm entarer som lämnats framgår att socialtjänsten är mycket nöjd med uppdragets genomförande, exempelvis avseende observationer och skriftlig utredning. Handläggarna beskriver att personalen är bra på att skapa lugn och ge omsorg till familjer i kris samt att barn under vistelsen utvecklats påtagligt positivt. Verksamhetsutveckling Under 2013 har en särskild satsning för hela personalgruppen genomförts gällande högskoleutbildning i hedersrelaterad problematik. Flera i personalen har även påbörjat utbildning gällande KBT och Barnorienterad familjeterapi (BOF). I samarbete med Familjehuset i Hörby har ett arbete rörande metodutveckling, påbörjats gällande placeringar av utagerande barn. Framtid P.g.a. lägre efterfrågan på barnavdelningens platser planeras en omorganisering av verksamheten. Viss ombyggnation kommer att ske. Antalet reguljärt tillgängliga platser för barn minskas till fyra. Kompetensutvecklingsarbetet fortsätter med bl.a. vidareutbildning inom miljöterapi, KBT och BOF. Vidare kommer utvecklingsarbetet att fokusera på journalföring och dokumentation. Carola Karlsson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning 2013

7 Bolagets verksamheter Familjehuset i Hörby (Lillängen-Luzern) Familjehuset i Hörby är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för ensamplacerade barn och familjer. Åldersgruppen är barn 0-12 år och det finns plats för 10 familjer och 8 ensamplacerade barn uppdelat på fyra boendeenheter. Verksamheten har den stora institutionens breda kompetens och den lilla institutionens närhet. Beläggning och ekonomi Verksamheten har under året tagit emot förfrågningar rörande totalt 39 ärenden varav 27 ledde till placering. Under första halvåret var beläggningen mycket god då verksamheten periodvis var fullbelagd. Från augusti till december sjönk emellertid efterfrågan kraftigt. Genomsnittlig beläggning för helåret är 81 % att jämföra med budgetmålet om 85 %. Omsättningen är därmed också lägre än budget. Besparingar på kostnadssidan innebär att enheten kan redovisa ett resultat som avviker positivt mot budget. Kvalitet I 49 avslutade ärenden har verksamheten fått tillbaka 38 enkätsvar. Resultatet visar att kunderna är mycket nöjda. 37 av 38 anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse, 36 att verksamheten förenat struktur och flexibilitet på ett bra sätt och 35 att enheten överträffat/motsvarat förväntningarna. Kommentarer i enkäterna är överlag också positiva. Exempelvis: Ni gjorde ett fantastiskt arbete utifrån de svåra förutsättningar som rådde och Vi valde er utifrån vetskapen att ni klarar stora utmaningar. Verksamhetsutveckling Lillängen och Luzern samlokaliserades under 2012 och under det gångna året har arbetet med att omorganisera och samordna den nya verksamheten, Familjehuset i Hörby, fortsatt. Ny ledning har tillsatts samtidigt som nytt tillstånd (IVO) har erhållits. Vidare har under hösten en sammanslagning av två familjeavdelningar genomförts. Delar av personalen har genomgått grundutbildning i anknytningsteori. Utemiljön med lekplats har iordningsställts och renoverats. Framtid I arbetet med att skapa en mer enhetlig verksamhet kommer samtlig personal genomgå utbildning i miljöterapi. Det finns även behov av fortsatt vidareutbildning inom anknytningsteori då just frågor om barnets anknytning är den enskilt största frågeställningen i uppdragen. Flera anställda kommer att utbilda sig inom Marte-Meo metoden. Utvecklingsarbete kommer även att genomföras inom utredningsmetodik både vad det gäller informationsinsamling och dokumentation som är kopplad till BBIC. Ann-Marie Espersson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning

8 Bolagets verksamheter Högelids ungdomsenhet Högelid är ett akut-, utrednings - och behandlingshem för ungdomar år. Verksamheten som ligger i Alvesta har 10 platser. Institutionen har en miljöterapeutisk grundstruktur och arbetar utifrån ett KBT-inspirerat synsätt. Samtliga utredningsuppdrag sker utifrån BBIC. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har under 2013 varit ojämn. Under första halvåret var beläggningen mycket god. Efter sommaren blev den avsevärt lägre för att sedan åter stiga kraftigt under november och december. Det genomsnittliga utfallet är 90 % att jämföra med 85 % i budget. Sammantaget redovisar Högelid ett ekonomiskt utfall som avviker positivt i förhållande till budget. Verksamhetsutveckling Högelid har under året fortsatt att satsa på kvalificerade vidareutbildningar för arbetsgruppen. Två personer har under året slutfört sin utbildning i Re-Pulse. Vidare medverkade två anställda i högskole utbildningen gällande Heders relaterad problematik och konflikter. Utbildningsdagar i KBT har genom förts där personal ges verktyg i behandlingsarbetet med ungdomarna. Kvalitet I de 32 ärenden som avslutats under året har 31 enkätsvar inkommit från placerande kommun. 28 av 31 handläggare har svarat att insatsen genomförts enligt uppdrag och att verksamheten överträffat eller motsvarat förväntningarna. De flesta kommentarer som lämnats är positiva. Handläggarna tycker att Högelid har en bra struktur, att samarbetet fungerat mycket bra. Flera handläggare framför att det skriftliga materialet är av god kvalité. Vi är mycket nöjda och ni har gjort ett fantastiskt jobb. Framtid Under 2014 kommer särskilt fokus att ligga på kvalitets arbetet och utveckling av de lokala rutinerna. Vidare har behov av att öka kunskaperna gällande droger, kriminalitet och hedersproblem atik identifierats. Handledning och utbildningstillfällen gällande dessa områden planeras till hösten Kommunerna efterfrågar utslussningsinsatser. Under 2013 utökades verksamheten med en utslussningslägenhet vilket utföll mycket positivt. Under 2014 planeras om möjligt att införskaffa ytterligare lägenheter. Cathrine Borg Jansson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning 2013

9 Bolagets verksamheter Sönnarslövsgården Sönnarslövsgården är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som är under läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende. Verksamheten har tolv platser och tar emot både män och kvinnor. Placeringarna är frivilliga. Sönnarslövsgården finns i Vittskövle som ligger ca två mil söder om Kristianstad. Enheten har åtta tjänster och bemanning dygnet runt. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har varit ojämnt fördelad över tid. Under perioder har den varit mycket låg. Beläggningsresultatet för året är som helhet är 63 % att jämföra med budgeterade 84 %. Det svaga resultatet beror förutom på den emellanåt låga efterfrågan och att placeringar har avbrutits i förtid p.g.a. att klienter har tagit återfall. Sönnarslövsgården redovisar ett ekonomiskt utfall, både avseende omsättning och resultat som är avsevärt lägre än budget. Verksamhetsutveckling Sönnarslövsgårdens arbete för att utveckla behandlingsinnehållet har fortskridit enligt plan. Idag erbjuds återfallspreventionsprogram samt det så kallade HAP-programmet. Enheten har arbetat vidare med självskattningsinstrumenten KASAM och SCL-90. Målet att fokusera på aktiviteter som hjälper klienterna med stresshantering, oro/ångest-problematik samt abstinens har implementerats i verksamheten. Kvalitet Verksamheten har under 2013 fått in betydligt fler svar på kundenkäterna än under tidigare år, 71 % jämfört med 51 %. Utfallet i svaren är mycket positivt. 23 av 24 handläggare anser att verksamheten utfört insatsen enligt överenskommelse. Lika många menar att insatsen motsvarade eller överträffade de förväntningar man hade inför placeringen. I kommentarer lyfts det fram att personalen är flexibel och lyhörd för klientens problematik och att det är positivt att verksamhetens arbete med klienterna är individuellt anpassat. Framtid IVO har under året framfört sitt ställningstagande att medicin ering vid läkemedelsassisterad behandling skall ske genom dagliga återbesök vid sjukvårdsinrättning. Därmed är det svårt att genomföra läkemedelsbehandling i samband med placering av patienten i ett HVB-hem som Sönnarslövsgården. Många av klienterna är placerade av kommuner som inte ligger i Sönnarslövs gårdens geografiska närområde och de har därför inte möjlighet att besöka sin beroendeklinik. Situationen har lett till att diskussioner nu förs om en eventuellt förändrad in riktning av verksamheten. Ledningen vid enheten skall i samarbete med bolags ledningen undersöka vilka behov som finns hos kommunerna rörande placering av klienter med missbruks problematik som inte är under läkemedelsassisterad behandling. Git Nilsson Verksamhetschef Tel: Mobil: VoB Årsredovisning

10 Bolagets verksamheter Familjehemsresursen Familjehemsresursen arbetar på uppdrag från kommunerna med rekrytering, utredning och förmedling av familjehem. Verksamheten tar även emot placering av barn och ungdomar i konsulentstödda familjehem och jourhem. Några av familjehemmen är inriktade på mottagande av uppdrag om skyddat boende för unga som är utsatta för hedersrelaterat hot, förtryck eller våld. Familjehemsresursen erbjuder även konsultativa tjänster som handledning och utredning avseende SoL 11 kap 1. Beläggning och ekonomi Efterfrågan och beläggningen inom samtliga delar i verksamhetens utbud har ökat under De kontrakterade förstärkta familjehemmen och jourfamiljehemmen har tagit emot uppdrag rörande totalt 79 barn och ungdomar. Familjehems konsulenterna genomförde vidare 29 uppdrag avseende förmedling, utredning eller kompletterande utredning av familjehem. Verksamheten tog vidare emot ett stort antal handledningsuppdrag och externa utredningsuppdrag. Verksamhetens omsättning har ökat kraftigt och enheten redovisar ett ekonomiskt resultat för 2013 som överträffar budgetmålet. Verksamhetsutveckling Verksamheten avseende kontrakterade familjer har utökats under året. Som mest var ett tjugotal familjer kontrakterade, med sammanlagt drygt 30 platser. En orsak till den ökade volymen är att verksamheten av en kommun fick i uppdrag att ta emot placeringar och genomföra utredningar rörande de ensam kommande flyktingbarn som anvisats till kommunen. Under året utökades också antalet uppdrag där placering i familje hem kombineras med behandlings- och utredningsinsatser. Familjehemskonsulenterna har under året genomgått socialstyrelsens utbildning av familjehemsutbildare. Kvalitet 43 enkäter från placerande kommuner har inkommit under året. 41 av handläggarna svarar att uppdraget utförts i enlighet med vad som överenskommits och 39 anser att familjehemsresursen lyckats med att förena struktur med flexibilitet. De handläggare som valt att lämna kommentarer på enkäten är överlag uttalat positiva. Framtid Familjehemsresursen är en del av VoB Plus. Planeringen har sedan en tid tillbaka varit att utveckla denna del av bolagets utbud. Det rör bl.a. utvecklingen av kvalificerade utredningstjänster vid placering i familjehem, lägenhetsboende eller uppdrag i öppenvård. P.g.a. bristfälligt underlag vid rekry t- ering av personal har detta utvecklingsarbete delvis försenats. Under 2014 kommer bolagsledningen framarbeta en långsiktig utvecklings plan för verksamheten. Marita Flood Familjehemskonsulent Viveca Nygren Familjehemskonsulent Lina Meyer Familjehemskonsulent Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: VoB Årsredovisning 2013

11 Familjehemsresursen utreder och kontrakterar familjehem.

12

13 Integrationsboenden VoB organiserar fyra integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar i åldern 14 till 18 år som befinner sig i asylprocessen eller som fått uppehållstillstånd. Verksamheterna drivs på entreprenad åt kommunerna Eslöv, Kävlinge, Svedala och Kristianstad. Verksamheterna lägger stor vikt på samverkan med uppdragsgivare, gode män, migrationsverket, skolan, och andra berörda samverkansparter. Gemensamt för de fyra integrations boendena under året är att ledning och medarbetare har fortsatt framarbetat med att kvalitetssäkra arbetssätt, processer och rutiner. Insats erna kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott bemötande och respekt för den personliga integriteten. INTEGRATIONSBOENDEN PILGÅRDEN HUSAREN ERLANDSDAL ANANDA Sara Källgarn Verksamhetschef Ananda Mobil: Afrah Hussein Verksamhetschef Erlandsdal, Pilgården och Husaren Mobil: VoB Årsredovisning

14 Integrationsboenden Pilgården Pilgårdens integrationsboende drivs på entreprenad för Kävlinge kommun och har 6 platser. Utslussningsverksamhet erbjuds för de ungdomar som flyttar ut från verksamheten. Husaren Husarens integrationsboende drivs på uppdrag från Eslöv kommun. Boendet har 12 platser för ensamkommande flyktingungdomar. Den dagliga verksamheten utformas i samråd med de boende. Beläggning och ekonomi Pilgården har haft full beläggning under året. Efter att tidigare ha redovisat underskott kan verksamheten för 2013 uppvisa ett resultat som avviker positivt i förhållande till budget. Bak grunden är att verksamheten successivt utökats med flera utslussningsplatser. Verksamhetsutveckling I samverkan med kommunens handläggare har en gemensam verksamhetsplan tagits fram. Verksamhetsplanen är ett led i att säkerställa att de placerade ungdomarnas behov av omsorg tillgodoses och syftar till att förenkla uppföljning. Särskilt fokus har under året legat på att utveckla insatserna i de träningsboenden som tillskapats. Struktur, arbetssätt och rutiner har tagits fram anpassat till denna del av verksamheten. Syftet är att ge ungdomar det stöd de behöver i flytten ut från Pilgården för att de successivt skall klara ett självständigt liv. Kvalitet Socialsekreteraren i Kävlinge kommun deltar regelbundet på Pilgårdens personalmöten för att inhämta information och för att kunna ge återkoppling. Vid dessa möten samt vid andra samverkansträffar uttrycker kommunen att de är nöjda med Pilgårdens insatser. Framtid Under 2014 kommer personalen att delta i en tvådagars grundutbildning för att ytterligare utveckla metodiken i arbetet med de ensamkommande flyktingungdomarna. Vidare kommer Pilgården att fortsätta sitt arbeta med att förtydliga rutiner och strukturer i syfte att kvalitetssäkra och förbättra sitt arbete med ungdomarna. Verksamheten kommer under 2014 att söka nya större lokaler för att tillse att ungdomarna kan erbjudas eget rum. Beläggning och ekonomi Verksamhetens platser har under året med undantag från några kortare perioder, varit fullbelagda. Det ekonomiska resultatet för 2013 avviker negativt i förhållande till budget. Skälet till detta är att den ersättning som erhålls enligt avtal inte ger full kostnadstäckning. Avtalet är justerat inför 2014 vilket ger förutsättningar för ett mer positivt ekonomiskt utfall i framtiden. Verksamhetsutveckling Under 2013 har diskussioner förts med kommunen om möjlig heten att utöka verksam heten med utslussnings platser i tränings boende. Hittills har dock kommunen valt att anordna denna verksamhet i egen regi. Särskild satsning på läxhjälp för ungdomarna har lett till bättre skolresultat och högre närvaro. En person i arbetsgruppen har genomgått grundutbildning i MI (motiverande samtal). Kvalitet Husaren och Eslövs kommun arbetar efter en gemensam verksamhetsplan där de områden som verksamheten respektive kommunen ska arbeta med är klargjorda. Verksamhetsplanen är ett led i att säkerställa att de placerade ungdomarnas behov av omsorg tillgodoses och syftar till att förenkla uppföljningen av genomförda insatser. I de samverkansmöten som hålls regelbundet uttrycker Eslövs kommun att de är mycket nöjda med Husarens arbete. Framtid Husaren kommer under 2014 arbeta ytterligare med kvalitetssäkring av verksamheten. Målet är att personalen skall genomgå utbildning inom journalföring och konflikthantering. Verk sam heten avser att fortsätta under söka möjlig heterna att starta ett tränings boende som är kopplat till enheten för att därigenom kunna erbjuda god kontinuitet i stödinsatserna för de ungdomar som flyttar ut från Husaren. 14 VoB Årsredovisning 2013

15 Erlandsdal Erlandsdals integrationsboende drivs på entreprenad för Svedala kommun. Verksamheten har under 2013 haft åtta platser. I Erlandsdals erbjudande ingår även möjlighet att tillhandahålla insatser för de ungdomar som flyttar ut till egen lägenhet eller träningsboende. Beläggning och ekonomi Beläggningen i boendet har under större delen av året varit god. Om de ungdomar som varit placerade i utslussningslägenheterna medräknas i resultatet blir beläggningsutfallet högre än vad som budgeterats. Det ekonomiska resultatet för året är som en följd av detta positivt jämfört med budget. Verksamhetsutveckling Verksamheten har under året fortsatt att utveckla fungerande arbetssätt och rutiner, inte minst avseende den nya delen av verksamheten, utslussning och träningsboende. Genom utbildning om det effektiva mötet har personalen fått verktyg som ger stöd för att fokusera på strategiska frågor. Genom denna metod hålls möten på ett mer strukturerat sätt och kommunikation blir tydligare. Kvalitet Boendet har regelbunden kontakt med kommunens handläggare, gode män och skolpersonal, bl. a. i form av regelbundna samverkansmöten. De olika samverkansparterna uttrycker att de är mycket nöjda med samarbetet och det arbete som utförs på Erlandsdal. IVO har genomfört två tillsynsbesök under 2013 som resulterat i bedömningen att verksamheten inte har några brister i de delar som tillsynen avser. Framtid Inför 2014 har avtalet med kommunen justerats och antalet avtalade platser utökats till tio. Två av dessa platser avser boende i utslussningslägenhet. Som en följd av detta utökas även bemanningen. Tillsammans med övriga integrationsboenden inom VoB skall personalen genomgå en tvådagars grundutbildning för att utveckla arbetet med de ensamkommande flyktingungdomarna. Ananda Anandas integrationsboende drivs på uppdrag från Kristianstads kommun. Ananda har under verksamhetsåret 2013 haft avtal om åtta platser. Verksamheten är utformad för att så långt det är möjligt kunna erbjuda ungdomen en trygg och familjär hemmiljö. Ananda har även möjlighet att ta emot uppdrag om insatser för de ungdomar som flyttar ut till eget boende eller i träningslägenhet. Beläggning och ekonomi Verksamhetens åtta platser har varit fullt belagda under större delen av Då Kristianstad kommun under hösten tog emot fler unga ensamkommande än vad som var planerat blev Anandas kapacitet otillräcklig. Utöver att arbeta med uppdrag rörande de ungdomar som bor på Ananda har verksamheten under en period tillhandahållit utslussningsinsatser för två ungdomar. Verksamheten uppvisar ett resultat som avviker positivt mot budget. Verksamhetsutveckling Det övergripande utvecklingsmålet för 2013 har varit att ytter ligare förbättra verksamhetens arbete med att skapa en trygg miljö för ungdomarna med uttalade gemensamma mål. Enheten har löpande arbetat med att utveckla och förtydliga regler, rutiner och förhållningssätt. Metoder och arbetssätt avseende utslussningsinsatser har utvecklats under året då denna del av verksamheten förväntas öka framöver. Kvalitet Såväl kommunens socialsekreterare som gode män förmedlar att de är nöjda med Ananda och anser att verksamheten har ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Framtid Med anledning av kommunens ökade mottagande är plan - eringen att verksamheten skall utökas med ytterligare kollektiva boendeplatser och med flera permanenta tränings lägen heter. Arbetet med att ytterligare stärka verksamhetens kvalité kommer att fortsätta under året. VoB Årsredovisning

16 Sammanfattning Verksamheterna under 2013 Beläggning och ekonomi Budgeterad beläggning för 2013 gällande de intäktsfinansierade institutionerna var 84,75 %. Det genomsnittliga utfallet var 80 %. Omsättningen vid dessa enheter (inklusive psykologer) var tkr ( tkr). Familjehemsresursen omsatte under året tkr (7 697 tkr). P.g.a. hög efterfrågan och utökning av antalet kontrakterade familjer ökade omsättningen med 73 % jämfört med föregående år. Integrationsboendena hade en genomsnittlig beläggning om 102 %. Omsättningen vid verksamheterna, under året har varit totalt tkr ( tkr). Kvalitet - Inkomna enkäter Det sammanlagda antalet enkäter var 163. Svarsfrekvensen var 88 % vilket är ett mycket positivt utfall. Andelen positiva svar varierar mellan 90 och 95 % på de tre frågeställningarna. Noterbart är att den tredje frågan har en ny formulering jämfört med föregående år. Tidigare har endast frågan gällt huruvida VoB överträffat förväntningarna eller inte. Nu efterfrågas även hur stor andel av uppdragsgivarna som anser att verksamheten motsvarat förväntningarna. Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Verksamheter Avslutade ärenden Inkomna enkäter Uppdragsgivaren anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse Uppdragsgivaren anser att VoBs personal kunnat förena flexibilitet och struktur Ja Nej N/A Ja Nej N/A Uppdragsgivaren anser att VoB har: 1. Överträffat förväntningarna 2. Motsvarat förväntningarna 3. Ej motsvarat förväntningarna Högelid 32 31/97 % Familjehuset i Alvesta 30 27/90 % Familjehuset i Hörby 49 38/77 % Sönnarslöv 31 24/71 % Familjehemsresursen 44 43/98 % Totalt (andel ja-svar) /88 % 154/95 % 148/91 % 146/90 % Det kan konstateras att uppdragsgivarna är generösa med att delge kommentarer vilka både används för att få bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men även i det ständiga förbättrings arbetet. Cheferna följer upp resultat med personalen vid verksamhetskonferenser. I kunder nas kommentarer framkommer att dialogen är en styrka, att verksamheterna är lyhörda samt att VoB har ett positivt bemötande och förhållningssätt. Vidare anser socialtjänsten att VoB gör bra utredningar, att verksamheterna är flexibla och bra på att hitta lösningar. 16 VoB Årsredovisning 2013

17 De kritiska kommentarer som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål. VoB har väl in arbetade rutiner för att rapportera klagomål och återkoppla till de uppdrags givare som på något sätt haft kritiska synpunkter på uppdragets genomförande (se nedan under Avvikelse- och klagomålshantering ). VoB:s insatser följs även upp av Skandinavisk Sjukvårdsinformation som telefonintervjuar uppdragsgivarnas handläggare efter avslutade placeringar. Utfallet för VoB:s institutioner som helhet är 8,2 (på en 10-gradig skala). Snittet i landet för branschen som helhet är 8,0. Under året har två uppföljningsrevisioner genomförts av Lloyds avseende bolagets kvalitetssystem. Den första revisionen avsåg främst Sönnarslövsgårdens verksamhet som i samband med revisionen certifierades enligt ISO 9001-standard. Den andra uppföljningsrevisionen var inriktad på ledningssystemet och ledningens ansvar. Ingen allvarlig kritik riktades mot bolaget men några förbättringsområden identifierades. Bolagsledningen har vidtagit åtgärder samt planerat aktiviteter för genomförande av förbättringar. Tre av de inkomna rapporterna avsåg direkta klagomål från social tjänsten. Två av dessa rörde avbrutna insatser och omplaceringar då vårdbehovet hos de unga krävde andra insatser. I ett fall framförde socialtjänsten kritik mot den skriftliga utredningen vilket ledde till utvecklingsåtgärder vid den berörda enheten. Två rapporter avsåg interna Lex Sarah-rapporter. Efter utredning konstaterades att de inrapporterade händelserna inte visade på brister i verksamheten av sådan karaktär att de motiverade vidare anmälan till Socialstyrelsen. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har genomfört tillsyn vid samtliga enheter. Överlag har konstaterats att verksamheterna inte uppvisar några brister i de delar som tillsynen avser. I ett fall ledde tillsynen till kritik och krav om åtgärder vilket rörde Sönnarslövsgården. Kritiken rörde inte brister kring själva vården av klienterna utan sjukvårdens formella ansvar för medicin hantering vid läkemedelsassisterad behandling. Åtgärder har vidtagits och återrapporterats till IVO. IVO har därefter fattat beslut om att läkemedelsbehandling för Sönnarslövsgårdens mål grupp skall ske genom dagliga, måndag till söndag, besök på sjukvårdsinrättning. Avvikelse- och klagomålshantering Avvikelsehanteringen har under året utvecklats och förtydligats. Det tidigare formuläret för rapportering benämndes förbättringsrapport vilket ändrats till avvikelserapport. Formuläret omfattar nu följande områden: Allvarliga kriser eller katastrofer Klagomål från socialtjänst, klient, anhörig, eller samarbetspartners, nej-svar på kundenkät Missförhållanden enligt Lex Sarah Kvalitetsbrist i klientbemötande (som ej ryms inom Lex Sarah) Polisanmälan mot anställd personal eller mot inskriven klient Avvikelse från VoB:s riktlinjer/rutiner Förbättringsförslag Under året inkom 63 rapporter till bolagsledningen. Samtliga rapporter har hanterats samt återkopplats till den som inkommit med rapporten. I flertalet fall har rapport lett till att förändringar genomförts. VoB Årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse 2013 Allmänt om VoB Syd VoB Syd AB bildades och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne Bolagets säte är i Kristianstad. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, och VoB Kronoberg, Företagets verksamhet omfattar institutioner för barn, ungdomar, vuxna och familjer, boende för flyktingungdomar, familjehems resurs samt psykologer. Bolagets verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Lund, Hörby, Eslöv, Kävlinge och Svedala. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I syfte att skapa förutsättningar för en ökad omsättning och fortsatt ekonomisk stabilitet har bolagsledningen i utvecklingsarbetet prioriterat diskussioner rörande utökning av nya verksamheter. Konkret har detta lett till att bolaget under 2014 planerar för start av två nya HVB-verksamheter. Dels en behandlings- och utredningsenhet för tonåringar dels ytterligare ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Tre av de befintliga integrationsboendena har utökats med utslussningsplatser vilket skapat bättre förutsättningar för en ekonomi i balans vid respektive enhet. Tre av entreprenadavtalen rörande integrationsboenden har som tidigare löptider på endast ett år. De kommuner som är part i dessa avtal har dock meddelat att de förlänger avtalen med ytterligare ett år som då löper fram till våren Samlokaliseringen av verksamheterna Lillängen och Luzern gav under 2012 initialt ökade kostnader, bl.a. rörande lokaler och korttidsinventarier. Under 2013 har verksamheten som numera benämns Familjehuset i Hörby, stabiliserats vilket också visar sig i det ekonomiska utfallet. Den upphandling som SKL Kommentus genomförde under året på uppdrag från olika mindre kommuner i landet (bl.a. i Blekinge och Kalmar län) ledde till att VoB:s verksamheter för barn, familjer och ungdomar nu har ramavtal med ytterligare ett sextiotal kommuner. Det ingångna avtalet kompletterar befintligt ramavtal med ägarkommunerna och bidrar till att förbättra förutsättningarna för en fortsatt stabil ekonomi. Under året har en del av utvecklingsarbetet inriktats på att fördjupa samarbetet med ägarkommunerna. Framtagandet av kommunikationsplan för bolaget syftar till att utveckla en genomtänkt och konsekvent strategi i detta arbete. Som ett led i detta har bolaget arrangerat flera utbildnings- och konferensdagar som kostnadsfritt har erbjudits till kommunerna. Vidare har ett planeringsarbete genomförts avseende utveckling av bolagets hemsida där tillskapandet av VoB:s egen blogg är ett exempel. Bolagets administrativa stöd har förbättrats under Nytt ekonomi- och affärssystem har upphandlats och implementerats vilket bl.a. lett till effektiviserad fakturahantering och ökade möjligheter till kontinuerlig resultatuppföljning. Bonusen till våra ägarkommuner som gjorde inköp för över 2,0 mkr uppgick under 2013 till totalt 947 tkr och fördelades mellan följande kommuner: Alvesta, Uppvidinge, Växjö, Kristian stad, Malmö, Lund och Hörby. Även Högelids tonårsenhet har under året kompletterat sitt utbud genom att ta emot uppdrag om utslussning i extern lägenhet vilket är något som i hög grad uppskattas av uppdrags givarna samtidigt som det ökar enhetens intäkter. Sönnarslövsgården har under 2013 haft fortsatta problem med låg beläggning och otillräckliga intäkter. Främst på grund av svårigheter med klientgruppen som lett till ett stort antal oplanerade utskrivningar. Dessa svårigheter i kombination med att IVO beslutat att läkemedelsbehandlingen för de placerade klienterna inte kan delegeras till verksamheten har lett till diskussioner om en eventuellt förändrad inriktning vid enheten. Statistik Målgrupper och uppdrag Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit emot. Nedan redovisas några uppgifter från 2013 som avser arbetet vid institutionerna och inom parentes anges i vissa fall också 2012 års uppgifter. Antalet avslutade uppdrag vid de intäktsfinansierade institutionerna (d.v.s. integrationsboendena oräknat) var 270 (264) fördelat på 142 ärenden. Av dessa rörde 31 vuxna missbrukare placerade på Sönnarslövsgården och 32 vid Högelid tonårs enhet. 79 ärenden avsåg placeringar vid barn- och familje enheterna. 18 VoB Årsredovisning 2013

19 Barn och ungdomar som placerats i integrationsboenden är pojkar i åldern 14 till 18 år. Totalt har enheterna tagit emot drygt 40 unga flyktingar under året. Nyckeltal vid de intäktsfinansierade institutionerna: 41 % (43 %) barn under 12 år 17 % (21 %) ungdomar år 42 % (36 %) över 20 år 17 % (17 %) placerades akut 63 % (55 %) var utredningsuppdrag 13 % (17 %) var behandlingsuppdrag 18 % (23 %) var skydd och stöd 19 % (26 %) var placeringar enligt LVU 83 % (78 %) av placeringarna kom från ägarkommunerna Medelvårdtiden var 95 dagar (94) Måluppfyllelse 2013 Uppföljning av kvalitetsmål Tre kvalitetsmål mäts genom kundenkät i varje enskilt ärende vid de intäktsfinansierade verksamheterna. Målen för 2013 var: 1. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört överenskommet uppdrag. Resultat: 95 % svarade Ja. Målet uppnåddes. 2. Minst 97 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet. Resultat: 91 % svarade Ja. Målet uppnåddes inte. 3. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms. Resultat: 90 % svarade Ja. Målet uppnåddes inte. (18 % svarade att insatsen överträffade förväntningarna, 71 % svarade att in satsen motsvarade förväntningarna och 10 % svarade att insatsen inte levde upp till förväntningarna). Förslag om eventuell utökning av bolagets verksamheter för ensamkommande flyktingungdomar skall framarbetas. VoB har under året fört diskussioner med flera ägarkommuner om att driva boende för kommunens räkning. Planerings- och förberedelsearbete inför start av ytterligare ett integrationsboende inleddes i december Utredning om förutsättningarna för en utökning av verksamhet för tonåringar skall genomföras. Efter genomförd utredning har beslut fattats om att under 2014 starta ny utrednings- och behandlingsenhet för tonåringar med lokalisering i Markaryds kommun. Enheten kommer att ha åtta platser och därutöver även inrymma utslussningsverksamhet. Förslag om utökning av VoB Plus (Familjehemsresurs, psykologer samt öppenvård) skall framarbetas. Beskrivning av planerad utökning av verksamhet inom VoB Plus presenterades under årets första tertial. P.g.a. bristande underlag vid rekrytering har emellertid utvecklingsarbetet inte kunnat genomföras i den omfattning som det var tänkt. Arbetet med att utveckla verksamheten kommer att fortsätta under Nytt administrativt ekonomisystem skall implementeras. Nytt ekonomisystem upphandlades under våren och togs i drift i maj. Systemet har fungerat mycket väl och underlättar det administrativa arbetet både för personalen på huvudkontoret och för verksamhetscheferna. Exempel på detta är effektiviserad fakturahantering och möjlighet för verksamheterna till kontinuerlig resultatuppföljning. Behovet av personaladministrativt system skall utredas under året. Utredning har genomförts och preliminärt förslag om behov av PA-system har presenterats. Detaljerad kravspecifikation kommer att tas fram under våren 2014 och därefter kan upphandling av PA-system ske. Uppföljning av bolagets mål för verksamhetsutveckling Bolagets utredningsverksamheter för barn och familjer skall presentera ett förtydligat erbjudande om behandlingsinsatser. Verksamheterna har under året lyft fram att de även har kompetens och metoder för att kunna genomföra kvalificerade behandlingsinsatser. Detta har förtydligats i presentationer på hemsidan, i broschyrer samt vid möten med socialtjänsten. Personal För 2013 sattes två personalmål upp: 1. Antalet sjukskrivningar för personal skall understiga 4,0 %. För 2013 blev resultatet 6,6 % (5,9 %). Målet uppnåddes inte. Kommentar: Vi kan se en generell trend med en ökning av sjuktalet även i övriga organisationer och branscher. Det krävs en ökad medvetenhet om problemet och på vilket sätt arbetsgivaren kan bidra till att minska sjukskrivningarna. VoB Årsredovisning

20 VoB eftersträvar låg sjukfrånvaro, ökad hälsomedvetenheten och minskade kostnader för sjukfrånvaro. Som ett led att fånga upp anställda som blir sjuka har rutinerna utvecklats gällande sjukdoms- och rehabiliteringsprocess % av VoB:s personal skall använda sig av friskvårdspengen. Resultatet blev 51 % (36 %). Målet uppnåddes inte. Kommentar: Glädjande nog ser vi en uppgång av andelen personer som nyttjat möjligheten att använda friskvårdspengen under Beslut har fattats om att VoB årligen kommer att erbjuda anställda att genomföra en hälsoprofilbedömning med provtagning genom företagshälsovården som har fokus på livsstil och yrke. Under senhösten 2013 genomfördes en medarbetarundersökning och av de tillsvidareanställda medarbetarna var det 71 och av de visstidsanställda 16 som besvarade enkäten. Resultatet nedan är på bolagsövergripande nivå (resultat inom parantes avser föregående medarbetarenkät som genomfördes under 2011). 85 % (79 %) anser sig ha en stimulerande arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter 92 % (86 %) känner ett stort ansvar för att nå VoB:s mål 93 % (92 %) känner ett stort engagemang 86 % (76 %) känner en stor arbetsglädje Kommentar: Utfallet har förbättrats inom samtliga områden. Resultatet bland dem som svarat är mycket bra men svarsfrekvensen (ca 60 %) är inte tillfredsställande. Vid genomförandet av kommande enkät kommer bolagsledningen ytterligare under stryka vikten av att motivera medarbetarna vid verksamheterna att dela med sig av sina synpunkter. Antalet medelantal anställda den 31 december 2013 var 144 personer. Könsfördelningen var 34 män och 110 kvinnor. Lönerevisionen gällande från den 1 april 2013 gav ett utfall för bolaget som helhet om 2,6 % (3,0 %) och de individuella lönepåslagens spridning blev mellan 0,81 % 9,5 %. Årsstämman har att fatta beslut om styrelsens förslag om gratifikationer till personalen. Förslaget som redovisas i bokslutet är tkr. Väsentliga händelser efter årets slut Inga viktiga större händelser som påverkat bolagets resultat och ställning har skett efter Det kommande året 2014 Mål för VoB:s ekonomi, personal- och verksamhetsutveckling formuleras i verksamhetsplaner både för bolaget som helhet och för varje enskild enhet. Under det kommande året planerar bolaget att stärka sin position på marknaden när det gäller behandlingsoch utredningsinsatser för tonåringar då nytt HVB för målgruppen preliminärt skall tas i drift under hösten Vidare förväntas en utökning att ske med ett eller flera integrationsboenden för ensamkommande ungdomar. I verksamhetsplanen för 2014 anges också att VoB skall möta den ökande konkurrensen när det gäller konsulentstödd familjehemsvård och olika former av konsultativ öppenvård. P.g.a. svårig heter med vakanser och rekrytering av ny personal är bedömningen dock i skrivande stund att dessa planer kan genom föras först på längre sikt. Den kommunikationsplattform som bolaget tagit fram under 2013 skall under det kommande året omsättas i olika aktiviteter, bl.a. avseende utveckling av de kanaler som VoB använder för att nå ut med sina budskap till ägarna och kunderna. Vidare planerar bolaget att ytterligare utveckla och förbättra det interna administrativa arbetet. Ett personal administrativt system kommer att upphandlas samtidigt som en utökning av bemanningen med 0,5 administrativ assistent har budgeterats. Utvecklingsplanerna inför 2014 innebär att intäkter och kostnader i budget ökar. Starten av ny HVB-verksamhet bidrar till ökad omsättning. Initialt förväntas dock ett större underskott i den nya verksamheten då bedömningen är att det tar tid innan verksam heten kan nå beläggning och intäkter på en nivå som ger kostnadstäckning. Den budgeterade vinsten för bolaget som 2014 är som en följd av detta lägre jämfört med före gående års utfall. VoB:s priser har varit oförändrade under två år vilket sannolikt varit positivt ur konkurrenssynpunkt. För att bolaget skall ha fortsatt goda förutsättningar att finansiera egen utveckling justeras dock vårdavgifterna under 2014 i enlighet med den indexuppräkning som ramavtalet med ägarkommunerna medger. Bolagets avtal med kommunerna rörande ersättning för integrations boenden innehåller inte någon årlig indexuppräkning av vårdavgifterna. VoB har delvis kunnat kompensera detta genom att utöka verksamheterna, främst avseende utslussningsplatser. Ett av entreprenadavtalen har justerats inför 2014 vilket ger verksamheten bättre ekonomiska förutsättningar. Totalt sett minskar emellertid de ekonomiska marginalerna för bolagets integrationsboenden eftersom kostnadsutvecklingen under senare år är legat kring 2-3 % per år. 20 VoB Årsredovisning 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Galaxen Bygg AB Org.nr. 556286-0352 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31. 2(12) VD har ordet 2014 har kännetecknats av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer