Skola 3.0. Redaktör: Kaisa Vähähyyppä. Layout och illustrationer: Anniina Mikama. Översättning: Lena Björkqvist. Utbildningsstyrelsen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola 3.0. Redaktör: Kaisa Vähähyyppä. Layout och illustrationer: Anniina Mikama. Översättning: Lena Björkqvist. Utbildningsstyrelsen 2010"

Transkript

1 1

2 Skola 3.0 Redaktör: Kaisa Vähähyyppä Layout och illustrationer: Anniina Mikama Översättning: Lena Björkqvist Utbildningsstyrelsen 2010 ISBN (hft.) ISBN (pdf) 2

3 Innehåll 4 Förord 6 Kumpulainen och Lipponen: Skola 3.0 Hur förverkliga visionen? 22 Fullan: Leading Change in Technology Implementation 28 Mattila och Miettunen: Klassrummets utveckling till framtidens lärmiljö 41 Ouakrim-Soivio: Datorgenerationen utmanar våra uppfattningar om lärande 46 Ernvall: Yrkeshögskolestuderandenas färdigheter för IT-samhället är läget under kontroll? 57 Hietanen: Synvinklar vad gäller framtiden för sociala medier och kunnande 3

4 Förord De nya digitala teknologierna har skapat helt nya sociala innovationer och bruk särskilt bland ungdomarna. De kommer att skapa nya former och tillämpningar för lärandet. De kan också skapa radikala nya sätt att lära sig och ersätta de nuvarande utbildningsformerna. De digitala teknologierna för också med sig att man måste bedöma vilka nyckelfärdigheter som ska krävas av alla avgöra vilka färdigheter som en ny tids samhällsmedlemmar ska ha. De centrala färdigheter och kompetenser som samhällsmedlemmarna behöver i framtiden är förmåga att tänka (förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande, analysförmåga, förmåga att lära sig, kreativitet och förmåga till innovationer), arbetsfärdigheter (förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, samarbete och arbete i nätverk), färdigheter i att hantera arbetsverktyg (förmåga att använda information, informations- och kommunikationsteknik och teknologi) och förmåga till aktivt deltagande i samhällslivet (deltagande i gemensam verksamhet, anpassning till förändringar, flexibilitet, självständigt arbete, företagsamhet, empati, personligt och socialt ansvar). Mängden information och informationens betydelse växer hela tiden. En del av informationen blir gammal snabbt, och tendensen är att allt nyare information utnyttjas. Informationsförmedlingen har blivit effektivare och de allt mångsidigare medierna bombarderar människan med ett ständigt informationsflöde via flera kanaler samtidigt. Andelen kommunikation som innehåller bilder ökar hela tiden informationen är mer visuell än någonsin förut. Informationen håller också på att få en ny karaktär: den är mer inriktad på samhörighet. En betydande del av den nya informationen produceras i nätverk och interaktion. Vi behöver nya former av individuella och kollektiva processer för behandling och produktion av information, för att kunna öka informationens betydelse. Det blir viktigt att söka, behandla, analysera och producera information i en social, teknologisk och visuell dimension. Den information som behandlas i skolan utnyttjas inte tillräckligt för förståelse av det dagliga livet, utan man upprepar information som definierats någon annanstans oftast i läroböckerna. Enligt den nya uppfattningen om kunskap är denna till sin natur mångdimensionell och allt mer socialt konstruerad. Det är också allt svårare att definiera vilket kunskapsstoff som är viktigast och nyttigast med tanke på undervis- 4

5 ning och studier, eftersom det viktigaste verkar vara att förstå osäkerheten och föränderligheten vad gäller informationen. Undervisningsformerna stöder inte till alla delar utvecklingen av de färdigheter i att tänka och arbeta som behövs utanför skolan, i de fortsatta studierna och i arbetslivet. Lärandet i olika virtuella miljöer innebär att sättet på vilket kunskap konstrueras blir allt mer socialt. När man studerar i virtuella miljöer och med hjälp av sociala medier konstruerar och producerar de studerande kunskap som är mer mångdimensionell än det innehåll som studeras. Lärandet sker i interaktion som tvingar till reflektioner och utbyte av åsikter. Det inlärningsresultat som uppstår i processen är betydligt mer omfattande och djupare än ett endimensionellt prov eller svar på papper. För att kunna arbeta i en virtuell miljö krävs dessutom att man ständigt sovrar i information och bedömer den, och därigenom strukturerar man den, vilket fortlöpande utvecklar färdigheterna i att söka och hantera information. De studerande lär sig att analysera, strukturera och kombinera information till helheter i en annorlunda process än den som används när det är frågan om information som färdigbearbetad ges i läroböcker eller av föreläsande lärare. De nya digitala lärmiljöerna och de sociala medierna medför betydande förändringar i hur man lär sig och studerar. De sociala medierna är ett modernt verktyg för interaktion och även ett verktyg för att leda människor. Den tid under vilken eleven och läraren interagerar är så värdefull att den inte kan användas endast för att förmedla information. Undervisningen bör kvalitetsmässigt kunna ändras så att den stöder de nya tidens färdigheter som samhällsmedlemmarna behöver och framförallt utvecklingen av förmågan att tänka. Det pedagogiska välbefinnandet stärks när undervisningen och studierna baseras på en lärmiljö som uppmuntrar till deltagande och lyssnande, som är interaktiv och motiverande och som utnyttjar de sätt att lära sig som är typiska för dagens unga. Läromedlens betydelse är central när det gäller att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik. Vi behöver fler högklassiga, innovativa e-läromedel som är knutna till läroplanerna och som motiverar de studerande och lärarna att lära sig. Denna publikation fortsätter diskussionen om användning av informations- och kommunikationstekniken i undervisningen, om dess betydelse och behov i den nya tidens skolor. Timo Lankinen Utbildningsstyrelsens generaldirektör 5

6 Skola 3.0 Hur förverkliga visionen? Kristiina Kumpulainen, Utbildningsstyrelsen & Lasse Lipponen, Helsingfors universitet Informations- och kommunikationsteknologin förändrar ständigt vår vardag. Men hur är det med utbildningen? Har de nya teknologierna förändrat utbildningsanordnarnas verksamhetskultur samt undervisningspraxis, och om det är så hur kommer det till uttryck? Är skolan 3.0 ännu förverkligad? I detta kapitel presenteras centrala forskningsresultat om användningen av informations- och kommunikationsteknologi i skolundervisningen och vid lärande. Vi analyserar vad vi har lärt oss av dessa studier och hur detta avspeglar sig i skolornas verksamhet. I slutet av kapitlet fokuserar vi på framtiden i fråga om användningen av teknologi i undervisningen och de nya möjligheter och utmaningar som teknologin för med sig. Vi lyfter fram forsknings- och utvecklingsobjekt som vi anser viktiga för att informations- och kommunikationsteknologin ska bli en naturlig del av skolans pedagogiska verksamhetskultur. Forskningsresultat om informations- och kommunikationsteknikens inverkan på lärandet och undervisningen Såväl i Finland som i andra länder har det på sista tiden gjorts otaliga utredningar om utbildningsanordnarnas beredskap att integrera informations- och kommunikationsteknologin i lärande-, undervisnings- och skolförvaltningsprocesser. Utredningarna visar att utrustningskapaciteten ständigt ökar, men de visar också tydligt att det finns regionala skillnader och skillnader mellan skolorna. Användningen av informationsoch kommunikationsteknologi i undervisningen och vid lärande granskas i många förvaltningsrapporter med avseende på effektivering av de studerandes inlärningserfarenheter och -resultat. När man svarar på denna fråga bör man dock beakta syftet med studierna inom området och metodologin. I flera kvantitativa studier som behandlar användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen har man kartlagt utbildningsanordnarnas utrustningskapacitet, mängden av och tillgången till utrustning samt förhållningssätt till att använda teknologi. Hur användningen av informations- och kommunikations- 6

7 teknologi i undervisningen inverkar på inlärningsresultaten, motivationen att lära sig och engagemanget i studierna har däremot i regel undersökts endast genom kortvariga, kvalitativa fallstudier. De kvalitativa fallstudierna har gett inlärningsteoretiskt djuplodande beskrivningar av användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen i olika klasser och skolor. Dessa är till nytta för lärarutbildningen och forskningen kring lärande, men studierna har dock sällan planerats så att de ska ge allmängiltig kunskap om teknologins inverkan på inlärningsresultaten. Vissa läroämnen och ämnesområden i läroplanen har fått särskild uppmärksamhet när det gäller utvecklingen av användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen. Studierna ger i dagens läge delvis motstridiga forskningsresultat om informations- och kommunikationsteknologins inverkan på inlärningsresultaten. Det har rapporterats att inlärningsresultaten under vissa förhållanden, i fråga om vissa elever och läroämnen, har förbättrats tack vare användningen av informations- och kommunikationsteknologi. De läroämnen i vilka man har observerat en positiv inverkan är modersmål och litteratur, matematik, främmande språk, naturvetenskap, historia, geografi, idrott samt de övriga konst- och färdighetsämnena. Enligt studierna kommer informations- och kommunikationsteknologins positiva inverkan på lärandet och undervisningen fram tydligast i skolor och i klasser där lärarna har använt teknologin mångsidigt som en del av de planerade lärmiljöerna. Sammantaget verkar det vara så att när informations- och kommunikationsteknologin har införts som en pedagogiskt ändamålsenlig del av lärmiljön har den en positiv inverkan på lärandet. Vi behöver dock mer forskning för att ta reda på om positiva forskningsresultat kan fås i olika kontexter och å andra sidan om positiva resultat fås i samma skola och/eller klass även under en längre tidsperiod. 7

8 Studierna visar ganska samstämmigt att användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen ökar motivationen att lära sig och förbinda sig till lärandet. Fördelarna med användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen har i många studier konstaterats vara mer samarbetsinriktat arbete, aktiva och kvalitetsmässigt goda interaktionsprocesser, mer engagemang i studierna och koncentrerat arbete i ämnet i fråga samt effektivare begreppsmässigt lärande. Å andra sidan finns det också studier som har visat att de studerandes informationsbehandling kan vara ytlig i lärmiljöer som använder teknologi, att samarbete och interaktion inte förekommer i tillräcklig utsträckning samt att alla inte deltar lika aktivt. Man har också börjat forska kring hur informations- och kommunikationsteknologin stöder kreativiteten samt förmågan till kritiskt tänkande och problemlösning. Även forskningsrönen i dessa frågor är delvis motstridiga. Fler positiva resultat rapporteras i lärmiljöer i vilka man har inriktat sig på visuell teknologi, som digital videoteknologi och multimedia. Det är uppenbart att det inom detta forskningsområde behövs fler metodologiskt mångsidiga forskningsprojekt som ger möjlighet till generalisering av resultaten. Sammanfattningsvis kan vi säga att informations- och kommunikationstekniken verkligen innebär nya möjligheter för undervisningen och lärandet. Den positiva inverkan som utnyttjandet av informations- och kommunikationstekniken har på lärandet är tydligast när det finns klara pedagogiska mål för arbetet i lärmiljön, när det finns ett verkligt pedagogiskt behov av redskapen, när man i lärmiljön utnyttjar informations- och kommunikationsteknikens möjligheter för att främja lärandet och undervisningen och när hela verksamheten och användningen av redskapen är meningsfull även ur elevernas synvinkel. Det är inte förnuftigt att se på teknologins inverkan på undervisningen och lärandet som ett enkelt orsaksförhållande. I stället ska man undersöka undervisningsteknologin som en del av en mer omfattande kulturell och samhällelig kontext där den används. Detta innebär att man vid undersökning av användningen av informations- och kommunikationsteknologi och dess effektivitet beaktar den pedagogiska verksamhetskultur där lärandet och undervisningen sker. Dessutom betonas i många rapporter vikten av en djupgående förståelse för själva lärprocessens natur och de lösningar som stöder den och dessutom vikten av systematisk tillämpning av dessa i lärmiljöer som utnyttjar teknologi. Genom detta får vi bättre möjligheter att förstå informations- och kommunikationsteknologins möjligheter att stöda lärande och undervisning. 8

9 När man tar i bruk och använder informations- och kommunikationsteknik är det viktigt att ha en infallsvinkel som beaktar lärmiljöns olika element och växelverkan mellan dessa. Den rådande praxisen är dock fortfarande att man bygger upp lärmiljöer som stöds av informations- och kommunikationsteknik genom att införa tekniken som en separat del i miljön. Eller så utvecklas endast någon enskild teknologisk egenskap utan att man desto noggrannare överväger vilken betydelse den har för undervisningen och lärandet. Det är viktigt att man ställer sig följande frågor: Vilken betydelse har informations- och kommunikationstekniken i uppfostran och undervisning? För vilka ändamål behövs de? Vad lär sig eleverna/de studerande i dessa miljöer och vad vill vi att de lär sig? Informations- och kommunikationstekniken tillför i sig inte lärandet något extra utan det viktiga är de intellektuella och sociala handlingar som eleverna utför med dessa redskap. Med tanke på lärandet är det hela lärmiljön, kulturen som är viktig, ingen enskild faktor. Utgångspunkten bör vara uppfattningen om vad lärandet och ett utmärkt tänkande kräver och hur teknologin kan stödja denna verksamhet. Olika teknologiska tillämpningar i undervisningen och främjandet av lärande Tack vare teknologi erbjuds lärarna allt fler arbetsredskap samt läromedel för undervisningen inom temaområden och i läroämnen. Inom undervisningen i främmande språk har man bland annat haft nytta av tillgången till e-läromedel samt av den digitala videoteknologin. Animationer och simuleringar i sin tur har hjälpt eleverna när de studerat komplicerade, abstrakta fenomen i matematik och naturvetenskaperna. 9

10 Digital video och fotografering har effektiverat idrotten samt studierna i andra konstoch färdighetsämnen. Studierna i läroämnena har effektiverats och inlärningsresultaten har blivit bättre då man med teknisk utrustning har dokumenterat prestationerna och de processer som leder till dem och tillsammans analyserat det digitala materialet. Vi får hela tiden nya möjligheter att tillämpa informations- och kommunikationsteknologi i skolundervisningen. Skolornas teknologiska infrastruktur blir också bättre. På sista tiden har intresset för användning av interaktiva tavlor i undervisning och lärande varit relativt stort. I de brittiska skolorna är de interaktiva tavlorna synnerligen vanliga jämfört med andra teknologier. Studier ger motsvarande resultat om effektiviteten av att använda tavlorna. Enligt forskningen är fördelen med att använda de interaktiva tavlorna att de effektiverar undervisningen och förbättrar inlärningsresultaten. Positiva inlärningsresultat erhålls särskilt när tavlorna används tillsammans med andra tekniska verktyg och när användningen är pedagogiskt motiverad. Om presentationsteknologier, exempelvis simuleringar och animationer, används tillsammans med de interaktiva tavlorna är det möjligt att åskådliggöra komplicerade och abstrakta fenomen med hjälp av konkreta exempel och visuella presentationer. Tillgången till och användningen av mobilteknologi och bärbara datorer ökar ständigt också i skolorna. Redskap som baserar sig på mobilteknologin används alltmer som stöd för studier och lärande i olika läroämnen och vid studier inom temaområden. Användningen av mobilteknologi har visat sig fungera särskilt väl när skolans traditionella lärmiljöer utvidgas till det omgivande samhället och informella miljöer. Flera av de läromedelsproducenter som utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi har börjat ta fram spel som kan användas som stöd för lärande och un- 10

11 dervisning. Eleverna är motiverade att använda spel, och användningen av spel har konstaterats stödja utvecklingen av förmågan till problemlösning, beslutsfattande, processande av information och arbete i team. De virtuella lärmiljöerna och spelen erbjuder många möjligheter till samarbete, lösning av problem som omfattar flera områden, interaktion och lärande. Teknologi med en visuell dimension engagerar eleverna, och den har ofta ökat det samarbetsinriktade arbetet och interaktionen. De visuella teknologierna verkar vara mycket nyttiga för elever som har inlärningssvårigheter eller andra särskilda behov. Det har också observerats att adaptiv och assisterande teknologi är speciellt lämplig som stöd för lärandet hos elever som behöver särskilt stöd. När den är som mest effektiv kan teknologin identifiera elevernas särskilda behov och därigenom åstadkomma en inlärningssituation som beaktar individuella behov. Dessa redskap ger eleverna självständighet och gör att undervisningen blir ett flexibelt verktyg som motsvarar elevernas behov. Det för närvarande kanske viktigaste fenomenet inom informations- och kommunikationstekniken är det sociala mediet, det vill säga Web 2.0. Med detta avses tjänster som baserar sig på innehåll som användarna producerar och på deltagande samt på växelverkan mellan dem på många olika sätt. Till de vanligaste sociala medierna hör bloggarna och wikierna. Karakteristiskt för de sociala medierna som fenomen är uttryckligen att de erbjuder nya former för kollektivt deltagande, exempelvis nätordboken Wikipedia, som användarna själva skapar, samt videotjänsten YouTube. De sociala mediernas betydelse framgår exempelvis av att inofficiella källor, det vill säga internetanvändarna, ofta publicerar viktiga nyheter och händelser snabbare än de traditionella nyhetsbyråerna (till exempel om tsunamin i Thailand 2004 efter en jordbävning i Indiska oceanen). Å andra sidan verkar det ibland som om den alltmer komplicerade teknologin tar en aktiv roll, börjar leva sitt eget liv och gör oss människor passiva och kraftlösa. Den erfarenheten delas säkert av alla som exempelvis har försökt ändra datorns (även mobilapparaternas) dataskydds- och internetinställningar. Att utnyttja informations- och kommunikationsteknologi kan i bästa fall individualisera undervisningen och lärandet samt utvidga lärandet genom att gå utanför skolans gränser, med andra ord överbryggar klyftan mellan formellt och informellt arbete och lärande. Teknologin möjliggör lärande oberoende av tid och plats. Den möjliggör att man sammanlänkar och skapar interaktion mellan skolan och olika aktörer på lokal och internationell nivå. Teknologin skapar broar mellan olika aktörer. Användningen av teknologi i samarbetet mellan skolan och hemmet har först nu tagit fart. Utvecklingsarbete och nya innovationer behövs. Detsamma gäller skolans samarbete med andra samarbetspartner när man skapar lärmiljöerna. 11

12 Lärarna i centrum vid skapande av skolans pedagogiska verksamhetskultur Allt fler lärare har möjlighet att använda informations- och kommunikationsteknologi i sin undervisning. Fastän det fortfarande finns stora skillnader i skolornas och kommunernas utrustningsnivå har lärarna relativt goda tekniska färdigheter i det dagliga utnyttjandet av teknologi. Lärarnas kunskap om och färdigheter i informationsoch kommunikationsteknologi har blivit bättre tack vare utbildning. Man har satsat mycket på att främja användningen av teknologi i undervisningen. Utbildningen har varit effektivast när man har utgått från lärarnas behov. Fungerande nätverk har också ökat lärarnas planering av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt samarbetet mellan aktörerna i nätverken och delande av expertis. Interaktionen i lärarnätverken har dock ofta varit inriktad på frågor som gäller den tekniska användningen av informations- och kommunikationstekniken. Man har kunnat konstatera att samarbete mellan lärarna i frågor som gäller pedagogisk användning av undervisningsteknologi inte är lika vanligt. Att skolorna i Finland använder informations- och kommunikationsteknologi i så liten omfattning har inget samband med de teknologier som används i skolorna eller med lärarnas tekniska färdigheter. De största problemen ligger i att skolkulturen och pedagogiken inte har förändrats i någon större utsträckning samt i att lärarna inte har tillräckliga pedagogiska modeller för att integrera teknologi i undervisningen. Studier har visat att lärarna i Finland ofta använder informations- och kommunikationsteknik för undervisningsrutiner som stöder elevernas individuella och självständiga lärande. Lärarna utnyttjar i ganska liten utsträckning informations- och kommunikationsteknik som stöd för undersökande och problembaserad inlärning eller kollaborativt lärande. Det vanligaste är att man integrerar användningen av informations- och kommunikationsteknik med de befintliga pedagogiska arbetssätten. Lärarna har en central roll när det gäller användningen av informations- och kommunikationsteknologi i skolorna. Även om man skulle ge anvisningar i läroplanen om användning av teknologi är det läraren som i sista hand ansvarar för hur ofta och på vilket sätt teknologi används i undervisningen. Lärarnas kunnande och förhållningssätt inverkar således i hög grad på hur man integrerar teknologi i undervisningen. Det verkar inte finnas något samband mellan hur väl lärarna behärskar teknologi och den faktiska användningen av teknologi i undervisningen. Det som betyder mera är hur man ser på teknologins användbarhet i den egna undervisningen och teknologins lämplighet för lärande. I den framtida lärarutbildningen och fortbildningen bör man sprida användbara pedagogiska lösningar i vilka teknologi utnyttjas. De utvecklingsprojekt i skolorna som har fokuserat på användning av informationsoch kommunikationsteknologi har ganska ofta varit teknologicentrerade. Man har försökt införa ny utrustning eller program i skolans vardag. Mycket sällan har projekt 12

13 med dessa utgångspunkter resulterat i några långvariga förändringar i skolornas eller lärarnas arbetssätt. Efter att försöken avslutats har ivern att använda teknologi minskat betydligt och ofta har man återgått till de gamla bekanta arbetssätten. Om man genom användning av teknologi i undervisningen vill få till stånd bestående förändringar ska man i första hand inrikta sig på att ändra skolans kultur. I ett lärarcentrerat skolsystem som baserar sig på strikt läroämnesindelning ger teknologin inte bättre resultat än den traditionella undervisningen. Teknologi kan bäst utnyttjas i undervisningen genom att kombinera den med arbetssätt som överensstämmer med den nya synen på lärande. Arbetssätt som genomförs i projektform, som integrerar läroämnen och som baserar sig på växelverkan mellan eleverna och på problemlösning ger lärandet och användningen av teknologi i undervisningen helt nya dimensioner. I en sådan skola utgör teknologin i bästa fall ett redskap för informationssökning, differentierat arbete samt växelverkan mellan hem och skola. För att man ska kunna effektivera och öka användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen krävs att skolan utvecklas strukturellt och pedagogiskt, att tillgången till digitala läromedel är tillräcklig och att lärarna får teknisk-pedagogisk utbildning. Om utbildningen enbart går ut på att lärarna ska lära sig använda olika teknologier slösar man bort värdefulla utbildningsresurser. Det är betydligt effektivare att fokusera på pedagogiska innovationer som utnyttjar teknologi. 13

14 Framtidens professionella lärare ska kunna använda teknologi effektivt tillsammans med olika elever i olika inlärningssituationer. Utöver tekniska färdigheter behöver lärarna pedagogiskt kunnande för att användningen av teknologi ska vara meningsfull och stödja läroplanen. När lärarna börjar använda ny teknologi är de tvungna att ta ställning till hur den ska sammanjämkas med de gamla sätten att göra saker på, vad man ska bevara och vad som behöver ändras och till vad teknologin i själva verket ska användas. Man behöver inte vara någon särskilt skicklig spågumma för att förstå att dessa utmaningar åtminstone inte blir färre i framtiden. Detta beror på att den ständiga teknologiska utvecklingen ger innovationer, till exempel mobilteknologin, som alltid så småningom också når skolorna. Av denna anledning är det mycket viktigt att dryfta infallsvinklar med vars hjälp man bättre kan förstå de utmaningar som införande och användning av kollektiva teknologier innebär. Effektiv användning av teknologi kräver att undervisningspedagogiken utvecklas. Det skulle särskilt behövas mer projektarbete, mer teamarbete bland lärarna och bättre äkta möjligheter till växelverkan för eleverna. När utvecklingsprojekt genomförs bör man beakta behovet av att förändra hela skolkulturen. 14

15 Hur återspeglar sig resultaten av forskning och utveckling kring användning av IKT i undervisningen i skolornas verksamhet? I de finländska skolorna har det redan under två årtionden gjorts väldigt många olika försök med användning av teknologi i undervisningen. Det har exempelvis gjorts omfattande försök med elektroniska läromedel i olika läroämnen, användning av bärbara datorer i undervisningen, lärplattformar, olika operativsystem och mobillärande. Resultaten av försöken visar hur teknologierna kan ingå i skolans undervisning och stödja skolans vardag. Med försöken har man dock inte lyckats få någon omfattande och bestående förändring vad gäller att implementera användningen av teknologi i lärarnas arbete och elevernas lärande. Endast ett fåtal av de lärare som använder teknologi i sin undervisning har ändrat sina undervisningsrutiner. Trots otaliga tekniska innovationer har teknologi således inte blivit ett vardagligt redskap i undervisning och lärande. En av de viktigaste orsakerna till att de olika undervisningsförsöken har haft så liten effekt anses vara deras tekniska utgångspunkt. I undervisningsförsöken har man ofta utgått från att det finns en viss ny teknologi vars möjligheter man vill pröva i undervisningen. Försöken har ofta varit av engångsnatur och man har inte ens haft som mål att få till stånd förändringar i skolans arbetssätt på ett djupare plan. Efter försöken har man i skolorna återgått till de gamla arbetssätten. Däremot har användningen av teknologi i undervisningen varit lyckad i försök där teknologi har använts som redskap för förändring och som stöd för införande av nya pedagogiska modeller eller kritisk granskning av det egna arbetet. I dessa försök har man inte försökt få mer teknologi till skolorna utan använt befintlig teknologi som redskap för förändringar i skolorna. För att informations- och kommunikationsteknologin ska bli en naturlig del av skolans verksamhetskultur krävs att användningen av teknologi integreras i de pedagogiska rutinerna. Om man inte ändrar skolans strukturer kommer teknologin inte att bli ett redskap för lärarna och eleverna. De nya synerna på lärande, som betonar samarbete och social konstruktion av kunskap, kräver att den grundläggande utbildningen i Finland förändras. I denna förnyelseprocess spelar teknologin en viktig roll. Även de samhälleliga förändringarna, exempelvis den ökande kulturella mångfalden och behoven hos elever med särskilda behov, innebär nya utmaningar för skolorna. Skolan ska vägleda till informationssökning och konstruktion av kunskap. I framtiden blir det viktigt att kunna kombinera och tillämpa det man har lärt sig i olika kontexter. Därför bör skolornas läroplaner reformeras så att de baserar sig på omfattande helheter i vilka man kombinerar läroämnen. I framtidens skola bör eleverna redan från att de är små vänja sig vid projekt- och teamarbete. Ett centralt krav i dagens arbetsliv är att man ska ha förmåga att delta i olika, snabbt varierande grupper. I framtiden kommer detta att bli ännu viktigare. Framtidens skola bör beakta detta krav även i den praktiska verksamheten. Skolornas 15

16 traditionella skiljemurar kommer att brytas ned och i framtiden arbetar man i multiprofessionella undervisnings- och lärandeteam som överskrider skolornas gränser. Teknologi utgör en del av förnyelseprocessen i skolan och den är ett naturligt och nödvändigt redskap i det dagliga arbetet och verksamhetskulturen och inte ett extra komplement. Det verkar vara mycket viktigt att skolan har en egen strategi för användningen av informations- och kommunikationsteknologi för att användningen av teknologin i undervisningen ska ha någon inverkan. I skolans IKT-strategi förutspår man framtiden och tar ställning till hur användningen av teknologi ska bli en del av skolans vardag och långsiktiga utvecklingsarbete. I strategin för användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen utgör också fortlöpande utvärdering av de uppsatta målen och deras utvecklingsfaser en naturlig del. För att teknologiska innovationer ska kunna införas och bli en del av skolans dagliga verksamhet krävs ett uthålligt engagemang av hela skolkollektivet. I detta arbete spelar ledning och strategisk planering i skolan en viktig roll. Om den offentliga sektorn och företagen tillsammans skulle utveckla teknologiska lösningar skulle det leda till nya, potentiella lösningar för användningen av teknologi och för förändring av skolkulturen. 16

17 Skola 3.0 utmaningar och möjligheter Lärandet, kompetensbildningen och informationsskapandet i det allt mer diversifierat samhället befinner sig i ett brytningsskede. För att kunna utveckla vårt samhälle och individernas välbefinnande är det i dessa tider mycket viktigt att vi ständigt främjar lärandet och stöder samhällsmedlemmarnas aktivitet. Särskilt viktiga grupper är de äldre studerande, de som har inlärningssvårigheter samt de individer och grupper som har en annan kulturell bakgrund. De sociala nätverken och kollektiva arbetsformerna har blivit viktiga redskap för skapande av kunskap samt konstruktion av lärande och kunnande. En utmaning som vi står inför idag i fråga om utbildningen är att kunna skapa lärmiljöer där verksamhetskulturen stöder växelverkan mellan människor och delande av lärande och kunnande samt skapande av kunskap. Teknologin, som ständigt utvecklas, erbjuder nya möjligheter för kollektiv verksamhet, lärande och kunskapsbildning och -delning. I den samhälleliga diskussionen har man i allt högre grad fokuserat på vad det att ha teknologi överallt betyder för främjande av aktivitet och lärande hos personer i olika ålder och personer med olika bakgrund. Man har insett att det är viktigt att leda det teknologiska utvecklingsarbetet tvärvetenskapligt och multiprofessionellt, för att teknologin på bästa möjliga sätt ska gagna individernas lärande i olika miljöer. Med hjälp av innovativ teknologi kan eleverna och lärarna på ett nytt sätt vara närvarande i interaktion, samarbete och skapande av kunskap oberoende av tid och rum. De nya möjligheter och utmaningar som teknologin medför kräver att man även tar elevernas skapande av identitet i beaktande. 17

18 Det är en pedagogisk utmaning att kunna utnyttja styrkan i de teknologiska innovationerna för meningsfullt och livslångt lärande. När det gäller undervisningskontexten ska teknologin naturligtvis också vara annat än ett redskap för kommunikation och underhållning. Vår uppgift som fostrare och beslutsfattare inom utbildningssektorn är att säkerställa att alla elever omfattar en verksamhetskultur där användningen av teknologi stöder lärandet i olika verksamhetsmiljöer samt ett aktivt deltagande i samhället. Elever och studerande deltar och lär sig förutom i traditionellt, formellt skolarbete och i en fysisk lärmiljö i skolan även i otaliga andra nonformella, informella och virtuella miljöer. Informellt lärande sker ständigt i skolan och utanför skolan, hemma, i utövandet av fritidsintressen, i klubbar och tillsammans med kompisar. De nonformella lärmiljöerna utanför skolan, som vetenskapscentra, bibliotek och utställningar på museer bjuder på allt mångsidigare möjligheter till studier och lärande. Det kommer att vara en stor utmaning inom framtidens pedagogik att kunna utnyttja de allt mer omfattande lärprocesserna och lärmiljöerna på ett ändamålsenligt sätt i de allmänbildande studierna och den allmänbildande undervisningen. Undervisningen borde bygga broar mellan olika lärmiljöer och deras kulturella kapital. Det är också nödvändigt att stödja lärarnas arbete och utvecklingen av deras yrkesmässiga kompetens, för att de ska kunna utnyttja olika lärmiljöer, kunskapsreserverna i dessa samt redskap i undervisningen. Även den traditionella läroplanen bör utvecklas så att den mångsidigare än förut beaktar de nya lärmiljöerna, processerna i anslutning till lärandet och de teknologiska redskap som stöder dessa. Allestädes närvarande i fråga om lärande betyder att lärandet betraktas som en livsomfattande och livslång process. Lärande sker överallt även utanför den formella utbildningen. För att man 18

19 ska kunna stödja och ständigt utveckla lärandet och kunnandet i föränderliga verksamhetsmiljöer behövs multiprofessionellt samarbete och tvärvetenskaplig forskning samt en verksamhetskultur som stöder dessa. Klassrummet som fysisk miljö främjar uppkomsten av en viss typ av växelverkan: läraren och eleverna har en förhandsuppfattning om vad man kan göra i klassen och vilken ställning var och en har i verksamheten. När man går ut ur klassrummet skapas möjligheter för en ny typ av växelverkan och situationsdefinitioner, som man nödvändigtvis inte skulle se i ett klassrum. Elevernas kunskaper kan lättare komma fram utanför klassrummet. Barn lär sig exempelvis att använda ny teknologi betydligt snabbare än vuxna, vilket man bör utnyttja genom att ta i bruk bärbara datorer, mobiler, surfplattor och andra apparater som lätt kan användas. Barn lär sig snabbt att utnyttja teknologi och utvecklar också snabbt nya sätt att dra nytta av teknologi, så användning av tekniska redskap är ett förträffligt sätt att ge barnen möjlighet att visa sin kompetens och aktivitet. De nya formerna för lärande och kunskapsskapande, de nya redskapen och miljöerna ger individerna, utbildningsanordnarna, arbetslivet, familjerna och fritidsarrangörerna olika möjligheter och utmaningar. De trådlösa telekommunikationsnäten och mobilapparaterna ger oss tillgång till innehåll förmedlat av internet till exempel studiematerial på alla möjliga olika ställen: kaféer, butiker, tåg och bussar. Tack vare den teknologiska utvecklingen kan eleverna söka information på Google, skriva artiklar för Wikipedia och göra videoklipp för YouTube, dela sina tankar med andra i en blogg, delta i en videokonferens eller spela onlinespel med hundratusentals andra spelare över hela världen. Allt detta kan ske exempelvis i bussen på väg hem från skolan. 19

20 Användningen av informations- och kommunikationsteknik förändrar också sätten att umgås och interagera samt de regler som gäller vid umgänget. De framtida skoleleverna kanske alltmer vill ha omedelbara svar (det har de blivit vana med när de chattat och sms:at osv.) och göra många saker samtidigt. Webbgenerationen håller på att vänja sig vid information på rutor och i många olika former: bilder, video, musik. Det behövs ytterligare undersökningar om hur alla dessa utvecklingstrender skulle kunna utnyttjas som resurser inom skolundervisningen och vid lärande. Det talas också mycket om att kompetens inom informations- och kommunikationsteknik och förmåga att klara sig i den digitala världen (och inte tillgången till den) eventuellt leder till ojämlikhet bland barn och unga. Om detta stämmer kommer det oundvikligen att synas också i skolvärlden. Det finns redan preliminära forskningsresultat om att användningen av datateknik väsentligt kan förbättra inlärningsresultaten hos elever med en god ekonomisk, social och kulturell bakgrund, medan däremot de elever som har en motsatt bakgrund verkar använda informations- och kommunikationstekniken på ett annat sätt, och det förefaller som om användningen inte har någon positiv inverkan på deras inlärningsresultat. Enligt OECD är det sannolikt att lärarna till och med förstärker ojämlikheten om de inte förstår och i sin undervisning beaktar betydelsen av den nya digitala ojämlikheten. Lärarnas förhållningssätt är alltså av mycket stor betydelse för att de elever som har en sämre socioekonomisk bakgrund ska lära sig använda informations- och kommunikationsteknik på ett sätt som gynnar deras lärande. För dagens barn och unga utgör informations- och kommunikationsteknologin en väsentlig del av livet. De nya generationerna har växt upp med de digitala medierna och inom detta område utmanar ungdomarna lärarnas kunnande och expertis. Denna utveckling kommer kanske i framtiden verkligen att bli en utmaning för den traditionella lärarcentrerade undervisningen. Detta kan man i skolorna förhålla sig till som antingen en möjlighet eller en utmaning. 20

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Ämne 2012-09-04. Leading student achievment An international odyssey 15-18 August 2011, Toronto

Ämne 2012-09-04. Leading student achievment An international odyssey 15-18 August 2011, Toronto 2012-09-04 Leading student achievment An international odyssey 15-18 August 2011, Toronto 1 13 provinser Ontario störst (13 milj) 225 000 immigranter årligen 40% till Ontario 27% av eleverna i Ontario

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

MOOC. Massive Open Online Course

MOOC. Massive Open Online Course MOOC Massive Open Online Course Cecilia Christiansen Mullsjö 2015 https://www.youtube.com/watch?v=u6fvj6jmghu juni 16, 2015 Daphne Koller Andrew Ng https://www.coursera.org/about/ juni 16, 2015 https://www.coursera.org/about/

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning Brobyggande 2 Ingenjörsutbildningens paradox Studenterna skall drillas att hantera tidspress och omfa ngsrika material. Chefer kräver

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Ledarskap Coaching. "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv

Ledarskap Coaching. Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv Ledarskap Coaching "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv 1 Utveckling av unga utövare Coaching Talang Coachens roll Arbetssätt - Coaching filosofi - Kierkegaard Coachens utveckling Coachingens

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser Ett mänskligt system kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT INDIVIDUELLT Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser KOLLEKTIVT Strukturer, system produkter, utrustning

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Pedagogiska relationer i fritidshemmet vad är det? Sven Persson professor Malmö högskola

Pedagogiska relationer i fritidshemmet vad är det? Sven Persson professor Malmö högskola Pedagogiska relationer i fritidshemmet vad är det? Sven Persson professor Malmö högskola Bakgrund: Det politiska sökandet efter framgångsfaktorer Värden i marknadsorienterad utbildning baseras på och valfrihet

Läs mer

1. INTRODUKTION - LEDARSKAP VAD AVSES? 2. ATT ISCENSÄTTA DITT LEDARSKAP 3. SKOLLEDARSKAP VAD ÄR SPECIFIKT? 4. REFLEKTION OCH DISKUSSION

1. INTRODUKTION - LEDARSKAP VAD AVSES? 2. ATT ISCENSÄTTA DITT LEDARSKAP 3. SKOLLEDARSKAP VAD ÄR SPECIFIKT? 4. REFLEKTION OCH DISKUSSION 1. INTRODUKTION - LEDARSKAP VAD AVSES? 2. ATT ISCENSÄTTA DITT LEDARSKAP 3. SKOLLEDARSKAP VAD ÄR SPECIFIKT? Förväntningar från olika håll 4. REFLEKTION OCH DISKUSSION GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDE Kännetecknande

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer