Skola 3.0. Redaktör: Kaisa Vähähyyppä. Layout och illustrationer: Anniina Mikama. Översättning: Lena Björkqvist. Utbildningsstyrelsen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola 3.0. Redaktör: Kaisa Vähähyyppä. Layout och illustrationer: Anniina Mikama. Översättning: Lena Björkqvist. Utbildningsstyrelsen 2010"

Transkript

1 1

2 Skola 3.0 Redaktör: Kaisa Vähähyyppä Layout och illustrationer: Anniina Mikama Översättning: Lena Björkqvist Utbildningsstyrelsen 2010 ISBN (hft.) ISBN (pdf) 2

3 Innehåll 4 Förord 6 Kumpulainen och Lipponen: Skola 3.0 Hur förverkliga visionen? 22 Fullan: Leading Change in Technology Implementation 28 Mattila och Miettunen: Klassrummets utveckling till framtidens lärmiljö 41 Ouakrim-Soivio: Datorgenerationen utmanar våra uppfattningar om lärande 46 Ernvall: Yrkeshögskolestuderandenas färdigheter för IT-samhället är läget under kontroll? 57 Hietanen: Synvinklar vad gäller framtiden för sociala medier och kunnande 3

4 Förord De nya digitala teknologierna har skapat helt nya sociala innovationer och bruk särskilt bland ungdomarna. De kommer att skapa nya former och tillämpningar för lärandet. De kan också skapa radikala nya sätt att lära sig och ersätta de nuvarande utbildningsformerna. De digitala teknologierna för också med sig att man måste bedöma vilka nyckelfärdigheter som ska krävas av alla avgöra vilka färdigheter som en ny tids samhällsmedlemmar ska ha. De centrala färdigheter och kompetenser som samhällsmedlemmarna behöver i framtiden är förmåga att tänka (förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande, analysförmåga, förmåga att lära sig, kreativitet och förmåga till innovationer), arbetsfärdigheter (förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, samarbete och arbete i nätverk), färdigheter i att hantera arbetsverktyg (förmåga att använda information, informations- och kommunikationsteknik och teknologi) och förmåga till aktivt deltagande i samhällslivet (deltagande i gemensam verksamhet, anpassning till förändringar, flexibilitet, självständigt arbete, företagsamhet, empati, personligt och socialt ansvar). Mängden information och informationens betydelse växer hela tiden. En del av informationen blir gammal snabbt, och tendensen är att allt nyare information utnyttjas. Informationsförmedlingen har blivit effektivare och de allt mångsidigare medierna bombarderar människan med ett ständigt informationsflöde via flera kanaler samtidigt. Andelen kommunikation som innehåller bilder ökar hela tiden informationen är mer visuell än någonsin förut. Informationen håller också på att få en ny karaktär: den är mer inriktad på samhörighet. En betydande del av den nya informationen produceras i nätverk och interaktion. Vi behöver nya former av individuella och kollektiva processer för behandling och produktion av information, för att kunna öka informationens betydelse. Det blir viktigt att söka, behandla, analysera och producera information i en social, teknologisk och visuell dimension. Den information som behandlas i skolan utnyttjas inte tillräckligt för förståelse av det dagliga livet, utan man upprepar information som definierats någon annanstans oftast i läroböckerna. Enligt den nya uppfattningen om kunskap är denna till sin natur mångdimensionell och allt mer socialt konstruerad. Det är också allt svårare att definiera vilket kunskapsstoff som är viktigast och nyttigast med tanke på undervis- 4

5 ning och studier, eftersom det viktigaste verkar vara att förstå osäkerheten och föränderligheten vad gäller informationen. Undervisningsformerna stöder inte till alla delar utvecklingen av de färdigheter i att tänka och arbeta som behövs utanför skolan, i de fortsatta studierna och i arbetslivet. Lärandet i olika virtuella miljöer innebär att sättet på vilket kunskap konstrueras blir allt mer socialt. När man studerar i virtuella miljöer och med hjälp av sociala medier konstruerar och producerar de studerande kunskap som är mer mångdimensionell än det innehåll som studeras. Lärandet sker i interaktion som tvingar till reflektioner och utbyte av åsikter. Det inlärningsresultat som uppstår i processen är betydligt mer omfattande och djupare än ett endimensionellt prov eller svar på papper. För att kunna arbeta i en virtuell miljö krävs dessutom att man ständigt sovrar i information och bedömer den, och därigenom strukturerar man den, vilket fortlöpande utvecklar färdigheterna i att söka och hantera information. De studerande lär sig att analysera, strukturera och kombinera information till helheter i en annorlunda process än den som används när det är frågan om information som färdigbearbetad ges i läroböcker eller av föreläsande lärare. De nya digitala lärmiljöerna och de sociala medierna medför betydande förändringar i hur man lär sig och studerar. De sociala medierna är ett modernt verktyg för interaktion och även ett verktyg för att leda människor. Den tid under vilken eleven och läraren interagerar är så värdefull att den inte kan användas endast för att förmedla information. Undervisningen bör kvalitetsmässigt kunna ändras så att den stöder de nya tidens färdigheter som samhällsmedlemmarna behöver och framförallt utvecklingen av förmågan att tänka. Det pedagogiska välbefinnandet stärks när undervisningen och studierna baseras på en lärmiljö som uppmuntrar till deltagande och lyssnande, som är interaktiv och motiverande och som utnyttjar de sätt att lära sig som är typiska för dagens unga. Läromedlens betydelse är central när det gäller att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik. Vi behöver fler högklassiga, innovativa e-läromedel som är knutna till läroplanerna och som motiverar de studerande och lärarna att lära sig. Denna publikation fortsätter diskussionen om användning av informations- och kommunikationstekniken i undervisningen, om dess betydelse och behov i den nya tidens skolor. Timo Lankinen Utbildningsstyrelsens generaldirektör 5

6 Skola 3.0 Hur förverkliga visionen? Kristiina Kumpulainen, Utbildningsstyrelsen & Lasse Lipponen, Helsingfors universitet Informations- och kommunikationsteknologin förändrar ständigt vår vardag. Men hur är det med utbildningen? Har de nya teknologierna förändrat utbildningsanordnarnas verksamhetskultur samt undervisningspraxis, och om det är så hur kommer det till uttryck? Är skolan 3.0 ännu förverkligad? I detta kapitel presenteras centrala forskningsresultat om användningen av informations- och kommunikationsteknologi i skolundervisningen och vid lärande. Vi analyserar vad vi har lärt oss av dessa studier och hur detta avspeglar sig i skolornas verksamhet. I slutet av kapitlet fokuserar vi på framtiden i fråga om användningen av teknologi i undervisningen och de nya möjligheter och utmaningar som teknologin för med sig. Vi lyfter fram forsknings- och utvecklingsobjekt som vi anser viktiga för att informations- och kommunikationsteknologin ska bli en naturlig del av skolans pedagogiska verksamhetskultur. Forskningsresultat om informations- och kommunikationsteknikens inverkan på lärandet och undervisningen Såväl i Finland som i andra länder har det på sista tiden gjorts otaliga utredningar om utbildningsanordnarnas beredskap att integrera informations- och kommunikationsteknologin i lärande-, undervisnings- och skolförvaltningsprocesser. Utredningarna visar att utrustningskapaciteten ständigt ökar, men de visar också tydligt att det finns regionala skillnader och skillnader mellan skolorna. Användningen av informationsoch kommunikationsteknologi i undervisningen och vid lärande granskas i många förvaltningsrapporter med avseende på effektivering av de studerandes inlärningserfarenheter och -resultat. När man svarar på denna fråga bör man dock beakta syftet med studierna inom området och metodologin. I flera kvantitativa studier som behandlar användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen har man kartlagt utbildningsanordnarnas utrustningskapacitet, mängden av och tillgången till utrustning samt förhållningssätt till att använda teknologi. Hur användningen av informations- och kommunikations- 6

7 teknologi i undervisningen inverkar på inlärningsresultaten, motivationen att lära sig och engagemanget i studierna har däremot i regel undersökts endast genom kortvariga, kvalitativa fallstudier. De kvalitativa fallstudierna har gett inlärningsteoretiskt djuplodande beskrivningar av användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen i olika klasser och skolor. Dessa är till nytta för lärarutbildningen och forskningen kring lärande, men studierna har dock sällan planerats så att de ska ge allmängiltig kunskap om teknologins inverkan på inlärningsresultaten. Vissa läroämnen och ämnesområden i läroplanen har fått särskild uppmärksamhet när det gäller utvecklingen av användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen. Studierna ger i dagens läge delvis motstridiga forskningsresultat om informations- och kommunikationsteknologins inverkan på inlärningsresultaten. Det har rapporterats att inlärningsresultaten under vissa förhållanden, i fråga om vissa elever och läroämnen, har förbättrats tack vare användningen av informations- och kommunikationsteknologi. De läroämnen i vilka man har observerat en positiv inverkan är modersmål och litteratur, matematik, främmande språk, naturvetenskap, historia, geografi, idrott samt de övriga konst- och färdighetsämnena. Enligt studierna kommer informations- och kommunikationsteknologins positiva inverkan på lärandet och undervisningen fram tydligast i skolor och i klasser där lärarna har använt teknologin mångsidigt som en del av de planerade lärmiljöerna. Sammantaget verkar det vara så att när informations- och kommunikationsteknologin har införts som en pedagogiskt ändamålsenlig del av lärmiljön har den en positiv inverkan på lärandet. Vi behöver dock mer forskning för att ta reda på om positiva forskningsresultat kan fås i olika kontexter och å andra sidan om positiva resultat fås i samma skola och/eller klass även under en längre tidsperiod. 7

8 Studierna visar ganska samstämmigt att användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen ökar motivationen att lära sig och förbinda sig till lärandet. Fördelarna med användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen har i många studier konstaterats vara mer samarbetsinriktat arbete, aktiva och kvalitetsmässigt goda interaktionsprocesser, mer engagemang i studierna och koncentrerat arbete i ämnet i fråga samt effektivare begreppsmässigt lärande. Å andra sidan finns det också studier som har visat att de studerandes informationsbehandling kan vara ytlig i lärmiljöer som använder teknologi, att samarbete och interaktion inte förekommer i tillräcklig utsträckning samt att alla inte deltar lika aktivt. Man har också börjat forska kring hur informations- och kommunikationsteknologin stöder kreativiteten samt förmågan till kritiskt tänkande och problemlösning. Även forskningsrönen i dessa frågor är delvis motstridiga. Fler positiva resultat rapporteras i lärmiljöer i vilka man har inriktat sig på visuell teknologi, som digital videoteknologi och multimedia. Det är uppenbart att det inom detta forskningsområde behövs fler metodologiskt mångsidiga forskningsprojekt som ger möjlighet till generalisering av resultaten. Sammanfattningsvis kan vi säga att informations- och kommunikationstekniken verkligen innebär nya möjligheter för undervisningen och lärandet. Den positiva inverkan som utnyttjandet av informations- och kommunikationstekniken har på lärandet är tydligast när det finns klara pedagogiska mål för arbetet i lärmiljön, när det finns ett verkligt pedagogiskt behov av redskapen, när man i lärmiljön utnyttjar informations- och kommunikationsteknikens möjligheter för att främja lärandet och undervisningen och när hela verksamheten och användningen av redskapen är meningsfull även ur elevernas synvinkel. Det är inte förnuftigt att se på teknologins inverkan på undervisningen och lärandet som ett enkelt orsaksförhållande. I stället ska man undersöka undervisningsteknologin som en del av en mer omfattande kulturell och samhällelig kontext där den används. Detta innebär att man vid undersökning av användningen av informations- och kommunikationsteknologi och dess effektivitet beaktar den pedagogiska verksamhetskultur där lärandet och undervisningen sker. Dessutom betonas i många rapporter vikten av en djupgående förståelse för själva lärprocessens natur och de lösningar som stöder den och dessutom vikten av systematisk tillämpning av dessa i lärmiljöer som utnyttjar teknologi. Genom detta får vi bättre möjligheter att förstå informations- och kommunikationsteknologins möjligheter att stöda lärande och undervisning. 8

9 När man tar i bruk och använder informations- och kommunikationsteknik är det viktigt att ha en infallsvinkel som beaktar lärmiljöns olika element och växelverkan mellan dessa. Den rådande praxisen är dock fortfarande att man bygger upp lärmiljöer som stöds av informations- och kommunikationsteknik genom att införa tekniken som en separat del i miljön. Eller så utvecklas endast någon enskild teknologisk egenskap utan att man desto noggrannare överväger vilken betydelse den har för undervisningen och lärandet. Det är viktigt att man ställer sig följande frågor: Vilken betydelse har informations- och kommunikationstekniken i uppfostran och undervisning? För vilka ändamål behövs de? Vad lär sig eleverna/de studerande i dessa miljöer och vad vill vi att de lär sig? Informations- och kommunikationstekniken tillför i sig inte lärandet något extra utan det viktiga är de intellektuella och sociala handlingar som eleverna utför med dessa redskap. Med tanke på lärandet är det hela lärmiljön, kulturen som är viktig, ingen enskild faktor. Utgångspunkten bör vara uppfattningen om vad lärandet och ett utmärkt tänkande kräver och hur teknologin kan stödja denna verksamhet. Olika teknologiska tillämpningar i undervisningen och främjandet av lärande Tack vare teknologi erbjuds lärarna allt fler arbetsredskap samt läromedel för undervisningen inom temaområden och i läroämnen. Inom undervisningen i främmande språk har man bland annat haft nytta av tillgången till e-läromedel samt av den digitala videoteknologin. Animationer och simuleringar i sin tur har hjälpt eleverna när de studerat komplicerade, abstrakta fenomen i matematik och naturvetenskaperna. 9

10 Digital video och fotografering har effektiverat idrotten samt studierna i andra konstoch färdighetsämnen. Studierna i läroämnena har effektiverats och inlärningsresultaten har blivit bättre då man med teknisk utrustning har dokumenterat prestationerna och de processer som leder till dem och tillsammans analyserat det digitala materialet. Vi får hela tiden nya möjligheter att tillämpa informations- och kommunikationsteknologi i skolundervisningen. Skolornas teknologiska infrastruktur blir också bättre. På sista tiden har intresset för användning av interaktiva tavlor i undervisning och lärande varit relativt stort. I de brittiska skolorna är de interaktiva tavlorna synnerligen vanliga jämfört med andra teknologier. Studier ger motsvarande resultat om effektiviteten av att använda tavlorna. Enligt forskningen är fördelen med att använda de interaktiva tavlorna att de effektiverar undervisningen och förbättrar inlärningsresultaten. Positiva inlärningsresultat erhålls särskilt när tavlorna används tillsammans med andra tekniska verktyg och när användningen är pedagogiskt motiverad. Om presentationsteknologier, exempelvis simuleringar och animationer, används tillsammans med de interaktiva tavlorna är det möjligt att åskådliggöra komplicerade och abstrakta fenomen med hjälp av konkreta exempel och visuella presentationer. Tillgången till och användningen av mobilteknologi och bärbara datorer ökar ständigt också i skolorna. Redskap som baserar sig på mobilteknologin används alltmer som stöd för studier och lärande i olika läroämnen och vid studier inom temaområden. Användningen av mobilteknologi har visat sig fungera särskilt väl när skolans traditionella lärmiljöer utvidgas till det omgivande samhället och informella miljöer. Flera av de läromedelsproducenter som utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi har börjat ta fram spel som kan användas som stöd för lärande och un- 10

11 dervisning. Eleverna är motiverade att använda spel, och användningen av spel har konstaterats stödja utvecklingen av förmågan till problemlösning, beslutsfattande, processande av information och arbete i team. De virtuella lärmiljöerna och spelen erbjuder många möjligheter till samarbete, lösning av problem som omfattar flera områden, interaktion och lärande. Teknologi med en visuell dimension engagerar eleverna, och den har ofta ökat det samarbetsinriktade arbetet och interaktionen. De visuella teknologierna verkar vara mycket nyttiga för elever som har inlärningssvårigheter eller andra särskilda behov. Det har också observerats att adaptiv och assisterande teknologi är speciellt lämplig som stöd för lärandet hos elever som behöver särskilt stöd. När den är som mest effektiv kan teknologin identifiera elevernas särskilda behov och därigenom åstadkomma en inlärningssituation som beaktar individuella behov. Dessa redskap ger eleverna självständighet och gör att undervisningen blir ett flexibelt verktyg som motsvarar elevernas behov. Det för närvarande kanske viktigaste fenomenet inom informations- och kommunikationstekniken är det sociala mediet, det vill säga Web 2.0. Med detta avses tjänster som baserar sig på innehåll som användarna producerar och på deltagande samt på växelverkan mellan dem på många olika sätt. Till de vanligaste sociala medierna hör bloggarna och wikierna. Karakteristiskt för de sociala medierna som fenomen är uttryckligen att de erbjuder nya former för kollektivt deltagande, exempelvis nätordboken Wikipedia, som användarna själva skapar, samt videotjänsten YouTube. De sociala mediernas betydelse framgår exempelvis av att inofficiella källor, det vill säga internetanvändarna, ofta publicerar viktiga nyheter och händelser snabbare än de traditionella nyhetsbyråerna (till exempel om tsunamin i Thailand 2004 efter en jordbävning i Indiska oceanen). Å andra sidan verkar det ibland som om den alltmer komplicerade teknologin tar en aktiv roll, börjar leva sitt eget liv och gör oss människor passiva och kraftlösa. Den erfarenheten delas säkert av alla som exempelvis har försökt ändra datorns (även mobilapparaternas) dataskydds- och internetinställningar. Att utnyttja informations- och kommunikationsteknologi kan i bästa fall individualisera undervisningen och lärandet samt utvidga lärandet genom att gå utanför skolans gränser, med andra ord överbryggar klyftan mellan formellt och informellt arbete och lärande. Teknologin möjliggör lärande oberoende av tid och plats. Den möjliggör att man sammanlänkar och skapar interaktion mellan skolan och olika aktörer på lokal och internationell nivå. Teknologin skapar broar mellan olika aktörer. Användningen av teknologi i samarbetet mellan skolan och hemmet har först nu tagit fart. Utvecklingsarbete och nya innovationer behövs. Detsamma gäller skolans samarbete med andra samarbetspartner när man skapar lärmiljöerna. 11

12 Lärarna i centrum vid skapande av skolans pedagogiska verksamhetskultur Allt fler lärare har möjlighet att använda informations- och kommunikationsteknologi i sin undervisning. Fastän det fortfarande finns stora skillnader i skolornas och kommunernas utrustningsnivå har lärarna relativt goda tekniska färdigheter i det dagliga utnyttjandet av teknologi. Lärarnas kunskap om och färdigheter i informationsoch kommunikationsteknologi har blivit bättre tack vare utbildning. Man har satsat mycket på att främja användningen av teknologi i undervisningen. Utbildningen har varit effektivast när man har utgått från lärarnas behov. Fungerande nätverk har också ökat lärarnas planering av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt samarbetet mellan aktörerna i nätverken och delande av expertis. Interaktionen i lärarnätverken har dock ofta varit inriktad på frågor som gäller den tekniska användningen av informations- och kommunikationstekniken. Man har kunnat konstatera att samarbete mellan lärarna i frågor som gäller pedagogisk användning av undervisningsteknologi inte är lika vanligt. Att skolorna i Finland använder informations- och kommunikationsteknologi i så liten omfattning har inget samband med de teknologier som används i skolorna eller med lärarnas tekniska färdigheter. De största problemen ligger i att skolkulturen och pedagogiken inte har förändrats i någon större utsträckning samt i att lärarna inte har tillräckliga pedagogiska modeller för att integrera teknologi i undervisningen. Studier har visat att lärarna i Finland ofta använder informations- och kommunikationsteknik för undervisningsrutiner som stöder elevernas individuella och självständiga lärande. Lärarna utnyttjar i ganska liten utsträckning informations- och kommunikationsteknik som stöd för undersökande och problembaserad inlärning eller kollaborativt lärande. Det vanligaste är att man integrerar användningen av informations- och kommunikationsteknik med de befintliga pedagogiska arbetssätten. Lärarna har en central roll när det gäller användningen av informations- och kommunikationsteknologi i skolorna. Även om man skulle ge anvisningar i läroplanen om användning av teknologi är det läraren som i sista hand ansvarar för hur ofta och på vilket sätt teknologi används i undervisningen. Lärarnas kunnande och förhållningssätt inverkar således i hög grad på hur man integrerar teknologi i undervisningen. Det verkar inte finnas något samband mellan hur väl lärarna behärskar teknologi och den faktiska användningen av teknologi i undervisningen. Det som betyder mera är hur man ser på teknologins användbarhet i den egna undervisningen och teknologins lämplighet för lärande. I den framtida lärarutbildningen och fortbildningen bör man sprida användbara pedagogiska lösningar i vilka teknologi utnyttjas. De utvecklingsprojekt i skolorna som har fokuserat på användning av informationsoch kommunikationsteknologi har ganska ofta varit teknologicentrerade. Man har försökt införa ny utrustning eller program i skolans vardag. Mycket sällan har projekt 12

13 med dessa utgångspunkter resulterat i några långvariga förändringar i skolornas eller lärarnas arbetssätt. Efter att försöken avslutats har ivern att använda teknologi minskat betydligt och ofta har man återgått till de gamla bekanta arbetssätten. Om man genom användning av teknologi i undervisningen vill få till stånd bestående förändringar ska man i första hand inrikta sig på att ändra skolans kultur. I ett lärarcentrerat skolsystem som baserar sig på strikt läroämnesindelning ger teknologin inte bättre resultat än den traditionella undervisningen. Teknologi kan bäst utnyttjas i undervisningen genom att kombinera den med arbetssätt som överensstämmer med den nya synen på lärande. Arbetssätt som genomförs i projektform, som integrerar läroämnen och som baserar sig på växelverkan mellan eleverna och på problemlösning ger lärandet och användningen av teknologi i undervisningen helt nya dimensioner. I en sådan skola utgör teknologin i bästa fall ett redskap för informationssökning, differentierat arbete samt växelverkan mellan hem och skola. För att man ska kunna effektivera och öka användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen krävs att skolan utvecklas strukturellt och pedagogiskt, att tillgången till digitala läromedel är tillräcklig och att lärarna får teknisk-pedagogisk utbildning. Om utbildningen enbart går ut på att lärarna ska lära sig använda olika teknologier slösar man bort värdefulla utbildningsresurser. Det är betydligt effektivare att fokusera på pedagogiska innovationer som utnyttjar teknologi. 13

14 Framtidens professionella lärare ska kunna använda teknologi effektivt tillsammans med olika elever i olika inlärningssituationer. Utöver tekniska färdigheter behöver lärarna pedagogiskt kunnande för att användningen av teknologi ska vara meningsfull och stödja läroplanen. När lärarna börjar använda ny teknologi är de tvungna att ta ställning till hur den ska sammanjämkas med de gamla sätten att göra saker på, vad man ska bevara och vad som behöver ändras och till vad teknologin i själva verket ska användas. Man behöver inte vara någon särskilt skicklig spågumma för att förstå att dessa utmaningar åtminstone inte blir färre i framtiden. Detta beror på att den ständiga teknologiska utvecklingen ger innovationer, till exempel mobilteknologin, som alltid så småningom också når skolorna. Av denna anledning är det mycket viktigt att dryfta infallsvinklar med vars hjälp man bättre kan förstå de utmaningar som införande och användning av kollektiva teknologier innebär. Effektiv användning av teknologi kräver att undervisningspedagogiken utvecklas. Det skulle särskilt behövas mer projektarbete, mer teamarbete bland lärarna och bättre äkta möjligheter till växelverkan för eleverna. När utvecklingsprojekt genomförs bör man beakta behovet av att förändra hela skolkulturen. 14

15 Hur återspeglar sig resultaten av forskning och utveckling kring användning av IKT i undervisningen i skolornas verksamhet? I de finländska skolorna har det redan under två årtionden gjorts väldigt många olika försök med användning av teknologi i undervisningen. Det har exempelvis gjorts omfattande försök med elektroniska läromedel i olika läroämnen, användning av bärbara datorer i undervisningen, lärplattformar, olika operativsystem och mobillärande. Resultaten av försöken visar hur teknologierna kan ingå i skolans undervisning och stödja skolans vardag. Med försöken har man dock inte lyckats få någon omfattande och bestående förändring vad gäller att implementera användningen av teknologi i lärarnas arbete och elevernas lärande. Endast ett fåtal av de lärare som använder teknologi i sin undervisning har ändrat sina undervisningsrutiner. Trots otaliga tekniska innovationer har teknologi således inte blivit ett vardagligt redskap i undervisning och lärande. En av de viktigaste orsakerna till att de olika undervisningsförsöken har haft så liten effekt anses vara deras tekniska utgångspunkt. I undervisningsförsöken har man ofta utgått från att det finns en viss ny teknologi vars möjligheter man vill pröva i undervisningen. Försöken har ofta varit av engångsnatur och man har inte ens haft som mål att få till stånd förändringar i skolans arbetssätt på ett djupare plan. Efter försöken har man i skolorna återgått till de gamla arbetssätten. Däremot har användningen av teknologi i undervisningen varit lyckad i försök där teknologi har använts som redskap för förändring och som stöd för införande av nya pedagogiska modeller eller kritisk granskning av det egna arbetet. I dessa försök har man inte försökt få mer teknologi till skolorna utan använt befintlig teknologi som redskap för förändringar i skolorna. För att informations- och kommunikationsteknologin ska bli en naturlig del av skolans verksamhetskultur krävs att användningen av teknologi integreras i de pedagogiska rutinerna. Om man inte ändrar skolans strukturer kommer teknologin inte att bli ett redskap för lärarna och eleverna. De nya synerna på lärande, som betonar samarbete och social konstruktion av kunskap, kräver att den grundläggande utbildningen i Finland förändras. I denna förnyelseprocess spelar teknologin en viktig roll. Även de samhälleliga förändringarna, exempelvis den ökande kulturella mångfalden och behoven hos elever med särskilda behov, innebär nya utmaningar för skolorna. Skolan ska vägleda till informationssökning och konstruktion av kunskap. I framtiden blir det viktigt att kunna kombinera och tillämpa det man har lärt sig i olika kontexter. Därför bör skolornas läroplaner reformeras så att de baserar sig på omfattande helheter i vilka man kombinerar läroämnen. I framtidens skola bör eleverna redan från att de är små vänja sig vid projekt- och teamarbete. Ett centralt krav i dagens arbetsliv är att man ska ha förmåga att delta i olika, snabbt varierande grupper. I framtiden kommer detta att bli ännu viktigare. Framtidens skola bör beakta detta krav även i den praktiska verksamheten. Skolornas 15

16 traditionella skiljemurar kommer att brytas ned och i framtiden arbetar man i multiprofessionella undervisnings- och lärandeteam som överskrider skolornas gränser. Teknologi utgör en del av förnyelseprocessen i skolan och den är ett naturligt och nödvändigt redskap i det dagliga arbetet och verksamhetskulturen och inte ett extra komplement. Det verkar vara mycket viktigt att skolan har en egen strategi för användningen av informations- och kommunikationsteknologi för att användningen av teknologin i undervisningen ska ha någon inverkan. I skolans IKT-strategi förutspår man framtiden och tar ställning till hur användningen av teknologi ska bli en del av skolans vardag och långsiktiga utvecklingsarbete. I strategin för användningen av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen utgör också fortlöpande utvärdering av de uppsatta målen och deras utvecklingsfaser en naturlig del. För att teknologiska innovationer ska kunna införas och bli en del av skolans dagliga verksamhet krävs ett uthålligt engagemang av hela skolkollektivet. I detta arbete spelar ledning och strategisk planering i skolan en viktig roll. Om den offentliga sektorn och företagen tillsammans skulle utveckla teknologiska lösningar skulle det leda till nya, potentiella lösningar för användningen av teknologi och för förändring av skolkulturen. 16

17 Skola 3.0 utmaningar och möjligheter Lärandet, kompetensbildningen och informationsskapandet i det allt mer diversifierat samhället befinner sig i ett brytningsskede. För att kunna utveckla vårt samhälle och individernas välbefinnande är det i dessa tider mycket viktigt att vi ständigt främjar lärandet och stöder samhällsmedlemmarnas aktivitet. Särskilt viktiga grupper är de äldre studerande, de som har inlärningssvårigheter samt de individer och grupper som har en annan kulturell bakgrund. De sociala nätverken och kollektiva arbetsformerna har blivit viktiga redskap för skapande av kunskap samt konstruktion av lärande och kunnande. En utmaning som vi står inför idag i fråga om utbildningen är att kunna skapa lärmiljöer där verksamhetskulturen stöder växelverkan mellan människor och delande av lärande och kunnande samt skapande av kunskap. Teknologin, som ständigt utvecklas, erbjuder nya möjligheter för kollektiv verksamhet, lärande och kunskapsbildning och -delning. I den samhälleliga diskussionen har man i allt högre grad fokuserat på vad det att ha teknologi överallt betyder för främjande av aktivitet och lärande hos personer i olika ålder och personer med olika bakgrund. Man har insett att det är viktigt att leda det teknologiska utvecklingsarbetet tvärvetenskapligt och multiprofessionellt, för att teknologin på bästa möjliga sätt ska gagna individernas lärande i olika miljöer. Med hjälp av innovativ teknologi kan eleverna och lärarna på ett nytt sätt vara närvarande i interaktion, samarbete och skapande av kunskap oberoende av tid och rum. De nya möjligheter och utmaningar som teknologin medför kräver att man även tar elevernas skapande av identitet i beaktande. 17

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Examination och det lärande samhället

Examination och det lärande samhället Examination och det lärande samhället Bertil Roos Institutionen för pedagogik Umeå Universitet 901 87 Umeå Kontakt: Bertil.Roos@pedag.umu.se Tel: +46 90 786 95 29 Abstract Artikeln analyserar delar av

Läs mer

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet Lärarnas kunnande skapar informationssamhället. Pasi Silander, Essi Ryymin och

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF

KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 5 : 1 2 KOMPETENSUTVECKLING I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG - SMF En kvalitativ studie av konferensdeltagares utsagor ELISABET JERNSTRÖM Riksföreningen för E-Kompetens

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Arkitektur för den progressiva skolan

Arkitektur för den progressiva skolan Arkitektur för den progressiva skolan Examensarbete inom arkitektur på Lunds Tekniska Högskola, LTH 2010-2011 Utfört av Victor Marx Inledning & uppgiftsformulering Skolan har förändrats mycket under historien.

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Individualisering i ett skolsammanhang

Individualisering i ett skolsammanhang Individualisering i ett skolsammanhang monika vinterek Forskning i fokus, nr. 31 S E R I E N F O R S K N I N G I F O K U S V I D M Y N D I G H E T E N F Ö R S K O L U T V E C K L I N G Är en skriftserie

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Allt du skulle vilja veta om vad svenska folket tycker, men varit för rädd att fråga om.

Allt du skulle vilja veta om vad svenska folket tycker, men varit för rädd att fråga om. För ett år sedan behövde jag köpa en ny TV. Jag har begränsad ekonomi, som alla studenter, och hade därför ett relativt begränsat urval. I butiken stod jag och tittade på TV-apparater som alla såg mer

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter En kvalitativ studie i ungdomars användning av sociala medier EMMA LINDÉN och CAMILLA BLOM Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Paradigmskifte eller akademisk panik?

Paradigmskifte eller akademisk panik? Paradigmskifte eller akademisk panik? Vad händer med biblioteket när nätgenerationen blir studenter? En litteraturstudie Henrik Schmidt Saga Pohjola-Ahlin Lotta Haglund Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

En omtolkad kultursatsning

En omtolkad kultursatsning En omtolkad kultursatsning Museerna och Skapande skola Fornvårdaren 36 1 Denna publikation ingår i ett projekt som finansierats av Projektet Skolan och museerna genomfördes 2011 2014 och finansierades

Läs mer

Rapport 361 2011. Eleverna och nätet. PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information

Rapport 361 2011. Eleverna och nätet. PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information Rapport 361 2011 INTERNATIONELLA STUDIER Eleverna och nätet PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information Eleverna och nätet PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka,

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Projektledning för kreativitet

Projektledning för kreativitet Jonas Albonius och Monica Hagbok Projektledning för kreativitet En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt Project Management

Läs mer

Hantering av sociala medier

Hantering av sociala medier Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Hantering av sociala medier En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier. Författare: Dejan Hrgic Handledare: May Wismén Termin: VT11 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer