Kvalitetsredovisning 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2012/2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2012/ Socialförvaltningen

2 2

3 Inledning Statliga styrmedel Lagar Föreskrifter och allmänna råd Tillsyn Ny tillsynsmyndighet Terminologi Nationella riktlinjer inom missbruksoch beroendevården God vård och omsorg i socialtjänsten Kommunala styrmedel Vision Styrmodell Plan för socialtjänst Policydokument Strategier Tillväxtprogram Socialtjänstens mål Krav på god kvalitet Socialnämndens ansvar Lagstiftning, förordningar Socialtjänstens målgrupp Vision Målbild Strategiområden Organisation Årets resultat verksamhet Klienter Medarbetare Tillbud, skador, obehag, hot/våld Materiella resurser Projekt Samordningsförbund Ledningssystem för kvalitet Samverkan Internkontroll Avvikelserapporter Lex Sarah Servicedeklarationer Synpunktshantering Brukarundersökning Kvinnofrid Metoder i klientarbetet Kompetensutveckling Uppföljningar, utvärderingar Tillsyn Klagomål från enskilda Revisorernas uppdrag Granskning av rutinerna för utbetalning av försörjningsstöd Ej verkställda beslut Överklagade beslut Sociala medier Informationskanaler internt/externt Kommungemensamt Utvecklingsforum Servicedeklarationer Välfärdsredovisning Nämndspecifikt Organisationsbidrag Besvarade motioner, remisser, enkäter Överenskommelser, avtal Styrdokument, revidering Ansökningar om medel Drift av personliga ombud Övergripande utveckling FOU Deltagande i forskning-familjehemsteamet Regionala stödstrukturer Omvärldsorientering - externt perspektiv Öppna jämförelser Barn och unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Stöd till brottsoffer Insikt om företagsklimat Kommunens kvalitet i korthet Servicemätning via telefon och e-post Jämförelseprojektet Måttbandet Kvalitetsnyckeltal för Individ- och familjeomsorg Omvärldsorientering internt perspektiv Vilka faktorer bidrog till årets resultat? Viktiga faktorer för kommande utveckling Årsredovisning...44 Bilaga: Organisationsskiss...47

4 Kvalitetsredovisning 2013 Inledning För att ge en samlad bild av socialförvaltningens verksamhet tas för andra gången en kvalitetsredovisning fram. Avsikten är att den ska ge en övergripande bild av verksamheten. Redovisningen bygger på faktabeskrivningar, uppföljningar, utvärderingar och mätningar som genomförts under året både nationellt och lokalt. Förutom att ses som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen kan den också ligga till grund för verksamhetsplanering och förbättring. Dessutom stadgas i de föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, ikraftträdande ) att en årlig kvalitetsberättelse ska tas fram. (7 kap 1 ). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 4

5 1 Statliga styrmedel 1.1 Lagar Kommunens verksamhet styrs av ett antal lagar. De lagar och förordningar som styr socialnämndens verksamhet redovisas under punkt Föreskrifter och allmänna råd Föreskrifter utarbetas av regering och Socialstyrelsen. Föreskrifter är tvingande till skillnad från de allmänna råd som Socialstyrelsen utarbetar. 1.3 Tillsyn - Ny tillsynsmyndighet Den 1 juni 2013 bildas Inspektionen för vård och omsorg och den nya myndigheten tar över ansvaret för tillsyn av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt dess personal, verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt handläggning av anmälningar enligt till exempel lex Sarah, lex Maria, kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut, allmänhetens klagomål på vård och omsorg, prövning av ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, patientjournalförstöring, vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. IVO kommer också ansvara för de register som behövs för att utöva verksamheten. Från den 1 juni 2013 kommer Socialstyrelsens samtliga regionala tillsynsenheter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping) att övergå till IVO. Analys. IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden som myndigheten ser i verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tillsynsåterföring. IVO ska återföra brett vad myndigheten ser i tillsynen för ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. Vägledning. IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg Socialstyrelsen fortsätter att arbeta för en god hälsa, vård och omsorg genom att styra med föreskrifter, nationella riktlinjer, vägledningar och statsbidrag, genomföra uppföljningar, utvärderingar och öppna jämförelser, utfärda legitimationer, specialistbevis och tillstånd att bedriva rikssjukvård, hantera ett stort antal regeringsuppdrag varje år. Socialstyrelsens verksamhet kommer i fortsättningen att vara samlad i Stockholm. 1.4 Terminologi Socialstyrelsen rekommenderar i nyhetsbrev användningen av termen brukare som samlande begrepp för alla de som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Användningen av termen har förankrats genom en bred remiss till kommuner och flera brukarorganisationer. Brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Observera att brukare även inkluderar personer som är tvångsomhändertagna.med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt mottagna. Ordet brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen eller ges med tvång. Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammmanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda istället, till exempel assistantanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen. (Socialstyrelsens termbank) 1.5 Nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården år Sedan dess har nya behandlingsmetoder introducerats och nya metoder för upptäckt och prevention har tillkommit i vården och omsorgen. Det finns därför behov av en revidering av de nuvarande riktlinjerna för att bättre vägleda socialtjänsten och hälso- och sjukvården i användandet av dessa metoder. De reviderade riktlinjerna tar upp följande områden; bedömningsinstrument, medicinska test, farmakologisk och psykosocial behandling, ungdomar/unga vuxna, samsjuklighet. Arbetet med de reviderade riktlinjerna kommer att fokusera på att ta fram relevanta indikatorer för missbruks- och beroendevården. En preliminär version av de reviderade riktlinjerna beräknas vara klar våren

6 1.6 God vård och omsorg i socialtjänsten Förutsättningar för god kvalitet inom socialtjänst kräver en samsyn kring vad som är viktigt och definitioner är centrala för att kunna uppnå det. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har under 2010 arbetat fram definitioner på sex områden som tillsammans ska ge en helhetsbild av socialtjänstens arbete. Dessa områden är: Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. Helhetssyn och samordning Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. Trygghet och säkerhet Trygg och säker innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete. Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. Tillgänglighet Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. Effektivitet Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten (källa Socialstyrelsen). 6

7 2 Kommunala styrmedel 2.1 Vision Kommunfullmäktige har fastställt en politisk vision som ska genomsyra all kommunal verksamhet: Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. De mål- och styrdokument som utarbetas och det arbete som bedrivs i kommunen ska styra mot den politiska visionen. 2.2 Styrmodell Kommunen antog en ny styrmodell 2003 som innebär att Formulera mål - fördela resurser - följa upp - och utkräva ansvar. En mer tydlig styrprocess beskrivs i kommunens Mål- och styrkedja, se ostersund.se/styrmodell Olika typer av mål I kommunens styrmodell används två begrepp: inriktningsmål och effektmål. Inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige och anger i vilken riktning verksamheten ska utvecklas (finns i budget och planer osv.). Effektmålen fastställs av styrelser och nämnder (och av fullmäktige i årsbudget) och anger vilka effekter/ resultat verksamheten ska uppnå under innevarande budgetår. Effektmålen ska vara realistiska, begripliga och helst kvantifierade. Målen följs upp tre gånger per år i budgetuppföljningen och årsredovisningen. Verksamheten utarbetar handlingsplaner som innehåller aktiviteter som ska genomföras under året i syfte att uppnå beslutade effektmål. Kommunfullmäktige beslutade 2008 om en modell för kvalitetsutveckling som innebär att löpande följa upp vad medborgare och brukare tycker om den kommunala servicen och kvaliteten. 7

8 2.2.1 Plan för socialtjänst Nämnder/förvaltningar kan utarbeta program för att tydligare beskriva hur effektmålen ska uppnås. När årsbudget utarbetas föreslår styrelse/ nämnder en prioritering av vissa inriktningsmål i planerna samt formulerar effektmål se årsbudget. Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari , om ett Förtydligande av kommunens styrmodell och lade fast att planer för verksamheten ska finnas och beslutas av kommunfullmäktige. Se socialnämndens plan: Plan för socialtjänsten på ostersund.se. 2.3 Policydokument I kommunen finns två olika grupper av styrdokument; måldokument och policydokument. Motiv för detta är att öka tydligheten i styrningen av verksamheten. Måldokumenten beskriver vad som ska göras och vilka mål verksamheten ska sträva mot medan policydokumenten beskriver ett förhållningssätt. En policy kan förtydligas genom att en rutin- eller processbeskrivning görs som kan gälla för hela eller delar av verksamheten. En policy är ett politiskt dokument som beslutas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Rutin- och processbeskrivningar är däremot förvaltningens egna dokument. Det finns en mängd olika policydokument inom olika områden. Några av dessa är; Alkohol- och drogpolicy Arbetsmiljöpolicy IT-säkerhetspolicy Kommunikationspolicy Kvalitetspolicy Medarbetarpolicy Miljöpolicy Mångfaldspolicy Resepolicy Säkerhetspolicy Upphandlingspolicy En länsgemensam folkhälsopolicy för åren antogs av kommunfullmäktige , Dnr Strategier När kommunen ska utarbeta styrdokument för andra verksamheter än den primära, tas strategier fram. Detta kan vara utvecklingsområden som alla nämnder och förvaltningar ska arbeta med. För närvarande har kommunfullmäktige fastställt strategier inom ett antal utvecklingsområden; Strategi för Integration Strategi samverkan kommunen och idrotten Strategi socialt hållbart Östersund Internationell strategi Strategi för besöksnäringen SKL har tagit fram en strategi för att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor och rekommenderat kommunerna att anta strategin. Kommunstyrelsen antog strategin för e-samhället , 304. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta förslag till strategi för Östersunds kommuns utveckling av kommunala e-tjänster i enlighet med esamhällets målbild. 2.5 Tillväxtprogram Kommunens Tillväxtprogram ska ange inriktningarna för de kommande årens tillväxtarbete och ange inom vilka områden som kommunen ska prioritera sina utvecklingsresurser. I maj 2012 beslutades att nuvarande Tillväxtprogram skulle utvärderas och parallellt med detta skulle ett projektdirektiv som beskriver hur arbetet med att ta fram kommande Tillväxtprogram ska genomföras. Utvärderingen av det nuvarande Tillväxtprogrammet inleddes i november Utvärderingen bygger på intervjuer med chefer, medarbetare och förtroendevalda inom kommunen samt ett antal utvalda externa intressenter. Syftet var att dra lärdomar från arbetet med utformande och genomförande av nuvarande Tillväxtprogram och dess handlingsplan. Fokus har varit att utvärdera hur arbetsprocessen i genomförandet har fungerat. Det reviderade tillväxtprogrammet ska beskriva de utvecklingsområden och de utvecklingsmål som ska skapa tillväxt i Östersunds kommun under perioden I det förnyade Tillväxtprogrammet ska stort fokus ligga på att ta fram strategier och handlingsplaner på hur vi ska nå målen i Tillväxtprogrammet. Dialog ska föras med företrädare för näringslivet, akademin, den sociala ekonomin och allmänheten om hur strategier och handlingsplaner gemensamt ska tas fram så att ambitionen att nå tillväxtmålen blir ett delat och engagerat ansvar. 8

9 3 Socialtjänstens mål Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap 1 Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver. Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och FN:s barnkonvention anger målen för socialförvaltningens arbete med barn och ungdomar. När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. SoL 1 kap 2 Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. SoL 5 kap 1 Grundtankar i barnkonventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda. Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande. Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. 9

10 3.1 Krav på god kvalitet Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. SoL 3 kap 3 Kvalitet handlar om: att uppfylla lagstiftningens och de kommunala målens krav och intentioner att insatserna har en positiv effekt på den enskildes livssituation att klient och andra intressenter är nöjda (Källa Metoder och verktyg för kvalitet, Socialstyrelsen 2000) God kvalitet i socialtjänsten innefattar också bemötande, rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och en lättillgänglig vård och service. Andra faktorer är en väl fungerande arbetsledning och en lämplig sammansättning av ett arbetslag. En del av kvaliteten är också att socialtjänsten använder sig av ett genomtänkt arbetssätt, och det understryks också att verksamheten behöver följa upp och utvärdera olika insatser. Av förarbetena i propositionen (1996/97:124) framgår följande faktorer som påverkar vad som är god kvalitet t ex hur man bemöter enskilda, en förtroendefull samverkan, respekten för den enskildes personliga integritet, personalens lyhördhet och inlevelseförmåga, att den enskilde har både insyn i och inflytande över de insatser som personen får samt en objektiv och korrekt ärendehandläggning (Prop. 1996/97:124). När verksamhetens kvalitet utvärderas bör den utvärderas utifrån Hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och intentioner samt kommunala mål och riktlinjer. Måluppfyllelsen utvärderas. Det sociala arbetets innehåll och resultat. Insatsernas effekt för den enskilde utvärderas. Hur verksamhetens kvalitet bedöms av den enskilde och andra intressenter 3.2 Socialnämndens ansvar Det framgår av socialnämndens reglemente (beslutat av KF , 187) vilka uppgifter och vilket ansvar som åligger socialnämnden. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt gäller individ- och familjeomsorg utom de biståndsfrågor kommunstyrelsen har ansvar för beträffande migrations- och integrationsfrågor, kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker, tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämndens verksamhetsområde, fördelning av bidrag ur sociala fonden för allmänna hjälpbehov och barns hjälpbehov, ärenden om tjänstekort såvitt avser socialförvaltningens personal, medelsförvaltningen avseende nämndens verksamhet, att främja sociala företag, kommunens uppgifter vad gäller ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats uppehållstillstånd Lagstiftning, förordningar Socialnämndens verksamhet styrs av följande lagar och förordningar: Socialtjänstlagen SOL (2001:453) Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM (1988:870) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU (1990:52) Offentlighets och sekretesslagen OSA (2009:400) Förvaltningslagen (1986:223) Kommunallagen (1991:900) Alkohollag (2010:1622) Bidragsbrottslagen (2007:612) Lag om mottagande av asylsökande m fl (1994:137) Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) Föräldrabalk (1949:381) Socialtjänstförordningen (2001:937) Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637) Proposition Mottagande av ensamkommande barn (2005/06:46) 10

11 3.2.2 Socialtjänstens målgrupp Socialtjänstens målgrupp finns bland samtliga medborgare som vistas i Östersunds kommun. Målgruppen kan delas in i sex kategorier; Barn, ungdomar och vuxna med risk för ogynnsam utveckling, bor i familjer med missbruk/misshandel, psykisk ohälsa eller annan problematik. Medborgare som behöver hjälp vid fastställande av faderskap/vårdnad, boende, umgänge och adoptioner. Vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, i behov av stöd för sin försörjning, i behov av rehabilitering, psykosocialt stöd m.m. Vuxna och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld/övergrepp i nära relation. Boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd samt nyanlända. Restaurangägare/näringsidkare för serveringstillstånd/tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av tobak, öl och receptfria läkemedel, samt rökförbud i offentliga miljöer. 3.3 Vision Målbild ALLTID RÄTT INSATS I RÄTT TID Målbild Inflytande/delaktighet Rätt kvalitet En effektiv kunskapsbaserad verksamhet som svarar mot medborgarnas föränderliga behov och som följer lagstiftning, politiska mål och prioriteringar. Resurserna används effektivt och prioriteringar utifrån verksamhetens behov görs. Samverkan internt/externt Vi strävar efter att använda våra resurser på det mest effektiva sättet. Extern såväl som intern samverkan sker på ett strukturerat sätt. Ledarskap/medarbetarskap Med ledarskap menas att tydligt leda och styra verksamheten, ta ansvar för helheten och göra prioriteringar mot verksamhetens mål. Medarbetarskap handlar om ansvarstagande, vilja och förmåga att utveckla sig själv och verksamheten, arbetsglädje. Information Kommunikation Vårt föränderliga uppdrag tydliggörs löpande. Varje medarbetare tar del av den information och kunskap som behövs för att kunna utföra sitt medarbetarskap. Genom deltagande i dialog skapas delaktighet och vikänsla. Kvalitetsdimensioner Kommunfullmäktige har fastställt fyra kvalitetsdimensioner som ska genomsyra arbetet. Tillgång och tillgänglighet Alla som vänder sig till kommunen upplever att tillgängligheten är god. Vi ger all information på ett sådant sätt att den uppfattas som tydlig och begriplig. Kompetens Flexibilitet God ekonomisk hushållning Information/ kommunikation Medborgaren i fokus Rätt kvalitet Ledarskap/ medarbetarskap Samverkan internt/externt Bemötande Tillgänglighet Inflytande Vi underlättar för medborgare att vara delaktiga och ha inflytande när det gäller kommunens utbud och utförande av tjänster. Bemötande De vi är till för upplever att de blir lyssnade till och bemöts personligt med respekt och engagemang. Kompetens De vi är till för upplever att våra uppdrag utförs med rätt kompetens. På så sätt skapar vi förtroende för kommunens verksamheter. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning förutsätter långsiktighet, planering och uppföljning och följer lagstiftning, politiska mål och prioriteringar. Det innebär även flexibilitet inför prioriterade behov. Socialförvaltningen har därutöver lagt till kvalitetsdimensionen; Flexibilitet Vi använder våra resurser på ett flexibelt sätt. 11

12 Det arbetas för att stärka KASAM känsla av sammanhang. Socialtjänstens styrning ska uppfattas vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Styrningen ska möjliggöra att varje medarbetare i organisationen ser sin roll i ett större sammanhang. Begriplighet I vilken utsträckning sammanhanget förstås. På arbetsplatsen kan begriplighet stärkas genom kunskap, dialog och feedback. Hanterbarhet Att ha resurser till sitt förfogande och möjligheter att agera. Den kan också påverkas av en tydlig organisation och riktlinjer men också av den egna fysiska och psykiska hälsan. Hanterbarheten kan stärkas genom att öka kompetensen, att förutsättningar finns att påverka samt genom hög delaktighet. Meningsfullhet En del av arbetslivets motivationsfaktorer och det som gör att utbyte av arbetet fås. En del av begreppet meningsfullhet är att känna att det finns en överensstämmelse mellan organisationens värderingar och ens egna Strategiområden Socialförvaltningens ledningsgrupp har prioriterat strategiska områden som särskilt ska fokuseras på. Dessa är kopplade till målbilden. Strategiområdena är;: Barnperspektiv (med koppling till målbild=) Medborgaren i fokus Våld i nära relationer - Medborgaren i fokus Tidiga insatser, öppenvård God ekonomisk hushållning Systematiskt kvalitetsarbete - Rätt kvalitet Samverkan internt och externt Samverkan internt/externt Personal, arbetsmiljö Ledarskap, medarbetarskap Information, kommunikation Information, kommunikation Respektive verksamhetsområde inom socialförvaltningen utarbetar en handlingsplan med årsvisa aktiviteter som är knutna till respektive strategiområde. Aktiviteterna ska vara uppföljningsbara och sträva emot visionen. För strategiområdet Personal, arbetsmiljö upprättar varje område egna handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. För strategiområdet Information, kommunikation finns beskrivning över de olika informationskanaler som finns samt att medarbetaren har ansvar för att både ta till sig, söka och förmedla information. Totalt togs 70 olika aktiviteter fram för Den genomförda uppföljningen visar att 51 aktiviteter genomförts, 13 pågår och 6 ej genomförts. Total måluppfyllelse för genomförda och pågående aktiviteter är 91%. För 2013 har 57 aktiviteter tagits fram. För barnperspektiv 13 aktiviteter, våld i nära relation 6, tillgänglighet 6, tidiga insatser öppenvård 6, systematiskt kvalitetsarbete 15 och samverkan internt/externt 11 aktiviteter. 3.4 Organisation Socialförvaltningen är indelad i fyra olika områden; Barn Ungdom Vuxen, Försörjning, Öppenvård, Integration. Integrationsservice har överförts till Område Integration. Ett mottagningsteam finns som en gemensam ingång för ärenden som ej varit aktuella inom den senaste ett års perioden. Gemensam administration servar hela förvaltningen. I och med införandet av ett kommungemensamt Kundcenter hösten 2013 kommer mottagningsteamet som team att upphöra. Mottagandet kommer att organiseras under respektive område Försörjning samt Barn ungdom vuxen. Se organisationsskiss i bilaga 1. Utanför kontorstid finns en social beredskap för akuta typer av ärenden där insats ej kan dröja till nästa arbetsdag. Detta handlar främst om barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa, våld i nära relationer. Inom förvaltningen finns krisstödjare att tillkalla för avlastande samtal om medarbetare utsatts för våld eller hot om våld. En POSOM-grupp finns inom kommunen som är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse eller olycka. 3.5 Årets resultat verksamhet Det ekonomiska resultatet för 2012 redovisar ett överskott med 0,2 Mkr. Det är ett resultat av att nämnden beviljats de äskanden som framförts (totalt 9 Mkr) samt strikt återhållssamhet enligt åtgärdsprogram. Programmet innebar bl a restriktivitet vid placeringar, vakanshållning av tjänster samt ändrade riktlinjer av bistånd inom ekonomiskt bistånd. Parallellt med åtgärds- 12

13 programmet krävdes att verksamheterna utvecklades. Förvaltningen granskade de interna processerna och fann möjliga effektiviseringsmöjligheter. Omorganisationer genomfördes för att kunna möta de nya behoven och nya samarbetsmöjligheter med externa huvudmän hittades. Institutionsvården och familjehemsvården enligt LVU minskar ( dygn år 2012 i jämförelse med dygn år 2011). Det sker en ökning inom frivillig placering ( dygn år 2012 i jämförelse med dygn år 2011). En redovisning av resultat per åldersgrupp visar att för gruppen år har placeringarna ökat med 8 st i jämförelse med 2011 (totalt 118 st). För åldersgruppen 21 år och äldre har antalet placeringar ökat med 27 (totalt 159 st). Sett över en treårsperiod har vårddagarna ökat med 65 % för denna målgrupp. åldersgruppen över 21 år är antalet placerade personer 99 (år personer). Totalt antal placerade i alla årsgrupper är 277 personer. Kontaktfamilj var beviljad till 138 personer och kontaktperson till 127 personer. Totalt fick hushåll försörjningsstöd under år ,3 Mkr utbetalades. 3.7 Medarbetare Antalet årsarbetande i förvaltningen är 228,1 (år ,7) personer. Antalet tillsvidareanställda är 233 (224) personer och 25 (21) personer är visstidsanställda. Könsfördelningen bland tillsvidareanställd personal är 81,1 % kvinnor och 18,9 % män. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,2 (45) år. Under 2012 uppnådde två medarbetare pensionsåldern 65 år. Mellan åren 2013 t o m 2021 kommer 45 anställda att fylla 65 år och ha möjlighet att gå i pension. (år personer, år personer, år personer) Sjukfrånvaron uppgår till 6,1 % totalt. Målet om att sjukfrånvaron minskar och inte överstiger 5,5% uppnås ej. Högsta sjukfrånvaron finns i gruppen 50 år och äldre med 6,8 (8,0) %. Antalet långtidssjuka är elva personer vilket är en ökning med fyra personer jämfört med föregående år. 3.6 Klienter Genomsnittliga hjälptiden för hushåll med försörjningsstöd är 5,0 månader (år ,9 mån). Andel av befolkningen som får försörjningsstöd är 4,6 (år ,6 mån). Genomsnittligt belopp som utbetalts per hushåll och månad (kr/hushåll) är kr (år kr). Andel hushåll i % med försörjningsstöd månader under kalenderåret är år ,6% (år ,1%) Andel barn och unga (0-20 år) som placerats utanför den egna familjen i förhållande till totalt antal barn per tusen är 12,8 % (år ,50 %). Totalt antal lokala stöd- och behandlingsinsatser för ungdomar och vuxna är (år ). Antal öppna insatser som sker i samverkan med externa samarbetspartners i förhållande till det totala antalet är 19, 5 % (år ,85 %). Placerade i åldersgruppen 0-15 år är 103 barn (år barn). I åldersgruppen år är antalet placerade 75 ungdomar (år ungdomar). För Nöjdmedarbetarindex 2012 är 76 vilket är samma värde som Andelen anställda med utomnordisk bakgrund uppgår till 4,6 %, målet om 4,3 % uppnås. 3.8 Tillbud, skador, obehag, hot/våld Under 2012 har 19 tillbud och 13 skador rapporterats i Marsh plus. 3.9 Materiella resurser All myndighetsutövande personal är lokaliserade på onögat liksom stab, områdesledning för Öppenvård samt Integration. Teamet för beroende och rehabiliteringsfrågor har lokaler på Solliden. På onögat finns fyra bokningsbara bilar. Därutöver har mottagningsteamet en egen bil. För handläggning av ärenden används IT-systemet VIVA. Rättsdatabasen Infosoc med lagstiftning, nyheter m m har alla medarbetare tillgång till. 13

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2012-10-18 Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer