Kvalitetsredovisning 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2012/2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2012/ Socialförvaltningen

2 2

3 Inledning Statliga styrmedel Lagar Föreskrifter och allmänna råd Tillsyn Ny tillsynsmyndighet Terminologi Nationella riktlinjer inom missbruksoch beroendevården God vård och omsorg i socialtjänsten Kommunala styrmedel Vision Styrmodell Plan för socialtjänst Policydokument Strategier Tillväxtprogram Socialtjänstens mål Krav på god kvalitet Socialnämndens ansvar Lagstiftning, förordningar Socialtjänstens målgrupp Vision Målbild Strategiområden Organisation Årets resultat verksamhet Klienter Medarbetare Tillbud, skador, obehag, hot/våld Materiella resurser Projekt Samordningsförbund Ledningssystem för kvalitet Samverkan Internkontroll Avvikelserapporter Lex Sarah Servicedeklarationer Synpunktshantering Brukarundersökning Kvinnofrid Metoder i klientarbetet Kompetensutveckling Uppföljningar, utvärderingar Tillsyn Klagomål från enskilda Revisorernas uppdrag Granskning av rutinerna för utbetalning av försörjningsstöd Ej verkställda beslut Överklagade beslut Sociala medier Informationskanaler internt/externt Kommungemensamt Utvecklingsforum Servicedeklarationer Välfärdsredovisning Nämndspecifikt Organisationsbidrag Besvarade motioner, remisser, enkäter Överenskommelser, avtal Styrdokument, revidering Ansökningar om medel Drift av personliga ombud Övergripande utveckling FOU Deltagande i forskning-familjehemsteamet Regionala stödstrukturer Omvärldsorientering - externt perspektiv Öppna jämförelser Barn och unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Stöd till brottsoffer Insikt om företagsklimat Kommunens kvalitet i korthet Servicemätning via telefon och e-post Jämförelseprojektet Måttbandet Kvalitetsnyckeltal för Individ- och familjeomsorg Omvärldsorientering internt perspektiv Vilka faktorer bidrog till årets resultat? Viktiga faktorer för kommande utveckling Årsredovisning...44 Bilaga: Organisationsskiss...47

4 Kvalitetsredovisning 2013 Inledning För att ge en samlad bild av socialförvaltningens verksamhet tas för andra gången en kvalitetsredovisning fram. Avsikten är att den ska ge en övergripande bild av verksamheten. Redovisningen bygger på faktabeskrivningar, uppföljningar, utvärderingar och mätningar som genomförts under året både nationellt och lokalt. Förutom att ses som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen kan den också ligga till grund för verksamhetsplanering och förbättring. Dessutom stadgas i de föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, ikraftträdande ) att en årlig kvalitetsberättelse ska tas fram. (7 kap 1 ). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 4

5 1 Statliga styrmedel 1.1 Lagar Kommunens verksamhet styrs av ett antal lagar. De lagar och förordningar som styr socialnämndens verksamhet redovisas under punkt Föreskrifter och allmänna råd Föreskrifter utarbetas av regering och Socialstyrelsen. Föreskrifter är tvingande till skillnad från de allmänna råd som Socialstyrelsen utarbetar. 1.3 Tillsyn - Ny tillsynsmyndighet Den 1 juni 2013 bildas Inspektionen för vård och omsorg och den nya myndigheten tar över ansvaret för tillsyn av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt dess personal, verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt handläggning av anmälningar enligt till exempel lex Sarah, lex Maria, kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut, allmänhetens klagomål på vård och omsorg, prövning av ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, patientjournalförstöring, vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. IVO kommer också ansvara för de register som behövs för att utöva verksamheten. Från den 1 juni 2013 kommer Socialstyrelsens samtliga regionala tillsynsenheter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping) att övergå till IVO. Analys. IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden som myndigheten ser i verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tillsynsåterföring. IVO ska återföra brett vad myndigheten ser i tillsynen för ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. Vägledning. IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg Socialstyrelsen fortsätter att arbeta för en god hälsa, vård och omsorg genom att styra med föreskrifter, nationella riktlinjer, vägledningar och statsbidrag, genomföra uppföljningar, utvärderingar och öppna jämförelser, utfärda legitimationer, specialistbevis och tillstånd att bedriva rikssjukvård, hantera ett stort antal regeringsuppdrag varje år. Socialstyrelsens verksamhet kommer i fortsättningen att vara samlad i Stockholm. 1.4 Terminologi Socialstyrelsen rekommenderar i nyhetsbrev användningen av termen brukare som samlande begrepp för alla de som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Användningen av termen har förankrats genom en bred remiss till kommuner och flera brukarorganisationer. Brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Observera att brukare även inkluderar personer som är tvångsomhändertagna.med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt mottagna. Ordet brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen eller ges med tvång. Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammmanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda istället, till exempel assistantanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen. (Socialstyrelsens termbank) 1.5 Nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården år Sedan dess har nya behandlingsmetoder introducerats och nya metoder för upptäckt och prevention har tillkommit i vården och omsorgen. Det finns därför behov av en revidering av de nuvarande riktlinjerna för att bättre vägleda socialtjänsten och hälso- och sjukvården i användandet av dessa metoder. De reviderade riktlinjerna tar upp följande områden; bedömningsinstrument, medicinska test, farmakologisk och psykosocial behandling, ungdomar/unga vuxna, samsjuklighet. Arbetet med de reviderade riktlinjerna kommer att fokusera på att ta fram relevanta indikatorer för missbruks- och beroendevården. En preliminär version av de reviderade riktlinjerna beräknas vara klar våren

6 1.6 God vård och omsorg i socialtjänsten Förutsättningar för god kvalitet inom socialtjänst kräver en samsyn kring vad som är viktigt och definitioner är centrala för att kunna uppnå det. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har under 2010 arbetat fram definitioner på sex områden som tillsammans ska ge en helhetsbild av socialtjänstens arbete. Dessa områden är: Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. Helhetssyn och samordning Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. Trygghet och säkerhet Trygg och säker innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete. Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. Tillgänglighet Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. Effektivitet Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten (källa Socialstyrelsen). 6

7 2 Kommunala styrmedel 2.1 Vision Kommunfullmäktige har fastställt en politisk vision som ska genomsyra all kommunal verksamhet: Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. De mål- och styrdokument som utarbetas och det arbete som bedrivs i kommunen ska styra mot den politiska visionen. 2.2 Styrmodell Kommunen antog en ny styrmodell 2003 som innebär att Formulera mål - fördela resurser - följa upp - och utkräva ansvar. En mer tydlig styrprocess beskrivs i kommunens Mål- och styrkedja, se ostersund.se/styrmodell Olika typer av mål I kommunens styrmodell används två begrepp: inriktningsmål och effektmål. Inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige och anger i vilken riktning verksamheten ska utvecklas (finns i budget och planer osv.). Effektmålen fastställs av styrelser och nämnder (och av fullmäktige i årsbudget) och anger vilka effekter/ resultat verksamheten ska uppnå under innevarande budgetår. Effektmålen ska vara realistiska, begripliga och helst kvantifierade. Målen följs upp tre gånger per år i budgetuppföljningen och årsredovisningen. Verksamheten utarbetar handlingsplaner som innehåller aktiviteter som ska genomföras under året i syfte att uppnå beslutade effektmål. Kommunfullmäktige beslutade 2008 om en modell för kvalitetsutveckling som innebär att löpande följa upp vad medborgare och brukare tycker om den kommunala servicen och kvaliteten. 7

8 2.2.1 Plan för socialtjänst Nämnder/förvaltningar kan utarbeta program för att tydligare beskriva hur effektmålen ska uppnås. När årsbudget utarbetas föreslår styrelse/ nämnder en prioritering av vissa inriktningsmål i planerna samt formulerar effektmål se årsbudget. Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari , om ett Förtydligande av kommunens styrmodell och lade fast att planer för verksamheten ska finnas och beslutas av kommunfullmäktige. Se socialnämndens plan: Plan för socialtjänsten på ostersund.se. 2.3 Policydokument I kommunen finns två olika grupper av styrdokument; måldokument och policydokument. Motiv för detta är att öka tydligheten i styrningen av verksamheten. Måldokumenten beskriver vad som ska göras och vilka mål verksamheten ska sträva mot medan policydokumenten beskriver ett förhållningssätt. En policy kan förtydligas genom att en rutin- eller processbeskrivning görs som kan gälla för hela eller delar av verksamheten. En policy är ett politiskt dokument som beslutas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Rutin- och processbeskrivningar är däremot förvaltningens egna dokument. Det finns en mängd olika policydokument inom olika områden. Några av dessa är; Alkohol- och drogpolicy Arbetsmiljöpolicy IT-säkerhetspolicy Kommunikationspolicy Kvalitetspolicy Medarbetarpolicy Miljöpolicy Mångfaldspolicy Resepolicy Säkerhetspolicy Upphandlingspolicy En länsgemensam folkhälsopolicy för åren antogs av kommunfullmäktige , Dnr Strategier När kommunen ska utarbeta styrdokument för andra verksamheter än den primära, tas strategier fram. Detta kan vara utvecklingsområden som alla nämnder och förvaltningar ska arbeta med. För närvarande har kommunfullmäktige fastställt strategier inom ett antal utvecklingsområden; Strategi för Integration Strategi samverkan kommunen och idrotten Strategi socialt hållbart Östersund Internationell strategi Strategi för besöksnäringen SKL har tagit fram en strategi för att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor och rekommenderat kommunerna att anta strategin. Kommunstyrelsen antog strategin för e-samhället , 304. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta förslag till strategi för Östersunds kommuns utveckling av kommunala e-tjänster i enlighet med esamhällets målbild. 2.5 Tillväxtprogram Kommunens Tillväxtprogram ska ange inriktningarna för de kommande årens tillväxtarbete och ange inom vilka områden som kommunen ska prioritera sina utvecklingsresurser. I maj 2012 beslutades att nuvarande Tillväxtprogram skulle utvärderas och parallellt med detta skulle ett projektdirektiv som beskriver hur arbetet med att ta fram kommande Tillväxtprogram ska genomföras. Utvärderingen av det nuvarande Tillväxtprogrammet inleddes i november Utvärderingen bygger på intervjuer med chefer, medarbetare och förtroendevalda inom kommunen samt ett antal utvalda externa intressenter. Syftet var att dra lärdomar från arbetet med utformande och genomförande av nuvarande Tillväxtprogram och dess handlingsplan. Fokus har varit att utvärdera hur arbetsprocessen i genomförandet har fungerat. Det reviderade tillväxtprogrammet ska beskriva de utvecklingsområden och de utvecklingsmål som ska skapa tillväxt i Östersunds kommun under perioden I det förnyade Tillväxtprogrammet ska stort fokus ligga på att ta fram strategier och handlingsplaner på hur vi ska nå målen i Tillväxtprogrammet. Dialog ska föras med företrädare för näringslivet, akademin, den sociala ekonomin och allmänheten om hur strategier och handlingsplaner gemensamt ska tas fram så att ambitionen att nå tillväxtmålen blir ett delat och engagerat ansvar. 8

9 3 Socialtjänstens mål Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap 1 Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver. Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och FN:s barnkonvention anger målen för socialförvaltningens arbete med barn och ungdomar. När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. SoL 1 kap 2 Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. SoL 5 kap 1 Grundtankar i barnkonventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda. Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande. Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. 9

10 3.1 Krav på god kvalitet Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. SoL 3 kap 3 Kvalitet handlar om: att uppfylla lagstiftningens och de kommunala målens krav och intentioner att insatserna har en positiv effekt på den enskildes livssituation att klient och andra intressenter är nöjda (Källa Metoder och verktyg för kvalitet, Socialstyrelsen 2000) God kvalitet i socialtjänsten innefattar också bemötande, rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och en lättillgänglig vård och service. Andra faktorer är en väl fungerande arbetsledning och en lämplig sammansättning av ett arbetslag. En del av kvaliteten är också att socialtjänsten använder sig av ett genomtänkt arbetssätt, och det understryks också att verksamheten behöver följa upp och utvärdera olika insatser. Av förarbetena i propositionen (1996/97:124) framgår följande faktorer som påverkar vad som är god kvalitet t ex hur man bemöter enskilda, en förtroendefull samverkan, respekten för den enskildes personliga integritet, personalens lyhördhet och inlevelseförmåga, att den enskilde har både insyn i och inflytande över de insatser som personen får samt en objektiv och korrekt ärendehandläggning (Prop. 1996/97:124). När verksamhetens kvalitet utvärderas bör den utvärderas utifrån Hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och intentioner samt kommunala mål och riktlinjer. Måluppfyllelsen utvärderas. Det sociala arbetets innehåll och resultat. Insatsernas effekt för den enskilde utvärderas. Hur verksamhetens kvalitet bedöms av den enskilde och andra intressenter 3.2 Socialnämndens ansvar Det framgår av socialnämndens reglemente (beslutat av KF , 187) vilka uppgifter och vilket ansvar som åligger socialnämnden. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt gäller individ- och familjeomsorg utom de biståndsfrågor kommunstyrelsen har ansvar för beträffande migrations- och integrationsfrågor, kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker, tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämndens verksamhetsområde, fördelning av bidrag ur sociala fonden för allmänna hjälpbehov och barns hjälpbehov, ärenden om tjänstekort såvitt avser socialförvaltningens personal, medelsförvaltningen avseende nämndens verksamhet, att främja sociala företag, kommunens uppgifter vad gäller ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats uppehållstillstånd Lagstiftning, förordningar Socialnämndens verksamhet styrs av följande lagar och förordningar: Socialtjänstlagen SOL (2001:453) Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM (1988:870) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU (1990:52) Offentlighets och sekretesslagen OSA (2009:400) Förvaltningslagen (1986:223) Kommunallagen (1991:900) Alkohollag (2010:1622) Bidragsbrottslagen (2007:612) Lag om mottagande av asylsökande m fl (1994:137) Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) Föräldrabalk (1949:381) Socialtjänstförordningen (2001:937) Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637) Proposition Mottagande av ensamkommande barn (2005/06:46) 10

11 3.2.2 Socialtjänstens målgrupp Socialtjänstens målgrupp finns bland samtliga medborgare som vistas i Östersunds kommun. Målgruppen kan delas in i sex kategorier; Barn, ungdomar och vuxna med risk för ogynnsam utveckling, bor i familjer med missbruk/misshandel, psykisk ohälsa eller annan problematik. Medborgare som behöver hjälp vid fastställande av faderskap/vårdnad, boende, umgänge och adoptioner. Vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, i behov av stöd för sin försörjning, i behov av rehabilitering, psykosocialt stöd m.m. Vuxna och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld/övergrepp i nära relation. Boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd samt nyanlända. Restaurangägare/näringsidkare för serveringstillstånd/tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av tobak, öl och receptfria läkemedel, samt rökförbud i offentliga miljöer. 3.3 Vision Målbild ALLTID RÄTT INSATS I RÄTT TID Målbild Inflytande/delaktighet Rätt kvalitet En effektiv kunskapsbaserad verksamhet som svarar mot medborgarnas föränderliga behov och som följer lagstiftning, politiska mål och prioriteringar. Resurserna används effektivt och prioriteringar utifrån verksamhetens behov görs. Samverkan internt/externt Vi strävar efter att använda våra resurser på det mest effektiva sättet. Extern såväl som intern samverkan sker på ett strukturerat sätt. Ledarskap/medarbetarskap Med ledarskap menas att tydligt leda och styra verksamheten, ta ansvar för helheten och göra prioriteringar mot verksamhetens mål. Medarbetarskap handlar om ansvarstagande, vilja och förmåga att utveckla sig själv och verksamheten, arbetsglädje. Information Kommunikation Vårt föränderliga uppdrag tydliggörs löpande. Varje medarbetare tar del av den information och kunskap som behövs för att kunna utföra sitt medarbetarskap. Genom deltagande i dialog skapas delaktighet och vikänsla. Kvalitetsdimensioner Kommunfullmäktige har fastställt fyra kvalitetsdimensioner som ska genomsyra arbetet. Tillgång och tillgänglighet Alla som vänder sig till kommunen upplever att tillgängligheten är god. Vi ger all information på ett sådant sätt att den uppfattas som tydlig och begriplig. Kompetens Flexibilitet God ekonomisk hushållning Information/ kommunikation Medborgaren i fokus Rätt kvalitet Ledarskap/ medarbetarskap Samverkan internt/externt Bemötande Tillgänglighet Inflytande Vi underlättar för medborgare att vara delaktiga och ha inflytande när det gäller kommunens utbud och utförande av tjänster. Bemötande De vi är till för upplever att de blir lyssnade till och bemöts personligt med respekt och engagemang. Kompetens De vi är till för upplever att våra uppdrag utförs med rätt kompetens. På så sätt skapar vi förtroende för kommunens verksamheter. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning förutsätter långsiktighet, planering och uppföljning och följer lagstiftning, politiska mål och prioriteringar. Det innebär även flexibilitet inför prioriterade behov. Socialförvaltningen har därutöver lagt till kvalitetsdimensionen; Flexibilitet Vi använder våra resurser på ett flexibelt sätt. 11

12 Det arbetas för att stärka KASAM känsla av sammanhang. Socialtjänstens styrning ska uppfattas vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Styrningen ska möjliggöra att varje medarbetare i organisationen ser sin roll i ett större sammanhang. Begriplighet I vilken utsträckning sammanhanget förstås. På arbetsplatsen kan begriplighet stärkas genom kunskap, dialog och feedback. Hanterbarhet Att ha resurser till sitt förfogande och möjligheter att agera. Den kan också påverkas av en tydlig organisation och riktlinjer men också av den egna fysiska och psykiska hälsan. Hanterbarheten kan stärkas genom att öka kompetensen, att förutsättningar finns att påverka samt genom hög delaktighet. Meningsfullhet En del av arbetslivets motivationsfaktorer och det som gör att utbyte av arbetet fås. En del av begreppet meningsfullhet är att känna att det finns en överensstämmelse mellan organisationens värderingar och ens egna Strategiområden Socialförvaltningens ledningsgrupp har prioriterat strategiska områden som särskilt ska fokuseras på. Dessa är kopplade till målbilden. Strategiområdena är;: Barnperspektiv (med koppling till målbild=) Medborgaren i fokus Våld i nära relationer - Medborgaren i fokus Tidiga insatser, öppenvård God ekonomisk hushållning Systematiskt kvalitetsarbete - Rätt kvalitet Samverkan internt och externt Samverkan internt/externt Personal, arbetsmiljö Ledarskap, medarbetarskap Information, kommunikation Information, kommunikation Respektive verksamhetsområde inom socialförvaltningen utarbetar en handlingsplan med årsvisa aktiviteter som är knutna till respektive strategiområde. Aktiviteterna ska vara uppföljningsbara och sträva emot visionen. För strategiområdet Personal, arbetsmiljö upprättar varje område egna handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. För strategiområdet Information, kommunikation finns beskrivning över de olika informationskanaler som finns samt att medarbetaren har ansvar för att både ta till sig, söka och förmedla information. Totalt togs 70 olika aktiviteter fram för Den genomförda uppföljningen visar att 51 aktiviteter genomförts, 13 pågår och 6 ej genomförts. Total måluppfyllelse för genomförda och pågående aktiviteter är 91%. För 2013 har 57 aktiviteter tagits fram. För barnperspektiv 13 aktiviteter, våld i nära relation 6, tillgänglighet 6, tidiga insatser öppenvård 6, systematiskt kvalitetsarbete 15 och samverkan internt/externt 11 aktiviteter. 3.4 Organisation Socialförvaltningen är indelad i fyra olika områden; Barn Ungdom Vuxen, Försörjning, Öppenvård, Integration. Integrationsservice har överförts till Område Integration. Ett mottagningsteam finns som en gemensam ingång för ärenden som ej varit aktuella inom den senaste ett års perioden. Gemensam administration servar hela förvaltningen. I och med införandet av ett kommungemensamt Kundcenter hösten 2013 kommer mottagningsteamet som team att upphöra. Mottagandet kommer att organiseras under respektive område Försörjning samt Barn ungdom vuxen. Se organisationsskiss i bilaga 1. Utanför kontorstid finns en social beredskap för akuta typer av ärenden där insats ej kan dröja till nästa arbetsdag. Detta handlar främst om barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa, våld i nära relationer. Inom förvaltningen finns krisstödjare att tillkalla för avlastande samtal om medarbetare utsatts för våld eller hot om våld. En POSOM-grupp finns inom kommunen som är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse eller olycka. 3.5 Årets resultat verksamhet Det ekonomiska resultatet för 2012 redovisar ett överskott med 0,2 Mkr. Det är ett resultat av att nämnden beviljats de äskanden som framförts (totalt 9 Mkr) samt strikt återhållssamhet enligt åtgärdsprogram. Programmet innebar bl a restriktivitet vid placeringar, vakanshållning av tjänster samt ändrade riktlinjer av bistånd inom ekonomiskt bistånd. Parallellt med åtgärds- 12

13 programmet krävdes att verksamheterna utvecklades. Förvaltningen granskade de interna processerna och fann möjliga effektiviseringsmöjligheter. Omorganisationer genomfördes för att kunna möta de nya behoven och nya samarbetsmöjligheter med externa huvudmän hittades. Institutionsvården och familjehemsvården enligt LVU minskar ( dygn år 2012 i jämförelse med dygn år 2011). Det sker en ökning inom frivillig placering ( dygn år 2012 i jämförelse med dygn år 2011). En redovisning av resultat per åldersgrupp visar att för gruppen år har placeringarna ökat med 8 st i jämförelse med 2011 (totalt 118 st). För åldersgruppen 21 år och äldre har antalet placeringar ökat med 27 (totalt 159 st). Sett över en treårsperiod har vårddagarna ökat med 65 % för denna målgrupp. åldersgruppen över 21 år är antalet placerade personer 99 (år personer). Totalt antal placerade i alla årsgrupper är 277 personer. Kontaktfamilj var beviljad till 138 personer och kontaktperson till 127 personer. Totalt fick hushåll försörjningsstöd under år ,3 Mkr utbetalades. 3.7 Medarbetare Antalet årsarbetande i förvaltningen är 228,1 (år ,7) personer. Antalet tillsvidareanställda är 233 (224) personer och 25 (21) personer är visstidsanställda. Könsfördelningen bland tillsvidareanställd personal är 81,1 % kvinnor och 18,9 % män. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,2 (45) år. Under 2012 uppnådde två medarbetare pensionsåldern 65 år. Mellan åren 2013 t o m 2021 kommer 45 anställda att fylla 65 år och ha möjlighet att gå i pension. (år personer, år personer, år personer) Sjukfrånvaron uppgår till 6,1 % totalt. Målet om att sjukfrånvaron minskar och inte överstiger 5,5% uppnås ej. Högsta sjukfrånvaron finns i gruppen 50 år och äldre med 6,8 (8,0) %. Antalet långtidssjuka är elva personer vilket är en ökning med fyra personer jämfört med föregående år. 3.6 Klienter Genomsnittliga hjälptiden för hushåll med försörjningsstöd är 5,0 månader (år ,9 mån). Andel av befolkningen som får försörjningsstöd är 4,6 (år ,6 mån). Genomsnittligt belopp som utbetalts per hushåll och månad (kr/hushåll) är kr (år kr). Andel hushåll i % med försörjningsstöd månader under kalenderåret är år ,6% (år ,1%) Andel barn och unga (0-20 år) som placerats utanför den egna familjen i förhållande till totalt antal barn per tusen är 12,8 % (år ,50 %). Totalt antal lokala stöd- och behandlingsinsatser för ungdomar och vuxna är (år ). Antal öppna insatser som sker i samverkan med externa samarbetspartners i förhållande till det totala antalet är 19, 5 % (år ,85 %). Placerade i åldersgruppen 0-15 år är 103 barn (år barn). I åldersgruppen år är antalet placerade 75 ungdomar (år ungdomar). För Nöjdmedarbetarindex 2012 är 76 vilket är samma värde som Andelen anställda med utomnordisk bakgrund uppgår till 4,6 %, målet om 4,3 % uppnås. 3.8 Tillbud, skador, obehag, hot/våld Under 2012 har 19 tillbud och 13 skador rapporterats i Marsh plus. 3.9 Materiella resurser All myndighetsutövande personal är lokaliserade på onögat liksom stab, områdesledning för Öppenvård samt Integration. Teamet för beroende och rehabiliteringsfrågor har lokaler på Solliden. På onögat finns fyra bokningsbara bilar. Därutöver har mottagningsteamet en egen bil. För handläggning av ärenden används IT-systemet VIVA. Rättsdatabasen Infosoc med lagstiftning, nyheter m m har alla medarbetare tillgång till. 13

14 Överfallslarm finns för alla handläggare. Ett bärbart larm finns i receptionen att kunna användas av all personal på onögat. De båda alkoholhandläggarna har varsina larm. Ett larm finns för den sociala beredskapsgruppen. Brandlarmet testas med jämna mellanrum. All personal ska genomgå brandskydds- samt förstahjälpen utbildning Projekt Centrum mot våld i nära relationer är ett länsövergripande projekt som startade hösten 2010 och finansieras via statliga projektmedel. Projektet erbjuder individuella samtal och rådgivning till kvinnor och män som utsatts för våld, konsultation och samordning av utbildningar för yrkesutövare. Trappan-samtal, stödjande och bearbetande samtal för barn och ungdomar som upplevt våld. Sedan hösten 2012 erbjuder CMV även Trappan barngruppsverksamhet samt gruppverksamhet för kvinnor som utsatts för våld. Östersunds kommun, genom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden, fungerar som projektägare i ESF-projektet Arbetslivscenter (dnr ). Arbetslivscenter är ett samverkansprojekt som primärt syftar till att skapa nya samverkansformer för individer som i dagsläget hamnar i utanförskap. Genom att löpande arbeta med ett antal deltagare under tre år hoppas projektet kunna utarbeta en metodik som även i framtiden hanterar dessa grupper och skapar möjlighet för individerna att kunna beträda arbetsmarknaden och ta tillvara sina resurser. Detta sker genom arbetsplatsförlagd praktik, utbildningsinsatser, möjligheter till arbetsterapeuter, studievägledare och andra resurser samt en nära stöttning från personal på Arbetslivscenter. De medverkande/medfinansierande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jämtlands läns landsting genom psykiatrin samt Östersunds kommun genom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. De som deltar i projektet är personer mellan år som på grund av psykiska, neuropsykiatriska, intellektuella och/eller psykosociala begränsningar haft svårigheter att få ta del av arbetslivet och möjligheten att på bästa sätt nyttja sina resurser. Deltagarna har kontakt med någon av de samverkande parterna, men utan att vara i någon aktiv åtgärd. Målsättning: ökad självkänsla och att i egen takt, i trygg miljö, ta sig vidare i någon form av aktivitet och komma närmare arbetsmarknaden. Den röda tråden (ESF-projekt ) Målgruppen är personer med psykisk ohälsa. Syftet är att minska utanförskap och öka delaktighet i arbetsliv och sysselsättning, att utifrån en individuell bedömning och successiv utveckling av en handlingsplan öka individens egenmakt, känsla av sammanhang och handlingskraft, att utveckla en systematisk samverkansmodell mellan de olika samhällsaktörerna genom en insatskedja kring individens förutsättningar och behov, att söka och pröva evidens för de olika psykoterapeutiska och psykologiska behandlingsmetoder som blir aktuella för de olika individerna och deras respektive behov, att nyttja folkhögskolans humanistiska miljö och pedagogik som resurs för att stärka de terapeutiska behandlingarnas genomslagskraft i form av aktiviteter som skall leda till varaktig sysselsättning och egenmakt Mångbesökarprojektet Mångbesökarprojektet kartlägger samverkan och vårdkedja kring mångbesökare dvs personer som haft kontakt med flera olika vårdgivare och som vid flera tillfällen återkommit till missbruks- eller beroendevården. Projektet ger bl a underlag för att identifiera hur vård- och omsorg fungerar i förhållande till de behov som brukare och deras närstående själva säger att de har, systembrister vilken vård- och omsorg som brukaren har fått och hur vård- och omsorgsgivare samarbetat kring brukaren, kostnader för sluten- och öppenvård, socialtjänstens insatser m m Samordningsförbund Östersunds kommun ingår tillsammans med länets övriga kommuner som medlem i Samordningsförbundet Jämtlands län (Samjamt), det gemensamma samordningsförbundet inom området samordnad rehabilitering för personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Övriga medlemmar i förbundet är Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden i Jämtlands län, Jämtlands läns landsting. Östersunds kommuns del i finansieringen fördelas mellan social- respektive vårdoch omsorgsnämnden. Brobygget Målgruppen är personer som har någon form av psykiskt/neuropsykiatriskt funktionshinder och vill ha stöttning att komma vidare/tillbaka till arbete eller studier. 14

15 4 Ledningssystem för kvalitet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2011:9 ikraftträdande 1 jan 2012) Den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska den som bedriver socialtjänst planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet omfattar: Processer och rutiner Samverkan Riskanalys Egenkontroll Utredning av avvikelser Sammanställning och analys av inkomna rapporter, klagomål, synpunkter Förbättrande åtgärder i verksamheten Förbättring av processerna och rutinerna Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Dokumentationsskyldighet En redovisning följer av några av de områden som omfattas av ledningssystemet. 4.1 Samverkan Socialnämnden beslutade (dnr ) om deltagande i kommunnätverket Kompotten. Det är en överenskommelse om samverkan kring stöd vid byte av bostadsort gällande personer som utsatts för våld av närstående. Gemensamma riktlinjer i Jämtlands län för samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (dnr ). Med utgångspunkt från detta framarbetade dokument ska ett gemensamt principdokument för samverkan i länet processas fram. Ett samarbetsavtal med Östersundsbostäder beslutades , reviderat socialnämndens protokoll, Dnr Syftet med samarbetet mellan Östersundsbostäder och socialnämnden är att hyresgäster så långt det är möjligt erhåller egna förstahandskontrakt och att i möjligaste mån undvika att hyresgäster förlorar sin bostad. Samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting gällande gruppverksamhet Fjärilen har slutits, Dnr Östersunds kommun tillhandahåller lokaler, handledning, löpande material och kontorskostnader. Jämtlands läns landsting tillhandahåller Östersunds kommun utbildad gruppledare 20% av 100% tjänst. 15

16 Gruppledaren skall en dag (åtta timmar) per vecka arbeta med anhöriggrupper inom Fjärilens verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även viss informationsverksamhet. Mellan Östersunds kommun; barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, samt Jämtlands läns landsting, primärvården Östersund har ett samverkansavtal träffats för familjecentraler i Östersunds kommun. Verksamheten riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-6 år och till blivande föräldrar. Syftet är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa och positiv livsmiljö hos barn och föräldrar och därigenom fungera förebyggande. Socialförvaltningen åtar sig att arbeta förebyggande och stödjande. Avtalet gäller under perioden till och med Avtalet förlängs därefter med 3 år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet senast 6 månader före avtalstidens utgång. Individuell plan Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst. Dnr Samverkansdokumentet är framtaget av och revideras av SVOM. Det grundar sig på nya bestämmelser i hälsooch sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och i socialtjänstlagen (SOL 2001:453), regeringens proposition 2008/09:193. Den individuella planen ska tydliggöra huvudmännens gemensamma ansvar och säkerställa samarbetet så att individens samlade behov av hälsooch sjukvård och socialtjänstinsatser tillgodoses. Samarbetsavtal om tillnyktringsverksamhet Dnr Avtalet gäller fr om t o m Nytt avtal ska träda i kraft senast Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län, plan för tydliggörande av bl a ansvar Dnr Ökad brukarsamverkan inom missbruks- och beroendevården Dnr Socialnämnden har för avsikt att hjälpa missbrukare i kommunen att få en dräglig livssituation och gör detta bl a genom att lämna bidrag till föreningar/organisationer för att möjliggöra för dem att bedriva verksamhet för målgruppen i sina lokaler. Nämnden beslutar att lämna bidrag med kr till Pingstkyrkan i Östersund för bedrivande av värmestugeverksamhet under perioden Ett dokument för samverkan på organisatorisk nivå är framtaget. En checklista finns att använda för olika former av klargöranden innan en ny konstellation bildas. Ett samverkansavtal som beskriver hur parterna ska hantera samverkansfrågor inom Östersunds kommun. Med samverkansfrågor menas frågor som berör arbetsmiljö, medbestämmande, kompetens, verksamhet, likabehandling och diskriminering. Socialförvaltningen har kartlagt sina interna och externa samverkanskonstellationer, se under Kvalitet på socialförvaltningens hemsida. 4.2 Internkontroll Intern kontroll är en del i ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att påverka organisationens beteende i önskad riktning avseende resultat, effektivitet och ekonomi. I kommunallagen 6 kap 7 skrivs att nämnden ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det interna kontrollarbetet syftar vidare till att; skapa ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning säkerställa att lagar och policies följs kommunens tillgångar skyddas allvarliga fel kan upptäckas och elimineras Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I syfte att ge socialnämnden verktyg för detta upprättar socialförvaltningen årligen en handlingsplan för internkontroll. För respektive process/ rutin finns förtydligande av vad som kontrolleras, metod som används, utfall av riskbedömning, ansvarig. Utfallet rapporteras till socialnämnden senast februari varje år. Se uppföljning av internkontrollplan 2012 samt handlingsplan för internkontroll 2013 på ostersund.se/internkontroll 16

17 4.3 Avvikelserapporter Rapporterna är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och i uppföljningen av förvaltningens rutiner, processer och arbetssätt. Avvikelserapporterna fångar bl a upp brister i rutiner, fastställda rutiner som ej följs, om otillräcklig information har getts, om det är oklar ansvarsfördelning eller något annat som brister. Riktlinjer för detta arbete samt flödesschema för hur arbetet med rapporterna ska bedrivas är utarbetat. Under året har 30 avvikelserapporter inkommit. 4.4 Lex Sarah Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SOL, och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft. Bestämmelserna om Lex Sarah utvidgades till att omfatta hela socialtjänsten samt all verksamhet vid Statens institutionsstyrelse. Utvidgningen innebär även att bestämmelserna om Lex Sarah ska tillämpas i verksamheter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör en eller flera enskilda som får insatser inom verksamheten eller kan komma ifråga för insatser. Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 4.5 Servicedeklarationer Syftet med servicedeklarationer är bl a att skapa förtroende för kommunens verksamheter genom att tydliggöra tjänster, service, bemötande och en viss kvalitetsnivå. Servicedeklarationer är ett sätt att beskriva vad man som brukare och medborgare kan förvänta sig när man nyttjar kommunala tjänster men också vad man inte kan förvänta sig. Servicedeklarationer ska ses som en strategisk del av kommunens kvalitetsarbete nära kopplat till den synpunktshantering som finns i kommunen. Den 3 april 2007 fastställde kommunstyrelsen en första kommunövergripande servicedeklaration, Dnr , 109, med utgångspunkt från kvalitetsdimensionerna: Du kan alltid förvänta dig att du av alla anställda får ett positivt och respektfullt bemötande och att kvalitetsbrister snabbt åtgärdas. Alla som tar kontakt med kommunen ska uppleva att tillgängligheten är hög och att man får snabb och korrekt information. Du ska inte behöva ringa mer än ett samtal. Vi ser till att rätt person kontaktar dig inom två arbetsdagar. Du ska uppleva att du som medborgare genom dialog har möjlighet att vara delaktig och ha inflytande över kommunala tjänsters utformande. Vår ambition är att förfoga över god och mångsidig kompetens och genom det kunna utföra alla tjänster med rätt och god kvalitet och säkerhet. Nämnderna uppmanades av kommunstyrelsen 6 nov 2007, dnr , 276 att utforma nämndsförvaltningsspecifika servicedeklarationer. Inom socialnämndens ansvarsområde är servicedeklarationer fastställda för försörjningsstöd, samarbetssamtal, kontaktfamilj för barn och unga, serveringstillstånd, område Integration samt Integrationsservice. Rapporten lämnas till närmast ansvarig chef. När en rapport har tagits emot ska missförhållandet eller risken för ett missförhållande avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål om det bedöms nödvändigt. En rapport enligt Lex Sarah inkom under

18 4.6 Synpunktshantering Det går att lämna synpunkter - klagomål, förslag eller beröm, förutom skriftligen, även via kommunens webb. En sammanställning görs varje tertial av inkomna synpunkter. För år 2012 har Socialförvaltningen registrerat 21 synpunkter varav 14 klagomål, tre beröm och fyra förslag. De är fördelade på följande sätt efter kvalitetsdimensionerna. Klagomål Beröm Förslag Summa Tillgång & tillgänglighet Kompetens Bemötande Inflytande Verksamhetsspecifika Summa Ett förslag är att socialförvaltningen ska ha en mobil så att de som inte har råd att ringa kan sms:a. Ett annat förslag är att det ska vara snabbare handläggning vid ärenden rörande ungdomar, tillsätt socialsekreterare på polisen som tar emot alla nya ärenden som kommer via polisen. Efter avslutad insats ska personer som fått del av en insats få en enkät eller bli intervjuade är ett annat förslag samt att föräldrarna inte ska glömmas bort i detta om ett barn varit placerat. Klagomål på tillgänglighet handlar om att det är svårt att nå socialsekreterare även under telefontid och att ibland rings man inte upp fast man lämnat meddelande, svårt att få tag på handläggare och lång tid mellan besöken då socialsekr inte har tid. Inkomna synpunkter, förslag, beröm, klagomål tas till det vara i det ständigt pågående förbättringsarbetet, tas upp på arbetsplatsträffar m m. 4.7 Brukarundersökning En årlig brukarundersökning genomförs sedan 2008 till alla klienter som under en viss period besöker socialförvaltningen. Enkäten finns också på arabiska och engelska. År 2013 genomfördes undersökningen under veckorna Totalt besvarade 515 personer enkäten. Bortfallet var 39%. Socialnämndens effektmål att minst 90% av de medborgare som är aktuella för utredning och/eller insatser upplever sig vara bemötta på ett respektfullt sätt uppnås då 94.3% år 2013 bedömt bemötandet som minst fyra i en sexgradig skala. Socialnämndens effektmål att minst 85% av de medborgare som varit aktuella för utredning och insatser anser sig vara delaktiga i besluten och åtgärderna kring dem uppnås då 94,7% år 2013 bedömt sin delaktighet som minst fyra i en sexgradig skala. Resultat uppföljning till kommunfullmäktige: Andel som bedömt bemötandet som minst tre i en fyrgradig skala (mål minst 90%) Andel medborgare vilka haft kontakt med socialtjänsten som anser sig delaktiga i beslut som berör dem genom att ange minst värdet tre på en fyrgradig skala (mål minst 85%) 93,5% 94% 94% 92,6% 94,3% 86,5% 86% 89,9% 91,2% 94,7% 18

19 Här nedan redovisas resultaten från brukarundersökningen i ett index som går från Gränsen för nöjd går vid 55 och index på 75 eller högre kan tolkas som mycket nöjd. Hur viktigt brukaren tycker att det som efterfrågas är har fått ett index för alla frågor med 87. Hur väl detta infrias får ett index för alla frågor på 80. Det som får högst betyg är bemötandet som fått ett index på 83. Index Det är viktigt att... g tycker att... Skillnad... bra mottagande i receptionen det är lätt att nå den socialarbetare jag söker... blir bra bemött av de socialarbetare som jag kommer i kontakt med... socialarbetaren är lätt att prata med... socialarbetaren uttrycker sig enkelt och tydligt... mina synpunkter tillvaratas på ett bra sätt... jag får information om orsakerna till de beslut jag får... jag får tillräckligt med tid vid mina kontakter med socialförvaltningen socialarbetaren som jag har kontakt med har bra kunskaper Totalt (Antal svar=515 st.) Kvinnofrid Alla kvinnor som utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld erbjuds att fylla i en enkät om hur de upplevt bemötande, inflytande, delaktighet. Målet om att minst 90% av de kvinnor som riskerar eller utsatts för våld upplever sig bemötta på ett respektfullt sätt uppnås. Måluppfyllelsen är 99%. (Måluppfyllelse har angivits om svarsalternativet är lägst sju på en tiogradig skala). Målet om att minst 85% av de kvinnor som riskerar eller utsatts för våld anser sig vara delaktiga i besluten och åtgärderna som berör dem uppnås. Måluppfyllelsen är 92,5 %. (Måluppfyllelse har angivits om svarsalternativet är lägst sju på en tiogradig skala). 19

20 5 Metoder i klientarbetet Ett professionellt förhållningssätt innebär Att så långt möjligt ha en vetenskapligt och professionellt förankrad uppfattning om orsaker och lämpliga insatser Att beakta klientens/patientens/brukarens egen uppfattning om orsakerna till och möjliga sätt att möta behov och problem Att så långt möjligt välja och föreslå insatser som är evidensbaserade Att ta ansvar för och följa upp insatsernas effekter på klientens/patientens/brukarens livssituation Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens/brukarens värderingar, förväntningar och förutsättningar i övrigt..en process eller metod för praktikern att i mötet med klienten/brukaren/patienten söka, värdera och integrera olika kunskapskällor inför val av insatser Evidensbaserad kunskap; erfarenhetsbaserad kunskap grundad på vetenskapliga undersökningar. Evidensbaserade metoder: insatser som i vetenskapliga studier har visat sig i genomsnitt ha positiva effekter (dvs gäller bara på grupp/-aggregerad nivå) Genom att använda evidensbaserad praktik i den lokala verksamheten ger det en unik grund att steg för steg bygga upp något man kan kalla för lokal beprövad erfarenhet. En sådan erfarenhet bygger man upp genom att inför valet av insatser visa och dokumentera vilken kunskap som insatsen bygger på. Efter insatsen följer man upp och utvärderar resultaten. Med andra ord att dokumentera hur man vägt samman forskning, professionell erfarenhet och klienternas unika förutsättningar. På så sätt blir evidensbaserad praktik inte bara ett förhållningssätt och en metod för den enskilda praktikern, utan på sikt också en plattform för att utveckla en professionell kompetens motsvarande den medicinska praktikens begrepp beprövad erfarenhet. (källa Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, Lars Oscarsson, 2009) Nedan följer en kortfattad beskrivning av dokumentationssystem och metoder som används inom förvaltningen: BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett dokumentationsoch handläggningssystem för användning i den sociala barnavården som följer hela ärendegången från anmälan/ansökan till utredning, insatser och uppföljning och syftar till att stärka barnets ställning. Barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande samt förmåga att klara sig själv. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. 20

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen Fastställd av Socialnämnden 2013-08-28, 100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God kvalitet inom socialtjänsten...

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Klagomålshantering. Kommungemensamma rutiner Vägledande information. En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun

Klagomålshantering. Kommungemensamma rutiner Vägledande information. En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun Klagomålshantering Kommungemensamma rutiner Vägledande information En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun Innehåll Vägledande information...3-5 Kommunens klagomålshantering...3 Syfte...3

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer