Uppföljning av resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av resultat"

Transkript

1 Uppföljning av resultat MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Idéer för utveckling av system för uppföljning Det är många personer varje år som får psykosocialt stöd, psykosocial behandling och/eller läkemedelsassisterad behandling. Men det flesta vet väldigt lite om hur det går för dessa personer. Det gäller både behandlare, chefer och politiker. För att skaffa sig en bättre uppfattning av resultatet krävs att insatser dokumenteras och följs upp både på individ och gruppnivå. För att inspirera till att införa system för uppföljning har vi tagit fram detta material som beskriver olika modeller och vad de kan ge för information som grund för vidareutveckling av verksamheten. Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Den bärande idén är att kommuner, landsting och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för att Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och annan aktuell kunskap införs och tillämpas. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård. Arbetet går i stora drag ut på två saker: 1. utveckla ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting/regioner genom att utveckla en struktur för samverkan på nationell, regional och lokal nivå, utbilda och informera praktiker, chefer och politiker om vilka metoder och arbetssätt som att har bäst effekt samt att stödja kommuner och landsting i förändringsarbetet. 2. utveckla en organisatorisk struktur för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner, landsting, lokala FoU-enheter, högskolor och universitet. Mer information finns på Beställ eller ladda ner på eller på telefon Kunskap till praktik Post: Stockholm Telefon: Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm Telefon: Uppföljning av resultat Idéer för utveckling av system för uppföljning

2

3 Uppföljning av resultat

4 Upplysningar om innehållet: Gunborg Brännström, Sveriges Kommuner och Landsting, 2010 ISBN/Bestnr: Text: Elisabeth Gustafsson, E Gustafsson Information AB Illustration framsida: Sara-Mara Form & Illustration Produktion: SKL FS/XGS Grafisk Produktion

5 Följ upp resultatet systematiskt Det är många personer som årligen får psykosocialt stöd, psykosocial behandling och/eller läkemedelsassisterad behandling för sitt missbruk eller beroende. Men de flesta vet väldigt lite om hur det går för dessa personer. Det gäller både behandlare, chefer och politiker. Att skaffa sig en bättre uppfattning om vilka insatser som fungerar är oerhört angeläget, både för att återföra positiva resultat till klienten/patienten och som underlag för utveckling av vården. För att kunna följa upp resultaten krävs att man gör en ordentlig kartläggning av situationen både en problembedömning och en personbedömning. Med den samlade kartläggningen som utgångspunkt görs en bedömning av vilka insatser som är lämpliga. Därefter erbjuds någon form av behandling som syftar till att möta klientens/ patientens behov. Insatserna måste kunna beskrivas konkret, både vad de innehåller, hur frekvent olika typer av insatser genomförs och under hur lång tid. Cirka sex månader efter det att insatserna är genomförda bör man följa upp vilket resultat som uppnåtts. I denna inspirationsskrift presenteras några olika system för uppföljning. Med diagram illustreras också hur resultaten kan redovisas. Tanken är att ni ska inspireras att få igång en systematisk uppföljning och att ni enkelt ska kunna vända er till dem som intervjuats i dessa artiklar om ni skulle vilja veta mer om de olika metoderna. Artiklarna är skrivna av Elisabeth Gustafsson, frilansjournalist, på uppdrag av Kunskap till praktik. Lycka till! Gunborg Brännström Projektchef Kunskap till praktik Sveriges Kommuner och Landsting

6 ASI i Hedemora och Trelleborg Kartläggning, bedömning och uppföljning nyckelord för utveckling Högre kvalitet på utredningarna och mer likartade bedömningar. Det är två effekter av att använda ASI som både Trelleborgs och Hedemoras beroendeenheter lyfter fram. Verksamhetsuppföljningen blir också bättre, säger Fredrik Palmgren, enhetschef i Trelleborg. Anne Carlsson, Hedemora Fredrik Palmgren, Trelleborg Socialtjänsten i Trelleborg började använda ASI 2004 och har gjort omkring 200 intervjuer sedan dess. I Hedemora började man något senare, 2008, och har hunnit med drygt 130 intervjuer. I ASI-planen regleras noggrant vilka klienter som ska intervjuas och vem som ska göra intervjuerna. I Hedemora görs intervjuer av både handläggarna som utreder och behandlingspersonal, i Trelleborg görs de av handläggarna. Alla som gör intervjuer har utbildning i hur man arbetar med ASI, säger Anne Carlsson, sektionschef i Hedemora. Både Anne och Fredrik ser många fördelar med att använda ASI. Hos oss har det främst två funktioner. I det direkta individarbetet är det ett stöd vid bedömning av hjälpbehovet. Och jag som enhetschef har det som ett verksamhetsstöd där jag kan göra sammanställningar på gruppnivå, säger Fredrik Palmgren. Systemet ger en bild av behovet i stort och förändring över tid och används både i ledningen av verksamheten och för att återkoppla till politikerna. Även Anne Carlsson ser möjligheterna i det samlade materialet. Vi ser saker som vi annars inte skulle haft en aning om, till exempel hur vanligt det är att klienterna, framför allt kvinnorna, varit utsatta för misshandel, både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det är sådant som vi kanske inte hade frågat om, ifall vi inte hade haft ASI. Materialet från Hedemora, som hittills omfattar 2008 års intervjuer, visar också att drygt hälften av de intervjuade endast hade grundskoleutbildning, 4 Uppföljning av resultatet på individnivå

7 ingen hade högskole- eller universitetsutbildning, och att det är vanligare att kvinnor har sin försörjning via socialtjänsten medan majoriteten av männen får ersättning av Försäkringskassan. Men det är fortfarande ett mycket litet material, så det går inte att dra några statistiska slutsatser, påpekar Anne Carlsson. I både Trelleborg och Hedemora är det numera självklart att genomföra grundintervjun med klienter som har missbruks- och beroendeproblem. I Hedemora ingår även klienter som är aktuella inom socialpsykiatrienheten. Intervjun är det första steget i utredningsarbetet och görs tidigt i processen. I början kunde det komma invändningar från personalen om att det tog för mycket tid att göra ASI-intervjuerna, men idag förekommer det nästan aldrig. På våra behandlingskonferenser, som vi har var fjortonde dag, börjar vi alltid med att prata ASI. Var tredje månad har vi en särskild ASI-träff, då vi ofta har ett exempel som vi går igenom för att se om vi bedömer lika. Det är viktigt att hålla igång diskussionen. Vi får också stöd av metodstödjarna vid Dalarnas forskningsråd, som varit mycket värdefullt, säger Anne Carlsson. Alla klienter som intervjuas enligt grund-asi i Hedemora och Trelleborg får skriva på Samtycke till att delta i en ASI-uppföljningsintervju. Det innebär att de efter månader blir kontaktade av handläggaren för att göra den uppföljande intervjun. Klienter som deltar i Hedemoras egen öppenvårdsbehandling ska alltid intervjuas vid avslutad eller avbruten behandling. Endast ett fåtal har inte velat bli kontaktade och några har av olika skäl inte gått att få tag i. I Hedemora har man ännu inte hunnit med så många uppföljningsintervjuer och i Trelleborg startade det arbetet Implementeringen av arbetet med uppföljningsintervjun pågår fortfarande. Det tar lite tid innan det sitter i ryggmärgen, men uppföljningen är ett oslagbart instrument för att visa på förändringar både på individ- och gruppnivå, menar Fredrik Palmgren. Genom att jämföra intervjuarens skattning vid grundintervjun med uppföljningsintervjun kan man se om det har skett någon förändring. En förändring av minst två steg på skalan är tillräcklig för att bedömas som tillförlitlig. Av de uppföljningsintervjuer som har gjorts i Trelleborg framgår till exempel att hjälpbehovet har minskat för 73 procent av klienterna som hade alkoholproblem och 65 procent för klienter med narkotikamissbruk (se diagrammet). Fakta ASI ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning i missbruks- och beroendevård och närliggande områden. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller beroenderelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år. ASI-intervjun finns i två varianter, ASI Grund och ASI Uppföljning. Inom varje livsområde finns frågor både om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser och frågorna har olika tidsperspektiv. De sju livsområdena är: Fysisk hälsa Arbete och försörjning Alkohol- och narkotika användning Rättsliga problem Missbruk, psykiska problem och kriminalitet i släkten Familj och umgänge Psykisk hälsa Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning för utbildare inom ramen för Kunskap till Praktik. (Källa: Uppföljning av resultatet på individnivå 5

8 ASI i Hedemora och Trelleborg Det går också att göra gruppsammanställningar i ASI-net, en gemensam databas för ASI-användare, av flera kommuners resultat. Det finns mycket data nu, som skriker efter forskning, säger Fredrik Palmgren, som i likhet med Anne Carlsson dock varnar för att dra för stora slutsatser av statistiken, utan använda den på rätt sätt. Det som saknas är möjligheten att göra effektstudier. Ingenting sägs om vilken behandling som har gjorts. Det hade gjort instrumentet ännu vassare, säger Fredrik Palmgren. Anne Carlsson ser ytterligare en fördel med uppföljningarna: Som socialsekreterare är det roligt att få veta hur det går för klienterna. Den återkopplingen har vi inte fått förut. 6 Uppföljning av resultatet på individnivå

9 80% 70% Minskat hjälpbehov 60% 50% Ökat hjälpbehov 40% 30% 20% 10% 0% Fysisk hälsa Arbete Alkohol Narkotika Kriminalitet Familj Psykisk hälsa Diagrammet visar hur hjälpbehovet har förändrats vid uppföljningsintervjun. Sammanställning av resultat på gruppnivå i Trelleborg Uppföljningsintervjun avslutas inom varje livsområde med att intervjuaren skattar personens behov av hjälp på en tio-gradig skala där noll betyder inget behov av hjälp och nio betyder stort behov av hjälp. För att sedan se om där har skett en förändring för klienten jämförs intervjuarskattningen i grundintervjun med motsvarande intervjuarskattning i uppföljningsintervjun. Har klienten ett högre värde i grundintervjun, jämfört med uppföljningsintervjun, har behovet av hjälp minskat. Det visar således att man inte längre har lika stora problem eller att man har fått mer hjälp för de problem man upplever. För att resultatet ska bli tillförlitligt räknas inte de klienter med som endast förändrats med ett steg, till exempel från 6 till 5. Räknar man ut andelen klienter som förändrats med minst 2 skalsteg på intervjuarskattningen motsvarar det en reliabel förändring med 95 procents säkerhet. Diagrammet visar andelen personer som förändrat med minst två skalsteg. De blå staplarna visar andelen som i skattningen har förbättrats med minst två skalsteg. Deras hjälpbehov har alltså minskat mellan den första ASI-intervjun och uppföljningsintervjun. De röda staplarna omfattar som i skattningen har försämrats med minst två skalsteg. Deras hjälpbehov har alltså ökat. Klienternas hjälpbehov gällande fysisk hälsa minskade endast hos 24 procent av klienterna medan det ökade hos 16 procent. Vad det gäller hjälpbehovet för problem med alkohol och narkotika är andelen klienter som skattas ha ett mindre hjälpbehov vid uppföljningen 73 procent respektive 65 procent, vilket är siffror som visar på förändring hos en stor majoritet av de intervjuade klienterna. Även hjälpbehovet för problem med psykisk hälsa visar på en stor förändring med 58 procent. Kontakt Vill du vetar mer kontakta Anne Carlsson, eller Fredrik Palmgren, Uppföljning av resultatet på individnivå 7

10 DOK i Karlskrona Bättre utredningar och vårdplaner när vårdbehovet är i fokus Utredningarna har blivit mycket bättre och vi får en bra bild av vårdbehovet. Annars är det lätt att för tidigt fokusera på insatsen, säger Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare vid Alkohol- och drogsektionen i Karlskrona kommun. Här används DOK sedan 2008 som en självklar del i arbetet. DOK introducerades i Karlskrona av två socialsekreterare som arbetade med haschavvänjningprogrammet, HAP, redan Men det var först när Bengt- Bengt-Erik Eriksson, Karlskrona Erik Eriksson varit på en DOK-konferens och såg möjligheterna med instrumentet som man beslutade att det skulle användas av alla handläggare på sektionen. Det var Det tog två år att införa arbetssättet och idag ska DOK användas vid alla ansökningar om vård och behandling som leder till beslut om en insats, säger Bengt-Erik Eriksson. Den stora fördelen med DOK, som han ser det, är att intervjun ger mycket information som behövs för att kunna bedöma vårdbehovet och som inte hade kommit fram på något annat sätt. Vårdplanerna blir bättre, helt enkelt, vilket också är huvudskälet för att använda DOK på Alkohol- och drogsektionen. Vi kan se att det exempelvis är oerhört viktigt att känna till debutåldern, när klienten började med droger eller alkohol. De svåraste personerna vi arbetar med är de som har börjat i 9 10-årsåldern. Det blir så tydligt att de inte fått med sig någonting i livet, de är uppväxta på gatan och har inga referenser till ett normalt liv. Det är sådant vi måste ha med i bedömningen. I DOK-intervjun finns också frågor om psykisk och fysisk hälsa, både under uppväxten och i dagsläget, om det har förekommit övergrepp eller andra kränkningar. Vi försöker hålla isär om det är en beroendeperson eller en person som börjat med droger av andra skäl, som att själv medicinera bort problem, säger Bengt-Erik Eriksson och ger ett exempel som visar hur viktigt det är att känna till bakgrunden till ett missbruk: I en familj med små barn missbrukade både mamma och pappa amfetamin. De hade varit på familje- 8 Uppföljning av resultatet på individnivå

11 hem för behandling, men det hade inte hjälpt. Vid DOK-intervjuerna med var och en kunde man se att kvinnan hade en historia med anorexi och hade börjat med amfetamin för att kunna hantera sina ätstörningar, medan mannen hade ett vanligt beroende. Genom att erbjuda två vitt skilda behandlingar i samma familj, mot anorexia för kvinnan och Vi har pensionärer som klienter, som druckit mycket hela sitt liv, men när de slutar jobba dricker de varje dag. Fakta om DOK DOK är ett dokumentationssystem som används inom missbrukarvården för att mäta faktorer som har relevans för drogmissbruk. Bedömningsinstrumentet är inte granskat av Socialstyrelsen men rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. DOK-systemet är uppbyggt på halvstrukturerade intervjuer med klienten vid inskrivning (in- DOK), avstämning, utskrivning (ut-dok) och vid uppföljning. Dokumentationen ligger till grund för behandlingsplanering för den enskilde klienten, självutvärdering på den enskilda behandlingsenheten, kunskapsutveckling inom missbrukarvården och epidemiologisk information på nationell och internationell nivå. DOK-systemet finns i två olika versioner. En för de enheter som tillhör Statens institutionsstyrelse (SiS-DOK) och en för behandlingsenheter med andra huvudmän (IKM-DOK). Utbildning krävs och metoden har en årlig avgift för support. (Källa: 12-stegsbehandling för mannen, lyckades båda komma ur sitt drogberoende. Att det var så vårdbehovet såg ut hade vi aldrig fått fram utan DOK, konstaterar Bengt-Erik Eriksson. Att införa DOK var ingen helt smärtfri process. Det fanns motstånd i personalgruppen. Invändningarna handlade om att det skulle ta för mycket tid att göra intervjuerna, att relationen till klienten skulle bli sämre och att man inte såg nyttan med DOK blev ett inkörnings- och läroår. Handläggarna övade på varandra i att ställa frågorna och diskuterade skattningsskalor. Någon särskild utbildning behövdes inte. Idag är det rutin för de socialsekreterare som gör utredningar att använda in-dok, medan de behandlare som gjort den huvudsakliga behandlingsinsatsen gör ut-dok. Sedan 2007 har 386 in-dok gjorts och det med 335 unika personer. Rutinen är att om man återkommer mer än tre månader efter en ut-dok görs en ny intervju, annars inte. Ur DOK-systemet går det att få fram mängder av statistik av olika slag. Den används vid verksamhetsdagar och fungerar som kunskapsunderlag när Uppföljning av resultatet på individnivå 9

12 DOK i Karlskrona Debutålder för primär drog i förhållande till kön 120 Kvinnor Män Antal vårdtillfällen år och yngre år år år 18 år och äldre Diagrammet visar debutålder för primär drog för män respektive kvinnor i Karlskrona. Bilden baseras på 355 vårdtillfällen (270 män och 85 kvinnor) åren Den totala genomsnittliga debutåldern för primär drog 1 är 15,7 år 1 Med primär drog avses den drog som orsakar individen mest problem/utgör anledningen till behandling 120 Debutålder för hasch Antal vårdtillfällen år och yngre år år år 18 år och äldre Diagrammet visar att merparten eller över hälften börjar röka hasch i grundskolan. Bilden baseras på 251 vårdtillfällen där den intervjuade har uppgett att han eller hon någon gång i livet har använt hasch, uppgiften avser debutålder. Den genomsnittliga debutåldern för hasch är 16,7 år. 10 Uppföljning av resultatet på individnivå

13 arbetet på sektionen diskuteras. Även socialnämnden får information som bygger på statistik från DOK, men enligt Bengt-Erik Eriksson är tyvärr intresset bland politikerna måttligt. Men vi har till exempel lyft det faktum att många till en annan inom Alkohol- och drogsektionen. Men att söka upp klienter ett halvår eller ett år efter avslutade insatser är Bengt-Erik Eriksson är tveksam till: Det är en etiskt svår fråga. Att få ett brev eller telefonsamtal från socialtjänsten när man börjat ett nytt En form av uppföljning är ju att se hur många som kommer tillbaka. Hos oss är det väldigt få. Gör man rätt från början så blir det bra som söker hjälp för alkoholproblem är äldre. Vi har pensionärer som klienter, som druckit mycket hela sitt liv, men när de slutar jobba dricker de varje dag. Och får problem. Målsättningen är att också göra uppföljnings- DOK. Den görs alltid när en klient går från en insats liv med nya relationer det kanske inte är så bra. Dessutom är det svårt att över huvud taget få tag i personerna, det behöver man lägga mycket tid på. En form av uppföljning är ju att se hur många som kommer tillbaka. Hos oss är det väldigt få. Gör man rätt från början så blir det bra, avslutar Bengt-Erik Eriksson. Kontakt Vill du vetar mer kontakta Bengt-Erik Eriksson, Uppföljning av resultatet på individnivå 11

14 Metod för uppföljning av evidensbaserad praktik Nu vet vi vad klienterna får Startsträckan var lång. Men nu är en modell för lokal uppföljning och utvärdering av evidensbaserad praktik i Umeå på god väg. Det vi nu har är en beskrivning av vad klienterna får i öppenvård och heldygnsvård. Nästa steg är att få en bild av resultatet, säger Jan Brännström, på UFFE, Umeå kommuns FoU-enhet. Det var 2008 som Utvecklings- och fältforskningsenheten vid socialtjänsten i Umeå (UFFE) började arbeta med utvecklingen av uppföljningssystemet, Jan Brännström, Umeå som fått arbetsnamnet Loke (Lokal evidens). Både politiker och tjänstemän tyckte det var viktigt att ta reda på hur det går för de klienter som får stöd via Verksamhetsbanken. Det är ett 20-tal verksamheter som erbjuder öppen- och heldygnsvård och som drivs av kommunen, säger Jan Brännström, utvärderare vid UFFE. Av dessa vänder sig sju verksamheter till personer med missbruks- och beroendeproblem. Det gjorde att SKL intresserade sig för projektet, och 2009 utökades det till att bli ett nationellt projekt för att utveckla ett uppföljningssystem för den kommunala missbruks- och beroendevården. Fakta om UFFE UFFE är en forsknings- och utvecklingsenhet vid socialtjänsten i Umeå kommun. UFFE:s uppgift är att medverka till en kunskaps- och kompetenshöjning inom alla områden i socialtjänsten. För att uppnå detta har verksamheten ett nära samarbete med Umeå universitet, främst institutionerna för socialt arbete och psykologi. Förutom att driva egna projekt och genomföra utvärderingar, erbjuder UFFE stöd och handledning till olika projekt för att stimulera lärande och kompetensutveckling. Dokumentationssystemet består av tre delar: Bakgrundsdata, processdata och utfallsdata. I dokumentationen för verksamheterna in uppgifter om vilka personer som kommer till dem, vilka insatser de får och i vilken omfattning. Verksamheterna själva har utifrån en mall utformat en verksamhetsbeskrivning. Utifrån denna har vi konstruerat en verksamhetsidé för varje 12 Uppföljning av resultatet på individnivå

15 socialtjänsten, men den var för allmänt hållen. Därför har en särskild brukarenkät konstruerats för de berörda verksamheterna. Än så länge fyller verksamheterna i sina uppgifter månadsvis i excel-ark som bearbetas av medarbetarna på UFFE. De måste i det arbetet gå tillbaka till verksamheterna för att validera uppgifterna, det Då skapade vi en styrgrupp med socialchefen och Verksamhetsbankens områdeschefer. Då gick det lättare att få in uppgifterna från verksamheterna verksamhet som innehåller tänkt målgrupp, tänkta insatser och tänkta resultat. Vi vill alltså veta vad de gör för att få en bild av vad klienterna får. Det handlar inte om någon tidsstudie, påpekar Jan Brännström. Det som varit svårt att lösa är hur man ska mäta resultatet av insatserna. Målet är att hitta standardiserade instrument, men det är inte alltid att de som finns passar verksamheterna. Och känner de inte att de har någon nytta av ett instrument så blir det inte använt. I början var det trögt att få in uppgifterna från verksamheterna. Många uppfattade det som att det var UFFE som ville få in informationen att det var ett uppdrag från socialnämnden hade inte gått fram överallt. Då skapade vi en styrgrupp med socialchefen och Verksamhetsbankens områdeschefer. Då gick det lättare att få in uppgifterna från verksamheterna, konstaterar Jan Brännström. Brukarnas erfarenheter följs upp med hjälp av en enkät. Det fanns en generell brukarenkät för hela vill säga pröva att de är rimliga och korrekta. Hela processen tar tid, men förhoppningsvis kan inmatningsjobbet på UFFE elimineras när det finns ett webbaserat datasystem där uppgifterna kan läggas in direkt. Ett sådant är på gång, men det är oklart när det kan börja användas. Trots en trög start och att verksamheterna fått nya arbetsuppgifter med uppföljningssystemet, känner Jan Brännström att det nu är förankrat och efterfrågat. När uppgifterna väl är inlämnade är alla, både medarbetare och politiker, väldigt intresserade att få återkoppling. Några har upptäckt att de inte har så mycket kontakter med klienterna som de trodde. Men det är deras egna siffror och det finns förstås förklaring- Uppföljning av resultatet på individnivå 13

16 Metod för uppföljning av evidensbaserad praktik ar till varför det ser ut som det gör, säger Jan Brännström. Man har också i de sammanställningar som gjorts kunnat se förhållanden som tidigare inte var lika uppenbara. En verksamhet fick till exempel skatta hur fördelningen mellan olika insatstyper såg ut. Därefter mättes de utifrån faktiskt antal timmar som användes. Då visade det sig att upprätthållande insatser var den klart dominerande typen av insats (se diagram). Det gav ett bra underlag för diskussion i verksamheten. Uppgifterna kan ju användas vid verksamhetsplaneringen och de ska även finnas med som underlag i budgetprocessen. Jag hade gärna sett att vi hade fått med mer resultat från verksamheterna, men där är vi inte ännu, säger Jan Brännström och menar att politikerna oftare borde ställa frågan hur går det? i stället för vad gör ni?. Tålamod. Sådant här tar tid. Och glöm inte att återkoppla resultatet och glöm inte heller att det behövs människor som kan göra det. Så här i sluttampen av det treåriga projektet är det särskilt en egenskap som Jan Brännström menar är nödvändig i det här arbetet: Tålamod. Sådant här tar tid. Och glöm inte att återkoppla resultatet och glöm inte heller att det behövs människor som kan göra det. Diagram Typ av insats 2009 Antal timmar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utvecklande insatser Upprätthållande insatser Återerövrande insatser Kompensatoriska insatser En verksamhet arbetar med fyra olika insatstyper kompensatoriska (göra saker åt klienten på grund av att klienten saknar förmåga eller kunskaper), upprätthållande (stötta och göra saker tillsammans med klienten utifrån klientens befintliga kunskap och förmåga. I det här skeendet handlar det om saker som klienten brukar göra för att ha en fungerande vardag), återerövrande (stötta klienten till att återuppta/återerövra områden. Områden som klienten tidigare i livet klarat av och som kan ge klienten ökad livskvalitet) och utvecklande (stötta klienten i att utforska, utveckla nya områden och färdigheter utifrån klientens målbild). Under 2009 mättes hur dessa insatser fördelades utifrån antal insatstimmar. Januari och februari skattade personalen hur fördelningen såg ut och under resterande månader under året dokumenterades vilka insatser som faktiskt användes. Som framkommer av dokumentationen så är upprätthållande insatser den dominerande typen av insats. 14 Uppföljning av resultatet på individnivå

17 Diagram Resultat ORS allmänt, mellan tillfälle 1 och kvinnor (n=15) män (n=24) Denna verksamhet använder Outcome Rating Scale (ORS) var sjätte månad för att mäta förändring. Instrumentet innehåller fyra skattningsfrågor om livet i allmänhet, personligt välbefinnande, familj och andra nära relationer samt skola, arbete och vänner. Här illustreras förändringen totalt i antal skalsteg för olika individer, fördelat på kön, mellan första och andra skattningstillfället för den första frågan, om livet i allmänhet. 0 är ingen förändring, + är positiv förändring, och är negativ förändring. Bilden visar att kvinnorna har en mer positiv förändring under denna tidsperiod jämfört med männen. Detta resultat kvarstår även efter kontroll för ingångsvärden och takeffekt. Kontakt Vill du veta mer om projektet i Umeå? Kontakta Jan Brännström, Uppföljning av resultatet på individnivå 15

18

19

20 UIV i Göteborg Uppföljning av vården ur brukarens perspektiv Förändrade vistelsen på behandlingshemmet något för Lennart? Har Agnetas förutsättningar att hantera sitt missbruk förbättrats efter 12-stegsprogrammet? Det är svar på sådana frågor, om resultatet av en insats sett ur klientens perspektiv, som verktyget UIV ger. UIV står för Uppföljning av Insatser för Vuxna och är ett nytt verktyg för uppföljning av missbrukarvård. Det har utvecklats i Göteborgs Stad och började Marco Fredin, Göteborgs Stad användas hösten I dagsläget används det av 115 handläggare inom kommunens missbrukarvård. Bakgrunden till uppföljningsinstrumentet är en kartläggning av hur missbrukarvården fungerar i Göteborg som gjordes av Marco Fredin, planeringsledare på Stadskansliet, under Kartläggningen ledde i sin tur fram till frågan vad insatserna leder till för brukarna. Vi, och politikerna, ville veta vad vi får för de mer än 500 miljoner kronor som läggs på köpt vård och sociala boenden varje år. Vi vet att vi får väldigt många vårddagar, men vad har vården betytt för klienterna? Vilken påverkan har insatserna i deras liv? Politikerna har dessutom slagit fast att insatserna inom missbrukarvården ska vara evidensbaserade och att resultaten ska kunna följas upp ur ett brukarperspektiv. Man har också beslutat att de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården ska gälla i staden. I stadsdelen Tynnered fanns ett uppföljningssystem för att bedöma hur behandlingshemmen fungerar. Det blev grunden till UIV som utvecklades tillsammans med externa konsulter i rekordfart, kan man nog säga. I maj 2009 fanns ett program och hösten 2009 gjordes de första uppföljningarna. De insatser som följs upp ska vara baserade på biståndsbeslut och ha pågått minst en vecka. Verktyget är datorbaserat så att man kan fylla i svaren direkt, men det går förstås också att skriva ut frågeformulären på papper och ta dem med till exempelvis boendet eller institutionen där klienten finns. Utvärderingen görs tillsammans med klienten, men handläggaren kan även fylla i utvärderingen själv, baserat på det handläggaren vet är 18 Uppföljning av resultatet på individnivå

21 Fakta om UIV Uppföljning av Insatser för Vuxna, UIV, innehåller fyra frågeområden och sammanlagt 40 frågor och görs när det fattats ett biståndsbeslut och när insatsen varat i mer än sju dagar. Frågorna besvaras tillsammans med klienten (med undantag av de fem sista frågorna) i samband med att insatsen avslutas. Bakgrundsinformationen innehåller frågor om bland annat kön, ålder, typ av vård, missbruk, inom vilka livsområden det finns förändringsbehov och typ av insats. Därefter ställs frågor om det har skett någon förändring vid avslutad insats, till exempel vad gäller missbruket, relation till familjen, boende, ekonomi och fysisk hälsa, som ger en bild av om insatsen har förändrat klientens förutsättningar att hantera sina problem. Klienterna får också skatta hur nöjda eller missnöjda de är med insatsen, bland annat med bemötande och vårdgivarens förmåga att motivera till att behandlingen fullföljs. klientens uppfattning. Det finns ju ett terapeutiskt värde i att sitta ner med klienten och gå igenom fråga för fråga och reflektera över det man varit med om, påpekar Marco Fredin. Förutom grundläggande frågor om klienten och den vård som han eller hon har genomgått, får klienten själv skatta vilka effekter insatserna haft på olika livsområden, som i stora drag är samma som finns i till exempel ASI 1 och DOK 2. Skattningen i UIV handlar om ifall förutsättningarna för att hantera de svårigheter som gjorde att klienten fick insatsen har förändrats vilken nytta han eller hon har haft av vården. Vi pratar inte om problem utan om klientens behov av förändring och hur det har blivit tillgodosett Vi pratar inte om problem utan om klientens behov av förändring och hur det har blivit tillgodosett, betonar Marco Fredin. Slutligen får klienten även skatta hur vårdgivaren har utfört insatserna, vilken kvalitet det var på tjänsten. De frågorna handlar bland annat om bemötande, förmåga att motivera klienten och om man arbetat enligt intentionerna i vårdplanen. Hittills (oktober 2009 september 2010) har 192 uppföljningar gjorts med hjälp av UIV. När antalet närmar sig 700 finns ett tillräckligt stort material för att göra mönsteranalyser, enligt forskare som granskat verktyget. På sikt kan materialet bli en bra källa för forskarna. Det är inte knutet till någon person eller någon akt. Den kopplingen kan endast den enskilda handläggaren göra genom att till exempel 1 ASI, Addiction Severity Index, är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning i missbruks- och beroendevård. 2 DOK är ett dokumentationssystem som används inom missbrukarvården för att mäta faktorer som har relevans för drogmissbruk. Uppföljning av resultatet på individnivå 19

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning ASI-manualen Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Du får gärna citera s texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

FoU Nordost. Uppföljning och utvärdering av användning av ASI inom socialtjänstens missbruksenheter i nordostkommunerna i Stockholms län

FoU Nordost. Uppföljning och utvärdering av användning av ASI inom socialtjänstens missbruksenheter i nordostkommunerna i Stockholms län FoU Nordost Uppföljning och utvärdering av användning av ASI inom socialtjänstens missbruksenheter i nordostkommunerna i Stockholms län Lisa Skogens FoU-rapport 18/2011 Inledning... 3 Disposition... 3

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ASI som kunskapskälla

ASI som kunskapskälla UFFE Meddelande nr 1/2007 ASI som kunskapskälla En beskrivning av vuxna personer med missbruksproblematik som kommer till Umeå socialtjänst och har genomgått ASIintervju. Jan Brännström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 IMPLEMENTERING AV ASI (ADDICTION SEVERETY INDEX) INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN FoU- M E DDEL ANDE 2011 :1 SKARAB ORGS KO M M U N AL FÖRBUN D FoU Sammanfattning

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar

Riktlinjeprojektet i Nordväst. - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar Utvärderingsrapport juni 2009 2 3 Förord I nordvästregionen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer Nationella Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING TJÖRN 2-3 Juni 2009 R I S GIR Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland Av: Alf Midholm & Kia Benroth Göteborgs Implementering av Riktlinjer KOMPETENSSTÖDJARUTBILDNING

Läs mer

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Utvärderingsrapport augusti 2009 2 Innehållsförteckning Förord 5 1. Inledning/bakgrund 7 2. Syfte 7 3. Metod och genomförande

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner

Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner Artikel MARIA ABRAHAMSON KALLE TRYGGVESSON Socialtjänstens användning av standardiserade klientbedömningsinstrument ASI som retorik och praktik i två svenska kommuner artikeln studeras hur ASI-intervjun

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer