VERKSAMHETSPLAN. för FoU i Sörmland 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN. för FoU i Sörmland 2015"

Transkript

1

2 VERKSAMHETSPLAN för FoU i Sörmland 2015 FoU i Sörmland, Drottninggatan 16 B, Eskilstuna

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Verksamhetens uppdrag 3 3. Organisation Förändringar under planperioden 3 4. Läshänvisning 4 5. Medborgarperspektivet Övergripande mål: Brukarens perspektiv är synliggjort i verksamhetsutveckling 4 6. Personalperspektivet Övergripande mål: Kompetenta och engagerade medarbetare på FoUiS 6 7. Process- och förnyelseperspektivet Övergripande mål: FoUiS är en trovärdig samarbetspartner till kommuner och landsting och fungerar som en bro mellan nationell och lokal nivå när det gäller kunskapsutveckling Övergripande mål: FoUiS bidrar till en vardagsnära kunskapsutveckling i socialtjänst och hälso- och sjukvård Övergripande mål: I de verksamheter som ingår i FoUiS ansvarsområde finns ett långsiktigt förbättringsarbete baserat på en evidensbaserad praktik (EBP) och på evidens från forskning, praktik och brukar/patienterfarenheter Miljöperspektivet 15 Övergripande mål: FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen på miljön Ekonomiperspektivet Övergripande mål: Balanserad ekonomi under Bilaga 1: Aktivitetsplan 17 FoU i Sörmland 2

4 1. Inledning Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och landsting. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper och är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Verksamheten ingår i uppbyggandet av att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälsooch sjukvården i Sörmland. Det omfattar målgruppen barn och unga, personer med funktionshinder, äldre människor, personer med missbruk och beroende, anhörigvårdare samt brottsoffer och deras anhöriga. 2. Verksamhetens uppdrag FoUiS ska stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik (EBP) och bidra till utveckling av hållbar, systematisk och strategisk kunskapsutveckling på olika nivåer. Det innebär att FoUiS ska: Initiera och inspirera till forskning, utvärdering och kunskapsutveckling inom kommuner och landsting. Fungera som en brobyggare mellan forskning och praktik genom att förse socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvården med kunskaps- och metodstöd i deras uppföljnings- och utvärderingsarbete. Bidra med och sprida ny kunskap samt ge stöd utifrån de behov av kunskapsutveckling som finns i kommunerna och Landstinget Sörmland. Stödja verksamheternas arbete med att öka brukar-/ patientinflytande. Stödja sådan samverkan som är väsentlig för att klara det samlade vård- och omsorgsuppdrag i länet samt stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik. Fortsätta utveckla samverkan med olika kunskapsmiljöer, framförallt med Mälardalens högskola. Regelbundet följa upp och utvärdera verksamhetens uppdrag, i syfte att vara en lärande organisation. 3. Organisation Ny huvudman för FoUiS är från 2015 Landstinget Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har från årsskiftet driftsansvar för verksamheten. FoUstyrelsen utövar den praktiska styrningen av FoU-verksamheten. Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoU-styrelsen och ledamöterna väljs på tre års mandat. I FoU-styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp Närvård som socialchefer eller motsvarande från kommunerna, förvaltningschefer samt en närvårdskoordinator från Landstinget Sörmland. I styrelsen ingår även ansvarig för regionalt stöd, akademichef från Mälardalens högskola (MDH), forskningshandledare från FoU-centrum och chef för PRIMUS. FoUiS verksamhet leds av FoU-chefen. Lokaler där verksamheten utgår ifrån finns på Drottninggatan 16B i Eskilstuna och i utrymmen som finns belägna på Nyköpings lasarett. 3.1 Förändringar under planperioden Från årsskiftet har FoUiS ny huvudman, vilket innebär förändringar. Nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård (NSV) är driftsnämnd för FoUiS och deras utvidgade uppdrag med nytt reglemente kommer också att innebära förändringar i FoUiS uppdrag och ansvar. FoU i Sörmland 3

5 För att säkerställa en långsiktig finansiering av regional stödstruktur där FoU i Sörmland är en del har en arbetsgrupp på uppdrag av Länsstyrgruppen utarbetat en plan som kommer att presenteras för Länsstyrgruppen och Nämnden för socialtjänst och vård (NSV). 4. Läshänvisning I Verksamhetsplanen för 2015 används beteckningen brukare för alla personer som är mottagare av tjänster eller ingår i socialtjänstens ansvarsområde eller angränsande hälso- och sjukvård. I indikatorsfältets målvärde anges i vissa fall inget målvärde. Detta gäller främst indikatorer som vid årets slut (vid utgången av 2015) skall vara genomförda och som kan antas inte vara beroende av en insats av varaktig karaktär. Exempel på sådana är utvärderingar av specifika satsningar. Här anges inget utfall av den aktuella indikatorn varken i kvalitet eller kvantitet. I övriga fall anges antal eller andel (i %) för att ange ett kvantitativt målvärde för perioden. Ett kvantitativt målvärde säger i många fall ingenting om kvaliteten. FoUiS strävan är emellertid alltid kvalitativ till sin natur. 5. Medborgarperspektivet FoUiS ska tillsammans med verksamheterna driva utvecklingen mot en patient-/brukarcentrerad och -fokuserad vård och omsorg. Det sker dels genom att graden av brukardelaktighet utvärderas och följs upp, dels genom handledning till verksamheterna och dels genom utbildning till personal. Brukarfokus skall ingå som en del av samtal och diskussioner på olika nivåer, där FoUiS deltar, och vara integrerat i det förhållningssätt som FoUiS förmedlar. FoUiS strävar också efter att tillgängliggöra information på ett brukarvänligt och lättillgängligt sätt samt att inkludera brukare och brukargrupper i processer relaterade till den verksamhet som bedrivs, exempelvis genom brukarorganisationsrepresentation i planeringsgrupper inför utbildningsdagar och liknande. 5.1 Övergripande mål: Brukarens perspektiv är synliggjort i verksamhetsutveckling FoUiS arbete inom område brukarperspektiv inleddes under tidigare år och kommer att vara ett prioriterat område under 2015 och kommande år. En inventering av former för brukarinflytande i länets kommuner och angränsande verksamheter inom landstinget indikerar att området är angeläget och att intresset för att utveckla hållbara formella former och arenor där brukare och brukarrepresentanter kan göra sina röster hörda är stort. I linje med inventeringens resultat inriktas FoUiS arbete på att stödja utveckling av ett systematiskt och strategiskt arbetssätt för att öka brukares och brukarrepresentanters delaktighet och inflytande på individ-, verksamhets- och organisationsnivå. Det innebär att främja kunskapsutveckling och metoder för att öka brukares och brukarrepresentanters möjlighet att reellt påverka levnadsförhållanden, verksamheters utformning och kvalitet samt övergripande värdegrund, mål och policyprogram. Åtagande: Att främja dialogen mellan brukare och personal samt skapa arenor för brukares röster Ett medel i syfte att synliggöra brukarens perspektiv i verksamhetsutvecklingen är att främja dialogen mellan brukare och personal samt att skapa arenor för brukares röster. Genom att FoU i Sörmland 4

6 genomföra slingor och utbilda vägledare i delaktighetsmodellen kommer FoUiS att bidra till en ökad dialog. Arenor för brukares röster skapas bland annat genom aktivt deltagande i forskningsprojekt samt brukardeltagande i planerings- och referensgrupper. Delaktighetsmodellen Delaktighetsmodellen är en metod för att underlätta dialog mellan grupper där det råder maktobalans exempelvis boendepersonal och personer som får stöd i sin bostad. Delaktighetsbaserad uppföljning och utvärdering bidrar till att resurser används rätt och kostnadseffektivt vilket blir alltmer centralt för socialtjänsten och angränsande områden inom landstinget. Antal utbildade vägledare i delaktighetsmodellen Antal genomförda delaktighetsslingor (av FoUiS) Antal genomförda informationstillfällen för chefer kring delaktighetsmodellen Antal referensgrupper med brukarmedverkan kopplade till FoUiS Antal brukargrupper som involverats som medaktörer i forskningsprojekt i samverkan med Uppsala universitet 10 st 3 st 4 st 1 st 2 st Åtagande: Att stödja verksamheternas arbete med att öka brukarinflytande Ett medel i syfte att synliggöra brukarens perspektiv i verksamhetsutvecklingen är att stödja verksamheternas arbete med att öka brukarinflytandet. Det sker genom direktkontakt med personal i samband med olika aktiviteter som genomförs. Ett brukarfokuserat förhållningssätt ingår som en integrerad del i samtliga utbildningar och handledningar som personal och chefer tar del av genom FoUiS. Antal deltagare i forskningscirkel kring inflytande i den sociala barnoch ungdomsvården Andel personal som i uppföljning/enkät anger att delaktighet för barn i den sociala barn- och ungdomsvården har ökat sedan arbete med barns delaktighet inletts. Utvärderingshandledningar av minnesutredningar med brukarperspektiv Studie av unga funktionshindrade och sammanhållen vård 20 st 80 % 6. Personalperspektivet Medarbetarna på FoUiS är en viktig resurs och en förutsättning för verksamheten. Fokus på kompetensförsörjning av personalen och vidareutveckling och regelbunden utvärdering av det interna arbetet är därför centralt i syfte att skapa förutsättningar för en lärande organisation. FoU i Sörmland 5

7 6.2 Övergripande mål: Kompetenta och engagerade medarbetare på FoUiS Frågan om kompetenta och engagerade medarbetare på FoUiS såväl som inom kommunernas och landstingets verksamheter är i hög grad en fråga om organisering av kunskapssökande och - produktion. Det är viktigt att personal har tillgång till evidens som är relevant för den egna verksamheten. För medarbetare på FoUiS är det viktigt dels för att själv på ett strukturerat och reflexivt sätt kunna förhålla sig till det egna arbetet och det givna uppdraget samt till förhållanden i omgivningen och dels för att kunna förmedla kunskapen vidare till verksamheterna. Åtagande: Att genom kunskapsdelning aktivt arbeta med den egna kunskapsutvecklingen I syfte att få kompetenta och engagerade arbetare kommer kunskapsdelning mellan medarbetarna att vara ett fokus under verksamhetsåret. Sedan tidigare hålls arbetsplatsträffar med jämna mellanrum. Under 2015 är kunskapsdelning en återkommande punkt på dagordningen, vilket inbegriper analys, tolkning och återkoppling av utvärdering av egna insatser. Både spontan kunskapsdelning och planerade utbildningstillfällen av föredragskaraktär ges utrymme. Andel APT där kunskapsdelning funnits med på agendan 90 % Antal APT där gruppen problematiserat och diskuterat processen vid genomförande av en insats från FoUiS 4 st Åtagande: Att genom omvärldsbevakning och nätverksskapande aktivt bidra till egen kunskapsutveckling samt skapa arenor för nationell och internationell samverkan I syfte att upprätthålla kompetensen och engagemanget hos medarbetarna uppmuntras omvärldsbevakning och nätverksskapande både enskilt och i mindre grupper. Medverkan i nationella nätverksmöten bidrar till ökad kunskap om vad som sker i motsvarande verksamheter eller inom aktuella målgrupps- eller fokusområden. Medverkan i exempelvis EU-projekt bidrar till internationell samverkan, som kan bidra både till ökad motivation för det egna arbetet och en känsla av sammanhang. Samtidigt som kunskap inhämtas i nationella sammanhang delges även kunskap så att ett kunskapsutbyte blir möjligt. Antal medarbetare som deltagit i FoU Välfärds årliga konferens i Värmland Antal medarbetare som deltagit vid nationella och regionala nätverksmöten 5 st 10 st Åtagande: Att genom egen utbildning aktivt bidra till egen kunskapsutveckling Det finns en tradition bland FoUiS personal att söka kunskap även genom egen utbildning. För att upprätthålla kompetensen i arbetsgruppen uppmuntras till fortsatt utbildning, särskilt inom områden som är särskilt relevanta för verksamheten. FoU i Sörmland 6

8 Antal medarbetare som genomgår handledarutbildning/utbildning i att utbilda vägledare i delaktighetsmodellen Antalet medarbetare som genomför högskole- eller universitetsutbildning utifrån kompetensbehov Antal medarbetare (även tjänstlediga) som utbildar sig på forskarnivå 2 st 2 st 1 st 7. Process- och förnyelseperspektivet I FoUiS uppdrag ingår att leverera verksamhetsstöd, utveckla metoder och utvärdera projekt. FoUiS följer också upp arbetet på valda områden i kommuner och landsting. Uppföljningsarbetet sker på flera nivåer och innebär alltid en återkoppling till verksamheterna i syfte att bidra till deras utvecklings- och förnyelsearbete. Samtidigt pågår ett internt förbättringsarbete för att kvalitetsutveckla de tjänster som FoUiS bidrar med. FoUiS arbetar därför med kvalitetsfrågor och kvalitetsaspekter både internt och externt. Ett viktigt fokus är att genom evidens- och erfarenhetsbaserade metoder och förhållningssätt stärka verksamheter inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård att utveckla. Detta sker bland annat genom stöd till implementering av evidensbaserade metoder, stöd till utveckling av förhållningssätt, särskilt i relation till evidensbaserad praktik, samt stöd till kvalitetsuppföljning och utvärdering av verksamheterna. 7.1 Övergripande mål: FoUiS är en trovärdig samarbetspartner till kommuner och landsting och fungerar som en bro mellan nationell och lokal nivå när det gäller kunskapsutveckling FoUiS samarbetar med en rad olika parter på olika nivåer och kring olika frågor som berör FoUiS verksamhetsområden. Förutom länets kommuner och landsting samarbetar FoUiS med bl.a. Sveriges kommuner och landsting och Mälardalens högskola. Även andra universitet och högskolor utgör samarbetspartners, liksom nationella institut, brukarorganisationer och myndigheter. Åtagande: Att utgöra ett regionalt stöd inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och medverka i implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård I syfte att fungera som en trovärdig samarbetspartner till kommuner och landsting och att fungera som en bro mellan den nationella och den lokala nivån åtar sig FoUiS att utgöra ett regionalt stöd för implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. FoUiS kommer under 2015 att arrangera en rad grundutbildningar för personal, bidra till revideringen av de länsgemensamma riktlinjerna för personer med demenssjukdom, samt arrangera ett länsgemensamt seminarium om nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården. Även utbildningsgrupper för jour- och familjehem kommer att anordnas. De senare enligt det av Socialstyrelsen framtagna utbildningsmaterialet ett hem att växa i. Antal grundutbildningar som genomförts 4 st FoU i Sörmland 7

9 Länsgemensamma riktlinjer för personer med demenssjukdomar skall vara reviderade Länsgemensamt seminarium om nationella riktlinjerna i missbruks- och beroendevård anordnats Antal utbildningsgrupper som anordnas för jour- och familjehem (efter Socialstyrelsens utbildningsmaterial ett hem att växa i ) Överenskommelse kring LoB (Lagen om omhändertagande av berusade personer) 1 st 1 st 3 st 1 st Åtagande: Att skapa arenor där forskare, utvecklare och praktiker kan mötas Genom att skapa arenor där forskare, utvecklare och praktiker möts fungerar FoUiS som en trovärdig samarbetspartner och som en bro mellan olika nivåer avseende kunskapsutveckling. Ett sätt att skapa arenor på är att arrangera inspirationsdagar kring valda teman eller målgrupper. AIM-day AIM-day är en mötesform som utvecklats vid Uppsala Universitet. Dagen är uppbyggd kring konkreta frågeställningar som finns i verksamheterna eller som diskuteras i samhället i övrigt. Varje deltagande organisation anmäler minst en fråga som skickas in i förväg. När frågorna från praktikerna inkommit ges forskare utrymme att anmäla sitt intresse för de frågor som kommit in. Forskarna prioriterar sedan bland de inkomna frågorna. FoUiS utgår från de val som gjorts och matchar varje fråga med rätt akademisk kompetens. Diskussionsgrupper kring de valda frågorna balanseras mot frågor som kan väljas att diskuteras i stor sal för att skapa ett fungerande schema för den aktuella dagen. Dagen planeras under 2015 och genomförs Social barn- och ungdomsvård En mötesplats mellan forskning och praktik skapas genom att FoUiS bjuder in till forskningscirklar. Valt tema för dessa under 2015 är barns delaktighet och forskningscirklarna vänder sig till socialsekreterare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Äldre Flera nätverks- och samarbetsgrupper finns inom äldreområdet där utvecklare och praktiker möts. Bland dessa kan nämnas nutritionsrådet, palliativa rådet och samarbetsgruppen kring demensfrågor. Ett riktat arbete mot vårdcentralerna gällande fallpreventionsarbete ingår också i detta åtagande. Antal anordnade inspirationsdagar Antal personer (socialsekreterare) som deltagit i forskningscirkel (20 st) kring barns delaktighet AIM-day planerats under 2015 Antal möten med nutritionsrådet, palliativa rådet, samt samarbetsgruppen för demensfrågor Antal vårdcentraler som nåtts av information angående 4 st 20 st 1 st 6 st 15 st FoU i Sörmland 8

10 fallpreventionsarbete Åtagande: Att skapa arenor där olika intresseområden och kunskapsfält kan mötas FoUiS bidrar till kunskapsutvecklingen samtidigt som verksamheten utgör en trovärdig samarbetspartner genom att skapa arenor där olika intresseområden och kunskapsfält möts. Detta sker under 2015 i praktiken, exempelvis genom uppföljningsdagar för samverkan mellan barn och vuxenenheter inom missbruksområdet, genom ett samverkansprojekt som genomförs tillsammans med NSPH, kommunerna och psykiatrin, genom utvärdering och vidare samarbete kring kultur på recept (som är ett projekt där brukare med någon form av långvarig ohälsa erbjuds möjlighet att delta i konstnärliga, musikaliska och litterära aktiviteter av olika slag) där kultursektorn och hälso- och sjukvården möts på ett nytt sätt. Innovation Under 2013/2014 utvecklades KINVO-modellen, en modell som stimulerar innovation inom vård och omsorg inom ramen för projektet Innovationslust i Sörmland- möjlighet för individ, verksamhet och samhälle. Följeforskning bedrivs i samarbete med Mälardalens högskola kring modellen och rapport presenteras Under 2015 fortsätter projektet och fortsätter stödja verksamheter att implementera KINVO-modellen. Verksamheter som börjat med KINVO är Hjälpmedelscentralen, Vårdcentralen Flen och två hemtjänstverksamheter Eskilstuna kommun. I Katrineholms kommun, där modellen har sitt ursprung, ska den implementeras inom alla vård och omsorgsverksamheter med start Ytterligare verksamheter i kommuner och landsting kommer att ges möjlighet att implementera KINVO-modellen under Under 2015 planeras hur testbädd/testmiljö kan utvecklas för vård och omsorg i länet. Antal anordnade nätverksträffar (på regional nivå) Antal kommuner där uppföljningsdagar för samverkan mellan barn och vuxenenheter inom missbruksområdet erbjudits Samverkansprojekt mellan representanter från NSPH, kommunerna och psykiatrin Följeforskningsrapport om KINVO-modellen Andel som anger att KINVO-modellen bidrar till värde i de aktuella verksamheterna Antal enheter i Katrineholms kommun som använder KINVO-modellen Planera testbädd- testmiljö för vård och omsorg Fokusgruppsanalys av pilotprojektet kultur på recept 4 st 3 st 1 st 90 % Åtagande: Att öka kännedomen om FoUiS bland medborgarna i regionen och erbjuda tydlig information om vad FoUiS står för och vilka aktiviteter som erbjuds samt sprida information om FoUiS projekt nationellt I syfte att stärka FoUiS varumärke som en trovärdig samarbetspartner ska FoUiS öka kännedomen om den verksamhet som bedrivs både på lokalplanet, regionalt och nationellt. Ett medel är att FoU i Sörmland 9

11 genom FoU-dialog öka kommunikationen mellan kommunernas socialtjänst och FoUiS. På nationell nivå ska kunskap om FoUiS och valda projekt spridas genom rapportering vid konferenser. Antal besökare på hemsidan Antal medlemmar i FoUiS Facebookgrupp Antal projekt eller aktiviteter som fått medial uppmärksamhet Antal FoU-dialoger som genomförts i länet Rapportering vid nationell konferens 300 st 3 st 9 st 4 st 7.2 Övergripande mål: FoUiS bidrar till en vardagsnära kunskapsutveckling i socialtjänst och hälso- och sjukvård Åtagande: Att sprida riktad kunskap till specifika målgrupper inom kommun och landsting samt att samverka kring valda frågor Social barn- och ungdomsvård FoUiS arbetar både på bred bas och med specifika frågor. När det gäller de specifika frågor inom den sociala barn- och ungdomsvården är en specifik fråga att nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning skall få en god introduktion. FoUiS strävar därför efter att ge utbildningar som motsvarar verksamheternas behov. Här sker en samverkan mellan BoUuppdraget och den statliga kompetenssatsningen inom detta område. FoUiS medverkar därför t.ex. under introduktionsåret för nyanställda, vilken inledningsvis sker som ett försök. Barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården FoUiS ska fortsätta att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården för att barn i utsatta familjer ska erbjudas ändamålsenligt stöd och deras föräldrar få stöd i föräldraskapet samt även fortsätta att stimulera samverkan mellan barn- och vuxenenheter. Antal grundutbildningar för jour- och familjehem Antal kommuner där uppföljningsdagar för förstärkt barn- och föräldraperspektiv samt samverkan mellan barn- och vuxenenheter (missbruksområdet) erbjuds Antal kommuner som fått information om föräldrastödssatsningen Antal genomförda utbildningstillfällen för läkare och verksamhetsnära chefer om placerade barns rätt till tand-/läkarundersökning i samband med placering Andel placerade barn som bedöms ha behov av BBIC (barns behov i centrum) läkarundersökning/tandbedömning och som undersöks i samband med placering Medverkan under introduktionsår för nyanställda 3 st 3 st 9 st 4 st 100 % FoU i Sörmland 10

12 Åtagande: Att stödja och bidra till tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan FoUiS bidrar till en vardagsnära kunskapsutveckling i socialtjänst och hälso- och sjukvård genom att stödja tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan. Detta sker bland annat genom två utvärderingsprojekt. En utvärdering av samarbete mellan socialtjänst och beroendevård för att utveckla hjälpen till unga missbrukare och en utvärdering av närstående barn till patienter i palliativ vård. Studenter behöver ha kännedom om hur verksamheterna fungerar i praktiken för att lättare komma in i vardagsarbetet. FoUiS bidrar med aktuell kunskap om viktiga aspekter av det vardagsnära förbättrings- och kvalitetsarbetet. Information om kvalitetsregister kopplas ihop med studenternas sista verksamhetsförlagda utbildning och kursen om förbättringsarbete. FoUiS har omfattande kunskap om arbetet med kvalitetsregister såsom det utförs på enheter inom vård och omsorg Antal genomförda informationstillfällen riktade mot studenter Utvärdering av samarbete mellan socialtjänst och beroendevård för att utveckla hjälpen till unga missbrukare Utvärdering av närstående barn till patienter i palliativ vård 2 st 7.3 Övergripande mål: I de verksamheter som ingår i FoUiS ansvarsområde finns ett långsiktigt förbättringsarbete baserat på en evidensbaserad praktik (EBP) och på evidens från forskning, praktik och brukar/patienterfarenheter En evidensbaserad praktik (EBP) uppstår när vetenskaplig kunskap integreras med brukarens/patientens erfarenheter och den professionelles kompetens. Ingen av de tre kunskapskällorna är viktigare än de andra de kompletterar varandra. FoUiS stödjer socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i Sörmland i utvecklingen av EBP, bland annat genom kunskaps- och metodstöd, handledning och utbildning, samt arenor för reflektion och samverkan. EBP förutsätter kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. FoU i Sörmland 11

13 Åtagande: Att arbeta för ett långsiktigt förbättringsarbete genom att bidra till ett reflektivt tänkande i kommuner och landsting FoUiS bidrar till ett reflektivt tänkande i kommuner och landsting och bidrar på så sätt till ett långsiktigt förbättringsarbete vilket baseras på en evidensbaserad praktik (EBP) och på evidens från forskning, praktik och brukar-/patienterfarenheter. I praktiken genomförs detta genom publicering av rapporter, undersökningar och utvärderingar, t.ex. av barnfetman i länet och av effekten av suicidpreventions-satsningen. Samtal och diskussioner kring öppna jämförelser samt spridning av KINVO-modellen bidrar alla till ett reflektivt tänkande i verksamheter inom FoUiS ansvarsområde. Den nationella satsningen på att öka användningen av Kvalitetsregister i vård och omsorg är ett led i att kvalitetssäkra en bättre och mer jämlik vård och omsorg. Kvalitetsregister med data, som verksamheterna kan hämta ut, är en tillgång för chefer och ledare i arbetet med att analysera, tolka och återkoppla resultaten till verksamheterna. FoUiS kan vara ett stöd för chefer och ledare i det systematiska förbättringsarbetet, genom att bistå med utbildning, handledning och stöd i återkoppling av resultat, så att det blir en del av verksamhetens kultur. Länsgemensam kvalitetsuppföljning för 2014 är sammanställd Antal workshops kring förbättringsarbete utgående från verksamhetens resultat. Antal publicerade rapporter Undersökning av barnfetman i länet Undersökning om effekten av suicidpreventionssatsningen Antal träffar för diskussion och analys av resultaten från öppna jämförelser Antal enheter som använder KINVO-modellen 10 st 2 st 1 st 1 st 4 st 8 st Åtagande: Att förmedla ett systematiskt förhållningssätt till kunskapsutveckling i kontakten med kommuner och landsting och att sprida kunskaper och erfarenheter mellan verksamheter och inom och mellan kommuner och landsting Ett systematiskt förhållningssätt till kunskapsutveckling kan förmedlas på många sätt. Ett sätt är utbildningssatsningar i valda förhållningssätt, metoder eller inom valda kunskapsområden. Ett annat sätt är att bereda utrymme för diskussionstillfällen exempelvis i form av seminarier. Missbruks- och beroendevården Utbildningssatsningen under 2015 som berör missbruks- och beroendevården kommer att ske enligt en utarbetad kompetensstrategi. Förslaget till denna och till organisering av metodutbildningar och nationell baskurs för 2015 har utarbetats efter inhämtande av synpunkter från de metodutbildare som finns och efter genomförd behovsinventering hos länets kommuner. Utbildningar som planeras under 2015 är; Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende Addiction Severity Index (ASI) FoU i Sörmland 12

14 Haschavvänjningsprogrammet (HAP) Motiverande samtal (MI) Återfallsprevention (ÅP) Social barn- och ungdomsvården Systematisk uppföljning av insatser på individ- och verksamhetsnivå är möjlig genom ett gott ITstöd. FoUiS vill genom olika uppdrag delta i det nationella utvecklingsarbetet om systematisk uppföljning för att öka verksamheternas möjlighet till: Äldre Att ha tillgång till nationell krav-specifikation i upphandling av IT-stöd verksamhetsuppföljning på både individ- och aggregerad nivå. Systematisk uppföljning av arbetet med de mest sjuka äldre underlättas av att mycket av arbetet finns registrerat i olika kvalitetsregister. FoUiS deltar aktivt i såväl det lokala som regionala arbetet med förbättringsarbete baserat på analys av resultat i kvalitetsregister. ÄBIC/ICF (Äldres behov i centrum/international Classification of Functions) FoUiS deltar i arbetet med att implementera nya metoder som ÄBIC genom att bereda utrymme för diskussionstillfällen för personalen exempelvis i form av seminarier eller nätverksträffar. Välfärdsteknologi Ett åtagande inom område välfärdsteknologi och e-hälsa är att sprida kunskap och kännedom om e-hälsa och välfärdsteknologi från regionalt, nationellt och internationell perspektiv i kommuner och landsting. Ett annat åtagande är att genomföra projekt inom området med ett tydligt brukar- /patientperspektiv samt anhörig-och personalperspektiv där dessa medverkar aktivt. Att planera och utveckla en visningsmiljö för e-hälsa och välfärdsteknologi finns också med. De projekt som genomförs inom området ska utvärderas för kunskap och spridning. Öppna jämförelser Öppna jämförelser integreras i de utvecklingsområden som ingår i FoUiS uppdrag och lyfts fram inom social barn- och ungdomsvård, funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt äldre. Antal certifierade utbildare i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Antal nätverksträffar inom BPSD, ÄBIC (äldres behov i centrum), demens och ICF (International Classification of functioning) Antal som genomgått utbildning i nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende Antal utbildningstillfällen i ASI (Addiction Severity Index) Antal utbildningstillfällen i MI (Motiverande samtal) Antal utbildningstillfällen i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) Antal utbildningstillfällen i ÅP (Återfallsprevention) 4 st 150 st 1 st 2 st 1 st 1 st FoU i Sörmland 13

15 Antal personer inom den sociala barn- och ungdomsvården som erhållit handledning vid minst tre tillfällen Internationellt möte inom ramen för projektet VictoryaHome Antal genomförda seminarier och workshop inom ramen för Välfärdsteknologi och e-hälsa Antal träffar för diskussion och analys av resultaten från öppna jämförelser (ÖJ) 5 st 1 st/område 6 st 2 st/verksamhet som lämnar uppgifter Åtagande: Att sprida forskningsresultat och ett vetenskapligt förhållningssätt i syfte att bidra till kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik Forskningsresultat sprids dels genom Socialtjänstbiblioteket, handledning gällande dokumentation, stöd till utveckling av lokala planer för arbete med litteratursökning och handledning i evidensbaserad praktik (EBP). Socialtjänstbiblioteket FoU i Sörmland har av Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland, fått i uppdrag att för åren teckna abonnemangsavtal med Inera för att ge anställda inom länets samtliga kommuner tillgång till ett socialtjänstbibliotek. I samband med detta har FoUiS initierat ett länsövergripande nätverk med representanter från respektive kommun i syfte att sprida och utbyta kunskaper och erfarenheter. Under 2015 fortgår FoUiS arbete med att stödja utveckling av strategier för organisation av kunskapssökande inom länets kommuner. FoUiS främjar även kommunernas kunskapsproduktion genom att stödja det lokala arbetet med att utveckla kunskap och system för uppföljning och utvärdering. Rätt använda resurser är centralt för kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten. Utbildningar, seminarier, workshops och utvärderingsverkstäder är aktiviteter som erbjuds via FoUiS. Antal artiklar inskickade för publicering Antal personal som erhållit handledning vid utvärderingar och uppföljningar Antal personal som deltagit i utvärderingsverkstad Antal kommuner som erhållit handledning i EBP Handledning av dokumentation av utvärdering inom demensområdet Antal träffar för Socialtjänstbibliotekets kontaktpersoner Antal kommuner där socialtjänstbiblioteket finns tillgängligt på kommuners intranät Antalet sökningar på Socialtjänstbiblioteket ökat 30 % Antal kommer med en skriftlig plan för arbete med litteratursökning och -granskning Antal kommuner med kontaktperson/-er inom hela socialtjänstens ansvarsområden Antal kommuner med ledningsgrupp för information och 4 st 10 st 4 st 2 st 9 st 9 st 9 st 4 st FoU i Sörmland 14

16 litteratursökning samt granskning. 8. Miljöperspektivet Övergripande mål: FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen på miljön Åtagande: Vid resor strävar FoU i Sörmland efter att i så hög grad som möjligt välja ett miljövänligt alternativ. Vi väljer i första hand tåg, i andra hand buss och i tredje hand miljöbil vanlig bil används när de tidigare alternativen inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara. Flyg används endast vid väldigt långa resor, när det av något skäl inte går att ta tåget. Vi har en personalcykel som vi använder inom Eskilstuna. Vid konsumtion strävar FoUiS efter att konsumera med miljötänk genom: Övrigt Att minimera pappersförbrukningen, genom att exempelvis skriva ut på båda sidor och läsa direkt på skärmen, när det fungerar. Att i första hand köpa ekologiska varor, exempelvis mjölk och kaffe. Sopsortering av förpackningar, andra förbrukningsvaror och organiskt avfall. Vi släcker lampor när vi inte är på kontoret. Pappersförbrukning Öka andelen resor med tåg FoU i Sörmland 15

17 9. Ekonomiperspektivet 9.1 Övergripande mål: Verksamheten uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar Åtagande: En plan för en ekonomi i balans som är långsiktig ekonomisk hållbar utarbetas under 2015 Ekonomiska förutsättningar FOUiS finansieras sedan drygt sex år tillbaka via medlemsavgifter från länets tio huvudmän. Medlemsavgiften baseras på respektive huvudmans invånarantal med tio kronor per invånare, varav sex kronor per invånare från kommunerna och fyra kronor per invånare från landstinget. Nämnda finansiering innebär intäkter för verksamheten på 2,7 mnkr. Mellan åren har verksamheten utöver ovan årligen erhållit ytterligare intäkter via de statsbidrag som utgått till länen i syfte att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänstens och berörda delar av hälso- och sjukvården. Nämnda statsbidrag utgjorde 2014 drygt 9,8 mnkr. SKL har i början av februari 2015 slutgiltigt meddelat, att det nationella stöd som kan komma att utbetalas till Sörmland under 2015 för fortsatt utvecklingsarbete inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård kommer att uppgå till knappt 2,2 mnkr. Regionförbundets styrelse fattade under hösten 2014 beslut om att för 2015 tillskjuta 2 mnkr. Detta i syfte att skapa förutsättningar för huvudmännen att under 2015 bereda och fatta beslut om omfattning och långsiktig finansiering av den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling och samverkan samt för vård och omsorgscollege. Av budgeterad resultaträkning framgår att åtgärder krävs för att uppfylla målet om en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. De intäkter som utgörs av statsbidrag samt bidrag från Regionförbundet är ettåriga och därmed kortsiktiga. Verksamheten har genom återstående medel från 2014 och tidigare, ett eget balanserat kapital om 14,1 mnkr. Merparten av summan, 10,7 mnkr, är bundet i åtaganden knutna till specialdestinerade statbidrag. Dessa åtaganden måste genomföras och återrapporteras. Endast de återstående 3,4 mnkr, som avser FoU Sörmlands administration, är sådana medel som är möjliga att fritt förfoga över. Med beräknade intäkter för 2015 och med ianspråktagande av det egna kapitalet beräknas verksamheten kunna uppfylla bundna åtaganden tom I den situationen att ytterligare finansiering från huvudmännen inte bedöms möjlig behöver kraftfulla insatser vidtas under 2015 för att skapa en ekonomi i balans. FoU i Sörmland 16

18 BUDGETERAD RESULTATRÄKNING 2015 FOU i SÖRMLAND Nedan presenteras den budgeterade resultaträkningen för kr Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Regionförbundet Sörmland Statsbidrag S:a verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader S:a verksamhetens kostnader Resultat Medlemsavgifterna är här räknade i 2014 års nivå. Faktureringen som tidigare skötts av Regionförbundet, kommer nu landstinget att ta ansvar för. På intäktssidan finns också bidraget från Regionförbundet Sörmland, vilket är av engångskaraktär och upphör från och med Av de 2 mnkr som Regionförbundet fattat beslut om att finansiera 2015 är 0,5 mnkr reserverade för vård och omsorgscollege och är därför exkluderat i resultaträkningen ovan. Slutligen finns det, till 2,2 mnkr reducerade statbidraget. Även detta är ett engångsbidrag. Personalkostnaderna avser såväl den fast anställda personalen som de projektanställda. De fast anställda är sex stycken och motsvarar en kostnad på 4,4 mnkr. Resterande 2,2 mnkr avser de tre projektanställda. Övriga kostnader avser kostnader för tjänsteköp, stimulansmedel (bidrag till kommunerna och landstinget), konferenser och seminarier inklusive föreläsare, resekostnader samt administrativa kostnader såsom tele, data, kontorsmateriel mm. FoU i Sörmland 17

19 Bilaga 1: Aktivitetsplan Medborgarperspektivet Åtagande Aktivitet Att främja dialogen mellan brukare och personal samt skapa arenor för brukares röster Antal utbildade vägledare i delaktighetsmodellen Antal genomförda delaktighetsslingor (av FoUiS) Antal genomförda informationstillfällen för chefer kring delaktighetsmodellen Antal referensgrupper med brukarmedverkan kopplade till FoUiS Implementera delaktighetsmodellen i länet Skapa referensgrupper med brukarmedverkan inom FoUiS olika ansvarsområden Formulera ett tydligt syfte för referensgrupperna som är knutna till FoUiS Handleda kommunal personal vid utvärderingar ur ett brukarperspektiv Antal brukargrupper som involverats som medaktörer i forskningsprojekt i samverkan med Uppsala universitet Skriftligt dokumentera och publicera resultat från kartläggning av socialnämndspolitikers informationskanaler Medverka i ANP:s (Arbetsgrupp Norra Psykiatri) diskussion kring individers och brukar- och anhörigorganisationers inflytande Involvera brukargrupper som medaktörer i forskningsprojekt Participatory Research i samverkan med Uppsala Universitet Att stödja verksamheternas arbete med att öka brukarinflytande Antal deltagare i forskningscirkel kring inflytande i den sociala barn- och ungdomsvården Andel personal som i uppföljning/enkät anger att delaktighet för barn i den sociala barn- och ungdomsvården har ökat sedan arbete med barns delaktighet inletts. Bidra till att skapa förutsättningar för ett övergripande nätverk av brukare och brukarorganisationer i länet inom missbruks- och beroendeområdet med syfte att stimulera brukarmedverkan i länets kommuner och i landstinget. Genomföra forskningscirkel kring barns delaktighet i den sociala barnoch ungdomsvården Utvärderingshandledningar av minnesutredningar med brukarperspektiv Följa upp/genomföra en utvärdering av barns delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården via enkät till personal i Flens kommun Studie av unga funktionshindrade och sammanhållen vård Kartlägga unga funktionshindrades vårdkedja före och efter inträde i projekt kring sammanhållen vård med en kontrollgrupp som inte deltagit i projektet. Utveckla modell för att följa upp barn och ungas delaktighet vid samordnad individuell planering inom funktionshinderverksamheterna. FoU i Sörmland 1

20 Personalperspektivet Åtagande Aktivitet Att genom kunskapsdelning aktivt arbeta med den egna kunskapsutvecklingen Andel APT där kunskapsdelning funnits med på agendan Antal APT där gruppen problematiserat och diskuterat processen vid genomförande av en insats från FoUiS Fortbildning av FoUiS medarbetare genom kunskapsdelning i samband med APT, ½-dags utbildning i litteratursökning och granskning Att på APT utveckla teamarbetet genom att lyfta frågor som bidrar till organisationens lärande och utveckling Att genom omvärldsbevakning och nätverksskapande aktivt bidra till egen kunskapsutveckling samt skapa arenor för nationell samverkan Antal medarbetare som deltagit i FoU Välfärds årliga konferens i Värmland Antal medarbetare som deltagit vid nationella och regionala nätverksmöten Delta i relevanta nätverksmöten och konferenser på regionala och nationella möten Delta i nationella träffar arrangerade av SKL Bevaka revidering av regionala och lokala överenskommelser Genomföra en FoU-dialog och träffa medarbetare och chefer i kommunerna Delta i ett nätverkssamarbete med Örebro, Västmanland och Uppsala Delta i nätverksmöte för utvärderingsverkstäder Delta i nätverksmöte för FoU verksamheter inom funktionshinderområdet Att genom egen utbildning aktivt bidra till egen kunskapsutveckling Antal medarbetare som genomgår handledarutbildning/utbildning i att utbilda vägledare i delaktighetsmodellen Antal medarbetare (tjänstlediga) som utbildar sig på forskarnivå Medarbetare genomgår utbildning i att utbilda vägledare i delaktighetsmodellen Medarbetare genomgår egen högskole-/universitetsutbildning på vald utbildningsnivå Antal medarbetare som går högskole-/ universitetsutbildningar FoU i Sörmland 2

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT FoU I SÖRMLAND 2014 FoU i Sörmland, Drottninggatan 16 B, 632 20 Eskilstuna www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se, 016 541 40 30 Innehåll 1. Inledning... 3 2.1 Övergripande

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland

Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland Bakgrund. Sörmland har kommit långt i arbetet med att utforma en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga

vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) 1 bilaga Utdrag Protokoll II:4 vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8764/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut

vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) 1 bilaga Regeringens beslut Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2010-06-17 S2009/4028/ST (delvis) Socialdepartementet Bemyndigande att underteckna en överenskommelse 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen bemyndigar äldre- och

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Katja Kamila 2013-03-30

Katja Kamila 2013-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2013-03-30 Checklista inför beslut, BP2 Ja Nej Är effektmålen mätbara och tidsatta? Finns det en beskrivning hur effektmålen skall

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Återrapportering till Sveriges Kommuner och Landsting av vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2014

Återrapportering till Sveriges Kommuner och Landsting av vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2014 Återrapportering till Sveriges Kommuner och Landsting av vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2014 Innehåll Inledning...3 Återrapportering om den regionala

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014 Utdrag Protokoll II:4 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8804/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer