46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse"

Transkript

1 46 / Programförslag / Bredgatan 1:1 En varierad bebyggelse När man rör sig längs med Bredgatanområdet upplever man bebyggelsens variation och hur den öppnar upp sig mot det blå-gröna stråket. Bebyggelse är med och definierar det blågröna stråket genom spännande kompletteringar och nya tillägg. Den gamla sockerfabriken utgör en vacker fond ut mot torget framför Campus som en solig dag är full av studenter och besökare som solar sig vid kanalens trappa. Den gamla Tretornbyggnaden i mörkt tegel skapar med sin rygg en tydlig rörelseriktning. Vissa byggnader sträcker sig högre upp än andra och tävlar om himlens utrymme med skorstenar och andra element från hamnens verksamhet. Byggnader som ligger längs med det blågröna stråket skyddar mot vinden när man rör sig och skapar mindre intima rum. På sommaren finns uteserveringar i solen och nära vattnet. Bebyggelsestrukturen inom Bredgatanområdet utgår ifrån Söders tidstypiska kvartersstruktur och mångfald i bebyggelsen men ger även möjlighet att vidareutveckla kvartersstrukturen. Söders topografi som sluttar västerut tas tillvara genom axlar och siktlinjer ut mot Öresund. Kvartersstrukturen karakteriseras genom blandat innehåll, varierad husutformning, mänsklig skala samt butiker och service i gatuplanet längs de viktiga stråken och mötesplatserna. Målet är att skapa ett levande område där en stor andel bostäder blandas med kontor, service och utbildning. Bredgatanområdet föreslås bli ett område med goda boendemiljöer där man kan och vill bo med sin familj. Samtidigt ska området erbjuda välfungerande och attraktiva företagsmiljöer. Det anses mycket viktigt att få in bostäder i ett tidigt skede för att aktivera och levandegöra området. > Allmänt aktivitets- och promenadstråk genom befintlig bebyggelse, här den röda sekvensen, st Gallen, Schweiz. > Pocketpark, Västra hamnen, Malmö. > Bebyggelse längs med lokalgata på fotgängarnas villkor, här Västra hamnen, Malmö.

2 47 > Överkragande byggnader markerar gaturummet. > Utskjutande byggnader med offentligt innehåll inom kvarteret. > Byggnader somsolitärer med offentligt innehåll. foto: Dorte Mandrup ark. > Spännande detaljer och genomsläpplighet. foto: Dorte Mandrup ark. > Förskola med lekyta på tak. foto: Dorte Mandrup ark. > Byggnader som solitärer med offentligt innehåll. > Bebyggelse som noder utmed det blå-gröna stråket > Bebyggelsen öppnar upp och sluter igen kanalrummet och skapar spännande rumsbildningar. Exempel på byggnader som viktiga noder och mötesplatser strategiskt placerade längs kanalrummet, de flesta med offentligt bottenplan.

3 48 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Kvarter närmast blågröna stråket öppnar upp sig mot det blågröna stråket. Respektive bebyggelsekvarter kan delas upp i flera mindre kvartersenheter. För att främja mångfald i funktion, uttryck och arkitektur bör småskalighet och flexibilitet eftersträvas när nya kvarters- och fastighetsindelningar görs. Flera byggherrar inom varje kvarter eftersträvas. Antal våningar på ny bebyggelse inom hela programområdet ligger i genomsnitt på 4-5 våningar. Ut mot Sjögatan är bebyggelsen något högre för att även skydda bostäder mot störningar. En mindre del av bebyggelsen inom varje kvarter kan även tillåtas gå upp högre respektive ner lägre i antalet våningar. Lägre radhus och fristående lägre eller högre punkthus med offentligt innehåll och serviceverksamhet kan finnas strategiskt placerade längs med kanalrummet. Byggnader placerade tätt ut mot kanalrummet hjälper till att skapa och definiera mindre rum längs med kanalrummet i nordsydlig riktning som även fungerar som noder med offentligt innehåll och service. Höga byggnader föreslås norr om Campus samt i söder där kanalen viker av, där de bland annat kan fungera som riktmärken. Dessa delar av Bredgatanområdet kommer dock inte vara tillgängliga förrän sent i utbyggnadsprocessen. Ytterligare höga byggnader föreslås inom området på lämpliga platser. Placeringen ska göras så att goda solförhållanden råder på viktiga platser under större delen av dagen. Dessa behöver dock studeras vidare vad gäller vind- och ljusförhållanden. Gårdar inom respektive kvarter skapar skyddade och privata rum för boende, studenter och verksamma inom området. Gårdar ska utformas med planteringar och med andra gröna element för att förstärka upplevelsen av en lugn och tyst vistelseyta. Y tor behöver definieras för att skapa goda boende- och verksamhetskvarter. Förslagsvis skulle bostadsgårdarna kunna vara upphöjda för att definiera olika slags rum. Höjdsättning av gator, byggnader och gårdar behöver även studeras utifrån anpassning till framtida havsnivåhöjning och behov av dagvattenavrinning. Vissa befintliga byggnader inom programområdet kan tillföra en kvalitet ur kulturmiljösynpunkt. > Bebyggelse med offenltiga bottenplan som öppnar upp sig mot gaturummet för spontana och kreativa möten. Här publik konsthall/ utställning/vardagsrum och café med utvecklingsbar fasad i New York.

4 49 > Befintlig bebyggelse i gult tegel inom kvarteret Castor och Pollux, gamla sockerbruket som även är tillbyggt. > Befintliga byggnader i rött Helsingborgstegel inom kvarteret Hermes, gamla gummifabriken. > Befintliga bebyggelse inom kvarteret Leda,äldre kontorslokal och kafferosteri i Helsingborgstegel.

5 50 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Bebyggelsen placeras med hänsyn till vind- och solförhållanden för att mikroklimatet på såväl offentliga som privata platser inom området ska bli bra trots ett, ur klimatsynpunkt, förhållandevis utsatt läge. Bebyggelsen utformas med varierande höjd för att hindra vindens framfart och hålla de höga vindhastigheterna ovanför taklandskapet. De privata gårdarna är tillräckligt stora så att solen, men inte vinden, når ner till marken. Vegetation samt byggnadernas placering inne i kanalrummet hjälper till att skapa attraktiva miljöer. Offentliga byggnader så som skola/förskola, bibliotek eller kulturverksamhet placeras längs med Bredgatan där nya mötesplatser ingår i ett större utbildningsstråk som innefattar, universitetet, stadsbiblioteket i norr och Rönnowsskolan i söder. Drottninggatan och Järnvägsgatan planeras att utvecklas till ett sammanhängande handels- och kulturstråk som binder samman olika kulturella verksamheter från Konserthuset i norr till Husarplatsen i söder. Kulturella verksamheter kan vara intressant att utveckla inom Bredgatanområdet kopplat till kulturstråket. > Norra Hamnen > Söder > Bredgatan > Norra Hamnen > Söder > Kartor visar jämförande ytareal för programområdet, stadsdelen Söder och Norra hamnen.

6 51 Placering av parker och mötesplatser mellan bebyggelse och kanalrum skapar skyddade rum från vind. Takvegetation, trädplanteringar och gröna gårdar hjälper till att skapa ett bättre mikroklimat genom att inte ge utrymme åt vinden att ta sig ner på marken. Placering av strategiskt placerade byggnader utmed kanalrummet skapar dels tydliga rum men hjälper även till att bryta vinden. Trädplanteringar längs med gatorna hjälper till att hålla vinden skapar ett bättre microklimat och hjälper till att hålla vinden uppe. b h Utformning av gator och kvartersbebyggelse påverkar mikroklimatet och hjälper till att bryta vinden. Lagom stora kvarter ger de bästa förutsättningarna för ett bra microklimat. Förhållandet mellan gård och byggnadernas höjd har betydelse för vindturbulensen. b h Med små avbrott i en längre sammanhängande fasadlinje som är utsatt för vind dämpas vindens styrka och hastighet. Lagom stora kvarter ger de bästa förutsättningarna för bra solförhållanden. Öppningar i kvartersstrukturen och förhållandet mellan gård och byggnadernas höjd har även betydelse för bra solförhållanden. > Förutsättningar för bra mikroklimat inom programområdet.

7 52 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Högre klimatanpassad bebyggelse, Berlin > Townhouses, enfamiljshus, Amsterdam > Flerfamiljshus, Köpenhamn > Princip på kvarter inom programområdet. Exempel på typer av byggnadstypologier Offentlig mark Gemensam gårdsyta för boende/hyresgäster Privat mark/trädgård/terass Semipublikt gångstråk mellan kvarteren kopplingar och siktlinjer Förberett bottenplan för service, offentlig verksamhet. > Flerfamiljshus, Oerlicon, Schweiz > Principsektion genom kvarter.

8 53 > Solitär byggnad med förskola, Köpenhamn > Urban villa på höjden, Amsterdam 50m 6m 7m 30m > Bebyggelse mot vattenfront, Amsterdam > Princip på kvarter inom programområdet. > Flerfamiljshus i stigande höjd, Köpenhamn > Principsektion genom kvarter.

9 54 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Utbyggnad över tid Bredgatanområdet kan byggas ut etappvis med en första trolig etapp i områdets mellersta del, söder om kv. Castor Pollux, med bostäder, kontor/verksamheter. Parallellt kan även en utbyggnad/komplettering av kv. Hermes och kvarteret Leda med kontor/utbildning/ verksamheter men även med bostäder bli möjlig. Vidare etapper kommer kunna byggas ut inom kv. Castor och Pollux och kv. Python 3. Kanalrummet som ingår i det övergripande blågröna stråket föreslås byggas ut i sin helhet i anslutning till första utbyggnadsetappen. Det blågröna stråket möjliggör för tidigt planerade mötesplatser, allt för att tillskapa goda kvaliteter inom området i ett tidigt skede. I anslutning till första etappen kommer även gatunätet att byggas ut för att göra området tillgängligt. För att göra Bredgatanområdet attraktivt från början skulle etablering av grönska i ett tidigt skede i den etappvisa utbyggnaden av området vara lämpligt. Genom tidiga planteringar och tillfälliga aktiviteter för sport och lek kan Bredgatan aktiveras redan innan byggnaderna är på plats. Temporära aktiviteter så som utomhusloppis, cirkus och andra evenemang gör att fler människor får en tidig koppling till stadsdelen men även vara med och forma områdets karaktär. För att i ett tidigt skede skapa upplevelsen av det blågröna stråket pågår ett samarbete med Statens konstråd, Region Skåne men även med lantbruksuniversitetet Alnarp för gradvis förgröning längs med det blågröna stråket. Tillsammans med Statens konstråd drivs ett processorienterat uppdrag om gestaltning av offentliga miljöer. Till detta arbete är konstnärer inbjudna för att i dialog med planerare och arkitekter undersöka hur man långsiktigt kan stärka den konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Längre fram när och om färjetrafiken förändras kan även området norr om programområdet få en annan karaktär och en fortsatt utveckling av H+ området kan bli möjlig. > Exempel på tidiga gröna lek- och vistelseytor, Madrid, Spanien.

10 55 Träd kan planteras i kärl och temporära containrar för att skapa ett bra microklimat i ett tidigt + skede men också för att + vänja vegetationen vid de förhållanden som råder på platsen. Vatten introduceas i kanalrummet. Kanalen byggs ut först i anslutning till den första etappen av utbyggnaden av Bredgatanområdet. + Befintliga lagerbyggnader med spännande former och flexibla rumslösningar nyttjas till sportaktiviteter, happenings och offentliga möten etc. Efterhand som Bredgatanområdet byggs ut och gamla byggnader rivs tillkommer nya byggnader som kan fungera som noder och mötesplatser, centralt placerade i kanalrummet. + Ytor finns i ett tidigt skede tillgängliga inom programområdet för sport- lek- och fritidsaktiviteter som senare när området väl byggs ut kan bli permanenta längs med det blågröna stråket. + Då området dagligen gästas av medarbetare på olika företag, studenter på Campus och boende från resten av staden kan tidigt anlagda grönområden mötesplatser tillföra miljöer som saknas inom området idag och som kan skapa kreativa möten och få folk att vilja uppehålla sig inom området. + Programområdets ytor kan i ett tidigt skede användas till att flytta en del av stadens mötesplatser hit så som loppis, bil- och scooterträffar mm. allteftersom området bebyggs flyttas även platserna vidare i staden. + Temporära uppgångar från tågperrongen söder om Knutpunkten och närmare Bredgatan och Campus kan vara möjliga i ett tidigt skede innan Södertunneln byggs och nya uppgångar strax norr om Campus blir aktuella. Mobila paviljonger med grönska, träd och olika aktiviteter längs med Bredgatan kan hjälpa till att aktivera området i ett tidigt skede. Några kan även finnas kvar när området byggs ut och kan då variera innehåll efter behov och efter plats. > Förslag på olika aktiveringsprocesser av programområdet över tid.

11 56 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Magasin 405 införlivas med liv i form av verksamheter och aktiviteter. Platsen framför magasinet kan bli en samlingspunkt i ett tidigt skede > Temporärt utnyttjande av hårdgjorda ytor för lek. Flytkonstruktioner kopplar de två pirerna och skärmar samtidigt av Oceanhamnen mot färjetrafiken. Inne i bassängen finns exempelvis möjlighet för ett havsbad, kajapaddling och rekreation. En bra gång- och cykelbro över uppmarschområdet byggs i ett tidigt skede > Exempel på tidiga planteringar. Ytor för sport och lek av olika slag Ute på Oslopiren finns möjlighet att arrangera musikevenemang, en scen kan byggas med hamnens containrar. Vistelseplatser, temporär experimentell grönska med inslag av lek och sport > Mobila paviljonger, här Rolling masterplan, Åndalsnes. Illustration: jägnefält Milton

12 Tidiga starka kopplingar, i form av nya temporära uppgångar från tågperrongen. Befintliga byggnader Kopplingar Temporära aktivitetszoner Befintliga lagerbyggnaden skulle tillfälligt kunna hyras ut till olika verksamheter 2015 Möjliggöra för temporär grönska i ett tidigt skede. Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt huvudsakligt publikt stråk Parkområde Sport och fritidsaktivteter Kopplingar Temporära aktivitetszoner 2022 och 2035 Temporär mobil grönska och tidiga planteringar av det blågröna stråket Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt huvudsakligt publikt stråk Parkområde Kopplingar Ett övergångsställe och cykelbana underlättar kopplingen söderut. Plats för arrangemang som loppis Tidiga planteringar av det blågröna stråket > År Föreslagna etappvis temporära och fasta aktiviteter etc för Bredgatanområdet och Oceanhamnen.

13 58 / Programförslag / Bredgatan 1:1 >Temporära lek- och barnaktiviteter, Ködbyen, Köpenhamn. Foto: Kasper Maxwell Nørgaard > Exempel på tidiga experimentella lek- och aktivitetsytor. > Tidiga mobila planteringar inom området.

14 59 Nya offentliga byggnader formar kanalrummet. Vatten som kvalitet införs i och med första utbyggnadsetappen inom området. Sport och fritidsaktivteter. Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt kanal- och kajstråk Parkområde Kopplingar fotgängare/cyklister Temporära aktivitetszoner Trädplantering av gator, torgytor och gröna platser. Trädplantering av gator, torgytor och gröna platser. > År 2015 första utbyggnadsetappen inom Bredgatanområdet och Oceanhamnen. Föreslagna etappvis temporära och fasta aktiviteter etc. Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt kanal- och kajstråk Parkområde Kopplingar fotgängare/cyklister Uppsamlingsgator > År 2022, Utbyggnad inom Bredgatanområdet och Oceanhamnen innan Södertunnelns utbyggnad och en HH-förbindelse. Föreslagna etappvis temporära och fasta aktiviteter.

15 KOMMER BYT 60 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Temporära paviljonger, här temporär restaurang, utevcklingsområdet Ile Seguin, Paris. > Temporär användning av lokaler längs med Bredgatan, här Smack Bang! OCH FÖRTYD > Temporära paviljonger längs med Bredgatan., här Zurich, Schweiz.

16 61 Befintliga byggnader Ny bebyggelse Vatten som kvalitet längs kanalrummet. Färdigställt kanal- och kajstråk Parkområde Kopplingar fotgängare/cyklister Uppsamlingsgator Nya byggnader formar kanalrummet. AS UT LIGAS Trädplantering av gator, torgytor och gröna platser. > År Möjligt, fullt utbyggt programområde samt Oceanhamnen. Utbyggnaden förutsätter att Södertunneln och HHförbindelse är utbyggd.

17 62 / Programförslag / Bredgatan 1:1 FUNKTIONER Bostäder Bredgatan kommer kunna rymma upp till 1000 bostäder varav ca bostäder väntas rymmas inom den första utbyggnadsetappen. Ett varierat utbud av boende erbjuds inom Bredgatan. Olika blandning av upplåtelseform, storlek och prisklass stärker Bredgatans karaktär och särart. Boendemiljöernas utformning ska bidra till social närvaro, trygghet och god orienterbarhet. Bostadsmiljöerna närmast kanalrummet ska utformas med gröna element och ska bidra till att stärka kanalrummets gröna karaktär. Miljöerna ska tillgodose barns, äldres och funktionshindrades behov. Kontor och kommersiell service Kommersiell service i form av restauranger, mindre butiker och annan service koncentreras främst kring Bredgatan och de naturliga mötesplatserna. Även kopplingar till övriga staden spelar en stor roll för placeringen av kommersiell service och då främst en framtida koppling till Furutorpsgatan. Med ett framtida handelsstråk längs med Järnvägsgatan bör nya byggnader men även befintlig bebyggelse utmed Järnvägsgatan utformas för att i en framtid kunna anpassas för kommersiell service på bottenplan. Ett handelsstråk längs med Järnvägsgatan bör i första hand främja den östra sidan på Söder där en utbyggnad av kvarteren närmast Järnvägsgatan, när Södertunneln byggs, blir möjlig med en direkt koppling till befintligt Södercity. Programområdet rymmer idag kvm kontors-, utbildnings-, och verksamhetsyta som bedöms kunna finnas kvar inom främst kvarteren Castor och Pollux, Hermes och Leda. Inom ramen för föreslagen exploatering (ochmed scenario då Södertunneln är nedgrävd) kan ytterligare upp till kvm kontorsyta tillkomma och då främst mot väster och ut mot Sjögatan och i söder mot kvarteret Israel. > Förslag över kanalrummet längs med Bredgatan. Illustration: Schönherr arkitekter och Adept arkitekter.

18 63 Offentlig service Längs huvudstråken skapas möjlighet för aktivering av bottenvåningar med publika funktioner som ger liv till gatumiljön och ökar tryggheten. Nya invånare inom H+ området kommer att vara i behov av service, vilket staden måste ha beredskap inför. Den befolkningsökning som kommer att ske i omkringliggande bostadsområden blir förmodligen inte större än att behoven kan tillgodoses genom en utbyggnad av den befintliga servicestrukturen. Den barnomsorgskapacitet som finns i omkringliggande stadsdelar har inte utrymme att hantera behovet av nya förskoleplatser inom området. Antaganden kring ny befolkning inom programområdet tyder på ett behov av en till två förskolor med ca 60 förskoleplatser i varje enhet. Förskolan skall placeras i anslutning till kanalrummet med närhet till gröna rum, parker och platser men även med närhet till bra kommunikationer. För att lyckas tillgodose behoven av service i H+ området kommer det bli viktigt att sträva efter flexibla och alternativa lösningar eftersom många funktioner ska rymmas i området. Ett alternativ som kan prövas är att planera för mindre förskoleavdelningar i bottenvåningar på hus med andra funktioner. Andra sätt att hushålla med mark är att kombinera uteplats med andra aktiviteter som parkmiljöer eller skapa icke traditionella uteytor på t ex tak. Möjlighet kommer även finnas att förena förskolan med andra offentliga verksamheter och se den som det offentliga rum en skola oftast utgör i en stadsdel. Riktlinjer för förskoleverksamhet i Helsingborg anger att uppehållsytan bör vara minst 25 m2 per barn men denna yta kommer kunna minskas med närliggande park- och lekmöjligheter i anslutning till förskolan. Baserat på praktiska exempel är ett riktvärde för lokalyta ca 12 m2 per barn. För en förskola med 60 barn skulle det innebära en byggnad på ca 700 m2. Det finns idag grundskolor i H+ områdets omnejd som barn boende i H+ området kommer ha möjlighet att söka till. En grundskola kan komma att behövas i området framöver vilket innebär en tomt på ca m2. Lokalisering av ny skola kan utgöra en integrerande funktion mellan nya och gamla stadsdelar så som Söder. OPEN CAMPUS Gestaltnings uppdrag för Bredgatanområdet 2011 Atkins ErikGiudiceArchitects Transolar Naturföretaget Deloitte > Förslag på karaktär på ny bebyggelse inom Bredgatanområdet. Illustration: Atkins, Eric Giudice arkitekter, Transolar naturföretag. OPEN CAMPUS Gestaltnings uppdrag för Bredgatanområdet 2011 Atkins ErikGiudiceArchitects Transolar Naturföretaget Deloitte

19 64 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Blandad bebyggelse med fokus på kontor och verksamhetsyta. Inslag av parkeringsgarage. Blandad bebyggelse med bostäder och kontor. Utbildning och kontor. Kultur och bibliotek. Offentlig verksamhet, kultur, utbildning. teknisk anläggning Förbereda bottenplan för allmän verksamhet, service/handel. > Förslag till markanvändning, möjligt utbyggt år 2022 (utan Södertunneln byggd men med Värmeverket Israel kvar).

20 65 Blandad bebyggelse med fokus på kontor och verksamhetsyta. Inslag av parkeringsgarage. Blandad bebyggelse med bostäder och kontor. Utbildning och kontor. Kultur och bibliotek. Offentlig verksamhet, kultur, utbildning. Teknisk anläggning Förbereda bottenplan för allmän verksamhet, service/handel. Järnvägsgata Sjögatan > Förslag till markanvändning, möjligt utbyggt år 2035 (med utbyggd Södertunnel och med endast pumpstation kvar inom Värmeverket Israel).

21 66 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Området saknar möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter. Bredgatanområdets utveckling ger en möjlighet att ändra på detta. Det blågröna kanalrummet är tänkt att utgöra en naturlig mötesplats där mindre platser och gaturum kommer erbjuda ytor där olika spontanidrottsformer kommer kunna utövas. Lokalytor kan även samnyttjas med skolan som också är beroende av idrottsplatser/idrottssal. Närmaste idrottshall är i anslutning till Rönnowsskolan i söder och GA-hallen på Söder. Vårdboenden, trygghetsboenden och lokaler för hemvårdspersonal kan komma att bli aktuellt inom programområdet. Även LSS - boende kommer kunna möjliggöras. LSS-boenden brukar utgöras av 7-10 mindre lägenheter med tillgång till gemensamhetslokaler. Diskussioner har förts kring möjligheterna för ett multifunktionshus med inspiration från Idea storekonceptet. Ett väl utvecklat bibliotek skulle kunna locka besökare från hela staden såväl som från bostadsområden i närområdet. H+ området skulle lämpa sig väl för utveckling av det kulturella mellanskikt som saknas i staden. H+ området skulle kunna erbjuda alternativa arenor. Viktigt i detta arbete blir att utgå från den kultur som redan finns eller funnits i området. Verksamheter ska i första hand placeras i anslutning till Bredgatan och kanalrummet. Exempel på möjliga punkter för verksamheter som en del i ett längre utbildningsstråk. Möjlig placering för större publik anläggning. > Bredgatanområdet, en del av utbildningsstråket med Campus i den norra delen som en viktig katalysator. > Möjliga placeringar för en större publik anläggning längs med kanalrummet eller i mötet mellan Bredgatanområdet och Oceanhamnen.

22 67 Övergripande trafik, mobilitet Kopplingar av gång- och cykelvägnätet österut mot stadsdelen Söder sker via den befintliga gång- och cykelbron över Malmöleden mot Tingshuset samt i ytterligare två gång- och cykeltunnlar under Järnvägen och Malmöleden, en i Furutorpsgatans förlängning. En ny bro för gångtrafik över Malmöleden och järnvägen rakt västerut från GA-torg utreds. Cykelstråken ska koppla ihop Bredgatanområdet med övriga staden. Längs det blågröna stråket föreslås ett nytt huvudcykelstråk som kopplar ihop stadsdelen Planteringen med Campus, verksamheterna inom Bredgatanområdet och centrum där Knutpunkten är en viktig målpunkt. Dagens cykelstråk längs Terminalgatan, som binder samman gång- och cykeltrafiken från centrum och knutpunkten med de båda planområdena är en del av det stråket. På kort sikt, innan ett blå-grönt stråk anläggs, kan en busslinje börja trafikera programområdet för att få en bra koppling till kollektivtrafiken från både Campus och Ikea i norra delen av området men även för en koppling av verksamheterna längre söderut. En framtida spårväg utmed Järnvägsgatan med hållplatser i anslutning till Kyrkogatan kan bli möjligt. Även nya uppgångar från järnvägsperrongen direkt norr om kv. Hermes kan bli aktuellt när Södertunneln byggs. En utredning pågår för att redan nu öppna upp uppgångar söder om Knutpunkten för bättre tillgänglighet till Bredgatanområdet och Söder. En lokalgata föreslås parallellt med Sjögatan för att separera tillfarts- och lokaltrafik från hamntrafik och farligt gods. Två kopplingar ska etableras mellan Sjögatan och lokalgatan. Ytterligare en koppling till området söderifrån från Oljehamnsleden kan komma att bli möjlig. Lokalgatan nås dels från Söder via Oljehamnsleden i ett första skede (senare via lokalgata från Malmöleden när Södertunneln är byggd) och dels från en koppling norrifrån från korsningen Järnvägsgatan Trädgårdsgatan. Därutöver kommer ytterligare en koppling i öst-västlig riktning genom området att möjliggöras. Dessa kopplingar påverkas av många faktorer såsom behovet av god framkomlighet för kollektivtrafiken, kapaciteten i korsningspunkterna, stadens miljökvalitetsnormer samt trafikreglering och detaljutformningen av korsningspunkterna. Detta kommer att utredas i det fortsatta planarbetet. > Trafik år 2022, utan utbyggd Södertunnel. Busstopp Cykeltrafik Infart lokalgata Uppsamlingsgata Huvudgata Infart E4, farligt godsled Busslinje Eventuell busslinje trafikpunkter som behöver utredas vidare. > Trafik år 2035, med utbyggd Södertunnel

23 68 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Intern trafik Bredgatan ska kännetecknas av ett öppet, sammanhängande gatunät med god tillgänglighet. Alla adresser inom programrådet ska vara tillgängliga för samtliga trafikslag, men trafiken ska ske på fotgängarnas villkor. Fotgängare och cyklister ska ges goda förutsättningar att ta sig fram längs med alla gator. Det ska vara möjligt för gående och cyklister att korsa gatunätet i varje kvarter. Stråken ska vara gena, trygga och säkra samt bekväma och det ska finnas valmöjlighet att välja olika stråk beroende på om det är dag eller kväll, om det är en resa till arbetet eller rekreation etc. Cykelparkeringar lokaliseras nära målpunkter som exempelvis arbetsplatser, restauranger, butiker, Campus och hållplatser. Cykeltrafiken i Bredgatanområdet sker på lokalgatorna. Gångnätet följer kvarteren och gatorna. Delkvarter bryter ner stora kvarter där så är möjlighet att som gångtrafikant gena genom de större kvarteren. Förhållandet mellan allmän platsmark/kvartersmark kommer studeras vidare. Bland annat kommer möjligheten att östvästligt bryta igenom Campus för fotgängare studeras vidare. > Gång- och cykelstråk med möjlighet för angöring till fastigheter med bil. I den linjenätsutredning som genomförts skulle stadens mest frekvent använda linje (linje 1) lämpligen kunna passera Bredgatanområdet. Två alternativa sträckningar för busstrafik redovisas och kommer att studeras framöver. En dragning via västra delen av programområdet på parallellgata till Sjögatan är ett möjligt alternativ, en annan är via Rönnowsgatan. En störningsfri miljö i det blå-gröna stråket är inte förenlig med busstrafik genom Bredgatan samtidigt som det skulle vara det genaste alternativet för bussen. Rönnowsgatans kommer utredas om den kan rymma busstrafik, positivt är att upptagningsområdet blir bra i ett tidigt skede med befintlig bebyggelse och en framtida koppling till GA-torg. En busslinje genom parallellgatan kommer i ett tidigt skede ligga något längre ifrån befintlig bebyggelse tills första etappen börjar byggas. En kombination av båda alternativen kan även vara en möjlig lösning. Samtliga alternativ behöver utredas mer i detalj där motstående intressen vägs mot varandra för att hitta en fullgod lösning som passar både en önskad stadsutveckling och kollektivtrafikresenärernas behov. > lokal biltrafik > Biltrafik inom området, år > Biltrafik inom området, år 2035.

24 69 Hållplatslägena placeras så nära de stora målpunkterna som möjligt nämligen i norr kopplat till Campus entré och Ikea och till kommande utbyggnadsetapper. Parallellgatan till Sjögatan samlar upp biltrafiken till området och fördelar biltrafiken till lokalgatorna i öst-västlig riktning. I ett första skede kommer två bilkopplingar från Järnvägsgatan att vara möjliga, dels från Oljehamnsleden och dels från korsningen Järnvägsgatan - Trädgårdsgatan. När Södertunneln är byggd kommer ytterligare en bilkoppling i öst-västlig riktning bli möjlig. Övriga östvästliga gator bör planeras för biltrafik och då främst nyttjas för genomfart till och från fastigheter. Lokalgatorna i Bredgatanområdet utformas för hastigheter på 30km/h. Det blågröna stråket utformas främst för gångtrafik. Där behov av varutransporter och nyttotrafik finns ska detta kunna ske på de gåendes villkor, liksom framkomlighet för renhållningsfordon samt räddningsfordon. Rönnowsgatan kan komma att utformas som lokalgata i ett första skede men vilka trafikslag den kan rymma behöver studeras vidare. Parkering Parkering ska i första hand lösas inom respektive fastighet. För ny bebyggelse ska parkering lösas antingen genom parkeringsgarage under respektive kvarter eller genom parkeringshus. Allmän parkering föreslås i första hand lösas i parkeringshus strategiskt placerade främst utmed Sjögatan men även ut mot kvarteret Israel och Järnvägsgatan. Parkeringsgarage kan även i den mån det är möjligt utformas för en flexibel användning där lokalerna även kan användas för kontor den dag parkeringsbehovet minskar. Parkeringsplatsernas närhet till verksamheterna inom området är viktig. Parkeringsmängden för området bör dimensioneras utifrån verksamheternas och boendes aktuella behov och anpassas allteftersom området byggs ut och nya förutsättningar. Kollektivtrafiken ska vara så pass attraktiv att anställda och boende ska kunna välja kollektiva färdmedel i första hand. Angöringsparkering till offentlig och kommersiell service så som förskola, servicebutik mm kommer medges inom vissa delar längs lokalgatorna. Gatuparkering i viss utsträckning inom programområdet kommer att vara möjlig. Möjligheter för samnyttjande och helhetstänk kring parkeringslösningar kommer att studeras vidare. > Förslag på möjliga parkeringshus i anslutning till områdets infarter. > Förslag på placering av parkeringsgarage i anslutning till infarter till området, möjligt utbyggt år > Förslag på placering av parkeringsgarage i anslutning till infarter till området, möjligt utbyggt år 2035.

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Exempel på kanalrummets karaktär, Illustration: Benthem Crouwel och Mandaworks. lländaretorget 2. PROGRAMFÖRSLAG 21 22 / Programförslag / Bredgatan 1:1 VISION 2035

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Pubika & halvprivata stråk och platser

Pubika & halvprivata stråk och platser Pubika & halvprivata stråk och platser Följadne text beskriver stråken och vad som karaktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i generellt i detta kapitel för att studeras närmare i det sista kapitlet.

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

Plansamråd för Packrummet 9 och del av Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Plansamråd för Packrummet 9 och del av Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtand Sida 1 (7) 2014-11-03 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 2 möjlig placering för ny ishall TYRESÖVALLEN ANSLUTNING STUDERAS VIDARE TYRESÖVÄGEN ev entré BOLLMORA ALLÉ möjlig placering för nytt parkeringshus

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Flygbild över kv. Broccolin, Årsta Centrum och Årsta skolan Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Inledning Fastighetsbolaget Årsta 85:1 har av plan- och byggnadsnämnden fått positivt

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 283/2013 FASTIGHETEN POLISEN 2 M FL SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Wihlborgs fastigheter AB inkom den 13 februari 2013 med en förfrågan avseende upprättande av ny detaljplan

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24

Designdialog Lyckeby Workshop 2. Grupparbete. BILDPROTOKOLL Designdialog Lyckeby Workshop 2 2015-11-24 Designdialog Lyckeby Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på prioritera och vidareutveckla visionen för framtida Lyckeby. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden bearbetats till två framtidsbilder

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Bebyggelse- och parkförslag: Bebyggelseförslagen omfattar ungefär 500 lägenheter, främst utmed Bjursätragatan, se 1-6 på översiktskarta nedan. Förslagen presenteras områdesvis

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White Östra Sala backe sammanfattning av planprogram 1 White Planprogram Östra Sala backe Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsalas stadskärna i en av de mest expansiva delarna av Uppsala stad.

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

HANINGETERRASSEN GESTALTNINGSPROGRAM - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012

HANINGETERRASSEN GESTALTNINGSPROGRAM - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012 - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012 INNEHÅLL 1 NR I ORIENTERINGSPLAN INNEHÅLL sid 2 1 ÖVERSIKT 3 9 2 ILLUSTRERAD PLAN 4 3 4 3 HANINGE LIFE - DET CENTRALA TORGET 5-6 6 4 BUSSTERMINALEN 7 5 7 10 5 6 7 TORGSTRÅKET

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

PROGRAM LANDVETTER CENTRUM

PROGRAM LANDVETTER CENTRUM PROGRAM Augusti 2007 Sektorn för Samhällsbyggnad Härryda kommun Programområdets gräns 2 PROGRAM Programmets syfte En detaljplan ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen. Programsamråd

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08

LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 LÄRKETORPET GESTALTNINGSPROGRAM BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I LÄRKETORPET ETAPP 1 2011-12-08 ILLUSTRATIONSPLAN skala 1:2000/A3 ÖVERBYVÄGEN BOSTÄDER & VERKSAMHETER 3-5 VÅN återvinningsstation A

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer