46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse"

Transkript

1 46 / Programförslag / Bredgatan 1:1 En varierad bebyggelse När man rör sig längs med Bredgatanområdet upplever man bebyggelsens variation och hur den öppnar upp sig mot det blå-gröna stråket. Bebyggelse är med och definierar det blågröna stråket genom spännande kompletteringar och nya tillägg. Den gamla sockerfabriken utgör en vacker fond ut mot torget framför Campus som en solig dag är full av studenter och besökare som solar sig vid kanalens trappa. Den gamla Tretornbyggnaden i mörkt tegel skapar med sin rygg en tydlig rörelseriktning. Vissa byggnader sträcker sig högre upp än andra och tävlar om himlens utrymme med skorstenar och andra element från hamnens verksamhet. Byggnader som ligger längs med det blågröna stråket skyddar mot vinden när man rör sig och skapar mindre intima rum. På sommaren finns uteserveringar i solen och nära vattnet. Bebyggelsestrukturen inom Bredgatanområdet utgår ifrån Söders tidstypiska kvartersstruktur och mångfald i bebyggelsen men ger även möjlighet att vidareutveckla kvartersstrukturen. Söders topografi som sluttar västerut tas tillvara genom axlar och siktlinjer ut mot Öresund. Kvartersstrukturen karakteriseras genom blandat innehåll, varierad husutformning, mänsklig skala samt butiker och service i gatuplanet längs de viktiga stråken och mötesplatserna. Målet är att skapa ett levande område där en stor andel bostäder blandas med kontor, service och utbildning. Bredgatanområdet föreslås bli ett område med goda boendemiljöer där man kan och vill bo med sin familj. Samtidigt ska området erbjuda välfungerande och attraktiva företagsmiljöer. Det anses mycket viktigt att få in bostäder i ett tidigt skede för att aktivera och levandegöra området. > Allmänt aktivitets- och promenadstråk genom befintlig bebyggelse, här den röda sekvensen, st Gallen, Schweiz. > Pocketpark, Västra hamnen, Malmö. > Bebyggelse längs med lokalgata på fotgängarnas villkor, här Västra hamnen, Malmö.

2 47 > Överkragande byggnader markerar gaturummet. > Utskjutande byggnader med offentligt innehåll inom kvarteret. > Byggnader somsolitärer med offentligt innehåll. foto: Dorte Mandrup ark. > Spännande detaljer och genomsläpplighet. foto: Dorte Mandrup ark. > Förskola med lekyta på tak. foto: Dorte Mandrup ark. > Byggnader som solitärer med offentligt innehåll. > Bebyggelse som noder utmed det blå-gröna stråket > Bebyggelsen öppnar upp och sluter igen kanalrummet och skapar spännande rumsbildningar. Exempel på byggnader som viktiga noder och mötesplatser strategiskt placerade längs kanalrummet, de flesta med offentligt bottenplan.

3 48 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Kvarter närmast blågröna stråket öppnar upp sig mot det blågröna stråket. Respektive bebyggelsekvarter kan delas upp i flera mindre kvartersenheter. För att främja mångfald i funktion, uttryck och arkitektur bör småskalighet och flexibilitet eftersträvas när nya kvarters- och fastighetsindelningar görs. Flera byggherrar inom varje kvarter eftersträvas. Antal våningar på ny bebyggelse inom hela programområdet ligger i genomsnitt på 4-5 våningar. Ut mot Sjögatan är bebyggelsen något högre för att även skydda bostäder mot störningar. En mindre del av bebyggelsen inom varje kvarter kan även tillåtas gå upp högre respektive ner lägre i antalet våningar. Lägre radhus och fristående lägre eller högre punkthus med offentligt innehåll och serviceverksamhet kan finnas strategiskt placerade längs med kanalrummet. Byggnader placerade tätt ut mot kanalrummet hjälper till att skapa och definiera mindre rum längs med kanalrummet i nordsydlig riktning som även fungerar som noder med offentligt innehåll och service. Höga byggnader föreslås norr om Campus samt i söder där kanalen viker av, där de bland annat kan fungera som riktmärken. Dessa delar av Bredgatanområdet kommer dock inte vara tillgängliga förrän sent i utbyggnadsprocessen. Ytterligare höga byggnader föreslås inom området på lämpliga platser. Placeringen ska göras så att goda solförhållanden råder på viktiga platser under större delen av dagen. Dessa behöver dock studeras vidare vad gäller vind- och ljusförhållanden. Gårdar inom respektive kvarter skapar skyddade och privata rum för boende, studenter och verksamma inom området. Gårdar ska utformas med planteringar och med andra gröna element för att förstärka upplevelsen av en lugn och tyst vistelseyta. Y tor behöver definieras för att skapa goda boende- och verksamhetskvarter. Förslagsvis skulle bostadsgårdarna kunna vara upphöjda för att definiera olika slags rum. Höjdsättning av gator, byggnader och gårdar behöver även studeras utifrån anpassning till framtida havsnivåhöjning och behov av dagvattenavrinning. Vissa befintliga byggnader inom programområdet kan tillföra en kvalitet ur kulturmiljösynpunkt. > Bebyggelse med offenltiga bottenplan som öppnar upp sig mot gaturummet för spontana och kreativa möten. Här publik konsthall/ utställning/vardagsrum och café med utvecklingsbar fasad i New York.

4 49 > Befintlig bebyggelse i gult tegel inom kvarteret Castor och Pollux, gamla sockerbruket som även är tillbyggt. > Befintliga byggnader i rött Helsingborgstegel inom kvarteret Hermes, gamla gummifabriken. > Befintliga bebyggelse inom kvarteret Leda,äldre kontorslokal och kafferosteri i Helsingborgstegel.

5 50 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Bebyggelsen placeras med hänsyn till vind- och solförhållanden för att mikroklimatet på såväl offentliga som privata platser inom området ska bli bra trots ett, ur klimatsynpunkt, förhållandevis utsatt läge. Bebyggelsen utformas med varierande höjd för att hindra vindens framfart och hålla de höga vindhastigheterna ovanför taklandskapet. De privata gårdarna är tillräckligt stora så att solen, men inte vinden, når ner till marken. Vegetation samt byggnadernas placering inne i kanalrummet hjälper till att skapa attraktiva miljöer. Offentliga byggnader så som skola/förskola, bibliotek eller kulturverksamhet placeras längs med Bredgatan där nya mötesplatser ingår i ett större utbildningsstråk som innefattar, universitetet, stadsbiblioteket i norr och Rönnowsskolan i söder. Drottninggatan och Järnvägsgatan planeras att utvecklas till ett sammanhängande handels- och kulturstråk som binder samman olika kulturella verksamheter från Konserthuset i norr till Husarplatsen i söder. Kulturella verksamheter kan vara intressant att utveckla inom Bredgatanområdet kopplat till kulturstråket. > Norra Hamnen > Söder > Bredgatan > Norra Hamnen > Söder > Kartor visar jämförande ytareal för programområdet, stadsdelen Söder och Norra hamnen.

6 51 Placering av parker och mötesplatser mellan bebyggelse och kanalrum skapar skyddade rum från vind. Takvegetation, trädplanteringar och gröna gårdar hjälper till att skapa ett bättre mikroklimat genom att inte ge utrymme åt vinden att ta sig ner på marken. Placering av strategiskt placerade byggnader utmed kanalrummet skapar dels tydliga rum men hjälper även till att bryta vinden. Trädplanteringar längs med gatorna hjälper till att hålla vinden skapar ett bättre microklimat och hjälper till att hålla vinden uppe. b h Utformning av gator och kvartersbebyggelse påverkar mikroklimatet och hjälper till att bryta vinden. Lagom stora kvarter ger de bästa förutsättningarna för ett bra microklimat. Förhållandet mellan gård och byggnadernas höjd har betydelse för vindturbulensen. b h Med små avbrott i en längre sammanhängande fasadlinje som är utsatt för vind dämpas vindens styrka och hastighet. Lagom stora kvarter ger de bästa förutsättningarna för bra solförhållanden. Öppningar i kvartersstrukturen och förhållandet mellan gård och byggnadernas höjd har även betydelse för bra solförhållanden. > Förutsättningar för bra mikroklimat inom programområdet.

7 52 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Högre klimatanpassad bebyggelse, Berlin > Townhouses, enfamiljshus, Amsterdam > Flerfamiljshus, Köpenhamn > Princip på kvarter inom programområdet. Exempel på typer av byggnadstypologier Offentlig mark Gemensam gårdsyta för boende/hyresgäster Privat mark/trädgård/terass Semipublikt gångstråk mellan kvarteren kopplingar och siktlinjer Förberett bottenplan för service, offentlig verksamhet. > Flerfamiljshus, Oerlicon, Schweiz > Principsektion genom kvarter.

8 53 > Solitär byggnad med förskola, Köpenhamn > Urban villa på höjden, Amsterdam 50m 6m 7m 30m > Bebyggelse mot vattenfront, Amsterdam > Princip på kvarter inom programområdet. > Flerfamiljshus i stigande höjd, Köpenhamn > Principsektion genom kvarter.

9 54 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Utbyggnad över tid Bredgatanområdet kan byggas ut etappvis med en första trolig etapp i områdets mellersta del, söder om kv. Castor Pollux, med bostäder, kontor/verksamheter. Parallellt kan även en utbyggnad/komplettering av kv. Hermes och kvarteret Leda med kontor/utbildning/ verksamheter men även med bostäder bli möjlig. Vidare etapper kommer kunna byggas ut inom kv. Castor och Pollux och kv. Python 3. Kanalrummet som ingår i det övergripande blågröna stråket föreslås byggas ut i sin helhet i anslutning till första utbyggnadsetappen. Det blågröna stråket möjliggör för tidigt planerade mötesplatser, allt för att tillskapa goda kvaliteter inom området i ett tidigt skede. I anslutning till första etappen kommer även gatunätet att byggas ut för att göra området tillgängligt. För att göra Bredgatanområdet attraktivt från början skulle etablering av grönska i ett tidigt skede i den etappvisa utbyggnaden av området vara lämpligt. Genom tidiga planteringar och tillfälliga aktiviteter för sport och lek kan Bredgatan aktiveras redan innan byggnaderna är på plats. Temporära aktiviteter så som utomhusloppis, cirkus och andra evenemang gör att fler människor får en tidig koppling till stadsdelen men även vara med och forma områdets karaktär. För att i ett tidigt skede skapa upplevelsen av det blågröna stråket pågår ett samarbete med Statens konstråd, Region Skåne men även med lantbruksuniversitetet Alnarp för gradvis förgröning längs med det blågröna stråket. Tillsammans med Statens konstråd drivs ett processorienterat uppdrag om gestaltning av offentliga miljöer. Till detta arbete är konstnärer inbjudna för att i dialog med planerare och arkitekter undersöka hur man långsiktigt kan stärka den konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Längre fram när och om färjetrafiken förändras kan även området norr om programområdet få en annan karaktär och en fortsatt utveckling av H+ området kan bli möjlig. > Exempel på tidiga gröna lek- och vistelseytor, Madrid, Spanien.

10 55 Träd kan planteras i kärl och temporära containrar för att skapa ett bra microklimat i ett tidigt + skede men också för att + vänja vegetationen vid de förhållanden som råder på platsen. Vatten introduceas i kanalrummet. Kanalen byggs ut först i anslutning till den första etappen av utbyggnaden av Bredgatanområdet. + Befintliga lagerbyggnader med spännande former och flexibla rumslösningar nyttjas till sportaktiviteter, happenings och offentliga möten etc. Efterhand som Bredgatanområdet byggs ut och gamla byggnader rivs tillkommer nya byggnader som kan fungera som noder och mötesplatser, centralt placerade i kanalrummet. + Ytor finns i ett tidigt skede tillgängliga inom programområdet för sport- lek- och fritidsaktiviteter som senare när området väl byggs ut kan bli permanenta längs med det blågröna stråket. + Då området dagligen gästas av medarbetare på olika företag, studenter på Campus och boende från resten av staden kan tidigt anlagda grönområden mötesplatser tillföra miljöer som saknas inom området idag och som kan skapa kreativa möten och få folk att vilja uppehålla sig inom området. + Programområdets ytor kan i ett tidigt skede användas till att flytta en del av stadens mötesplatser hit så som loppis, bil- och scooterträffar mm. allteftersom området bebyggs flyttas även platserna vidare i staden. + Temporära uppgångar från tågperrongen söder om Knutpunkten och närmare Bredgatan och Campus kan vara möjliga i ett tidigt skede innan Södertunneln byggs och nya uppgångar strax norr om Campus blir aktuella. Mobila paviljonger med grönska, träd och olika aktiviteter längs med Bredgatan kan hjälpa till att aktivera området i ett tidigt skede. Några kan även finnas kvar när området byggs ut och kan då variera innehåll efter behov och efter plats. > Förslag på olika aktiveringsprocesser av programområdet över tid.

11 56 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Magasin 405 införlivas med liv i form av verksamheter och aktiviteter. Platsen framför magasinet kan bli en samlingspunkt i ett tidigt skede > Temporärt utnyttjande av hårdgjorda ytor för lek. Flytkonstruktioner kopplar de två pirerna och skärmar samtidigt av Oceanhamnen mot färjetrafiken. Inne i bassängen finns exempelvis möjlighet för ett havsbad, kajapaddling och rekreation. En bra gång- och cykelbro över uppmarschområdet byggs i ett tidigt skede > Exempel på tidiga planteringar. Ytor för sport och lek av olika slag Ute på Oslopiren finns möjlighet att arrangera musikevenemang, en scen kan byggas med hamnens containrar. Vistelseplatser, temporär experimentell grönska med inslag av lek och sport > Mobila paviljonger, här Rolling masterplan, Åndalsnes. Illustration: jägnefält Milton

12 Tidiga starka kopplingar, i form av nya temporära uppgångar från tågperrongen. Befintliga byggnader Kopplingar Temporära aktivitetszoner Befintliga lagerbyggnaden skulle tillfälligt kunna hyras ut till olika verksamheter 2015 Möjliggöra för temporär grönska i ett tidigt skede. Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt huvudsakligt publikt stråk Parkområde Sport och fritidsaktivteter Kopplingar Temporära aktivitetszoner 2022 och 2035 Temporär mobil grönska och tidiga planteringar av det blågröna stråket Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt huvudsakligt publikt stråk Parkområde Kopplingar Ett övergångsställe och cykelbana underlättar kopplingen söderut. Plats för arrangemang som loppis Tidiga planteringar av det blågröna stråket > År Föreslagna etappvis temporära och fasta aktiviteter etc för Bredgatanområdet och Oceanhamnen.

13 58 / Programförslag / Bredgatan 1:1 >Temporära lek- och barnaktiviteter, Ködbyen, Köpenhamn. Foto: Kasper Maxwell Nørgaard > Exempel på tidiga experimentella lek- och aktivitetsytor. > Tidiga mobila planteringar inom området.

14 59 Nya offentliga byggnader formar kanalrummet. Vatten som kvalitet införs i och med första utbyggnadsetappen inom området. Sport och fritidsaktivteter. Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt kanal- och kajstråk Parkområde Kopplingar fotgängare/cyklister Temporära aktivitetszoner Trädplantering av gator, torgytor och gröna platser. Trädplantering av gator, torgytor och gröna platser. > År 2015 första utbyggnadsetappen inom Bredgatanområdet och Oceanhamnen. Föreslagna etappvis temporära och fasta aktiviteter etc. Befintliga byggnader Ny bebyggelse Färdigställt kanal- och kajstråk Parkområde Kopplingar fotgängare/cyklister Uppsamlingsgator > År 2022, Utbyggnad inom Bredgatanområdet och Oceanhamnen innan Södertunnelns utbyggnad och en HH-förbindelse. Föreslagna etappvis temporära och fasta aktiviteter.

15 KOMMER BYT 60 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Temporära paviljonger, här temporär restaurang, utevcklingsområdet Ile Seguin, Paris. > Temporär användning av lokaler längs med Bredgatan, här Smack Bang! OCH FÖRTYD > Temporära paviljonger längs med Bredgatan., här Zurich, Schweiz.

16 61 Befintliga byggnader Ny bebyggelse Vatten som kvalitet längs kanalrummet. Färdigställt kanal- och kajstråk Parkområde Kopplingar fotgängare/cyklister Uppsamlingsgator Nya byggnader formar kanalrummet. AS UT LIGAS Trädplantering av gator, torgytor och gröna platser. > År Möjligt, fullt utbyggt programområde samt Oceanhamnen. Utbyggnaden förutsätter att Södertunneln och HHförbindelse är utbyggd.

17 62 / Programförslag / Bredgatan 1:1 FUNKTIONER Bostäder Bredgatan kommer kunna rymma upp till 1000 bostäder varav ca bostäder väntas rymmas inom den första utbyggnadsetappen. Ett varierat utbud av boende erbjuds inom Bredgatan. Olika blandning av upplåtelseform, storlek och prisklass stärker Bredgatans karaktär och särart. Boendemiljöernas utformning ska bidra till social närvaro, trygghet och god orienterbarhet. Bostadsmiljöerna närmast kanalrummet ska utformas med gröna element och ska bidra till att stärka kanalrummets gröna karaktär. Miljöerna ska tillgodose barns, äldres och funktionshindrades behov. Kontor och kommersiell service Kommersiell service i form av restauranger, mindre butiker och annan service koncentreras främst kring Bredgatan och de naturliga mötesplatserna. Även kopplingar till övriga staden spelar en stor roll för placeringen av kommersiell service och då främst en framtida koppling till Furutorpsgatan. Med ett framtida handelsstråk längs med Järnvägsgatan bör nya byggnader men även befintlig bebyggelse utmed Järnvägsgatan utformas för att i en framtid kunna anpassas för kommersiell service på bottenplan. Ett handelsstråk längs med Järnvägsgatan bör i första hand främja den östra sidan på Söder där en utbyggnad av kvarteren närmast Järnvägsgatan, när Södertunneln byggs, blir möjlig med en direkt koppling till befintligt Södercity. Programområdet rymmer idag kvm kontors-, utbildnings-, och verksamhetsyta som bedöms kunna finnas kvar inom främst kvarteren Castor och Pollux, Hermes och Leda. Inom ramen för föreslagen exploatering (ochmed scenario då Södertunneln är nedgrävd) kan ytterligare upp till kvm kontorsyta tillkomma och då främst mot väster och ut mot Sjögatan och i söder mot kvarteret Israel. > Förslag över kanalrummet längs med Bredgatan. Illustration: Schönherr arkitekter och Adept arkitekter.

18 63 Offentlig service Längs huvudstråken skapas möjlighet för aktivering av bottenvåningar med publika funktioner som ger liv till gatumiljön och ökar tryggheten. Nya invånare inom H+ området kommer att vara i behov av service, vilket staden måste ha beredskap inför. Den befolkningsökning som kommer att ske i omkringliggande bostadsområden blir förmodligen inte större än att behoven kan tillgodoses genom en utbyggnad av den befintliga servicestrukturen. Den barnomsorgskapacitet som finns i omkringliggande stadsdelar har inte utrymme att hantera behovet av nya förskoleplatser inom området. Antaganden kring ny befolkning inom programområdet tyder på ett behov av en till två förskolor med ca 60 förskoleplatser i varje enhet. Förskolan skall placeras i anslutning till kanalrummet med närhet till gröna rum, parker och platser men även med närhet till bra kommunikationer. För att lyckas tillgodose behoven av service i H+ området kommer det bli viktigt att sträva efter flexibla och alternativa lösningar eftersom många funktioner ska rymmas i området. Ett alternativ som kan prövas är att planera för mindre förskoleavdelningar i bottenvåningar på hus med andra funktioner. Andra sätt att hushålla med mark är att kombinera uteplats med andra aktiviteter som parkmiljöer eller skapa icke traditionella uteytor på t ex tak. Möjlighet kommer även finnas att förena förskolan med andra offentliga verksamheter och se den som det offentliga rum en skola oftast utgör i en stadsdel. Riktlinjer för förskoleverksamhet i Helsingborg anger att uppehållsytan bör vara minst 25 m2 per barn men denna yta kommer kunna minskas med närliggande park- och lekmöjligheter i anslutning till förskolan. Baserat på praktiska exempel är ett riktvärde för lokalyta ca 12 m2 per barn. För en förskola med 60 barn skulle det innebära en byggnad på ca 700 m2. Det finns idag grundskolor i H+ områdets omnejd som barn boende i H+ området kommer ha möjlighet att söka till. En grundskola kan komma att behövas i området framöver vilket innebär en tomt på ca m2. Lokalisering av ny skola kan utgöra en integrerande funktion mellan nya och gamla stadsdelar så som Söder. OPEN CAMPUS Gestaltnings uppdrag för Bredgatanområdet 2011 Atkins ErikGiudiceArchitects Transolar Naturföretaget Deloitte > Förslag på karaktär på ny bebyggelse inom Bredgatanområdet. Illustration: Atkins, Eric Giudice arkitekter, Transolar naturföretag. OPEN CAMPUS Gestaltnings uppdrag för Bredgatanområdet 2011 Atkins ErikGiudiceArchitects Transolar Naturföretaget Deloitte

19 64 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Blandad bebyggelse med fokus på kontor och verksamhetsyta. Inslag av parkeringsgarage. Blandad bebyggelse med bostäder och kontor. Utbildning och kontor. Kultur och bibliotek. Offentlig verksamhet, kultur, utbildning. teknisk anläggning Förbereda bottenplan för allmän verksamhet, service/handel. > Förslag till markanvändning, möjligt utbyggt år 2022 (utan Södertunneln byggd men med Värmeverket Israel kvar).

20 65 Blandad bebyggelse med fokus på kontor och verksamhetsyta. Inslag av parkeringsgarage. Blandad bebyggelse med bostäder och kontor. Utbildning och kontor. Kultur och bibliotek. Offentlig verksamhet, kultur, utbildning. Teknisk anläggning Förbereda bottenplan för allmän verksamhet, service/handel. Järnvägsgata Sjögatan > Förslag till markanvändning, möjligt utbyggt år 2035 (med utbyggd Södertunnel och med endast pumpstation kvar inom Värmeverket Israel).

21 66 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Området saknar möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter. Bredgatanområdets utveckling ger en möjlighet att ändra på detta. Det blågröna kanalrummet är tänkt att utgöra en naturlig mötesplats där mindre platser och gaturum kommer erbjuda ytor där olika spontanidrottsformer kommer kunna utövas. Lokalytor kan även samnyttjas med skolan som också är beroende av idrottsplatser/idrottssal. Närmaste idrottshall är i anslutning till Rönnowsskolan i söder och GA-hallen på Söder. Vårdboenden, trygghetsboenden och lokaler för hemvårdspersonal kan komma att bli aktuellt inom programområdet. Även LSS - boende kommer kunna möjliggöras. LSS-boenden brukar utgöras av 7-10 mindre lägenheter med tillgång till gemensamhetslokaler. Diskussioner har förts kring möjligheterna för ett multifunktionshus med inspiration från Idea storekonceptet. Ett väl utvecklat bibliotek skulle kunna locka besökare från hela staden såväl som från bostadsområden i närområdet. H+ området skulle lämpa sig väl för utveckling av det kulturella mellanskikt som saknas i staden. H+ området skulle kunna erbjuda alternativa arenor. Viktigt i detta arbete blir att utgå från den kultur som redan finns eller funnits i området. Verksamheter ska i första hand placeras i anslutning till Bredgatan och kanalrummet. Exempel på möjliga punkter för verksamheter som en del i ett längre utbildningsstråk. Möjlig placering för större publik anläggning. > Bredgatanområdet, en del av utbildningsstråket med Campus i den norra delen som en viktig katalysator. > Möjliga placeringar för en större publik anläggning längs med kanalrummet eller i mötet mellan Bredgatanområdet och Oceanhamnen.

22 67 Övergripande trafik, mobilitet Kopplingar av gång- och cykelvägnätet österut mot stadsdelen Söder sker via den befintliga gång- och cykelbron över Malmöleden mot Tingshuset samt i ytterligare två gång- och cykeltunnlar under Järnvägen och Malmöleden, en i Furutorpsgatans förlängning. En ny bro för gångtrafik över Malmöleden och järnvägen rakt västerut från GA-torg utreds. Cykelstråken ska koppla ihop Bredgatanområdet med övriga staden. Längs det blågröna stråket föreslås ett nytt huvudcykelstråk som kopplar ihop stadsdelen Planteringen med Campus, verksamheterna inom Bredgatanområdet och centrum där Knutpunkten är en viktig målpunkt. Dagens cykelstråk längs Terminalgatan, som binder samman gång- och cykeltrafiken från centrum och knutpunkten med de båda planområdena är en del av det stråket. På kort sikt, innan ett blå-grönt stråk anläggs, kan en busslinje börja trafikera programområdet för att få en bra koppling till kollektivtrafiken från både Campus och Ikea i norra delen av området men även för en koppling av verksamheterna längre söderut. En framtida spårväg utmed Järnvägsgatan med hållplatser i anslutning till Kyrkogatan kan bli möjligt. Även nya uppgångar från järnvägsperrongen direkt norr om kv. Hermes kan bli aktuellt när Södertunneln byggs. En utredning pågår för att redan nu öppna upp uppgångar söder om Knutpunkten för bättre tillgänglighet till Bredgatanområdet och Söder. En lokalgata föreslås parallellt med Sjögatan för att separera tillfarts- och lokaltrafik från hamntrafik och farligt gods. Två kopplingar ska etableras mellan Sjögatan och lokalgatan. Ytterligare en koppling till området söderifrån från Oljehamnsleden kan komma att bli möjlig. Lokalgatan nås dels från Söder via Oljehamnsleden i ett första skede (senare via lokalgata från Malmöleden när Södertunneln är byggd) och dels från en koppling norrifrån från korsningen Järnvägsgatan Trädgårdsgatan. Därutöver kommer ytterligare en koppling i öst-västlig riktning genom området att möjliggöras. Dessa kopplingar påverkas av många faktorer såsom behovet av god framkomlighet för kollektivtrafiken, kapaciteten i korsningspunkterna, stadens miljökvalitetsnormer samt trafikreglering och detaljutformningen av korsningspunkterna. Detta kommer att utredas i det fortsatta planarbetet. > Trafik år 2022, utan utbyggd Södertunnel. Busstopp Cykeltrafik Infart lokalgata Uppsamlingsgata Huvudgata Infart E4, farligt godsled Busslinje Eventuell busslinje trafikpunkter som behöver utredas vidare. > Trafik år 2035, med utbyggd Södertunnel

23 68 / Programförslag / Bredgatan 1:1 Intern trafik Bredgatan ska kännetecknas av ett öppet, sammanhängande gatunät med god tillgänglighet. Alla adresser inom programrådet ska vara tillgängliga för samtliga trafikslag, men trafiken ska ske på fotgängarnas villkor. Fotgängare och cyklister ska ges goda förutsättningar att ta sig fram längs med alla gator. Det ska vara möjligt för gående och cyklister att korsa gatunätet i varje kvarter. Stråken ska vara gena, trygga och säkra samt bekväma och det ska finnas valmöjlighet att välja olika stråk beroende på om det är dag eller kväll, om det är en resa till arbetet eller rekreation etc. Cykelparkeringar lokaliseras nära målpunkter som exempelvis arbetsplatser, restauranger, butiker, Campus och hållplatser. Cykeltrafiken i Bredgatanområdet sker på lokalgatorna. Gångnätet följer kvarteren och gatorna. Delkvarter bryter ner stora kvarter där så är möjlighet att som gångtrafikant gena genom de större kvarteren. Förhållandet mellan allmän platsmark/kvartersmark kommer studeras vidare. Bland annat kommer möjligheten att östvästligt bryta igenom Campus för fotgängare studeras vidare. > Gång- och cykelstråk med möjlighet för angöring till fastigheter med bil. I den linjenätsutredning som genomförts skulle stadens mest frekvent använda linje (linje 1) lämpligen kunna passera Bredgatanområdet. Två alternativa sträckningar för busstrafik redovisas och kommer att studeras framöver. En dragning via västra delen av programområdet på parallellgata till Sjögatan är ett möjligt alternativ, en annan är via Rönnowsgatan. En störningsfri miljö i det blå-gröna stråket är inte förenlig med busstrafik genom Bredgatan samtidigt som det skulle vara det genaste alternativet för bussen. Rönnowsgatans kommer utredas om den kan rymma busstrafik, positivt är att upptagningsområdet blir bra i ett tidigt skede med befintlig bebyggelse och en framtida koppling till GA-torg. En busslinje genom parallellgatan kommer i ett tidigt skede ligga något längre ifrån befintlig bebyggelse tills första etappen börjar byggas. En kombination av båda alternativen kan även vara en möjlig lösning. Samtliga alternativ behöver utredas mer i detalj där motstående intressen vägs mot varandra för att hitta en fullgod lösning som passar både en önskad stadsutveckling och kollektivtrafikresenärernas behov. > lokal biltrafik > Biltrafik inom området, år > Biltrafik inom området, år 2035.

24 69 Hållplatslägena placeras så nära de stora målpunkterna som möjligt nämligen i norr kopplat till Campus entré och Ikea och till kommande utbyggnadsetapper. Parallellgatan till Sjögatan samlar upp biltrafiken till området och fördelar biltrafiken till lokalgatorna i öst-västlig riktning. I ett första skede kommer två bilkopplingar från Järnvägsgatan att vara möjliga, dels från Oljehamnsleden och dels från korsningen Järnvägsgatan - Trädgårdsgatan. När Södertunneln är byggd kommer ytterligare en bilkoppling i öst-västlig riktning bli möjlig. Övriga östvästliga gator bör planeras för biltrafik och då främst nyttjas för genomfart till och från fastigheter. Lokalgatorna i Bredgatanområdet utformas för hastigheter på 30km/h. Det blågröna stråket utformas främst för gångtrafik. Där behov av varutransporter och nyttotrafik finns ska detta kunna ske på de gåendes villkor, liksom framkomlighet för renhållningsfordon samt räddningsfordon. Rönnowsgatan kan komma att utformas som lokalgata i ett första skede men vilka trafikslag den kan rymma behöver studeras vidare. Parkering Parkering ska i första hand lösas inom respektive fastighet. För ny bebyggelse ska parkering lösas antingen genom parkeringsgarage under respektive kvarter eller genom parkeringshus. Allmän parkering föreslås i första hand lösas i parkeringshus strategiskt placerade främst utmed Sjögatan men även ut mot kvarteret Israel och Järnvägsgatan. Parkeringsgarage kan även i den mån det är möjligt utformas för en flexibel användning där lokalerna även kan användas för kontor den dag parkeringsbehovet minskar. Parkeringsplatsernas närhet till verksamheterna inom området är viktig. Parkeringsmängden för området bör dimensioneras utifrån verksamheternas och boendes aktuella behov och anpassas allteftersom området byggs ut och nya förutsättningar. Kollektivtrafiken ska vara så pass attraktiv att anställda och boende ska kunna välja kollektiva färdmedel i första hand. Angöringsparkering till offentlig och kommersiell service så som förskola, servicebutik mm kommer medges inom vissa delar längs lokalgatorna. Gatuparkering i viss utsträckning inom programområdet kommer att vara möjlig. Möjligheter för samnyttjande och helhetstänk kring parkeringslösningar kommer att studeras vidare. > Förslag på möjliga parkeringshus i anslutning till områdets infarter. > Förslag på placering av parkeringsgarage i anslutning till infarter till området, möjligt utbyggt år > Förslag på placering av parkeringsgarage i anslutning till infarter till området, möjligt utbyggt år 2035.

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Kanozi Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län BAKGRUND Fastigheten Lomma 30:29 är idag i sin helhet detaljplanelagd för bostäder i en våning med möjlighet till kontor i det nordöstra

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD

Oceanhamnen. Vindstudie. Helsingborg. Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg. November 2013. Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Oceanhamnen Helsingborg Vindstudie Ett uppdrag för Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg November 2013 Hans Rosenlund Arkitekt SAR/MSA, PhD Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Uppdraget 2 Metod 2 Klimat

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

gestaltningsprogram 2 015-01- 2 9

gestaltningsprogram 2 015-01- 2 9 gestaltningsprogram Tyfter 1:19M.FL. 2 015-01- 2 9 innehåll Inledning 3 1. Social Hållbarhet 5 2. Trygghet 6 3. Ekosystemtjänster 7 4. Området idag 8 5. Framtidens Diseröd 10 6. Rörelser & ankomst 12 7.

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer