Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013"

Transkript

1 1 (15) DATUM TJÄNSTESKRIVELSE Socialförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Socialförvaltningens stab Till socialnämnden HANDLÄGGARE DIARIENR Lina Larsson SN/2014:7 ÄRENDE Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2013 Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta: att godkänna den övergripande verksamhetsberättelsen med patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen år 2013 och lägga den till handlingarna Inledning Av bokslutet för 2013 framgår det ekonomiska resultatet för socialnämndens verksamheter, uppföljning av ett antal övergripande resultatmål samt utblickar mot framtiden. Denna redovisning kompletteras med föreliggande dokument som utgör en övergripande verksamhetsberättelse gällande socialförvaltningens arbete år I inledningen ges en kortfattad beskrivning av Socialförvaltningens organisation. Därefter redovisas verksamhetens resultat utifrån de prioriterade mål som angavs av nämnden i den övergripande verksamhetsplanen för 2013 ( ). Därefter lämnas en redogörelse för arbetet under året inom respektive avdelning samt socialförvaltningens stab. Redovisningen tar sin utgångspunkt i de verksamhetsberättelser som upprättats inom respektive område/avdelning och som redovisats för socialförvaltningens ledning. Socialförvaltningens organisation och styrning Socialförvaltningen sorterar under socialnämnden med socialchefen som ansvarig chef. Under socialchefen fanns under året tre avdelningar vardera ledda av en ansvarig chef. Dessa avdelningar är: Äldre- och handikappomsorg(äho) Individ- och familjeomsorg(ifo) Arbetsmarknads och utbildningscentrum (AUC). ÄHO och IFO ligger under socialnämnden och AUC ligger under arbetsmarknads och utbildningsnämnden (AUN).

2 2 (15) I slutet av året var tjänsten som förvaltningschef vakant, och förvaltningsledningen delades mellan två tillförordnade förvaltningschefer, nämligen cheferna för ÄHO och IFO. Därutöver finns en mindre stab med ett antal specialfunktioner. Linje- och stabsorganisationen i socialförvaltningen är de verktyg som socialnämnden och socialchefen har till sitt förfogande för att implementera kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och socialnämndens intentioner i form av mål, policys, direktiv och riktlinjer i verksamheten. Förvaltningens stabsfunktion är socialchefen behjälplig med övergripande samordning av t ex ekonomistyrning, kvalitetsfrågor m.m. och svarar även för att ta fram förslag till uppdragsbeskrivningar, direktiv och riktlinjer som chefer och verksamheter på olika nivåer ska följa. Den övergripande verksamhetsplanen för 2013 antagen av socialnämnden utgjorde tillsammans med utarbetade och beslutade planer i övrigt grunden för de verksamhetsplaner som utarbetades inom varje delområde. Redovisning utifrån de prioriterade målen i verksamhetsplanen för 2013 Måluppfyllelse framkommer även i delårsrapporten. Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv Samverkan för egen försörjning Insatserna för att få ut fler personer i egen försörjning har fortsatt att utvecklas både samverkan inom kommunen, och samverkan med andra aktörer. Samverkan med Arbetsförmedlingen(AF) ska exempelvis ske kring individer med funktionsnedsättning (socialkonsulent, arbetsterapeut och psykolog). Samverkan med AF sker i individärenden. Arbetet har påbörjats med en gemensam utveckling för samverkan utifrån en helhetssyn med tydligare anvarsområden. Det finns tre spår sökande där Arbetsmarknadsenheten(AME)/ Försäkringskassan (FS)/AF har ansvaret för olika individer. Internt har försörjningsstödshandläggare och områdeschefer inom äldreoch handikappomsorgen tagit fram en skriftlig rutin för uppmärksammande och överlämnande av individer för möjlighet till timvikariat inom ÄHO. 8 ärende har lämnats över, ett par har dock återkommit då de haft för dåligt språk och måste bygga på det först. Ungdomsärenden Förvaltningen har arbetat med att förbättra gången i ungdomsärenden, för att möjliggöra egen försörjning. Ungdomsärenden, arbetslös ungdom under 24 år som skrivs in i försörjningsstöd har under året överlämnats omgående och arbetet med individen har inom en vecka satts igång på AME. Utifrån förändring i arbetssätt och ansvar kommer inte alla ungdomar längre att lämnas över utan endast de som vi i samverkan med AF anser är i behov av det. Även om det kan kännas som om det är en lång tid utan aktivt arbete med individen på AF är det nödvändigt för deras process. Detta kommer ytterligare att förfinas under 2014.

3 3 (15) Praktikanter För att bidra till minskat försörjningsstöd, ökad delaktighet och långsiktig kompetensförsörjning har socialförvaltningen ett ansvar att ta emot praktikanter. Socialförvaltningens avdelningar har tagit emot praktikanter. AUC har anordnat en handledarutbildning. Socialförvaltningens ledningsgrupp har valt att ha praktikanter som fördjupningsuppgift i arbetet med att utveckla kvalitetsstyrning av förvaltningen. Utvecklande, lärande och hälsofrämjande miljöer för alla barn och ungdomar Med barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta en struktur för att tillgodose hälsa och undervisning för alla placerade barn Socialförvaltningen håller tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen på att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att barn placerade i familjehem och på Hem för vård och boende (HVB) har utarbetade planer för att uppnå skolans studiemål. Här kommer länsövergripande rutiner att tas fram under När det gäller struktur för att tillgodose placerade barns hälsa har länsövergripande riktlinjer för detta i samverkan mellan länets kommuner och landstinget tagits fram som gäller från 1 januari Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer Det salutogena/systemteoretiska värdegrundsprojektet Det salutogena/systemteoretiska värdegrundsprojektet har slutförts och ingår nu i ordinarie verksamhet. Projektets mål var att säkerställa ett salutogent, dvs hälsobefrämjande och systemteoretiskt förhållningssätt inom äldreomsorgen. Personalen har nu verktyg för att utgå från enskildes brukaren/patientens förmågor och önskemål och se hur de kan tillgodoses och vidmakthållas i verksamheten. Ett viktigt verktyg är Känsla av sammanhang, (KASAM ). Det betonar personalens roll att ge brukarens möjligheter att i äldrevården är uppleva tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. De system som finns i kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten ska på ett respektfullt sätt sammanlänkas med brukaren/de anhörigas system. Den nationella värdegrunden, som säger att arbetet inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, ska vara vägledande. Projektet har resulterat i 23 värdegrundsledare, som ska upprätthålla arbetet med salutogent brukarfokus på kommunens äldreboenden. Dessutom har Individ och familjeomsorgen och myndighetsgruppen under 2013 avslutat en längre systemteoretisk utbildning finansierad av länsstyrelsen. Värdighetsgarantier Under 2013 har socialnämnden fattat beslut om en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen (SN: ). Värdighetsgarantin skall vara en konkret beskrivning av vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen i Flens kommun. Kosten

4 4 (15) Kostfrågan har inte nått sin slutgiltiga lösning under De äldre har fortfarande inte två rätter att välja mellan, under 2013 har kostfrågan kontinuerligt diskuterats med barn och utbildningsförvaltningen (BU). Arbetet fortsätter under Inom äldreomsorgen har ett projekt för att utveckla måltidsupplevelsen för de äldre genomförts. Brukarinflytande Verksamheterna har fortsatt att verka för brukarinflytande. Nu har alla boenden brukarråd. De utformas olika beroende på vilka brukarna är. Brukarna har stort inflytande över vilka aktiviteter som genomförs på boenden. Projekt: Café för missbrukare I juni 2011 beviljade kommunfullmäktige ett bidrag för att starta en träffpunkt/café för missbrukare. Syftet med projektet var att få bort missbrukarna från centrum och motivera dessa till behandling. Tanken var att IFO skulle anställa en person och IOGT skulle tillhandahålla en personal. Lokal för verksamheten blev i Godsmagasinet vid järnvägsstationen. IOGT drog sig sedan ur pga. att de inte fått adekvat information om hur arbetet skulle bedrivas. Projektstarten sköts då upp och under denna tid rekryterades två praktikanter via AUC, som senare omvandlades till nystartsjobb, dessa avslutade sitt arbete i slutet av 2012 och två nya personer tillkom under Ungefär ett 10-tal personer besöker cafét varje dag. Projektledare är verksamhetsledaren vid öppenvården. Projektet utvärderades under 2013 och Socialnämnden beslutade att projektet på sikt skulle föras över på ideella organisationer. Projektet kommer att fortgå till mars Vi värnar om vår miljö och utvecklar vårt kulturlandskap och våra orter med omtanke och med sikte på framtiden Bilåkning Inom samtliga områden har försök att begränsa bilköring gjorts, genom exempelvis rutiner för samåkning. Målet riskerar att hamna i konflikt med andra mer brukarcentrerade uppdrag, som att sträva efter att minska antalet personer som besöker en hemtjänsttagare. Vi driver vår egen utveckling och påverkar utvecklingen i regionen Samverkan med andra aktörer Samverkan med landsting och länets kommuner har varit fortsatt välfungerande. Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) har utarbetat ett reglemente på ett bra sätt och närvårdsstukturen i länet fungerar mycket bra. (Se bifogad bilaga) Samverkan förekommer också med andra myndigheter. Socialchefen ingår i RAR(Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser), ett samordningsförbund där arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och samtliga kommuner i länet ingår. Under RAR ligger projektet ISAK som handlar om att hjälpa arbetslösa utrikesfödda personer att komma in på arbetsmarknaden eller till studier. TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan) är en samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan Målgruppen för TRIS är personer i behov av samordnade insatser, ungefär individer per år omfattas. Projektet Ciceron avslutades under Det var en länsövergripande

5 5 (15) modell för samverkan kring unga år. Modellen syftade till att skapa ramar för en hållbar struktur för samverkan utifrån befintlig verksamhet inom organisationerna/myndigheterna. Det finns en lokal samverkans grupp (LSG) med arbetsförmedlingen, landstinget(vårdcentral & psykiatri) och försäkringskassan, under 2013 bjöds även migrationsverket in till LSG. Inom kommunen fungerar den vardagsnära samverkan runt brukarna/klienterna bra. Ett arbete pågår ständigt inom socialförvaltningen att förbättra samverkan mellan myndighetsutövare och verkställighet för att nå samsyn men brukaren och resurser i fokus. Omvärldsbevakning och deltagande i RESA-grupp Under 2013 har utvecklingssekreterare ingått i kommunens RESultat och Analys(RESA) grupp. Arbete har påbörjats med former för omvärldsanalys till nämnd och arbetet kommer att fortgå under Effektiv och tillgänglig organisation kännetecknad av ett bra bemötande Verkställda beslut Under 2013 har förvaltningen för första gången inga ej verkställda beslut. Inga utredningar om barn och ungdom överskrider fyra månader, om inte särskilda skäl utanför IFO föreligger- som polisutredning eller inväntande av målsmans underskrift. Demenssamordnare Under 2013 har den vakanta tjänsten som planeringssjuksköterska tillsats. Tjänsten har omvandlats till en kombination av planeringssjuksköterska och demenssamordnare. Demenssamordningen är en viktig del i arbetet med demenssjuka i enlighet med de nationella riktlinjer som införts i riket. ICF ICF har under 2013 att införts i HSL-journalerna. Syftet är att säkerställa ett mer strukturerat och likvärdigt sätt att dokumentera. ICF innebär ett standardiserat sätt att rapportera information för att öka patientsäkerheten. Detta har uppnåtts genom frastexter och inmatningsstöd. Lean Arbetet med att implementera Lean i förvaltningen har fortsatt. Lean är ett pågående utvecklingsarbete. Eldvakter har utbildats för att hålla processerna levande. Flera av projektmålen kvarstår som ständiga förbättringsmål: 1. Att effektivisera och förenkla flödesprocesserna genom strukturerat arbetssätt med brukaren i fokus. 2. Att synliggöra och förbättra flödesprocessen i all ärendehantering internt. 3. Att synliggöra och förbättra flödesprocessen i samverkan med socialförvaltningens övriga professioner främst verkställighet. 4. Att arbeta med att förtydliga beslutsvägar för medarbetare och minska på onödig tidsåtgång till missnöje och istället vara delaktiga i sitt egna sys-

6 tematiska arbetssätt. Detta genom strukturerad och standardiserade arbetsmetoder. 6 (15) God ekonomisk hushållning För år 2013 redovisas ett överskott med kkr. Det goda resultatet förklaras i huvudsak. av lägre lönekostnader inom äldre- och handikappomsorgen. De största överskotten redovisas av Personlig assistans, Gruppbostäder, Socialpsykiatrin och Flen centrala (hemtjänst). Det bör noteras att de differentierade arbetsgivaravgifterna bidrar i mycket stor utsträckning till äldre- och handikappomsorgens överskott som uppgår till kkr. Individ- och familjeomsorgens redovisar ett överskott med kkr. En stor del av överskottet härrör från Villagatans verksamhetsområde. Förbättrade återsökningsrutiner bidrar dock också till ett positivt resultat för utredningsenheten. Även verksamheterna under Myndighetsavdelningen och Förvaltningsledningen bidrar till överskottet. Objektsbudget Under 2013 har objektsbudget per brukare för personlig assistans införts. Syftet är att skapa underlag där beslutade timmar kan jämföras med utförda timmar. Ledningssystem för kvalitet Under 2013 har ledningssystemet för kvalitet införts. Det är ett skapat system som ställer krav på verksamheten. Målsättningen är att säkra att medborgarna får rättssäker och god behandling, vård och/eller omsorg. Syftet med systemet är att säkra förekomsten av ett organiserat, delårsbaserat säkrande och utvecklande av kvaliten i socialförvaltningens arbete. Arbetet ska vara personoberoende, med ansvar hos funktioner. Ledningssystemet rör för närvarande lagstiftningen kring Hälso och sjukvårslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mottagningsfunktion Det har startats en mottagningsgrupp för försörjningsstöd. Målsättningen är att effektivisera handläggningen, öka tillgängligheten och säkerställa att handläggningen sker på ett korrekt sätt. Detta har, tillsammans med den extra personal som anställts inneburit snabbare handläggning, vilket medfört snabbare insatser för de berättigade och snabbare avslag för de som ej är berättigade till försörjningsstöd. Hemmaplanslösningar Under 2013 har förvaltningen verkat för att öppenvården för barn och familjer ska flytta till nya lokaler för att kunna möta det ökade behovet och fullmäktiges krav på hemmaplanslösningar. Alla placeringsärenden för barn och unga genomgår tjänstemannaberedningar. Fokus på hemma planslösningar är en ständig diskussion i samverkan mellan utredningsgrupp och öppenvård. Men lokalfrågan är framflyttad till 2015 då den för att förenkla samverkan ska samlokaliseras med öppenvårdspsykiatrin. Pga. sena politiska beslut inom landstinget har flytten av vår öppenvård för barn- och familj samt familjerådgivning försenats.

7 7 (15) Beskrivning av verksamheten Staben Staben har arbetet utifrån verksamhetsplanen. Under september slutade socialförvaltningens förvaltningschef. Uppdraget som tillförordnad förvaltningschef, samt personalansvaret för staben, fördelades på cheferna för ÄHO och IFO. Omställningen har fungerat väl, men förändringen har inneburit ett långsammare förändringstempo, där fokus varit mer på förvaltning och avslutning än att påbörja fler förändringsprocesser. En tjänst, som utvecklingssekreterare inom personalområdet, har dessutom förblivit vakant. Den vakanta tjänsten som utvecklingssekreterare inom HR samt ÄHO och IFO chefernas hårda belastning har medfört att några av de utvecklingsarbeten som var planerade till andra halvåret 2013 har skjutits på framtiden. Det gäller en utredning om möjligheten att ställa krav på utbildning efter en viss tids timanställning har, samt ett projekt om medarbetarskap. Staben har under 2013 påbörjat utbildningen Leda för resultat, en SKL utbildning som fokuserar på kvalitetsstyrning i socialtjänstens ledningsgrupper. Under året har arbetet med Äldre och handikappomsorgsplanen(case2030) färdigställts. I Case 2030 lämnas en långsiktig prognos för äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. Syftet med dokumentet är att utgöra underlag för beslut och planering i ett långsiktigt perspektiv. Case 2030 visade på ett stort kommande behov av bostäder för äldre. Under 2013 initierades det kommande projektet med äldreboendestruktur. Under året genomfördes en inventering av personer med psykiska funktionhinder i KFV-regionen. I Flen fanns behov av ökad sysselsättning, främst för kvinnor och yngre män. Under året har arbetsmiljöutredningar genomförts på Villagatans boende och Arbetsmarknadsenheten inom AUC. Förbättringsarbete har därefter genomförts utifrån utredningarnas resultat. Avdelningen för äldre- och handikappomsorg Äldreboenden På alla äldreboenden inklusive korttids boende har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär att brukarfokus och omvärldsanalys påverkat vilket arbete som genomförts. Även förvaltningens arbete med LEAN har gett resultat. Bl.a. har brukarråd införts, en utökning av antalet aktiviteter har genomförts och personcentrerad omvårdnad har fått större genomslag. Beskrivning av verksamheten Kommunens särskilda boenden finns placerade på följande orter, Drejskivan, Solviken och Slottsängen i Flen, Åsen i Sparreholm och Grönviken i Hälleforsnäs. Demensboendeplatser finns på Grönviken, Drejskivan och Slottsängen. Drejskivans korttidsboende har flyttatas till Hedens korttidsboende och på Drejskivan har korttids byggts om till fyra särskilda boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser har ökat med fyra platser under året och är därför totalt 127st varav 36 platser är demensboende.

8 8 (15) Under året har det varit högt tryck på platserna utom på sommaren då flera platser stod lediga. Totalt har det under året flyttat in 57 nya brukare (2012 flyttade 50 brukare in). Kortidsboende Hedens korttidsboende har 21 stycken korttidsplatser. Verksamheten har under 2013 utökats från 13 platser till 21 platser. I september öppnade korttidsboendet 8 nya platser efter renovering. Hedens korttidsboende hade nya ärenden, 2012 var det 88 nya ärenden och 2011 var det 74 ärenden. Utöver dessa gäster så finns även de som sedan tidigare är inskrivna och har växelvård. Det är alltså en ökning av det totala antalet personer som vistats på korttids under året. Under året har 31 individer väntat på korttids för att få flytta till särskilt boende dit det varit kö under största delen av året (under sommaren fanns det platser). Detta ha resulterat i att en del individer har bott i flera månader på korttids. Verksamheten tar även emot individer på kvällar och helger när det sviktar för individen i det egna hemmet. På grund av ett snabbt inflöde och varierande beläggning har verksamheten anpassat bemanningen efter behov i så stor utsträckning som möjligt. Hemtjänst och dagverksamhet Inom hemtjänsten och dagverksamheten har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning i tvärprofessionella team. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. I både hemtjänsten och dagverksamheten ingår aktiviteter som en viktig aspekt av brukarfokus. Hemtjänst Verksamhetsområdet omfattas av hemtjänst Flen centralort, Hälleforsnäs/Mellösa, Malmköping, Bettna och Sparreholm med omnejd. Under året har hemtjänsten i Flens kommun haft 674 brukare med hemtjänstinsatser fördelat mellan 227 män och 448 kvinnor, från 31 till 100 år med en medelålder på år. Av dessa brukare är det 517 som haft trygghetslarm och 252 som haft hemsjukvård. Dagverksamhet Dagverksamheten är Träffpunkt Bron i Flen och social dagverksamhet Strömsborg i Bettna samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom Björken i Malmköping och Rönnen i Flen. Strömsborgs dagverksamhet bedrivs på Kullagården i Bettna 2 ggr/veckan. Under året har det varit ca 560 besök vid 80 tillfällen. Träffpunkt Bron har måndagscafé med underhållning, föreläsningar eller temadagar, antal gäster per gång är ca personer. Två gånger per vecka är det anhörigavlastning med ca gästar per tillfälle. Varannan vecka är det café Irene som vänder sig till personer med demensdiagnos i ett tidigt stadie, antal 7-10 st. Afasigruppen på 17 personer träffas en gång i veckan. En gång i månaden, träffas frivilliga på Träffpunkt Bron för att byta erfarenheter och få stöd av frivilligsamordnaren. Det finns 75 stycken frivilligar-

9 9 (15) betare i kommunen. Under 2013 har Träffpunkt Bron haft 3800 besökare och 1100 externa besökare t.ex. kommunal samt olika bildningsförbund. Anhörigstödjare för äldre har tillhörighet på Träffpunkt Bron, det finns 4 stycken anhöriggrupper, 3 grupper för anhöriga med närstående med demensdiagnos och 1 grupp för stroke/afasi. Sammanlagt är det 29 anhöriga som får stöd av anhörigstödjaren. Anhörigcafé ordnas en gång i månaden på Heden, Drejskivan och Slottsängen. Under hösten har demenssamordnare och anhörigstödjare hållit i demensutbildning för anhöriga där 14 anhöriga deltog. Alla personer som fyllt 80 år erbjuds hembesök. Under 2013 var det 108 personer som erbjöds hembesök och det var 61 stycken som tackade ja. Heminstruktör för synskadade har erbjudit 125 personer stöd och hjälp. Det är 34 personer som aktivt får hjälp regelbundet med hjälpmedel. Under 2013 gjordes 269 hembesök. Gruppbostäder, boendestöd och socialpsykiatri Inom gruppbostäder, boendestöd och socialpsykiatri utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att salutogent brukarfokus, med fortsatta brukarråd som en del i planerings- och utvecklingsarbetet. Även förvaltningens arbete med LEAN har fått genomslag. Under 2013 öppnades en ny gruppbostad, Snickarvägen. Orrögatan renoverades. Gruppbostäder, Salstagatans gruppbostad har 6 boende platser för unga funktionshindrade. Medelåldern på Salstagatan är 25 år. De boende är 4 kvinnor och 2 män i ålder från år. Snickarvägens gruppbostad har 6 boendeplatser för unga funktionshindrade. Medelåldern på Snickarvägen är 24 år. De boende är 5 män och 1 kvinna i ålder år. Gruppbostad Bo Hammarsväg har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Bo Hammarsköldsväg är 48 år. De boende är 4 kvinnor och 2 män i ålder från år. Gruppbostad Novembervägen har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Novembervägen är 58 år. De boende är 3 män och 3 kvinnor i ålder från 48-67år. Änglundavägens gruppbostad har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Änglundavägen är 62 år. De boende är 3 kvinnor och 3 män i åldrarna år. Orrögatan är en gruppbostad för 5 personer som bor i egna lägenheter i s.k. trapphusmodell. Medelåldern på Orrögatan är 58 år. De boende är 1 kvinna och 4 män i åldrarna år. På Gökstigen bor en person i gruppbostad. Var och en som bor i en gruppbostad har en egen fullt utrustat lägenhet. Utöver lägenheten finns även gemensamhet delen såsom kök och vardagsrum där de boende kan ha olika aktiviteter. Varje boende har en kontaktperson. Boendestöd Diamanten är rehabiliteringsboende med inriktning social psykiatri som inrymmer 5 boendeplatser. Boendestödet uppdrag är att ge stöd i det egna hemmet för personer med långvarig psykisk ohälsa.

10 10 (15) Templaren samlat boende inom social psykatrin med 6 platser, under 2013 har en boende till stor del befunnit sig på korttidsboende. Templaren är ett samlat boende inom socialpsykiatri. Från Templaren utgår också boendestöd. Under året har verksamheten haft mellan ärenden med olika insatser och dessa ärenden är spridda geografiskt i Flen kommun. Under hösten har vi sett att antal ärenden minskat inom området. Gökstigens boendestöd är i ett radhus på Gökstigen i Flens by. Kommunen äger 3 bostadsrätter varav 1 lägenhet är för boendestödspersonal och pensionärsverksamhet, och1 lägenhet hyrs ut till brukare med boendestöd. De brukare som har boendestöd har beslut enligt SOL. Det är 9 brukare i åldrarna år som har boendestöd alt. hemtjänst från den här gruppen. Medelåldern är 69 år. I radhuset finns i övrigt möjlighet för gemensamma aktiviteter för de personer som har boendestöd. Orrögatans boendestöd har fem brukare med varierade antal timmar i veckan enligt SOL-beslut. Boendestöd har 2 kvinnor och 3 män i åldrarna 23-79, medelåldern är 54 år. Resurscentrum Verksamhetsplanens mål har ej genomförts fullt ut p.g.a. att områdeschefstjänsten bara varit tillsatt under del av året. Det utvecklingsarbete som har följt målen i verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att salutogent brukarfokus, med fortsatta brukarråd som en del i planerings- och utvecklingsarbetet. Området omfattar till största delen verksamhet som regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade daglig verksamhet, fritid, ledsagning, kontaktpersoner, korttidshemmet Torsbo, skolbarnomsorg, sysselsättning för brukare tillhörande socialpsykiatrin Inom daglig verksamhet har under året 72 personer med funktionsnedsättning sin dagliga sysselsättning. Verksamheten bedrivs dels på basdagcenter Pokalen dels i utflyttad verksamhet såväl i grupp som individ integrerat. Utflyttad verksamhet är Violslöjd med tillverkning av alster som sedan säljs i egen butik. Biltvätten som tvättar kommunens leasing bilar. En grupp arbetar på Solviken och på Åsens äldreboende med att bl.a. sköta tvättstugan, städning och mini-spa. Antalet individintegrerade brukare var vid årsskiftet 2. Grundläggande för all verksamhet är att på bästa sätt ta tillvara de funktionshindrades intressen och att medverka till att var och en får möjlighet att delta på sina villkor. Psykiatriverksamheten Reco som finns på Bolmängen har utvidgats med en ny lokal. Reco driver loppmarknad och servar hemtjänsten med tvätteri. I lokalen har Slussen som tidigare inrymts på Pokalen flyttat in. Även Fixartjänsten utgår därifrån. Andra verksamheter inom socialpsykiatrin är cafeterian på stadshuset och Träffen som fungerar både som arbetsplast och träffpunkt. Fritid LLS Består av fritidsverksamhet för funktionshindrade i samarbete med studieförbund samt fritidsenheter i andra kommuner. Lägerverksamhet och semesterresor anordnas under sommaren, supédanser, julgransplundring spa-kvällar m.m. anordnas under övriga året.

11 11 (15) Från april månad har verksamheten för de yngre brukarna överförts till Kultur- och fritidsförvaltningen på prov. Torsbo korttidshem Verksamheten erbjuder korttidsvistelse och skolbarnomsorg för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. Korttidsvistelsen ska erbjuda en individanpassad vistelse och en meningsfull fritid för gästerna och även ge avlastning till hela familjen. Under året har Torsbo gästats av16 barn/ungdomar/vuxna med olika dygnsbeslut. Skolbarnomsorg har 2 ungdomar haft behov av under året. Ledsagning Ledsagare är ett led i strävan att underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra och delta i samhället. Servicen är individuellt utformad och ges för att tillgodose behoven av att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet eller för att komma ut på promenader. Kontaktpersoner En kontaktperson är en medmänniska, en kompis som har tid och intresse för att ge stöd till en människa med funktionsnedsättning. Tillsammans med kontaktpersonen bestämmer den enskilde själv vad man vill göra. Behovet och kravet på kontaktpersoner har ökat under året. Hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning i tvärprofessionella team. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. Hälso- och sjukvårdsorganisationen fyller en viktig funktion som kunskapsbärare inom ÄHO, och därför har utvecklingsarbetet också präglats av att medarbetare deltagit i utbildningar samt utbildat andra. Verksamheten omfattar: Sjuksköterskeverksamhet på särskilda boenden, socialpsykiatri och handikappomsorgen. Hemsjukvård. Kommunrehab som verkar inom särskilda boenden och i hemsjukvården Myndighetsenheten Inom myndighetsenheten har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning med de andra aktörerna runt brukaren. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. Myndighetsenhetens handläggare utreder, bedömer och fattar beslutar på insatser och avgifter enligt; Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) Färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen (FTJL och RFTL)

12 12 (15) Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB, 1992:1574) Under 2013 har SoL-handläggarna inom äldreomsorgen tagit emot 86 ansökningar om särskilt boende. 1 ansökan blev avslag, 11ansökningar återtogs och i 2 ärenden avled brukaren innan ansökan hann verkställas. Av 86 ansökningar har 72 kommuninvånare blivit beviljade och fått en särskilt boendeplats under ansökningar har tagits emot gällande hemtjänstinsatser, 663 ansökningar beviljades och 3 avslogs. De har även tagit emot 126 ansökningar om korttidsplats/avlastning/växelvård. Där 0 ansökan har avslagit och 1ansökan blev återtagen. SoL-handläggarna inom äldreomsorgen har fått in 242 kallelser till vårdplanering från sjukhusen i Sörmland via verksamhetssystemet Prator och genomfört dessa vårdplaneringar. Vi hade betalningsansvar till landstinget för 1 dag i december månad Avgiftshandläggarna har under året fattat avgiftsbeslut för hemtjänst till 723 kommuninvånare. Avgiftsbeslut på korttidsplats för 135 invånare och avgiftsbeslut på särskilt boende för 186 invånare. Färdtjänsthandläggarna har tagit emot 218 ansökningar om färdtjänst, 216 av dessa beviljades och 6 avslogs. Under året har de även tagit emot 135 ansökningar om riksfärdtjänst, 132 ansökningar beviljades, inga avslag. BAB-handläggaren har tagit emot 210 ansökningar om bostadsanpassning av dessa har uppskattningsvis 3 avslagits. LSS-handläggarna har tagit emot 97 ansökningar om insatser enligt LSS 1-9, varav 78 ansökningar har beviljats och 10 avslagits. LSS-handläggarna ansvarar även för SoL-utredningar för personer med psykisk funktionsnedsättning och har under 2013 tagit emot 75 ansökningar varav 65 bifall och 10 avslag. Ansökningar särskilt boende för samma målgrupp är 6 varav 5 beviljade. LSS-handläggarna har även blivit kallade till VPL från Piva, dessa har vi ingen statistik på då de ofta faxar sina kallelser eller ringer direkt till handläggarna. Avdelningen för individ- och familjeomsorg 2013 har präglats av både en ökad stabilitet och trygghet inom IFO. Under 2013 blev verksamhetsledarna inom IFO personalansvariga enhetschefer med delegerat arbetsmiljöansvar. För att utveckla mottagningsfunktionen har en person överförts från öppenvården för att förstärka arbetet med förhandsbedömningar. Stabiliseringen på IFO innebär flödet utredningsgrupp, familjehemsgrupp och öppenvård har förbättrats. Att utredningsgruppen utreder och följer upp insatserna inom öppenvård, kontaktpersoner/familj och HVB-placeringar, att familjehemsgruppen utreder och handleder familjehem och gör överväganden av placeringen samt i övrigt följer upp barnets behov. Öppenvården står för insatsen och följer upp genomförandeplanen med ansvarig handläggare. Detta arbete har under 2013 förbättrats och gjort att arbetet har blivit mer stabilt och rättssäkert. Ett utvärderingsdokument har tagits fram för att undersöka handläggares, behandlare, vårdnadshavares och barnets syn på insatsen. När det gäller utredningsgruppen så har det även 2013 varit ett intensivt år. Ärendeinflödet har varit konstant hög under Till december hade 713 ärenden

13 13 (15) aktualiserats mot 554 år 2012, 235 av dessa ledde till utredning mot 206 år I december 2013 pågick 77 av dessa utredningar. Trenden har fortsatt med en ökning avärenden där familjer lever under asylprövning. När det gäller antalet placeringar/insatser så ser det ut enligt följande för år 2013: 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Familjehem Vuxna HVB B & U Vuxna Villagatan, inklusive utsluss Stödboende unga Kontaktfamilj/personer En slutsats av detta är att HVB-placeringar för ökat något i jmf med 2012 och i viss mån familjehemsplaceringar, däremot har kontaktpersoner/familjer minskat något o jmf med IFO har fortsatt arbetat aktivt med att fasa ut de konsulentstödda familjehemmen och har under 2013 bara haft en sådan placering Inom försörjningsstöd har projektet VERA utvärderats och avvecklats. Arbetet ligger inom ordinarie linjeorganisation i samverkan med AUC:s arbetsmarknadsenhet. Ett arbete med att ta fram en ny ärende process i samverkan mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen har påbörjats. Antalet ärenden när det gäller hushåll har varit som mest 376 st. och har minskat till 297 st. Andelen individer har minskat från 808 till 681 st. Genom ett träget arbete har försörjningsstödet under senare delen av 2013 minskat markant. Resultatet handlar om den aktiva samverkan mellan ovan nämnda parter för att få individer i sysselsättning och därigenom egen försörjning. När det gäller vår öppenvård, stöd- och behandlingsenhet samt missbruksenhet NOVA så har arbetet varit mycket differentierat. IFO har kunnat erbjuda familjearbete, hemterapeutiska insatser, föräldrastöd genom föräldrautbildningsprogrammet Cope, Violasamtal för kvinnor som utsatts för relationsvåld och Trappansamtal för barn som lever i dysfunktionella miljöer med särskilt fokus på våldsbearbetning samt barngruppsverksamhet baserat på Rädda Barnens modell, förebyggande och samverkande insatser tillsammans med skola och fritidsgårdar. Utbildning och handledning i barnsamtal har genomförts enligt tejpingmodellen. Personal har utbildats i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och i återfalsprevention. Ärenden inom Stöd och behandling (SoB) har pendlat mellan 38 och 71 ärenden, vilket är helt i linje med antaganden om hemmaplanslösningar

14 14 (15) Missbruksenheten NOVA som arbetar med behandling av missbruk och beroende utifrån tolvstegsbehandling startade upp under 2011, behandlingen i grupp och individuellt leds av utbildade och certifierade alkohol- och drogterapeuter, i konceptet ingår även anhörigstöd, ett kategoriboende kopplat till behandlingen samt boendestöd. Dessutom driver IFO i med medel från kommunstyrelsen ett café för missbrukare i Godsmagasinet. Öppenvård kan ske både enligt bistånd SoL och genom öppet intag. Ärenden på NOVA har pendlat mellan 44 och 70, de flesta på öppet intag. Ca 50 Ett brukarråd har även startat inom ramen för NOVAS verksamhet. Syftet är att diskutera och få åsikter om behandling och boende. Villagatans boende har haft en turbulent tid under 2013, omställningsarbetet till IFO har genomförts med fokus på insats och genomförandeplaner. Under året beslutades att en av tjänsterna på Villagatan flyttades över till utredningsgruppen. Genom detta minskades bemanningen på Villagatan med en tjänst. Beslutet skedde efter MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. Under avdelningschefen har en stab funnits med administration, familjerätt, familjerådgivning och tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. Familjerådgivningen har under året haft mellan 7-17 deltagare per månad. Familjerättens statistik ser ut enligt följande: - 74 aktualiseringar - 22 nystartade utredningar - 33 avslutade utredningar - 18 dödsboanmälningar Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har genomförts av en alkoholhandläggare på 15% samt 10 % handläggare tillika familjerättssekreterare. Två nya stadigvarande serveringstillstånd har beviljats. Åtta ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd har inkommit, av dessa beviljades fem. Fyra ansökningar om tilfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap har inkommit varav två beviljades. Inga serveringstillstånd har återtagits under året och ingen erinran eller varning har utdelats. Ett beslut om nedsättning av avgift har tagits Kunskapsprov har genomförts vid nio tillfällen. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har genomförts i samarbete med Katrineholms kommun Två yttranden till Lotteriinspektionen, avseende automatspel. Tillsyn enligt alkohollagen har genomförts enligt följande; Inre tillsyn, restaurangsrapporter, kontroll hos Kronofogden, Skattemyndighet, Polismyndighet har skett vid sjutillfällen med 100 förfrågningar. Yttre tillsyn, tillsynsbesök av alkoholhandläggarna, vissa tillsynsbesök med Polismyndighet, och Livsmedelsinspektör har skett vid 18 tillfällen, utöver det har besök gjorts vid handläggning av alla nya serveringstillstånd. Förebyggande tillsyn har skett via informationsbesök

15 15 (15) på serveringsställena, information genom telefon, , informationsmaterial och via kommunens hemsida. Fyra tillsyner av folkölsförsäljning har genomförts. Ulrika Lifvakt Avdelningschef Äldre- och handikappomsorgen Ola Nordqvist Tillförordnad socialchef Lina Larsson Utvecklingssekreterare Beslutet expedieras till: Akt

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 8.7. SOCIALNÄMNDEN...29 8.7.1. Verksamhetsidé...29 8.7.2. Uppdraget...29 8.7.3. Inriktningar med resultatmål...29 8.7.6. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning...30 Verksamhetsplan

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer