Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013"

Transkript

1 1 (15) DATUM TJÄNSTESKRIVELSE Socialförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Socialförvaltningens stab Till socialnämnden HANDLÄGGARE DIARIENR Lina Larsson SN/2014:7 ÄRENDE Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2013 Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta: att godkänna den övergripande verksamhetsberättelsen med patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen år 2013 och lägga den till handlingarna Inledning Av bokslutet för 2013 framgår det ekonomiska resultatet för socialnämndens verksamheter, uppföljning av ett antal övergripande resultatmål samt utblickar mot framtiden. Denna redovisning kompletteras med föreliggande dokument som utgör en övergripande verksamhetsberättelse gällande socialförvaltningens arbete år I inledningen ges en kortfattad beskrivning av Socialförvaltningens organisation. Därefter redovisas verksamhetens resultat utifrån de prioriterade mål som angavs av nämnden i den övergripande verksamhetsplanen för 2013 ( ). Därefter lämnas en redogörelse för arbetet under året inom respektive avdelning samt socialförvaltningens stab. Redovisningen tar sin utgångspunkt i de verksamhetsberättelser som upprättats inom respektive område/avdelning och som redovisats för socialförvaltningens ledning. Socialförvaltningens organisation och styrning Socialförvaltningen sorterar under socialnämnden med socialchefen som ansvarig chef. Under socialchefen fanns under året tre avdelningar vardera ledda av en ansvarig chef. Dessa avdelningar är: Äldre- och handikappomsorg(äho) Individ- och familjeomsorg(ifo) Arbetsmarknads och utbildningscentrum (AUC). ÄHO och IFO ligger under socialnämnden och AUC ligger under arbetsmarknads och utbildningsnämnden (AUN).

2 2 (15) I slutet av året var tjänsten som förvaltningschef vakant, och förvaltningsledningen delades mellan två tillförordnade förvaltningschefer, nämligen cheferna för ÄHO och IFO. Därutöver finns en mindre stab med ett antal specialfunktioner. Linje- och stabsorganisationen i socialförvaltningen är de verktyg som socialnämnden och socialchefen har till sitt förfogande för att implementera kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och socialnämndens intentioner i form av mål, policys, direktiv och riktlinjer i verksamheten. Förvaltningens stabsfunktion är socialchefen behjälplig med övergripande samordning av t ex ekonomistyrning, kvalitetsfrågor m.m. och svarar även för att ta fram förslag till uppdragsbeskrivningar, direktiv och riktlinjer som chefer och verksamheter på olika nivåer ska följa. Den övergripande verksamhetsplanen för 2013 antagen av socialnämnden utgjorde tillsammans med utarbetade och beslutade planer i övrigt grunden för de verksamhetsplaner som utarbetades inom varje delområde. Redovisning utifrån de prioriterade målen i verksamhetsplanen för 2013 Måluppfyllelse framkommer även i delårsrapporten. Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv Samverkan för egen försörjning Insatserna för att få ut fler personer i egen försörjning har fortsatt att utvecklas både samverkan inom kommunen, och samverkan med andra aktörer. Samverkan med Arbetsförmedlingen(AF) ska exempelvis ske kring individer med funktionsnedsättning (socialkonsulent, arbetsterapeut och psykolog). Samverkan med AF sker i individärenden. Arbetet har påbörjats med en gemensam utveckling för samverkan utifrån en helhetssyn med tydligare anvarsområden. Det finns tre spår sökande där Arbetsmarknadsenheten(AME)/ Försäkringskassan (FS)/AF har ansvaret för olika individer. Internt har försörjningsstödshandläggare och områdeschefer inom äldreoch handikappomsorgen tagit fram en skriftlig rutin för uppmärksammande och överlämnande av individer för möjlighet till timvikariat inom ÄHO. 8 ärende har lämnats över, ett par har dock återkommit då de haft för dåligt språk och måste bygga på det först. Ungdomsärenden Förvaltningen har arbetat med att förbättra gången i ungdomsärenden, för att möjliggöra egen försörjning. Ungdomsärenden, arbetslös ungdom under 24 år som skrivs in i försörjningsstöd har under året överlämnats omgående och arbetet med individen har inom en vecka satts igång på AME. Utifrån förändring i arbetssätt och ansvar kommer inte alla ungdomar längre att lämnas över utan endast de som vi i samverkan med AF anser är i behov av det. Även om det kan kännas som om det är en lång tid utan aktivt arbete med individen på AF är det nödvändigt för deras process. Detta kommer ytterligare att förfinas under 2014.

3 3 (15) Praktikanter För att bidra till minskat försörjningsstöd, ökad delaktighet och långsiktig kompetensförsörjning har socialförvaltningen ett ansvar att ta emot praktikanter. Socialförvaltningens avdelningar har tagit emot praktikanter. AUC har anordnat en handledarutbildning. Socialförvaltningens ledningsgrupp har valt att ha praktikanter som fördjupningsuppgift i arbetet med att utveckla kvalitetsstyrning av förvaltningen. Utvecklande, lärande och hälsofrämjande miljöer för alla barn och ungdomar Med barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta en struktur för att tillgodose hälsa och undervisning för alla placerade barn Socialförvaltningen håller tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen på att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att barn placerade i familjehem och på Hem för vård och boende (HVB) har utarbetade planer för att uppnå skolans studiemål. Här kommer länsövergripande rutiner att tas fram under När det gäller struktur för att tillgodose placerade barns hälsa har länsövergripande riktlinjer för detta i samverkan mellan länets kommuner och landstinget tagits fram som gäller från 1 januari Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer Det salutogena/systemteoretiska värdegrundsprojektet Det salutogena/systemteoretiska värdegrundsprojektet har slutförts och ingår nu i ordinarie verksamhet. Projektets mål var att säkerställa ett salutogent, dvs hälsobefrämjande och systemteoretiskt förhållningssätt inom äldreomsorgen. Personalen har nu verktyg för att utgå från enskildes brukaren/patientens förmågor och önskemål och se hur de kan tillgodoses och vidmakthållas i verksamheten. Ett viktigt verktyg är Känsla av sammanhang, (KASAM ). Det betonar personalens roll att ge brukarens möjligheter att i äldrevården är uppleva tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. De system som finns i kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten ska på ett respektfullt sätt sammanlänkas med brukaren/de anhörigas system. Den nationella värdegrunden, som säger att arbetet inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, ska vara vägledande. Projektet har resulterat i 23 värdegrundsledare, som ska upprätthålla arbetet med salutogent brukarfokus på kommunens äldreboenden. Dessutom har Individ och familjeomsorgen och myndighetsgruppen under 2013 avslutat en längre systemteoretisk utbildning finansierad av länsstyrelsen. Värdighetsgarantier Under 2013 har socialnämnden fattat beslut om en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen (SN: ). Värdighetsgarantin skall vara en konkret beskrivning av vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen i Flens kommun. Kosten

4 4 (15) Kostfrågan har inte nått sin slutgiltiga lösning under De äldre har fortfarande inte två rätter att välja mellan, under 2013 har kostfrågan kontinuerligt diskuterats med barn och utbildningsförvaltningen (BU). Arbetet fortsätter under Inom äldreomsorgen har ett projekt för att utveckla måltidsupplevelsen för de äldre genomförts. Brukarinflytande Verksamheterna har fortsatt att verka för brukarinflytande. Nu har alla boenden brukarråd. De utformas olika beroende på vilka brukarna är. Brukarna har stort inflytande över vilka aktiviteter som genomförs på boenden. Projekt: Café för missbrukare I juni 2011 beviljade kommunfullmäktige ett bidrag för att starta en träffpunkt/café för missbrukare. Syftet med projektet var att få bort missbrukarna från centrum och motivera dessa till behandling. Tanken var att IFO skulle anställa en person och IOGT skulle tillhandahålla en personal. Lokal för verksamheten blev i Godsmagasinet vid järnvägsstationen. IOGT drog sig sedan ur pga. att de inte fått adekvat information om hur arbetet skulle bedrivas. Projektstarten sköts då upp och under denna tid rekryterades två praktikanter via AUC, som senare omvandlades till nystartsjobb, dessa avslutade sitt arbete i slutet av 2012 och två nya personer tillkom under Ungefär ett 10-tal personer besöker cafét varje dag. Projektledare är verksamhetsledaren vid öppenvården. Projektet utvärderades under 2013 och Socialnämnden beslutade att projektet på sikt skulle föras över på ideella organisationer. Projektet kommer att fortgå till mars Vi värnar om vår miljö och utvecklar vårt kulturlandskap och våra orter med omtanke och med sikte på framtiden Bilåkning Inom samtliga områden har försök att begränsa bilköring gjorts, genom exempelvis rutiner för samåkning. Målet riskerar att hamna i konflikt med andra mer brukarcentrerade uppdrag, som att sträva efter att minska antalet personer som besöker en hemtjänsttagare. Vi driver vår egen utveckling och påverkar utvecklingen i regionen Samverkan med andra aktörer Samverkan med landsting och länets kommuner har varit fortsatt välfungerande. Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) har utarbetat ett reglemente på ett bra sätt och närvårdsstukturen i länet fungerar mycket bra. (Se bifogad bilaga) Samverkan förekommer också med andra myndigheter. Socialchefen ingår i RAR(Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser), ett samordningsförbund där arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och samtliga kommuner i länet ingår. Under RAR ligger projektet ISAK som handlar om att hjälpa arbetslösa utrikesfödda personer att komma in på arbetsmarknaden eller till studier. TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan) är en samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan Målgruppen för TRIS är personer i behov av samordnade insatser, ungefär individer per år omfattas. Projektet Ciceron avslutades under Det var en länsövergripande

5 5 (15) modell för samverkan kring unga år. Modellen syftade till att skapa ramar för en hållbar struktur för samverkan utifrån befintlig verksamhet inom organisationerna/myndigheterna. Det finns en lokal samverkans grupp (LSG) med arbetsförmedlingen, landstinget(vårdcentral & psykiatri) och försäkringskassan, under 2013 bjöds även migrationsverket in till LSG. Inom kommunen fungerar den vardagsnära samverkan runt brukarna/klienterna bra. Ett arbete pågår ständigt inom socialförvaltningen att förbättra samverkan mellan myndighetsutövare och verkställighet för att nå samsyn men brukaren och resurser i fokus. Omvärldsbevakning och deltagande i RESA-grupp Under 2013 har utvecklingssekreterare ingått i kommunens RESultat och Analys(RESA) grupp. Arbete har påbörjats med former för omvärldsanalys till nämnd och arbetet kommer att fortgå under Effektiv och tillgänglig organisation kännetecknad av ett bra bemötande Verkställda beslut Under 2013 har förvaltningen för första gången inga ej verkställda beslut. Inga utredningar om barn och ungdom överskrider fyra månader, om inte särskilda skäl utanför IFO föreligger- som polisutredning eller inväntande av målsmans underskrift. Demenssamordnare Under 2013 har den vakanta tjänsten som planeringssjuksköterska tillsats. Tjänsten har omvandlats till en kombination av planeringssjuksköterska och demenssamordnare. Demenssamordningen är en viktig del i arbetet med demenssjuka i enlighet med de nationella riktlinjer som införts i riket. ICF ICF har under 2013 att införts i HSL-journalerna. Syftet är att säkerställa ett mer strukturerat och likvärdigt sätt att dokumentera. ICF innebär ett standardiserat sätt att rapportera information för att öka patientsäkerheten. Detta har uppnåtts genom frastexter och inmatningsstöd. Lean Arbetet med att implementera Lean i förvaltningen har fortsatt. Lean är ett pågående utvecklingsarbete. Eldvakter har utbildats för att hålla processerna levande. Flera av projektmålen kvarstår som ständiga förbättringsmål: 1. Att effektivisera och förenkla flödesprocesserna genom strukturerat arbetssätt med brukaren i fokus. 2. Att synliggöra och förbättra flödesprocessen i all ärendehantering internt. 3. Att synliggöra och förbättra flödesprocessen i samverkan med socialförvaltningens övriga professioner främst verkställighet. 4. Att arbeta med att förtydliga beslutsvägar för medarbetare och minska på onödig tidsåtgång till missnöje och istället vara delaktiga i sitt egna sys-

6 tematiska arbetssätt. Detta genom strukturerad och standardiserade arbetsmetoder. 6 (15) God ekonomisk hushållning För år 2013 redovisas ett överskott med kkr. Det goda resultatet förklaras i huvudsak. av lägre lönekostnader inom äldre- och handikappomsorgen. De största överskotten redovisas av Personlig assistans, Gruppbostäder, Socialpsykiatrin och Flen centrala (hemtjänst). Det bör noteras att de differentierade arbetsgivaravgifterna bidrar i mycket stor utsträckning till äldre- och handikappomsorgens överskott som uppgår till kkr. Individ- och familjeomsorgens redovisar ett överskott med kkr. En stor del av överskottet härrör från Villagatans verksamhetsområde. Förbättrade återsökningsrutiner bidrar dock också till ett positivt resultat för utredningsenheten. Även verksamheterna under Myndighetsavdelningen och Förvaltningsledningen bidrar till överskottet. Objektsbudget Under 2013 har objektsbudget per brukare för personlig assistans införts. Syftet är att skapa underlag där beslutade timmar kan jämföras med utförda timmar. Ledningssystem för kvalitet Under 2013 har ledningssystemet för kvalitet införts. Det är ett skapat system som ställer krav på verksamheten. Målsättningen är att säkra att medborgarna får rättssäker och god behandling, vård och/eller omsorg. Syftet med systemet är att säkra förekomsten av ett organiserat, delårsbaserat säkrande och utvecklande av kvaliten i socialförvaltningens arbete. Arbetet ska vara personoberoende, med ansvar hos funktioner. Ledningssystemet rör för närvarande lagstiftningen kring Hälso och sjukvårslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mottagningsfunktion Det har startats en mottagningsgrupp för försörjningsstöd. Målsättningen är att effektivisera handläggningen, öka tillgängligheten och säkerställa att handläggningen sker på ett korrekt sätt. Detta har, tillsammans med den extra personal som anställts inneburit snabbare handläggning, vilket medfört snabbare insatser för de berättigade och snabbare avslag för de som ej är berättigade till försörjningsstöd. Hemmaplanslösningar Under 2013 har förvaltningen verkat för att öppenvården för barn och familjer ska flytta till nya lokaler för att kunna möta det ökade behovet och fullmäktiges krav på hemmaplanslösningar. Alla placeringsärenden för barn och unga genomgår tjänstemannaberedningar. Fokus på hemma planslösningar är en ständig diskussion i samverkan mellan utredningsgrupp och öppenvård. Men lokalfrågan är framflyttad till 2015 då den för att förenkla samverkan ska samlokaliseras med öppenvårdspsykiatrin. Pga. sena politiska beslut inom landstinget har flytten av vår öppenvård för barn- och familj samt familjerådgivning försenats.

7 7 (15) Beskrivning av verksamheten Staben Staben har arbetet utifrån verksamhetsplanen. Under september slutade socialförvaltningens förvaltningschef. Uppdraget som tillförordnad förvaltningschef, samt personalansvaret för staben, fördelades på cheferna för ÄHO och IFO. Omställningen har fungerat väl, men förändringen har inneburit ett långsammare förändringstempo, där fokus varit mer på förvaltning och avslutning än att påbörja fler förändringsprocesser. En tjänst, som utvecklingssekreterare inom personalområdet, har dessutom förblivit vakant. Den vakanta tjänsten som utvecklingssekreterare inom HR samt ÄHO och IFO chefernas hårda belastning har medfört att några av de utvecklingsarbeten som var planerade till andra halvåret 2013 har skjutits på framtiden. Det gäller en utredning om möjligheten att ställa krav på utbildning efter en viss tids timanställning har, samt ett projekt om medarbetarskap. Staben har under 2013 påbörjat utbildningen Leda för resultat, en SKL utbildning som fokuserar på kvalitetsstyrning i socialtjänstens ledningsgrupper. Under året har arbetet med Äldre och handikappomsorgsplanen(case2030) färdigställts. I Case 2030 lämnas en långsiktig prognos för äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. Syftet med dokumentet är att utgöra underlag för beslut och planering i ett långsiktigt perspektiv. Case 2030 visade på ett stort kommande behov av bostäder för äldre. Under 2013 initierades det kommande projektet med äldreboendestruktur. Under året genomfördes en inventering av personer med psykiska funktionhinder i KFV-regionen. I Flen fanns behov av ökad sysselsättning, främst för kvinnor och yngre män. Under året har arbetsmiljöutredningar genomförts på Villagatans boende och Arbetsmarknadsenheten inom AUC. Förbättringsarbete har därefter genomförts utifrån utredningarnas resultat. Avdelningen för äldre- och handikappomsorg Äldreboenden På alla äldreboenden inklusive korttids boende har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär att brukarfokus och omvärldsanalys påverkat vilket arbete som genomförts. Även förvaltningens arbete med LEAN har gett resultat. Bl.a. har brukarråd införts, en utökning av antalet aktiviteter har genomförts och personcentrerad omvårdnad har fått större genomslag. Beskrivning av verksamheten Kommunens särskilda boenden finns placerade på följande orter, Drejskivan, Solviken och Slottsängen i Flen, Åsen i Sparreholm och Grönviken i Hälleforsnäs. Demensboendeplatser finns på Grönviken, Drejskivan och Slottsängen. Drejskivans korttidsboende har flyttatas till Hedens korttidsboende och på Drejskivan har korttids byggts om till fyra särskilda boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser har ökat med fyra platser under året och är därför totalt 127st varav 36 platser är demensboende.

8 8 (15) Under året har det varit högt tryck på platserna utom på sommaren då flera platser stod lediga. Totalt har det under året flyttat in 57 nya brukare (2012 flyttade 50 brukare in). Kortidsboende Hedens korttidsboende har 21 stycken korttidsplatser. Verksamheten har under 2013 utökats från 13 platser till 21 platser. I september öppnade korttidsboendet 8 nya platser efter renovering. Hedens korttidsboende hade nya ärenden, 2012 var det 88 nya ärenden och 2011 var det 74 ärenden. Utöver dessa gäster så finns även de som sedan tidigare är inskrivna och har växelvård. Det är alltså en ökning av det totala antalet personer som vistats på korttids under året. Under året har 31 individer väntat på korttids för att få flytta till särskilt boende dit det varit kö under största delen av året (under sommaren fanns det platser). Detta ha resulterat i att en del individer har bott i flera månader på korttids. Verksamheten tar även emot individer på kvällar och helger när det sviktar för individen i det egna hemmet. På grund av ett snabbt inflöde och varierande beläggning har verksamheten anpassat bemanningen efter behov i så stor utsträckning som möjligt. Hemtjänst och dagverksamhet Inom hemtjänsten och dagverksamheten har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning i tvärprofessionella team. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. I både hemtjänsten och dagverksamheten ingår aktiviteter som en viktig aspekt av brukarfokus. Hemtjänst Verksamhetsområdet omfattas av hemtjänst Flen centralort, Hälleforsnäs/Mellösa, Malmköping, Bettna och Sparreholm med omnejd. Under året har hemtjänsten i Flens kommun haft 674 brukare med hemtjänstinsatser fördelat mellan 227 män och 448 kvinnor, från 31 till 100 år med en medelålder på år. Av dessa brukare är det 517 som haft trygghetslarm och 252 som haft hemsjukvård. Dagverksamhet Dagverksamheten är Träffpunkt Bron i Flen och social dagverksamhet Strömsborg i Bettna samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom Björken i Malmköping och Rönnen i Flen. Strömsborgs dagverksamhet bedrivs på Kullagården i Bettna 2 ggr/veckan. Under året har det varit ca 560 besök vid 80 tillfällen. Träffpunkt Bron har måndagscafé med underhållning, föreläsningar eller temadagar, antal gäster per gång är ca personer. Två gånger per vecka är det anhörigavlastning med ca gästar per tillfälle. Varannan vecka är det café Irene som vänder sig till personer med demensdiagnos i ett tidigt stadie, antal 7-10 st. Afasigruppen på 17 personer träffas en gång i veckan. En gång i månaden, träffas frivilliga på Träffpunkt Bron för att byta erfarenheter och få stöd av frivilligsamordnaren. Det finns 75 stycken frivilligar-

9 9 (15) betare i kommunen. Under 2013 har Träffpunkt Bron haft 3800 besökare och 1100 externa besökare t.ex. kommunal samt olika bildningsförbund. Anhörigstödjare för äldre har tillhörighet på Träffpunkt Bron, det finns 4 stycken anhöriggrupper, 3 grupper för anhöriga med närstående med demensdiagnos och 1 grupp för stroke/afasi. Sammanlagt är det 29 anhöriga som får stöd av anhörigstödjaren. Anhörigcafé ordnas en gång i månaden på Heden, Drejskivan och Slottsängen. Under hösten har demenssamordnare och anhörigstödjare hållit i demensutbildning för anhöriga där 14 anhöriga deltog. Alla personer som fyllt 80 år erbjuds hembesök. Under 2013 var det 108 personer som erbjöds hembesök och det var 61 stycken som tackade ja. Heminstruktör för synskadade har erbjudit 125 personer stöd och hjälp. Det är 34 personer som aktivt får hjälp regelbundet med hjälpmedel. Under 2013 gjordes 269 hembesök. Gruppbostäder, boendestöd och socialpsykiatri Inom gruppbostäder, boendestöd och socialpsykiatri utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att salutogent brukarfokus, med fortsatta brukarråd som en del i planerings- och utvecklingsarbetet. Även förvaltningens arbete med LEAN har fått genomslag. Under 2013 öppnades en ny gruppbostad, Snickarvägen. Orrögatan renoverades. Gruppbostäder, Salstagatans gruppbostad har 6 boende platser för unga funktionshindrade. Medelåldern på Salstagatan är 25 år. De boende är 4 kvinnor och 2 män i ålder från år. Snickarvägens gruppbostad har 6 boendeplatser för unga funktionshindrade. Medelåldern på Snickarvägen är 24 år. De boende är 5 män och 1 kvinna i ålder år. Gruppbostad Bo Hammarsväg har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Bo Hammarsköldsväg är 48 år. De boende är 4 kvinnor och 2 män i ålder från år. Gruppbostad Novembervägen har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Novembervägen är 58 år. De boende är 3 män och 3 kvinnor i ålder från 48-67år. Änglundavägens gruppbostad har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Änglundavägen är 62 år. De boende är 3 kvinnor och 3 män i åldrarna år. Orrögatan är en gruppbostad för 5 personer som bor i egna lägenheter i s.k. trapphusmodell. Medelåldern på Orrögatan är 58 år. De boende är 1 kvinna och 4 män i åldrarna år. På Gökstigen bor en person i gruppbostad. Var och en som bor i en gruppbostad har en egen fullt utrustat lägenhet. Utöver lägenheten finns även gemensamhet delen såsom kök och vardagsrum där de boende kan ha olika aktiviteter. Varje boende har en kontaktperson. Boendestöd Diamanten är rehabiliteringsboende med inriktning social psykiatri som inrymmer 5 boendeplatser. Boendestödet uppdrag är att ge stöd i det egna hemmet för personer med långvarig psykisk ohälsa.

10 10 (15) Templaren samlat boende inom social psykatrin med 6 platser, under 2013 har en boende till stor del befunnit sig på korttidsboende. Templaren är ett samlat boende inom socialpsykiatri. Från Templaren utgår också boendestöd. Under året har verksamheten haft mellan ärenden med olika insatser och dessa ärenden är spridda geografiskt i Flen kommun. Under hösten har vi sett att antal ärenden minskat inom området. Gökstigens boendestöd är i ett radhus på Gökstigen i Flens by. Kommunen äger 3 bostadsrätter varav 1 lägenhet är för boendestödspersonal och pensionärsverksamhet, och1 lägenhet hyrs ut till brukare med boendestöd. De brukare som har boendestöd har beslut enligt SOL. Det är 9 brukare i åldrarna år som har boendestöd alt. hemtjänst från den här gruppen. Medelåldern är 69 år. I radhuset finns i övrigt möjlighet för gemensamma aktiviteter för de personer som har boendestöd. Orrögatans boendestöd har fem brukare med varierade antal timmar i veckan enligt SOL-beslut. Boendestöd har 2 kvinnor och 3 män i åldrarna 23-79, medelåldern är 54 år. Resurscentrum Verksamhetsplanens mål har ej genomförts fullt ut p.g.a. att områdeschefstjänsten bara varit tillsatt under del av året. Det utvecklingsarbete som har följt målen i verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att salutogent brukarfokus, med fortsatta brukarråd som en del i planerings- och utvecklingsarbetet. Området omfattar till största delen verksamhet som regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade daglig verksamhet, fritid, ledsagning, kontaktpersoner, korttidshemmet Torsbo, skolbarnomsorg, sysselsättning för brukare tillhörande socialpsykiatrin Inom daglig verksamhet har under året 72 personer med funktionsnedsättning sin dagliga sysselsättning. Verksamheten bedrivs dels på basdagcenter Pokalen dels i utflyttad verksamhet såväl i grupp som individ integrerat. Utflyttad verksamhet är Violslöjd med tillverkning av alster som sedan säljs i egen butik. Biltvätten som tvättar kommunens leasing bilar. En grupp arbetar på Solviken och på Åsens äldreboende med att bl.a. sköta tvättstugan, städning och mini-spa. Antalet individintegrerade brukare var vid årsskiftet 2. Grundläggande för all verksamhet är att på bästa sätt ta tillvara de funktionshindrades intressen och att medverka till att var och en får möjlighet att delta på sina villkor. Psykiatriverksamheten Reco som finns på Bolmängen har utvidgats med en ny lokal. Reco driver loppmarknad och servar hemtjänsten med tvätteri. I lokalen har Slussen som tidigare inrymts på Pokalen flyttat in. Även Fixartjänsten utgår därifrån. Andra verksamheter inom socialpsykiatrin är cafeterian på stadshuset och Träffen som fungerar både som arbetsplast och träffpunkt. Fritid LLS Består av fritidsverksamhet för funktionshindrade i samarbete med studieförbund samt fritidsenheter i andra kommuner. Lägerverksamhet och semesterresor anordnas under sommaren, supédanser, julgransplundring spa-kvällar m.m. anordnas under övriga året.

11 11 (15) Från april månad har verksamheten för de yngre brukarna överförts till Kultur- och fritidsförvaltningen på prov. Torsbo korttidshem Verksamheten erbjuder korttidsvistelse och skolbarnomsorg för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. Korttidsvistelsen ska erbjuda en individanpassad vistelse och en meningsfull fritid för gästerna och även ge avlastning till hela familjen. Under året har Torsbo gästats av16 barn/ungdomar/vuxna med olika dygnsbeslut. Skolbarnomsorg har 2 ungdomar haft behov av under året. Ledsagning Ledsagare är ett led i strävan att underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra och delta i samhället. Servicen är individuellt utformad och ges för att tillgodose behoven av att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet eller för att komma ut på promenader. Kontaktpersoner En kontaktperson är en medmänniska, en kompis som har tid och intresse för att ge stöd till en människa med funktionsnedsättning. Tillsammans med kontaktpersonen bestämmer den enskilde själv vad man vill göra. Behovet och kravet på kontaktpersoner har ökat under året. Hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning i tvärprofessionella team. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. Hälso- och sjukvårdsorganisationen fyller en viktig funktion som kunskapsbärare inom ÄHO, och därför har utvecklingsarbetet också präglats av att medarbetare deltagit i utbildningar samt utbildat andra. Verksamheten omfattar: Sjuksköterskeverksamhet på särskilda boenden, socialpsykiatri och handikappomsorgen. Hemsjukvård. Kommunrehab som verkar inom särskilda boenden och i hemsjukvården Myndighetsenheten Inom myndighetsenheten har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning med de andra aktörerna runt brukaren. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. Myndighetsenhetens handläggare utreder, bedömer och fattar beslutar på insatser och avgifter enligt; Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) Färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen (FTJL och RFTL)

12 12 (15) Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB, 1992:1574) Under 2013 har SoL-handläggarna inom äldreomsorgen tagit emot 86 ansökningar om särskilt boende. 1 ansökan blev avslag, 11ansökningar återtogs och i 2 ärenden avled brukaren innan ansökan hann verkställas. Av 86 ansökningar har 72 kommuninvånare blivit beviljade och fått en särskilt boendeplats under ansökningar har tagits emot gällande hemtjänstinsatser, 663 ansökningar beviljades och 3 avslogs. De har även tagit emot 126 ansökningar om korttidsplats/avlastning/växelvård. Där 0 ansökan har avslagit och 1ansökan blev återtagen. SoL-handläggarna inom äldreomsorgen har fått in 242 kallelser till vårdplanering från sjukhusen i Sörmland via verksamhetssystemet Prator och genomfört dessa vårdplaneringar. Vi hade betalningsansvar till landstinget för 1 dag i december månad Avgiftshandläggarna har under året fattat avgiftsbeslut för hemtjänst till 723 kommuninvånare. Avgiftsbeslut på korttidsplats för 135 invånare och avgiftsbeslut på särskilt boende för 186 invånare. Färdtjänsthandläggarna har tagit emot 218 ansökningar om färdtjänst, 216 av dessa beviljades och 6 avslogs. Under året har de även tagit emot 135 ansökningar om riksfärdtjänst, 132 ansökningar beviljades, inga avslag. BAB-handläggaren har tagit emot 210 ansökningar om bostadsanpassning av dessa har uppskattningsvis 3 avslagits. LSS-handläggarna har tagit emot 97 ansökningar om insatser enligt LSS 1-9, varav 78 ansökningar har beviljats och 10 avslagits. LSS-handläggarna ansvarar även för SoL-utredningar för personer med psykisk funktionsnedsättning och har under 2013 tagit emot 75 ansökningar varav 65 bifall och 10 avslag. Ansökningar särskilt boende för samma målgrupp är 6 varav 5 beviljade. LSS-handläggarna har även blivit kallade till VPL från Piva, dessa har vi ingen statistik på då de ofta faxar sina kallelser eller ringer direkt till handläggarna. Avdelningen för individ- och familjeomsorg 2013 har präglats av både en ökad stabilitet och trygghet inom IFO. Under 2013 blev verksamhetsledarna inom IFO personalansvariga enhetschefer med delegerat arbetsmiljöansvar. För att utveckla mottagningsfunktionen har en person överförts från öppenvården för att förstärka arbetet med förhandsbedömningar. Stabiliseringen på IFO innebär flödet utredningsgrupp, familjehemsgrupp och öppenvård har förbättrats. Att utredningsgruppen utreder och följer upp insatserna inom öppenvård, kontaktpersoner/familj och HVB-placeringar, att familjehemsgruppen utreder och handleder familjehem och gör överväganden av placeringen samt i övrigt följer upp barnets behov. Öppenvården står för insatsen och följer upp genomförandeplanen med ansvarig handläggare. Detta arbete har under 2013 förbättrats och gjort att arbetet har blivit mer stabilt och rättssäkert. Ett utvärderingsdokument har tagits fram för att undersöka handläggares, behandlare, vårdnadshavares och barnets syn på insatsen. När det gäller utredningsgruppen så har det även 2013 varit ett intensivt år. Ärendeinflödet har varit konstant hög under Till december hade 713 ärenden

13 13 (15) aktualiserats mot 554 år 2012, 235 av dessa ledde till utredning mot 206 år I december 2013 pågick 77 av dessa utredningar. Trenden har fortsatt med en ökning avärenden där familjer lever under asylprövning. När det gäller antalet placeringar/insatser så ser det ut enligt följande för år 2013: 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Familjehem Vuxna HVB B & U Vuxna Villagatan, inklusive utsluss Stödboende unga Kontaktfamilj/personer En slutsats av detta är att HVB-placeringar för ökat något i jmf med 2012 och i viss mån familjehemsplaceringar, däremot har kontaktpersoner/familjer minskat något o jmf med IFO har fortsatt arbetat aktivt med att fasa ut de konsulentstödda familjehemmen och har under 2013 bara haft en sådan placering Inom försörjningsstöd har projektet VERA utvärderats och avvecklats. Arbetet ligger inom ordinarie linjeorganisation i samverkan med AUC:s arbetsmarknadsenhet. Ett arbete med att ta fram en ny ärende process i samverkan mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen har påbörjats. Antalet ärenden när det gäller hushåll har varit som mest 376 st. och har minskat till 297 st. Andelen individer har minskat från 808 till 681 st. Genom ett träget arbete har försörjningsstödet under senare delen av 2013 minskat markant. Resultatet handlar om den aktiva samverkan mellan ovan nämnda parter för att få individer i sysselsättning och därigenom egen försörjning. När det gäller vår öppenvård, stöd- och behandlingsenhet samt missbruksenhet NOVA så har arbetet varit mycket differentierat. IFO har kunnat erbjuda familjearbete, hemterapeutiska insatser, föräldrastöd genom föräldrautbildningsprogrammet Cope, Violasamtal för kvinnor som utsatts för relationsvåld och Trappansamtal för barn som lever i dysfunktionella miljöer med särskilt fokus på våldsbearbetning samt barngruppsverksamhet baserat på Rädda Barnens modell, förebyggande och samverkande insatser tillsammans med skola och fritidsgårdar. Utbildning och handledning i barnsamtal har genomförts enligt tejpingmodellen. Personal har utbildats i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och i återfalsprevention. Ärenden inom Stöd och behandling (SoB) har pendlat mellan 38 och 71 ärenden, vilket är helt i linje med antaganden om hemmaplanslösningar

14 14 (15) Missbruksenheten NOVA som arbetar med behandling av missbruk och beroende utifrån tolvstegsbehandling startade upp under 2011, behandlingen i grupp och individuellt leds av utbildade och certifierade alkohol- och drogterapeuter, i konceptet ingår även anhörigstöd, ett kategoriboende kopplat till behandlingen samt boendestöd. Dessutom driver IFO i med medel från kommunstyrelsen ett café för missbrukare i Godsmagasinet. Öppenvård kan ske både enligt bistånd SoL och genom öppet intag. Ärenden på NOVA har pendlat mellan 44 och 70, de flesta på öppet intag. Ca 50 Ett brukarråd har även startat inom ramen för NOVAS verksamhet. Syftet är att diskutera och få åsikter om behandling och boende. Villagatans boende har haft en turbulent tid under 2013, omställningsarbetet till IFO har genomförts med fokus på insats och genomförandeplaner. Under året beslutades att en av tjänsterna på Villagatan flyttades över till utredningsgruppen. Genom detta minskades bemanningen på Villagatan med en tjänst. Beslutet skedde efter MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. Under avdelningschefen har en stab funnits med administration, familjerätt, familjerådgivning och tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. Familjerådgivningen har under året haft mellan 7-17 deltagare per månad. Familjerättens statistik ser ut enligt följande: - 74 aktualiseringar - 22 nystartade utredningar - 33 avslutade utredningar - 18 dödsboanmälningar Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har genomförts av en alkoholhandläggare på 15% samt 10 % handläggare tillika familjerättssekreterare. Två nya stadigvarande serveringstillstånd har beviljats. Åtta ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd har inkommit, av dessa beviljades fem. Fyra ansökningar om tilfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap har inkommit varav två beviljades. Inga serveringstillstånd har återtagits under året och ingen erinran eller varning har utdelats. Ett beslut om nedsättning av avgift har tagits Kunskapsprov har genomförts vid nio tillfällen. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har genomförts i samarbete med Katrineholms kommun Två yttranden till Lotteriinspektionen, avseende automatspel. Tillsyn enligt alkohollagen har genomförts enligt följande; Inre tillsyn, restaurangsrapporter, kontroll hos Kronofogden, Skattemyndighet, Polismyndighet har skett vid sjutillfällen med 100 förfrågningar. Yttre tillsyn, tillsynsbesök av alkoholhandläggarna, vissa tillsynsbesök med Polismyndighet, och Livsmedelsinspektör har skett vid 18 tillfällen, utöver det har besök gjorts vid handläggning av alla nya serveringstillstånd. Förebyggande tillsyn har skett via informationsbesök

15 15 (15) på serveringsställena, information genom telefon, , informationsmaterial och via kommunens hemsida. Fyra tillsyner av folkölsförsäljning har genomförts. Ulrika Lifvakt Avdelningschef Äldre- och handikappomsorgen Ola Nordqvist Tillförordnad socialchef Lina Larsson Utvecklingssekreterare Beslutet expedieras till: Akt

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 8.7. SOCIALNÄMNDEN...29 8.7.1. Verksamhetsidé...29 8.7.2. Uppdraget...29 8.7.3. Inriktningar med resultatmål...29 8.7.6. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning...30 Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.7. SOCIALNÄMNDEN...26 10.7.1. Verksamhetsidé...26 10.7.2. Uppdraget...26 10.7.3. Inriktningar med resultatmål...26 10.7.4. Kvalitetsmål...27 10.7.5. Servicegarantier...27 10.7.6.

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer