Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013"

Transkript

1 1 (15) DATUM TJÄNSTESKRIVELSE Socialförvaltningen TJÄNSTESTÄLLE Socialförvaltningens stab Till socialnämnden HANDLÄGGARE DIARIENR Lina Larsson SN/2014:7 ÄRENDE Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2013 Övergripande verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2013 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta: att godkänna den övergripande verksamhetsberättelsen med patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen år 2013 och lägga den till handlingarna Inledning Av bokslutet för 2013 framgår det ekonomiska resultatet för socialnämndens verksamheter, uppföljning av ett antal övergripande resultatmål samt utblickar mot framtiden. Denna redovisning kompletteras med föreliggande dokument som utgör en övergripande verksamhetsberättelse gällande socialförvaltningens arbete år I inledningen ges en kortfattad beskrivning av Socialförvaltningens organisation. Därefter redovisas verksamhetens resultat utifrån de prioriterade mål som angavs av nämnden i den övergripande verksamhetsplanen för 2013 ( ). Därefter lämnas en redogörelse för arbetet under året inom respektive avdelning samt socialförvaltningens stab. Redovisningen tar sin utgångspunkt i de verksamhetsberättelser som upprättats inom respektive område/avdelning och som redovisats för socialförvaltningens ledning. Socialförvaltningens organisation och styrning Socialförvaltningen sorterar under socialnämnden med socialchefen som ansvarig chef. Under socialchefen fanns under året tre avdelningar vardera ledda av en ansvarig chef. Dessa avdelningar är: Äldre- och handikappomsorg(äho) Individ- och familjeomsorg(ifo) Arbetsmarknads och utbildningscentrum (AUC). ÄHO och IFO ligger under socialnämnden och AUC ligger under arbetsmarknads och utbildningsnämnden (AUN).

2 2 (15) I slutet av året var tjänsten som förvaltningschef vakant, och förvaltningsledningen delades mellan två tillförordnade förvaltningschefer, nämligen cheferna för ÄHO och IFO. Därutöver finns en mindre stab med ett antal specialfunktioner. Linje- och stabsorganisationen i socialförvaltningen är de verktyg som socialnämnden och socialchefen har till sitt förfogande för att implementera kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och socialnämndens intentioner i form av mål, policys, direktiv och riktlinjer i verksamheten. Förvaltningens stabsfunktion är socialchefen behjälplig med övergripande samordning av t ex ekonomistyrning, kvalitetsfrågor m.m. och svarar även för att ta fram förslag till uppdragsbeskrivningar, direktiv och riktlinjer som chefer och verksamheter på olika nivåer ska följa. Den övergripande verksamhetsplanen för 2013 antagen av socialnämnden utgjorde tillsammans med utarbetade och beslutade planer i övrigt grunden för de verksamhetsplaner som utarbetades inom varje delområde. Redovisning utifrån de prioriterade målen i verksamhetsplanen för 2013 Måluppfyllelse framkommer även i delårsrapporten. Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv Samverkan för egen försörjning Insatserna för att få ut fler personer i egen försörjning har fortsatt att utvecklas både samverkan inom kommunen, och samverkan med andra aktörer. Samverkan med Arbetsförmedlingen(AF) ska exempelvis ske kring individer med funktionsnedsättning (socialkonsulent, arbetsterapeut och psykolog). Samverkan med AF sker i individärenden. Arbetet har påbörjats med en gemensam utveckling för samverkan utifrån en helhetssyn med tydligare anvarsområden. Det finns tre spår sökande där Arbetsmarknadsenheten(AME)/ Försäkringskassan (FS)/AF har ansvaret för olika individer. Internt har försörjningsstödshandläggare och områdeschefer inom äldreoch handikappomsorgen tagit fram en skriftlig rutin för uppmärksammande och överlämnande av individer för möjlighet till timvikariat inom ÄHO. 8 ärende har lämnats över, ett par har dock återkommit då de haft för dåligt språk och måste bygga på det först. Ungdomsärenden Förvaltningen har arbetat med att förbättra gången i ungdomsärenden, för att möjliggöra egen försörjning. Ungdomsärenden, arbetslös ungdom under 24 år som skrivs in i försörjningsstöd har under året överlämnats omgående och arbetet med individen har inom en vecka satts igång på AME. Utifrån förändring i arbetssätt och ansvar kommer inte alla ungdomar längre att lämnas över utan endast de som vi i samverkan med AF anser är i behov av det. Även om det kan kännas som om det är en lång tid utan aktivt arbete med individen på AF är det nödvändigt för deras process. Detta kommer ytterligare att förfinas under 2014.

3 3 (15) Praktikanter För att bidra till minskat försörjningsstöd, ökad delaktighet och långsiktig kompetensförsörjning har socialförvaltningen ett ansvar att ta emot praktikanter. Socialförvaltningens avdelningar har tagit emot praktikanter. AUC har anordnat en handledarutbildning. Socialförvaltningens ledningsgrupp har valt att ha praktikanter som fördjupningsuppgift i arbetet med att utveckla kvalitetsstyrning av förvaltningen. Utvecklande, lärande och hälsofrämjande miljöer för alla barn och ungdomar Med barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta en struktur för att tillgodose hälsa och undervisning för alla placerade barn Socialförvaltningen håller tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen på att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att barn placerade i familjehem och på Hem för vård och boende (HVB) har utarbetade planer för att uppnå skolans studiemål. Här kommer länsövergripande rutiner att tas fram under När det gäller struktur för att tillgodose placerade barns hälsa har länsövergripande riktlinjer för detta i samverkan mellan länets kommuner och landstinget tagits fram som gäller från 1 januari Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer Det salutogena/systemteoretiska värdegrundsprojektet Det salutogena/systemteoretiska värdegrundsprojektet har slutförts och ingår nu i ordinarie verksamhet. Projektets mål var att säkerställa ett salutogent, dvs hälsobefrämjande och systemteoretiskt förhållningssätt inom äldreomsorgen. Personalen har nu verktyg för att utgå från enskildes brukaren/patientens förmågor och önskemål och se hur de kan tillgodoses och vidmakthållas i verksamheten. Ett viktigt verktyg är Känsla av sammanhang, (KASAM ). Det betonar personalens roll att ge brukarens möjligheter att i äldrevården är uppleva tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. De system som finns i kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten ska på ett respektfullt sätt sammanlänkas med brukaren/de anhörigas system. Den nationella värdegrunden, som säger att arbetet inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, ska vara vägledande. Projektet har resulterat i 23 värdegrundsledare, som ska upprätthålla arbetet med salutogent brukarfokus på kommunens äldreboenden. Dessutom har Individ och familjeomsorgen och myndighetsgruppen under 2013 avslutat en längre systemteoretisk utbildning finansierad av länsstyrelsen. Värdighetsgarantier Under 2013 har socialnämnden fattat beslut om en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen (SN: ). Värdighetsgarantin skall vara en konkret beskrivning av vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen i Flens kommun. Kosten

4 4 (15) Kostfrågan har inte nått sin slutgiltiga lösning under De äldre har fortfarande inte två rätter att välja mellan, under 2013 har kostfrågan kontinuerligt diskuterats med barn och utbildningsförvaltningen (BU). Arbetet fortsätter under Inom äldreomsorgen har ett projekt för att utveckla måltidsupplevelsen för de äldre genomförts. Brukarinflytande Verksamheterna har fortsatt att verka för brukarinflytande. Nu har alla boenden brukarråd. De utformas olika beroende på vilka brukarna är. Brukarna har stort inflytande över vilka aktiviteter som genomförs på boenden. Projekt: Café för missbrukare I juni 2011 beviljade kommunfullmäktige ett bidrag för att starta en träffpunkt/café för missbrukare. Syftet med projektet var att få bort missbrukarna från centrum och motivera dessa till behandling. Tanken var att IFO skulle anställa en person och IOGT skulle tillhandahålla en personal. Lokal för verksamheten blev i Godsmagasinet vid järnvägsstationen. IOGT drog sig sedan ur pga. att de inte fått adekvat information om hur arbetet skulle bedrivas. Projektstarten sköts då upp och under denna tid rekryterades två praktikanter via AUC, som senare omvandlades till nystartsjobb, dessa avslutade sitt arbete i slutet av 2012 och två nya personer tillkom under Ungefär ett 10-tal personer besöker cafét varje dag. Projektledare är verksamhetsledaren vid öppenvården. Projektet utvärderades under 2013 och Socialnämnden beslutade att projektet på sikt skulle föras över på ideella organisationer. Projektet kommer att fortgå till mars Vi värnar om vår miljö och utvecklar vårt kulturlandskap och våra orter med omtanke och med sikte på framtiden Bilåkning Inom samtliga områden har försök att begränsa bilköring gjorts, genom exempelvis rutiner för samåkning. Målet riskerar att hamna i konflikt med andra mer brukarcentrerade uppdrag, som att sträva efter att minska antalet personer som besöker en hemtjänsttagare. Vi driver vår egen utveckling och påverkar utvecklingen i regionen Samverkan med andra aktörer Samverkan med landsting och länets kommuner har varit fortsatt välfungerande. Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) har utarbetat ett reglemente på ett bra sätt och närvårdsstukturen i länet fungerar mycket bra. (Se bifogad bilaga) Samverkan förekommer också med andra myndigheter. Socialchefen ingår i RAR(Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser), ett samordningsförbund där arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och samtliga kommuner i länet ingår. Under RAR ligger projektet ISAK som handlar om att hjälpa arbetslösa utrikesfödda personer att komma in på arbetsmarknaden eller till studier. TRIS (Tidig Rehabilitering I Samverkan) är en samverkansmodell inom rehabiliteringsområdet som har utvecklats i Sörmland sedan Målgruppen för TRIS är personer i behov av samordnade insatser, ungefär individer per år omfattas. Projektet Ciceron avslutades under Det var en länsövergripande

5 5 (15) modell för samverkan kring unga år. Modellen syftade till att skapa ramar för en hållbar struktur för samverkan utifrån befintlig verksamhet inom organisationerna/myndigheterna. Det finns en lokal samverkans grupp (LSG) med arbetsförmedlingen, landstinget(vårdcentral & psykiatri) och försäkringskassan, under 2013 bjöds även migrationsverket in till LSG. Inom kommunen fungerar den vardagsnära samverkan runt brukarna/klienterna bra. Ett arbete pågår ständigt inom socialförvaltningen att förbättra samverkan mellan myndighetsutövare och verkställighet för att nå samsyn men brukaren och resurser i fokus. Omvärldsbevakning och deltagande i RESA-grupp Under 2013 har utvecklingssekreterare ingått i kommunens RESultat och Analys(RESA) grupp. Arbete har påbörjats med former för omvärldsanalys till nämnd och arbetet kommer att fortgå under Effektiv och tillgänglig organisation kännetecknad av ett bra bemötande Verkställda beslut Under 2013 har förvaltningen för första gången inga ej verkställda beslut. Inga utredningar om barn och ungdom överskrider fyra månader, om inte särskilda skäl utanför IFO föreligger- som polisutredning eller inväntande av målsmans underskrift. Demenssamordnare Under 2013 har den vakanta tjänsten som planeringssjuksköterska tillsats. Tjänsten har omvandlats till en kombination av planeringssjuksköterska och demenssamordnare. Demenssamordningen är en viktig del i arbetet med demenssjuka i enlighet med de nationella riktlinjer som införts i riket. ICF ICF har under 2013 att införts i HSL-journalerna. Syftet är att säkerställa ett mer strukturerat och likvärdigt sätt att dokumentera. ICF innebär ett standardiserat sätt att rapportera information för att öka patientsäkerheten. Detta har uppnåtts genom frastexter och inmatningsstöd. Lean Arbetet med att implementera Lean i förvaltningen har fortsatt. Lean är ett pågående utvecklingsarbete. Eldvakter har utbildats för att hålla processerna levande. Flera av projektmålen kvarstår som ständiga förbättringsmål: 1. Att effektivisera och förenkla flödesprocesserna genom strukturerat arbetssätt med brukaren i fokus. 2. Att synliggöra och förbättra flödesprocessen i all ärendehantering internt. 3. Att synliggöra och förbättra flödesprocessen i samverkan med socialförvaltningens övriga professioner främst verkställighet. 4. Att arbeta med att förtydliga beslutsvägar för medarbetare och minska på onödig tidsåtgång till missnöje och istället vara delaktiga i sitt egna sys-

6 tematiska arbetssätt. Detta genom strukturerad och standardiserade arbetsmetoder. 6 (15) God ekonomisk hushållning För år 2013 redovisas ett överskott med kkr. Det goda resultatet förklaras i huvudsak. av lägre lönekostnader inom äldre- och handikappomsorgen. De största överskotten redovisas av Personlig assistans, Gruppbostäder, Socialpsykiatrin och Flen centrala (hemtjänst). Det bör noteras att de differentierade arbetsgivaravgifterna bidrar i mycket stor utsträckning till äldre- och handikappomsorgens överskott som uppgår till kkr. Individ- och familjeomsorgens redovisar ett överskott med kkr. En stor del av överskottet härrör från Villagatans verksamhetsområde. Förbättrade återsökningsrutiner bidrar dock också till ett positivt resultat för utredningsenheten. Även verksamheterna under Myndighetsavdelningen och Förvaltningsledningen bidrar till överskottet. Objektsbudget Under 2013 har objektsbudget per brukare för personlig assistans införts. Syftet är att skapa underlag där beslutade timmar kan jämföras med utförda timmar. Ledningssystem för kvalitet Under 2013 har ledningssystemet för kvalitet införts. Det är ett skapat system som ställer krav på verksamheten. Målsättningen är att säkra att medborgarna får rättssäker och god behandling, vård och/eller omsorg. Syftet med systemet är att säkra förekomsten av ett organiserat, delårsbaserat säkrande och utvecklande av kvaliten i socialförvaltningens arbete. Arbetet ska vara personoberoende, med ansvar hos funktioner. Ledningssystemet rör för närvarande lagstiftningen kring Hälso och sjukvårslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mottagningsfunktion Det har startats en mottagningsgrupp för försörjningsstöd. Målsättningen är att effektivisera handläggningen, öka tillgängligheten och säkerställa att handläggningen sker på ett korrekt sätt. Detta har, tillsammans med den extra personal som anställts inneburit snabbare handläggning, vilket medfört snabbare insatser för de berättigade och snabbare avslag för de som ej är berättigade till försörjningsstöd. Hemmaplanslösningar Under 2013 har förvaltningen verkat för att öppenvården för barn och familjer ska flytta till nya lokaler för att kunna möta det ökade behovet och fullmäktiges krav på hemmaplanslösningar. Alla placeringsärenden för barn och unga genomgår tjänstemannaberedningar. Fokus på hemma planslösningar är en ständig diskussion i samverkan mellan utredningsgrupp och öppenvård. Men lokalfrågan är framflyttad till 2015 då den för att förenkla samverkan ska samlokaliseras med öppenvårdspsykiatrin. Pga. sena politiska beslut inom landstinget har flytten av vår öppenvård för barn- och familj samt familjerådgivning försenats.

7 7 (15) Beskrivning av verksamheten Staben Staben har arbetet utifrån verksamhetsplanen. Under september slutade socialförvaltningens förvaltningschef. Uppdraget som tillförordnad förvaltningschef, samt personalansvaret för staben, fördelades på cheferna för ÄHO och IFO. Omställningen har fungerat väl, men förändringen har inneburit ett långsammare förändringstempo, där fokus varit mer på förvaltning och avslutning än att påbörja fler förändringsprocesser. En tjänst, som utvecklingssekreterare inom personalområdet, har dessutom förblivit vakant. Den vakanta tjänsten som utvecklingssekreterare inom HR samt ÄHO och IFO chefernas hårda belastning har medfört att några av de utvecklingsarbeten som var planerade till andra halvåret 2013 har skjutits på framtiden. Det gäller en utredning om möjligheten att ställa krav på utbildning efter en viss tids timanställning har, samt ett projekt om medarbetarskap. Staben har under 2013 påbörjat utbildningen Leda för resultat, en SKL utbildning som fokuserar på kvalitetsstyrning i socialtjänstens ledningsgrupper. Under året har arbetet med Äldre och handikappomsorgsplanen(case2030) färdigställts. I Case 2030 lämnas en långsiktig prognos för äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. Syftet med dokumentet är att utgöra underlag för beslut och planering i ett långsiktigt perspektiv. Case 2030 visade på ett stort kommande behov av bostäder för äldre. Under 2013 initierades det kommande projektet med äldreboendestruktur. Under året genomfördes en inventering av personer med psykiska funktionhinder i KFV-regionen. I Flen fanns behov av ökad sysselsättning, främst för kvinnor och yngre män. Under året har arbetsmiljöutredningar genomförts på Villagatans boende och Arbetsmarknadsenheten inom AUC. Förbättringsarbete har därefter genomförts utifrån utredningarnas resultat. Avdelningen för äldre- och handikappomsorg Äldreboenden På alla äldreboenden inklusive korttids boende har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär att brukarfokus och omvärldsanalys påverkat vilket arbete som genomförts. Även förvaltningens arbete med LEAN har gett resultat. Bl.a. har brukarråd införts, en utökning av antalet aktiviteter har genomförts och personcentrerad omvårdnad har fått större genomslag. Beskrivning av verksamheten Kommunens särskilda boenden finns placerade på följande orter, Drejskivan, Solviken och Slottsängen i Flen, Åsen i Sparreholm och Grönviken i Hälleforsnäs. Demensboendeplatser finns på Grönviken, Drejskivan och Slottsängen. Drejskivans korttidsboende har flyttatas till Hedens korttidsboende och på Drejskivan har korttids byggts om till fyra särskilda boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser har ökat med fyra platser under året och är därför totalt 127st varav 36 platser är demensboende.

8 8 (15) Under året har det varit högt tryck på platserna utom på sommaren då flera platser stod lediga. Totalt har det under året flyttat in 57 nya brukare (2012 flyttade 50 brukare in). Kortidsboende Hedens korttidsboende har 21 stycken korttidsplatser. Verksamheten har under 2013 utökats från 13 platser till 21 platser. I september öppnade korttidsboendet 8 nya platser efter renovering. Hedens korttidsboende hade nya ärenden, 2012 var det 88 nya ärenden och 2011 var det 74 ärenden. Utöver dessa gäster så finns även de som sedan tidigare är inskrivna och har växelvård. Det är alltså en ökning av det totala antalet personer som vistats på korttids under året. Under året har 31 individer väntat på korttids för att få flytta till särskilt boende dit det varit kö under största delen av året (under sommaren fanns det platser). Detta ha resulterat i att en del individer har bott i flera månader på korttids. Verksamheten tar även emot individer på kvällar och helger när det sviktar för individen i det egna hemmet. På grund av ett snabbt inflöde och varierande beläggning har verksamheten anpassat bemanningen efter behov i så stor utsträckning som möjligt. Hemtjänst och dagverksamhet Inom hemtjänsten och dagverksamheten har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning i tvärprofessionella team. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. I både hemtjänsten och dagverksamheten ingår aktiviteter som en viktig aspekt av brukarfokus. Hemtjänst Verksamhetsområdet omfattas av hemtjänst Flen centralort, Hälleforsnäs/Mellösa, Malmköping, Bettna och Sparreholm med omnejd. Under året har hemtjänsten i Flens kommun haft 674 brukare med hemtjänstinsatser fördelat mellan 227 män och 448 kvinnor, från 31 till 100 år med en medelålder på år. Av dessa brukare är det 517 som haft trygghetslarm och 252 som haft hemsjukvård. Dagverksamhet Dagverksamheten är Träffpunkt Bron i Flen och social dagverksamhet Strömsborg i Bettna samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom Björken i Malmköping och Rönnen i Flen. Strömsborgs dagverksamhet bedrivs på Kullagården i Bettna 2 ggr/veckan. Under året har det varit ca 560 besök vid 80 tillfällen. Träffpunkt Bron har måndagscafé med underhållning, föreläsningar eller temadagar, antal gäster per gång är ca personer. Två gånger per vecka är det anhörigavlastning med ca gästar per tillfälle. Varannan vecka är det café Irene som vänder sig till personer med demensdiagnos i ett tidigt stadie, antal 7-10 st. Afasigruppen på 17 personer träffas en gång i veckan. En gång i månaden, träffas frivilliga på Träffpunkt Bron för att byta erfarenheter och få stöd av frivilligsamordnaren. Det finns 75 stycken frivilligar-

9 9 (15) betare i kommunen. Under 2013 har Träffpunkt Bron haft 3800 besökare och 1100 externa besökare t.ex. kommunal samt olika bildningsförbund. Anhörigstödjare för äldre har tillhörighet på Träffpunkt Bron, det finns 4 stycken anhöriggrupper, 3 grupper för anhöriga med närstående med demensdiagnos och 1 grupp för stroke/afasi. Sammanlagt är det 29 anhöriga som får stöd av anhörigstödjaren. Anhörigcafé ordnas en gång i månaden på Heden, Drejskivan och Slottsängen. Under hösten har demenssamordnare och anhörigstödjare hållit i demensutbildning för anhöriga där 14 anhöriga deltog. Alla personer som fyllt 80 år erbjuds hembesök. Under 2013 var det 108 personer som erbjöds hembesök och det var 61 stycken som tackade ja. Heminstruktör för synskadade har erbjudit 125 personer stöd och hjälp. Det är 34 personer som aktivt får hjälp regelbundet med hjälpmedel. Under 2013 gjordes 269 hembesök. Gruppbostäder, boendestöd och socialpsykiatri Inom gruppbostäder, boendestöd och socialpsykiatri utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att salutogent brukarfokus, med fortsatta brukarråd som en del i planerings- och utvecklingsarbetet. Även förvaltningens arbete med LEAN har fått genomslag. Under 2013 öppnades en ny gruppbostad, Snickarvägen. Orrögatan renoverades. Gruppbostäder, Salstagatans gruppbostad har 6 boende platser för unga funktionshindrade. Medelåldern på Salstagatan är 25 år. De boende är 4 kvinnor och 2 män i ålder från år. Snickarvägens gruppbostad har 6 boendeplatser för unga funktionshindrade. Medelåldern på Snickarvägen är 24 år. De boende är 5 män och 1 kvinna i ålder år. Gruppbostad Bo Hammarsväg har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Bo Hammarsköldsväg är 48 år. De boende är 4 kvinnor och 2 män i ålder från år. Gruppbostad Novembervägen har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Novembervägen är 58 år. De boende är 3 män och 3 kvinnor i ålder från 48-67år. Änglundavägens gruppbostad har 6 boendeplatser för funktionshindrade. Medelålder på Änglundavägen är 62 år. De boende är 3 kvinnor och 3 män i åldrarna år. Orrögatan är en gruppbostad för 5 personer som bor i egna lägenheter i s.k. trapphusmodell. Medelåldern på Orrögatan är 58 år. De boende är 1 kvinna och 4 män i åldrarna år. På Gökstigen bor en person i gruppbostad. Var och en som bor i en gruppbostad har en egen fullt utrustat lägenhet. Utöver lägenheten finns även gemensamhet delen såsom kök och vardagsrum där de boende kan ha olika aktiviteter. Varje boende har en kontaktperson. Boendestöd Diamanten är rehabiliteringsboende med inriktning social psykiatri som inrymmer 5 boendeplatser. Boendestödet uppdrag är att ge stöd i det egna hemmet för personer med långvarig psykisk ohälsa.

10 10 (15) Templaren samlat boende inom social psykatrin med 6 platser, under 2013 har en boende till stor del befunnit sig på korttidsboende. Templaren är ett samlat boende inom socialpsykiatri. Från Templaren utgår också boendestöd. Under året har verksamheten haft mellan ärenden med olika insatser och dessa ärenden är spridda geografiskt i Flen kommun. Under hösten har vi sett att antal ärenden minskat inom området. Gökstigens boendestöd är i ett radhus på Gökstigen i Flens by. Kommunen äger 3 bostadsrätter varav 1 lägenhet är för boendestödspersonal och pensionärsverksamhet, och1 lägenhet hyrs ut till brukare med boendestöd. De brukare som har boendestöd har beslut enligt SOL. Det är 9 brukare i åldrarna år som har boendestöd alt. hemtjänst från den här gruppen. Medelåldern är 69 år. I radhuset finns i övrigt möjlighet för gemensamma aktiviteter för de personer som har boendestöd. Orrögatans boendestöd har fem brukare med varierade antal timmar i veckan enligt SOL-beslut. Boendestöd har 2 kvinnor och 3 män i åldrarna 23-79, medelåldern är 54 år. Resurscentrum Verksamhetsplanens mål har ej genomförts fullt ut p.g.a. att områdeschefstjänsten bara varit tillsatt under del av året. Det utvecklingsarbete som har följt målen i verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att salutogent brukarfokus, med fortsatta brukarråd som en del i planerings- och utvecklingsarbetet. Området omfattar till största delen verksamhet som regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade daglig verksamhet, fritid, ledsagning, kontaktpersoner, korttidshemmet Torsbo, skolbarnomsorg, sysselsättning för brukare tillhörande socialpsykiatrin Inom daglig verksamhet har under året 72 personer med funktionsnedsättning sin dagliga sysselsättning. Verksamheten bedrivs dels på basdagcenter Pokalen dels i utflyttad verksamhet såväl i grupp som individ integrerat. Utflyttad verksamhet är Violslöjd med tillverkning av alster som sedan säljs i egen butik. Biltvätten som tvättar kommunens leasing bilar. En grupp arbetar på Solviken och på Åsens äldreboende med att bl.a. sköta tvättstugan, städning och mini-spa. Antalet individintegrerade brukare var vid årsskiftet 2. Grundläggande för all verksamhet är att på bästa sätt ta tillvara de funktionshindrades intressen och att medverka till att var och en får möjlighet att delta på sina villkor. Psykiatriverksamheten Reco som finns på Bolmängen har utvidgats med en ny lokal. Reco driver loppmarknad och servar hemtjänsten med tvätteri. I lokalen har Slussen som tidigare inrymts på Pokalen flyttat in. Även Fixartjänsten utgår därifrån. Andra verksamheter inom socialpsykiatrin är cafeterian på stadshuset och Träffen som fungerar både som arbetsplast och träffpunkt. Fritid LLS Består av fritidsverksamhet för funktionshindrade i samarbete med studieförbund samt fritidsenheter i andra kommuner. Lägerverksamhet och semesterresor anordnas under sommaren, supédanser, julgransplundring spa-kvällar m.m. anordnas under övriga året.

11 11 (15) Från april månad har verksamheten för de yngre brukarna överförts till Kultur- och fritidsförvaltningen på prov. Torsbo korttidshem Verksamheten erbjuder korttidsvistelse och skolbarnomsorg för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. Korttidsvistelsen ska erbjuda en individanpassad vistelse och en meningsfull fritid för gästerna och även ge avlastning till hela familjen. Under året har Torsbo gästats av16 barn/ungdomar/vuxna med olika dygnsbeslut. Skolbarnomsorg har 2 ungdomar haft behov av under året. Ledsagning Ledsagare är ett led i strävan att underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra och delta i samhället. Servicen är individuellt utformad och ges för att tillgodose behoven av att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet eller för att komma ut på promenader. Kontaktpersoner En kontaktperson är en medmänniska, en kompis som har tid och intresse för att ge stöd till en människa med funktionsnedsättning. Tillsammans med kontaktpersonen bestämmer den enskilde själv vad man vill göra. Behovet och kravet på kontaktpersoner har ökat under året. Hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning i tvärprofessionella team. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. Hälso- och sjukvårdsorganisationen fyller en viktig funktion som kunskapsbärare inom ÄHO, och därför har utvecklingsarbetet också präglats av att medarbetare deltagit i utbildningar samt utbildat andra. Verksamheten omfattar: Sjuksköterskeverksamhet på särskilda boenden, socialpsykiatri och handikappomsorgen. Hemsjukvård. Kommunrehab som verkar inom särskilda boenden och i hemsjukvården Myndighetsenheten Inom myndighetsenheten har utvecklingen skett i linje med verksamhetsplanen. Det innebär bl.a. att utvecklingsarbetet haft en inriktning mot salutogent brukarfokus, samt samordning med de andra aktörerna runt brukaren. Även förvaltningens arbete med LEAN och värdegrund har varit delar av årets utvecklingsarbete. Myndighetsenhetens handläggare utreder, bedömer och fattar beslutar på insatser och avgifter enligt; Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) Färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen (FTJL och RFTL)

12 12 (15) Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB, 1992:1574) Under 2013 har SoL-handläggarna inom äldreomsorgen tagit emot 86 ansökningar om särskilt boende. 1 ansökan blev avslag, 11ansökningar återtogs och i 2 ärenden avled brukaren innan ansökan hann verkställas. Av 86 ansökningar har 72 kommuninvånare blivit beviljade och fått en särskilt boendeplats under ansökningar har tagits emot gällande hemtjänstinsatser, 663 ansökningar beviljades och 3 avslogs. De har även tagit emot 126 ansökningar om korttidsplats/avlastning/växelvård. Där 0 ansökan har avslagit och 1ansökan blev återtagen. SoL-handläggarna inom äldreomsorgen har fått in 242 kallelser till vårdplanering från sjukhusen i Sörmland via verksamhetssystemet Prator och genomfört dessa vårdplaneringar. Vi hade betalningsansvar till landstinget för 1 dag i december månad Avgiftshandläggarna har under året fattat avgiftsbeslut för hemtjänst till 723 kommuninvånare. Avgiftsbeslut på korttidsplats för 135 invånare och avgiftsbeslut på särskilt boende för 186 invånare. Färdtjänsthandläggarna har tagit emot 218 ansökningar om färdtjänst, 216 av dessa beviljades och 6 avslogs. Under året har de även tagit emot 135 ansökningar om riksfärdtjänst, 132 ansökningar beviljades, inga avslag. BAB-handläggaren har tagit emot 210 ansökningar om bostadsanpassning av dessa har uppskattningsvis 3 avslagits. LSS-handläggarna har tagit emot 97 ansökningar om insatser enligt LSS 1-9, varav 78 ansökningar har beviljats och 10 avslagits. LSS-handläggarna ansvarar även för SoL-utredningar för personer med psykisk funktionsnedsättning och har under 2013 tagit emot 75 ansökningar varav 65 bifall och 10 avslag. Ansökningar särskilt boende för samma målgrupp är 6 varav 5 beviljade. LSS-handläggarna har även blivit kallade till VPL från Piva, dessa har vi ingen statistik på då de ofta faxar sina kallelser eller ringer direkt till handläggarna. Avdelningen för individ- och familjeomsorg 2013 har präglats av både en ökad stabilitet och trygghet inom IFO. Under 2013 blev verksamhetsledarna inom IFO personalansvariga enhetschefer med delegerat arbetsmiljöansvar. För att utveckla mottagningsfunktionen har en person överförts från öppenvården för att förstärka arbetet med förhandsbedömningar. Stabiliseringen på IFO innebär flödet utredningsgrupp, familjehemsgrupp och öppenvård har förbättrats. Att utredningsgruppen utreder och följer upp insatserna inom öppenvård, kontaktpersoner/familj och HVB-placeringar, att familjehemsgruppen utreder och handleder familjehem och gör överväganden av placeringen samt i övrigt följer upp barnets behov. Öppenvården står för insatsen och följer upp genomförandeplanen med ansvarig handläggare. Detta arbete har under 2013 förbättrats och gjort att arbetet har blivit mer stabilt och rättssäkert. Ett utvärderingsdokument har tagits fram för att undersöka handläggares, behandlare, vårdnadshavares och barnets syn på insatsen. När det gäller utredningsgruppen så har det även 2013 varit ett intensivt år. Ärendeinflödet har varit konstant hög under Till december hade 713 ärenden

13 13 (15) aktualiserats mot 554 år 2012, 235 av dessa ledde till utredning mot 206 år I december 2013 pågick 77 av dessa utredningar. Trenden har fortsatt med en ökning avärenden där familjer lever under asylprövning. När det gäller antalet placeringar/insatser så ser det ut enligt följande för år 2013: 2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Familjehem Vuxna HVB B & U Vuxna Villagatan, inklusive utsluss Stödboende unga Kontaktfamilj/personer En slutsats av detta är att HVB-placeringar för ökat något i jmf med 2012 och i viss mån familjehemsplaceringar, däremot har kontaktpersoner/familjer minskat något o jmf med IFO har fortsatt arbetat aktivt med att fasa ut de konsulentstödda familjehemmen och har under 2013 bara haft en sådan placering Inom försörjningsstöd har projektet VERA utvärderats och avvecklats. Arbetet ligger inom ordinarie linjeorganisation i samverkan med AUC:s arbetsmarknadsenhet. Ett arbete med att ta fram en ny ärende process i samverkan mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen har påbörjats. Antalet ärenden när det gäller hushåll har varit som mest 376 st. och har minskat till 297 st. Andelen individer har minskat från 808 till 681 st. Genom ett träget arbete har försörjningsstödet under senare delen av 2013 minskat markant. Resultatet handlar om den aktiva samverkan mellan ovan nämnda parter för att få individer i sysselsättning och därigenom egen försörjning. När det gäller vår öppenvård, stöd- och behandlingsenhet samt missbruksenhet NOVA så har arbetet varit mycket differentierat. IFO har kunnat erbjuda familjearbete, hemterapeutiska insatser, föräldrastöd genom föräldrautbildningsprogrammet Cope, Violasamtal för kvinnor som utsatts för relationsvåld och Trappansamtal för barn som lever i dysfunktionella miljöer med särskilt fokus på våldsbearbetning samt barngruppsverksamhet baserat på Rädda Barnens modell, förebyggande och samverkande insatser tillsammans med skola och fritidsgårdar. Utbildning och handledning i barnsamtal har genomförts enligt tejpingmodellen. Personal har utbildats i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) och i återfalsprevention. Ärenden inom Stöd och behandling (SoB) har pendlat mellan 38 och 71 ärenden, vilket är helt i linje med antaganden om hemmaplanslösningar

14 14 (15) Missbruksenheten NOVA som arbetar med behandling av missbruk och beroende utifrån tolvstegsbehandling startade upp under 2011, behandlingen i grupp och individuellt leds av utbildade och certifierade alkohol- och drogterapeuter, i konceptet ingår även anhörigstöd, ett kategoriboende kopplat till behandlingen samt boendestöd. Dessutom driver IFO i med medel från kommunstyrelsen ett café för missbrukare i Godsmagasinet. Öppenvård kan ske både enligt bistånd SoL och genom öppet intag. Ärenden på NOVA har pendlat mellan 44 och 70, de flesta på öppet intag. Ca 50 Ett brukarråd har även startat inom ramen för NOVAS verksamhet. Syftet är att diskutera och få åsikter om behandling och boende. Villagatans boende har haft en turbulent tid under 2013, omställningsarbetet till IFO har genomförts med fokus på insats och genomförandeplaner. Under året beslutades att en av tjänsterna på Villagatan flyttades över till utredningsgruppen. Genom detta minskades bemanningen på Villagatan med en tjänst. Beslutet skedde efter MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna. Under avdelningschefen har en stab funnits med administration, familjerätt, familjerådgivning och tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. Familjerådgivningen har under året haft mellan 7-17 deltagare per månad. Familjerättens statistik ser ut enligt följande: - 74 aktualiseringar - 22 nystartade utredningar - 33 avslutade utredningar - 18 dödsboanmälningar Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har genomförts av en alkoholhandläggare på 15% samt 10 % handläggare tillika familjerättssekreterare. Två nya stadigvarande serveringstillstånd har beviljats. Åtta ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd har inkommit, av dessa beviljades fem. Fyra ansökningar om tilfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap har inkommit varav två beviljades. Inga serveringstillstånd har återtagits under året och ingen erinran eller varning har utdelats. Ett beslut om nedsättning av avgift har tagits Kunskapsprov har genomförts vid nio tillfällen. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har genomförts i samarbete med Katrineholms kommun Två yttranden till Lotteriinspektionen, avseende automatspel. Tillsyn enligt alkohollagen har genomförts enligt följande; Inre tillsyn, restaurangsrapporter, kontroll hos Kronofogden, Skattemyndighet, Polismyndighet har skett vid sjutillfällen med 100 förfrågningar. Yttre tillsyn, tillsynsbesök av alkoholhandläggarna, vissa tillsynsbesök med Polismyndighet, och Livsmedelsinspektör har skett vid 18 tillfällen, utöver det har besök gjorts vid handläggning av alla nya serveringstillstånd. Förebyggande tillsyn har skett via informationsbesök

15 15 (15) på serveringsställena, information genom telefon, , informationsmaterial och via kommunens hemsida. Fyra tillsyner av folkölsförsäljning har genomförts. Ulrika Lifvakt Avdelningschef Äldre- och handikappomsorgen Ola Nordqvist Tillförordnad socialchef Lina Larsson Utvecklingssekreterare Beslutet expedieras till: Akt

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 5 2. Framtid 12 3. Måluppfyllelse 15 3.1 Vision 16 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 16 3.3 Intern

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer