Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012

2 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag... 6 Kvinnofridssamordnare... 7 Psykiatrisamordnare... 9 Barn och Ungdom Utbildning och Arbete Utredning Utveckling och service Vuxenvården Arbetsmiljöbokslut... 33

3 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsnämnden Uppgifter Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorgen i kommunen. Nämnden skall också med utgångspunkt från av kommunfullmäktiges fastställda integrationspolitiska mål arbeta för att förebygga och motverka utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället, främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Årets händelser Nyckeltal Arbete och välfärdsnämnden Antal sammanträden varav extrainsatta 0 0 Individutskott * Antal sammanträden varav extrainsatta 14 8 Antal ärenden * Arbete och välfärdsnämndens individutskott hanterar endast individärenden. Nämnden fattade under året beslut om en tjänstemannajour. Förutom beredskap för jourärenden kommer jourgruppen att arbeta med öppenvård och förebyggande arbete främst mot Barn och unga. Förvaltningen har haft i uppdrag att utveckla effektiva ärendeflöden mellan verksamhetsområdena Utredning och Utbildning och arbete. ESF-projektet Lärlingsakademin är nu inne i genomförandefasen och har blivit positivt uppmärksammat som ett framgångsrikt sätt att arbeta med lärlingsutbildning. Vår stora utmaning med en svag arbetsmarknad och ett ökat behov av försörjningsstöd har fortsatt under Vi ser inte att detta kommer att dämpas under Kommunfullmäktiges uppdrag på satsning på nystartsjobb inom kommunens verksamhetsområde har genomförts under året. Initiativ har också tagits till framtagande av en kommunövergripande arbetsmarknadsplan för att ytterligare utveckla större möjligheter till praktik och anställningsformer för människor med försörjningsstöd inom hela kommunkoncernen. Mål och måluppfyllelse Medborgare Ärendeinflödet inom verksamheten Barn och unga var fortsatt stort. Antalet utredningar som slutfördes inom av lagstiftaren angivna ramar ökade, men förvaltningen hade trots personalförstärkningar inte nått målet om en rättssäker hantering vid årets slut. Verksamheten påbörjade under hösten ett förändringsarbete med inriktning på rättsäker ärendehantering och effektivt nyttjande av förvaltningens egna resurser. Behovet av ekonomiskt bistånd har, trots en redan hög nivå föregående år, fortsatt att öka kraftigt. Den dominerande orsaken var utfasningen av den gamla ersättningsförordningen för flyktingmottagande där statsbidragen för introduktionsersättning upphörde helt och individernas försörjning övergick till den kommunala budgeten via ekonomiskt bistånd. En generellt svagare arbetsmarknad i Nordöstra Skåne påverkade möjligheterna till självförsörjning negativt.

4 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Utveckling Som ett led i att utveckla en effektivare organisation arbetade en extern konsult inom verksamheterna Utredning och Utbildning och arbete under året. Uppdraget bestod av att utveckla förbättrade ärendeflöden mellan verksamhetsområdena. Arbetet resulterade i en plan som verksamheterna kommer att genomföra under Verksamhetsrutiner för anhörigstöd togs fram. Utbildningsinsatser och implementeringen genomförs under Medarbetare Verksamheterna Utredning och Utbildning och arbete arbetade under året intensivt med ärendeflöden. En av de förväntade effekterna är att medarbetarna får ett tydligare uppdrag och en gemensam målbild. Förvaltningen ordnade en gemensam förvaltningsdag med värderings- och samarbetsövningar samt en eftermiddag med 5- kampsaktivitet i syfte att främja hälsa och samarbete. Den upplevda arbetsbelastningen var fortsatt hög trots stöd från AME och tillsättning av verksamhetschefer i början av året. Medarbetarenkäten genomfördes med andra frågor än tidigare år vilket innebar att resultatet inte gick att jämföra. Tidsupplevelsen har ett medelvärde på 4,05 (6 gradig skala där 6 är det mest positiva värdet). Medelvärdet i kommunen är 3,92. Hälsa kopplat till arbetet har ett medelvärde på 4,46 jämfört med kommunens värde som ligger på 4,61. Ekonomi Arbete och välfärdsnämnden bedrev, totalt sett, inte sin verksamhet inom ramen för tilldelade medel. Utfallet var 7 % högre än den beslutade budgetramen för Driftanalys Årets resultat för 2012 visade en negativ avvikelse om ca 23,8 mkr. Avvikelsen bestod i första hand av ökade utbetalningar av det kommunala försörjningsstödet till individer som tidigare uppburit den statligt finansierade introduktionsersättningen, i andra hand av de externa placeringarna inom Barn och Unga och Vuxenvården. Upphörandet av den tidigare integrationsförordningen bidrog också till underskott i personalbudgeten eftersom ett antal tjänster, främst inom ekonomiskt bistånd och SFI, som tidigare finansierats via statsbidraget övergick till den kommunala budgeten. Investeringsanalys Förvaltningen redovisade ett överskott om ca 0,5 mkr för investeringsbudgeten. Förbrukningen av investeringsbudgeten för förvaltningen gick inte enligt plan då renoveringar och upphandlingar blev fördröjda. Framtidsutsikter Under 2013 kommer en omfattande processkartläggning på Barn och ungdomsverksamheten att slutföras. Målet är rättsäker ärendehantering, effektivare utnyttjande av förvaltningens egna resurser kontra minskad användning av externa placeringar och förbättrad tillgänglighet.

5 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Att bryta utanförskapet för de människor som står utanför arbetsmarknaden skapar mervärde för de det berör och kommunen som helhet. Kristianstads kommun öppnar fler möjligheter för praktik och anställningsformer i samarbete med arbetsförmedlingen. Den kommunövergripande handlingsplanen för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapar möjligheten för att fler försörjningsstödstagare ska beredas anställning eller praktik inom kommunens förvaltningar och bolag. Kristianstads kommun satsar, under , tjugo miljoner kronor per år för att ytterligare utveckla metoder och arbetsätt som ska leda till minskat utanförskap och sänkta kostnader för försörjningsstöd. Det är av stor vikt att åtgärder som kommer ifråga harmoniserar med uppdraget kring den kommunövergripande handlingsplanen. Satsningen kan på så sätt ge positiv effekt i förvaltningens ekonomiska utfall genom att dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Regeringens satsning på Yrkesvux och lärlingsutbildning fortsätter under 2013 vilket ger en stor bredd av yrkesutbildningar. Kristianstad kommun ingår med stadsdelen Gamlegården sedan 2008 i statens satsning på Urban utveckling, sedan 2012 under namnet Urban 15. Under avsätter staten 100 mkr årligen fördelat på sammanlagt 15 stadsdelar i de nio kommuner som ingår. Ett intensivt arbete med att öka antalet behöriga till gymnasiet, minska utbetalningen av försörjningsstöd och öka sysselsättningsgraden på Gamlegården har påbörjats och kommer att involvera flera av de kommunala förvaltningarna och bolagen. Ansvarig uppgiftslämnare: Merete Tillman Befattning: Förvaltningschef

6 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förvaltningens uppdrag Uppgifter Arbete och välfärdsförvaltningen ansvarar under Arbete och välfärdsnämnden för: Individ och familjeomsorgen Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar. Budgetrådgivning och skuldsanering Introduktion av nyanlända Erbjuda anvisade deltagare praktik och matchning mot arbete. Arbeta med åtgärder som syftar till att minska främlingsfientlighet och rasism. Verksamheten skall också bedrivas med iakttagande av de policybeslut som kommunfullmäktige och kommunstyrelse tagit på olika områden. Kostnader för personalutveckl./årsarbetare kr Personalomsättning i % (tillsvidareanställda) Sjukfrånvaro i dagar / årsarbetare (tillsv.anst) Verksamhetstal Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsv.anst) ,7 7,7 15,9 15,4 98,4 98, 2 Bruttokostnader i mkr 434 Intäkter i mkr 81 Nettokostnader i mkr 353 Bruttokostnad/invånare kr Nettokostnad/invånare kr Förvaltningsledningen är verksamhetens centrala organ på tjänstemannanivå och samordnar och fattar beslut vad gäller verksamhets-, personal- och ekonomifrågor. Förvaltningsledningen har också en roll som professionell rådgivande part mot politiska företrädare på olika nivåer. Kvinnofridsfrågor och psykiatrisamordning verkar också direkt under förvaltningsledningen. Ansvarig uppgiftslämnare: Merete Tillman Befattning: Förvaltningschef

7 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Kvinnofridssamordnare Uppgifter Kommunens samordning för kvinnofridsfrågor Samverkan med övriga myndigheter Förvaltningens representant i kontakter med övriga samverkansparter Verksamhetsutveckling avseende frågor som rör våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld Nyckeltal Kostnad kvinnofridsärenden, tkr Ek. bistånd boende Ek. bistånd övrig Individuellt stöd barn/ungdom Årets händelser Några av årets händelser är: Information och utbildningsinsatser, såväl interna och externa Arbetet med en gemensam handlingsplan med BUF för barn som lever med skyddad identitet Utvecklande diskussioner och en kontinuerlig kunskapsutveckling i Våld-i- nära- relationsgruppen. Gruppen består av 16 personer som representerar olika verksamheter inom förvaltningen Bildande av en myndighetsgrupp kring hedersrelaterat våld Nationellt samarbete med kommuner kring ärende med extra starka skydds och stödbehov Uppstart av 2 projekt Förändringar inom verksamheten Den 50 % tjänsten som Kvinnofridssamordnare kombinerades tidigare med tjänsten som enhetschef för Kriscentrum. Under 2012 har delar av kvinnofridssamordnartjänsten istället kombinerats med en 25 % utvecklartjänst. Denna förändring har inneburit att såväl utvecklingsarbetet avseende arbetet mot våld i nära relationer som arbetet med att utveckla verksamheten vid Kriscentrum har stärkts. De kostnader som under året har konterats som relaterade till kvinnofridsfrågor/våld i nära relation har sjunkit. En tolkning är att vi blivit bättre på att arbeta förebyggande och stödjande på hemmaplan men en alternativ tolkning är att handläggare istället missar att kontera ärendena som kvinnofridsärenden. Nya projekt Under året har två externfinansierade projekt startats upp: Övrig öppenvård Vård på enskild institution Totalt tkr Projekt Fri:Ja på Österängsgymnasiet, ett av Länsstyrelsen finansierat samarbete mellan BUF och AoV som syftar till att få en ökad kunskap om hur skolan kan arbeta utifrån ett mångkulturellt perspektiv som samtidigt skyddar flickor från såväl tvångsgifte som hedersrelaterat våld. Fokus på barn som bevittnar våld som syftar till att uppmärksamma de barn som bevittnat våld i nära relation. Detta projekt finansieras via Socialstyrelsen.

8 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Svårigheter och glädjeämnen Glädjeämnena är när positiv respons på förvaltningens arbete kommer från viktiga samarbetspartners som t.ex. polis och kvinnojour. Lika viktigt och glädjande är den respons som kommer från Arbete och välfärdsförvaltningens egen personal kring de insatser som gjorts under året för att förvaltningen skall komma ytterligare ett steg i att förbättra arbetet då det gäller att stödja kvinnor, barn och män som upplevt/upplever våld i nära relation och och/eller hedersrelaterat våld. En svårighet är att prioritera och lägga tiden på rätt saker när det finns betydligt mer att göra än vad de 50 procenten som kvinnofridssamordnare räcker till. Ytterligare en svårighet på en mer samhällelig nivå är att det fortfarande är de som är utsatta för våldet som tvingas fly. Bostadssituationen i landet gör att de får tillbringa flera månader på kvinnojourer/institutioner istället för att ges möjligheten att få tillgång till en egen bostad och bygga upp sitt liv igen. Detta drabbar också barn som inte ges möjlighet till skolgång och den trygghet och strukturerade vardag som skolan erbjuder. Mål och måluppfyllelse Det balanserade styrkort och den handlingsplan som skrevs för årets arbete har i stort sett följts inom alla områden. Medborgare: Information/utbildning med BUF har genomförts. Utbildning på Omsorgsförvaltning har inte varit möjlig att genomföra pga. tidsbrist. Målet med nationell samverkan kring särskilda skyddsärenden är uppnått. Utveckling: Målet uppnått. Nya arbetssätt att inhämta statistik har utvecklats. Medarbetare: Målet uppnått. Kontinuerliga träffar i våld-i-nära-relationsgruppen samt flera utbildningsinsatser har genomförts Ekonomi: Målet uppnått. 2 externa projektansökningar har gjorts och båda beviljades bidrag. Framtidsutsikter Arbetet mot våld i nära relationer befinner sig i ständig utveckling och det finns många punkter kvar på önskelistan. Under år 2013 kommer fokus att ligga på att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld, fortsätta utvecklingsarbetet mot hedersrelaterat våld samt att fortsätta stärka det interna samarbetet och kunskapsutvecklingen när de gäller stödet till personer som upplevt våld i nära relation. Det fördjupade samarbetet med skolan, ABK och polisen kring ärenden som rör våld i nära relation kommer också att fortsätta. En särskild punkt på önskelistan är att föreningsbidraget till kvinnojouren höjs för att möjliggöra för dem att arbeta mer långsiktigt. Den verksamhet de bedriver med hjälp av ideella krafter och 2 deltidsanställda hade varit betydligt dyrare i kommunal regi. Om kommunen i det övergripande styrkortet särskilt markerar att trygghetsbegreppet också handlar om att vara trygg i det egna hemmet skulle det vara extra glädjande. Ansvarig uppgiftslämnare: Ingela Bernholtz Befattning: Kvinnofridssamordnare

9 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Psykiatrisamordnare Uppgifter Samordna och utveckla verksamheterna för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Årets händelser Case Management Satsningen på utbildning och införande av arbetsmetoden Case Management i kommunens verksamheter för målgruppen har nu utvärderats och resultatet presenterats. Det visar sig framför allt att flertalet av de brukare som får en Case Manager, i hög eller mycket hög grad, upplever sig fått ökat självförtroende och livskvalitet. De anhöriga anser också i mycket stor utsträckning att metoden är bra både för egen del och för brukaren. En stor del av personalen anser att brukare med metoden kommer in i en återhämtningsfas. Mot bakgrund av detta goda resultat är det nu viktigt att satsningen utvecklas vidare i verksamheterna. Styrgruppen för kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS, där Case Management ingått, kommer att ombildas för att fortsättningsvis arbeta med metodens gemensamma implementerings- och utvecklingsfrågor. Ett utbildningsmaterial kring Case Management har arbetats fram, inom ramen för projektet och kommer under 2013 att läggas in på Psykiatri Skånes hemsida. Materialet ska användas dels i utbildning och dels i arbetet med metoden. För att säkerställa kompetensförsörjningen långsiktigt har, efter våra framförda önskemål, Högskolan Kristianstad åtagit sig att fortsättningsvis genomföra en utbildning per år i Case Management om 30 högskolepoäng. Första utbildningen startar i januari Samverkansöverenskommelse, Kristianstads kommun och psykiatrin, Ny samverkansöverenskommelse med psykiatrin har skrivits som bygger på Socialstyrelsens direktiv. Det finns två överenskommelser, en avseende personer under 18 år och en för de som är över 18 år. Sistnämnda har på väsentliga delar har utvecklats, gentemot tidigare avtal, och därför kommer gemensamma utbildningar med all berörd personal att genomföras under Inventering av målgruppen En inventering av målgruppen genomfördes under hösten. Kristianstads kommun var Socialstyrelsens pilotkommun med syfte att undersöka vad det skulle innebära om Socialstyrelsen tog på sig ansvaret att statistiskt bearbeta en inventering. Sålunda har medarbetare inom de olika kommunala verksamheterna tillsammans med psykiatri och primärvård inrapporterat sina enkäter till Socialstyrelsen som sedan översänt en rapport.

10 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förstärkning av resursen arbetsterapeut Kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning har uppmärksammats de senaste åren. Det finns stora behov av hjälpmedlen men det är ofta svårt att få till det i verksamheterna. Skälen till detta är flera. Beslut togs därför under våren att anställa en arbetsterapeut, under två år, med inriktning på målgruppen. Tjänsten är besatt sedan mitten av hösten 2012, organisatoriskt placerad på Omsorgsförvaltningen men har uppdrag även gentemot brukare inom Arbete och välfärdsförvaltningen. En strategigrupp följer arbetet och består av representanter från berörda verksamheter. Skåneveckan för psykisk hälsa Under vecka 41 var det dags för Skåneveckan för psykisk hälsa. En rad arrangemang ägde rum runt om i Skåne. Här i Kristianstad ägde arrangemanget rum på psykiatriska kliniken, under namnet Psykiatrins öppna dörrar. Här visades de olika delarna av psykiatrin för allmänheten, kompletterat med föreläsningar samt presentation av kommunala verksamheter. Kristianstads kommuns Arbete och välfärdsförvaltning samt Omsorgsförvaltning hade flera representanter på plats. Även externa aktörer, brukar/anhörigföreningarna, Försäkringskassan och FINSAM fanns med. Arrangemanget lockade många besökare. Regeringens PRIO-satsning Under våren beslutade regeringen att avsätta medel för satsningar inom området psykisk ohälsa. Prioriterade grupper är barn och unga samt personer som har omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Satsningen innebär att kommuner och landsting kan erhålla medel om man uppfyller de grund- och prestationskrav som utarbetats i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kristianstads kommun uppfyllde kraven för 2012 och tilldelades medel. Nya grund- och prestationskrav har utarbetats för Inom ramen för satsningen ska också SKL genomföra egna projekt. Ett av dessa projekt handlar om att bilda fyra nätverk (noder) för kommuner och landsting som vill metodutveckla arbetet kring brukaren. En av dessa noder gäller Case Management och här har Kristianstads kommun, tillsammans med Västra Götaland, fått i uppdrag att leda utvecklingsarbetet. Tankar inför 2013 Regeringens PRIO-satsning fortsätter och Kristianstads kommun har goda möjligheter att även få ta del av medlen även De krav som ställts upp för året är i linje med det arbete som redan är igång. Satsningen på Case Management, dess implementering och utveckling, kommer att fortsätta. Den nod som ska byggas kring metoden, där Kristianstad tagit på sig ett ledaransvar, kommer att vara en god motor. Resultatet av genomförd inventering kommer att presenteras i vår och utifrån denna kommer en handlingsplan att upprättas. Ansvarig uppgiftslämnare: Christel Norrud Befattning: Psykiatrisamordnare

11 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Barn och Ungdom Uppgifter Verksamheten handlägger: Förebyggande arbete bland barn och ungdomar Serviceinsatser till barn och ungdomar och deras familjer Bistånd till barn och ungdomar och deras familjer, i form av öppenvård och placeringar. Uppdrag från andra myndigheter, ex yttrande, verkställande av domar, utredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom ingår i verksamhetens uppgifter att samverka med andra myndigheter när det gäller arbete med barn som misstänks fara illa. Årets händelser Arbete och välfärdsnämnden beslutade under hösten att minska 2,0 tjänster på CFFA. Detta skapade oro inom hela verksamheten. CFFA kommer att få omstrukturera sitt arbete med prioritet på fältverksamheten. Projektet UNT har fallit mycket väl ut under 2012, och effekten har blivit att verksamheten når ut till ungdomar med drogproblem betydligt tidigare än innan. Serviceärenden Prisma/CFFA Nyckeltal Strukturerad öppenvård Under 20 år Antal utredningar varav slutförda inom 4 mån 44 % 51 % Antalet LVU Omedelbara omhändertaganden Ansökan om LVU Barnahuset Antal samråd 175 Vårddygn totalt Placerade i eget hem eller i kategorin annan placering ,1 % % Familjehem/Jourhem Antal barn/ungdomar Vårddygn Andel vårddygn familjehem 76 % 74 % HVB Antal barn/ungdomar Vårddygn Andel vårddygn HVB 22 % 20 % varav Bokvillan Vårddygn varav SoL varav LVU varav Medföljande föräldrar Familjerättsärenden Samarbetssamtal antal ärende Vårdnad/boende/umgänge Utredningar Upplysningar 175 Projektet serviceärenden på Prisma har under året fungerat som en del i den ordinarie verksamheten, och kommer förhoppningsvis att permanentas under Prisma har under året fått ytterligare tre medarbetare certifierade i FFT(Funktionell Familjeterapi). På Familjehuset fortlöper verksamheten som tidigare, med ny socialrådgivare som fortsättningsvis kommer att ha enhetschefen på Prisma som sin arbetsledare. Under året har Stöd- och utredningsenheten haft fortsatt mycket stor arbetsbelastning. Antalet utredningar har ökat från föregående år, och ärendena är mer komplicerade. En högre andel utredningar har dock kunnat avslutas inom lagstadgad tid. Arbete och välfärdsnämnden fattade under hösten beslut om att permanenta tre förstärkningstjänster from 2013.

12 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Barnahuset har under året haft 175 st. samråd, varav Kristianstads kommun har stått för 104 st. Barnahuset har arbetat aktivt med information ut till skolor och förskolor i syfte att dessa ska känna mer tillit i kontakten med Barnahuset och att samarbetet underlättas. Barnahuset har också arbetat fram ett bildmaterial som kan användas för att hjälpa funktionshindrade barn att förbereda sig inför ett besök på Barnahuset. Bokvillans HVB fick under året ny enhetschef. Ett internt utvecklingsarbete har bedrivits för att strukturera verksamheten. Beläggningen har ökat något från föregående år, och andelen medföljande föräldrar har också ökat. Arbete och välfärdsnämnden fattade under hösten beslut om fem nya tjänster till familjehemsenheten från och med Enheten under hela året varit mycket hårt arbetsbelastad vilket resulterat i att handläggningstider inte har kunnat hållas fullt ut. Rekrytering av nya uppdragstagare har inte heller hunnits med i denna omfattning som behov funnits. Många av barnen som ska placeras har en mycket komplicerad livssituation varför det är svårt att rekrytera uppdragstagare med lämplig kompetens och erfarenhet. Arbete med att strukturera jourhemsverksamheten har pågått under året, i syfte att tydliggöra jourhemmens uppdrag och avtal. Kristianstads kommun har under året haft avtal med Migrationsverket om mottagande av fem ensamkommande asylsökande barn/ungdomar. Avtalet är uppfyllt. Familjerättsenheten har under året särskilt uppmärksammat barn som bevittnat våld. En undersökning på enheten visar att frågan om våld i familjen har varit aktuell för 45 % av barnen. Nya eller pågående projekt Medel erhölls under 2012 för projekt Barn som bevittnat våld. Två personer arbetar 50 % vardera i projektet sedan januari Projektet ska kartlägga samverkan kring barn som bevittnat våld, för att dessa ska kunna få rätt behandling. Forskningsprojektet som bedrivs på Barnahuset i samarbete med Högskolan Kristianstad fortskrider enligt planeringen. Syftet är att undersöka vilken effekt Barnahussamverkan har för de aktuella barnen. UNT (Uppsökande Narkotika Teamet) fortskrider enligt planering. Ansökan om fortsatta medel för 2013 har gjorts, och besked väntas i mars Metodutveckling Arbete och välfärdsnämnden beslutade under hösten 2012 att en processkartläggning av Barn- och ungdomsverksamheten ska genomföras under Målet är att förenkla för medborgarna och att verksamhetens resurser nyttjas så effektivt som möjligt. Journal Digital inköptes under 2012 till Prisma och Bokvillan och ska implementeras under Syftet är att verksamheten systematiskt ska utvärdera beviljade insatser.

13 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Familjehemsenheten kommer under 2013 att genomgå en utbildning i IAS (Interview Attachment Style) i syfte att höja kvalitén på utredningar av blivande familjehem. CFFA kommer under 2013 att utbilda mer personal i kort HAP (Haschavvänjningsprogrammet) för att tydligare kunna upptäcka ett begynnande drogmissbruk bland ungdomar och snabbt kunna erbjuda behandling. Svårigheter och glädjeämnen Den största utmaningen för Barn och ungdomsverksamheten är att hitta balans mellan effektivitet och resurser så att barn och ungdomar får det skydd och stöd de har rätt till. Personalen är på vissa enheter mycket hårt arbetsbelastad och det finns en oro för hur detta påverkar medarbetarnas hälsa på kort och lång sikt. Lagstiftningen har ytterligare skärpts på området och kommer att ställa större krav på verksamheten. Familjehemsenheten kommer att omorganisera sin verksamhet för att möta det lagstadgade kravet på att alla barn ska ha en egen socialsekreterare. Stöd- och utredningsenheten och CFFA samverkar med andra enheter inom förvaltningen i syfte att möta det lagstadgade kravet på 14 dagars handläggningstid vid anmälningar. Ytterligare en utmaning för verksamheten är att parallellt med den ordinarie verksamheten, kunna genomföra processkartläggningen med största möjliga delaktighet och engagemang från medarbetare. Trots stora utmaningar genomsyras hela verksamheten av mycket engagerad personal och god stämning. Mål och måluppfyllelse Medborgare Ärenden hanteras inom lagstiftarens angivna ramar Målet är inte uppnått Åtgärder pågår. Barn och ungdomar får insatser och stöd från rätt myndighet Målet delvis uppnått Samverkansavtal med Region Skåne BUP, har tecknats. Fortsatta gränsdragningsdiskussioner och samverkan med omsorgsförvaltningen behövs. Effektivare samarbete med polisen Målet delvis uppnått Jourgruppen har fått i arbetsuppgift att närvara vid polisförhör i mån av tid. Förbättra samverkan med gymnasieskolorna Målet är uppnått Utökat familjearbete med barn och ungdomar 9-17 år Målet är delvis uppnått Tre familjebehandlare har blivit certifierade FFT terapeuter. Samarbete mellan UNT och Prisma är påbörjat. Ett helhetsgrepp runt varje ungdom oavsett verksamhet. Målet är ej uppnått.

14 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Processkartläggningen kan förhoppningsvis resultera i ett bättre helhetsgrepp från olika enheter inom barn och ungdom. Dock krävs fortsatta diskussioner med övriga verksamheter/enheter inom förvaltningen. Hög tillgänglighet Målet är ej uppnått Utveckling Effektiv utvärdering av insatser och utredningar Målet är delvis uppnått. ORS/SRS används i UNT projektet och två föreläsningar har genomförts i samarbete med Lönnens öppenvård, för att sprida kunskap om ORS/SRS. Journal Digital är inköpt och kommer att implementeras under Anpassa öppenvårdsinsatserna efter familjers behov och önskemål Målet är ej uppnått. Arbetet pågår med att införa Journal Digital. Dialog med vuxenvärden ska påbörjas kring att utveckla fler boendelösningar för ungdomar Säkerställa effektivt resursutnyttjande Målet är delvis uppnått. Familjehuset har överflyttats till enhetschef för Prisma. Översyn av ev. ärenden som kan överflyttas kommer att genomföras under Processkartläggningen är planerad och kommer att genomföras under Medarbetare Stärkt identitet i förvaltningen med gemensam målbild. Målet är ej uppnått Medarbetarenkäten visar på ett sämre resultat trots att den inte är direkt jämförbar med föregående enkät. Sänkt upplevd arbetsbelastning Målet är ej uppnått Medarbetarenkäten visar på ett sämre resultat trots att den inte är direkt jämförbar med föregående enkät. Ekonomi Realistisk budget Målet är ej uppnått. Planering har gjorts med ekonom för kontinuerliga budgetuppföljningar på varje enhet. Budgetföljsamhet Målet är ej uppnått Verksamheten visade på ett underskott. Framtidsutsikter Att processkartläggningen leder till att vi effektivare kan utnyttja våra resurser samtidigt som vi bibehåller en god kvalité på våra tjänster. Att barnet synliggörs bättre vid placeringar genom att barnsekreterare införs för varje barn.

15 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Att fler tjänster på Familjehemsenheten leder till att vi kan rekrytera mer effektivt och utreda fler kompententa uppdragstagare. Att verksamheten klarar att handlägga anmälningar och utredningar inom lagstadgad tid. Att införandet av Journal Digital hjälper oss att mäta effekten av våra insatser. Att UNT projektet kan permanentas som en del i den ordinarie verksamheten på CFFA. Att projektet Barn som bevittnat våld får beviljat ytterligare medel så att projektet kan fortlöpa och ev. utvidgas, samt att samverkan med Kriscentrum vidareutvecklas. Att Arbete och välfärdsförvaltningen kan upprätta samverkansavtal med Omsorgsförvaltningen i syfte att kunna ge funktionshindrade barn och ungdomar de insatser de har behov av. Att Barnahuset vidareutvecklar verksamheten i riktning mot att genomföra endagarsutredningar för barnets bästa. Ansvarig uppgiftslämnare: Elsie Sjöö/Bodil Eriksson Befattning: vik verksamhetschefer

16 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Utbildning och Arbete Uppgifter Utbildning och arbete är den verksamhet inom förvaltningen som jobbar med utbildningsinsatser för vuxna samt olika former av arbetsmarknadsinsatser. Jobbförberedande gruppen Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar Att rusta deltagaren för anställning, egenfinansierad utbildning eller annat avgörande avslut. Matchningsgruppen Vara en dörr in till kommunens praktikplatser Arbetsprövning och bedömning av arbetsförmåga Praktikinsatser för personer aktuella på försörjningsstöd, vuxenvård mm Subventionerade anställningar såsom OSA och Nystartsjobb Feriearbete för ungdomar Arbetsmarknadspolitiska överenskommelser med AF Sysselsättningsplatser Sysselsättning och rehabilitering Praktisk arbetsträning i reell miljö genom t.ex. legoarbete och interna praktikplatser Sysselsättning för att minska utanförskap, social träning Språkträning Arbetsmarknadsinsatser gentemot AF VLC, Vägledning och lärcentrum Yrkesutbildning för vuxna inom regelverket för gymnasial Komvux Tillhandahålla en oberoende studie- och yrkesvägledning för kommuninvånarna Erbjuda en studiemiljö för vuxnas lärande Erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål Sfi, utbildning i svenska för invandrare Erbjuda en kvalificerad språkutbildning i svenska för invandrare som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket Invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter ska få möjlighet att erövra detta. Detta gäller både analfabeter och de med kort skolbakgrund. Undervisningen ska bedrivas kontinuerligt under året Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar Utbildningsplats ska beredas inom en månad (för de som tillhör etableringsförordningen) resp. 3 månader (för övriga)

17 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förändringar inom verksamheten Utbildningsdelarna och arbetsmarknadsdelarna i förvaltningen organiserades inom samma verksamhet, Utbildning och arbete, från 1 januari Nämnden beslutade om besparingar under hösten för verksamheten. Personalnedskärningar genomfördes genom att tjänster inte tillsattes för personal som slutade och att ordinarie personal gick in i projekt där tjänsterna finansierades. Konsekvensen av detta blev bl.a. att kötiden för att påbörja utbildning inom Sfi blev för lång och att kvalitén i verksamheten sänktes. Tillväxtkonsult Tommy Magnusson har under 2012 tittat på flödet för försörjningsstödstagare mellan Utredning och Utbildning och arbete. Konsulten har träffat medarbetare och varit inne i gruppverksamheter. Syftet är att deltagare skall komma snabbare i aktivitet och egen försörjning. Arbetet med arbetspraktiken via Migrationsverket har avslutats under året till följd av etableringsreformen då ansvaret gått över till Arbetsförmedlingen. Lärlingsutbildningen inom Yrkesvux startade som ett projekt, Lärlingsakademin, i februari. Från och med halvårsskiftet finns en ny Vuxenutbildningsförordning, och nytt betygssystem (VUX12). I och med införandet av VUX 12 finns ett krav på att samtliga deltagare i vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan vilket medför ett utökat arbete för studie- och yrkesvägledarna. I december kom även en läroplan för vuxenutbildningen med ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv. Med anledning av att en folkhögskola startat Sfi görs nu en oberoende antagning till Sfi av rektor för VLC. Nya och pågående projekt Samverkan utan gränser är ett ESF projekt som gick in i genomförandefasen under hösten. Målgruppen är långtidsarbetslösa invandrare eller personer som är långtidsarbetslösa och på grund av ohälsa har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Huvudsyftet med projektet är att hitta metoder för att arbeta med målgruppen samt att utveckla samverkan med andra aktörer. Hässleholms kommun är projektägare. Kompetensare 2.0 är ett EU-projekt med start under våren 2012 och vänder sig till ungdomar mellan år. Syftet är att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Region Skåne är projektägare. 37 projektet En samordnad samhällsorientering inom Skåne Nordost har utvecklats väl där Kristianstad är knutpunkt. Samhällsinformation på modersmål samordnas nu och genomförs antingen av samhällsinformatör i Kristianstad eller av Länsstyrelsens Samhälls- och hälsokommunikatörer. Samarbetet med Länsstyrelsens Partnerskap Skånes olika projekt har ökat under året. Leonardoprojektet CIVET vars syfte är att underlätta för yrkeslärare att undervisa invandrare fortsätter planenligt. Ett utbildningspaket är framtaget och håller på att utprovas. Resultaten hitintills är lyckade och utbildningen kommer förhoppningsvis att

18 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse kunna användas som kompetensutveckling för stor del av personalen inom förvaltningen och i handledarutbildningar. Finland är projektägare. Projektet Lärlingsakademin Skåne Nordost startade med 20 deltagare den 1 februari efter en mobiliseringsfas på sex månader. Under året har samarbetet byggts upp med ett flertal gymnasieskolor, privata utbildare och vuxenutbildningar för att kunna erbjuda unga vuxna lärlingsutbildning på gymnasienivå. Ungefär 125 deltagare har deltagit i projektet och av dessa är ca 70 fortfarande i utbildning vid årets slut. Projektet har blivit beviljat av ESF-rådet att förlängas inom budget t o m Kristianstads kommun är projektägare. I december påbörjade Sfi ett samarbete med öppna förskolan på Familjens hus. Vid tre tillfällen i veckan á 1,5 timmar har lärare funnits på plats och undervisat föräldralediga kvinnor. Kvinnorna blir inskrivna på distanskurs, och det har visat sig att både behovet och intresset är stort att få delta. Samarbetet med öppna förskolan är mycket viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv och planer finns på att utvidga verksamheten på öppna förskolan under Ökad inkludering genom språk är ett ESF-projekt med målsättningen att öka antalet invandrare som lär sig svenska (Sfi) parallellt med en yrkesutbildning eller praktik. Samarbetet mellan AF, kommuner, föreningsliv och Länsstyrelsen ska även förbättra. Länsstyrelsen i Skåne är projektägare. Entreprenörsskolan är ett två-årigt ESF-projekt som ska främja entreprenörskap och genom företagande integrera grupper av människor som står långt från arbetsmarknaden. Kommunikation & tillväxt är projektägare. Svårigheter och glädjeämnen Glädjeämne är att projektet Samverkan utan gränser startade under året och att samarbetet internt med Arbetsbasen och att matchare i projektet har påbörjats samt samarbetet med Hässleholms arbetsmarknadsenhet. 7 av deltagare har under 2012 fått nystartsjobb. För Matchningsgruppen har det varit ett turbulent år med organisationsförändringar samt flytt av verksamhet till Norra Åsum vilket har lett till ett visst produktionsbortfall. Under året har färre avslut i förhållande till antalet insatser genomförts vilket tyder på svårare ärenden med deltagare som har ett större stödbehov jämfört med föregående år. Verksamheten förlorade en stor kund i konkurrens med andra aktörer i våras, vilket har lett till färre legoarbeten på Arbetsbasen. Ett glädjeämne har varit att Yrkesvux i samarbete med Länsstyrelsens projekt Ökad inkludering genom språk, Sfi och Arbetsförmedlingen, har startat en orienteringskurs mot Gröna utbildningar kombinerat med Sfi och yrkessvenska. Utbildningen är förlagd till Önnestadsgymnasiet. Initiativet har som mål att ge invandrare möjlighet till utbildning/arbete inom grön sektor men även att öka integrationen på landsbygden. Kursen pågår t.o.m. mars Ett mycket positivt besked var att den statliga satsningen på Yrkesvux kommer att öka markant under Detta innebär en fördubbling av statsbidraget för 2013.

19 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse En svårighet under året har varit att göra en ny upphandling av enstaka utbildningsplatser. Upphandlingen fick avbrytas och göras om på grund av fel i det nya upphandlingsprogrammet och det blev en fördröjning på flera månader. Det har inneburit att det inte har funnits något avtal under hösten och därmed en minskad möjlighet att bevilja utbildningar. En besvikelse är att renoveringen av VLC huset ännu inte har kommit till stånd. Processen har aktualiserats igen genom dialog med C4 teknik och ABK. Mål och måluppfyllelse Medborgare Öppettiderna för öppen vägledning har successivt ökat under året och vägledningen på medborgarkontoret som finns på Gamlegården har återupptagits. Antalet besökare i den öppna vägledningen har ökat med 15 % till 3600 besök under året. Uppföljningen som genomfördes vid årsskiftet av 2012 års utbildningsplatser inom Yrkesvux nådde endast en svarsfrekvens på 45 %. Uppföljningen visar att 63 % har arbete efter avslutad utbildning. Det är en minskning från 75 % tidigare år. Om det beror på den låga svarsfrekvensen eller är ett resultat av att det är svårare att få jobb är svårt att veta. Uppföljningen kommer att kompletteras för att få en bättre bild av resultatet. Utbildning och arbete fick under året i uppdrag att anställa 20 personer på Nystartsjobb inom kommunen vilket verkställdes via Matchningsgruppen. Samarbetet med AF gällande ungdomar med funktionsnedsättning har kommit till stånd och i februari 2013 kommer de första ungdomarna att kunna erhålla utvecklingsanställning till följd av lyckad praktikinsats i kommunen. En utvärdering av utbildningsinsatserna inom Yrkesvux mellan har genomförts som visar ett gott resultat och att verksamheten är effektiv med nöjda elever och användare. Yrkesvux har under året haft 548 studerande som har läst motsvarande 191 helårsplatser vilket är betydligt över målet 100 platser. Statsbidraget motsvarade endast 36 helårsplatser så de kommunala pengarna har blivit väl använda. Utveckling Tillväxtkonsult Tommy Magnusson har under 2012 tittat på flödet för försörjningsstödstagare mellan Utredning och Utbildning och arbete. Syftet är att försörjningsstödstagare snabbare ska kommer i aktivitet och egen försörjning. Detta arbete kommer att fortsätta under Ett av målen i styrkortet är en effektivare organisation och Matchningsgruppen har under året arbetat med att öka kvalitén i insatserna med särskilt fokus på rättsäkerheten kring de deltagare som finns i de olika anställningsformerna. Matchningsgruppen har under året arbetat med att korta handläggningstiden för återkoppling efter nyinkommet ärende samt planeringsdagar med bemötande och värdegrund har genomförts. Nya rutiner för information och ansökning till Sfi har tagits fram under hösten.

20 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Samarbetet kring Samhällsorienteringen har förbättrats under året. Ett bättre registreringssystem har tagits fram och rutinerna kring anmälan och information till samverkanskommunerna, AF och Länsstyrelsen har blivit tydligare. Medarbetare 2012 har varit ett turbulent år för medarbetarna med förändringar i ledningsstrukturen inom förvaltningen, besparingskrav, flytt av verksamheter och ett stort arbete med flödesarbetet för försörjningsstödstagare har påbörjats. Detta skapade en oro hos medarbetarna. För att motverka detta har kontakter med Arbetsmiljöenheten tagits och olika aktiviteter har genomförts. Ekonomi Nämndens beslut om besparingar under hösten inom Utbildning och arbete verkställdes. Besparingen uppgick till drygt 2 miljoner. De statliga intäkterna för Sfi och Yrkesvux blev större än beräknat. Utbildningar kunde inte starta i den omfattning som det var planerat beroende bl.a. på att upphandling av enstaka utbildningsplatser saknades under hösten. Utfallet för verksamheten hamnade på ett överskott med ca 2 miljoner för Nya riktlinjer angående ersättning för att bedriva utbildning i svenska för invandrare togs fram i och med att ersättningen till Folkhögskolor som har fått betygsrätt skall bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar för utbildning i egen regi. Framtidsutsikter Arbetet med ett utökat samarbete mellan enheterna och i flödesarbetet för försörjningsstödstagare fortgår under 2013 och att det framtagna arbetssättet i flödet effektueras. En bredare möjlighet till språkträning behöver utvecklas för de som är språksvaga för att de skall närma sig arbetsmarknaden. Den fortsatta riktade satsningen på Yrkesvux innebär en förnyad satsning på yrkesutbildningar, både i egen och i gymnasieskolornas regi samt genom upphandlade platser. Fler orienteringskurser och förberedande utbildningar kommer att kunna starta. En ansökan att få anställa en specialpedagog är gjord. Det innebär att deltagare både inom Yrkesvux, Sfi och jobbförberedande aktiviteter kan få hjälp av specialpedagog och personalen kan få handledning i metoder och hur hjälpmedel fungerar. Även de som söker eller tvekar att söka utbildning kan få rådgivning och tidig hjälp. Behovet finns hos många av dagens deltagare. I maj ska kommunen erbjuda alla utomeuropeiska invandrare att delta i samhällsorientering. Det kommer att innebära att samhällsorientering kommer att behöva bedrivas på fler språk. Inventering av hur många det kommer att gälla och vilka språk som kan vara aktuella är påbörjad.

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2013 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2013 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETEN >> Utvecklar människor och näringsliv << Hässleholm, 2011 06 20

ARBETSMARKNADSENHETEN >> Utvecklar människor och näringsliv << Hässleholm, 2011 06 20 Hässleholm, 2011 06 20 Utökat samarbete eller drabbad kommunal ekonomi? Sedan snart tre år tillbaka driver Hässleholms kommun ett mycket framgångsrikt ESFfinansierat projekt för lågutbildade flyktingar.

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING BILD KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet INDIVID OCH FAMILJ År 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET Budgetenhet Individ och Familj (IFO) TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN I budgetenheten Individ och Familj

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

IPS- Individual Placement and Support

IPS- Individual Placement and Support IPS- Individual Placement and Support PRIO (Överenskommelse psykisk hälsa mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting) med stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016) Psykiatriinventering;

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-2 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 2015-04-08 ARBETSMARKNADSKONTORET

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar 2012-09-12 Samarbetsavtal Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun genom liktydande bestämmelser i HSL (8 a ) och SoL (5 kap

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

HANDLINGSPLAN UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK

HANDLINGSPLAN UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK S SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (5) 2009-10-21 HANDLINGSPLAN 2009-2012 UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK Bakgrund till handlingsplanen Förvaltningsledningen

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Familjeenheten TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer