Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012

2 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag... 6 Kvinnofridssamordnare... 7 Psykiatrisamordnare... 9 Barn och Ungdom Utbildning och Arbete Utredning Utveckling och service Vuxenvården Arbetsmiljöbokslut... 33

3 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsnämnden Uppgifter Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorgen i kommunen. Nämnden skall också med utgångspunkt från av kommunfullmäktiges fastställda integrationspolitiska mål arbeta för att förebygga och motverka utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället, främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Årets händelser Nyckeltal Arbete och välfärdsnämnden Antal sammanträden varav extrainsatta 0 0 Individutskott * Antal sammanträden varav extrainsatta 14 8 Antal ärenden * Arbete och välfärdsnämndens individutskott hanterar endast individärenden. Nämnden fattade under året beslut om en tjänstemannajour. Förutom beredskap för jourärenden kommer jourgruppen att arbeta med öppenvård och förebyggande arbete främst mot Barn och unga. Förvaltningen har haft i uppdrag att utveckla effektiva ärendeflöden mellan verksamhetsområdena Utredning och Utbildning och arbete. ESF-projektet Lärlingsakademin är nu inne i genomförandefasen och har blivit positivt uppmärksammat som ett framgångsrikt sätt att arbeta med lärlingsutbildning. Vår stora utmaning med en svag arbetsmarknad och ett ökat behov av försörjningsstöd har fortsatt under Vi ser inte att detta kommer att dämpas under Kommunfullmäktiges uppdrag på satsning på nystartsjobb inom kommunens verksamhetsområde har genomförts under året. Initiativ har också tagits till framtagande av en kommunövergripande arbetsmarknadsplan för att ytterligare utveckla större möjligheter till praktik och anställningsformer för människor med försörjningsstöd inom hela kommunkoncernen. Mål och måluppfyllelse Medborgare Ärendeinflödet inom verksamheten Barn och unga var fortsatt stort. Antalet utredningar som slutfördes inom av lagstiftaren angivna ramar ökade, men förvaltningen hade trots personalförstärkningar inte nått målet om en rättssäker hantering vid årets slut. Verksamheten påbörjade under hösten ett förändringsarbete med inriktning på rättsäker ärendehantering och effektivt nyttjande av förvaltningens egna resurser. Behovet av ekonomiskt bistånd har, trots en redan hög nivå föregående år, fortsatt att öka kraftigt. Den dominerande orsaken var utfasningen av den gamla ersättningsförordningen för flyktingmottagande där statsbidragen för introduktionsersättning upphörde helt och individernas försörjning övergick till den kommunala budgeten via ekonomiskt bistånd. En generellt svagare arbetsmarknad i Nordöstra Skåne påverkade möjligheterna till självförsörjning negativt.

4 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Utveckling Som ett led i att utveckla en effektivare organisation arbetade en extern konsult inom verksamheterna Utredning och Utbildning och arbete under året. Uppdraget bestod av att utveckla förbättrade ärendeflöden mellan verksamhetsområdena. Arbetet resulterade i en plan som verksamheterna kommer att genomföra under Verksamhetsrutiner för anhörigstöd togs fram. Utbildningsinsatser och implementeringen genomförs under Medarbetare Verksamheterna Utredning och Utbildning och arbete arbetade under året intensivt med ärendeflöden. En av de förväntade effekterna är att medarbetarna får ett tydligare uppdrag och en gemensam målbild. Förvaltningen ordnade en gemensam förvaltningsdag med värderings- och samarbetsövningar samt en eftermiddag med 5- kampsaktivitet i syfte att främja hälsa och samarbete. Den upplevda arbetsbelastningen var fortsatt hög trots stöd från AME och tillsättning av verksamhetschefer i början av året. Medarbetarenkäten genomfördes med andra frågor än tidigare år vilket innebar att resultatet inte gick att jämföra. Tidsupplevelsen har ett medelvärde på 4,05 (6 gradig skala där 6 är det mest positiva värdet). Medelvärdet i kommunen är 3,92. Hälsa kopplat till arbetet har ett medelvärde på 4,46 jämfört med kommunens värde som ligger på 4,61. Ekonomi Arbete och välfärdsnämnden bedrev, totalt sett, inte sin verksamhet inom ramen för tilldelade medel. Utfallet var 7 % högre än den beslutade budgetramen för Driftanalys Årets resultat för 2012 visade en negativ avvikelse om ca 23,8 mkr. Avvikelsen bestod i första hand av ökade utbetalningar av det kommunala försörjningsstödet till individer som tidigare uppburit den statligt finansierade introduktionsersättningen, i andra hand av de externa placeringarna inom Barn och Unga och Vuxenvården. Upphörandet av den tidigare integrationsförordningen bidrog också till underskott i personalbudgeten eftersom ett antal tjänster, främst inom ekonomiskt bistånd och SFI, som tidigare finansierats via statsbidraget övergick till den kommunala budgeten. Investeringsanalys Förvaltningen redovisade ett överskott om ca 0,5 mkr för investeringsbudgeten. Förbrukningen av investeringsbudgeten för förvaltningen gick inte enligt plan då renoveringar och upphandlingar blev fördröjda. Framtidsutsikter Under 2013 kommer en omfattande processkartläggning på Barn och ungdomsverksamheten att slutföras. Målet är rättsäker ärendehantering, effektivare utnyttjande av förvaltningens egna resurser kontra minskad användning av externa placeringar och förbättrad tillgänglighet.

5 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Att bryta utanförskapet för de människor som står utanför arbetsmarknaden skapar mervärde för de det berör och kommunen som helhet. Kristianstads kommun öppnar fler möjligheter för praktik och anställningsformer i samarbete med arbetsförmedlingen. Den kommunövergripande handlingsplanen för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapar möjligheten för att fler försörjningsstödstagare ska beredas anställning eller praktik inom kommunens förvaltningar och bolag. Kristianstads kommun satsar, under , tjugo miljoner kronor per år för att ytterligare utveckla metoder och arbetsätt som ska leda till minskat utanförskap och sänkta kostnader för försörjningsstöd. Det är av stor vikt att åtgärder som kommer ifråga harmoniserar med uppdraget kring den kommunövergripande handlingsplanen. Satsningen kan på så sätt ge positiv effekt i förvaltningens ekonomiska utfall genom att dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Regeringens satsning på Yrkesvux och lärlingsutbildning fortsätter under 2013 vilket ger en stor bredd av yrkesutbildningar. Kristianstad kommun ingår med stadsdelen Gamlegården sedan 2008 i statens satsning på Urban utveckling, sedan 2012 under namnet Urban 15. Under avsätter staten 100 mkr årligen fördelat på sammanlagt 15 stadsdelar i de nio kommuner som ingår. Ett intensivt arbete med att öka antalet behöriga till gymnasiet, minska utbetalningen av försörjningsstöd och öka sysselsättningsgraden på Gamlegården har påbörjats och kommer att involvera flera av de kommunala förvaltningarna och bolagen. Ansvarig uppgiftslämnare: Merete Tillman Befattning: Förvaltningschef

6 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förvaltningens uppdrag Uppgifter Arbete och välfärdsförvaltningen ansvarar under Arbete och välfärdsnämnden för: Individ och familjeomsorgen Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar. Budgetrådgivning och skuldsanering Introduktion av nyanlända Erbjuda anvisade deltagare praktik och matchning mot arbete. Arbeta med åtgärder som syftar till att minska främlingsfientlighet och rasism. Verksamheten skall också bedrivas med iakttagande av de policybeslut som kommunfullmäktige och kommunstyrelse tagit på olika områden. Kostnader för personalutveckl./årsarbetare kr Personalomsättning i % (tillsvidareanställda) Sjukfrånvaro i dagar / årsarbetare (tillsv.anst) Verksamhetstal Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsv.anst) ,7 7,7 15,9 15,4 98,4 98, 2 Bruttokostnader i mkr 434 Intäkter i mkr 81 Nettokostnader i mkr 353 Bruttokostnad/invånare kr Nettokostnad/invånare kr Förvaltningsledningen är verksamhetens centrala organ på tjänstemannanivå och samordnar och fattar beslut vad gäller verksamhets-, personal- och ekonomifrågor. Förvaltningsledningen har också en roll som professionell rådgivande part mot politiska företrädare på olika nivåer. Kvinnofridsfrågor och psykiatrisamordning verkar också direkt under förvaltningsledningen. Ansvarig uppgiftslämnare: Merete Tillman Befattning: Förvaltningschef

7 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Kvinnofridssamordnare Uppgifter Kommunens samordning för kvinnofridsfrågor Samverkan med övriga myndigheter Förvaltningens representant i kontakter med övriga samverkansparter Verksamhetsutveckling avseende frågor som rör våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld Nyckeltal Kostnad kvinnofridsärenden, tkr Ek. bistånd boende Ek. bistånd övrig Individuellt stöd barn/ungdom Årets händelser Några av årets händelser är: Information och utbildningsinsatser, såväl interna och externa Arbetet med en gemensam handlingsplan med BUF för barn som lever med skyddad identitet Utvecklande diskussioner och en kontinuerlig kunskapsutveckling i Våld-i- nära- relationsgruppen. Gruppen består av 16 personer som representerar olika verksamheter inom förvaltningen Bildande av en myndighetsgrupp kring hedersrelaterat våld Nationellt samarbete med kommuner kring ärende med extra starka skydds och stödbehov Uppstart av 2 projekt Förändringar inom verksamheten Den 50 % tjänsten som Kvinnofridssamordnare kombinerades tidigare med tjänsten som enhetschef för Kriscentrum. Under 2012 har delar av kvinnofridssamordnartjänsten istället kombinerats med en 25 % utvecklartjänst. Denna förändring har inneburit att såväl utvecklingsarbetet avseende arbetet mot våld i nära relationer som arbetet med att utveckla verksamheten vid Kriscentrum har stärkts. De kostnader som under året har konterats som relaterade till kvinnofridsfrågor/våld i nära relation har sjunkit. En tolkning är att vi blivit bättre på att arbeta förebyggande och stödjande på hemmaplan men en alternativ tolkning är att handläggare istället missar att kontera ärendena som kvinnofridsärenden. Nya projekt Under året har två externfinansierade projekt startats upp: Övrig öppenvård Vård på enskild institution Totalt tkr Projekt Fri:Ja på Österängsgymnasiet, ett av Länsstyrelsen finansierat samarbete mellan BUF och AoV som syftar till att få en ökad kunskap om hur skolan kan arbeta utifrån ett mångkulturellt perspektiv som samtidigt skyddar flickor från såväl tvångsgifte som hedersrelaterat våld. Fokus på barn som bevittnar våld som syftar till att uppmärksamma de barn som bevittnat våld i nära relation. Detta projekt finansieras via Socialstyrelsen.

8 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Svårigheter och glädjeämnen Glädjeämnena är när positiv respons på förvaltningens arbete kommer från viktiga samarbetspartners som t.ex. polis och kvinnojour. Lika viktigt och glädjande är den respons som kommer från Arbete och välfärdsförvaltningens egen personal kring de insatser som gjorts under året för att förvaltningen skall komma ytterligare ett steg i att förbättra arbetet då det gäller att stödja kvinnor, barn och män som upplevt/upplever våld i nära relation och och/eller hedersrelaterat våld. En svårighet är att prioritera och lägga tiden på rätt saker när det finns betydligt mer att göra än vad de 50 procenten som kvinnofridssamordnare räcker till. Ytterligare en svårighet på en mer samhällelig nivå är att det fortfarande är de som är utsatta för våldet som tvingas fly. Bostadssituationen i landet gör att de får tillbringa flera månader på kvinnojourer/institutioner istället för att ges möjligheten att få tillgång till en egen bostad och bygga upp sitt liv igen. Detta drabbar också barn som inte ges möjlighet till skolgång och den trygghet och strukturerade vardag som skolan erbjuder. Mål och måluppfyllelse Det balanserade styrkort och den handlingsplan som skrevs för årets arbete har i stort sett följts inom alla områden. Medborgare: Information/utbildning med BUF har genomförts. Utbildning på Omsorgsförvaltning har inte varit möjlig att genomföra pga. tidsbrist. Målet med nationell samverkan kring särskilda skyddsärenden är uppnått. Utveckling: Målet uppnått. Nya arbetssätt att inhämta statistik har utvecklats. Medarbetare: Målet uppnått. Kontinuerliga träffar i våld-i-nära-relationsgruppen samt flera utbildningsinsatser har genomförts Ekonomi: Målet uppnått. 2 externa projektansökningar har gjorts och båda beviljades bidrag. Framtidsutsikter Arbetet mot våld i nära relationer befinner sig i ständig utveckling och det finns många punkter kvar på önskelistan. Under år 2013 kommer fokus att ligga på att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld, fortsätta utvecklingsarbetet mot hedersrelaterat våld samt att fortsätta stärka det interna samarbetet och kunskapsutvecklingen när de gäller stödet till personer som upplevt våld i nära relation. Det fördjupade samarbetet med skolan, ABK och polisen kring ärenden som rör våld i nära relation kommer också att fortsätta. En särskild punkt på önskelistan är att föreningsbidraget till kvinnojouren höjs för att möjliggöra för dem att arbeta mer långsiktigt. Den verksamhet de bedriver med hjälp av ideella krafter och 2 deltidsanställda hade varit betydligt dyrare i kommunal regi. Om kommunen i det övergripande styrkortet särskilt markerar att trygghetsbegreppet också handlar om att vara trygg i det egna hemmet skulle det vara extra glädjande. Ansvarig uppgiftslämnare: Ingela Bernholtz Befattning: Kvinnofridssamordnare

9 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Psykiatrisamordnare Uppgifter Samordna och utveckla verksamheterna för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Årets händelser Case Management Satsningen på utbildning och införande av arbetsmetoden Case Management i kommunens verksamheter för målgruppen har nu utvärderats och resultatet presenterats. Det visar sig framför allt att flertalet av de brukare som får en Case Manager, i hög eller mycket hög grad, upplever sig fått ökat självförtroende och livskvalitet. De anhöriga anser också i mycket stor utsträckning att metoden är bra både för egen del och för brukaren. En stor del av personalen anser att brukare med metoden kommer in i en återhämtningsfas. Mot bakgrund av detta goda resultat är det nu viktigt att satsningen utvecklas vidare i verksamheterna. Styrgruppen för kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS, där Case Management ingått, kommer att ombildas för att fortsättningsvis arbeta med metodens gemensamma implementerings- och utvecklingsfrågor. Ett utbildningsmaterial kring Case Management har arbetats fram, inom ramen för projektet och kommer under 2013 att läggas in på Psykiatri Skånes hemsida. Materialet ska användas dels i utbildning och dels i arbetet med metoden. För att säkerställa kompetensförsörjningen långsiktigt har, efter våra framförda önskemål, Högskolan Kristianstad åtagit sig att fortsättningsvis genomföra en utbildning per år i Case Management om 30 högskolepoäng. Första utbildningen startar i januari Samverkansöverenskommelse, Kristianstads kommun och psykiatrin, Ny samverkansöverenskommelse med psykiatrin har skrivits som bygger på Socialstyrelsens direktiv. Det finns två överenskommelser, en avseende personer under 18 år och en för de som är över 18 år. Sistnämnda har på väsentliga delar har utvecklats, gentemot tidigare avtal, och därför kommer gemensamma utbildningar med all berörd personal att genomföras under Inventering av målgruppen En inventering av målgruppen genomfördes under hösten. Kristianstads kommun var Socialstyrelsens pilotkommun med syfte att undersöka vad det skulle innebära om Socialstyrelsen tog på sig ansvaret att statistiskt bearbeta en inventering. Sålunda har medarbetare inom de olika kommunala verksamheterna tillsammans med psykiatri och primärvård inrapporterat sina enkäter till Socialstyrelsen som sedan översänt en rapport.

10 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förstärkning av resursen arbetsterapeut Kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning har uppmärksammats de senaste åren. Det finns stora behov av hjälpmedlen men det är ofta svårt att få till det i verksamheterna. Skälen till detta är flera. Beslut togs därför under våren att anställa en arbetsterapeut, under två år, med inriktning på målgruppen. Tjänsten är besatt sedan mitten av hösten 2012, organisatoriskt placerad på Omsorgsförvaltningen men har uppdrag även gentemot brukare inom Arbete och välfärdsförvaltningen. En strategigrupp följer arbetet och består av representanter från berörda verksamheter. Skåneveckan för psykisk hälsa Under vecka 41 var det dags för Skåneveckan för psykisk hälsa. En rad arrangemang ägde rum runt om i Skåne. Här i Kristianstad ägde arrangemanget rum på psykiatriska kliniken, under namnet Psykiatrins öppna dörrar. Här visades de olika delarna av psykiatrin för allmänheten, kompletterat med föreläsningar samt presentation av kommunala verksamheter. Kristianstads kommuns Arbete och välfärdsförvaltning samt Omsorgsförvaltning hade flera representanter på plats. Även externa aktörer, brukar/anhörigföreningarna, Försäkringskassan och FINSAM fanns med. Arrangemanget lockade många besökare. Regeringens PRIO-satsning Under våren beslutade regeringen att avsätta medel för satsningar inom området psykisk ohälsa. Prioriterade grupper är barn och unga samt personer som har omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Satsningen innebär att kommuner och landsting kan erhålla medel om man uppfyller de grund- och prestationskrav som utarbetats i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kristianstads kommun uppfyllde kraven för 2012 och tilldelades medel. Nya grund- och prestationskrav har utarbetats för Inom ramen för satsningen ska också SKL genomföra egna projekt. Ett av dessa projekt handlar om att bilda fyra nätverk (noder) för kommuner och landsting som vill metodutveckla arbetet kring brukaren. En av dessa noder gäller Case Management och här har Kristianstads kommun, tillsammans med Västra Götaland, fått i uppdrag att leda utvecklingsarbetet. Tankar inför 2013 Regeringens PRIO-satsning fortsätter och Kristianstads kommun har goda möjligheter att även få ta del av medlen även De krav som ställts upp för året är i linje med det arbete som redan är igång. Satsningen på Case Management, dess implementering och utveckling, kommer att fortsätta. Den nod som ska byggas kring metoden, där Kristianstad tagit på sig ett ledaransvar, kommer att vara en god motor. Resultatet av genomförd inventering kommer att presenteras i vår och utifrån denna kommer en handlingsplan att upprättas. Ansvarig uppgiftslämnare: Christel Norrud Befattning: Psykiatrisamordnare

11 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Barn och Ungdom Uppgifter Verksamheten handlägger: Förebyggande arbete bland barn och ungdomar Serviceinsatser till barn och ungdomar och deras familjer Bistånd till barn och ungdomar och deras familjer, i form av öppenvård och placeringar. Uppdrag från andra myndigheter, ex yttrande, verkställande av domar, utredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom ingår i verksamhetens uppgifter att samverka med andra myndigheter när det gäller arbete med barn som misstänks fara illa. Årets händelser Arbete och välfärdsnämnden beslutade under hösten att minska 2,0 tjänster på CFFA. Detta skapade oro inom hela verksamheten. CFFA kommer att få omstrukturera sitt arbete med prioritet på fältverksamheten. Projektet UNT har fallit mycket väl ut under 2012, och effekten har blivit att verksamheten når ut till ungdomar med drogproblem betydligt tidigare än innan. Serviceärenden Prisma/CFFA Nyckeltal Strukturerad öppenvård Under 20 år Antal utredningar varav slutförda inom 4 mån 44 % 51 % Antalet LVU Omedelbara omhändertaganden Ansökan om LVU Barnahuset Antal samråd 175 Vårddygn totalt Placerade i eget hem eller i kategorin annan placering ,1 % % Familjehem/Jourhem Antal barn/ungdomar Vårddygn Andel vårddygn familjehem 76 % 74 % HVB Antal barn/ungdomar Vårddygn Andel vårddygn HVB 22 % 20 % varav Bokvillan Vårddygn varav SoL varav LVU varav Medföljande föräldrar Familjerättsärenden Samarbetssamtal antal ärende Vårdnad/boende/umgänge Utredningar Upplysningar 175 Projektet serviceärenden på Prisma har under året fungerat som en del i den ordinarie verksamheten, och kommer förhoppningsvis att permanentas under Prisma har under året fått ytterligare tre medarbetare certifierade i FFT(Funktionell Familjeterapi). På Familjehuset fortlöper verksamheten som tidigare, med ny socialrådgivare som fortsättningsvis kommer att ha enhetschefen på Prisma som sin arbetsledare. Under året har Stöd- och utredningsenheten haft fortsatt mycket stor arbetsbelastning. Antalet utredningar har ökat från föregående år, och ärendena är mer komplicerade. En högre andel utredningar har dock kunnat avslutas inom lagstadgad tid. Arbete och välfärdsnämnden fattade under hösten beslut om att permanenta tre förstärkningstjänster from 2013.

12 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Barnahuset har under året haft 175 st. samråd, varav Kristianstads kommun har stått för 104 st. Barnahuset har arbetat aktivt med information ut till skolor och förskolor i syfte att dessa ska känna mer tillit i kontakten med Barnahuset och att samarbetet underlättas. Barnahuset har också arbetat fram ett bildmaterial som kan användas för att hjälpa funktionshindrade barn att förbereda sig inför ett besök på Barnahuset. Bokvillans HVB fick under året ny enhetschef. Ett internt utvecklingsarbete har bedrivits för att strukturera verksamheten. Beläggningen har ökat något från föregående år, och andelen medföljande föräldrar har också ökat. Arbete och välfärdsnämnden fattade under hösten beslut om fem nya tjänster till familjehemsenheten från och med Enheten under hela året varit mycket hårt arbetsbelastad vilket resulterat i att handläggningstider inte har kunnat hållas fullt ut. Rekrytering av nya uppdragstagare har inte heller hunnits med i denna omfattning som behov funnits. Många av barnen som ska placeras har en mycket komplicerad livssituation varför det är svårt att rekrytera uppdragstagare med lämplig kompetens och erfarenhet. Arbete med att strukturera jourhemsverksamheten har pågått under året, i syfte att tydliggöra jourhemmens uppdrag och avtal. Kristianstads kommun har under året haft avtal med Migrationsverket om mottagande av fem ensamkommande asylsökande barn/ungdomar. Avtalet är uppfyllt. Familjerättsenheten har under året särskilt uppmärksammat barn som bevittnat våld. En undersökning på enheten visar att frågan om våld i familjen har varit aktuell för 45 % av barnen. Nya eller pågående projekt Medel erhölls under 2012 för projekt Barn som bevittnat våld. Två personer arbetar 50 % vardera i projektet sedan januari Projektet ska kartlägga samverkan kring barn som bevittnat våld, för att dessa ska kunna få rätt behandling. Forskningsprojektet som bedrivs på Barnahuset i samarbete med Högskolan Kristianstad fortskrider enligt planeringen. Syftet är att undersöka vilken effekt Barnahussamverkan har för de aktuella barnen. UNT (Uppsökande Narkotika Teamet) fortskrider enligt planering. Ansökan om fortsatta medel för 2013 har gjorts, och besked väntas i mars Metodutveckling Arbete och välfärdsnämnden beslutade under hösten 2012 att en processkartläggning av Barn- och ungdomsverksamheten ska genomföras under Målet är att förenkla för medborgarna och att verksamhetens resurser nyttjas så effektivt som möjligt. Journal Digital inköptes under 2012 till Prisma och Bokvillan och ska implementeras under Syftet är att verksamheten systematiskt ska utvärdera beviljade insatser.

13 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Familjehemsenheten kommer under 2013 att genomgå en utbildning i IAS (Interview Attachment Style) i syfte att höja kvalitén på utredningar av blivande familjehem. CFFA kommer under 2013 att utbilda mer personal i kort HAP (Haschavvänjningsprogrammet) för att tydligare kunna upptäcka ett begynnande drogmissbruk bland ungdomar och snabbt kunna erbjuda behandling. Svårigheter och glädjeämnen Den största utmaningen för Barn och ungdomsverksamheten är att hitta balans mellan effektivitet och resurser så att barn och ungdomar får det skydd och stöd de har rätt till. Personalen är på vissa enheter mycket hårt arbetsbelastad och det finns en oro för hur detta påverkar medarbetarnas hälsa på kort och lång sikt. Lagstiftningen har ytterligare skärpts på området och kommer att ställa större krav på verksamheten. Familjehemsenheten kommer att omorganisera sin verksamhet för att möta det lagstadgade kravet på att alla barn ska ha en egen socialsekreterare. Stöd- och utredningsenheten och CFFA samverkar med andra enheter inom förvaltningen i syfte att möta det lagstadgade kravet på 14 dagars handläggningstid vid anmälningar. Ytterligare en utmaning för verksamheten är att parallellt med den ordinarie verksamheten, kunna genomföra processkartläggningen med största möjliga delaktighet och engagemang från medarbetare. Trots stora utmaningar genomsyras hela verksamheten av mycket engagerad personal och god stämning. Mål och måluppfyllelse Medborgare Ärenden hanteras inom lagstiftarens angivna ramar Målet är inte uppnått Åtgärder pågår. Barn och ungdomar får insatser och stöd från rätt myndighet Målet delvis uppnått Samverkansavtal med Region Skåne BUP, har tecknats. Fortsatta gränsdragningsdiskussioner och samverkan med omsorgsförvaltningen behövs. Effektivare samarbete med polisen Målet delvis uppnått Jourgruppen har fått i arbetsuppgift att närvara vid polisförhör i mån av tid. Förbättra samverkan med gymnasieskolorna Målet är uppnått Utökat familjearbete med barn och ungdomar 9-17 år Målet är delvis uppnått Tre familjebehandlare har blivit certifierade FFT terapeuter. Samarbete mellan UNT och Prisma är påbörjat. Ett helhetsgrepp runt varje ungdom oavsett verksamhet. Målet är ej uppnått.

14 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Processkartläggningen kan förhoppningsvis resultera i ett bättre helhetsgrepp från olika enheter inom barn och ungdom. Dock krävs fortsatta diskussioner med övriga verksamheter/enheter inom förvaltningen. Hög tillgänglighet Målet är ej uppnått Utveckling Effektiv utvärdering av insatser och utredningar Målet är delvis uppnått. ORS/SRS används i UNT projektet och två föreläsningar har genomförts i samarbete med Lönnens öppenvård, för att sprida kunskap om ORS/SRS. Journal Digital är inköpt och kommer att implementeras under Anpassa öppenvårdsinsatserna efter familjers behov och önskemål Målet är ej uppnått. Arbetet pågår med att införa Journal Digital. Dialog med vuxenvärden ska påbörjas kring att utveckla fler boendelösningar för ungdomar Säkerställa effektivt resursutnyttjande Målet är delvis uppnått. Familjehuset har överflyttats till enhetschef för Prisma. Översyn av ev. ärenden som kan överflyttas kommer att genomföras under Processkartläggningen är planerad och kommer att genomföras under Medarbetare Stärkt identitet i förvaltningen med gemensam målbild. Målet är ej uppnått Medarbetarenkäten visar på ett sämre resultat trots att den inte är direkt jämförbar med föregående enkät. Sänkt upplevd arbetsbelastning Målet är ej uppnått Medarbetarenkäten visar på ett sämre resultat trots att den inte är direkt jämförbar med föregående enkät. Ekonomi Realistisk budget Målet är ej uppnått. Planering har gjorts med ekonom för kontinuerliga budgetuppföljningar på varje enhet. Budgetföljsamhet Målet är ej uppnått Verksamheten visade på ett underskott. Framtidsutsikter Att processkartläggningen leder till att vi effektivare kan utnyttja våra resurser samtidigt som vi bibehåller en god kvalité på våra tjänster. Att barnet synliggörs bättre vid placeringar genom att barnsekreterare införs för varje barn.

15 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Att fler tjänster på Familjehemsenheten leder till att vi kan rekrytera mer effektivt och utreda fler kompententa uppdragstagare. Att verksamheten klarar att handlägga anmälningar och utredningar inom lagstadgad tid. Att införandet av Journal Digital hjälper oss att mäta effekten av våra insatser. Att UNT projektet kan permanentas som en del i den ordinarie verksamheten på CFFA. Att projektet Barn som bevittnat våld får beviljat ytterligare medel så att projektet kan fortlöpa och ev. utvidgas, samt att samverkan med Kriscentrum vidareutvecklas. Att Arbete och välfärdsförvaltningen kan upprätta samverkansavtal med Omsorgsförvaltningen i syfte att kunna ge funktionshindrade barn och ungdomar de insatser de har behov av. Att Barnahuset vidareutvecklar verksamheten i riktning mot att genomföra endagarsutredningar för barnets bästa. Ansvarig uppgiftslämnare: Elsie Sjöö/Bodil Eriksson Befattning: vik verksamhetschefer

16 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Utbildning och Arbete Uppgifter Utbildning och arbete är den verksamhet inom förvaltningen som jobbar med utbildningsinsatser för vuxna samt olika former av arbetsmarknadsinsatser. Jobbförberedande gruppen Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar Att rusta deltagaren för anställning, egenfinansierad utbildning eller annat avgörande avslut. Matchningsgruppen Vara en dörr in till kommunens praktikplatser Arbetsprövning och bedömning av arbetsförmåga Praktikinsatser för personer aktuella på försörjningsstöd, vuxenvård mm Subventionerade anställningar såsom OSA och Nystartsjobb Feriearbete för ungdomar Arbetsmarknadspolitiska överenskommelser med AF Sysselsättningsplatser Sysselsättning och rehabilitering Praktisk arbetsträning i reell miljö genom t.ex. legoarbete och interna praktikplatser Sysselsättning för att minska utanförskap, social träning Språkträning Arbetsmarknadsinsatser gentemot AF VLC, Vägledning och lärcentrum Yrkesutbildning för vuxna inom regelverket för gymnasial Komvux Tillhandahålla en oberoende studie- och yrkesvägledning för kommuninvånarna Erbjuda en studiemiljö för vuxnas lärande Erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål Sfi, utbildning i svenska för invandrare Erbjuda en kvalificerad språkutbildning i svenska för invandrare som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket Invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter ska få möjlighet att erövra detta. Detta gäller både analfabeter och de med kort skolbakgrund. Undervisningen ska bedrivas kontinuerligt under året Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar Utbildningsplats ska beredas inom en månad (för de som tillhör etableringsförordningen) resp. 3 månader (för övriga)

17 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förändringar inom verksamheten Utbildningsdelarna och arbetsmarknadsdelarna i förvaltningen organiserades inom samma verksamhet, Utbildning och arbete, från 1 januari Nämnden beslutade om besparingar under hösten för verksamheten. Personalnedskärningar genomfördes genom att tjänster inte tillsattes för personal som slutade och att ordinarie personal gick in i projekt där tjänsterna finansierades. Konsekvensen av detta blev bl.a. att kötiden för att påbörja utbildning inom Sfi blev för lång och att kvalitén i verksamheten sänktes. Tillväxtkonsult Tommy Magnusson har under 2012 tittat på flödet för försörjningsstödstagare mellan Utredning och Utbildning och arbete. Konsulten har träffat medarbetare och varit inne i gruppverksamheter. Syftet är att deltagare skall komma snabbare i aktivitet och egen försörjning. Arbetet med arbetspraktiken via Migrationsverket har avslutats under året till följd av etableringsreformen då ansvaret gått över till Arbetsförmedlingen. Lärlingsutbildningen inom Yrkesvux startade som ett projekt, Lärlingsakademin, i februari. Från och med halvårsskiftet finns en ny Vuxenutbildningsförordning, och nytt betygssystem (VUX12). I och med införandet av VUX 12 finns ett krav på att samtliga deltagare i vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan vilket medför ett utökat arbete för studie- och yrkesvägledarna. I december kom även en läroplan för vuxenutbildningen med ett tydligare arbetsmarknadsperspektiv. Med anledning av att en folkhögskola startat Sfi görs nu en oberoende antagning till Sfi av rektor för VLC. Nya och pågående projekt Samverkan utan gränser är ett ESF projekt som gick in i genomförandefasen under hösten. Målgruppen är långtidsarbetslösa invandrare eller personer som är långtidsarbetslösa och på grund av ohälsa har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Huvudsyftet med projektet är att hitta metoder för att arbeta med målgruppen samt att utveckla samverkan med andra aktörer. Hässleholms kommun är projektägare. Kompetensare 2.0 är ett EU-projekt med start under våren 2012 och vänder sig till ungdomar mellan år. Syftet är att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Region Skåne är projektägare. 37 projektet En samordnad samhällsorientering inom Skåne Nordost har utvecklats väl där Kristianstad är knutpunkt. Samhällsinformation på modersmål samordnas nu och genomförs antingen av samhällsinformatör i Kristianstad eller av Länsstyrelsens Samhälls- och hälsokommunikatörer. Samarbetet med Länsstyrelsens Partnerskap Skånes olika projekt har ökat under året. Leonardoprojektet CIVET vars syfte är att underlätta för yrkeslärare att undervisa invandrare fortsätter planenligt. Ett utbildningspaket är framtaget och håller på att utprovas. Resultaten hitintills är lyckade och utbildningen kommer förhoppningsvis att

18 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse kunna användas som kompetensutveckling för stor del av personalen inom förvaltningen och i handledarutbildningar. Finland är projektägare. Projektet Lärlingsakademin Skåne Nordost startade med 20 deltagare den 1 februari efter en mobiliseringsfas på sex månader. Under året har samarbetet byggts upp med ett flertal gymnasieskolor, privata utbildare och vuxenutbildningar för att kunna erbjuda unga vuxna lärlingsutbildning på gymnasienivå. Ungefär 125 deltagare har deltagit i projektet och av dessa är ca 70 fortfarande i utbildning vid årets slut. Projektet har blivit beviljat av ESF-rådet att förlängas inom budget t o m Kristianstads kommun är projektägare. I december påbörjade Sfi ett samarbete med öppna förskolan på Familjens hus. Vid tre tillfällen i veckan á 1,5 timmar har lärare funnits på plats och undervisat föräldralediga kvinnor. Kvinnorna blir inskrivna på distanskurs, och det har visat sig att både behovet och intresset är stort att få delta. Samarbetet med öppna förskolan är mycket viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv och planer finns på att utvidga verksamheten på öppna förskolan under Ökad inkludering genom språk är ett ESF-projekt med målsättningen att öka antalet invandrare som lär sig svenska (Sfi) parallellt med en yrkesutbildning eller praktik. Samarbetet mellan AF, kommuner, föreningsliv och Länsstyrelsen ska även förbättra. Länsstyrelsen i Skåne är projektägare. Entreprenörsskolan är ett två-årigt ESF-projekt som ska främja entreprenörskap och genom företagande integrera grupper av människor som står långt från arbetsmarknaden. Kommunikation & tillväxt är projektägare. Svårigheter och glädjeämnen Glädjeämne är att projektet Samverkan utan gränser startade under året och att samarbetet internt med Arbetsbasen och att matchare i projektet har påbörjats samt samarbetet med Hässleholms arbetsmarknadsenhet. 7 av deltagare har under 2012 fått nystartsjobb. För Matchningsgruppen har det varit ett turbulent år med organisationsförändringar samt flytt av verksamhet till Norra Åsum vilket har lett till ett visst produktionsbortfall. Under året har färre avslut i förhållande till antalet insatser genomförts vilket tyder på svårare ärenden med deltagare som har ett större stödbehov jämfört med föregående år. Verksamheten förlorade en stor kund i konkurrens med andra aktörer i våras, vilket har lett till färre legoarbeten på Arbetsbasen. Ett glädjeämne har varit att Yrkesvux i samarbete med Länsstyrelsens projekt Ökad inkludering genom språk, Sfi och Arbetsförmedlingen, har startat en orienteringskurs mot Gröna utbildningar kombinerat med Sfi och yrkessvenska. Utbildningen är förlagd till Önnestadsgymnasiet. Initiativet har som mål att ge invandrare möjlighet till utbildning/arbete inom grön sektor men även att öka integrationen på landsbygden. Kursen pågår t.o.m. mars Ett mycket positivt besked var att den statliga satsningen på Yrkesvux kommer att öka markant under Detta innebär en fördubbling av statsbidraget för 2013.

19 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse En svårighet under året har varit att göra en ny upphandling av enstaka utbildningsplatser. Upphandlingen fick avbrytas och göras om på grund av fel i det nya upphandlingsprogrammet och det blev en fördröjning på flera månader. Det har inneburit att det inte har funnits något avtal under hösten och därmed en minskad möjlighet att bevilja utbildningar. En besvikelse är att renoveringen av VLC huset ännu inte har kommit till stånd. Processen har aktualiserats igen genom dialog med C4 teknik och ABK. Mål och måluppfyllelse Medborgare Öppettiderna för öppen vägledning har successivt ökat under året och vägledningen på medborgarkontoret som finns på Gamlegården har återupptagits. Antalet besökare i den öppna vägledningen har ökat med 15 % till 3600 besök under året. Uppföljningen som genomfördes vid årsskiftet av 2012 års utbildningsplatser inom Yrkesvux nådde endast en svarsfrekvens på 45 %. Uppföljningen visar att 63 % har arbete efter avslutad utbildning. Det är en minskning från 75 % tidigare år. Om det beror på den låga svarsfrekvensen eller är ett resultat av att det är svårare att få jobb är svårt att veta. Uppföljningen kommer att kompletteras för att få en bättre bild av resultatet. Utbildning och arbete fick under året i uppdrag att anställa 20 personer på Nystartsjobb inom kommunen vilket verkställdes via Matchningsgruppen. Samarbetet med AF gällande ungdomar med funktionsnedsättning har kommit till stånd och i februari 2013 kommer de första ungdomarna att kunna erhålla utvecklingsanställning till följd av lyckad praktikinsats i kommunen. En utvärdering av utbildningsinsatserna inom Yrkesvux mellan har genomförts som visar ett gott resultat och att verksamheten är effektiv med nöjda elever och användare. Yrkesvux har under året haft 548 studerande som har läst motsvarande 191 helårsplatser vilket är betydligt över målet 100 platser. Statsbidraget motsvarade endast 36 helårsplatser så de kommunala pengarna har blivit väl använda. Utveckling Tillväxtkonsult Tommy Magnusson har under 2012 tittat på flödet för försörjningsstödstagare mellan Utredning och Utbildning och arbete. Syftet är att försörjningsstödstagare snabbare ska kommer i aktivitet och egen försörjning. Detta arbete kommer att fortsätta under Ett av målen i styrkortet är en effektivare organisation och Matchningsgruppen har under året arbetat med att öka kvalitén i insatserna med särskilt fokus på rättsäkerheten kring de deltagare som finns i de olika anställningsformerna. Matchningsgruppen har under året arbetat med att korta handläggningstiden för återkoppling efter nyinkommet ärende samt planeringsdagar med bemötande och värdegrund har genomförts. Nya rutiner för information och ansökning till Sfi har tagits fram under hösten.

20 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Samarbetet kring Samhällsorienteringen har förbättrats under året. Ett bättre registreringssystem har tagits fram och rutinerna kring anmälan och information till samverkanskommunerna, AF och Länsstyrelsen har blivit tydligare. Medarbetare 2012 har varit ett turbulent år för medarbetarna med förändringar i ledningsstrukturen inom förvaltningen, besparingskrav, flytt av verksamheter och ett stort arbete med flödesarbetet för försörjningsstödstagare har påbörjats. Detta skapade en oro hos medarbetarna. För att motverka detta har kontakter med Arbetsmiljöenheten tagits och olika aktiviteter har genomförts. Ekonomi Nämndens beslut om besparingar under hösten inom Utbildning och arbete verkställdes. Besparingen uppgick till drygt 2 miljoner. De statliga intäkterna för Sfi och Yrkesvux blev större än beräknat. Utbildningar kunde inte starta i den omfattning som det var planerat beroende bl.a. på att upphandling av enstaka utbildningsplatser saknades under hösten. Utfallet för verksamheten hamnade på ett överskott med ca 2 miljoner för Nya riktlinjer angående ersättning för att bedriva utbildning i svenska för invandrare togs fram i och med att ersättningen till Folkhögskolor som har fått betygsrätt skall bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar för utbildning i egen regi. Framtidsutsikter Arbetet med ett utökat samarbete mellan enheterna och i flödesarbetet för försörjningsstödstagare fortgår under 2013 och att det framtagna arbetssättet i flödet effektueras. En bredare möjlighet till språkträning behöver utvecklas för de som är språksvaga för att de skall närma sig arbetsmarknaden. Den fortsatta riktade satsningen på Yrkesvux innebär en förnyad satsning på yrkesutbildningar, både i egen och i gymnasieskolornas regi samt genom upphandlade platser. Fler orienteringskurser och förberedande utbildningar kommer att kunna starta. En ansökan att få anställa en specialpedagog är gjord. Det innebär att deltagare både inom Yrkesvux, Sfi och jobbförberedande aktiviteter kan få hjälp av specialpedagog och personalen kan få handledning i metoder och hur hjälpmedel fungerar. Även de som söker eller tvekar att söka utbildning kan få rådgivning och tidig hjälp. Behovet finns hos många av dagens deltagare. I maj ska kommunen erbjuda alla utomeuropeiska invandrare att delta i samhällsorientering. Det kommer att innebära att samhällsorientering kommer att behöva bedrivas på fler språk. Inventering av hur många det kommer att gälla och vilka språk som kan vara aktuella är påbörjad.

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2013 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2013 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet

Beredningsgruppen Minnesanteckningar 110126 kl. 13.15 16.00 i Orangeriet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-01-27 1(5) Minnesanteckningar Beredningsgruppen Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun

Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun P r o j e k t p l a n 2009-11-16 2010-07-15 Projekt Kvinnofrid Svalövs kommun Mäns våld mot kvinnor måste uppmärksammas som ett hot mot hälsa, jämlikhet och demokrati för kvinnor och flickor i hela världen

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer