Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012

2 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag... 6 Kvinnofridssamordnare... 7 Psykiatrisamordnare... 9 Barn och Ungdom Utbildning och Arbete Utredning Utveckling och service Vuxenvården Arbetsmiljöbokslut... 33

3 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsnämnden Uppgifter Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorgen i kommunen. Nämnden skall också med utgångspunkt från av kommunfullmäktiges fastställda integrationspolitiska mål arbeta för att förebygga och motverka utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället, främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Årets händelser Nyckeltal Arbete och välfärdsnämnden Antal sammanträden varav extrainsatta 0 0 Individutskott * Antal sammanträden varav extrainsatta 14 8 Antal ärenden * Arbete och välfärdsnämndens individutskott hanterar endast individärenden. Nämnden fattade under året beslut om en tjänstemannajour. Förutom beredskap för jourärenden kommer jourgruppen att arbeta med öppenvård och förebyggande arbete främst mot Barn och unga. Förvaltningen har haft i uppdrag att utveckla effektiva ärendeflöden mellan verksamhetsområdena Utredning och Utbildning och arbete. ESF-projektet Lärlingsakademin är nu inne i genomförandefasen och har blivit positivt uppmärksammat som ett framgångsrikt sätt att arbeta med lärlingsutbildning. Vår stora utmaning med en svag arbetsmarknad och ett ökat behov av försörjningsstöd har fortsatt under Vi ser inte att detta kommer att dämpas under Kommunfullmäktiges uppdrag på satsning på nystartsjobb inom kommunens verksamhetsområde har genomförts under året. Initiativ har också tagits till framtagande av en kommunövergripande arbetsmarknadsplan för att ytterligare utveckla större möjligheter till praktik och anställningsformer för människor med försörjningsstöd inom hela kommunkoncernen. Mål och måluppfyllelse Medborgare Ärendeinflödet inom verksamheten Barn och unga var fortsatt stort. Antalet utredningar som slutfördes inom av lagstiftaren angivna ramar ökade, men förvaltningen hade trots personalförstärkningar inte nått målet om en rättssäker hantering vid årets slut. Verksamheten påbörjade under hösten ett förändringsarbete med inriktning på rättsäker ärendehantering och effektivt nyttjande av förvaltningens egna resurser. Behovet av ekonomiskt bistånd har, trots en redan hög nivå föregående år, fortsatt att öka kraftigt. Den dominerande orsaken var utfasningen av den gamla ersättningsförordningen för flyktingmottagande där statsbidragen för introduktionsersättning upphörde helt och individernas försörjning övergick till den kommunala budgeten via ekonomiskt bistånd. En generellt svagare arbetsmarknad i Nordöstra Skåne påverkade möjligheterna till självförsörjning negativt.

4 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Utveckling Som ett led i att utveckla en effektivare organisation arbetade en extern konsult inom verksamheterna Utredning och Utbildning och arbete under året. Uppdraget bestod av att utveckla förbättrade ärendeflöden mellan verksamhetsområdena. Arbetet resulterade i en plan som verksamheterna kommer att genomföra under Verksamhetsrutiner för anhörigstöd togs fram. Utbildningsinsatser och implementeringen genomförs under Medarbetare Verksamheterna Utredning och Utbildning och arbete arbetade under året intensivt med ärendeflöden. En av de förväntade effekterna är att medarbetarna får ett tydligare uppdrag och en gemensam målbild. Förvaltningen ordnade en gemensam förvaltningsdag med värderings- och samarbetsövningar samt en eftermiddag med 5- kampsaktivitet i syfte att främja hälsa och samarbete. Den upplevda arbetsbelastningen var fortsatt hög trots stöd från AME och tillsättning av verksamhetschefer i början av året. Medarbetarenkäten genomfördes med andra frågor än tidigare år vilket innebar att resultatet inte gick att jämföra. Tidsupplevelsen har ett medelvärde på 4,05 (6 gradig skala där 6 är det mest positiva värdet). Medelvärdet i kommunen är 3,92. Hälsa kopplat till arbetet har ett medelvärde på 4,46 jämfört med kommunens värde som ligger på 4,61. Ekonomi Arbete och välfärdsnämnden bedrev, totalt sett, inte sin verksamhet inom ramen för tilldelade medel. Utfallet var 7 % högre än den beslutade budgetramen för Driftanalys Årets resultat för 2012 visade en negativ avvikelse om ca 23,8 mkr. Avvikelsen bestod i första hand av ökade utbetalningar av det kommunala försörjningsstödet till individer som tidigare uppburit den statligt finansierade introduktionsersättningen, i andra hand av de externa placeringarna inom Barn och Unga och Vuxenvården. Upphörandet av den tidigare integrationsförordningen bidrog också till underskott i personalbudgeten eftersom ett antal tjänster, främst inom ekonomiskt bistånd och SFI, som tidigare finansierats via statsbidraget övergick till den kommunala budgeten. Investeringsanalys Förvaltningen redovisade ett överskott om ca 0,5 mkr för investeringsbudgeten. Förbrukningen av investeringsbudgeten för förvaltningen gick inte enligt plan då renoveringar och upphandlingar blev fördröjda. Framtidsutsikter Under 2013 kommer en omfattande processkartläggning på Barn och ungdomsverksamheten att slutföras. Målet är rättsäker ärendehantering, effektivare utnyttjande av förvaltningens egna resurser kontra minskad användning av externa placeringar och förbättrad tillgänglighet.

5 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Att bryta utanförskapet för de människor som står utanför arbetsmarknaden skapar mervärde för de det berör och kommunen som helhet. Kristianstads kommun öppnar fler möjligheter för praktik och anställningsformer i samarbete med arbetsförmedlingen. Den kommunövergripande handlingsplanen för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapar möjligheten för att fler försörjningsstödstagare ska beredas anställning eller praktik inom kommunens förvaltningar och bolag. Kristianstads kommun satsar, under , tjugo miljoner kronor per år för att ytterligare utveckla metoder och arbetsätt som ska leda till minskat utanförskap och sänkta kostnader för försörjningsstöd. Det är av stor vikt att åtgärder som kommer ifråga harmoniserar med uppdraget kring den kommunövergripande handlingsplanen. Satsningen kan på så sätt ge positiv effekt i förvaltningens ekonomiska utfall genom att dämpa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Regeringens satsning på Yrkesvux och lärlingsutbildning fortsätter under 2013 vilket ger en stor bredd av yrkesutbildningar. Kristianstad kommun ingår med stadsdelen Gamlegården sedan 2008 i statens satsning på Urban utveckling, sedan 2012 under namnet Urban 15. Under avsätter staten 100 mkr årligen fördelat på sammanlagt 15 stadsdelar i de nio kommuner som ingår. Ett intensivt arbete med att öka antalet behöriga till gymnasiet, minska utbetalningen av försörjningsstöd och öka sysselsättningsgraden på Gamlegården har påbörjats och kommer att involvera flera av de kommunala förvaltningarna och bolagen. Ansvarig uppgiftslämnare: Merete Tillman Befattning: Förvaltningschef

6 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förvaltningens uppdrag Uppgifter Arbete och välfärdsförvaltningen ansvarar under Arbete och välfärdsnämnden för: Individ och familjeomsorgen Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar. Budgetrådgivning och skuldsanering Introduktion av nyanlända Erbjuda anvisade deltagare praktik och matchning mot arbete. Arbeta med åtgärder som syftar till att minska främlingsfientlighet och rasism. Verksamheten skall också bedrivas med iakttagande av de policybeslut som kommunfullmäktige och kommunstyrelse tagit på olika områden. Kostnader för personalutveckl./årsarbetare kr Personalomsättning i % (tillsvidareanställda) Sjukfrånvaro i dagar / årsarbetare (tillsv.anst) Verksamhetstal Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsv.anst) ,7 7,7 15,9 15,4 98,4 98, 2 Bruttokostnader i mkr 434 Intäkter i mkr 81 Nettokostnader i mkr 353 Bruttokostnad/invånare kr Nettokostnad/invånare kr Förvaltningsledningen är verksamhetens centrala organ på tjänstemannanivå och samordnar och fattar beslut vad gäller verksamhets-, personal- och ekonomifrågor. Förvaltningsledningen har också en roll som professionell rådgivande part mot politiska företrädare på olika nivåer. Kvinnofridsfrågor och psykiatrisamordning verkar också direkt under förvaltningsledningen. Ansvarig uppgiftslämnare: Merete Tillman Befattning: Förvaltningschef

7 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Kvinnofridssamordnare Uppgifter Kommunens samordning för kvinnofridsfrågor Samverkan med övriga myndigheter Förvaltningens representant i kontakter med övriga samverkansparter Verksamhetsutveckling avseende frågor som rör våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld Nyckeltal Kostnad kvinnofridsärenden, tkr Ek. bistånd boende Ek. bistånd övrig Individuellt stöd barn/ungdom Årets händelser Några av årets händelser är: Information och utbildningsinsatser, såväl interna och externa Arbetet med en gemensam handlingsplan med BUF för barn som lever med skyddad identitet Utvecklande diskussioner och en kontinuerlig kunskapsutveckling i Våld-i- nära- relationsgruppen. Gruppen består av 16 personer som representerar olika verksamheter inom förvaltningen Bildande av en myndighetsgrupp kring hedersrelaterat våld Nationellt samarbete med kommuner kring ärende med extra starka skydds och stödbehov Uppstart av 2 projekt Förändringar inom verksamheten Den 50 % tjänsten som Kvinnofridssamordnare kombinerades tidigare med tjänsten som enhetschef för Kriscentrum. Under 2012 har delar av kvinnofridssamordnartjänsten istället kombinerats med en 25 % utvecklartjänst. Denna förändring har inneburit att såväl utvecklingsarbetet avseende arbetet mot våld i nära relationer som arbetet med att utveckla verksamheten vid Kriscentrum har stärkts. De kostnader som under året har konterats som relaterade till kvinnofridsfrågor/våld i nära relation har sjunkit. En tolkning är att vi blivit bättre på att arbeta förebyggande och stödjande på hemmaplan men en alternativ tolkning är att handläggare istället missar att kontera ärendena som kvinnofridsärenden. Nya projekt Under året har två externfinansierade projekt startats upp: Övrig öppenvård Vård på enskild institution Totalt tkr Projekt Fri:Ja på Österängsgymnasiet, ett av Länsstyrelsen finansierat samarbete mellan BUF och AoV som syftar till att få en ökad kunskap om hur skolan kan arbeta utifrån ett mångkulturellt perspektiv som samtidigt skyddar flickor från såväl tvångsgifte som hedersrelaterat våld. Fokus på barn som bevittnar våld som syftar till att uppmärksamma de barn som bevittnat våld i nära relation. Detta projekt finansieras via Socialstyrelsen.

8 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Svårigheter och glädjeämnen Glädjeämnena är när positiv respons på förvaltningens arbete kommer från viktiga samarbetspartners som t.ex. polis och kvinnojour. Lika viktigt och glädjande är den respons som kommer från Arbete och välfärdsförvaltningens egen personal kring de insatser som gjorts under året för att förvaltningen skall komma ytterligare ett steg i att förbättra arbetet då det gäller att stödja kvinnor, barn och män som upplevt/upplever våld i nära relation och och/eller hedersrelaterat våld. En svårighet är att prioritera och lägga tiden på rätt saker när det finns betydligt mer att göra än vad de 50 procenten som kvinnofridssamordnare räcker till. Ytterligare en svårighet på en mer samhällelig nivå är att det fortfarande är de som är utsatta för våldet som tvingas fly. Bostadssituationen i landet gör att de får tillbringa flera månader på kvinnojourer/institutioner istället för att ges möjligheten att få tillgång till en egen bostad och bygga upp sitt liv igen. Detta drabbar också barn som inte ges möjlighet till skolgång och den trygghet och strukturerade vardag som skolan erbjuder. Mål och måluppfyllelse Det balanserade styrkort och den handlingsplan som skrevs för årets arbete har i stort sett följts inom alla områden. Medborgare: Information/utbildning med BUF har genomförts. Utbildning på Omsorgsförvaltning har inte varit möjlig att genomföra pga. tidsbrist. Målet med nationell samverkan kring särskilda skyddsärenden är uppnått. Utveckling: Målet uppnått. Nya arbetssätt att inhämta statistik har utvecklats. Medarbetare: Målet uppnått. Kontinuerliga träffar i våld-i-nära-relationsgruppen samt flera utbildningsinsatser har genomförts Ekonomi: Målet uppnått. 2 externa projektansökningar har gjorts och båda beviljades bidrag. Framtidsutsikter Arbetet mot våld i nära relationer befinner sig i ständig utveckling och det finns många punkter kvar på önskelistan. Under år 2013 kommer fokus att ligga på att utveckla arbetet med barn som bevittnat våld, fortsätta utvecklingsarbetet mot hedersrelaterat våld samt att fortsätta stärka det interna samarbetet och kunskapsutvecklingen när de gäller stödet till personer som upplevt våld i nära relation. Det fördjupade samarbetet med skolan, ABK och polisen kring ärenden som rör våld i nära relation kommer också att fortsätta. En särskild punkt på önskelistan är att föreningsbidraget till kvinnojouren höjs för att möjliggöra för dem att arbeta mer långsiktigt. Den verksamhet de bedriver med hjälp av ideella krafter och 2 deltidsanställda hade varit betydligt dyrare i kommunal regi. Om kommunen i det övergripande styrkortet särskilt markerar att trygghetsbegreppet också handlar om att vara trygg i det egna hemmet skulle det vara extra glädjande. Ansvarig uppgiftslämnare: Ingela Bernholtz Befattning: Kvinnofridssamordnare

9 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Psykiatrisamordnare Uppgifter Samordna och utveckla verksamheterna för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Årets händelser Case Management Satsningen på utbildning och införande av arbetsmetoden Case Management i kommunens verksamheter för målgruppen har nu utvärderats och resultatet presenterats. Det visar sig framför allt att flertalet av de brukare som får en Case Manager, i hög eller mycket hög grad, upplever sig fått ökat självförtroende och livskvalitet. De anhöriga anser också i mycket stor utsträckning att metoden är bra både för egen del och för brukaren. En stor del av personalen anser att brukare med metoden kommer in i en återhämtningsfas. Mot bakgrund av detta goda resultat är det nu viktigt att satsningen utvecklas vidare i verksamheterna. Styrgruppen för kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS, där Case Management ingått, kommer att ombildas för att fortsättningsvis arbeta med metodens gemensamma implementerings- och utvecklingsfrågor. Ett utbildningsmaterial kring Case Management har arbetats fram, inom ramen för projektet och kommer under 2013 att läggas in på Psykiatri Skånes hemsida. Materialet ska användas dels i utbildning och dels i arbetet med metoden. För att säkerställa kompetensförsörjningen långsiktigt har, efter våra framförda önskemål, Högskolan Kristianstad åtagit sig att fortsättningsvis genomföra en utbildning per år i Case Management om 30 högskolepoäng. Första utbildningen startar i januari Samverkansöverenskommelse, Kristianstads kommun och psykiatrin, Ny samverkansöverenskommelse med psykiatrin har skrivits som bygger på Socialstyrelsens direktiv. Det finns två överenskommelser, en avseende personer under 18 år och en för de som är över 18 år. Sistnämnda har på väsentliga delar har utvecklats, gentemot tidigare avtal, och därför kommer gemensamma utbildningar med all berörd personal att genomföras under Inventering av målgruppen En inventering av målgruppen genomfördes under hösten. Kristianstads kommun var Socialstyrelsens pilotkommun med syfte att undersöka vad det skulle innebära om Socialstyrelsen tog på sig ansvaret att statistiskt bearbeta en inventering. Sålunda har medarbetare inom de olika kommunala verksamheterna tillsammans med psykiatri och primärvård inrapporterat sina enkäter till Socialstyrelsen som sedan översänt en rapport.

10 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Förstärkning av resursen arbetsterapeut Kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning har uppmärksammats de senaste åren. Det finns stora behov av hjälpmedlen men det är ofta svårt att få till det i verksamheterna. Skälen till detta är flera. Beslut togs därför under våren att anställa en arbetsterapeut, under två år, med inriktning på målgruppen. Tjänsten är besatt sedan mitten av hösten 2012, organisatoriskt placerad på Omsorgsförvaltningen men har uppdrag även gentemot brukare inom Arbete och välfärdsförvaltningen. En strategigrupp följer arbetet och består av representanter från berörda verksamheter. Skåneveckan för psykisk hälsa Under vecka 41 var det dags för Skåneveckan för psykisk hälsa. En rad arrangemang ägde rum runt om i Skåne. Här i Kristianstad ägde arrangemanget rum på psykiatriska kliniken, under namnet Psykiatrins öppna dörrar. Här visades de olika delarna av psykiatrin för allmänheten, kompletterat med föreläsningar samt presentation av kommunala verksamheter. Kristianstads kommuns Arbete och välfärdsförvaltning samt Omsorgsförvaltning hade flera representanter på plats. Även externa aktörer, brukar/anhörigföreningarna, Försäkringskassan och FINSAM fanns med. Arrangemanget lockade många besökare. Regeringens PRIO-satsning Under våren beslutade regeringen att avsätta medel för satsningar inom området psykisk ohälsa. Prioriterade grupper är barn och unga samt personer som har omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Satsningen innebär att kommuner och landsting kan erhålla medel om man uppfyller de grund- och prestationskrav som utarbetats i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kristianstads kommun uppfyllde kraven för 2012 och tilldelades medel. Nya grund- och prestationskrav har utarbetats för Inom ramen för satsningen ska också SKL genomföra egna projekt. Ett av dessa projekt handlar om att bilda fyra nätverk (noder) för kommuner och landsting som vill metodutveckla arbetet kring brukaren. En av dessa noder gäller Case Management och här har Kristianstads kommun, tillsammans med Västra Götaland, fått i uppdrag att leda utvecklingsarbetet. Tankar inför 2013 Regeringens PRIO-satsning fortsätter och Kristianstads kommun har goda möjligheter att även få ta del av medlen även De krav som ställts upp för året är i linje med det arbete som redan är igång. Satsningen på Case Management, dess implementering och utveckling, kommer att fortsätta. Den nod som ska byggas kring metoden, där Kristianstad tagit på sig ett ledaransvar, kommer att vara en god motor. Resultatet av genomförd inventering kommer att presenteras i vår och utifrån denna kommer en handlingsplan att upprättas. Ansvarig uppgiftslämnare: Christel Norrud Befattning: Psykiatrisamordnare

11 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Barn och Ungdom Uppgifter Verksamheten handlägger: Förebyggande arbete bland barn och ungdomar Serviceinsatser till barn och ungdomar och deras familjer Bistånd till barn och ungdomar och deras familjer, i form av öppenvård och placeringar. Uppdrag från andra myndigheter, ex yttrande, verkställande av domar, utredningar på uppdrag av tingsrätten. Dessutom ingår i verksamhetens uppgifter att samverka med andra myndigheter när det gäller arbete med barn som misstänks fara illa. Årets händelser Arbete och välfärdsnämnden beslutade under hösten att minska 2,0 tjänster på CFFA. Detta skapade oro inom hela verksamheten. CFFA kommer att få omstrukturera sitt arbete med prioritet på fältverksamheten. Projektet UNT har fallit mycket väl ut under 2012, och effekten har blivit att verksamheten når ut till ungdomar med drogproblem betydligt tidigare än innan. Serviceärenden Prisma/CFFA Nyckeltal Strukturerad öppenvård Under 20 år Antal utredningar varav slutförda inom 4 mån 44 % 51 % Antalet LVU Omedelbara omhändertaganden Ansökan om LVU Barnahuset Antal samråd 175 Vårddygn totalt Placerade i eget hem eller i kategorin annan placering ,1 % % Familjehem/Jourhem Antal barn/ungdomar Vårddygn Andel vårddygn familjehem 76 % 74 % HVB Antal barn/ungdomar Vårddygn Andel vårddygn HVB 22 % 20 % varav Bokvillan Vårddygn varav SoL varav LVU varav Medföljande föräldrar Familjerättsärenden Samarbetssamtal antal ärende Vårdnad/boende/umgänge Utredningar Upplysningar 175 Projektet serviceärenden på Prisma har under året fungerat som en del i den ordinarie verksamheten, och kommer förhoppningsvis att permanentas under Prisma har under året fått ytterligare tre medarbetare certifierade i FFT(Funktionell Familjeterapi). På Familjehuset fortlöper verksamheten som tidigare, med ny socialrådgivare som fortsättningsvis kommer att ha enhetschefen på Prisma som sin arbetsledare. Under året har Stöd- och utredningsenheten haft fortsatt mycket stor arbetsbelastning. Antalet utredningar har ökat från föregående år, och ärendena är mer komplicerade. En högre andel utredningar har dock kunnat avslutas inom lagstadgad tid. Arbete och välfärdsnämnden fattade under hösten beslut om att permanenta tre förstärkningstjänster from 2013.

12 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Barnahuset har under året haft 175 st. samråd, varav Kristianstads kommun har stått för 104 st. Barnahuset har arbetat aktivt med information ut till skolor och förskolor i syfte att dessa ska känna mer tillit i kontakten med Barnahuset och att samarbetet underlättas. Barnahuset har också arbetat fram ett bildmaterial som kan användas för att hjälpa funktionshindrade barn att förbereda sig inför ett besök på Barnahuset. Bokvillans HVB fick under året ny enhetschef. Ett internt utvecklingsarbete har bedrivits för att strukturera verksamheten. Beläggningen har ökat något från föregående år, och andelen medföljande föräldrar har också ökat. Arbete och välfärdsnämnden fattade under hösten beslut om fem nya tjänster till familjehemsenheten från och med Enheten under hela året varit mycket hårt arbetsbelastad vilket resulterat i att handläggningstider inte har kunnat hållas fullt ut. Rekrytering av nya uppdragstagare har inte heller hunnits med i denna omfattning som behov funnits. Många av barnen som ska placeras har en mycket komplicerad livssituation varför det är svårt att rekrytera uppdragstagare med lämplig kompetens och erfarenhet. Arbete med att strukturera jourhemsverksamheten har pågått under året, i syfte att tydliggöra jourhemmens uppdrag och avtal. Kristianstads kommun har under året haft avtal med Migrationsverket om mottagande av fem ensamkommande asylsökande barn/ungdomar. Avtalet är uppfyllt. Familjerättsenheten har under året särskilt uppmärksammat barn som bevittnat våld. En undersökning på enheten visar att frågan om våld i familjen har varit aktuell för 45 % av barnen. Nya eller pågående projekt Medel erhölls under 2012 för projekt Barn som bevittnat våld. Två personer arbetar 50 % vardera i projektet sedan januari Projektet ska kartlägga samverkan kring barn som bevittnat våld, för att dessa ska kunna få rätt behandling. Forskningsprojektet som bedrivs på Barnahuset i samarbete med Högskolan Kristianstad fortskrider enligt planeringen. Syftet är att undersöka vilken effekt Barnahussamverkan har för de aktuella barnen. UNT (Uppsökande Narkotika Teamet) fortskrider enligt planering. Ansökan om fortsatta medel för 2013 har gjorts, och besked väntas i mars Metodutveckling Arbete och välfärdsnämnden beslutade under hösten 2012 att en processkartläggning av Barn- och ungdomsverksamheten ska genomföras under Målet är att förenkla för medborgarna och att verksamhetens resurser nyttjas så effektivt som möjligt. Journal Digital inköptes under 2012 till Prisma och Bokvillan och ska implementeras under Syftet är att verksamheten systematiskt ska utvärdera beviljade insatser.

13 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Familjehemsenheten kommer under 2013 att genomgå en utbildning i IAS (Interview Attachment Style) i syfte att höja kvalitén på utredningar av blivande familjehem. CFFA kommer under 2013 att utbilda mer personal i kort HAP (Haschavvänjningsprogrammet) för att tydligare kunna upptäcka ett begynnande drogmissbruk bland ungdomar och snabbt kunna erbjuda behandling. Svårigheter och glädjeämnen Den största utmaningen för Barn och ungdomsverksamheten är att hitta balans mellan effektivitet och resurser så att barn och ungdomar får det skydd och stöd de har rätt till. Personalen är på vissa enheter mycket hårt arbetsbelastad och det finns en oro för hur detta påverkar medarbetarnas hälsa på kort och lång sikt. Lagstiftningen har ytterligare skärpts på området och kommer att ställa större krav på verksamheten. Familjehemsenheten kommer att omorganisera sin verksamhet för att möta det lagstadgade kravet på att alla barn ska ha en egen socialsekreterare. Stöd- och utredningsenheten och CFFA samverkar med andra enheter inom förvaltningen i syfte att möta det lagstadgade kravet på 14 dagars handläggningstid vid anmälningar. Ytterligare en utmaning för verksamheten är att parallellt med den ordinarie verksamheten, kunna genomföra processkartläggningen med största möjliga delaktighet och engagemang från medarbetare. Trots stora utmaningar genomsyras hela verksamheten av mycket engagerad personal och god stämning. Mål och måluppfyllelse Medborgare Ärenden hanteras inom lagstiftarens angivna ramar Målet är inte uppnått Åtgärder pågår. Barn och ungdomar får insatser och stöd från rätt myndighet Målet delvis uppnått Samverkansavtal med Region Skåne BUP, har tecknats. Fortsatta gränsdragningsdiskussioner och samverkan med omsorgsförvaltningen behövs. Effektivare samarbete med polisen Målet delvis uppnått Jourgruppen har fått i arbetsuppgift att närvara vid polisförhör i mån av tid. Förbättra samverkan med gymnasieskolorna Målet är uppnått Utökat familjearbete med barn och ungdomar 9-17 år Målet är delvis uppnått Tre familjebehandlare har blivit certifierade FFT terapeuter. Samarbete mellan UNT och Prisma är påbörjat. Ett helhetsgrepp runt varje ungdom oavsett verksamhet. Målet är ej uppnått.

14 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Processkartläggningen kan förhoppningsvis resultera i ett bättre helhetsgrepp från olika enheter inom barn och ungdom. Dock krävs fortsatta diskussioner med övriga verksamheter/enheter inom förvaltningen. Hög tillgänglighet Målet är ej uppnått Utveckling Effektiv utvärdering av insatser och utredningar Målet är delvis uppnått. ORS/SRS används i UNT projektet och två föreläsningar har genomförts i samarbete med Lönnens öppenvård, för att sprida kunskap om ORS/SRS. Journal Digital är inköpt och kommer att implementeras under Anpassa öppenvårdsinsatserna efter familjers behov och önskemål Målet är ej uppnått. Arbetet pågår med att införa Journal Digital. Dialog med vuxenvärden ska påbörjas kring att utveckla fler boendelösningar för ungdomar Säkerställa effektivt resursutnyttjande Målet är delvis uppnått. Familjehuset har överflyttats till enhetschef för Prisma. Översyn av ev. ärenden som kan överflyttas kommer att genomföras under Processkartläggningen är planerad och kommer att genomföras under Medarbetare Stärkt identitet i förvaltningen med gemensam målbild. Målet är ej uppnått Medarbetarenkäten visar på ett sämre resultat trots att den inte är direkt jämförbar med föregående enkät. Sänkt upplevd arbetsbelastning Målet är ej uppnått Medarbetarenkäten visar på ett sämre resultat trots att den inte är direkt jämförbar med föregående enkät. Ekonomi Realistisk budget Målet är ej uppnått. Planering har gjorts med ekonom för kontinuerliga budgetuppföljningar på varje enhet. Budgetföljsamhet Målet är ej uppnått Verksamheten visade på ett underskott. Framtidsutsikter Att processkartläggningen leder till att vi effektivare kan utnyttja våra resurser samtidigt som vi bibehåller en god kvalité på våra tjänster. Att barnet synliggörs bättre vid placeringar genom att barnsekreterare införs för varje barn.

15 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Att fler tjänster på Familjehemsenheten leder till att vi kan rekrytera mer effektivt och utreda fler kompententa uppdragstagare. Att verksamheten klarar att handlägga anmälningar och utredningar inom lagstadgad tid. Att införandet av Journal Digital hjälper oss att mäta effekten av våra insatser. Att UNT projektet kan permanentas som en del i den ordinarie verksamheten på CFFA. Att projektet Barn som bevittnat våld får beviljat ytterligare medel så att projektet kan fortlöpa och ev. utvidgas, samt att samverkan med Kriscentrum vidareutvecklas. Att Arbete och välfärdsförvaltningen kan upprätta samverkansavtal med Omsorgsförvaltningen i syfte att kunna ge funktionshindrade barn och ungdomar de insatser de har behov av. Att Barnahuset vidareutvecklar verksamheten i riktning mot att genomföra endagarsutredningar för barnets bästa. Ansvarig uppgiftslämnare: Elsie Sjöö/Bodil Eriksson Befattning: vik verksamhetschefer

16 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse Utbildning och Arbete Uppgifter Utbildning och arbete är den verksamhet inom förvaltningen som jobbar med utbildningsinsatser för vuxna samt olika former av arbetsmarknadsinsatser. Jobbförberedande gruppen Motivera till ansvar, delaktighet och självförsörjning utifrån individens förutsättningar Att rusta deltagaren för anställning, egenfinansierad utbildning eller annat avgörande avslut. Matchningsgruppen Vara en dörr in till kommunens praktikplatser Arbetsprövning och bedömning av arbetsförmåga Praktikinsatser för personer aktuella på försörjningsstöd, vuxenvård mm Subventionerade anställningar såsom OSA och Nystartsjobb Feriearbete för ungdomar Arbetsmarknadspolitiska överenskommelser med AF Sysselsättningsplatser Sysselsättning och rehabilitering Praktisk arbetsträning i reell miljö genom t.ex. legoarbete och interna praktikplatser Sysselsättning för att minska utanförskap, social träning Språkträning Arbetsmarknadsinsatser gentemot AF VLC, Vägledning och lärcentrum Yrkesutbildning för vuxna inom regelverket för gymnasial Komvux Tillhandahålla en oberoende studie- och yrkesvägledning för kommuninvånarna Erbjuda en studiemiljö för vuxnas lärande Erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål Sfi, utbildning i svenska för invandrare Erbjuda en kvalificerad språkutbildning i svenska för invandrare som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket Invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter ska få möjlighet att erövra detta. Detta gäller både analfabeter och de med kort skolbakgrund. Undervisningen ska bedrivas kontinuerligt under året Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar Utbildningsplats ska beredas inom en månad (för de som tillhör etableringsförordningen) resp. 3 månader (för övriga)

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 5 2. Framtid 12 3. Måluppfyllelse 15 3.1 Vision 16 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 16 3.3 Intern

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer