KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013

2 LUDVIKA KOMMUN 1 (57) Innehåll 1. Inledning Statliga styrmedel Lagar Föreskrifter och allmänna råd Tillsyn - Ny tillsynsmyndighet... 4 Analys... 5 Tillsynsåterföring... 5 Vägledning Terminologi Nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården God vård och omsorg inom individ- och familjeomsorg... 6 Helhetssyn och samordning... 6 Trygghet och säkerhet... 6 Kunskapsbaserad verksamhet... 6 Tillgänglighet... 6 Effektivitet Kommunala styrmedel Vision Styrmodell Social- och utbildningsplan Policydokument Socialtjänstens mål Krav på god kvalitet Socialnämndens ansvar Lagstiftning, förordningar Socialtjänstens målgrupp Målbild - IFOs styrkort Organisation Årets resultat verksamhet Klienter/Brukare Medarbetare Tillbud, skador, hot/våld Materiella resurser Projekt Samordningsförbund... 28

3 LUDVIKA KOMMUN 2 (57) 5. Ledningssystem för kvalitet Ledningssystemet omfattar: Samverkan Internkontroll Avvikelserapport och lex Sarah Synpunktshantering Brukarundersökning Metoder i klientarbetet ASI-intervju (Addiction Severity Index) ADAD (adolescent drug abuse diagnosis) ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument) ÅP (återfallsprevention) AUDIT DUDIT Case Management Det motiverande samtalet, MI Haschprogram HAP Hemmasittarprogram HSP Komet och Cope Trappan Barn till missbrukargrupp BIM Martemeo Vägledande samspel ICDP Aggression replacement training ART Systemisk utbildning Berguven BRA-fam, bedömningsmetod för rekrytering av familjehem Kälvesten Kompetensutveckling Uppföljningar, utvärderingar Brukarundersökning Kommunfullmäktiges utvärderingar Tillsyn Klagomål från enskilda till Inspektionen för vård och omsorg Revisorernas uppdrag Granskning av integration och mångfald Ej verkställda beslut Överklagade beslut... 41

4 LUDVIKA KOMMUN 3 (57) 8. Sociala medier Informationskanaler internt/externt Kommungemensamt Välfärdsbokslut Nämndspecifikt Föreningsbidrag Besvarade motioner, remisser, enkäter Motion Remisser Enkäter Överenskommelser, avtal Regional länsstrategi mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution Överenskommelse avseende Riskbruk, missbruk och beroende i Dalarnas län Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, SMADIT Överenskommelse med landstinget om samverkan kring psykiska funktionshinder Styrdokument, revidering Ansökningar om medel Övergripande utveckling Regionala stödstrukturer Deltagande i forskning irisk Omvärldsorientering externt perspektiv Öppna jämförelser Barn och unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Enkäter och en webbgranskning ligger till grund för resultaten Kvalitetsnyckeltal för individ- och familjeomsorgen Omvärldsorientering - internt perspektiv Vilka faktorer bidrog till årets resultat? Viktiga faktorer för kommande utveckling... 57

5 LUDVIKA KOMMUN 4 (57) Kvalitetsrapport 2013 Social- och utbildningsförvaltningens Individ- och familjeomsorg 1. Inledning Social- och utbildningsförvaltningen består av två olika verksamheter. Den ena är utbildningsverksamhet och den andra är individ- och familjeomsorg. För att ge en helhetsbild av individ- och familjeomsorgen, IFO, har kvalitetsrapport för 2013 utarbetats. Rapporten innehåller bland annat hur vi arbetat med våra mål, utveckling, uppföljningar och resultat. Rapporten ligger även till grund för vidare verksamhetsplanering och förbättringsarbeten. I de föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) stadgas också att en årlig kvalitetsberättelse ska tas fram. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 2. Statliga styrmedel 2.1. Lagar Kommunens verksamhet styrs av ett antal lagar. De lagar och förordningar som styr social- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorg redovisas under kapitel Föreskrifter och allmänna råd Föreskrifter utarbetas av regering och Socialstyrelsen. Föreskrifter är tvingande till skillnad från de allmänna råd som Socialstyrelsen utarbetar Tillsyn - Ny tillsynsmyndighet Den 1 juni 2013 bildades en ny tillsynsmyndighet Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den nya myndigheten tog över ansvaret för bland annat tillsyn av socialtjänst, hälso- och sjukvård, handläggningar av anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria, kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut, allmänhetens klagomål på vård och omsorg med mera. IVO kommer även ansvara för de register som behövs för att utöva verksamheten.

6 LUDVIKA KOMMUN 5 (57) Analys IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden som myndigheten ser i verksamheterna. Tillsynsåterföring IVO ska återföra brett vad myndigheten ser i tillsynen för ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. Vägledning IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg. Socialstyrelsen fortsätter att bland annat arbeta för en god hälsa, vård och omsorg genom att styra med föreskrifter, nationella riktlinjer, vägledningar och statsbidrag, genomföra uppföljningar, utvärderingar och öppna jämförelser Terminologi Socialstyrelsen rekommenderar i nyhetsbrev 8 maj 2013 användningen av termen brukare som samlande begrepp för alla de som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Användningen av termen har förankrats genom en bred remiss till kommuner och flera brukarorganisationer. Brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Observera att brukare även inkluderar personer som är tvångsomhändertagna med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt mottagna. Ordet brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen eller ges med tvång. Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda istället, till exempel assistantanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen. (Socialstyrelsens termbank) 2.5. Nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården år Sedan dess har nya behandlingsmetoder introducerats och nya metoder för upptäckt och prevention har tillkommit inom vården och omsorgen. En integrerad missbruksmottagning, IMM, med psykiatri och socialtjänst har sedan år 2007 funnits inom individ- och familjeomsorgens öppenvårdsenhet. I denna verksamhet arbetar en dag i veckan personal från öppenvårdspsykiatrin och individ- och familjeomsorgen i ärenden som handlar om samsjuklighetsproblematik.

7 LUDVIKA KOMMUN 6 (57) 2.6. God vård och omsorg inom individ- och familjeomsorg Förutsättningarna för god kvalitet inom individ- och familjeomsorgen kräver samsyn kring vad som är viktigt och definitioner är centrala för att uppnå det. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har under 2010 arbetat fram definitioner på sex områden som tillsammans ska ge en helhetsbild av socialtjänstens arbete. Utifrån dessa områden sammanställer Socialstyrelsen statstik utifrån enkäter och register. En redovisning av statistiken kommer under kapitel 12. Följande områden ska ge en helhetsbild: Självbestämmande och integritet Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. Helhetssyn och samordning Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. Trygghet och säkerhet Trygg och säker innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete. Kunskapsbaserad verksamhet Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. Tillgänglighet Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. Effektivitet Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten. (källa Socialstyrelsen) 3. Kommunala styrmedel 3.1. Vision Kommunfullmäktige har fastställt en politisk vision och mål som ska genomsyra all kommunal verksamhet:

8 LUDVIKA KOMMUN 7 (57) Ludvika kommuns vision för är: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Visionen är kommunens gemensamma ledstjärna in i framtiden. Strategiska målområden för att infria visionen: Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Livsmiljö Social- och utbildningsnämnden uttrycker i sin social- och utbildningsplan: Lust att lära och att utvecklas i en trygg miljö präglad av hänsyn och respekt. De mål- och styrdokument som utarbetas och det arbete som bedrivs i kommunen ska styra mot den politiska visionen Styrmodell Kommunens styrmodell innebär att det finns en kommungemensam vision, strategiska målområden och kommunövergripande mål. Social- och utbildningsnämnden har valt att använda balanserade styrkort som målstyrningsverktyg med de fyra perspektiven: barn och vuxen, process, medarbetare och ekonomi. Balanserade styrkort finns på olika nivåer inom förvaltningen där mål, åtgärd och hur vi styr mot målen och vad vi mäter anges. Måluppfyllelsen följs upp en gång per år och redovisas i kvalitetsrapporter. Utifrån resultaten utvecklar vi verksamheten med lämpliga åtgärder Social- och utbildningsplan Social- och utbildningsnämnden har antagit en social- och utbildningsplan för åren Där finns en plan för ansvar, målstyrning, verksamheternas uppdrag och de fyra perspektiven i balanserade styrkort. All personal inom förvaltningen har fått en muntlig presentation samt fått den skriftliga planen i tryckt format. Social- och utbildningsplanen finns även på ludvika.se 3.3. Policydokument De nationella målen styr verksamheterna. Kommunens mål anger riktningen för nämndernas arbete. Social- och utbildningsnämndens strategiska mål visar vad som ska prioriteras. Måldokumenten/styrkorten beskriver vad som ska göras och vilka mål verksamheten ska sträva mot medan policydokumenten beskriver ett förhållningssätt. En policy kan förtydligas genom att riktlinjer, rutiner eller processbeskrivningar görs. En policy är ett politiskt dokument som beslutas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Riktlinjer beslutas i nämnden och rutiner och processbeskrivningar är förvaltningens egna dokument.

9 LUDVIKA KOMMUN 8 (57) Det finns flera olika policydokument inom olika områden. Några av dessa är: Alkohol- och drogpolicy Arbetsmiljöpolicy Friskvårdspolicy Integrationspolicy Kommunikationspolicy Lönepolicy Säkerhetspolicy 4. Socialtjänstens mål Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas Ekonomiska och sociala trygghet Jämlikhet i levnadsvillkor Aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver. Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och FN:s barnkonvention anger målen för Individoch familjeomsorgens arbete med barn och ungdomar. När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. SoL 1 kap 2 Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. SoL 5 kap 1 Grundtankar i barnkonventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda. Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande. Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

10 LUDVIKA KOMMUN 9 (57) 4.1. Krav på god kvalitet Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. SoL 3 kap 3 Kvalitet handlar om: att uppfylla lagstiftningens och de kommunala målens krav och intentioner att insatserna har en positiv effekt på den enskildes livssituation att klient och andra intressenter är nöjda (Källa Metoder och verktyg för kvalitet, Socialstyrelsen 2000) God kvalitet i socialtjänsten innefattar också bemötande, rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och en lättillgänglig vård och service. Andra faktorer är en väl fungerande arbetsledning och en lämplig sammansättning av ett arbetslag. En del av kvaliteten är också att socialtjänsten använder sig av ett genomtänkt arbetssätt, och det understryks också att verksamheten behöver följa upp och utvärdera olika insatser. Av förarbetena i propositionen (1996/97:124) framgår följande faktorer som påverkar vad som är god kvalitet t ex hur man bemöter enskilda, en förtroendefull samverkan, respekten för den enskildes personliga integritet, personalens lyhördhet och inlevelseförmåga, att den enskilde har både insyn i och inflytande över de insatser som personen får samt en objektiv och korrekt ärendehandläggning (Prop. 1996/97:124). När verksamhetens kvalitet utvärderas bör den utvärderas utifrån: Hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och intentioner samt kommunala mål och riktlinjer. Måluppfyllelsen utvärderas. Det sociala arbetets innehåll och resultat. Insatsernas effekt för den enskilde utvärderas. Hur verksamhetens kvalitet bedöms av den enskilde och andra intressenter Socialnämndens ansvar Det framgår av social- och utbildningsnämndens reglemente ( Antaget: KF , 171) vilka uppgifter och vilket ansvar som åligger nämnden. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Följande ärenden är dock undantagna från nämndens ansvar: Omsorger om äldre människor. Detta ansvar handhas av vård- och omsorgsnämnden.

11 LUDVIKA KOMMUN 10 (57) Omsorger om människor med funktionshinder. Detta ansvar handhas av vård- och omsorgsnämnden. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen Lagstiftning, förordningar Individ- och familjeomsorgen och skuldsaneringsverksamheten styrs av följande lagar och förordningar: Socialtjänstlagen SOL (2001:453) Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM (1988:870) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU (1990:52) Offentlighets och sekretesslagen OSA (2009:400) Förvaltningslagen (1986:223) Kommunallagen (1991:900) Bidragsbrottslagen (2007:612) Lag om mottagande av asylsökande m fl (1994:137) Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) Föräldrabalk (1949:381) Skuldsaneringslagen (2006:548) Socialtjänstförordningen (2001:937) Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637) Proposition Mottagande av ensamkommande barn (2005/06:46) Socialtjänstens målgrupp Individ- och familjeomsorgens målgrupp finns bland samtliga medborgare som vistas i Ludvika kommun. Målgruppen kan delas in i fem kategorier; Barn, ungdomar och vuxna med risk för ogynnsam utveckling, familjer med missbruk/misshandel, psykisk ohälsa eller annan problematik. Medborgare som behöver hjälp vid fastställande av faderskap/vårdnad, boende, umgänge och adoptioner. Vuxna med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, i behov av stöd för sin försörjning, i behov av rehabilitering, psykosocialt stöd m.m. Vuxna och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld/övergrepp i nära relation. Boende och stöd till ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn som beviljats permanent uppehållstillstånd

12 LUDVIKA KOMMUN 11 (57) 4.3. Målbild - IFOs styrkort Barn- och vuxenperspektiv STRATE- GISKT MÅL Barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer med delaktighet och kreativitet Framgångsfaktorer Mått med målvärden 2014 IFO erbjuder insatser som matchar/ tillgodoser individens behov. Hjälpen hjälper Insatser sker i första hand på hemmaplan. Minst 90 % av avslutade barn- och ungdomsärenden återkommer ej inom ett år Minst 90 % av andelen ärenden (barn och vuxna) som riskerar placering ska ha prövat öppenvårdsinsatser. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd mer än 10 månader ska minska Enhetens aktiviteter 2014 för att nå målen Andel barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar till 4,5 % Processperspektiv Med-arbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt. Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten. Budget i balans genom strategiska prioriteringar IFOs klienter upplever ett gott bemötande IFO har nöjda medarbetare IFOs medarbetare har rätt kompetens för arbetet Avdelningens resursfördelning motsvarar behoven Klienters upplevelse av bemötande skall öka (brukarenkät) Samtliga inkomna klagomål ska ha blivit erbjudna trepartssamtal Medelvärdet för arbetsbelastning och arbetsrelaterade besvär är minst 4,0 Arbetsskador och tillbud ska minska Minst 90 % av andelen socialsekreterare ska ha socionomexamen Minst 80 % av andelen medarbetare har individuell kompetensplan Användning av uppföljning av insatser vuxna, UIV, ökar Kostnader för placering i HVB och familjehem minskar Kostnader för försörjningsstöd minskar 4.4. Organisation Individ- och familjeomsorgen är indelad i tre olika enheter; Mottagningsoch vuxenenheten, Barn- och ungdomsenheten och Öppenvårdsenheten.

13 LUDVIKA KOMMUN 12 (57) Mottagningsteamet finns som en gemensam ingång för nya och akuta ärenden. Gemensam administration servar hela Individ- och familjeomsorgen. Utanför kontorstid finns en länsgemensam social beredskap för akuta typer av ärenden där insats ej kan dröja till nästa arbetsdag. Detta handlar främst om barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa, våld i nära relationer och vuxna missbrukare. Företagshälsovården tillhandahåller krisstödjare att tillkalla för avlastande samtal om medarbetare utsatts för våld eller hot om våld. En POSOM-grupp finns inom kommunen som är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse eller olycka. I POSOM-ledningen ingår avdelningschefen för Individ- och familjeomsorgen Årets resultat verksamhet Det ekonomiska resultatet för 2013 redovisar ett underskott med 13 miljoner kronor varav 11,7 mnkr avser ekonomiskt bistånd. Budget för ekonomiskt bistånd för 2013 var ca 30 miljoner kronor och utfallet blev 41,5 miljoner kronor. Resterande underskott härrör sig till största del till verksamheterna familjehem och vårdsinstitution tillsammans med samverkande arbete med skolan. Skola, resursgrupp och IFO har under de senaste åren utvecklat ett samverkande arbetssätt, Berguven. Att skola och socialtjänst samverkar gör att vi sänkt kostnaderna för externa placeringar av barn och ungdomar. Arbetssättet medför större kostnader på hemmaplan. Nedanstående diagram visar den årliga statistiken utifrån kostnader och antal insatser inom individ- och familjeomsorgen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka under senare delen av Vi ser att de som erhåller försörjningsstöd längre än 10 månader blir fler. Detta kan även belysas via öppna jämförelser se kapitel 12. När vi jämför snittkostnad utbetalt i ekonomiskt bistånd till ensamstående män med barn och ensamstående kvinnor med barn har männen en högre snittkostnad än kvinnor. En analys av detta kommer göras för att utröna orsaken till detta. HVB vuxna och familjehemskostnaderna har en budget i balans. Det vi ser som höga kostnader avseende HVB unga beror på att intäkter från Migrationsverket, barnpsykiatrin och LSS inte redovisats i diagrammet. Antal personer unga som har öppenvårdsinsatser har ökat och det är ett gott resultat utifrån att vi kan undvika att placera barn utanför hemmet om vi kan erbjuda en god öppenvård.

14 LUDVIKA KOMMUN 13 (57)

15 LUDVIKA KOMMUN 14 (57)

16 LUDVIKA KOMMUN 15 (57)

17 LUDVIKA KOMMUN 16 (57)

18 LUDVIKA KOMMUN 17 (57) 4.6. Klienter/Brukare Öppenvårdsenheten Öppenvårdsenheten har haft två behandlingsgrupper under 2013, vårens grupp hade 9 deltagare och höstens grupp hade 6 deltagare. Under 2013 har 28 personer deltagit i eftervårdsgrupp. De som genomgått någon form av behandling erbjuds ett års eftervård. Gruppen har kontinuerligt intag. 13 personer har gått grupp för anhörigsstöd. Fyra barn 6 9 år och 3 tonåringar har gått BIM, barn i missbruksmiljöer. 14 informationssamtal, varav 11 personer har påbörjat HAP, haschavvänjningsprogrammet och 8 av dessa har gått klart hela programmet. Dessa är ungdomar år.

19 LUDVIKA KOMMUN 18 (57) Alkohol- och drogrådgivningen har haft cirka besök i månaden av män, cirka besök av kvinnor, således ungefär 200 besök i månaden. Lite över hälften får insatsen alkoholkontroll (blåsning) och personer lämnar urinprov med screening. Många går också i samtal. Barn- och ungdom och Mottagnings- och vuxenenheten Nedan redovisas antalet aktualiseringar som lett till utredning för hela individ- och familjeomsorgen samt summeringstabell för ekonomiskt bistånd. Statistiken är hämtad ur Analysen som är ett statistikverktyg kopplat till klientsystemet Procapita. Ökning har skett av antalet ansökningar som utretts när det gäller ekonomiskt bistånd, fastställande av faderskap och anmälan om missbruk. Inom barn och ungdomsvården och missbruksvården utreds alla ansökningar medan alla anmälningar inte leder till utredning utan hanteras som förhandsbedömningar eller kan knytas till redan pågående utredning. Av den anledningen kan statistiken vara missvisande då det bland annat visar att utredning gällande barn har minskat även om antalet aktualiseringar varit högre.

20 LUDVIKA KOMMUN 19 (57) Antal aktualiseringar knutna till utredning efter orsak och antal dagar till utredning inleds Tabell Aktualiseringsorsak Summa ansökan försörjningsstöd/socialbidrag ansökan om medgivande avliden avtal vårdnad/boende/umgänge begravningskostnad boende bristande omsorgsförmåga dom ensamkommande barn familjehem fastställande av faderskap fastställande av föräldraskap förmedling av egna medel kontaktperson/familj kontraktsvård / P 34 jml KvaL LOB missbruk missnöje/klagomål misstanke om barn som bevittnat våld misstanke om övergrepp/misshandel av minderårig omprövning av faderskap oro för barn och ungdom privat placering stöd och behandling särskilt förordnad vårdnadshavare umgängesstöd ungdom som far illa upplysning/underrättelse vuxen som far illa vårdnads-/boende-/umgängesutredning yttrande, 11 LUL (åtalsprövning) yttrande, familjerätt yttrande, körkort yttrande, övrigt överflyttning av vårdnaden Summa

21 LUDVIKA KOMMUN 20 (57) Antal aktualiseringar knutna till utredning efter orsak och antal dagar till utredning inleds Tabell Aktualiseringsorsak Summa adoption ansökan försörjningsstöd/socialbidrag ansökan om medgivande avliden avtal vårdnad/boende/umgänge begravningskostnad boende bristande omsorgsförmåga dom ensamkommande barn familjehem fastställande av faderskap komplettering av utredning kontaktperson/familj kontraktsvård / P 34 jml KvaL LOB missbruk missnöje/klagomål misstanke om barn som bevittnat våld misstanke om övergrepp/misshandel av minderårig omprövning av faderskap omprövning av föräldraskap oro för barn och ungdom privat placering samarbetssamtal stöd och behandling särskilt förordnad vårdnadshavare umgängesstöd upplysning/underrättelse vuxen som far illa vårdnads-/boende-/umgängesutredning yttrande, 11 LUL (åtalsprövning) yttrande, familjerätt yttrande, körkort överflyttning av vårdnaden Summa

22 LUDVIKA KOMMUN 21 (57) Missbruk: Under 2013 har det inkommit 281 anmälningar till socialtjänsten avseende missbruk (vuxna från 20 år). Under året har det inletts 131 missbruksutred ningar inklusive yttranden enligt 11 kap 1 Socialtjänstlagen. Under 2013 har 18 vuxna personer varit placerade på institution på grund av missbruk, 14 män och 4 kvinnor. En person vårdades med stöd av LVM. Den yngsta som placerades under året är född 1990 (23 år) och den äldste är född 1949 (64 år). Totalt vårdades dessa personer under dygn varav 191 dygn med stöd av LVM. Den kortaste institutionsplaceringen varade i 8 dygn medan den längsta var 354 dygn under Vårdtiden var i snitt 104 dygn. Socialtjänsten har tre lägenheter, sk Trappstegsboenden, avsedda för bostadslösa personer med missbruk. Tre män har varit beviljade boende i dessa lägenheter under året. Av dessa har två placeringar avbrutits och de boende har avhysts pga störningar och/eller att de inte förmått följa uppgjord vårdplan. Två personer med missbruksproblem har också beviljats boende med socialt kontrakt. En av dessa har under året fått ta över förstahandskontraktet. Barn och ungdomar: Under 2013 har 48 barn/ungdomar (inkluderat Notgårdshemmet 27) någon tidsperiod under året varit placerad på HVB hem eller särkilt ungdomshem, 12 LVU (SiS). Placeringstiden varierar mellan 1 dygn dygn. Summa antal placeringsdygn 9333 (inkluderat Notgårdshemmet 6199). Det är endast ensamkommande barn som har varit placerad under hela 2013, således är de flesta HVB placeringar av kortare utredande eller behandlande karaktär. Under 2013 har 87 barn/ungdomar under någon tidsperiod under året varit placerade i jour familjehem eller med stöd av SoL och LVU. Placeringstiden varierar mellan 1 dygn dygn. Summa antal placerings dygn har varit Den 1 januari 2013 var 52 barn/ungdomar placerade i familjehemför stadigvarande vård och fostran, vid årets slut var antalet 41 barn och ungdomar. I dessa uppgifter är det ett stort antal placeringar som avlutats, få nya placeringar har gjort och gällande 3 placeringar har det skett en vårdnads överflytt till familjehemsföräldrarna. Vi sådan vårdnadsöverflytt har nämnden ett fortsatt kostnadsansvar men barnet är inte fortsatt placerat. Ekonomiskt bistånd: Antalet biståndshushåll har ökat, snittutbetalning per månad för ett hushåll har ökat och antalet långvariga biståndsmottagare har ökat.

23 LUDVIKA KOMMUN 22 (57) År - ekonomiskt bistånd utbetalningar. Tabell 201 Ekonomiskt bistånd År 2013 Summa Utbetalt belopp 41,5 mnkr 41,5 mnkr Antal hushåll Snitt utbetalt per hushåll under perioden Antal personer i bidragshushållen Snitt antal personer i bidragshushållen 1,9 1,9 Kommuninvånare Antal bidragstagare per 1000 inv 66,15 66,15 Antal bidragsmånader Snitt antal bidragsmånader per hushåll 6,5 6,5 Snitt utbetalt belopp per hushåll och månad År - ekonomiskt bistånd utbetalningar. Tabell 201 Ekonomiskt bistånd År 2012 Summa Utbetalt belopp 33,7mnkr 33,7mnkr Antal hushåll Snitt utbetalt per hushåll under perioden Antal personer i bidragshushållen Snitt antal personer i bidragshushållen 1,8 1,8 Kommuninvånare Antal bidragstagare per 1000 inv 55,15 55,15 Antal bidragsmånader Snitt antal bidragsmånader per hushåll 6,3 6,3 Snitt utbetalt belopp per hushåll och månad

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun RIKTLINJER 1 Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Inledning Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser för Lex Sarah i socialtjänstlagen,sol

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen Fastställd av Socialnämnden 2013-08-28, 100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God kvalitet inom socialtjänsten...

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer