IRV- och kompetensutveckling för unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRV- och kompetensutveckling för unga"

Transkript

1 Rådplägningsdagar IRV- och kompetensutveckling för unga Överinspektör Liisa Winqvist Arbets- och näringsministeriet Avdelningen för sysselsättning och företagande

2 Unga arbetssökande i Finland År 2009 enligt ANM:s sysselsättningsöversikt - unga arbetslösa (= personer under 25 år) i genomsnitt/månad - ökning från år 2008 ungefär 56 % (i genomsnitt) År i juni började antalet arbetslösa unga personer minska - i slutet av oktober fanns det unga arbetslösa arbetssökande, -15,7 % (5 298) mindre än i oktober Arbetslöshetsgraden enligt Statistikcentralen - i april ,6 %: för unga män 31 % och för kvinnor 22,2 %, samtidigt var den allmänna arbetslöshetsgraden 9,5 % - i oktober var den för unga personer 18,7 %: för unga män 20,9 % och för kvinnor 16,6 %. Arbetslösheten bland unga har varit kortvarig; arbetslöshetstiden bland unga arbetssökande blir lätt avbruten det betyder inte alltid att man fått jobb Utanför skola och arbete icke anmälda som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna cirka

3 Vidare efter utbildningen År ,6 % av årsklassen fortsatte samma år till gymnasieutbildning. Yrkesutbildning på andra stadiet valdes av 41,9 %, tilläggsundervisning (i 10:e klassen) 2 %. 5,6 % fortsatte inte omedelbart. Efter grundskolan avlades studentexamen år 2008 av nya studenter, av vilka 19,1 % började studera vid universitet, 18,5 % vid yrkeshögskolor och 4,2 % inom yrkesutbildning på andra stadiet. 58,2 % fortsatte inte studera under året för avlagd studentexamen Källa: Mål/utbildningsgaranti: alla borde få studieplats efter grundskolan, utbildningsförvaltningen har ansvaret Många arbetsgrupper och rapporter -> mera studieplatser, uppsökande ungdomsarbete och snabbare placeringar med tanke på utbildning och examen.

4 Vidare efter utbildningen Arbetssökande unga personer enligt utbildningsbakgrund/kompetens: I december 2009 var antalet unga arbetslösa under 25 år personer Av dessa hade: - dvs. cirka 1/3 endast grundskola avlagt studentexamen - yrkesexamen på andra stadiet närmare hälften, - examen på högre nivå: endast 1240 personer (under 25 år).

5 SERVICE vid TE-byrån Stöder karriärplanering Förbättrar kompetensen UTBILDNINGS- OCH YRKESINFORMATIONSTJÄNST utbildningsrådgivning, öppen för alla YRKESVALS- OCH KARRIÄRPLANERING öppen för alla, men tid måste bokas på förhand Arbets- och utbildningsprövning Nätet: yrkesvalsprogrammet YVL för unga, Yrkesinfo Vägledande arbetskraftsutbildning Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning huvudsakligen till arbetslösa som fyllt 20 år och utbildning på arbetsplatsen (TOPPIS-modellen) Nätet: arbetsplatser, CV-nätet, sommarjobb, service för unga... Riktar sig till arbetsmarknaden ARBETSFÖRMEDLINGENS åtgärder: Jobbsökartäning Arbetslivsträning Arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd Lönesubvention (även för läroavtal) YRKESMÄSSIG REHABILITERING Stöder företagande RÅDGIVNING FÖR BLIVANDE FÖRETAGARE Företagarutbildning (arbetskraftsutbildning) Startpeng Sysselsättning genom arbetsfördelning Alterneringsledighet, vikariat Deltidsvikariat

6 Unga personer under 25 år och arbetsmarknadsstödet Personer under 17 år inte rätt till arbetsmarknadsstöd En person som fyllt 17 år som saknar yrkesutbildning rätt endast under den tid han eller hon deltar i arbetskraftsutbildning, arbetspraktik, arbetsprövning eller rehabilitering som anordnats av arbets- och näringsförvaltningen. En person i åldern år rätt till arbetsmarknadsstöd även under tiden för arbetslöshet, förutsatt att personen inte utan giltigt skäl vägrat, lämnat eller avskedats från arbete eller arbetskraftspolitisk åtgärd eller inte vägrat delta i, lämnat eller låtit bli att söka sig till en honom eller henne lämplig yrkesinriktad utbildning Rätten till förlorade arbetsmarknadsstödet får man tillbaka sedan man i minst fem månader varit i sådant arbete eller sådan arbetspraktik, arbetsprövning eller arbetskraftspolitisk utbildning som beaktas i arbetsvillkoret, eller när man blivit färdig med sin yrkesutbildning eller har fyllt 25 år. För att bevara sin rätt till arbetsmarknadsstöd ska en ung icke yrkesutbildad person som inte fyllt 25 år aktivt söka sig till en sådan yrkesinriktad utbildning som lämpar sig för honom eller henne. För att sökandet kan anses tillräckligt aktivt, måste personen ha sökt sig till utbildning via gemensam ansökan. > UTREDNING PÅGÅR (FÄRDIG I MAJ 2011): BEHÖVS DET ÄNDRINGAR??

7 Samhällsgarantin för unga Togs i bruk En ny anvisning i juni 2010, nu också på svenska: Arbets- och näringsbyrån ska erbjuda alla arbetslösa unga som inte fyllt 25 år aktiveringsinsatser/åtgärder enligt sökandens profil. Med åtgärd avses i detta sammanhang - jobbsökarträning, - förberedande eller yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, - arbetsprövning, - arbetspraktik, arbetslivsträning, - startpeng eller - lönesubventionerat arbete. Om det blivande yrket är osäkert och examen fattas, behövs kanske information-, rådgivning och vägledningstjänster före tre månaders arbetslöshet. Första kartläggning och sysselsättningsplan inom 2 veckor, planen kompletteras efter 1 månad, åtgärder erbjuds inom 3 månader.

8 Samhällsgarantin för unga Viktigt att samarbeta i ungdomsfrågor -> lagändring i ungdomslagen (RP 1/2010 Finlex) -> I kommuner bör finnas ett nätverk: årlig kartläggning om de ungas livssituation och behov, tjänster som svarar mot behovet + samarbete över sektorgränser. I samma lagändring görs uppsökande ungdomsarbete permanent. Lagändringen har godkänts, i kraft Samarbete viktigast när det gäller unga med bara grundutbildning!

9 Uppföljning av samhällsgarantin Tillströmningen till över 3 månaders arbetslöshet Tillströmningen har ökat från genomsnittet på 14,5 % år 2008 till ett genomsnitt på 23,2 % år Tillströmningen var år 2009 svagast i Österbotten på 18,7 % och starkast i Birkaland på 29,7 %. Ett nytt riksomfattande resultatmål för 2011 är att arbetslöshetsperioderna för unga personer ska vara så korta som möjligt. Vid uppföljningen används som mätare andelen arbetslösa som inte fyllt 25 år med arbetslöshetsperioder på över tre månader. Nytt resultatmål > högst 17 % Sysselsättningsplaner; antal och kvalitet Under år 2008 hade sysselsättningsplaner med erbjudna åtgärder uppgjorts för 80,5 % av unga personer som varit arbetslösa över 3 månader. Under år 2009 hade planer uppgjorts endast för 71,9 %. Sysselsättningsplaner med erbjudna åtgärder uppgjordes i alla fall för unga personer under år Aktiveringsgraden Aktiveringsgraden för unga (under 25 år) var bland män år 2008 i genomsnitt 35,4 %, och bland kvinnor 41,9 % (innefattar inte rehabiliteringsåtgärder). Under år 2009 sjönk aktiveringsgraden till 30 %, vilket är 9 % mindre än år Antal unga personer som deltagit i olika åtgärder Kundrespons Evalueringsundersökning 2007 ( Ryhtiä ja ruutia )

10 Åtgärder och effektivitet När man granskar placeringen i arbetslivet 3 månader efter åtgärdens slut, är den bästa placeringen efter startpeng följande: 74 % av de unga männen och 76 % av kvinnorna är med i arbetslivet (2007). Läroavtalsutbildning gav näst bästa resultat, speciellt läroavtal hos privata arbetsgivare: av de unga männen var 68 % och av de unga kvinnorna 56 % med i arbetslivet efter 3 månader. ANM gjorde en utredning, enligt vilken effekterna av arbetskraftspolitisk utbildning och lönesubventioner till arbetsgivaren var störst bland åriga personer, av vilka hälften var med i arbetslivet (2007) 3 månader efter åtgärderna. Effekten var svagast bland personer som inte fyllt 20 år (32 %). Mest använda åtgärder är arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd och förberedande arbetskraftspolitisk utbildning ( >70 %), med vilka man försöker undvika marginalisering och öppna nya vägar/alternativ för unga personer som funderar på yrkesval efter grundskolan eller på studentexamen. 60 % av dessa finner en positiv lösning på sin karriärutveckling.

11 Unga rehab-kunder,kunder vid servicecentren,aktiveringsplaner Unga handikappade: år 2009 var antalet cirka (2,7 % av alla arbetslösa unga). Den vanligaste diagnosen för unga handikappade arbetssökande var mentala störningar. År 2009 var 48 % i åtgärder, 5,3 % fick jobb på allmänna arbetsmarknaden. Unga personer vid servicecentren för arbetskraft Tjänsterna för svårast sysselsatta personer har koncentrerats till servicecentren för arbetskraft (TYP). Centren är gemensamma servicepunkter för arbets- och näringsbyrån, kommunerna och folkpensionsanstalten. Under år 2009 var 14,4 % (1804) av kunderna under 25 år (i medeltal ca kunder per månad).

12 Budgeten för år 2010 Regeringen satsar på unga och nyutexaminerade: Arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM) samt undervisnings- och kulturministeriet (UKM) fick tillsammans cirka 50 miljoner euro mer för unga personer för år ANM: - förstärkning i väglednings- och rådgivningstjänster för unga (50 årsverken) - förberedande arbetskraftspolitisk utbildning för unga (4,6 milj ) - yrkesinriktad arbetskraftspolitisk utbildning för unga (8,8 milj ) - uppsökningstjänster för att finna läroavtalsplatser och ställen där man kan lära sig yrket på arbetsplatsen (1,25 milj ) - för sysselsättning av unga arbetslösa vid verkstäder (5,5 milj ) - Nya karriärer -modellen ska utvecklas och utvidgas - mer utbildning för invandrare = ca 33 milj euro UKM: yrkesinriktad grundutbildning, språkutbildning för invandare, Specima-utbildning, tilläggsutbildning och uppsökande ungdomsarbete = ca 17 milj euro.

13 Första tilläggsbudgeten för år 2010 Regeringen fattade den beslut om en tilläggsbudget för att förbättra sysselsättningen: 77 milj. euro mer för att minska på arbetslösheten bland unga personer. ANM erhöll över 30 milj euro. Till följd av detta får ungefär unga personer arbete, utbildning eller åtgärder som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden. ANM:s förslag före tilläggsbudgeten aktuella nu: 1) En sedel för nyutexaminerade som gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera till arbete eller till läroavtalsutbildning. En marknadsföringskampanj för Sanssi-kortet inleddes i slutet av maj och pågår som bäst. 2) Stöd för unga personers företagande 3) För att förstärka servicemodellen för unga arbetslösa utan yrkesexamen: mera yrkesvalspsykologer (1,7 milj euro) och tjänstemän (40 tillfälliga jobb) -> Rekryteringar har nyligen gjorts vid NTM-centralerna.

14 Första tilläggsbudgeten för år 2010 Määräaikaisia ammatinvalintapsykologeja (tai työvoimaohjaajia, jos rekrytointivaikeuksia) ammattitaidottomien nuorten ohjaukseen (etukäteisarvio: noin 28 suurimmille paikkakunnille vuoden 2011 loppuun) Tilanne : Uusimaa 1 erik.psyk, 2 amm.val.psyk, 1 urasuunnittelija Varsinais-Suomi: 2 amm.val.psyk, 1 nuorten verkkoneuvoja Satakunta: 1 ELY-alueen yhteinen nuorten uraohjaaja Häme: 2 amm.val.psyk, joista toinen vielä epävarma Pirkanmaa: 3 amm.val.psyk. Kaakkois-Suomi: - Etelä-Savo: 2 amm.val.psyk Pohjois-Savo: 1 amm.val.psyk. Pohjois-Karjala: 2 amm.val.psyk, joista toisen hakuaikaa jatkettu Pohjanmaa: 1 amm.val.psyk Pohjois-Pohjanmaa: 1 amm.val.psyk ja 1 työvoimaohjaaja, valinnat käynnissä Keski-Suomi: 1 amm.val.psyk Etelä-Pohjanmaa: 1 työvoimaohjaaja Kainuu: 1 amm.val.psyk, hakuaikaa jatkettu Lappi: 2 työvoimaohjaajaa, joiden haku käynnissä Yhteensä: 25 kpl

15 Sanssi-kortet Målet är att - stödja unga personer med att aktivt söka arbete och - få arbetsgivare att rekrytera unga arbetstagare. Lindringar i lagen om offentig arbetskraftsservice under tiden : - nyutexaminerade personer under 25 år kan få ett Sanssi-kort för lönesubvention till tillfälliga jobb genast efter att de anmält sig som arbetssökande 2011: - under år 2011 kan endast de som redan varit 3 månader utan jobb få ett Sanssikort 2010 och 2011: - de som är i åldern år får ett Sanssi-kort efter 6 månaders arbetslöshet

16 Hur har Sanssi fungerat? I slutet av september: unga personer hade fått Sanssi-kort. Av dessa har har anställts med hjälp av lönesubvention - 59 % av dem som har fått Sanssi-kort var män (9 181 personer) - 60,5 % av dem som fått jobb med hjälp av lönesubvention var män - mest jobb med lönesubvention tillskrevs privata sektorn: 1791 företag, 369 kommuner - vanligaste yrken: byggnadsarbetare, elinstallatör, kontorsarbetare, barberare/frisör och försäljare personer av dem som fått Sanssi-kort har placerats i andra åtgärder, t.ex personer i arbetspraktik eller arbetslivsträning med arbetsmarknadsstöd - nyckelpersoner vid TE-byrån: ungdomsarbetskraftskonsulenterna och de som jobbar med arbetsgivartjänster Kampanjen fortsätter till slutet av år 2011

17 Man kan inte få jobb utan arbetserfarenhet arbetserfarenhet fås inte utan jobb Young Europeans, en undersökning bland unga personer i åldern inom EU, 2007: finska ungdomar tycker det år svårt att hitta arbetsplats -> unga får inte arbetserfarenhet finska ungdomar upplever att de nog får hjälp och stöd vid TE-byråerna, mest bland 27 EU-länder finska ungdomar om arbetsgivarnas stöd: endast 8 % upplevde att de fått stöd av företag/arbetsgivare när de sökte jobb = minst bland 27 EU-länder! Utmaningar: Hur får vi arbetsgivare/företag med på att förverkliga samhällsgarantin för unga? Räcker Sanssi-kortet/lönesubventionerna till? Hur kan vi öka praktiska möjligheter till kompetensutveckling > ex. verkstäder? Man borde på allt sätt stödja unga personer med att skaffa arbetserfarenhet. Det lönar sig att investera i unga personer, de vill vara effektiva anställda!

18 ANM/Kontaktpersoner Ahti Avikainen Kirsti Haapa-Aho Päivi Haavisto-Vuori Natalia Härkin Patrik Kuusinen Kai Koivumäki Johanna Laukkanen Pertti Linkola Harry Pulliainen Kirsi-Marja Putkonen Titta Tuohinen Liisa Winqvist TYO/TYPA Arbetsförmedling, arbetsgivartjänster TYO/VETY Lönesubventioner, arbetspraktik, arbetslivsträning TYO/VETY Samarbete med verkstäder för unga TYO/YTY Startpeng, företagande TYO/VETY Unga handikappade TYO/TOKI Tjänster till stöd för karriärplanering TYO/TOKI Arbetskraftspolitisk utbildning TYO/TYPA Kooperativt företagande KEHY/HAP Yrkesvals- och karriärplanering, YVL-yrkesvalsprogrammet för unga KEHY/HAP Utbildnings- och yrkesinformationstjänst/ utbildningsrådgivning KEHY/HAP Ungdomsforskning, Yrkesinfo-programmet TYO/TOKI Servicestrategier för unga TYO=Avdelningen för syssälsättning och företagande, KEHY= Utvecklingsenheten Organisation: -> Ministeriet -> Ministeriets organisation

19 Från slumpen till planering! : lediga arbetsplatser, sökning till arbetskraftspolitisk utbildning, info om service för unga, sommarjobb, yrkesvalsprogrammet YVL, yrkesinfo : ministeriet, organisation, statistik, publikationer... Tack!

Ungdomsgarantin ANM/Avdelningen för sysselsättning och företagande. Bakgrundsmaterial för Raimo Hokkanens föreläsning 30.1.

Ungdomsgarantin ANM/Avdelningen för sysselsättning och företagande. Bakgrundsmaterial för Raimo Hokkanens föreläsning 30.1. Ungdomsgarantin 2013 ANM/Avdelningen för sysselsättning och företagande Bakgrundsmaterial för Raimo Hokkanens föreläsning 30.1.2013 Bakgrund till den nya samhällsgarantin för unga riksomfattande perspektiv

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga

Österbottens arbets- och näringsbyrå. TE-tjänster för unga Österbottens arbets- och näringsbyrå TE-tjänster för unga 2(10) Innehåll Innehåll 2 Hej studiehandledare! 3 Ungdomsgarantin vid TE-tjänster 3 Hjälp med yrkesval, sökande till utbildning och sysselsättning

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: SEPTEMBER 213 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 22.1.213 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: NOVEMBER 213 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 2.12.213 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden och viktigaste observationer

Revisionsverkets ställningstaganden och viktigaste observationer Revisionsverkets ställningstaganden och viktigaste observationer Hantering av ungdomsarbetslöshet Till de viktigaste åtgärderna inom den aktiva arbetskraftspolitik som berörde unga på 2000-talet hörde

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: AUGUSTI 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 25.9.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: SEPTEMBER 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 23.1.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 Innehåll Vad då ungdomsgaranti? Varför ungdomsgaranti? Mål och budskap med ungdomsgarantin Vem genomför ungdomsgarantin? Resultat av ungdomsgarantin

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: AUGUSTI 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 2.9.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: JULI 21 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 24.8.21 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: JUNI 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 26.7.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: FEBRUARI 2010 Tfn 010 604 8050 och 010 604 8051 Får publiceras 23.3.2010 kl. 9.00 www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: JANUARI 212 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 21.2.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 '

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Februari 215 355 4 arbetslösa arbetssökande i februari Februari 215 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OMFATTANDE ARBETSLÖSHET dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service Vid arbets

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer

INTEGRERAD SERVICE FÖR LÅNGTIDSARBETSLÖSA. Servicecenter för arbetskraft (LAFOS) Vappu Karjalainen & Peppi Saikku

INTEGRERAD SERVICE FÖR LÅNGTIDSARBETSLÖSA. Servicecenter för arbetskraft (LAFOS) Vappu Karjalainen & Peppi Saikku INTEGRERAD SERVICE FÖR LÅNGTIDSARBETSLÖSA Servicecenter för arbetskraft (LAFOS) Vappu Karjalainen & Peppi Saikku 15.11.2012 Karjalainen & Saikku Historia Försök med samservice 2002 2003 Prova en modell

Läs mer

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Arbets- och näringsministeriet 24.3.2015 Avdelningen för kunskapshantering Informationshantering Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Gjord av: Arbets- och näringsministeriet 1. Statistikernas

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt December 2015 377 900 arbetslösa arbetssökande i december Andelen arbetslösä arbetssökande i arbetskraft efter NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (0) 10,0 14,9 (4) 15,0 20,0 (11) Lappland

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Januari 2016 368 100 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösä arbetssökande i arbetskraft efter NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (0) 10,0 14,9 (7) 15,0 20,0 (8) Lappland

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Augusti 215 346 7 arbetslösa arbetssökande i augusti Augusti 215 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OMFATTANDE ARBETSLÖSHET dvs. arbetslösa arbetssökande och personer i service Vid arbets

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i maj

arbetslösa arbetssökande i maj 291 500 arbetslösa arbetssökande i maj Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (11) 15,0 20,0 (1) Lappland 14,5 Norra Österbotten 12,8 Kajanaland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i mars

arbetslösa arbetssökande i mars 317 300 arbetslösa arbetssökande i mars Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (2) 10,0 14,9 (11) 15,0 20,0 (2) Lappland 14,5 Norra Österbotten 13,9 Kajanaland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i april

arbetslösa arbetssökande i april 304 300 arbetslösa arbetssökande i april Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (11) 15,0 20,0 (1) Lappland 14,5 Norra Österbotten 13,5 Kajanaland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i februari

arbetslösa arbetssökande i februari 332 200 arbetslösa arbetssökande i februari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (1) 10,0 14,9 (10) 15,0 20,0 (4) Lappland 15,0 Norra Österbotten 14,4

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i januari

arbetslösa arbetssökande i januari 342 900 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (1) 10,0 14,9 (10) 15,0 20,0 (4) Lappland 15,5 Norra Österbotten 14,7

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i september

arbetslösa arbetssökande i september 275 600 arbetslösa arbetssökande i september Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (12) Lappland 12,7 Norra Österbotten 11,6 Kajanaland

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt April 2016 340 900 arbetslösa arbetssökande i april Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (1) 10,0 14,9 (8) 15,0 20,0 (6) Lappland

Läs mer

Sysselsättningsöversikt

Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Juli 2016 378 400 arbetslösa arbetssökande i juli Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (0) 10,0 14,9 (8) 15,0 20,0 (7) Lappland

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i november

arbetslösa arbetssökande i november 328 500 arbetslösa arbetssökande i november Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (2) 10,0 14,9 (10) 15,0 20,0 (3) Lappland 14,4 Norra Österbotten 13,8

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

arbetslösa arbetssökande i oktober

arbetslösa arbetssökande i oktober 272 500 arbetslösa arbetssökande i oktober Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt NTM central 0,0 4,9 (1) 5,0 9,9 (3) 10,0 14,9 (12) Lappland 12,8 Norra Österbotten 11,6 Kajanaland 11,7

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 10 458 arbetslösa arbetssökande i maj Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 6,9 Korsnäs 6,0 Kaskö 11,6 Korsholm 6,9 Vasa 11,1 Närpes 4,1 Kristinestad

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 11 518 arbetslösa arbetssökande i februari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 7,8 Korsnäs 6,8 Kaskö 11,7 Korsholm 7,3 Vasa 12,1 Närpes 4,7 Kristinestad

Läs mer

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017

TEM/2072/ /2017 TEM069:00/2017 Enligt sändlista Begäran om utlåtande 7.11.2017 TEM/2072/03.01.01/2017 TEM069:00/2017 Begäran om utlåtande; utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Vejlederseminarium på Färöarna 7.5.2012 Carola Bryggman Regionförvaltningsverkens

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 10 534 arbetslösa arbetssökande i oktober Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 8,7 Korsnäs 7,3 Kaskö 12,8 Korsholm 6,8 Vasa 10,8 Närpes 4,1 Kristinestad

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: APRIL 21 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 25.5.21 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 10 437 arbetslösa arbetssökande i november Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 9,0 Korsnäs 7,6 Kaskö 11,9 Korsholm 6,5 Vasa 11,1 Närpes 4,2 Kristinestad

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 11 856 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösä arbetssökande i arbetskraft efter kommun Malax 7,6 Korsnäs 7,1 Kaskö 13,9 Korsholm 7,4 Vasa 12,6 Närpes 4,8 Laihela

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet roll i utvecklingen av IRV-tjänster. Ekenäs Kai Koivumäki

Arbets- och näringsministeriet roll i utvecklingen av IRV-tjänster. Ekenäs Kai Koivumäki Arbets- och näringsministeriet roll i utvecklingen av IRV-tjänster Ekenäs Kai Koivumäki 2.-3.12.2010 Arbetsmarknadssituationen 27 000 mindre arbetsökare än för ett år sedan (minskade mest i Södra Österbotten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område 2015 Teemu Saarinen 18.12.2015 Begrepp som gäller uppföljningen 18.12.2015 Flöde till arbetslöshet som varat längre än 3 månader = Andelen

Läs mer

Sysselsättningsöversikt, februari 2014

Sysselsättningsöversikt, februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI NTM-CENTRALEN I NYLAND Ytterligare information: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Sysselsättningsöversikt, februari Får publiceras 25.3. kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MAJ 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 26.6.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: OKTOBER 212 Tfn 29 54 85 och 29 54 851 Får publiceras 2.11.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35

Läs mer

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt

ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt 11 200 arbetslösa arbetssökande i januari Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Malax 9,0 Korsnäs 8,6 Kaskö 13,5 Korsholm 6,9 Vasa 11,5 Närpes 5,0 Kristinestad

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 212 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 24.4.212 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT

SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT Ytterligare upplysningar Preliminära uppgifter: MARS 211 Tfn 1 64 85 och 1 64 851 Får publiceras 28.4.211 kl. 9. www.tem.fi/sysselsattningsoversikt ISSN 1797-3716 (pdf) 35 ' 3 25

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: December 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: December 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: December 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT december 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 312 8568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

Sysselsättningsöversikt februari 2014

Sysselsättningsöversikt februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI 2014 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt februari 2014 Får publiceras 25.3.2014 kl. 9.00 Arbetslösheten har ökat inom alla yrkesgrupper. I Kaskö har arbetslösheten minskat

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: april 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: april 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: april 2012 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT april 2012 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015

Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015 Studieinfo hitta, jämför, sök! Om Studieinfo 20.11.2015 Nytt i Studieinfo.fi Läroavtalsdelen öppnades i maj Visning av utbildningar och ansökningsmål vid uni Ansökan om överflyttning vid högskolorna Kvoten

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: April 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: April 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: April 2013 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT april 2013 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola tfn +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1374/2014 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Placering efter utbildning 2010

Placering efter utbildning 2010 Utbildning 2012 Placering efter utbildning 2010 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2010 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Sysselsättningsöversikt april 2015

Sysselsättningsöversikt april 2015 UTSIKTER APRIL 2015 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt april 2015 Får publiceras 27.5.2015 kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten fortsätter ännu att öka, ökningen är nästan en femtedel jämfört

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: februari 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Sysselsättningsöversikt: februari 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Sysselsättningsöversikt: februari 2012 SYSSELSÄTTNINGSÖVERSIKT februari 2012 Ytterligare information: Jorma Höykinpuro tfn +358 50 3128568 och Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Österbottens

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Livet efter - när livet inte går som på räls

Livet efter - när livet inte går som på räls ALLMÄNNA STÖDTJÄNSTER FÖR UNGA Navigatorn ca 40 servicepunkter runt om i Finland Handledning, rådgivning och informationsevenemang arbete, studier, boende och välmående Utan tidsbeställning! Ungdomsakademin

Läs mer

NUOVE-projektet och de nya formerna av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster 15.4.2010

NUOVE-projektet och de nya formerna av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster 15.4.2010 ESF/Handlingslinje 3/Riksomfattande utvecklingsprogram: Ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering i vuxenstudier genom utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänsterna 2008 2013 NUOVE-projektet

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/ Helsingfors stad Protokoll 21/2016 1 (5) 320 Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om ett sysselsättningsstöd baserat på Kuusamomodellen HEL 2016-004459 T 00 00 03 Beslut På förslag av ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 18 9.8.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Avdelningschef Linnéa

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

RP 126/2007 rd 2008.

RP 126/2007 rd 2008. RP 126/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 12 a i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna.

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Läs mer

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013 Utbildning 2014 Yrkesutbildning 2013 Antalet studerande i 313 600 år 2013 Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i som leder till examen till totalt 313 600 under kalenderåret

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 7,6 Laitila 7,5 Nystad Oripää 8,6 7,0 Pöytyä Mynämäki 8,9 10,1 Vehmaa 9,7 Nousis

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 9,4 Laitila 8,3 Nystad Oripää 10,5 8,5 Pöytyä Mynämäki 10,1 11,4 Vehmaa 10,5 Nousis

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten fortsätter att minska i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 7,6 Laitila 6,5 Nystad Oripää 8,1 6,6 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten bland män fortsätter att minska i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 9,4 Laitila 6,0 Loimaa Nystad Oripää 10,1 9,1 6,6 Pöytyä

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten bland män fortsätter att minska i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 8,4 Laitila 6,0 Loimaa Nystad Oripää 9,8 8,6 7,1 Pöytyä

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar något i Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 8,1 Laitila 7,7 Nystad Oripää 9,4 7,8 Pöytyä Mynämäki 9,0 10,3 Vehmaa 9,1

Läs mer

Placering efter utbildning 2012

Placering efter utbildning 2012 Utbildning 214 Placering efter utbildning 212 Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 212 än året innan. Av

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar snabbare i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 7,5 Laitila 6,2 Nystad Oripää 7,2 7,0 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Ungdomsarbetslösheten minskar i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 9,7 Laitila 7,8 Nystad Oripää 10,7 8,5 Pöytyä Mynämäki

Läs mer

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt

EGENTLIGA FINLAND. Sysselsättningsöversikt Sysselsättningsöversikt Arbetslösheten minskar snabbt i Egentliga Finland Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun Pyhäranta 8,1 Laitila 7,8 Nystad Oripää 8,7 8,4 Pöytyä Mynämäki

Läs mer