IRV- och kompetensutveckling för unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRV- och kompetensutveckling för unga"

Transkript

1 Rådplägningsdagar IRV- och kompetensutveckling för unga Överinspektör Liisa Winqvist Arbets- och näringsministeriet Avdelningen för sysselsättning och företagande

2 Unga arbetssökande i Finland År 2009 enligt ANM:s sysselsättningsöversikt - unga arbetslösa (= personer under 25 år) i genomsnitt/månad - ökning från år 2008 ungefär 56 % (i genomsnitt) År i juni började antalet arbetslösa unga personer minska - i slutet av oktober fanns det unga arbetslösa arbetssökande, -15,7 % (5 298) mindre än i oktober Arbetslöshetsgraden enligt Statistikcentralen - i april ,6 %: för unga män 31 % och för kvinnor 22,2 %, samtidigt var den allmänna arbetslöshetsgraden 9,5 % - i oktober var den för unga personer 18,7 %: för unga män 20,9 % och för kvinnor 16,6 %. Arbetslösheten bland unga har varit kortvarig; arbetslöshetstiden bland unga arbetssökande blir lätt avbruten det betyder inte alltid att man fått jobb Utanför skola och arbete icke anmälda som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna cirka

3 Vidare efter utbildningen År ,6 % av årsklassen fortsatte samma år till gymnasieutbildning. Yrkesutbildning på andra stadiet valdes av 41,9 %, tilläggsundervisning (i 10:e klassen) 2 %. 5,6 % fortsatte inte omedelbart. Efter grundskolan avlades studentexamen år 2008 av nya studenter, av vilka 19,1 % började studera vid universitet, 18,5 % vid yrkeshögskolor och 4,2 % inom yrkesutbildning på andra stadiet. 58,2 % fortsatte inte studera under året för avlagd studentexamen Källa: Mål/utbildningsgaranti: alla borde få studieplats efter grundskolan, utbildningsförvaltningen har ansvaret Många arbetsgrupper och rapporter -> mera studieplatser, uppsökande ungdomsarbete och snabbare placeringar med tanke på utbildning och examen.

4 Vidare efter utbildningen Arbetssökande unga personer enligt utbildningsbakgrund/kompetens: I december 2009 var antalet unga arbetslösa under 25 år personer Av dessa hade: - dvs. cirka 1/3 endast grundskola avlagt studentexamen - yrkesexamen på andra stadiet närmare hälften, - examen på högre nivå: endast 1240 personer (under 25 år).

5 SERVICE vid TE-byrån Stöder karriärplanering Förbättrar kompetensen UTBILDNINGS- OCH YRKESINFORMATIONSTJÄNST utbildningsrådgivning, öppen för alla YRKESVALS- OCH KARRIÄRPLANERING öppen för alla, men tid måste bokas på förhand Arbets- och utbildningsprövning Nätet: yrkesvalsprogrammet YVL för unga, Yrkesinfo Vägledande arbetskraftsutbildning Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning huvudsakligen till arbetslösa som fyllt 20 år och utbildning på arbetsplatsen (TOPPIS-modellen) Nätet: arbetsplatser, CV-nätet, sommarjobb, service för unga... Riktar sig till arbetsmarknaden ARBETSFÖRMEDLINGENS åtgärder: Jobbsökartäning Arbetslivsträning Arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd Lönesubvention (även för läroavtal) YRKESMÄSSIG REHABILITERING Stöder företagande RÅDGIVNING FÖR BLIVANDE FÖRETAGARE Företagarutbildning (arbetskraftsutbildning) Startpeng Sysselsättning genom arbetsfördelning Alterneringsledighet, vikariat Deltidsvikariat

6 Unga personer under 25 år och arbetsmarknadsstödet Personer under 17 år inte rätt till arbetsmarknadsstöd En person som fyllt 17 år som saknar yrkesutbildning rätt endast under den tid han eller hon deltar i arbetskraftsutbildning, arbetspraktik, arbetsprövning eller rehabilitering som anordnats av arbets- och näringsförvaltningen. En person i åldern år rätt till arbetsmarknadsstöd även under tiden för arbetslöshet, förutsatt att personen inte utan giltigt skäl vägrat, lämnat eller avskedats från arbete eller arbetskraftspolitisk åtgärd eller inte vägrat delta i, lämnat eller låtit bli att söka sig till en honom eller henne lämplig yrkesinriktad utbildning Rätten till förlorade arbetsmarknadsstödet får man tillbaka sedan man i minst fem månader varit i sådant arbete eller sådan arbetspraktik, arbetsprövning eller arbetskraftspolitisk utbildning som beaktas i arbetsvillkoret, eller när man blivit färdig med sin yrkesutbildning eller har fyllt 25 år. För att bevara sin rätt till arbetsmarknadsstöd ska en ung icke yrkesutbildad person som inte fyllt 25 år aktivt söka sig till en sådan yrkesinriktad utbildning som lämpar sig för honom eller henne. För att sökandet kan anses tillräckligt aktivt, måste personen ha sökt sig till utbildning via gemensam ansökan. > UTREDNING PÅGÅR (FÄRDIG I MAJ 2011): BEHÖVS DET ÄNDRINGAR??

7 Samhällsgarantin för unga Togs i bruk En ny anvisning i juni 2010, nu också på svenska: Arbets- och näringsbyrån ska erbjuda alla arbetslösa unga som inte fyllt 25 år aktiveringsinsatser/åtgärder enligt sökandens profil. Med åtgärd avses i detta sammanhang - jobbsökarträning, - förberedande eller yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, - arbetsprövning, - arbetspraktik, arbetslivsträning, - startpeng eller - lönesubventionerat arbete. Om det blivande yrket är osäkert och examen fattas, behövs kanske information-, rådgivning och vägledningstjänster före tre månaders arbetslöshet. Första kartläggning och sysselsättningsplan inom 2 veckor, planen kompletteras efter 1 månad, åtgärder erbjuds inom 3 månader.

8 Samhällsgarantin för unga Viktigt att samarbeta i ungdomsfrågor -> lagändring i ungdomslagen (RP 1/2010 Finlex) -> I kommuner bör finnas ett nätverk: årlig kartläggning om de ungas livssituation och behov, tjänster som svarar mot behovet + samarbete över sektorgränser. I samma lagändring görs uppsökande ungdomsarbete permanent. Lagändringen har godkänts, i kraft Samarbete viktigast när det gäller unga med bara grundutbildning!

9 Uppföljning av samhällsgarantin Tillströmningen till över 3 månaders arbetslöshet Tillströmningen har ökat från genomsnittet på 14,5 % år 2008 till ett genomsnitt på 23,2 % år Tillströmningen var år 2009 svagast i Österbotten på 18,7 % och starkast i Birkaland på 29,7 %. Ett nytt riksomfattande resultatmål för 2011 är att arbetslöshetsperioderna för unga personer ska vara så korta som möjligt. Vid uppföljningen används som mätare andelen arbetslösa som inte fyllt 25 år med arbetslöshetsperioder på över tre månader. Nytt resultatmål > högst 17 % Sysselsättningsplaner; antal och kvalitet Under år 2008 hade sysselsättningsplaner med erbjudna åtgärder uppgjorts för 80,5 % av unga personer som varit arbetslösa över 3 månader. Under år 2009 hade planer uppgjorts endast för 71,9 %. Sysselsättningsplaner med erbjudna åtgärder uppgjordes i alla fall för unga personer under år Aktiveringsgraden Aktiveringsgraden för unga (under 25 år) var bland män år 2008 i genomsnitt 35,4 %, och bland kvinnor 41,9 % (innefattar inte rehabiliteringsåtgärder). Under år 2009 sjönk aktiveringsgraden till 30 %, vilket är 9 % mindre än år Antal unga personer som deltagit i olika åtgärder Kundrespons Evalueringsundersökning 2007 ( Ryhtiä ja ruutia )

10 Åtgärder och effektivitet När man granskar placeringen i arbetslivet 3 månader efter åtgärdens slut, är den bästa placeringen efter startpeng följande: 74 % av de unga männen och 76 % av kvinnorna är med i arbetslivet (2007). Läroavtalsutbildning gav näst bästa resultat, speciellt läroavtal hos privata arbetsgivare: av de unga männen var 68 % och av de unga kvinnorna 56 % med i arbetslivet efter 3 månader. ANM gjorde en utredning, enligt vilken effekterna av arbetskraftspolitisk utbildning och lönesubventioner till arbetsgivaren var störst bland åriga personer, av vilka hälften var med i arbetslivet (2007) 3 månader efter åtgärderna. Effekten var svagast bland personer som inte fyllt 20 år (32 %). Mest använda åtgärder är arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd och förberedande arbetskraftspolitisk utbildning ( >70 %), med vilka man försöker undvika marginalisering och öppna nya vägar/alternativ för unga personer som funderar på yrkesval efter grundskolan eller på studentexamen. 60 % av dessa finner en positiv lösning på sin karriärutveckling.

11 Unga rehab-kunder,kunder vid servicecentren,aktiveringsplaner Unga handikappade: år 2009 var antalet cirka (2,7 % av alla arbetslösa unga). Den vanligaste diagnosen för unga handikappade arbetssökande var mentala störningar. År 2009 var 48 % i åtgärder, 5,3 % fick jobb på allmänna arbetsmarknaden. Unga personer vid servicecentren för arbetskraft Tjänsterna för svårast sysselsatta personer har koncentrerats till servicecentren för arbetskraft (TYP). Centren är gemensamma servicepunkter för arbets- och näringsbyrån, kommunerna och folkpensionsanstalten. Under år 2009 var 14,4 % (1804) av kunderna under 25 år (i medeltal ca kunder per månad).

12 Budgeten för år 2010 Regeringen satsar på unga och nyutexaminerade: Arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM) samt undervisnings- och kulturministeriet (UKM) fick tillsammans cirka 50 miljoner euro mer för unga personer för år ANM: - förstärkning i väglednings- och rådgivningstjänster för unga (50 årsverken) - förberedande arbetskraftspolitisk utbildning för unga (4,6 milj ) - yrkesinriktad arbetskraftspolitisk utbildning för unga (8,8 milj ) - uppsökningstjänster för att finna läroavtalsplatser och ställen där man kan lära sig yrket på arbetsplatsen (1,25 milj ) - för sysselsättning av unga arbetslösa vid verkstäder (5,5 milj ) - Nya karriärer -modellen ska utvecklas och utvidgas - mer utbildning för invandrare = ca 33 milj euro UKM: yrkesinriktad grundutbildning, språkutbildning för invandare, Specima-utbildning, tilläggsutbildning och uppsökande ungdomsarbete = ca 17 milj euro.

13 Första tilläggsbudgeten för år 2010 Regeringen fattade den beslut om en tilläggsbudget för att förbättra sysselsättningen: 77 milj. euro mer för att minska på arbetslösheten bland unga personer. ANM erhöll över 30 milj euro. Till följd av detta får ungefär unga personer arbete, utbildning eller åtgärder som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden. ANM:s förslag före tilläggsbudgeten aktuella nu: 1) En sedel för nyutexaminerade som gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera till arbete eller till läroavtalsutbildning. En marknadsföringskampanj för Sanssi-kortet inleddes i slutet av maj och pågår som bäst. 2) Stöd för unga personers företagande 3) För att förstärka servicemodellen för unga arbetslösa utan yrkesexamen: mera yrkesvalspsykologer (1,7 milj euro) och tjänstemän (40 tillfälliga jobb) -> Rekryteringar har nyligen gjorts vid NTM-centralerna.

14 Första tilläggsbudgeten för år 2010 Määräaikaisia ammatinvalintapsykologeja (tai työvoimaohjaajia, jos rekrytointivaikeuksia) ammattitaidottomien nuorten ohjaukseen (etukäteisarvio: noin 28 suurimmille paikkakunnille vuoden 2011 loppuun) Tilanne : Uusimaa 1 erik.psyk, 2 amm.val.psyk, 1 urasuunnittelija Varsinais-Suomi: 2 amm.val.psyk, 1 nuorten verkkoneuvoja Satakunta: 1 ELY-alueen yhteinen nuorten uraohjaaja Häme: 2 amm.val.psyk, joista toinen vielä epävarma Pirkanmaa: 3 amm.val.psyk. Kaakkois-Suomi: - Etelä-Savo: 2 amm.val.psyk Pohjois-Savo: 1 amm.val.psyk. Pohjois-Karjala: 2 amm.val.psyk, joista toisen hakuaikaa jatkettu Pohjanmaa: 1 amm.val.psyk Pohjois-Pohjanmaa: 1 amm.val.psyk ja 1 työvoimaohjaaja, valinnat käynnissä Keski-Suomi: 1 amm.val.psyk Etelä-Pohjanmaa: 1 työvoimaohjaaja Kainuu: 1 amm.val.psyk, hakuaikaa jatkettu Lappi: 2 työvoimaohjaajaa, joiden haku käynnissä Yhteensä: 25 kpl

15 Sanssi-kortet Målet är att - stödja unga personer med att aktivt söka arbete och - få arbetsgivare att rekrytera unga arbetstagare. Lindringar i lagen om offentig arbetskraftsservice under tiden : - nyutexaminerade personer under 25 år kan få ett Sanssi-kort för lönesubvention till tillfälliga jobb genast efter att de anmält sig som arbetssökande 2011: - under år 2011 kan endast de som redan varit 3 månader utan jobb få ett Sanssikort 2010 och 2011: - de som är i åldern år får ett Sanssi-kort efter 6 månaders arbetslöshet

16 Hur har Sanssi fungerat? I slutet av september: unga personer hade fått Sanssi-kort. Av dessa har har anställts med hjälp av lönesubvention - 59 % av dem som har fått Sanssi-kort var män (9 181 personer) - 60,5 % av dem som fått jobb med hjälp av lönesubvention var män - mest jobb med lönesubvention tillskrevs privata sektorn: 1791 företag, 369 kommuner - vanligaste yrken: byggnadsarbetare, elinstallatör, kontorsarbetare, barberare/frisör och försäljare personer av dem som fått Sanssi-kort har placerats i andra åtgärder, t.ex personer i arbetspraktik eller arbetslivsträning med arbetsmarknadsstöd - nyckelpersoner vid TE-byrån: ungdomsarbetskraftskonsulenterna och de som jobbar med arbetsgivartjänster Kampanjen fortsätter till slutet av år 2011

17 Man kan inte få jobb utan arbetserfarenhet arbetserfarenhet fås inte utan jobb Young Europeans, en undersökning bland unga personer i åldern inom EU, 2007: finska ungdomar tycker det år svårt att hitta arbetsplats -> unga får inte arbetserfarenhet finska ungdomar upplever att de nog får hjälp och stöd vid TE-byråerna, mest bland 27 EU-länder finska ungdomar om arbetsgivarnas stöd: endast 8 % upplevde att de fått stöd av företag/arbetsgivare när de sökte jobb = minst bland 27 EU-länder! Utmaningar: Hur får vi arbetsgivare/företag med på att förverkliga samhällsgarantin för unga? Räcker Sanssi-kortet/lönesubventionerna till? Hur kan vi öka praktiska möjligheter till kompetensutveckling > ex. verkstäder? Man borde på allt sätt stödja unga personer med att skaffa arbetserfarenhet. Det lönar sig att investera i unga personer, de vill vara effektiva anställda!

18 ANM/Kontaktpersoner Ahti Avikainen Kirsti Haapa-Aho Päivi Haavisto-Vuori Natalia Härkin Patrik Kuusinen Kai Koivumäki Johanna Laukkanen Pertti Linkola Harry Pulliainen Kirsi-Marja Putkonen Titta Tuohinen Liisa Winqvist TYO/TYPA Arbetsförmedling, arbetsgivartjänster TYO/VETY Lönesubventioner, arbetspraktik, arbetslivsträning TYO/VETY Samarbete med verkstäder för unga TYO/YTY Startpeng, företagande TYO/VETY Unga handikappade TYO/TOKI Tjänster till stöd för karriärplanering TYO/TOKI Arbetskraftspolitisk utbildning TYO/TYPA Kooperativt företagande KEHY/HAP Yrkesvals- och karriärplanering, YVL-yrkesvalsprogrammet för unga KEHY/HAP Utbildnings- och yrkesinformationstjänst/ utbildningsrådgivning KEHY/HAP Ungdomsforskning, Yrkesinfo-programmet TYO/TOKI Servicestrategier för unga TYO=Avdelningen för syssälsättning och företagande, KEHY= Utvecklingsenheten Organisation: -> Ministeriet -> Ministeriets organisation

19 Från slumpen till planering! : lediga arbetsplatser, sökning till arbetskraftspolitisk utbildning, info om service för unga, sommarjobb, yrkesvalsprogrammet YVL, yrkesinfo : ministeriet, organisation, statistik, publikationer... Tack!

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING Organisationen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) grundades år 1997 av yrkesmänniskor inom verkstadsbranschen. TPY arbetar med att utveckla

Läs mer

... för jag berättar ju det här också för mig själv.

... för jag berättar ju det här också för mig själv. ... för jag berättar ju det här också för mig själv. Aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa Marina Gisella Bergman-Pyykkönen Helsingfors universitet Statsvetenskapliga

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR

KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR PROJEKTET AVARTAJAT KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR Erkännande av studier som en del av samarbetet mellan läroanstalter och verkstäder PROJEKTET AVARTAJAT KUNNANDE GENOM INDIVIDUELLA STIGAR Erkännande

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Undervisnings-och kulturministeriet om verkstäder Vi placerar oss

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012

UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 UTBILDNING OCH FORSKNING ÅREN 2007 2012 Utvecklingsplan Undervisningsministeriet 2 Enligt förordningen den 14 december 1998 om en plan för utveckling av utbildningen och forskningen vid universiteten (978/1998)

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret PROPOSITIONENS

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer