IRV- och kompetensutveckling för unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IRV- och kompetensutveckling för unga"

Transkript

1 Rådplägningsdagar IRV- och kompetensutveckling för unga Överinspektör Liisa Winqvist Arbets- och näringsministeriet Avdelningen för sysselsättning och företagande

2 Unga arbetssökande i Finland År 2009 enligt ANM:s sysselsättningsöversikt - unga arbetslösa (= personer under 25 år) i genomsnitt/månad - ökning från år 2008 ungefär 56 % (i genomsnitt) År i juni började antalet arbetslösa unga personer minska - i slutet av oktober fanns det unga arbetslösa arbetssökande, -15,7 % (5 298) mindre än i oktober Arbetslöshetsgraden enligt Statistikcentralen - i april ,6 %: för unga män 31 % och för kvinnor 22,2 %, samtidigt var den allmänna arbetslöshetsgraden 9,5 % - i oktober var den för unga personer 18,7 %: för unga män 20,9 % och för kvinnor 16,6 %. Arbetslösheten bland unga har varit kortvarig; arbetslöshetstiden bland unga arbetssökande blir lätt avbruten det betyder inte alltid att man fått jobb Utanför skola och arbete icke anmälda som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna cirka

3 Vidare efter utbildningen År ,6 % av årsklassen fortsatte samma år till gymnasieutbildning. Yrkesutbildning på andra stadiet valdes av 41,9 %, tilläggsundervisning (i 10:e klassen) 2 %. 5,6 % fortsatte inte omedelbart. Efter grundskolan avlades studentexamen år 2008 av nya studenter, av vilka 19,1 % började studera vid universitet, 18,5 % vid yrkeshögskolor och 4,2 % inom yrkesutbildning på andra stadiet. 58,2 % fortsatte inte studera under året för avlagd studentexamen Källa: Mål/utbildningsgaranti: alla borde få studieplats efter grundskolan, utbildningsförvaltningen har ansvaret Många arbetsgrupper och rapporter -> mera studieplatser, uppsökande ungdomsarbete och snabbare placeringar med tanke på utbildning och examen.

4 Vidare efter utbildningen Arbetssökande unga personer enligt utbildningsbakgrund/kompetens: I december 2009 var antalet unga arbetslösa under 25 år personer Av dessa hade: - dvs. cirka 1/3 endast grundskola avlagt studentexamen - yrkesexamen på andra stadiet närmare hälften, - examen på högre nivå: endast 1240 personer (under 25 år).

5 SERVICE vid TE-byrån Stöder karriärplanering Förbättrar kompetensen UTBILDNINGS- OCH YRKESINFORMATIONSTJÄNST utbildningsrådgivning, öppen för alla YRKESVALS- OCH KARRIÄRPLANERING öppen för alla, men tid måste bokas på förhand Arbets- och utbildningsprövning Nätet: yrkesvalsprogrammet YVL för unga, Yrkesinfo Vägledande arbetskraftsutbildning Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning huvudsakligen till arbetslösa som fyllt 20 år och utbildning på arbetsplatsen (TOPPIS-modellen) Nätet: arbetsplatser, CV-nätet, sommarjobb, service för unga... Riktar sig till arbetsmarknaden ARBETSFÖRMEDLINGENS åtgärder: Jobbsökartäning Arbetslivsträning Arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd Lönesubvention (även för läroavtal) YRKESMÄSSIG REHABILITERING Stöder företagande RÅDGIVNING FÖR BLIVANDE FÖRETAGARE Företagarutbildning (arbetskraftsutbildning) Startpeng Sysselsättning genom arbetsfördelning Alterneringsledighet, vikariat Deltidsvikariat

6 Unga personer under 25 år och arbetsmarknadsstödet Personer under 17 år inte rätt till arbetsmarknadsstöd En person som fyllt 17 år som saknar yrkesutbildning rätt endast under den tid han eller hon deltar i arbetskraftsutbildning, arbetspraktik, arbetsprövning eller rehabilitering som anordnats av arbets- och näringsförvaltningen. En person i åldern år rätt till arbetsmarknadsstöd även under tiden för arbetslöshet, förutsatt att personen inte utan giltigt skäl vägrat, lämnat eller avskedats från arbete eller arbetskraftspolitisk åtgärd eller inte vägrat delta i, lämnat eller låtit bli att söka sig till en honom eller henne lämplig yrkesinriktad utbildning Rätten till förlorade arbetsmarknadsstödet får man tillbaka sedan man i minst fem månader varit i sådant arbete eller sådan arbetspraktik, arbetsprövning eller arbetskraftspolitisk utbildning som beaktas i arbetsvillkoret, eller när man blivit färdig med sin yrkesutbildning eller har fyllt 25 år. För att bevara sin rätt till arbetsmarknadsstöd ska en ung icke yrkesutbildad person som inte fyllt 25 år aktivt söka sig till en sådan yrkesinriktad utbildning som lämpar sig för honom eller henne. För att sökandet kan anses tillräckligt aktivt, måste personen ha sökt sig till utbildning via gemensam ansökan. > UTREDNING PÅGÅR (FÄRDIG I MAJ 2011): BEHÖVS DET ÄNDRINGAR??

7 Samhällsgarantin för unga Togs i bruk En ny anvisning i juni 2010, nu också på svenska: Arbets- och näringsbyrån ska erbjuda alla arbetslösa unga som inte fyllt 25 år aktiveringsinsatser/åtgärder enligt sökandens profil. Med åtgärd avses i detta sammanhang - jobbsökarträning, - förberedande eller yrkesinriktad arbetskraftsutbildning, - arbetsprövning, - arbetspraktik, arbetslivsträning, - startpeng eller - lönesubventionerat arbete. Om det blivande yrket är osäkert och examen fattas, behövs kanske information-, rådgivning och vägledningstjänster före tre månaders arbetslöshet. Första kartläggning och sysselsättningsplan inom 2 veckor, planen kompletteras efter 1 månad, åtgärder erbjuds inom 3 månader.

8 Samhällsgarantin för unga Viktigt att samarbeta i ungdomsfrågor -> lagändring i ungdomslagen (RP 1/2010 Finlex) -> I kommuner bör finnas ett nätverk: årlig kartläggning om de ungas livssituation och behov, tjänster som svarar mot behovet + samarbete över sektorgränser. I samma lagändring görs uppsökande ungdomsarbete permanent. Lagändringen har godkänts, i kraft Samarbete viktigast när det gäller unga med bara grundutbildning!

9 Uppföljning av samhällsgarantin Tillströmningen till över 3 månaders arbetslöshet Tillströmningen har ökat från genomsnittet på 14,5 % år 2008 till ett genomsnitt på 23,2 % år Tillströmningen var år 2009 svagast i Österbotten på 18,7 % och starkast i Birkaland på 29,7 %. Ett nytt riksomfattande resultatmål för 2011 är att arbetslöshetsperioderna för unga personer ska vara så korta som möjligt. Vid uppföljningen används som mätare andelen arbetslösa som inte fyllt 25 år med arbetslöshetsperioder på över tre månader. Nytt resultatmål > högst 17 % Sysselsättningsplaner; antal och kvalitet Under år 2008 hade sysselsättningsplaner med erbjudna åtgärder uppgjorts för 80,5 % av unga personer som varit arbetslösa över 3 månader. Under år 2009 hade planer uppgjorts endast för 71,9 %. Sysselsättningsplaner med erbjudna åtgärder uppgjordes i alla fall för unga personer under år Aktiveringsgraden Aktiveringsgraden för unga (under 25 år) var bland män år 2008 i genomsnitt 35,4 %, och bland kvinnor 41,9 % (innefattar inte rehabiliteringsåtgärder). Under år 2009 sjönk aktiveringsgraden till 30 %, vilket är 9 % mindre än år Antal unga personer som deltagit i olika åtgärder Kundrespons Evalueringsundersökning 2007 ( Ryhtiä ja ruutia )

10 Åtgärder och effektivitet När man granskar placeringen i arbetslivet 3 månader efter åtgärdens slut, är den bästa placeringen efter startpeng följande: 74 % av de unga männen och 76 % av kvinnorna är med i arbetslivet (2007). Läroavtalsutbildning gav näst bästa resultat, speciellt läroavtal hos privata arbetsgivare: av de unga männen var 68 % och av de unga kvinnorna 56 % med i arbetslivet efter 3 månader. ANM gjorde en utredning, enligt vilken effekterna av arbetskraftspolitisk utbildning och lönesubventioner till arbetsgivaren var störst bland åriga personer, av vilka hälften var med i arbetslivet (2007) 3 månader efter åtgärderna. Effekten var svagast bland personer som inte fyllt 20 år (32 %). Mest använda åtgärder är arbetspraktik med arbetsmarknadsstöd och förberedande arbetskraftspolitisk utbildning ( >70 %), med vilka man försöker undvika marginalisering och öppna nya vägar/alternativ för unga personer som funderar på yrkesval efter grundskolan eller på studentexamen. 60 % av dessa finner en positiv lösning på sin karriärutveckling.

11 Unga rehab-kunder,kunder vid servicecentren,aktiveringsplaner Unga handikappade: år 2009 var antalet cirka (2,7 % av alla arbetslösa unga). Den vanligaste diagnosen för unga handikappade arbetssökande var mentala störningar. År 2009 var 48 % i åtgärder, 5,3 % fick jobb på allmänna arbetsmarknaden. Unga personer vid servicecentren för arbetskraft Tjänsterna för svårast sysselsatta personer har koncentrerats till servicecentren för arbetskraft (TYP). Centren är gemensamma servicepunkter för arbets- och näringsbyrån, kommunerna och folkpensionsanstalten. Under år 2009 var 14,4 % (1804) av kunderna under 25 år (i medeltal ca kunder per månad).

12 Budgeten för år 2010 Regeringen satsar på unga och nyutexaminerade: Arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM) samt undervisnings- och kulturministeriet (UKM) fick tillsammans cirka 50 miljoner euro mer för unga personer för år ANM: - förstärkning i väglednings- och rådgivningstjänster för unga (50 årsverken) - förberedande arbetskraftspolitisk utbildning för unga (4,6 milj ) - yrkesinriktad arbetskraftspolitisk utbildning för unga (8,8 milj ) - uppsökningstjänster för att finna läroavtalsplatser och ställen där man kan lära sig yrket på arbetsplatsen (1,25 milj ) - för sysselsättning av unga arbetslösa vid verkstäder (5,5 milj ) - Nya karriärer -modellen ska utvecklas och utvidgas - mer utbildning för invandrare = ca 33 milj euro UKM: yrkesinriktad grundutbildning, språkutbildning för invandare, Specima-utbildning, tilläggsutbildning och uppsökande ungdomsarbete = ca 17 milj euro.

13 Första tilläggsbudgeten för år 2010 Regeringen fattade den beslut om en tilläggsbudget för att förbättra sysselsättningen: 77 milj. euro mer för att minska på arbetslösheten bland unga personer. ANM erhöll över 30 milj euro. Till följd av detta får ungefär unga personer arbete, utbildning eller åtgärder som hjälper dem att komma in på arbetsmarknaden. ANM:s förslag före tilläggsbudgeten aktuella nu: 1) En sedel för nyutexaminerade som gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera till arbete eller till läroavtalsutbildning. En marknadsföringskampanj för Sanssi-kortet inleddes i slutet av maj och pågår som bäst. 2) Stöd för unga personers företagande 3) För att förstärka servicemodellen för unga arbetslösa utan yrkesexamen: mera yrkesvalspsykologer (1,7 milj euro) och tjänstemän (40 tillfälliga jobb) -> Rekryteringar har nyligen gjorts vid NTM-centralerna.

14 Första tilläggsbudgeten för år 2010 Määräaikaisia ammatinvalintapsykologeja (tai työvoimaohjaajia, jos rekrytointivaikeuksia) ammattitaidottomien nuorten ohjaukseen (etukäteisarvio: noin 28 suurimmille paikkakunnille vuoden 2011 loppuun) Tilanne : Uusimaa 1 erik.psyk, 2 amm.val.psyk, 1 urasuunnittelija Varsinais-Suomi: 2 amm.val.psyk, 1 nuorten verkkoneuvoja Satakunta: 1 ELY-alueen yhteinen nuorten uraohjaaja Häme: 2 amm.val.psyk, joista toinen vielä epävarma Pirkanmaa: 3 amm.val.psyk. Kaakkois-Suomi: - Etelä-Savo: 2 amm.val.psyk Pohjois-Savo: 1 amm.val.psyk. Pohjois-Karjala: 2 amm.val.psyk, joista toisen hakuaikaa jatkettu Pohjanmaa: 1 amm.val.psyk Pohjois-Pohjanmaa: 1 amm.val.psyk ja 1 työvoimaohjaaja, valinnat käynnissä Keski-Suomi: 1 amm.val.psyk Etelä-Pohjanmaa: 1 työvoimaohjaaja Kainuu: 1 amm.val.psyk, hakuaikaa jatkettu Lappi: 2 työvoimaohjaajaa, joiden haku käynnissä Yhteensä: 25 kpl

15 Sanssi-kortet Målet är att - stödja unga personer med att aktivt söka arbete och - få arbetsgivare att rekrytera unga arbetstagare. Lindringar i lagen om offentig arbetskraftsservice under tiden : - nyutexaminerade personer under 25 år kan få ett Sanssi-kort för lönesubvention till tillfälliga jobb genast efter att de anmält sig som arbetssökande 2011: - under år 2011 kan endast de som redan varit 3 månader utan jobb få ett Sanssikort 2010 och 2011: - de som är i åldern år får ett Sanssi-kort efter 6 månaders arbetslöshet

16 Hur har Sanssi fungerat? I slutet av september: unga personer hade fått Sanssi-kort. Av dessa har har anställts med hjälp av lönesubvention - 59 % av dem som har fått Sanssi-kort var män (9 181 personer) - 60,5 % av dem som fått jobb med hjälp av lönesubvention var män - mest jobb med lönesubvention tillskrevs privata sektorn: 1791 företag, 369 kommuner - vanligaste yrken: byggnadsarbetare, elinstallatör, kontorsarbetare, barberare/frisör och försäljare personer av dem som fått Sanssi-kort har placerats i andra åtgärder, t.ex personer i arbetspraktik eller arbetslivsträning med arbetsmarknadsstöd - nyckelpersoner vid TE-byrån: ungdomsarbetskraftskonsulenterna och de som jobbar med arbetsgivartjänster Kampanjen fortsätter till slutet av år 2011

17 Man kan inte få jobb utan arbetserfarenhet arbetserfarenhet fås inte utan jobb Young Europeans, en undersökning bland unga personer i åldern inom EU, 2007: finska ungdomar tycker det år svårt att hitta arbetsplats -> unga får inte arbetserfarenhet finska ungdomar upplever att de nog får hjälp och stöd vid TE-byråerna, mest bland 27 EU-länder finska ungdomar om arbetsgivarnas stöd: endast 8 % upplevde att de fått stöd av företag/arbetsgivare när de sökte jobb = minst bland 27 EU-länder! Utmaningar: Hur får vi arbetsgivare/företag med på att förverkliga samhällsgarantin för unga? Räcker Sanssi-kortet/lönesubventionerna till? Hur kan vi öka praktiska möjligheter till kompetensutveckling > ex. verkstäder? Man borde på allt sätt stödja unga personer med att skaffa arbetserfarenhet. Det lönar sig att investera i unga personer, de vill vara effektiva anställda!

18 ANM/Kontaktpersoner Ahti Avikainen Kirsti Haapa-Aho Päivi Haavisto-Vuori Natalia Härkin Patrik Kuusinen Kai Koivumäki Johanna Laukkanen Pertti Linkola Harry Pulliainen Kirsi-Marja Putkonen Titta Tuohinen Liisa Winqvist TYO/TYPA Arbetsförmedling, arbetsgivartjänster TYO/VETY Lönesubventioner, arbetspraktik, arbetslivsträning TYO/VETY Samarbete med verkstäder för unga TYO/YTY Startpeng, företagande TYO/VETY Unga handikappade TYO/TOKI Tjänster till stöd för karriärplanering TYO/TOKI Arbetskraftspolitisk utbildning TYO/TYPA Kooperativt företagande KEHY/HAP Yrkesvals- och karriärplanering, YVL-yrkesvalsprogrammet för unga KEHY/HAP Utbildnings- och yrkesinformationstjänst/ utbildningsrådgivning KEHY/HAP Ungdomsforskning, Yrkesinfo-programmet TYO/TOKI Servicestrategier för unga TYO=Avdelningen för syssälsättning och företagande, KEHY= Utvecklingsenheten Organisation: -> Ministeriet -> Ministeriets organisation

19 Från slumpen till planering! : lediga arbetsplatser, sökning till arbetskraftspolitisk utbildning, info om service för unga, sommarjobb, yrkesvalsprogrammet YVL, yrkesinfo : ministeriet, organisation, statistik, publikationer... Tack!

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 Innehåll Vad då ungdomsgaranti? Varför ungdomsgaranti? Mål och budskap med ungdomsgarantin Vem genomför ungdomsgarantin? Resultat av ungdomsgarantin

Läs mer

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning

Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Arbets- och näringsministeriet 24.3.2015 Avdelningen för kunskapshantering Informationshantering Arbetsförmedlingsstatistikens kvalitetsbeskrivning Gjord av: Arbets- och näringsministeriet 1. Statistikernas

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare

Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare Omställningsskydd för arbetssökande och arbetsgivare te-tjanster.fi Verksamhetsmodell för sysselsättning och omställningsskydd Genom verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd förbättras

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Ungas agentskap - Inblick i en pilotstudie om bemötandet av unga arbetslösa Matilda Wrede-Jäntti DELSAM seminarium 30 januari 2013

Ungas agentskap - Inblick i en pilotstudie om bemötandet av unga arbetslösa Matilda Wrede-Jäntti DELSAM seminarium 30 januari 2013 Ungas agentskap - Inblick i en pilotstudie om bemötandet av unga arbetslösa Matilda Wrede-Jäntti DELSAM seminarium 30 januari 2013 2013-02-05 1 Ungas agentskap & Inblick i en pilotstudie om hur stöd erbjuds

Läs mer

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna.

RP 162/2014 rd. näringsbyråerna till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånerna. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om främjande av integration

Läs mer

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet

Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet INTERVJUFRÅGOR till EDU-vuxens slututvärdering Informant Ann-Maj Törnroos, utbildningsrådgivare på TE-byrån i Vasa, projektledare för Lähde/Källan projektet Datum 15.8.2012, kl. 9-10.15 Dokumentation rapport

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Funktionshinder kvittar låt kompetensen avgöra

Funktionshinder kvittar låt kompetensen avgöra Funktionshinder kvittar låt kompetensen avgöra Guide för arbetsgivare för att anställa en person med funktionsnedsättning eller en partiellt arbetsför person 1 2 Innehåll 1. Syftet med publikationen...

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE PÅ ARBETSLIVSVÄGLEDARE, STEG 2, 30 SP

UTVECKLINGSARBETE PÅ ARBETSLIVSVÄGLEDARE, STEG 2, 30 SP UTVECKLINGSARBETE PÅ ARBETSLIVSVÄGLEDARE, STEG 2, 30 SP ANITRA BOHMAN JANINA DAHLA MONA RISKA PILOTERING AV IRV-SERVICE I ÅBOLAND 2012-2013 Projektplan 1. Målsättning med piloteringen Erbjuda informations-,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS

Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök. Producent Regina Westermark-Niskala, UBS Studieinfo.fi Hitta, Jämför, Sök Producent Regina Westermark-Niskala, UBS En kanal till gymnasieoch yrkesutbildning samt till annan utbildning efter grundskolan Förnyad ansökan till andra stadiet samt

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning

Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2009 Anu Järvensivu, Päivi Valkama ja Pasi Koski (2009). Praxis för inlärning i arbetet och arbetets meningsfullhet: fallstudier inom referensramen för moralisk överenskommelse.

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGSSTATISTIK

ARBETSFÖRMEDLINGSSTATISTIK SVT ARBETSFÖRMEDLINGSSTATISTIK År månad ARBETSMARKNAD ANM 20XX:X FIGUREN: ARBETSLÖSA ARBETSSÖKANDE VID ARBETSFÖRMEDLINGEN I SLUTET AV MÅNADEN UNDER ÅREN 200X-20XX, TUSEN PERSONER (MODELLFIGUREN FRÅN JULI

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

NUOVE - utvecklingsprojekt för rådgivnings- och vägledningstjänster 2008 2013 (ESF)

NUOVE - utvecklingsprojekt för rådgivnings- och vägledningstjänster 2008 2013 (ESF) NUOVE - utvecklingsprojekt för rådgivnings- och vägledningstjänster 2008 2013 (ESF) NUOVE-projektet indelas i tre delområden Utveckling av elektroniska tjänster för utbildningsrådgivning och karriärvägledning

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

K H A B SEKTORN FÖR SOCIAL SYSSELSÄTTNING TJÄNSTER FÖR JÄMLIKHET I SYSSELSÄTTNINGEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry och VATES-stiftelsen

K H A B SEKTORN FÖR SOCIAL SYSSELSÄTTNING TJÄNSTER FÖR JÄMLIKHET I SYSSELSÄTTNINGEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry och VATES-stiftelsen ÖTY L K H A B C T TYÖ SEKTORN FÖR SOCIAL SYSSELSÄTTNING TJÄNSTER FÖR JÄMLIKHET I SYSSELSÄTTNINGEN Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari, Markku Hassinen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Läs mer

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 90/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning

Nytt inom arbets- och entreprenörskapsforskning Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2014 Mikko Valtakari, Juho Nyman, Jan-Erik Müller och Mikko Kesä (2014). Arbetet och efterfrågan på arbetskraft förändras reformeras den offentliga arbetsförmedlingen som

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin

Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland. SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Ungdomsverkstäder och Uppsökande ungdomsarbete i Finland SVEPS Ungdomsverkstad (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin Undervisnings-och kulturministeriet om verkstäder Vi placerar oss

Läs mer

Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN

Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN Hannele Kerola HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN ARBETSLIVET I NORDEN Allra först vill jag tacka för att man bett även finansministeriet framföra ett inlägg vid seminariet. Den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Wärtsilä (monter 4 M) ABB (monter 4 G) Helsingfors stad (monter 4 Q 1)

Wärtsilä (monter 4 M) ABB (monter 4 G) Helsingfors stad (monter 4 Q 1) Wärtsilä (monter 4 M) Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning 2013 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år Enligt de preliminära uppgifterna

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012 KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden Elise Kivimäki 14.6.2012 Vision Vi stöder och handleder kunder som får sjukdagpenning i återupprättandet av arbetsförmågan i samarbete med andra

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

... för jag berättar ju det här också för mig själv.

... för jag berättar ju det här också för mig själv. ... för jag berättar ju det här också för mig själv. Aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa Marina Gisella Bergman-Pyykkönen Helsingfors universitet Statsvetenskapliga

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Anställa eller anställas

Anställa eller anställas Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker Spelet

Läs mer

BILAGA 1. Avbrott i yrkesutbildningen

BILAGA 1. Avbrott i yrkesutbildningen BILAGA 1 Orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande i promemorian av Arbetsgruppen för utveckling av övergången mellan grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet: (Undervisningsministeriets

Läs mer

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009

Från Hanken år 2006 och 2007 utexaminerade doktorers situation på arbetsmarknaden år 2009 HANKEN-DOKTORER I ARBETSLIVET Från Hanken år 6 och 7 utexaminerade doktorers situation ti på arbetsmarknaden år 9 Doktorer 6 och 7» 9 doktorer» 9 enkäter skickades ut av vilka 9 returnerades» Svarsprocenten

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer