Verksamhetsbeskrivning 2012 Ungdomscentrum i Uppsala kommun. samt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning 2012 Ungdomscentrum i Uppsala kommun. www.uppsala.se samt www.vardochbildning.uppsala.se"

Transkript

1 UPPSALA VÅRD OCH BILDNING RÅD OCH STÖD Verksamhetsbeskrivning 2012 Ungdomscentrum i Uppsala kommun Målgrupp/brukare Ungdomscentrum vänder sig till ungdomar mellan år och deras föräldrar, boende i Uppsala kommun. Målgruppen är ungdomar som befinner sig i riskzonen för missbruk, kriminalitet, själva blivit utsatta för brott eller annat självdestruktivt beteende. Många ungdomar har en bakgrund där missbruk, våld och psykisk ohälsa förekommer. För att komma till Ungdomscentrum kan ungdomar eller föräldrar själva kontakta någon av verksamheterna inom enheten. Det går bra att ta kontakt per telefon och på så sätt få rådgivning och hjälp med problemformulering. All kontakt med Ungdomscentrum är kostnadsfri och man kan vara anonym. De olika verksamhetsgrenarna inom Ungdomscentrum samverkar bland annat med elevvården inom grund- och gymnasieskolan, övrig socialtjänst och landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Socialtjänst, polis och tingsrätt kan aktualisera ungdomar som utsatts för brott eller ungdomar som själva begått brott. Kontaktuppgifter Besöksadress: Kungsgatan 66, ingång mot tågspåret Telefon: Fax: Enhetschef, telefon: Helena Nyberg E-post: Kommunens hemsida: samt Vi har öppet kontorstid varje vardag med möjligheter till kvällsbesök. Organisatorisk tillhörighet Styrelsen för vård och bildning (SVB) Vård & bildning (V&B), Affärsområde Resurs och kunskap. Affärsområdeschef: Ulf Gustin Chef Råd o stöd: Eva Köpman Uppdragsgivare Socialnämnden för barn och unga. Personal Inom enheten arbetar 15 socionomer (13,5 årsarbetare), en legitimerad psykolog/psykoterapeut (0,9 åa), tre legitimerade sjuksköterskor (2 åa), en administrativ samordnare (1 åa) samt en enhetschef (1åa). Inom Funktionell familjeterapi tjänstgör även en personal från BUP (0,5 åa) Postadress: Uppsala kommun, Uppsala vård och bildning, Uppsala Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1 Telefon:

2 2 (12) Verksamhetens syfte Att så snart som möjligt kunna ge ungdomar och deras föräldrar det man behöver för att förhindra ytterligare problemutveckling hos ungdomen avseende alkohol- och droganvändning, kriminalitet, självdestruktivt beteende och annat riskbeteende. Verksamhetsidé/värdegrund Ungdomsåren är en intensiv utvecklingsperiod och tonåren kan för många vara en påfrestande tid omgiven av många riskfaktorer. Ungdomscentrum strävar efter att uppmärksamma ungdomarna i ett tidigt skede av en eventuell problemutveckling. Det är angeläget att ungdomar får rätt hjälp för sina problem, att de möter behandlare som kan hjälpa till med det ungdomarna ber om men som även är beredda att lyssna på det som inte sägs men som kanske är det viktigaste problemet. Tidig upptäckt och kartläggning av ungdomars riskbeteenden kräver ett nära och tätt samarbete med föräldrar samt skolans och socialtjänstens professioner och andra goda krafter i samhället för att stärka de skyddsfaktorer som kan kompensera mindre goda uppväxt- och livsvillkor. Verksamheterna inom Ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom Ungdomscentrum mellan våra olika verksamhetsgrenar, vilket betyder att ungdomar och föräldrar snabbt och enkelt kan få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet. Vi arbetar med ungdomar enskilt och/eller tillsammans med hela familjen och övrigt nätverk. Forskning visar att det inte är framgångsrikt med gruppverksamhet/gruppbehandling när det gäller ungdomar, därför förekommer det inte på Ungdomscentrum. Ungdomscentrums tjänster ska vara lättillängliga. Samtliga personal kan nås på telefon och e- post och röstbrevlådor avlyssnas regelbundet. Vi erbjuder även hembesök. Alla individer och familjer ska bemöts på ett likvärdigt sätt oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön eller sexuell läggning. Verksamhetsinnehåll Huvudsakliga arbetsuppgifter inom Ungdomscentrum är familjesamtal samt individuella kontakter med ungdomar. Kontakten kan bestå av information (till exempel om droger eller hur en rättegång går till), vara stödjande (till exempel att upprätthålla drogfrihet eller delta i en medling) eller den kan vara mer behandlande (i form av ett förändringsarbete). Utöver de ungdomar och familjer som frivilligt kontaktar Ungdomscentrum kan det finnas andra krav på att ungdomar ska ha kontakt med Ungdomscentrum. Det kan vara föräldrar eller skola som vill att ungdomar ska ha kontakt. Socialsekreterare inom myndighetsgrupperna kan fatta beslut om att ungdomar ska ha någon kontakt inom Ungdomscentrum och ungdomar kan dömas till någon av Ungdomscentrums verksamheter. Vi samverkar med andra aktörer som i sin verksamhet möter ungdomar och deras familjer. Vi ger konsultation och stöd i psykosociala frågor till föräldrar och personal inom bland annat skolan. Personal från Ungdomscentrum arbetar som kontaktpersoner till gymnasieskolorna i

3 3 (12) Uppsala och även till grundskolan i de fall det rör missbruk hos eleverna. Kontaktpersonerna har kontinuerlig kontakt med skolans elevvård och kan tillsammans med elevvården arbeta med enskilda ungdomar där det finns misstanke om missbruk. Kontakten med oss kan ske i våra lokaler, i hemmet, i skolan eller på annat planerat ställe. Vi har även ett samarbete med polisen där det kan handla om att följa med polisen på hembesök där det finns en oro för missbruk hos en ungdom. Personalen från Ungdomscentrum har då som uppgift att erbjuda stöd och hjälp till föräldrarna och ungdomen både under hembesöket och efter. Alla inom enheten har årsarbetstid och arbetar som regel minst en kväll/vecka. Samtal om alkohol/narkotika Det är viktigt att uppmärksamma ungdomar som missbrukar alkohol och/eller andra droger. Genom att möta ungdomar i ett tidigt skede av ett drogmissbruk finns möjligheter att förhindra ett mer långtgående missbruk/beroende hos den enskilda ungdomen men även att förhindra att droger sprids mellan kamrater. Att ge information både till ungdomar och till föräldrar kring olika droger kan vara drogförebyggande. Ungdomar som omhändertagits jml Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) eller Ringa narkotikabrott (RNB) erbjuds samtal på Ungdomscentrum. Är ungdomen under 18 år förutsätter vi att föräldrarna deltar i samtalet. Vi strävar alltid efter föräldramedverkan, även då ungdomen är över 18 år. Uppsökande arbete Ungdomscentrum bedriver uppsökande arbete tillsammans med grund- och gymnasieskolorna i Uppsala Kommun. Det uppsökande arbetet innebär att personal från Ungdomscentrum regelbundet träffar elevhälsan och vid behov träffar ungdomar och deras föräldrar där det från skolan finns en misstanke om missbruk av alkohol eller narkotika. Kontakt tas alltid med föräldrarna till ungdomen och stöd erbjuds till både föräldrar och ungdom. Ungdomscentrum kommer under 2012 att regelbundet delta (minst en gång per månad) i samverkansmöten - SSP (Socialtjänst, skola, polis) - i de fyra områdena Gottsunda, Sävja, Gamla Uppsala och Stenhagen. Medverkande i de mötena är personal från Råd och Stöd, socialtjänstens myndighetsgrupp, skola och polis. Syftet med samverkan är tidig upptäckt - att tidigt hitta ungdomar och deras familjer som behöver stöd och snabba insatser. Ungdomscentrum kommer under 2012 att fortsätta besöka familjer tillsammans med polisen då polisen har en oro för missbruk hos ungdomen. Uppgiften för Ungdomscentrums personal är att under hembesöket erbjuda stöd och hjälp både till ungdomen och till föräldrarna samt att erbjuda en besökstid kort därefter på Ungdomscentrum. Dessa hembesök sker på kvällstid. Ungdomscentrums samarbete med polisen innebär också att personal kan följa med polisen vid riktade insatser mot grund- eller gymnasieskolor där det finns oro kring missbruk hos eleven/-er. På samma sätt som ovan är Ungdomscentrums uppgift även här att erbjuda stöd och hjälp både till ungdom och till föräldrar. ADDIS Ung (Alkohol Drog Diagnos InStrument - Ungdomar) ADDIS är en strukturerad intervju i form av ett frågeformulär som används för att göra en bedömning om alkohol eller drogberoende förekommer hos en ungdom. Personal med behörighet att göra ADDIS intervjuer intervjuar ungdomen. Sammanställningen av ADDIS

4 4 (12) ung intervjun bygger helt på ungdomens egen berättelse. Den ger en bild om det finns ett missbruk/drog- läkemedelsberoende och vilka negativa konsekvenser detta medfört. Sammanställningen återges till ungdomen av samma person som genomfört intervjun. ADDIS-Ung är uppbyggd på APA:s (American Psychiatric Association) och WHO:s (World Health Organization) klassifikationssystem ICD-10 respektive DSM-IV. Båda systemen är erkända, välkända och mycket använda över hela världen. Inte förrän de senaste åren har forskningen inriktats mot symptomutveckling hos ungdomar. Patricia A. Harrison m fl i artikeln, DSM-IV Substance Use Disorder Criteria for Adolescents: A Critical Examination Based on a Statewide School Survey, 1998, skriver om användbarhet av DSM-IV-system för ungdomar. Totalt har Harrison forskningsmaterial om DSM-IV-kriterier och ungdomar inkluderat ungdomar. Hennes forskningsresultat har varit viktiga för utvecklingen av ADDIS-Ung. Provtagning för droganalys Att missbrukande ungdomar erbjuds lämna övervakade urinprov för droganalys är ett viktigt led i själva förändringsarbetet. Syftet är att hjälpa ungdomen att inte återfalla att ta droger men provet har även en viktig kontrollfunktion. Legitimerade sjuksköterskor ansvarar för provtagningen. Analysen görs med hjälp av urinprovsstickor, vid positivt svar sänds proverna till ett ackrediterat laboratorium för verifiering. Erfarenheten av provtagning bygger på Socialstyrelsens allmänna råd 1998:2 kring provtagning där man särskilt poängterar en säkerhetskedja från provtagningstillfället till det slutliga provsvaret en så kallad chain-ofcustody samt socialstyrelsens meddelandeblad utgivet i januari NIDA (National Institute on Drug Abuse) har gett ut Principles of drug addiction treatment. Den har översatts av SiS (Statens Institutions styrelse) till svenska. Där framkommer att det dels behövs provtagning för att uppgjorda behandlingsplaner för ungdomar ska kunna genomföras och dels kan det faktum att man lämnar prover för droganalyser göra att det är lättare att avstå från droger för den enskilde ungdomen. CRA - Community Reinforcement Approach CRA är en intensiv manualbaserad behandlingsmetod med tydlig struktur för ungdomar år med alkohol- och/eller narkotikaproblem. För att CRA ska bli verkningsfullt är det viktigt att ungdomen är beredd att testa en period av nykter- och drogfrihet. Föräldrar och nätverk involveras i behandlingen som ett positivt förstärkande stöd i nykter och drogfrihet. Programmet, som är individuellt sträcker sig över en halvårsperiod och omfattar ett förmöte, cirka sessioner, tre uppföljningssamtal och ett avslutningssamtal. Telefonkontakt och hemuppgifter mellan träffarna kan ingå. CRA baseras på kognitiv beteendeterapi med fokus på inlärningspsykologiska tekniker. De huvudsakliga strategierna i CRA är: nykterhetsprövning, funktionsanalys (vad har alkohol/narkotika för funktion i ungdomens liv), tillfredsskalan (olika livsområden skattas och en behandlingsplan skapas), social färdighetsträning (exempelvis tacka nej träning ), återfallsprevention (att ta lärdom av tidigare återfall). Uppföljningssamtal ( boosters ) erbjuds i slutet av behandlingen i syfte att repetera tidigare genomgångna färdigheter och lyfta fram ungdomens långsiktiga skäl till att bibehålla förändringen. CRA rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2007) för personer med alkohol- och drogproblem. Forskningen påvisar en minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att personen stannar

5 5 (12) längre i behandling. Effekten av metoden när det gäller alkoholberoende är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet. Återfallsprevention - Väckarklockan Är en manualbaserad återfallsprevention vid beroende. Tyngdpunkten ligger på att rätta till färdighetsbrister och förbättra en persons förmåga att hantera högrisksituationer, som vanligen föregår återfall. Programmet Väckarklockan består av åtta sessioner. Ytterligare sessioner kan läggas till vid behov. I Väckarklockan får klienten träna sig i att hantera sug efter och tankar på alkohol/narkotika. Vidare får klienten öva sig i problemlösning och att tacka nej till alkohol/narkotika. I slutet av programmet får klienten planera hur högrisksituationer kan hanteras för att förebygga återfall. Hur till synes irrelevanta beslut kan påverka återfallsprocessen gås också igenom. Valfria sessioner kan läggas till och dessa kan exempelvis handla om att hitta drogfria aktiviteter, ta emot kritik, hantera negativt tänkande och hantera ilska. Föräldrarna kan med fördel involveras i detta program. Behandlingen är avsedd för klienter som strävar efter total nykterhet/drogfrihet. Hälsosamtal Sjuksköterskorna erbjuder hälsosamtal. Modellen bygger på en utarbetad manual och har fokus på olika droger men även på motion, hälsa och matvanor. Enligt forskning (FoU Forskning och Utveckling, 2006) ser man en positiv utveckling om man jämför före och efter genomförda hälsosamtal när det gäller exempelvis överviktiga, gravida kvinnor med missbruk och ungdomar med missbruk. Det har visat sig att hälsosamtalen har största effekten om man använder motiverande intervju MI. Föräldrasamtal En stor och viktig del i det drogförebyggande arbetet handlar om att stödja föräldrar som är oroliga för att deras ungdomar missbrukar droger. I samtalskontakterna utgår vi från teorier om risk- och skyddsfaktorer. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt där familjens specifika behov och problematiken kring den unge styr valet av insats. Forskning har visat att föräldramedverkan är att föredra i förändringsarbetet med ungdomar. Se bland annat Familjebehandling på goda grunder - Kjell Hansson m fl. Gothia MI - Motiverande intervju Genom motiverande samtal får ungdomar där man vet eller där det finns farhågor att de missbrukar droger, möjlighet att börja reflektera och problematisera kring sin situation. Att skapa ett gott samarbetsklimat är viktigt och utifrån det kan vi fortsätta att arbeta med ungdomarnas ambivalens till droger och öka deras motivation till en förändring. MI har visat sig framgångsrikt vid förändringsarbete. Metoden bygger på en samtalsmetod som utvecklades under 1980-talet av forskarna B. Miller och S. Rollnick för att öka behandlingsmotivationen hos lågt motiverade patienter inom vården av alkoholberoende. Motiverande samtal är en evidensbaserad metod för att hjälpa människor till förändring. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Motiverande Samtal MI - Tom Barth & Christina Näsholm.

6 6 (12) BSF - Beteende, Samtal, Förändring BSF är en individuell samtalsserie som omfattar förmöte, fem samtal med särskilda teman samt avslutningsmöte. Samtalsserien är en manualbaserad tillämpning av Motiverande Intervju (MI) och har utvecklats av Åke Farbring, expert på vetenskapliga program- och metodfrågor inom kriminalvården. Utgångspunkten för samtalsserien är att människor påverkas mer av vad de själva säger än vad andra säger åt dem. Det egna utforskandet är därför centralt och i samtalen får ungdomen berätta om sin situation. Tycker ungdomen att något ska förändras och hur kan det i så fall se ut? Fokus för samtalsserien kan exempelvis vara alkohol, andra droger eller kriminalitet. I samtalsserien tas följande frågeställningar/teman upp: Hur ser ungdomens situation ut idag och vad betyder förändring? Vad upplever sig ungdomen vilja respektive kunna förändra? Känslor och värderingar, vad tycker ungdomen är viktigt i livet? Hur ser nätverket ut? Styrkor, tilltro och hopp, och att blicka framåt. RNB Ringa Narkotikabrott Ungdomscentrum har tillsammans med polisen och ungdomsåklagarna i Uppsala arbetat fram en möjlighet för ungdomar under 18 år som lagförts för ringa narkotikabrott, att istället för att få böter få åtalsunderlåtelse och då ha kontakt med Ungdomscentrum. Kontakten med Ungdomscentrum innehåller BSF samtal (se ovan) med fokus på droger samt lämnande av bevakade urinprover för droganalys under tre månader. Total drogfrihet krävs och vi förutsätter föräldramedverkan. HAP - Haschavvänjningsprogrammet HAP är ett strukturerat individuellt behandlingsprogram för ungdomar som vill sluta röka cannabis. Det sträcker sig över minst en tremånadersperiod och omfattar fyra faser som grundar sig på kunskap om hur cannabis påverkar människan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Samtalens innehåll bygger på forskning om cannabis skadeverkningar och hur de kognitiva funktionerna påverkas. I början av programmet är kontakten intensiv med samtal flera gånger per vecka, efter sex veckor glesas kontakten ut och uppföljning utformas efter individuella behov. Under hela programmet lämnar ungdomen bevakade urinprover för narkotikaanalys. Detta ger möjlighet att följa hur THC (Tetrahydrocannabinol) går ur kroppen. Eftersom THC är fettlösligt finns det kvar i kroppen en längre tid. Ungdomen behöver vara aktiv i programmet och som vanligt vill vi att föräldrar medverkar. Arbetet med HAP stödjer sig på flerårig bred beprövad erfarenhet av arbete med cannabismissbrukare samt på den forskning Thomas Lundqvist docent och leg psykolog vid rådgivningsbyrån i Lund gjort. Publicerade artiklar om cannabismissbrukares känsla av sammanhang samt psykosocial behandling vid cannabisberoende. Vägen ut ur haschmissbruket en behandlingsmodell för öppenvård Thomas Lundqvist och Dan Ericsson Studentlitteratur 1988 FFT - Funktionell Familjeterapi FFT vänder sig till familjer med tonåringar som löper risk att skada sin hälsa och utveckling genom ett utåt agerande beteende såsom misstänkt eller lagförd kriminalitet, påtaglig

7 7 (12) aggression/våldsbenägenhet, missbruk/beroendeproblematik, omfattande skolk eller att det föreligger risk för placering av den unge. Hela familjen deltar i behandlingen som är en manualbaserad samtalsserie indelad i engagemangs/motivationsfas, beteendeförändringsfas och generaliseringsfas. FFT arbetar för att öka den stödjande kommunikationen och stärka relationerna inom familjen. Målet är att stödja en förändring i ungdomens beteende. Metoden har praktiserats under 30 år och påvisat goda resultat i Sverige och i USA. FFT är en av de metoder som godkänds av det så kallade Blueprintprojektet som utvecklats vid universitetet i Colorado. Tanken med Blueprint är att de olika behandlingsprogrammen som blir godkända, ska kunna tillämpas och upprepas på olika ställen i världen med samma goda resultat. FFT cannabis Ungdomscentrum har under flera år arbetat med FFT (Funktionell Familjeterapi) och HAP (Haschavvänjningsprogrammet). FFT för familjen och HAP för ungdomar med cannabismissbruk. Då FFT och HAP var för sig inte gett det resultat vi förväntat oss för målgruppen ungdomar under 20 år med cannabismissbruk så har Ungdomscentrum integrerat de båda metoderna till en behandlingsmetod FFT cannabis. Syftet med den integrerade behandlingen FFT- cannabis är att ge bättre kliniska och långsiktiga resultat än reguljär behandling. Metoden innebär att ungdomen genomgår en cannabisbehandling hela tiden tillsammans med sin familj där behandlaren väver in FFTs process arbete i behandlingen. Metoden innebär att familjen och ungdomen arbetar tillsammans för målet, att ungdomen ska bli drogfri och familjen får kunskap och verktyg för ett mer långsiktigt stödarbete. Finns ett flergenerationsmissbruk inom familjen arbetar man även med detta. Ungdomen lämnar urinprover för narkotikaanalys under tiden programmet pågår. Medlingsverksamheten En medling innebär att gärningspersonen och den/de som utsatts för brottet möts under ledning av en opartisk medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Medling grundar sig på en rättsfilosofi som kallas reparativ rättvisa. Med medlingsmöte menas att de inblandade parterna får komma till tals med varandra samt att gärningspersonen får möjlighet att gottgöra brottsoffret. Medlingen ska syfta till att gärningspersonen får ökad insikt om brottets konsekvenser och ges möjlighet att ta ansvar för gärningen gentemot brottsoffret. Den brottsutsatte skall ges en möjlighet att bearbeta brottshändelsen och båda målsättningarna väger lika tungt. Medling bygger på att samtliga parter medverkar frivilligt. Brottet ska vara anmält till polisen och gärningspersonen ska ha erkänt gärningen eller delaktighet. Om gärningspersonen är under tolv år sker medling bara vid synnerliga skäl. I undantagsfall kan medling ske även då målsäganden är över 21 år, då målsäganden inte valt att polisanmäla, eller återtagit polisanmälan. En medling börjar alltid med förmöten med respektive part var för sig. Om den inledande kontakten är med gärningspersonen bör det vara helt klart att gärningspersonen vill delta i medling och att han eller hon har rätt attityd till medlingsförfarandet innan medlingsverksamheten tar kontakt med den brottsutsatte. Då målgruppen utgörs av unga lagöverträdare har vårdnadshavare rätt att närvara vid förberedande möte och vid medling om

8 8 (12) det ej bedöms som olämpligt. Medlingsmötet kan avslutas genom att gärningspersonen och den brottsutsatte ingår ett muntligt eller skriftligt avtal om framtida beteende, ekonomisk ersättning eller gottgörelse genom arbete. År 2002 infördes lagen om medling med anledning av brott (2002:445) och för att göra medling tillgänglig i hela landet infördes den 1 januari 2008 en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap.1 c SoL) som innebär att kommunerna åläggs att medling ska erbjudas i fall där gärningsmannen är under 21 år. I en svensk forskning, av Staffan Sehlin vid Umeå Universitet, 2009, påvisas att medling minskar risk för återfall i brott. ART - Aggression Replacement Training ART är en metod som utvecklats i USA för att hjälpa barn och ungdomar som uppvisar aggressiva och andra antisociala beteenden i hemmet, i skolan och på fritiden. Metoden bygger på kognitiva och beteendeterapeutiska teorier och i programmet arbetar man med tre delar, social färdighetsträning, känslokontrollträning och moralträning. I samtal och rollspel tränas tekniker och beteenden i syfte att lära sig känna igen och hantera sina känsloreaktioner samt att fungera bättre socialt. Ett program omfattar cirka 20 träffar. På Ungdomscentrum erbjuder vi ART enskilt. Deltagaren får hemläxor i social färdighetsträning och känslokontrollträning. Det är bra om föräldrar är medvetna om vad den unge övar på och därför eftersträvar vi även här en tät kontakt med föräldrar. Uppföljningar av modellen som gjorts i USA har visat en påtaglig minskning av återfall i kriminalitet hos de ungdomar som genomgått programmet (Goldstein 2003). Vi har utvecklat ett samarbete med ART med Konsultativt stöd, då vi numera tillhör samma affärsområde, Resurs och kunskap. Detta samarbete syftar bland annat till att utveckla vår metodutveckling inom ART. Psykologsamtal Samtalen kan bestå av: samtal; rådgivande, problemorienterande, stödjande samtal - Krisbearbetande samtal; samtal pga. tonårsproblematik, relationer, kriminalitet, alkohol och/eller droger - Jagstrukturerande psykoterapi; ett tillfälle per vecka upp till två år totalt cirka 60 samtal. Flertalet ungdomar som kommer till psykologsamtal har en bakgrund där psykisk ohälsa, missbruk och våld förekommer; detta oberoende av om de kommer genom egenanmälan eller via remiss. Många är dessutom traumatiserade på andra sätt; genom separationer, förluster och sexuella övergrepp. Uppväxtvillkoren kan medföra brister i identitetsutvecklingen, vilka påverkar ungdomars förmåga att säga nej, stå emot grupptryck, klara motgångar och besvikelser, fatta beslut och planera sin framtid. Dessa svårigheter kan också bidra till psykiska symtom som ångest, depression, självskadande - liksom utagerande beteende runt alkohol, droger, kriminalitet och sexualitet. Jagstrukturerande psykoterapi är en kognitivt inriktad terapimetod på psykodynamisk grund som erbjuder möjligheter till personlighetsutveckling och varaktig förändring för personer

9 9 (12) med brister i sin jagutveckling. Terapin består av tre faser; motivationsfas, arbetsfas samt avslutningsfas. Metoden, som bygger på den franske psykoanalytikern Jacques Lacans teorier om språkets betydelse, har utarbetats av psykiater, psykoterapeut och handledare Palle Villemoes. Den har praktiserats i Sverige under mer än 20 år inom skilda verksamhetsområden såsom psykiatri, habilitering, socialtjänst, primärvård, mödravård och kriminalvård. Dess effekter har dokumenterats i bl. a en doktorsavhandling samt i flera forsknings/utvärderingsprojekt. ( ILTP: Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik, Stödsamtal med unga brottsutsatta Att jobba med unga brottsutsatta är meningsfullt i brottsförebyggande syfte. Ungdomar som blivit utsatta för brott ges information och rådgivning i frågor om gången i en polisutredning och under en rättegång samt möjlighet till skadeståndersättning. Ungdomarna förbereds både praktiskt och mentalt inför en eventuell rättegång. Det är inte ovanligt att ungdomar som utsatts riktar sin ilska mot sig själv eller agerar ut hatoch hämndkänslor genom våld mot andra och själva blir gärningsmän. Brottsoffrets psykiska reaktioner avviker inte från andra krisartade och traumatiska upplevelser. I samtalen hjälper vi ungdomarna att bearbeta hämndkänslor och förebygger på så sätt utvecklingen av ett destruktivt/kriminellt beteende. Stödcentrum kan även erbjuda föräldrar ett till två samtal för att få hjälp med att hantera den uppkomna situationen och känslorna kring att deras tonåring utsatts för brott. I Socialtjänstlagens 5 kap 11 betonas att socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialstyrelsen har gjort en översyn i landet kring arbetet med unga brottsoffer och rekommenderar bland annat en metod från Stockholms Stads arbete med unga brottsoffer. Denna arbetsmetod har gett mycket positiva resultat och är idag en beprövad metod som används av alla befintliga Stödcentrumen för unga brottsoffer i Sverige så även inom Ungdomscentrum. Stödcentrum tar även emot ungdomar som bevittnat våld och annan kriminalitet. Ungdomarna erbjuds stödsamtal utifrån vad de bevittnat och stöd inför och under rättegången när de är kallade att vittna. Vi tar regelbundet emot praktikanter från socionomutbildningen. Genom det sprider vi vidare kunskaper om brottsoffersperspektiv, utvecklar våra arbetsfärdigheter, ser på oss själva med praktikantens granskande glasögon. Ungdomstjänst Från och med 1 januari, 2007 finns en samordnare för ungdomstjänst inom Ungdomscentrum. Målgrupp är ungdomar i Uppsala kommun mellan 15 och 21 år dömda till ungdomstjänst. Ungdomstjänst innebär att domstolen kan döma en ungdom mellan 15 och 21 år till att utföra oavlönat arbete. Arbetet kombineras med individuellt anpassade moment i syfte att ge möjlighet för ungdomen att reflektera över brottet och sin livssituation. Domen kan innehålla ungdomstjänst mellan 20 till 150 timmar som ska utföras under fritid, det vill säga på kvällar, helger och under lov.

10 10 (12) Syftet med att införa ungdomstjänst som en fristående påföljd är att den ska kunna användas för unga lagöverträdare som inte har särskilt behov av vård eller andra insatser enligt SOL eller LVU samt att begränsa användningen av böter och korta frihetsberövanden som påföljder. Innehållet i ungdomstjänst domen kan, utöver arbete, innehålla andra pedagogiska moment i vägledande eller reflekterande syfte för ungdomen. Planering och utveckling av dessa moment ingår i verksamhetens uppgift. Medling är ett sådant inslag, möte med ambulanspersonal ett annat. En viktig uppgift är att tillsammans med åklagarna och domarna skapa bra och fungerande rutiner kring ungdomstjänsten, till exempel kring samtycke, misskötsamhet och återrapportering. Initiering av ärenden till ungdomstjänst gäller uteslutande ungdomar som dömts i domstol, antingen som tilläggspåföljd till ungdomsvård eller som fristående påföljd. För att ungdomstjänst ska kunna utdömas ska den unge ha samtyckt till det och påföljden ska vara lämplig med hänsyn till den unges situation. Saknas samtycke från ungdomen måste domstolen välja annan påföljd. Samarbete inom affärsområdet Resurs o kunskap Personal inom Ungdomscentrum samarbetar med flera enheter inom affärsområdet Resurs o kunskap. Samarbetet handlar bland annat om att vara kontaktperson till de olika resursskolorna och att kunna erbjuda familjer med barn på resursskolan familjestöd eller individuellt stöd inom Råd o stöd. Personalens kompetens Åtta av socionomerna har utbildning i systemteori och en är handledarutbildad. Inom personalgruppen har 12 personal gått motiverande intervju MI. Sex socionomer är Medlingsutbildade. Fyra socionomer har en fem poängs universitetskurs i beroendelära. Tre socionomer har gått en vidareutbildning i familjerekonstruktion. Fyra socionomer är nätverksutbildade. Åtta personer har en grundutbildning i FFT funktionell familjeterapi och Ungdomscentrum har som en av de första verksamheterna i landet, fem certifierade FFT terapeuter i vår verksamhet. Fyra medarbetare har genomgått en två årig familjeterapiutbildning steg 1 och en utbildar sig just nu. Inom personalgruppen finns fyra socionomer och en sjuksköterska som har kompetens och behörighet att göra ADDIS - ung och vi har sex examinerade instruktörer i ART (Aggression Replacement Training). Två socionomer är utbildade i CRA (Community Reinforcement Approach). En socionom är utbildad i återfallsprevention-väckarklockan och tio personer är utbildade i HAP (Haschavvänjningsprogram). Leg psykologen/leg psykoterapeuten har olika vidareutbildningar bland annat i Jagstrukturerande psykoterapi och är certifierad terapeut i metoden. Två socionomer är utbildade presentatörer i ÖPP, Örebro Preventions Program och dessa två är vidareutbildade som instruktörer det vill säga har behörighet att utbilda personal i metoden. En socionom är pedagogiskt utbildad. BUP:s representant på Ungdomscentrum är grundutbildad i KBT, kognitiv beteende terapi samt DBT, dialektisk beteendeterapi. Arbetsgruppen har regelbunden extern handledning.

11 11 (12) Utveckling/uppföljning Hela enheten har tillgång till Journal Digital (JD) med bland annat självskattningsformulär, uppföljnings- och utvärderingsmaterial. I JD kommer målformuleringar att föras. Vissa verksamheter har kommit längre i användandet av JD och de får agera förebilder för de andra verksamheterna. Personal från dessa verksamheter genomför utbildningar inom JD för övrig personal inom Råd och stöd. I alla ärendet med biståndsbeslut skrivs genomförandeplaner som ungdomen och dess familj skriver under. Genomförande planen följs sedan upp av alla inblandade så att vi tillsammans gör det som vi kommit överens om. All personal har information om lex Sara. Det har tidigare gjorts en utvärdering av arbetet med ÖPP inom Uppsala Kommun. Utvärderingsuppdraget var att belysa om ÖPP haft några effekter angående föräldrars restriktiva hållning gentemot ungdomars alkoholkonsumtion och minskat tidig alkoholdebut hos ungdomarna. Utvärderingen är publicerad under hösten 2009 och helhetsomdömet var att projektet varit lyckat. Arbetet med ÖPP som numera heter EFFEKT ändrar till viss del karaktär och blir mer webbaserat. Vi fortsätter att implementera programmet i Uppsala kommuns grundskolor genom att utbilda skolpersonal regelbundet ett par gånger per år. Vid psykologverksamheten har ungdomarna sedan 2005 besvarat ett standardiserat självskattningsinstrument (Becks ungdomsskalor) som en del i bedömning inför behandling och som utvärdering av kontakten vid avslut. Mycket goda effekter av såväl Jag strukturerande psykoterapi som andra typer av samtal har kunnat påvisas. Samordnaren för ungdomstjänst har i samarbete med Uppsala tingsrätt gjort en återfallsstudie som avser de ungdomar (63 ungdomar) som dömdes till ungdomstjänst Undersökningen gjordes månader efter genomförda och avslutade ungdomstjänster. Den visade bland annat att 80 % av ungdomarna inte hade dömts för några nya brott. Ett par slutsatser från undersökningen var att verksamheten och rutinerna kring ungdomstjänst fungerar bra här i Uppsala och att rätt ungdomar döms till ungdomstjänst. De ungdomar som bedömdes ha ett särskilt vårdbehov dömdes inte till ungdomstjänst utan i stället till ungdomsvård. Inom FFT används Journal Digital sedan många år tillbaka, där familjemedlemmarna enskilt får svara på standardiserade självskattningsformulär vid starten av behandlingen samt efter avslutad kontakt. (CBCL, SCL -90, KASAM, Familjeklimat med flera.) Informationen kan användas i behandlingsplanering, utvärdering/forskning, verksamhetsuppföljning och metodutveckling. De resultat vi ser talar för att FFT i de flesta familjer ger en minskad symptombelastning både på individ - och familjenivå. Fem medarbetare på Ungdomscentrum är idag certifierade FFT-terapeuter. I april 2011 certifierades hela teamet genom att teamet kunde påvisa ett signifikant gott resultat för de familjer som genomgått FFT.

12 12 (12) I FFT cannabis används Journal Digital och självskattningsformulären på samma sätt som i FFT. Totalt har 30 familjer påbörjat FFT-cannabis och av dessa har för och efter mätning genomförts i 17 familjer. Det vi har sett hittills i dessa 17 familjer är att behandlingen minskar föräldrars, framförallt mammors, oro för sin ungdom och ungdomarnas mående blir bättre. Av dessa 30 ungdomar har 24 ungdomar lämnat urinprover för drogtest och vid avslut av behandlingen var 23 ungdomar drogfria. Eftersom FFT cannabis är en behandlingsmetod under utveckling så kommer en slutrapport att skrivas när vi genomfört behandling i cirka 20 familjer. Manualen för FFT-cannabis är nu färdigställd men ej i dagsläget tryckt. Ungdomscentrum genom de leg. sjuksköterskorna har sökt tillstånd från Socialstyrelsen för att få möjlighet att ta blodprov för analys av det narkotiska medlet spice. Denna verksamhet är efterfrågad och vi hoppas att kunna börja med det i början på Nya medarbetare inom Ungdomscentrum kommer att ges möjlighet att gå en två årig systemteoretisk grundutbildning och MI utbildning. Helena Nyberg, enhetschef Ungdomscentrum Eva Köpman, samordnande chef för Råd och stöd

Verksamhetsbeskrivning Ungdomscentrum Kontaktuppgifter

Verksamhetsbeskrivning Ungdomscentrum Kontaktuppgifter Verksamhetsbeskrivning Ungdomscentrum Kontaktuppgifter Besöksadress Kungsgatan 57 B, 3-4 tr Telefon 018-727 15 50 www.radostod.uppsala.se www.vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 8 Organisatorisk

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn

Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn VÅRD OCH BILDNING UTBILDNING & LÄRANDE RÅD & STÖD MENTORN December 2011 Verksamhetsbeskrivning 2012 Mentorskap för unga i Uppsala kommun, Mentorn Målgrupp/brukare Vi vänder oss till ungdomar i Uppsala

Läs mer

FFT-cannabis. FFT accommodation. Om bakgrunden till FFT cannabis. Nationell kongress. Knivsta 22 september 2017.

FFT-cannabis. FFT accommodation. Om bakgrunden till FFT cannabis. Nationell kongress. Knivsta 22 september 2017. FFT-cannabis Nationell kongress Knivsta 22 september 2017 Pirkko Uusitalo Gunilla Anderson www.stiftelsenfftsverige.se FFT accommodation I samarbete med FFTllc. USA, Jim Alexander och Mike Robbins, har

Läs mer

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar Spridningskonferens missbruk 2016 10 11 Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Ungdomar Med ungdomar avses i riktlinjerna personer i åldern 12 18 år.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Öppenvårdsbehandling och beroende Kontaktuppgifter Råd och behandlingsgruppen Besöksadress: Bredgränd 15 Telefon: 018-727 14 70 Träffpunkts Centrum och boendestöd Besöksadress: Portalgatan

Läs mer

Psykosociala metoder och stöd

Psykosociala metoder och stöd Psykosociala metoder och stöd Länskonferens Karlstad 2 december 2016 Ann-Sofie Johansson ann-sofie,johansson@karlstad.se 054 540 5165 Centrala begrepp i detta sammanhang Behandling - systematiska och grundade

Läs mer

Välkomna! - Allmän info om Plattform Malmö. - Genomgång av del olika verksamheterna på Plattform Malmö. - Paus med kaffe/te. - Avslutande reflektioner

Välkomna! - Allmän info om Plattform Malmö. - Genomgång av del olika verksamheterna på Plattform Malmö. - Paus med kaffe/te. - Avslutande reflektioner PLATTFORM MALMÖ Välkomna! - Allmän info om Plattform Malmö - Genomgång av del olika verksamheterna på Plattform Malmö - Paus med kaffe/te - Avslutande reflektioner Plattform Malmö En ingång till kommungemensamma

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM Vi är specialister inom DBT och vårt mål är att ge individen en inre emotionell balans och en meningsfull tillvaro. OM OSS På Kullabygdens DBT hem hjälper vi ungdomar i åldern

Läs mer

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg

Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Kmn= kommunerna, Pv= primärvården, Spv=Specialistvården Närvårdsområde Alingsås Alkohol Narkotika Långvarigt

Läs mer

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd LARS ÖHMAN Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd Utbildningsprogram Hösten 2017 Kontaktuppgifter: Lars Öhman Almgatan 6 814 41 Skutskär Tel: 076 138 20 89 @adress: ohman.lars@outlook.com INNEHÅLL 1

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Trappan i Uppsala kommun Kontaktuppgifter Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A Telefon: 018-727 15 80 Fax: 018-727 17 28 Verksamhetschef, telefon: Birgitta Wikner tel. 018-727 7603 E-post:

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset ORGANISATIONSNAMN

Läs mer

SIKTA Process missbruk cannabis

SIKTA Process missbruk cannabis SIKTA Process missbruk cannabis Kriminalvården: Frivårdsinspektör Fredrik Eliasson Lunds socialförvaltning: Socialsekreterare Tale Wide Svensson Statens institutionsstyrelse: Utredningssekreterare Maria

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Socialtjänsten i Hällefors kommun Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen Hällefors

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Baskurs 2015-10-23 Innehåll Ansvarsområde, Samarbete EBP Evidensbaserad praktik Ny benämning i DSM-5 Psykologisk och psykosocial behandling

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMSTJÄNST. ETT NYTT VÄGVAL Ett längre program för ungdomar med risk för kriminell livsstil

ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMSTJÄNST. ETT NYTT VÄGVAL Ett längre program för ungdomar med risk för kriminell livsstil ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMSTJÄNST ETT NYTT VÄGVAL Ett längre program för ungdomar med risk för kriminell livsstil PROGRAMBESKRIVNINGAR ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMAR SOM DÖMTS TILL UNGDOMSTJÄNST

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMSTJÄNST

ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMSTJÄNST ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMSTJÄNST Program i 3 nivåer för ungdomar som dömts till ungdomstjänst PROGRAMBESKRIVNINGAR ATT GÅ VIDARE ETT PROGRAM FÖR UNGDOMAR SOM DÖMTS TILL UNGDOMSTJÄNST När ungdomar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Utbildningsprogram 2018

Utbildningsprogram 2018 Från och med oktober 2017 byter vi namn från Lars Öhman Utbildning, Utredning, Behandling och Stöd till KUMTURA AB. Samma erbjudanden nu som då Utbildningsprogram 2018 Kontaktuppgifter: Lars Öhman Almgatan

Läs mer

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren Maria Ungdom Samordnade insatser för ungdomar med missbruk & Gisela Baumgren 1 Maria Ungdom Maria Ungdom startades 1966 Antal anställda: 85 personer Vårddygn: 2 038 (2013) Antal öppenvårdsbesök: 28 500

Läs mer

Socialpsykiatriska behandlingsteamet. Samverkan mellan kommuner och landstinget Uppsala län 50% + 50%

Socialpsykiatriska behandlingsteamet. Samverkan mellan kommuner och landstinget Uppsala län 50% + 50% Socialpsykiatriska behandlingsteamet Samverkan mellan kommuner och landstinget Uppsala län 50% + 50% Stegen finner stigen En principstyrd, pragmatisk behandlingsmodell för att möta ungdomar med självskadande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Datum 2014-01-07. Uppföljning av Ungdomsteamets drogförebyggande arbete med grundskolans elever

Datum 2014-01-07. Uppföljning av Ungdomsteamets drogförebyggande arbete med grundskolans elever Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Bengt Ehlin Märit Gunneriusson Karlström Datum 014-01-07 Diarienummer BUN-013-140.33 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning av Ungdomsteamets

Läs mer

FFT FÖR YNGRE BARN Grundutbildning i FFT. Certifierade terapeuter. Tilläggsutbildning VI SOM ARBETAR MED FFT YNGRE BARN

FFT FÖR YNGRE BARN Grundutbildning i FFT. Certifierade terapeuter. Tilläggsutbildning VI SOM ARBETAR MED FFT YNGRE BARN FÖR YNGRE BARN SVERIGE VI SOM ARBETAR MED YNGRE BARN Magdalena Uthberg Firouzeh Badiee VAD KRÄVS FÖR ATT ARBETA MED FÖR YNGRE BARN Grundutbildning i Certifierade terapeuter Tilläggsutbildning 1 HUR KOM

Läs mer

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationerna riktar sig till Socialtjänst, landsting och andra vårdgivare Thomas Lundqvist Innehåll Framtagandet av underlag

Läs mer

Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende VGR konferens - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Göteborg 24/11 2015 Nils

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra?

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet 1 Ungdomar på Maria Ungdom 100 80 60 40 20 0 Ingen förälder

Läs mer

Avtalsuppföljning råd och stöd/öppenvård, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning råd och stöd/öppenvård, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-08-14 Rev 2015-08-26 Diarienummer SCN-2015-0247 Socialnämnden Avtalsuppföljning råd och stöd/öppenvård, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationerna riktar sig till Socialtjänst, landsting och andra vårdgivare Innehåll Framtagandet av underlag för riktlinjerna

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholberoende

Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholberoende Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholberoende RFMA 2014-12-02 Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Rutiner vid polisanmälningar

Rutiner vid polisanmälningar Rutiner vid polisanmälningar av barn och elever vid Örebro kommuns skolor Så här hanterar vi polisanmälningar i skolan Dessa rutiner är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet

Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet Francesca Östberg francesca.ostberg@fou-sodertorn.se francesca.ostberg@socarb.su.se September 2015 Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Lars-Gunnar Eriksson. Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län

Lars-Gunnar Eriksson. Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län Lars-Gunnar Eriksson Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län Initiativ från politiken Effektivisera vårdinsatser för ungdomar och deras familjer utifrån mänsklig och ekonomisk hänsyn BUP och socialtjänsten

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Familjestödsgruppen

Verksamhetsbeskrivning Familjestödsgruppen VÅRD & BILDNING RESURS & KUNSKAP RÅD OCH STÖD FAMILJESTÖDSGRUPPEN December 2011 Rev. Juni 2012 Verksamhetsbeskrivning Familjestödsgruppen Målgrupp Verksamheten vänder sig till familjer med barn och ungdomar

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion SFBUBs riktlinjer för depression Psykosocial behandling remissversion multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression fasindelad ges under minst 4-8 veckor före annan specifik behandling

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd God samverkan kräver Samverkan FMB Behandling / Stöd Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Biträdande verksamhetschef Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se

Läs mer

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Förutsättningar, bedömningar och insatser Cecilia Andrée Löfholm Catrine Kaunitz Råd för framtiden Norrköping 26 okt 2012 1 Normbrytande beteende Beteende

Läs mer

Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor

Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor Antagen av barn och utbildningsnämnden 2008 03 17 22, reviderad av barn och utbildningsnämnden 2009 06 23 49 torsby.se 3 Målen Målen för Torsby

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Community Reinforcement Approach Eva Magoulias

Community Reinforcement Approach Eva Magoulias Community Reinforcement Approach Eva Magoulias Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, universitetsadjunkt Beroendecentrum Stockholm och Karolinska Institutet - Om bestraffning fungerade skulle det

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Forskning och evidens. Psykosociala behandlingsmetoder. 2 oktober 2013

Forskning och evidens. Psykosociala behandlingsmetoder. 2 oktober 2013 Forskning och evidens Psykosociala behandlingsmetoder 2 oktober 2013 Per Sandén Estimatum konsult Vad är evidensbaserade metoder? Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholmissbruk och beroende (Agneta

Läs mer

Arbetsbok. Barn och unga 10-20 år i risk att utveckla eller som har kriminellt beteende och/eller missbruk

Arbetsbok. Barn och unga 10-20 år i risk att utveckla eller som har kriminellt beteende och/eller missbruk Arbetsbok Barn och unga 10-20 år i risk att utveckla eller som har kriminellt beteende och/eller missbruk Reviderad maj 2015 1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Förebyggande arbete 3 3. Anmälan

Läs mer

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok

Reviderad 2006-05-09. Vårdkedjehandbok Reviderad 2006-05-09 Vårdkedjehandbok INNEHÅLL Vårdkedjearbetet steg för steg Informationsbroschyr. Samtycke till att delta i vårdkedjearbetet Process för behandlingsplanering Behandlingsplan, gemensam

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56)

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56) Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD Handläggare: Elsie Edlund Tfn: 08-508 25 604 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-23 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-03-15 DNR 106-30/2005 Till Socialtjänstnämnden Barnen

Läs mer

Missbrukspsykologi. S-E Alborn / C. Fahlke

Missbrukspsykologi. S-E Alborn / C. Fahlke Missbrukspsykologi S-E Alborn / C. Fahlke Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Kliniksamordnare Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se Mobil:

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

På Kullabygdens DBT hem

På Kullabygdens DBT hem OM OSS På Kullabygdens DBT hem hjälper vi ungdomar i åldern 16-20 år med instabil personlighetsproblematik och emotionell sårbarhet, oftast i kombination med ett missbruk. Vi arbetar med flera olika metoder

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning PerrongenBo Kontaktuppgifter Besöksadress Prästgatan 11 Telefon 018 7277271 eller 018 7277277 www.radostod.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 6 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-08 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Vikten av att ta fram

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03

Bostad först i Stockholms stad 2014-02-03 Bostad först i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Om Bostad först i Stockholms stad Del 1 2010-2013 3 årigt projekt. Avslutas 2013. Partnerskap mellan Stockholms stad Socialtjänst och Svenska Bostäder

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling

Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Söderbaum Monica Datum 2017-03-06 Diarienummer SCN-2016-0423 Socialnämnden Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta medborgare och medling

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård

Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret Ulla Lindberg 2017-11-02 Dnr ON 2017-348 Verksamhetsuppföljning, Beroendemottagningen och förstärkt öppenvård Faktauppgifter om verksamheten Utförare Leanlink,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2014. Konsekvensbeskrivning och förslag till åtgärder

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2014. Konsekvensbeskrivning och förslag till åtgärder Riktlinjeprocessen 2015-06-02 Karin Lundberg 1 (10) Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2014 Inledning Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Alkohollinjen pågående och planerad utveckling

Alkohollinjen pågående och planerad utveckling 1 Alkohollinjen pågående och planerad utveckling Presentation på CES frukostseminarium om alkohol 2015-04-15 Kerstin Damström Thakker, Driftsansvarig 1 2 Vad Alkohollinjen kan erbjuda: 1 Utbildade rådgivare

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

ADDIS Alkohol Drog Diagnos InStrument

ADDIS Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS Alkohol Drog Diagnos InStrument ADDIS och ADDIS-Ung är ett strukturerat intervjuformulär, baserad på ICD-10 och DSM-IV som används för att kartlägga alkohol- och drog problematik och som resulterar

Läs mer