Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5. Den ryska fastighetsmarknaden. stora möjligheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5. Den ryska fastighetsmarknaden. stora möjligheter."

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD DECEMBER 2007 Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5 Den ryska fastighetsmarknaden erbjuder stora möjligheter. Tomas Johansson sid. 6 Grannars osämja om brandmur en fråga för god man? sid. 3

2 Nyhetsbrev december 2007 Julen är så mycket Julen är givmildhetens tid, men är ni hyresvärdar givmilda nog att acceptera att en hyresgäst säger upp sitt långa hyresavtal i förtid? Den rätten kan hyresgästen få om ni missar att lämna ett motiverat svar inom tre veckor efter förfrågan om överlåtelse av hyresavtalet (även koncerninterna överlåtelser omfattas). Det diskuteras en lagändring, men tills vidare gäller att säkerställa rutiner över långa helgledigheter för att bevaka denna typ av förfrågningar. Jul och nyår kan skapa oreda i bevakningsrutiner. Julen är avtalens förlovade tid, men vi ser en tendens med finansieringsvillkor i allt fler fastighetsaffärer. Vad säger det om marknaden? Julen är väntans tider, men är du förberedd på lagändringarna från årsskiftet? Fastighetsägarna får ett nytt skattesystem med kommunala avgifter, slopad möjlighet att skjuta upp momsen i byggprojekt, samt förändringar i PBL. Läs mer i detta nummer av Fasta Affärer! ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz REDAKTION Jur.kand. Girion Blomdahl, Jur.kand. Lars Gahnström, Jur.kand. Anna Henriksson, Jur.kand. Anders Ingvarsson, FOTO Hanna Hjertqvist Roger Tillberg Mats Högberg Getty Images KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm , Advokat Jesper Prytz, Göteborg , Advokat Johan Granehult, Malmö , Nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. Julen är grannsämjans tid, men är utvecklingsplanerna för grannfastigheten OK med hänsyn till dina egna planer? Synpunkter på nya detaljplaner skall anmälas skriftligen under utställningsperioden. Advokat Jesper Prytz, partner Nordiska fastighetsinvesteringar i Tyskland boomen håller i sig I år förväntar sig den tyska fastighetsbranschen investeringar i bostäder, kontor, affärslokaler och hotell på över 60 miljarder euro (att jämföra med 46 miljarder euro för 2006). I Tyskland som helhet står utländska investerare för tre fjärdedelar av dessa investeringar, i Berlin för så mycket som 90 procent. Bortsett från amerikanska och brittiska investerare, tillhör de nordiska investerarna de som investerar mest i Tyskland. I år förväntas de nordiska investerarna fördubbla sin andel från två miljarder euro till mellan tre och fyra miljarder euro. En av anledningarna till att fastighetsboomen håller i sig i Tyskland är att prisnivån på fastigheter, i förhållande till andra europeiska länder, är förhållandevis låg. I och med Tysklands ekonomiska återhämtning finns goda möjligheter till framtida värdetillväxt. Vidare är det få människor i Tyskland som själva äger sitt boende (i Berlin endast 14 procent, vilket kan jämföras med Danmark där siffran är 50 procent). Andelen förväntas stiga kraftigt de närmaste åren, genom omvandlingar från hyresrätter till ägarlägenheter, med stora värdestegringar som följd. (Notera att ägarlägenheter är något annat än den svenska bostadsrätten). Numera finns dessutom möjlighet att komma åt det tyska fastighetsregistret online, vilket innebär att fastighetstransaktioner underlättas. THOMAS KAISER-STOCKMANN E-post: I år förväntas de nordiska aktörerna investera i fastigheter för mellan tre och fyra miljarder Euro i Tyskland.

3 Grannars osämja om brandmur en fråga för god man? Fastighetsägare har i normalfallet intresse av att hålla sina fastigheter i gott skick. Dessutom ställs i lagstiftningen krav på att fastighetsägare skall underhålla sina fastigheter. Men vad gäller om en granne vill förhindra en planerad underhållsåtgärd på angränsande fastighet? Det är vanligt förekommande att särskilt äldre bebyggelse är föremål för sättningar, som beror på dåliga grundförhållanden. Sättningar som pågår under lång tid ger upphov till olika slag av skador i en byggnad. Det kan röra sig om fasadsprickor, lutande golv, inre spänningar i grundläggningen och bärande väggar. För att förhindra ytterligare sättningar och skador behöver fastighetsägaren ofta utföra grundförstärkning. I stadsbebyggelse är det vanligt att byggnader är sammanbyggda med en avskiljande brandvägg. Fastighetsägaren vill i sådana fall grundförstärka både byggnaden och brandmuren. Två byggnader som är sammanbyggda kan vara föremål för olika allvarliga sättningar. Dessutom är det kostsamt att genomföra grundförstärkning. Det är därför inte ovanligt att den ena fastighetsägaren vill grundförstärka sin byggnad medan den andra fastighetsägaren motsätter sig det. Det finns flera exempel på att sådana tvister har lösts genom att tingsrätten efter ansökan från fastighetsägare har förordnat god man att förvalta den gemensamma brandmuren. En förutsättning för sådant förordnande är dock att brandmuren anses samägd av fastighetsägarna. Men i ett färskt avgörande har hovrätten funnit att brandmur inte kan ägas gemensamt av två fastighetsägare. Om brandmuren inte ägs gemensamt uppstår frågan hur den fastighetsägare, som inte äger brandmuren, skall agera om brandmurens ägare motsätter sig att brandmuren grundförstärks. Om fastighetsägaren underlåter att genomföra den behövliga grundförstärkningen riskerar han ytterligare skador på sin fastighet. Fastighetsägaren riskerar även att inte uppfylla de underhållskrav som uppställs i lag. Om fastighetsägaren däremot väljer att genomföra grundförstärkningen utan att samtidigt grundförstärka brandmuren finns risk att grundförstärkningen inte blir ändamålsenlig. I sådant fall av grannosämja har gode mansinstitutet visat sig vara verksamt. Men som ovan sagts har hovrätten underkänt detta förfarande. Hovrättens avgörande är överklagat. TORBJÖRN MOLANDER E-post: ROBERT DELI E-post: Om en granne vill förhindra grundförstärkning av gemensam brandmur hamnar fastighetsägaren i en svår situation.

4 Nyhetsbrev december 2007 Hur långt sträcker sig en fastighetsägares ansvar för olyckor? Som fastighetsägare har du ett långtgående ansvar i alla möjliga situationer. Ansvaret för att förebygga olyckor kan tyckas så omfattande att man kan fråga sig om en fastighetsägare ansvarar för den allmänna folkhälsan. För den fastighetsägare som vill säkerställa att alla de skyldigheter en fastighetsägare har enligt lagar och förordningar efterlevs, bör rutiner för detta skapas. Det är särskilt aktuellt under vinterhalvåret. Som fastighetsägare är du skyldig att uppfylla en lång rad ansvarsstadganden för att förebygga olyckor. Som fastighetsägare har du både ett offentligträttsligt och ett civilrättsligt ansvar. Om du åsidosätter ditt offentligrättsliga ansvar kan du drabbas av administrativa sanktioner eller straffrättsligt ansvar. Ett bolag kan inte dömas för ett brott, utan skulle det vara aktuellt är det istället fysiska personer i företagsledningen som drabbas. Om du som fastighetsägare istället åsidosätter ditt civilrättsliga ansvar kan du drabbas av skadeståndsrättsliga sanktioner. Några av de ansvarsstadganden som du som fastighetsägare är skyldig att uppfylla för att förebygga olyckor är bland annat att utan oskäligt dröjsmål avhjälpa brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på person eller egendom på offentlig plats. Det är alltså fråga om att förebygga skador på grund av att material kan rasa ned. Andra skyldigheter du som fastighetsägare har är att se till så att byggnader uppfyller ställda krav på bärförmåga, brandsäkerhet, ventilation och skydd mot buller, se till så att det finns framkomlig väg för utryckningsfordon till bebyggelse på fastigheten, se till så att hissar och andra motordrivna anordningar sköts och underhålls, kontrollera att brunnar, bassänger och liknande anläggningar har tillräckliga säkerhetsanordningar, samt att underhålla lekplatser så att risken för olycksfall begränsas. Visst ansvar kan överlåtas på andra, till exempel på arrendator eller förvaltare, medan annat ansvar kvarstannar på fastighetsägaren. Du kan till exempel i regel

5 inte överlåta ansvar till en enskild hyresgäst. Vill du överlåta ansvar till annan är det viktigt att du kontrollerar så att delegationen har skett korrekt. Om ansvaret inte är överlåtet på ett juridiskt korrekt sätt riskerar du att anses som ansvarig, trots att du inte har kontroll över vilka förebyggande åtgärder som vidtas. Beträffande en fastighetsägares ansvar för att förebygga olycksfall har du till exempel ansvar för vad som kan hända på gångstigarna på din fastighet. Enligt ett nyligen meddelat avgörande skall faktorer som risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheter att förutse risken för skada samt de kostnader som är förenliga med att förebygga skadan avgöra vilka skadeförebyggande åtgärder en fastighetsägare är skyldig att vidta för att säkerställa att en gående på gångstig inte skadas. Är risken för allvarlig skada stor är skyldigheten att vidta skyddsåtgärder också omfattande. Det innebär att en fastighetsägare bör inventera risken för fallolyckor och liknande och på lämpligt sätt vidta skadeförebyggande åtgärder eller varna för riskerna. Det kan handla om allt från att sätta upp skyddsräcken till att sätta upp varningsskyltar. Med gångstigar menas även stigar som används av fotgängare för genvägar, även om andra anlagda gångvägar finns att tillgå. Skyldigheten att förebygga olycksfall och skador är omfattande även inne i fastigheten. Trots att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att till exempel spisar skall förses med tippskydd är det inte otänkbart att en fastighetsägare skulle anses skadeståndsskyldig om olyckan är framme och tippskydd saknades. Sammanfattningsvis har en fastighetsägare ett mycket långtgående ansvar för att förebygga olycksfall. Vid risk för olycka har fastighetsägaren dessutom en skyldighet att agera skyndsamt. Det är därför viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning inom bolaget och från tid till annan se över de risker som finns. Är du som fastighetsägare redo för vintern? En fastighetsägare har ett långtgående ansvar för att förhindra olycksfall. Detta ansvar är extra påtagligt under vintern, med ökad risk för halkolyckor på grund av snö och is. Det är därför av stor vikt att du som fastighetsägare i god tid sätter dig in i de skyldigheter du faktiskt har. soner eller egendom skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak och liknande anordningar. Till dess brister har blivit avhjälpta är fastighetsägaren dessutom skyldig att varna allmänheten. Vilka skyndsamhetskrav som gäller får avgöras från fall till fall, men en fastighetsägare har en mycket långtgående handlingsplikt. Det är till exempel inte tillräckligt att utföra halkbekämpande åtgärder en gång/vecka under vintertid, utan du som fastighetsägare är skyldig att löpande kontrollera och utföra nödvändiga åtgärder. Det är osäkert om det juridiska ansvaret för halkbekämpning av gator och gångvägar kan överlåtas till annan. Ansvaret för borttagande av snö och is från tak kan istället åvila den ANNA HENRIKSSON E-post: Som fastighetsägare ansvarar du för halkbekämpande åtgärder på din egen fastighet. Men du kan dessutom ansvara för snöröjning på allmänna platser som har upplåtits för trafik, under förutsättning att området ifråga utgör kvartersmark och att en underlåtenhet att vidta åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunen kan även ålägga en fastighetsägare att ansvara för snöröjning på gångbanor utanför fastigheten. En fastighet skall vidare hållas i sådant skick att den inte kan orsaka personeller sakskador på offentlig plats. Snö och is som kan rasa ned och skada per- som är i fastighetsägarens ställe, till exempel en arrendator eller en fastighetsförvaltare. Om du som fastighetsägare inte uppfyller dina åtaganden kan du föreläggas, eventuellt vid vite, att vidta lämpliga åtgärder. En fastighetsägare kan vidare bli skadeståndsskyldig för person- eller sakskador samt dömas till böter eller annat straffrättsligt ansvar. ANNA HENRIKSSON E-post:

6 Nyhetsbrev december 2007» Advokat Tomas Johansson har arbetat länge med fastighetsrätt och har erfarenhet av de flesta fastighetsrättsliga spörsmål. Tomas är nu delaktig i att bygga upp Mannheimer Swartlings kontor i Moskva och är ansvarig för fastighetsgruppen i Ryssland. Vi har bett Tomas presentera sig själv och ge oss en inblick i sin verksamhet i det stora landet i öster. Berätta lite mer om din bakgrund. Jag är född i Linköping men flyttade tidigt till Stockholm. Som femtonåring var jag utbytesstudent i USA och stannade kvar och läste ekonomi på college. Efter att ha gjort militärtjänstgöring i Kiruna började jag arbeta med marknadsföring på ett större företag. Jag hade där särskilt ansvar för omvärldsbevakning och konkurrentanalys. Efter två år där bestämde jag mig att börja läsa juridik. Att tidigt få inblick i affärsmässiga överväganden har bidragit till att göra mig till en bättre affärsjurist. Att fastighetsrätt sedan blev min specialitet var naturligt, dels arbetar min far med det, dels är det ett ämne som är brett och som intresserar mig mycket. Tomas Johansson Head of Real Estate Moscow Märks samma tendenser i fastighetsbranschen i Sverige och Ryssland? På den ryska fastighetsmarknaden pågår en internationalisering mycket lik den som Sverige har genomgått sedan millennieskiftet. Många av de frågeställningar som uppstår i Ryssland idag har vi tidigare erfarenhet av från Sverige. Drivkraften för en affär är något annorlunda här då avkastningskraven är betydligt högre. Ryssland är också en mycket ung fastighetsmarknad. Den ryska landkoden, motsvarigheten till vår jordabalk, infördes först 2001 och man kan fortfarande finna frågor och problem där praxis ännu inte etablerats, detta gäller särskilt hur transaktioner genomförs. Som ett exempel kan nämnas att vi företrädde säljaren i den första sale and leaseback transaktionen någonsin i Ryssland. Det är stimulerande men samtidigt svårt att inte kunna falla tillbaka på rättsfall eller sedvana. Upplysningsplikt vid försäljning av fastighet? En säljare har i princip ansetts sakna upplysningsplikt vid försäljning av fastighet och har därför kunnat hålla inne med negativ information. HD meddelade i en uppmärksammad dom i våras att även om köparen borde ha upptäckt ett fel så kan förhållandena vara sådana att säljaren ändå ansvarar för felet, till exempel om säljaren utnyttjat köparens okunskap (svikligt förtigande). Den upplys- ningsplikt som därigenom skapades har gett upphov till en akademisk strid kring frågan om en generell upplysningsplikt har införts för säljaren vid fastighetsförsäljning. Ett av justitieråden har nyligen valt att göra något mycket ovanligt nämligen att kommentera domen i efterhand. Han förklarade då att en säljare i viss utsträckning skall anses skyldig att upplysa köparen om förhållanden han känner till och som köparen förbisett (dock saknas generell upplysningsplikt). Det finns därför anledning att som säljare inför försäljning fundera över om det finns negativa förhållanden som köparen bör uppmärksammas på.

7 Några råd till den som funderar på att investera i fastigheter eller driva fastighetsutvecklingsprojekt i Ryssland? Det är viktigt att noga undersöka marknaden innan man som köpare börjar bjuda på objekt. Att hålla uppe transaktionstempot är just nu extremt viktigt för att kunna vinna en budgivning i Ryssland. Är man till exempel osäker på hur omfattande säkerheter man som köpare kommer att behöva kan allt arbete vara i onödan eftersom fastigheten då kommer att säljas till någon annan. Köpare bör vara medvetna om att riskerna här i Ryssland är högre, men att det finns möjlighet till avsevärt högre avkastning än i Norden, detta gäller särskilt i fastighetsutvecklingsprojekt. Viktigt är dock att man som köpare ser till att finnas på plats lokalt. Det är svårt, om inte omöjligt, att driva projekt eller äga fastigheter från ett annat land, till exempel från Sverige. Hur stort är Mannheimer Swartlings Moskvakontor och vad kan ni bistå med? Vi är just nu fyra svenska och 13 ryska jurister. Vi behöver bli större, men vill inte heller växa för snabbt. Vi söker hela tiden nya medarbetare som delar våra värderingar och har rätt kompetens och det tar tid. Jag tror att vi inom kort kommer vara ca 25 jurister i Moskva, att tillägga är att vårt kontor i St Petersburg har en liknande utveckling. Eftersom Mannheimer Swartling har erfarenhet av den ryska marknaden sedan 1990 tror jag att vi kan vara till stor hjälp, särskilt om vi får komma in i ett tidigt skede av en transaktion. Det är en annan affärskultur här, men nordbor, som förstått kulturen, brukar klara sig bra på den ryska marknaden. Det är viktigt att lägga upp en strategi och att veta hur långtgående due diligence som behövs i transaktionens olika skeden. Att hålla uppe transaktionstempot är A och O i Ryssland. Skiljer sig sättet du bistår en klient på? Det är inte ovanligt att vi tar den första kontakten och att vi även är delaktiga i upphandlingen av andra konsulttjänster. Jag tror också att vi kommer in tidigare i affärsbesluten här, vilket enligt min åsikt är nödvändigt för att allt skall sluta lyckligt. Hur är det att leva och bo i Moskva? Jag har en italiensk bekant som brukar säga att Moskva är en fantastisk stad att göra affärer i men en utmaning att bo i och det ligger mycket i det. Staden har cirka 16 miljoner invånare och det är bland annat en fruktansvärd trafiksituation i staden. Det är också en av världens dyraste städer att bo och leva i. Samtidigt är staden oerhört dynamisk med till exempel ett enormt restaurangutbud. De flesta utlänningar, så kallade expats, jag känner verkar ha en hat-kärlek till Moskva. TOMAS JOHANSSON Utbildning University of Massachusetts at Amherst, B.BA., Stockholms universitet, Jur kand, Erfarenhet Mannheimer Swartling, Stockholm, Mannheimer Swartling, biträdande jurist, Davis Polk & Wardwell, New York, USA, 2005 (utlånad på secondment) Mannheimer Swartling, Moskva, Kompetensområden Överlåtelse av fastighet och fastighetsbolag Entreprenader och projekt Hyresrätt Fastighetsfinansiering Hotellfrågor LARS GAHNSTRÖM E-post: Josef K köper en hyresfastighet Hyresförvärvslagen som skall hindra tvivelaktiga fastighetsköpare innehåller många märkliga fallgropar. En av dessa gäller vissa indirekta förvärv (fastigheten säljs först till ett bolag som sedan säljs vidare). Om en bostadsrättsförening köper sin fastighet av hyresvärden genom ett indirekt förvärv så kan förvärvstillstånd vägras genom en strikt tolkning av hyresförvärvslagen. Detta samtidigt som föreningars direkta förvärv är undantagna från prövning ingen har anledning att ifrågasätta föreningen som fastighetsägare. I praktiken innebär denna tillämpning av lagen att bostadsrättsföreningar anses olämpliga att äga sina fastigheter, något som är i strid med lagens syfte. En annan orimlighet är att denna lagtillämpning bara förekommer i en del av riket. Senast tillstånd vägrades på grund av indirekt förvärv var det lagfarna hyresrådet dock skiljaktigt och hade insett det orimliga i ovanstående tillämpning. Nu skall lagen ses över och vi har en from förhoppning att denna tillämpning och övriga märkligheter i lagen försvinner efter översynen; om inte annat ur ett legitimitetsperspektiv lagens egentliga syfte är att förhindra olämpliga fastighetsägare inget annat. GIRION BLOMDAHL E-post:

8 Nytt från årsskiftet* Debitering av moms efter slutbesiktning Möjligheten att debitera moms i slutfaktura efter slutbesiktning i entreprenader tas bort. Istället kommer entreprenaden belastas med moms under byggtiden. Det kan därför finnas anledning för fastighetsägare att ansöka om frivillig skattskyldighet i uppförandeskede för att kunna hantera avdragsrätten på ett bra sätt. Slopad fastighetsskatt Fastighetsskatten slopas och ersätts med en kommunal avgift för småhus på kr/år (dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet) och för flerbostadshus på kr per bostadslägenhet och år (dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet). Kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs från 20 till 22 % av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom uppskov behålls, men nya uppskovsbelopp begränsas till högst 1,6 miljoner kr. Begränsningsregeln, som normalt begränsar fastighetsskatten till 4 % av hushållsinkomsten slopas. Plan- och bygglagen förenklas PBL ändras bl.a. i följande avseenden; vid planläggning skall hänsyn tas till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, vid prövning av lokalisering skall hänsyn tas till risker för översvämning och erosion, reglerna om ändring av översiktsplan förtydligas, bygglov får meddelas för viss markanvändning med förbehåll att en förekommande markförorening avhjälps, bygglovspliktens omfattning för friggebodar minskas, förutsättningarna för tidsbegränsade bygglov förtydligas, sanktionsavgifterna höjs samt möjlighet införs för miljöorganisationer att överklaga vissa beslut om detaljplaner. *Med reservation för ändringar beslutade efter den 23/11. Tips inför årsskiftet Stämpelskatt baserad på 2006 års taxeringsvärde Beräkning av stämpelskatt baseras på det högsta av köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Införsäljningar av fastigheter baserade på 2006 års taxeringsvärden måste därför göras klara före årsskiftet för att lagfart skall beviljas på en inskrivningsdag som inträffar i år, Om lagfartsansökan inte är komplett före årsskiftet och beslutet om lagfart fattas först i början av nästa år kommer stämpelskatten istället att beräknas på 2007 års taxeringsvärde. Den senaste tidens värdeökningar på fastigheter medför att höjningen av taxeringsvärdena i många fall är betydande. Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalifi cerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter cirka en miljard kronor och har cirka 580 anställda. För beställning av Fasta Affärer vänligen kontakta STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG NEW YORK FRANKFURT BERLIN S:T PETERSBURG MOSKVA BRYSSEL SHANGHAI HONGKONG

Oro på fastighetsmarknaden

Oro på fastighetsmarknaden ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD OKTOBER 2007 Oro på fastighetsmarknaden Undvik ogiltiga förvärv av fastighetsbolag sid. 3 Torbjörn Molander ger sin

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm 08-505 764 15, kwe@msa.se

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2007. Göteborgsadvokat till Kina. Jan Holmberg, advokat:

Nyhetsbrev # 3, 2007. Göteborgsadvokat till Kina. Jan Holmberg, advokat: REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström, lag@msa.se Advokat Magnus Josefsson, jos@msa.se Jur. kand. Anders Ingvarson, ain@msa.se Jur. kand. Eleonora Johansson, elj@msa.se ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz

Läs mer

Från ax till limpa. Vem får rabatten på byggmaterialet? sid. 5. Samverkan vid exploatering - en rättvis fördelning av framgång sid.

Från ax till limpa. Vem får rabatten på byggmaterialet? sid. 5. Samverkan vid exploatering - en rättvis fördelning av framgång sid. ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD MARS 2008 Från ax till limpa Jan Kansmark om kärnfrågan i infrastrukturprojekt sid. 6 Samverkan vid exploatering - en

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist Ansvarsutredningar Sara Lundquist 10 kapitlet miljöbalken Tillämpligt om föroreningsskada finns Huvudregeln är att den som förorenat också ska avhjälpa. (10:2 MB) Vad är avhjälpande? Utredning, efterbehandling

Läs mer

Prövningens omfattning fortsatta utmaningar

Prövningens omfattning fortsatta utmaningar Prövningens omfattning fortsatta utmaningar 27 januari 2014 PIA PEHRSON Advokat/Partner 1 Kort om FOYEN Bildades 1987 Highly recommended law firm i Legal 500 Advokatfirma med verksamhet i Sverige och Norge

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

DOM 2012-11-26 Stockholm

DOM 2012-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2012-11-26 Stockholm Mål nr P 6967-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-04 i mål nr P 1678-12, se bilaga A KLAGANDE Dovre

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare stockholm st:petersburg norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm sweden house malaya konyushennaya 1/3 a 191 186 st:petersburg, ryssland göteborg shanghai östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid.

Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid. ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad juni 2008 Fasta affärer Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4 Obestånd i pågående

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1 1. Bakgrund Avgörandet handlar om en kommersiell fastighetsförmedling där mäklarens första förmedlingsuppdrag som företagsmäklare,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar PM 2014-02-20 Per Lilliehorn Fastighetsägarens ansvar En bostadsrättsförening är i lagens mening också en fastighetsägare. En fastighetsägare har många olika roller. Förutom rollen att äga och förvalta

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Missa inte Fastighetsdagen!

Missa inte Fastighetsdagen! Missa inte Fastighetsdagen! Stockholm 8 november 2012 Malmö 17 januari 2013 Göteborg 17 april 2013 Utbildningar och böcker för dig som arbetar i eller med Fastighetsbranschen Skatt Moms Redovisning Revision

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

KOMMUNENS OCH STATENS ANSVAR... 3 VINTERVÄGHÅLLNING... 3 ENSKILD VÄG... 4 GÅNGBANERENHÅLLNING... 4 PÅFÖLJDER OCH SKADESTÅND... 5

KOMMUNENS OCH STATENS ANSVAR... 3 VINTERVÄGHÅLLNING... 3 ENSKILD VÄG... 4 GÅNGBANERENHÅLLNING... 4 PÅFÖLJDER OCH SKADESTÅND... 5 Snöröjning Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13 Aktbilaga 11 Ärende nr Rotel 4 Anges vid kontakt med nämnden Sid 1 (5) Nämnden Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande) Jan-Erik Johansson och Jörgen Alenius Protokollförare Nina Olsson Plats för sammanträde

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2012 Ö 4595-11 KLAGANDE BJ MOTPART HL SAKEN Lägsta pris enligt 9 lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevlig, friliggande

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Fasta affärer februari 2012

Fasta affärer februari 2012 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer februari 2012 fastighetsobligationer - en möjlighet? sidan 5 nya pbl - förbättringar? sidan 6 stämpelskatt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Exploateringsfastigheter. Vad är det? Rose-Marie Winsenius, Göteborg Karina Liljeroos, Västerås

Exploateringsfastigheter. Vad är det? Rose-Marie Winsenius, Göteborg Karina Liljeroos, Västerås Exploateringsfastigheter Vad är det? Rose-Marie Winsenius, Göteborg Karina Liljeroos, Västerås GÖTEBORG Östra Kvillebäcken Exploateringsförrättning 1480K-2010F145 Förrättningslantmätare Therese Frick Rose-Marie

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor

VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor Våra SPECIALOMRÅDEN Mannheimer Swartlings jurister är sedan länge specialiserade inom olika rättsområden och branscher. Som klient har du alltid tillgång till vår samlade

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 januari 2014 T 240-12 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Salongen 16 i Malmö, 769607-3340 Salongsgatan 20 211 16 Malmö Ombud: SE och TM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer