Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5. Den ryska fastighetsmarknaden. stora möjligheter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5. Den ryska fastighetsmarknaden. stora möjligheter."

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD DECEMBER 2007 Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5 Den ryska fastighetsmarknaden erbjuder stora möjligheter. Tomas Johansson sid. 6 Grannars osämja om brandmur en fråga för god man? sid. 3

2 Nyhetsbrev december 2007 Julen är så mycket Julen är givmildhetens tid, men är ni hyresvärdar givmilda nog att acceptera att en hyresgäst säger upp sitt långa hyresavtal i förtid? Den rätten kan hyresgästen få om ni missar att lämna ett motiverat svar inom tre veckor efter förfrågan om överlåtelse av hyresavtalet (även koncerninterna överlåtelser omfattas). Det diskuteras en lagändring, men tills vidare gäller att säkerställa rutiner över långa helgledigheter för att bevaka denna typ av förfrågningar. Jul och nyår kan skapa oreda i bevakningsrutiner. Julen är avtalens förlovade tid, men vi ser en tendens med finansieringsvillkor i allt fler fastighetsaffärer. Vad säger det om marknaden? Julen är väntans tider, men är du förberedd på lagändringarna från årsskiftet? Fastighetsägarna får ett nytt skattesystem med kommunala avgifter, slopad möjlighet att skjuta upp momsen i byggprojekt, samt förändringar i PBL. Läs mer i detta nummer av Fasta Affärer! ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz REDAKTION Jur.kand. Girion Blomdahl, Jur.kand. Lars Gahnström, Jur.kand. Anna Henriksson, Jur.kand. Anders Ingvarsson, FOTO Hanna Hjertqvist Roger Tillberg Mats Högberg Getty Images KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm , Advokat Jesper Prytz, Göteborg , Advokat Johan Granehult, Malmö , Nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. Julen är grannsämjans tid, men är utvecklingsplanerna för grannfastigheten OK med hänsyn till dina egna planer? Synpunkter på nya detaljplaner skall anmälas skriftligen under utställningsperioden. Advokat Jesper Prytz, partner Nordiska fastighetsinvesteringar i Tyskland boomen håller i sig I år förväntar sig den tyska fastighetsbranschen investeringar i bostäder, kontor, affärslokaler och hotell på över 60 miljarder euro (att jämföra med 46 miljarder euro för 2006). I Tyskland som helhet står utländska investerare för tre fjärdedelar av dessa investeringar, i Berlin för så mycket som 90 procent. Bortsett från amerikanska och brittiska investerare, tillhör de nordiska investerarna de som investerar mest i Tyskland. I år förväntas de nordiska investerarna fördubbla sin andel från två miljarder euro till mellan tre och fyra miljarder euro. En av anledningarna till att fastighetsboomen håller i sig i Tyskland är att prisnivån på fastigheter, i förhållande till andra europeiska länder, är förhållandevis låg. I och med Tysklands ekonomiska återhämtning finns goda möjligheter till framtida värdetillväxt. Vidare är det få människor i Tyskland som själva äger sitt boende (i Berlin endast 14 procent, vilket kan jämföras med Danmark där siffran är 50 procent). Andelen förväntas stiga kraftigt de närmaste åren, genom omvandlingar från hyresrätter till ägarlägenheter, med stora värdestegringar som följd. (Notera att ägarlägenheter är något annat än den svenska bostadsrätten). Numera finns dessutom möjlighet att komma åt det tyska fastighetsregistret online, vilket innebär att fastighetstransaktioner underlättas. THOMAS KAISER-STOCKMANN E-post: I år förväntas de nordiska aktörerna investera i fastigheter för mellan tre och fyra miljarder Euro i Tyskland.

3 Grannars osämja om brandmur en fråga för god man? Fastighetsägare har i normalfallet intresse av att hålla sina fastigheter i gott skick. Dessutom ställs i lagstiftningen krav på att fastighetsägare skall underhålla sina fastigheter. Men vad gäller om en granne vill förhindra en planerad underhållsåtgärd på angränsande fastighet? Det är vanligt förekommande att särskilt äldre bebyggelse är föremål för sättningar, som beror på dåliga grundförhållanden. Sättningar som pågår under lång tid ger upphov till olika slag av skador i en byggnad. Det kan röra sig om fasadsprickor, lutande golv, inre spänningar i grundläggningen och bärande väggar. För att förhindra ytterligare sättningar och skador behöver fastighetsägaren ofta utföra grundförstärkning. I stadsbebyggelse är det vanligt att byggnader är sammanbyggda med en avskiljande brandvägg. Fastighetsägaren vill i sådana fall grundförstärka både byggnaden och brandmuren. Två byggnader som är sammanbyggda kan vara föremål för olika allvarliga sättningar. Dessutom är det kostsamt att genomföra grundförstärkning. Det är därför inte ovanligt att den ena fastighetsägaren vill grundförstärka sin byggnad medan den andra fastighetsägaren motsätter sig det. Det finns flera exempel på att sådana tvister har lösts genom att tingsrätten efter ansökan från fastighetsägare har förordnat god man att förvalta den gemensamma brandmuren. En förutsättning för sådant förordnande är dock att brandmuren anses samägd av fastighetsägarna. Men i ett färskt avgörande har hovrätten funnit att brandmur inte kan ägas gemensamt av två fastighetsägare. Om brandmuren inte ägs gemensamt uppstår frågan hur den fastighetsägare, som inte äger brandmuren, skall agera om brandmurens ägare motsätter sig att brandmuren grundförstärks. Om fastighetsägaren underlåter att genomföra den behövliga grundförstärkningen riskerar han ytterligare skador på sin fastighet. Fastighetsägaren riskerar även att inte uppfylla de underhållskrav som uppställs i lag. Om fastighetsägaren däremot väljer att genomföra grundförstärkningen utan att samtidigt grundförstärka brandmuren finns risk att grundförstärkningen inte blir ändamålsenlig. I sådant fall av grannosämja har gode mansinstitutet visat sig vara verksamt. Men som ovan sagts har hovrätten underkänt detta förfarande. Hovrättens avgörande är överklagat. TORBJÖRN MOLANDER E-post: ROBERT DELI E-post: Om en granne vill förhindra grundförstärkning av gemensam brandmur hamnar fastighetsägaren i en svår situation.

4 Nyhetsbrev december 2007 Hur långt sträcker sig en fastighetsägares ansvar för olyckor? Som fastighetsägare har du ett långtgående ansvar i alla möjliga situationer. Ansvaret för att förebygga olyckor kan tyckas så omfattande att man kan fråga sig om en fastighetsägare ansvarar för den allmänna folkhälsan. För den fastighetsägare som vill säkerställa att alla de skyldigheter en fastighetsägare har enligt lagar och förordningar efterlevs, bör rutiner för detta skapas. Det är särskilt aktuellt under vinterhalvåret. Som fastighetsägare är du skyldig att uppfylla en lång rad ansvarsstadganden för att förebygga olyckor. Som fastighetsägare har du både ett offentligträttsligt och ett civilrättsligt ansvar. Om du åsidosätter ditt offentligrättsliga ansvar kan du drabbas av administrativa sanktioner eller straffrättsligt ansvar. Ett bolag kan inte dömas för ett brott, utan skulle det vara aktuellt är det istället fysiska personer i företagsledningen som drabbas. Om du som fastighetsägare istället åsidosätter ditt civilrättsliga ansvar kan du drabbas av skadeståndsrättsliga sanktioner. Några av de ansvarsstadganden som du som fastighetsägare är skyldig att uppfylla för att förebygga olyckor är bland annat att utan oskäligt dröjsmål avhjälpa brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på person eller egendom på offentlig plats. Det är alltså fråga om att förebygga skador på grund av att material kan rasa ned. Andra skyldigheter du som fastighetsägare har är att se till så att byggnader uppfyller ställda krav på bärförmåga, brandsäkerhet, ventilation och skydd mot buller, se till så att det finns framkomlig väg för utryckningsfordon till bebyggelse på fastigheten, se till så att hissar och andra motordrivna anordningar sköts och underhålls, kontrollera att brunnar, bassänger och liknande anläggningar har tillräckliga säkerhetsanordningar, samt att underhålla lekplatser så att risken för olycksfall begränsas. Visst ansvar kan överlåtas på andra, till exempel på arrendator eller förvaltare, medan annat ansvar kvarstannar på fastighetsägaren. Du kan till exempel i regel

5 inte överlåta ansvar till en enskild hyresgäst. Vill du överlåta ansvar till annan är det viktigt att du kontrollerar så att delegationen har skett korrekt. Om ansvaret inte är överlåtet på ett juridiskt korrekt sätt riskerar du att anses som ansvarig, trots att du inte har kontroll över vilka förebyggande åtgärder som vidtas. Beträffande en fastighetsägares ansvar för att förebygga olycksfall har du till exempel ansvar för vad som kan hända på gångstigarna på din fastighet. Enligt ett nyligen meddelat avgörande skall faktorer som risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheter att förutse risken för skada samt de kostnader som är förenliga med att förebygga skadan avgöra vilka skadeförebyggande åtgärder en fastighetsägare är skyldig att vidta för att säkerställa att en gående på gångstig inte skadas. Är risken för allvarlig skada stor är skyldigheten att vidta skyddsåtgärder också omfattande. Det innebär att en fastighetsägare bör inventera risken för fallolyckor och liknande och på lämpligt sätt vidta skadeförebyggande åtgärder eller varna för riskerna. Det kan handla om allt från att sätta upp skyddsräcken till att sätta upp varningsskyltar. Med gångstigar menas även stigar som används av fotgängare för genvägar, även om andra anlagda gångvägar finns att tillgå. Skyldigheten att förebygga olycksfall och skador är omfattande även inne i fastigheten. Trots att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att till exempel spisar skall förses med tippskydd är det inte otänkbart att en fastighetsägare skulle anses skadeståndsskyldig om olyckan är framme och tippskydd saknades. Sammanfattningsvis har en fastighetsägare ett mycket långtgående ansvar för att förebygga olycksfall. Vid risk för olycka har fastighetsägaren dessutom en skyldighet att agera skyndsamt. Det är därför viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning inom bolaget och från tid till annan se över de risker som finns. Är du som fastighetsägare redo för vintern? En fastighetsägare har ett långtgående ansvar för att förhindra olycksfall. Detta ansvar är extra påtagligt under vintern, med ökad risk för halkolyckor på grund av snö och is. Det är därför av stor vikt att du som fastighetsägare i god tid sätter dig in i de skyldigheter du faktiskt har. soner eller egendom skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak och liknande anordningar. Till dess brister har blivit avhjälpta är fastighetsägaren dessutom skyldig att varna allmänheten. Vilka skyndsamhetskrav som gäller får avgöras från fall till fall, men en fastighetsägare har en mycket långtgående handlingsplikt. Det är till exempel inte tillräckligt att utföra halkbekämpande åtgärder en gång/vecka under vintertid, utan du som fastighetsägare är skyldig att löpande kontrollera och utföra nödvändiga åtgärder. Det är osäkert om det juridiska ansvaret för halkbekämpning av gator och gångvägar kan överlåtas till annan. Ansvaret för borttagande av snö och is från tak kan istället åvila den ANNA HENRIKSSON E-post: Som fastighetsägare ansvarar du för halkbekämpande åtgärder på din egen fastighet. Men du kan dessutom ansvara för snöröjning på allmänna platser som har upplåtits för trafik, under förutsättning att området ifråga utgör kvartersmark och att en underlåtenhet att vidta åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunen kan även ålägga en fastighetsägare att ansvara för snöröjning på gångbanor utanför fastigheten. En fastighet skall vidare hållas i sådant skick att den inte kan orsaka personeller sakskador på offentlig plats. Snö och is som kan rasa ned och skada per- som är i fastighetsägarens ställe, till exempel en arrendator eller en fastighetsförvaltare. Om du som fastighetsägare inte uppfyller dina åtaganden kan du föreläggas, eventuellt vid vite, att vidta lämpliga åtgärder. En fastighetsägare kan vidare bli skadeståndsskyldig för person- eller sakskador samt dömas till böter eller annat straffrättsligt ansvar. ANNA HENRIKSSON E-post:

6 Nyhetsbrev december 2007» Advokat Tomas Johansson har arbetat länge med fastighetsrätt och har erfarenhet av de flesta fastighetsrättsliga spörsmål. Tomas är nu delaktig i att bygga upp Mannheimer Swartlings kontor i Moskva och är ansvarig för fastighetsgruppen i Ryssland. Vi har bett Tomas presentera sig själv och ge oss en inblick i sin verksamhet i det stora landet i öster. Berätta lite mer om din bakgrund. Jag är född i Linköping men flyttade tidigt till Stockholm. Som femtonåring var jag utbytesstudent i USA och stannade kvar och läste ekonomi på college. Efter att ha gjort militärtjänstgöring i Kiruna började jag arbeta med marknadsföring på ett större företag. Jag hade där särskilt ansvar för omvärldsbevakning och konkurrentanalys. Efter två år där bestämde jag mig att börja läsa juridik. Att tidigt få inblick i affärsmässiga överväganden har bidragit till att göra mig till en bättre affärsjurist. Att fastighetsrätt sedan blev min specialitet var naturligt, dels arbetar min far med det, dels är det ett ämne som är brett och som intresserar mig mycket. Tomas Johansson Head of Real Estate Moscow Märks samma tendenser i fastighetsbranschen i Sverige och Ryssland? På den ryska fastighetsmarknaden pågår en internationalisering mycket lik den som Sverige har genomgått sedan millennieskiftet. Många av de frågeställningar som uppstår i Ryssland idag har vi tidigare erfarenhet av från Sverige. Drivkraften för en affär är något annorlunda här då avkastningskraven är betydligt högre. Ryssland är också en mycket ung fastighetsmarknad. Den ryska landkoden, motsvarigheten till vår jordabalk, infördes först 2001 och man kan fortfarande finna frågor och problem där praxis ännu inte etablerats, detta gäller särskilt hur transaktioner genomförs. Som ett exempel kan nämnas att vi företrädde säljaren i den första sale and leaseback transaktionen någonsin i Ryssland. Det är stimulerande men samtidigt svårt att inte kunna falla tillbaka på rättsfall eller sedvana. Upplysningsplikt vid försäljning av fastighet? En säljare har i princip ansetts sakna upplysningsplikt vid försäljning av fastighet och har därför kunnat hålla inne med negativ information. HD meddelade i en uppmärksammad dom i våras att även om köparen borde ha upptäckt ett fel så kan förhållandena vara sådana att säljaren ändå ansvarar för felet, till exempel om säljaren utnyttjat köparens okunskap (svikligt förtigande). Den upplys- ningsplikt som därigenom skapades har gett upphov till en akademisk strid kring frågan om en generell upplysningsplikt har införts för säljaren vid fastighetsförsäljning. Ett av justitieråden har nyligen valt att göra något mycket ovanligt nämligen att kommentera domen i efterhand. Han förklarade då att en säljare i viss utsträckning skall anses skyldig att upplysa köparen om förhållanden han känner till och som köparen förbisett (dock saknas generell upplysningsplikt). Det finns därför anledning att som säljare inför försäljning fundera över om det finns negativa förhållanden som köparen bör uppmärksammas på.

7 Några råd till den som funderar på att investera i fastigheter eller driva fastighetsutvecklingsprojekt i Ryssland? Det är viktigt att noga undersöka marknaden innan man som köpare börjar bjuda på objekt. Att hålla uppe transaktionstempot är just nu extremt viktigt för att kunna vinna en budgivning i Ryssland. Är man till exempel osäker på hur omfattande säkerheter man som köpare kommer att behöva kan allt arbete vara i onödan eftersom fastigheten då kommer att säljas till någon annan. Köpare bör vara medvetna om att riskerna här i Ryssland är högre, men att det finns möjlighet till avsevärt högre avkastning än i Norden, detta gäller särskilt i fastighetsutvecklingsprojekt. Viktigt är dock att man som köpare ser till att finnas på plats lokalt. Det är svårt, om inte omöjligt, att driva projekt eller äga fastigheter från ett annat land, till exempel från Sverige. Hur stort är Mannheimer Swartlings Moskvakontor och vad kan ni bistå med? Vi är just nu fyra svenska och 13 ryska jurister. Vi behöver bli större, men vill inte heller växa för snabbt. Vi söker hela tiden nya medarbetare som delar våra värderingar och har rätt kompetens och det tar tid. Jag tror att vi inom kort kommer vara ca 25 jurister i Moskva, att tillägga är att vårt kontor i St Petersburg har en liknande utveckling. Eftersom Mannheimer Swartling har erfarenhet av den ryska marknaden sedan 1990 tror jag att vi kan vara till stor hjälp, särskilt om vi får komma in i ett tidigt skede av en transaktion. Det är en annan affärskultur här, men nordbor, som förstått kulturen, brukar klara sig bra på den ryska marknaden. Det är viktigt att lägga upp en strategi och att veta hur långtgående due diligence som behövs i transaktionens olika skeden. Att hålla uppe transaktionstempot är A och O i Ryssland. Skiljer sig sättet du bistår en klient på? Det är inte ovanligt att vi tar den första kontakten och att vi även är delaktiga i upphandlingen av andra konsulttjänster. Jag tror också att vi kommer in tidigare i affärsbesluten här, vilket enligt min åsikt är nödvändigt för att allt skall sluta lyckligt. Hur är det att leva och bo i Moskva? Jag har en italiensk bekant som brukar säga att Moskva är en fantastisk stad att göra affärer i men en utmaning att bo i och det ligger mycket i det. Staden har cirka 16 miljoner invånare och det är bland annat en fruktansvärd trafiksituation i staden. Det är också en av världens dyraste städer att bo och leva i. Samtidigt är staden oerhört dynamisk med till exempel ett enormt restaurangutbud. De flesta utlänningar, så kallade expats, jag känner verkar ha en hat-kärlek till Moskva. TOMAS JOHANSSON Utbildning University of Massachusetts at Amherst, B.BA., Stockholms universitet, Jur kand, Erfarenhet Mannheimer Swartling, Stockholm, Mannheimer Swartling, biträdande jurist, Davis Polk & Wardwell, New York, USA, 2005 (utlånad på secondment) Mannheimer Swartling, Moskva, Kompetensområden Överlåtelse av fastighet och fastighetsbolag Entreprenader och projekt Hyresrätt Fastighetsfinansiering Hotellfrågor LARS GAHNSTRÖM E-post: Josef K köper en hyresfastighet Hyresförvärvslagen som skall hindra tvivelaktiga fastighetsköpare innehåller många märkliga fallgropar. En av dessa gäller vissa indirekta förvärv (fastigheten säljs först till ett bolag som sedan säljs vidare). Om en bostadsrättsförening köper sin fastighet av hyresvärden genom ett indirekt förvärv så kan förvärvstillstånd vägras genom en strikt tolkning av hyresförvärvslagen. Detta samtidigt som föreningars direkta förvärv är undantagna från prövning ingen har anledning att ifrågasätta föreningen som fastighetsägare. I praktiken innebär denna tillämpning av lagen att bostadsrättsföreningar anses olämpliga att äga sina fastigheter, något som är i strid med lagens syfte. En annan orimlighet är att denna lagtillämpning bara förekommer i en del av riket. Senast tillstånd vägrades på grund av indirekt förvärv var det lagfarna hyresrådet dock skiljaktigt och hade insett det orimliga i ovanstående tillämpning. Nu skall lagen ses över och vi har en from förhoppning att denna tillämpning och övriga märkligheter i lagen försvinner efter översynen; om inte annat ur ett legitimitetsperspektiv lagens egentliga syfte är att förhindra olämpliga fastighetsägare inget annat. GIRION BLOMDAHL E-post:

8 Nytt från årsskiftet* Debitering av moms efter slutbesiktning Möjligheten att debitera moms i slutfaktura efter slutbesiktning i entreprenader tas bort. Istället kommer entreprenaden belastas med moms under byggtiden. Det kan därför finnas anledning för fastighetsägare att ansöka om frivillig skattskyldighet i uppförandeskede för att kunna hantera avdragsrätten på ett bra sätt. Slopad fastighetsskatt Fastighetsskatten slopas och ersätts med en kommunal avgift för småhus på kr/år (dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet) och för flerbostadshus på kr per bostadslägenhet och år (dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet). Kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs från 20 till 22 % av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom uppskov behålls, men nya uppskovsbelopp begränsas till högst 1,6 miljoner kr. Begränsningsregeln, som normalt begränsar fastighetsskatten till 4 % av hushållsinkomsten slopas. Plan- och bygglagen förenklas PBL ändras bl.a. i följande avseenden; vid planläggning skall hänsyn tas till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, vid prövning av lokalisering skall hänsyn tas till risker för översvämning och erosion, reglerna om ändring av översiktsplan förtydligas, bygglov får meddelas för viss markanvändning med förbehåll att en förekommande markförorening avhjälps, bygglovspliktens omfattning för friggebodar minskas, förutsättningarna för tidsbegränsade bygglov förtydligas, sanktionsavgifterna höjs samt möjlighet införs för miljöorganisationer att överklaga vissa beslut om detaljplaner. *Med reservation för ändringar beslutade efter den 23/11. Tips inför årsskiftet Stämpelskatt baserad på 2006 års taxeringsvärde Beräkning av stämpelskatt baseras på det högsta av köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Införsäljningar av fastigheter baserade på 2006 års taxeringsvärden måste därför göras klara före årsskiftet för att lagfart skall beviljas på en inskrivningsdag som inträffar i år, Om lagfartsansökan inte är komplett före årsskiftet och beslutet om lagfart fattas först i början av nästa år kommer stämpelskatten istället att beräknas på 2007 års taxeringsvärde. Den senaste tidens värdeökningar på fastigheter medför att höjningen av taxeringsvärdena i många fall är betydande. Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalifi cerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter cirka en miljard kronor och har cirka 580 anställda. För beställning av Fasta Affärer vänligen kontakta STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG NEW YORK FRANKFURT BERLIN S:T PETERSBURG MOSKVA BRYSSEL SHANGHAI HONGKONG

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Oro på fastighetsmarknaden

Oro på fastighetsmarknaden ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD OKTOBER 2007 Oro på fastighetsmarknaden Undvik ogiltiga förvärv av fastighetsbolag sid. 3 Torbjörn Molander ger sin

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm 08-505 764 15, kwe@msa.se

Läs mer

Kommun Väst i samverkan

Kommun Väst i samverkan Kommun Väst i samverkan 2012 10 20 1 Denna skrift är framtagen i samverkan mellan nedanstående kommuner. Ale, Alingsås, Borås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille samt Jan Mattsson,

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 710-09 1 KLAGANDE 1. G H 2. Y H MOTPART Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Gotlands

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2007. Göteborgsadvokat till Kina. Jan Holmberg, advokat:

Nyhetsbrev # 3, 2007. Göteborgsadvokat till Kina. Jan Holmberg, advokat: REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström, lag@msa.se Advokat Magnus Josefsson, jos@msa.se Jur. kand. Anders Ingvarson, ain@msa.se Jur. kand. Eleonora Johansson, elj@msa.se ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Från ax till limpa. Vem får rabatten på byggmaterialet? sid. 5. Samverkan vid exploatering - en rättvis fördelning av framgång sid.

Från ax till limpa. Vem får rabatten på byggmaterialet? sid. 5. Samverkan vid exploatering - en rättvis fördelning av framgång sid. ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD MARS 2008 Från ax till limpa Jan Kansmark om kärnfrågan i infrastrukturprojekt sid. 6 Samverkan vid exploatering - en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SVARTHANDEL Otillåten ekonomisk kompensation, t.ex. HG tar betalt vid byte av hyreskontrakt. HG får rabatt vid byte i samband med

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Ansvar för snöröjning i landets kommuner

Ansvar för snöröjning i landets kommuner Ansvar för snöröjning i landets kommuner En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2016-01-26 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) Målnummer: Ö2131-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-12-20 Rubrik: Lagrum: Bestämmelserna i 6 lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Dagvatten i detaljplaner och avtal

Dagvatten i detaljplaner och avtal Dagvatten i detaljplaner och avtal vilka planbestämmelser kan reglera dagvattenhantering - idag och enligt ny PBL? vilka krav kan ställas i exploateringsavtal respektive markanvisningsavtal? Eidar Lindgren

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen. Claes Thunblad Stadsmiljö 08-508 263 71 claes.thunblad@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Stuprör och svallis fastighetsägarnas ansvar, stadens huvudbry. Svar på skrivelse från

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist Ansvarsutredningar Sara Lundquist 10 kapitlet miljöbalken Tillämpligt om föroreningsskada finns Huvudregeln är att den som förorenat också ska avhjälpa. (10:2 MB) Vad är avhjälpande? Utredning, efterbehandling

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 november 2009 KLAGANDE Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad Box 8314 104 20 Stockholm MOTPART Kungsleden Skolfastigheter AB (tidigare motpart: KB

Läs mer

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Olika ansvarsområden Innan för att åtgärder kommer till stånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 juni 2010 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: AA Kongregator Juridik AB Box 8104 104 20 Stockholm MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. DD 4. EE Ombud

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar Erica Nobel / Partner / Advokat Bakgrund Miljölagstiftningen utvecklas ständigt, främst genom praxis och ny EU-lagstiftning Olika lagstiftningar och myndigheter

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Ansvar för snöröjning i landets kommuner

Ansvar för snöröjning i landets kommuner Ansvar för snöröjning i landets kommuner En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2016-02-16 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2010 KLAGANDE Onsala Rymdobservatorium Ombud: Advokat Mårten Tagaeus och jur.kand. Linnea Ljung Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Prövningens omfattning fortsatta utmaningar

Prövningens omfattning fortsatta utmaningar Prövningens omfattning fortsatta utmaningar 27 januari 2014 PIA PEHRSON Advokat/Partner 1 Kort om FOYEN Bildades 1987 Highly recommended law firm i Legal 500 Advokatfirma med verksamhet i Sverige och Norge

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten LAV, PBL och MB - så påverkar dessa dagvattenhanteringen Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Tillämpliga lagar Lagarnas förhållande till varandra Miljöbalkens regler kring dagvatten Kommun/huvudmannens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om nyproduktion, överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Fastighetsbeskattningen är ett brett område med bestämmelser för allt från privatpersoner med bostadsrätter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestånd i miljardklassen. Den här boken

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen Februari 2002 Kontaktpersoner: Per Molander och Rolf Strömberg Nyhetsbrev Nr 1 2002 INTRODUKTION Detta är det första numret av Mannheimer Swartlings miljörättsliga

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2006 Ö 999-04 KLAGANDE SC MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Kostnadsersättning till konkursförvaltare ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75) Remiss av betänkande av Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet

Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75) Remiss av betänkande av Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet Christer Starkenberg Mark och värdering Telefon: 08-508 269 80 christer.starkenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-11-05 Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75) Remiss av betänkande

Läs mer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer 1 Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer Advokat Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö 1 3 Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra

Läs mer

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 1 Utgiven av Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut Text Länsstyrelsernas

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 2233-05 KLAGANDE JM AB, 556045-2103 169 82 Stockholm Ombud: MB SAKEN Inskrivning av servitut ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Klimatet och juridiken Ansvarsfrågor i samband med planering och bygglovgivning Olof Moberg

Klimatet och juridiken Ansvarsfrågor i samband med planering och bygglovgivning Olof Moberg Klimatet och juridiken Ansvarsfrågor i samband med planering och bygglovgivning Olof Moberg 08 452 79 88 olof.moberg@skl.se Vem har ansvaret? Är någon överhuvudtaget ansvarig för naturolyckor? - Frågan

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer