PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Verksamhets- berättelse 2009

2 PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009 Detta är PMU InterLifes verksamhetsberättelse för år PMU InterLife är avdelningen för utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst fria församlingar i samverkan (Pingst). För fullständig ekonomisk redovisning angående PMU InterLifes verksamhet se Pingsts årsredovisning Årsredovisningen inkluderar revisionsintyg. PMU InterLife Total omsättning: 201 miljoner kr Antal utvecklingsprojekt: 247 Antal humanitära projekt: 25 Arbete i antal länder: 61 Sida-bidrag utvecklingsinsatser: 106,7 miljoner kr humanitära insatser: 28,5 miljoner kr informationsbidrag: 3,5 miljoner kr ECHO-bidrag: 11,4 miljoner kr Insamlade medel: 29,6 miljoner kr Antal utsända volontärer: 62 Antal utsända praktikanter: 41 Antal stipendiater: 161 Antal anställda: 59 (heltidstjänster) Svenska pingstförsamlingar har ända sedan början av 1900-talet arbetat med samhällsutveckling och humanitär hjälp både i Sverige och utomlands. Pingströrelsen omfattade år 2009 omkring medlemmar i 473 församlingar, och är därmed en av Sveriges större folkrörelser. År 1965 startade församlingarna PMU InterLife för att möjliggöra internationella utvecklingsinsatser med stöd av Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). PMU InterLife är nu en del av Pingst, som består av Pingst Nationellt och Pingst Internationellt. Inom avdelningen Pingst Internationellt finns förutom PMU InterLife också verksamheter inom församlingsarbete, teologisk utbildning, media med mera. PMU InterLife har enbart ansvar för det diakonala arbetet, det vill säga för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. PMU InterLife har i över 40 år utvecklats i samspel med pingstförsamlingar i Sverige och i utvecklingsländer, och även med andra biståndsorganisationer, både statliga och enskilda. PMU InterLife är en av sexton ramorganisationer som har ett eget avtal med Sida. Verksamhetsområde Diakoni (PMU InterLife) leds av direktor Niclas Lindgren. Ordförande i styrgrupp Diakoni är Karin Stenzelius.

3 Övergripande mål PMU InterLife vill främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt samhälle, där människor i grupp agerar för sina egna eller andras intressen, så att människor som lever i fattigdom får ökade möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor. Vårt mål är också att öka engagemanget för globala frågor i Sverige och att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling tillsammans med alla berörda parter Detta är det mål som allt vårt arbete och alla våra insatser skall samverka till att uppnå. PMU InterLife har även ett antal övergripande policies som måste beaktas och skall genomsyra alla insatser. Det gäller policies för; fattigdomsbekämpning, miljö, jämställdhet, fred och försoning, mänskliga rättigheter samt demokrati och antikorruption. Värdegrund PMU InterLifes syn på människor, omvärlden, utvecklingssamarbete och fattigdomsbekämpning bygger på PMUs värdegrund. Denna värdegrund kan sammanfattas på följande sätt; n Vi är alla Guds skapelse, vilket ger oss alla samma okränkbara värde. n Precis som Jesus var en sann förebild för allt mänskligt liv, ska vi vara förebilder för att bygga ett gott samhälle, där varje individ har en självklar del. n Gud älskade människan så mycket att han blev människa genom Jesus Kristus, detta för att möjliggöra försoning, befrielse och upprättelse. Jesus liv efter döden ger framtidshopp åt mänskligheten, både för den här tiden och för evigheten. n Kyrkan har fått i uppgift att tillsammans med andra forma ett samhälle där Guds goda vilja får råda, där alla behandlas lika och strävan är att ekonomiska resurser fördelas rättvist. n Människans behov är både materiella och existentiella. Fattigdom och förtryck kan handla om andlig, kulturell, social eller materiell fattigdom, och arbetet med en positiv samhällsförändring måste omfatta alla dessa områden. n PMU InterLife vill samarbeta, och bygga nätverk med kyrkor, organisationer och grupper som bidrar till att forma ett gott samhälle. Vi vill arbeta för enhet, bejaka mångfald och se allas förmågor som en resurs. En grundläggande uppgift för PMU InterLife är att skapa en god miljö, där människor enskilt och tillsammans kan växa och utvecklas. PMU InterLife vill att värdegrunden och vår syn på människor och omvärlden ska speglas i vårt förhållningssätt. PMU InterLife vill inkludera människor och skapa delaktighet kring gemensamma mål för förändring och rättvisa. Nyckelord i arbetet är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. PMU InterLifes uppdrag PMU InterLifes uppdrag är att leda och utveckla de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete. PMU InterLife samarbetar i huvudsak med svenska pingstförsamlingar och deras internationella samarbetspartner. Formerna för samarbetet och de enskilda insatserna baseras på en långsiktig överenskommelse om samarbete och partnerskap som regleras i avtal mellan svensk församling, lokal samarbetspartner och PMU InterLife. Inom det humanitära arbetet samarbetar PMU InterLife direkt med den lokala genomförande samarbetspartnern. Metoderna för biståndsarbete omprövas ständigt, eftersom verkligheten förändras och nya kunskaper tillkommer. Genom att lära av och dokumentera erfarenheter från fält, svenska församlingar, utvärderare och andra biståndsaktörer blir PMU InterLife en värdefull resurs för både församlingar, volontärer och samarbetspartner när det gäller rådgivning, kurser, seminarier och informations- och insamlingsverksamhet, som vänder sig till svensk pingströrelse och den svenska allmänheten. Svenska pingstförsamlingar och partner Grunden för PMU InterLifes arbete återfinns i pingstförsamlingar både i Sverige och i samarbetsländer och dessa utgör basen för ett djupt och brett folkligt engagemang. Detta är en tillgång i utvecklingsarbetet, då relationer till samarbetspartner är viktiga. Det ger också PMU InterLife ett globalt nätverk, som är mycket värdefullt i arbetet för rättvisa och fattigdomsminskning. Det möjliggör snabb information om samhällsförändringar i de olika länderna och en kunskapsbank och kapacitet som är ovärderlig och möjliggör snabba insatser vid katastrofsituationer. Kyrkan i samarbetsländerna har ofta en central roll i arbetet för utveckling och rättvisa. Samarbete/Finansiering Sida är PMU InterLifes största finansiär. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och gemensamma mål. Ett framtida stöd förutsätter ett fortsatt förtroende och goda resultat av utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. De medel som PMU InterLife förvaltar från Sida, The European Commission Humanitarian Aid Department PMU InterLifes verksamhetsberättelse

4 Foto: Liss Persson I januari 2009 mottog doktor Denis Mukwege Olof Palme-priset av Lisbet Palme vid en prisceremoni i Sveriges Riksdag. (ECHO) eller andra finansiärer, samt svenska församlingar och enskilda gåvogivare förmedlas till lokala organisationer och kyrkor i ett 60-tal utvecklingsländer. Där används de för att på olika sätt skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina livsvillkor. Under år 2009 förmedlades via PMU InterLife 106,7 miljoner SEK till utvecklingsinsatser, volontärer, praktikanter och utbytesverksamhet i Syd och Öst. I utvecklingsinsatser som finansieras med Sida-medel svarar PMU InterLife tillsammans med svenska pingstförsamlingar för en tioprocentig egeninsats. Detta innebär att varje krona som samlas in till utvecklingsinsatser växer till tio kronor genom bidragen från Sida. PMU InterLife har även haft ett samarbetsavtal (Framework Partnership Agreement FPA) med ECHO Sedan Inom detta avtal har PMU InterLife sedan dess genomfört insatser i Bosnien, DR Kongo och Liberia. I december 2007 tecknade PMU InterLife ett nytt femårigt avtal som trädde i kraft i januari Under 2009 förmedlades 11,4 miljoner SEK för insatser i DR Kongo och Liberia. Nätverkssamarbete PMU InterLife fanns under 2009 liksom tidigare år med i flera olika nätverk, där samarbete sker med andra organisationer för att skapa opinion och samordning inom aktuella frågor och områden. Följande är exempel på grupper och nätverk där PMU InterLife varit delaktig under 2009: n Nätverk med övriga ramorganisationer n Concord, ett europeiskt nätverk med över enskilda organisationer som arbetar med påverkan av EU:s utvecklings- och biståndspolitik n European Pentecostal Relief and Development Network (EPRDN) n VOICE Nätverket för humanitära frågor som arbetar med humanitära frågor gentemot Europaparlamentet n Central-Afrika gruppen n SMR, Svenska missionsrådet n Nätverk för svenska humanitära aktörer n ECPAT, som arbetar mot exploatering av barn i världen n Kyrkornas Globala Vecka n Hiv/aidsnätverket n EFA Education for all, som arbetar för att millenniemålet gällande utbildning ska uppnås n FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd Kvalitetsarbete PMU InterLife har även under 2009 arbetat aktivt för ökad kvalitet inom sitt biståndsarbete. Organisationen är medlem i FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vars uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. Under 2007 antog FRII en kvalitetskod vars syfte är att sträva efter öppenhet och 4 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

5 transparens inom insamlingsorganisationerna. PMU InterLife har, liksom de övriga medlemsorganisationerna, under 2009 arbetat med att implementera denna kod och rapporterar för första gången sitt kvalitetsarbete enligt koden i en så kallad kodrapport. För att öka kvaliteten inom sitt humanitära biståndsarbetet blev PMU InterLife under 2009 medlem i samarbetsorganisationen HAP International. Organisationen, som är baserade i Genève, arbetar för ökad ansvarighet och kvalitet och har 38 medlemmar. Under hösten utarbetade PMU InterLife en arbetsplan för ökad ansvarighet gentemot målgruppen inom humanitärt bistånd (Accountability Work Plan). I december hölls en HAP-utbildning för personalen och en HAP-utbildning i Kenya för sex olika samarbetspartners i fält. Arbetet redovisas i särskild rapport till HAP International. Verksamhet PMU InterLife var under 2009 engagerad i drygt 300 pågående insatser, i 61 länder. Det rörde sig om långsiktigt utvecklingsarbete, humanitära insatser till följd av krig, konflikter och naturkatastrofer samt olika insatser med egna insamlade medel. 246 insatser var långsiktiga utvecklingsprojekt med Sidastöd (i Syd och Öst). Till detta kom volontärer (54 st.), praktikanter (41 st.), stipendiatverksamhet (161 st.) samt utbytesverksamhet (70 utbytespar). Så gott som uteslutande leds utvecklingsprojekten av nationella projektledare och den lokala egeninsatsen är betydande, förutom den svenska egeninsatsen från svenska församlingar (10 % i utvecklingsprojekt). Utvecklingsinsatser För utvecklingsinsatser i Syd och för Reformsamarbete Öst förbrukades under ,7 miljoner SEK av PMU InterLifes rambidrag från Sida. Utöver detta bidrag hade PMU InterLife även rambidrag för smärre humanitära insatser och för informationsinsatser i Sverige. PMU InterLife delar in utvecklingsinsatserna i följande sektorer; Sjuk- och hälsovård Hit räknas traditionell sjuk- mödra- och hälsovård. Sektorn svarade 2009 för 10% av samtliga insatser. Denna sektor är en betydande och klassisk del av PMU InterLifes arbete i Syd. Inom sjukvården har bland annat kompetenshöjande insatser för personal genomförts. Arbetet med att hindra spridningen av hiv/aids är ett av PMU InterLifes fokusområden, vilket har varit tydligt under Under året hade över hälften av alla utvecklingsinsatser kampen mot hiv/aids som huvud- eller delmål, med tyngdpunkten på förebyggande arbete. PMU InterLife arbetar aktivt med nätverksarbete och uppföljningsarbete för att kvalitetssäkra de många insatserna. Utbildning Ett av PMU InterLifes främsta arbetsområden är utbildning, 38% av de totala insatserna avser detta. Inom sektorn står alfabetisering i fokus och är den mest omfattande insatstypen (en insatstyp som också inrymmer andra ämnesområden, till exempel enkel hälsoundervisning, näringslära, matematik samt medborgerliga rättigheter och skyldigheter i samhället). PMU InterLife kommer att under millenniets första årtionde ha bidragit till att cirka personer i ett 20-tal länder har kunnat fullfölja en alfabetiseringskurs. PMU InterLife arbetar mycket med metodutveckling och kvalitetssäkring gällande dessa insatser. Största sektorer utvecklingsprojekt Sjuk- och hälsovård 10% Övrigt 15% Naturbruk Naturbruk 7% MR/Demokrati 30% Utbildning 38% Naturbrukssektorn svarade för 7% av PMU InterLifes utbetalade medel under året. Här ingår integrerade landsbygdsutvecklingsprogram med kunskapsutveckling, till exempel i skogsvård/markvård och jordbruk. Mänskliga rättigheter och Demokrati Denna sektor svarade för 30% av utbetalade medel Insatserna syftar bland annat till att stärka minoriteters rättigheter och integration i samhället, stärka kvinnors, barns och funktionsnedsattas rättigheter och till att medvetandegöra utsatta grupper om deras medborgerliga rättigheter. Här återfinns också olika kompetens-höjande insatser för samarbetspartner, samt insatser gällande fredsfrämjande utbildning och konflikthantering. PMU InterLifes verksamhetsberättelse

6 En stor andel av insatserna inom sektorn MR och demokrati syftar till att stärka lokala samarbetspartners organisationsutveckling som bland annat behandlar frågor om deras relevans och roll som demokratisk aktör för samhällsutveckling. Insatser genomförs även för att genom påverkans- och lobbyverksamhet medvetandegöra stat och myndigheter om deras skyldigheter gentemot befolkningen och vikten av att mänskliga rättigheter respekteras. Media utgör ett viktigt verktyg för informations- och påverkansarbetet inom MR och demokrati. Övrigt Under denna rubrik inordnas insatser motsvarande 15% av utbetalade utvecklingsmedel under Den största insatstypen var utvärderingar och studier. Här ingår de globala projekten för utveckling av partnerskap, utbytesverksamhet och studier inom olika ämnesområden såsom miljö/klimat, drogrehabilitering och mikrokrediter. Regional fördelning utvecklingsprojekt: Östeuropa 2% Globala insatser 25% Östra- och södra Afrika 15% Centralafrika 14% Mellanöstern/Nordafrika 13% Västafrika 11% Asien 10% Latinamerika 10% Moldavien, Georgien, Makedonien, Kosovo, Bosnien Hercegovina, Serbien, Armenien och Azerbajdzjan. Utöver detta kan insatser inom denna anslagspost också göras i Kroatien, Turkiet och Montenegro. Insatserna inom ramen för denna post följer i stort de riktlinjer som gäller för samarbetet mellan PMU InterLife och Sida angående projekt i utvecklingsländerna i Syd. Målen för PMU InterLifes samarbete med regionen är att verka för en demokratisk och socialt hållbar ekonomisk utveckling, där det civila samhället spelar en avgörande roll. Kostnaderna inom Reformsamarbete Öst, var för ,15 miljoner SEK, där SEK var administrationsbidrag. Humanitärt bistånd PMU InterLife har, genom sina samarbetspartner, ett vitt förgrenat nätverk i många av de länder som drabbas av krig, väpnade konflikter och naturkatastrofer. Detta innebär att PMU InterLife får god kännedom om vad som händer och snabbt kan göra humanitära insatser. Sida var under 2009, liksom tidigare år, den största finansiären av dessa insatser. Totalt förmedlades via PMU InterLife 28,5 miljoner SEK från Sida, samt 11,4 miljoner SEK från ECHO till humanitära insatser under Detta gör PMU InterLife till en av de större enskilda organisationerna då det gäller såväl Sida-bidrag som ECHO-bidrag för humanitära insatser. Andra viktiga finansiärer är de svenska pingstförsamlingarna och deras second hand-butiker samt den svenska allmänheten. I flera av PMU InterLifes samarbetsländer utgjorde det humanitära biståndet också under 2009 en betydande del av samarbetet. Det gällde DR Kongo, Kenya, Etiopien, Sri Lanka och Pakistan. PMU InterLifes samarbete med Nordkorea och Liberia dominerades som tidigare år helt av humanitära insatser. Central- och Östeuropa Cirka en tredjedel av svenska pingstförsamlingar, det vill säga omkring 150 stycken, har kontakter och samarbete med Central- och Östeuropa. I de flesta fall har samarbetet initialt haft karaktär av besöksutbyte och stöd till olika insatser, ofta till vänförsamlingar i Öst. PMU InterLife har löpande fört en dialog med de svenska församlingarna om mer långsiktigt utvecklingssamarbete i regionen. PMU InterLife har sedan 1997 haft ett ramavtal för utvecklingsinsatser i Central- och Östeuropa. Under 2008 försvann anslagsposten gällande Öst, och länderna Ryssland och Rumänien försvann som bidragsländer. Istället har en ny anslagspost tillkommit i samarbetet med Sida; Reformsamarbete Öst. Här ryms för PMU InterLife insatser i länderna Ukraina, Vitryssland, Största mottagarländer utvecklingsprojekt: Benin 5,6 miljoner kr DR Kongo 5,6 miljoner kr Sudan 3,6 miljoner kr Mauretanien 3,5 miljoner kr Västbanken 3,4 miljoner kr Rwanda 3,4 miljoner kr Egypten 3,2 miljoner kr Kenya 3,2 miljoner kr 6 miljoner kr 5 miljoner kr 4 miljoner kr Sri Lanjka 2,8 miljoner kr 2 miljoner kr 6 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

7 Foto: Andreas Alexandersson PMU InterLife stödjer ett projekt bland beduinbefolkningen i södra Jordanien. Detta genom vaccinering och hormonbehandling av boskap som i sin tur minskar fattigdomen bland befolkningen. Sidas ram för smärre humanitära insatser PMU InterLife har sedan 1993 haft avtal med Sida om rambidrag för smärre humanitära insatser. Genom dessa avtal fattar Sida snabbt beslut om akuta insatser upp till 2 miljoner SEK. Under perioden hade PMU InterLife ett avtal om totalt 30 miljoner SEK exklusive administrativa bidrag. Inom denna ram beviljades under 2009 åtta nya insatser i Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Filippinerna, Kenya, Pakistan, DR Kongo och Sri Lanka. Kostnaderna för insatserna Största mottagarländer humanitära projekt (Sida/ECHO) : 20 miljoner kr uppgick till totalt 13,5 miljoner SEK, varav 13,2 miljoner SEK från Sida och 0,3 miljoner av egna insamlade medel. Fyra av insatserna delfinansierades av PMU InterLife. Större Sidafinansierade humanitära insatser För större humanitära insatser, vilka ofta gäller rehabilitering av skolor, sjuk- och hälsovårdsstrukturer, jordbruk samt bostäder gör PMU InterLife särskilda ansökningar till Sida. Under 2009 pågick elva större humanitära insatser finansierade med Sidamedel. Fem av dessa insatser gällde insatser som ingick i ett större humanitärt program i Burundi och DR Kongo, och som avslutades i början av året. Fyra insatser ingick i ett nytt DR Kongo 19,8 miljoner kr Liberia 8,2 miljoner kr Nordkorea 2,2 miljoner kr Sri Lanka 2,0 miljoner kr Kenya 2,0 miljoner kr Etiopien 2,0 miljoner kr Pakistan 1,7 miljoner kr Bangladesh 1,5 miljoner kr 16 miljoner kr Filippinerna 1,1 miljoner kr Burkina Faso 1,0 miljoner kr 12 miljoner kr 8 miljoner kr Geografisk fördelning humanitära projekt (Sida/ECHO) : Mellanöstern 1% Östafrika 10% Västafrika 22% Asien 20% Centralafrika 47 % PMU InterLifes verksamhetsberättelse

8 Foto: Jason Vogt Projektledaren för ett hiv/aids projekt pratar med en grupp Maasai-kvinnor angående sjukdomen. humanitärt program i DR Kongo som startades under Dessutom genomfördes insatser i Nordkorea och Liberia. Under året slutredovisades också projekt i Tchad, Sudan och Nordkorea till Sida, dessa slutrapporterades till PMU InterLife under Totalt förmedlades 15,3 miljoner kronor från Sida via PMU InterLife för större humanitära insatser under Samarbetsavtal med ECHO ECHO har även under 2009 varit en viktig finansiär av PMU InterLifes humanitära arbete. Under året förmedlades från ECHO 11,4 miljoner SEK till en insats vid Panzisjukhuset i DR Kongo, för kvinnor som utsatts för sexuellt våld, samt till en sjuk- och hälsovårdsinsats vid Foya Health Centre i Liberia. Båda dessa insatser var nya faser av fleråriga stöd till de båda institutionerna och båda var också samfinansierade med bidrag från Sida. Övriga humanitära insatser De svenska pingstförsamlingarna och deras second hand-butiker, liksom den svenska allmänheten är viktiga finansiärer av PMU InterLifes humanitära arbete. Under 2009 genomförde PMU InterLife fyra insatser, som helt finansierades med egna insamlade medel eller medel förmedlade från andra organisationer. Insatser genomfördes i DR Kongo, Bangladesh, Pakistan och i Gaza till en kostnad av totalt 2,0 miljoner SEK. Sektorsfördelning Då PMU InterLifes största partners inom det humanitära biståndet bedriver ett omfattande sjuk- och hälsovårdsarbete (DR Kongo och Liberia) är detta den största sektorn inom det humanitära biståndet med en andel om 40% av stödet. Den näst största sektorn är matsäkerhet, 27%, vilket inkluderar såväl utvecklingsinriktade insatser för ökad jordbruksproduktion (Nordkorea, Liberia och DR Kongo) som direkt matbistånd i akuta humanitära situationer. Återuppbyggnad av bostäder är den tredje största sektorn med 10%. Distribution av förnödenheter förutom mat utgjorde 10%, nutrition 8%, utbildning 1%, vatten och sanitet 1%, övrigt 3%. Kommunikationsarbetet i Sverige I PMU InterLifes kommunikationsarbete är det främsta informationsmålet att öka intresset för, och kunskap om utvecklingssamarbete, samt främja debatt om utvecklingsfrågor. Det övergripande effektmålet är att kanalisera och utveckla det starka engagemang för utvecklingsarbete som finns bland medlemmarna i de 8 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

9 svenska pingstförsamlingarna, både internt i församlingarna men även på riksplanet i det offentliga samtalet. För detta arbete används en rad olika redskap på olika arenor. Viktiga centrala produkter för PMU InterLife är tidningen, webbplatsen och det elektroniska nyhetsbrevet som alla har samma namn: PMU.nu. Under året utvecklades webbplatsen med en rad olika nya funktioner, däribland bloggar och möjlighet till att fritt ladda ner alla filmer som PMU InterLife producerat under åren. Temaområden som särskilt belysts under året är miljö, fred, hiv och aids samt vatten. Det sistnämnda temat var i fokus under den årliga höst- och julkampanjen under temanamnet Barnens rätt vårt ansvar utifrån situationen i Filippinerna. En rad olika produkter och arrangemang genomfördes under slutet av året med detta tema, exempelvis genom produktion av tidningsreportage, produktion av filmer som samlades på DVD:n under namnet Fokus 2009: Filippinerna, arrangemang av konserter i de svenska pingstförsamlingarna och genomfört fackeltåg i Stockholm. Skolpaketet 2009/2010 Även årets skolpaket 2009/2010 speglar situationen på Filippinerna med tyngdpunkt på artikel 28 i FN:s barnkonvention. Den handlar om alla barns rätt till utbildning. Detta skolpaket innehåller bland annat en tidning, film och affisch. Materialet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning. Under året har återigen DR Kongo funnits med i PMU InterLifes opinionsarbete, främst genom att belysa kampen mot det sexuella våldet. Detta har varit den fråga som PMU InterLife i särklass lyft mest i opinionsarbetet de senaste fem åren. I april arrangerade PMU InterLife ett seminarium i Stockholm med rubriken Utan fred ingen kvinnofrid med 225 deltagare. Medverkade gjorde förutom biståndsminister Gunilla Carlsson en rad olika talare, däribland läkaren vid Panzisjukhuset Denis Mukwege. I samband med seminariet släpptes också boken De glömda kvinnornas röst, skriven av journalisten Birger Thureson. Boken är utgiven på Libris förlag av PMU InterLife. Boken har även tryckts i en engelsk upplaga så att PMU InterLifes samarbetspartner i DR Kongo, Cepac, kan använda boken som ett instrument i sitt opinionsarbete. En viktig del i opinionsarbetet är press- och mediearbetet som under året resulterat i en rad olika tidningsartiklar, debatter och inslag i tv och radio. Ett annat exempel på kommunikationsarbete är informatörens arbete vid Vårgårda Biståndscenter. Under rubriken Möt världen i Vårgårda tar man regelbundet emot studiegrupper och gör även själv besök i skolorna i regionen. Innehållet i föreläsningen fokuserar på PMUs biståndsarbete utifrån FN:s millenniemål. PMU InterLife finns med i en rad nätverk för att sprida goda exempel på lyckat bistånd, exempelvis genom kampanjen Kyrkornas Globala vecka och sajten Globalportalen. Under året arrangerade PMU InterLife tre utbildningsdagar för de svenska pingstförsamlingarna för att introducera nya arbetssätt i arbetet. Då presenterades bland annat den nya Projektmanualen samt studiematerialet Hela min värld för cirka 300 personer från ett hundratal församlingar. Barnens rätt vårt ansvar -09 samlade bland annat in medel till ett vattenprojekt i Manilas slum. Insamling Insamlingsarbetet inom PMU InterLife utgör en mycket central del av verksamheten då de flesta projekt är beroende av en viss del egen finansiering. Det totala insamlingsresultatet år 2009 för PMU InterLifes egen insamlingsverksamhet blev 29,6 miljoner kronor. Detta är en ökning med 4,7 miljoner kronor jämfört med Ökningen kan dels hänföras till testamentesgåvor men också till en tydlig ökning från enskilda gåvogivare, en grupp som ökat med cirka en miljon kronor jämfört med Denna ökning kan i sin tur härledas till att PMU InterLife utökat antalet insamlingsbrev från 8 till 10 per år. Under 2009 rekryterade PMU InterLife också nya givare bland privatpersoner. 40 second hand-butiker är i dagsläget anslutna till PMU InterLifes koncept Pingstkyrkans Biståndscenter, men gåvor inkommer även från second handbutiker utan avtal med PMU InterLife. Även gåvorna från second hand-butikerna har ökat i jämförelse med Under 2009 bidrog second hand-butiker med knappt 7,9 miljoner kronor till PMU InterLifes arbete. För enskilda gåvogivare finns många olika sätt att Foto: Sabine Svanell PMU InterLifes verksamhetsberättelse

10 stödja PMU InterLifes verksamhet. Under 2009 har de personer som valt att ge ett månatligt stöd via autogiro bidragit med drygt 2,6 miljoner SEK. De personer som valt att stödja via inbetalningskorten från vår årliga kalender bidrog med kronor under Ett sätt som nyttjats allt mer under 2009 är SMS-gåvor. Framför allt har SMS-kampanjerna varit viktiga för att nå nya givare och målgrupper. Genom att gåvogivare väljer att spara i Banco Samaritfond eller Aktie-Ansvar får PMU InterLife en gåva motsvarande två procent av gåvogivarens sparkapital per den 31/12. Genom dessa fonder fick PMU InterLife kronor under Även under 2009 har insamlingar till humanitära insatser gjorts i samband med katastrofer av olika slag. För denna typ av insatser har medel samlats in till DR Kongo, Gaza, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filippinerna. Vårgårda Biståndscenter, som är PMU InterLifes depå och speditionsverksamhet, är ett cirka kvadratmeter stort resurscenter som ger service såväl till svensk pingstmission som till olika samfund och organisationer. Här arbetar omkring 20 personer tillsammans med frivilliga med sortering av kläder, packning av containrar och lastning av lastbilar. Liksom tidigare år har Vårgårda Biståndscenter mottagit sjukvårdsmaterial, verktyg och bilar från svenska försvaret, som sedan distribuerats till olika samfund och organisationer i Syd. Insamlingen av begagnade kläder har fortsatt under året och uppgår till ton. Mycket av detta kommer från second hand-butiker, som även står för delar av finansieringen i denna hantering. Totalt har under året kubikmeter gods levererats från depån till olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Det uppskattade gåvovärdet är cirka 13 miljoner kronor. Foto: Birger Thureson Under sommaren 2009 genomfördes en sommarkampanj som fokuserade på att sälja grisar till förmån för ett jordbruksprojekt i Burundi. Kampanjen var mycket framgångsrik och resulterade i kronor samt ett stort antal nya gåvogivare. Under slutet av året fokuserade insamlingsverksamheten på kampanjen Barnens Rätt vårt ansvar. Årets tema var vatten och landet som fokuserades på var Filippinerna. Det handlade dels om att bygga brunnar i Manilas slum för att ge barn och deras familjer tillgång till rent vatten. Vidare fokuserade kampanjen på att bygga en skola för barn på ön Mindoro i Filippinerna. I samband med kampanjen fanns möjlighet att köpa julklappar, i form av skolbänkar, skolstolar, kvadratmetrar av en skolbyggnad eller vattenbevis, på PMU InterLifes webbplats. Denna möjlighet gav kronor. Under kampanjen anordnades en gemensam bönemanifestation för barn i världen som blev mycket uppmärksammad och många församlingar deltog i den gemensamma bönedagen. Även julkonserter, med Mikael Järlestrand och lokala förmågor, anordnades från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Hela kampanjen gjordes i ett uppskattat samarbete med tidningen Dagen. Under hela kampanjperioden publicerades artiklar i Dagen med anknytning till kampanjen, samt att man regelbundet publicerade en insamlingsbarometer som visade resultatet av insamlingen. Totalt inbringade Barnens Rätt kampanjen 2009 cirka 2,7 miljoner kronor. Spedition Lennart Hector är en av eldsjälarna bakom verksamheten i Norrtälje Pingstkyrka som öppnat en second hand-butik i samarbete med PMU InterLife. Inköp Verksamheten i PMU InterLifes inköpsfunktion har även under 2009 koncentrerats till Biståndscentret i Vårgårda. Härifrån ges stöd för, och genomförande av upphandlingar till olika projekt och projektledare. Utöver service till PMU InterLifes egna projekt anlitas inköpsfunktionen även av flera andra organisationer och församlingar. De länder som varit mest aktiva i inköpsverksamheten har varit DR Kongo och Tanzania. Second hand Vårgårda Biståndscenter har fått ett större ansvar för kontakterna med de second hand-butiker som är anslutna till PMU InterLife. Mycket av den information som skickas ut till butikerna produceras i Vårgårda. Inköp av profilmaterial och andra inköp och service som butikerna behöver hjälp med sker via inköpsavdelningen i Vårgårda. PMU InterLifes satsning på två second hand-konsulenter har gjort att PMU på ett mycket bra sätt har kunnat bistå de butiker som har avtal med PMU. Detta har också gjort att 7 nya butiker slutit avtal med PMU InterLife under det år som gått. 10 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu!

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu! GUNILLA CARLSSON PRESENTERADE NY KONGO-STATEGI sid 16 2009 #2 En tidning från PMU InterLife ZIMBABWE RESER SIG SAKTA UPP sid 18 17 ORGANISATIONER FÖRENAS I VÄRLDENS BARN sid 21 Nu är det inne att handla

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Anabelle vill ge döttrarna. www.pmu.nu. fokus: HÄLSA. 2008 #2 En tidning från PMU InterLife. UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5

Anabelle vill ge döttrarna. www.pmu.nu. fokus: HÄLSA. 2008 #2 En tidning från PMU InterLife. UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5 UDDEVALLA SECOND HAND FIRADE JUBILEUM MED PANNKAKOR sid 5 2008 #2 En tidning från PMU InterLife TIPS OCH ARGUMENT OM HÅLLBAR LIVSSTIL sid 6-9 NIcLAS GJORDE SKOLFILM OM MISSION I DR KONGO sid 22 fokus:

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET:

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET: DIN INTERNATIONELLA UTBILDNINGSGUIDE sid 8-9 NORRLANDSFAMILJEN TRIVS BLAND TUAREGERNA sid 18-19 2007 #1 En tidning från PMU InterLife PROFESSORN MED MISSION SOM SPECIALITET sid 22 FOKUS: JORDBRUK Unikt

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

1-42 MEXIKO SID 10 MAURETANIEN HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR SID 19 NICARAGUA PANAMA BURKINA FASO SID 22 ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-42 MEXIKO SID 10 MAURETANIEN HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR SID 19 NICARAGUA PANAMA BURKINA FASO SID 22 ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l2 årsberättelse 2 MEXIKO SID 10 HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR SID 19 NICARAGUA PANAMA MAURETANIEN BURKINA FASO SID 22 1-42 INNEHÅLL ECUADOR PARAGUAY BRASILIEN 4 Ordföranden har ordet 6 Direktorn

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Författare Elsa Anderman och Berith

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN!

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN! svårnådda byar i Burma bistås efter cyklon sid 4 2008 #3 En tidning från PMU InterLife SPECIAL: Ny syn på kyrkans samhällsroll sid 8-9 STORSATSNING PÅ ÖKAD KUNSKAP OM BISTÅND sid 21 FOKUS: KONGOS KVINNOR

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET

ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA MISSIONSRÅDET Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma E-post: info@missioncouncil.se Webbplats: www.missioncouncil.se Telefon: +46 (0)8

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Inte längre rädd. Denis Mukwege besöker Sverige. 1 800 kvinnor startar eget. PMU hjälper funktionsnedsatta barn i Centralasien

Inte längre rädd. Denis Mukwege besöker Sverige. 1 800 kvinnor startar eget. PMU hjälper funktionsnedsatta barn i Centralasien Denis Mukwege besöker Sverige 2013 NUMMER 4 EN TIDNING FRÅN PMU 1 800 kvinnor startar eget Inte längre rädd Barnens Rätt- KAMPANJ PMU hjälper funktionsnedsatta barn i Centralasien Insamling pågår för Filippinerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Zawadi lever mitt i faran. Insats för irakiska flyktingar. Så blir barnen goda medborgare. PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo

Zawadi lever mitt i faran. Insats för irakiska flyktingar. Så blir barnen goda medborgare. PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo Insats för irakiska flyktingar 2014 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU Så blir barnen goda medborgare Zawadi lever mitt i faran PMU har följt henne under en skoldag i DR Kongo De är Årets världsförbättrare PMU

Läs mer

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete.

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete. Verksamhetsberättelse 2013 We Effect i korthet är en bistånds organisation som startade 1958 i Sverige med syfte att minska klyftorna mellan fattiga och rika i världen. har över 60 svenska organisationer

Läs mer

Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé. Forum Syd 2008 1

Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé. Forum Syd 2008 1 Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé Forum Syd 2008 1 A World of Friends, Sweden Adoptionscentrum Afrikagrupperna Afrikanska Läkarförbundet i Skandinavien Afrosvenskarnas

Läs mer

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar Bakgrundsstudie för Statskontoret Bertil Odén HB-Konsult Stockholm, 23 november 2012. 2 Innehållsförteckning Sid. Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer