PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Verksamhets- berättelse 2009

2 PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009 Detta är PMU InterLifes verksamhetsberättelse för år PMU InterLife är avdelningen för utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst fria församlingar i samverkan (Pingst). För fullständig ekonomisk redovisning angående PMU InterLifes verksamhet se Pingsts årsredovisning Årsredovisningen inkluderar revisionsintyg. PMU InterLife Total omsättning: 201 miljoner kr Antal utvecklingsprojekt: 247 Antal humanitära projekt: 25 Arbete i antal länder: 61 Sida-bidrag utvecklingsinsatser: 106,7 miljoner kr humanitära insatser: 28,5 miljoner kr informationsbidrag: 3,5 miljoner kr ECHO-bidrag: 11,4 miljoner kr Insamlade medel: 29,6 miljoner kr Antal utsända volontärer: 62 Antal utsända praktikanter: 41 Antal stipendiater: 161 Antal anställda: 59 (heltidstjänster) Svenska pingstförsamlingar har ända sedan början av 1900-talet arbetat med samhällsutveckling och humanitär hjälp både i Sverige och utomlands. Pingströrelsen omfattade år 2009 omkring medlemmar i 473 församlingar, och är därmed en av Sveriges större folkrörelser. År 1965 startade församlingarna PMU InterLife för att möjliggöra internationella utvecklingsinsatser med stöd av Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). PMU InterLife är nu en del av Pingst, som består av Pingst Nationellt och Pingst Internationellt. Inom avdelningen Pingst Internationellt finns förutom PMU InterLife också verksamheter inom församlingsarbete, teologisk utbildning, media med mera. PMU InterLife har enbart ansvar för det diakonala arbetet, det vill säga för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. PMU InterLife har i över 40 år utvecklats i samspel med pingstförsamlingar i Sverige och i utvecklingsländer, och även med andra biståndsorganisationer, både statliga och enskilda. PMU InterLife är en av sexton ramorganisationer som har ett eget avtal med Sida. Verksamhetsområde Diakoni (PMU InterLife) leds av direktor Niclas Lindgren. Ordförande i styrgrupp Diakoni är Karin Stenzelius.

3 Övergripande mål PMU InterLife vill främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt samhälle, där människor i grupp agerar för sina egna eller andras intressen, så att människor som lever i fattigdom får ökade möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor. Vårt mål är också att öka engagemanget för globala frågor i Sverige och att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling tillsammans med alla berörda parter Detta är det mål som allt vårt arbete och alla våra insatser skall samverka till att uppnå. PMU InterLife har även ett antal övergripande policies som måste beaktas och skall genomsyra alla insatser. Det gäller policies för; fattigdomsbekämpning, miljö, jämställdhet, fred och försoning, mänskliga rättigheter samt demokrati och antikorruption. Värdegrund PMU InterLifes syn på människor, omvärlden, utvecklingssamarbete och fattigdomsbekämpning bygger på PMUs värdegrund. Denna värdegrund kan sammanfattas på följande sätt; n Vi är alla Guds skapelse, vilket ger oss alla samma okränkbara värde. n Precis som Jesus var en sann förebild för allt mänskligt liv, ska vi vara förebilder för att bygga ett gott samhälle, där varje individ har en självklar del. n Gud älskade människan så mycket att han blev människa genom Jesus Kristus, detta för att möjliggöra försoning, befrielse och upprättelse. Jesus liv efter döden ger framtidshopp åt mänskligheten, både för den här tiden och för evigheten. n Kyrkan har fått i uppgift att tillsammans med andra forma ett samhälle där Guds goda vilja får råda, där alla behandlas lika och strävan är att ekonomiska resurser fördelas rättvist. n Människans behov är både materiella och existentiella. Fattigdom och förtryck kan handla om andlig, kulturell, social eller materiell fattigdom, och arbetet med en positiv samhällsförändring måste omfatta alla dessa områden. n PMU InterLife vill samarbeta, och bygga nätverk med kyrkor, organisationer och grupper som bidrar till att forma ett gott samhälle. Vi vill arbeta för enhet, bejaka mångfald och se allas förmågor som en resurs. En grundläggande uppgift för PMU InterLife är att skapa en god miljö, där människor enskilt och tillsammans kan växa och utvecklas. PMU InterLife vill att värdegrunden och vår syn på människor och omvärlden ska speglas i vårt förhållningssätt. PMU InterLife vill inkludera människor och skapa delaktighet kring gemensamma mål för förändring och rättvisa. Nyckelord i arbetet är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. PMU InterLifes uppdrag PMU InterLifes uppdrag är att leda och utveckla de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete. PMU InterLife samarbetar i huvudsak med svenska pingstförsamlingar och deras internationella samarbetspartner. Formerna för samarbetet och de enskilda insatserna baseras på en långsiktig överenskommelse om samarbete och partnerskap som regleras i avtal mellan svensk församling, lokal samarbetspartner och PMU InterLife. Inom det humanitära arbetet samarbetar PMU InterLife direkt med den lokala genomförande samarbetspartnern. Metoderna för biståndsarbete omprövas ständigt, eftersom verkligheten förändras och nya kunskaper tillkommer. Genom att lära av och dokumentera erfarenheter från fält, svenska församlingar, utvärderare och andra biståndsaktörer blir PMU InterLife en värdefull resurs för både församlingar, volontärer och samarbetspartner när det gäller rådgivning, kurser, seminarier och informations- och insamlingsverksamhet, som vänder sig till svensk pingströrelse och den svenska allmänheten. Svenska pingstförsamlingar och partner Grunden för PMU InterLifes arbete återfinns i pingstförsamlingar både i Sverige och i samarbetsländer och dessa utgör basen för ett djupt och brett folkligt engagemang. Detta är en tillgång i utvecklingsarbetet, då relationer till samarbetspartner är viktiga. Det ger också PMU InterLife ett globalt nätverk, som är mycket värdefullt i arbetet för rättvisa och fattigdomsminskning. Det möjliggör snabb information om samhällsförändringar i de olika länderna och en kunskapsbank och kapacitet som är ovärderlig och möjliggör snabba insatser vid katastrofsituationer. Kyrkan i samarbetsländerna har ofta en central roll i arbetet för utveckling och rättvisa. Samarbete/Finansiering Sida är PMU InterLifes största finansiär. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och gemensamma mål. Ett framtida stöd förutsätter ett fortsatt förtroende och goda resultat av utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. De medel som PMU InterLife förvaltar från Sida, The European Commission Humanitarian Aid Department PMU InterLifes verksamhetsberättelse

4 Foto: Liss Persson I januari 2009 mottog doktor Denis Mukwege Olof Palme-priset av Lisbet Palme vid en prisceremoni i Sveriges Riksdag. (ECHO) eller andra finansiärer, samt svenska församlingar och enskilda gåvogivare förmedlas till lokala organisationer och kyrkor i ett 60-tal utvecklingsländer. Där används de för att på olika sätt skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina livsvillkor. Under år 2009 förmedlades via PMU InterLife 106,7 miljoner SEK till utvecklingsinsatser, volontärer, praktikanter och utbytesverksamhet i Syd och Öst. I utvecklingsinsatser som finansieras med Sida-medel svarar PMU InterLife tillsammans med svenska pingstförsamlingar för en tioprocentig egeninsats. Detta innebär att varje krona som samlas in till utvecklingsinsatser växer till tio kronor genom bidragen från Sida. PMU InterLife har även haft ett samarbetsavtal (Framework Partnership Agreement FPA) med ECHO Sedan Inom detta avtal har PMU InterLife sedan dess genomfört insatser i Bosnien, DR Kongo och Liberia. I december 2007 tecknade PMU InterLife ett nytt femårigt avtal som trädde i kraft i januari Under 2009 förmedlades 11,4 miljoner SEK för insatser i DR Kongo och Liberia. Nätverkssamarbete PMU InterLife fanns under 2009 liksom tidigare år med i flera olika nätverk, där samarbete sker med andra organisationer för att skapa opinion och samordning inom aktuella frågor och områden. Följande är exempel på grupper och nätverk där PMU InterLife varit delaktig under 2009: n Nätverk med övriga ramorganisationer n Concord, ett europeiskt nätverk med över enskilda organisationer som arbetar med påverkan av EU:s utvecklings- och biståndspolitik n European Pentecostal Relief and Development Network (EPRDN) n VOICE Nätverket för humanitära frågor som arbetar med humanitära frågor gentemot Europaparlamentet n Central-Afrika gruppen n SMR, Svenska missionsrådet n Nätverk för svenska humanitära aktörer n ECPAT, som arbetar mot exploatering av barn i världen n Kyrkornas Globala Vecka n Hiv/aidsnätverket n EFA Education for all, som arbetar för att millenniemålet gällande utbildning ska uppnås n FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd Kvalitetsarbete PMU InterLife har även under 2009 arbetat aktivt för ökad kvalitet inom sitt biståndsarbete. Organisationen är medlem i FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vars uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. Under 2007 antog FRII en kvalitetskod vars syfte är att sträva efter öppenhet och 4 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

5 transparens inom insamlingsorganisationerna. PMU InterLife har, liksom de övriga medlemsorganisationerna, under 2009 arbetat med att implementera denna kod och rapporterar för första gången sitt kvalitetsarbete enligt koden i en så kallad kodrapport. För att öka kvaliteten inom sitt humanitära biståndsarbetet blev PMU InterLife under 2009 medlem i samarbetsorganisationen HAP International. Organisationen, som är baserade i Genève, arbetar för ökad ansvarighet och kvalitet och har 38 medlemmar. Under hösten utarbetade PMU InterLife en arbetsplan för ökad ansvarighet gentemot målgruppen inom humanitärt bistånd (Accountability Work Plan). I december hölls en HAP-utbildning för personalen och en HAP-utbildning i Kenya för sex olika samarbetspartners i fält. Arbetet redovisas i särskild rapport till HAP International. Verksamhet PMU InterLife var under 2009 engagerad i drygt 300 pågående insatser, i 61 länder. Det rörde sig om långsiktigt utvecklingsarbete, humanitära insatser till följd av krig, konflikter och naturkatastrofer samt olika insatser med egna insamlade medel. 246 insatser var långsiktiga utvecklingsprojekt med Sidastöd (i Syd och Öst). Till detta kom volontärer (54 st.), praktikanter (41 st.), stipendiatverksamhet (161 st.) samt utbytesverksamhet (70 utbytespar). Så gott som uteslutande leds utvecklingsprojekten av nationella projektledare och den lokala egeninsatsen är betydande, förutom den svenska egeninsatsen från svenska församlingar (10 % i utvecklingsprojekt). Utvecklingsinsatser För utvecklingsinsatser i Syd och för Reformsamarbete Öst förbrukades under ,7 miljoner SEK av PMU InterLifes rambidrag från Sida. Utöver detta bidrag hade PMU InterLife även rambidrag för smärre humanitära insatser och för informationsinsatser i Sverige. PMU InterLife delar in utvecklingsinsatserna i följande sektorer; Sjuk- och hälsovård Hit räknas traditionell sjuk- mödra- och hälsovård. Sektorn svarade 2009 för 10% av samtliga insatser. Denna sektor är en betydande och klassisk del av PMU InterLifes arbete i Syd. Inom sjukvården har bland annat kompetenshöjande insatser för personal genomförts. Arbetet med att hindra spridningen av hiv/aids är ett av PMU InterLifes fokusområden, vilket har varit tydligt under Under året hade över hälften av alla utvecklingsinsatser kampen mot hiv/aids som huvud- eller delmål, med tyngdpunkten på förebyggande arbete. PMU InterLife arbetar aktivt med nätverksarbete och uppföljningsarbete för att kvalitetssäkra de många insatserna. Utbildning Ett av PMU InterLifes främsta arbetsområden är utbildning, 38% av de totala insatserna avser detta. Inom sektorn står alfabetisering i fokus och är den mest omfattande insatstypen (en insatstyp som också inrymmer andra ämnesområden, till exempel enkel hälsoundervisning, näringslära, matematik samt medborgerliga rättigheter och skyldigheter i samhället). PMU InterLife kommer att under millenniets första årtionde ha bidragit till att cirka personer i ett 20-tal länder har kunnat fullfölja en alfabetiseringskurs. PMU InterLife arbetar mycket med metodutveckling och kvalitetssäkring gällande dessa insatser. Största sektorer utvecklingsprojekt Sjuk- och hälsovård 10% Övrigt 15% Naturbruk Naturbruk 7% MR/Demokrati 30% Utbildning 38% Naturbrukssektorn svarade för 7% av PMU InterLifes utbetalade medel under året. Här ingår integrerade landsbygdsutvecklingsprogram med kunskapsutveckling, till exempel i skogsvård/markvård och jordbruk. Mänskliga rättigheter och Demokrati Denna sektor svarade för 30% av utbetalade medel Insatserna syftar bland annat till att stärka minoriteters rättigheter och integration i samhället, stärka kvinnors, barns och funktionsnedsattas rättigheter och till att medvetandegöra utsatta grupper om deras medborgerliga rättigheter. Här återfinns också olika kompetens-höjande insatser för samarbetspartner, samt insatser gällande fredsfrämjande utbildning och konflikthantering. PMU InterLifes verksamhetsberättelse

6 En stor andel av insatserna inom sektorn MR och demokrati syftar till att stärka lokala samarbetspartners organisationsutveckling som bland annat behandlar frågor om deras relevans och roll som demokratisk aktör för samhällsutveckling. Insatser genomförs även för att genom påverkans- och lobbyverksamhet medvetandegöra stat och myndigheter om deras skyldigheter gentemot befolkningen och vikten av att mänskliga rättigheter respekteras. Media utgör ett viktigt verktyg för informations- och påverkansarbetet inom MR och demokrati. Övrigt Under denna rubrik inordnas insatser motsvarande 15% av utbetalade utvecklingsmedel under Den största insatstypen var utvärderingar och studier. Här ingår de globala projekten för utveckling av partnerskap, utbytesverksamhet och studier inom olika ämnesområden såsom miljö/klimat, drogrehabilitering och mikrokrediter. Regional fördelning utvecklingsprojekt: Östeuropa 2% Globala insatser 25% Östra- och södra Afrika 15% Centralafrika 14% Mellanöstern/Nordafrika 13% Västafrika 11% Asien 10% Latinamerika 10% Moldavien, Georgien, Makedonien, Kosovo, Bosnien Hercegovina, Serbien, Armenien och Azerbajdzjan. Utöver detta kan insatser inom denna anslagspost också göras i Kroatien, Turkiet och Montenegro. Insatserna inom ramen för denna post följer i stort de riktlinjer som gäller för samarbetet mellan PMU InterLife och Sida angående projekt i utvecklingsländerna i Syd. Målen för PMU InterLifes samarbete med regionen är att verka för en demokratisk och socialt hållbar ekonomisk utveckling, där det civila samhället spelar en avgörande roll. Kostnaderna inom Reformsamarbete Öst, var för ,15 miljoner SEK, där SEK var administrationsbidrag. Humanitärt bistånd PMU InterLife har, genom sina samarbetspartner, ett vitt förgrenat nätverk i många av de länder som drabbas av krig, väpnade konflikter och naturkatastrofer. Detta innebär att PMU InterLife får god kännedom om vad som händer och snabbt kan göra humanitära insatser. Sida var under 2009, liksom tidigare år, den största finansiären av dessa insatser. Totalt förmedlades via PMU InterLife 28,5 miljoner SEK från Sida, samt 11,4 miljoner SEK från ECHO till humanitära insatser under Detta gör PMU InterLife till en av de större enskilda organisationerna då det gäller såväl Sida-bidrag som ECHO-bidrag för humanitära insatser. Andra viktiga finansiärer är de svenska pingstförsamlingarna och deras second hand-butiker samt den svenska allmänheten. I flera av PMU InterLifes samarbetsländer utgjorde det humanitära biståndet också under 2009 en betydande del av samarbetet. Det gällde DR Kongo, Kenya, Etiopien, Sri Lanka och Pakistan. PMU InterLifes samarbete med Nordkorea och Liberia dominerades som tidigare år helt av humanitära insatser. Central- och Östeuropa Cirka en tredjedel av svenska pingstförsamlingar, det vill säga omkring 150 stycken, har kontakter och samarbete med Central- och Östeuropa. I de flesta fall har samarbetet initialt haft karaktär av besöksutbyte och stöd till olika insatser, ofta till vänförsamlingar i Öst. PMU InterLife har löpande fört en dialog med de svenska församlingarna om mer långsiktigt utvecklingssamarbete i regionen. PMU InterLife har sedan 1997 haft ett ramavtal för utvecklingsinsatser i Central- och Östeuropa. Under 2008 försvann anslagsposten gällande Öst, och länderna Ryssland och Rumänien försvann som bidragsländer. Istället har en ny anslagspost tillkommit i samarbetet med Sida; Reformsamarbete Öst. Här ryms för PMU InterLife insatser i länderna Ukraina, Vitryssland, Största mottagarländer utvecklingsprojekt: Benin 5,6 miljoner kr DR Kongo 5,6 miljoner kr Sudan 3,6 miljoner kr Mauretanien 3,5 miljoner kr Västbanken 3,4 miljoner kr Rwanda 3,4 miljoner kr Egypten 3,2 miljoner kr Kenya 3,2 miljoner kr 6 miljoner kr 5 miljoner kr 4 miljoner kr Sri Lanjka 2,8 miljoner kr 2 miljoner kr 6 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

7 Foto: Andreas Alexandersson PMU InterLife stödjer ett projekt bland beduinbefolkningen i södra Jordanien. Detta genom vaccinering och hormonbehandling av boskap som i sin tur minskar fattigdomen bland befolkningen. Sidas ram för smärre humanitära insatser PMU InterLife har sedan 1993 haft avtal med Sida om rambidrag för smärre humanitära insatser. Genom dessa avtal fattar Sida snabbt beslut om akuta insatser upp till 2 miljoner SEK. Under perioden hade PMU InterLife ett avtal om totalt 30 miljoner SEK exklusive administrativa bidrag. Inom denna ram beviljades under 2009 åtta nya insatser i Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Filippinerna, Kenya, Pakistan, DR Kongo och Sri Lanka. Kostnaderna för insatserna Största mottagarländer humanitära projekt (Sida/ECHO) : 20 miljoner kr uppgick till totalt 13,5 miljoner SEK, varav 13,2 miljoner SEK från Sida och 0,3 miljoner av egna insamlade medel. Fyra av insatserna delfinansierades av PMU InterLife. Större Sidafinansierade humanitära insatser För större humanitära insatser, vilka ofta gäller rehabilitering av skolor, sjuk- och hälsovårdsstrukturer, jordbruk samt bostäder gör PMU InterLife särskilda ansökningar till Sida. Under 2009 pågick elva större humanitära insatser finansierade med Sidamedel. Fem av dessa insatser gällde insatser som ingick i ett större humanitärt program i Burundi och DR Kongo, och som avslutades i början av året. Fyra insatser ingick i ett nytt DR Kongo 19,8 miljoner kr Liberia 8,2 miljoner kr Nordkorea 2,2 miljoner kr Sri Lanka 2,0 miljoner kr Kenya 2,0 miljoner kr Etiopien 2,0 miljoner kr Pakistan 1,7 miljoner kr Bangladesh 1,5 miljoner kr 16 miljoner kr Filippinerna 1,1 miljoner kr Burkina Faso 1,0 miljoner kr 12 miljoner kr 8 miljoner kr Geografisk fördelning humanitära projekt (Sida/ECHO) : Mellanöstern 1% Östafrika 10% Västafrika 22% Asien 20% Centralafrika 47 % PMU InterLifes verksamhetsberättelse

8 Foto: Jason Vogt Projektledaren för ett hiv/aids projekt pratar med en grupp Maasai-kvinnor angående sjukdomen. humanitärt program i DR Kongo som startades under Dessutom genomfördes insatser i Nordkorea och Liberia. Under året slutredovisades också projekt i Tchad, Sudan och Nordkorea till Sida, dessa slutrapporterades till PMU InterLife under Totalt förmedlades 15,3 miljoner kronor från Sida via PMU InterLife för större humanitära insatser under Samarbetsavtal med ECHO ECHO har även under 2009 varit en viktig finansiär av PMU InterLifes humanitära arbete. Under året förmedlades från ECHO 11,4 miljoner SEK till en insats vid Panzisjukhuset i DR Kongo, för kvinnor som utsatts för sexuellt våld, samt till en sjuk- och hälsovårdsinsats vid Foya Health Centre i Liberia. Båda dessa insatser var nya faser av fleråriga stöd till de båda institutionerna och båda var också samfinansierade med bidrag från Sida. Övriga humanitära insatser De svenska pingstförsamlingarna och deras second hand-butiker, liksom den svenska allmänheten är viktiga finansiärer av PMU InterLifes humanitära arbete. Under 2009 genomförde PMU InterLife fyra insatser, som helt finansierades med egna insamlade medel eller medel förmedlade från andra organisationer. Insatser genomfördes i DR Kongo, Bangladesh, Pakistan och i Gaza till en kostnad av totalt 2,0 miljoner SEK. Sektorsfördelning Då PMU InterLifes största partners inom det humanitära biståndet bedriver ett omfattande sjuk- och hälsovårdsarbete (DR Kongo och Liberia) är detta den största sektorn inom det humanitära biståndet med en andel om 40% av stödet. Den näst största sektorn är matsäkerhet, 27%, vilket inkluderar såväl utvecklingsinriktade insatser för ökad jordbruksproduktion (Nordkorea, Liberia och DR Kongo) som direkt matbistånd i akuta humanitära situationer. Återuppbyggnad av bostäder är den tredje största sektorn med 10%. Distribution av förnödenheter förutom mat utgjorde 10%, nutrition 8%, utbildning 1%, vatten och sanitet 1%, övrigt 3%. Kommunikationsarbetet i Sverige I PMU InterLifes kommunikationsarbete är det främsta informationsmålet att öka intresset för, och kunskap om utvecklingssamarbete, samt främja debatt om utvecklingsfrågor. Det övergripande effektmålet är att kanalisera och utveckla det starka engagemang för utvecklingsarbete som finns bland medlemmarna i de 8 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

9 svenska pingstförsamlingarna, både internt i församlingarna men även på riksplanet i det offentliga samtalet. För detta arbete används en rad olika redskap på olika arenor. Viktiga centrala produkter för PMU InterLife är tidningen, webbplatsen och det elektroniska nyhetsbrevet som alla har samma namn: PMU.nu. Under året utvecklades webbplatsen med en rad olika nya funktioner, däribland bloggar och möjlighet till att fritt ladda ner alla filmer som PMU InterLife producerat under åren. Temaområden som särskilt belysts under året är miljö, fred, hiv och aids samt vatten. Det sistnämnda temat var i fokus under den årliga höst- och julkampanjen under temanamnet Barnens rätt vårt ansvar utifrån situationen i Filippinerna. En rad olika produkter och arrangemang genomfördes under slutet av året med detta tema, exempelvis genom produktion av tidningsreportage, produktion av filmer som samlades på DVD:n under namnet Fokus 2009: Filippinerna, arrangemang av konserter i de svenska pingstförsamlingarna och genomfört fackeltåg i Stockholm. Skolpaketet 2009/2010 Även årets skolpaket 2009/2010 speglar situationen på Filippinerna med tyngdpunkt på artikel 28 i FN:s barnkonvention. Den handlar om alla barns rätt till utbildning. Detta skolpaket innehåller bland annat en tidning, film och affisch. Materialet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning. Under året har återigen DR Kongo funnits med i PMU InterLifes opinionsarbete, främst genom att belysa kampen mot det sexuella våldet. Detta har varit den fråga som PMU InterLife i särklass lyft mest i opinionsarbetet de senaste fem åren. I april arrangerade PMU InterLife ett seminarium i Stockholm med rubriken Utan fred ingen kvinnofrid med 225 deltagare. Medverkade gjorde förutom biståndsminister Gunilla Carlsson en rad olika talare, däribland läkaren vid Panzisjukhuset Denis Mukwege. I samband med seminariet släpptes också boken De glömda kvinnornas röst, skriven av journalisten Birger Thureson. Boken är utgiven på Libris förlag av PMU InterLife. Boken har även tryckts i en engelsk upplaga så att PMU InterLifes samarbetspartner i DR Kongo, Cepac, kan använda boken som ett instrument i sitt opinionsarbete. En viktig del i opinionsarbetet är press- och mediearbetet som under året resulterat i en rad olika tidningsartiklar, debatter och inslag i tv och radio. Ett annat exempel på kommunikationsarbete är informatörens arbete vid Vårgårda Biståndscenter. Under rubriken Möt världen i Vårgårda tar man regelbundet emot studiegrupper och gör även själv besök i skolorna i regionen. Innehållet i föreläsningen fokuserar på PMUs biståndsarbete utifrån FN:s millenniemål. PMU InterLife finns med i en rad nätverk för att sprida goda exempel på lyckat bistånd, exempelvis genom kampanjen Kyrkornas Globala vecka och sajten Globalportalen. Under året arrangerade PMU InterLife tre utbildningsdagar för de svenska pingstförsamlingarna för att introducera nya arbetssätt i arbetet. Då presenterades bland annat den nya Projektmanualen samt studiematerialet Hela min värld för cirka 300 personer från ett hundratal församlingar. Barnens rätt vårt ansvar -09 samlade bland annat in medel till ett vattenprojekt i Manilas slum. Insamling Insamlingsarbetet inom PMU InterLife utgör en mycket central del av verksamheten då de flesta projekt är beroende av en viss del egen finansiering. Det totala insamlingsresultatet år 2009 för PMU InterLifes egen insamlingsverksamhet blev 29,6 miljoner kronor. Detta är en ökning med 4,7 miljoner kronor jämfört med Ökningen kan dels hänföras till testamentesgåvor men också till en tydlig ökning från enskilda gåvogivare, en grupp som ökat med cirka en miljon kronor jämfört med Denna ökning kan i sin tur härledas till att PMU InterLife utökat antalet insamlingsbrev från 8 till 10 per år. Under 2009 rekryterade PMU InterLife också nya givare bland privatpersoner. 40 second hand-butiker är i dagsläget anslutna till PMU InterLifes koncept Pingstkyrkans Biståndscenter, men gåvor inkommer även från second handbutiker utan avtal med PMU InterLife. Även gåvorna från second hand-butikerna har ökat i jämförelse med Under 2009 bidrog second hand-butiker med knappt 7,9 miljoner kronor till PMU InterLifes arbete. För enskilda gåvogivare finns många olika sätt att Foto: Sabine Svanell PMU InterLifes verksamhetsberättelse

10 stödja PMU InterLifes verksamhet. Under 2009 har de personer som valt att ge ett månatligt stöd via autogiro bidragit med drygt 2,6 miljoner SEK. De personer som valt att stödja via inbetalningskorten från vår årliga kalender bidrog med kronor under Ett sätt som nyttjats allt mer under 2009 är SMS-gåvor. Framför allt har SMS-kampanjerna varit viktiga för att nå nya givare och målgrupper. Genom att gåvogivare väljer att spara i Banco Samaritfond eller Aktie-Ansvar får PMU InterLife en gåva motsvarande två procent av gåvogivarens sparkapital per den 31/12. Genom dessa fonder fick PMU InterLife kronor under Även under 2009 har insamlingar till humanitära insatser gjorts i samband med katastrofer av olika slag. För denna typ av insatser har medel samlats in till DR Kongo, Gaza, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filippinerna. Vårgårda Biståndscenter, som är PMU InterLifes depå och speditionsverksamhet, är ett cirka kvadratmeter stort resurscenter som ger service såväl till svensk pingstmission som till olika samfund och organisationer. Här arbetar omkring 20 personer tillsammans med frivilliga med sortering av kläder, packning av containrar och lastning av lastbilar. Liksom tidigare år har Vårgårda Biståndscenter mottagit sjukvårdsmaterial, verktyg och bilar från svenska försvaret, som sedan distribuerats till olika samfund och organisationer i Syd. Insamlingen av begagnade kläder har fortsatt under året och uppgår till ton. Mycket av detta kommer från second hand-butiker, som även står för delar av finansieringen i denna hantering. Totalt har under året kubikmeter gods levererats från depån till olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Det uppskattade gåvovärdet är cirka 13 miljoner kronor. Foto: Birger Thureson Under sommaren 2009 genomfördes en sommarkampanj som fokuserade på att sälja grisar till förmån för ett jordbruksprojekt i Burundi. Kampanjen var mycket framgångsrik och resulterade i kronor samt ett stort antal nya gåvogivare. Under slutet av året fokuserade insamlingsverksamheten på kampanjen Barnens Rätt vårt ansvar. Årets tema var vatten och landet som fokuserades på var Filippinerna. Det handlade dels om att bygga brunnar i Manilas slum för att ge barn och deras familjer tillgång till rent vatten. Vidare fokuserade kampanjen på att bygga en skola för barn på ön Mindoro i Filippinerna. I samband med kampanjen fanns möjlighet att köpa julklappar, i form av skolbänkar, skolstolar, kvadratmetrar av en skolbyggnad eller vattenbevis, på PMU InterLifes webbplats. Denna möjlighet gav kronor. Under kampanjen anordnades en gemensam bönemanifestation för barn i världen som blev mycket uppmärksammad och många församlingar deltog i den gemensamma bönedagen. Även julkonserter, med Mikael Järlestrand och lokala förmågor, anordnades från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Hela kampanjen gjordes i ett uppskattat samarbete med tidningen Dagen. Under hela kampanjperioden publicerades artiklar i Dagen med anknytning till kampanjen, samt att man regelbundet publicerade en insamlingsbarometer som visade resultatet av insamlingen. Totalt inbringade Barnens Rätt kampanjen 2009 cirka 2,7 miljoner kronor. Spedition Lennart Hector är en av eldsjälarna bakom verksamheten i Norrtälje Pingstkyrka som öppnat en second hand-butik i samarbete med PMU InterLife. Inköp Verksamheten i PMU InterLifes inköpsfunktion har även under 2009 koncentrerats till Biståndscentret i Vårgårda. Härifrån ges stöd för, och genomförande av upphandlingar till olika projekt och projektledare. Utöver service till PMU InterLifes egna projekt anlitas inköpsfunktionen även av flera andra organisationer och församlingar. De länder som varit mest aktiva i inköpsverksamheten har varit DR Kongo och Tanzania. Second hand Vårgårda Biståndscenter har fått ett större ansvar för kontakterna med de second hand-butiker som är anslutna till PMU InterLife. Mycket av den information som skickas ut till butikerna produceras i Vårgårda. Inköp av profilmaterial och andra inköp och service som butikerna behöver hjälp med sker via inköpsavdelningen i Vårgårda. PMU InterLifes satsning på två second hand-konsulenter har gjort att PMU på ett mycket bra sätt har kunnat bistå de butiker som har avtal med PMU. Detta har också gjort att 7 nya butiker slutit avtal med PMU InterLife under det år som gått. 10 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Stärkande av en global resursbas

Stärkande av en global resursbas Bilaga 2 Syftet med denna rapport är att visa på resultat från praktikantverksamheten som bedrivits av ett flertal organisationer under tio år. De underlag som ligger till grund för rapporten kommer från

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

ÅRSRAPPORT. till Sida. avseende informations- och kommunikationsarbetet i Sverige

ÅRSRAPPORT. till Sida. avseende informations- och kommunikationsarbetet i Sverige ÅRSRAPPORT till Sida avseende informations- och kommunikationsarbetet i Sverige Budgetåret 2012 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Mål... 3 2. Målgrupper... 3 3. Ekonomiska avvikelser... 5 4. Aktiviteter...

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), där Läkare Utan Gränser är medlem, antog 2007 en kvalitetskod, som medlemsorganisationerna åtagit sig att tillämpa och

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Svenska Afghanistankommitténs styrelse 19 mars 2011 PG 90 07 80-8 PG 90 01 20-7 Org 802010-4850 Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/ Så räddar bistånd liv Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger att öka avräkningarna

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Köp årets julklappar från Oxfam

Köp årets julklappar från Oxfam Köp årets julklappar från Oxfam Från Oxford till världen Oxfam grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker. Idag arbetar vi över hela världen genom långsiktiga projekt, aktivt påverkansarbete och akuta

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu!

Nu är det inne att handla miljömedvetet! Fokus: Från krig till fred sid 4-11. Revisorn på hett uppdrag i Sudan sid 12-13 Senaste. nytt PÅ www.pmu.nu! GUNILLA CARLSSON PRESENTERADE NY KONGO-STATEGI sid 16 2009 #2 En tidning från PMU InterLife ZIMBABWE RESER SIG SAKTA UPP sid 18 17 ORGANISATIONER FÖRENAS I VÄRLDENS BARN sid 21 Nu är det inne att handla

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer