PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 Verksamhets- berättelse 2009

2 PMU InterLifes verksamhetsberättelse 2009 Detta är PMU InterLifes verksamhetsberättelse för år PMU InterLife är avdelningen för utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst fria församlingar i samverkan (Pingst). För fullständig ekonomisk redovisning angående PMU InterLifes verksamhet se Pingsts årsredovisning Årsredovisningen inkluderar revisionsintyg. PMU InterLife Total omsättning: 201 miljoner kr Antal utvecklingsprojekt: 247 Antal humanitära projekt: 25 Arbete i antal länder: 61 Sida-bidrag utvecklingsinsatser: 106,7 miljoner kr humanitära insatser: 28,5 miljoner kr informationsbidrag: 3,5 miljoner kr ECHO-bidrag: 11,4 miljoner kr Insamlade medel: 29,6 miljoner kr Antal utsända volontärer: 62 Antal utsända praktikanter: 41 Antal stipendiater: 161 Antal anställda: 59 (heltidstjänster) Svenska pingstförsamlingar har ända sedan början av 1900-talet arbetat med samhällsutveckling och humanitär hjälp både i Sverige och utomlands. Pingströrelsen omfattade år 2009 omkring medlemmar i 473 församlingar, och är därmed en av Sveriges större folkrörelser. År 1965 startade församlingarna PMU InterLife för att möjliggöra internationella utvecklingsinsatser med stöd av Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). PMU InterLife är nu en del av Pingst, som består av Pingst Nationellt och Pingst Internationellt. Inom avdelningen Pingst Internationellt finns förutom PMU InterLife också verksamheter inom församlingsarbete, teologisk utbildning, media med mera. PMU InterLife har enbart ansvar för det diakonala arbetet, det vill säga för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. PMU InterLife har i över 40 år utvecklats i samspel med pingstförsamlingar i Sverige och i utvecklingsländer, och även med andra biståndsorganisationer, både statliga och enskilda. PMU InterLife är en av sexton ramorganisationer som har ett eget avtal med Sida. Verksamhetsområde Diakoni (PMU InterLife) leds av direktor Niclas Lindgren. Ordförande i styrgrupp Diakoni är Karin Stenzelius.

3 Övergripande mål PMU InterLife vill främja utvecklingen av ett livskraftigt och demokratiskt samhälle, där människor i grupp agerar för sina egna eller andras intressen, så att människor som lever i fattigdom får ökade möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor. Vårt mål är också att öka engagemanget för globala frågor i Sverige och att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling tillsammans med alla berörda parter Detta är det mål som allt vårt arbete och alla våra insatser skall samverka till att uppnå. PMU InterLife har även ett antal övergripande policies som måste beaktas och skall genomsyra alla insatser. Det gäller policies för; fattigdomsbekämpning, miljö, jämställdhet, fred och försoning, mänskliga rättigheter samt demokrati och antikorruption. Värdegrund PMU InterLifes syn på människor, omvärlden, utvecklingssamarbete och fattigdomsbekämpning bygger på PMUs värdegrund. Denna värdegrund kan sammanfattas på följande sätt; n Vi är alla Guds skapelse, vilket ger oss alla samma okränkbara värde. n Precis som Jesus var en sann förebild för allt mänskligt liv, ska vi vara förebilder för att bygga ett gott samhälle, där varje individ har en självklar del. n Gud älskade människan så mycket att han blev människa genom Jesus Kristus, detta för att möjliggöra försoning, befrielse och upprättelse. Jesus liv efter döden ger framtidshopp åt mänskligheten, både för den här tiden och för evigheten. n Kyrkan har fått i uppgift att tillsammans med andra forma ett samhälle där Guds goda vilja får råda, där alla behandlas lika och strävan är att ekonomiska resurser fördelas rättvist. n Människans behov är både materiella och existentiella. Fattigdom och förtryck kan handla om andlig, kulturell, social eller materiell fattigdom, och arbetet med en positiv samhällsförändring måste omfatta alla dessa områden. n PMU InterLife vill samarbeta, och bygga nätverk med kyrkor, organisationer och grupper som bidrar till att forma ett gott samhälle. Vi vill arbeta för enhet, bejaka mångfald och se allas förmågor som en resurs. En grundläggande uppgift för PMU InterLife är att skapa en god miljö, där människor enskilt och tillsammans kan växa och utvecklas. PMU InterLife vill att värdegrunden och vår syn på människor och omvärlden ska speglas i vårt förhållningssätt. PMU InterLife vill inkludera människor och skapa delaktighet kring gemensamma mål för förändring och rättvisa. Nyckelord i arbetet är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang. PMU InterLifes uppdrag PMU InterLifes uppdrag är att leda och utveckla de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete. PMU InterLife samarbetar i huvudsak med svenska pingstförsamlingar och deras internationella samarbetspartner. Formerna för samarbetet och de enskilda insatserna baseras på en långsiktig överenskommelse om samarbete och partnerskap som regleras i avtal mellan svensk församling, lokal samarbetspartner och PMU InterLife. Inom det humanitära arbetet samarbetar PMU InterLife direkt med den lokala genomförande samarbetspartnern. Metoderna för biståndsarbete omprövas ständigt, eftersom verkligheten förändras och nya kunskaper tillkommer. Genom att lära av och dokumentera erfarenheter från fält, svenska församlingar, utvärderare och andra biståndsaktörer blir PMU InterLife en värdefull resurs för både församlingar, volontärer och samarbetspartner när det gäller rådgivning, kurser, seminarier och informations- och insamlingsverksamhet, som vänder sig till svensk pingströrelse och den svenska allmänheten. Svenska pingstförsamlingar och partner Grunden för PMU InterLifes arbete återfinns i pingstförsamlingar både i Sverige och i samarbetsländer och dessa utgör basen för ett djupt och brett folkligt engagemang. Detta är en tillgång i utvecklingsarbetet, då relationer till samarbetspartner är viktiga. Det ger också PMU InterLife ett globalt nätverk, som är mycket värdefullt i arbetet för rättvisa och fattigdomsminskning. Det möjliggör snabb information om samhällsförändringar i de olika länderna och en kunskapsbank och kapacitet som är ovärderlig och möjliggör snabba insatser vid katastrofsituationer. Kyrkan i samarbetsländerna har ofta en central roll i arbetet för utveckling och rättvisa. Samarbete/Finansiering Sida är PMU InterLifes största finansiär. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och gemensamma mål. Ett framtida stöd förutsätter ett fortsatt förtroende och goda resultat av utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. De medel som PMU InterLife förvaltar från Sida, The European Commission Humanitarian Aid Department PMU InterLifes verksamhetsberättelse

4 Foto: Liss Persson I januari 2009 mottog doktor Denis Mukwege Olof Palme-priset av Lisbet Palme vid en prisceremoni i Sveriges Riksdag. (ECHO) eller andra finansiärer, samt svenska församlingar och enskilda gåvogivare förmedlas till lokala organisationer och kyrkor i ett 60-tal utvecklingsländer. Där används de för att på olika sätt skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina livsvillkor. Under år 2009 förmedlades via PMU InterLife 106,7 miljoner SEK till utvecklingsinsatser, volontärer, praktikanter och utbytesverksamhet i Syd och Öst. I utvecklingsinsatser som finansieras med Sida-medel svarar PMU InterLife tillsammans med svenska pingstförsamlingar för en tioprocentig egeninsats. Detta innebär att varje krona som samlas in till utvecklingsinsatser växer till tio kronor genom bidragen från Sida. PMU InterLife har även haft ett samarbetsavtal (Framework Partnership Agreement FPA) med ECHO Sedan Inom detta avtal har PMU InterLife sedan dess genomfört insatser i Bosnien, DR Kongo och Liberia. I december 2007 tecknade PMU InterLife ett nytt femårigt avtal som trädde i kraft i januari Under 2009 förmedlades 11,4 miljoner SEK för insatser i DR Kongo och Liberia. Nätverkssamarbete PMU InterLife fanns under 2009 liksom tidigare år med i flera olika nätverk, där samarbete sker med andra organisationer för att skapa opinion och samordning inom aktuella frågor och områden. Följande är exempel på grupper och nätverk där PMU InterLife varit delaktig under 2009: n Nätverk med övriga ramorganisationer n Concord, ett europeiskt nätverk med över enskilda organisationer som arbetar med påverkan av EU:s utvecklings- och biståndspolitik n European Pentecostal Relief and Development Network (EPRDN) n VOICE Nätverket för humanitära frågor som arbetar med humanitära frågor gentemot Europaparlamentet n Central-Afrika gruppen n SMR, Svenska missionsrådet n Nätverk för svenska humanitära aktörer n ECPAT, som arbetar mot exploatering av barn i världen n Kyrkornas Globala Vecka n Hiv/aidsnätverket n EFA Education for all, som arbetar för att millenniemålet gällande utbildning ska uppnås n FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd Kvalitetsarbete PMU InterLife har även under 2009 arbetat aktivt för ökad kvalitet inom sitt biståndsarbete. Organisationen är medlem i FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vars uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i vårt land för frivilligarbete och för insamling bland allmänheten. Under 2007 antog FRII en kvalitetskod vars syfte är att sträva efter öppenhet och 4 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

5 transparens inom insamlingsorganisationerna. PMU InterLife har, liksom de övriga medlemsorganisationerna, under 2009 arbetat med att implementera denna kod och rapporterar för första gången sitt kvalitetsarbete enligt koden i en så kallad kodrapport. För att öka kvaliteten inom sitt humanitära biståndsarbetet blev PMU InterLife under 2009 medlem i samarbetsorganisationen HAP International. Organisationen, som är baserade i Genève, arbetar för ökad ansvarighet och kvalitet och har 38 medlemmar. Under hösten utarbetade PMU InterLife en arbetsplan för ökad ansvarighet gentemot målgruppen inom humanitärt bistånd (Accountability Work Plan). I december hölls en HAP-utbildning för personalen och en HAP-utbildning i Kenya för sex olika samarbetspartners i fält. Arbetet redovisas i särskild rapport till HAP International. Verksamhet PMU InterLife var under 2009 engagerad i drygt 300 pågående insatser, i 61 länder. Det rörde sig om långsiktigt utvecklingsarbete, humanitära insatser till följd av krig, konflikter och naturkatastrofer samt olika insatser med egna insamlade medel. 246 insatser var långsiktiga utvecklingsprojekt med Sidastöd (i Syd och Öst). Till detta kom volontärer (54 st.), praktikanter (41 st.), stipendiatverksamhet (161 st.) samt utbytesverksamhet (70 utbytespar). Så gott som uteslutande leds utvecklingsprojekten av nationella projektledare och den lokala egeninsatsen är betydande, förutom den svenska egeninsatsen från svenska församlingar (10 % i utvecklingsprojekt). Utvecklingsinsatser För utvecklingsinsatser i Syd och för Reformsamarbete Öst förbrukades under ,7 miljoner SEK av PMU InterLifes rambidrag från Sida. Utöver detta bidrag hade PMU InterLife även rambidrag för smärre humanitära insatser och för informationsinsatser i Sverige. PMU InterLife delar in utvecklingsinsatserna i följande sektorer; Sjuk- och hälsovård Hit räknas traditionell sjuk- mödra- och hälsovård. Sektorn svarade 2009 för 10% av samtliga insatser. Denna sektor är en betydande och klassisk del av PMU InterLifes arbete i Syd. Inom sjukvården har bland annat kompetenshöjande insatser för personal genomförts. Arbetet med att hindra spridningen av hiv/aids är ett av PMU InterLifes fokusområden, vilket har varit tydligt under Under året hade över hälften av alla utvecklingsinsatser kampen mot hiv/aids som huvud- eller delmål, med tyngdpunkten på förebyggande arbete. PMU InterLife arbetar aktivt med nätverksarbete och uppföljningsarbete för att kvalitetssäkra de många insatserna. Utbildning Ett av PMU InterLifes främsta arbetsområden är utbildning, 38% av de totala insatserna avser detta. Inom sektorn står alfabetisering i fokus och är den mest omfattande insatstypen (en insatstyp som också inrymmer andra ämnesområden, till exempel enkel hälsoundervisning, näringslära, matematik samt medborgerliga rättigheter och skyldigheter i samhället). PMU InterLife kommer att under millenniets första årtionde ha bidragit till att cirka personer i ett 20-tal länder har kunnat fullfölja en alfabetiseringskurs. PMU InterLife arbetar mycket med metodutveckling och kvalitetssäkring gällande dessa insatser. Största sektorer utvecklingsprojekt Sjuk- och hälsovård 10% Övrigt 15% Naturbruk Naturbruk 7% MR/Demokrati 30% Utbildning 38% Naturbrukssektorn svarade för 7% av PMU InterLifes utbetalade medel under året. Här ingår integrerade landsbygdsutvecklingsprogram med kunskapsutveckling, till exempel i skogsvård/markvård och jordbruk. Mänskliga rättigheter och Demokrati Denna sektor svarade för 30% av utbetalade medel Insatserna syftar bland annat till att stärka minoriteters rättigheter och integration i samhället, stärka kvinnors, barns och funktionsnedsattas rättigheter och till att medvetandegöra utsatta grupper om deras medborgerliga rättigheter. Här återfinns också olika kompetens-höjande insatser för samarbetspartner, samt insatser gällande fredsfrämjande utbildning och konflikthantering. PMU InterLifes verksamhetsberättelse

6 En stor andel av insatserna inom sektorn MR och demokrati syftar till att stärka lokala samarbetspartners organisationsutveckling som bland annat behandlar frågor om deras relevans och roll som demokratisk aktör för samhällsutveckling. Insatser genomförs även för att genom påverkans- och lobbyverksamhet medvetandegöra stat och myndigheter om deras skyldigheter gentemot befolkningen och vikten av att mänskliga rättigheter respekteras. Media utgör ett viktigt verktyg för informations- och påverkansarbetet inom MR och demokrati. Övrigt Under denna rubrik inordnas insatser motsvarande 15% av utbetalade utvecklingsmedel under Den största insatstypen var utvärderingar och studier. Här ingår de globala projekten för utveckling av partnerskap, utbytesverksamhet och studier inom olika ämnesområden såsom miljö/klimat, drogrehabilitering och mikrokrediter. Regional fördelning utvecklingsprojekt: Östeuropa 2% Globala insatser 25% Östra- och södra Afrika 15% Centralafrika 14% Mellanöstern/Nordafrika 13% Västafrika 11% Asien 10% Latinamerika 10% Moldavien, Georgien, Makedonien, Kosovo, Bosnien Hercegovina, Serbien, Armenien och Azerbajdzjan. Utöver detta kan insatser inom denna anslagspost också göras i Kroatien, Turkiet och Montenegro. Insatserna inom ramen för denna post följer i stort de riktlinjer som gäller för samarbetet mellan PMU InterLife och Sida angående projekt i utvecklingsländerna i Syd. Målen för PMU InterLifes samarbete med regionen är att verka för en demokratisk och socialt hållbar ekonomisk utveckling, där det civila samhället spelar en avgörande roll. Kostnaderna inom Reformsamarbete Öst, var för ,15 miljoner SEK, där SEK var administrationsbidrag. Humanitärt bistånd PMU InterLife har, genom sina samarbetspartner, ett vitt förgrenat nätverk i många av de länder som drabbas av krig, väpnade konflikter och naturkatastrofer. Detta innebär att PMU InterLife får god kännedom om vad som händer och snabbt kan göra humanitära insatser. Sida var under 2009, liksom tidigare år, den största finansiären av dessa insatser. Totalt förmedlades via PMU InterLife 28,5 miljoner SEK från Sida, samt 11,4 miljoner SEK från ECHO till humanitära insatser under Detta gör PMU InterLife till en av de större enskilda organisationerna då det gäller såväl Sida-bidrag som ECHO-bidrag för humanitära insatser. Andra viktiga finansiärer är de svenska pingstförsamlingarna och deras second hand-butiker samt den svenska allmänheten. I flera av PMU InterLifes samarbetsländer utgjorde det humanitära biståndet också under 2009 en betydande del av samarbetet. Det gällde DR Kongo, Kenya, Etiopien, Sri Lanka och Pakistan. PMU InterLifes samarbete med Nordkorea och Liberia dominerades som tidigare år helt av humanitära insatser. Central- och Östeuropa Cirka en tredjedel av svenska pingstförsamlingar, det vill säga omkring 150 stycken, har kontakter och samarbete med Central- och Östeuropa. I de flesta fall har samarbetet initialt haft karaktär av besöksutbyte och stöd till olika insatser, ofta till vänförsamlingar i Öst. PMU InterLife har löpande fört en dialog med de svenska församlingarna om mer långsiktigt utvecklingssamarbete i regionen. PMU InterLife har sedan 1997 haft ett ramavtal för utvecklingsinsatser i Central- och Östeuropa. Under 2008 försvann anslagsposten gällande Öst, och länderna Ryssland och Rumänien försvann som bidragsländer. Istället har en ny anslagspost tillkommit i samarbetet med Sida; Reformsamarbete Öst. Här ryms för PMU InterLife insatser i länderna Ukraina, Vitryssland, Största mottagarländer utvecklingsprojekt: Benin 5,6 miljoner kr DR Kongo 5,6 miljoner kr Sudan 3,6 miljoner kr Mauretanien 3,5 miljoner kr Västbanken 3,4 miljoner kr Rwanda 3,4 miljoner kr Egypten 3,2 miljoner kr Kenya 3,2 miljoner kr 6 miljoner kr 5 miljoner kr 4 miljoner kr Sri Lanjka 2,8 miljoner kr 2 miljoner kr 6 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

7 Foto: Andreas Alexandersson PMU InterLife stödjer ett projekt bland beduinbefolkningen i södra Jordanien. Detta genom vaccinering och hormonbehandling av boskap som i sin tur minskar fattigdomen bland befolkningen. Sidas ram för smärre humanitära insatser PMU InterLife har sedan 1993 haft avtal med Sida om rambidrag för smärre humanitära insatser. Genom dessa avtal fattar Sida snabbt beslut om akuta insatser upp till 2 miljoner SEK. Under perioden hade PMU InterLife ett avtal om totalt 30 miljoner SEK exklusive administrativa bidrag. Inom denna ram beviljades under 2009 åtta nya insatser i Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Filippinerna, Kenya, Pakistan, DR Kongo och Sri Lanka. Kostnaderna för insatserna Största mottagarländer humanitära projekt (Sida/ECHO) : 20 miljoner kr uppgick till totalt 13,5 miljoner SEK, varav 13,2 miljoner SEK från Sida och 0,3 miljoner av egna insamlade medel. Fyra av insatserna delfinansierades av PMU InterLife. Större Sidafinansierade humanitära insatser För större humanitära insatser, vilka ofta gäller rehabilitering av skolor, sjuk- och hälsovårdsstrukturer, jordbruk samt bostäder gör PMU InterLife särskilda ansökningar till Sida. Under 2009 pågick elva större humanitära insatser finansierade med Sidamedel. Fem av dessa insatser gällde insatser som ingick i ett större humanitärt program i Burundi och DR Kongo, och som avslutades i början av året. Fyra insatser ingick i ett nytt DR Kongo 19,8 miljoner kr Liberia 8,2 miljoner kr Nordkorea 2,2 miljoner kr Sri Lanka 2,0 miljoner kr Kenya 2,0 miljoner kr Etiopien 2,0 miljoner kr Pakistan 1,7 miljoner kr Bangladesh 1,5 miljoner kr 16 miljoner kr Filippinerna 1,1 miljoner kr Burkina Faso 1,0 miljoner kr 12 miljoner kr 8 miljoner kr Geografisk fördelning humanitära projekt (Sida/ECHO) : Mellanöstern 1% Östafrika 10% Västafrika 22% Asien 20% Centralafrika 47 % PMU InterLifes verksamhetsberättelse

8 Foto: Jason Vogt Projektledaren för ett hiv/aids projekt pratar med en grupp Maasai-kvinnor angående sjukdomen. humanitärt program i DR Kongo som startades under Dessutom genomfördes insatser i Nordkorea och Liberia. Under året slutredovisades också projekt i Tchad, Sudan och Nordkorea till Sida, dessa slutrapporterades till PMU InterLife under Totalt förmedlades 15,3 miljoner kronor från Sida via PMU InterLife för större humanitära insatser under Samarbetsavtal med ECHO ECHO har även under 2009 varit en viktig finansiär av PMU InterLifes humanitära arbete. Under året förmedlades från ECHO 11,4 miljoner SEK till en insats vid Panzisjukhuset i DR Kongo, för kvinnor som utsatts för sexuellt våld, samt till en sjuk- och hälsovårdsinsats vid Foya Health Centre i Liberia. Båda dessa insatser var nya faser av fleråriga stöd till de båda institutionerna och båda var också samfinansierade med bidrag från Sida. Övriga humanitära insatser De svenska pingstförsamlingarna och deras second hand-butiker, liksom den svenska allmänheten är viktiga finansiärer av PMU InterLifes humanitära arbete. Under 2009 genomförde PMU InterLife fyra insatser, som helt finansierades med egna insamlade medel eller medel förmedlade från andra organisationer. Insatser genomfördes i DR Kongo, Bangladesh, Pakistan och i Gaza till en kostnad av totalt 2,0 miljoner SEK. Sektorsfördelning Då PMU InterLifes största partners inom det humanitära biståndet bedriver ett omfattande sjuk- och hälsovårdsarbete (DR Kongo och Liberia) är detta den största sektorn inom det humanitära biståndet med en andel om 40% av stödet. Den näst största sektorn är matsäkerhet, 27%, vilket inkluderar såväl utvecklingsinriktade insatser för ökad jordbruksproduktion (Nordkorea, Liberia och DR Kongo) som direkt matbistånd i akuta humanitära situationer. Återuppbyggnad av bostäder är den tredje största sektorn med 10%. Distribution av förnödenheter förutom mat utgjorde 10%, nutrition 8%, utbildning 1%, vatten och sanitet 1%, övrigt 3%. Kommunikationsarbetet i Sverige I PMU InterLifes kommunikationsarbete är det främsta informationsmålet att öka intresset för, och kunskap om utvecklingssamarbete, samt främja debatt om utvecklingsfrågor. Det övergripande effektmålet är att kanalisera och utveckla det starka engagemang för utvecklingsarbete som finns bland medlemmarna i de 8 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

9 svenska pingstförsamlingarna, både internt i församlingarna men även på riksplanet i det offentliga samtalet. För detta arbete används en rad olika redskap på olika arenor. Viktiga centrala produkter för PMU InterLife är tidningen, webbplatsen och det elektroniska nyhetsbrevet som alla har samma namn: PMU.nu. Under året utvecklades webbplatsen med en rad olika nya funktioner, däribland bloggar och möjlighet till att fritt ladda ner alla filmer som PMU InterLife producerat under åren. Temaområden som särskilt belysts under året är miljö, fred, hiv och aids samt vatten. Det sistnämnda temat var i fokus under den årliga höst- och julkampanjen under temanamnet Barnens rätt vårt ansvar utifrån situationen i Filippinerna. En rad olika produkter och arrangemang genomfördes under slutet av året med detta tema, exempelvis genom produktion av tidningsreportage, produktion av filmer som samlades på DVD:n under namnet Fokus 2009: Filippinerna, arrangemang av konserter i de svenska pingstförsamlingarna och genomfört fackeltåg i Stockholm. Skolpaketet 2009/2010 Även årets skolpaket 2009/2010 speglar situationen på Filippinerna med tyngdpunkt på artikel 28 i FN:s barnkonvention. Den handlar om alla barns rätt till utbildning. Detta skolpaket innehåller bland annat en tidning, film och affisch. Materialet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning. Under året har återigen DR Kongo funnits med i PMU InterLifes opinionsarbete, främst genom att belysa kampen mot det sexuella våldet. Detta har varit den fråga som PMU InterLife i särklass lyft mest i opinionsarbetet de senaste fem åren. I april arrangerade PMU InterLife ett seminarium i Stockholm med rubriken Utan fred ingen kvinnofrid med 225 deltagare. Medverkade gjorde förutom biståndsminister Gunilla Carlsson en rad olika talare, däribland läkaren vid Panzisjukhuset Denis Mukwege. I samband med seminariet släpptes också boken De glömda kvinnornas röst, skriven av journalisten Birger Thureson. Boken är utgiven på Libris förlag av PMU InterLife. Boken har även tryckts i en engelsk upplaga så att PMU InterLifes samarbetspartner i DR Kongo, Cepac, kan använda boken som ett instrument i sitt opinionsarbete. En viktig del i opinionsarbetet är press- och mediearbetet som under året resulterat i en rad olika tidningsartiklar, debatter och inslag i tv och radio. Ett annat exempel på kommunikationsarbete är informatörens arbete vid Vårgårda Biståndscenter. Under rubriken Möt världen i Vårgårda tar man regelbundet emot studiegrupper och gör även själv besök i skolorna i regionen. Innehållet i föreläsningen fokuserar på PMUs biståndsarbete utifrån FN:s millenniemål. PMU InterLife finns med i en rad nätverk för att sprida goda exempel på lyckat bistånd, exempelvis genom kampanjen Kyrkornas Globala vecka och sajten Globalportalen. Under året arrangerade PMU InterLife tre utbildningsdagar för de svenska pingstförsamlingarna för att introducera nya arbetssätt i arbetet. Då presenterades bland annat den nya Projektmanualen samt studiematerialet Hela min värld för cirka 300 personer från ett hundratal församlingar. Barnens rätt vårt ansvar -09 samlade bland annat in medel till ett vattenprojekt i Manilas slum. Insamling Insamlingsarbetet inom PMU InterLife utgör en mycket central del av verksamheten då de flesta projekt är beroende av en viss del egen finansiering. Det totala insamlingsresultatet år 2009 för PMU InterLifes egen insamlingsverksamhet blev 29,6 miljoner kronor. Detta är en ökning med 4,7 miljoner kronor jämfört med Ökningen kan dels hänföras till testamentesgåvor men också till en tydlig ökning från enskilda gåvogivare, en grupp som ökat med cirka en miljon kronor jämfört med Denna ökning kan i sin tur härledas till att PMU InterLife utökat antalet insamlingsbrev från 8 till 10 per år. Under 2009 rekryterade PMU InterLife också nya givare bland privatpersoner. 40 second hand-butiker är i dagsläget anslutna till PMU InterLifes koncept Pingstkyrkans Biståndscenter, men gåvor inkommer även från second handbutiker utan avtal med PMU InterLife. Även gåvorna från second hand-butikerna har ökat i jämförelse med Under 2009 bidrog second hand-butiker med knappt 7,9 miljoner kronor till PMU InterLifes arbete. För enskilda gåvogivare finns många olika sätt att Foto: Sabine Svanell PMU InterLifes verksamhetsberättelse

10 stödja PMU InterLifes verksamhet. Under 2009 har de personer som valt att ge ett månatligt stöd via autogiro bidragit med drygt 2,6 miljoner SEK. De personer som valt att stödja via inbetalningskorten från vår årliga kalender bidrog med kronor under Ett sätt som nyttjats allt mer under 2009 är SMS-gåvor. Framför allt har SMS-kampanjerna varit viktiga för att nå nya givare och målgrupper. Genom att gåvogivare väljer att spara i Banco Samaritfond eller Aktie-Ansvar får PMU InterLife en gåva motsvarande två procent av gåvogivarens sparkapital per den 31/12. Genom dessa fonder fick PMU InterLife kronor under Även under 2009 har insamlingar till humanitära insatser gjorts i samband med katastrofer av olika slag. För denna typ av insatser har medel samlats in till DR Kongo, Gaza, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filippinerna. Vårgårda Biståndscenter, som är PMU InterLifes depå och speditionsverksamhet, är ett cirka kvadratmeter stort resurscenter som ger service såväl till svensk pingstmission som till olika samfund och organisationer. Här arbetar omkring 20 personer tillsammans med frivilliga med sortering av kläder, packning av containrar och lastning av lastbilar. Liksom tidigare år har Vårgårda Biståndscenter mottagit sjukvårdsmaterial, verktyg och bilar från svenska försvaret, som sedan distribuerats till olika samfund och organisationer i Syd. Insamlingen av begagnade kläder har fortsatt under året och uppgår till ton. Mycket av detta kommer från second hand-butiker, som även står för delar av finansieringen i denna hantering. Totalt har under året kubikmeter gods levererats från depån till olika länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Det uppskattade gåvovärdet är cirka 13 miljoner kronor. Foto: Birger Thureson Under sommaren 2009 genomfördes en sommarkampanj som fokuserade på att sälja grisar till förmån för ett jordbruksprojekt i Burundi. Kampanjen var mycket framgångsrik och resulterade i kronor samt ett stort antal nya gåvogivare. Under slutet av året fokuserade insamlingsverksamheten på kampanjen Barnens Rätt vårt ansvar. Årets tema var vatten och landet som fokuserades på var Filippinerna. Det handlade dels om att bygga brunnar i Manilas slum för att ge barn och deras familjer tillgång till rent vatten. Vidare fokuserade kampanjen på att bygga en skola för barn på ön Mindoro i Filippinerna. I samband med kampanjen fanns möjlighet att köpa julklappar, i form av skolbänkar, skolstolar, kvadratmetrar av en skolbyggnad eller vattenbevis, på PMU InterLifes webbplats. Denna möjlighet gav kronor. Under kampanjen anordnades en gemensam bönemanifestation för barn i världen som blev mycket uppmärksammad och många församlingar deltog i den gemensamma bönedagen. Även julkonserter, med Mikael Järlestrand och lokala förmågor, anordnades från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Hela kampanjen gjordes i ett uppskattat samarbete med tidningen Dagen. Under hela kampanjperioden publicerades artiklar i Dagen med anknytning till kampanjen, samt att man regelbundet publicerade en insamlingsbarometer som visade resultatet av insamlingen. Totalt inbringade Barnens Rätt kampanjen 2009 cirka 2,7 miljoner kronor. Spedition Lennart Hector är en av eldsjälarna bakom verksamheten i Norrtälje Pingstkyrka som öppnat en second hand-butik i samarbete med PMU InterLife. Inköp Verksamheten i PMU InterLifes inköpsfunktion har även under 2009 koncentrerats till Biståndscentret i Vårgårda. Härifrån ges stöd för, och genomförande av upphandlingar till olika projekt och projektledare. Utöver service till PMU InterLifes egna projekt anlitas inköpsfunktionen även av flera andra organisationer och församlingar. De länder som varit mest aktiva i inköpsverksamheten har varit DR Kongo och Tanzania. Second hand Vårgårda Biståndscenter har fått ett större ansvar för kontakterna med de second hand-butiker som är anslutna till PMU InterLife. Mycket av den information som skickas ut till butikerna produceras i Vårgårda. Inköp av profilmaterial och andra inköp och service som butikerna behöver hjälp med sker via inköpsavdelningen i Vårgårda. PMU InterLifes satsning på två second hand-konsulenter har gjort att PMU på ett mycket bra sätt har kunnat bistå de butiker som har avtal med PMU. Detta har också gjort att 7 nya butiker slutit avtal med PMU InterLife under det år som gått. 10 PMU InterLifes verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Exempel på vad PMU tillsammans med svenska församlingar bidragit till under 2012 2515 kvinnor, barn och män har fått specialistvård på Panzisjukhuset, DR Kongo. 4 483 grundskollärare

Läs mer

Om du redan nu vill veta vilka resultat som PMU har uppnått med sitt arbete, kan du gå vidare till punkt 6 som handlar om just detta.

Om du redan nu vill veta vilka resultat som PMU har uppnått med sitt arbete, kan du gå vidare till punkt 6 som handlar om just detta. PMU:s Effektrapport FRII 2014 1. Vad vill vi uppnå? Detta vill PMU uppnå på lång sikt Det PMU strävar efter är att vi en dag ska få uppleva en rättvis och jämlik värld. För att detta ska kunna bli verklighet

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien. Smyrna Second Hand Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016 uppgick till 1,607,831 SEK. Av dessa medel har 1,103

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

PMU:s Effektrapport FRII 2016

PMU:s Effektrapport FRII 2016 PMU:s Effektrapport FRII 2016 1. Vad vill vi uppnå? Detta vill PMU uppnå på lång sikt Det PMU strävar efter är att vi en dag ska få uppleva en rättvis och jämlik värld. För att detta ska kunna bli verklighet

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

PMUs uppdrag. Bilagor och PMUs hemsida. Termer och begrepp. Projektmanualen

PMUs uppdrag. Bilagor och PMUs hemsida. Termer och begrepp. Projektmanualen Projektmanual Projektmanual Denna produkt är finansierad med stöd av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs. Ansvaret för innehållet

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Second Hand-kedjan som förändrar liv!

Second Hand-kedjan som förändrar liv! Second Hand-kedjan som förändrar liv! Välkommen till PMU-familjen! I 50 år har Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, förmedlat utvecklingsbistånd över hela världen, insatser som har förändrat hundratusentals

Läs mer

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet Novus Politikers inställning till det svenska biståndet 2010 Slutrapport 2010-06-30 Arne Modig 1749 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sida. Undersökningen har

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 2014-06-30 Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 1 Bakgrund Svenska missionsrådets (SMRs) funktion som bidragsförmedlande ramorganisation regleras utifrån

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Tillsammans för förändring

Tillsammans för förändring SIDA 1 av 9 Tillsammans för förändring Svenska missionsrådets strategiska verksamhetsinriktning 2017 till 2021 Syfte och användning Den här strategin visar vilken inriktning Svenska missionsrådet vill

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Polisens internationella utvecklingssamarbete

Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens arbete är gränsöverskridande till sin natur. Att arbeta

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. PGS har därmed förbundit sig till att följa FRIIs

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Second Hand-kedjan som förändrar liv!

Second Hand-kedjan som förändrar liv! Second Hand-kedjan som förändrar liv! Välkommen till PMU-familjen! I 50 år har Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, förmedlat utvecklingsbistånd över hela världen, insatser som har förändrat hundratusentals

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för System- och kapacitetsgranskning av medlemmarna i Svenska missionsrådets humanitära team

Uppdragsbeskrivning för System- och kapacitetsgranskning av medlemmarna i Svenska missionsrådets humanitära team SIDA 1 av 17 Uppdragsbeskrivning för System- och kapacitetsgranskning av medlemmarna i Svenska missionsrådets humanitära team Bakgrund Svenska missionsrådets funktion som bidragsförmedlande ramorganisation

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap 1. Kommunalt Partnerskap Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidraga till utveckling av kommunal

Läs mer