Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor för samarbete och rationellt sambruk -att vara katalysator för erfarenhets- idé- och projektutveckling -intressebevakning -kompetensutveckling I Vision Västra Götaland Det goda livet beskrivs vad som är det önskvärda tillståndet att uppnå: En god hälsa, arbete och utbildning. Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. En god miljö där de förnyelsebara systemen värnas naturen, boendet och arbetslivet. Möta behoven hos barn och ungdomar. Uthållig tillväxt som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv I visionen betonas att resurser hos varje människa tas tillvara oavsett kön, ursprung, funktionshinder, sexuell läggning eller religion. Särskilt viktiga områden år 2011 Den sociala styrgruppen angav i Verksamhetsinriktning 2011 följande områden som särskilt viktiga Brukarkraft/medborgarkraft Begreppet brukarkraft används här för att beskriva hur medborgarna i rollen som brukare av sociala tjänster kan påverka utformningen av dessa. Begreppet brukarkraft motsvaras längre ner i texten av Brukarstyrda sociala tjänster. Medborgarkraft syftar på när man som invånare i kommunen engagerar sig ideellt för att utföra sociala tjänster, eller i övrigt är aktiv för att påverka utbudet av välfärdstjänster utan att för den skull själv vara användare av dessa tjänster.

2 Socialt hållbar utveckling Ett kunskaps- och diskussionsunderlag har tagits fram gällande den sociala hållbara utvecklingen i Göteborgsregionen. Underlaget har redovisats för förbundsstyrelsen och två politikerseminarier genomfördes på senvåren på uppdrag av styrelsen. Underlaget används nu på olika sätt bl a i arbetet med den kommungemensamma plattformen för nyanlända samt som ett bidrag till GRs arbete i Mistra Urban Futures. Personalförsörjning och kunskapsutveckling GR har en viktig roll som ett sätt för medlemskommunerna att erbjuda information och kompetensutveckling i en omfattning som den enskilda kommunen inte har möjlighet till. Under 2011 genomförde GR avdelning Kompetens totalt 134 utbildningar, med sammanlagt över deltagare. Se vidare nedan under rubrik Kompetensförsörjning. Aktiviteter Internt och externt samarbete Flera av frågeområdena som kommunerna möter kräver gränsöverskridande arbetssätt. Det förutsätter samarbete mellan GRs politiska styrgrupper och nätverk på tjänstemannanivå. När det gäller kommunernas samarbete med externa parter är GR i många fall en lämplig plattform att utgå ifrån. Samarbetet kan gälla olika former av samordning, samverkan eller samarbete med regionala parter som Västra Götalandsregionen (VGR), länsstyrelsen och West Sweden. VästKom är paraplyorganisation i en del frågor där kommunalförbunden har kontakt med VGR. GR har även ett fortlöpande samarbete med övriga kommunalförbund i Västra Götaland. På nationell nivå sker samarbete med Sveriges kommuner och Landsting, socialstyrelsen m.fl. Nedan ges exempel på internt och externt samarbete under Brukarstyrda sociala tjänster Flertalet av GR:s medlemskommuner har antingen infört eller beslutat införa kundval enligt Lagen om valfrihet (LOV). Det har inneburit att ett antal nya aktörer tillkommit som utförare av kommunernas vård och omsorg. Detta innebär en delvis förändrad situation när det gäller såväl styrning som uppföljning av verksamheten. Från central nivå tas fortlöpande olika initiativ som ska understödja denna utveckling,

3 exempelvis utformningen av värdighetsgarantier och kvalitetssystem för ledning. Här har GR en roll i att stödja medlemskommunerna, samtidigt som staten ställer identiska krav på de externa utförare som kommunerna kontrakterat. För GR innebär det att information och kompetensutveckling om dessa statliga initiativ erbjuds både kommunala och externa aktörer. Samarbete inom sjukvårdsområdet Samarbetet mellan kommuner och landsting blir allt viktigare. Detta understryks genom de årliga överenskommelser som görs mellan regeringen och Sveriges Kommuner & Landsting kring frågor som vården av de mest sjuka äldre. I dessa överenskommelser förutsätts att kommunal- och landstingssjukvård samarbetar både lokalt och på regional-/länsnivå. I Västra Götalands län samarbetar kommunerna på olika sätt med stöd av de fyra regionala kommunalförbunden (GR, Sjuhärad, Fyrbodal, Skaraborg). På länsnivå samarbetar kommunsidan genom det av kommunalförbunden gemensamt ägda Västkom, med huvudsaklig uppgift att företräda kommunerna i frågor där det krävs att samtliga länets 49 kommuner agerar samfällt i förhållande till Västra Götalandsregionen. Exempel på detta är det under 2011 utarbetade förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, vilket reglerar kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för sjukvården. Även inom IT-området krävs samordning på länsnivå t ex. när det gäller rutiner kring utskrivningsklara patienter och rutin för kommunikation av utskrivna recept med apoteken. På delregional nivå finns också de sjukhusområdesvisa samarbetsformarna, inom GR är det LGS (Sahlgrenska Universitetssjukhusets område) samt SIMBA (Kungälvs sjukhusområde). Här avgörs mycket av det praktiska samarbetet mellan huvudmännen. För motsvarande sjukhusområdesvisa samarbeten ingår Lilla Edets kommun i NU-sjukvården, och Lerum/Alingsås i SÄS-området. Kungsbacka samarbetar med sjukvården i Halland. Denna inte helt stringenta geografiska indelning tillsammans med det faktum att de fyra kommunalförbunden inte har identiska uppdrag från sina ägare; kommunerna, har inneburit att det under 2011 tagits upp en diskussion om såväl Västkoms som kommunalförbundens roll inom det här området. Främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga Västbus Gemensamma riktlinjer har antagits av kommunerna i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk

4 och social problematik. Inom ramen för arbetet har Västbus Västra Götalandsgemensamma styrgrupp arbetat med revidering av befintliga riktlinjer och även att arbeta fram nya riktlinjer för familjehemsplacerade barn. Arbetet har under 2011 processats och en politisk hantering i VGR, VästKom och kommunerna kommer att ske under GRs roll i samarbetet är att samordna och delta i det övergripande arbetet i Västbus styrgrupp. Ensamkommande asylsökande barn och unga Sociala styrgruppen följer händelseutveckling och lagstiftning för gruppen ensamkommande asylsökande barn. GR-kommunernas fokus är att ha ett värdigt mottagande som anvisningskommuner och att ta ett solidariskt ansvar i GR där Mölndals stad är ankomstkommun. Samtliga medlemskommuner hade under 2011 överenskommelser med migrationsverket om mottagande. Ett värdigt mottagande av de här barnen omfattar både omhändertagande under asylprocessen och boende, skola, fritid och integration efter att barnet beviljats asyl/fått permanent uppehållstillstånd (PUT). GRs roll är att vara plattform och värd för medlemskommunernas erfarenhetsutbyte för att forma konkret samarbete. Även samarbetsparter som migrationsverket, länsstyrelsen och Gryning Vård AB m.fl. deltar i erfarenhetsutbytet. GRs uppdrag är att tillvarata kommunernas intressen i relation till staten. FoU i Väst/GR ingår i erfarenhetsutbytet men driver ffa kunskapsutveckling genom ett projekt i samarbete med Gryning Vård AB som delfinansieras av Europeiska Flyktingfonden. EU-arbetet Medlemskommunerna använder i allt större utsträckning GR som gemensam plattform för projekt finansierade av Europeiska Socialfonden, ESF. Fördelarna ligger i att i varje kommun inte på egen hand behöver svara för ansökningsförfarandet och att bygga upp en egen komplett projektadministration. Vidare ger det regionala samarbetet ökade möjligheter till synergieffekter när det gäller kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, spridning av resultat och gemensam uppföljning och utvärdering. Ett under 2011 pågående projekt är Gro, där kompetensutveckling sker för ett antal medlemskommunens personal inom främst funktionshinderområdet, men även skolmåltidsverksamhet. Totalt erbjuds ca personer utveckling via Gro. Under 2011 har ESF beviljat GR medel för ytterligare fem projekt. Det är SamTidigt, som är ett samverkans- och metodutvecklingsprojekt för socialtjänst och skola. Målet med projektet är att genom samarbete ge barn i utsatta miljöer samordnade och samtidiga insatser i tid.

5 Inom äldreomsorgen har beviljats projektet IT-piloterna, vilket handlar om kompetensutveckling för arbetslösa ungdomar så att deras teknikkunskaper tas tillvara inom äldreomsorgen, och att de därigenom ges ökade möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. IT-lyftet ska utveckla arbetsinnehållet inom äldreomsorgen genom lärande av nya teknik. Ungdomarna från IT-piloterna ska arbeta med kompetensutveckling för vårdens personal och därmed bidra till att utnyttjandet av ny teknik också leder till ett förändrat arbetssätt. Inom funktionshinderområdet har ESF beviljat två projekt. Här kommer en extra avstämning att ske med såväl ESF som med ansökande kommuner, innan definitivt beslut fattas om de ansökande kommunerna vill fullfölja detta omfattande projekt. GRAF Kompetens riktar sig till de anställda och på att stärka kompetensen för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Ca 700 av kommunernas medarbetare berörs av GRAF Kompetens. GRAF är riktat till personer med funktionsnedsättning. Med tillämpning av bl. a den evidensbaserade metoden Supported Employment ges stöd till individerna att dels få, dels behålla arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ca 210 personer med funktionsnedsättning kan få stöd via GRAF. I ovanstående fem projekt samverkar i olika konstellationer mellan 6-8 medlemskommuner/stadsdelar. I ett av projekten, GRAF Kompetens, deltar även Bräcke Diakoni som är kontrakterad utförare av Lerums kommun. Samtliga dessa projekt ska påbörjas under Utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst Inför år 2011 träffade staten och SKL ett nytt avtal som bl. a omfattade en fortsatt utveckling av kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i linje med motsvarande avtal för Detta har i sin tur resulterat i att medel ställts till förfogande för de regionala kommunalförbunden. Under 2011 har t ex. en regional erfarenhetskonferens när det gäller implementeringen av de nationella demensriktlinjerna genomförts. Även inom FoU i Väst pågår aktiviteter med stöd av detta nationella initiativ års överenskommelse mellan staten och SKL omfattade även en 3-årig satsning inom området barn och unga. Barn och unga satsningen har särskilt fokus på dels systematisk uppföljning av barn som är placerade i familjehem och HVB-institutioner (Hem för Vård och Boende), dels att förstärka arbetet inom de regionala BBiC-nätverken (Barns Behov i Centrum, ett system för enhetlig handläggning och dokumentation).

6 Inom området missbruk, riskbruk och beroende har satsningen på en kunskapsbaserad socialtjänst skett inom ramen för det nationella och länsgemensamma utvecklingsarbetet Kunskap till praktik/ris och Metodstödsprojektet som finansierades av länsstyrelsen. Båda projekten är nu avslutade, men utvecklingsarbetet fortsätter och håller på att integreras i ordinarie stödstrukturer i Västra Götaland. Ett exempel på det är att GR nu fortsätter utvecklingsarbetet med kompetens- och metodstöd till kommunerna. Vård- och Omsorgscollege VO-college är ett kvalitetssäkrat samarbete mellan utbildare och avnämare på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. Sedan tidigare är Göteborgsregionen certifierade som regionalt VO-college. Detta öppnar i sin tur upp för möjligheterna för kommunerna att bli certifierade som lokala VO-college. Under 2011 har nu de första medlemskommunerna blivit certifierade av Nationella Rådet. Samarbete med högskolan En ramöverenskommelse har med stöd av GR utarbetats mellan Sahlgrenska Akademin och kommunerna avseende den s.k. verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Överenskommelsen reglerar formerna för hur studenter placeras i kommunerna, kvalitén på kommunernas handledarorganisation, samt även ekonomisk ersättning till kommunerna. Överenskommelsen har praktiskt börjat tillämpas under 2011, där matchningen mellan studenternas önskemål om VFU-plats och kommunernas möjligheter att ta emot studenter sköts av GR-baserade Praktikplatsen.se Sju av GR:s medlemskommuner har tecknat överenskommelse med Sahlgrenska Akademin. GR har också regelbundna möten med Institutionen för socialt arbete (utbildar socionomer) för överläggningar om både utbildningarnas upplägg, innehåll och praktikperioder. Kompetensförsörjning 2011 var ett år då GR satsade mycket på att skapa strukturer för att föra vidare kunskap från våra arrangemang. Barn och unga Två konferenser med fokus på psykisk ohälsa hos barn samt en konferens med tema barn som bevittnat våld genomfördes med totalt ca 1600 deltagare. Dessa konferenser filmades samt dokumenterades i text och bild. Allt material publicerades på hemsida för att ge stöd i fortsatt lärande inom kommunerna.

7 En konferens om ensamkommande barn och ungdomar, där de ca 120 deltagarna fick chans att under dagen ta del av såväl aktuell forskning, lokala praktiska exempel som möjlighet till erfarenhetsutbyte. Missbruk, riskbruk och beroende GR arrangerade en konferens med en presentation av missbruksutredningens slutbetänkande. Förutom de 350 åhörarna som var på plats sändes den via live stream samt dokumenterades med film, text och foto. RIS - Nationell baskurs missbruk, riskbruk och beroende arrangerades som en uppföljning av tidigare nationella baskurser och 250 personer deltog. HAP Inspiration och utbildning i HAP - Haschavvänjningsprogram startade under hösten 2011 och fortsätter under våren GR kommer att följa upp hur kommuner använder sig av filmer och dokumentation i sin interna kompetensutveckling. Alla dessa konferenser arrangerades i samverkan med FoU i Väst, Länsstyrelsen samt Göteborgs universitet eller via medel inom ramen för det nationella arbetet Evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Äldreomsorg Mötesplats Äldreomsorg arrangerades för fjärde gången, och ca 5000 personal inom äldreomsorgen besökte arrangemanget. Mötesplats äldreomsorg är ett arrangemang för att sprida goda erfarenheter mellan verksamheter och kommuner och stadsdelar. På mötesplatsen deltog 54 lokala utställningar och 40 lokala seminarier samt fyra inspirationsföreläsningar med professionella föreläsare. Det fanns för första gången ett ledarspår som vände sig direkt till ledare med inspirationsföreläsningar både från GR kommunerna och nationellt. Arrangemanget var mycket uppskattat och fick uppmärksamhet i media. En konferens med fokus på vilket stöd demenssjuka som bor hemma behöver arrangerades med drygt 200 deltagare utifrån den nationella satsningen kunskap till praktik inom äldreomsorgen. GR har inlett ett samarbete med Ersta Sköndals högskola om Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv. Utöver dessa stora arrangemang genomfördes drygt 80 kompetensutvecklingsinsatser både i GRs öppna utbud, men även uppdragsutbildningar för våra medlemskommuner, i form av kurser och utbildningar med ca 2000 deltagare inom socialtjänstens olika områden.

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-24 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2012 1 Index Arbetsformer... 13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag... 10 Arbetsmarknadens utveckling... 10 Arbetsmarknadspraktik i Göteborgs

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-05-18 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 1 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 3 Index Arbetsformer...16, 20 Avslutade projekt 2014...11 Barn- och jämställdhetsperspektivet...10

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010

Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 Metodstödjare i Skaraborg 2007 2010 IMPLEMENTERING AV ASI (ADDICTION SEVERETY INDEX) INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN FoU- M E DDEL ANDE 2011 :1 SKARAB ORGS KO M M U N AL FÖRBUN D FoU Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06

Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06 Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06 Innehållsförteckning Direktionen 2013... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer... 4 Resultat

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer