Boel Abelson Crossley. Kalendarium Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boel Abelson Crossley. Kalendarium 2013. Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)"

Transkript

1 Just nu... December 2012 Vi som arbetar med vård och socialtjänst säger tack för i år! En fullspäckad höst med många välbesökta och uppskattade sammankomster går mot sitt slut. På Avdelningen för regional samverkan ser vi fram emot ett spännande 2013, då många av de satsningar som vi arbetat med under 2012 tillsammans med kommunerna och Region Hallands olika verksamheter, kommer att fortsätta. Information om dessa kommer i nästa nyhetsbrev, då vi berättar om vilka överenskommelser som har träffats inom ramen för Evidensbaserad praktik i socialtjänsten, Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre och Psykisk ohälsa. De taktiska grupperna inom varje programområde (Barn unga familj, Funktionsnedsatta, Missbruk och beroende, Psykiatri och Äldre) kommer i början av året att ta fram förslag för hur vi ska arbeta inom varje satsning i Halland, så att Strategisk grupp kan fatta beslut om hur vi ska arbeta vidare i Halland. På Avdelningen för regional samverkan får vi den 1 januari 2013 en ny avdelningschef: Janet Harrysson. Mer om Janet finns att läsa i intervjun med henne på sista sidan. Själv går jag efter ett intensivt och lärorikt år in som verksamhetschef för Utvecklingscentrum på Region Halland, där regionalt samverkansarbete ingår i verksamheten. Det är med stor förväntan som jag ser fram emot att arbeta vidare med vård- och socialtjänstfrågorna tillsammans med Janet och alla andra duktiga krafter som finns inom det regionala utvecklingsarbetet. Med önskan om en riktigt fin jul och ett gott avslut på året! Boel Abelson Crossley Kalendarium 2013 Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet) 6/2, 28/2, Halmstad. Kontakta hylte.se ASI Utbildning, Falkenberg i Mars Kontakta För mer händelser och information: Representanter för kommuner och region i strategisk grupp: Ordförande: Eva-Britt Apelvi, Kungsbacka Vice ordförande: Karin Möller, Region Halland Björn Jingblad, Laholm Håkan Strömberg, Varberg Maj Forsberg, Kungsbacka Malin Krantz, Falkenberg Magdalena Barkström, Region Halland Mia Sjödahl, Kungsbacka Lisbeth Svensson, Halmstad Hans-Jörgen Wahlhed, Halmstad Berit Winbladh, Hylte Sekreterare: Karin Alriksson, Region Halland

2 Missbruk och beroende Revidering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Just nu pågår revidering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Gabriella Fransson, verksamhetsledare på KLARA öppenvård i Falkenberg, deltar i prioriteringsgruppen efter nominering från Hallands län. De nya riktlinjerna kommer också att innehålla förslag på prioritering och rekommendationer av insatser. Ett preliminärt förslag presenteras vid regionala seminarier höst/vinter 2013 och slutversionen beräknas vara klar höst/vinter Mer vet Gabriella Fransson Förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom beroendevården En nationell kartläggning genomfördes i september och resultat från den väntas under våren Taktiska gruppen planerar nu för , bland annat kommer en fördjupningskurs inom området att erbjudas berörda verksamheter i länet. Arbetet är en fortsättning på satsningen Kunskap till praktik. Utredning om förbättrad missbruksvård i länet Utredningen har bland annat fokus på behov av tillnyktring och avgiftning samt på samverkan mellan olika huvudmän. Arbetsgruppen träffar nu länets olika verksamheter inom området för att skapa underlag för utredningen. Förslag ska vara klara senast 30 april Fördjupningskurser Under hösten har fördjupningskurs i beroendelära genomförts i flera av länets kommuner. Kurserna har varit uppskattade och arbetsgruppen för kompetensutveckling inom programområde Missbruk och beroende ska nu utvärdera höstens kurser och planera för ytterligare fördjupningskurser. Rapport från den brukarstyrda brukarrevisionen som genomförts av Brukarrådet i Halland (missbruk och beroende) på PIVA i Varberg är klar i januari. Rapport från Mångbesökarkartläggningen som genomförts under 2012 på PIVA i Halmstad beräknas vara klar under våren Mer vet Åsa Claesson Personer med funktionsnedsättning Kompetens och kompetensutvecklingsbehov Under 2012 har en kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare inom funktionshindersverksamheter som drivs i kommunal regi genomförts. Kartläggningen presenteras i rapporten Kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov hos medarbetare som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Halland. Frågeställningarna omfattar medarbetares titulatur och kompetens samt behovet av kompetensutveckling. Resultatet visar att det förekommer en mångfald av olika titlar inom verksamheterna i Halland. Vilken titulatur och hur många olika titlar som används varierar mycket mellan kommunerna. Utifrån de intervjuer med brukarorganisationer och professionella som gjorts kring frågor som rör behovet av 2 kompetensutveckling, konstateras att man oberoende av varandra har samma syn på vad som anses som viktiga kunskapsområden för arbete inom verksamhetsområdet. Syftet med kartläggningen är att resultatet skall utgöra ett underlag för planering av långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser på regional nivå, samt utgöra underlag för verksamheterna i Halland att förhålla sig till och besluta om sin syn på kompetensprofiler och titlar. Se rapporten på Tidiga Tecken Under hösten har en regional utbildningssatsning i Tidiga Tecken genomförts. Tidiga Tecken är ett kartläggningsinstrument för att upptäcka försämrade funktioner hos äldre personer med utvecklingsstörning. Tjugofem medarbetare från samtliga kommuner i Halland, så kallade coacher, har utbildats. Två av de utbildade coacherna ger sin bild av fördelarna med att använda kartläggningsinstrumentet: Christina förklarar att Tidiga Tecken ger möjlighet att utveckla ett gemensamt syn- och arbetssätt kring åldrandet för personer med utvecklingsstörning. Mia menar att med hjälp av Tidiga Tecken kan vi påvisa förändrade behov av stöd för brukaren och planera för detta i verksamheten. Mer vet Birgitta Magyar Coacherna Christina och Mia

3 Psykiatri - BasUt Slut 2012 Drygt 800 medarbetare inom Region Halland och länets kommuner har förkovrat sig inom det treåriga utbildningsprojekt som kallas BasUt utbildning för baspersonal. Den 22 oktober hölls en avslutande slutkonferens. Före detta elitsoldaten Manuel Knight inledde med egna exempel på möten med svenskar och på hur kulturkrockar kan uppstå. Under dagen fanns många utställare på plats, exempelvis ECTmottagningen och brukarföreningar. Hjälpmedel för personer med minnes och koncentrationssvårigheter visades upp. Bland utbudet av seminarier berättade Elisabeth Lundberg om sitt liv med adhd, och om erfarenheterna som ensamstående förälder till barn med adhd/asperger. Camilla Bogarve, socionom, och Pamela Äldre - Annas led är den första länsgemensamma modellen för regionala demensriktlinjer i Halland. På Alzheimerdagen den 21 september genomfördes olika aktiviteter i länet för att marknadsföra modellen till allmänheten och ge information om demens. På många vårdcentraler finns material om demens och på kommunernas mötesplatser ges information inom området. En del i marknadsföring är att det nu finns musmattor Andreasson, arbetsterapeut, talade om psykiatrisk rehabilitering. Hjärnkoll fanns på plats, där två ambassadörer med egen erfarenhet arbetar för minskad stigomatisering kring psykisk ohälsa. Stödinsatser På eftermiddagen höll Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting (SKL), en inspirerande föreläsning om hur en person med psykiska funktionshinder med rätt stödinsatser kan leva ett bra liv ute i samhället. Hon informerade också om regeringens Prio-satsning som skapar möjligheter att utveckla kommunernas och regionens vård och stödinsatser både till barn och unga med psykisk ohälsa och till personer med svåra funktionsnedsättningar på grund Annas led för en trygg och säker demensvård i Halland med information om den basala utredningen kopplat till modell Annas led. Den sprids i december ut i länet och främst till personal på vårdcentralerna. Det pågår en regional samverkan med alla kommunerna i länet, Minnesmottagningen och Apotekare fokus på läkemedel och äldre vid införandet av BPSD-registret, (BPSD= Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar). Registret är ett verktyg för att få en bättre struktur i vårdarbetet som kan bidra till en minskning av BPSDsymtom. I oktober var det nätverksträff för alla som arbetar med registret i länet för erfarenhetsutbyte och föreläsningar. Apotekarna 3 av psykisk sjukdom. Sist berättade psykiatrichefen i Region Halland, Eva Osvald-Gustafsson, om hur Region Halland och kommunerna ska arbeta gemensamt med Prio-satsningen. Bättre samverkan BasUt har pågått och vänt sig främst till skötare, undersköterskor och boendestödjare inom psykiatri och socialpsykiatri i Halland. Syftet har varit att förstärka kompetensen hos baspersonalen, och förbättra samverkan mellan kommunerna och Region Halland i arbetet med personer med psykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning. Satsningen har finansierats med pengar från Socialstyrelsen. Ämnen som har tagits upp är personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, kognitiva hjälpmedel mm. En utvärdering från Högskolan i Halmstad har visat att utbildningarna bland annat gett nya kunskaper som är anpassade till det dagliga arbetet, nya sätt att bemöta brukare samt stimulans till fortsatt utbildning. föreläste om Läkemedel kopplat till BPSD-symtom och Hanna Falk föreläste om Salutogen personcentrerad vård och omsorg av äldre personer med demenssjukdom. Demenssamordnarna på vårdcentralerna har haft tre nätverksträffar under hösten. På träffarna har det bl.a. varit utbildning i Svenska demensregistret, (SveDem, www. ucr.uu.se), Margareta Skog har föreläst om Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom, erfarenhetsutbyte kring rutiner och arbetssätt som demenssamordnare och på sista träffen i höst var kommunens demenssamordnare/ demenssjuksköterska inbjudna. I dagsläget är det 41/47 vårdcentraler med i förbättringsarbetet och handledare är Minnesmottagningen. För mer info se: www. regionhalland.se/annasled

4 Äldre - Sammanhållen vård och omsorg Konferensen Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland. Ca 150 personer samlades den 15 november 2012 på Strandbaden i Falkenberg för att få veta mer vad som sker nationellt och hur vi i Halland utvecklar vården och omsorgen för äldre. Marita Everås, ordförande i Taktisk grupp äldre, hälsade alla välkomna. Därefter inledde Regiondirektör Catarina Dahlöf dagens program. Hon talade om utmaningarna med de demografiska förändringarna, att vi blir allt äldre, men poängterade att vi har en fördel i Halland, eftersom vi faktiskt också blir fler personer, till skillnad från på många andra ställen. Mingel med skådespelarna Delar av den taktiska gruppen Eva Persson informerade om Annas led, som ska säkerställa en trygg och säker demensvård i Halland. Karin Almgren beskrev Modell Halland, som är den modell för läkemedelsgenomgångar som används på i Halland. Roger Kindberg berättade om modellen Lars och Annas sista tid och arbetet med att erbjuda en god palliativ vård. Avslutningsvis presenterade sig hela Taktisk grupp äldre och det blev tillfälle att ställa frågor till dem och till föreläsarna. Mer vet Gunvi Jönsson, Roger Kindberg, Eva Persson och Ing- Marie Norin; Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm var inbjuden att tala om den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Eva inledde med ett citat, som hon menade är talande för vårdsystemen idag: Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. En målbild måste vara att det inte ska vara så, att systemen inte bara ska passa oss som jobbar inom vård och omsorg, utan framför allt kunden/brukaren/patienten. Filmen Bästa livsplatsen för Anna och Lars visades och därefter dök skådespelarna Anna och Lars upp på scenen. Kultur för äldre - 5 år I november anordnades en inspiartionsdag för 5 året i rad på temat kultur för äldre vilket uppmärksammades lite extra. Arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag för äldre är ett prioriterat område i den halländska äldreomsorgen. Fredagen den 9 november samlades ca 150 personer, som arbetar inom äldreomsorgsområdet i Halland, till en inspirationsdag om socialt innehåll och kultur i äldreomsorgen. Ing-Marie Norin och Roger Kindberg berättade om modellen Annas och Lars hälsa om preventivt arbete, förebyggande hembesök och kvalitetsregistret Senior alert. Ing-Marie beskrev Lars Väg som handlar om rehabilitering generellt och rehabilitering efter stroke specifikt. Under en heldag fylldes Folkets hus i Varberg med politiker, arbetsledare och personal från hela Halland. Dagen varvades med föreläsningar, workshops samt goda exempel från den halländska äldreomsorgen. Inspirationsdagen arrangerades av Region Halland i samarbete med Hallands bildningsförbund och kommunerna i Halland. Mer vet Mersiha Ajan 4 Steg för steg - handboken är klar Arbetet med att ta fram ett verktyg som ska underlätta arbetet med det sociala innehållet inom äldreomsorgen, har resulterat i arbetsmodellen Steg för steg. Modellen syftar till att visa hur arbetsledare och personal med hjälp av evidensbaserade metoder och tekniker steg för steg kan bygga upp ett rikt och bestående socialt innehåll, där äldre är delaktiga i olika vardagssituationer, aktiviteter samt i den egna omvårdnaden. Materialet finns nu att tillgå i tryckt form. Modellen presenterades på äldrekonferensen den 15 nov i Falkenberg. Du hittar den på www. regionhalland.se/stegforsteg Mer vet Mersiha Ajan

5 Rapport och nya handböcker inom IFO... Region Halland genomför en kartläggning gällande Våld i nära relationer inom länet som ett led i regeringens samordningsuppdrag. Spännande rapport på gång! gare vid olyckor eller andra händelser som innebär svåra psykiska Det finns en ökad medvetenhet om att Våld I nära Relation (VIR) är ett påfrestningar. För detta arbete ansvarar kommunernas POSOM folkhälsoproblem. Men - Hur jobbar verksamheter och civila organisationer i vår region med dem som verksamhet. Efter mer än ett års verksamheter och regionens PKL blir direkt utsatta för våldet, barnen gemensamt arbete, där representanter från samtliga kommuner som bevittnar, samt männen (i huvudsak) som slår? Länssamordnare Sigun Lilja presenterar nu en i februari en gemensam handbok. och regionen deltagit, presenteras rapport som bygger på intervjuer Handboken klargör ansvarsområden, pekar på möjliga samverkans- med företrädare för verksamheter inom regionen, kommunerna, polisen, åklagaren, kriminalvården, ci- det praktiska arbetet. områden och ger handfasta tips för vila verksamheter och privata verksamheter. Rapporten kommer från Mer vet Anders Langemark trycket i januari. Mer vet Sigun Lilja Två nya handböcker! Samhället har ett stort ansvar för psykosocialt stöd till sina medbor- Vid oro för barn Arbetet med att revidera och förnya handboken, vid misstanke om Misshandel och sexuella övergrepp mot barn Barn som upplevt våld Barn, unga och familj Arbetet med att förbättra uppföljningarna för placerade barn på aggregerad nivå som vi skrev om i förra nyhetsbrevet fortsätter. Stora tekniska brister har framkommit. Vid årsskiftet 2012/ 2013 genomförs ytterligare en nationell enkät för att ytterligare klargöra problematiken. Resultatet ska ligga till grund för kravspecifikation och dialog med IT leverantörerna. SKL kommer att under 2013 sammarbeta med Socialstyrelsen som har fått förnyat uppdrag att utveckla BBIC. I länet finns det en arbetsgrupparbetar med frågorna på regional nivå. Planen är utveckla BBIC så att det kan användas även som statistik och uppföljningsverktyg. Familjehemsplacerade barns skolgång Den formativa utvärderingen som nu pågått i ca ett år fortgår enligt planerna. Vi genomförde en uppskattad inspirationsdag i september för länets samtliga kommuner där de kommuner som kommit igång berättade om sina erfarenheter. Detta har lett till att fler påbörjat likande arbete i länet. Projektet avslutas i april Mer vet utvärderare Anna Larson, Evidensbaserad praktik ( EBP) Den taktiska gruppen programområde Barn Unga och Familj har tagit fram ett grundläggande underlag för ledning av en evidensbaserad praktik på regional nivå. Detta underlag kommer att ligga till grund för arbetet under Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med plattformsledaren för EBP, Helena Eriksson. Trygg och Säker vård Socialstyrelsen kommer i samband med förändringarna i Socialtjänstlagen ut med sin vägledning trygg och säker vård. Den innehåller 5 i sin familj har påbörjats. Den nya handboken vänder sig till en bredare målgrupp än tidigare och då bland annat personal inom skolaförskola, BVC och funktionshindersområdet. Handboken ska vara ett stöd för personalen i det praktiska arbetet och ett stöd för förvaltningarna vid framtagande av egna riktlinjer. Den ska innehålla tre huvudområden; När personal känner oro för ett barn När personal bedömer att en anmälan behöver göras till socialtjänsten När det är en akut fara för barnets hälsa och utveckling Arbetsgruppen består av sakkunniga från kommunerna, regionen, polisen och Länsstyrelsen. Utifrån sakområde kommer annan expertis att medverka. Handboken beräknas vara klar hösten Mer vet Anders Langemark bland annat utbildningsmaterial till familjehem och bedömningsinstrument vid rekrytering. Två informationstillfällen ges från nationellt håll. Dels den 31 jan 2013 i Göteborg med övergripande information om förändringen i sin helhet, dels den 11 febr 2013 då skolverket och socialstyrelsen inriktar sig på placerade barns skolgång. Arbetet med att föra ut och arbeta med produkterna inom Trygg och säker vård kommer att ingå i BOU satsningen Upphandlingen av HVB tillsammans med Region Skåne och Södra Småland är nu slutförd. Representanterna från Halland i styrgruppen är Bodil Nordstrand, Laholm och Wolf Zughaft, Falkenberg. I arbetsgruppen finns Inga-Stina Johansson, Falkenberg. Mer vet Ingrid Gustavsson

6 Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar Stipendiet 2012 Stort Grattis till Regional processgrupp Annas led! Stipendiet består av ett diplom och en prissumma på kronor. Priset delades ut på föreningens årsmöte i Stockholm den 29 november. Det var två glada och stolta representanter från processgruppen, Eva och Annelie (se bild) som tog emot stipendiet av Anders Wallin, professor på universitetssjukhuset i Mölndal och Ny medarbetare Från och med årsskiftet övertar Janet Harrrysson rollen som avdelningschef på avdelningen för regional samverkan från Boel Abelson Crossley som i sin tur fått nya uppdrag. Janet kommer närmast från Laholm där hon har arbetat som folkhälsoutvecklare för Region Halland under flera år. Janet är en nyfiken person och vill gärna lära sig nya saker. Hon har ett stort intresse för utveckling och utvecklingsarbete där folkhälsofrågorna har haft en ordförande i föreningen. Motiveringen till priset är att gruppen genom sitt arbete i projektet Annas led bidragit till att förbättra och driva demenssjukvården framåt. Deltagare i processgruppen: Annelie Georgsson, Carina Göök, Eva Franzen, Maria Grönberg, Jeanette Carlstrand, Liselotte Hozjan, Ann-Charlotte Jacobsson, Leif Moberg, Efstratios Chrysoulakis, och Eva Persson. given plats. I rollen som folkhälsoutvecklare handlar det till stor del om att vara uthållig och om att bygga goda relationer för samverkan, vilket hon tror att hon kommer att ha god nytta av i sin nya roll som avdelningschef. Hon är övertygad om att uppdraget som avdelningschef kommer att bli en lärorik och spännande utmaning och ser fram emot att bygga många nya goda relationer. Mer vet Janet Harrysson Om du inte vill ha något mer nyhetsbrev så kan du avregistrera dig genom ett mail till Har du någon kollega som också vill ha nyhetsbrevet? Anmäl då henne/honom till mailadressen ovan Här finns namnen på några av oss som har samordnande roller på RH inom vård och socialtjänst. Vi bedriver utvecklingsarbete inom samtliga delar av socialtjänsten. Karin Alriksson Andersson Utvecklare Strategisk nivå Per Albinsson Utvecklingsledare Välfärd Anders Langemark Utvecklingsledare Individ- och familjeomsorg, psykisk ohälsa Helena Eriksson Utvecklare evidensbaserad praktik Gunvi Jönsson Utvecklingsledare Äldre Eva Persson Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ing-Marie Norin Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Roger Kindberg Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Lars Johansson Utredare Åsa Claesson Utvecklare Kunskap till praktik Sigun Lilja Länssamordnare Våld i nära relationer Ingrid Gustavsson Utvecklare Barn,unga och familj Maria Nordin Utbildningsledare BasUt Mersiha Ajan Projektledare Äldre Birgitta Magyar Utvecklare Funktionshinder Ylva Berger Utvecklare Psykisk ohälsa Therese Lind Samordnare Brukarmedverkan Region Halland Box Halmstad Telefon vxl e-post:

Aktuellt på SocialCentrum Nu börjar det röra på sig vad avser statens satsningar på en evidensbaserad

Aktuellt på SocialCentrum Nu börjar det röra på sig vad avser statens satsningar på en evidensbaserad Just nu... December 2010 ktuellt på SocialCentrum Nu börjar det röra på sig vad avser statens satsningar på en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. I alla län pågår förberedelser och arbetet för

Läs mer

Samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Hälso- och sjukvården, Region Halland,

Samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Hälso- och sjukvården, Region Halland, Samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Hälso- och sjukvården, Region Halland, 2011-01-01-2012-12-31 Bakgrund Nationellt uppdrag 2009 för att jämföra de preliminära demensriktlinjerna med dagens

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten Våld är varje handling riktad

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Samverkansprojekt Annas led 2011-2012 Annas led är ett samverkansprojekt

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB)

Överenskommelse rörande lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Regionkontoret Styrning och Stöd Angelica Eriksson Nämndssekreterare Datum 2015-09-02 Diarienummer Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Överenskommelse rörande lagen

Läs mer

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB 8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Strategisk grupp har tagit fram ett förslag till överenskommelse tillsammans

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Projektplan: - Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland

Projektplan: - Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland Planerat startdatum: 2010-09-01 Planerat slutdatum: 2012-12-31 Beställare: Arbetsgruppen stimulansmedel för att utveckla äldreomsorg Processledare: Eva Persson, processledare Socialcentrum, Region Halland

Läs mer

och skapar uppdragsbeskrivningar. Denna person blir även en länk mellan arbetet inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvårdsutveckling.

och skapar uppdragsbeskrivningar. Denna person blir även en länk mellan arbetet inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvårdsutveckling. Just nu... Mars 2012 Nya tider för socialtjänstfrågor inom egion Halland 1 januari 2012 blev startskottet för en helt ny organisation för egion Halland. Bakgrunden var bildandandet av region i januari

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland Uppdrag avgränsningar. Utvecklingsledare Sven Eric Alborn Psykiatriförvaltningen

Beroendevårdkedja Halland Uppdrag avgränsningar. Utvecklingsledare Sven Eric Alborn Psykiatriförvaltningen Beroendevårdkedja Halland Uppdrag avgränsningar Utvecklingsledare Sven Eric Alborn Psykiatriförvaltningen Ansvarfördelning Beroende Missbruksvård Överenskommelse Region Kommuner Halland 2015 Socialtjänsten

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS

Birgit Gabrielsson ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämnden 2013-10-10 1 (10) Plats och tid Hörsalen, kl. 13.15 16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2013-10-10 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk. från upptäckt till behandling

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk. från upptäckt till behandling Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling Pågående utvecklingsarbete Samarbete mellan Värmlands läns vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland,

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

- stöd för analys och förbättring

- stöd för analys och förbättring Öppna jämförelser - stöd för analys och förbättring Västerås, 22 maj 2014 mia.ledwith@skl.se Öppna jämförelser väcker känslor Lita på Förstå Använda Öppna jämförelser signalsystem fokus på kvalitet och

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.

Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Fredagen den 26 aug 2016 Strategisk nivå 09.00-12.00 Plats: Upplevelsen, Falkenbergs stadshus Närvarande:

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Gunnel Åkesson 2010-05-11 Vilgotgruppen 1 ( Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid

Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats. Foto: Josefin Sejnelid Välkomna till nätverksträffen Rätt stöd i rätt tid på rätt plats Foto: Josefin Sejnelid Länssamverkan föräldrastöd Deltagarna i gruppen har ett strategiskt uppdrag i sin organisation eller i länet. Deltagare

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014

Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014 Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014 Förord Det är mycket som hänt sedan den regionala stödstrukturen bildades i Halland och vi möttes i Taktisk grupp Äldre för första gången.

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2013-12-02 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-12-11 SB 6/2013 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 2 december 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange 6 oktober 2016 i Wilandersalen Moderator Elisabet Norlinder Välkomsttal av Marie-Louise Forsberg

Läs mer

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Hur kan SveDem bidra till en fortsatt förbättrad vård och omsorg för personer med demenssjukdom i Värmland? SveDem som arbetsverktyg Nuläge Förbättringsområden

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING 2011-11-24 KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD 1994 50.000 INVÅNARE 2011 75.000 INVÅNARE UPPDRAGSHANDLING Genomföra uppsökande och förebyggande hembesök hos

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson sten.eklund@ltblekinge.se rosmarie.nilsson@ltblekinge.se 1 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Föredragning för nationell konferens om kompetens 2013-03-20 Per Enarsson 1 Nationell nivå Aktörer Utvområden Regional

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Barn och unga -satsningen

Barn och unga -satsningen DNR: 2013-05-06 Mål och handlingsplan 2013 Barn och unga - satsningen och Ett steg i riktningen att uppfylla Regeringens PRIO plan 2016 Programområde barn, unga och familj Planen är framtagen och godkänd

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård.

Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Protokoll, Strategisk nivå inom regional samverkan, socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Fredagen den 16 sep 2016 Strategisk nivå 09.00-12.00 Plats: Hallands sjukhus Varberg, konferensrum

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-09-30 Bilaga 1 Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Mål och handlingsplan 2013

Mål och handlingsplan 2013 Mål och handlingsplan 2013 Kunskap till praktik och ett steg i riktningen att uppfylla regeringens PRIO-plan 2012-2016 Programområde Missbruk och beroende Kunskap till praktik Den del av det nationella

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00.

Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Datum 2013-09-09 Sida Minnesanteckningar Länsstyrgruppen för Missbruks- och beroendevården i Dalarna Mötesdatum: Måndagen den 9 september 2013 kl.13.15-16.00. Plats: Deltagare: Region Dalarna, Myntgatan

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-10-03 1(12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Kl. 15.00-16.45 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer