Boel Abelson Crossley. Kalendarium Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boel Abelson Crossley. Kalendarium 2013. Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)"

Transkript

1 Just nu... December 2012 Vi som arbetar med vård och socialtjänst säger tack för i år! En fullspäckad höst med många välbesökta och uppskattade sammankomster går mot sitt slut. På Avdelningen för regional samverkan ser vi fram emot ett spännande 2013, då många av de satsningar som vi arbetat med under 2012 tillsammans med kommunerna och Region Hallands olika verksamheter, kommer att fortsätta. Information om dessa kommer i nästa nyhetsbrev, då vi berättar om vilka överenskommelser som har träffats inom ramen för Evidensbaserad praktik i socialtjänsten, Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre och Psykisk ohälsa. De taktiska grupperna inom varje programområde (Barn unga familj, Funktionsnedsatta, Missbruk och beroende, Psykiatri och Äldre) kommer i början av året att ta fram förslag för hur vi ska arbeta inom varje satsning i Halland, så att Strategisk grupp kan fatta beslut om hur vi ska arbeta vidare i Halland. På Avdelningen för regional samverkan får vi den 1 januari 2013 en ny avdelningschef: Janet Harrysson. Mer om Janet finns att läsa i intervjun med henne på sista sidan. Själv går jag efter ett intensivt och lärorikt år in som verksamhetschef för Utvecklingscentrum på Region Halland, där regionalt samverkansarbete ingår i verksamheten. Det är med stor förväntan som jag ser fram emot att arbeta vidare med vård- och socialtjänstfrågorna tillsammans med Janet och alla andra duktiga krafter som finns inom det regionala utvecklingsarbetet. Med önskan om en riktigt fin jul och ett gott avslut på året! Boel Abelson Crossley Kalendarium 2013 Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet) 6/2, 28/2, Halmstad. Kontakta hylte.se ASI Utbildning, Falkenberg i Mars Kontakta För mer händelser och information: Representanter för kommuner och region i strategisk grupp: Ordförande: Eva-Britt Apelvi, Kungsbacka Vice ordförande: Karin Möller, Region Halland Björn Jingblad, Laholm Håkan Strömberg, Varberg Maj Forsberg, Kungsbacka Malin Krantz, Falkenberg Magdalena Barkström, Region Halland Mia Sjödahl, Kungsbacka Lisbeth Svensson, Halmstad Hans-Jörgen Wahlhed, Halmstad Berit Winbladh, Hylte Sekreterare: Karin Alriksson, Region Halland

2 Missbruk och beroende Revidering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Just nu pågår revidering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Gabriella Fransson, verksamhetsledare på KLARA öppenvård i Falkenberg, deltar i prioriteringsgruppen efter nominering från Hallands län. De nya riktlinjerna kommer också att innehålla förslag på prioritering och rekommendationer av insatser. Ett preliminärt förslag presenteras vid regionala seminarier höst/vinter 2013 och slutversionen beräknas vara klar höst/vinter Mer vet Gabriella Fransson Förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom beroendevården En nationell kartläggning genomfördes i september och resultat från den väntas under våren Taktiska gruppen planerar nu för , bland annat kommer en fördjupningskurs inom området att erbjudas berörda verksamheter i länet. Arbetet är en fortsättning på satsningen Kunskap till praktik. Utredning om förbättrad missbruksvård i länet Utredningen har bland annat fokus på behov av tillnyktring och avgiftning samt på samverkan mellan olika huvudmän. Arbetsgruppen träffar nu länets olika verksamheter inom området för att skapa underlag för utredningen. Förslag ska vara klara senast 30 april Fördjupningskurser Under hösten har fördjupningskurs i beroendelära genomförts i flera av länets kommuner. Kurserna har varit uppskattade och arbetsgruppen för kompetensutveckling inom programområde Missbruk och beroende ska nu utvärdera höstens kurser och planera för ytterligare fördjupningskurser. Rapport från den brukarstyrda brukarrevisionen som genomförts av Brukarrådet i Halland (missbruk och beroende) på PIVA i Varberg är klar i januari. Rapport från Mångbesökarkartläggningen som genomförts under 2012 på PIVA i Halmstad beräknas vara klar under våren Mer vet Åsa Claesson Personer med funktionsnedsättning Kompetens och kompetensutvecklingsbehov Under 2012 har en kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare inom funktionshindersverksamheter som drivs i kommunal regi genomförts. Kartläggningen presenteras i rapporten Kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov hos medarbetare som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Halland. Frågeställningarna omfattar medarbetares titulatur och kompetens samt behovet av kompetensutveckling. Resultatet visar att det förekommer en mångfald av olika titlar inom verksamheterna i Halland. Vilken titulatur och hur många olika titlar som används varierar mycket mellan kommunerna. Utifrån de intervjuer med brukarorganisationer och professionella som gjorts kring frågor som rör behovet av 2 kompetensutveckling, konstateras att man oberoende av varandra har samma syn på vad som anses som viktiga kunskapsområden för arbete inom verksamhetsområdet. Syftet med kartläggningen är att resultatet skall utgöra ett underlag för planering av långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser på regional nivå, samt utgöra underlag för verksamheterna i Halland att förhålla sig till och besluta om sin syn på kompetensprofiler och titlar. Se rapporten på Tidiga Tecken Under hösten har en regional utbildningssatsning i Tidiga Tecken genomförts. Tidiga Tecken är ett kartläggningsinstrument för att upptäcka försämrade funktioner hos äldre personer med utvecklingsstörning. Tjugofem medarbetare från samtliga kommuner i Halland, så kallade coacher, har utbildats. Två av de utbildade coacherna ger sin bild av fördelarna med att använda kartläggningsinstrumentet: Christina förklarar att Tidiga Tecken ger möjlighet att utveckla ett gemensamt syn- och arbetssätt kring åldrandet för personer med utvecklingsstörning. Mia menar att med hjälp av Tidiga Tecken kan vi påvisa förändrade behov av stöd för brukaren och planera för detta i verksamheten. Mer vet Birgitta Magyar Coacherna Christina och Mia

3 Psykiatri - BasUt Slut 2012 Drygt 800 medarbetare inom Region Halland och länets kommuner har förkovrat sig inom det treåriga utbildningsprojekt som kallas BasUt utbildning för baspersonal. Den 22 oktober hölls en avslutande slutkonferens. Före detta elitsoldaten Manuel Knight inledde med egna exempel på möten med svenskar och på hur kulturkrockar kan uppstå. Under dagen fanns många utställare på plats, exempelvis ECTmottagningen och brukarföreningar. Hjälpmedel för personer med minnes och koncentrationssvårigheter visades upp. Bland utbudet av seminarier berättade Elisabeth Lundberg om sitt liv med adhd, och om erfarenheterna som ensamstående förälder till barn med adhd/asperger. Camilla Bogarve, socionom, och Pamela Äldre - Annas led är den första länsgemensamma modellen för regionala demensriktlinjer i Halland. På Alzheimerdagen den 21 september genomfördes olika aktiviteter i länet för att marknadsföra modellen till allmänheten och ge information om demens. På många vårdcentraler finns material om demens och på kommunernas mötesplatser ges information inom området. En del i marknadsföring är att det nu finns musmattor Andreasson, arbetsterapeut, talade om psykiatrisk rehabilitering. Hjärnkoll fanns på plats, där två ambassadörer med egen erfarenhet arbetar för minskad stigomatisering kring psykisk ohälsa. Stödinsatser På eftermiddagen höll Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting (SKL), en inspirerande föreläsning om hur en person med psykiska funktionshinder med rätt stödinsatser kan leva ett bra liv ute i samhället. Hon informerade också om regeringens Prio-satsning som skapar möjligheter att utveckla kommunernas och regionens vård och stödinsatser både till barn och unga med psykisk ohälsa och till personer med svåra funktionsnedsättningar på grund Annas led för en trygg och säker demensvård i Halland med information om den basala utredningen kopplat till modell Annas led. Den sprids i december ut i länet och främst till personal på vårdcentralerna. Det pågår en regional samverkan med alla kommunerna i länet, Minnesmottagningen och Apotekare fokus på läkemedel och äldre vid införandet av BPSD-registret, (BPSD= Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar). Registret är ett verktyg för att få en bättre struktur i vårdarbetet som kan bidra till en minskning av BPSDsymtom. I oktober var det nätverksträff för alla som arbetar med registret i länet för erfarenhetsutbyte och föreläsningar. Apotekarna 3 av psykisk sjukdom. Sist berättade psykiatrichefen i Region Halland, Eva Osvald-Gustafsson, om hur Region Halland och kommunerna ska arbeta gemensamt med Prio-satsningen. Bättre samverkan BasUt har pågått och vänt sig främst till skötare, undersköterskor och boendestödjare inom psykiatri och socialpsykiatri i Halland. Syftet har varit att förstärka kompetensen hos baspersonalen, och förbättra samverkan mellan kommunerna och Region Halland i arbetet med personer med psykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning. Satsningen har finansierats med pengar från Socialstyrelsen. Ämnen som har tagits upp är personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, kognitiva hjälpmedel mm. En utvärdering från Högskolan i Halmstad har visat att utbildningarna bland annat gett nya kunskaper som är anpassade till det dagliga arbetet, nya sätt att bemöta brukare samt stimulans till fortsatt utbildning. föreläste om Läkemedel kopplat till BPSD-symtom och Hanna Falk föreläste om Salutogen personcentrerad vård och omsorg av äldre personer med demenssjukdom. Demenssamordnarna på vårdcentralerna har haft tre nätverksträffar under hösten. På träffarna har det bl.a. varit utbildning i Svenska demensregistret, (SveDem, www. ucr.uu.se), Margareta Skog har föreläst om Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom, erfarenhetsutbyte kring rutiner och arbetssätt som demenssamordnare och på sista träffen i höst var kommunens demenssamordnare/ demenssjuksköterska inbjudna. I dagsläget är det 41/47 vårdcentraler med i förbättringsarbetet och handledare är Minnesmottagningen. För mer info se: www. regionhalland.se/annasled

4 Äldre - Sammanhållen vård och omsorg Konferensen Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland. Ca 150 personer samlades den 15 november 2012 på Strandbaden i Falkenberg för att få veta mer vad som sker nationellt och hur vi i Halland utvecklar vården och omsorgen för äldre. Marita Everås, ordförande i Taktisk grupp äldre, hälsade alla välkomna. Därefter inledde Regiondirektör Catarina Dahlöf dagens program. Hon talade om utmaningarna med de demografiska förändringarna, att vi blir allt äldre, men poängterade att vi har en fördel i Halland, eftersom vi faktiskt också blir fler personer, till skillnad från på många andra ställen. Mingel med skådespelarna Delar av den taktiska gruppen Eva Persson informerade om Annas led, som ska säkerställa en trygg och säker demensvård i Halland. Karin Almgren beskrev Modell Halland, som är den modell för läkemedelsgenomgångar som används på i Halland. Roger Kindberg berättade om modellen Lars och Annas sista tid och arbetet med att erbjuda en god palliativ vård. Avslutningsvis presenterade sig hela Taktisk grupp äldre och det blev tillfälle att ställa frågor till dem och till föreläsarna. Mer vet Gunvi Jönsson, Roger Kindberg, Eva Persson och Ing- Marie Norin; Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm var inbjuden att tala om den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Eva inledde med ett citat, som hon menade är talande för vårdsystemen idag: Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. En målbild måste vara att det inte ska vara så, att systemen inte bara ska passa oss som jobbar inom vård och omsorg, utan framför allt kunden/brukaren/patienten. Filmen Bästa livsplatsen för Anna och Lars visades och därefter dök skådespelarna Anna och Lars upp på scenen. Kultur för äldre - 5 år I november anordnades en inspiartionsdag för 5 året i rad på temat kultur för äldre vilket uppmärksammades lite extra. Arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag för äldre är ett prioriterat område i den halländska äldreomsorgen. Fredagen den 9 november samlades ca 150 personer, som arbetar inom äldreomsorgsområdet i Halland, till en inspirationsdag om socialt innehåll och kultur i äldreomsorgen. Ing-Marie Norin och Roger Kindberg berättade om modellen Annas och Lars hälsa om preventivt arbete, förebyggande hembesök och kvalitetsregistret Senior alert. Ing-Marie beskrev Lars Väg som handlar om rehabilitering generellt och rehabilitering efter stroke specifikt. Under en heldag fylldes Folkets hus i Varberg med politiker, arbetsledare och personal från hela Halland. Dagen varvades med föreläsningar, workshops samt goda exempel från den halländska äldreomsorgen. Inspirationsdagen arrangerades av Region Halland i samarbete med Hallands bildningsförbund och kommunerna i Halland. Mer vet Mersiha Ajan 4 Steg för steg - handboken är klar Arbetet med att ta fram ett verktyg som ska underlätta arbetet med det sociala innehållet inom äldreomsorgen, har resulterat i arbetsmodellen Steg för steg. Modellen syftar till att visa hur arbetsledare och personal med hjälp av evidensbaserade metoder och tekniker steg för steg kan bygga upp ett rikt och bestående socialt innehåll, där äldre är delaktiga i olika vardagssituationer, aktiviteter samt i den egna omvårdnaden. Materialet finns nu att tillgå i tryckt form. Modellen presenterades på äldrekonferensen den 15 nov i Falkenberg. Du hittar den på www. regionhalland.se/stegforsteg Mer vet Mersiha Ajan

5 Rapport och nya handböcker inom IFO... Region Halland genomför en kartläggning gällande Våld i nära relationer inom länet som ett led i regeringens samordningsuppdrag. Spännande rapport på gång! gare vid olyckor eller andra händelser som innebär svåra psykiska Det finns en ökad medvetenhet om att Våld I nära Relation (VIR) är ett påfrestningar. För detta arbete ansvarar kommunernas POSOM folkhälsoproblem. Men - Hur jobbar verksamheter och civila organisationer i vår region med dem som verksamhet. Efter mer än ett års verksamheter och regionens PKL blir direkt utsatta för våldet, barnen gemensamt arbete, där representanter från samtliga kommuner som bevittnar, samt männen (i huvudsak) som slår? Länssamordnare Sigun Lilja presenterar nu en i februari en gemensam handbok. och regionen deltagit, presenteras rapport som bygger på intervjuer Handboken klargör ansvarsområden, pekar på möjliga samverkans- med företrädare för verksamheter inom regionen, kommunerna, polisen, åklagaren, kriminalvården, ci- det praktiska arbetet. områden och ger handfasta tips för vila verksamheter och privata verksamheter. Rapporten kommer från Mer vet Anders Langemark trycket i januari. Mer vet Sigun Lilja Två nya handböcker! Samhället har ett stort ansvar för psykosocialt stöd till sina medbor- Vid oro för barn Arbetet med att revidera och förnya handboken, vid misstanke om Misshandel och sexuella övergrepp mot barn Barn som upplevt våld Barn, unga och familj Arbetet med att förbättra uppföljningarna för placerade barn på aggregerad nivå som vi skrev om i förra nyhetsbrevet fortsätter. Stora tekniska brister har framkommit. Vid årsskiftet 2012/ 2013 genomförs ytterligare en nationell enkät för att ytterligare klargöra problematiken. Resultatet ska ligga till grund för kravspecifikation och dialog med IT leverantörerna. SKL kommer att under 2013 sammarbeta med Socialstyrelsen som har fått förnyat uppdrag att utveckla BBIC. I länet finns det en arbetsgrupparbetar med frågorna på regional nivå. Planen är utveckla BBIC så att det kan användas även som statistik och uppföljningsverktyg. Familjehemsplacerade barns skolgång Den formativa utvärderingen som nu pågått i ca ett år fortgår enligt planerna. Vi genomförde en uppskattad inspirationsdag i september för länets samtliga kommuner där de kommuner som kommit igång berättade om sina erfarenheter. Detta har lett till att fler påbörjat likande arbete i länet. Projektet avslutas i april Mer vet utvärderare Anna Larson, Evidensbaserad praktik ( EBP) Den taktiska gruppen programområde Barn Unga och Familj har tagit fram ett grundläggande underlag för ledning av en evidensbaserad praktik på regional nivå. Detta underlag kommer att ligga till grund för arbetet under Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med plattformsledaren för EBP, Helena Eriksson. Trygg och Säker vård Socialstyrelsen kommer i samband med förändringarna i Socialtjänstlagen ut med sin vägledning trygg och säker vård. Den innehåller 5 i sin familj har påbörjats. Den nya handboken vänder sig till en bredare målgrupp än tidigare och då bland annat personal inom skolaförskola, BVC och funktionshindersområdet. Handboken ska vara ett stöd för personalen i det praktiska arbetet och ett stöd för förvaltningarna vid framtagande av egna riktlinjer. Den ska innehålla tre huvudområden; När personal känner oro för ett barn När personal bedömer att en anmälan behöver göras till socialtjänsten När det är en akut fara för barnets hälsa och utveckling Arbetsgruppen består av sakkunniga från kommunerna, regionen, polisen och Länsstyrelsen. Utifrån sakområde kommer annan expertis att medverka. Handboken beräknas vara klar hösten Mer vet Anders Langemark bland annat utbildningsmaterial till familjehem och bedömningsinstrument vid rekrytering. Två informationstillfällen ges från nationellt håll. Dels den 31 jan 2013 i Göteborg med övergripande information om förändringen i sin helhet, dels den 11 febr 2013 då skolverket och socialstyrelsen inriktar sig på placerade barns skolgång. Arbetet med att föra ut och arbeta med produkterna inom Trygg och säker vård kommer att ingå i BOU satsningen Upphandlingen av HVB tillsammans med Region Skåne och Södra Småland är nu slutförd. Representanterna från Halland i styrgruppen är Bodil Nordstrand, Laholm och Wolf Zughaft, Falkenberg. I arbetsgruppen finns Inga-Stina Johansson, Falkenberg. Mer vet Ingrid Gustavsson

6 Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar Stipendiet 2012 Stort Grattis till Regional processgrupp Annas led! Stipendiet består av ett diplom och en prissumma på kronor. Priset delades ut på föreningens årsmöte i Stockholm den 29 november. Det var två glada och stolta representanter från processgruppen, Eva och Annelie (se bild) som tog emot stipendiet av Anders Wallin, professor på universitetssjukhuset i Mölndal och Ny medarbetare Från och med årsskiftet övertar Janet Harrrysson rollen som avdelningschef på avdelningen för regional samverkan från Boel Abelson Crossley som i sin tur fått nya uppdrag. Janet kommer närmast från Laholm där hon har arbetat som folkhälsoutvecklare för Region Halland under flera år. Janet är en nyfiken person och vill gärna lära sig nya saker. Hon har ett stort intresse för utveckling och utvecklingsarbete där folkhälsofrågorna har haft en ordförande i föreningen. Motiveringen till priset är att gruppen genom sitt arbete i projektet Annas led bidragit till att förbättra och driva demenssjukvården framåt. Deltagare i processgruppen: Annelie Georgsson, Carina Göök, Eva Franzen, Maria Grönberg, Jeanette Carlstrand, Liselotte Hozjan, Ann-Charlotte Jacobsson, Leif Moberg, Efstratios Chrysoulakis, och Eva Persson. given plats. I rollen som folkhälsoutvecklare handlar det till stor del om att vara uthållig och om att bygga goda relationer för samverkan, vilket hon tror att hon kommer att ha god nytta av i sin nya roll som avdelningschef. Hon är övertygad om att uppdraget som avdelningschef kommer att bli en lärorik och spännande utmaning och ser fram emot att bygga många nya goda relationer. Mer vet Janet Harrysson Om du inte vill ha något mer nyhetsbrev så kan du avregistrera dig genom ett mail till Har du någon kollega som också vill ha nyhetsbrevet? Anmäl då henne/honom till mailadressen ovan Här finns namnen på några av oss som har samordnande roller på RH inom vård och socialtjänst. Vi bedriver utvecklingsarbete inom samtliga delar av socialtjänsten. Karin Alriksson Andersson Utvecklare Strategisk nivå Per Albinsson Utvecklingsledare Välfärd Anders Langemark Utvecklingsledare Individ- och familjeomsorg, psykisk ohälsa Helena Eriksson Utvecklare evidensbaserad praktik Gunvi Jönsson Utvecklingsledare Äldre Eva Persson Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ing-Marie Norin Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Roger Kindberg Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Lars Johansson Utredare Åsa Claesson Utvecklare Kunskap till praktik Sigun Lilja Länssamordnare Våld i nära relationer Ingrid Gustavsson Utvecklare Barn,unga och familj Maria Nordin Utbildningsledare BasUt Mersiha Ajan Projektledare Äldre Birgitta Magyar Utvecklare Funktionshinder Ylva Berger Utvecklare Psykisk ohälsa Therese Lind Samordnare Brukarmedverkan Region Halland Box Halmstad Telefon vxl e-post:

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014

Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014 Rapport Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland 2010 2014 Förord Det är mycket som hänt sedan den regionala stödstrukturen bildades i Halland och vi möttes i Taktisk grupp Äldre för första gången.

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna.

MINNESANTECKNINGAR. Myntgatan 2 SE-791 51 Falun +46 (0)23 77 70 00 info@regiondalarna.se bg 5599-3331 org nr 222000-1446 www.regiondalarna. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2013-11-27 Uppstartmöte 2013-11-26, chefsnätverk för LSS-verksamhet i Dalarna. Regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011

Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Svenskt register för BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Verksamhetsberättelse 1/8 2010 31/7 2011 Bakgrund I Sverige finns idag ca 148 000 personer med demenssjukdom och ca 50 % av dessa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

ATT UTVECKLA FAMILJEPERSPEKTIVET I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Per Jörnmyr, projektledare Karin Swensån Retzman, processledare

ATT UTVECKLA FAMILJEPERSPEKTIVET I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Per Jörnmyr, projektledare Karin Swensån Retzman, processledare ATT UTVECKLA FAMILJEPERSPEKTIVET I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Per Jörnmyr, projektledare Karin Swensån Retzman, processledare Kunskap till praktik- stöd till föräldrar Beakta barns behov av information,

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik Drogfokus 2012 10 24 gunborg.brannstrom@skl.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn

Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn INBJUDAN TILL Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn Behovet av utbildning för gode män till ensamkommande barn är stort i landet. SKL Sveriges Kommuner och Landsting, har tagit fram ett

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen 2015-05-13

Anteckningar Kommunberedningen 2015-05-13 Kommunberedningen 2015-05-13 Lokal: Borgsalen, Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Tid: 13.30 16.30 1 2 3 Regional utveckling Regional samverkan, 7 partners Kommunal samverkan, 6 partners NÄRVARANDE

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Enkätundersökning i Region Halland

Enkätundersökning i Region Halland Enkätundersökning i Region Halland 3.1. Kungsbacka kommun Beslut om att anta nya titlar och utbildningskrav fattades 2012-04-23 Övergången till ny titulatur kommer att påbörjas vid årsskiftet 2014. Det

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer