Boel Abelson Crossley. Kalendarium Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boel Abelson Crossley. Kalendarium 2013. Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad. HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet)"

Transkript

1 Just nu... December 2012 Vi som arbetar med vård och socialtjänst säger tack för i år! En fullspäckad höst med många välbesökta och uppskattade sammankomster går mot sitt slut. På Avdelningen för regional samverkan ser vi fram emot ett spännande 2013, då många av de satsningar som vi arbetat med under 2012 tillsammans med kommunerna och Region Hallands olika verksamheter, kommer att fortsätta. Information om dessa kommer i nästa nyhetsbrev, då vi berättar om vilka överenskommelser som har träffats inom ramen för Evidensbaserad praktik i socialtjänsten, Sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre och Psykisk ohälsa. De taktiska grupperna inom varje programområde (Barn unga familj, Funktionsnedsatta, Missbruk och beroende, Psykiatri och Äldre) kommer i början av året att ta fram förslag för hur vi ska arbeta inom varje satsning i Halland, så att Strategisk grupp kan fatta beslut om hur vi ska arbeta vidare i Halland. På Avdelningen för regional samverkan får vi den 1 januari 2013 en ny avdelningschef: Janet Harrysson. Mer om Janet finns att läsa i intervjun med henne på sista sidan. Själv går jag efter ett intensivt och lärorikt år in som verksamhetschef för Utvecklingscentrum på Region Halland, där regionalt samverkansarbete ingår i verksamheten. Det är med stor förväntan som jag ser fram emot att arbeta vidare med vård- och socialtjänstfrågorna tillsammans med Janet och alla andra duktiga krafter som finns inom det regionala utvecklingsarbetet. Med önskan om en riktigt fin jul och ett gott avslut på året! Boel Abelson Crossley Kalendarium 2013 Pappor med våldsproblematik 17/1 Stadsbiblioteket, Halmstad HAP Utbildning (Haschavvänjningsprogrammet) 6/2, 28/2, Halmstad. Kontakta hylte.se ASI Utbildning, Falkenberg i Mars Kontakta För mer händelser och information: Representanter för kommuner och region i strategisk grupp: Ordförande: Eva-Britt Apelvi, Kungsbacka Vice ordförande: Karin Möller, Region Halland Björn Jingblad, Laholm Håkan Strömberg, Varberg Maj Forsberg, Kungsbacka Malin Krantz, Falkenberg Magdalena Barkström, Region Halland Mia Sjödahl, Kungsbacka Lisbeth Svensson, Halmstad Hans-Jörgen Wahlhed, Halmstad Berit Winbladh, Hylte Sekreterare: Karin Alriksson, Region Halland

2 Missbruk och beroende Revidering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Just nu pågår revidering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Gabriella Fransson, verksamhetsledare på KLARA öppenvård i Falkenberg, deltar i prioriteringsgruppen efter nominering från Hallands län. De nya riktlinjerna kommer också att innehålla förslag på prioritering och rekommendationer av insatser. Ett preliminärt förslag presenteras vid regionala seminarier höst/vinter 2013 och slutversionen beräknas vara klar höst/vinter Mer vet Gabriella Fransson Förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom beroendevården En nationell kartläggning genomfördes i september och resultat från den väntas under våren Taktiska gruppen planerar nu för , bland annat kommer en fördjupningskurs inom området att erbjudas berörda verksamheter i länet. Arbetet är en fortsättning på satsningen Kunskap till praktik. Utredning om förbättrad missbruksvård i länet Utredningen har bland annat fokus på behov av tillnyktring och avgiftning samt på samverkan mellan olika huvudmän. Arbetsgruppen träffar nu länets olika verksamheter inom området för att skapa underlag för utredningen. Förslag ska vara klara senast 30 april Fördjupningskurser Under hösten har fördjupningskurs i beroendelära genomförts i flera av länets kommuner. Kurserna har varit uppskattade och arbetsgruppen för kompetensutveckling inom programområde Missbruk och beroende ska nu utvärdera höstens kurser och planera för ytterligare fördjupningskurser. Rapport från den brukarstyrda brukarrevisionen som genomförts av Brukarrådet i Halland (missbruk och beroende) på PIVA i Varberg är klar i januari. Rapport från Mångbesökarkartläggningen som genomförts under 2012 på PIVA i Halmstad beräknas vara klar under våren Mer vet Åsa Claesson Personer med funktionsnedsättning Kompetens och kompetensutvecklingsbehov Under 2012 har en kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare inom funktionshindersverksamheter som drivs i kommunal regi genomförts. Kartläggningen presenteras i rapporten Kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov hos medarbetare som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Halland. Frågeställningarna omfattar medarbetares titulatur och kompetens samt behovet av kompetensutveckling. Resultatet visar att det förekommer en mångfald av olika titlar inom verksamheterna i Halland. Vilken titulatur och hur många olika titlar som används varierar mycket mellan kommunerna. Utifrån de intervjuer med brukarorganisationer och professionella som gjorts kring frågor som rör behovet av 2 kompetensutveckling, konstateras att man oberoende av varandra har samma syn på vad som anses som viktiga kunskapsområden för arbete inom verksamhetsområdet. Syftet med kartläggningen är att resultatet skall utgöra ett underlag för planering av långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser på regional nivå, samt utgöra underlag för verksamheterna i Halland att förhålla sig till och besluta om sin syn på kompetensprofiler och titlar. Se rapporten på Tidiga Tecken Under hösten har en regional utbildningssatsning i Tidiga Tecken genomförts. Tidiga Tecken är ett kartläggningsinstrument för att upptäcka försämrade funktioner hos äldre personer med utvecklingsstörning. Tjugofem medarbetare från samtliga kommuner i Halland, så kallade coacher, har utbildats. Två av de utbildade coacherna ger sin bild av fördelarna med att använda kartläggningsinstrumentet: Christina förklarar att Tidiga Tecken ger möjlighet att utveckla ett gemensamt syn- och arbetssätt kring åldrandet för personer med utvecklingsstörning. Mia menar att med hjälp av Tidiga Tecken kan vi påvisa förändrade behov av stöd för brukaren och planera för detta i verksamheten. Mer vet Birgitta Magyar Coacherna Christina och Mia

3 Psykiatri - BasUt Slut 2012 Drygt 800 medarbetare inom Region Halland och länets kommuner har förkovrat sig inom det treåriga utbildningsprojekt som kallas BasUt utbildning för baspersonal. Den 22 oktober hölls en avslutande slutkonferens. Före detta elitsoldaten Manuel Knight inledde med egna exempel på möten med svenskar och på hur kulturkrockar kan uppstå. Under dagen fanns många utställare på plats, exempelvis ECTmottagningen och brukarföreningar. Hjälpmedel för personer med minnes och koncentrationssvårigheter visades upp. Bland utbudet av seminarier berättade Elisabeth Lundberg om sitt liv med adhd, och om erfarenheterna som ensamstående förälder till barn med adhd/asperger. Camilla Bogarve, socionom, och Pamela Äldre - Annas led är den första länsgemensamma modellen för regionala demensriktlinjer i Halland. På Alzheimerdagen den 21 september genomfördes olika aktiviteter i länet för att marknadsföra modellen till allmänheten och ge information om demens. På många vårdcentraler finns material om demens och på kommunernas mötesplatser ges information inom området. En del i marknadsföring är att det nu finns musmattor Andreasson, arbetsterapeut, talade om psykiatrisk rehabilitering. Hjärnkoll fanns på plats, där två ambassadörer med egen erfarenhet arbetar för minskad stigomatisering kring psykisk ohälsa. Stödinsatser På eftermiddagen höll Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting (SKL), en inspirerande föreläsning om hur en person med psykiska funktionshinder med rätt stödinsatser kan leva ett bra liv ute i samhället. Hon informerade också om regeringens Prio-satsning som skapar möjligheter att utveckla kommunernas och regionens vård och stödinsatser både till barn och unga med psykisk ohälsa och till personer med svåra funktionsnedsättningar på grund Annas led för en trygg och säker demensvård i Halland med information om den basala utredningen kopplat till modell Annas led. Den sprids i december ut i länet och främst till personal på vårdcentralerna. Det pågår en regional samverkan med alla kommunerna i länet, Minnesmottagningen och Apotekare fokus på läkemedel och äldre vid införandet av BPSD-registret, (BPSD= Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar). Registret är ett verktyg för att få en bättre struktur i vårdarbetet som kan bidra till en minskning av BPSDsymtom. I oktober var det nätverksträff för alla som arbetar med registret i länet för erfarenhetsutbyte och föreläsningar. Apotekarna 3 av psykisk sjukdom. Sist berättade psykiatrichefen i Region Halland, Eva Osvald-Gustafsson, om hur Region Halland och kommunerna ska arbeta gemensamt med Prio-satsningen. Bättre samverkan BasUt har pågått och vänt sig främst till skötare, undersköterskor och boendestödjare inom psykiatri och socialpsykiatri i Halland. Syftet har varit att förstärka kompetensen hos baspersonalen, och förbättra samverkan mellan kommunerna och Region Halland i arbetet med personer med psykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning. Satsningen har finansierats med pengar från Socialstyrelsen. Ämnen som har tagits upp är personlighetsstörningar, neuropsykiatriska diagnoser, kognitiva hjälpmedel mm. En utvärdering från Högskolan i Halmstad har visat att utbildningarna bland annat gett nya kunskaper som är anpassade till det dagliga arbetet, nya sätt att bemöta brukare samt stimulans till fortsatt utbildning. föreläste om Läkemedel kopplat till BPSD-symtom och Hanna Falk föreläste om Salutogen personcentrerad vård och omsorg av äldre personer med demenssjukdom. Demenssamordnarna på vårdcentralerna har haft tre nätverksträffar under hösten. På träffarna har det bl.a. varit utbildning i Svenska demensregistret, (SveDem, www. ucr.uu.se), Margareta Skog har föreläst om Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom, erfarenhetsutbyte kring rutiner och arbetssätt som demenssamordnare och på sista träffen i höst var kommunens demenssamordnare/ demenssjuksköterska inbjudna. I dagsläget är det 41/47 vårdcentraler med i förbättringsarbetet och handledare är Minnesmottagningen. För mer info se: www. regionhalland.se/annasled

4 Äldre - Sammanhållen vård och omsorg Konferensen Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland. Ca 150 personer samlades den 15 november 2012 på Strandbaden i Falkenberg för att få veta mer vad som sker nationellt och hur vi i Halland utvecklar vården och omsorgen för äldre. Marita Everås, ordförande i Taktisk grupp äldre, hälsade alla välkomna. Därefter inledde Regiondirektör Catarina Dahlöf dagens program. Hon talade om utmaningarna med de demografiska förändringarna, att vi blir allt äldre, men poängterade att vi har en fördel i Halland, eftersom vi faktiskt också blir fler personer, till skillnad från på många andra ställen. Mingel med skådespelarna Delar av den taktiska gruppen Eva Persson informerade om Annas led, som ska säkerställa en trygg och säker demensvård i Halland. Karin Almgren beskrev Modell Halland, som är den modell för läkemedelsgenomgångar som används på i Halland. Roger Kindberg berättade om modellen Lars och Annas sista tid och arbetet med att erbjuda en god palliativ vård. Avslutningsvis presenterade sig hela Taktisk grupp äldre och det blev tillfälle att ställa frågor till dem och till föreläsarna. Mer vet Gunvi Jönsson, Roger Kindberg, Eva Persson och Ing- Marie Norin; Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm var inbjuden att tala om den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Eva inledde med ett citat, som hon menade är talande för vårdsystemen idag: Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. En målbild måste vara att det inte ska vara så, att systemen inte bara ska passa oss som jobbar inom vård och omsorg, utan framför allt kunden/brukaren/patienten. Filmen Bästa livsplatsen för Anna och Lars visades och därefter dök skådespelarna Anna och Lars upp på scenen. Kultur för äldre - 5 år I november anordnades en inspiartionsdag för 5 året i rad på temat kultur för äldre vilket uppmärksammades lite extra. Arbetet med att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag för äldre är ett prioriterat område i den halländska äldreomsorgen. Fredagen den 9 november samlades ca 150 personer, som arbetar inom äldreomsorgsområdet i Halland, till en inspirationsdag om socialt innehåll och kultur i äldreomsorgen. Ing-Marie Norin och Roger Kindberg berättade om modellen Annas och Lars hälsa om preventivt arbete, förebyggande hembesök och kvalitetsregistret Senior alert. Ing-Marie beskrev Lars Väg som handlar om rehabilitering generellt och rehabilitering efter stroke specifikt. Under en heldag fylldes Folkets hus i Varberg med politiker, arbetsledare och personal från hela Halland. Dagen varvades med föreläsningar, workshops samt goda exempel från den halländska äldreomsorgen. Inspirationsdagen arrangerades av Region Halland i samarbete med Hallands bildningsförbund och kommunerna i Halland. Mer vet Mersiha Ajan 4 Steg för steg - handboken är klar Arbetet med att ta fram ett verktyg som ska underlätta arbetet med det sociala innehållet inom äldreomsorgen, har resulterat i arbetsmodellen Steg för steg. Modellen syftar till att visa hur arbetsledare och personal med hjälp av evidensbaserade metoder och tekniker steg för steg kan bygga upp ett rikt och bestående socialt innehåll, där äldre är delaktiga i olika vardagssituationer, aktiviteter samt i den egna omvårdnaden. Materialet finns nu att tillgå i tryckt form. Modellen presenterades på äldrekonferensen den 15 nov i Falkenberg. Du hittar den på www. regionhalland.se/stegforsteg Mer vet Mersiha Ajan

5 Rapport och nya handböcker inom IFO... Region Halland genomför en kartläggning gällande Våld i nära relationer inom länet som ett led i regeringens samordningsuppdrag. Spännande rapport på gång! gare vid olyckor eller andra händelser som innebär svåra psykiska Det finns en ökad medvetenhet om att Våld I nära Relation (VIR) är ett påfrestningar. För detta arbete ansvarar kommunernas POSOM folkhälsoproblem. Men - Hur jobbar verksamheter och civila organisationer i vår region med dem som verksamhet. Efter mer än ett års verksamheter och regionens PKL blir direkt utsatta för våldet, barnen gemensamt arbete, där representanter från samtliga kommuner som bevittnar, samt männen (i huvudsak) som slår? Länssamordnare Sigun Lilja presenterar nu en i februari en gemensam handbok. och regionen deltagit, presenteras rapport som bygger på intervjuer Handboken klargör ansvarsområden, pekar på möjliga samverkans- med företrädare för verksamheter inom regionen, kommunerna, polisen, åklagaren, kriminalvården, ci- det praktiska arbetet. områden och ger handfasta tips för vila verksamheter och privata verksamheter. Rapporten kommer från Mer vet Anders Langemark trycket i januari. Mer vet Sigun Lilja Två nya handböcker! Samhället har ett stort ansvar för psykosocialt stöd till sina medbor- Vid oro för barn Arbetet med att revidera och förnya handboken, vid misstanke om Misshandel och sexuella övergrepp mot barn Barn som upplevt våld Barn, unga och familj Arbetet med att förbättra uppföljningarna för placerade barn på aggregerad nivå som vi skrev om i förra nyhetsbrevet fortsätter. Stora tekniska brister har framkommit. Vid årsskiftet 2012/ 2013 genomförs ytterligare en nationell enkät för att ytterligare klargöra problematiken. Resultatet ska ligga till grund för kravspecifikation och dialog med IT leverantörerna. SKL kommer att under 2013 sammarbeta med Socialstyrelsen som har fått förnyat uppdrag att utveckla BBIC. I länet finns det en arbetsgrupparbetar med frågorna på regional nivå. Planen är utveckla BBIC så att det kan användas även som statistik och uppföljningsverktyg. Familjehemsplacerade barns skolgång Den formativa utvärderingen som nu pågått i ca ett år fortgår enligt planerna. Vi genomförde en uppskattad inspirationsdag i september för länets samtliga kommuner där de kommuner som kommit igång berättade om sina erfarenheter. Detta har lett till att fler påbörjat likande arbete i länet. Projektet avslutas i april Mer vet utvärderare Anna Larson, Evidensbaserad praktik ( EBP) Den taktiska gruppen programområde Barn Unga och Familj har tagit fram ett grundläggande underlag för ledning av en evidensbaserad praktik på regional nivå. Detta underlag kommer att ligga till grund för arbetet under Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med plattformsledaren för EBP, Helena Eriksson. Trygg och Säker vård Socialstyrelsen kommer i samband med förändringarna i Socialtjänstlagen ut med sin vägledning trygg och säker vård. Den innehåller 5 i sin familj har påbörjats. Den nya handboken vänder sig till en bredare målgrupp än tidigare och då bland annat personal inom skolaförskola, BVC och funktionshindersområdet. Handboken ska vara ett stöd för personalen i det praktiska arbetet och ett stöd för förvaltningarna vid framtagande av egna riktlinjer. Den ska innehålla tre huvudområden; När personal känner oro för ett barn När personal bedömer att en anmälan behöver göras till socialtjänsten När det är en akut fara för barnets hälsa och utveckling Arbetsgruppen består av sakkunniga från kommunerna, regionen, polisen och Länsstyrelsen. Utifrån sakområde kommer annan expertis att medverka. Handboken beräknas vara klar hösten Mer vet Anders Langemark bland annat utbildningsmaterial till familjehem och bedömningsinstrument vid rekrytering. Två informationstillfällen ges från nationellt håll. Dels den 31 jan 2013 i Göteborg med övergripande information om förändringen i sin helhet, dels den 11 febr 2013 då skolverket och socialstyrelsen inriktar sig på placerade barns skolgång. Arbetet med att föra ut och arbeta med produkterna inom Trygg och säker vård kommer att ingå i BOU satsningen Upphandlingen av HVB tillsammans med Region Skåne och Södra Småland är nu slutförd. Representanterna från Halland i styrgruppen är Bodil Nordstrand, Laholm och Wolf Zughaft, Falkenberg. I arbetsgruppen finns Inga-Stina Johansson, Falkenberg. Mer vet Ingrid Gustavsson

6 Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar Stipendiet 2012 Stort Grattis till Regional processgrupp Annas led! Stipendiet består av ett diplom och en prissumma på kronor. Priset delades ut på föreningens årsmöte i Stockholm den 29 november. Det var två glada och stolta representanter från processgruppen, Eva och Annelie (se bild) som tog emot stipendiet av Anders Wallin, professor på universitetssjukhuset i Mölndal och Ny medarbetare Från och med årsskiftet övertar Janet Harrrysson rollen som avdelningschef på avdelningen för regional samverkan från Boel Abelson Crossley som i sin tur fått nya uppdrag. Janet kommer närmast från Laholm där hon har arbetat som folkhälsoutvecklare för Region Halland under flera år. Janet är en nyfiken person och vill gärna lära sig nya saker. Hon har ett stort intresse för utveckling och utvecklingsarbete där folkhälsofrågorna har haft en ordförande i föreningen. Motiveringen till priset är att gruppen genom sitt arbete i projektet Annas led bidragit till att förbättra och driva demenssjukvården framåt. Deltagare i processgruppen: Annelie Georgsson, Carina Göök, Eva Franzen, Maria Grönberg, Jeanette Carlstrand, Liselotte Hozjan, Ann-Charlotte Jacobsson, Leif Moberg, Efstratios Chrysoulakis, och Eva Persson. given plats. I rollen som folkhälsoutvecklare handlar det till stor del om att vara uthållig och om att bygga goda relationer för samverkan, vilket hon tror att hon kommer att ha god nytta av i sin nya roll som avdelningschef. Hon är övertygad om att uppdraget som avdelningschef kommer att bli en lärorik och spännande utmaning och ser fram emot att bygga många nya goda relationer. Mer vet Janet Harrysson Om du inte vill ha något mer nyhetsbrev så kan du avregistrera dig genom ett mail till Har du någon kollega som också vill ha nyhetsbrevet? Anmäl då henne/honom till mailadressen ovan Här finns namnen på några av oss som har samordnande roller på RH inom vård och socialtjänst. Vi bedriver utvecklingsarbete inom samtliga delar av socialtjänsten. Karin Alriksson Andersson Utvecklare Strategisk nivå Per Albinsson Utvecklingsledare Välfärd Anders Langemark Utvecklingsledare Individ- och familjeomsorg, psykisk ohälsa Helena Eriksson Utvecklare evidensbaserad praktik Gunvi Jönsson Utvecklingsledare Äldre Eva Persson Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ing-Marie Norin Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Roger Kindberg Utvecklare Sammanhållen vård och omsorg för äldre Lars Johansson Utredare Åsa Claesson Utvecklare Kunskap till praktik Sigun Lilja Länssamordnare Våld i nära relationer Ingrid Gustavsson Utvecklare Barn,unga och familj Maria Nordin Utbildningsledare BasUt Mersiha Ajan Projektledare Äldre Birgitta Magyar Utvecklare Funktionshinder Ylva Berger Utvecklare Psykisk ohälsa Therese Lind Samordnare Brukarmedverkan Region Halland Box Halmstad Telefon vxl e-post:

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Framtidens demensvård

Framtidens demensvård Framtidens demensvård Förstärkt vårdkedja Demensrådet bildades 2008 med uppgiften att ta ett innovativt helhetsgrepp på Stockholms demensvård och -omsorg och verka för en starkare och säkrare vårdkedja

Läs mer

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014.

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. 24 april 2014 Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. Nya perspektiv Nya Perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland för dialog

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport SLUTRAPPORT BARN SOM ANHÖRIGA Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte & mål... 3 Övergripande mål... 3 Delmål... 3 Omfattning, strategi och genomförande... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer