Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Dela din vinterbild av Piteå #pitea_se. Samverkan en viktig pusselbit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Dela din vinterbild av Piteå #pitea_se. Samverkan en viktig pusselbit"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun Dela din vinterbild av Piteå #pitea_se SIDAN 13 Samverkan en viktig pusselbit SIDAN 3-4 Rekryteringsfrågor och talangjakt på agendan SIDAN 8 Inspirerande föreläsare på besök i Piteå SIDAN PITEKVARTEN NR

2 INNEHÅLL Ledare Samverkan ett delat ansvar Samverkan om alkoholtillstånd Ekonomirutan, arkivhörnan och nytt projekt på Studio Acusticum Piteås personalnätverk Energisamarbete i Vietnam Landsbygdsutveckling pågår Succe för seniormässan Ny medborgarservice Instagram och Genvägen Lync ett digitalt verktyg Tillgänglighet i fokus Saga, ett stöd när unga mår dåligt Inspirationsföreläsningar Ungas tankar SAMVERKAN PÅ OLIKA SÄTT Gott slut & på återseende Snart sätter vi punkt för det här året men innan vi gör det så vill vi bjuda på ett axplock som visar hur viktigt och värdefullt det är att vi delar med oss av vår kunskap till varandra och också hämtar in erfarenhet och inspiration från omgivningen. Nära eller långt ifrån det spelar mindre roll. Hoppas att ditt 2013 har varit ett bra år och att du nu får njuta och ladda batterierna för ett nytt och spännande PS. Tack för att du tipsar Pitekvarten. // Susanne Jacobsson, informationsenheten Piteå kommuns personaltidning ges ut fyra gånger per år och produceras av informationsenheten i samarbete med förvaltningsinformatörer. Personaltidningen publiceras även på Ansvarig utgivare: Marie Lindgren tel , Layout: Susanne Jacobsson, tel Omslagsbild: Marcus Lundstedt/Bildarkivet.se Tryck: Tryckericity i Umeå. Detta är nr 4 årgång 14, vintern ENGAGEMANG OCH DRIVKRAFT I LANDSBYGDEN 10 ALLT ÄR MÖJLIGT OM VI GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN 16 2 PITEKVARTEN NR

3 LEDARE om ökat tryck och värdet i att samverka med andra Som vanligt när jag sitter och skriver förordet till årets sista personaltidning ljuder julmusik i rummet och som vanligt får The Pogues och Fairytale of New York gå på repeat några gånger. Mest för att omgivningen någon gång ska förstå att vi nu pratar om tidernas bästa jullåt. Temat för detta nummer handlar som du kommer att märka om samverkan. Ett begrepp som ingår i min arsenal av mantran när det handlar om att beskriva vilka strategier vi måste använda för att möta framtidens utmaningar. Varför samverkan? Motiven är de samma som gäller för varför vi ska arbeta med verksamhetsutveckling/innovationer och dialog med närsamhället. Kraven på oss som organisation ökar allt mer, vilket bland annat visar sig genom: Ökad statlig styrning inom i princip samtliga våra verksamheter Demografiutvecklingen med ökad andel äldre Attraktionskraften för boende, etablerings- och turistorten Piteå Näringslivets och exploatörernas krav på den kommunala planerings- och beslutsorganisationen Pitebornas ökade krav på delaktighet och individuella lösningar Konkurrensen med andra städer. Detta leder till ökat tryck på den kommunala organisationen, vilket kommer att öka kostnadsnivån samtidigt som allt fler ska försörja allt färre. Ovanstående krav ser likadant ut i de flesta av landets 290 kommuner, men är kanske mest påtagligt i norrlänen. Det innebär att samverkansfrågan är en viktig framtidsfråga för våra grannkommuner också. I Piteå har en policy för samverkan fastställts av kommunfullmäktige. Den handlar om att se på samverkan med andra kommuner utifrån bland annat två perspektiv; attraktionshöjande i syfte att locka fler boende och företag till regionen (primärt 4-kanten), ekonomisk effektivitet (Piteå älvdal, Skellefteå, 4-kanten). Det pågår en samverkan inom en rad områden inom 4-kanten och under hösten 2013 har en fördjupad samverkan med Älvsbyn påbörjats. Där har vi på tjänstemannanivån träffats för att inventera inom vilka områden som samverkan är möjlig och i vilken ordning och takt det är klokt att genomföra detta. Arbetet kommer att intensifieras under våren och leda till effekt med start hösten Ett viktigt ingångsvärde i all samverkan är att både ge och ta och att besluten om vad som ska göras i vilken kommun grundar sig på analyser om vilken problembild som råder och var förutsättningarna att komma till rätta med problemen/utmaningarna är bäst. Det kommer därför att innebära att vissa tjänster som i dagsläget utförs både i Älvsbyn och Piteå, i framtiden bara kommer att utföras i en av kommunerna. Med dessa rader vill jag tacka dig för ett mycket gott arbete 2013 och hoppas att du får en skön julledighet. MATS BERG, KOMMUNCHEF PITEKVARTEN NR

4 Samverkan ett geme För att skapa förutsättningar och ge alla medarbetare möjlighet till delaktighet och aktivt medarbetarskap har Piteå kommun tillsammans med de fackliga organisationerna tecknat ett samverkansavtal. Men vad innebär det egentligen? Vi ska försöka reda ut begreppen. Samverkan är en förutsättning för att Piteå kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare. När medarbetare är delaktiga, tar ansvar och bidrar med sina erfarenheter kan arbetsplatsen utvecklas och skapa en verksamhet och arbetsmiljö som håller över tid, säger Ewa Degerman personalchef. Samverkan bygger på dialog och utövas på flera olika nivåer. Utgångspunkten är att så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Initiativ till samverkansfrågor gäller medarbetare, fackliga organisationer och arbetsgivare. Alla har ett ansvar att utveckla våra samverkansformer, verksamhet och arbetsförhållanden utifrån mål, förutsättningar och behov. Ett av målen med vårt samverkansavtal är att det ska stötta och stimulera utveckling av våra verksamheter så att de på bästa möjliga sätt uppfyller pitebornas krav på effektivitet och service, säger Ewa Degerman. Samverkansdialog förkommer på olika nivåer. I medarbetarsamtal: Dialog mellan arbetsledare och enskild medarbetare. På arbetsplatsträffar: Dialog mellan arbetsledare och arbetsgruppen på arbetsplatsen. Lokal samverkansgrupp: Dialog mellan arbetsgivare och fackliga företrädare på avdelnings-/områdesnivå eller kring specifika frågor. Samverkansgrupp: Dialog mellan arbetsgivare och fackliga företrädare på förvaltningsnivå. Central samverkansgrupp: Dialog mellan arbetsgivare och fackliga företrädare på kommunövergripande nivå. MEDARBETARSAMTALET som ska ske en gång per år är otroligt viktigt. Här klargör man vilka mål och förväntningar som finns i uppdraget, man pratar bland annat om arbetsmiljö, hälsofrågor och blickar framåt. Dialogen mellan medarbetare och chef är värdefullt på flera sätt, dels för ökad förståelse, motivation, engagemang och utveckling. Det är chefens ansvar att kalla till medarbetarsamtal och skapa förutsättningar. Medarbetarens ansvar är att aktivt medverka vid samtalet. Dyker det upp problem som att någon inte vill delta eller inte erbjuds medarbetarsamtal, kontakta personalavdelningen så ger vi råd och stöd, säger Anna-Karin Nordström. LOKAL SAMVERKANSGRUPP: På större förvaltningar kan det vara lämpligt att bilda en eller flera lokala samverkansgrupper. Det är ett forum för arbetsgivaren och medarbetarnas fackliga företrädare. Den lokala samverkansgruppen leds av närmaste chef som kallar de fackliga företrädarna, i första hand arbetsplats-/ skyddsombud. Frågor som behandlas här gäller arbetsmiljö och verksamhet. Samverkansgrupp på förvaltningen är ett forum för förvaltningschefen, arbetsgivarrepresentanter och medarbetarnas fackliga företrädare. Syftet är att utveckla den kommunala verksamheten samt verka för tillfredsställande, trygga och säkra arbetsförhållanden för alla medarbetare. Det är förvaltningschefen som kallar till samverkansgrupp regelbundet. Gruppen bestämmer tillsammans hur samverkansorganisationen ska se ut inom den egna förvaltningen. och medverkar bl.a. vid verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, planering av förvaltningens arbetsmiljöarbete, mångfaldsarbete samt förändringsarbete och organisationsutveckling 4 PITEKVARTEN NR

5 nsamt ansvar och en viktig pusselbit ARBETSPLATSTRÄFFEN ska i första hand vara ett forum för dialog inom arbetsgrupper. Syftet är att gemensamt prata om utveckling, planering och uppföljning av det egna arbetet. Alla frågor som berör arbetsplatsen kan tas upp dock ej personärenden. Arbetsplatsträffarna ska ge förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling samt ökat självbestämmande och ansvarstagande för alla medarbetare. De kan även kombineras med facklig information. Arbetsplatsträffarna ska vara regelbundna, planerade och hållas minst en gång i månaden. Dagordning ska finnas och träffarna ska dokumenteras och sparas tillgängligt för alla medarbetare. Tips och råd: Gör en årsplanering med datum och vissa fasta punkter som man vet om i förväg Dela upp dagordningen i information, diskussion och beslutspunkter. Bestäm tillsammans var ni sparar information. Inled träffen med dagens fråga som får gå laget runt och alla får svara. Lägg informationen från chefen sist på dagordningen. Initiativ till samverkansfrågor gäller medarbetare, fackliga organisationer och arbetsgivare. Alla har ett ansvar att utveckla våra samverkansformer, verksamhet och arbetsförhållanden utifrån mål, förutsättningar och behov. CENTRAL SAMVERKANSGRUPP består av två arbetsgivarrepresentanter och en representant från respektive facklig organisation som har avtal men Piteå kommun, i dagsläget Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision, Saco och Vårdförbundet. Syftet är att behandla kommunövergripande frågor och medverka till effektivisering och att beredskapen stärks inför förändringar samt se till att arbetsmiljöarbetet sköts på rätt sätt. Det är personalchefen som kallar till möten och den centrala samverkansgruppen som bland annat medverkar till hur personalpolitiska riktlinjer utformas, medverkar vid verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling och beredning av riktlinjer för budget samt underlätta den personliga utvecklingen för de anställda och medverka till en god arbetsmiljö, tillfredsställelse i arbetet och trygghet i anställningen. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret i frågor som rör arbetsmiljö, företagshälsovård, friskvård, rehabiliteringsärenden och förslagsverksamhet. FRÅGOR att ta upp till diskussion i din arbetsgrupp: Hur skapar vi god samverkan? Vad betyder samverkan i dialog för oss? Vilka förutsättningar är viktiga för en god samverkan? Vems ansvar är samverkan egentligen? PITEKVARTEN NR

6 Det är en win- win-situation och jag tror att den här typen av samverkan kommer att öka. Berikande med samarbete över kommungränsen tycker Monica Lindberg och Ingbritt Dahlquist, alkoholhandläggare i Piteå kommun. Mindre sårbart med samverkan kring serveringstillstånd Den som söker serveringstillstånd i Älvsbyn idag får sitt ärende utrett av handläggare i Piteå. Men ansökan lämnas till Älvsbyns kommun, som också fattar besluten. Det är en win-win-situation för kommunerna. Jag tror att vi kommer att se mer av liknande samverkan i framtiden, siar Monica Lindberg, alkoholhandläggare i Piteå. Tidigare i år kom en konkret förfrågan från Älvsbyns kommun. De hade tjänsten som alkoholhandläggare vakant och ville testa att samverka vad gäller alkoholhandläggning, förebyggande arbete och tillsyn. Samhällsbyggnad, som hanterar frågan i Piteå kommun, såg fördelar och nappade på förslaget. Tidigare fanns det en alkoholhandläggare i Piteå, nu är vi två. Det gör att vi är mindre sårbara än tidigare eftersom fler kan jobbet, samtidigt har Älvsbyn förbättrat sin service, konstaterar Ingbritt Dahlquist. Medborgarna vänder sig fortfarande till sin kommun för ansökan och det är aktuell nämnd i respektive kommun som fattar besluten. Men själva utredningen sköts av handläggarna i Piteå. En utredning för ett permanent serveringstillstånd är en omfattande process på 6-8 veckor där sökandens lämplighet prövas mot andra myndigheter som Polisen, Skatteverket, Räddningstjänst, Kronofogden samt kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Vid tillsyn samarbetar vi oftast med en eller flera andra myndigheter som polis, räddningstjänst, skatteverket, miljö- och hälsoskydd samt tullen. Detta samarbete kommer att ske även vid tillsyn i Älvsby kommun, säger Monica. Det förebyggande arbetet handlar bland annat om utbildningen Ansvarsfull alkoholservering som genomförts i Älvsbyn en gång under hösten. Den riktar sig alla som jobbar på och runt krogmiljön och handlar om allt från alkohollagstiftningen och medicinska effekter av alkohol till polisens arbete på krogen och konflikthantering. Den här lösningen är berikande för oss som jobbar med det. Vi får träffa krögarna i Älvsbyn och deras personal samtidigt som vi får se hur en annan, mindre kommun fungerar, konstaterar Monica. TEXT OCH FOTO: ANN-SOFIE BOMAN FAKTA om serveringstillstånd I Piteå hanteras serveringstillstånd av Samhällsbyggnad/ Fysisk planering, i Älvsbyns ligger det under Arbete och integration Den som söker tillstånd kan söka antingen för servering till allmänheten eller till slutet sällskap, permanent eller tillfälligt I Piteå finns ett 60-tal permanenta serveringstillstånd, i Älvsbyn finns det ca 15. Samtliga serveringstillstånd är avgiftsbelagda.. 6 PITEKVARTEN NR

7 Nytt år, fakturor och nya slag... Tiden går fort och snart är det årsskifte igen. För dig som konterar och attesterar fakturor är det viktigt att komma ihåg att: Samarbete för att minska mansdominansen Studio Acusticum samverkar med Sparbanken Nord för att balansera upp mansdominansen inom orgelområdet. I samband med invigningen av Orgel Acusticum tillkännagav Sparbanken Nord och Studio Acusticum sitt samarbete som innebär att banken satsar kronor till en konsertserie med kvinnliga organister. För detta ändamål har även mottagits stöd bl.a. från Nordisk-Baltiskt mobilitetsprogram för ett samarbete med Lettland, Finland och Danmark. Serien programsätts av Studio Acusticum som även livestreamar konserterna via dlaplay.se. Först ut var Barbara Dennerlein från Munchen i en konsert som även direktsändes via IPTV till Palladium i Malmö. 21 februari kommer Elizabeth Ullmann från Wien på besök. I samband med sina besök ger världsorganisterna även masterclasses vid Musikhögskolan. Området är pinsamt eftersatt och det känns fantastiskt att tillsammans med Sparbanken Nord kunna göra en så kraftfull insats säger konserthuschefen Roger Norén. TEXT OCH FOTO: ANN-HELEN RÖNNBERG Arkivhörnan: Bäcknässkolan i Lillpite Den första skolan i Lillpite uppfördes Den blev så småningom för trångbodd då fler och fler barn kom till undervisningen, och omkring 1900 uppfördes skolhuset på Bäcknäset. Skolbespisningen, som erbjöds åt ett fåtal barn som serverades gröt, lär ha kommit igång under första världskriget. Under 1930-talet utökades bespisningen och fruktsoppa samt mjukkaka med korv som pålägg började serveras på lördagar. År 1931 kostade varje portion 28,4 öre byggdes en ny skola i Lillpite, och Bäcknässkolan plockades ner och sattes upp på Brovalla. Arbetet började 1953 och slutfördes 1957 då den gamla skolan fick ny funktion som idrottshus och bas för inomhusaktiviteter. FOTOGRAF: OKÄND TEXT: HELENA FERM Det är leveranstidpunkten av varorna/tjänsterna som avgör på vilket år kostnaden ska bokföras. Det är inte en fakturas betalningsdatum som avgör på vilket år kostnaden bokförs, det är endast bokföringsdatumet som styr. Sista dag att betala fakturor som ska bokföras på 2013 är den 10 januari Om du har fakturor som tillhör 2014 kan du från och med den 9 december 2013 bokföra dem på Lämna in dina personliga utlägg som avser 2013, senast den 7 januari Information om hur du ändrar bokföringsdatum m.m. finns på Insidan under Ekonomirum/Handledningar Viktig nyhet från 1 januari 2014 Från och med bokföringsdatum kommer slagförteckningen att ändras. Detta innebär att vissa slag byter betydelse och andra byter nummer. De största förändringarna gäller bl.a: Arbetskraftskostnader och sammansatta slag för personalsociala kostnader ska specificeras. Slag som talar om vem man sålt till eller köpt av försvinner och ersätts av ett enda slag inom respektive kategori. Slagen för stödverksamhet försvinner och kostnaden ska istället bokföras så att det framgår vad inköpet avser, t.ex. städoch renhållningstjänster eller konsulttjänster osv. Komplett slagförteckning, översättningstabell och information finns på Insidan under Ekonomirum/ Kodplan/Slag fr.o.m Har du frågor om exempelvis scannade leverantörsfakturor, externa kundfakturor eller behöver du ett nytt lösenord till något ekonomisystem kontakta då ekonomiadministrationen, eller ring PITEKVARTEN NR

8 Personalfrågor i fokus för personalnätverket. Från vänster: Niclas Almqvist, Lindbäcks Bygg, Stefan Andersson, Smurfit Kappa Kraftliner, Fredric Westling, SCA, Monica Törmä, AB Piteenergi, Marianne Carlsson, Swedbank AB, Therese Bergström, Smurfit Kappa Kraftliner, Eva Lidén, Sparbanken Nord, Stig-Georg Sundqvist, Piteå kommun, Lotta Filipsson, Piteå Stadshotell/Pite Havsbad och Ewa Degerman, Piteå kommun. Rekryteringsfrågor i fokus när personalnätverket träffas Fyra gånger per år träffas personalfolk från olika arbetsgivare i Piteå för att utbyta tankar och erfarenheter. Personalnätverket är bra. Det ger en utblick och nya impulser. Intressant också att vi träffas hos varandra och har gemensamma teman, säger Eva Lidén, personalchef Sparbanken Nord. Personalnätverket, som består av deltagare från Piteå kommun, Lindbäcks bygg, SCA, Smurfit Kappa Kraftliner, Piteenergi, Swedbank, Sparbanken Nord och Pite havsbad, träffas fyra gånger per år. Sist höll de till på Pite Havsbad. Idag träffas de i ett småkyligt konferensrum i Stadshuset. Men stämningen är varmt och trivsam. Dagen till ära kommer Martin Strömqvist från Universum att dyka upp för att redovisa resultatet från en mätning om hur ekonomer och teknologer bland Sveriges universitet ser på Piteå kommun som arbetsgivare. Det är nyttigt att alla arbetsgivare får en likvärdig uppfattning om vilka signaler Piteå ger, säger Ewa Degerman, personalchef vid Piteå kommun. Rekryterar och testar på olika sätt Hur gör ni när ni rekryterar? är dagens ämne. Personliga tester, intervjuer eller kanske andra varianter... Vi nyttjar Jobbmatch idag, men inte i framtiden. Ett par tveksamma resultat gör att vi är tveksamma och vill få ny input, säger en. Vi gör djupintervjuer med alla vi anställer. De genomförs av en psykolog som är fenomenal på att sätta ord på det vi känner, otroligt bra med second opinion, säger en annan. På Sparbanken använder man bland annat ett testpaket som är framtaget specifikt för Swedbank. Tre screeningsverktyg med fokus på allmän problemlösningsförmåga, integritet och service. Det är bra som filter när det gäller vilka som ska gå vidare till nästa steg, säger Eva Lidén, personalchef på Sparbanken Nord. Sedan är det ju helt beroende på vilket jobb det är som ska tillsättas, receptionist eller truckförare bör ju så klart ha olika fallenheter. Oavsett yrke så är begåvningstest ett bra riktmärke, säger någon och många nickar instämmande. Lindbäcks Bygg genomför tester när de rekryterar till högre befattningar medan Piteå kommun jobbar relativt lite med tester och externa konsulter. Det händer ibland att vi tar in en extern konsult som genomför djupintervjuer, säger Stig-Georg Sundquist, personalkonsulent på Piteå kommun. Talangjakt med många inslag Nu riktas nyfikenheten mot Pite Havsbad som hade talangjakt när de skulle rekrytera personal till sitt nya hotell i Luleå. En otroligt annorlunda dag, säger Lotta som är chef på Pite Havsbad Group. 8 PITEKVARTEN NR

9 Oavsett om de som sökte fick jobb eller inte skulle de gå därifrån berikade på något sätt. Hotellkedjan Choice har ett koncept som de alltid kör när de rekryterar, förklarar Lotta för deltagarna i personalnätverket som vill höra mer. Det var lite som Idol, och vi hade en jury där inbjudna guldkunder fick vara med och tycka till. Även arbetsförmedlingen fanns på plats för att lotsa de sökande till rätt juryrum. De sökande fick två minuter till sitt förfogande, samt att de fick lämna CV och personligt brev. Vissa sjöng och dansade, medan andra höll personliga tal. Sedan väntade en traditionell intervju med hotellchefen för de som gick vidare, förklarar Lotta. Det var en dag med stor variation och Lotta minns speciellt en ung kille som att presenterade sig som en medborgare av världen och en driftig 17-åring tjej som masserade samtidigt som hon berättade om sig själv. Spännande, lärorikt och inspirerande. Personalmanagern på Choice var en otroligt karismatisk och förtroendeingivande person, och återkopplingen till de sökande var enbart beröm - inget negativt. Det var INTE som Idoljuryn, poängterar Lotta. Talangprogram är något som vissa arbetsgivare i Piteå har, andra inte. Det är viktigt att vi har chefer som låter individerna utvecklas i jobbet. 10 procent av utvecklingen sker via utbildning och 90 procent i det dagliga jobbet, säger någon. På SCA håller vi precis på att starta upp ett program för framtida ledare där cheferna plockar fram talanger som sedan får gå ett specifikt ledarprogram, säger Fredric Westling. Personalavdelningen på SCA har också ansvaret att driva talangutveckling. Utmaningar för framtiden En utmaning för oss är att både attrahera och behålla personal, säger Ewa Degerman, personalchef på Piteå kommun. Otroligt viktigt tycker personalnätverket som är överens om att det inte är bra med en organisation där hela havet stormar. En annan aspekt som dyker upp är avveckling av ledarskap att det ofta ses som ett nederlag när någon lämnar sin ledarroll. Man borde kunna gå i och ur ett ledarskap på ett smidigare sätt, vissa perioder i livet kanske det funkar och ibland ändras förutsättningarna och det lämpar sig sämre. Hur utvecklar vi personalen i våra befintliga personalgrupper? diskuteras som tänkbart tema till nästa träff som blir i slutet av februari då på Smurfit Kappa Kraftliner. TEXT: SUSANNE JACOBSSON FOTO: MAGNUS JOHANSSON Piteås engagemang och kunskap uppskattas på bortaplan. Här Åsa Wikman, Samhällbyggnad, i ett arbetsmöte tillsammans med Mr. Thu och Ms. Xuan. En kort rapport från Gerd Sävenstedt, Piteå kommuns internationella samordnare som är på plats i Vietnam Konsulter, professorer och climate change... Just nu begriper jag ingenting av det som sägs runt mig, jo ett ord climate change som är centralt i vietnamesernas diskussion. Men jag förstår skratten, samförståndet och engagemanget i de resonemang som uppstått efter en lite tuff start på morgonen. Både konsult och professor är på plats från Ho Chi Minh men stället för att starta det planerade arbetsmötet vill den lokala projektledaren visa sin risfabrik för Piteås kommunalråd Peter Roslund och Janne Dahl från Luleå Tekniska Universitet (LTU). Åsa Wikman från Samhällsbyggnadsförvaltningen och jag skakar lite på huvudet men inser att det bara är att gilla läget och inse att starten blir minst en timme försenad. Nu på förmiddagen gäller det arbete med den plan som våra partners i An Giang ska skriva med stöd, främst av Åsa. Målet är att det ska bli en begriplig plan risavfall till elektricitet som ska bidra till både en förbättrad miljö och människors livsvillkor. Det hela startade lite knackigt idag men just nu är atmosfären i rummet fylld av energi, diskussioner kors och tvärs både på engelska och vietnamesiska. Vi är i slutet av andra året av vårt treåriga Sidastödda partnerskap och det är en intensiv vecka. I ett rum en bit bort sitter Carina Ingesson med en utvärderingskollega från universitetet de förbereder sig för den utvärdering som ska göras om ca ett år. I Ho Chi Minh har vår GIS-ingenjör Krister Vikström och Bo Viberg, chef för länets naturbruksgymnasier, just landat, satt sig i en bil för en fem timmars bilfärd för att komma hit och jobba med den GIS-databas som de är med och bygger upp. Den ska bli en viktig kunskapsbank både för plan- och planeringsarbete. På ett hotell mitt i stan ska Janne Dahl från LTU strax möta en representant från universitet för att prata om möjligheter till samarbete och Peter Roslund förbereder sig för att presentera projektet för den delegation från Svenska Ambassaden och Sida, som är på väg hit i dag för att ta del av samarbetet mellan An Giang och Sverige. Själv har jag suttit lite vid sidan av och iakttagit processen som pågått i rummet från förvirring till ett stort ömsesidigt engagemang där man nu börjar få en klar bild över både vad som ska göras och hur det ska göras men det behövs mer tid, så Sidas och svenska ambassadens representanter får ursäkta. De får klara sig utan Mr. Thu förvaltningschef, för han har just valt att i stället tillbringa ytterligare en dag med Åsa som ledsagare och Piteås klimat- och energiplan som inspirationskälla. TEXT OCH FOTO: GERD SÄVENSTEDT PITEKVARTEN NR

10 Piteås landsbygdsutvecklare möter engagemang och drivkraft Som landsbygdsutvecklare i Piteå kommun får Roger Lundstig arbeta med frågor som spänner över både det som är offentlig, kommersiell och ideell verksamhet ex. kommunikationer, butik, företagande, service, drivmedel, mötesplatser för att nämna några. Det är ett väldigt brett arbete, men jag tycker att mitt uppdrag framförallt är att stimulera, coacha och hjälpa lokala utvecklingsgrupper, entreprenörer, föreningar och boende i Piteå att komma vidare med sina idéer, säger Roger. Bredden av frågor gör jobbet intressant, men roligast är att möta personer som med sitt engagemang vill förbättra vardagen och samhället i sin närhet, för andra och sig själv. Kan jag på något sätt hjälpa dem och förenkla deras arbete så känns jobbet riktigt meningsfullt. Vilka är de största utmaningarna? Landsbygdsbornas behov är detsamma som i staden, det handlar om arbete, service, tillväxt och rätten till ett rikt liv. Landsbygdens utmaningar och frågor är samhällets utmaningar och frågor, strukturförändringar, mindre underlag och tekniska landsvinningar gör att vi behöver bli bättre på att hitta nya smarta metoder och lösningar på landsbygden. Fungerande, rimlig, kommersiell och offentlig service är också viktiga förutsättningar för att människor och företag ska kunna bo och verka var de vill. Solanderleden en vandringsled genom hela Piteå, Kulturmenyn erbjuda kreativ miljö för ungdomar i Piteås landsbygd, Byacentrum i Hortlax, bredbandsutbyggnad Holmträsk och Hälleström är några av de projekt som Roger Lundstig varit involverad i under Eftersom arbetet har den vidd det har och att nyckeln till framgång ligger i samverkan så samarbetar jag med väldigt många aktörer, i privat, ideell och offentlig sektor, lokalt, regionalt och nationellt, från lokala eldsjälar till statliga myndigheter. Som stöd i mitt arbete har jag också det kommunala landsbygdspolitiska rådet LPR som är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling och kommunala nämnder, säger Roger. Vilka faktorer är särskilt viktiga när det gäller landsbygdsutveckling? Samverkan, engagemang, innovation och en rejäl påse med pengar, säger Roger. Nämn något som är på gång under Bredbandsutbyggnaden på landsbygden kommer att fortsätta. Fördjupat samarbete med kommunerna Kalix, Luleå, Boden, och Älvsbyn för innovativa servicelösningar. Flera byacentrumsprojekt. Ett antal kommunala planer för landsbygdens utveckling ska också arbetas med under Vilken typ av stöd kan man få? Det finns alla varianter, beroende på vilka behov man har. Har man en bra idé så försöker vi hjälpa till. TEXT: SUSANNE JACOBSSON FOTO: MARIA FÄLDT Namn: Roger Lundstig Ålder: 42 Bor: Piteå Yrke: Landsbygdsutvecklare Utbildning: Systemvetenskap Familj: Fru och två tonårsgrabbar Gör på fritiden: Borde träna, ser mycket film och sysslar mycket med musik. Favoritmat: Allätare Ditt smultronställe i Piteå: Har inget speciellt ställe, gillar att besöka platser där jag inte varit tidigare. 10 PITEKVARTEN NR

11 Leva livet ett givande teamwork Ny mässa, ny målgrupp och en mängd möjligheter. I oktober genomfördes Leva livet, en mässa med fokus på aktiva äldre i Piteå. Mässan ägde rum på Nolia och visst var det lite spännande för arrangörerna som testade nya vägar att samverka och arrangera. Syftet med mässan Leva livet var att lyfta fram roliga, intressanta aktiviteter och mötesplatser samt presentera kunskap kopplat till njutning och inspiration, och så blev det verkligen säger Eva Börjesson, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen. Från en idé till tusentals besökare Idén till mässan kläcktes hos personalen på Samvaron som skrev ihop en ansökan och fick ett engångsanslag på kronor från den pott AFA-pengar som återbetalades till Piteå kommun för Från äldreomsorgen har Ankie Lidberg och Elisabeth Segerstedt varit drivande i projektet. Från kultur och fritid har Jenny Axelsson medverkat tillsammans med representanter från pensionärsorganisationerna i Piteå: Rune Öberg och Gösta Öhman PRO, Gunilla Bergstedt och Elsy-Britt Fjällström SPF samt Ingrid Nyman och Jaan-Eric Lundqvist, SKPF. Det har varit otroligt lärorikt att jobba tillsammans och fått utbyta erfarenheter med Kultur och fritid som har en bred kunskap och erfarenhet både när det gäller sponsring och arrangemang, säger Ankie Lidberg, som till vardags jobbar som undersköterska på Källbogården och som haft projektledarrollen för mässa sedan i april. Krokigt, roligt och lärorikt Ja, vägen från undersköterska inom vård och omsorg till sponsring och mässarrangör har inte varit spikrak, men helt klart rolig och lärorik. Ja, tänk vilka företagskontakter och annorlunda telefonsamtal vi haft de senaste månaderna, säger Ankie och skrattar. Hon får medhåll av Lisa Segerstedt. Under själva mässan som gick av stapeln på Nolia 3-4 oktober deltog 78 utställare. Arrangörerna är oerhört tacksamma för det lokala engagemanget från företag och föreningar som bidragit på olika sätt. Det har varit miljontals tankar och hundratals samtal på vägen. Företag som sponsrat, intressanta föreläsare som ska locka besökare, vara tillgängliga och inte allt för dyra. Det var bra uppslutning för mässan som hade ca 3000 besökare tog del av allt från föreläsningar och seminarier till tango, modevisning och fråga doktorn plus mycket mer. Reflektion och prat om friska pengar I slutet av november träffas arbetsgruppen för att samla in tankar och erfarenheter. Det är idel lovord men visst finns det funderingar på saker som kan förändras och förbättras. Om det nu blir någon fler gång. Finansieringen från kommunens håll var alltså ett engångsanslag för 2013 vilket innebär att det inte finns några pengar i budget för ett liknande arrangemang. Men att mässan var populär råder det ingen tvekan om. Vi vill gärna vara med och anordna detta igen men inte till vilket pris som helst. Inte om det sker på bekostnad av något annat inom socialtjänstens verksamhet. Det ska vara friska pengar som tillförs, säger Gösta Öman, PRO. Lisa Segerstedt tycker precis som Ankie Lidberg att det har varit intressant och kul. Vi har haft ett otroligt bra erfarenhetsutbyte med kultur och fritid och det har varit fantastiskt att få jobba nära pensionärsorganisationerna och få in deras tankar och erfarenheter, säger Lisa Jaan-Eric Lundqvist, ordförande i SKPF i Piteå, riktar en stor eloge till Jenny Axelsson, Lisa Segerstedt och Ankie Lidberg som bidragit till att mässan blev verklighet. Jag tror på idén och att vi ska ha en liknande mässa i Piteå igen, men kanske inte varje år. Vartannat år känns mer realistiskt, säger han. Som sagt. Viljan finns nu återstår bara att hitta friska pengar. TEXT OCH FOTO: SUSANNE JACOBSSON PITEKVARTEN NR

12 En glad trio som laddar för Medborgarservice. Monica H Jonsson, Kicki Jonsson från YouCall Sverige AB och Eva Andersson, Piteå kommun. Gemensam medborgarservice Piteå kommun och YouCall Sverige AB har påbörjat en utveckling av kommunens telefonväxel för att ge snabbare service till piteborna och för att avlasta förvaltningarna genom att ge svar på enklare frågor. Nu breddas samarbetet ytterligare och man bygger en gemensam funktion för medborgarservice i receptionen på Stadshuset. Syftet med en paketering och etablering av Medborgarservice är att öka tillgängligheten, förbättra bemötande och service, minska arbetsbelastning av enklare kundärenden för förvaltningarna och öka möjligheten att anpassa kommunens information utifrån efterfrågan. Vi lär oss mer av varandra och blir bättre på kommunikation, säger Marie Lindgren, informationschef på Piteå kommun. Liknande koncept har genomförts i andra städer, t.ex. Skellefteå och Upplands Väsby. I Skellefteå har man valt att begränsa kontaktvägarna genom att styra in alla ärenden via ett nummer som går till en funktion på Stadshuset. I Upplands Väsby har man valt att ha kvar den vanliga växelfunktionen och lagt till möjlighet att kontakta medborgarservice. Man valde också att finnas i en lokal på stan men har nu tänkt om och flyttar in för att integreras med receptionen i Stadshuset. I Piteå ska vi, precis som i Väsby, behålla växeln och möjligheten att fortfarande kunna nå personer direkt men våra kunder ska också kunna välja att få svar på enklare frågor direkt i växeln. Receptionen i Stadshuset blir platsen för Medborgarservice och en heltidstjänst från YouCall, tillsammans med en heltidstjänst från informationsen-heten, bildar resursen för servicefunktionen, förklarar Marie. Däremot kommer telefonsamtalen i huvudsak att besvaras av YouCalls personal på Furunäset. En funktion för alla förvaltningar Medborgarservice blir en kommungemensam funktion där alla förvaltningar har möjlighet att samla service och mottagande. Receptionen kommer att flyttas och byggas framför konsumentrådgivningens kontor, vilket innebär att även Konsument Piteå kommer att vara en del av Medborgarservice. Receptionen kommer att utformas som en öppen receptionsdisk med plats för två personer. Det kommer att bli nya utställningsytor och tydligare information om vilken service man kan förvänta sig. Dessutom hoppas informationsenheten att fler i förvaltningarna kommer att använda foajén som en plats för öppna möten. Det känns roligt att vår reception får en tydligare roll för de besök som kommer till Stadshuset, säger Eva Andersson, receptionist. Eftersom receptionen kommer att placeras på en mer central plats, framför Konsu- 12 PITEKVARTEN NR

13 ment Piteå, kommer besökarna att uppleva ett ännu bättre välkomnande och jag tror att man kommer att vända sig till receptionen i större utsträckning än tidigare. Invigs våren 2014 Den 1 mars 2014 kommer nya receptionen att invigas och då går startskottet för Medborgarservice. Informationsenheten har tillsammans med YouCall varit runt och träffat några av förvaltningarna under hösten för att fånga in behov och önskemål. Ett arbete som fortsätter. Vi har börjat bygga innehållet i telefonin för Medborgarservice, säger Mona Engström, projektledare på Youcall Sverige AB. Vi samlar in och gör flödesbeskrivningar för vanliga frågor och svar för flera av förvaltningarna. Men det här är ett arbete som kommer att fortsätta utvecklas över tid, allt kommer inte att vara klart i mars. De fyra ledorden för Piteå kommuns Medborgarservice är bemötande, tillgänglighet, service och kommunikation. Bemötande Genom att huvudentrén till Stadshuset är enda vägen in, med undantag från Socialtjänstens ingång, blir mottagandet i receptionen naturligt för alla besökare. Den nya placeringen av receptionen har också stor betydelse. Tillgänglighet Genom att samla information och service redan i receptionen förenklas besöken för pitebor/besökare, framförallt för funktionshindrade. En utökad service vid telefonsamtal ökar också tillgängligheten till kommunen eftersom det blir lättare att få hjälp med enklare frågor. Avlastningen av frågor kommer också att innebära att förvaltningarnas personal blir mer tillgängliga för mer komplicerade ärenden och tjänster. Service Medborgarservices roll kommer att innebära en bättre resurs internt och förvaltningarna får ett utökat stöd genom att Medborgarservice tar hand om enklare generella serviceärenden och frågor. Kommunikation Ett närmare samarbete mellan YouCall och receptionen i Stadshuset kommer att ge oss mer kunskap om kommunens målgrupper och deras behov av information. Kommunen kan också vara mer närvarande i nuet genom att direkt kommunicera med pitebor och besökare. Ett exempel kan vara att i sociala medier och på vår webbsida kunna göra inlägg som Vi får många telefonsamtal just nu om vägarbetet vid Strömbackaskolan. Det är Teknik- och gatukontoret som genomför osv. Det känns roligt och spännande, och helt rätt i tiden, tycker Marie och Eva. TEXT: SUSANNE JACOBSSON FOTO: MAGNUS JOHANSSON Hej mitt vinterland. Ses vid Tages bro i Piteå.#pitea_se Hur ser din vinterbild av Piteå ut? Snygga julgranar, vackra vinterbilder eller andra härliga ögonblicksbilder som du vill visa omvärlden. Piteå kommun har en hashtagg på Instagram som du gärna får vara med fylla med härliga bilder från Piteå. Tagga din bild med #pitea_se senast den 31 januari 2014 så deltar du i utlottningen av tre vintriga Piteåpaket. Vinnare i namntävlingen: LARS NILSSON Hypergene blir Genvägen Under hösten utlystes en namntävling för kommunens IT-stöd för styr-ning och uppföljning, och den 29 november utsåg förvaltningschefsgruppen Lars Nilssons, utredare på barn och utbildning, förslag Genvägen till vinnare med följande motivering: det ligger enkelt i munnen finns inget annat som heter så ska uppfattas som man kan gena för att ta reda på saker, dvs. att det är enkelt att ta fram olika uppgifter. En annan poäng är också att själva ordet Genvägen accossierar till den ursprungliga beteckningen, Hypergene. Vi säger grattis till Lars, som valt att skänka prissumman på 300 kronor till välgörande ändamål. PITEKVARTEN NR

14 Lync ett verktyg som erbjuder bå Grön tillgänglig. Gul ej vid datorn. Röd upptagen. Ja kanske har du redan kommunicerat med Lync. Kanske inte. Oavsett vilket så hoppas vi att 2014 blir året då fler av oss vill och vågar testa. Lync är ett kommunikationsverktyg som nu finns installerat i alla Piteå kommuns datorer. Det innebär att alla anställda och alla elever som har tillgång till en dator också har tillgång till Lync. Syftet är att effektivisera det dagliga arbetet och ge anställda ett modernt verktyg för kommunikation. Genom att använda Lync så kommer vi också att kunna göra besparingar på både miljö och ekonomi, säger Ulf Gustafsson som drivit projektet som drog igång som ett pilotprojekt 2012 med en mix av folk från olika yrkesområden och som nu ingår i vår digitala verktygslåda. Med Lync kan man se om en kollega är närvarande eller inte, skicka snabba frågor till varandra med ett enkelt chattmeddelande eller ringa upp varandra och prata via datorn. Grön tillgänglig. Gul ej vid datorn. Röd upptagen. Dessutom är verktyget kopplat mot Outlook vilket gör det möjligt att boka videomöten med varandra och dela dokument på skärmen. Hans Nicklasson, som också varit med sedan projektet drog igång och idag är en av dem som sköter driften av Lync, ser många fördelar med verktyget: Alltid igång. Synkar närvarostatus med min kalender och kan användas av såväl fasta som mobila enheter, PC, plattor och mobiler, samtidigt som det är lättanvänt, överskådligt, intuitivt Hans nyttjar Lync på olika sätt i sitt dagliga arbete: Chat för snabba frågor till kollegor eller externa samarbetspartners. Samtal med kunder, kollegor eller externa parter. Ersätter i många fall telefonen och även möten med personer spridda över landet. Tips till andra som inte nyttjat Lyncän? Ett snabbt sätt att komma igång är att prata med en kollega om att testa. Sen skriver man in kollegans adress och lägger kontakten i gruppen Favoriter. Sen kan man tillsammans testa de olika funktionerna i Lync. Åsa Wikman, avdelningschef för näringsliv och samhälle, nyttjar också Lync. Det ett enkelt sätt att kommunicera. Då lyncen är fullt utbyggt och vi alla använder oss av den, så sparar vi tid, kanske även en och annan resa, eftersom vi kan mötas, dela dokument och ha bra samtal över datorn, säger Åsa. Anna-Karin Filipsson, nämndsekreterare på Samhällsbyggnad, är också en av dem som nyttjar Lync. Oftast lyncar jag med Jenny Lindqvist, vi har gemensamma arbetsuppgifter men sitter i olika lokaler. Anna-Karin tycker att fler ska testa: Prova, du kan bli överraskad. Rätt riktning för Piteå kommun Krister Vikström, GIS-ingenjör, tycker att Lync är ett steg i rätt riktning. För ett par år sedan lämnade han in ett förslag till förslagsverksamheten om just nyttjande av verktyg för distansmöten. Förslaget gick inte igenom med motiveringen att kommunen inte var där än men nu är vi här. Lync är ett mycket bra alternativ för kommunikation inom den egna organisationen. Statusfunktionen, som visar om personer är på plats och tillgängliga är otroligt bra. Om den används rätt kan den ersätta många whiteboard tavlor där vi idag skriver upp om vi är borta från kontoret. 14 PITEKVARTEN NR

15 de chatt, samtal och videokonferens Krister tycker att chatten är ett välkommet tillskott som eliminerar många telefonsamtal och minskar belastningen på e-posten. Jag tycker framför allt att våra chefer måste börja nyttja denna teknik nu fullt ut. Hur ofta reser man inte på ett tvåtimmars möte (effektiv tid) till t.ex. Luleå? Detta innebär oftast i praktiken två timmars bilresa + en timme lunch på annan ort, alltså minst två timmars arbetsbortfall. Så uppbokade och otillgängliga de är idag så måste de börja frigöra tid med hjälp av denna teknik. Tänk på miljövinsterna, säger Krister som själv nyttjar distansmötestekniken dagligen. Har du några tips till ovana användare? Kör ett testmöte med någon som har använt tekniken tidigare och som gärna sitter i din närhet så att den personen kan hjälpa dig med inställningar för t.ex. ljud. Se till att ha ett headset (kontakta IT), säger Krister som också sitter med i en organisation som heter NorrGIS (www.norrgis.se) och har medlemmar i både Norrbotten och Västerbotten. Man kan delta i alla våra styrelsemöten via distansteknik och vi kör dessutom något vi kallar TechTalk där vi via distansteknik, en gång i månaden har ett halvtimmes seminarium på olika teman. Vana användare och effektiva möten Kristers erfarenhet är att när användarna är vana vid tekniken så blir distansmötena mycket mer effektiva än de fysiska mötena. Man koncentrerar sitt tomsnack till två minuter i början och två minuter i slutet av mötet. Där emellan är det effektiv mötestid, säger Krister som även börjat hålla internutbildningar på kommunen via Lync. Senast var det en utbildning i Karttjänsten på intranätet där några deltagare fanns på plats (fysiskt) och några via Lync. Dessutom spelar jag in utbildningen så att deltagarna kan titta på det i efterhand samt att de som inte kunde vara med vid just detta tillfälle kan gå kursen på egen hand, säger Krister och levererar ett viktigt tips: Tillgång till webbkamera är i de flesta fall INTE nödvändigt. Det viktigaste är att man har bra ljud och att man kan dela skärm och dokument med varandra. Video används eventuellt vid första mötet för att presentera sig. Om man inte redan känner varandra vill säga. Så. Har er verksamhet frågor och funderingar, tveka inte, kontakta Ulf Gustafsson. Han kommer gärna och berättar mer samt visar hur verktyget fungerar. TEXT: SUSANNE JACOBSSON FOTO: MAGNUS JOHANSSON TIPS TILL DIG SOM ANVÄNDER LYNC Du hittar Lync under Startknappen/ program/office 2013/. Gå in under Min IT-arbetsplats på Insidan och ta del av de instruktioner som finns eller ta hjälp av ditt IT-stöd. Generella råd inför ett distansmöte: Starta upp mötet minst 15 min innan själva mötet skall börja. Kontrollera din tekniska utrustning (ljud, bild, inställningar) 15 min innan mötet så att du VET att allt funkar. Har man ett möte med många deltagare: Utse en person som håller koll på chatten. På chatten kan man annonsera sina frågor. Vid tekniskt strul kan chatten vara enda vägen att komma i kontakt med mötesdeltagarna. Ha en god möteskultur. Passa TIDER. Ha gärna en agenda klar inför mötet. När du bokar ett möte:, ange inte bara en starttid utan även en sluttid. Ha en tydlig ordförande/mötesledare för mötet. Undvik att prata i mun på varandra. Sitt i en tyst och lugn miljö om möjligt (Bra för dig själv och för andra). Glöm inte bort att utse en sekreterare även vid distansmöten. PITEKVARTEN NR

16 Allt är möjligt om vi tänker rätt från början 1 Tillgänglighetsarbetet handlar om ett förhållningssätt. Att alla människor, oavsett förutsättningar, ska kunna röra sig fritt och ha tillgång till samhällets olika funktioner. Enligt Mai Almén, arkitekt specialiserad på tillgänglighet, är samverkan en av framgångsfaktorerna: Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att det ska fungera. Som ett led i arbetet med Stadsmiljöprogrammet som ska beskriva hur Piteås stadskärna ska utvecklas, arrangerades en temadag om tillgänglighet tidigare i höstas. Dagen inleddes med ett frukostmöte i Vardagsrummet och fortsatte med workshop och tillgänglighetspromenad genom centrum. Politiker från kommunledning och nämnder, tjänstemän från flera förvaltningar, produktionspersonal från Teknik och gator samt representanter från handikapporganisationer medverkade under dagen där Mai var ciceron. De här bänkarna är jättebra för de som behöver vila en stund, men de här sinusplattorna är svåra att känna för en person med käpp eftersom de sitter åt fel håll, konstaterar hon vid ett stopp längs Storgatan. Ja, det är onekligen lätt att göra fel och hon radar upp en mängd exempel från runt om i landet. Om parkeringsplatser för rörelsehindrade där stolpar och trottoarkanter omöjliggör för personer med rullstol eller permobil att parkera. Om fina ramper i kombination med dörrar som går åt fel håll. Om röststyrning och breda dörrar till hissar där man inte kan vända stolen för att trycka på knappen. Men det finns också många goda exempel. Arnolds kannibalmuseum i skånska Önneköp och Storforsen är ett par exempel. Även Skuleberget är tillgängligt för en del personer med rullstol, men det skulle gå att hitta en lösning även för att ta sig upp med liften med permobil, säger Maj som är uppväxt med en mamma med funktionsnedsättning, så intresset och drivet att förändra kom sig naturligt. När andra ritade vackra trappor under arkitektutbildningen så ritade jag ramper. Då var det en professor som frågade Är det inte det här du ska hålla på med?, säger hon. Tillgänglighetsarbetet utgår från en mängd lagar och paragrafer som kan vara snåriga att få grepp om. Men utöver kunskap så handlar det även om en vilja och beslutsamhet att skapa tillgängliga miljöer så att även funktionsnedsatta kan bidra i samhället. Jag har ett exempel på en man som är förlamad från bröstet och nedåt. Han jobbar heltid, belastar samhället minimalt, han har sin permobil och sin bil och kan ta sig runt på egen hand i landet. Men han kan inte ta sig in på posten på hemorten eftersom dörröppnaren saknas. I Piteå är många aktörer involverade i tillgänglighetsarbetet, bland annat Piteå kommun, Handikapprådet, Handikappförbunden (HSO) och Pite presenterar. TEXT OCH FOTO: ANN-SOFIE BOMAN 16 PITEKVARTEN NR

17 Promenad längs Storgatan Det är nyttigt att prova känna sig fram med hjälp av sinusplattorna längs gågatan Vardagsrummet I Vardagsrummet möts politiker, företagare, tjänstemän och medborgare för att diskutera aktuella frågor. 4. Råd om tillgänglighet Maj Almén, en av landets främsta inom tillgänglighet, tillför konsultativ expertis till den grupp som jobbar med nya Stadsmiljöprogrammet. Tips: Läs mer om kommunens tillgänglighetsarbete på 4 Finns det oro för ett barn? Ta stöd av Saga. Länets kommuner har i samverkan med Norrbottens läns landsting (NLL) skapat webbaserad lättillgänglig information inom området psykisk ohälsa för barn och unga. I Piteå har samverkan skett mellan socialtjänsten - Stöd och omsorg, Barn- och utbildningsförvaltningen och NLL. Vi är väldigt nöjda med att ha gett föräldrar och barn en möjlighet att informera sig själva runt olika frågeställningar som kan uppstå när man lever med barn. Att piteborna själva i lugn och ro kan ta del av kunskap och dessutom direkt få kontaktvägar till hjälp på hemorten/länet känns väldigt bra, säger Carina Westbom, verksamhetsutvecklare inom Stöd och omsorg. Gemensamt ansvar för barn och ungs psykiska hälsa Arbetet har ingått i en statlig satsning, där projektmedel har utgått för att skapa webbplatsen som heter SAGA Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa. Webbplatsen innehåller information om var i Piteå och i landstinget barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga. Du kan även läsa om olika livssituationer som föranleder oro eller innebär svårigheter i en familj där barn ingår. Grundtexten som finns under varje rubrik är skriven av Socialstyrelsen. Läs mer på TEXT: AGNETA JOHANSSON FOTO: SHUTTERSTOCK PITEKVARTEN NR

18 Om kommunikation och samverkan, ansvar och att nå sina mål Inspiration med Lasse Gustavson Under fyra dagar, vid sex olika tillfällen, har drygt anställda lyssnat till föreläsningen Om jag vet vart jag ska är det lättare att hitta rätt med föreläsaren och inspiratören Lasse Gustavson. Lasse inspirerar det gör han verkligen. Med utgångspunkt från sitt eget liv, om sin väg tillbaka från den svåra olycka han var med om på åttiotalet berättar han på ett gripande och tänkvärt sätt om kommunikation, samverkan och hur man når gemensamma mål. På fikarasten halvvägs in i den sista av veckans föreläsningar var tonen positiv bland åhörarna, Lasse hade lockat till både tårar och skratt. Vilken människa! Han är verkligen bra! var några av de spontana kommentarerna i kaffekön. Susanne Johansson som jobbar på Munkbergas demensboende deltog på föreläsningen med sina arbetskamrater från två av husets fyra avdelningar. De övriga i huset har gått tidigare i veckan och idag är det vår tur, säger Susanne. Han är fantastisk på att berätta, att beskriva känslan av att vara i en så utsatt situation och vad som var viktigt för att ta sig tillbaka. Det är en fängslande livshistoria och man blir påmind om att uppskatta det man har och inte ta allt för givet. Det har varit en väldigt givande eftermiddag, avslutar Susanne. Som arbetsgivare är det viktigt att våra medarbetare får inspiration och nya idéer för utveckling av sitt arbete. Vi hoppas att föreläsningen har gett en upplevelse, en ny tanke och idé som man tillsammans med sina arbetskamrater kan utveckla för att på bästa sätt möta framtidens utmaningar. Vi har ett väldigt viktigt jobb att leverera välfärd till piteborna, säger Mats Berg, kommunchef. Tips om du vill se mer av Lasse Gustavson, gå in på TEXT: MARIA N JOHANSSON FOTO: MAGNUS JOHANSSON Lasse berättar att orden kommunicera och kommun kommer från latinets cummunis som betyder att göra tillsammans. ILLUSTRATION: MARIE LINDGREN 18 PITEKVARTEN NR

19 Framtid Pite bjöd in Svenska fotbollslandslagets förbundskapten till Piteå Vi gör varandra bra! Framtid Pite är ett klockrent exempel på goda samarbeten. Här finns plats att samverka mellan både föreningslivet, kommunen och näringslivet och plocka det bästa ur alla världar. Hela idén föddes ur ett gemensamt behov av samarbete. Vi upptäckte att vi på Kultur och fritid som arbetar med att utveckla föreningslivet i Piteå satt med samma tankar och funderingar som näringslivet gjorde. Vi ville båda utveckla föreningslivet på bästa sätt och skapa en framgångsrik idrottsrörelse. Så föddes Framtid Pite. I oktober arrangerades en föreläsning med Pia Sundhage som pratade på temat Vi är varandras miljö, vi gör varandra bra att leda med glädje. En kostnadsfri föreläsning som inte bara riktade sig till föreningslivet utan även till allmänheten. Samverkan över idrottsgränser Vi märker också att det tack vare Framtid Pite sker ett större utbyte mellan idrottsgränser. Samträning är ett sådant exempel då man drar nytta av varandras kunskaper rent träningsmässigt. Olika idrotter kan inspirera och utveckla varandra. Att mötas över föreningsgränser ökar samverkan. Ett sådant exempel är fotbollen och kampsporten som haft ett rent träningstekniskt utbyte. Tillgängligheten till kompetens Nätverket i Framtid Pite har även varit till nytta för SISU i och med tillgången i ett större nätverk med fler kompetenser att välja mellan. Ett sådant exempel är utbildningen i styrelsearbete mot föreningar. Här kunde vi i Framtid Pite inspirera SISU till att fortsätta med den sortens utbildningar. Säker och trygg en kvalitetsmärkning Inom arbetet i Framtid Pite kan föreningar kvalitetssäkra sitt arbete genom att certifiera sig för märkningen Säker & Trygg Förening. Här kan föreningar dra nytta av varandras dokumentation, kompetenser och paketering. De måste givetvis ändå själva göra jobbet, men det blir närmare mellan föreningarna, säger Fredrik Norberg, föreningskonsulent på Kultur och fritid. Den lilla karateföreningen kan ha goda kunskaper i t.ex. brandsäkerhet som den stora fotbollsföreningen kan dra nytta av. Framtid Pite är den förenade länken dem emellan. Folkkär ledare. Piteborna har haft möjlighet att lyssna till Pia Sundhage. Fokus på de ideella krafterna Temat under våren 2014 kommer att vara ett fokusarbete på de ideella krafterna i samhället, volontärarbete som inte bara rör föreningar. Hur vi tillsammans värnar och höjer statusen i de ideella krafterna. Mer om detta kommer att skrivas på Du kan även följa arbetet på Facebooksidan Framtidpite. Framtid Pite är ett samarbete mellan Piteå kommun, kultur och fritid, Sparbanken Nord, PiteEnergi och Piteå-Tidningen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Fredrik Norberg, tel Läs mer på och TEXT:ANN-HELEN RÖNNBERG FOTO: SVENSKA FOTBOLLSFÖRBUNDET PITEKVARTEN NR

20 Posttidning B Avsändare: Piteå kommun Kommunledningskontoret Piteå Ungas tankar ''Samarbete är nyckeln till framgång'' Vi lär oss att samarbeta redan när vi är små för att sedan komma in i jobbvärlden, där det är ett måste. En av de viktigaste sakerna här i livet är att kunna samarbeta, men vad händer när vi inte kan det? Vi lär oss att samarbeta med andra redan när vi går på dagis och det fortsätter ändå upp till gymnasiet och högskola. Vi får göra grupparbeten med personer som vi kanske inte är så vana att arbeta med, och inte delar åsikter med, men vi får göra detta för att lära oss att acceptera varandra. Jag tycker att grunden till samarbete är just att acceptera varandra och varandras åsikter och att sedan kunna jobba tillsammans och hjälpas åt. Det är bra att skolan lär oss att samarbeta, man kan säga att de förbereder oss inför jobbvärlden, där man verkligen måste kunna jobba tillsammans med andra. Ingen chef vill anställa någon som inte lyssnar och inte kan jobba tillsammans med någon förutom sig själva. Man brukar säga att samarbete är nyckeln till framgång och det håller jag fullständigt med om. För att lyckas med något här i livet måste du kunna arbeta med andra vare sig du är en vanlig anställd eller om du äger själva företaget. Att jobba med andra kan vara svårt för vissa och det förstår jag, speciellt om man ser på saker på helt olika sätt och har två skilda sätt att jobba på. Men då får man tänka så här, att man är där för att göra ett jobb. Man behöver inte bli vän med personen/personerna, man behöver inte ens gilla dem. Men man måste kunna jobba tillsammans, för hela livet kommer man att stöta på människor som tycker och tänker olika. Men det är okej. Man får helt enkelt acceptera dem för hur de är som person och hitta ett sätt att komma överens för som sagt samarbete är nyckeln till framgång, och jag tror att alla här i livet vill bli framgångsrika. Men om vi inte kunde samarbeta, vad skulle hända då? Inget företag skulle komma någon vart eftersom ingen skulle kunna arbeta med någon. Varje person hade helt enkelt fått sköta sitt och det skulle bli som att åka tillbaka i tiden när var och en hade varsin gård och jobbade på den för att få mat till sin familj. Det är därför det är så viktigt, för utan samarbete hade vi inte alls kommit så här långt i utvecklingen som vi har gjort. Så om du känner att du har svårt att arbeta med människor så måste du lära dig det, för vi alla kommer att tjäna på det och få en bättre framtid. TEXT OCH FOTO: ISABELL LINDBERG, ELEV STRÖMBACKASKOLAN

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning Samverkan i arbetslivet blev det som vi tänkt oss? Sedan ca 20 år finns samverkansavtal i offentlig sektor- centralt och lokalt. Ursprungstanken

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig?

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig? ? S.O.C. Hör du mig 25 mars 2017 En workshop med socialsekreterare och ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten och vill utveckla socialtjänsten. Socialtjänsten i Helsingborg har under ett antal år

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Välkomna till Suntarbetslivs podd. I dag ska vi prata om samverkan. Och med oss har vi två riktiga eldsjälar som jobbar med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Gemensam bas för chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Varsågod en kostnadsfri utbildning för bättre arbetsmiljö! Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer