Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1 INLEDNING NÄRINGSPOLITIK Stockholmsregionen Kommunalt näringslivsarbete SALEMS KOMMUN Kommunens profil Lokalt samarbete Företagarorganisationer Dialog, samspel och kontakt Regionalt samarbete FÖRETAGSENKÄT Företagandet i Salems kommun Kvinnors och mäns företagande Datoranvändning, webbplats och upphandling Företagarnas kontakt med politiker och tjänstemän Hinder och möjligheter SAMMANFATTANDE DISKUSSION Företagsklimatet i Salems kommun Avslutning Förslag...31 REFERENSLISTA...33 Bilaga 1: Företagsenkät Bilaga 2: Intervjufrågor

2 1 Inledning Ett gott företagsklimat skapas av attityder, regler och den kunskap som finns i företagarens närmiljö. Förändring och förbättring av företagsklimaten sker genom processer där olika parter påverkar. På lokalt plan krävs att företagare och medarbetare agerar i samverkan med politiker, myndigheter, skola, media och andra aktörer. 1 Förutsättningarna för ett gott företagsklimat skiljer sig väsentligt mellan olika regioner och kommuner. Detta beror delvis på traditionen kring företagande. Som exempel kan bruksorter nämnas, där en dominerande arbetsgivare inte stimulerat till eget företagande. En av de viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat är aktörernas attityder. 2 Kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder är av stor vikt för ett fungerande samarbete mellan företagare, intresseorganisationer samt andra aktörer såsom exempelvis eldsjälar. 3 På uppdrag av Salems kommun har en undersökning genomförts i vilken företagsklimatet i kommunen undersökts. Undersökningen har delvis utgjorts av en enkätundersökning samt intervjuer. Resultatet av enkätundersökningen ska komma att ligga till grund för ett framtida näringslivsprogram. Enkäten har skickats ut till samtliga företagare i Salems kommun och tar upp frågor rörande bland annat dialog, upphandling och webbplats. Som komplement till enkäten har intervjuer med kommunalråd och planeringschef i Salems kommun samt ordföranden i Salems Företagares Intresseförening genomförts. Enkätundersökning och intervjufrågor finns bifogade i rapporten. Syftet med rapporten är att få en aktuell bild av företagandet i kommunen och därigenom skapa underlag för kommande näringslivsarbete. Frågor vi finner intressanta är; Hur ser förutsättningarna ut för en mindre kommun som Salem att skapa ett dynamiskt företagsklimat? Hur påverkar goda pendlingsmöjligheter näringslivet i en kommun i Stockholmsregionens utkant? Har Salems kommun något ansvar gentemot den övriga regionen att bidra med arbetsplatser? Salems kommun profilerar sig som en attraktiv bostadskommun med bra skolor och närhet till naturen. Kommunens geografiska placering med korta avstånd till både Stockholm city och Södertälje medför att det inte finns någon uttalad önskan från kommunens sida att vilja utveckla näringslivet. I många kommuner saknas ofta kunskap om den egna lokala situationen gällande näringslivets strukturella utveckling, framtida kompetens och behov. 1 Svensk Näringsliv (2003) s. 3 f. 2 Svensk Näringsliv (2003) s. 4 f. 3 Svensk Näringsliv (2003) s. 4 f. 3

3 Det är viktigt att analysera den rådande situationen för att kunna formulera en näringspolitisk strategi. 4 Viktiga faktorer som bör beaktas är eldsjälar, entreprenörskap, finansiering, informationsnätverk samt lokala styrkefaktorer. 5 Vissa av dessa faktorer kommer att analyseras i denna rapport. Ett näringsliv med rätt sorts företagsprofil, det vill säga anpassat till den kapacitet orten erbjuder, är nödvändigt för ett gott företagsklimat 6. 4 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (1998) s Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (1998) s Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet (2003) s

4 2 Näringspolitik På nationell nivå är näringsdepartementets uppgifter att främja utvecklingen av regioner, företag och individer på arbetsmarknaden. Det övergripande målet med arbetet är att skapa förutsättningar för bättre välfärd och ökad sysselsättning, vilket är tätt sammankopplat med landets ekonomiska tillväxt. 7 Regeringens vision är att Sverige ska ha en god och varaktig ekonomisk tillväxt som är förenlig med en ekologisk, social och kulturell utveckling. Fler och växande företag med ett högt kunskapsinnehåll, en väl fungerande jämställd arbetsmarknad och ett effektivt system för kommunikationer är grunden för detta. 8 Regeringens visioner och näringsdepartementets arbete anger spelreglerna för de svenska kommunernas näringslivsarbete. Sverige ligger på en lägre nivå än många andra västländer när det gäller andelen företagare. Endast 8,4 procent av den svenska arbetskraften är företagare, vilket kan jämföras med Storbritannien där cirka 10 procent av arbetskraften är företagare. Även Irland, Belgien och Spanien har en högre andel företagare än Sverige. Tänkbara orsaker till den förhållandevis låga andelen företagare i Sverige är att det svenska näringslivet under lång tid präglats av stora företag samt en stor offentlig sektor. 9 I Sverige drivs endast 25 procent av alla företag av kvinnor, vilket även det är en orsak till den låga andelen entreprenörer. Detta kan jämföras med USA och Kanada där cirka 40 procent av företagarna är kvinnor. 10 I förhållande till den höga andelen kvinnor i den svenska arbetskraften är den låga andelen kvinnor som driver företag i Sverige anmärkningsvärd. En viktig del i näringspolitiken är att skapa ramvillkor som främjar ett företagsklimat och stimulerar till nyföretagande samt expansion. Väl fungerande marknader med effektiv konkurrens är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Ett ökat företagande är av stor betydelse för den svenska tillväxten och sysselsättningen. 11 Eftersom syftet med denna rapport inte är att göra en grundläggande genomgång av forskning kring näringspolitik nöjer vi oss med att konstatera detta faktum. 2.1 Stockholmsregionen Utgångspunkten i denna rapport är att ekonomisk tillväxt ger förutsättningar för framtidens välfärd. Tillväxten i Sverige är idag starkt koncentrerad till ett fåtal regioner och storstadsexpansionen har präglat den regionala utvecklingen i Sverige under lång tid. Delar av Norra Mellansverige och Mellersta Norrland är regioner som visat på mycket svag tillväxt Näringsdepartementet (2002) s Näringsdepartementet (2002) s Näringsdepartementet (2002) s Näringsdepartementet (2002) s. 9 ff. 11 Näringsdepartementet (2002) s. 29 f. 12 ITPS (2002) s. 3 ff. 5

5 En av grundstenarna för ekonomisk tillväxt i samhället är fungerande företagsklimat som stimulerar till nyföretagande hos befolkningen. I förhållande till befolkningsmängden startades flest nya företag i storstadslänen under år Stockholms län hade från juni 2002 till juni 2003 en av Sveriges högsta andelar av nystartade företag med 4,77 nystartade företag per 1000 invånare. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet under samma period som var 2,92 nystartade företag per 1000 invånare. Siffran för Salems kommun var under perioden 3,43 vilket är något över snittet för Södertörn som var 2,95. Dock kan det finns en osäkerhet i siffrorna då mätperioden endast är ett år. Tidigare undersökningar visar på ett lägre värde för nyföretagandet i Salems kommun. 14 Stockholmsregionen hade under åren den näst starkaste tillväxten bland alla EU-regioner. Stockholms län är det enda län som har en medelinkomst över riksgenomsnittet, vilket visar på regionens starka ställning. Dock finns en tendens att Stockholmsregionen inte längre växer i samma snabba takt. Nettoinflyttningen till Stockholmsregionen är lägre än tidigare och omsättningsstatistiken antyder att tillväxttakten avtagit. Sysselsättningen följer samma regionala mönster som den ekonomiska tillväxten. 15 Det är dock svårt att avgöra om detta är ett resultat av en tillfällig konjunkturnedgång eller om det är till följd av mer genomgripande samhällsförändringar. En regions utveckling är inte enbart beroende av den egna situationen och utvecklingen utan är även känslig för förändringar från omvärlden som påverkar regionen. 16 Ett exempel på detta är Salems kommun som är beroende av Stockholmsregionens arbetsmarknad. Det är särskilt viktigt att arbetsplatser finns i sydvästra Stockholmsregionen för att de boende i Salem skall få kortare arbetsresor Kommunalt näringslivsarbete Lokal och regional utveckling främjas om kommuner, företag och andra lokala aktörer utvecklar en effektiv samverkan och medverkar till en tydlig rollfördelning mellan sig. 18 Lokal tillväxt hänger även ihop med förmågan att skapa, attrahera och vidmakthålla ekonomisk verksamhet. 19 Kommunens utveckling är i stor utsträckning beroende av näringslivets utveckling. Det är kommunalt agerande som förbereder de förutsättningar som kan få företag att 13 ITPS (2002) s. 3 ff. 14 Södertörns Utvecklingscentrum (2004) s ITPS (2002) s. 3 f. 16 Regionplane- och trafikkontoret (2002) s Salems kommun (1991) s Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (1998) s Nutek (1998) s. 2. 6

6 etablera sig och trivas i en viss kommun. 20 Exempel på detta är ett aktivt näringslivsarbete där kommunen skapar möjlighet till goda kontakter mellan företag och med kommunen. Det är faktorer som sociala nätverk, personliga initiativ och kompetens som skapar framgång i det lokala näringslivet. En framgångsrik näringspolitik har en helhetssyn på den lokala utvecklingen, viket bidrar till att det tar lång tid att skapa en stark entreprenörsanda i en kommun. Viktiga faktorer att analysera är som tidigare nämnts bland annat informationsnätverk, eldsjälar och lokala styrkefaktorer. Samarbete är ofta mera effektivt än konkurrens mellan kommuner när det gäller att stimulera lokal ekonomisk utveckling. 21 Sammantaget kan vi konstatera att en fungerande kommunikation mellan kommun och näringsliv är en förutsättning för att bidra till en sammanhållen marknadsföring av kommunen och dess näringsliv. Det råder ett starkt samband mellan en orts tillstånd och dess näringslivsklimat. Det sätt aktörer samverkar på är avgörande för en mindre kommuns framtid, antigen genom utveckling eller stagnation. De som arbetar i kommunförvaltningen och verkar som förtroendevalda tillhör, tillsammans med det lokala näringslivet, nyckelpersonerna. Dynamiken mellan kommun, företag och andra aktörer såsom exempelvis intresseorganisationer uppfattas som avgörande för det sociala klimatet och den image kommunen skapar och signalerar utåt Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet (2003) s Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (1998) s Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpingsuniversitet (2003) s. 10 ff. 7

7 3 Salems kommun Salem 23 ligger i sydvästra delen av Stockholms län mellan de större kommunerna Botkyrka och Södertälje. Med goda kommunikationer såsom E 4: an och pendeltåg förbinds Salems kommun med Stockholms city och Södertälje. I kommunen finns en reservvattentäkt för Stockholms län, vilken utgörs av Bornsjön. I och med detta är en stor del av kommunens yta skyddad av Vattenlagen. Kommunen är en av Stockholms läns minsta sett till invånarantalet. I Salem bor cirka invånare, av vilka en stor del är under 18 år. Detta gör att Salem har Sveriges yngsta befolkning. 24 Salem styrs idag av en borgerlig majoritet och har styrts av denna sedan början av 1980-talet. Kommunen slogs 1974 samman med Botkyrka kommun men blev åter självständig Kommunen lanserar sig som en attraktiv bostadskommun med god kvalitet i förskola, skola och äldreomsorg. 26 Svenskt Näringslivs undersökning 27 om företagsklimat visar att i de kommuner där politiker och tjänstemän har företagsvänliga attityder återfinns även välfungerande kommunal service. I nämnd undersökning placerar sig Salem på plats 79 av Sveriges 289 kommuner. I jämförelse kan nämnas att grannkommunerna Botkyrka och Södertälje har plats 108 respektive 89 i undersökningen. 28 I Salem finns ingen aktuell policy för utvecklingen av näringslivet. Kommunen utgår från att invånarna är en del av Stockholmsregionens arbetsmarknad. Av Salems cirka 7000 förvärvsarbetande har cirka 80 procent sin arbetsplats utanför kommunens gränser. 29 Arbetsplatskvoten, det vill säga förvärvsarbetande dagbefolkningen i förhållande till den förvärvsarbetande nattbefolkningen, var år 2000 endast 34 procent i Salem, vilket var den lägsta kvoten i länet. Arbetsplatskvoten visar att den egna arbetsmarknaden är liten i förhållande till antalet förvärvsarbetande, vilket förklarar den kraftiga utpendlingen. 30 Den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Salem utgörs av cirka 2500 personer. Drygt 950 personer pendlar in till Salems kommun för att arbeta. 31 Detta kan sättas i relation till exempelvis Solna stad där omvända förhållanden gäller och arbetsplatskvoten är cirka 200 procent I följande text avses Salems kommun då vi skriver Salem. Vid undantag förklaras detta närmare i texten. 24 Salems webbplats: Salems webbplats: Salems kommun (2004) s Svenskt Näringsliv har med hjälp av regelbundna enkätundersökningar, statistik samt företagarnas sammanfattande omdöme undersökt företagsklimatet i samtliga kommuner (Knivsta kommun ej medräknat) i Sverige under år Svenskt Näringsliv (2003) s Salems kommun, frukostmöte, Salems kommun, frukostmöte, Regionplane- och trafikkontoret (2004) s Salems kommun, frukostmöte,

8 3.1 Kommunens profil Följande delkapitel baserar sig på information vi tagit del av vid intervjuer med kommunalråd Lennart Kalderén, planeringschef Jan Forsman, samt ordföranden i Salems Företagares Intresseförening Ann Bergström. Om annan källa används anges detta i fotnot. Salems kommun profilerar sig som ett komplement till Storstockholms näringsliv. Kommunen har höga krav på arbetsrelaterad service och betydligt lägre lokalkostnader än Stockholms city samt högkvalitativ elektronisk infrastruktur. Ambitionen kräver satsningar på mycket goda boendemiljöer och ett mer varierat fritidsutbud. 33 Kommunalrådet menar att kommunens profil är att vara en god boendekommun med bra skolor och närhet till Stockholm. Vidare anses den geografiska lokaliseringen vara avgörande för kommunen. Pendling är utmärkande för kommunen och det finns en stark tilltro till Stockholmsregionens arbetsmarknad. Enligt kommunalrådet har Salems kommun i jämförelse med många andra kommuner inte någon utpräglad identitet utan det är jordbruksbygd som utvecklats till en pendlarkommun. Kommunen har tidigare beslutat om ett övergripande mål för kommunens näringslivsverksamhet som presenteras i förslag till program till översiktsplan: Målet för utvecklingen i Salem är att kommunen skall bli en komplett kommun med en bra miljö, attraktiva bostäder, fungerande social och kommersiell service, samt närhet till arbetsplatser för de boende. Detta förutsätter framför allt satsningar på faktorer som påverkar sysselsättningen. 34 Kommunalrådet anser att det övergripande målet för kommunens näringslivsverksamhet är brett formulerat. Han menar dock att lyssna till företagarnas behov och medverka till smidiga lösningar är den yttersta målsättningen. Kommunen anger i sitt mål, i näringslivsprogrammet från 1990, att det är angeläget att näringslivet utvecklas. Fördelarna med ett mer utvecklat näringsliv kan vara att arbetspendlingen minskar och att dagbefolkningen ökar, vilket skapar underlag för ett bredare serviceutbud. Det ingår i kommunens visioner att vid planläggning av arbetsplatsområden prioritera kunskapsintensiva företag och företag som kompletterar befintligt näringsliv i kommunen. Kommunen önskar även skapa bästa tänkbara förutsättningar för näringslivet genom att noga lyssna till företagens behov. 33 Salems kommun (2004) s Salems kommun (2004) s

9 Det är en uttalad vilja från kommunen att företagen skall få snabb och effektiv service i kommunala ärenden. 35 Kommunalrådet menar att den viktigaste faktorn för att utveckla näringslivet i kommunen ligger i andras händer. Kommunen funderar över vilken roll den kan inneha i frågan om Salems centrum. I dagsläget finns inte någon vilja eller möjlighet att bidra med ekonomiska resurser. Kommunalrådet menar att i slutändan är det kommuninvånarna som bestämmer var de handlar, vilket i sin tur påverkar utvecklingen av Salems centrum. Både planeringschef och kommunalråd anser att det är angeläget att företag kan ta del av de upphandlingar som görs inom kommunen. För att ytterligare stimulera det lokala näringslivet ska kommunen ha möjlighet att erbjuda mark om efterfrågan finns, menar kommunalrådet. Planeringschefen anser att i första hand ska de befintliga företagens behov och utvecklingsmöjligheter tillgodoses. Med detta menas att företagen ska få bra service och ha viss möjlighet att expandera. Det finns problem i kommunen med att de företag som behöver större utrymme inte har fått dessa behov tillgodosedda i Salems kommun. De har då blivit tvungna att omlokalisera sina verksamheter till andra kommuner. I förslag till program till översiktsplan har tjänstemännen föreslagit några markområden som kan användas som arbetsplatser 36. Enligt ordföranden i Salems Företagares Intresseförening handlar en av de viktigaste frågorna i föreningen om marktillgång för företag. Men frågan får dock ingen tyngd i diskussioner med kommunen eftersom företagsbyn i kommunen inte är fullbelagd. Företagare menar att kommunen skall vara mer villig att släppa mark som kan vara lämplig för lokalisering av företag, samtidigt som lokaler står tomma på andra platser i kommunen. 3.2 Lokalt samarbete 1991 bildades en näringslivskommitté i Salems kommun som består av tre politiker från kommunen, två representanter från Salems Företagares Intresseförening, en representant från Företagarna Botkyrka/Salem samt kommunens planeringschef som är sekreterare. Näringslivskommittén syftar till att skapa ett forum för dialog där det är smidigt att få svar på frågor. Detta har medfört att kontakten mellan de olika parterna förbättrats och dialogen beskrivs som bra både av kommunalråd och av planeringschef samt ordföranden i Salems Företagares Intresseförening. Informella kontakter mellan kommun och näringsliv är, som tidigare nämnts, av stor betydelse och uppkommer ofta genom täta formella kontakter Salems kommun (2004) s Salems kommun (2004) s. 21 ff. 37 Nutek (1998) s. 21 f. 10

10 Planeringschefen menar att eftersom Salem är en liten kommun är det lätt att skapa täta och personliga kontakter med intresseorganisationerna. Även företagarföreningens ordförande anser att kommunens storlek bidrar till att det är lätt att skapa öppna och täta kontakter med kommunen samt att det finns möjligheter till informella kontakter Företagarorganisationer Salems Företagares Intresseförening, som är en av aktörerna i näringslivskommittén, bildades på 1970-talet. Föreningen har cirka 100 medlemmar, vilket gör att den är starkast av de lokala företagarföreningarna. Enligt ordföranden bildades föreningen av lokala företagare för att få en bättre position i förhandlingar med kommunen och de har under lång tid haft två representanter i näringslivskommittén. Detta gör att inga beslut angående näringslivet i kommunen fattas utan att Salems Företagares Intresseförening har deltagit i beslutsprocessen. Att finnas representerade i kommittén är mycket viktigt för föreningen. Inom Salems Företagares Intresseförening bildas nätverk genom att företag anlitar andra företag inom föreningen vid uppdrag som inte ett företag kan klara av. Av företagen i kommunen är många enmansföretag i byggbranschen och de anlitar varandra istället för att ha anställda. Medlemmarna har möjlighet att delta i en social verksamhet varje år tillsammans med föreningen. Företagarföreningen har styrelsemöte en gång i månaden och medlemsmöte två gånger om året. Till medlemsmötena bjuder föreningen ofta in kommunalråd och planeringschef från kommunen eller andra gäster så att medlemmarna skall kunna ställa frågor runt det som händer i föreningen och kommunen. Medlemmarna i föreningen är inte särskilt engagerade i kommunens näringslivsutveckling när det inte finns något speciellt problem att diskutera, men på medlemsmötena ligger deltagarantalet högt. Cirka 25 procent av medlemmarna närvarar. Frågor, förutom den tidigare nämnda markfrågan, som är viktiga för föreningen handlar om Salems centrum, där det idag anses vara för lite besökare. Problemet är att en lokal stått tom trots att det har funnits hyresgäster. Nu ser det dock ut som det finns en lösning i och med att det finns en ny hyresgäst som vill etablera sig i lokalen. En annan stor fråga är diskussionen om det skall finnas en skylt, ute vid motorvägen, som välkomnar till kommunen såsom det finns i grannkommunen Botkyrka. Det är en punkt som föreningen gärna vill diskutera mera men de inser att det är ett ekonomiskt dilemma hur skylten skall finansieras. Företagarna Botkyrka/Salem är ytterligare en aktör som har representanter i näringslivskommittén och flera företagare är medlem i både Företagarna 11

11 Botkyrka/Salem, vilken är en gren av Företagarnas Riksorganisation, samt Salems Företagares Intresseförening. Det har funnits diskussioner om att Salem skulle få bli en egen gren hos Företagarnas Riksorganisation, men Salems Företagares Intresseförenings medlemmar har sagt nej eftersom medlemsavgiften hos Företagarnas Riksorganisation är mycket högre än deras nuvarande avgift. Det finns inget motiv till att vara medlem till det priset eftersom Salems Företagares Intresseförening sköter de uppgifter som företagarna är intresserade av. Argumentet för att Salems Företagares Intresseförening skall bli en del av Företagarnas Riksorganisation är att det ligger mer tyngd i en större organisation. Näringslivskommittén och föreningarnas representanter i denna är ett resultat av samarbetet med kommunen. Ett konkret resultat av det lokala samarbetet med kommunen är en informationstavla vid infarten till kommunen. 3.3 Dialog, samspel och kontakt Den förbättrade dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är något som både planeringschef och kommunalråd framhåller som positivt. Frukostmöten med företagarna är ett exempel på samtalsforum där tjänstemän, politiker och företagare möts för att diskutera aktuella frågor. Det finns även en arbetsmarknadsnämnd där representanter från försäkringskassa, arbetsförmedling och Rönninge gymnasium diskuterar arbetsmarknadsinsatser tillsammans med kommunen. Denna nämnd kommer en gång om året att ha ett gemensamt möte med näringslivskommittén för att diskutera frågor som berör de båda verksamheterna. Samspelet mellan tjänstemän och politiker är, som tidigare nämnts, viktigt för att förstå förutsättningarna för samspel mellan näringsliv och kommun 38. Kommunalrådet anser att kommunen inte har mycket att vinna ekonomiskt på att utveckla näringslivet eftersom kommunen inte får behålla några skatteintäkter från företagen. De boende i Salem är sedan länge inriktade på att pendla till Storstockholms arbetsmarknad och en utveckling av näringslivet i kommunen skulle endast handla om att erbjuda fler arbetstillfällen för de boende. Kommunen har dessutom för lite mark att erbjuda om det skulle finnas efterfrågan från företag att lokalisera sig i kommun. Planeringschefen anser att det faktum att Stockholm stad och Stockholm Vatten äger cirka 70 procent av marken i kommunen är ett problem. Problemet med att inte kunna nyttja oexploaterad mark skulle dock till stor del kvarstå, även om Salems kommun ägde marken, eftersom Bornsjön är skyddad som naturreservat. Men han menar att det hittills inte har funnits 38 Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet (2003) s

12 något större intresse hos kommunens politiker vad gäller nyetablering av företag eftersom det inte finns någon ekonomisk vinning för kommunen. Nya företag kan även medföra miljöproblem. Kommunalrådet i Salems kommun menar att det är få företagare som direkt kontaktar honom. Istället kontaktar företagarna i större utsträckning Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Planeringschefen har regelbunden kontakt med företagarföreningarnas representanter men även med enskilda företagare. Kontakt med företagare som vill etablera verksamhet i kommunen är dock mer frekvent vid högkonjunktur. Planeringschef och kommunalråd är överens om att det är lätt att skapa en dialog med företagarna i kommunen. Kontakten sker främst genom möten med lokala företagarföreningar samt näringslivskommittén. Detta stämmer även överens med ordföranden i Salems Företagares Intresseförenings åsikt som menar att dialogen med kommunen främst sker genom näringslivskommittén samt på de föreningsmöten där representanter för kommunen bjuds in. Eftersom Salem är en liten kommun finns det möjligheter till täta kontakter genom bland annat e-post och möten. Ordföranden i Salems Företagares Intresseförening tycker att de får snabb respons av kommunen eftersom föreningen är en viktig samarbetspartner till kommunen. Det upplevs som mycket lätt att skapa en god kontakt med kommunen. Ordföranden i föreningen kan inte se hur samarbetet kan förbättras ytterligare, kommunikationen dem emellan är mycket bra. För att förbättra företagsklimatet i kommunerna rekommenderar Svenskt Näringsliv att kommunpolitiker och tjänstemän oftare träffar företagare i deras vardagsmiljö. 39 I Salems kommun gör planeringschefen och kommunalrådet inte några regelbundna företagsbesök men båda anser att det är en god idé. Kommunalrådet påpekar att det inte finns några större industrier att besöka och många av kommunens företagare bedriver sin verksamhet i hemmet. Näringslivskommittén har tidigare haft besök hos företagare som projekt. Planeringschefen gör idag inga besök hos företagare på grund av tidsbrist Regionalt samarbete Salems kommun ingår i ett regionalt samarbete där näringslivsfrågor diskuteras ibland annat Södertörns Rådslag av politiker och tjänstemän från Södertörnskommunerna 40, Södertörns Utvecklingscentrum, representanter från företagarorganisationerna och från Södertörns högskola. Det finns en ambition att flera företagare deltar i samarbetet. Salems Företagares 39 Svenskt Näringsliv (2003). s I Södertörnsamarbetet ingår Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, och Tyresö kommuner. 13

13 Intresseförening deltar i detta regionala samarbete med representanter för föreningen. Andra regionala samarbeten där Salems kommuns näringsliv är representerat är på en utbildning som Länsstyrelsen ordnar regelbundet för näringslivschefer från alla kommuner i Stockholms län. Regionala samarbeten anses som viktiga eftersom Salems kommun är liten i förhållande till övriga kommuner i regionen. Under 2004 har även ett närmare samarbete startat mellan näringslivsansvariga i Södertörnskommunerna som rapporterar direkt till en gemensam kommunledningsgrupp. Det finns även regionala samarbeten där Salems kommun valt att inte delta. Exempel på dessa är Mälarrådet och Business Arena Stockholm (BAS). 14

14 4 Företagsenkät I februari 2004 skickades en företagsenkät ut till samtliga företagare som var registrerade i Salems kommuns företagarregister, vilket var 259 företag. Av dessa är 217 företag fortfarande verksamma i kommunen. Resterande 42 företag har upphört eller är vilande. Enkäten består av 24 frågor, varav en öppen fråga. Efter två utskick, varav en påminnelse med frankerat svarskuvert, blev svarsfrekvensen 57 procent. På inrådan av näringslivsansvarig i kommunen har enkäter även hämtats hos företagare i Salems och Rönninge centrum. Populationen utgörs av 217 verksamma företag av vilka 57 procent svarat på enkäten. Bortfallet är således av betydande storlek. Av tidigare undersökningar om företagandet i kommunen kan vi utläsa att svarsfrekvensen är låg bland företagare som har detta som bisyssla. I liknande enkätundersökning som genomfördes i kommunen under år 1999 låg svarsfrekvensen efter två påminnelser på 68 procent. Jämförelse mellan de två undersökningarna har skett där det ansetts vara möjligt. Svarsfrekvensen från år 2004 innebär att undersökningen inte är statistiskt säkerställd och nedan presenteras de tendenser vi kan utläsa från undersökningen angående företagsklimatet i Salems kommun. Vi är även medvetna om bristen i att företagarregistret inte uppdateras regelbundet av kommunen. Detta kan medföra att nystartade företag saknas samt att företagare som avvecklat sin verksamhet fortfarande finns med i registret. En betydande del av företagarna har på vissa frågor angett att de inte har någon åsikt om det som efterfrågats. Cirka 60 procent av småföretagarna, det vill säga företag med 1-5 anställda inklusive ägaren, har uppgett svaret ingen åsikt på frågan om det är lätt att skapa god dialog med kommunens politiker. 49 procent av samma grupp har ingen åsikt när det gäller att skapa god dialog med tjänstemännen i kommunen. Av medelstora och stora företag är det 39 procent som har svarat ingen åsikt gällande god dialog med politiker och 22 procent gällande god dialog med tjänstemän. På frågan om det funnits faktorer som hindrat respektive underlättat för etablering/expansion av företaget i Salems kommun har 29 procent av kvinnorna samt 38 procent av männen svarat vet ej. Det stora antalet som inte har svarat på enkäten eller svarat vet ej tror vi delvis kan bero på att företagarna inte uppfattar detta som angeläget och därför inte tar sig tid att svara. Kanske är detta ointresse större hos företag som varit etablerade i kommunen under en längre tid. I tidigare undersökning har inget vet ej alternativ funnits, vilket fått till följd att en del frågor har en hög andel ej svarande. Paralleller kan dras med vår undersökning där frekvensen för inget svar är låg men där alternativen vet ej och ingen åsikt har en hög svarsfrekvens. 15

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Rapport 2005:8 Näringslivsklimat och entreprenörskap En jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län Ref: Bengt Dahlgren - 2 - Näringslivsklimat och entreprenörskap Förord Arbetet med

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Nordanstig Ljusdal Älvdalen Hudiksvall Dalarna Orsa Rättvik Ovanåker Söderhamn Bollnäs Gävleborg Malung Mora Ockelbo Leksand Falun Sandviken Gävle Torsby Vansbro Gagnef Borlänge Hofors Säter Hedemora Hagfors

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Möjlighetsföretagandet i Sverige

Möjlighetsföretagandet i Sverige Möjlighetsföretagandet i Sverige 2 Innehåll Inledning... 3 Att mäta nyföretagandet... 4 Varför startar folk företag?... 4 Skillnader i nyföretagandet... 7 Metod... 7 Det möjlighetsbaserade företagandet

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet REGIONFÖRSTORING I GLESA OMRÅDEN KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Kulturgeografiska institutionen, Umeå

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Fyrstads ekonomiska landskap

Fyrstads ekonomiska landskap Fyrstads ekonomiska landskap Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lysekil Institutionen för Ekonomi och Informatik Högskolan Trollhättan/Uddevalla Ekonomisk Geografi i ett lokalt perspektiv 2005-05-30 Handledare:

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Bostäder och kollektivtrafik Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Bostäder och kollektivtrafik Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer