Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till producenterna av företagshälsovårdsservice"

Transkript

1 Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m Referens: Lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) Lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) ändras. Den ersättning av statens medel som utöver ersättningen enligt sjukförsäkringslagen betalas för kostnaderna för gårdsbesök och arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare har hittills gällt endast de tjänster som ges av en i folkhälsolagen avsedd hälsovårdscentral. Systemet utvidgas fr.o.m till att även gälla privata producenter av företagshälsovårdstjänster. En privat serviceproducent ska ha länsstyrelsens tillstånd att tillhandahålla företagshälsovård. I samband med lagändringen sker också ändringar i ersättandet av kostnaderna för de företagshälsovårdstjänster som getts till företagare eller senare, enligt följande: Beträffande kostnaderna för den i 12 i lagen om företagshälsovård avsedda företagshälsovården (ersättningsklass I) införs två separata, av varandra oberoende maximibelopp för ersättning ett högre maximibelopp för arbetsplatsutredningar och ett lägre för annan förebyggande företagshälsovård. Ändringen gäller personer som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). För den ersättning som under ett kalenderår betalas av statens medel till LFöPL-företagare införs en övre gräns: i ersättning av statens medel betalas högst det belopp som kvarstår när ersättningen enligt sjukförsäkringslagen dras av från det maximibelopp som FPA fastställt för godtagbara kostnader för arbetsplatsutredning. För ersättning för den företagshälsovårdsrelaterade sjukvård som avses i 14 i lagen om företagshälsovård (ersättningsklass II) finns även framgent ett enda per företagare fastställt årligt maximibelopp. De per ersättningsklass fastställda ersättningsprocentandelarna av maximibeloppen för godtagbara kostnader är oförändrade: 60 procent i ersättningsklass l och 50 procent i ersättningsklass ll. Kostnadsersättningarna förutsätter att företagaren tillsammans med serviceproducenten skriftligen har gjort upp ett avtal och en verksamhetsplan för företagshälsovårdstjänsterna. Ifall företagaren utöver företagshälsovården även önskar anordna sjukvård på allmänläkarnivå för sig och ansöka om kostnadsersättning i enlighet med ersättningssystemet för företagshälsovård, ska sjukvårdstjänsterna antecknas i avtalet och planen. Avtalet och planen ska vara i kraft när tjänsterna ges. Kostnaderna för sjukvård ersätts enligt systemet för företagshälsovårdsersättningar endast om företagaren har avtalat om sjukvårdstjänsterna med Postadress Besöksadress 1 (6) PB 78 Hyvlerivägen 1 a B Helsingfors Helsingfors Telefon Fax

2 samma serviceproducent som anordnar företagshälsovården. Anvisningar om företagshälsovård för lantbruksföretagare finns i Arbetshälsoinstitutets publikation God företagshälsovårdspraxis inom företagshälsovård för lantbruksföretagare (Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2007). 1 Innehållet i maximibeloppen för företagshälsovård för företagare fr.o.m Grunden för kostnadsersättning för företagshälsovård för FöPL- och LFöPL-företagare utgörs av de per företagare fastställda årliga maximibelopp som FPA justerar årligen. I ersättningsklass I finns två maximibelopp, som tillämpas enligt följande för de tjänster som getts: I det högre årliga maximibeloppet (maximibelopp för arbetsplatsutredning) ingår följande kostnader för företagshälsovården under ett kalenderår: kostnader för arbetsplatsutredning eller gårdsbesök och för intervju om arbetsförhållandena som företagshälsovårdaren utfört på sin mottagning kostnader för uppgörande och granskning av verksamhetsplan kostnader för tillbehör som behövts vid arbetsplatsutredning resekostnader för yrkesutbildade personer inom företagshälsovården och för sakkunniga i samband med arbetsplats- och gårdsbesök I det lägre årliga maximibeloppet (maximibelopp för annan förebyggande företagshälsovård) ingår följande kostnader för företagshälsovården under ett kalenderår: kostnader för hälsoundersökning kostnader för information, rådgivning och vägledning kostnader för förstahjälpsutbildning och -utrustning i samband med upprätthållande av förstahjälpsberedskap företagarens resekostnader i samband med hälsoundersökningar serviceproducentens och företagarens resekostnader som föranletts av vägledning och rådgivning i anslutning till den företagshälsovård som serviceproducenten anordnat för företagaren I det årliga maximibeloppet för sjukvård (ersättningsklass II) ingår, som tidigare, de under kalenderåret uppkomna kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå som anordnats utöver företagshälsovård för FöPL- eller LFöPL-företagare. Allmänna avgifter som serviceproducenten uppbär av företagaren ska vid debiteringen hänföras till ersättningsklasserna I och II allt efter den verksamhet som avgiften gäller. I ersättningsklass I ersätts allmänavgifter dock endast som en del av det lägre maximibeloppet för annan förebyggande företagshälsovård. De företagarvisa maximibeloppen för kalenderåret 2009 är: Ersättningsklass (KL) Kostnader högst/år Ersättning högst/år KL I Arbetsplatsutredning eller gårdsbesök 758,00 euro 454,80 euro KL I Annan förebyggande företagshälsovård 379,00 euro 227,40 euro KL II Sjukvård 270,50 euro 135,25 euro 2 (6)

3 2 Sökande av ersättning för företagares kostnader, ansökningsblanketter Ersättning för företagshälsovårdskostnader för företagare söks med FPA:s blanketter eller med motsvarande, av en systemleverantör producerade blanketter som godkänts av FPA. FPA:s blanketter har justerats i överensstämmelse med lagändringen och den ändrade ersättningspraxisen. De nya blanketterna används vid ansökan om ersättning för tjänster som getts eller senare. LFöPL-företagare som har anställda och söker ersättning per räkenskapsperiod för sina egna kostnader, i samband med ersättningsansökan för de anställda, har inte rätt till den ersättningsandel som betalas av statens medel för arbetsplatsutredning/gårdsbesök. 2.1 Hälsovårdscentralens redovisning, blanketter FPA:s blanketter (eller motsvarande, av en systemleverantör producerade blanketter som godkänts av FPA): SV 112 TTH Utredning om företagshälsovård som hälsovårdscentral ordnat för företagare SV 113 TTH Redogörelse för hälsovårdscentrals arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare SV 114 TTH Hälsovårdscentrals redovisning till FPAs byrå (oförändrad blankett) Ansökan om ersättning med redovisningsförfarande FöPL- eller LFöPL-företagare som har avtalat om anordnande av företagshälsovårdsservice för egen del med en i folkhälsolagen avsedd hälsovårdscentral betalar endast självriskandelen för tjänsterna till hälsovårdscentralen, och hälsovårdscentralen ansöker med redovisningsförfarande om ersättningen enligt sjukförsäkringslagen hos FPA. Redovisningen ska vara hos FPA inom sex månader från att tjänsterna getts. I en och samma redovisning får inte finnas uppgifter om tjänster som getts under olika kalenderår. Hälsovårdscentralen fogar de företagarvisa utredningsblanketterna till redovisningsblanketten SV 114 TTH och gör separata redovisningar beträffande blanketterna SV 112 och SV 113 enligt följande: Redovisningsblankett SV 114 TTH och därtill fogade företagarvisa utredningsblanketter SV 112 TTH, med uppgifter om o arbetsplatsutredning för FöPL-företagare o annan förebyggande företagshälsovård för FöPL- och LFöPL-företagare o sjukvård på allmänläkarnivå för FöPL- och LFöPL-företagare, om den anordnats utöver företagshälsovård. På en och samma blankett får kostnader uppges enbart för arbetsplatsutredning eller för annan förebyggande företagshälsovård eller för den sjukvård som anordnats utöver företagshälsovård. Redovisningsblankett SV 114 TTH och därtill fogade lantbruksföretagarvisa utredningsblanketter SV 113 TTH. När en arbetsplatsutredning (ett gårdsbesök) gäller flera, på samma gård verksamma lantbruksföretagare ska uppgifterna om verksamheten och kostnaderna ges separat för varje företagare, med egen blankett (SV 113 TTH) för var och en. 3 (6)

4 2.2 Privata serviceproducenter: blanketter, sökande av ersättning FPA-blanketter: SV 111 TTH Utredning om företagshälsovårdservice till företagare SV 115 TTH Redogörelse för arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (ny blankett) Ansökan om ersättning FöPL- eller LFöPL-företagare som har avtalat om anordnande av företagshälsovårdsservice för egen del med en privat serviceproducent (t.ex. en läkarcentral eller läkarstation) ansöker själv om ersättning hos FPA med utredningsblanketter från serviceproducenten. På en och samma blankett får inte finnas uppgifter om tjänster som getts under olika kalenderår. Blankett SV 111 TTH motsvarar innehållsligt blankett SV 112 TTH (se ovan punkt 2.1). Med den ger en privat serviceproducent verksamhets- och kostnadsuppgifter som gäller arbetsplatsutredning för FöPL-företagare annan förebyggande företagshälsovård för FöPL-/LFöPL-företagare sjukvård på allmänläkarnivå för FöPL- och LFöPL-företagare, om den anordnats utöver företagshälsovård. På en och samma blankett får kostnader uppges enbart för arbetsplatsutredning eller för annan förebyggande företagshälsovård eller för den sjukvård som anordnats utöver företagshälsovård. Blankett SV 115 TTH används endast i fråga om arbetsplatsutredningar för LFöPL-företagare. Blanketten motsvarar innehållsligt blankett SV 113 TTH (se ovan punkt 2.1). När en arbetsplatsutredning (ett gårdsbesök) gäller flera, på samma gård verksamma lantbruksföretagare ska uppgifterna om verksamheten och kostnaderna ges separat för varje företagare, med egen blankett (SV 115 TTH) för var och en. På sidan 2 på blanketterna SV 111 TTH och SV 115 TTH ska företagaren fylla i sin ansökan om kostnadsersättning. Ansökan ska vara hos FPA inom sex månader från att kostnaderna betalats. Till blanketterna för ersättningsansökan ska fogas ett kvitto eller en annan tillförlitlig utredning över de erlagda kostnaderna. 2.3 Separat ersättningsansökan från företagare för förstahjälps- och resekostnader Blankett: SV 116 TTH Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare (ny blankett) Ansökan om ersättning Företagare har rätt till kostnadsersättning för resor till serviceproducenten i samband med förebyggande företagshälsovård eller sjukvård. Vidare har företagare även rätt till ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för upprätthållande av förstahjälpsberedskap. Ersättning kan utges för kostnader för förstahjälpsutrustning som skaffats utgående från ett behov som vid arbetsplatsutredning har konstaterats av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården. kostnader för kurs 1 i första hjälpen och livräddande kurs i första hjälpen, om en yrkesutbildad person inom företagshälsovården har ansett kursen vara nödvändig och utbildaren inte är anställd hos den serviceproducent som tillhandahåller företagshälsovården. (Den som ger förstahjälpsutbildning ska ha officiellt godkänd behörighet som lärare i första hjälpen och hälsokunskap, UFH-/GFL-behörighet). 4 (6)

5 FöPL- och LFöPL-företagare söker ersättning för förstahjälpsberedskaps- och resekostnader med den nya blanketten Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare (blankett SV 116 TTH). Blanketten kan fyllas i och skrivas ut på FPA:s webbplats > Blanketter Till blanketten ska fogas ett kvitto eller en annan tillförlitlig utredning över de erlagda kostnaderna. 3 När börjar ändringarna tillämpas Maximibeloppen för godtagbara kostnader och ersättningar i enlighet med den ändrade ersättningspraxisen gäller den verksamhet som genomförts eller senare. Samtidigt inleds också användningen av de blanketter för ansökan om ersättning (se bilagor) som justerats i enlighet med den nya ersättningspraxisen. De för serviceproducenterna avsedda blanketterna SV 111 TTH - SV 113 TTH slopas på webben. Dessa och blankett SV 115 TTH kan beställas från FPA:s blankettförråd per e-post på adressen 4 FPA:s webbsidor förnyas På FPA:s webbsida, > Företagshälsovård, finns information om ersättandet av företagshälsovårdskostnader för arbetsgivare och företagare. I januari 2009 förnyas FPA:s webbsidor: innehållet är indelat i avsnitten Privatpersoner, Arbetsgivare och Samarbetspartner. Företagshälsovårdsinformation för serviceproducenter finns under Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Företagshälsovård. Till höger finns en länk till sidorna med uppgifter om företagshälsovård för företagare och för arbetsgivare. 5 Kontaktinformation Närmare information om ersättandet av företagshälsovårdskostnader för företagare fås hos gruppen för företagshälsovård vid FPA:s hälsoavdelning, telefon/växel / gruppen för företagshälsovård e-post Den avdelning som gruppen för företagshälsovård ingår i heter fr.o.m Hälsoavdelningen (tidigare Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd). Gruppens postadress är FPA Hälsoavdelningen/Gruppen för företagshälsovård PB Helsingfors Med vänlig hälsning Elise Kivimäki Avdelningschef Arto Laine Företagshälsovårdschef 5 (6)

6 Bilagor Blanketter, hälsovårdscentralerna: SV 112 TTH Utredning om företagshälsovård som hälsovårdscentral ordnat för företagare (justerad) SV 113 TTH Redogörelse för hälsovårdscentrals arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (justerad) Blanketter, privata producenter av företagshälsovårdsservice: SV 111 TTH Utredning om företagshälsovårdservice till företagare (justerad) SV 115 TTH Redogörelse för arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (ny blankett) FÖR KÄNNEDOM Akava Finlands Näringsliv, EK Finlands Kommunförbund Kyrkans avtalsdelegation Kommunala arbetsmarknadsverket Läkarcentralernas förening Länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK Landsbygdens arbetsgivareförbund ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård / Arbetshälsoinstitutet Småindustrins Allmänna Grupp Näringsterapeuternas förening Social- och hälsovårdsministeriet Stakes Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finsk Ergonomiförening Finlands Fysioterapeutförbund Finlands Fysioterapiföretagare, FYSI Finlands Kommunförbund Finlands Läkarförbund Finlands Talterapeutförbund Finlands Psykologförbund Finlands Ögonoptikerförbund Finlands Hälsovårdarförbund FHVF Suomen Työhygenian seura Finlands Företagshälsovårdareförbund Finlands Företagsläkarförening Finlands Rederiförening Företagarna i Finland Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund Besvärsnämnden för social trygghet TEHY rf Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Arbetspensionsförsäkrarna TELA Työfysioterapeutit ry Arbetshälsoinstitutet och dess regioninstitut Työterveysyhteisöjen Liitto Statskontoret Statens arbetsmarknadsverk Ålands Landskapsregering Ålands Redarförening 6 (6)

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224

So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 SOCIALSKYDD So 2.1 So 2.1 Sjukförsäkringslag 21.12.2004/1224 Se ändringsförslag RP 76/2007, RP 121/2007 och RP 149/2007. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

ALLMÄN ANVISNING OM FÖRHANDSREDOVISNING OCH REDOVISNING AV VALFINANSIE- RINGEN I SAMBAND MED VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 1 (7) INSTRUKTION Dnr. 387/40/2013 25.11.2013 25.11.2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid: 25.11.2013 - tills vidare. Tillämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning

Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017. 1. Inledning Uppgörelse om en arbetspensionsreform år 2017 1. Inledning Arbetsmarknadens centralorganisationer har träffat ett avgörande enligt denna uppgörelse i fråga om nästa arbetspensionsreform. Förhandlingarna

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014

Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014 godkänd 10.12.2013 justerad 10.6.2014

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer