Dina socialförsäkringsrättigheter. i Cypern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina socialförsäkringsrättigheter. i Cypern"

Transkript

1 Dina socialförsäkringsrättigheter i Cypern

2 Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet inom EU (Missoc). Ytterligare information om nätverket Missoc finns på Internet: Vägledningen ger en allmän beskrivning av socialförsäkringssystemen i respektive länder. Ytterligare information kan hämtas från andra publikationer från Missoc, som samtliga nås genom nämnda länk. Du kan även kontakta de behöriga myndigheter och institutioner som förtecknas i bilaga till vägledningen. Varken Europeiska kommissionen eller någon annan person som företräder kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används. Europeiska unionen, 2012 Återgivning tillåten med angivande av källan. Juli

3 Innehållsförteckning Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering... 4 Allmänt... 4 Organisation av det sociala skyddet... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Hälso- och sjukvård...10 Rätt till hälso- och sjukvård...10 Omfattning...10 Tillgång till hälso- och sjukvård...10 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom...12 Rätt till kontantförmåner vid sjukdom...12 Omfattning...12 Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom...12 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap...14 Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap...14 Omfattning...14 Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap...15 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet...16 Rätt till förmåner vid invaliditet...16 Omfattning...16 Tillgång till förmåner vid invaliditet...17 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner...18 Rätt till åldersförmåner...18 Omfattning...20 Tillgång till åldersförmåner...21 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner...22 Rätt till efterlevandeförmåner...22 Omfattning...23 Tillgång till efterlevandeförmåner...24 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada...25 Rätt till förmåner vid arbetsskada...25 Omfattning...25 Tillgång till förmåner vid arbetsskada...26 Kapitel IX: Familjeförmåner...27 Rätt till familjeförmåner...27 Omfattning...27 Tillgång till familjeförmåner...28 Kapitel X: Arbetslöshet...29 Rätt till arbetslöshetsförmåner...29 Omfattning...29 Tillgång till arbetslöshetsförmåner...30 Kapitel XI: Minimiresurser...31 Rätt till förmåner som rör minimiresurser...31 Omfattning...32 Tillgång till förmåner som rör minimiresurser...33 Kapitel XII: Långtidsvård...35 Rätt till långtidsvård...35 Omfattning...35 Tillgång till långtidsvård...36 Bilaga : Institutioners adresser och telefonnummer samt användbara webbplatser...37 Juli

4 Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering Allmänt Socialförsäkringssystemet omfattar obligatoriskt alla personer som utövar avlönad yrkesverksamhet på Cypern, oavsett om de är anställda eller egenföretagare. Det finns en frivillig försäkring för dem som vill fortsätta att vara försäkrade efter en fastställd tidsbegränsad obligatorisk försäkring eller personer som arbetar utomlands för cypriotiska arbetsgivare. Systemet, som förvaltas av socialförsäkringskontoren, omfattar följande förmåner: Sjukbidrag. Moderskapsbidrag. Moderskapspenning. Förmåner vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, däribland för tillfällig arbetsoförmåga (till följd av olycksfall), invaliditetsförmån och förmån vid dödsfall. Invaliditetspension. Arbetslöshetsersättning. Ålderspension. Änkepension. Bidrag till föräldralösa. Ersättning för begravningsavgift. Bidrag vid giftermål. Arbetstagare har rätt till alla ovannämnda bidrag. Egenföretagare har inte rätt till arbetslöshetsersättning och bidrag vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Frivilliga inbetalare som arbetar utomlands för en cypriotisk arbetsgivare har inte rätt till bidrag vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Andra frivilliga inbetalare har inte rätt till moderskapspenning, sjukbidrag, arbetslöshetsersättning invaliditetspension samt förmåner vid arbetsolycksfall eller yrkessjukdomar. Alla periodiska bidrag (med undantag för fastställda bidrag) utgörs av grundbidraget som innebär höjningar för de berörda personerna och är kopplat till den försäkrades inkomst i grundförsäkringen, ett kompletterande bidrag som är kopplat till den försäkrades försäkringsgrundande inkomst i tilläggsförsäkringen. Den allmänna principen om icke-kumulation av rättigheter tillämpas i socialförsäkringssystemet. Med andra ord, om en person har rätt till mer än ett bidrag under samma period utbetalas det bidrag som är högst. Denna regel gäller inte om en av förmånerna är änkepension. Grundpensionsbeloppen ses över i början av varje år i enlighet med procentsatsen för ökningen av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten, medan beloppen för tilläggspensionen ses över i enlighet med de ökade levnadskostnaderna (jämförelse mellan andra halvåret under de senaste två åren). Vidare ökar pensionsbeloppen i juli varje år i enlighet med de ökade levnadskostnaderna (jämförelse mellan årets första halvår och föregående års andra halvår), om ökningen uppgick till minst 1 %. Denna ökning tas med i beräkningen när ökningen av pensionsbeloppen fastställs i början av året. Juli

5 Utbetalningarna av förmåner sker antingen via check eller banköverföring. Checkarna ska lösas in inom tre månader från datumet då de utfärdades. Organisation av det sociala skyddet Socialförsäkringskontoret är ett statligt organ som kontrolleras och övervakas av arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, som ansvarar för hanteringen av alla sociala risker. Det ansvarar för att genomföra regeringens politik på socialförsäkringsområdet genom särskilda system och åtgärder, lämna förslag på ändringar av regeringens politik för att ständigt förbättra socialförsäkringarna med tanke på händelserna i världen och de socioekonomiska villkoren på Cypern, undersöka vilka socioekonomiska behov som går att tillfredsställa genom åtgärder på socialförsäkringsområdet och ständigt granska och utvärdera de system och åtgärder som kontoret infört i relation till de fastställda målen. Socialförsäkringssystemet omfattar alla förvärvsarbetande på Cypern, inklusive anställda och egenföretagare, värnpliktiga och andra personer som anses vara frivilligt försäkrade. Den inkomst som tillgodoräknas under perioder med arbetsoförmåga eller arbetslöshet baseras på personens försäkringsgrundande inkomst. Den försäkringsgrundande inkomsten tillgodoräknas även för varje period mellan datumet för dödsfallet/arbetsoförmågan och fram till den tidpunkt då pensionsåldern inträder i syfte att höja nivån på en änke- och/eller invaliditetspension. Försäkringsgrundande inkomst upp till grundläggande försäkringsgrundande inkomst tillgodoräknas också för utbildningsperioder. Inkomst tillgodoräknas också upp till grundläggande försäkringsgrundande inkomst för föräldraledighetsperioder på högst 156 veckor, tills barnet nått 12 års ålder. Dessa tillgodoräknanden beaktas vid betalning av bidrag till kvinnor. De sociala riskerna omfattar sjukdom, föräldraskap, arbetslöshet, invaliditet, ålderdom, dödsfall och efterlevande samt alla risker som är relaterade till arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Sedan 2003 har det funnits ett särskilt bidrag för alla pensionärer i syfte att höja deras pension. Från och med den 1 december 2009 har det inte tillkommit några nya förmånstagare eftersom stödordningen för pensionärshushåll med låga inkomster har slutförts av enheten för bidrag och förmåner. En garantipension beviljas också till personer som bor på Cypern och har fyllt 65 år, förutsatt att de uppfyller de föreskrivna kraven på bosättning och inte har rätt till pension från någon annan källa, vars belopp överskrider garantipensionen. Om den erhållna pensionen eller motsvarande betalning underskrider garantipensionen, kan personen få mellanskillnaden mellan de båda beloppen. Juli

6 Skydd mot dessa sociala risker tillhandahålls genom lokalkontor, som framför allt ansvarar för att ta emot ansökningar samt hantera inbetalningar av avgifter och inspektioner. Socialförsäkringskassans huvudkontor har en samordnande funktion för de olika lokala socialförsäkringskontoren. Huvudsakliga ansvarsområden är socialpolitikens tillämpning samt beviljande och utbetalning av förmåner och pensioner. Enheten för social trygghet är också en statlig myndighet under kontroll och tillsyn av arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet som tillhandahåller och främjar sociala trygghetstjänster. Enheten för social trygghet arbetar för att åtgärda sociala risker och verka för social sammanhållning med den statliga politiken för social och ekonomisk utveckling som övergripande ram. Tjänsterna inriktas på enskilda personer, familjer, sociala grupper och kollektiv. Enheten för social integration av personer med funktionshinder inrättades i januari 2009 genom lagen om statsbudgeten i syfte att höja livskvaliteten för personer med funktionshinder. Enheten står under kontroll och tillsyn av arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet. Den har till ansvar att utarbeta, samordna, genomföra, övervaka och kontrollera politiken för social trygghet och social integration för personer med funktionshinder. Enheten samarbetar därför med andra ministerier som också har ett medansvar för frågor som rör funktionshinder samt med organisationer för personer med funktionshinder och andra av arbetsmarknadens parter. Enheten för bidrag och förmåner är en statlig myndighet under kontroll och tillsyn av finansministeriet. Den omorganiserades och utökades 2003 i syfte att samla de olika sammanhängande socialförsäkringssystemen samt genomföra den nya lagstiftningen om barnbidrag och moderskapsersättning. Enheten ansvarar också för tillämpningen av ett nytt system: stödordningen för pensionärshushåll med låga inkomster. Detta är ett system med kontantförmåner som riktar sig till pensionärshushåll vars totala årsinkomst ligger under fattigdomsgränsen. Den främsta uppgiften för denna enhet är att tillhandahålla snabb och korrekt service för alla medborgare. Hälsoministeriet ansvarar framför allt för hälso- och sjukvårdssystemets organisation i Cypern och tillhandahållandet av statsfinansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Organisationens främsta syfte är att främja och skydda människors hälsa. Hälsoministeriet utarbetar den nationella hälso- och sjukvårdspolitiken, samordnar verksamheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn, reglerar hälso- och sjukvårdsstandarder och arbetar för att relevant lagstiftning ska antas. I april 2001 antogs en ny lag för att införa ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem (NHS) som ska erbjuda hälso- och sjukvård till alla medborgare och kommer att finansieras med avgifter från staten, arbetsgivare, anställda, egenföretagare och pensionärer. Detta nya system har inte införts ännu. Finansiering Socialförsäkringssystemet finansieras genom avgifter från arbetsgivarna, de försäkrade och staten. För arbetstagarna uppgår avgiften sedan den 1 april 2009 till 17,9 % av den försäkringsgrundande inkomsten, och den delas mellan arbetsgivaren, den anställde och staten enligt en fördelning på 6,8, 6,8 och 4,3 %. Den försäkringsgrundande inkomsten är den inkomst som avgifterna och bidragen beräknas utifrån och omfattar all ersättning som är knuten till anställningen, med undantag från utbetalningar som Juli

7 är gåvor och enstaka bonusar, men omfattar de inbetalningar som görs för personens räkning till centrala semesterfonden (Central Holiday Fund). När det gäller avgifterna anges i lagstiftningen ett tak för försäkringsgrundande inkomst som ses över varje år. Detta tak ligger för närvarande på euro per vecka, det vill säga euro per månad. Ingen avgift betalas för det belopp som överstiger taket för den försäkringsgrundande inkomsten. För egenföretagare ligger avgiften på 16,9 %, av vilket 12,6 % betalas av egenföretagaren och 4,3 % av staten. Det finns en lagstadgad lägsta obligatorisk försäkringsgrundande inkomst för varje yrkeskategori av egenföretagare. Han/hon är skyldig att betala avgifter baserat på denna lägsta inkomst men har rätt att välja en högre inkomst upp till den högsta tillåtna försäkringsgrundande inkomsten. När en egenföretagare bevisar att hans/hennes inkomst är lägre än den lägsta försäkringsgrundande inkomsten för hans/hennes yrkeskategori får företagaren betala avgifter som bygger på denna inkomst. För frivilliga inbetalare ligger avgiften på 14,8 % av antingen den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten eller inkomsterna under föregående år. Av den totala andelen 14,8 % betalas 11 % av de frivilliga inbetalarna och 3,8 % av staten. Frivilliga inbetalare som arbetar utomlands för en cypriotisk arbetsgivare betalar en avgift på 13,6 % av inkomsten, som den fastslås i anställningskontraktet upp till den högsta tillåtna försäkringsgrundande inkomsten. Staten betalar en kompletterande avgift på 4,3 %. Skyldigheten att betala avgifter uppstår när arbetstagaren får ersättning från sin arbetsgivare som uppgår till minst 2 euro per vecka eller minst 7 euro per månad. För oavlönade praktikanter och arbetande interner är avgifterna obligatoriska och ovanstående bestämmelse gäller inte. Egenföretagare betalar avgift för varje avgiftsvecka som de utövar sin verksamhet. Alla som samtidigt eller i en följd arbetar som anställda och egenföretagare under samma avgiftsvecka ska betala avgifter för båda sysselsättningarna. I slutet av varje avgiftsår återbetalas den del av avgifterna som överstiger taket för den försäkringsgrundande inkomsten som den försäkrade har betalat in som egenföretagare. När en person arbetar för flera arbetsgivare under samma avgiftsperiod (vecka eller månad) ska varje arbetsgivare betala avgifter på arbetstagarens lön upp till taket för den försäkringsgrundande inkomsten. I slutet av avgiftsåret återbetalas den del av de personliga avgifterna som arbetstagaren har betalat in på sin ersättning som överstiger taket. Arbetsgivarnas avgifter återbetalas inte. Alla som har rätt att betala in frivilliga avgifter samtidigt som de obligatoriska (personer som arbetar både som anställd och egenföretagare) kan göra frivilliga inbetalningar om dennes försäkringsgrundande inkomst är lägre än den ersättning som personen har beslutat att betala på frivillig basis. Arbetsgivarna betalar sina avgifter (däribland arbetstagarens del) en gång i månaden för den gångna månaden inom en månad efter avgiftsmånadens slut. Egenföretagare betalar sina avgifter för det gångna kvartalet inom en månad och tio dagar efter kvartalets slut. De som vill betala månadsvis kan göra det. Frivilliga inbetalare betalar sina avgifter månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för den gångna perioden. Frivilliga inbetalare som inte betalar sina årliga avgifter (t.ex. för Juli

8 2012) inom de påföljande tolv månaderna (dvs. 2013) förlorar rätten att betala frivilliga avgifter för det år som avgifterna gäller (här 2012). Om en arbetsgivare eller egenföretagare betalar sina avgifter för sent tillkommer automatiskt en fast höjning som motsvarar ett procenttal av avgifterna och som successivt ökar med förseningen. Den första månaden av förseningen är höjningen 3 %, den ökar med 3 % varje månad till högst 27 %. Avgiftsplikten upphör när den försäkrade uppnår pensionsåldern (65 år). Om personen uppnår pensionsåldern men inte uppfyller försäkringsvillkoren för ålderspension måste den dock fortsätta att betala avgifter tills dessa villkor uppfylls. Det går dock inte att betala avgifter efter 68 års ålder. Följande perioder är försäkringsgrundande: Alla studieperioder med heltidsstudier eller godkänd utbildning efter 16 års ålder. Perioden som föregår personens första försäkringsdag till den första dagen på föregående avgiftsår. En period av arbetslöshet under vilken arbetslöshetsersättning utbetalas samt en period av arbetslöshet på högst 26 veckor under vilken den försäkrade inte har rätt till arbetslöshetsersättning (endast anställda). En period till följd av sjukdom, olycka, föräldraskap eller funktionshinder för vilken bidrag betalas ut. För anställda ger en period av arbetsoförmåga som inte är bidragsberättigad rätt till försäkringsperioder på högst 26 veckor. För egenföretagare är en sådan period också försäkringsgrundande om den föregås av en bidragsberättigad period. Föräldraledighet. Föräldraledighetsperioder på högst 156 veckor beaktas vid betalning av bidrag till kvinnor som har rätt till bidrag efter den 31 december 1992, under varje barns 12 första levnadsår. Om en försäkringstagare under 63 år blir funktionshindrad eller avlider anses perioden mellan datumet för funktionshindret/dödsfallet och fram till 63 år som försäkringsperiod. Den poänggrundande ersättningen för denna period bygger i allmänhet på den försäkringsgrundande inkomsten för personen med tilläggsförsäkringen under de fem år som föregår datumet för funktionshindret/dödsfallet. Om en person inte har fem försäkringsår beräknas genomsnittet av de faktiska försäkringsåren. Försäkringsperioder som beviljas för perioder av arbetslöshet, föräldraskap, sjukdom, skada eller funktionshinder har samma värde som den ersättning som den utbetalda förmånen grundas på. Övriga försäkringsperioder har samma värde som den försäkringsgrundande inkomsten. Den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten är för närvarande 170,88 euro per vecka eller euro per år. Grundersättningen är en skiljegräns mellan de båda systemen, alltså grundbeloppet och tilläggsförsäkringen. Den sammanlagda årliga försäkringsgrundande inkomsten för alla försäkringstagare är uppdelad i två delar: grundförsäkringen omfattar den försäkringsgrundande inkomsten upp till grundinkomsten, och tilläggsförsäkringen omfattar den försäkringsgrundande inkomsten som överstiger grundinkomsten. Juli

9 Varje år får alla försäkringstagare försäkringspoäng. Ett försäkringspoäng motsvarar grundersättningens årsbelopp. Den första försäkringspoängen (upp till 1 ) utdelas för grundförsäkringen och försäkringspoäng som överstiger 1 för tilläggsförsäkringen. Den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten ses över varje år mot bakgrund av ändringar i den allmänna nivån på den försäkringsgrundande inkomsten, som baseras på en förordning från ministerrådet. Juli

10 Kapitel II: Hälso- och sjukvård Rätt till hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförmåner beviljas för cypriotiska medborgare, EU/EESmedborgare och schweiziska medborgare, vilka är fast bosatta i Cypern. Förmånernas omfattning är direkt beroende av enskilda personers eller familjers inkomster och omfattar tjänster som tillhandahålls vid statliga medicinska institut. Gratis sjukvård beviljas enskilda personer med en årsinkomst på högst ,41 euro och familjer med en årsinkomst på högst ,82 euro, vilket belopp ökar med 1 708,60 euro per barn som försörjs. Sjukvård till reducerat pris beviljas enskilda personer vars årsinkomst ligger mellan ,42 euro och ,22 euro och familjer vars årsinkomst ligger mellan ,83 euro och ,23 euro, vilket belopp ökar med 1 708,60 euro per barn som försörjs. Alla andra kan utnyttja statliga sjukvårstjänster mot betalning av avgifter som fastställs då coh då. Kostnaderna för dyr behandling av intagna patienter kan reduceras med hänsyn till patientens inkomstnivå. Hälso- och sjukvårdsförmåner beviljas även gratis till personer som lider av vissa kronmiska sjukdomar, offentliga tjänstemän, medlemmar av familjer med tre eller flera barn, socialbidragstagare osv. För att komma ifråga för hälso- och sjukvårdsförmååner måste man vara registrerad i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Omfattning Hälso- och sjukvård som ingår: öppenvård genom allmänläkare och specialiserad öppenvård, även i inrättningar, nödvändiga mediciner och vårdmateriel, diagnoser och paramedicinska undersökningar, sjukhusvistelser, tandvård, utom löständer som endast ingår för låginkomsttagare. Privata sjukhus kan också utnyttjas i begränsad utsträckning i särskilda fall och efter förhandsgodkännande. Patienterna kan fritt välja mellan statliga läkare. De behöver inte registrera sig hos en allmänläkare. För att få tillgång till specialister krävs det remiss från allmänläkare. Patienten remitteras då till det sjukhus där den behandlande läkaren är anställd. Tillgång till hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård kan erhållas vid besök på valfri statlig sjukvårdsinrättning. Personer som är inskrivna i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet kan få avgifterna reducerade eller avskrivna beroende på de uppgifter som anges på deras vårdkort. Juli

11 I allmänhet måste patienter besöka en statlig allmänläkare som hänvisar dem till en specialist eller ett sjukhus beroende på hälsostatus. Hälso- och sjukvård kan även erhållas genom besök hos privatläkare eller privat sjukvårdsinrättning i Cypern men ingen återbetalning kan då beviljas. Juli

12 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom Rätt till kontantförmåner vid sjukdom Sjukersättning betalas ut till anställda och egenföretagare mellan 16 och 63 år som är arbetsoförmögna. Personer som inte uppfyller försäkringsvillkoren för att få tillgång till ålderspension vid 63 års ålder har rätt till ersättning fram till det fastställda datumet, dock längst till 65 års ålder. För att uppfylla försäkringsvillkoren ska den sökande ha varit försäkrad under minst 26 veckor och fram till datumet för arbetsoförmågan ha betalat grundförsäkringen på minst 26 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,50 försäkringspoäng), under föregående avgiftsår ha en faktisk eller tillgodoräknad försäkringsgrundande inkomst motsvarande minst 20 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,39 försäkringspoäng). För att ha rätt till förnyad ersättning (efter att rätten har löpt ut) ska den försäkrade ha betalat avgifter på inkomsten motsvarande minst 26 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,50 försäkringspoäng) efter utgångsdatumet. Dessutom ska 13 arbetsveckor ha förflutit sedan utgångsdatumet. Omfattning Grundersättningen per vecka utgör 60 % av försäkringspoängens värde per vecka i grundförsäkringen under det berörda avgiftsåret, vilket ökas till 80 %, 90 % och 100 % om det finns en, två eller tre familjemedlemmar som försörjs (högst tre). Tilläggsersättningen per vecka motsvarar 50 % av försäkringspoängens värde per vecka i tilläggsförsäkringen under det berörda avgiftsåret och kan inte vara högre än veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten. Maka/make som erhåller en lön eller förmån som understiger ökningen för en försörjningsberoende familjemedlem anses vara försörjd av den försäkrade. Ersättning betalas inte ut om arbetstagaren i fråga får hela sin lön. Om en minskad lön betalas ut får inte totalsumman av ersättningen och den minskade lönen överstiga hela lönen. Förmån vid sjukdom får inte betalas ut längre än 156 dagar för varje period av avbruten aktivitet. Om arbetsoförmågan inte är bestående kan perioden förlängas upp till 312 dagar under vissa särskilda förutsättningar. Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom Nedsatt förvärvsförmåga på grund av sjukdom kan intygas av läkare från och med första sjukdagen. Under sjukdomsperioden kan den försäkrade behöva genomgå ytterligare undersökningar av en godkänd socialförsäkringsläkare eller av en läkarkommitté. Ett ansökningsformulär tillsammans med relevanta intyg ska lämnas in inom 21 dagar efter det att sjukdomen brutit ut. Karenstiden är tre dagar för anställda Juli

13 och nio dagar för egenföretagare. Egenföretagare behandlas på samma sätt som anställda vid olycksfall eller sjukhusinläggning. Juli

14 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap Moderskapspenning utbetalas till alla kvinnor som förvärvsarbetar, oavsett om de är anställda eller egenföretagare, under 18 veckor som börjar mellan sex och två veckor före beräknad förlossningsvecka. Den utbetalas också under en 16-veckorsperiod till mödrar som adopterar barn under 12 år. För att uppfylla försäkringsvillkoren ska den sökande ha varit försäkrad under minst 26 veckor och fram till tidpunkten för rätten till moderskapspenning ha betalat grundförsäkring på minst 26 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,50 försäkringspoäng), och under det berörda avgiftsåret ha betalat eller tillgodoräknat sig försäkring på minst 20 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,39 försäkringspoäng). Dessutom betalas en moderskapsersättning ut efter varje barns födelse om modern eller hennes make uppfyller försäkringsvillkoren. Omfattning Moderskapspenningen är en periodisk förmån. Den betalas ut till biologiska mödrar under 18 veckor som börjar mellan nio och två veckor före beräknad förlossningsvecka. Om det nyfödda barnet måste läggas i kuvös på grund av för tidig födsel, kan moderskapspenningen förlängas med sex veckor (maximiperiod). Adoptivmödrar får förmånen under 16 veckor räknat från adoptionsveckan om ett barn är yngre än 12 år. Grundersättningsbeloppet per vecka motsvarar 75 % av försäkringspoängens värde per vecka i grundförsäkringen under det berörda avgiftsåret, vilket ökas till 80 %, 90 % och 100 % om en, två, respektive tre familjemedlemmar försörjs (högst tre). Tilläggsersättningen per vecka motsvarar 75 % av försäkringspoängens värde per vecka i tilläggsförsäkringen under det berörda avgiftsåret. Bidraget betalas inte ut om den försäkrade får hela sin lön under perioden med moderskapspenning. Om en del av lönen betalas ut får inte totalsumman av bidraget och den minskade lönen överstiga hela lönen. Moderskapsbidraget är ett schablonbelopp som är detsamma för alla kvinnor som har rätt till denna förmån. Sedan den 9 juli 2010 motsvarar beloppet för varje barn 6 % av försäkringspoängen för grundersättningens årsbelopp (8 886 euro 6 % = 533,16 euro). Försäkringsvillkoren ska uppfyllas antingen av sökanden eller också av hennes make. Juli

15 Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap Ett ansökningsformulär tillsammans med relevanta intyg ska lämnas inom ett år efter födseln för ansökan om moderskapsbidrag och inom 21 dagar från dagen då rätten uppstod för moderskapspenning. Juli

16 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet Rätt till förmåner vid invaliditet Invaliditetspension utbetalas till personer som är arbetsoförmögna sedan minst 156 dagar och som troligen kommer att förbli det, det vill säga som är oförmögna att i en sysselsättning som de normalt skulle kunna utföra tjäna mer än en tredjedel av den lön som en frisk person i samma yrke eller kategori och med samma utbildningsnivå skulle tjäna inom samma område eller, för personer mellan 60 och 63 år, mer än hälften av denna summa. Sökanden ska uppfylla följande försäkringsvillkor: 1. Sökanden ska ha varit försäkrad under minst 156 veckor fram till datumet för invaliditeten. 2. Sökanden ska ha betalat grundförsäkring fram till dess arbetsoförmågan inträdde på minst 156 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (tre försäkringspoäng i grundförsäkringen). 3. Antalet försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då arbetsoförmågan inträdde, ska minst motsvara 25 % av åren under denna period. 4. Den betalda och/eller tillgodoräknade försäkringen under året som föregick det år då arbetsoförmågan inträdde eller genomsnittet av sådan inkomst under de föregående två åren ska motsvara minst 20 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,39 försäkringspoäng). Vid funktionshinder på grund av olycksfall har den försäkrade rätt till sjukpension om han eller hon uppfyller försäkringsvillkoren för sjukbidrag. Även om hänsyn endast tas till avgifter från anställda och egenföretagare av bidragsberättigande, tas också hänsyn till frivilliga avgifter vid beräkningen av pensionsbeloppet. Förmåner vid invaliditet kan begäras fram till 63 års ålder för såväl total eller partiell invaliditet (någon minimiålder anges ej). Omfattning Sjukpension består av två delar: grundpensionen och tilläggspensionen. När arbetsoförmågan är hundraprocentig beviljas personen en hundraprocentig sjukpension som beräknas på följande sätt: Grundpensionen per vecka motsvarar 60 % av värdet per vecka av försäkringspoängens årliga genomsnitt i den betalade och tillgodoräknade grundförsäkringen och ökas till 80 %, 90 % och 100 % om det finns en, två eller tre familjemedlemmar som försörjs. För en gift förmånstagare finns ingen ökning för maken/makan om denna inte är oförmögen att försörja sig. Om den sökande inte har rätt till någon ökning för sin maka/make motsvarar ökningen för barn eller andra familjemedlemmar som försörjs 10 % av grundpensionen för var och en av dem (högst två personer). Juli

17 Den kompletterande veckopensionen motsvarar 1/52 av 1,5 % av försäkringspoängens totala värde i tilläggsförsäkringen under sökandens hela yrkesliv samt den tillgodoräknade försäkringsgrundande inkomsten i tilläggsförsäkringen mellan arbetsoförmågans inträde och 63 års ålder. När inkomstbortfallet är partiellt minskas invaliditetspensionen som en procentsats av hela pensionen, med ett belopp som bedöms i förhållande till den minskade arbetsförmågan på följande sätt: 50 66,66 % ger rätt till 60 % av hela pensionen. 66,67 75 % ger rätt till 75 % % ger rätt till 85 %. Grunddelen av pensionen ökas i förhållande till antalet familjemedlemmar som försörjs. Inom systemet fastställs en minimipension enligt följande: För en förmånstagare: 87,15 euro per vecka (85 % 60 % 170,88 euro). För en person som försörjer en familjemedlem: 116,20 euro per vecka (85 % 80 % 170,88 euro). För en person som försörjer två familjemedlemmar: 130,72 euro per vecka (85 % 90 % 170,88 euro). För en person som försörjer tre familjemedlemmar: 145,25 euro per vecka (85 % 100 % 170,88 euro). Vid partiell invaliditet multipliceras respektive belopp också med invaliditetsgraden. Det finns ingen lagstadgad maximipension. Förmånstagarna får också kostnadsfri vård på statliga sjukhus och institutioner. Tillgång till förmåner vid invaliditet Ansökan om förmåner vid invaliditet måste lämnas in inom tre månader efter invaliditetens uppkomst. Juli

18 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner Rätt till åldersförmåner Ålderspension Pensionsåldern har fastställts till 65 år. Under vissa särskilda omständigheter kan en person ha rätt till pension vid 63 års ålder. För gruvarbetare är pensionsåldern 63 år. Gruvarbetare som har arbetat minst tre år i en gruva har rätt till ålderspension en månad före den normala pensionsåldern för varje period på fem månader som de har arbetat i gruvan, på villkor att de har slutat detta arbete, men de kan inte få ut sin pension före 58 års ålder. Lagen förutser ingen möjlighet till förtida uttag. För att uppfylla försäkringsvillkoren gäller följande för den sökande: För perioden 6 oktober januari 2010: Ha varit försäkrad under minst 156 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 156 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (3 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 25 % av åren under denna period. För perioden 4 januari januari 2011: Ha varit försäkrad under minst 260 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 260 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (5 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 30 % av åren under denna period. För perioden 3 januari januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 364 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 364 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (7 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 30 % av åren under denna period. Juli

19 Från och med den 2 januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 520 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 520 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (10 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 30 % av åren under denna period. För att få rätt till pension vid 63 års ålder ska den sökande ha uppfyllt något av följande villkor: Ha fyllt 63 år och uppfylla de tillämpliga försäkringsvillkoren, med undantaget att antalet försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, minst ska motsvara 70 % av åren under denna period. Ha rätt till invaliditetspension precis före 63 års ålder. Vara mellan 63 och 65 år och ha rätt till invaliditetspension om han/hon inte hade fyllt 63 år. Schablonbelopp vid ålderdom En person vars genomsnitt av den betalade och tillgodoräknade försäkringsgrundande inkomsten, enligt ovanstående beskrivning, inte motsvarar minst 25/30 %, har vid 68 års ålder rätt till ett schablonbelopp som motsvarar 15 % av den sammanlagda försäkringsgrundande inkomsten (betalad och tillgodoräknad). Denna utbetalning görs inte om personen har rätt till garantipension. För att uppfylla försäkringsvillkoren gäller följande för den sökande: För perioden 6 oktober januari 2010: Ha varit försäkrad under minst 156 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 156 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (3 försäkringspoäng). För perioden 4 januari januari 2011: Ha varit försäkrad under minst 208 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 208 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (4 försäkringspoäng). För perioden 3 januari januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 260 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 260 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (5 försäkringspoäng). Juli

20 Från och med den 2 januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 312 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 312 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (6 försäkringspoäng). Andra förmåner Ett särskilt bidrag föreskrivs för alla pensionärer i syfte att höja deras pension. Från och med den 1 december 2009 har det inte tillkommit några nya förmånstagare eftersom stödordningen för pensionärshushåll med låga inkomster har slutförts av enheten för bidrag och förmåner. En garantipension beviljas också till personer som bor på Cypern och har fyllt 65 år, förutsatt att de uppfyller de föreskrivna kraven på bosättning och inte har rätt till pension från någon annan källa, om beloppet överskrider garantipensionen. Om den erhållna pensionen eller motsvarande betalning underskrider garantipensionen, kan personen få mellanskillnaden mellan de båda beloppen. Omfattning I likhet med sjukpensionen består ålderspensionen av två delar: grundpensionen och tilläggspensionen. Grundpensionen per vecka motsvarar 60 % av värdet per vecka av försäkringspoängens årliga genomsnitt i den betalade och tillgodoräknade grundförsäkringen och ökas till 80 %, 90 % och 100 % beroende på om det finns en, två eller tre familjemedlemmar som försörjs. För en gift förmånstagare finns ingen ökning för maken/makan om denna inte är oförmögen att försörja sig. Om den sökande inte har rätt till någon ökning för sin maka/make motsvarar ökningen för barn eller andra familjemedlemmar som försörjs 10 % av grundpensionen för var och en av dem (högst två personer). Den kompletterande veckopensionen motsvarar 1/52 av 1,5 % av försäkringspoängens totala värde i den betalade och tillgodoräknade tilläggsförsäkringen under sökandens hela yrkesliv. Alla pensionärer som har betalat avgifter på den försäkringsgrundande inkomsten mellan datumet de har rätt till pension och 65 år har rätt till en veckovis ökning av pensionen motsvarande 1/52 av 1,5 % av denna försäkringsgrundande inkomst. Alla som har rätt till ålderspension kan begära att den ska börja utbetalas först vid 68 års ålder. I detta fall ökar ålderspensionen med 0,5 % för varje arbetad månad mellan månaden den börjar skjutas upp och månaden den börjar betalas ut. (En motsvarande ökning beviljas för änkepension). Lägsta ålderspension uppgår till 85 % av full grundpension. Detta motsvarar följande: För en förmånstagare: 87,15 euro per vecka (85 % 60 % 167,05 euro). För en person som försörjer en familjemedlem: 116,20 euro per vecka (85 % 80 % 170,88 euro). För en person som försörjer två familjemedlemmar: 130,72 euro per vecka (85 % 90 % 170,88 euro). Juli

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Lettland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Lettland Dina socialförsäkringsrättigheter i Lettland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 BILAGA Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Estland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Estland Dina socialförsäkringsrättigheter i Estland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE Socialförsäkringsbalk avd. F AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE I Inledande bestämmelser 1 kap. Innehåll, definitioner och förklaringar Innehåll 1 I denna avdelning finns bestämmelser om socialförsäkringsförmåner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Irland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Irland Dina socialförsäkringsrättigheter i Irland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Norge

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Norge Dina socialförsäkringsrättigheter i Norge Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovenien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovenien Dina socialförsäkringsrättigheter i Slovenien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Litauen

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Litauen Dina socialförsäkringsrättigheter i Litauen Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien Dina socialförsäkringsrättigheter i Slovakien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Rumänien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Rumänien Dina socialförsäkringsrättigheter i Rumänien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD

SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD SOCIALFÖRSÄKRINGSSKYDD I ANDRA EU-MEDLEMSSTATER Socialförsäkringssystemen måste samordnas för att stödja den fria rörligheten för personer inom EU. Tidigare bestämdes det regelverk som gäller för anställda

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Tjeckien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Tjeckien Dina socialförsäkringsrättigheter i Tjeckien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet; SFS 2009:680 Utkom från trycket den 23 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Bulgarien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Bulgarien Dina socialförsäkringsrättigheter i Bulgarien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz Dina socialförsäkringsrättigheter i Schweiz Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

2008-01-16. Inledning

2008-01-16. Inledning Promemoria CANBERRA Ambr Kamilla Lindström Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Australiens socialförsäkringssystem Inledning Australiens socialförsäkringssystem är väl utbyggt, men jämfört

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island Dina socialförsäkringsrättigheter i Island Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ersätts av Statskontoret till en statsanställd persons anhöriga FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Polen

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Polen Dina socialförsäkringsrättigheter i Polen Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

UTBILDNINGSTILLÄGG. (artikel 67 i tjänsteföreskrifterna och artikel 3 i bilaga VII) INFORMATION 1. VEM HAR RÄTT TILL TILLÄGGET?

UTBILDNINGSTILLÄGG. (artikel 67 i tjänsteföreskrifterna och artikel 3 i bilaga VII) INFORMATION 1. VEM HAR RÄTT TILL TILLÄGGET? UTBILDNINGSTILLÄGG (artikel 67 i tjänsteföreskrifterna och artikel 3 i bilaga VII) INFORMATION 1. VEM HAR RÄTT TILL TILLÄGGET? Utbildningstillägg A (förskoletillägg): Utbildningstillägget utbetalas för

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Beräkning av barnavårdsstöd

Beräkning av barnavårdsstöd Beräkning av barnavårdsstöd Med beräkningsprogrammet kan du räkna ut en uppskattning av storleken på hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. Om du bor på Åland ska du kontrollera barnavårdsstödets belopp

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer