Dina socialförsäkringsrättigheter. i Cypern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina socialförsäkringsrättigheter. i Cypern"

Transkript

1 Dina socialförsäkringsrättigheter i Cypern

2 Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social trygghet inom EU (Missoc). Ytterligare information om nätverket Missoc finns på Internet: Vägledningen ger en allmän beskrivning av socialförsäkringssystemen i respektive länder. Ytterligare information kan hämtas från andra publikationer från Missoc, som samtliga nås genom nämnda länk. Du kan även kontakta de behöriga myndigheter och institutioner som förtecknas i bilaga till vägledningen. Varken Europeiska kommissionen eller någon annan person som företräder kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används. Europeiska unionen, 2012 Återgivning tillåten med angivande av källan. Juli

3 Innehållsförteckning Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering... 4 Allmänt... 4 Organisation av det sociala skyddet... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Hälso- och sjukvård...10 Rätt till hälso- och sjukvård...10 Omfattning...10 Tillgång till hälso- och sjukvård...10 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom...12 Rätt till kontantförmåner vid sjukdom...12 Omfattning...12 Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom...12 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap...14 Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap...14 Omfattning...14 Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap...15 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet...16 Rätt till förmåner vid invaliditet...16 Omfattning...16 Tillgång till förmåner vid invaliditet...17 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner...18 Rätt till åldersförmåner...18 Omfattning...20 Tillgång till åldersförmåner...21 Kapitel VII: Efterlevandeförmåner...22 Rätt till efterlevandeförmåner...22 Omfattning...23 Tillgång till efterlevandeförmåner...24 Kapitel VIII: Förmåner vid arbetsskada...25 Rätt till förmåner vid arbetsskada...25 Omfattning...25 Tillgång till förmåner vid arbetsskada...26 Kapitel IX: Familjeförmåner...27 Rätt till familjeförmåner...27 Omfattning...27 Tillgång till familjeförmåner...28 Kapitel X: Arbetslöshet...29 Rätt till arbetslöshetsförmåner...29 Omfattning...29 Tillgång till arbetslöshetsförmåner...30 Kapitel XI: Minimiresurser...31 Rätt till förmåner som rör minimiresurser...31 Omfattning...32 Tillgång till förmåner som rör minimiresurser...33 Kapitel XII: Långtidsvård...35 Rätt till långtidsvård...35 Omfattning...35 Tillgång till långtidsvård...36 Bilaga : Institutioners adresser och telefonnummer samt användbara webbplatser...37 Juli

4 Kapitel I: Allmänt, organisation och finansiering Allmänt Socialförsäkringssystemet omfattar obligatoriskt alla personer som utövar avlönad yrkesverksamhet på Cypern, oavsett om de är anställda eller egenföretagare. Det finns en frivillig försäkring för dem som vill fortsätta att vara försäkrade efter en fastställd tidsbegränsad obligatorisk försäkring eller personer som arbetar utomlands för cypriotiska arbetsgivare. Systemet, som förvaltas av socialförsäkringskontoren, omfattar följande förmåner: Sjukbidrag. Moderskapsbidrag. Moderskapspenning. Förmåner vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, däribland för tillfällig arbetsoförmåga (till följd av olycksfall), invaliditetsförmån och förmån vid dödsfall. Invaliditetspension. Arbetslöshetsersättning. Ålderspension. Änkepension. Bidrag till föräldralösa. Ersättning för begravningsavgift. Bidrag vid giftermål. Arbetstagare har rätt till alla ovannämnda bidrag. Egenföretagare har inte rätt till arbetslöshetsersättning och bidrag vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Frivilliga inbetalare som arbetar utomlands för en cypriotisk arbetsgivare har inte rätt till bidrag vid arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Andra frivilliga inbetalare har inte rätt till moderskapspenning, sjukbidrag, arbetslöshetsersättning invaliditetspension samt förmåner vid arbetsolycksfall eller yrkessjukdomar. Alla periodiska bidrag (med undantag för fastställda bidrag) utgörs av grundbidraget som innebär höjningar för de berörda personerna och är kopplat till den försäkrades inkomst i grundförsäkringen, ett kompletterande bidrag som är kopplat till den försäkrades försäkringsgrundande inkomst i tilläggsförsäkringen. Den allmänna principen om icke-kumulation av rättigheter tillämpas i socialförsäkringssystemet. Med andra ord, om en person har rätt till mer än ett bidrag under samma period utbetalas det bidrag som är högst. Denna regel gäller inte om en av förmånerna är änkepension. Grundpensionsbeloppen ses över i början av varje år i enlighet med procentsatsen för ökningen av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten, medan beloppen för tilläggspensionen ses över i enlighet med de ökade levnadskostnaderna (jämförelse mellan andra halvåret under de senaste två åren). Vidare ökar pensionsbeloppen i juli varje år i enlighet med de ökade levnadskostnaderna (jämförelse mellan årets första halvår och föregående års andra halvår), om ökningen uppgick till minst 1 %. Denna ökning tas med i beräkningen när ökningen av pensionsbeloppen fastställs i början av året. Juli

5 Utbetalningarna av förmåner sker antingen via check eller banköverföring. Checkarna ska lösas in inom tre månader från datumet då de utfärdades. Organisation av det sociala skyddet Socialförsäkringskontoret är ett statligt organ som kontrolleras och övervakas av arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, som ansvarar för hanteringen av alla sociala risker. Det ansvarar för att genomföra regeringens politik på socialförsäkringsområdet genom särskilda system och åtgärder, lämna förslag på ändringar av regeringens politik för att ständigt förbättra socialförsäkringarna med tanke på händelserna i världen och de socioekonomiska villkoren på Cypern, undersöka vilka socioekonomiska behov som går att tillfredsställa genom åtgärder på socialförsäkringsområdet och ständigt granska och utvärdera de system och åtgärder som kontoret infört i relation till de fastställda målen. Socialförsäkringssystemet omfattar alla förvärvsarbetande på Cypern, inklusive anställda och egenföretagare, värnpliktiga och andra personer som anses vara frivilligt försäkrade. Den inkomst som tillgodoräknas under perioder med arbetsoförmåga eller arbetslöshet baseras på personens försäkringsgrundande inkomst. Den försäkringsgrundande inkomsten tillgodoräknas även för varje period mellan datumet för dödsfallet/arbetsoförmågan och fram till den tidpunkt då pensionsåldern inträder i syfte att höja nivån på en änke- och/eller invaliditetspension. Försäkringsgrundande inkomst upp till grundläggande försäkringsgrundande inkomst tillgodoräknas också för utbildningsperioder. Inkomst tillgodoräknas också upp till grundläggande försäkringsgrundande inkomst för föräldraledighetsperioder på högst 156 veckor, tills barnet nått 12 års ålder. Dessa tillgodoräknanden beaktas vid betalning av bidrag till kvinnor. De sociala riskerna omfattar sjukdom, föräldraskap, arbetslöshet, invaliditet, ålderdom, dödsfall och efterlevande samt alla risker som är relaterade till arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Sedan 2003 har det funnits ett särskilt bidrag för alla pensionärer i syfte att höja deras pension. Från och med den 1 december 2009 har det inte tillkommit några nya förmånstagare eftersom stödordningen för pensionärshushåll med låga inkomster har slutförts av enheten för bidrag och förmåner. En garantipension beviljas också till personer som bor på Cypern och har fyllt 65 år, förutsatt att de uppfyller de föreskrivna kraven på bosättning och inte har rätt till pension från någon annan källa, vars belopp överskrider garantipensionen. Om den erhållna pensionen eller motsvarande betalning underskrider garantipensionen, kan personen få mellanskillnaden mellan de båda beloppen. Juli

6 Skydd mot dessa sociala risker tillhandahålls genom lokalkontor, som framför allt ansvarar för att ta emot ansökningar samt hantera inbetalningar av avgifter och inspektioner. Socialförsäkringskassans huvudkontor har en samordnande funktion för de olika lokala socialförsäkringskontoren. Huvudsakliga ansvarsområden är socialpolitikens tillämpning samt beviljande och utbetalning av förmåner och pensioner. Enheten för social trygghet är också en statlig myndighet under kontroll och tillsyn av arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet som tillhandahåller och främjar sociala trygghetstjänster. Enheten för social trygghet arbetar för att åtgärda sociala risker och verka för social sammanhållning med den statliga politiken för social och ekonomisk utveckling som övergripande ram. Tjänsterna inriktas på enskilda personer, familjer, sociala grupper och kollektiv. Enheten för social integration av personer med funktionshinder inrättades i januari 2009 genom lagen om statsbudgeten i syfte att höja livskvaliteten för personer med funktionshinder. Enheten står under kontroll och tillsyn av arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet. Den har till ansvar att utarbeta, samordna, genomföra, övervaka och kontrollera politiken för social trygghet och social integration för personer med funktionshinder. Enheten samarbetar därför med andra ministerier som också har ett medansvar för frågor som rör funktionshinder samt med organisationer för personer med funktionshinder och andra av arbetsmarknadens parter. Enheten för bidrag och förmåner är en statlig myndighet under kontroll och tillsyn av finansministeriet. Den omorganiserades och utökades 2003 i syfte att samla de olika sammanhängande socialförsäkringssystemen samt genomföra den nya lagstiftningen om barnbidrag och moderskapsersättning. Enheten ansvarar också för tillämpningen av ett nytt system: stödordningen för pensionärshushåll med låga inkomster. Detta är ett system med kontantförmåner som riktar sig till pensionärshushåll vars totala årsinkomst ligger under fattigdomsgränsen. Den främsta uppgiften för denna enhet är att tillhandahålla snabb och korrekt service för alla medborgare. Hälsoministeriet ansvarar framför allt för hälso- och sjukvårdssystemets organisation i Cypern och tillhandahållandet av statsfinansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Organisationens främsta syfte är att främja och skydda människors hälsa. Hälsoministeriet utarbetar den nationella hälso- och sjukvårdspolitiken, samordnar verksamheten inom såväl den privata som den offentliga sektorn, reglerar hälso- och sjukvårdsstandarder och arbetar för att relevant lagstiftning ska antas. I april 2001 antogs en ny lag för att införa ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem (NHS) som ska erbjuda hälso- och sjukvård till alla medborgare och kommer att finansieras med avgifter från staten, arbetsgivare, anställda, egenföretagare och pensionärer. Detta nya system har inte införts ännu. Finansiering Socialförsäkringssystemet finansieras genom avgifter från arbetsgivarna, de försäkrade och staten. För arbetstagarna uppgår avgiften sedan den 1 april 2009 till 17,9 % av den försäkringsgrundande inkomsten, och den delas mellan arbetsgivaren, den anställde och staten enligt en fördelning på 6,8, 6,8 och 4,3 %. Den försäkringsgrundande inkomsten är den inkomst som avgifterna och bidragen beräknas utifrån och omfattar all ersättning som är knuten till anställningen, med undantag från utbetalningar som Juli

7 är gåvor och enstaka bonusar, men omfattar de inbetalningar som görs för personens räkning till centrala semesterfonden (Central Holiday Fund). När det gäller avgifterna anges i lagstiftningen ett tak för försäkringsgrundande inkomst som ses över varje år. Detta tak ligger för närvarande på euro per vecka, det vill säga euro per månad. Ingen avgift betalas för det belopp som överstiger taket för den försäkringsgrundande inkomsten. För egenföretagare ligger avgiften på 16,9 %, av vilket 12,6 % betalas av egenföretagaren och 4,3 % av staten. Det finns en lagstadgad lägsta obligatorisk försäkringsgrundande inkomst för varje yrkeskategori av egenföretagare. Han/hon är skyldig att betala avgifter baserat på denna lägsta inkomst men har rätt att välja en högre inkomst upp till den högsta tillåtna försäkringsgrundande inkomsten. När en egenföretagare bevisar att hans/hennes inkomst är lägre än den lägsta försäkringsgrundande inkomsten för hans/hennes yrkeskategori får företagaren betala avgifter som bygger på denna inkomst. För frivilliga inbetalare ligger avgiften på 14,8 % av antingen den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten eller inkomsterna under föregående år. Av den totala andelen 14,8 % betalas 11 % av de frivilliga inbetalarna och 3,8 % av staten. Frivilliga inbetalare som arbetar utomlands för en cypriotisk arbetsgivare betalar en avgift på 13,6 % av inkomsten, som den fastslås i anställningskontraktet upp till den högsta tillåtna försäkringsgrundande inkomsten. Staten betalar en kompletterande avgift på 4,3 %. Skyldigheten att betala avgifter uppstår när arbetstagaren får ersättning från sin arbetsgivare som uppgår till minst 2 euro per vecka eller minst 7 euro per månad. För oavlönade praktikanter och arbetande interner är avgifterna obligatoriska och ovanstående bestämmelse gäller inte. Egenföretagare betalar avgift för varje avgiftsvecka som de utövar sin verksamhet. Alla som samtidigt eller i en följd arbetar som anställda och egenföretagare under samma avgiftsvecka ska betala avgifter för båda sysselsättningarna. I slutet av varje avgiftsår återbetalas den del av avgifterna som överstiger taket för den försäkringsgrundande inkomsten som den försäkrade har betalat in som egenföretagare. När en person arbetar för flera arbetsgivare under samma avgiftsperiod (vecka eller månad) ska varje arbetsgivare betala avgifter på arbetstagarens lön upp till taket för den försäkringsgrundande inkomsten. I slutet av avgiftsåret återbetalas den del av de personliga avgifterna som arbetstagaren har betalat in på sin ersättning som överstiger taket. Arbetsgivarnas avgifter återbetalas inte. Alla som har rätt att betala in frivilliga avgifter samtidigt som de obligatoriska (personer som arbetar både som anställd och egenföretagare) kan göra frivilliga inbetalningar om dennes försäkringsgrundande inkomst är lägre än den ersättning som personen har beslutat att betala på frivillig basis. Arbetsgivarna betalar sina avgifter (däribland arbetstagarens del) en gång i månaden för den gångna månaden inom en månad efter avgiftsmånadens slut. Egenföretagare betalar sina avgifter för det gångna kvartalet inom en månad och tio dagar efter kvartalets slut. De som vill betala månadsvis kan göra det. Frivilliga inbetalare betalar sina avgifter månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för den gångna perioden. Frivilliga inbetalare som inte betalar sina årliga avgifter (t.ex. för Juli

8 2012) inom de påföljande tolv månaderna (dvs. 2013) förlorar rätten att betala frivilliga avgifter för det år som avgifterna gäller (här 2012). Om en arbetsgivare eller egenföretagare betalar sina avgifter för sent tillkommer automatiskt en fast höjning som motsvarar ett procenttal av avgifterna och som successivt ökar med förseningen. Den första månaden av förseningen är höjningen 3 %, den ökar med 3 % varje månad till högst 27 %. Avgiftsplikten upphör när den försäkrade uppnår pensionsåldern (65 år). Om personen uppnår pensionsåldern men inte uppfyller försäkringsvillkoren för ålderspension måste den dock fortsätta att betala avgifter tills dessa villkor uppfylls. Det går dock inte att betala avgifter efter 68 års ålder. Följande perioder är försäkringsgrundande: Alla studieperioder med heltidsstudier eller godkänd utbildning efter 16 års ålder. Perioden som föregår personens första försäkringsdag till den första dagen på föregående avgiftsår. En period av arbetslöshet under vilken arbetslöshetsersättning utbetalas samt en period av arbetslöshet på högst 26 veckor under vilken den försäkrade inte har rätt till arbetslöshetsersättning (endast anställda). En period till följd av sjukdom, olycka, föräldraskap eller funktionshinder för vilken bidrag betalas ut. För anställda ger en period av arbetsoförmåga som inte är bidragsberättigad rätt till försäkringsperioder på högst 26 veckor. För egenföretagare är en sådan period också försäkringsgrundande om den föregås av en bidragsberättigad period. Föräldraledighet. Föräldraledighetsperioder på högst 156 veckor beaktas vid betalning av bidrag till kvinnor som har rätt till bidrag efter den 31 december 1992, under varje barns 12 första levnadsår. Om en försäkringstagare under 63 år blir funktionshindrad eller avlider anses perioden mellan datumet för funktionshindret/dödsfallet och fram till 63 år som försäkringsperiod. Den poänggrundande ersättningen för denna period bygger i allmänhet på den försäkringsgrundande inkomsten för personen med tilläggsförsäkringen under de fem år som föregår datumet för funktionshindret/dödsfallet. Om en person inte har fem försäkringsår beräknas genomsnittet av de faktiska försäkringsåren. Försäkringsperioder som beviljas för perioder av arbetslöshet, föräldraskap, sjukdom, skada eller funktionshinder har samma värde som den ersättning som den utbetalda förmånen grundas på. Övriga försäkringsperioder har samma värde som den försäkringsgrundande inkomsten. Den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten är för närvarande 170,88 euro per vecka eller euro per år. Grundersättningen är en skiljegräns mellan de båda systemen, alltså grundbeloppet och tilläggsförsäkringen. Den sammanlagda årliga försäkringsgrundande inkomsten för alla försäkringstagare är uppdelad i två delar: grundförsäkringen omfattar den försäkringsgrundande inkomsten upp till grundinkomsten, och tilläggsförsäkringen omfattar den försäkringsgrundande inkomsten som överstiger grundinkomsten. Juli

9 Varje år får alla försäkringstagare försäkringspoäng. Ett försäkringspoäng motsvarar grundersättningens årsbelopp. Den första försäkringspoängen (upp till 1 ) utdelas för grundförsäkringen och försäkringspoäng som överstiger 1 för tilläggsförsäkringen. Den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten ses över varje år mot bakgrund av ändringar i den allmänna nivån på den försäkringsgrundande inkomsten, som baseras på en förordning från ministerrådet. Juli

10 Kapitel II: Hälso- och sjukvård Rätt till hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförmåner beviljas för cypriotiska medborgare, EU/EESmedborgare och schweiziska medborgare, vilka är fast bosatta i Cypern. Förmånernas omfattning är direkt beroende av enskilda personers eller familjers inkomster och omfattar tjänster som tillhandahålls vid statliga medicinska institut. Gratis sjukvård beviljas enskilda personer med en årsinkomst på högst ,41 euro och familjer med en årsinkomst på högst ,82 euro, vilket belopp ökar med 1 708,60 euro per barn som försörjs. Sjukvård till reducerat pris beviljas enskilda personer vars årsinkomst ligger mellan ,42 euro och ,22 euro och familjer vars årsinkomst ligger mellan ,83 euro och ,23 euro, vilket belopp ökar med 1 708,60 euro per barn som försörjs. Alla andra kan utnyttja statliga sjukvårstjänster mot betalning av avgifter som fastställs då coh då. Kostnaderna för dyr behandling av intagna patienter kan reduceras med hänsyn till patientens inkomstnivå. Hälso- och sjukvårdsförmåner beviljas även gratis till personer som lider av vissa kronmiska sjukdomar, offentliga tjänstemän, medlemmar av familjer med tre eller flera barn, socialbidragstagare osv. För att komma ifråga för hälso- och sjukvårdsförmååner måste man vara registrerad i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Omfattning Hälso- och sjukvård som ingår: öppenvård genom allmänläkare och specialiserad öppenvård, även i inrättningar, nödvändiga mediciner och vårdmateriel, diagnoser och paramedicinska undersökningar, sjukhusvistelser, tandvård, utom löständer som endast ingår för låginkomsttagare. Privata sjukhus kan också utnyttjas i begränsad utsträckning i särskilda fall och efter förhandsgodkännande. Patienterna kan fritt välja mellan statliga läkare. De behöver inte registrera sig hos en allmänläkare. För att få tillgång till specialister krävs det remiss från allmänläkare. Patienten remitteras då till det sjukhus där den behandlande läkaren är anställd. Tillgång till hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård kan erhållas vid besök på valfri statlig sjukvårdsinrättning. Personer som är inskrivna i det nationella hälso- och sjukvårdssystemet kan få avgifterna reducerade eller avskrivna beroende på de uppgifter som anges på deras vårdkort. Juli

11 I allmänhet måste patienter besöka en statlig allmänläkare som hänvisar dem till en specialist eller ett sjukhus beroende på hälsostatus. Hälso- och sjukvård kan även erhållas genom besök hos privatläkare eller privat sjukvårdsinrättning i Cypern men ingen återbetalning kan då beviljas. Juli

12 Kapitel III: Kontantförmåner vid sjukdom Rätt till kontantförmåner vid sjukdom Sjukersättning betalas ut till anställda och egenföretagare mellan 16 och 63 år som är arbetsoförmögna. Personer som inte uppfyller försäkringsvillkoren för att få tillgång till ålderspension vid 63 års ålder har rätt till ersättning fram till det fastställda datumet, dock längst till 65 års ålder. För att uppfylla försäkringsvillkoren ska den sökande ha varit försäkrad under minst 26 veckor och fram till datumet för arbetsoförmågan ha betalat grundförsäkringen på minst 26 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,50 försäkringspoäng), under föregående avgiftsår ha en faktisk eller tillgodoräknad försäkringsgrundande inkomst motsvarande minst 20 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,39 försäkringspoäng). För att ha rätt till förnyad ersättning (efter att rätten har löpt ut) ska den försäkrade ha betalat avgifter på inkomsten motsvarande minst 26 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,50 försäkringspoäng) efter utgångsdatumet. Dessutom ska 13 arbetsveckor ha förflutit sedan utgångsdatumet. Omfattning Grundersättningen per vecka utgör 60 % av försäkringspoängens värde per vecka i grundförsäkringen under det berörda avgiftsåret, vilket ökas till 80 %, 90 % och 100 % om det finns en, två eller tre familjemedlemmar som försörjs (högst tre). Tilläggsersättningen per vecka motsvarar 50 % av försäkringspoängens värde per vecka i tilläggsförsäkringen under det berörda avgiftsåret och kan inte vara högre än veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten. Maka/make som erhåller en lön eller förmån som understiger ökningen för en försörjningsberoende familjemedlem anses vara försörjd av den försäkrade. Ersättning betalas inte ut om arbetstagaren i fråga får hela sin lön. Om en minskad lön betalas ut får inte totalsumman av ersättningen och den minskade lönen överstiga hela lönen. Förmån vid sjukdom får inte betalas ut längre än 156 dagar för varje period av avbruten aktivitet. Om arbetsoförmågan inte är bestående kan perioden förlängas upp till 312 dagar under vissa särskilda förutsättningar. Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom Nedsatt förvärvsförmåga på grund av sjukdom kan intygas av läkare från och med första sjukdagen. Under sjukdomsperioden kan den försäkrade behöva genomgå ytterligare undersökningar av en godkänd socialförsäkringsläkare eller av en läkarkommitté. Ett ansökningsformulär tillsammans med relevanta intyg ska lämnas in inom 21 dagar efter det att sjukdomen brutit ut. Karenstiden är tre dagar för anställda Juli

13 och nio dagar för egenföretagare. Egenföretagare behandlas på samma sätt som anställda vid olycksfall eller sjukhusinläggning. Juli

14 Kapitel IV: Förmåner vid moderskap och faderskap Rätt till förmåner vid moderskap och faderskap Moderskapspenning utbetalas till alla kvinnor som förvärvsarbetar, oavsett om de är anställda eller egenföretagare, under 18 veckor som börjar mellan sex och två veckor före beräknad förlossningsvecka. Den utbetalas också under en 16-veckorsperiod till mödrar som adopterar barn under 12 år. För att uppfylla försäkringsvillkoren ska den sökande ha varit försäkrad under minst 26 veckor och fram till tidpunkten för rätten till moderskapspenning ha betalat grundförsäkring på minst 26 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,50 försäkringspoäng), och under det berörda avgiftsåret ha betalat eller tillgodoräknat sig försäkring på minst 20 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,39 försäkringspoäng). Dessutom betalas en moderskapsersättning ut efter varje barns födelse om modern eller hennes make uppfyller försäkringsvillkoren. Omfattning Moderskapspenningen är en periodisk förmån. Den betalas ut till biologiska mödrar under 18 veckor som börjar mellan nio och två veckor före beräknad förlossningsvecka. Om det nyfödda barnet måste läggas i kuvös på grund av för tidig födsel, kan moderskapspenningen förlängas med sex veckor (maximiperiod). Adoptivmödrar får förmånen under 16 veckor räknat från adoptionsveckan om ett barn är yngre än 12 år. Grundersättningsbeloppet per vecka motsvarar 75 % av försäkringspoängens värde per vecka i grundförsäkringen under det berörda avgiftsåret, vilket ökas till 80 %, 90 % och 100 % om en, två, respektive tre familjemedlemmar försörjs (högst tre). Tilläggsersättningen per vecka motsvarar 75 % av försäkringspoängens värde per vecka i tilläggsförsäkringen under det berörda avgiftsåret. Bidraget betalas inte ut om den försäkrade får hela sin lön under perioden med moderskapspenning. Om en del av lönen betalas ut får inte totalsumman av bidraget och den minskade lönen överstiga hela lönen. Moderskapsbidraget är ett schablonbelopp som är detsamma för alla kvinnor som har rätt till denna förmån. Sedan den 9 juli 2010 motsvarar beloppet för varje barn 6 % av försäkringspoängen för grundersättningens årsbelopp (8 886 euro 6 % = 533,16 euro). Försäkringsvillkoren ska uppfyllas antingen av sökanden eller också av hennes make. Juli

15 Tillgång till förmåner vid moderskap och faderskap Ett ansökningsformulär tillsammans med relevanta intyg ska lämnas inom ett år efter födseln för ansökan om moderskapsbidrag och inom 21 dagar från dagen då rätten uppstod för moderskapspenning. Juli

16 Kapitel V: Förmåner vid invaliditet Rätt till förmåner vid invaliditet Invaliditetspension utbetalas till personer som är arbetsoförmögna sedan minst 156 dagar och som troligen kommer att förbli det, det vill säga som är oförmögna att i en sysselsättning som de normalt skulle kunna utföra tjäna mer än en tredjedel av den lön som en frisk person i samma yrke eller kategori och med samma utbildningsnivå skulle tjäna inom samma område eller, för personer mellan 60 och 63 år, mer än hälften av denna summa. Sökanden ska uppfylla följande försäkringsvillkor: 1. Sökanden ska ha varit försäkrad under minst 156 veckor fram till datumet för invaliditeten. 2. Sökanden ska ha betalat grundförsäkring fram till dess arbetsoförmågan inträdde på minst 156 gånger veckobeloppet för den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (tre försäkringspoäng i grundförsäkringen). 3. Antalet försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då arbetsoförmågan inträdde, ska minst motsvara 25 % av åren under denna period. 4. Den betalda och/eller tillgodoräknade försäkringen under året som föregick det år då arbetsoförmågan inträdde eller genomsnittet av sådan inkomst under de föregående två åren ska motsvara minst 20 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (0,39 försäkringspoäng). Vid funktionshinder på grund av olycksfall har den försäkrade rätt till sjukpension om han eller hon uppfyller försäkringsvillkoren för sjukbidrag. Även om hänsyn endast tas till avgifter från anställda och egenföretagare av bidragsberättigande, tas också hänsyn till frivilliga avgifter vid beräkningen av pensionsbeloppet. Förmåner vid invaliditet kan begäras fram till 63 års ålder för såväl total eller partiell invaliditet (någon minimiålder anges ej). Omfattning Sjukpension består av två delar: grundpensionen och tilläggspensionen. När arbetsoförmågan är hundraprocentig beviljas personen en hundraprocentig sjukpension som beräknas på följande sätt: Grundpensionen per vecka motsvarar 60 % av värdet per vecka av försäkringspoängens årliga genomsnitt i den betalade och tillgodoräknade grundförsäkringen och ökas till 80 %, 90 % och 100 % om det finns en, två eller tre familjemedlemmar som försörjs. För en gift förmånstagare finns ingen ökning för maken/makan om denna inte är oförmögen att försörja sig. Om den sökande inte har rätt till någon ökning för sin maka/make motsvarar ökningen för barn eller andra familjemedlemmar som försörjs 10 % av grundpensionen för var och en av dem (högst två personer). Juli

17 Den kompletterande veckopensionen motsvarar 1/52 av 1,5 % av försäkringspoängens totala värde i tilläggsförsäkringen under sökandens hela yrkesliv samt den tillgodoräknade försäkringsgrundande inkomsten i tilläggsförsäkringen mellan arbetsoförmågans inträde och 63 års ålder. När inkomstbortfallet är partiellt minskas invaliditetspensionen som en procentsats av hela pensionen, med ett belopp som bedöms i förhållande till den minskade arbetsförmågan på följande sätt: 50 66,66 % ger rätt till 60 % av hela pensionen. 66,67 75 % ger rätt till 75 % % ger rätt till 85 %. Grunddelen av pensionen ökas i förhållande till antalet familjemedlemmar som försörjs. Inom systemet fastställs en minimipension enligt följande: För en förmånstagare: 87,15 euro per vecka (85 % 60 % 170,88 euro). För en person som försörjer en familjemedlem: 116,20 euro per vecka (85 % 80 % 170,88 euro). För en person som försörjer två familjemedlemmar: 130,72 euro per vecka (85 % 90 % 170,88 euro). För en person som försörjer tre familjemedlemmar: 145,25 euro per vecka (85 % 100 % 170,88 euro). Vid partiell invaliditet multipliceras respektive belopp också med invaliditetsgraden. Det finns ingen lagstadgad maximipension. Förmånstagarna får också kostnadsfri vård på statliga sjukhus och institutioner. Tillgång till förmåner vid invaliditet Ansökan om förmåner vid invaliditet måste lämnas in inom tre månader efter invaliditetens uppkomst. Juli

18 Kapitel VI: Ålderspensioner och åldersförmåner Rätt till åldersförmåner Ålderspension Pensionsåldern har fastställts till 65 år. Under vissa särskilda omständigheter kan en person ha rätt till pension vid 63 års ålder. För gruvarbetare är pensionsåldern 63 år. Gruvarbetare som har arbetat minst tre år i en gruva har rätt till ålderspension en månad före den normala pensionsåldern för varje period på fem månader som de har arbetat i gruvan, på villkor att de har slutat detta arbete, men de kan inte få ut sin pension före 58 års ålder. Lagen förutser ingen möjlighet till förtida uttag. För att uppfylla försäkringsvillkoren gäller följande för den sökande: För perioden 6 oktober januari 2010: Ha varit försäkrad under minst 156 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 156 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (3 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 25 % av åren under denna period. För perioden 4 januari januari 2011: Ha varit försäkrad under minst 260 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 260 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (5 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 30 % av åren under denna period. För perioden 3 januari januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 364 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 364 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (7 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 30 % av åren under denna period. Juli

19 Från och med den 2 januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 520 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till pensionsåldern på minst 520 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (10 försäkringspoäng). Ha försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, som minst motsvarar 30 % av åren under denna period. För att få rätt till pension vid 63 års ålder ska den sökande ha uppfyllt något av följande villkor: Ha fyllt 63 år och uppfylla de tillämpliga försäkringsvillkoren, med undantaget att antalet försäkringspoäng av betalad och tillgodoräknad grundförsäkring för perioden mellan den 5 oktober 1964 (eller, om personen fyllde 16 år efter den 5 oktober 1964, den första dagen det år personen fyllde 16 år), eller den 7 januari 1957, om detta är mer fördelaktigt för förmånstagaren, och veckan före den vecka då rätten till pension inträdde, minst ska motsvara 70 % av åren under denna period. Ha rätt till invaliditetspension precis före 63 års ålder. Vara mellan 63 och 65 år och ha rätt till invaliditetspension om han/hon inte hade fyllt 63 år. Schablonbelopp vid ålderdom En person vars genomsnitt av den betalade och tillgodoräknade försäkringsgrundande inkomsten, enligt ovanstående beskrivning, inte motsvarar minst 25/30 %, har vid 68 års ålder rätt till ett schablonbelopp som motsvarar 15 % av den sammanlagda försäkringsgrundande inkomsten (betalad och tillgodoräknad). Denna utbetalning görs inte om personen har rätt till garantipension. För att uppfylla försäkringsvillkoren gäller följande för den sökande: För perioden 6 oktober januari 2010: Ha varit försäkrad under minst 156 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 156 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (3 försäkringspoäng). För perioden 4 januari januari 2011: Ha varit försäkrad under minst 208 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 208 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (4 försäkringspoäng). För perioden 3 januari januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 260 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 260 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (5 försäkringspoäng). Juli

20 Från och med den 2 januari 2012: Ha varit försäkrad under minst 312 veckor. Ha betalat grundförsäkring fram till 68 års ålder på minst 312 gånger veckobeloppet av den grundläggande försäkringsgrundande inkomsten (6 försäkringspoäng). Andra förmåner Ett särskilt bidrag föreskrivs för alla pensionärer i syfte att höja deras pension. Från och med den 1 december 2009 har det inte tillkommit några nya förmånstagare eftersom stödordningen för pensionärshushåll med låga inkomster har slutförts av enheten för bidrag och förmåner. En garantipension beviljas också till personer som bor på Cypern och har fyllt 65 år, förutsatt att de uppfyller de föreskrivna kraven på bosättning och inte har rätt till pension från någon annan källa, om beloppet överskrider garantipensionen. Om den erhållna pensionen eller motsvarande betalning underskrider garantipensionen, kan personen få mellanskillnaden mellan de båda beloppen. Omfattning I likhet med sjukpensionen består ålderspensionen av två delar: grundpensionen och tilläggspensionen. Grundpensionen per vecka motsvarar 60 % av värdet per vecka av försäkringspoängens årliga genomsnitt i den betalade och tillgodoräknade grundförsäkringen och ökas till 80 %, 90 % och 100 % beroende på om det finns en, två eller tre familjemedlemmar som försörjs. För en gift förmånstagare finns ingen ökning för maken/makan om denna inte är oförmögen att försörja sig. Om den sökande inte har rätt till någon ökning för sin maka/make motsvarar ökningen för barn eller andra familjemedlemmar som försörjs 10 % av grundpensionen för var och en av dem (högst två personer). Den kompletterande veckopensionen motsvarar 1/52 av 1,5 % av försäkringspoängens totala värde i den betalade och tillgodoräknade tilläggsförsäkringen under sökandens hela yrkesliv. Alla pensionärer som har betalat avgifter på den försäkringsgrundande inkomsten mellan datumet de har rätt till pension och 65 år har rätt till en veckovis ökning av pensionen motsvarande 1/52 av 1,5 % av denna försäkringsgrundande inkomst. Alla som har rätt till ålderspension kan begära att den ska börja utbetalas först vid 68 års ålder. I detta fall ökar ålderspensionen med 0,5 % för varje arbetad månad mellan månaden den börjar skjutas upp och månaden den börjar betalas ut. (En motsvarande ökning beviljas för änkepension). Lägsta ålderspension uppgår till 85 % av full grundpension. Detta motsvarar följande: För en förmånstagare: 87,15 euro per vecka (85 % 60 % 167,05 euro). För en person som försörjer en familjemedlem: 116,20 euro per vecka (85 % 80 % 170,88 euro). För en person som försörjer två familjemedlemmar: 130,72 euro per vecka (85 % 90 % 170,88 euro). Juli

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz Dina socialförsäkringsrättigheter i Schweiz Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Slovakien Dina socialförsäkringsrättigheter i Slovakien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Island Dina socialförsäkringsrättigheter i Island Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Irland

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Irland Dina socialförsäkringsrättigheter i Irland Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Spanien

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Spanien Dina socialförsäkringsrättigheter i Spanien Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1)

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Försäkringsvillkor för sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efter levandepension vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv SkandiaPlan 2 ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKANDIAPLAN 2... 1 ITP - 2 LIKNANDE FÖRSÄKRING HOS SKANDIA LIV... 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR... 4 A. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR...

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2013 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

DE SVENSKA SJUK- OCH ARBETSLÖSHETS- FÖRSÄKRINGARNA, ÄR DE UNIKA?

DE SVENSKA SJUK- OCH ARBETSLÖSHETS- FÖRSÄKRINGARNA, ÄR DE UNIKA? DE SVENSKA SJUK- OCH ARBETSLÖSHETS- FÖRSÄKRINGARNA, ÄR DE UNIKA? PATRIK HESSELIUS www.timbro.se/innehall/isbn=9175668062&flik=4 FEBRUARI 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] Författaren och Timbro 2011

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

UTKAST 22.6.2009. Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd

UTKAST 22.6.2009. Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-0X-XX Till Ålands lagting UTKAST 22.6.2009 Särskilt socialvårdsstöd Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om särskilt socialvårdsstöd

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Efterlevandepension och efterlevandestöd

Efterlevandepension och efterlevandestöd Efterlevandepension och efterlevandestöd Vägledning 2010:4 version 6 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KOLLEKTIVAVTALAD FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (Bilaga 1 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-12-03) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer