Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande"

Transkript

1 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn Bolagets namn FO nummer Namn på och födelsetiden för representanten för kioskföretagaren Redogörelse för rätten att representera kioskföretagaren (Firmanamn, verkställande direktör, styrelseordförande, prokurist, annan) Kontaktperson Gatuadress, postnummer och postanstalt Telefonnummer E postadress, som kontrolleras dagligen Kioskföretagaren uppger att kioskföretagaren: (Markera det som uppges.) inte har skatteskulder eller obetalda socialskyddsavgifter eller att företagaren har skatteskulder eller obetalda socialskyddsavgifter men även en betalningsplan för dessa. (Ett intyg över att skatterna har betalats och den eventuella betalningsplanen ska uppvisas. Dokumenten får vara högst tre månader gamla.) har de registreringsärenden som krävs i lagen i skick. (Ett handelsregisterutdrag ska uppvisas. Utdraget får vara högst tre månader gammalt.) har rätt att använda en specificerad kiosk. har tillräckligt ansvarsförsäkringsskydd och har betalat försäkringspremierna. vet tillräckligt om de anställningsvillkor och kollektivavtal som följs i branschen, och de följs. vet tillräckligt om villkoren i detta avtal och har förmåga att svara för dem. Parterna förbinder sig till villkoren i avtalet. Helsingfors den 20 Kioskföretagaren Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

2 2 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Parter: Helsingfors stads byggnadskontor, nedan byggnadskontoret Specifika upplysningar om kioskföretagaren finns på sidan med basinformation, nedan företagaren Bakgrund och syfte: Giltighetstid: Byggnadskontoret ger rätt att använda ett område som ägs av staden för kioskverksamhet. Annan verksamhet är förbjuden. Syftet är att utvidga stadsbornas möjligheter till livsmedel, dvs. främst restaurang och kaféportioner samt andra kioskvaror. Verksamheten ska vara allmänt godtagbar. Kioskverksamheten är inte bara marknadsföring eller att man ordnar torgverksamhet eller ett evenemang. Kioskområdena kan användas av företagaren om det inte finns annan verksamhet på platsen som ordnas under stadens medverkan, till exempel en arbetsplats, ett evenemang, förvaring av snö eller dylikt eller en annan kioskföretagare. Kioskföretagaren har med sig alla förnödenheter som denne behöver och för bort allt avfall som orsakas av verksamheten. Byggnadskontoret ger i princip alla som är intresserade av kioskföretagande rätten som här överlåts. Områden som kan användas: Det innevarande kalenderåret och följande januari eller en månad Kioskområdena i centrum specificeras i bilagan. I centrum är det förbjudet att använda andra områden som förvaltas av staden. Byggnadskontoret har rätt att anvisa kiosken en plats eller begränsa användningen av ett område. Allmänna områden utanför centrum som byggnadskontoret förvaltar, badstrandsområden utan kioskverksamhet som idrottsverket förvaltar och torgområden som partitorget förvaltar kan användas under följande villkor: Tryggheten i området ska säkerställas när kiosken är verksam eller förflyttas. Parkområden och gräs eller andra mjuka ytor får inte användas för kioskverksamhet. Körbanor, olika slags parkeringsområden eller områden som anvisats för cykling får inte användas och kiosken får inte heller ställas så att trafiken störs. Det fria fotgängarområdet ska vara minst 2 meter eller mer om staden kräver det. I synnerhet när stora människomassor är i rörelse i samband med till exempel evenemang krävs av företagaren särskilt omdöme så att säkerheten inte äventyras eller evenemanget störs. Den normala användningen av området får inte störas (t.ex. buller eller luktolägenheter) eller förhindras. Räddningsvägar får inte spärras. Trafikreglerna ska följas. Man får inte ställa sig så nära en annan kiosk eller andra funktioner som verkar i området att de störs. Byggnadskontoret, idrottsverket och partitorget har rätt att anvisa kiosken en plats eller begränsa användningen av ett område.

3 3 Verksamhetssätt: Företagaren ska följa god köpmannased och respektera annan verksamhet i området. Byggnadskontoret har rätt att utfärda föreskrifter om verksamhetssätten för smidiga kiosker som företagaren är skyldig att följa. Områdets användning klockan När användningen av området börjar mellan klockan och får kiosken vara på plats klockan , eller , dvs. högst fyra timmar åt gången. Om ingen annan kiosk är på väg till platsen kan man fortsätta använda området under nästa fyra timmars period. Områdets användning klockan Övervakning: Avgifter: Kiosken egenskaper: När användningen av området börjar mellan klockan och får kiosken vara på plats högst elva timmar åt gången och den ska föras bort senast klockan Företagaren är skyldig att hålla sitt tillståndsnummer som han eller hon fått från kundbetjäningen synligt framsatt i kiosken, till exempel på vindrutan. Målet är att skapa ett boknings eller tillsynssystem för området. Företagaren är skyldig att använda övervakningssystemet och följa instruktionerna gällande övervakningen. Företagets namn och avtalets giltighetstid publiceras på byggnadskontorets webbplats. Företagaren ska betala byggnadskontoret euro + moms för det innevarande kalenderåret och följande januari eller 200 euro + moms i månaden. Kiosken ska vara bemannad hela tiden och smidig, dvs. man ska snabbt kunna ställa upp, ta ned och förflytta den. Ett fordon eller en försäljningsvagn som tidigare varit i annan användning ska ändras så att den motsvarar kioskverksamheten. Underlaget för en motor som används i kiosken och i verksamheten ska skyddas. Kiosken får ha en bredd på högst 3 meter och en längd på högst 8,5 meter. Om användning av en större kiosk kan avtalas separat. Det ska finnas ett namn på kiosken, på en väl synlig plats på kiosken. Vatten och avloppsanslutningar får inte göras, och elen skaffar företagaren själv på egen bekostnad.

4 4 Kommunikation: Företagaren förbinder sig att kontrollera informationen om kiosker som ges på webbplatsen samt e postadressen som han eller hon har angett. Information per e post till företagaren är denne till kännedom senast dagen efter att meddelandet avsändes. Företagaren är skyldig att inom en rimlig, utsatt tid uppvisa en tillräcklig redogörelse för frågor med anknytning till avtalsförhållandet om byggnadskontoret kräver det. Företagaren är skyldig att skriftligt meddela byggnadskontoret om ändringar i sina kontaktuppgifter. Kioskens omgivning och avfall: Kioskfestivaler: Staden sköter områdena endast inom ramen för det normala underhållet. Om det finns plats vid kiosken kan man ställa ut några stolar och bord i området. Företagaren tar med sig avfallet från kioskverksamheten och städar upp kioskens verkningsområde, vid behov i samarbete med andra företagare, innan användningen av området upphör. Företagaren är skyldig att se till att omgivningen kring kiosken är trygg, dvs. ser till att exempelvis bekämpningen av halka är tillräcklig. Man får inte parkera andra fordon i kioskområdet än det som avvänds som kiosk. Drivandet av kiosken får inte störa annan verksamhet i omgivningen. Om det uppträder störningar ska kiosken flyttas bort från området. Byggnadskontoret, partitorget och idrottsverket har rätt att på företagarens bekostnad, utan särskild uppmaning: avlägsna de begränsningar för användningen av ett allmänt område som orsakas av att man driver kiosken och som strider mot avtalet, och reparera eventuella skador som orsakas av att man driver kiosken. Det rekommenderas att företagarna ser till att åtminstone avfallshanteringen och vattenförsörjningen är tillräckliga och att det finns tillräckligt många toaletter och ordningsvakter när flera kiosker samlas på en och samma plats. Speciellt viktigt är det att man ser till att området är rent efter evenemanget. Företagarna som deltar i evenemanget är skyldiga att delta i rimliga kostnader som möjliggör evenemanget.

5 5 Skador och försäkringar: Företagaren är skyldig att ersätta skador som orsakats byggnadskontoret eller tredje part av företagarens åtgärder. Företagaren är skyldig att teckna en tillräcklig ansvarsförsäkring för hela avtalsperioden. Myndighetstillstånd och skyldigheter: Överlåtelse av avtalet: Avtalsvite: Avtalets hävande: Företagaren är skyldig att inhämta alla de myndighetstillstånd som behövs för verksamheten och uppfylla alla myndighetskrav och föreskrifter (förpliktelser gällande livsmedel skatter, miljön, byggnadstillsyn, arbetsgivare m.m.). Man har inte rätt att använda området innan man har skött alla myndighetsförpliktelser. Företagaren är skyldig att på skriftlig begäran av byggnadskontoret inom en rimlig tid påvisa att alla myndighetstillstånd och skyldigheter har skötts. Rättigheterna som definieras i avtalet får inte överlåtas till en tredje part utan byggnadskontorets skriftliga tillstånd. Endast företagaren eller dennes personal får driva kiosken. Företagaren är skyldig att inom en rimlig tid på byggnadskontorets skriftliga begäran påvisa att de personer som arbetar i kiosken är anställda av företagaren. Försummelser av skyldigheterna i avtalet ger byggnadskontoret rätt att fakturera 500 euro + moms i avtalsvite per försummelse. Om en försummelse är av varaktig karaktär kan byggnadskontoret fakturera 500 euro + moms i avtalsvite per vecka. Avtalsviten kan faktureras utöver att avtalet eventuellt upphävs. Att ange falska uppgifter på sidan för basinformation ger byggnadskontoret rätt att fakturera avgiftsvitet ovan. Båda avtalsparterna har rätt att häva avtalet på grund av den ena partens försummelse. Betalda ersättningar återbetalas dock inte. Även falsk information som angetts på sidan för basinformation är en grund för att häva avtalet och den betalda ersättningen återbetalas inte. Avtalsenliga återställningsförpliktelser jämte eventuella sanktioner kan fortgå efter att avtalet har upphört.

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER 1.7.2015 ELISAS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS

NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverket ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VATTENTJÄNSTVERK 1. ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER... 4 ALLMÄNNA

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR

ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR I denna anvisning presenteras de principer som gäller ansvaret för fel och garantiutfästelser. Bestämmelserna om ansvar för fel finns i konsumentskyddslagens

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer