Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

2

3 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Verksamhetsplanen för 2015 innehåller tillsynsplan för livsmedel och miljö- och hälsoskydd liksom styrkort för verksamheten och plan för verksamhetsutveckling. I årets verksamhetsplanedokument har vi strävat efter att renodla det som är speci ikt för 2015, med kortare bakgrundstexter. För generell information om hur verksamheten bedrivs, hänvisas till en separat verksamhetsbeskrivning. Kontakta gärna förvaltningen för att få del av denna. Kontrollplanen för livsmedel utgår från nämndens leråriga kontrollplan, branschvisa indikatorkontrollområden och erfarenhet från tidigare kontroll. Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd utgår från nämndens behovsutredning avseende Behovsutredningen bygger på tre delar. En är nämndens riskbaserade taxa, som har reviderats och gäller från 1 januari. En annan är erfarenhet av mängden externt initierade ärenden. Den tredje är en viktning av miljöaspekter från förslagen till lokala miljömål, som väntas antas under I år kommer en stor del av miljötillsynsarbetet och det miljöstrategiska arbetet att ägnas åt två fokusområden: Giftfri vardag och Hanöbukten. Fokusområdena för 2015 är framtagna genom en avvägning av olika miljöaspekter i förhållande till var den mesta miljönyttan kan åstadkommas genom tillsynsverksamhet och miljöstrategiskt arbete. Genom denna analys har även ett lertal andra viktiga åtgärdsområden och insatser identi ierats. Insatserna är i verksamhetsplanen indelade enligt de nationella miljömålen. Vårt goda samarbete med det lokala näringlivet kommer att fortsätta. Vi arrangerar bland annat företagsträffar i form av miljö ika. Dessa miljö ika utgör ett bra tillfällen för miljöansvariga på företag att träffas på frukostmöten och diskutera aktuella miljöfrågor och tillsynsfrågor. Dessutom pågår en kontinuerlig dialog med den mångfald av företag i kommunen som regebundet får tillsynsbesök av förvaltningen. Ulf Persson Agnes Skyman Cecilia Hammarberg Ordförande Vice ordförande Tf förvaltningschef

4 2

5 3 Innehåll Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag 4 Organisation och resursfördelning 4 Budget 5 Styrkort och verksamhetsutveckling 5 Livsmedel 9 Planerad livsmedelskontroll 10 Miljö- och hälsoskydd 14 Planerad verksamhet inom miljö- och hälsoskydd 15 Fokusområde Hanöbukten 20 Fokusområde Giftfri vardag 27 Kommunikation 45 Sammanfattning av behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 46

6 4 Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen enligt lag ska utföra inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har också ett ansvar för att driva och utveckla samarbete med andra kommunala organ, företag, föreningar samt andra intressegrupper inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har uppdraget att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom informativ och kunskapsuppbyggande verksamhet. Genom att satsa på förebyggande arbete genom framförallt informativ och kunskapsuppbyggande verksamhet kan den mer myndighetsinriktade verksamheten minimeras. Organisation och resursfördelning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhet kan delas in i sex arbetsområden. Resursfördelningen baseras dels på den lagstiftning som olika arbetsområden utgår ifrån och dels på de avvägningar som nämnden har gjort om miljöstrategiskt arbete och förebyggande satsningar.

7 5 Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens och förvaltningens verksamhetsområde inns även en tjänst för Agenda 21. Agenda 21-arbetet i kommunen leds av en politisk ledningsgrupp som fr.o.m utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledningsgruppen fastställer en separat verksamhetsplan för Agenda 21. Förvaltningen driver verksamheten utifrån aktuell lagstiftning och dess konkretiseringar i miljö- och livsmedelsmål liksom utifrån de långsiktiga mål och det balanserade styrkort som nämnden fastställer. Den verksamhet som är mest angelägen från kommuninvånarnas och miljöns utgångspunkt ska prioriteras. Budget Budgeten för 2015 ligger på 15,9 miljoner kr. Av intäkterna står tillsynsavgifter för 32 % och skattemedel för 68 %. Kontrollen av livsmedelsverksamheter ska inansieras helt genom avgifter, medan miljötillsyn inte inansieras fullt ut av avgifter. Utgifterna inom förvaltningen består framförallt av lönekostnader. Utöver budgeten inns även externa projektmedel för att driva avgränsade projekt under Det gäller projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne. Styrkort och verksamhetsutveckling Kommunens styrkort anger de kommungemensamma målsättningarna och strategierna. Utifrån dessa har miljö- och hälsoskyddsnämnden ett balanserat styrkort med tillhörande handlingsplan för I styrkortet anges hur och med vilka åtgärder nämnden kommer att arbeta för att uppnå de gemensamma målsättningarna och Kristianstads kommuns vision, Vi lyfter tillsammans. Resurser kommer att avsättas för att genomföra nämndens styrkort och handlingsplan.

8 6 VISION: Vi lyfter tillsammans Strategiska mål i olika perspektiv Medborgare Attraktiv kommun Långsiktigt hållbar livsmiljö Utveckling Stark profi l Expansiv utveckling Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Effektivt arbetssätt Ekonomi Hållbar ekonomi God hushållning Mål Snabb och rättssäker ärendehandläggning Hög tillgänglighet och god service Nya lokala miljömål med åtgärdsprogram för kommunens arbete med långsiktigt hållbar livsmiljö Ökat skydd för värdefulla naturområden i kommunen Miljöbalkstillsyn med fokus på det som innebär störst risker för miljö eller hälsa Livsmedelstillsyn med fokus på säkra livsmedel och riktig information Ett miljöstrategiskt arbete för ytvatten i balans och biologisk mångfald Minimerade risker med kemikalieanvändning Mhk är en kunskapsresurs för verksamhetsutövare och allmänhet Mhk är i kunskapsfronten inom vårt verksamhetsområde Hög arbetstillfredsställelse och en god arbetsmiljö Rätt arbetsbelastning/nivå Kontinuerligt utvecklingsarbete med stort medskapande Genomföra planerad verksamhet inom budgetram Indikatorer Två resp. sex veckors ärende-handläggning vid kompletta handlingar Internkontroll utifrån bl.a. risker för rättsosäkerhet Nöjd-Kund-Index Internkontroll utifrån bl.a. risker för brister i servicenivå Antagande av mål och pågående åtgärdsarbete i berörda förvaltningar Ny version av webbverktyget Miljö-barometern Antaget kommunalt naturvårdsprogram och pågående åtgärdsarbete Miljömålsstyrd och riskbaserad behovsutredning och verksamhetsplan Mer tillsyn inom hälsoskydd och förorenad mark Kontroll som baseras på en fl erårig plan, branschvisa indikatorkontroll-områden och tidigare erfarenhet Fokusområde Hanöbukten Mer vattenstrategiskt arbete jfr 2014 Ökad samverkan för åtgärdsarbete Fokusområde Giftfri vardag för en hälsosam miljö och grundvatten av god kvalitet Nöjd-Kund-Index Systematisk uppdatering av hemsida Information till verksamheter och allmänhet (företagsträffar, rådgivning). Personalstatistik i kursdeltagande Medverkan i regionalt och nationellt arbete/ utredningar, fl er än 10 tillfällen Aktivt nätverksarbete med förvaltningar, myndigheter och organisationer Förbättringsarbete för prioriterade områden i medarbetarenkäten Frisktal mhk Uppföljning vid medarbetarsamtal, tertial avstämning och tidsredovisning Genomförd processutveckling för anmälan, klagomål och enskilda avlopp Initiativ från handläggare på dagord-ning till minst 75 % av interna möten. Uppföljning av verksamhetsplan/ budget sker till nämnden tertialvis Månadsvis information till personal

9 7 Verksamhetsutveckling På miljö- och hälsoskyddskontoret pågår en ständig utveckling av verksamhetens innehåll, arbetssätt och rutiner. Både lagstiftning och det faktaunderlag som ligger till grund för riskvärderingar och bedömningar ändras. Detta innebär att en beredskap måste innas för en löpande anpassning av arbetet. Utöver detta krävs också utvecklingsarbete av en mer förvaltningsövergripande karaktär. Nedan beskrivs de områden där större insatser kommer att ske under år Utveckling av riskstyrd internkontroll Internkontroll är en process som innebär kvalitetssäkring av hela verksamheten och inns inskriven i kommunallagen. Under 2015 kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att ingå i ett kommunövergripande arbete med att utforma en internkontroll som utgår från risker i verksamheten. För de delar som avser förvaltningsspeci ik verksamhet kommer en arbetsgrupp på förvaltningen att ta fram ett förslag under första tertialet Ett nytt internkontrollprogram ska sedan fastställas av miljö- och hälsoskyddsnämnden senast i april 2015 och gälla omedelbart. Resursåtgången för framtagande av nytt internkontrollprogram beräknas till ca 80 timmar. Fortsatt processutveckling Som en del av ett utvecklingsarbete i hela kommunen inför miljö- och hälsoskyddsnämnden processledning i verksamheten. Införandet påbörjades under 2012 och sker successivt under lera år. Under år 2015 kommer kartläggning ske av bland annat klagomålsärenden. Fortsatt processutveckling kommer att ske gällande anmälningsärenden och prövning av enskilda avlopp. Syftet med processorienteringen är att: säkerställa att handläggningen sker så effektivt som möjligt, förenkla introduktion av nyanställda, underlätta förståelsen för ärendehanteringen hos företag och allmänhet samt att underlätta kommuninternt samarbete. Arbetet innebär framtagande av rutiner, checklistor och internkontroll med mera. För arbetet under år 2015 är resursåtgången timmar, fördelat på lera handläggare. Förberedelsearbete inför ny version av diariesystemet Ecos Under 2015 kommer en del administrativt arbete behövas för att möjliggöra över lyttning av diariet till en ny version av programmet Ecos. Denna över lyttning planeras ske vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet med att förbereda diariet inför den nya versionen bedöms fördelas så att varje handläggare berörs med några timmar för justeringar och utbildning och förvaltningens centrala stödfunktion med timmar. Total tidsåtgång under 2015 bedöms bli timmar.

10 8 Samordningsgrupper Miljö- och hälsoskyddskontoret deltar i många olika samverkansgrupper kommuninternt, regionalt och med länsstyrelsen. Syftet med att delta i samverkan är att: skapa samordningsvinster, effektivisera handläggningen, ge en bättre företagsservice och få större rättssäkerhet i tillsynen. Omfattningen av denna samverkan bedöms vara ungefär densamma under 2015 som de senaste åren. Avsatt tid varierar i storleksordningen 20 till 150 timmar per år och tjänst. Exempel på grupper där medverkan sker är: Miljösamverkan Skåne, Chefsgrupp Sveriges Kommuner & Landsting, arbetsgrupper på Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Forum Skåne Nordost, 3KHV (utbyte mellan Kristianstad, Kalmar, Karlskrona, Halmstad och Växjö) och interna grupper inom Kristianstads kommun. Under våren 2015 kommer miljö- och hälsoskyddskontoret även att ingå i en tillfällig grupp som ska arbeta fram en strategisk plan för kommunen. Syftet är att peka ut riktningar för kommunens arbete de närmaste fem åren och koppla samman kommunens nya vision med mer konkreta strategiska dokument som inns på förvaltningarna.

11 9 Livsmedel Säkra livsmedel och riktig information till konsumenterna Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den offentliga kontrollen genom inspektioner på cirka 770 livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt kök inom barn- och äldreomsorg, restauranger, pizzerior, caféer, större och mindre butiker, dricksvattenverk, chark- och iskanläggningar. Kontrollen är baserad på riskklassi icering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra. Se tabellen på följande sidor samt kontrollplan (bilaga 2). Planen syftar till att arbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt. Planen fungerar också som arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Verksamheten genomförs utifrån nämndens riktlinjer samt rutiner och vägledningar från Livsmedelsverket. Arbetsuppgifterna är att genomföra revision, inspektion och provtagning i be intliga verksamheter. Nya verksamheter ska registreras eller godkännas samt riskklassi iceras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör också utredningar av misstänkta matförgiftningar och fattar beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Om miljö- och hälsoskyddsnämnden upptäcker brister i efterlevnaden av lagstiftningen hos verksamhetsutövare så följs dessa upp. Uppföljningen sker normalt vid nästa planerade kontroll om bristerna inte är av någon allvarlig art. Detta gäller om verksamheten inte haft tidigare problem med att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. Om bristerna är av allvarlig art eller om verksamheten haft tidigare brister följs anmärkningarna upp direkt genom så kallad

12 10 extra offentlig kontroll. Därutöver genomförs kontroll på festivaler och marknader där det inns mattält och livsmedelsvagnar. Arbete sker dels inför festivalen genom handläggning av inkomna anmälningar om registrering och dels genom kontroll av pågående verksamheter under festivalen. De evenemang som nämnden framförallt avsätter resurser till är; Åhus Strand Beach Soccer, Åhus Beach handbollsfestival, Degeberga Marknad och Matmässan. Men det kan även förekomma kontroll i samband med andra festivaler och marknader. I arbetsområdet ingår även tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel. För att effektivisera arbetet både för kontorets personal och för verksamhetsutövarna samordnas denna tillsyn med livsmedelsinspektioner där det är praktiskt möjligt. Utöver inspektioner ingår registreringar av nya tobaksverksamheter och hantering av inkomna klagomål. Inriktningsmålen för den löpande livsmedelskontrollen är: Avvikelser följs upp för att säkerställa att bristerna åtgärdas Företagen har förtroende för kontrollen Planerad livsmedelskontroll Merparten av resurser inom livsmedelsområdet används för den fortlöpande kontrollen. Dessutom genomförs ett antal projekt. Projekten drivs ofta i samverkan med andra kommuner i Skåne eller ingår i nationella projekt som Livsmedelsverket håller i. Fortlöpande livsmedelskontroll I tabellen nedan redovisas antalet anläggningar inom varje bransch och hur många som ska besökas under år 2015.

13 11 Bransch Totalt antal anläggningar inom branschen Antal anläggningar som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Bageritillverkning Café Charkuteritillverkning Detaljhandel med manuell hantering Gatukök Icke kommunalt vatten Importör Industriell tillverkning Konditori Lagerlokal Livsmedelsfordon Mathantering barnomsorg Mathantering äldreomsorg Pizzeria/Kebab Restaurang Storhushåll med beredning Storhushåll med viss beredning Transportör Vattenverk Övrig handel Övrig handel/viss beredning Tobak Receptfria läkemedel 39 16

14 12 Livsmedelskontrollen är indelad i 15 kontrollområden för att täcka lagstiftningens krav. De 15 områdena är indelade i en lerårig kontrollplan. Inom en 4 respektive 6 års period ska samtliga 15 kontrollområden ha kontrollerats i alla verksamheter. Några exempel på kontrollområden är lokaler och utrustning, säker hantering, rengöring och desinfektion, temperatur, information och spårbarhet. Utöver de områden som bestäms i den leråriga kontrollplanen tillkommer så kallade indikatorområden. Det är branschspeci ika kontrollområden som anses vara extra viktiga att granska varje år. Indikatorområdena ger också en möjlighet att jämföra utvecklingen i olika branscher över en längre tidsperiod. På så sätt kan man se om branscherna uppfyller kravet på säkra livsmedel och riktig information till konsumenterna. Den leråriga kontrollplanen tillsammans med indikatorområdena utgör den årliga verksamhetsplanen. Beskrivning av åtgärder i form av tillfälliga projekt Utöver den planerade kontrollen kommer följande projekt att genomföras: Redlighet inom pizzerior - En förpackad produkt eller en meny/presentation med information om livsmedel ska vara korrekt. Sammantaget kallas det för redlighet - att ge korrekt information om ett livsmedel. Under 2014 genomfördes en kontroll av restauranger och pizzerior. Resultatet visade på brister hos många pizzerior. Salladsost serveras ibland trots att det står fetaost på menyn.

15 13 Under 2015 kommer en uppföljande kontroll ske av redligheten på pizzerior i kommunen. Under projektet granskas verksamhetens meny med avseende på vilka livsmedel som presenteras och jämförs mot vad som serveras till konsumenterna. Fokus kommer att ligga på de livsmedel där många brister noterades under 2014 års kontroll för att se om förbättringar skett. Miljösamverkan Skåne Dricksvatten. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsproduktion ska fungera. Projektets syfte är att uppnå en enhetligare kontroll av dricksvattenanläggningar. I projektet ska ett arbetsmaterial tas fram som kan vara till stöd för inspektörerna så att det blir en mer likvärdig kontroll i hela länet. Miljösamverkan Skåne Kosttillskott. Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den normala kosten. Kosttillskott ska vara koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Försäljningen av kosttillskott har ökat markant under det senaste åren. Det gäller inte minst försäljning via nätet. Man kan också se en trend när det gäller hälsopåstående på många produkter. Projektets syfte är att granska märkningen av hälsopåståendena på kosttillskott och om förordningen om hälsopåstående följs.

16 14 Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd omfattar tillsyn och miljöstrategiskt arbete som syftar mot miljöbalkens mål om en hållbar utveckling. Tillsynsdelen domineras av den regelbundna tillsynen på industrier och lantbruk, men även hälsoskyddstillsyn och prövning av enskilda avloppsanläggningar är betydande delar inom ett brett verksamhetsområde med många små delkomponenter. Den miljöstrategiska delen är mindre och där ligger fokus på vatten, naturvård och övergripande miljömålsarbete. Nedanstående diagram visar resursfördelningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet Inom varje segment inns både planerad tillsyn och externt initierad tillsyn, exempelvis anmälningar och klagomål. Rubriken övrig miljötillsyn omfattar bland annat handläggning av ärenden gällande värmepumpar, köldmedieanläggningar och avfallshantering.

17 15 Planerad verksamhet inom miljö- och hälsoskydd Fördelningen av resurserna grundas på en prioritering utifrån nämndens treåriga behovsutredning. Merparten av resurserna inom miljö- och hälsoskyddsområdet används för den fortlöpande kontrollen. Inom miljöskyddet är den planerade tillsynen ungefär 60 % av tiden och den oplanerade 40 %, medan förhållandet är det omvända inom hälsoskyddet. Behovet av planerad tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och anmälningspliktiga hygienlokaler är tydligt de inierat och framgår av nämndens riskbaserade taxa, som i sin tur bygger på lagkrav. En mindre del av den planerade tillsynen riktas mot övriga miljöfarliga verksamheter och hygienlokaler. Även där ger den riskbaserade taxan en vägledning, men styrningen i lagstiftningen är inte lika detaljerad för dessa verksamheter. Med tillsynsavgift per timme i stället för fasta avgifter, inns också ett större handlingsutrymme för olika prioriteringar över tid gällande dessa objekt. Behovsutredningen gällande tillfälliga tillsynsprojekt, informationsinsatser och det miljöstrategiska arbetet styrs genom viktning av miljöaspekter till de områden där insatser gör störst miljönytta. Utifrån miljötillståndet i kommunen och miljömålsarbetet tas fokusområden fram för 1-2 år, som omfattar merparten av tillfälliga åtgärder. Genom att samla årets resurser för tillsynsprojekt och miljöstrategiskt arbete inom 1-2 begränsade områden, kan vi få större genomslagskraft och effektivitet i verksamheten. En sammanfattning av behovsutredningen inns som bilaga till verksamhetsplanen. Den kompletta behovsutredningen inns i ett separat dokument. Fortlöpande tillsyn på miljöfarliga verksamheter och hygienlokaler Tillsyn enligt miljöbalken omfattar både förebyggande arbete och kontroll. Operativ tillsyn initieras oftast av miljö- och hälsoskyddsnämnden och omfattar tillsynsbesök på olika verksamheter. Tillsynsplanen redovisar omfattningen av denna tillsyn för året. Utöver denna översiktliga tillsynsplan inns det individuella planer med förväntade insatser och avgränsat ansvar för respektive handläggare. Vid tillsynsbesöket kontrolleras att verksamheten drivs inom de villkor eller andra regleringar som inns fastställda. En annan viktig del att följa upp är verksamhetens arbete med systematisk egenkontroll inom miljö och hälsa. Målsättningar för den löpande miljö- och hälsoskyddstillsynen under 2015 är att: Om tidsatta krav på åtgärder inom en verksamhet har ställts, ska uppföljning ske snarast efter att åtgärdstiden har löpt ut. Om tillsynen visar att överenskommelser om åtgärder inte har följts, görs generellt endast

18 16 en påminnelse innan beslut om föreläggande fattas. För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra minst två gemensamma tillsynsbesök med branschbackup eller kollega från en annan miljöförvaltning. I samband med ordinarie tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter ska aktualiteten i tillstånd och villkor bedömas och omprövning initieras vid behov. Fördjupning av industritillsyn ska under 2015 göras enligt följande prioritering: 1. Info och tillsyn produktvalsprincipen för små och medelstora verksamheter som använder en del kemikalier men inte kan ses som kemikalieintensiva. Del av fokusområde Giftfri vardag. 2. Uppföljning av projektet Rensa bort farliga kemikalier. Del av fokusområde Giftfri vardag. 3. Projektet Rensa bort farliga kemikalier genomförs för kemikalieintensiva verksamheter där det ännu inte har gjorts. Del av fokusområde Giftfri vardag. 4. Föreläggande och dialog om energikartläggning för verksamheter som under 2014 har informerats om detta (gäller verksamheter med hög energiförbrukning som inte redan kartlagt energianvändningen). 5. Fortsatt MIFO-projekt där det har startats upp Utskick om MIFO-inventering till ytterligare verksamheter under Uppföljning av avfallstillsyn från 2014 alt. ny avfallsfördjupning om det är relevant men inte gjordes Ny transportchecklista används där det är relevant och finns utrymme i tillsynen. Fokus ligger i detta skede på inventering och inspiration. 8. För verksamheter där det inte tidigare har gjorts energifördjupning men där det kan vara relevant, görs detta i samarbete med kommunens energirådgivare. I tabellen nedan redovisas antalet tillsynsobjekt inom varje bransch och hur många som ska besökas under år 2015.

19 17 Miljöskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Avfall Lagring av farligt avfall, återvinning Begravningsverksamhet Utsläpp till luft Betongindustri med mera Utsläpp till vatten och luft, buller, energi Fiskodling Utsläpp till vatten Fordonsservice och drivmedelshantering Fotografi sk eller grafi sk produktion Förbrukning av organiska lösningsmedel Gasformiga bränslen, elproduktion med mera Kemikalier, avfall, utsläpp till vatten Utsläpp till vatten och luft, kemikalier, avfall Utsläpp till luft, buller Gummi och plastvaror Energi, avfall, kemikalier Hamnverksamhet Utsläpp till vatten och luft, buller, avfall, kemikalier Hantering av bränslen Utsläpp till vatten och kemiska produkter Hälso- och sjukvård Utsläpp till vatten, energi, kemikalier, avfall Jordbruk med mera Utsläpp till vatten, energi, kemikalier, avfall Kemiska produkter Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Livsmedel och foder med mera Metallbearbetning med mera Rening av avloppsvatten Skjutfält, skjutbanor, motorbanor och sportanläggningar Utsläpp till vatten och luft, buller Utsläpp till vatten, buller, kemikalier Utsläpp till vatten, lukt Buller, förorenad mark, kemikalier Textiltvätterier Utsläpp till vatten, kemikalier

20 18 Miljöskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Trävaror Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Utvinning, med mera Naturvård, buller, utsläpp till vatten Ytbehandling av metall eller plats med mera Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Totalt Hälsoskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Bakgrundsmätning Miljöövervakning, Strålskydd Bassängbad Bakterier, Hygien, Legionella,Städning, Ventilation Camping Städning, Avfall, Legionella Fastighetsägare* Underhåll, Avfall, Ventilation, Fukt, Radon, Legionella, Skadedjur, Energi Fotvård Hygien, Städning, Ventilation Förskolor Hygien, Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon Hotell/Vandrarhem/ B&B Städning, Avfall, Ventilation, Fukt, Legionella, Energi Läger Städning, Ventilation, Legionella Skolor/gymnasium Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon

21 19 Hälsoskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Solarium Strålsäkerhet, Hygien, Ventilation Tatuering/Piercing Hygien, Städning, Ventilation Träningslokal/Gym** Hygien, Städning, Ventilation, Legionella Vård- och omsorgsboende UHygien, Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon Totalt * utöver oplanerad tillsyn (inkommande klagomål) ** utöver de idrottshallar som tillhör skolorna Beskrivning av åtgärder i form av tillfälliga projekt Utöver den planerade tillsynen på objekt kommer lera projekt att genomföras. Fokusområden för projekt och inriktning på planerad tillsyn under år 2015 är: Hanöbukten Giftfri vardag Utöver fokusområdena genomförs också ett mindre antal projekt kopplade till de miljömål som inte ingår i fokusområdena. Dessa projekt redovisas indelade i: Mångfalden i miljön Hållbar bebyggd miljö Energianvändning och transporter

22 20 Fokusområde Hanöbukten På senare år har Hanöbukten uppvisat många tendenser till försämrad status och i nuläget är inte orsakerna klarlagda. Under år 2010 ick länsstyrelsen rapporter från yrkes iskare om att fångsterna minskat avsevärt och en ökad frekvens av sårskador på isk i den inre delen av Hanöbukten. De övervaknings- och kontrollprogram som inns i området har inte indikerat några förändringar som kan förklara problemen. Havs- och vattenmyndigheten har konstaterat att behovet av ytterligare utredningar och åtgärder är mycket stort. Vi ser därför att det är viktigt att lyfta fram Hanöbukten som fokusområde. Det vill vi göra genom att: arbeta med åtgärder som kan begränsa miljöbelastningen via till löden till Hanöbukten och ta fram ett bredare kunskapsunderlag om miljötillståndet och vilka värden som inns att förvalta i havet. Arbetet med Hanöbukten ska också ses som ett led i nämndens uppdrag med att uppfylla intentionerna i EU:s vattendirektiv. Enligt vattendirektivet ska ett kontinuerligt arbete ske för att förbättra statusen i våra vattenförekomster.

23 21 Projekt/åtgärd Resursbehov Tidpunkt Koppling till miljömål Inventering i västra Hanöbukten 1 månad Hav i balans, levande kust och per år 2017 skärgård, Ett rikt växt- och djurliv Provfi ske och planktonundersökningar 1 vecka per år Hav i balans, levande kust och skärgård Ansvarsarter i vattenmiljö 1 månad Hav i balans, levande kust och per år 2017 skärgård, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag Medverkan i framtagande av havsplan 1 månad 2015 Hav i balans, levande kust och skärgård Rådgivningsprojekt lantbruk 3-4 veckor Stallgödselprojekt 1-2 veckor Avloppsinventering 6 månader Minskad övergödning Myllrande våtmarker Levande sjöar och vattendrag Minskad övergödning Minskad övergödning Behovsanpassade utsläppskrav på mindre avloppsreningsverk 2015 Minskad övergödning Levande sjöar och vattendrag Tillsyn på spillvattenledningar 2 veckor 2015 Minskad övergödning Identifi era känsliga vattenföre- 2 veckor Minskad övergödning komster där dagvattnet kan påverka per år 2016 Levande sjöar och vattendrag MKN eller att god vattenstatus inte uppnås Utsläppspolicy till spill- respektive dagvattennäten 2 veckor per år Minskad övergödning Levande sjöar och vattendrag Giftfri miljö Klimateffekter i förhållande till natur- Extern Första Hav i balans, levande kust och och kulturvärden utmed Hanöbukten fi nansiering delen av år skärgård 2015 Ett rikt växt- och djurliv

24 22 Inventering och säkerställande av naturvärden i västra Hanöbukten Syftet med projektet är att få bättre kunskap om Hanöbukten, att få fram underlag till marina naturreservat och underlag till havsplanen. Fokus ligger på att identi iera värdefulla områden under havsytan, till exempel ålgräsängar och andra viktiga föryngringsplatser för isk. Sedan tidigare inns bara stickprov från olika delar av västra Hanöbukten. Det krävs bättre underlag för att kunna följa miljöförändringar. Genom inventering med hjälp av sonarscanning, ilmning och provtagning kartläggs de naturvärden som inns längs med kusten. En storskalig inventering genomfördes med sidoseende ekolod under år Fördjupade inventeringar när det gäller bottenfauna, epifauna och isk kommer att genomföras under år Resulten ska föras in naturvårdsprogrammet för Kristianstads kommun och presenteras på en hemsida. Därefter följer arbete med att säkra kvaliteter/skydda det eller de mest värdefulla områdena genom reservatbildning Projektet del inansieras av Havs- och vattenmyndigheten och av statliga pengar för lokala naturvårdssatsningar. Prov iske och planktonundersökningar Syftet med åtgärden är att öka kunskapen om ekosystemet i Hanöbukten. De senaste årens larmrapporter om isk lykt och skadad isk i Hanöbukten ledde år 2013 fram till att Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten genomförde ett prov iske i området. Vattenvårdsförbundet har även genomfört provtagningar av växt- och djurplankton under år Ingen av dessa undersökningar inns med i vattenvårdsförbundets ordinarie kontrollprogram. För att kunna fortsätta att bygga upp kunskapen om isk- och planktonsamhället i Hanöbukten planeras nya undersökningar att genomföras varje år till och med Under år 2015 kommer en planktonundersökning att göras. Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för att åtgärden genomförs. Projektet del inansieras av Havs- och vattenmyndigheten Medverkan i arbetet med att ta fram en havsplan Stadsbyggnadskontoret ska ta fram en havsplan för den marina miljön, som ett tillägg till gällande översiktsplan. Havsplanen kommer att vara ett viktigt verktyg för att tillämpa EU:s havsmiljödirektiv och för att få fram kunskaps- och planeringsunderlag om kustvatten och hav. Havsplanen ska dels redogöra för hur havet kan användas som recipient och dels för hur enskilda och allmänna intressen ska tillgodoses. Havsplanen ska vara riktgivande vid olika anspråk på att använda mark- och vattenområden, känsliga natur- och kulturmiljöer samt vara vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att medverka i arbetet med att ta fram havsplanen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016

Miljö- och hälsoskyddsnämndens VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016 Miljö- och hälsoskyddsnämndens VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016 Antagen i januari 2016 2 3 Innehåll Miljö och hälsoskyddsnämndens uppdrag..5 Organisation och resursfördelning.5 Budget... 6 Styrkort och verksamhetsutveckling...

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 RESURSBEHOVSUTREDNING Miljö- och hälsoskyddsnämnden sutredning -2019 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattnet i vårt arbete på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Vänersborg Bevakning av vattenfrågor vid anmälningar, tillsyn och prövningar Internt arbete inom

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 Foto på framsidan: Filippa Einarsson, Patrik Olofsson Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag 2 Värdegrund 2 Organisation 3 Beskrivning

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Tillsynsplan 2015 Tillsynsområde: Miljöbalken Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Allmänt om miljötillsyn... 2 3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet...

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten Bilaga 1 2016 med tidplan för 2017-2018 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Prioriteringar i tillsynen 2016... 1 3 Tillsynsområden 2016... 2 4 Resurser och budget... 3 5 Utveckling

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Tillsynsmyndighetens verktyg Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Innehåll TM:s uppdrag, roll och kommunikation Ärendegång, lagkrav och handläggning Stöd i handläggningen Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Redovisning av: Årsplanering 2015

Redovisning av: Årsplanering 2015 Redovisning av: Årsplanering 2015 Miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Miljö- och klimatdialog

Miljö- och klimatdialog Miljö- och klimatdialog Arbetsmaterial kommunträffar 2015 Kommunen har en viktig roll i åtgärdsarbetet För att främja arbetet inom miljö och klimat har flera åtgärdsprogram och handlingsplaner arbetats

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden MBN tillsynsplan 2011 1 (8) 2011-04-06 Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 SY FTE...3 BESLUT OM TILLSYNSPLANEN...3 UPPFÖLJNING...3 2. UPPSKATTNING AV RESURSBEHOV...4

Läs mer

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn

PROJEKT. Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn PROJEKT Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn Rapport avseende tillsynsprojekt 2016 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella verksamheter samt genomföra tillsyn inom

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Vattenplan 2013 2021 Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Målet är att diskutera mål, möjliga åtgärder och förslag till utformning av den reviderade planen. I Eskilstuna vill vi ha ett

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Mifo-fas 1 Pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Jeanette Häggroth tillsyn 785 41 80 Henning Persson

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 Miljöprövningsförordningen Allmänna uppgifter (A) VAR GOD TEXTA Anläggningens namn Organisations-/personnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll 2016-2018 Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning miljöskydd 2016-2018 Avgiftsfinansierat Tillsyn

Läs mer

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen 2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer