Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

2

3 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Verksamhetsplanen för 2015 innehåller tillsynsplan för livsmedel och miljö- och hälsoskydd liksom styrkort för verksamheten och plan för verksamhetsutveckling. I årets verksamhetsplanedokument har vi strävat efter att renodla det som är speci ikt för 2015, med kortare bakgrundstexter. För generell information om hur verksamheten bedrivs, hänvisas till en separat verksamhetsbeskrivning. Kontakta gärna förvaltningen för att få del av denna. Kontrollplanen för livsmedel utgår från nämndens leråriga kontrollplan, branschvisa indikatorkontrollområden och erfarenhet från tidigare kontroll. Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd utgår från nämndens behovsutredning avseende Behovsutredningen bygger på tre delar. En är nämndens riskbaserade taxa, som har reviderats och gäller från 1 januari. En annan är erfarenhet av mängden externt initierade ärenden. Den tredje är en viktning av miljöaspekter från förslagen till lokala miljömål, som väntas antas under I år kommer en stor del av miljötillsynsarbetet och det miljöstrategiska arbetet att ägnas åt två fokusområden: Giftfri vardag och Hanöbukten. Fokusområdena för 2015 är framtagna genom en avvägning av olika miljöaspekter i förhållande till var den mesta miljönyttan kan åstadkommas genom tillsynsverksamhet och miljöstrategiskt arbete. Genom denna analys har även ett lertal andra viktiga åtgärdsområden och insatser identi ierats. Insatserna är i verksamhetsplanen indelade enligt de nationella miljömålen. Vårt goda samarbete med det lokala näringlivet kommer att fortsätta. Vi arrangerar bland annat företagsträffar i form av miljö ika. Dessa miljö ika utgör ett bra tillfällen för miljöansvariga på företag att träffas på frukostmöten och diskutera aktuella miljöfrågor och tillsynsfrågor. Dessutom pågår en kontinuerlig dialog med den mångfald av företag i kommunen som regebundet får tillsynsbesök av förvaltningen. Ulf Persson Agnes Skyman Cecilia Hammarberg Ordförande Vice ordförande Tf förvaltningschef

4 2

5 3 Innehåll Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag 4 Organisation och resursfördelning 4 Budget 5 Styrkort och verksamhetsutveckling 5 Livsmedel 9 Planerad livsmedelskontroll 10 Miljö- och hälsoskydd 14 Planerad verksamhet inom miljö- och hälsoskydd 15 Fokusområde Hanöbukten 20 Fokusområde Giftfri vardag 27 Kommunikation 45 Sammanfattning av behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 46

6 4 Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen enligt lag ska utföra inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har också ett ansvar för att driva och utveckla samarbete med andra kommunala organ, företag, föreningar samt andra intressegrupper inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har uppdraget att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom informativ och kunskapsuppbyggande verksamhet. Genom att satsa på förebyggande arbete genom framförallt informativ och kunskapsuppbyggande verksamhet kan den mer myndighetsinriktade verksamheten minimeras. Organisation och resursfördelning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhet kan delas in i sex arbetsområden. Resursfördelningen baseras dels på den lagstiftning som olika arbetsområden utgår ifrån och dels på de avvägningar som nämnden har gjort om miljöstrategiskt arbete och förebyggande satsningar.

7 5 Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens och förvaltningens verksamhetsområde inns även en tjänst för Agenda 21. Agenda 21-arbetet i kommunen leds av en politisk ledningsgrupp som fr.o.m utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledningsgruppen fastställer en separat verksamhetsplan för Agenda 21. Förvaltningen driver verksamheten utifrån aktuell lagstiftning och dess konkretiseringar i miljö- och livsmedelsmål liksom utifrån de långsiktiga mål och det balanserade styrkort som nämnden fastställer. Den verksamhet som är mest angelägen från kommuninvånarnas och miljöns utgångspunkt ska prioriteras. Budget Budgeten för 2015 ligger på 15,9 miljoner kr. Av intäkterna står tillsynsavgifter för 32 % och skattemedel för 68 %. Kontrollen av livsmedelsverksamheter ska inansieras helt genom avgifter, medan miljötillsyn inte inansieras fullt ut av avgifter. Utgifterna inom förvaltningen består framförallt av lönekostnader. Utöver budgeten inns även externa projektmedel för att driva avgränsade projekt under Det gäller projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne. Styrkort och verksamhetsutveckling Kommunens styrkort anger de kommungemensamma målsättningarna och strategierna. Utifrån dessa har miljö- och hälsoskyddsnämnden ett balanserat styrkort med tillhörande handlingsplan för I styrkortet anges hur och med vilka åtgärder nämnden kommer att arbeta för att uppnå de gemensamma målsättningarna och Kristianstads kommuns vision, Vi lyfter tillsammans. Resurser kommer att avsättas för att genomföra nämndens styrkort och handlingsplan.

8 6 VISION: Vi lyfter tillsammans Strategiska mål i olika perspektiv Medborgare Attraktiv kommun Långsiktigt hållbar livsmiljö Utveckling Stark profi l Expansiv utveckling Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Effektivt arbetssätt Ekonomi Hållbar ekonomi God hushållning Mål Snabb och rättssäker ärendehandläggning Hög tillgänglighet och god service Nya lokala miljömål med åtgärdsprogram för kommunens arbete med långsiktigt hållbar livsmiljö Ökat skydd för värdefulla naturområden i kommunen Miljöbalkstillsyn med fokus på det som innebär störst risker för miljö eller hälsa Livsmedelstillsyn med fokus på säkra livsmedel och riktig information Ett miljöstrategiskt arbete för ytvatten i balans och biologisk mångfald Minimerade risker med kemikalieanvändning Mhk är en kunskapsresurs för verksamhetsutövare och allmänhet Mhk är i kunskapsfronten inom vårt verksamhetsområde Hög arbetstillfredsställelse och en god arbetsmiljö Rätt arbetsbelastning/nivå Kontinuerligt utvecklingsarbete med stort medskapande Genomföra planerad verksamhet inom budgetram Indikatorer Två resp. sex veckors ärende-handläggning vid kompletta handlingar Internkontroll utifrån bl.a. risker för rättsosäkerhet Nöjd-Kund-Index Internkontroll utifrån bl.a. risker för brister i servicenivå Antagande av mål och pågående åtgärdsarbete i berörda förvaltningar Ny version av webbverktyget Miljö-barometern Antaget kommunalt naturvårdsprogram och pågående åtgärdsarbete Miljömålsstyrd och riskbaserad behovsutredning och verksamhetsplan Mer tillsyn inom hälsoskydd och förorenad mark Kontroll som baseras på en fl erårig plan, branschvisa indikatorkontroll-områden och tidigare erfarenhet Fokusområde Hanöbukten Mer vattenstrategiskt arbete jfr 2014 Ökad samverkan för åtgärdsarbete Fokusområde Giftfri vardag för en hälsosam miljö och grundvatten av god kvalitet Nöjd-Kund-Index Systematisk uppdatering av hemsida Information till verksamheter och allmänhet (företagsträffar, rådgivning). Personalstatistik i kursdeltagande Medverkan i regionalt och nationellt arbete/ utredningar, fl er än 10 tillfällen Aktivt nätverksarbete med förvaltningar, myndigheter och organisationer Förbättringsarbete för prioriterade områden i medarbetarenkäten Frisktal mhk Uppföljning vid medarbetarsamtal, tertial avstämning och tidsredovisning Genomförd processutveckling för anmälan, klagomål och enskilda avlopp Initiativ från handläggare på dagord-ning till minst 75 % av interna möten. Uppföljning av verksamhetsplan/ budget sker till nämnden tertialvis Månadsvis information till personal

9 7 Verksamhetsutveckling På miljö- och hälsoskyddskontoret pågår en ständig utveckling av verksamhetens innehåll, arbetssätt och rutiner. Både lagstiftning och det faktaunderlag som ligger till grund för riskvärderingar och bedömningar ändras. Detta innebär att en beredskap måste innas för en löpande anpassning av arbetet. Utöver detta krävs också utvecklingsarbete av en mer förvaltningsövergripande karaktär. Nedan beskrivs de områden där större insatser kommer att ske under år Utveckling av riskstyrd internkontroll Internkontroll är en process som innebär kvalitetssäkring av hela verksamheten och inns inskriven i kommunallagen. Under 2015 kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att ingå i ett kommunövergripande arbete med att utforma en internkontroll som utgår från risker i verksamheten. För de delar som avser förvaltningsspeci ik verksamhet kommer en arbetsgrupp på förvaltningen att ta fram ett förslag under första tertialet Ett nytt internkontrollprogram ska sedan fastställas av miljö- och hälsoskyddsnämnden senast i april 2015 och gälla omedelbart. Resursåtgången för framtagande av nytt internkontrollprogram beräknas till ca 80 timmar. Fortsatt processutveckling Som en del av ett utvecklingsarbete i hela kommunen inför miljö- och hälsoskyddsnämnden processledning i verksamheten. Införandet påbörjades under 2012 och sker successivt under lera år. Under år 2015 kommer kartläggning ske av bland annat klagomålsärenden. Fortsatt processutveckling kommer att ske gällande anmälningsärenden och prövning av enskilda avlopp. Syftet med processorienteringen är att: säkerställa att handläggningen sker så effektivt som möjligt, förenkla introduktion av nyanställda, underlätta förståelsen för ärendehanteringen hos företag och allmänhet samt att underlätta kommuninternt samarbete. Arbetet innebär framtagande av rutiner, checklistor och internkontroll med mera. För arbetet under år 2015 är resursåtgången timmar, fördelat på lera handläggare. Förberedelsearbete inför ny version av diariesystemet Ecos Under 2015 kommer en del administrativt arbete behövas för att möjliggöra över lyttning av diariet till en ny version av programmet Ecos. Denna över lyttning planeras ske vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet med att förbereda diariet inför den nya versionen bedöms fördelas så att varje handläggare berörs med några timmar för justeringar och utbildning och förvaltningens centrala stödfunktion med timmar. Total tidsåtgång under 2015 bedöms bli timmar.

10 8 Samordningsgrupper Miljö- och hälsoskyddskontoret deltar i många olika samverkansgrupper kommuninternt, regionalt och med länsstyrelsen. Syftet med att delta i samverkan är att: skapa samordningsvinster, effektivisera handläggningen, ge en bättre företagsservice och få större rättssäkerhet i tillsynen. Omfattningen av denna samverkan bedöms vara ungefär densamma under 2015 som de senaste åren. Avsatt tid varierar i storleksordningen 20 till 150 timmar per år och tjänst. Exempel på grupper där medverkan sker är: Miljösamverkan Skåne, Chefsgrupp Sveriges Kommuner & Landsting, arbetsgrupper på Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Forum Skåne Nordost, 3KHV (utbyte mellan Kristianstad, Kalmar, Karlskrona, Halmstad och Växjö) och interna grupper inom Kristianstads kommun. Under våren 2015 kommer miljö- och hälsoskyddskontoret även att ingå i en tillfällig grupp som ska arbeta fram en strategisk plan för kommunen. Syftet är att peka ut riktningar för kommunens arbete de närmaste fem åren och koppla samman kommunens nya vision med mer konkreta strategiska dokument som inns på förvaltningarna.

11 9 Livsmedel Säkra livsmedel och riktig information till konsumenterna Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den offentliga kontrollen genom inspektioner på cirka 770 livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt kök inom barn- och äldreomsorg, restauranger, pizzerior, caféer, större och mindre butiker, dricksvattenverk, chark- och iskanläggningar. Kontrollen är baserad på riskklassi icering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra. Se tabellen på följande sidor samt kontrollplan (bilaga 2). Planen syftar till att arbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt. Planen fungerar också som arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Verksamheten genomförs utifrån nämndens riktlinjer samt rutiner och vägledningar från Livsmedelsverket. Arbetsuppgifterna är att genomföra revision, inspektion och provtagning i be intliga verksamheter. Nya verksamheter ska registreras eller godkännas samt riskklassi iceras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör också utredningar av misstänkta matförgiftningar och fattar beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Om miljö- och hälsoskyddsnämnden upptäcker brister i efterlevnaden av lagstiftningen hos verksamhetsutövare så följs dessa upp. Uppföljningen sker normalt vid nästa planerade kontroll om bristerna inte är av någon allvarlig art. Detta gäller om verksamheten inte haft tidigare problem med att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. Om bristerna är av allvarlig art eller om verksamheten haft tidigare brister följs anmärkningarna upp direkt genom så kallad

12 10 extra offentlig kontroll. Därutöver genomförs kontroll på festivaler och marknader där det inns mattält och livsmedelsvagnar. Arbete sker dels inför festivalen genom handläggning av inkomna anmälningar om registrering och dels genom kontroll av pågående verksamheter under festivalen. De evenemang som nämnden framförallt avsätter resurser till är; Åhus Strand Beach Soccer, Åhus Beach handbollsfestival, Degeberga Marknad och Matmässan. Men det kan även förekomma kontroll i samband med andra festivaler och marknader. I arbetsområdet ingår även tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel. För att effektivisera arbetet både för kontorets personal och för verksamhetsutövarna samordnas denna tillsyn med livsmedelsinspektioner där det är praktiskt möjligt. Utöver inspektioner ingår registreringar av nya tobaksverksamheter och hantering av inkomna klagomål. Inriktningsmålen för den löpande livsmedelskontrollen är: Avvikelser följs upp för att säkerställa att bristerna åtgärdas Företagen har förtroende för kontrollen Planerad livsmedelskontroll Merparten av resurser inom livsmedelsområdet används för den fortlöpande kontrollen. Dessutom genomförs ett antal projekt. Projekten drivs ofta i samverkan med andra kommuner i Skåne eller ingår i nationella projekt som Livsmedelsverket håller i. Fortlöpande livsmedelskontroll I tabellen nedan redovisas antalet anläggningar inom varje bransch och hur många som ska besökas under år 2015.

13 11 Bransch Totalt antal anläggningar inom branschen Antal anläggningar som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Bageritillverkning Café Charkuteritillverkning Detaljhandel med manuell hantering Gatukök Icke kommunalt vatten Importör Industriell tillverkning Konditori Lagerlokal Livsmedelsfordon Mathantering barnomsorg Mathantering äldreomsorg Pizzeria/Kebab Restaurang Storhushåll med beredning Storhushåll med viss beredning Transportör Vattenverk Övrig handel Övrig handel/viss beredning Tobak Receptfria läkemedel 39 16

14 12 Livsmedelskontrollen är indelad i 15 kontrollområden för att täcka lagstiftningens krav. De 15 områdena är indelade i en lerårig kontrollplan. Inom en 4 respektive 6 års period ska samtliga 15 kontrollområden ha kontrollerats i alla verksamheter. Några exempel på kontrollområden är lokaler och utrustning, säker hantering, rengöring och desinfektion, temperatur, information och spårbarhet. Utöver de områden som bestäms i den leråriga kontrollplanen tillkommer så kallade indikatorområden. Det är branschspeci ika kontrollområden som anses vara extra viktiga att granska varje år. Indikatorområdena ger också en möjlighet att jämföra utvecklingen i olika branscher över en längre tidsperiod. På så sätt kan man se om branscherna uppfyller kravet på säkra livsmedel och riktig information till konsumenterna. Den leråriga kontrollplanen tillsammans med indikatorområdena utgör den årliga verksamhetsplanen. Beskrivning av åtgärder i form av tillfälliga projekt Utöver den planerade kontrollen kommer följande projekt att genomföras: Redlighet inom pizzerior - En förpackad produkt eller en meny/presentation med information om livsmedel ska vara korrekt. Sammantaget kallas det för redlighet - att ge korrekt information om ett livsmedel. Under 2014 genomfördes en kontroll av restauranger och pizzerior. Resultatet visade på brister hos många pizzerior. Salladsost serveras ibland trots att det står fetaost på menyn.

15 13 Under 2015 kommer en uppföljande kontroll ske av redligheten på pizzerior i kommunen. Under projektet granskas verksamhetens meny med avseende på vilka livsmedel som presenteras och jämförs mot vad som serveras till konsumenterna. Fokus kommer att ligga på de livsmedel där många brister noterades under 2014 års kontroll för att se om förbättringar skett. Miljösamverkan Skåne Dricksvatten. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsproduktion ska fungera. Projektets syfte är att uppnå en enhetligare kontroll av dricksvattenanläggningar. I projektet ska ett arbetsmaterial tas fram som kan vara till stöd för inspektörerna så att det blir en mer likvärdig kontroll i hela länet. Miljösamverkan Skåne Kosttillskott. Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den normala kosten. Kosttillskott ska vara koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Försäljningen av kosttillskott har ökat markant under det senaste åren. Det gäller inte minst försäljning via nätet. Man kan också se en trend när det gäller hälsopåstående på många produkter. Projektets syfte är att granska märkningen av hälsopåståendena på kosttillskott och om förordningen om hälsopåstående följs.

16 14 Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd omfattar tillsyn och miljöstrategiskt arbete som syftar mot miljöbalkens mål om en hållbar utveckling. Tillsynsdelen domineras av den regelbundna tillsynen på industrier och lantbruk, men även hälsoskyddstillsyn och prövning av enskilda avloppsanläggningar är betydande delar inom ett brett verksamhetsområde med många små delkomponenter. Den miljöstrategiska delen är mindre och där ligger fokus på vatten, naturvård och övergripande miljömålsarbete. Nedanstående diagram visar resursfördelningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet Inom varje segment inns både planerad tillsyn och externt initierad tillsyn, exempelvis anmälningar och klagomål. Rubriken övrig miljötillsyn omfattar bland annat handläggning av ärenden gällande värmepumpar, köldmedieanläggningar och avfallshantering.

17 15 Planerad verksamhet inom miljö- och hälsoskydd Fördelningen av resurserna grundas på en prioritering utifrån nämndens treåriga behovsutredning. Merparten av resurserna inom miljö- och hälsoskyddsområdet används för den fortlöpande kontrollen. Inom miljöskyddet är den planerade tillsynen ungefär 60 % av tiden och den oplanerade 40 %, medan förhållandet är det omvända inom hälsoskyddet. Behovet av planerad tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och anmälningspliktiga hygienlokaler är tydligt de inierat och framgår av nämndens riskbaserade taxa, som i sin tur bygger på lagkrav. En mindre del av den planerade tillsynen riktas mot övriga miljöfarliga verksamheter och hygienlokaler. Även där ger den riskbaserade taxan en vägledning, men styrningen i lagstiftningen är inte lika detaljerad för dessa verksamheter. Med tillsynsavgift per timme i stället för fasta avgifter, inns också ett större handlingsutrymme för olika prioriteringar över tid gällande dessa objekt. Behovsutredningen gällande tillfälliga tillsynsprojekt, informationsinsatser och det miljöstrategiska arbetet styrs genom viktning av miljöaspekter till de områden där insatser gör störst miljönytta. Utifrån miljötillståndet i kommunen och miljömålsarbetet tas fokusområden fram för 1-2 år, som omfattar merparten av tillfälliga åtgärder. Genom att samla årets resurser för tillsynsprojekt och miljöstrategiskt arbete inom 1-2 begränsade områden, kan vi få större genomslagskraft och effektivitet i verksamheten. En sammanfattning av behovsutredningen inns som bilaga till verksamhetsplanen. Den kompletta behovsutredningen inns i ett separat dokument. Fortlöpande tillsyn på miljöfarliga verksamheter och hygienlokaler Tillsyn enligt miljöbalken omfattar både förebyggande arbete och kontroll. Operativ tillsyn initieras oftast av miljö- och hälsoskyddsnämnden och omfattar tillsynsbesök på olika verksamheter. Tillsynsplanen redovisar omfattningen av denna tillsyn för året. Utöver denna översiktliga tillsynsplan inns det individuella planer med förväntade insatser och avgränsat ansvar för respektive handläggare. Vid tillsynsbesöket kontrolleras att verksamheten drivs inom de villkor eller andra regleringar som inns fastställda. En annan viktig del att följa upp är verksamhetens arbete med systematisk egenkontroll inom miljö och hälsa. Målsättningar för den löpande miljö- och hälsoskyddstillsynen under 2015 är att: Om tidsatta krav på åtgärder inom en verksamhet har ställts, ska uppföljning ske snarast efter att åtgärdstiden har löpt ut. Om tillsynen visar att överenskommelser om åtgärder inte har följts, görs generellt endast

18 16 en påminnelse innan beslut om föreläggande fattas. För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra minst två gemensamma tillsynsbesök med branschbackup eller kollega från en annan miljöförvaltning. I samband med ordinarie tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter ska aktualiteten i tillstånd och villkor bedömas och omprövning initieras vid behov. Fördjupning av industritillsyn ska under 2015 göras enligt följande prioritering: 1. Info och tillsyn produktvalsprincipen för små och medelstora verksamheter som använder en del kemikalier men inte kan ses som kemikalieintensiva. Del av fokusområde Giftfri vardag. 2. Uppföljning av projektet Rensa bort farliga kemikalier. Del av fokusområde Giftfri vardag. 3. Projektet Rensa bort farliga kemikalier genomförs för kemikalieintensiva verksamheter där det ännu inte har gjorts. Del av fokusområde Giftfri vardag. 4. Föreläggande och dialog om energikartläggning för verksamheter som under 2014 har informerats om detta (gäller verksamheter med hög energiförbrukning som inte redan kartlagt energianvändningen). 5. Fortsatt MIFO-projekt där det har startats upp Utskick om MIFO-inventering till ytterligare verksamheter under Uppföljning av avfallstillsyn från 2014 alt. ny avfallsfördjupning om det är relevant men inte gjordes Ny transportchecklista används där det är relevant och finns utrymme i tillsynen. Fokus ligger i detta skede på inventering och inspiration. 8. För verksamheter där det inte tidigare har gjorts energifördjupning men där det kan vara relevant, görs detta i samarbete med kommunens energirådgivare. I tabellen nedan redovisas antalet tillsynsobjekt inom varje bransch och hur många som ska besökas under år 2015.

19 17 Miljöskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Avfall Lagring av farligt avfall, återvinning Begravningsverksamhet Utsläpp till luft Betongindustri med mera Utsläpp till vatten och luft, buller, energi Fiskodling Utsläpp till vatten Fordonsservice och drivmedelshantering Fotografi sk eller grafi sk produktion Förbrukning av organiska lösningsmedel Gasformiga bränslen, elproduktion med mera Kemikalier, avfall, utsläpp till vatten Utsläpp till vatten och luft, kemikalier, avfall Utsläpp till luft, buller Gummi och plastvaror Energi, avfall, kemikalier Hamnverksamhet Utsläpp till vatten och luft, buller, avfall, kemikalier Hantering av bränslen Utsläpp till vatten och kemiska produkter Hälso- och sjukvård Utsläpp till vatten, energi, kemikalier, avfall Jordbruk med mera Utsläpp till vatten, energi, kemikalier, avfall Kemiska produkter Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Livsmedel och foder med mera Metallbearbetning med mera Rening av avloppsvatten Skjutfält, skjutbanor, motorbanor och sportanläggningar Utsläpp till vatten och luft, buller Utsläpp till vatten, buller, kemikalier Utsläpp till vatten, lukt Buller, förorenad mark, kemikalier Textiltvätterier Utsläpp till vatten, kemikalier

20 18 Miljöskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Trävaror Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Utvinning, med mera Naturvård, buller, utsläpp till vatten Ytbehandling av metall eller plats med mera Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Totalt Hälsoskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Bakgrundsmätning Miljöövervakning, Strålskydd Bassängbad Bakterier, Hygien, Legionella,Städning, Ventilation Camping Städning, Avfall, Legionella Fastighetsägare* Underhåll, Avfall, Ventilation, Fukt, Radon, Legionella, Skadedjur, Energi Fotvård Hygien, Städning, Ventilation Förskolor Hygien, Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon Hotell/Vandrarhem/ B&B Städning, Avfall, Ventilation, Fukt, Legionella, Energi Läger Städning, Ventilation, Legionella Skolor/gymnasium Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon

21 19 Hälsoskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Solarium Strålsäkerhet, Hygien, Ventilation Tatuering/Piercing Hygien, Städning, Ventilation Träningslokal/Gym** Hygien, Städning, Ventilation, Legionella Vård- och omsorgsboende UHygien, Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon Totalt * utöver oplanerad tillsyn (inkommande klagomål) ** utöver de idrottshallar som tillhör skolorna Beskrivning av åtgärder i form av tillfälliga projekt Utöver den planerade tillsynen på objekt kommer lera projekt att genomföras. Fokusområden för projekt och inriktning på planerad tillsyn under år 2015 är: Hanöbukten Giftfri vardag Utöver fokusområdena genomförs också ett mindre antal projekt kopplade till de miljömål som inte ingår i fokusområdena. Dessa projekt redovisas indelade i: Mångfalden i miljön Hållbar bebyggd miljö Energianvändning och transporter

22 20 Fokusområde Hanöbukten På senare år har Hanöbukten uppvisat många tendenser till försämrad status och i nuläget är inte orsakerna klarlagda. Under år 2010 ick länsstyrelsen rapporter från yrkes iskare om att fångsterna minskat avsevärt och en ökad frekvens av sårskador på isk i den inre delen av Hanöbukten. De övervaknings- och kontrollprogram som inns i området har inte indikerat några förändringar som kan förklara problemen. Havs- och vattenmyndigheten har konstaterat att behovet av ytterligare utredningar och åtgärder är mycket stort. Vi ser därför att det är viktigt att lyfta fram Hanöbukten som fokusområde. Det vill vi göra genom att: arbeta med åtgärder som kan begränsa miljöbelastningen via till löden till Hanöbukten och ta fram ett bredare kunskapsunderlag om miljötillståndet och vilka värden som inns att förvalta i havet. Arbetet med Hanöbukten ska också ses som ett led i nämndens uppdrag med att uppfylla intentionerna i EU:s vattendirektiv. Enligt vattendirektivet ska ett kontinuerligt arbete ske för att förbättra statusen i våra vattenförekomster.

23 21 Projekt/åtgärd Resursbehov Tidpunkt Koppling till miljömål Inventering i västra Hanöbukten 1 månad Hav i balans, levande kust och per år 2017 skärgård, Ett rikt växt- och djurliv Provfi ske och planktonundersökningar 1 vecka per år Hav i balans, levande kust och skärgård Ansvarsarter i vattenmiljö 1 månad Hav i balans, levande kust och per år 2017 skärgård, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag Medverkan i framtagande av havsplan 1 månad 2015 Hav i balans, levande kust och skärgård Rådgivningsprojekt lantbruk 3-4 veckor Stallgödselprojekt 1-2 veckor Avloppsinventering 6 månader Minskad övergödning Myllrande våtmarker Levande sjöar och vattendrag Minskad övergödning Minskad övergödning Behovsanpassade utsläppskrav på mindre avloppsreningsverk 2015 Minskad övergödning Levande sjöar och vattendrag Tillsyn på spillvattenledningar 2 veckor 2015 Minskad övergödning Identifi era känsliga vattenföre- 2 veckor Minskad övergödning komster där dagvattnet kan påverka per år 2016 Levande sjöar och vattendrag MKN eller att god vattenstatus inte uppnås Utsläppspolicy till spill- respektive dagvattennäten 2 veckor per år Minskad övergödning Levande sjöar och vattendrag Giftfri miljö Klimateffekter i förhållande till natur- Extern Första Hav i balans, levande kust och och kulturvärden utmed Hanöbukten fi nansiering delen av år skärgård 2015 Ett rikt växt- och djurliv

24 22 Inventering och säkerställande av naturvärden i västra Hanöbukten Syftet med projektet är att få bättre kunskap om Hanöbukten, att få fram underlag till marina naturreservat och underlag till havsplanen. Fokus ligger på att identi iera värdefulla områden under havsytan, till exempel ålgräsängar och andra viktiga föryngringsplatser för isk. Sedan tidigare inns bara stickprov från olika delar av västra Hanöbukten. Det krävs bättre underlag för att kunna följa miljöförändringar. Genom inventering med hjälp av sonarscanning, ilmning och provtagning kartläggs de naturvärden som inns längs med kusten. En storskalig inventering genomfördes med sidoseende ekolod under år Fördjupade inventeringar när det gäller bottenfauna, epifauna och isk kommer att genomföras under år Resulten ska föras in naturvårdsprogrammet för Kristianstads kommun och presenteras på en hemsida. Därefter följer arbete med att säkra kvaliteter/skydda det eller de mest värdefulla områdena genom reservatbildning Projektet del inansieras av Havs- och vattenmyndigheten och av statliga pengar för lokala naturvårdssatsningar. Prov iske och planktonundersökningar Syftet med åtgärden är att öka kunskapen om ekosystemet i Hanöbukten. De senaste årens larmrapporter om isk lykt och skadad isk i Hanöbukten ledde år 2013 fram till att Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten genomförde ett prov iske i området. Vattenvårdsförbundet har även genomfört provtagningar av växt- och djurplankton under år Ingen av dessa undersökningar inns med i vattenvårdsförbundets ordinarie kontrollprogram. För att kunna fortsätta att bygga upp kunskapen om isk- och planktonsamhället i Hanöbukten planeras nya undersökningar att genomföras varje år till och med Under år 2015 kommer en planktonundersökning att göras. Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för att åtgärden genomförs. Projektet del inansieras av Havs- och vattenmyndigheten Medverkan i arbetet med att ta fram en havsplan Stadsbyggnadskontoret ska ta fram en havsplan för den marina miljön, som ett tillägg till gällande översiktsplan. Havsplanen kommer att vara ett viktigt verktyg för att tillämpa EU:s havsmiljödirektiv och för att få fram kunskaps- och planeringsunderlag om kustvatten och hav. Havsplanen ska dels redogöra för hur havet kan användas som recipient och dels för hur enskilda och allmänna intressen ska tillgodoses. Havsplanen ska vara riktgivande vid olika anspråk på att använda mark- och vattenområden, känsliga natur- och kulturmiljöer samt vara vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att medverka i arbetet med att ta fram havsplanen.

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En exempelsamling Här placerar du in din bild December 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret 2014-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning... 4 2.1. Ekonomi och administration...

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer