Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

2

3 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Verksamhetsplanen för 2015 innehåller tillsynsplan för livsmedel och miljö- och hälsoskydd liksom styrkort för verksamheten och plan för verksamhetsutveckling. I årets verksamhetsplanedokument har vi strävat efter att renodla det som är speci ikt för 2015, med kortare bakgrundstexter. För generell information om hur verksamheten bedrivs, hänvisas till en separat verksamhetsbeskrivning. Kontakta gärna förvaltningen för att få del av denna. Kontrollplanen för livsmedel utgår från nämndens leråriga kontrollplan, branschvisa indikatorkontrollområden och erfarenhet från tidigare kontroll. Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd utgår från nämndens behovsutredning avseende Behovsutredningen bygger på tre delar. En är nämndens riskbaserade taxa, som har reviderats och gäller från 1 januari. En annan är erfarenhet av mängden externt initierade ärenden. Den tredje är en viktning av miljöaspekter från förslagen till lokala miljömål, som väntas antas under I år kommer en stor del av miljötillsynsarbetet och det miljöstrategiska arbetet att ägnas åt två fokusområden: Giftfri vardag och Hanöbukten. Fokusområdena för 2015 är framtagna genom en avvägning av olika miljöaspekter i förhållande till var den mesta miljönyttan kan åstadkommas genom tillsynsverksamhet och miljöstrategiskt arbete. Genom denna analys har även ett lertal andra viktiga åtgärdsområden och insatser identi ierats. Insatserna är i verksamhetsplanen indelade enligt de nationella miljömålen. Vårt goda samarbete med det lokala näringlivet kommer att fortsätta. Vi arrangerar bland annat företagsträffar i form av miljö ika. Dessa miljö ika utgör ett bra tillfällen för miljöansvariga på företag att träffas på frukostmöten och diskutera aktuella miljöfrågor och tillsynsfrågor. Dessutom pågår en kontinuerlig dialog med den mångfald av företag i kommunen som regebundet får tillsynsbesök av förvaltningen. Ulf Persson Agnes Skyman Cecilia Hammarberg Ordförande Vice ordförande Tf förvaltningschef

4 2

5 3 Innehåll Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag 4 Organisation och resursfördelning 4 Budget 5 Styrkort och verksamhetsutveckling 5 Livsmedel 9 Planerad livsmedelskontroll 10 Miljö- och hälsoskydd 14 Planerad verksamhet inom miljö- och hälsoskydd 15 Fokusområde Hanöbukten 20 Fokusområde Giftfri vardag 27 Kommunikation 45 Sammanfattning av behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 46

6 4 Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen enligt lag ska utföra inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har också ett ansvar för att driva och utveckla samarbete med andra kommunala organ, företag, föreningar samt andra intressegrupper inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har uppdraget att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom informativ och kunskapsuppbyggande verksamhet. Genom att satsa på förebyggande arbete genom framförallt informativ och kunskapsuppbyggande verksamhet kan den mer myndighetsinriktade verksamheten minimeras. Organisation och resursfördelning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhet kan delas in i sex arbetsområden. Resursfördelningen baseras dels på den lagstiftning som olika arbetsområden utgår ifrån och dels på de avvägningar som nämnden har gjort om miljöstrategiskt arbete och förebyggande satsningar.

7 5 Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens och förvaltningens verksamhetsområde inns även en tjänst för Agenda 21. Agenda 21-arbetet i kommunen leds av en politisk ledningsgrupp som fr.o.m utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledningsgruppen fastställer en separat verksamhetsplan för Agenda 21. Förvaltningen driver verksamheten utifrån aktuell lagstiftning och dess konkretiseringar i miljö- och livsmedelsmål liksom utifrån de långsiktiga mål och det balanserade styrkort som nämnden fastställer. Den verksamhet som är mest angelägen från kommuninvånarnas och miljöns utgångspunkt ska prioriteras. Budget Budgeten för 2015 ligger på 15,9 miljoner kr. Av intäkterna står tillsynsavgifter för 32 % och skattemedel för 68 %. Kontrollen av livsmedelsverksamheter ska inansieras helt genom avgifter, medan miljötillsyn inte inansieras fullt ut av avgifter. Utgifterna inom förvaltningen består framförallt av lönekostnader. Utöver budgeten inns även externa projektmedel för att driva avgränsade projekt under Det gäller projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne. Styrkort och verksamhetsutveckling Kommunens styrkort anger de kommungemensamma målsättningarna och strategierna. Utifrån dessa har miljö- och hälsoskyddsnämnden ett balanserat styrkort med tillhörande handlingsplan för I styrkortet anges hur och med vilka åtgärder nämnden kommer att arbeta för att uppnå de gemensamma målsättningarna och Kristianstads kommuns vision, Vi lyfter tillsammans. Resurser kommer att avsättas för att genomföra nämndens styrkort och handlingsplan.

8 6 VISION: Vi lyfter tillsammans Strategiska mål i olika perspektiv Medborgare Attraktiv kommun Långsiktigt hållbar livsmiljö Utveckling Stark profi l Expansiv utveckling Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Effektivt arbetssätt Ekonomi Hållbar ekonomi God hushållning Mål Snabb och rättssäker ärendehandläggning Hög tillgänglighet och god service Nya lokala miljömål med åtgärdsprogram för kommunens arbete med långsiktigt hållbar livsmiljö Ökat skydd för värdefulla naturområden i kommunen Miljöbalkstillsyn med fokus på det som innebär störst risker för miljö eller hälsa Livsmedelstillsyn med fokus på säkra livsmedel och riktig information Ett miljöstrategiskt arbete för ytvatten i balans och biologisk mångfald Minimerade risker med kemikalieanvändning Mhk är en kunskapsresurs för verksamhetsutövare och allmänhet Mhk är i kunskapsfronten inom vårt verksamhetsområde Hög arbetstillfredsställelse och en god arbetsmiljö Rätt arbetsbelastning/nivå Kontinuerligt utvecklingsarbete med stort medskapande Genomföra planerad verksamhet inom budgetram Indikatorer Två resp. sex veckors ärende-handläggning vid kompletta handlingar Internkontroll utifrån bl.a. risker för rättsosäkerhet Nöjd-Kund-Index Internkontroll utifrån bl.a. risker för brister i servicenivå Antagande av mål och pågående åtgärdsarbete i berörda förvaltningar Ny version av webbverktyget Miljö-barometern Antaget kommunalt naturvårdsprogram och pågående åtgärdsarbete Miljömålsstyrd och riskbaserad behovsutredning och verksamhetsplan Mer tillsyn inom hälsoskydd och förorenad mark Kontroll som baseras på en fl erårig plan, branschvisa indikatorkontroll-områden och tidigare erfarenhet Fokusområde Hanöbukten Mer vattenstrategiskt arbete jfr 2014 Ökad samverkan för åtgärdsarbete Fokusområde Giftfri vardag för en hälsosam miljö och grundvatten av god kvalitet Nöjd-Kund-Index Systematisk uppdatering av hemsida Information till verksamheter och allmänhet (företagsträffar, rådgivning). Personalstatistik i kursdeltagande Medverkan i regionalt och nationellt arbete/ utredningar, fl er än 10 tillfällen Aktivt nätverksarbete med förvaltningar, myndigheter och organisationer Förbättringsarbete för prioriterade områden i medarbetarenkäten Frisktal mhk Uppföljning vid medarbetarsamtal, tertial avstämning och tidsredovisning Genomförd processutveckling för anmälan, klagomål och enskilda avlopp Initiativ från handläggare på dagord-ning till minst 75 % av interna möten. Uppföljning av verksamhetsplan/ budget sker till nämnden tertialvis Månadsvis information till personal

9 7 Verksamhetsutveckling På miljö- och hälsoskyddskontoret pågår en ständig utveckling av verksamhetens innehåll, arbetssätt och rutiner. Både lagstiftning och det faktaunderlag som ligger till grund för riskvärderingar och bedömningar ändras. Detta innebär att en beredskap måste innas för en löpande anpassning av arbetet. Utöver detta krävs också utvecklingsarbete av en mer förvaltningsövergripande karaktär. Nedan beskrivs de områden där större insatser kommer att ske under år Utveckling av riskstyrd internkontroll Internkontroll är en process som innebär kvalitetssäkring av hela verksamheten och inns inskriven i kommunallagen. Under 2015 kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att ingå i ett kommunövergripande arbete med att utforma en internkontroll som utgår från risker i verksamheten. För de delar som avser förvaltningsspeci ik verksamhet kommer en arbetsgrupp på förvaltningen att ta fram ett förslag under första tertialet Ett nytt internkontrollprogram ska sedan fastställas av miljö- och hälsoskyddsnämnden senast i april 2015 och gälla omedelbart. Resursåtgången för framtagande av nytt internkontrollprogram beräknas till ca 80 timmar. Fortsatt processutveckling Som en del av ett utvecklingsarbete i hela kommunen inför miljö- och hälsoskyddsnämnden processledning i verksamheten. Införandet påbörjades under 2012 och sker successivt under lera år. Under år 2015 kommer kartläggning ske av bland annat klagomålsärenden. Fortsatt processutveckling kommer att ske gällande anmälningsärenden och prövning av enskilda avlopp. Syftet med processorienteringen är att: säkerställa att handläggningen sker så effektivt som möjligt, förenkla introduktion av nyanställda, underlätta förståelsen för ärendehanteringen hos företag och allmänhet samt att underlätta kommuninternt samarbete. Arbetet innebär framtagande av rutiner, checklistor och internkontroll med mera. För arbetet under år 2015 är resursåtgången timmar, fördelat på lera handläggare. Förberedelsearbete inför ny version av diariesystemet Ecos Under 2015 kommer en del administrativt arbete behövas för att möjliggöra över lyttning av diariet till en ny version av programmet Ecos. Denna över lyttning planeras ske vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet med att förbereda diariet inför den nya versionen bedöms fördelas så att varje handläggare berörs med några timmar för justeringar och utbildning och förvaltningens centrala stödfunktion med timmar. Total tidsåtgång under 2015 bedöms bli timmar.

10 8 Samordningsgrupper Miljö- och hälsoskyddskontoret deltar i många olika samverkansgrupper kommuninternt, regionalt och med länsstyrelsen. Syftet med att delta i samverkan är att: skapa samordningsvinster, effektivisera handläggningen, ge en bättre företagsservice och få större rättssäkerhet i tillsynen. Omfattningen av denna samverkan bedöms vara ungefär densamma under 2015 som de senaste åren. Avsatt tid varierar i storleksordningen 20 till 150 timmar per år och tjänst. Exempel på grupper där medverkan sker är: Miljösamverkan Skåne, Chefsgrupp Sveriges Kommuner & Landsting, arbetsgrupper på Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Forum Skåne Nordost, 3KHV (utbyte mellan Kristianstad, Kalmar, Karlskrona, Halmstad och Växjö) och interna grupper inom Kristianstads kommun. Under våren 2015 kommer miljö- och hälsoskyddskontoret även att ingå i en tillfällig grupp som ska arbeta fram en strategisk plan för kommunen. Syftet är att peka ut riktningar för kommunens arbete de närmaste fem åren och koppla samman kommunens nya vision med mer konkreta strategiska dokument som inns på förvaltningarna.

11 9 Livsmedel Säkra livsmedel och riktig information till konsumenterna Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den offentliga kontrollen genom inspektioner på cirka 770 livsmedelsanläggningar. Dessa är framförallt kök inom barn- och äldreomsorg, restauranger, pizzerior, caféer, större och mindre butiker, dricksvattenverk, chark- och iskanläggningar. Kontrollen är baserad på riskklassi icering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra. Se tabellen på följande sidor samt kontrollplan (bilaga 2). Planen syftar till att arbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt. Planen fungerar också som arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Verksamheten genomförs utifrån nämndens riktlinjer samt rutiner och vägledningar från Livsmedelsverket. Arbetsuppgifterna är att genomföra revision, inspektion och provtagning i be intliga verksamheter. Nya verksamheter ska registreras eller godkännas samt riskklassi iceras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör också utredningar av misstänkta matförgiftningar och fattar beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Om miljö- och hälsoskyddsnämnden upptäcker brister i efterlevnaden av lagstiftningen hos verksamhetsutövare så följs dessa upp. Uppföljningen sker normalt vid nästa planerade kontroll om bristerna inte är av någon allvarlig art. Detta gäller om verksamheten inte haft tidigare problem med att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer. Om bristerna är av allvarlig art eller om verksamheten haft tidigare brister följs anmärkningarna upp direkt genom så kallad

12 10 extra offentlig kontroll. Därutöver genomförs kontroll på festivaler och marknader där det inns mattält och livsmedelsvagnar. Arbete sker dels inför festivalen genom handläggning av inkomna anmälningar om registrering och dels genom kontroll av pågående verksamheter under festivalen. De evenemang som nämnden framförallt avsätter resurser till är; Åhus Strand Beach Soccer, Åhus Beach handbollsfestival, Degeberga Marknad och Matmässan. Men det kan även förekomma kontroll i samband med andra festivaler och marknader. I arbetsområdet ingår även tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel. För att effektivisera arbetet både för kontorets personal och för verksamhetsutövarna samordnas denna tillsyn med livsmedelsinspektioner där det är praktiskt möjligt. Utöver inspektioner ingår registreringar av nya tobaksverksamheter och hantering av inkomna klagomål. Inriktningsmålen för den löpande livsmedelskontrollen är: Avvikelser följs upp för att säkerställa att bristerna åtgärdas Företagen har förtroende för kontrollen Planerad livsmedelskontroll Merparten av resurser inom livsmedelsområdet används för den fortlöpande kontrollen. Dessutom genomförs ett antal projekt. Projekten drivs ofta i samverkan med andra kommuner i Skåne eller ingår i nationella projekt som Livsmedelsverket håller i. Fortlöpande livsmedelskontroll I tabellen nedan redovisas antalet anläggningar inom varje bransch och hur många som ska besökas under år 2015.

13 11 Bransch Totalt antal anläggningar inom branschen Antal anläggningar som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Bageritillverkning Café Charkuteritillverkning Detaljhandel med manuell hantering Gatukök Icke kommunalt vatten Importör Industriell tillverkning Konditori Lagerlokal Livsmedelsfordon Mathantering barnomsorg Mathantering äldreomsorg Pizzeria/Kebab Restaurang Storhushåll med beredning Storhushåll med viss beredning Transportör Vattenverk Övrig handel Övrig handel/viss beredning Tobak Receptfria läkemedel 39 16

14 12 Livsmedelskontrollen är indelad i 15 kontrollområden för att täcka lagstiftningens krav. De 15 områdena är indelade i en lerårig kontrollplan. Inom en 4 respektive 6 års period ska samtliga 15 kontrollområden ha kontrollerats i alla verksamheter. Några exempel på kontrollområden är lokaler och utrustning, säker hantering, rengöring och desinfektion, temperatur, information och spårbarhet. Utöver de områden som bestäms i den leråriga kontrollplanen tillkommer så kallade indikatorområden. Det är branschspeci ika kontrollområden som anses vara extra viktiga att granska varje år. Indikatorområdena ger också en möjlighet att jämföra utvecklingen i olika branscher över en längre tidsperiod. På så sätt kan man se om branscherna uppfyller kravet på säkra livsmedel och riktig information till konsumenterna. Den leråriga kontrollplanen tillsammans med indikatorområdena utgör den årliga verksamhetsplanen. Beskrivning av åtgärder i form av tillfälliga projekt Utöver den planerade kontrollen kommer följande projekt att genomföras: Redlighet inom pizzerior - En förpackad produkt eller en meny/presentation med information om livsmedel ska vara korrekt. Sammantaget kallas det för redlighet - att ge korrekt information om ett livsmedel. Under 2014 genomfördes en kontroll av restauranger och pizzerior. Resultatet visade på brister hos många pizzerior. Salladsost serveras ibland trots att det står fetaost på menyn.

15 13 Under 2015 kommer en uppföljande kontroll ske av redligheten på pizzerior i kommunen. Under projektet granskas verksamhetens meny med avseende på vilka livsmedel som presenteras och jämförs mot vad som serveras till konsumenterna. Fokus kommer att ligga på de livsmedel där många brister noterades under 2014 års kontroll för att se om förbättringar skett. Miljösamverkan Skåne Dricksvatten. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsproduktion ska fungera. Projektets syfte är att uppnå en enhetligare kontroll av dricksvattenanläggningar. I projektet ska ett arbetsmaterial tas fram som kan vara till stöd för inspektörerna så att det blir en mer likvärdig kontroll i hela länet. Miljösamverkan Skåne Kosttillskott. Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den normala kosten. Kosttillskott ska vara koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Försäljningen av kosttillskott har ökat markant under det senaste åren. Det gäller inte minst försäljning via nätet. Man kan också se en trend när det gäller hälsopåstående på många produkter. Projektets syfte är att granska märkningen av hälsopåståendena på kosttillskott och om förordningen om hälsopåstående följs.

16 14 Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd omfattar tillsyn och miljöstrategiskt arbete som syftar mot miljöbalkens mål om en hållbar utveckling. Tillsynsdelen domineras av den regelbundna tillsynen på industrier och lantbruk, men även hälsoskyddstillsyn och prövning av enskilda avloppsanläggningar är betydande delar inom ett brett verksamhetsområde med många små delkomponenter. Den miljöstrategiska delen är mindre och där ligger fokus på vatten, naturvård och övergripande miljömålsarbete. Nedanstående diagram visar resursfördelningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet Inom varje segment inns både planerad tillsyn och externt initierad tillsyn, exempelvis anmälningar och klagomål. Rubriken övrig miljötillsyn omfattar bland annat handläggning av ärenden gällande värmepumpar, köldmedieanläggningar och avfallshantering.

17 15 Planerad verksamhet inom miljö- och hälsoskydd Fördelningen av resurserna grundas på en prioritering utifrån nämndens treåriga behovsutredning. Merparten av resurserna inom miljö- och hälsoskyddsområdet används för den fortlöpande kontrollen. Inom miljöskyddet är den planerade tillsynen ungefär 60 % av tiden och den oplanerade 40 %, medan förhållandet är det omvända inom hälsoskyddet. Behovet av planerad tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och anmälningspliktiga hygienlokaler är tydligt de inierat och framgår av nämndens riskbaserade taxa, som i sin tur bygger på lagkrav. En mindre del av den planerade tillsynen riktas mot övriga miljöfarliga verksamheter och hygienlokaler. Även där ger den riskbaserade taxan en vägledning, men styrningen i lagstiftningen är inte lika detaljerad för dessa verksamheter. Med tillsynsavgift per timme i stället för fasta avgifter, inns också ett större handlingsutrymme för olika prioriteringar över tid gällande dessa objekt. Behovsutredningen gällande tillfälliga tillsynsprojekt, informationsinsatser och det miljöstrategiska arbetet styrs genom viktning av miljöaspekter till de områden där insatser gör störst miljönytta. Utifrån miljötillståndet i kommunen och miljömålsarbetet tas fokusområden fram för 1-2 år, som omfattar merparten av tillfälliga åtgärder. Genom att samla årets resurser för tillsynsprojekt och miljöstrategiskt arbete inom 1-2 begränsade områden, kan vi få större genomslagskraft och effektivitet i verksamheten. En sammanfattning av behovsutredningen inns som bilaga till verksamhetsplanen. Den kompletta behovsutredningen inns i ett separat dokument. Fortlöpande tillsyn på miljöfarliga verksamheter och hygienlokaler Tillsyn enligt miljöbalken omfattar både förebyggande arbete och kontroll. Operativ tillsyn initieras oftast av miljö- och hälsoskyddsnämnden och omfattar tillsynsbesök på olika verksamheter. Tillsynsplanen redovisar omfattningen av denna tillsyn för året. Utöver denna översiktliga tillsynsplan inns det individuella planer med förväntade insatser och avgränsat ansvar för respektive handläggare. Vid tillsynsbesöket kontrolleras att verksamheten drivs inom de villkor eller andra regleringar som inns fastställda. En annan viktig del att följa upp är verksamhetens arbete med systematisk egenkontroll inom miljö och hälsa. Målsättningar för den löpande miljö- och hälsoskyddstillsynen under 2015 är att: Om tidsatta krav på åtgärder inom en verksamhet har ställts, ska uppföljning ske snarast efter att åtgärdstiden har löpt ut. Om tillsynen visar att överenskommelser om åtgärder inte har följts, görs generellt endast

18 16 en påminnelse innan beslut om föreläggande fattas. För kompetensutveckling och ökad samsyn ska varje handläggare under året göra minst två gemensamma tillsynsbesök med branschbackup eller kollega från en annan miljöförvaltning. I samband med ordinarie tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter ska aktualiteten i tillstånd och villkor bedömas och omprövning initieras vid behov. Fördjupning av industritillsyn ska under 2015 göras enligt följande prioritering: 1. Info och tillsyn produktvalsprincipen för små och medelstora verksamheter som använder en del kemikalier men inte kan ses som kemikalieintensiva. Del av fokusområde Giftfri vardag. 2. Uppföljning av projektet Rensa bort farliga kemikalier. Del av fokusområde Giftfri vardag. 3. Projektet Rensa bort farliga kemikalier genomförs för kemikalieintensiva verksamheter där det ännu inte har gjorts. Del av fokusområde Giftfri vardag. 4. Föreläggande och dialog om energikartläggning för verksamheter som under 2014 har informerats om detta (gäller verksamheter med hög energiförbrukning som inte redan kartlagt energianvändningen). 5. Fortsatt MIFO-projekt där det har startats upp Utskick om MIFO-inventering till ytterligare verksamheter under Uppföljning av avfallstillsyn från 2014 alt. ny avfallsfördjupning om det är relevant men inte gjordes Ny transportchecklista används där det är relevant och finns utrymme i tillsynen. Fokus ligger i detta skede på inventering och inspiration. 8. För verksamheter där det inte tidigare har gjorts energifördjupning men där det kan vara relevant, görs detta i samarbete med kommunens energirådgivare. I tabellen nedan redovisas antalet tillsynsobjekt inom varje bransch och hur många som ska besökas under år 2015.

19 17 Miljöskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Avfall Lagring av farligt avfall, återvinning Begravningsverksamhet Utsläpp till luft Betongindustri med mera Utsläpp till vatten och luft, buller, energi Fiskodling Utsläpp till vatten Fordonsservice och drivmedelshantering Fotografi sk eller grafi sk produktion Förbrukning av organiska lösningsmedel Gasformiga bränslen, elproduktion med mera Kemikalier, avfall, utsläpp till vatten Utsläpp till vatten och luft, kemikalier, avfall Utsläpp till luft, buller Gummi och plastvaror Energi, avfall, kemikalier Hamnverksamhet Utsläpp till vatten och luft, buller, avfall, kemikalier Hantering av bränslen Utsläpp till vatten och kemiska produkter Hälso- och sjukvård Utsläpp till vatten, energi, kemikalier, avfall Jordbruk med mera Utsläpp till vatten, energi, kemikalier, avfall Kemiska produkter Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Livsmedel och foder med mera Metallbearbetning med mera Rening av avloppsvatten Skjutfält, skjutbanor, motorbanor och sportanläggningar Utsläpp till vatten och luft, buller Utsläpp till vatten, buller, kemikalier Utsläpp till vatten, lukt Buller, förorenad mark, kemikalier Textiltvätterier Utsläpp till vatten, kemikalier

20 18 Miljöskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Trävaror Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Utvinning, med mera Naturvård, buller, utsläpp till vatten Ytbehandling av metall eller plats med mera Utsläpp till vatten, kemikalier, avfall Totalt Hälsoskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Bakgrundsmätning Miljöövervakning, Strålskydd Bassängbad Bakterier, Hygien, Legionella,Städning, Ventilation Camping Städning, Avfall, Legionella Fastighetsägare* Underhåll, Avfall, Ventilation, Fukt, Radon, Legionella, Skadedjur, Energi Fotvård Hygien, Städning, Ventilation Förskolor Hygien, Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon Hotell/Vandrarhem/ B&B Städning, Avfall, Ventilation, Fukt, Legionella, Energi Läger Städning, Ventilation, Legionella Skolor/gymnasium Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon

21 19 Hälsoskydd Bransch Totalt antal objekt inom branschen Antal objekt som ska besökas 2015 Antal kontrolltimmar 2015 Nyckelområden för kontroll inom branschen Solarium Strålsäkerhet, Hygien, Ventilation Tatuering/Piercing Hygien, Städning, Ventilation Träningslokal/Gym** Hygien, Städning, Ventilation, Legionella Vård- och omsorgsboende UHygien, Städning, Ventilation, Fukt, Legionella, Radon Totalt * utöver oplanerad tillsyn (inkommande klagomål) ** utöver de idrottshallar som tillhör skolorna Beskrivning av åtgärder i form av tillfälliga projekt Utöver den planerade tillsynen på objekt kommer lera projekt att genomföras. Fokusområden för projekt och inriktning på planerad tillsyn under år 2015 är: Hanöbukten Giftfri vardag Utöver fokusområdena genomförs också ett mindre antal projekt kopplade till de miljömål som inte ingår i fokusområdena. Dessa projekt redovisas indelade i: Mångfalden i miljön Hållbar bebyggd miljö Energianvändning och transporter

22 20 Fokusområde Hanöbukten På senare år har Hanöbukten uppvisat många tendenser till försämrad status och i nuläget är inte orsakerna klarlagda. Under år 2010 ick länsstyrelsen rapporter från yrkes iskare om att fångsterna minskat avsevärt och en ökad frekvens av sårskador på isk i den inre delen av Hanöbukten. De övervaknings- och kontrollprogram som inns i området har inte indikerat några förändringar som kan förklara problemen. Havs- och vattenmyndigheten har konstaterat att behovet av ytterligare utredningar och åtgärder är mycket stort. Vi ser därför att det är viktigt att lyfta fram Hanöbukten som fokusområde. Det vill vi göra genom att: arbeta med åtgärder som kan begränsa miljöbelastningen via till löden till Hanöbukten och ta fram ett bredare kunskapsunderlag om miljötillståndet och vilka värden som inns att förvalta i havet. Arbetet med Hanöbukten ska också ses som ett led i nämndens uppdrag med att uppfylla intentionerna i EU:s vattendirektiv. Enligt vattendirektivet ska ett kontinuerligt arbete ske för att förbättra statusen i våra vattenförekomster.

23 21 Projekt/åtgärd Resursbehov Tidpunkt Koppling till miljömål Inventering i västra Hanöbukten 1 månad Hav i balans, levande kust och per år 2017 skärgård, Ett rikt växt- och djurliv Provfi ske och planktonundersökningar 1 vecka per år Hav i balans, levande kust och skärgård Ansvarsarter i vattenmiljö 1 månad Hav i balans, levande kust och per år 2017 skärgård, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag Medverkan i framtagande av havsplan 1 månad 2015 Hav i balans, levande kust och skärgård Rådgivningsprojekt lantbruk 3-4 veckor Stallgödselprojekt 1-2 veckor Avloppsinventering 6 månader Minskad övergödning Myllrande våtmarker Levande sjöar och vattendrag Minskad övergödning Minskad övergödning Behovsanpassade utsläppskrav på mindre avloppsreningsverk 2015 Minskad övergödning Levande sjöar och vattendrag Tillsyn på spillvattenledningar 2 veckor 2015 Minskad övergödning Identifi era känsliga vattenföre- 2 veckor Minskad övergödning komster där dagvattnet kan påverka per år 2016 Levande sjöar och vattendrag MKN eller att god vattenstatus inte uppnås Utsläppspolicy till spill- respektive dagvattennäten 2 veckor per år Minskad övergödning Levande sjöar och vattendrag Giftfri miljö Klimateffekter i förhållande till natur- Extern Första Hav i balans, levande kust och och kulturvärden utmed Hanöbukten fi nansiering delen av år skärgård 2015 Ett rikt växt- och djurliv

24 22 Inventering och säkerställande av naturvärden i västra Hanöbukten Syftet med projektet är att få bättre kunskap om Hanöbukten, att få fram underlag till marina naturreservat och underlag till havsplanen. Fokus ligger på att identi iera värdefulla områden under havsytan, till exempel ålgräsängar och andra viktiga föryngringsplatser för isk. Sedan tidigare inns bara stickprov från olika delar av västra Hanöbukten. Det krävs bättre underlag för att kunna följa miljöförändringar. Genom inventering med hjälp av sonarscanning, ilmning och provtagning kartläggs de naturvärden som inns längs med kusten. En storskalig inventering genomfördes med sidoseende ekolod under år Fördjupade inventeringar när det gäller bottenfauna, epifauna och isk kommer att genomföras under år Resulten ska föras in naturvårdsprogrammet för Kristianstads kommun och presenteras på en hemsida. Därefter följer arbete med att säkra kvaliteter/skydda det eller de mest värdefulla områdena genom reservatbildning Projektet del inansieras av Havs- och vattenmyndigheten och av statliga pengar för lokala naturvårdssatsningar. Prov iske och planktonundersökningar Syftet med åtgärden är att öka kunskapen om ekosystemet i Hanöbukten. De senaste årens larmrapporter om isk lykt och skadad isk i Hanöbukten ledde år 2013 fram till att Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten genomförde ett prov iske i området. Vattenvårdsförbundet har även genomfört provtagningar av växt- och djurplankton under år Ingen av dessa undersökningar inns med i vattenvårdsförbundets ordinarie kontrollprogram. För att kunna fortsätta att bygga upp kunskapen om isk- och planktonsamhället i Hanöbukten planeras nya undersökningar att genomföras varje år till och med Under år 2015 kommer en planktonundersökning att göras. Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för att åtgärden genomförs. Projektet del inansieras av Havs- och vattenmyndigheten Medverkan i arbetet med att ta fram en havsplan Stadsbyggnadskontoret ska ta fram en havsplan för den marina miljön, som ett tillägg till gällande översiktsplan. Havsplanen kommer att vara ett viktigt verktyg för att tillämpa EU:s havsmiljödirektiv och för att få fram kunskaps- och planeringsunderlag om kustvatten och hav. Havsplanen ska dels redogöra för hur havet kan användas som recipient och dels för hur enskilda och allmänna intressen ska tillgodoses. Havsplanen ska vara riktgivande vid olika anspråk på att använda mark- och vattenområden, känsliga natur- och kulturmiljöer samt vara vägledande vid tillståndsprövning och förvaltning. Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att medverka i arbetet med att ta fram havsplanen.

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 Foto på framsidan: Filippa Einarsson, Patrik Olofsson Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag 2 Värdegrund 2 Organisation 3 Beskrivning

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2013 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Verksamhetsåret 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag

Läs mer

verksamhetsplan 2014

verksamhetsplan 2014 verksamhetsplan 2014 Antagen av Söderåsens miljöförbund 2013-12-10 123 Söderåsens miljöförbund Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Miljöskydd... 3 2.2 Förorenade områden 4 2.3 Kemiska produkter 4 2.4 Avfall och producentansvar 4 2.5 Enskilda

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013

Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013 Verksamhetsplan för miljönämnden 2012-2014 Uppföljning 2012 och planering för 2013 Fastställd av miljönämnden 2/2013 Omslagsfoto: Rivning av del av kvarnen i Mjölby. Sammanfattning Detta dokument innehåller

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 1(10) Verksamhetsplan 2013 Norrvidinge, Svalövs kommun Antagen av direktionen 2012-12-11 2(10) Söderåsens miljöförbund Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består av medlemskommunerna Bjuv,

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011 Bygg och miljökontoret Verksamhetsplan 2011 Redovisad i Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2011-02-23, 34/2011 Verksamhetsplanen sammanställd av Lily Grey, informatör, bygg och miljökontoret, 011-15 14 94

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

Målområde 2. God vattenstatus. Grundvatten av god kvalitet

Målområde 2. God vattenstatus. Grundvatten av god kvalitet 43 Målområde 2 God vattenstatus I målområdet ingår de nationella miljömålen: Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet är en viktig tillgång för oss människor

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012

Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av storhushåll i Malmö 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 3/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt

2013:28. Återrapportering av åtgärdsprogrammets. Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt VATTENMYNDIGHETENS KANSLI Återrapportering av åtgärdsprogrammets genomförande 2012 Sammanställning av arbetet i kommuner och länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt 2013:28 Titel: Återrapportering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer