STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821"

Transkript

1 t11 t*" 0,o,l STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U c.l C.l M FRENINGEN I $ Namu, dndarnfrloch sdte 2 $ Medlemskap och 6verl6telse 3 $ Medlenrskapspriivning - juridisk person 4 $ Medlenrskapsprdvning - $rsisk person 5 $ Bostttningskrav 6 g Andelstigande 7 $ lnsats, drsavgift och upplafelseavgift I g Arsavgiftens berfikrring 9 $ verlfltelse- och pants?ittrringsavgift I0 $ vriga avgifter l1 $ Drd,jsmfll med betalning FRENII{GSSTAMMA l2 $ Fdreningsstiimma l3 $ Motioner' 14 $ ExtLa f6reningssttilnma l5 $ Dagordning l6 $ Kallelse l7 $ Rdstrritt l8 $ mbud och bitliide l9 $ R0stning 20 $ Jav 2l g 0ver- oclr undel'skott 22 $ Valberednhrg 23 $ Stiimrnans plotokoll STYRELSE CH REVISIN 24 $ Styrelsens sammansiittning 25 $ Konstituering 26 $ Styrelsens protokoll 27 $ Beslutftirhet och rstning 28 $ Beslut i vissa fi'flgor 29 $ Firmateckrrirrg 30 $ Styrelsens frligganden 3l $ Utdrag ur liigenhetsftirteckning 32 $ Rdkenskaps&r 33 $ Revisorel'nas samulansdttning 34 $ Avgivande av revisionsberiiftelse BSTADSRATTSHAVARENS NI.TTTCTTETER CH SKYLDIGHETER 35 $ Bostadsriittshavarens ansvar 36 $ Ytterligale installationer 37 $ Brand- och vattenledningsskador 38 $ Kompleinent 39 $ Felanmiilan 40 $ Gernensam upprustning 4l $ Varrvflrd 42 $ Tillbyggnad 43 $ mbyggnad ANVANDNING AV BSTADSRATTEN 44 $ Anviindning av bostadsretten 45 $ Sundhet, ordning och gott skick 46 $ Tilltrddesrdtt 47 $ Andrahandsrrthynring 48 $ Inneboende FRVERKANDE 49 $ Ftirverkandegrunder 50 $ Hinder ftir ftirverkande 5l $ Ers6ttning vid uppsiigning 52 $ TvAngsfUrstiljning 0vnrcr 53 $ Meddelanden 54 $ Frarntida underhflll 55 $ Uppldsning, likvidation mm 56 $ Tolkning 57 $ Stadgeiindring 58 $ Siirskilt fdr ftreningar som iute 6ger hus Registrerades av Bolagsverket

2 1 $ Namn, iindanrflloch stite F0reningens narnn jir Bostadsriittsftircningen oo Drottning Filippa i Lund. oo (\ Crl f\t M FRENINGEN Upplitelse fir iiven onrfatta mark som ligger i anslutning till fbrerringelrs hus, om markiir skall anviirrdas sorn komplenrent tijl bostadsldgenhet ejter lokal. Medlerns riitt i fdreningen p6 grund av sfidan uppldtelse kallas bostadsrdtt. Medlefil som innelrar bostadsliitt kallas bostadsrdttshavare, Styrelsen hnr sitt stite i Lunds komrnun, Sk6ne l?in. 2 $ Medlemskap och verla.telse Eu ny innehavare ffu utdva bostadsriitteu och flytta in i ldgenheten endast our han eller hon antagits till ruredlem i ftireningen. F0rv[rvaren ska ausdka orn rnedlemskap i fbreuingen pd s6tt styrelsen bestiimmer. Till nredlemsansdkau ska fogas styrkt kopia pfr tivellitelsehandling sorn ska var.a undersliliven av kdpare och siiljare och innehfllla trppgift om den liigenhet som tiverlfitelsen avser samt pris. Motsvarande g;iller vid byre och gdva. m 0verlitelsehand lin gen inte upp fu Ier. formkraven iil. ijverlfitelsen ogiltig, Vid upplfltelserhfrlls medlemskau samtidigt nred upplfitelsen. Sffretsen ilr skyldig att senast inom en minad fi.fln clet att ansdkan om medlemskap korn in dll fdreningen, pldva fi'dgan onr medlernskap. ltdreningen kan komma att begiira en kreditupplysning avseende sdkanden, Eu rnedlem som upphcir att vara bostadsriittshavare ska anses ha uttr{itt ur fiireningen, orn inte styrelsen nredger att han eller hon far stfl kvar.sorn medlenr, 3 $ Medlernskapspr6vning - jruidisk person Juridisk person sonr frviirvat bostadsrdft tilfen bostadsliigenhet ffilviiglas intriide i fdreningen dven om nedan angivna liirutsiittningar fbr medlernskap dr uppfyllda. En juridisk person som iir medlenr i ftireningen ffrr inte utan samtycke av styrelsen genorn dverl$te ls e ftirviirva ytterl i gal,e b ostad srtift ti I I err bostadsliigenhet. Kornrnun och landsting fffr ej vtigras ntedlenrskap, 4 $ Medlernskapspr.civning - ffsisk persolt Medlernskap kan beviljas ftsisk person som tivertar bostadsriitt i ftireningens hus. Den sorn eu bostadsriitt har dvergatt till fdr inte viigras nredlemskap i fbreningeu orn fdr,eningen sktiligen bdr godta fr'vdrvaren sonr bostadsrdttshavare, Medlernskap f6r inte vtiglas p6 gr.und av ras, hudftirg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, iivertygelse eller sexuelliiggniug. En verlfitelse iir ogiltig, om den sorn en bostadsr.titt dvergdtt till vtigrus medlelnskap i ftireningen. Siirskilda legler giiller vid exekutiv fiirsiiljning elleivid tvangsftirsziljning. 5 $ Bosflttningskr.av Miust en frvilrvare skall fijr egen del vara perrnaneuf bosatt i bostadsrdttsliigenheten. I annat fall irar fdreningen riitt att vdgra medlemskap 6 $ Andelsiigande Dcn sorn har ftir.vllrvat en andel i bostadsreitt ffir v?igras medlenrskap i ftireningen om iute bostadsrfitten efter ftirvfir'vet innehas av makar, barn, ftireildrar eller sy..skou, registrelade partnef eller sfidana sarnbor p[ vilka sam bolagen tilliirnpas, 7 $ Insats, flr.savgift och uppl6telseavgift Insats, flrsavgift och j ftirekommande fall tupplitelseavgift faststtills av styrelsen. Andring av insatsen ska alltid beslutns av fdreningsstiimlna, 8 $ lilsavgiftens beriikning Ars avgift erna flordetas p i b o staisrdnsl 6genheterna i fbrhillande till liigenhcternas andelstal. Beslut om flndring av grund frir andclstalsberiikning ska fattas av fdreningsstamrna. m beslutet medfdr rubbning av det inbdrdes fiirhflllandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om rninstle fiiirdedelar av de rdstande pfl sttirnman gitt med pi beslutet, Fiir liigenhotsr som efter upplhtelsen utrustats med bafkong f6r f,rsavgiften vara ftithdjd rned hdgst 2 o/o av vid varje tillflille giillande prisbasbelopp, nrotsvarande giiller itir liigenhet med fransk balkong, altan pa mar,k eller uteplats dock rned ett pflslag pi hgst I %. Styrelsen kan beslut att i Srsavgiften ingflende ershttning fiir taxebundna kostnader sfi$om viirme, varmvatten, renhallning, konsumtionsvallell, elektl.isk stlbm, TV, bredband och telefoni ska erlllggas efter fdrbrukning, area eller per ldgenfi et. 9 $ veridtelse- och pantsdttningsavgift ver'lite lseavgift o ch parrtsdttn ingsuu g-in ffi itus ut eft er beslut av styrelsen. ver.litelseavgiften far uppgfl till hdgst 2,57o och panrsiittningsavgiften fill h6gst ) Vo av g?illande plisbasbelopp. verlatelseavgift betalas av ftirviirvareu och pantstiftningsavgift betalas av pantsiittaren. 10 $ vriga avgifter Ftireningen fer i iivrigt inte ta ut siirskilda avgifter fdr frtgerder son fiireningen ska vidta med auledning av b ostadsriitts I agen el I er annan fiirfaftn ing. I I $ Drdjsnr6l med betalning Arsavgiften ska betalqs pfl ctet siiostyrelsen beslutar, Betalning fhr dock alltid ske genom postanvisning,

3 o\ oo oi c..l r{ FRENINGSSTAMMA 12 $ Fiireningsstiinrma rdinarie ftireningsstiirnma ska hflllas flr.ligen tidigast den I r:rars och seuast frire juni rnflnads utg6ng. 13 $ Motioner' Medlem som iinskar fa ett iirende behandlat vid fiireningsstiimma ska aurniila detta senast den I februari eller inorn den senare tidpunkt styrelsen beslutat. 14 $ Extra freningsstiirnma Extra flireningsstiirnma ska hflllas nil.s[nelsen finner skiil till det, Sfidan ftireningsstdrnma ska Hven lr&llas niir det fff uppgivet iindamil skriftligen begiils av revisor eller minst I /l 0 av sarntliga rdstberlittigade. 15 $ Dagordning Pf, ordinarie fbleningsstiimrna ska ftjrekornma: l. dppnande 2. Godkiinnande av dagordningen 3. Vat av stiilnrnoordltirande 4. AnmEilan av stiimrnoordfdmndens val av protokollftilare 5. Val av tva juster.are tillika rristriiknare 6. Frflga orn stiimman blivit stadgeenligt utlyst 7. Faststtillande av rtistltingd 8. Fdredragnhrg av styrelsens dlrsredovisning 9. Fiiredmgrring av revisorns berflttelse 10. Beslut om faststiillande av resultat- oclr balansrdkning I l. Beslut om resultatdisposition 12, Fr6ga onr ansvalsfrihet frjr styrelseledarndterna 13. Beslut om arvoden flt styrelseledamdter och revisorer frir ntistkommande verksamhetsir 14. Val av styrelsetedamdtel.och suppleauter 15, Val nv revisorer och revisorssuppleant 15. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stiirnurau hiinskjutna frdgor samt av fdreningsmedlem anrnfl lt 6rende 18. Avslutande P6 extra foreningsstiinrma ska utdver punkt l-7 och I8 fbrekotnma de iirenden ftir vilken stdmman blivit utlyst. 16 $ Kallelse Kallelse till fdreningsstfimma ska irureh$lla uppgift om vilka iirendell soln ska behandlas p& st?irunan. Beslut fflr inte faftas i andra iirenden dn de sorn angivits i kallelsen. Senast tvfl veckor fdre ordinarie stdmma och en vecka fore extra stdrnma skn kallelsen utfdrdas, dock tidigast Sra veckor fdre stiimman. Kallelsen ska utftirdas till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post. m medlem uppgivit annan adresska kallelsen isttillet skickas till medlemrnen. Kallelsen ska dessutom anslfls pi ldrnplig plats inom ftireningens hus eller publiceras pi hemsida. 17 $ Rcistiitt Vid fdreningsstiirnma har varje rnedlem en rtist. m flera rnedlemmar innehar bo$tad$riitt gemensamt har de dock tillsanrmans endast en rdst. Medlern som innehar flera liigenheter har ocksfl endast en rtist. Rdstriitt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonouriska flilpliktelser mot ftireniugen enligt dessa stadgar eller enligt lag. l8 $ mbud och bih.ade Medlern far utdva silr rdstr,iitt genonr ombucl. mbudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt, Fullmakten ska uppvisas i original och giiller hilgst ett frr fran utfrrdandot. mbud frr inte Iisretrada rner An en (l) medlern. Pd ftireningssttimma fflr rnedlem medftira hdgst ett bitriide. Bitrddets uppgift iir.an vara rnedlernrnen behjalplig. rnbud och bitrtide fflr endast vara:. annan medlem. lnedlerlrnens nrake/maka, registrerad partner ellor sarnbo. fririildrar. syskon t r ' barn annan ndrst&ende sorn valaktigt sarnmanbor med tnedlemmen i fleuineeus hus god man Ar medlem en juridisk person fiir denne fiiretliidas av legal stiil lforetriidare. 19 $ R0storing Fdreningsstiimnans beslut utgfirs av den mening som fitt mer iin halften av de avgivna rijstema eller vid lika r6stetal den rnening som stiirnmans ordfd,rande bitr.lider'. Blankriist iir inte en avgiven rtist, Vid val anses den vald sorn har fatt flest rdster. Vid lika rdstetal avgd,rs valet genotn lottning om inte annat beslutas av stdmman innan valet ftrriittas, St?immoordforande eller fiireningssrtirnma kan besluta att sluten omrd'stning ska genomftiras. Vid personval ska dock sluten omriistning alltid genomfdras pi begdlan av rdstberiittigad. Fdr vissa beslut kriivs stilskild majoritet enligt b estiimme lser i bostadsrafislasen. 20 $ Jav En medlem ffir inte sjiilv eller genom ombud rdsta i fr6ga om:

4 o\ C) (\ C\ sl l. talau rnot sig sjiilv 2. beflielse fr6n skadestindsansvar eller annarr fbrpl iktelse gentelnot fdrerringen 3. talan eller befi.ielse som avses i I ellel 2 betr?iffande aunau, on lnedleurmen i frfrga har ett viisentligt intresse som kan strida mot ftireningens 21 $ ver- och unclerskott Det tiver- eller underskott sorn kan uppsti i frreningens verksamhet ska balanseras iny riikning. m fijrenings. stamman beslutar att uppkommen vinst ska clelas trt ika vinsten fordelas mellarr medlemlnar.na i fdrhillande till liigenheternas firsavgifter frr det seuaste riikenskapsflret. 22 g Valberedning V i d ordirrarie fi!'r,en i ngs stfl nrm a ffi r valberecln iu g utses fdl tiden fl'arn till och rned nilsta ordinarie foreningsstiilnrna, Valberedrriugens uppgift tir att lfilnna ftrslag till samtliga personval sarnt arvode. 23 $ Stammans plotokoll Vid fiireningsstiimnra ska protokoll fiiras av den som stiimmans ordftirande d?ir,till utsett. I fr.6ga onr prntokollets innehill gtiller: l, att rijstltingden ska tas in i eller biliiggas protokollet 2. att stiimnrans beslut ska fijras in i protokollet 3. att on: onrrdstning skett ska resultatet av denua anges i plojokollet Protokollet ska senast inom tre veckor.hflllas till giingl igt fiir medlern mama. Protokollet ska fijrvaras pfl beilyggande sfitt. STYRELSE CH REVISIN 24 $ Styrelsensaulmansiittning Styrelsen bestir av minst tre och hdgst sju ledamdter. med htigstre suppleanter. Stylelsen viiljs av ftireningsstiirnman fiir tiden fram till oclr rned rriista ordi nalie fclren iugsstfimma. Till ledarnot eller suppleant kan fbrutoln medlsm tiven vtilj as person som t illhiil rned lenrmens fanr i lj ehushilt och som iir bosatt i fbreningens hus. Stiimnra kan dock viilja en ( I ) ledamot sorn inte uppfyller. kraven j ftiregflende rneuiug, 25 $ Konstituering Styrelserr utser inorn sig ordfiirande och andra funktiondrer om inte foreningsstdrnma beslutat annorlunda. 26 $ Styrelsens ptotokoll Vid styrelsens sarmnantliiden ska plotokoll ftras som.justeras av ordfiilanden osh den ytterligare ledarnot som styrelsen utser. Protokollen ska fdrvaras pft betryggande siltt och fdras i nurnmerftiljd. Styrelsens protokoll iir tillgiingliga endast f6r ledamtiter, suppleanter och revisorer. 27 $ Beslutftirhet och rdstning Styrelsen Ar beslutftir ner antalet niirvarande ledamdter. vid sammantriidet dverstiger hiilften av sarrrtliga ledamdter. Som styrelsens beslut gdller den mlning fbr vilken mer dn hdlften av de niirvararrde rdstat eller vid lika rdstetal den mening som ordftilanden bitliider. F6r. giltigt beslut kreivs enhiillighet n6r f$r beslutfdrhet minsta antalet ledam,0ter iir ntirvarancle. Suppleanter tjiinstgdr i deu ordning som ordf0mnde bestdnrmer orn inte annat bestiimts av ftireningsstiirrrma eller framgir av arbetsordning (beslutad av sfrelsen). 28 $ Beslut i vissa fr.agor Beslut som imeber viisentlig ftr'iindring av ftireningens hus eller mark ska alltid fattas av ftireningsstamnm. tn en ny-, till* eller ombyggnad innebiir att medlems bostadsrdtt fiiriindras ska samtycke frfin msdlern inhdmtas. m bostadsreittshavaren inte gor sitt sarntycke till lindringen, blir beslutet dndfr giltigt om minst tvfr tredjedelar av do riistande har gfrtt r:red pfl beslutet och det dessutorn har godkflnts av hyresniimnden. 29 $ Firmateckning F0reningeus firma tecknas - fijrutom av stylelsen - av tninst tvfr ledamtiter i fdrening. 30 g Styrelsens 8ligganden Bland annat Eligger det styrelsen: o att svara fbr ftir.eningens organisation och fhlvaltning av dess angeliigonheter I att avge redovisning fdr ftirvaltning av fdreningens angelfigenheter genom att avltimna &rsredovisning som ska innehfllla berdttelse om verksamheten uuder flret (fdrvaltningsberiiftelse) samt redogrira f0r frreningens intdkter och kostuader under 6ret (resultatr6kning) och fiir dess st?illning vid liikenskapsflrets utgdng (balansriikn ing) r att s nast en minad fdre or.dinarie ftireningsstiirnma till revisorernavldmna fl rsredovisn ingen r att senast en vecka ftire ordiuarie f,droningsstiimma hfl I la Srsredovisnin gen och revisionsberdttelsen tillgilnglig. att f$ra medlems- och ltgenhetsfdrteckning; fiireningen har rtitt att behandla i f6rteckningarna ing5ende personuppgifter pi siitt sorn avses i personuppgiftslagen 3l $ Utdrag tu ldgenhetsfdrreckning Bostadsr?iffshavare har ratt att p6 begiilan fi utdrag ur liigenhetsfdrteckningen avseende sin bostadsriitt, 32 $ Riikenskaps&r' Fiireningens rtikenskapsf, r iir kalenderf, r. 33 $ Revisorcrnasammarlsdfining F0reningsstiimma ska veilja minst en ooh h6gstvi Levisorer rned hdgstvd suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter vdljs fijr tiden fr6n ordinarie ftileningsstdmma fram till och med rfista ordinarie

5 o\ c) C.l C-l a c.l forenhrgsstiirnma. Revisorer behcivel inte vara medlemmar.i fbreningen och behdver,iute heller va.a auktoriserade eller godkilnda. 34 $ Avgivande av revisionsberiitteise Revisorerna ska avge rcvisionsbertittelse tilt stvrelsen senastvd veckor' ftre ftileningsstdmman. BSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER CH SKYLDIGHETER 35 $ Bostadsriittshavarens allsvzu. Bostadsrfinshavaren ska p6 egen bekostnad hilla det ill*"uy liigenheten i goft skick, Detta gtiller iiven rnark, ftirrfid, garage och andra Iiigenhetskomplement sonr kan ing6 i upplfltelsen. Bostadsriittshavaren svarar sfillunda ldr underhili och reparationer av bland annat:. ytbeliiggning pfl rummens alla viiggar, golv och tak jiinrte under.liggancle ytbehancllhrg,'sonikravs ft5r att ar:bringa ytbeliiggningen p& ett fackrnanua_ miissigt siitr ' icke biirande innervtiggar. glas och bflgar i legenhetens ytter- och innerftjnster med ti llhijrande besl ag, handtag, lisanordnilr g, v?idringsfilter oclr tiitningslister samt all m6ln-ing ft'rutorn utviindig rnfrlning och kinning ' till ytterddrr hdrande beslag, gangjdrn, glas, handtag, ringklocka, br.evinkast och lfrs inklusive nycklar; bostadsriittshavare svalal. iiven fdr all mfilnhrg med nndantag ftir.mfllning av ytterdcirrens tutsida; motsvarade giiller for balkoug- eller. altanddr. inrrerdtirrarochsiikerhetsgrindar ' listel, foder och stuckaturer. elradiatorer; i frfrga om vafienryllda radiatorer svalar bostadsriittshavaren endast ftir rnilning ' elektr:isk golvviirme, sorn bostaclsr,dttshavalen fdlsett liigenheten rned ' eldstiider, dock inte tillhrande rdkgflngal. ledningar fdr vatten och avlopp till de delar dessa dr fltkomliga inne i liigenheten och bediinar endast bostadsriittshflvat.ens lliger.rhet. undercentlal (siikrirrgsskfrp) och dtirifi.an urgiende e[- cch informations I edn ingar (telefon, kabel_tv, data med mera) i liigenheten, kanalisationer, brytare, eluttag oclr fasta armaturer. ventiler och luftinsliipp, dock endast milning. brandvarnale I badrum, dusclrruln eller annat vatrum sarnt i WC svarar bostadsrdttshavar.en d2imtiiver bland annat ttverr fbr: r till vtigg eller golv hrjrande fuktisolerande skikt ' inledning och belysningsarmatursr. vitvarol och sanitetsporslin. golvbrunn rned tillh0rande kltimring till den del det iir itkomligt fi'fin lfigenheterr. rensning av golvbnrnn och vattenlis. Wdftmaskin inklusive ledningar och auslutningskopplingar p6 vattenledning ' kranar och avstflngningsventiler. ventilationsfliikt. elektriskhanddukstork I kdk eller motsvarande utryrnme svarar bostadsrafis_ havaren fdr all inredning och utrustning s6som bland annatl ' vitvaror. kdksfliikt ' rensning av vafienlfls. diskmaskin irrklusive ledningal och anslutningskopplingar pi vattenledning. kranal och avstiingningsventiler; I fr6g? orn gasledningar svarar bostadsriittshavarin endast fcjr m6lning. 36 $ Yttelligare installationer Bostadsrilttshavaren svarar tven ftir alla installationer i ldgenheten som installerats av bostadsriittshavar,en eller tidigare innehavare av bostadsriitten. 37 $ Bland- och vattenledningsskador Fiir reparationer pa grund av brand- eller vatten ledn in gsskada svarar b o stadsrdtts h av at en endas t i begrdnsad omfattning i enlighet med bestiirnrnelserna i bostadsriittslagen. 38 $ Kornplement rn liigenheterr iir utrustad med balkong, altan eller utepl ats svarar b ostadsr?ittshavaren endast fr renhflllning och sndskottning. m liigenheten iir utrustad med takterrasska bostadsriittshavaren Sven se till att avrinning fbr dagvatten inte hindras. 39 $ Felanmiilan Bostadsriittshavaren tir skyldig att till fdreningen anmiila fel och brister i sidan liigenhetsurustning som fd'reningen svarar ftir i enlighet med bostadsr2ittslagen och dessa stadgar. 40 $ Gernensam upptustning Fdreningssttimnra kan i sambaud med gernensam underhflllsf,tgiird i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som nedlemmen svarar fbr'. 41 $ Vanvflrd m bostadsriittshavaren fbrsurnmal sitt ansvar ftir Iiigenhetens skick i sidan utstriickning att annans sdkerhet aventyras eller att det finns risk ftr otnfattande skador pa annans egendom lrar ftireningen, efter r6ttelseanmaning, rdtt att avhjiilpa bristen p6 bostadsrzittshavarens bekostnad, 42 $ Tillbyggnad Anordningar sf,som markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. f6r monteras pi husets utsida endast efter s$rrelsens skriftliga godkiinnande. Bostadsrflttshavareu svarar f<ir sktitsel och underhell av sfldananordr:ingar. m det belr6vs fr husets underhflll eller ftir att fullgra

6 myndighetsbeslut iir bostadsrdttshavaren skyldi g att, efter upprnaning frfrn styrelsen, demonterauoriningar, c\ o\ a3 c) $ mbyggnad c..l B ostadsrftfi shavarelt ffi r fdr.eta fbriindrir:gar i lilgenheten. Fdljande dtgiirder' fiir. dock iite fdretas utan c{ styrelserls ti llst6nd : L ingrepp i biirande konstr,uktion, 2. iindring av befintlig lednirrg ftir avlopp, viinire, gas c) eller vafien, ellet C'l 3, annan viisentlig fdrtiudr.ing av liigenheten Styrelsen fiir endasr viigro rillstind bm fitgrirden iir till pfltaglig skada eller olitgenhet fiir fdreningen eller annan medlem. Bostadsrfittshavaren suurar fr, utt erford"erliga myrdighetstillst6nd er{rfr Ils. F0randringar ska alltid utftras pi ett fackmannarniissigt sittt. ANVANDNING AV BSTADSNATTPN 44 $ Anvrindning av bostadsrdften Bostadsriiftshavaren Sr inte anvduda liigenheten ftir n6got arrnat ZindaurAl iin det avsedda. Frireningeu ffir dock endast fibero;ravvikelser som ar av avseviir"d betydelse ftr fdreningen eller ntgon annan medlem i fdreningeu, 45 $ Suudhet, ordning och gott skick Bostadsriittshavarell iir skyldig iaktta allt som forclras f$r att bevara sundhet, ordniug och gott skick inom eller utom huset sarnt rlitta sig efter idreningens ordningsregler. Detta giiller iiverr fijr den *om htirtitt hush6l I et, giistar. b ostadsriittshavaren e ll er. som u tf0r albete ftir bostadsrflttshavarens riikniug. Hr till liigenheten mark, frr'fld, garage eller annat Itigenhetskonrplenreut ska bosfadsrdttshavaren iaktta sundhet, ordr:ing och gott skick iiven i fi.aga om sidant utrymme, hyra fhr inte foras irr i liigenheten. 46 $ TilltrAdesliitt Fdretriidare fdr ftireningen har r?ltt an ffl konrnra in i IligenheteniiL det behbvs ftir tillsyn eller ftir att utfbra arbete som fbreningen svarar. fiir ellel,hat rfltt att utftira. nr bostadsrdttshavarelr inte liimnar fdrcninsen tillfi'ade till ltigenheten, niir ftreningeu har ritt till det, kan sfyrelsen unsdka om siirskild handrdckning hos kron ofo gdemynd iglreten. 47 $ Andrahzurdsuthyrning Eu bostadsfiittshavare f&r upplflta sin liigenhet i audra hand till annan fr sjiilvsrdndigt brukand endasr onr styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostaclsriittshavare ska skriftligen hos sryrelsen anska om samtycke till upplitelsen. I ansokan ska skalet tiil upplitelsen anges, vilken tict den ska pigfl samt till vern liigenbeten ska upplatas. Tillstflud ska liimr:as onr bostndsrdttshavaren har beaktausviirda skiil for upplfltelsen och ftireningen inte harn*gon befogacl anledning att vtigra samtycke. Styretsen-s beslut kan tiverprdvas av hyresniimnden, 48 g Inneboende B ostadsr tifi shavare f6r i nte inrymrna utomstaende personer i ltigenheten, onr det kan rnedftira men ftir freningen eller annan medlenr. FRVERKANDE 49 $ Fdrverkandegrunder Nyttjanderdtten till en l?igenhet som innehas med bostadsriitt kan ft)rverkas och ftireningen siledes bli beltittigad att siiga upp bostarlsreittshavarerr till avflyttning i bland annat ftiljande fail: l. bostadsriiftshavaren driijer med att betala frrsavgift 2. ltigenheten utan samtycke upplfits i andra hancl 3. bostadsriittshavzuerr inrymmer utomstflende personer till rnen frir fbrening eller annan nredlem 4. Itigenheten anviinds frr annat iirrdamfll iin vad den iir avsedd fbr.och avvikelsen dr.av viissntlig betydelse ftr ftireningerr eller n&gon mecllem 5. bostadsrafishavaren eller den, som ltigenheten upplfltits till i andra hand, genom virdslijshet tir villaude till att det firurs olryra i liigenhetorr eller om bostadsriittshavaren, genoln att iute utan oskdligt drdjsrntl undeffiitta styrelsen onr att det finns ohyra i liigenheten, bidrar till att ohyran spr.icls i huset 6. bostadsr[fishavaren inte iakttar sundhet, orclning och gott skick eller riittar sig efter de siirskilda ordningsregler som fiireningen rneddelar 7. bostadsrdttshavaren inte lilmnar tilltrade fill liigenheteu och inre kan visa gilrig ursiikt fbr detta 8. bostadsr0ttshavaren inte firllgdr. annan skyldighet och det lneste anses vara av synnerlig vikt fijr fiireningen att skyldigheten fullgcirs 9. lfigenheten helt eller till viisentlig del anvdnds fol ndringsverksarnhet eller diirmed likartad verksamhet, vilken till en inte oviisentlig del ingflr i brottsligt fbrfararrdeller ftjr tillfiilliga sexuella ftjrbindejser mot ersiittuing 50 $ Hinder fdr forverkande Nyftjarrderiitten iir inte ftrverkad om det som ligger bostadsriittshavareu till last 6r av liten befydelse. I enlighet rned bostadsr?ittslagen regler ska ftireningen i vissa fall uppmana bostadsriittshavaren att vidta riittelse innan fbreningeu har rtitt siiga upp bostadsriitten. Sker riittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas fr6n bostadsriiften. 51 $ Ers[ttning vid uppsdgning m ftireningen siiger upp bostadsriittshavaren till avflyttning har ftireningen rdtt till skadestfind, 52 $ Tvdngsf0r'siiljning

7 cf) o\ C) (\ Cr.l (3 c{ Har bostadsrtinshavaren blivit skild frdn liigenheten till ftjljd av uppsiigning kan bostadsr.atren komma afi tvdngsfbrsiitjas enligt reglerna i bostadsriittslagen. 0vnrcr 53 $ Meddelanden Meddelanden delges genom arrslag i fiireningens hus ellel pi hemsida eller genonr e*post eller,utdelning. 54 $ Frarntida under.hill Inom ftirenilgen skall bildas fond f6ryrtre underhfrll. Tjll fouderr skall irligen avsflnas ett belopp motsvarande rninst 0,3 % av fastighetens taxeringsviirde. rn ftreningen har uppliittat underhfrllsplan skall avsiittning till fonden gras enligt planen. 55 $ Uppldsning, Iikvidation nrm. rn ftireningen uppl0seska behillna tillgfrngar tillfalla nr edlernmarna i forhfllaude till liigenheternas insarser. 56 $ Tolkning FdL fi'flgor som inte regleras i dessa stadgar g?iller bostadsriittslagen, lagen om ekonon:iska ltirlningar och annan lagstiftning. Fiireningen kan ha utftlrdat ordningsreglor fr ftrlydligande av dessa stadgar. 57 $ Stadgeaindring Fdreningens stadgar kan dndras om samtliga r<istberiittigade fir ense om det, Beslutot iir [ven giltigt om det fattats av tva pfl varandra Ibljande ftireningsstiirnmor och minst hiilften av de rustande pfi ftrstn stiimnan gatt rned p[ beslutet, respeftxive rnjnst tyil tredjedelar pfl den andra stiimman. Bostadsriittslagen kan i vissa situationer fdreskriva h0gre majoritetskrav. 58 $ Stirskilt fcir {tireningar som inte iiger hus Avhfllls f0r'eningsstiimma f6re det att fbreningen fdrvlirvat och tilltriiu huset kan iiven n5rstflende som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. mbudet f6r vid s6dan fb,reningsstiimma fdretriida etr obegrtinsat antal medlemmar, ovanstdende stadgal har antagits vid tv8 p& varandr.a fdliande steunmor den [ange datum].frtg -/2-0{, och den [ange datrun] E // - AS - Eq [ange ort] den lange datum] Bostadsliittsfiireningen Drottning Filippa i Lund h-r/ /l qan'/ - futt /-l ) ^l &r+ AX /hejr.t4 dci,4&-,-... J *.u$... rhi.u.b- E*.?- N,

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Delägande 7 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Andelsägande 7 Insats, årsavgift och

Läs mer

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 Föreningen har två andelstal; Andelstal drift Andelstal kapital Till stadgarna hör bilaga 1 Om föreningen...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten Organisationsnummer: 769613-6220 Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2-4 INSATS OCH AVGIFTER 5-6 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven Ni hälsas välkomna till Brf Ekstaven och vi hoppas Ni skall trivas här. I mappen finns följande material. - lista på styrelsen medlemmar, fastighetsförvaltare och ekonomiska

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens frma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN 1 (12) STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN Organisationsnummer 716444-5871 Antagna: Årsmöte 27 april 2006 och extra årsmöte 23 augusti 2006. Registrerade: Bolagsverket 31 augusti 2006 Gäller från

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen till årsmötet 2014-06-01 som också antog dem för andra gången

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen till årsmötet 2014-06-01 som också antog dem för andra gången Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen till årsmötet 2014-06-01 som också antog dem för andra gången FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Dalen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 *Ändrade genom stämmobeslut 3/2+6/5 2015 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620. Föreningen har till ändamål

Läs mer

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grantorp i Huddinge INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grantorp

Läs mer

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde

Läs mer

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8.

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tidigare har kallelse till stämman skickats ut. I detta kompletterande utskick finner ni underlag till flera av de frågor som kommer att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lillevång i Trelleborg. Föreningen har till

Läs mer

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn]

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn] Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn] Registrerades hos Bolagsverket [åååå-mm-dd] Organisationsnummer: [nr] Riksbyggen brf Insats Årsavgifterna fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090)

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Sachsen

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund.

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. STADGAR 2003-368-4 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 2012-03-28 JÄMFÖRELSE STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening......

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Typavvikelser: 3 Kapitalavgäld 36 (Umeå) Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Föreningen har till ändamål

Läs mer