STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821"

Transkript

1 t11 t*" 0,o,l STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U c.l C.l M FRENINGEN I $ Namu, dndarnfrloch sdte 2 $ Medlemskap och 6verl6telse 3 $ Medlenrskapspriivning - juridisk person 4 $ Medlenrskapsprdvning - $rsisk person 5 $ Bostttningskrav 6 g Andelstigande 7 $ lnsats, drsavgift och upplafelseavgift I g Arsavgiftens berfikrring 9 $ verlfltelse- och pants?ittrringsavgift I0 $ vriga avgifter l1 $ Drd,jsmfll med betalning FRENII{GSSTAMMA l2 $ Fdreningsstiimma l3 $ Motioner' 14 $ ExtLa f6reningssttilnma l5 $ Dagordning l6 $ Kallelse l7 $ Rdstrritt l8 $ mbud och bitliide l9 $ R0stning 20 $ Jav 2l g 0ver- oclr undel'skott 22 $ Valberednhrg 23 $ Stiimrnans plotokoll STYRELSE CH REVISIN 24 $ Styrelsens sammansiittning 25 $ Konstituering 26 $ Styrelsens protokoll 27 $ Beslutftirhet och rstning 28 $ Beslut i vissa fi'flgor 29 $ Firmateckrrirrg 30 $ Styrelsens frligganden 3l $ Utdrag ur liigenhetsftirteckning 32 $ Rdkenskaps&r 33 $ Revisorel'nas samulansdttning 34 $ Avgivande av revisionsberiiftelse BSTADSRATTSHAVARENS NI.TTTCTTETER CH SKYLDIGHETER 35 $ Bostadsriittshavarens ansvar 36 $ Ytterligale installationer 37 $ Brand- och vattenledningsskador 38 $ Kompleinent 39 $ Felanmiilan 40 $ Gernensam upprustning 4l $ Varrvflrd 42 $ Tillbyggnad 43 $ mbyggnad ANVANDNING AV BSTADSRATTEN 44 $ Anviindning av bostadsretten 45 $ Sundhet, ordning och gott skick 46 $ Tilltrddesrdtt 47 $ Andrahandsrrthynring 48 $ Inneboende FRVERKANDE 49 $ Ftirverkandegrunder 50 $ Hinder ftir ftirverkande 5l $ Ers6ttning vid uppsiigning 52 $ TvAngsfUrstiljning 0vnrcr 53 $ Meddelanden 54 $ Frarntida underhflll 55 $ Uppldsning, likvidation mm 56 $ Tolkning 57 $ Stadgeiindring 58 $ Siirskilt fdr ftreningar som iute 6ger hus Registrerades av Bolagsverket

2 1 $ Namn, iindanrflloch stite F0reningens narnn jir Bostadsriittsftircningen oo Drottning Filippa i Lund. oo (\ Crl f\t M FRENINGEN Upplitelse fir iiven onrfatta mark som ligger i anslutning till fbrerringelrs hus, om markiir skall anviirrdas sorn komplenrent tijl bostadsldgenhet ejter lokal. Medlerns riitt i fdreningen p6 grund av sfidan uppldtelse kallas bostadsrdtt. Medlefil som innelrar bostadsliitt kallas bostadsrdttshavare, Styrelsen hnr sitt stite i Lunds komrnun, Sk6ne l?in. 2 $ Medlemskap och verla.telse Eu ny innehavare ffu utdva bostadsriitteu och flytta in i ldgenheten endast our han eller hon antagits till ruredlem i ftireningen. F0rv[rvaren ska ausdka orn rnedlemskap i fbreuingen pd s6tt styrelsen bestiimmer. Till nredlemsansdkau ska fogas styrkt kopia pfr tivellitelsehandling sorn ska var.a undersliliven av kdpare och siiljare och innehfllla trppgift om den liigenhet som tiverlfitelsen avser samt pris. Motsvarande g;iller vid byre och gdva. m 0verlitelsehand lin gen inte upp fu Ier. formkraven iil. ijverlfitelsen ogiltig, Vid upplfltelserhfrlls medlemskau samtidigt nred upplfitelsen. Sffretsen ilr skyldig att senast inom en minad fi.fln clet att ansdkan om medlemskap korn in dll fdreningen, pldva fi'dgan onr medlernskap. ltdreningen kan komma att begiira en kreditupplysning avseende sdkanden, Eu rnedlem som upphcir att vara bostadsriittshavare ska anses ha uttr{itt ur fiireningen, orn inte styrelsen nredger att han eller hon far stfl kvar.sorn medlenr, 3 $ Medlernskapspr6vning - jruidisk person Juridisk person sonr frviirvat bostadsrdft tilfen bostadsliigenhet ffilviiglas intriide i fdreningen dven om nedan angivna liirutsiittningar fbr medlernskap dr uppfyllda. En juridisk person som iir medlenr i ftireningen ffrr inte utan samtycke av styrelsen genorn dverl$te ls e ftirviirva ytterl i gal,e b ostad srtift ti I I err bostadsliigenhet. Kornrnun och landsting fffr ej vtigras ntedlenrskap, 4 $ Medlernskapspr.civning - ffsisk persolt Medlernskap kan beviljas ftsisk person som tivertar bostadsriitt i ftireningens hus. Den sorn eu bostadsriitt har dvergatt till fdr inte viigras nredlemskap i fbreningeu orn fdr,eningen sktiligen bdr godta fr'vdrvaren sonr bostadsrdttshavare, Medlernskap f6r inte vtiglas p6 gr.und av ras, hudftirg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, iivertygelse eller sexuelliiggniug. En verlfitelse iir ogiltig, om den sorn en bostadsr.titt dvergdtt till vtigrus medlelnskap i ftireningen. Siirskilda legler giiller vid exekutiv fiirsiiljning elleivid tvangsftirsziljning. 5 $ Bosflttningskr.av Miust en frvilrvare skall fijr egen del vara perrnaneuf bosatt i bostadsrdttsliigenheten. I annat fall irar fdreningen riitt att vdgra medlemskap 6 $ Andelsiigande Dcn sorn har ftir.vllrvat en andel i bostadsreitt ffir v?igras medlenrskap i ftireningen om iute bostadsrfitten efter ftirvfir'vet innehas av makar, barn, ftireildrar eller sy..skou, registrelade partnef eller sfidana sarnbor p[ vilka sam bolagen tilliirnpas, 7 $ Insats, flr.savgift och uppl6telseavgift Insats, flrsavgift och j ftirekommande fall tupplitelseavgift faststtills av styrelsen. Andring av insatsen ska alltid beslutns av fdreningsstiimlna, 8 $ lilsavgiftens beriikning Ars avgift erna flordetas p i b o staisrdnsl 6genheterna i fbrhillande till liigenhcternas andelstal. Beslut om flndring av grund frir andclstalsberiikning ska fattas av fdreningsstamrna. m beslutet medfdr rubbning av det inbdrdes fiirhflllandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om rninstle fiiirdedelar av de rdstande pfl sttirnman gitt med pi beslutet, Fiir liigenhotsr som efter upplhtelsen utrustats med bafkong f6r f,rsavgiften vara ftithdjd rned hdgst 2 o/o av vid varje tillflille giillande prisbasbelopp, nrotsvarande giiller itir liigenhet med fransk balkong, altan pa mar,k eller uteplats dock rned ett pflslag pi hgst I %. Styrelsen kan beslut att i Srsavgiften ingflende ershttning fiir taxebundna kostnader sfi$om viirme, varmvatten, renhallning, konsumtionsvallell, elektl.isk stlbm, TV, bredband och telefoni ska erlllggas efter fdrbrukning, area eller per ldgenfi et. 9 $ veridtelse- och pantsdttningsavgift ver'lite lseavgift o ch parrtsdttn ingsuu g-in ffi itus ut eft er beslut av styrelsen. ver.litelseavgiften far uppgfl till hdgst 2,57o och panrsiittningsavgiften fill h6gst ) Vo av g?illande plisbasbelopp. verlatelseavgift betalas av ftirviirvareu och pantstiftningsavgift betalas av pantsiittaren. 10 $ vriga avgifter Ftireningen fer i iivrigt inte ta ut siirskilda avgifter fdr frtgerder son fiireningen ska vidta med auledning av b ostadsriitts I agen el I er annan fiirfaftn ing. I I $ Drdjsnr6l med betalning Arsavgiften ska betalqs pfl ctet siiostyrelsen beslutar, Betalning fhr dock alltid ske genom postanvisning,

3 o\ oo oi c..l r{ FRENINGSSTAMMA 12 $ Fiireningsstiinrma rdinarie ftireningsstiirnma ska hflllas flr.ligen tidigast den I r:rars och seuast frire juni rnflnads utg6ng. 13 $ Motioner' Medlem som iinskar fa ett iirende behandlat vid fiireningsstiimma ska aurniila detta senast den I februari eller inorn den senare tidpunkt styrelsen beslutat. 14 $ Extra freningsstiirnma Extra flireningsstiirnma ska hflllas nil.s[nelsen finner skiil till det, Sfidan ftireningsstdrnma ska Hven lr&llas niir det fff uppgivet iindamil skriftligen begiils av revisor eller minst I /l 0 av sarntliga rdstberlittigade. 15 $ Dagordning Pf, ordinarie fbleningsstiimrna ska ftjrekornma: l. dppnande 2. Godkiinnande av dagordningen 3. Vat av stiilnrnoordltirande 4. AnmEilan av stiimrnoordfdmndens val av protokollftilare 5. Val av tva juster.are tillika rristriiknare 6. Frflga orn stiimman blivit stadgeenligt utlyst 7. Faststtillande av rtistltingd 8. Fdredragnhrg av styrelsens dlrsredovisning 9. Fiiredmgrring av revisorns berflttelse 10. Beslut om faststiillande av resultat- oclr balansrdkning I l. Beslut om resultatdisposition 12, Fr6ga onr ansvalsfrihet frjr styrelseledarndterna 13. Beslut om arvoden flt styrelseledamdter och revisorer frir ntistkommande verksamhetsir 14. Val av styrelsetedamdtel.och suppleauter 15, Val nv revisorer och revisorssuppleant 15. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stiirnurau hiinskjutna frdgor samt av fdreningsmedlem anrnfl lt 6rende 18. Avslutande P6 extra foreningsstiinrma ska utdver punkt l-7 och I8 fbrekotnma de iirenden ftir vilken stdmman blivit utlyst. 16 $ Kallelse Kallelse till fdreningsstfimma ska irureh$lla uppgift om vilka iirendell soln ska behandlas p& st?irunan. Beslut fflr inte faftas i andra iirenden dn de sorn angivits i kallelsen. Senast tvfl veckor fdre ordinarie stdmma och en vecka fore extra stdrnma skn kallelsen utfdrdas, dock tidigast Sra veckor fdre stiimman. Kallelsen ska utftirdas till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post. m medlem uppgivit annan adresska kallelsen isttillet skickas till medlemrnen. Kallelsen ska dessutom anslfls pi ldrnplig plats inom ftireningens hus eller publiceras pi hemsida. 17 $ Rcistiitt Vid fdreningsstiirnma har varje rnedlem en rtist. m flera rnedlemmar innehar bo$tad$riitt gemensamt har de dock tillsanrmans endast en rdst. Medlern som innehar flera liigenheter har ocksfl endast en rtist. Rdstriitt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonouriska flilpliktelser mot ftireniugen enligt dessa stadgar eller enligt lag. l8 $ mbud och bih.ade Medlern far utdva silr rdstr,iitt genonr ombucl. mbudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt, Fullmakten ska uppvisas i original och giiller hilgst ett frr fran utfrrdandot. mbud frr inte Iisretrada rner An en (l) medlern. Pd ftireningssttimma fflr rnedlem medftira hdgst ett bitriide. Bitrddets uppgift iir.an vara rnedlernrnen behjalplig. rnbud och bitrtide fflr endast vara:. annan medlem. lnedlerlrnens nrake/maka, registrerad partner ellor sarnbo. fririildrar. syskon t r ' barn annan ndrst&ende sorn valaktigt sarnmanbor med tnedlemmen i fleuineeus hus god man Ar medlem en juridisk person fiir denne fiiretliidas av legal stiil lforetriidare. 19 $ R0storing Fdreningsstiimnans beslut utgfirs av den mening som fitt mer iin halften av de avgivna rijstema eller vid lika r6stetal den rnening som stiirnmans ordfd,rande bitr.lider'. Blankriist iir inte en avgiven rtist, Vid val anses den vald sorn har fatt flest rdster. Vid lika rdstetal avgd,rs valet genotn lottning om inte annat beslutas av stdmman innan valet ftrriittas, St?immoordforande eller fiireningssrtirnma kan besluta att sluten omrd'stning ska genomftiras. Vid personval ska dock sluten omriistning alltid genomfdras pi begdlan av rdstberiittigad. Fdr vissa beslut kriivs stilskild majoritet enligt b estiimme lser i bostadsrafislasen. 20 $ Jav En medlem ffir inte sjiilv eller genom ombud rdsta i fr6ga om:

4 o\ C) (\ C\ sl l. talau rnot sig sjiilv 2. beflielse fr6n skadestindsansvar eller annarr fbrpl iktelse gentelnot fdrerringen 3. talan eller befi.ielse som avses i I ellel 2 betr?iffande aunau, on lnedleurmen i frfrga har ett viisentligt intresse som kan strida mot ftireningens 21 $ ver- och unclerskott Det tiver- eller underskott sorn kan uppsti i frreningens verksamhet ska balanseras iny riikning. m fijrenings. stamman beslutar att uppkommen vinst ska clelas trt ika vinsten fordelas mellarr medlemlnar.na i fdrhillande till liigenheternas firsavgifter frr det seuaste riikenskapsflret. 22 g Valberedning V i d ordirrarie fi!'r,en i ngs stfl nrm a ffi r valberecln iu g utses fdl tiden fl'arn till och rned nilsta ordinarie foreningsstiilnrna, Valberedrriugens uppgift tir att lfilnna ftrslag till samtliga personval sarnt arvode. 23 $ Stammans plotokoll Vid fiireningsstiimnra ska protokoll fiiras av den som stiimmans ordftirande d?ir,till utsett. I fr.6ga onr prntokollets innehill gtiller: l, att rijstltingden ska tas in i eller biliiggas protokollet 2. att stiimnrans beslut ska fijras in i protokollet 3. att on: onrrdstning skett ska resultatet av denua anges i plojokollet Protokollet ska senast inom tre veckor.hflllas till giingl igt fiir medlern mama. Protokollet ska fijrvaras pfl beilyggande sfitt. STYRELSE CH REVISIN 24 $ Styrelsensaulmansiittning Styrelsen bestir av minst tre och hdgst sju ledamdter. med htigstre suppleanter. Stylelsen viiljs av ftireningsstiirnman fiir tiden fram till oclr rned rriista ordi nalie fclren iugsstfimma. Till ledarnot eller suppleant kan fbrutoln medlsm tiven vtilj as person som t illhiil rned lenrmens fanr i lj ehushilt och som iir bosatt i fbreningens hus. Stiimnra kan dock viilja en ( I ) ledamot sorn inte uppfyller. kraven j ftiregflende rneuiug, 25 $ Konstituering Styrelserr utser inorn sig ordfiirande och andra funktiondrer om inte foreningsstdrnma beslutat annorlunda. 26 $ Styrelsens ptotokoll Vid styrelsens sarmnantliiden ska plotokoll ftras som.justeras av ordfiilanden osh den ytterligare ledarnot som styrelsen utser. Protokollen ska fdrvaras pft betryggande siltt och fdras i nurnmerftiljd. Styrelsens protokoll iir tillgiingliga endast f6r ledamtiter, suppleanter och revisorer. 27 $ Beslutftirhet och rdstning Styrelsen Ar beslutftir ner antalet niirvarande ledamdter. vid sammantriidet dverstiger hiilften av sarrrtliga ledamdter. Som styrelsens beslut gdller den mlning fbr vilken mer dn hdlften av de niirvararrde rdstat eller vid lika rdstetal den mening som ordftilanden bitliider. F6r. giltigt beslut kreivs enhiillighet n6r f$r beslutfdrhet minsta antalet ledam,0ter iir ntirvarancle. Suppleanter tjiinstgdr i deu ordning som ordf0mnde bestdnrmer orn inte annat bestiimts av ftireningsstiirrrma eller framgir av arbetsordning (beslutad av sfrelsen). 28 $ Beslut i vissa fr.agor Beslut som imeber viisentlig ftr'iindring av ftireningens hus eller mark ska alltid fattas av ftireningsstamnm. tn en ny-, till* eller ombyggnad innebiir att medlems bostadsrdtt fiiriindras ska samtycke frfin msdlern inhdmtas. m bostadsreittshavaren inte gor sitt sarntycke till lindringen, blir beslutet dndfr giltigt om minst tvfr tredjedelar av do riistande har gfrtt r:red pfl beslutet och det dessutorn har godkflnts av hyresniimnden. 29 $ Firmateckning F0reningeus firma tecknas - fijrutom av stylelsen - av tninst tvfr ledamtiter i fdrening. 30 g Styrelsens 8ligganden Bland annat Eligger det styrelsen: o att svara fbr ftir.eningens organisation och fhlvaltning av dess angeliigonheter I att avge redovisning fdr ftirvaltning av fdreningens angelfigenheter genom att avltimna &rsredovisning som ska innehfllla berdttelse om verksamheten uuder flret (fdrvaltningsberiiftelse) samt redogrira f0r frreningens intdkter och kostuader under 6ret (resultatr6kning) och fiir dess st?illning vid liikenskapsflrets utgdng (balansriikn ing) r att s nast en minad fdre or.dinarie ftireningsstiirnma till revisorernavldmna fl rsredovisn ingen r att senast en vecka ftire ordiuarie f,droningsstiimma hfl I la Srsredovisnin gen och revisionsberdttelsen tillgilnglig. att f$ra medlems- och ltgenhetsfdrteckning; fiireningen har rtitt att behandla i f6rteckningarna ing5ende personuppgifter pi siitt sorn avses i personuppgiftslagen 3l $ Utdrag tu ldgenhetsfdrreckning Bostadsr?iffshavare har ratt att p6 begiilan fi utdrag ur liigenhetsfdrteckningen avseende sin bostadsriitt, 32 $ Riikenskaps&r' Fiireningens rtikenskapsf, r iir kalenderf, r. 33 $ Revisorcrnasammarlsdfining F0reningsstiimma ska veilja minst en ooh h6gstvi Levisorer rned hdgstvd suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter vdljs fijr tiden fr6n ordinarie ftileningsstdmma fram till och med rfista ordinarie

5 o\ c) C.l C-l a c.l forenhrgsstiirnma. Revisorer behcivel inte vara medlemmar.i fbreningen och behdver,iute heller va.a auktoriserade eller godkilnda. 34 $ Avgivande av revisionsberiitteise Revisorerna ska avge rcvisionsbertittelse tilt stvrelsen senastvd veckor' ftre ftileningsstdmman. BSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER CH SKYLDIGHETER 35 $ Bostadsriittshavarens allsvzu. Bostadsrfinshavaren ska p6 egen bekostnad hilla det ill*"uy liigenheten i goft skick, Detta gtiller iiven rnark, ftirrfid, garage och andra Iiigenhetskomplement sonr kan ing6 i upplfltelsen. Bostadsriittshavaren svarar sfillunda ldr underhili och reparationer av bland annat:. ytbeliiggning pfl rummens alla viiggar, golv och tak jiinrte under.liggancle ytbehancllhrg,'sonikravs ft5r att ar:bringa ytbeliiggningen p& ett fackrnanua_ miissigt siitr ' icke biirande innervtiggar. glas och bflgar i legenhetens ytter- och innerftjnster med ti llhijrande besl ag, handtag, lisanordnilr g, v?idringsfilter oclr tiitningslister samt all m6ln-ing ft'rutorn utviindig rnfrlning och kinning ' till ytterddrr hdrande beslag, gangjdrn, glas, handtag, ringklocka, br.evinkast och lfrs inklusive nycklar; bostadsriittshavare svalal. iiven fdr all mfilnhrg med nndantag ftir.mfllning av ytterdcirrens tutsida; motsvarade giiller for balkoug- eller. altanddr. inrrerdtirrarochsiikerhetsgrindar ' listel, foder och stuckaturer. elradiatorer; i frfrga om vafienryllda radiatorer svalar bostadsriittshavaren endast ftir rnilning ' elektr:isk golvviirme, sorn bostaclsr,dttshavalen fdlsett liigenheten rned ' eldstiider, dock inte tillhrande rdkgflngal. ledningar fdr vatten och avlopp till de delar dessa dr fltkomliga inne i liigenheten och bediinar endast bostadsriittshflvat.ens lliger.rhet. undercentlal (siikrirrgsskfrp) och dtirifi.an urgiende e[- cch informations I edn ingar (telefon, kabel_tv, data med mera) i liigenheten, kanalisationer, brytare, eluttag oclr fasta armaturer. ventiler och luftinsliipp, dock endast milning. brandvarnale I badrum, dusclrruln eller annat vatrum sarnt i WC svarar bostadsrdttshavar.en d2imtiiver bland annat ttverr fbr: r till vtigg eller golv hrjrande fuktisolerande skikt ' inledning och belysningsarmatursr. vitvarol och sanitetsporslin. golvbrunn rned tillh0rande kltimring till den del det iir itkomligt fi'fin lfigenheterr. rensning av golvbnrnn och vattenlis. Wdftmaskin inklusive ledningar och auslutningskopplingar p6 vattenledning ' kranar och avstflngningsventiler. ventilationsfliikt. elektriskhanddukstork I kdk eller motsvarande utryrnme svarar bostadsrafis_ havaren fdr all inredning och utrustning s6som bland annatl ' vitvaror. kdksfliikt ' rensning av vafienlfls. diskmaskin irrklusive ledningal och anslutningskopplingar pi vattenledning. kranal och avstiingningsventiler; I fr6g? orn gasledningar svarar bostadsriittshavarin endast fcjr m6lning. 36 $ Yttelligare installationer Bostadsrilttshavaren svarar tven ftir alla installationer i ldgenheten som installerats av bostadsriittshavar,en eller tidigare innehavare av bostadsriitten. 37 $ Bland- och vattenledningsskador Fiir reparationer pa grund av brand- eller vatten ledn in gsskada svarar b o stadsrdtts h av at en endas t i begrdnsad omfattning i enlighet med bestiirnrnelserna i bostadsriittslagen. 38 $ Kornplement rn liigenheterr iir utrustad med balkong, altan eller utepl ats svarar b ostadsr?ittshavaren endast fr renhflllning och sndskottning. m liigenheten iir utrustad med takterrasska bostadsriittshavaren Sven se till att avrinning fbr dagvatten inte hindras. 39 $ Felanmiilan Bostadsriittshavaren tir skyldig att till fdreningen anmiila fel och brister i sidan liigenhetsurustning som fd'reningen svarar ftir i enlighet med bostadsr2ittslagen och dessa stadgar. 40 $ Gernensam upptustning Fdreningssttimnra kan i sambaud med gernensam underhflllsf,tgiird i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som nedlemmen svarar fbr'. 41 $ Vanvflrd m bostadsriittshavaren fbrsurnmal sitt ansvar ftir Iiigenhetens skick i sidan utstriickning att annans sdkerhet aventyras eller att det finns risk ftr otnfattande skador pa annans egendom lrar ftireningen, efter r6ttelseanmaning, rdtt att avhjiilpa bristen p6 bostadsrzittshavarens bekostnad, 42 $ Tillbyggnad Anordningar sf,som markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. f6r monteras pi husets utsida endast efter s$rrelsens skriftliga godkiinnande. Bostadsrflttshavareu svarar f<ir sktitsel och underhell av sfldananordr:ingar. m det belr6vs fr husets underhflll eller ftir att fullgra

6 myndighetsbeslut iir bostadsrdttshavaren skyldi g att, efter upprnaning frfrn styrelsen, demonterauoriningar, c\ o\ a3 c) $ mbyggnad c..l B ostadsrftfi shavarelt ffi r fdr.eta fbriindrir:gar i lilgenheten. Fdljande dtgiirder' fiir. dock iite fdretas utan c{ styrelserls ti llst6nd : L ingrepp i biirande konstr,uktion, 2. iindring av befintlig lednirrg ftir avlopp, viinire, gas c) eller vafien, ellet C'l 3, annan viisentlig fdrtiudr.ing av liigenheten Styrelsen fiir endasr viigro rillstind bm fitgrirden iir till pfltaglig skada eller olitgenhet fiir fdreningen eller annan medlem. Bostadsrfittshavaren suurar fr, utt erford"erliga myrdighetstillst6nd er{rfr Ils. F0randringar ska alltid utftras pi ett fackmannarniissigt sittt. ANVANDNING AV BSTADSNATTPN 44 $ Anvrindning av bostadsrdften Bostadsriiftshavaren Sr inte anvduda liigenheten ftir n6got arrnat ZindaurAl iin det avsedda. Frireningeu ffir dock endast fibero;ravvikelser som ar av avseviir"d betydelse ftr fdreningen eller ntgon annan medlem i fdreningeu, 45 $ Suudhet, ordning och gott skick Bostadsriittshavarell iir skyldig iaktta allt som forclras f$r att bevara sundhet, ordniug och gott skick inom eller utom huset sarnt rlitta sig efter idreningens ordningsregler. Detta giiller iiverr fijr den *om htirtitt hush6l I et, giistar. b ostadsriittshavaren e ll er. som u tf0r albete ftir bostadsrflttshavarens riikniug. Hr till liigenheten mark, frr'fld, garage eller annat Itigenhetskonrplenreut ska bosfadsrdttshavaren iaktta sundhet, ordr:ing och gott skick iiven i fi.aga om sidant utrymme, hyra fhr inte foras irr i liigenheten. 46 $ TilltrAdesliitt Fdretriidare fdr ftireningen har r?ltt an ffl konrnra in i IligenheteniiL det behbvs ftir tillsyn eller ftir att utfbra arbete som fbreningen svarar. fiir ellel,hat rfltt att utftira. nr bostadsrdttshavarelr inte liimnar fdrcninsen tillfi'ade till ltigenheten, niir ftreningeu har ritt till det, kan sfyrelsen unsdka om siirskild handrdckning hos kron ofo gdemynd iglreten. 47 $ Andrahzurdsuthyrning Eu bostadsfiittshavare f&r upplflta sin liigenhet i audra hand till annan fr sjiilvsrdndigt brukand endasr onr styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostaclsriittshavare ska skriftligen hos sryrelsen anska om samtycke till upplitelsen. I ansokan ska skalet tiil upplitelsen anges, vilken tict den ska pigfl samt till vern liigenbeten ska upplatas. Tillstflud ska liimr:as onr bostndsrdttshavaren har beaktausviirda skiil for upplfltelsen och ftireningen inte harn*gon befogacl anledning att vtigra samtycke. Styretsen-s beslut kan tiverprdvas av hyresniimnden, 48 g Inneboende B ostadsr tifi shavare f6r i nte inrymrna utomstaende personer i ltigenheten, onr det kan rnedftira men ftir freningen eller annan medlenr. FRVERKANDE 49 $ Fdrverkandegrunder Nyttjanderdtten till en l?igenhet som innehas med bostadsriitt kan ft)rverkas och ftireningen siledes bli beltittigad att siiga upp bostarlsreittshavarerr till avflyttning i bland annat ftiljande fail: l. bostadsriiftshavaren driijer med att betala frrsavgift 2. ltigenheten utan samtycke upplfits i andra hancl 3. bostadsriittshavzuerr inrymmer utomstflende personer till rnen frir fbrening eller annan nredlem 4. Itigenheten anviinds frr annat iirrdamfll iin vad den iir avsedd fbr.och avvikelsen dr.av viissntlig betydelse ftr ftireningerr eller n&gon mecllem 5. bostadsrafishavaren eller den, som ltigenheten upplfltits till i andra hand, genom virdslijshet tir villaude till att det firurs olryra i liigenhetorr eller om bostadsriittshavaren, genoln att iute utan oskdligt drdjsrntl undeffiitta styrelsen onr att det finns ohyra i liigenheten, bidrar till att ohyran spr.icls i huset 6. bostadsr[fishavaren inte iakttar sundhet, orclning och gott skick eller riittar sig efter de siirskilda ordningsregler som fiireningen rneddelar 7. bostadsrdttshavaren inte lilmnar tilltrade fill liigenheteu och inre kan visa gilrig ursiikt fbr detta 8. bostadsr0ttshavaren inte firllgdr. annan skyldighet och det lneste anses vara av synnerlig vikt fijr fiireningen att skyldigheten fullgcirs 9. lfigenheten helt eller till viisentlig del anvdnds fol ndringsverksarnhet eller diirmed likartad verksamhet, vilken till en inte oviisentlig del ingflr i brottsligt fbrfararrdeller ftjr tillfiilliga sexuella ftjrbindejser mot ersiittuing 50 $ Hinder fdr forverkande Nyftjarrderiitten iir inte ftrverkad om det som ligger bostadsriittshavareu till last 6r av liten befydelse. I enlighet rned bostadsr?ittslagen regler ska ftireningen i vissa fall uppmana bostadsriittshavaren att vidta riittelse innan fbreningeu har rtitt siiga upp bostadsriitten. Sker riittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas fr6n bostadsriiften. 51 $ Ers[ttning vid uppsdgning m ftireningen siiger upp bostadsriittshavaren till avflyttning har ftireningen rdtt till skadestfind, 52 $ Tvdngsf0r'siiljning

7 cf) o\ C) (\ Cr.l (3 c{ Har bostadsrtinshavaren blivit skild frdn liigenheten till ftjljd av uppsiigning kan bostadsr.atren komma afi tvdngsfbrsiitjas enligt reglerna i bostadsriittslagen. 0vnrcr 53 $ Meddelanden Meddelanden delges genom arrslag i fiireningens hus ellel pi hemsida eller genonr e*post eller,utdelning. 54 $ Frarntida under.hill Inom ftirenilgen skall bildas fond f6ryrtre underhfrll. Tjll fouderr skall irligen avsflnas ett belopp motsvarande rninst 0,3 % av fastighetens taxeringsviirde. rn ftreningen har uppliittat underhfrllsplan skall avsiittning till fonden gras enligt planen. 55 $ Uppldsning, Iikvidation nrm. rn ftireningen uppl0seska behillna tillgfrngar tillfalla nr edlernmarna i forhfllaude till liigenheternas insarser. 56 $ Tolkning FdL fi'flgor som inte regleras i dessa stadgar g?iller bostadsriittslagen, lagen om ekonon:iska ltirlningar och annan lagstiftning. Fiireningen kan ha utftlrdat ordningsreglor fr ftrlydligande av dessa stadgar. 57 $ Stadgeaindring Fdreningens stadgar kan dndras om samtliga r<istberiittigade fir ense om det, Beslutot iir [ven giltigt om det fattats av tva pfl varandra Ibljande ftireningsstiirnmor och minst hiilften av de rustande pfi ftrstn stiimnan gatt rned p[ beslutet, respeftxive rnjnst tyil tredjedelar pfl den andra stiimman. Bostadsriittslagen kan i vissa situationer fdreskriva h0gre majoritetskrav. 58 $ Stirskilt fcir {tireningar som inte iiger hus Avhfllls f0r'eningsstiimma f6re det att fbreningen fdrvlirvat och tilltriiu huset kan iiven n5rstflende som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. mbudet f6r vid s6dan fb,reningsstiimma fdretriida etr obegrtinsat antal medlemmar, ovanstdende stadgal har antagits vid tv8 p& varandr.a fdliande steunmor den [ange datum].frtg -/2-0{, och den [ange datrun] E // - AS - Eq [ange ort] den lange datum] Bostadsliittsfiireningen Drottning Filippa i Lund h-r/ /l qan'/ - futt /-l ) ^l &r+ AX /hejr.t4 dci,4&-,-... J *.u$... rhi.u.b- E*.?- N,

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Knoppen 12 organisationsnummer 716417-7276

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Knoppen 12 organisationsnummer 716417-7276 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Knoppen 12 organisationsnummer 716417-7276 Ref nr K12-09-0012-1A OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning 4 Bosättningskrav

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 organisationsnummer 716443-9395

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 organisationsnummer 716443-9395 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 organisationsnummer 716443-9395 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Majroparken Nr 2 organisationsnummer 769600-4394

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Majroparken Nr 2 organisationsnummer 769600-4394 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Majroparken Nr 2 organisationsnummer 769600-4394 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning fysisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 1(9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Krassen 14. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 2. Organisationsnummer 716400-0700 STADGAR 1(11) 2013-08-21. 33. Revisor 34. Revisionsberättelse

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 2. Organisationsnummer 716400-0700 STADGAR 1(11) 2013-08-21. 33. Revisor 34. Revisionsberättelse STADGAR 1(11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 2 Organisationsnummer 716400-0700 OM FÖRENINGEN 1. Namn, säte och ändamål 2. Medlemskap och överlåtelse 3. Medlemskapsprövning - juridisk

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR FÖR BRÅVALLAGATAN 9, 113 36 STOCKHOLM ANTAGNA 2015 04 28 ORGANISATIONSNUMMER 769605-5164

STADGAR FÖR BRÅVALLAGATAN 9, 113 36 STOCKHOLM ANTAGNA 2015 04 28 ORGANISATIONSNUMMER 769605-5164 STADGAR FÖR BRÅVALLAGATAN 9, 113 36 STOCKHOLM ANTAGNA 2015 04 28 ORGANISATIONSNUMMER 769605-5164 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hamnkranen organisationsnummer 769613-9349

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hamnkranen organisationsnummer 769613-9349 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hamnkranen organisationsnummer 769613-9349 OM FÖRENINGEN 1 Firma, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄKTAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Väktaren Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 1 (7) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1.

Stadgar för Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1. Stadgar för Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1. Dessa stadgar är antagna av extra föreningsstämma 2015-03-04 samt ordinarie föreningsstämma 2015-05-06 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Stockholms

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Husbåten organisationsnummer 702000-5810

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Husbåten organisationsnummer 702000-5810 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Husbåten organisationsnummer 702000-5810 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Brf Svindersvik i Nacka

Stadgar för Brf Svindersvik i Nacka Stadgar för Brf Svindersvik i Nacka 1 Namn, ändamål och säte Föreningens firma är Brf Svindersvik i Nacka. OM FÖRENINGEN Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person 4 Bosättningskrav 5 Andelsägande 6 Insats,

Läs mer

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän.

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän. Brf. Studio 57 2011-09-29 Org nr 769616-7951 Protokoll från extrastämma 1, 2011 Tid: 2011-09-29 kl 1900 Plats: Kvarnpirens Café, Eriksberg 1. Ordförandens öppnande av stämman. Christina Keulemans (lgh

Läs mer

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Delägande 7 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Saimagatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6 Sidan 1 av 6 foto: Oliver Vuljanic foto: bengt jönsson Sidan 2 av 6 Innehåll Firma, ändamål och säte............................. sid 3 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt.............. sid 3 2-3

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kungstibble organisationsnummer 769615-4298

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kungstibble organisationsnummer 769615-4298 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kungstibble organisationsnummer 769615-4298 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person 4 Bosättningskrav

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Andelsägande 7 Insats, årsavgift och

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA 1 (10 ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA Org. Nr 714800-0370 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Folkungarna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 11 organisationsnummer 702002-1718

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 11 organisationsnummer 702002-1718 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 11 organisationsnummer 702002-1718 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Förmannen. Organisationsnummer 716402-8073

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Förmannen. Organisationsnummer 716402-8073 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Förmannen Organisationsnummer 716402-8073 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TAVASTEN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tavasten 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24...

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR... 3 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN... 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 organisationsnummer 769608-6193

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 organisationsnummer 769608-6193 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 organisationsnummer 769608-6193 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande

Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40. 1. Stflmmans dppnande. 2. Godkiinnande av dagordningen. 3. VaI av stiimmoordftirande Protokoll fiirt vid flrsmiite Brf Gnejsens ftireningsstiimma Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40 Plats: Foaj6n, Kristinehovsgatan 5,117 29 Stockholm Niirvarande: Se bifogad rdstliingd (samt Torsten

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Stadgar - BRF Planeten 234

Stadgar - BRF Planeten 234 Stadgar - BRF Planeten 234 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Planeten 234. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Org.nr. 769605-8788 2014-12-03 Sida 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brahelund. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Isbrytaren 51, organisationsnummer 714000-2176.

Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Isbrytaren 51, organisationsnummer 714000-2176. Brf Isbrytaren 51, sida 1 Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Isbrytaren 51, organisationsnummer 714000-2176. OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Isbrytaren

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lyftkranen organisationsnummer 769607-7952

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lyftkranen organisationsnummer 769607-7952 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lyftkranen organisationsnummer 769607-7952 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 Föreningen har två andelstal; Andelstal drift Andelstal kapital Till stadgarna hör bilaga 1 Om föreningen...

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Stadgar Brf Garm FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884.

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, org. nr 716439-6884. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på extra stämma den 15 februari 2012 och

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

**************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997

**************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997 1(10) **************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten Organisationsnummer: 769613-6220 Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2-4 INSATS OCH AVGIFTER 5-6 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 Organisationsnummer: 716444-6358 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Näktergalen nr 8. Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SPINNSIDAN 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnsidan 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens frma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYHEM

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYHEM STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYHEM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyhem Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems

STADGAR KRONKVARNEN 32. intressen hus upplita. genom bostdder. att i orl tokaier it medlemmanu tidsbegriinsning' till nyttjande Medlems l": STADGAR FoR B ostad S MTTsT.OnENINGEN KRONKVARNEN 32 F,IRMA, ANDAUAT och satgsort 1$ Fcireningens firma tir Bostadsriittsfiireningen Kronkv amen 32. Fcireningen har till tindamel a{ freimja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

s30 Av vad som kommit in genom försäljning får ftreningen behålla så mycket som behövs fiir att täcka foreningens fordran hos bostadsrättshavaren.

s30 Av vad som kommit in genom försäljning får ftreningen behålla så mycket som behövs fiir att täcka foreningens fordran hos bostadsrättshavaren. Första stycket i denna paragrafgäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillftillen inte betala årsavgiften inom den tid som anges i 21 S l, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

STADGAR ftir Bo stadsriittsftireningen Sk1-tten orgarrisationsnunurer 769606^97

STADGAR ftir Bo stadsriittsftireningen Sk1-tten orgarrisationsnunurer 769606^97 656988/10 r^l \ir {n u-) t- o.l.l r-l r-l C) (\ M FREGE I $ amn, iindamfll och sare 2 g Medlernskap och 6verl6telse 3 $ Medlemskapsprdvning - ffsisk p rson 4 $ Boslttningskrav 5 $ Andelsiigande 6 $ lnsals-

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Excelsior organisationsnummer 769611-1181

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Excelsior organisationsnummer 769611-1181 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Excelsior organisationsnummer 769611-1181 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Sländan 11. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

..' ... :...: ', ' "o -", för BestadsrättsföreairrgenParktnrsen 769611-c4359. Registrerades av Bolagsverket 2015-03-27

..' ... :...: ', ' o -, för BestadsrättsföreairrgenParktnrsen 769611-c4359. Registrerades av Bolagsverket 2015-03-27 ..' 115942/15 S : T A D 0 :A..'.. - R............ :...: ', ' "o -", för BestadsrättsföreairrgenParktnrsen 769611-c4359 i Täby OM FÖRENiNGEN l Nan1l1; ;;äteqchät\

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

ÖREBROHUS 44 STADGAR

ÖREBROHUS 44 STADGAR ÖREBROHUS 44 STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Örebrohus 44. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer