STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U 69614-09821"

Transkript

1 t11 t*" 0,o,l STADGAR ftir Bostadsriittsfrireningen Drottning Filippa i Lund olganisatiolrsnurnrnel U c.l C.l M FRENINGEN I $ Namu, dndarnfrloch sdte 2 $ Medlemskap och 6verl6telse 3 $ Medlenrskapspriivning - juridisk person 4 $ Medlenrskapsprdvning - $rsisk person 5 $ Bostttningskrav 6 g Andelstigande 7 $ lnsats, drsavgift och upplafelseavgift I g Arsavgiftens berfikrring 9 $ verlfltelse- och pants?ittrringsavgift I0 $ vriga avgifter l1 $ Drd,jsmfll med betalning FRENII{GSSTAMMA l2 $ Fdreningsstiimma l3 $ Motioner' 14 $ ExtLa f6reningssttilnma l5 $ Dagordning l6 $ Kallelse l7 $ Rdstrritt l8 $ mbud och bitliide l9 $ R0stning 20 $ Jav 2l g 0ver- oclr undel'skott 22 $ Valberednhrg 23 $ Stiimrnans plotokoll STYRELSE CH REVISIN 24 $ Styrelsens sammansiittning 25 $ Konstituering 26 $ Styrelsens protokoll 27 $ Beslutftirhet och rstning 28 $ Beslut i vissa fi'flgor 29 $ Firmateckrrirrg 30 $ Styrelsens frligganden 3l $ Utdrag ur liigenhetsftirteckning 32 $ Rdkenskaps&r 33 $ Revisorel'nas samulansdttning 34 $ Avgivande av revisionsberiiftelse BSTADSRATTSHAVARENS NI.TTTCTTETER CH SKYLDIGHETER 35 $ Bostadsriittshavarens ansvar 36 $ Ytterligale installationer 37 $ Brand- och vattenledningsskador 38 $ Kompleinent 39 $ Felanmiilan 40 $ Gernensam upprustning 4l $ Varrvflrd 42 $ Tillbyggnad 43 $ mbyggnad ANVANDNING AV BSTADSRATTEN 44 $ Anviindning av bostadsretten 45 $ Sundhet, ordning och gott skick 46 $ Tilltrddesrdtt 47 $ Andrahandsrrthynring 48 $ Inneboende FRVERKANDE 49 $ Ftirverkandegrunder 50 $ Hinder ftir ftirverkande 5l $ Ers6ttning vid uppsiigning 52 $ TvAngsfUrstiljning 0vnrcr 53 $ Meddelanden 54 $ Frarntida underhflll 55 $ Uppldsning, likvidation mm 56 $ Tolkning 57 $ Stadgeiindring 58 $ Siirskilt fdr ftreningar som iute 6ger hus Registrerades av Bolagsverket

2 1 $ Namn, iindanrflloch stite F0reningens narnn jir Bostadsriittsftircningen oo Drottning Filippa i Lund. oo (\ Crl f\t M FRENINGEN Upplitelse fir iiven onrfatta mark som ligger i anslutning till fbrerringelrs hus, om markiir skall anviirrdas sorn komplenrent tijl bostadsldgenhet ejter lokal. Medlerns riitt i fdreningen p6 grund av sfidan uppldtelse kallas bostadsrdtt. Medlefil som innelrar bostadsliitt kallas bostadsrdttshavare, Styrelsen hnr sitt stite i Lunds komrnun, Sk6ne l?in. 2 $ Medlemskap och verla.telse Eu ny innehavare ffu utdva bostadsriitteu och flytta in i ldgenheten endast our han eller hon antagits till ruredlem i ftireningen. F0rv[rvaren ska ausdka orn rnedlemskap i fbreuingen pd s6tt styrelsen bestiimmer. Till nredlemsansdkau ska fogas styrkt kopia pfr tivellitelsehandling sorn ska var.a undersliliven av kdpare och siiljare och innehfllla trppgift om den liigenhet som tiverlfitelsen avser samt pris. Motsvarande g;iller vid byre och gdva. m 0verlitelsehand lin gen inte upp fu Ier. formkraven iil. ijverlfitelsen ogiltig, Vid upplfltelserhfrlls medlemskau samtidigt nred upplfitelsen. Sffretsen ilr skyldig att senast inom en minad fi.fln clet att ansdkan om medlemskap korn in dll fdreningen, pldva fi'dgan onr medlernskap. ltdreningen kan komma att begiira en kreditupplysning avseende sdkanden, Eu rnedlem som upphcir att vara bostadsriittshavare ska anses ha uttr{itt ur fiireningen, orn inte styrelsen nredger att han eller hon far stfl kvar.sorn medlenr, 3 $ Medlernskapspr6vning - jruidisk person Juridisk person sonr frviirvat bostadsrdft tilfen bostadsliigenhet ffilviiglas intriide i fdreningen dven om nedan angivna liirutsiittningar fbr medlernskap dr uppfyllda. En juridisk person som iir medlenr i ftireningen ffrr inte utan samtycke av styrelsen genorn dverl$te ls e ftirviirva ytterl i gal,e b ostad srtift ti I I err bostadsliigenhet. Kornrnun och landsting fffr ej vtigras ntedlenrskap, 4 $ Medlernskapspr.civning - ffsisk persolt Medlernskap kan beviljas ftsisk person som tivertar bostadsriitt i ftireningens hus. Den sorn eu bostadsriitt har dvergatt till fdr inte viigras nredlemskap i fbreningeu orn fdr,eningen sktiligen bdr godta fr'vdrvaren sonr bostadsrdttshavare, Medlernskap f6r inte vtiglas p6 gr.und av ras, hudftirg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, iivertygelse eller sexuelliiggniug. En verlfitelse iir ogiltig, om den sorn en bostadsr.titt dvergdtt till vtigrus medlelnskap i ftireningen. Siirskilda legler giiller vid exekutiv fiirsiiljning elleivid tvangsftirsziljning. 5 $ Bosflttningskr.av Miust en frvilrvare skall fijr egen del vara perrnaneuf bosatt i bostadsrdttsliigenheten. I annat fall irar fdreningen riitt att vdgra medlemskap 6 $ Andelsiigande Dcn sorn har ftir.vllrvat en andel i bostadsreitt ffir v?igras medlenrskap i ftireningen om iute bostadsrfitten efter ftirvfir'vet innehas av makar, barn, ftireildrar eller sy..skou, registrelade partnef eller sfidana sarnbor p[ vilka sam bolagen tilliirnpas, 7 $ Insats, flr.savgift och uppl6telseavgift Insats, flrsavgift och j ftirekommande fall tupplitelseavgift faststtills av styrelsen. Andring av insatsen ska alltid beslutns av fdreningsstiimlna, 8 $ lilsavgiftens beriikning Ars avgift erna flordetas p i b o staisrdnsl 6genheterna i fbrhillande till liigenhcternas andelstal. Beslut om flndring av grund frir andclstalsberiikning ska fattas av fdreningsstamrna. m beslutet medfdr rubbning av det inbdrdes fiirhflllandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om rninstle fiiirdedelar av de rdstande pfl sttirnman gitt med pi beslutet, Fiir liigenhotsr som efter upplhtelsen utrustats med bafkong f6r f,rsavgiften vara ftithdjd rned hdgst 2 o/o av vid varje tillflille giillande prisbasbelopp, nrotsvarande giiller itir liigenhet med fransk balkong, altan pa mar,k eller uteplats dock rned ett pflslag pi hgst I %. Styrelsen kan beslut att i Srsavgiften ingflende ershttning fiir taxebundna kostnader sfi$om viirme, varmvatten, renhallning, konsumtionsvallell, elektl.isk stlbm, TV, bredband och telefoni ska erlllggas efter fdrbrukning, area eller per ldgenfi et. 9 $ veridtelse- och pantsdttningsavgift ver'lite lseavgift o ch parrtsdttn ingsuu g-in ffi itus ut eft er beslut av styrelsen. ver.litelseavgiften far uppgfl till hdgst 2,57o och panrsiittningsavgiften fill h6gst ) Vo av g?illande plisbasbelopp. verlatelseavgift betalas av ftirviirvareu och pantstiftningsavgift betalas av pantsiittaren. 10 $ vriga avgifter Ftireningen fer i iivrigt inte ta ut siirskilda avgifter fdr frtgerder son fiireningen ska vidta med auledning av b ostadsriitts I agen el I er annan fiirfaftn ing. I I $ Drdjsnr6l med betalning Arsavgiften ska betalqs pfl ctet siiostyrelsen beslutar, Betalning fhr dock alltid ske genom postanvisning,

3 o\ oo oi c..l r{ FRENINGSSTAMMA 12 $ Fiireningsstiinrma rdinarie ftireningsstiirnma ska hflllas flr.ligen tidigast den I r:rars och seuast frire juni rnflnads utg6ng. 13 $ Motioner' Medlem som iinskar fa ett iirende behandlat vid fiireningsstiimma ska aurniila detta senast den I februari eller inorn den senare tidpunkt styrelsen beslutat. 14 $ Extra freningsstiirnma Extra flireningsstiirnma ska hflllas nil.s[nelsen finner skiil till det, Sfidan ftireningsstdrnma ska Hven lr&llas niir det fff uppgivet iindamil skriftligen begiils av revisor eller minst I /l 0 av sarntliga rdstberlittigade. 15 $ Dagordning Pf, ordinarie fbleningsstiimrna ska ftjrekornma: l. dppnande 2. Godkiinnande av dagordningen 3. Vat av stiilnrnoordltirande 4. AnmEilan av stiimrnoordfdmndens val av protokollftilare 5. Val av tva juster.are tillika rristriiknare 6. Frflga orn stiimman blivit stadgeenligt utlyst 7. Faststtillande av rtistltingd 8. Fdredragnhrg av styrelsens dlrsredovisning 9. Fiiredmgrring av revisorns berflttelse 10. Beslut om faststiillande av resultat- oclr balansrdkning I l. Beslut om resultatdisposition 12, Fr6ga onr ansvalsfrihet frjr styrelseledarndterna 13. Beslut om arvoden flt styrelseledamdter och revisorer frir ntistkommande verksamhetsir 14. Val av styrelsetedamdtel.och suppleauter 15, Val nv revisorer och revisorssuppleant 15. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stiirnurau hiinskjutna frdgor samt av fdreningsmedlem anrnfl lt 6rende 18. Avslutande P6 extra foreningsstiinrma ska utdver punkt l-7 och I8 fbrekotnma de iirenden ftir vilken stdmman blivit utlyst. 16 $ Kallelse Kallelse till fdreningsstfimma ska irureh$lla uppgift om vilka iirendell soln ska behandlas p& st?irunan. Beslut fflr inte faftas i andra iirenden dn de sorn angivits i kallelsen. Senast tvfl veckor fdre ordinarie stdmma och en vecka fore extra stdrnma skn kallelsen utfdrdas, dock tidigast Sra veckor fdre stiimman. Kallelsen ska utftirdas till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post. m medlem uppgivit annan adresska kallelsen isttillet skickas till medlemrnen. Kallelsen ska dessutom anslfls pi ldrnplig plats inom ftireningens hus eller publiceras pi hemsida. 17 $ Rcistiitt Vid fdreningsstiirnma har varje rnedlem en rtist. m flera rnedlemmar innehar bo$tad$riitt gemensamt har de dock tillsanrmans endast en rdst. Medlern som innehar flera liigenheter har ocksfl endast en rtist. Rdstriitt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonouriska flilpliktelser mot ftireniugen enligt dessa stadgar eller enligt lag. l8 $ mbud och bih.ade Medlern far utdva silr rdstr,iitt genonr ombucl. mbudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt, Fullmakten ska uppvisas i original och giiller hilgst ett frr fran utfrrdandot. mbud frr inte Iisretrada rner An en (l) medlern. Pd ftireningssttimma fflr rnedlem medftira hdgst ett bitriide. Bitrddets uppgift iir.an vara rnedlernrnen behjalplig. rnbud och bitrtide fflr endast vara:. annan medlem. lnedlerlrnens nrake/maka, registrerad partner ellor sarnbo. fririildrar. syskon t r ' barn annan ndrst&ende sorn valaktigt sarnmanbor med tnedlemmen i fleuineeus hus god man Ar medlem en juridisk person fiir denne fiiretliidas av legal stiil lforetriidare. 19 $ R0storing Fdreningsstiimnans beslut utgfirs av den mening som fitt mer iin halften av de avgivna rijstema eller vid lika r6stetal den rnening som stiirnmans ordfd,rande bitr.lider'. Blankriist iir inte en avgiven rtist, Vid val anses den vald sorn har fatt flest rdster. Vid lika rdstetal avgd,rs valet genotn lottning om inte annat beslutas av stdmman innan valet ftrriittas, St?immoordforande eller fiireningssrtirnma kan besluta att sluten omrd'stning ska genomftiras. Vid personval ska dock sluten omriistning alltid genomfdras pi begdlan av rdstberiittigad. Fdr vissa beslut kriivs stilskild majoritet enligt b estiimme lser i bostadsrafislasen. 20 $ Jav En medlem ffir inte sjiilv eller genom ombud rdsta i fr6ga om:

4 o\ C) (\ C\ sl l. talau rnot sig sjiilv 2. beflielse fr6n skadestindsansvar eller annarr fbrpl iktelse gentelnot fdrerringen 3. talan eller befi.ielse som avses i I ellel 2 betr?iffande aunau, on lnedleurmen i frfrga har ett viisentligt intresse som kan strida mot ftireningens 21 $ ver- och unclerskott Det tiver- eller underskott sorn kan uppsti i frreningens verksamhet ska balanseras iny riikning. m fijrenings. stamman beslutar att uppkommen vinst ska clelas trt ika vinsten fordelas mellarr medlemlnar.na i fdrhillande till liigenheternas firsavgifter frr det seuaste riikenskapsflret. 22 g Valberedning V i d ordirrarie fi!'r,en i ngs stfl nrm a ffi r valberecln iu g utses fdl tiden fl'arn till och rned nilsta ordinarie foreningsstiilnrna, Valberedrriugens uppgift tir att lfilnna ftrslag till samtliga personval sarnt arvode. 23 $ Stammans plotokoll Vid fiireningsstiimnra ska protokoll fiiras av den som stiimmans ordftirande d?ir,till utsett. I fr.6ga onr prntokollets innehill gtiller: l, att rijstltingden ska tas in i eller biliiggas protokollet 2. att stiimnrans beslut ska fijras in i protokollet 3. att on: onrrdstning skett ska resultatet av denua anges i plojokollet Protokollet ska senast inom tre veckor.hflllas till giingl igt fiir medlern mama. Protokollet ska fijrvaras pfl beilyggande sfitt. STYRELSE CH REVISIN 24 $ Styrelsensaulmansiittning Styrelsen bestir av minst tre och hdgst sju ledamdter. med htigstre suppleanter. Stylelsen viiljs av ftireningsstiirnman fiir tiden fram till oclr rned rriista ordi nalie fclren iugsstfimma. Till ledarnot eller suppleant kan fbrutoln medlsm tiven vtilj as person som t illhiil rned lenrmens fanr i lj ehushilt och som iir bosatt i fbreningens hus. Stiimnra kan dock viilja en ( I ) ledamot sorn inte uppfyller. kraven j ftiregflende rneuiug, 25 $ Konstituering Styrelserr utser inorn sig ordfiirande och andra funktiondrer om inte foreningsstdrnma beslutat annorlunda. 26 $ Styrelsens ptotokoll Vid styrelsens sarmnantliiden ska plotokoll ftras som.justeras av ordfiilanden osh den ytterligare ledarnot som styrelsen utser. Protokollen ska fdrvaras pft betryggande siltt och fdras i nurnmerftiljd. Styrelsens protokoll iir tillgiingliga endast f6r ledamtiter, suppleanter och revisorer. 27 $ Beslutftirhet och rdstning Styrelsen Ar beslutftir ner antalet niirvarande ledamdter. vid sammantriidet dverstiger hiilften av sarrrtliga ledamdter. Som styrelsens beslut gdller den mlning fbr vilken mer dn hdlften av de niirvararrde rdstat eller vid lika rdstetal den mening som ordftilanden bitliider. F6r. giltigt beslut kreivs enhiillighet n6r f$r beslutfdrhet minsta antalet ledam,0ter iir ntirvarancle. Suppleanter tjiinstgdr i deu ordning som ordf0mnde bestdnrmer orn inte annat bestiimts av ftireningsstiirrrma eller framgir av arbetsordning (beslutad av sfrelsen). 28 $ Beslut i vissa fr.agor Beslut som imeber viisentlig ftr'iindring av ftireningens hus eller mark ska alltid fattas av ftireningsstamnm. tn en ny-, till* eller ombyggnad innebiir att medlems bostadsrdtt fiiriindras ska samtycke frfin msdlern inhdmtas. m bostadsreittshavaren inte gor sitt sarntycke till lindringen, blir beslutet dndfr giltigt om minst tvfr tredjedelar av do riistande har gfrtt r:red pfl beslutet och det dessutorn har godkflnts av hyresniimnden. 29 $ Firmateckning F0reningeus firma tecknas - fijrutom av stylelsen - av tninst tvfr ledamtiter i fdrening. 30 g Styrelsens 8ligganden Bland annat Eligger det styrelsen: o att svara fbr ftir.eningens organisation och fhlvaltning av dess angeliigonheter I att avge redovisning fdr ftirvaltning av fdreningens angelfigenheter genom att avltimna &rsredovisning som ska innehfllla berdttelse om verksamheten uuder flret (fdrvaltningsberiiftelse) samt redogrira f0r frreningens intdkter och kostuader under 6ret (resultatr6kning) och fiir dess st?illning vid liikenskapsflrets utgdng (balansriikn ing) r att s nast en minad fdre or.dinarie ftireningsstiirnma till revisorernavldmna fl rsredovisn ingen r att senast en vecka ftire ordiuarie f,droningsstiimma hfl I la Srsredovisnin gen och revisionsberdttelsen tillgilnglig. att f$ra medlems- och ltgenhetsfdrteckning; fiireningen har rtitt att behandla i f6rteckningarna ing5ende personuppgifter pi siitt sorn avses i personuppgiftslagen 3l $ Utdrag tu ldgenhetsfdrreckning Bostadsr?iffshavare har ratt att p6 begiilan fi utdrag ur liigenhetsfdrteckningen avseende sin bostadsriitt, 32 $ Riikenskaps&r' Fiireningens rtikenskapsf, r iir kalenderf, r. 33 $ Revisorcrnasammarlsdfining F0reningsstiimma ska veilja minst en ooh h6gstvi Levisorer rned hdgstvd suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter vdljs fijr tiden fr6n ordinarie ftileningsstdmma fram till och med rfista ordinarie

5 o\ c) C.l C-l a c.l forenhrgsstiirnma. Revisorer behcivel inte vara medlemmar.i fbreningen och behdver,iute heller va.a auktoriserade eller godkilnda. 34 $ Avgivande av revisionsberiitteise Revisorerna ska avge rcvisionsbertittelse tilt stvrelsen senastvd veckor' ftre ftileningsstdmman. BSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER CH SKYLDIGHETER 35 $ Bostadsriittshavarens allsvzu. Bostadsrfinshavaren ska p6 egen bekostnad hilla det ill*"uy liigenheten i goft skick, Detta gtiller iiven rnark, ftirrfid, garage och andra Iiigenhetskomplement sonr kan ing6 i upplfltelsen. Bostadsriittshavaren svarar sfillunda ldr underhili och reparationer av bland annat:. ytbeliiggning pfl rummens alla viiggar, golv och tak jiinrte under.liggancle ytbehancllhrg,'sonikravs ft5r att ar:bringa ytbeliiggningen p& ett fackrnanua_ miissigt siitr ' icke biirande innervtiggar. glas och bflgar i legenhetens ytter- och innerftjnster med ti llhijrande besl ag, handtag, lisanordnilr g, v?idringsfilter oclr tiitningslister samt all m6ln-ing ft'rutorn utviindig rnfrlning och kinning ' till ytterddrr hdrande beslag, gangjdrn, glas, handtag, ringklocka, br.evinkast och lfrs inklusive nycklar; bostadsriittshavare svalal. iiven fdr all mfilnhrg med nndantag ftir.mfllning av ytterdcirrens tutsida; motsvarade giiller for balkoug- eller. altanddr. inrrerdtirrarochsiikerhetsgrindar ' listel, foder och stuckaturer. elradiatorer; i frfrga om vafienryllda radiatorer svalar bostadsriittshavaren endast ftir rnilning ' elektr:isk golvviirme, sorn bostaclsr,dttshavalen fdlsett liigenheten rned ' eldstiider, dock inte tillhrande rdkgflngal. ledningar fdr vatten och avlopp till de delar dessa dr fltkomliga inne i liigenheten och bediinar endast bostadsriittshflvat.ens lliger.rhet. undercentlal (siikrirrgsskfrp) och dtirifi.an urgiende e[- cch informations I edn ingar (telefon, kabel_tv, data med mera) i liigenheten, kanalisationer, brytare, eluttag oclr fasta armaturer. ventiler och luftinsliipp, dock endast milning. brandvarnale I badrum, dusclrruln eller annat vatrum sarnt i WC svarar bostadsrdttshavar.en d2imtiiver bland annat ttverr fbr: r till vtigg eller golv hrjrande fuktisolerande skikt ' inledning och belysningsarmatursr. vitvarol och sanitetsporslin. golvbrunn rned tillh0rande kltimring till den del det iir itkomligt fi'fin lfigenheterr. rensning av golvbnrnn och vattenlis. Wdftmaskin inklusive ledningar och auslutningskopplingar p6 vattenledning ' kranar och avstflngningsventiler. ventilationsfliikt. elektriskhanddukstork I kdk eller motsvarande utryrnme svarar bostadsrafis_ havaren fdr all inredning och utrustning s6som bland annatl ' vitvaror. kdksfliikt ' rensning av vafienlfls. diskmaskin irrklusive ledningal och anslutningskopplingar pi vattenledning. kranal och avstiingningsventiler; I fr6g? orn gasledningar svarar bostadsriittshavarin endast fcjr m6lning. 36 $ Yttelligare installationer Bostadsrilttshavaren svarar tven ftir alla installationer i ldgenheten som installerats av bostadsriittshavar,en eller tidigare innehavare av bostadsriitten. 37 $ Bland- och vattenledningsskador Fiir reparationer pa grund av brand- eller vatten ledn in gsskada svarar b o stadsrdtts h av at en endas t i begrdnsad omfattning i enlighet med bestiirnrnelserna i bostadsriittslagen. 38 $ Kornplement rn liigenheterr iir utrustad med balkong, altan eller utepl ats svarar b ostadsr?ittshavaren endast fr renhflllning och sndskottning. m liigenheten iir utrustad med takterrasska bostadsriittshavaren Sven se till att avrinning fbr dagvatten inte hindras. 39 $ Felanmiilan Bostadsriittshavaren tir skyldig att till fdreningen anmiila fel och brister i sidan liigenhetsurustning som fd'reningen svarar ftir i enlighet med bostadsr2ittslagen och dessa stadgar. 40 $ Gernensam upptustning Fdreningssttimnra kan i sambaud med gernensam underhflllsf,tgiird i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som nedlemmen svarar fbr'. 41 $ Vanvflrd m bostadsriittshavaren fbrsurnmal sitt ansvar ftir Iiigenhetens skick i sidan utstriickning att annans sdkerhet aventyras eller att det finns risk ftr otnfattande skador pa annans egendom lrar ftireningen, efter r6ttelseanmaning, rdtt att avhjiilpa bristen p6 bostadsrzittshavarens bekostnad, 42 $ Tillbyggnad Anordningar sf,som markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. f6r monteras pi husets utsida endast efter s$rrelsens skriftliga godkiinnande. Bostadsrflttshavareu svarar f<ir sktitsel och underhell av sfldananordr:ingar. m det belr6vs fr husets underhflll eller ftir att fullgra

6 myndighetsbeslut iir bostadsrdttshavaren skyldi g att, efter upprnaning frfrn styrelsen, demonterauoriningar, c\ o\ a3 c) $ mbyggnad c..l B ostadsrftfi shavarelt ffi r fdr.eta fbriindrir:gar i lilgenheten. Fdljande dtgiirder' fiir. dock iite fdretas utan c{ styrelserls ti llst6nd : L ingrepp i biirande konstr,uktion, 2. iindring av befintlig lednirrg ftir avlopp, viinire, gas c) eller vafien, ellet C'l 3, annan viisentlig fdrtiudr.ing av liigenheten Styrelsen fiir endasr viigro rillstind bm fitgrirden iir till pfltaglig skada eller olitgenhet fiir fdreningen eller annan medlem. Bostadsrfittshavaren suurar fr, utt erford"erliga myrdighetstillst6nd er{rfr Ils. F0randringar ska alltid utftras pi ett fackmannarniissigt sittt. ANVANDNING AV BSTADSNATTPN 44 $ Anvrindning av bostadsrdften Bostadsriiftshavaren Sr inte anvduda liigenheten ftir n6got arrnat ZindaurAl iin det avsedda. Frireningeu ffir dock endast fibero;ravvikelser som ar av avseviir"d betydelse ftr fdreningen eller ntgon annan medlem i fdreningeu, 45 $ Suudhet, ordning och gott skick Bostadsriittshavarell iir skyldig iaktta allt som forclras f$r att bevara sundhet, ordniug och gott skick inom eller utom huset sarnt rlitta sig efter idreningens ordningsregler. Detta giiller iiverr fijr den *om htirtitt hush6l I et, giistar. b ostadsriittshavaren e ll er. som u tf0r albete ftir bostadsrflttshavarens riikniug. Hr till liigenheten mark, frr'fld, garage eller annat Itigenhetskonrplenreut ska bosfadsrdttshavaren iaktta sundhet, ordr:ing och gott skick iiven i fi.aga om sidant utrymme, hyra fhr inte foras irr i liigenheten. 46 $ TilltrAdesliitt Fdretriidare fdr ftireningen har r?ltt an ffl konrnra in i IligenheteniiL det behbvs ftir tillsyn eller ftir att utfbra arbete som fbreningen svarar. fiir ellel,hat rfltt att utftira. nr bostadsrdttshavarelr inte liimnar fdrcninsen tillfi'ade till ltigenheten, niir ftreningeu har ritt till det, kan sfyrelsen unsdka om siirskild handrdckning hos kron ofo gdemynd iglreten. 47 $ Andrahzurdsuthyrning Eu bostadsfiittshavare f&r upplflta sin liigenhet i audra hand till annan fr sjiilvsrdndigt brukand endasr onr styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostaclsriittshavare ska skriftligen hos sryrelsen anska om samtycke till upplitelsen. I ansokan ska skalet tiil upplitelsen anges, vilken tict den ska pigfl samt till vern liigenbeten ska upplatas. Tillstflud ska liimr:as onr bostndsrdttshavaren har beaktausviirda skiil for upplfltelsen och ftireningen inte harn*gon befogacl anledning att vtigra samtycke. Styretsen-s beslut kan tiverprdvas av hyresniimnden, 48 g Inneboende B ostadsr tifi shavare f6r i nte inrymrna utomstaende personer i ltigenheten, onr det kan rnedftira men ftir freningen eller annan medlenr. FRVERKANDE 49 $ Fdrverkandegrunder Nyttjanderdtten till en l?igenhet som innehas med bostadsriitt kan ft)rverkas och ftireningen siledes bli beltittigad att siiga upp bostarlsreittshavarerr till avflyttning i bland annat ftiljande fail: l. bostadsriiftshavaren driijer med att betala frrsavgift 2. ltigenheten utan samtycke upplfits i andra hancl 3. bostadsriittshavzuerr inrymmer utomstflende personer till rnen frir fbrening eller annan nredlem 4. Itigenheten anviinds frr annat iirrdamfll iin vad den iir avsedd fbr.och avvikelsen dr.av viissntlig betydelse ftr ftireningerr eller n&gon mecllem 5. bostadsrafishavaren eller den, som ltigenheten upplfltits till i andra hand, genom virdslijshet tir villaude till att det firurs olryra i liigenhetorr eller om bostadsriittshavaren, genoln att iute utan oskdligt drdjsrntl undeffiitta styrelsen onr att det finns ohyra i liigenheten, bidrar till att ohyran spr.icls i huset 6. bostadsr[fishavaren inte iakttar sundhet, orclning och gott skick eller riittar sig efter de siirskilda ordningsregler som fiireningen rneddelar 7. bostadsrdttshavaren inte lilmnar tilltrade fill liigenheteu och inre kan visa gilrig ursiikt fbr detta 8. bostadsr0ttshavaren inte firllgdr. annan skyldighet och det lneste anses vara av synnerlig vikt fijr fiireningen att skyldigheten fullgcirs 9. lfigenheten helt eller till viisentlig del anvdnds fol ndringsverksarnhet eller diirmed likartad verksamhet, vilken till en inte oviisentlig del ingflr i brottsligt fbrfararrdeller ftjr tillfiilliga sexuella ftjrbindejser mot ersiittuing 50 $ Hinder fdr forverkande Nyftjarrderiitten iir inte ftrverkad om det som ligger bostadsriittshavareu till last 6r av liten befydelse. I enlighet rned bostadsr?ittslagen regler ska ftireningen i vissa fall uppmana bostadsriittshavaren att vidta riittelse innan fbreningeu har rtitt siiga upp bostadsriitten. Sker riittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas fr6n bostadsriiften. 51 $ Ers[ttning vid uppsdgning m ftireningen siiger upp bostadsriittshavaren till avflyttning har ftireningen rdtt till skadestfind, 52 $ Tvdngsf0r'siiljning

7 cf) o\ C) (\ Cr.l (3 c{ Har bostadsrtinshavaren blivit skild frdn liigenheten till ftjljd av uppsiigning kan bostadsr.atren komma afi tvdngsfbrsiitjas enligt reglerna i bostadsriittslagen. 0vnrcr 53 $ Meddelanden Meddelanden delges genom arrslag i fiireningens hus ellel pi hemsida eller genonr e*post eller,utdelning. 54 $ Frarntida under.hill Inom ftirenilgen skall bildas fond f6ryrtre underhfrll. Tjll fouderr skall irligen avsflnas ett belopp motsvarande rninst 0,3 % av fastighetens taxeringsviirde. rn ftreningen har uppliittat underhfrllsplan skall avsiittning till fonden gras enligt planen. 55 $ Uppldsning, Iikvidation nrm. rn ftireningen uppl0seska behillna tillgfrngar tillfalla nr edlernmarna i forhfllaude till liigenheternas insarser. 56 $ Tolkning FdL fi'flgor som inte regleras i dessa stadgar g?iller bostadsriittslagen, lagen om ekonon:iska ltirlningar och annan lagstiftning. Fiireningen kan ha utftlrdat ordningsreglor fr ftrlydligande av dessa stadgar. 57 $ Stadgeaindring Fdreningens stadgar kan dndras om samtliga r<istberiittigade fir ense om det, Beslutot iir [ven giltigt om det fattats av tva pfl varandra Ibljande ftireningsstiirnmor och minst hiilften av de rustande pfi ftrstn stiimnan gatt rned p[ beslutet, respeftxive rnjnst tyil tredjedelar pfl den andra stiimman. Bostadsriittslagen kan i vissa situationer fdreskriva h0gre majoritetskrav. 58 $ Stirskilt fcir {tireningar som inte iiger hus Avhfllls f0r'eningsstiimma f6re det att fbreningen fdrvlirvat och tilltriiu huset kan iiven n5rstflende som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. mbudet f6r vid s6dan fb,reningsstiimma fdretriida etr obegrtinsat antal medlemmar, ovanstdende stadgal har antagits vid tv8 p& varandr.a fdliande steunmor den [ange datum].frtg -/2-0{, och den [ange datrun] E // - AS - Eq [ange ort] den lange datum] Bostadsliittsfiireningen Drottning Filippa i Lund h-r/ /l qan'/ - futt /-l ) ^l &r+ AX /hejr.t4 dci,4&-,-... J *.u$... rhi.u.b- E*.?- N,

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG STADGAR för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG OM FÖRENINGEN... 1 Namn, ändamål och säte... 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 1 Insats, årsavgift

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052 OM FÖRENINGEN... 2 1 Namn, ändamål och säte... 2 2 Medlemskap och överlåtelse... 2 3 Medlemskapsprövning - juridisk person

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm organisationsnummer 702000-3104

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm organisationsnummer 702000-3104 2015061703463 282913-15 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm organisationsnummer 702000-3104 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning -

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404 OM FÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 1 Namn, ändamål och säte 33 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen London 8. organisationsnummer 716419-1624

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen London 8. organisationsnummer 716419-1624 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Andelsägande 7 Insats, årsavgift och

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kettingen nr 2 organisationsnummer 702001-2485

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kettingen nr 2 organisationsnummer 702001-2485 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kettingen nr 2 organisationsnummer 702001-2485 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning 4 Bosättningskrav 5 Andelsägande

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gnejsen organisationsnummer 716405-7361

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gnejsen organisationsnummer 716405-7361 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gnejsen organisationsnummer 716405-7361 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättföreningen Sirius 8 organisationsnummer 716420-0177

STADGAR för Bostadsrättföreningen Sirius 8 organisationsnummer 716420-0177 STADGAR för Bostadsrättföreningen Sirius 8 organisationsnummer 716420-0177 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person 4 Bosättningskrav 5

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR för Bostadsrättsföreningen Skogskarlen Organisationsnummer 769607-8653

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR för Bostadsrättsföreningen Skogskarlen Organisationsnummer 769607-8653 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR för Bostadsrättsföreningen Skogskarlen Organisationsnummer 769607-8653 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kärringstan organisationsnummer 769617-7836

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kärringstan organisationsnummer 769617-7836 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kärringstan organisationsnummer 769617-7836 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kruthornet, Umeå Organisationsnummer 769603-3054

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kruthornet, Umeå Organisationsnummer 769603-3054 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kruthornet, Umeå Organisationsnummer 769603-3054 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2 organisationsnummer 769604-7120

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2 organisationsnummer 769604-7120 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2 organisationsnummer 769604-7120 STADGAR 1 OM FÖRENINGEN 2 1 Namn, ändamål och säte 2 2 Medlemskap och överlåtelse 2 3 Medlemskapsprövning - juridisk person

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Brf Ormbunken 12 Orgnr 769630-1022

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Brf Ormbunken 12 Orgnr 769630-1022 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Brf Ormbunken 12 Orgnr 769630-1022 OM FÖRENINGEN I Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning -

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Brf Brunnsviken Utkast till stadgar, version 2 (2004-12-12) Sida 1 (11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Majgården. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sveaborg Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar . Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar Brf Bolinderbyn nr 1 - Stadgar 2015 Innehåll OM FÖRENINGEN... 3 1 Firma, ändamål och säte... 3 2 Definitioner... 3 3 Lägenhetstyper... 3 ÖVERLÅTELSE

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen SBC:s Brf Danvikskanalen Stadgar Sid 1(8) Stadgar för SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen FIRMA, ÄNDAMÅL, OCH SÄTE 1 Föreningens firma är SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen. Föreningen har

Läs mer

STADGAR for Bostacisrätts foreningen B erget i alingsås organisationsnummer 7 I 6447-647 0

STADGAR for Bostacisrätts foreningen B erget i alingsås organisationsnummer 7 I 6447-647 0 STADGAR for Bostacisrätts foreningen B erget i alingsås organisationsnummer 7 I 6447-647 0 OM FORENINGEN 1 $ Namn, säte och åndamål 2 $ Medlemskap och överlåtelse 3 $ Medlemskapsprörrning - juridisk person

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 Innehållsförteckning FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER M.M. 5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 STYRELSE

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Dalen 10. Föreningen har

Läs mer

STADGAR. april 2013. för. Bostadsrättsföreningen Hästhoven i Järfälla. organisationsnummer 716421-1182

STADGAR. april 2013. för. Bostadsrättsföreningen Hästhoven i Järfälla. organisationsnummer 716421-1182 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hästhoven i Järfälla organisationsnummer 716421-1182 april 2013 2 Innehåll OM FÖRENINGEN... 4 1 Namn och säte... 4 2 Bostadsrättsföreningens ändamål... 4 MEDLEMSKAP...

Läs mer

STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm

STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA FIRMA OCH ÄNDAMÅL STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gustavsberg 27. Föreningens organisation består av föreningsstämma, styrelse och

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm FÖRENINGENS FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Högberget, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN NR 1 Organisationsnummer 713 600-0804 Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken nr 1. Styrelsen har sitt säte i Lidingö

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 Inledande bestämmelser Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Arméfördelningen 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Bäckhagen i Gävle (Org.nr. 785000-3273) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bäckhagen Styrelsens säte är i Gävle kommun. 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. , Stadgar Brf Farmen i Täby INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN I VALLENTUNA Organisationsnummer 716456-8821 Antagna vid bildandet 1998-06-17 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-11-30 och 2005-04-14. Stadgeändringarna

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108)

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMARECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE! 1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Antagna stadgar vid föreningsstämma den 31 maj 2003 samt extra föreningsstämma den 11 oktober 2003 Bostadsrättsföreningen BRF Gröna Byn Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är BRF Gröna Byn, 716456-4309.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE!1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Förslag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre. Organisationsnummer 769608-1053. Sida 1 av 15

Förslag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre. Organisationsnummer 769608-1053. Sida 1 av 15 Förslag Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre Organisationsnummer 769608-1053 Sida 1 av 15 Innehåll OM FÖRENINGEN... 4 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte... 4 2 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Obs! I stadgarna används olika termer som kan behöva förklaring. För ordlista se under länken "Bo i bostadsrätt". Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kamphav. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen. Brunkebergsgården. Rev. Den 9 mars 2011

Stadgar för bostadsrättsföreningen. Brunkebergsgården. Rev. Den 9 mars 2011 Stadgar för bostadsrättsföreningen Brunkebergsgården Organisationsnummer 769617-1938 Rev. Den 9 mars 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 1 FÖRENINGENS FIRMANAMN OCH SÄTE s. 3 1 Föreningens

Läs mer

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby Innehållsförteckning OM FÖRENINGEN...4 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte...4 2 Bostadsrättsföreningens ändamål...4 3 Samverkan...4

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Stadgar NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 3 Samverkan ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå Antagna av på ordinarie föreningsstämma 2012-09-12. Reviderade på ordinarie föreningsstämma 2015-06-12 samt extra föreningsstämma 2015-09-21. 150921

Läs mer

Styrelsen för Central Bostadsrättsföreningen i Stockholm kallar härmed till

Styrelsen för Central Bostadsrättsföreningen i Stockholm kallar härmed till CENTRAL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN I STOCKHOLM KALLELSE Styrelsen för Central Bostadsrättsföreningen i Stockholm kallar härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Tisdagen den 26:e januari 2016, kl 19.00 Plats:

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg Udde i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP Stadgar för HSB bostadsrättsförening Metern i Stockholm med org.nr. 703001-4291. Enligt beslut på Meterns stämmor 2015-09-21 och 2015-10-15 antas nya stadgar enligt nedan baserade på HSBs normalstadgar

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Facklan 7 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Facklan 7 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Facklan 7 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Facklan 7 i Stockholm. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Antagna av stämma 2014-05-20 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

HSB Brf Rimsmeden i Kalmar

HSB Brf Rimsmeden i Kalmar Version 4 Registrerade av Bolagsverket 2015-12-08 621345/15 HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB Brf Rimsmeden i Kalmar Anpassningar av dessa stadgar Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Läs mer

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala.

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala. 1 (11) STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadgan är anpassad till bostadsrättslagen och antagen vid två extra föreningsstämmor i september 2014 1 INNEHÅLL Sida: 3 Föreningens firma och ändamål

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen LINDHOLMSDOCKAN. Reviderade 2014 06 08

Stadgar för Bostadsrättsföreningen LINDHOLMSDOCKAN. Reviderade 2014 06 08 Stadgar för Bostadsrättsföreningen LINDHOLMSDOCKAN Reviderade 2014 06 08. Med beaktande av ändringar i bostadsrättslagen SFS 1995:1464. Årsavgifterna är kopplade till insatserna 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag.

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gnejsgårdarna (antagna vid ordinarie föreningsstämma 12/5 2004 och 18/5 2005 samt vid extra föreningsstämma 25/1 2006) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP 1 STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING FRANSBORG OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Fransborg i Barkarby. Styrelsen har sitt

Läs mer