Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl Se bifogad närvarolista Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Jan Birgersson Justerande Linnéa Nyman Lars Rundgren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (1)

2 Innehållsförteckning: Anmälan av ny motion...3 Anmälningsärende...4 Fråga till socialnämndens ordförande Leif Öhman (m) om alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunen från Lena Lundgren (v)...5 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) om att efter försäljningen av värmeverket lösa både bomkorset och simhallsfrågan från Lars Carlsson (c)...6 Budgetuppföljning hela kommunen...9 Förslag till reglemente för intern kontroll i Vallentuna kommun...10 Avgifter till Svenska Kyrkan vid beräkning av avgifter för vård och omsorg...12 Ny arbetsordning för kommunfullmäktige...14 Redovisning av obehandlade motioner Valärenden...18 Sid 2 (20)

3 Anmälan av ny motion KF 91 Från centerpartiet finns motion om inrättande av ett ungdomsfullmäktige i kommunen. Bifogad handling 1. Motion Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 3 (20)

4 Anmälningsärende KF 92 Dnr Protokoll inkomna från Länsstyrelsen I Stockholms Län om utseende av ny ledamot samt ersättare i fullmäktige efter Annette Lundvall (m) och Charlotte Westling (kd). Till ny ledamot efter Annette Lundvall (m) utses Jan Eric Gyllenram och till ny ersättare Mikael Thörnell. Till ny ersättare efter Charlotte Westling (kd) utses Per Olof Persson. Bifogad handling 1. Protokoll inkomna från länsstyrelsen. Informationen är bekantgjord. 4 (20)

5 Fråga till socialnämndens ordförande Leif Öhman (m) om alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunen från Lena Lundgren (v) KF 93 Lena Lundgren (c) frågar socialnämndens ordförande Leif Öhman (m) enligt följande: Mot bakgrund av ett av socialnämndens mål för de kommande tre åren, nämligen det att alkohol- och drogmissbruket ska minska till 2003, undrar jag om det finns ett program för det alkohol- och drogförebyggande arbete i kommunen eller hur annars detta arbete är tänkt att bedrivas? Frågan besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde Bifogade handlingar 1. Fråga från Lena Lundgren (v). 2. Protokoll , 79, från kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde besvarar socialnämndens ordförande Leif Öhman (m) frågan muntligt och anför bl a att socialnämnden arbetar mycket aktivt för att minska drogberoendet inom kommunen utifrån det drogpolitiska handlingsprogrammet. Hittills har socialnämnden vidtagit åtgärder som gett effekt på kort sikt, men nämnden är övertygad om att dessa åtgärder kommer att ge effekt även i ett längre perspektiv. Att minska drogberoendet i kommunen är inte enbart socialnämndens ansvar, utan detta bör genomsyra samtliga förvaltningars arbetssätt samt landstinget. Socialnämnden bedriver samverkan på olika nivåer inom både politikerled och tjänstemannaorganisation. Bland de projekt som drivs kan nämnas bl a gemensamma insatser vad avser barn och ungdomar. Samarbete förs med kyrkan, närpolisen och andra organisationer. Seminarier har anordnats samt utställningar har hållits. 5 (20)

6 Vad gäller barn och ungdomar bedrivs ett förebyggande arbete över förvaltningsgränserna samt över huvudmannaskapsgränser. Socialnämnden kommer att fortsätta prioritera åtgärder som minskar drogberoendet utifrån den antagna handlingsplanen. Slutligen kan nämnas att i samband med beviljande av alkoholtillstånd genomförs en mycket noggrann utredning av näringsidkaren ifråga. Frågan är besvarad. 6 (20)

7 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) om att efter försäljningen av värmeverket lösa både bomkorset och simhallsfrågan från Lars Carlsson (c) KF 94 Lars Carlsson (c) frågar kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) enligt följande: Den framlagda skissen över den planskilda korsningen Roslagsbanan Väsbyvägen som presenterades för kommunfullmäktige på det senaste mötet, stämmer väl överens med centerpartiets tidigare önskemål. Förslaget med en rondell under järnvägen gör att problemet med det ibland 10 till 15 minuter långa rödljusköandet försvinner. Förutom tidsvinsten ger ombyggnaden klara ekonomiska och miljömässiga förbättringar. Det enda hindret nu är att övertyga den moderatledda fullmäktigemajoriteten att ta sig till centeridéerna om att kommunen måste förskottera Vägverket pengar för att kunna tidigarelägga byggstarten av den nya korsningen. Vi kan inte vänta till 2012 eller längre som tydligen moderaterna är villiga att göra. Det bästa vore självfallet om kommunen slapp skjuta till pengar, men Vägverket har länge deklarerat att några pengar inte finns avsatta i Vägverksbudgeten för planskild korsning i Vallentuna. När den politiska majoriteten av partideologiska skäl lät sälja Vallentuna Värmeverk skedde det med den klara garantin att vinsten inte skulle komma att pumpas in i den löpande driften. Om nu inte majoriteten har ändrat sig på den punkten finns det faktiskt pengar till att både tidigarelägga byggstarten av planskilda korsningen Roslagsbanan-Väsbyvägen och delfinansiering av byggandet av en simhall. Tycker inte kommunstyrelsens ordförande att detta är en god ekonomisk finansieringslösning och är en möjlighet som är värd att ta? Bifogad handling 1. Fråga från Lars Carlsson (c). Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf (m) besvarar frågan muntligt och anför bl a att värmeverksförsäljningen inbringade visserligen en summa pengar som förstärkt kommunens finansiella ställning, men det måste ses i ljuset av den omfattande investeringsplan som fullmäktige beslutat om. Naturligtvis går inte pengarna till den löpande driften utan till att finansiera investeringar men som exempel kan 7 (20)

8 nämnas att försäljningssumman inte ens motsvarar hälften av vad det kostar att bygga Bällstabergsskolan. Vårt investeringsprogram är egentligen alldeles för omfattande för en kommun med Vallentunas ekonomiska omslutning redan innan man börjar beakta Lars Carlssons önskemål om finansiering av ytterligare projekt. Nya investeringar leder ofrånkomligen till ökade kostnader på driftbudgeten, vilka i sin tur kräver ökade intäkter om balanskravet enligt kommunallagen ska kunna efterlevas. Vad gäller bomkorsningen så pågår ju nu ett arbete med projektering och detaljplan. Parallellt bedrivs det svåra arbetet med att försöka få med projekt i den sk LTA-planen för kommande tioårsperiod. Först när detta är klart kan man på allvar diskutera eventuell förskottering av medel från kommunens sida för att få igång projektet så snart som möjligt. Även ett sådant eventuellt beslut är kostnadskrävande för kommunen eftersom man normalt inte får någon tidsmässig utfästelse om när återbetalning kommer att ske och någon ränta på förskotterade medel utgår inte. Frågan om byggande av en simhall har inte hittills lett till att projektet över huvud tagits med i någon investeringsplan. I vår vision för kommande tioårsperiod ser vi möjligheten i fjärran men enligt min uppfattning är det ännu långt kvar innan vi kan precisera en tidpunkt att genomföra simhallsprojektet. Frågan är besvarad. 8 (20)

9 Budgetuppföljning hela kommunen KF 95 KS 182 AU 197 Dnr Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning efter 3 kvartal år 2000 (BUF 3/2000). I tjänsteskrivelse daterad redovisas sammanställningar och analyser med prognos för helårsutfallet Prognosen innebär att Vallentuna kommuns resultat blir ett underskott på 6 mkr, exklusive intäkten av försäljningen av värmeverket på ca 68,5 mkr. Bifogad handling 1. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen överlämnar BUF 3/2000 till kommunfullmäktige för kännedom. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Informationen är bekantgjord. 9 (20)

10 Förslag till reglemente för intern kontroll i Vallentuna kommun KF 96 KS 183 AU 198 Dnr Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunstaben att utarbeta förslag till reglemente för intern kontroll i Vallentuna kommun med målsättning att ett sådant reglemente kan träda i kraft Bifogade handlingar 1. Protokoll , 111, från kommunstyrelsen. 2. Tjänsteskrivelse från kommunstaben. Kommunstabens synpunkter Kommunstyrelsens uppdrag grundas på en övergripande kartläggning av den interna kontrollen i kommunen genomförd av KOMREV på uppdrag av kommunens revisorer. Revisorerna rekommenderade mot bakgrund av kartläggningen att ett reglemente för den interna kontrollen skulle utarbetas. Bl a skulle reglementet klargöra vem som har ansvaret för en fungerande intern kontroll i den kommunala organisationen och den verksamhet som bedrivs. Kommunstaben har upprättat förslag till reglemente för intern kontroll, daterat Där fastslås att den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i system och rutiner, främja effektivitet i organisation och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. I reglementet, som skall fastställas av kommunfullmäktige, preciseras vilket ansvar kommunstyrelsen, övriga nämnder, förvaltningschefer och verksamhetsansvariga har, vilka dokument som skall upprättas samt hur uppföljning och rapportering skall gå till. Enligt förslaget till reglemente får kommunstyrelsen ansvaret för utformning av centrala direktiv och anvisningar. Kommunstaben föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till sådana direktiv och anvisningar att behandlas på styrelsens sammanträde i januari Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa Reglemente för intern kontroll daterat att träda i kraft Uppdra åt kommunledningskontoret att utforma förslag till centrala direktiv och anvisningar för den interna kontrollen. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. 10 (20)

11 Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. 1. Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för intern kontroll daterat att träda i kraft Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utforma förslag till centrala direktiv och anvisningar för den interna kontrollen. 11 (20)

12 Avgifter till Svenska Kyrkan vid beräkning av avgifter för vård och omsorg KF 97 KS 184 AU 200 Dnr Svenska Kyrkans rätt att ta ut församlingsskatt upphörde Svenska kommunförbundet påtalar i cirkulär 1999:153 konsekvenserna av detta beträffande beräkning av det sk förbehållsbeloppet. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet , 71, till socialnämnden. Bifogade handlingar 1. Cirkulär 1999:153 från Svenska Kommunförbundet. 2. Protokoll , 14 från socialnämnden, inkl tjänsteskrivelse från socialförvaltningen. 3. Protokoll , 71, från arbetsutskottet. 4. Protokoll , 14, från socialnämnden, inkl tjänsteskrivelse från socialförvaltningen. 5. Protokoll , 68, från kommunfullmäktige. Socialnämnden Nämnden vidhåller sitt tidigare beslut i ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att förbehållsbeloppet inom äldre- och handikappomsorgen skall beräknas på inkomst efter skatt och obligatorisk begravningsavgift till Svenska Kyrkan. Frivilliga medlemsavgifter till Svenska Kyrkan eller andra trossamfund beaktas inte. Kommunfullmäktige beslutade , 68, återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förbehållsbeloppet som gäller inom äldre- och handikappomsorgen skall beräknas på inkomst efter skatt och obligatorisk begravningsavgift till Svenska Kyrkan. Medlemsavgifter till Svenska Kyrkan eller andra trossamfund skall inte beaktas. Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning redogör enhetschef Dick Andersson för den information som inhämtats i ärendet. Arbetsutskottet enades om att ge socialnämnden i uppdrag att föreslå en höjning av förbehållsbeloppet generellt motsvarande en rimlig kompensation för den borträknade kyrkoskatten. 12 (20)

13 Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till justerat förbehållsbelopp att presenteras för arbetsutskottet. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Förbehållsbeloppet som gäller inom äldre- och handikappomsorgen skall beräknas på inkomst efter skatt och obligatorisk begravningsavgift till Svenska Kyrkan. Medlemsavgifter till Svenska Kyrkan eller andra trossamfund skall inte beaktas. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till justerat förbehållsbelopp att presenteras för arbetsutskottet. 13 (20)

14 Ny arbetsordning för kommunfullmäktige KF 98 KS 185 AU 202 Dnr Kommunstaben har tagit fram förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Den nuvarande arbetsordningen är från 1991 och i behov av en revidering. Bifogade handlingar 1. Nu gällande arbetsordning. 2. Justerat förslag till arbetsordning. Kommunstaben förslag: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta anta den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige att gälla från och med Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning yrkar Lars-Bertil Ohlsson (kd) att justering sker av 1 Val av presidium, andra stycket avseende ålderspresident. Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller eller avslår Lars-Bertil Ohlssons ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Arbetsutskottets beslut: Kommunstabens ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde göra justering i 1 Val av presidium, andra stycket avseende ålderspresident. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: 14 (20)

15 Ändringsyrkande från Lars-Bertil Ohlsson (kd) avseende 20 Fråga. Ordet skall i första stycket andra meningen skall ändras till bör. I 20 avseende Interpellation och Fråga skall inlämnande ske senast fem arbetsdagar före sammanträdet. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Ändringsyrkande från ordföranden avseende 21 Ajournering. Orden utomstående skall få ändras till ge. I 20 Interpellation andra stycket första meningen skall ordet bör ändras till skall. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Ändringsyrkande från Hans Strandin (s) avseende 20 Interpellation. I fjärde stycket första meningen skall uttrycket bör ändras till skall. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om arbetsutskottets förslag bifalles eller avslås och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Ordföranden frågar därefter om de avgivna ändringsyrkanden bifalles eller avslås och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till arbetsordning med följande ändringar att gälla från och med Fråga. Ordet skall i första stycket andra meningen skall ändras till bör. Beträffande Interpellation andra stycket första meningen skall ordet bör ändras till skall och i fjärde stycket första meningen skall uttrycket bör ändras till skall. Avseende Interpellation och Fråga skall inlämnande ske senast fem arbetsdagar före sammanträdet. 21 Ajournering. Orden utomstående skall få ändras till ge. 15 (20)

16 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkanden: Ändringsyrkande från Ove Ekström (c) om redaktionell justering av texten i 1 Val av presidium, andra stycket avseende ålderspresident. Ändringsyrkande från Lena Lundgren (v) innebärande att beträffande Fråga att en sådan bör lämnas in senast två arbetsdagar före sammanträdet. Propositionsordning Efter avslutad överläggning inleder ordföranden med att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ove Ekströms ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden frågar slutligen om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lena Lundgrens ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till arbetsordning med följande ändringar att gälla från och med Val av presidium. Viss redaktionell justering av texten i första stycket klargörande att ålderspresidenten i första hand skall var den till åldern äldsta ledamoten. Utifall två ledamöter är lika gamla skall den som varit ledamot längst sammanhängande tid utses till ålderspresident. 20 Fråga. Ordet skall i första stycket andra meningen skall ändras till bör. Beträffande Interpellation andra stycket första meningen skall ordet bör ändras till skall och i fjärde stycket första meningen skall uttrycket bör ändras till skall. Avseende Interpellation och Fråga skall inlämnande ske senast fem arbetsdagar före sammanträdet. 21 Ajournering. Orden utomstående skall få ändras till ge. 16 (20)

17 Redovisning av obehandlade motioner 2000 KF 99 KS 187 AU 204 Dnr Dnr Utveckla verksamheten vid öppna förskolan, Stendösvägen Karin Dahl-Strandin (s) väckt Motionen har remitterats till förskolenämnden och socialnämnden. Nordöstra sjukvårdsområdet gavs tillfälle att yttra sig i ärendet. Motionen ligger för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Dnr Komplettering av planutredningsunderlaget för Hagaskolan med en simhall Christer Pellfolk (frp) väckt Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade , 73, återremittera motionen till kommunstyrelsen, för att återupptas då en detaljplan för området föreligger. 3. Dnr Trafiksituationen i centrala Karby partigruppen för vänsterpartiet väckt Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och beräknas behandlas av kommunfullmäktige Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av obehandlade motioner. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Enligt arbetsutskottets förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. 17 (20)

18 Valärenden KF 100 Dnr Kvarstående valärenden Ersättare för överförmyndaren efter Lars Rundgren (m). Tillkommande avsägelser Hans Temrin (fp) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. Gunilla Andersson (m) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Klas-Göran Lindström (s) anhåller om entledigande från samtliga uppdrag enligt förteckning. Anderas Lindström (s) anhåller om entledigande från samtliga uppdrag enligt förteckning. Uno Arfvidsson (fp) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med Anders Idermark (m) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden. Anders Unnerstad (fp) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Elisabeth Rydström (c) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i förskolenämnden. Andreas Fagerlund (c) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Åke Eriksson (c) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i grundskolenämnden. Lars Hasselcrona (c) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Bifogade handlingar 1. Avsägelser samt förteckning enligt ovan. 18 (20)

19 Till ny ersättare för överförmyndaren efter Lars Rundgren (m) utses Monica Lindwall (opol) under resterande del av innevarande mandatperiod. Hans Temrin (fp) beviljas begärt entledigande. Till ny ersättare i fritidsnämnden efter Hans Temrin utses Maria Edman- Räfsbäck (fp) under resterande del av innevarande mandatperiod. Gunilla Andersson (m) beviljas begärt entledigande. Frågan om ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Gunilla Andersson bordläggs till fullmäktiges sammanträde Klas-Göran Lindström (s) beviljas begärt entledigande. Frågan om utseende av ersättare för Klas-Göran Lindström för diverse uppdrag bordläggs till fullmäktiges sammanträde Andreas Lindström (s) beviljas begärt entledigande. Frågan om utseende av ersättare för Andreas Lindström för diverse uppdrag bordläggs till fullmäktiges sammanträde Uno Arfvidsson (fp) beviljas begärt entledigande från och med Till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Uno Arfvidsson och från och med utses Jörgen Hellberg (fp) under resterande del av innevarande mandatperiod. Till ny ersättare i samhjällsbyggnadsnämnden efter Jörgen Hellberg och från och med utses Uno Arfvidsson (fp) under resterande del av innevarande mandatperiod. Anders Idermark (m) beviljas begärt entledigande. Frågan om ersättare i kulturnämnden efter Anders Idermark bordläggs till fullmäktiges sammanträde Anders Unnerstad (fp) beviljas begärt entledigande. Till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Anders Unnerstad utses Hans Temrin (fp) under resterande del av innevarande mandatperiod. 19 (20)

20 Elisabeth Rydström (c) beviljas begärt entledigande. Till ny ledamot i förskolenämnden efter Elisabeth Rydström utses Ann-Charlotte Höglund (c) under resterande del av innevarande mandatperiod. Frågan om ersättare i förskolenämnden efter Ann-Charlotte Höglund bordläggs till fullmäktiges sammanträde Andreas Fagerlund (c) beviljas begärt entledigande. Till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Andreas Fagerlund utses Krister Uddén (c) under resterande del av innevarande mandatperiod. Åke Eriksson (c) beviljas begärt entledigande. Till ny ledamot i grundskolenämnden efter Åke Eriksson utses Elisabeth Rydström (c) under resterande del av innevarande mandatperiod. Lars Hasselcrona (c) beviljas begärt entledigande. Till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Lars Hasselcrona utses Åke Eriksson (c) under resterande del av innevarande mandatperiod. 20 (20)

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer