Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, Stockholm Telefon Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970 www.stockholm.se"

Transkript

1 Den innehåller uppgifter om Stockholms 14 stadsdelsområden, om Hela staden och dess delar, om stockholmsregionen och även jämförelser med Göteborg, Malmö och Nordiska storstadsregioner. Boken används i skiftande sammanhang av stadens tjänstemän och politiker, men också av organisationer, företag, forskare, studenter, skolbarn, och kalender bitare i största allmänhet från både stock holmsregionen, Sverige och andra länder. Statistisk årsbok för Stockholm görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret Stadshuset, Stockholm Telefon Fax Omslag_med_16,5mm_rygg.indd 1 Statistisk årsbok för Stockholm 2012 Statistisk årsbok för Stockholm är en uppslagsbok om Stockholm i siffror. I årsboken finns uppskattningsvis runt sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm. Årsboken visar hur många och gamla vi är, både nu och i framtiden, var och hur vi bor, vilka inkomster vi har, hur vi röstar osv. Dessutom finns statistik om mark, miljö, byggnadsverksamhet, handel, industri, arbets marknad och näringsliv, utbildning, förskoleverksamhet, individ- och familjeomsorg, skatter, kultur, fritid och mycket annat. Statistisk Årsbok för Stockholm /14/ :49:50 AM

2 Omslag_med_16,5mm_rygg.indd 2 12/14/ :49:50 AM

3 Statistisk årsbok för Stockholm 2012 Statistical Year-book of Stockholm 2012 Bok 1.indb 1 12/14/ :04:05 AM

4 Foto: Yanan Le och Liselotte van der Meijs Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2011 ISBN ISSN Årgång 105 Bok 1.indb 2 12/14/ :04:05 AM

5 Förord Välkommen till 2012 års Statistisk årsbok för Stockholm Statistisk årsbok för Stockholm är en uppslagsbok om Stockholm i siffror. I årsboken finns uppskattningsvis runt sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm. Boken har anor ända sedan 1868 då statistik om Stockholm första gången publicerades i tabellavdelningen till "Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning" utgavs den första årsboken som egen statistisk samling. Boken är uppdelad i två huvudavsnitt; Statistik om Stockholm och Statistiska jämförelser. Statistik om Stockholm ger utförliga uppgifter om staden. I många tabeller redovisas uppgifterna för stadsdelsområden, församlingar och stadsdelar. Statistiska jämförelser består av tre delavsnitt; Stockholms län, Storstadsjämförelser och Nordisk översikt. Behöver du hjälp att hitta i stockholmsstatistiken är du välkommen att kontakta informationsservice på telefon eller Informationstjänsten hanteras av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stockholms stad. Mer information finner du på Stockholm stads hemsida Stockholm i januari 2012 Irene Lundquist Svenonius Stadsdirektör 3 Bok 1.indb 3 12/14/ :04:05 AM

6 Bok 1.indb 4 12/14/ :04:05 AM

7 Innehåll Förord 3 Tabellförteckning 6 Sida Statistik om Stockholm Stockholms stadsdelsområden 23 Areal, indelning och mark 83 Miljö 99 Befolkning 111 Folkmängdens förändringar 143 Bostäder 179 Byggnadsverksamhet 195 Handel och kommunikationer 217 Arbetsmarknad och näringsliv 231 Socialförsäkring och social omsorg 265 Utbildning, kultur, fritid och service 279 Inkomster, skatter och priser 299 Allmänna val 315 Statistiska jämförelser Stockholms län 325 Storstadsjämförelser 355 Nordisk översikt 367 Nya och slopade tabeller 383 Teckenförklaring och förkortningar 384 Sakregister Bok 1.indb 5 12/14/ :04:05 AM

8 Statistik om Stockholm Innehåll Stockholms stadsdelsområden City districts 1.1 Stockholms 14 stadsdelsområden 25 Stockholm by City district 1.2 Folkmängd den 31 dec Population 1.3 Medelålder Mean age 1.4 Folkmängd efter ålder Population by age 1.5 Prognos Folkmängd efter ålder Prognosis. Population by age 1.6 Folkmängd 2010 och prognos Population 1.7 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands Foreign-born persons and persons born in Sweden with two parents born abroad 1.8 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar efter ländergrupper 30 Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parents born abroad by country 1.9 Utrikes födda samt utländska medborgare Foreign-born persons and aliens 1.10 Utrikes födda efter vistelsetid Foreign-born persons by staying-time 1.11 Utländska medborgare den 31 dec Aliens 1.12 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes den 31 dec Foreign-born persons and aliens 1.13 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes områdesvis Foreign-born persons and aliens by City district 1.14 Folkmängdens årliga förändring Population changes 1.15 Folkmängdsförändring 2010 per av folkmängden 2009 områdesvis 33 Population changes by City district 1.16 Folkmängdens nettoförändringar Population changes 1.17 Födda och döda Births and deaths 1.18 Fruksamhet efter ålder och medelålder vid första barn Fertility by mothers age. Total fertility rate. Average age at first born child 1.19 Flyttningar inom och mellan stadsdelsområden Migration between City districts 1.20 In- och utflyttade samt inomflyttningar Migration 1.21 Flyttningsnetto, % av medelfolkmängden Net migration 6 Bok 1.indb 6 12/14/ :04:05 AM

9 1.22 Bostäder efter storlek Dwellings by size 1.23 Bostäder, rumsenheter, folkmängd och boendetäthet Dwellings, room units, population and dwelling density 1.24 Lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform/ägare Dwellings in multi-dwelling buildings by form of tenure/owner 1.25 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 1.26 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform Dwellings completed by type of building and form of tenure 1.27 Nettotillskott av bostäder efter storlek Net addition of dwellings by size 1.28 Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna efter verksamhetsområde Monthly employed by activity 1.29 Nettotillskott av rumsenheter Net addition of room units 1.30 Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna den 31 dec Monthly employed 1.31 Arbetslösa den 31 oktober Unemployment 1.32 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning Economically active population 1.33 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning Economically active population 1.34 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter aktivitet Economically and not economically active population by activity 1.35 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande utrikes födda (16-64 år) efter aktivitet Economically and not economically active foreign-born persons by activity 1.36 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren Economically active population by industry 1.37 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by industry 1.38 Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling Economically active population and commuters 1.39 Befolkningen (16-64 år) efter antal sjukpenningdagar Population by number of days of sickness cash benefit 1.40 Genomsnittligt antal sjukpenningdagar (anmälda till försäkringskassan) efter ålder och kön Average number of days of sickness cash benefit by age and sex 1.41 Personer med sjukersättning Persons with disability pensions 1.42 Personer med sjukersättning efter ålder Persons with disability pensions by age 1.43 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund Persons with disability pensions by swedish and foreign background 1.44 Ohälsotal Sickness cash benefit and disability pensions 1.45 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning och regiform Persons with some kind of old age care by district and management 1.46 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning Persons with some kind of old age care by district 1.47 Färdtjänst Transport service for disabled persons 7 Bok 1.indb 7 12/14/ :04:05 AM

10 1.48 Ekonomiskt bistånd, genomsnittligt ekonomiskt bistånd och biståndstid 2009 och Social assistance by value and social assistance by average value and time of assistance 1.49 Personer med ekonomiskt bistånds Persons with social assistance 1.50 Personer med ekonomiskt bistånd områdesvis 2010 (% av områdets folkmängd) 61 Persons with social assistance by City district 1.51 Personer med ekonomiskt bistånd efter ålder Persons with social assistance by age 1.52 Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enl LVM) för vuxna missbrukare Adult abusers. Notifications of compulsory care and admission in institution 1.53 Personer 21- år med missbruk och vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enligt SoL) 1 november Adult abusers 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program 1.54 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school 1.55 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2010, % 66 Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school 1.56 Elever som gått ut åk 9 vt 2010 med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program 68 Pupils from comprehensive school qualified for integrated upper secondary school 1.57 Elever som gått ut åk 9 vt 2009 med övergång till gymnasieskolan ht 2009 eller ht Pupils from comprehensive school entering integrated upper secondary school 1.58 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2006 med övergång till högskolan inom tre år 69 Pupils from integrated upper secondary school entering college 1.59 Personer i utbildning Students by type of education 1.60 Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background 1.61 Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background 1.62 Anmälda brott Offences reported 1.63 Medelinkomster Mean income 1.64 Medelinkomster efter ålder och kön Mean income by age and sex 1.65 Medelinkomster för familjer efter ålder Mean income by age of family 1.66 Inkomsttagare familjevis efter disponibel inkomst Income earners by family and disposable income 1.67 Disponibel inkomst för familjer 20-år Disposable income by family 1.68 Disponibel inkomst för familjer år med barn Disposable income by family with children 1.69 Kommunfullmäktigvalet Communal Council election 1.70 Kommunfullmäktigevalet Röstningsprocent 79 Communal Council election. Voting percentage 1.71 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i stadsdelsområden 80 Communal Council election. Party affiliation 1.72 Folkomröstning om införande av miljöavgifter/trängselskatt Referendum on the introduction of environmental charges/congestion tax 8 Bok 1.indb 8 12/14/ :04:05 AM

11 Areal, Indelning och mark Area, division and land 2.1 Områdesindelningar Administrative divisions 2.2 Stadsdelsområdenas omfattning delområdesvis Administrative divisions of the City districts 2.3 Stockholms 14 stadsdelsområden 88 Stockholm by City district 2.4 Areal och befolkningstäthet i stadsdelsområden, SDN-delar och stadsdelar Area and population density by City district 2.5 Areal och befolkningstäthet församlingsvis Area and population density by parish 2.6 Stockholms församlingar och stadsdelar 95 Stockholm by parish and district 2.7 Valkretsarnas omfattning Constituencies 2.8 Stockholms valkretsar 97 Constituencies 2.9 Stockholms stads lantegendomar kommunvis City-owned land outside the city border Miljö Environment 3.1 Utsläpp av luftföroreningar Air pollution 3.2 Svaveldioxid årsmedelvärden 101 Sulphur dioxide 3.3 Kvävedioxid årsmedelvärden 102 Nitrogen dioxide 3.4 Kvävedioxidhalter i Stockholms innerstad Nitrogen dioxide 3.5 Kolmonoxid Högsta 8-timmarsmedelvärden per år 104 Carbon monoxide 3.6 Ozon Högsta 8-timmarsmedelvärden per år 105 Ozone 3.7 Inandningsbara partiklar, PM10 årsmedelvärden Inhalable particles, PM Totalfosforhalten i vattnet samt siktdjup i Mälaren och Saltsjön Water pollution by phosphorus and water clearness 3.9 Strandbadens vattenkvalitet Water pollution 3.10 Strandbadens vattenkvalitet i Mälaren Water pollution 3.11 Insamling av hushållsavfall Refuse from households 3.12 Behandling av hushållsavfall Preparation of refuse 3.13 Vatten- och avloppsreningsverk Water consumption etc 9 Bok 1.indb 9 12/14/ :04:05 AM

12 Befolkning Population 4.1 Folkmängd i Stockholm, länet och riket den 31 dec Population in Stockholm, the County of Stockholm and the whole country 4.2 Folkmängd efter kön den 31 dec Population by sex 4.3 Folkmängd efter ålder den 31 dec Population by age 4.4 Folkmängd efter civilstånd den 31 dec Population by marital status 4.5 Folkmängd efter civilstånd Population by marital status 4.6 Folkmängd församlingsvis den 31 dec enligt indelningen Population by parish. Historical data 4.7 Folkmängd samt prognos Population 4.8 Folkmängd efter ålder den 31 dec Population by age 4.9 Folkmängd församlingsvis den 31 dec Population by parish 4.10 Folkmängd församlings- och stadsdelsvis den 31 dec Population by parish and district 4.11 Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd Ettårsklasser 124 Population by age, sex and marital status. One-year groups 4.12 Folkmängd efter ålder och kön samt medelfolkmängden Population and mean population 4.13 Folkmängd efter ålder och kön Population by age, sex and marital status 4.14 Män efter ålder församlingsvis Men by age and parish 4.15 Kvinnor efter ålder församlingsvis Women by age and parish 4.16 Folkmängd efter ålder och födelselän/ land Population by age and place of birth 4.17 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands församlingsvis Foreign-born persons and persons born in Sweden with two parents born abroad 4.18 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 31 dec Foreign-born persons and persons born in Sweden with two parents born abroad 4.19 Utrikes födda och födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands 31 dec Foreign-born persons and persons born in Sweden with two parents born abroad 4.20 Utrikes födda samt utländska medborgare Foreign-born persons and aliens by citizenship 4.21 Utrikes födda samt utländska medborgare församlingsvis Foreign-born persons and aliens by parish 4.22 Utrikes födda församlingsvis den 31 dec Foreign-born persons by parish 4.23 Utrikes födda efter vistelsetid, medborgarskap, ålder och kön Foreign-born persons by latest year of immigration, citizenship, age and sex 4.24 Utländska medborgare efter kön, ålder och medborgarskap den 31 dec Aliens by sex, age and citizenship 4.25 Utländska medborgare församlingsvis den 31 dec Aliens by parish 10 Bok 1.indb 10 12/14/ :04:05 AM

13 4.26 Utrikes födda efter ålder och kön församlingsvis Foreign-born persons by age, sex and parish 4.27 Utrikes födda och svenskfödda Foreign-born and swedish born persons Folkmängdens förändringar Population changes 5.1 Folkmängdens förändringar och dess faktorer Population changes and its elements 5.2 Folkmängdens förändringar samt prognos Population changes 5.3 Folkmängden och dess förändringar församlingsvis Population and population changes by parish 5.4 Folkmängdens nettoförändringar församlingsvis Population changes by parish 5.5 Giftermål, levande födda samt döda Marriages, live births and deaths 5.6 Födda, döda, giftermål och skilsmässor Births, deaths, marriages and divorces 5.7 Vigda, ingångna och upplösta äktenskap samt partnerskap Contracted and annulled marriages and partnerships 5.8 Ingångna äktenskap efter makarnas ålder Marriages by age of husband and wife 5.9 Vigda personer i enkönade äktenskap efter makarnas ålder Married persons by age in unisexual marriages 5.10 Förstföderskor efter ålder samt medelålder First born by age of mother and her average age 5.11 Barnaföderskor efter ålder Confinements by woman s age 5.12 Fruktsamhet efter moderns ålder samt summerad fruktsamhet Fertility by mothers age. Total fertility rate 5.13 Fruktsamhet efter moderns ålder Fertility by mothers age 5.14 Levande födda efter födelsemånad Live births by month 5.15 Födda efter kön och moderns civilstånd Births by sex 5.16 Levande födda församlingsvis Live births by parish 5.17 Döda församlingsvis Deaths by parish 5.18 Döda efter ålder och kön Deaths by age and sex 5.19 Döda efter dödsmånad Deaths by month 5.20 Döda per av medelfolkmängden efter ålder och kön Mortality rates 5.21 Dödstalen (o/oo) Death rates, o/oo 5.22 Återstående medellivslängd Life expectancy 5.23 Döda efter ålder, kön och dödsorsak Deaths by age, sex and cause of death 11 Bok 1.indb 11 12/14/ :04:05 AM

14 5.24 Döda efter ålder, kön och dödsorsak Deaths by age, sex and cause of death 5.25 Dödlighet efter ålder, kön och dödsorsak. Dödstal per av medelfolkmängden Mortality by age, sex and cause of death. Death rates 5.26 Dödlighet efter ålder, kön och dödsorsak. Dödstal per av medelfolkmängden Mortality by age, sex and cause of death. Death rates 5.27 In- och utflyttade Migration 5.28 In- och utflyttade efter ålder och kön Migration by age and sex 5.29 Flyttningsnetto Net migration 5.30 In- och utflyttade efter ålder Migration by age 5.31 Flyttningsutbyte med riket och utlandet församlingsvis Migration by parish 5.32 Flyttningar Migration 5.33 Flyttningar Migration 5.34 Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap Aliens naturalized Bostäder Dwellings 6.1 Bostäder, rumsenheter och boendetäthet den 31 dec Dwellings, room units and dwelling density 6.2 Bostadsbestånd och befolkning Dwellings, room units and population 6.3 Lägenheter i flerbostadshus efter storlek Dwellings in multi-dwelling buildings by size 6.4 Bostäder i småhus efter storlek Dwellings in one- or two-dwelling buildings by size 6.5 Bostäder efter storlek församlingsvis Dwellings by size and parish 6.6 Bostäder och rumsenheter församlingsvis den 31 dec Dwellings and room units by parish 6.7 Bostäder, rumsenheter, folkmängd och boendetäthet församlings- och stadsdelsvis Dwellings, room units, population and dwelling density by parish and district 6.8 Lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform/ägare församlingsvis Dwellings in multi-dwelling buildings by form of tenure/owner and parish 6.9 Bostäder i kommunala bolag 2009 och Municipal housing companies 6.10 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter lägenhetsstorlek Rented dwellings and mean rent by size of dwelling 6.11 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter värdeår Rented dwellings and mean rent by year of valuation 6.12 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter värdeår och lägenhetsstorlek Rented dwellings and mean rent by year of valuation and size of dwelling 6.13 Byggnader församlingsvis Buildings by parish 12 Bok 1.indb 12 12/14/ :04:06 AM

15 Byggnadsverksamhet Construction 7.1 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 7.2 Nybyggda bostäder efter storlek församlingsvis Dwellings completed by size and parish 7.3 Nybyggda bostäder församlings- och stadsdelsvis New constructed dwellings by parish and district 7.4 Nybyggda bostäder efter storlek och upplåtelseform Dwellings completed by size and form of tenure 7.5 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform församlings- och stadsdelsvis Dwellings comleted by type of building and form of tenure 7.6 Nybyggda bostäder i flerbostadshus byggda efter byggnadsföretagare och lägenhetsstorlek 203 Dwellings completed in multi-dwelling buildings built by type of investor and size of dwelling 7.7 Nybyggda bostäder efter storlek och byggnadsföretagare Dwellings completed by size and type of investor 7.8 Ombyggda lägenheter i flerbostadshus efter storlek församlingsvis Conversion in multi-dwelling buildings by size of dwelling and parish 7.9 Ombyggda lägenheter i flerbostadshus efter nybyggnadsår församlingsvis Conversion in multi-dwelling buildings by year of new construction and parish 7.10 Ombyggnader av lokaler till lägenheter i flerbostadshus Premises converted into dwellings in multi-dwelling buildings 7.11 Lägenheter i vindsutrymmen Dwellings in attics 7.12 Påbörjade bostäder i nya hus Dwellings started in new houses 7.13 Byggnadsverksamhet Building activity 7.14 Byggnadsverksamhet Building activity 7.15 Nybyggnad, ombyggnad, rivning och nettotillskott av bostäder New construction, conversion, demolition and net addition of dwellings 7.16 Nettotillskott av bostäder efter storlek församlingsvis Net addition of dwellings by size and parish 7.17 Bostadsbestånd samt bostadsbyggande och ägarbyten år 2010 efter hustyp och upplåtelseform/ägare 212 Housing stock and construction by type of building and form of tenure/owner 7.18 Årshyra/årsavgift vid färdigställandet för bostäder i flerbostadshus byggda efter byggnadsföretagare och lägenhetsstorlek 214 Rent/fee at year of completion for dwellings in multi-dwelling buildings by type of investor and size of dwelling 7.19 Lokalyta i ny- och tillbyggda hus efter utnyttjande församlingsvis Non-residential floor space in completed buildings by occupancy status and parish Handel och kommunikationer Trade and communications 8.1 Stockholms hamn 218 Stockholm harbour 8.2 Stockholms hamn Stockholm harbour 8.3 Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) Goods turnover by water in Stockholm harbour 8.4 Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) 2009 och Goods turnover by water in Stockholm harbour 13 Bok 1.indb 13 12/14/ :04:06 AM

16 8.5 Broar av betydelse för sjöfarten Bridges of importance for shipping 8.6 Trafiken genom slussarna Traffic through the locks 8.7 Sjöfart till Stockholms hamnområde Stockholm harbour. Shipping 8.8 Färje- och passagerartrafiken på Finland Ferry- and passenger traffic on Finland 8.9 Färje- och passagerartrafiken på Finland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Russia and the Baltic Republics 8.10 Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics 8.11 Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics 8.12 Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec Cars, buses and motor cycles registered 8.13 Trafikutvecklingen i innerstaden Carriage traffic 8.14 Cykeltrafik i innerstaden , rullande 5-årsvärden 225 Bicycle traffic 8.15 Innerstadssnittet (tullarna) 226 The inner city 8.16 Bilar och bussar som ett vardagsdygn passerade innerstadssnittet Cars and buses passing the inner city on a selected day 8.17 Trafiken vid Bromma och Arlanda flygplatser Traffic at Bromma and Arlanda airports 8.18 Ankommande och avresande passagerare Arriving and departing passengers 8.19 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med personskada (inkl dödsolyckor) Road accidents reported, persons injured (incl fatal accidents) 8.20 Dödsolyckor Fatal accidents 8.21 Skadade (inkl dödade) i polisrapporterade vägtrafikolyckor Road accidents reported, victims 8.22 Skadade (inkl dödade) i polisrapporterade vägtrafikolyckor efter skadans svårighetsgrad 2009 och Road accidents reported, victims by type of injury Arbetsmarknad och näringsliv Labour market and manufacturing 9.1 Månadsavlönade i stadens tjänst efter förvaltning och kön Monthly employed municipal employees by activity and sex 9.2 Anställda av Stockholms stad och årsarbeten Municipal employees and full time year works 9.3 Anställda (årsarbetare) i stadens kommunala aktiebolag Employed persons (yearly workers) in city owned companies 9.4 Stockholms största företag efter antal anställda The biggest companies in Stockholm 9.5 Befolkning i åldrarna år efter sysselsättningsstatus Population by employment status 9.6 Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal Labour force investigations 9.7 Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies 14 Bok 1.indb 14 12/14/ :04:06 AM

17 9.8 Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies 9.9 Arbetsställen efter storleksklass näringsgrensvis Establishments by size and industry 9.10 Anställda efter arbetsställenas storlek näringsgrensvis Employees by size of establishment and industry 9.11 Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning Trade and service. Establishments, employed persons and turnover 9.12 Handel och service. Butiker/arbetsställen efter antal anställda Trade and service. Number of shops by employed persons 9.13 Handel och service. Butiker/arbetsställen och antal anställda Trade and service. Number of shops and employed persons 9.14 Handel och service. Anställda efter butikens/arbetsställets storlek Trade and service. Employed persons by size of shop 9.15 Förvärvsarbetande befolkning Economically active population 9.16 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.17 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.18 Förvärvsarbetande utrikes födda efter näringsgren och kön Economically active foreign-born persons by industry and sex 9.19 Förvärvsarbetande befolkning (16- år) efter ålder och kön Economically active population by age and sex 9.20 Ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter ålder, kön och aktivitet Not economically active population by age, sex and activity 9.21 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren församlingsvis Economically active population by industry and parish 9.22 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.23 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren församlingsvis Economically active daytime population by industry and parish 9.24 Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dagbefolkning) efter bostadsort, arbetsplats och näringsgren Economically active population by place of living, place of work and industry 9.25 Förvärvsarbetande dagbefolkning sektorsvis Economically active daytime population by sector 9.26 Förvärvsarbetande dagbefolkning utrikes födda sektorsvis Economically active daytime population, foreign-born persons by sector 9.27 Förvärvsarbetande anställda år i dagbefolkningen efter yrke och kön Economically active employees of the daytime population by profession and sex 9.28 Ut- och inpendling av Stockholms förvärvsarbetande befolkning Commuters among the economically active population of Stockholm 9.29 Kvinnor med barn efter sysselsättningsgrad (timmar/vecka) och yngsta barnets ålder Women with children by degree of employment and age of the youngest child 9.30 Barn i olika åldrar efter vårdnadshavarens sysselsättningsgrad (timmar/vecka) Children in different ages by the guardian s degree of employment 9.31 Företagskonkurser branschvis efter antal anställda Bankruptcies by branch 9.32 Hotell och vandrarhem Hotels and youth hostels 9.33 Hotellgäster efter hemland Hotel guests by country 15 Bok 1.indb 15 12/14/ :04:06 AM

18 Socialförsäkring och social omsorg Social insurance and social welfare 10.1 Personer med sjukersättning efter ålder Persons with disability pensions 10.2 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund 2009 och Persons with disability pensions by swedish and foreign background 10.3 Arbetsolyckor efter kön och yrkesställning Occupational accidents by sex and occupational group 10.4 Anmälda arbetssjukdomar efter kön och yrkesställning Occupational diseases by sex and occupational group 10.5 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor Occupational diseases and accidents 10.6 Ålderspension, äldreförsörjningsstöd m m National pensions etc 10.7 Bostadsbidrag/tillägg Rent allowences 10.8 Personer med någon form av äldreomsorg efter ålder Persons with some kind of old age care by age 10.9 Funktionshindrade, 0-64 år i ordinärt boende med beviljad hemtjänst enligt SoL efter antal beviljade timmar under en månad Disabled persons, 0-64 years, receiving home-help service by number of hours per month Insatser för funktionshindrade, 0-64 år, enligt LSS Interventions for disabled persons, 0-64 years Personer med någon form av äldreomsorg efter utförarrapporterad insatstyp Persons with some kind of old age care by type of care Ekonomiskt bistånd (mnkr) Social assistance Hushåll och personer med ekonomiskt bistånd Households and persons with social assistance Ekonomiskt bistånd, biståndshushåll och biståndstid Social assistance by type of household and time of assistance Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp Households with social assistance by type of household Personer med ekonomiskt bistånd i % av folkmängden i olika åldersgrupper Persons with social assistance by age Introduktionsersättning till flyktinghushåll efter hushållstyp 2009 och Introductionary assistance to refugee households by type of household Sommarvistelse för barn Holiday camps for children Insatser för barn och ungdom. Placeringar Child welfare. Placings Omhändertagande av barn och unga med sociala problem Social welfare. Children taken care of Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL) Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL) 1 november Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program Utbildning, kultur, fritid och service Education, cultural life, leisure and service 11.1 Elever i grundskolan samt i förskoleklasser höstterminerna Pupils in comprehensive school and in preschool classes 16 Bok 1.indb 16 12/14/ :04:06 AM

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 Statistical Year-book of Stockholm 2014 Foto: Stefan Bohlin Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2013

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Statistisk årsbok för Sverige

Statistisk årsbok för Sverige Denna fil innehåller text och diagramavsnitt. Varje kapitel inleds med en innehållsförteckning. De hänvisningar som avser tabeller är länkade till kapitelvisa excelfiler med motsvarande innehåll. Dessa

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm

0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm 0,1 Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm Folk- och bostadsräkningar (FoB) The Population and Housing

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barnfamiljernas boende i staden. En studie om anpassningsbara bostäder och barnfamiljernas prioriteringar.

EXAMENSARBETE. Barnfamiljernas boende i staden. En studie om anpassningsbara bostäder och barnfamiljernas prioriteringar. EXAMENSARBETE Barnfamiljernas boende i staden En studie om anpassningsbara bostäder och barnfamiljernas prioriteringar Petter Larsson Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 21 SA 21:2 21-3-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGET... 3 1.2 BEGREPP OCH ANALYSMODELL... 4 1.3 NULÄGESANALYS/SWOT FÖR KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXT...

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2011 efter sektor, näringsgren och kön. Vidare presenteras

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2006 Labour Supply in Sweden: Specialist Nurses and Licensed Radiographers 2006 The National Board of Health and Welfare ISBN

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2006 Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Fokus

Läs mer

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2005

Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2005 Tillgång på: specialistsjuksköterskor och legitimerade röntgensjuksköterskor 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911.

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911. INLEDNING TILL Sociala meddelanden / utgifna af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1912-1967. Ingår 1912-1953 i: Statistiska meddelanden. Ser. F, Sociala meddelanden. Fr. o. m.

Läs mer

Lathund om jämställdhet 2008

Lathund om jämställdhet 2008 Lathund om jämställdhet 28 Lathund om jämställdhet 28 Statistiska centralbyrån 28 Women and men in Sweden 28 Facts and figures Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 28 Tidigare publicering På

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning?

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? VTI rapport 545 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning? Åsa Vagland Roger Pyddoke Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer