Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor"

Transkript

1 Strategirapport för jan dec 2014 Landstrategi Etiopien (2015) Ärendenummer: XX/XXXXXX Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Sektor Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet Ekonomisk tillväxt Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande 1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Utbetalt belopp inom strategin 2014: 76,3MSEK Totalt strategibelopp: 75 MSEK+10% (82,5 MSEK) Avtalat belopp: 76,6 MSEK Strategiperiod: (förlängd tom 2014) Antal avtalade insatser : Analys och bedömning 46 stycken Utbetalt belopp inom andra anslagsposter * som gick till landet/regionen 2014: 120 MSEK 1 Den sammanfattande bedömningen av Sidas bistånd till Etiopien har i stort inte förändrats sedan föregående års rapport. Bedömningen måste ses i ljuset av att gällande strategi formulerades på en analys som gjordes för mer än 10 år sedan. Även om justeringar gjorts i samband med förlängningar så är dessa inte gjorda på grundval av en förnyad analys av kontextuella, politiska, ekonomiska och sociala förändringar. En ny strategi är just nu under utarbetande och input i form av ett resultatförslag från Sida till UD, skickades in i juni Bedömningen att målen till vissa delar kommer uppnås har framförallt med sektormålet för demokratisering och mänskliga rättigheter att göra. Det hänger ihop med den begränsning 1 Behöver kontrolleras ytterligare 1

2 som den etiopiska lagstiftningen innebär för mötesfrihet, media och civila samhällets rörelsefrihet. Detta i kombination med beslutet att i så hög grad arbeta genom alternativa ickestatliga kanaler gör att det är mycket svårt att arbeta med civila och politiska rättigheter. Ambassadens bedömning är att uppnådda resultat är i enlighet med förväntat resultat, då bristen på politiskt utrymme och existerande lagstiftning varit redan beaktade riskfaktorer. Då det politiska och demokratiska klimatet hårdnat än mer under 2014 så har utrymmet för att arbeta med demokratisering och mänskliga rättigheter krympt ytterligare. Det har funnits en uttalad ovilja från etiopiska regeringens sida att låta det internationella givarsamfundet ingå avtal på detta område. Ett valstödsprogram inför det nationella valet i maj, 2015 utarbetat av UNDP, presenterades för givarna under senhösten, Då bedömningen var att man inte kan förvänta sig ett någorlunda fritt och demokratiskt val blev ambassadens beslut, i likhet med många andra tillfrågade givare, att inte delta i detta. Ambassaden har utnyttjat alla tillfällen till dialog med etiopiska företrädare i; högnivå forum tillsammans med givarkoordineringsgruppen; Artikel 8-dialog mellan EU-ambassadörer och premiärminister Haile Mariam och andra ministrar; möten i samband med svenska högnivåbesök och genom personliga och direkta politiska kontakter för att diskutera frågor kring framförallt demokratisering, politiskt utrymme, mänskliga rättigheter och privatsektorutveckling. Sektionen har också varit närvarande vid rättegångarna mot bloggare och journalister, som ett annat sätt att delta i dialogen. En givargemensam resa till södra Etiopien där bilaterala sektionen deltog resulterade i en rad viktiga och publicerade rekommendationer till Etiopiska regeringen kring risker och viktiga hänsynstagande kring mänskliga rättigheter som de förflyttningar av nomadbefolkningen som gjorts i området, medför. Måluppfyllelsen av området ekonomisk tillväxt bedöms vara on-track med ett fortsatt arbete på två nivåer, dels reformagendan som syftar till att förbättra investerings och affärsklimat, dels på entreprenörsnivå. Insatser för att främja framförallt kvinnors och marginaliserades för att skapa etableringsmöjligheter och försörjningsmöjligheter har stötts. I denna sektor bedöms dialogarbetet genom olika insatser, varit operativ i en långsam men dock förändring av klimatet på makronivå. På mikronivån har portföljen bidragit till en etablering av en plattform för inkomstgenerering. Båda perspektiven är viktiga i en kontext där privata sektorn fortfarande är en ung och outvecklad företeelse vars företrädare i regeringens ögon betraktas som utsugare snarare än viktiga partners. Det i tid, förlängda stödet inom mödrahälsa har kompletterat demo/mrstödet och bidragit till en ökning av både kvalitet och kvantitet i tillgång på mödrahälsopersonal och service som är av vikt för kvinnors rättigheter och ekonomiska möjligheter. Den långa närvaron i landet och i utvecklingsbiståndet har bidragit till kredibilitet och ett rykte om att arbeta sant fattigdomsminskande och rättighetsinriktat, vilket Sverige/Sida fortsatt åtnjuter. Detta gör att Sverige även med små volymer kan finnas kvar i dialogen med partners och fortsatt blir lyssnade till. Dessutom har arbetet och programmeringen präglats av flexibilitet i relation till utvecklingspartners behov och önskemål. Detta har i sin tur spelat roll i identifiering av katalytiska eller innovativa stöd. De resultat som uppnåtts har i hög grad varit beroende av att vi arbetat med mänskliga rättigheter på ett bredare sätt än strategin anger. Kvinnors rättigheter som den röda tråden i portföljen är ett område som det är mindre känsligt att arbeta med. 2

3 Strategiarbetet har också präglats av fältresor och möten för att undersöka nya vägar och riktningar både inom den nuvarande strategin men också med en kommande strategi i åtanke. En intern framgångsfaktor har varit att bemanningen och kompetensen på sektionen har varit god på Demo/MR/JÄM sidan. Detta har varit särskilt viktigt i en begränsande kontext och instruktionen krävt ett större antal mindre insatser än om vi kunnat arbeta direkt med statliga myndigheter. Synergier mellan landprogrammet och forskningssamarbetet som tidigare beskrivits samt ett ökande fokus på kvinnors ekonomiska egenmakt har bidragit till att skapa mervärde. Arbetet tillsammans med och genom andra partners genom gemensamprogrammering med multilaterala organisationer och andra givare har gett ökade möjligheter till större effekter av vårt stöd, ingångar till regering och en hävstång i dialogen. I tillägg till mer direkt samprogrammering har också EU-samarbetet, vad gäller 11th European Development Fund-programmet gett möjligheter att påverka ODA i stort. 2 Relationen mellan det humanitära biståndet och de långsiktiga utvecklingsinsatserna ses framförallt genom de insatser som geografiskt sammanfaller med de mest flyktingutsatta områdena. Det handlar om kapacitetsutveckling kring landfrågor i Gambellaregionen samt ett projekt som avtalades med UNFPA i slutet av 2014 som syftar till SRHR-insatser både i flyktinglägren och i värdkommunerna i Gambella som under 2014 fick ta emot nästan flyktingar från Syd-Sudan. Utnyttjandet av de ekonomiska ramarna har varit god och ambassaden både avtalade och betalade ut mer än 100% av strategibeloppet. Svårigheter kvarstår vad gäller att tidigarelägga utbetalningar på året. De interna och externa utmaningarna har framförallt bestått i att; lagstiftning begränsar politiskt utrymme och möjligheten att arbeta med CSOer; brist på eller långsam reformering av privatsektorklimat och reglering; bristen på konkreta och avgörande resultat av dialogarbetet med regeringen är fortsatt en stor flaskhals; tung och långsam FN administration utgör en annan flaskhals. Slutsatser Måluppfyllelsen bedöms delvis on-track framförallt på grund av stora svårigheter att arbeta med demokratisk utveckling och civila och politiska rättigheter. Måluppfyllelsen för området ekonomisk tillväxt bedöms on-track. Bedömningen är att Etiopien-programmet som helhet bidrar till fattigdomsbekämpning och ökade rättigheter för människor trots de externa och interna begränsningar som existerar. Förändringarna ses dock framförallt på individ och gruppnivå snarare än strukturella förändringar. Insatsportföljens sammansättning bör gå mot längre och större stöd. Detta är dock svårt så länge som instruktionerna begränsar valet av genomförare och förlängningar görs på årsbasis med effekter på bemyndiganderam. Någon form av samarbete med staten ses också som nödvändigt för att kunna förbättra måluppfyllelsen. Detta skulle kunna ske i samverkan med linjeministerier som Handels-, Hälso-, och Utbildningsministeriet. De årliga förlängningarna innebär svårigheter för ambassaden och våra partners vad gäller förutsägbarhet och långsiktighet. 2 National Indicative Program for Ethiopia 2014 to 2020, EU 3

4 Samverkan med andra partners är avgörande för att få maximal utväxling på den lilla volymen. Alla möjligheter till politisk dialog och samverkan med ambassadens politiska arbete är viktiga för måluppfyllelsen Komplementaritet mellan programmets olika sektorer har varit viktiga för att öka måluppfyllelsen. 2. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens Sektor Avtalat 2014, i MSEK Utfall 2014, i MSEK Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet 51,4 45,4 Ekonomisk tillväxt 35,9 30,9 2.1 Sektor 1: Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Indikatorer Utgångsläge 20XX Utfall 20XX Se nedan text Det svenska bidraget 20XX Mål 20XX Generell bedömning Bedömningen av måluppfyllelsen av sektormålet En fortsatt demokratisk utveckling med full respekt för mänskliga rättigheter är en central värdering för svenskt utvecklingssamarbete görs i relation till utvecklingen i sektorerna i Etiopien och de generella ingångsvärden som ges i strategin från 2003 samt i relation till de sammantagna insatsmålen. Då en lång period passerat och kontexten förändrats avsevärt sedan sedan dessa mål skrevs har en uttolkningen förändrats och förskjutit fokus i portföljen mot en bredare rättighetsansats med kvinnors rättigheter i centrum. Genomförandet av insatsportföljen bedöms vara on-track även om måluppfyllelsen bedöms delvis vara on-track. Logiken i detta grundas på att insatsportföljen utarbetats med vetskapen om vad som är genomförbart i den repressiva och begränsande kontexten. Insatsportföljen bedöms ha bidragit till framgångsrika resultat på individ- och gruppnivå för kvinnors rättigheter och deltagande. Kvinnors och flickors egenmakt har ökat liksom kvinnors kapacitet att ta ledarskap och delta i beslutsfattande processer. Detta har lett till att kvinnors perspektiv och synpunkter på problem i ökande grad inkluderats i lokalsamhällets och familjens beslutsfattande. Kunskapen har ökat om orsaker och negativa hälsomässiga och sociala följder både av skadliga sedvänjor, särskilt kvinnlig könsstympning (FGM) och annat könsbaserat våld genom svenska insatser. Kvinnors och flickors och pojkars tillgång till rättssystemet har ökat. Portföljen har också bidragit till att människors kunskap om och användande av institutioner såsom Ombudsmannen för ansvarsutkrävande. Tillgång till rättshjälp för kvinnor och andra marginaliserade grupper har ökat genom stöd till både MRkomissionen och civilsamhällesorganisationer. 4

5 Portföljgenomförandet i DEM/MR/JÄM-området 2014, har präglats av att 8 nya avtal ingåtts under året. Det är därför svårt att dra annat än indikativa slutsatser av resultatet från dessa. Portföljen har under det gångna året ändrat karaktär något. Förutom det fortsatta stödet till civilsamhällesorganisationer i ett paraply program med delvis nya partners har portföljen fått en i delar ny inriktning genom ett stöd till UNODC kring rättssäkerhet och särskilt barns rättigheter i rättssystemet, ett SRHR-stöd via UNFPA i Gambella, ett stöd till Selam Cultural Enablers samtidigt som det skolmåltidsinitiativ, (Ethiopian School meal initiativ,esmi) som tidigare låg under privatsektorutveckling har flyttats över till Demo/MR/JÄM då dess huvudsyfte framförallt har ett rättighetsfokus. Förändringen av portföljens sammansättning bedöms kunna stärka både yttrandefrihet samt civila rättigheter. Resultatexempel Ett exempel på hur Sveriges stöd till civilsamhällesorganisationer bidragit till dessa resultat organisationen KMGs arbete i Kambata-området. Genom lokala diskussionsgrupper har kvinnors och andra marginaliserade gruppers deltagande i beslutsprocesser ökat, vilket i sin tur hade en positiv inverkan på förekomsten av könsrelaterat våld. KMG har multiplicerat sitt arbete, och har expanderat till 93 nya och svårtillgängliga områden (kebeles). I dessa områden faciliterar KMG dialoger kring att minska förekomsten av könsrelaterat våld, inklusive kvinnlig könsstympning. I dessa nya områden har totalt kvinnor och män nåtts direkt, och ytterligare kvinnor och män indirekt. Totalt har, inklusive de områden där KMG redan var närvarande i, kvinnor och män ingått i dessa aktiviteter. KMG har dokumenterat förändringar i attityder bland dessa, som tillsammans utgör en kritisk massa som agerar mot könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor. Till exempel, har nivån på hemgift minskat i området från ETB till ETB 2000 detta kan ses som ett steg mot avskaffandet av hemgift i sin helhet. KMG har också utvecklat ett peer-to-peer struktur där flickor och kvinnor stödja varandra i syfte att förbättra säkerhet och minska risken för exponering för könsrelaterat våld, inklusive kvinnlig könsstympning 3. Programmet för jämställdhet och stärkandet av kvinnor genom UN Women ( ) har fyra resultatområden; Kvinnors ekonomiska egenmakt (1), kvinnor och flickor har ökade möjligheter till utbildning, ledarskap och beslutsfattande (2), statliga institutioner på olika nivåer har stärkt kapacitet att genomföra nationella och internationella förpliktelser vad gäller jämställdhet (3) och formella och informella institutioner har stärkt förmåga att främja och försvara kvinnors och flickors rättigheter (4). Exempel på uppnådda resultat i mitten av 2014 är 3400 kvinnor har fått hjälp och utbildning för att starta små företag, 200 unga kvinnor har fått stöd som innebär att de kan fortsätta på universitetet; två regioner har inför könsuppdelad statistik; finansdepartementet har publicerat riktlinjer för genderansvarig budgetering och ytterligare ett par regioner försöker genomföra detta. Över hela landet drivs kampanjer mot könsstympning och tidiga äktenskap genom bland annat radio och bydiskussioner 4. Ett projekt med stor potential att få till systemförändringar är skolmåltidsprogrammet, ESMI, som vunnit stort gehör även hos nationella/regionala aktörer som vill expandera programmet till fler regioner utöver de 20 skolor som idag ingår i pilotprogrammet. I tillägg till att de mest utsatta barnen får ett mål mat om dagen, ses redan förbättringar i deras skolprestation. Programmet har trots kort projekttid hittills skapat jobb och inkomstgenerering 3 KMG, Annual Report , Transforming Lives Women Led Community Development 4 NORAD report 1/2015, Rapid Assessment of the Gender Equality and Women s Empowerment Joint Programme (GEWE JP) in Ethiopia, Second phase 5

6 för 20 kvinnor, som arbetar med mjölkhanteringen, skolornas kor och försäljning av överskottet av mjölken och 773 barn har nåtts av programmet. Trots att programmet startade så sent som 2014 har det bidragit till att övertyga utbildningsministeriet att inkludera planer på ett nationellt skolmåltidsprogram i Etiopiens Growth and Transformation Plan, II 5. Utmaningar och behov av förändring Ambassaden har tidigare gjort bedömningen att positiva resultat kommit ur den kombination av systemstöd och stöd till gräsrotsaktörer som portföljen omfattat. För att ytterligare stärka resultaten skulle en bättre balans mellan dessa ingångar behöva komma till. Stödet till insatser av mer systematisk art har minskat i och med att stödet till demokratiska institutioner (DIP) upphörde och möjligheter till en ny fas inte finns. Stöd till civilsamhällesorganisationer är resurskrävande. Detta har dock i viss mån avhjälpts genom paraplymodaliteten och effektiviteten i portföljen har ytterligare stärkts genom det givargemensamma programmet Civil Society Support Programme 6 som genom en centraliserad sekretariatsfunktion når ut till ett stort antal civilsamhälles-organisationer. Under 2014 nådde programmet 154 organisationer i områden som betraktas som särskilt svåra att nå. Detta program avslutas 2015 och diskussioner om möjlig fortsättning pågår. Generella utmaningar i genomförandet har varit av både extern och intern art. Externt har förändringar som det fortsatta motståndet från etiopiska regeringen mot större givargemensamma program i om rådet Demo/MR gjort det svårt för en liten aktör som Sverige att arbeta med dessa frågor på ett systempåverkande sätt. Även om vissa lättnader i uttolkningen av CSO-proklamationen har gjorts under 2014, framförallt vad som skall kategoriseras som administrativa respektive programkostnader, så har detta inte fått något märkbart genomslag i implementeringen av lagen vad gäller utfärdande av varningar eller avslagna registreringsansökningar. Regeringen har under året också signalerat att de vill stärka och använda de nationella medborgarorganisationerna, såsom etiopiska kvinnoorganisationen och ungdomsorganisationen och ser dessa som modaliteten med stort M för civilsamhällets deltagande i olika processer. Dessa organisationer är dock starkt styrda av regeringspartiet och bedömningen är därför att detta ytterligare kommer att minska utrymmet för andra CSOers möjlighet till gehör och kontrollera yttrandefriheten. Som ett komplement för att stärka effektiviteten i denna typ av stöd, genomfördes under året ett CSO-seminarium för ambassaderna i regionen för att diskutera det krympande utrymmet, lagstiftning i regionen och erfarenheter av att stärka arbetet och organisationerna. Detta arbete kommer att tas vidare under De interna utmaningarna är delvis väl kända. Bristen på långsiktighet med årliga förlängningar behöver kanske inte återupprepas men påverkar effektiviteten fortsatt. Den stora andelen CSOer i portföljen ställer stora krav på ISK särskilt som stödet är en kombination av kapacitetsutvecklingsstöd för att stödja överlevnaden av CS i sig. Genomförarorganisationerna har inte alltid full ISK kapacitet och ett visst risktagande är därför en nödvändighet. Detta lägger ökat ansvar både på paraplyorganisationerna och ambassaden för att minimera riskerna. Ett gediget arbete kring avtalskrav och uppdelade 5 School Milk Project Progress Report from October to December, December CSSP, , Annual report, Conditions for Sida s work with the promotion of Civil Society in specific countries in Africa Desk Study,

7 utbetalningar i samband med nya avtal har bidragit till ett ökat fokus på uppföljning och ISK hos både handläggare på ambassaden och samarbetsorganisationerna. Det övergripande anti-korruptionsarbetet som genomförts under året för ambassaden som helhet har varit mycket positivt och bidragit till ökad uppmärksamhet och handlingsberedskap. En beslutad beredning av en tidigare samarbetsorganisation som också valts för den nya fasen av paraplyprogrammet för CSOer utreddes och stoppades på grund av misstankar om korruption, och kommer inte att återupptas i nuläget. Standardindikatorer Portföljen relaterar till två standardindikatorer; flickors och pojkars primär- och sekundärutbildning samt tillgång till rent vatten. Insatsernas storlek, art och frågeställning i rapportering är dock av sådan karaktär att bidraget inte kan beskrivas numerärt på ett rättvisande sätt. Dock kan slås fast att det finns ett svenskt bidrag till dessa som närmare kommer kunna beskrivas vid nästa strategirapportering. Slutsatser Portföljen bedöms vara on-track både vad gäller måluppfyllelse, resultat och intern styrning och kontroll Portföljens sammansättning har förändrats under året vilket både stärkt måluppfyllelsen och inneburit en utmaning vad gäller balansen mellan insatser för strukturella förändringar/individuella förändringar. ISK- arbetet har stärkts internt och externt Den politiska kontexten och krympande utrymmet för CS och rättighetsagendan är fortfarande den största externa utmaningen. 2.2 Sektor 2: Ekonomisk tillväxt Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Indikatorer Utgångsläge 20XX Utfall 20XX Se text Det svenska bidraget 20XX Mål 20XX Generell bedömning Portföljen bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen av sektormålet; Att främja ökad sysselsättning och inkomstmöjligheter för kvinnor och män genom utveckling och diversifiering av den privata sektorn trots den lilla volymen. Både måluppfyllelse och portföljgenomförande bedöms således vara on-track. Portföljens två spår; 1)reformförändring och 2)entreprenörskap för diversifierade och ökade försörjningsmöjligheter för kvinnor och andra marginaliserade grupper bedöms komplettera varandra väl. Stöd till handelskammarsystemet och ett givargemensamt program med IFC för stärkande av investeringsklimat hör till reformförändringsdelen medan stöd till tre CSOer ORDA, MELCA och AWEA bidrar till att etablera marknadslänkar, etablerings- och diversifierade försörjningsmöjligheter för kvinnliga entreprenörer, ungdomar och jordbrukskooperativ. En PPDP mellan Volvo/Unido och Selam yrkesskola är ett första exempel på hur ambassaden arbetar med att finna alternativa finansierings- och 7

8 programmodeller, som syftar till att både adressera individens behov av kompetens, för bättre jobb och förbättra utbildningssystem och pedagogik på en mer systematisk nivå. Ytterligare två beredningar av PPDPer har initierats under året. Den ena är yrkesutbildning av lastbilschaufförer i samarbete med Volvo-UNIDO-Selam VS och Derba. Det andra är ett samarbete mellan HM-ILO- IFMetall som syftar till ökade industriella relationer och bidrag till Decent Work programmet i Etiopien. Dessa förväntas slutföras under första halvan av Diskussioner har också påbörjats mellan Sida HK och ambassaden hur det globala nätverksarbetet genom Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) kan konkretiseras och utnyttjas för att stärka medvetenheten om hållbarhetsagendan för privata sektorn i Etiopien. Förslaget är att SLSD medlemmar verksamma i Etiopien skulle bjuda in etiopiska företag i samma bransch för att bilda ett sub-nätverk med kapacitetsutveckling kring framförallt hållbarhet, som syfte. Ambassaden påbörjade under 2014 en viktig genomlysning av den samlade inriktningen och måluppfyllelsen av portföljen för ekonomisk tillväxt, där också ett visst kapacitetsutvecklingsstöd för att organisationerna ingått. Workshops och möten mellan olika aktörer i portföljen har bidragit till att hitta vägar för framtida effektivitetsvinster. Bland annat tog två av ambassaden partners, etiopiska handelskammaren (ECCSA) och IFC de första stegen i en kapacitetsuppbyggnad övning för privatsektoraktörer 8, som syftar till att stärka hållbarheten och möjligheten att nå ut till näringslivsorganisationer för att skapa bättre utrymme för att ge röst åt människor som lever i fattigdom i de nationella politiska utvecklingsprocesser för PSD. Genomlysningen som fortsätter 2015, har givit förslag på en tydligare väg framåt och identifierat behovet av komplementära och stödjande insatser. Översynen omfattade en serie intervjuer med privata och offentliga aktörer inom och utom handelskammarsystemet visade tydligt att det privat/offentliga dialogforum som etablerats och stöttas av Sverige, utgör själva kärnan i privatsektor utveckling i Etiopien och att orsaken till framgången berott på en konstruktiv, faktabaserad och lösningsorienterad ansats från privata sektorn genom, ECCSA och dess privatsektorutvecklingshub, PSD. Resultatexempel Stödet till ECCSA, och framförallt till dess privatsektor-utvecklingshub (PSD) som stötts sedan 2008 har, som nämnts, fortsatt att bidra till att öppna dialogen mellan privatsektorn och regeringen. De sju forskningsstudier som slutförts under året har bidragit till direkta ingångar till forumet för dialog mellan den privata och offentliga sektorn, PPDF, vilket resulterat i policyförändringar såsom (i) undantag från betalning av retroaktiva skatter som den privata sektorn inte hade fått någon förvarning om, (ii) ett undantag från kravet på närvaro av samtliga aktieägare (i vissa bolag upp till flera tusen) att närvara vid registrering och verifiering av alla juridiska dokument som rör driften av samtliga aktiebolag - nu kan det göras av bolagsstyrelsen själv, (iii), ett undantag från kravet på att företagen måste presentera ett matchande fond på minst 30% i kontanter för att kvalificera sig för ett banklån på 70% av projektets behov även närde kan uppvisa motsvarande belopp i naturatillgånger. Nu övervägs även naturatillgångar som underlag för lån. 9 IFCs bidrog till att facilitera ett flertal PPDF. De nådde resultat i synnerhet kring tillverkningsindustrins produktivitet och offentlig upphandling. Det första forumet diskuterade ett antal frågor som begränsar konkurrenskraften inom tillverkningsindustrin, begränsningar i tillgång till finansiering och starkt begränsande avgifter på kredit brev, strömavbrott, industripolitik och strategifrågor. Några av de rekommendationer som föreslogs godtogs, inklusive minska kreditbrevsavgifter och förenkla 8 Seminarierapport "Making Business Membership organizations Work for the poor", PSD HUB Phase II, , Annual Report 8

9 tullklarering genom ett voucher-system för import av råvaror. Andra rekommendationer togs vidare för djupare analys av riksbanken, industriministeriet och etiopiska tullmyndigheten. Ett nytt direktiv om registrering av handelsnamn utfärdades av handelsministeriet. Det nya direktivet kommer att förenkla denna registreringsordning avsevärt 10. Ett annat resultatexempel är ORDA 11 som avslutat ett första verksamhetsår inom "Harvest Plus" programmet, med syfte att "hållbart förbättra produktiviteten samt inkomst för hushåll med 50%". Genom en rad aktiviteter, som spänner från stöd till effektivare bevattningsmetoder, val av grödor och markrehabilitering, till affärsutveckling tjänster och tillgång till finansiering, skapades arbetstillfällen på och utanför jordbruken för 1350 jordlösa kvinnor och arbetslösa ungdomar. Samtidigt har programmet bidragit till att 6210 par med småskaliga jordbruk och 1791 jordlösa kvinnor och arbetslösa ungdomar sparat över ETB i programmets sparprogram. En viss oklarhet finns dock, avseende förväntad outreach och hållbarhet i de inkomstförbättringar som främjas genom programmet. En handlingsplan utformades i slutet av 2014, för utbyggnad under första hälften av På grundval av att internationella handelsförbindelser fortsätter att spela en central roll för Etiopiens tillväxtutsikter, och handelslogistik med marktransport kvarstår som en restriktion, har yrkesutbildning för lastbilsmekanik upprättats genom en PPDP mellan VOLVO-UNIDO- Selam Vocational school. Utbildningen som utgör en påtaglig potential för missgynnade ungdomar, har tagit fart under Över 90 elever, varav 15 unga kvinnor har börjat utbildningen, och en första kull om 30 studenter tar sin examen från det treåriga programmet i juni De kompetensbaserade examinationerna är nydanande och har mottagits positivt och erkänts av etiopiska regeringen och landets yrkesskoleverksamhet. Allt sammantaget så har gör inrättandet av denna skola och dess inledande framgångar att programmet är på god väg att nå sina mål för utbilda mekaniker samt påverka andra yrkesskolor över hela landet. Etiopiens regering, via undervisningsministeriet, har engagerat sig och uttryckt stort intresse att utnyttja den Volvo-Unido-Selam kompetensbaserade utbildningsmodulerna i den bredare yrkesskoleverksamheten i Etiopien, vilket förväntas bidra till långsiktiga systemeffekter 12. Utmaningar och behov av förändringar Paralleller kan dras till de utmaningar med kapacitetsbrister med intern styrning och kontroll hos genomförarorganisationer som beskrivits under sektor 1 kan. Portföljen för ekonomisk tillväxt har dock en bättre balans mellan system- och gräsrotsinriktade insatser. Portföljens sammansättning bär fortfarande spår av tidigare års större fokus på landsbygdsutveckling snarare än den marknadsutveckling som behövs för att adressera de gap som finns mellan en allt snabbare växande befolkning av unga människor och allt mindre tillgång till land samt en allt snabbare urbanisering. Detta kommer dock att balanseras genom de förändringar som portföljöversynen syftar till att identifiera samt i den kommande operationaliseringen av ny strategi. Kapacitetsbrist kring framförallt ISK-agendan kvarstår och adresseras. Ett korruptionsärende har identifierats i portföljen, utbetalningar stoppades och utredning pågår. Systembrister och behov av stöd har identifierats och nästa steg diskuteras. Standardindikatorer 10 IFC, , Investment Climate, Annual Report ORDA next Phase, , Annual report PPDP Volvo/UNIDO/Selam, , B4D PPPs Ethiopia, Annual report

10 Insatsernas storlek, art och framförallt är frågeställning i rapportering av sådan karaktär att bidraget inte kan beskrivas numerärt på ett rättvisande sätt. Dock kan slås fast att det finns ett svenskt bidrag till indikatorn för rent vatten, samt konfliktkänslighet som närmare kommer kunna beskrivas vid nästa strategirapportering. Slutsatser Portföljen bedöms vara on-track både vad gäller måluppfyllelse, resultat och intern styrning och kontroll Det faktum att privatsektorn är ung och i regeringens ögon inte betraktas som en självklar partner i utvecklingsarbetet gör att kapacitetsutvecklingsbehov behöver adresseras och vara en komponent i stödet. Kombinationen av insatser för att påverka investeringsklimat och PSD- relaterade reformer och marknads-och försörjningsmöjligheter för människor på marken är viktig för den komplementaritet som krävs för ett tydligt fattigdoms- och rättighetsfokus i stödet. Portföljen kan ytterligare fokuseras strategiskt för ett starkare resultat kring marknadsutveckling för människor som lever i fattigdom. Detta arbete pågår. ISK- arbetet har stärkts internt och externt 3. Givarkontext Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör 10% Givargemensam samarbetsstrategi 200X - 20XX undertecknat av [XX] givare De fem största givarna (organisationer och/eller länder) är: IDA, USA, UK,,AfDF, EU Sveriges andel av totala biståndet utgör 0,80% Gemensamma EU-strategin gäller Status på EU-gemensamprogrammering: Sedan strategin signerades 2013 har inte så mycket skett. EU förbereder sig nu för Etiopiens nästa utvecklingsplan och hur den kommer påverka en ny fas av JCP. En road-map har tagits fram och nutrition har valts ut som ett gemensamt pilotområde. Sverige är den 18e störste givaren Av EU MS är Sverige den 6:e störste givaren Etiopien, och den pan-afrikanska hub landet utgör, samlar många givarländer och organisationer. Detta är till exempel Storbritanniens största programland och Norge beslutade 2014 att göra Etiopien till ett av sina 12 programländer med utbildningssektorn som nytt område. Samverkan i de olika givarsamordningsorgan som finns på plats är god. Sverige är sedan 2014 genom biståndsrådet medlem i den exekutiva kommittén för den stora givarsamordningsgruppen (DAG). Den viktigaste effekten av ett aktivt medlemskap i DAG bedöms framförallt vara det arbete som görs gemensamt för att adressera DEMO/MR situationen i landet. Detta sker genom högnivådialog och gemensamma fältresor vars resultat sedan används i dialogen med regeringen och som ett svar på människorättsorganisationers krav på ansvar och transparens från givarkollektivet. FN-samarbetet fungerar på det stora väl och vi har förutom program med UNFPA, UNWomen, UNDP och IFC/Världsbanken en fortlöpande och nära dialog genom deltagande i 10

11 DAG, bilaterala möten och en explorativ ansats inför den kommande strategin. UNDPsamarbetet är det som har mest övrigt att önska framförallt beroende av UNDPs mycket nära relation till regeringen i Etiopien och ett relativt ointresse från RC i landet. Detta konfirmerades vid ett möte med den regionala representanten för Högkomissarien för Mänskliga Rättigheter. EU-samarbetet omfattar 22 bilaterala biståndsgivare och fokus har varit arbetet kring den fortsatta gemensamprogrammerings-strategin, 11th EDF samt samverkan med EUambassadörernas i Artikel 8 dialog för att driva framförallt demo/mr, och investeringsklimatfrågor. EU-gruppens roll har varit särskilt viktig under 2014 då överväganden om medlemsstaternas roll och eventuella stöd inför det kommande valet, varit i fokus. Bedömningen är att EU-delegationens kompetens och beredvillighet att ge stöd i olika frågor varit av stor vikt för ambassadens överväganden och beslut. 11

12 Bilaga Strategirapport 2014 Forskningssamarbete Bakgrund - Etiopien är Afrikas näst mest folkrika land med en befolkning på 94 miljoner. Landets BNP per capita beräknas till USD 1218, mindre än genomsnittet för världens minst utvecklade länder (LDCs). Vad gäller Human Development Index som publiceras av UNDP rankades Etiopien år 2013 på plats 173 av totalt 187 länder. Läskunnighet är mycket låg på 39 %. Andelen som antas i grundskolan, gymnasiet och eftergymnasial utbildning är respektive 95, 37 och 8 %. Däremot har Etiopien under perioden för den senaste femårsplanen uppmätt en årlig tillväxttakt av ekonomin på 11 %. Den etiopiska regeringen har utökat den eftergymnasiala utbildningen och har under de senaste 15 åren etablerat 29 nya statliga universitet. I landet finns idag 31 universitet i statlig regi och ytterligare 10 universitet kommer att öppna under de kommande fem åren. De flesta av dessa universitet lider däremot av akut brist på utbildad undervisningspersonal. Samarbete - Det nuvarande bilaterala forskningssamarbetet med Etiopien innehåller ett blockstöd-stödet till Addis Ababa University (AAU) (med en årlig tilldelning på 21 MSEK) och till Armauer Hansen Research Institute (AHRI), med ett kärnstöd på 4 MSEK per år. Blockstödet till AAU fokuserar på att stötta interna doktorandutbildningar men också på fortsatt stöd till forskningens infrastruktur som inkluderar en tillökning av bibliotek, ICTutveckling m.m.). Det anordnas också särskilda stöd för att få in kvinnliga studenter på forskarutbildningar. Kärnstödet till AHRI används för forskning om infektionssjukdomar och medicinsk forskarutbildning. Vidare, under 2013/14, gavs 5 MSEK till AHRI för att anordna en doktorandutbildning i biomedicin med elever från AAU och i samarbete med svenska universitet. Resultat - Under 2014 har stödet till AAU har granskats; såväl det akademiska programmet som det interna kontrollsystemet. De båda undersökningarna drog slutsatsen att trots sina utmaningar är AAU på rätt spår. Med sitt blockstöd support har forskarutbildningen utvecklats markant (69 doktorandutbildningar under 2014) och inskrivningen av doktorander vid AAU har ökat avsevärt (från 667 stycken under 2009 till 1745 stycken under 2014). Antalet doktorander som avlägger sin doktorsexamen har också ökat från 15 stycken år 2009 till 144 stycken år 2013/14. Under femårsperioden har AAU har producerat totalt 345 PhDer. Till stöd för forskarutbildning i landet, har AHRI fört samman 24 PhDer och 14 masterstudenter (de flesta registrerade vid AAU) och de 74 forskningsprojekt som de genomför under Blockstödet bidrog väsentligt till att minska gapet för kvinnor som antas till utbildningarna. Stipendiesystemet för kvinnliga studenter har stöttat 750 kvinnliga mastersstudenter sedan 2010, varav vissa nu går vidare till doktorandnivå. Varje år tilldelas även stipendier för masterstudenter till funktionshindrade kandidater från alla universitet i Etiopien. Forskningsresultaten från AAU har också avsevärt förbättrats under de senaste åren, både vad gäller kvalitet och kvantitet. Antalet opponentgranskade publikationer som varje år publiceras av personer vid AAU har ökat från 432 under 2009 till 651 under 2012, en ökning med 51 %. För att ytterligare förstärka universitets publikationer har AAU utfärdat en ny policy och riktlinjer för forskningsincitament och under 2013 har mer än 170 anställda finansierats därigenom. Antalet publikationer från AHRI har också ökat markant: 53 år 2014, den högsta siffran på ett år i AHRI s historia. AAU har omvandlat sin traditionella "disciplinfokuserade forskning" till "tematisk forskning" 12

13 som fokuserar på områden av nationell prioritet. Under 2013/14 har AAU valt ut ca. 20 tematiska forskingsansökningar för att få finansiellt stöd. Den tematiska forskningen stödjer programstudenter, både på master- och doktorandnivå. AHRI har också utökat sin doktorandutbildning till 3 program under 2014, varav en är programmet för träning inom biomedicinsk forskning (BSPP) som finansieras av Sida med målsättningen att få 10 doktorandkandidater att förvärva avancerade kunskaper i molekylära tekniker i Sverige. För närvarande är 50 procent av det totala antalet forskningsprojekt som drivs av AHRI fokuserade på TB. Resten berör NTD, HIV/ STI, bakteriologi, kliniska tester, spetälska med mera. Slutsats Processen för det interna doktorandprogrammet med blockstöd-modellen har granskats av två oberoende seniora konsulter; en för det akademiska programmet och den andra för det interna kontrollsystemet för AAU s administration. Båda rapporterna drog slutsatsen att trots utmaningar som kapacitetsbegränsningar i forskningens infrastruktur, begränsad involvering av svenska universitet, hög arbetsbelastning på tillgängliga professorer, brist på kvalificerad personal och en långsam implementering av reformer är den interna doktorandutbildningen med blockstöd-modellen det bästa, om inte det enda sättet för Etiopien att resa sig från sin nuvarande låga utvecklingsnivå. Risken för inskränkningar på kvalitén är fortsatt hög. Fortsatt dialog med AAU s högsta ledning är nödvändig för att begränsa antalet antagna och istället fokusera på ytterligare kvalitetsförbättring. Dialog är också nödvändig med AHRI s ledning för dem att bredda sin bas av donatorer och för ökade forskningsanslag från regeringen. Referenser: 1. AAU, August Sida Block Grant Project Progress Report, 1 juli juni Mohamedbhai and Freeman, October Assessment of Reform and Expansion of Research Training at AAU, A follow up of 2011 study. 3. Eriksson and Rock-Baley Ernst & Young. Report on the Assessment of Internal management and control, Addis Ababa University September - October AHRI, Annual Report for 2014/15. 13

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

September 2012 September september 2013

September 2012 September september 2013 September 2012 September september 2013 Part 1: Reporting Del 1: Rapportering on Strategy Implementation av strategigenomförande and Performance och resultat ETHIOPIA Etiopien Utbetalt Belopp 2013 27,1

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Arbetspapper 2015-10-08 Utrikesdepartementet Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Gruppen PEOPLE Förståelse för integrering av jämställdhet, miljö-klimat och fredsperspektivet finns -

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

utbildning for hallbar utveckling i Sverige

utbildning for hallbar utveckling i Sverige Rekommendationer 2014.. Genomforande av larande och... utbildning for hallbar utveckling i Sverige.. Innehåll Inledning 3 Så togs rekommendationerna fram 4 Översikt 5 I. Rekommendationer för att öka och

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Ålands Näringslivs trendbarometer

Ålands Näringslivs trendbarometer Företagsklimatets trendbarometer (december 2014) Ålands Näringsliv genomför tre gånger i året en barometer som syftar till att mäta de löften sittande landskapsregering har givit gällande att förbättra

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER

NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER NYA NARKOTIKAFÖRETEELSER En europeisk handbok för tidig information om nya Narkotikaföreteelser I denna sammanfattning redovisas de viktigaste resultaten av ett europeiskt samarbete kring hur man snabbare,

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer