..' ... :...: ', ' "o -", för BestadsrättsföreairrgenParktnrsen c4359. Registrerades av Bolagsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "..' ... :...: ', ' "o -", för BestadsrättsföreairrgenParktnrsen 769611-c4359. Registrerades av Bolagsverket 2015-03-27"

Transkript

1 ..' /15 S : T A D 0 :A..'.. - R :...: ', ' "o -", för BestadsrättsföreairrgenParktnrsen c4359 i Täby OM FÖRENiNGEN l Nan1l1; ;;äteqchät\<!amål ls MetU~mskap octiqwrlåtelse 3 Jvi(:g1..eIl1sk:apsptöVning~j~d:isk perso.n 4!v1ydU:msk?psprövtiing ~fysi$l< perspn..5 :13osä1:ttiiogskrav n Ande)säg<lu,de 7 lrlsats,~tsaygift ucliuppiåt~is~vgjtt ~ Arsa"gif}-ensberä~iJ1g :9 Överlåtelse;" och Pantsättningsavgi[t sam,tavgift. fot andrahar.id~upplmel$e 10 Övtigaavgjf{er 1J Dröjs.n.1åJm~~taIrting P: Ö ",- RE: N ':tn t G s:s 'ra 70If : : ~.. : ":..:. _. 1.Vl-.:" MA:. 12:. Fore!lipgssrn,iinna 13-~ MQt)öper 14 t;xtraf6rening$stämma 15 pagordij,ing Hi Kallelse lt Rö*~:tt 18 OmiJucloch.hiträde UJ Röstning ~O Jäv 21 m~5ti]ta.tdispositio~ 22 Vålber~dnirig.:2~ $tämmansprqtoj(on STYRELSE OCHREVISION Styrelsens sawrnansattnitrg :25.l{qn.stituering 26 $tytel.s~ns J)!otokol.l 27 ~eslutförh~toch l'ö.smin.g :28 BeslufivisSafragpr iå~[~~i:~~~~~t:ganden 31 Utrlr,aglir lagenhet?fortefknlng 32 Riikenskapsår 33 Revisöf }4 Revis:iönsbetätte!se BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 35 Bostadsrättshavareas ansvar 36 Ytterligarefustallationer 31 Brandcoch vattenlednings skador 38.BaIkong,altan och takterrass 59 FeJanmalan 40 Gemensamupprusming 41 Vanvard 42 Övriga.anordningar 43 Ombyg~nad roiåndtingl1ägenh.;t ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Anvandoing av bostadsrätten..45 Sundhet;ordningoebgottskkk 46 ~rihträdesrätt 41 AndrahandsuthYf1ling 48 Jnneboende FÖRVERKANDE 49 Fötverka;r1degfunder 5(1 Hinder-förförverkande SI ETSättriii1:g vid uppsägning 52 Tvängsförsäljriing ÖVRIGT 53 MPddelat~den 54 Framtidå.underhåII 55 UtdeJning,upplösniilg och likvidation?~ Tbl:tcoing 57 Stadgeändring, Registrerades av Bolagsverket Sradgar..tor.J3.0stadg~t,f{:\reningen:1>atklmsitnilapy., SJil~Lay7

2 OM FÖRENINGEN l Namn, säte och ändamål Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Styrelsen har sitt säte i Hägernäs Strand, Täby kommun. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 2 Medlemskap och överlåtelse En ny innehavare rar utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen. Styrelsen ska så snart som möjligt från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon rar stå kvar som medlem. 3 Medlemskapsprövning - juridisk person Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet ska vägras inträde i föreningen. Kommun och landsting rar inte vägras medlemskap. 4 Medlemskapsprövning - fysisk person Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till rar inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. 5 Bosättningskrav Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. 7 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet. 8 Årsavgiftens beräkning Arsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna förhållande till lägenheternas insatser. Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, el, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet, samt efter faktisk kostnad avseende sotning av rökkanaler i för de lägenheter vilka har braskamin. 9 Överlåtelse- och pantsättningsavgift avgift för andrahandsupplåtelse samt Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift rar tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften rar uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst l % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgift för andrahandsupplåtelse rar tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften rar årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. 10 Övriga avgifter Föreningen rar i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning. 11 Dröjsmål med betalning Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om inte styrelsen beslutar annat. Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning rar dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid rar föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. 6 Andelsägande Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt rar vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas. Sida2 av 7 i

3 FÖRENINGSSTÄMMA 17 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. 12 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma före juni månads utgång. ska hållas årligen senast 13 Motioner 18 Ombud och biträde Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta senast den l februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfårdandet. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. På föreningsstämma rar medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Ombud och biträde rar endast vara: annan medlem medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo föräldrar syskon myndigt barn annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus god man. Biträde rar även vara personlig assistent. 14 Extra fåreningsstämma Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. 15 Dagordning På l ordinarie föreningsstämma ska förekomma: Öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämnioordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning Il. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden åt styre Isen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. A v styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 18. Avslutande På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 förekomma de ärended för vilken stämman blivit utlyst. j 16 Kallelse Kallelse till förenings tämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som skal behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra älnden än de som tagits upp i kallelsen. Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska allelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas genom utdelning. Om bedlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället srickas till medlemmen. Kallelsen, ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida. Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare. Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett registreringsbevis som är högst ett år gammalt. 19 Röstning Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad. För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 20 Jäv En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om: 1. talan mot sig själv, 2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen eller 3. talan eller befrielse som avses i l eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. Sida 3 av 7

4 21 Resultatdiposition Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning, eller disponeras i enlighet med stämmans beslut. hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen). 22 Valberedning 28 Beslut i vissa frågor Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval. Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär att medlems lägenhet förändras ska medlemmens samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande på stämman har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. 23 Stämmans protokoll Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller: l. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet 2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet 3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt. 29 Firmateckning Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av minst två ledamöter tillsammans. 30 Styrelsens åligganden Bland annat åligger det styrelsen: att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter att upprätta en budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning) att senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen STYRELSE OCH REVISION 24 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Suppleant har då denne ej företräder ordinarie ledamot närvaro-, förslags- och yttranderätt vid styrelsemöte, dock ej rösträtt. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år. Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening. 25 Konstituering Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. 31 Utdrag ur lägenhetsförteckning 26 Styrelsens protokoll Bostadsrättshavare har rätt att på ~egäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende bin bostadsrätt. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer. 27 Beslutförhet och röstning Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av 32 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 33 Revisor Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen. 34 Revisionsberättelse Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. Sida 4 av 7

5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 35 Bostadsrättshavarens Ikök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat: vitvaror spiskåpa eller köksfläkt rensning av vattenlås diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning kranar och avstängningsventiler, dock ej huvud ventiler på inkommande vattenledning; I fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning. ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat: ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt icke bärande innerväggar till fönster hörande glas, lås inklusive nycklar, vädrings filter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka och lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr innerdörrar och säkerhets grindar lister, foder och stuckaturer elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet undercentral (säkrings skåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer ventiler och luftinsläpp, dock endast målning tilluftsfilter brandvarnare. Ibadrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: fuktisolerande skikt inredning och belysningsarmaturer vitvaror och sanitetsporslin klämring och insats till golvbrunn rensning av golvbrunn och vattenlås tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning kranar och avstängnings ventiler, dock ej huvudventiler på inkommande vattenledning elektrisk handdukstork. 36 Ytterligare installationer Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten. 37 Brand- och vattenledningsskador För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen. 38 Balkong, altan och takterrass Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller takterrass svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning samt ska se till att avledning för dagvatten inte hindras. 39 Felanmälan Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar. 40 Gemensam upprustning Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 41 Vanvård Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 42 Övriga anordningar Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, uteplats- eller balkonginglasning, belysningsarmaturer, trätrall på mark, staket, solskydd, antenner etc. rar sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad. Sida 5 av 7

6 43 Förändring i lägenhet 48 Inneboende Bostadsrättshavaren tar företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder tar dock inte företas utan styrelsens skriftliga tillstånd: l. ingrepp i bärande konstruktion, 2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, ventilation, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten Bostadsrättshavare tar inrymma utomstående personer i lägenheten, om det inte medför men för föreningen eller annan medlem. FÖRVERKANDE 49 Förverkandegrunder Styrelsen tar endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall: bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, upplåtelseavgift årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd rör och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten Bostadsrättshavaren tar inte använda något annat ändamål än det avsedda. dock endast åberopa avvikelser som betydelse för föreningen eller någon föreningen. lägenheten för Föreningen får är av avsevärd annan medlem i 45 Sundhet, ordning och gott skick Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme. Ohyra tar inte föras in i lägenheten. 46 Tillträdesrätt Företrädare för föreningen har rätt att ta komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra, Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. 47 Andrahandsuthyrning En bostadsrättshavare f'ar upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. 50 Hinder för förverkande Nyttjanderätten är inte fårverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I enlighet med bostadsrättslagens regler ska föreningen normalt uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadsrätten. 51 Ersättning vid uppsägning Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd. 52 Tvångsförsäljning Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i bostadsrättslagen. Sida 6 av 7

7 ÖVRIGT 53 Meddelanden Meddelanden anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats, genom e-post eller utdelning. 54 Framtida underhåll Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll. Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Om föreningen har en underhållsplan kan istället avsättning till fonden göras enligt planen. 55 Utdelning, upplösning och likvidation Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna iförhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser och upplåtelseavgifter. 56 Tolkning För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrätts lagen, lagen om ekonomiska föreningar och övrig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa stadgar. 57 Stadgeändring Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav. Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor den och den Täby den ä?2~ove Kornehed ~~~.-. ) Caroline Ohlsen j ~~ Xenneth Alsander ~.6~... ~ ~~. 7'... Inger Selinge //~' ( "-A"o:::y: Bo Stenback Stadgar för Bostadsrättsfureningen Sida 7 av 7

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Andelsägande 7 Insats, årsavgift och

Läs mer

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Delägande 7 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Minören 2 Vaxholm organisationsnummer 769609-7190 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten Organisationsnummer: 769613-6220 Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2-4 INSATS OCH AVGIFTER 5-6 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754

S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 S T A D G A R för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsföreningen nr 7 i Göteborg Orgnr 757200-5754 Föreningen har två andelstal; Andelstal drift Andelstal kapital Till stadgarna hör bilaga 1 Om föreningen...

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven Ni hälsas välkomna till Brf Ekstaven och vi hoppas Ni skall trivas här. I mappen finns följande material. - lista på styrelsen medlemmar, fastighetsförvaltare och ekonomiska

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02

Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Stadgar för bostadsrättsföreningen Draken 12 i Stockholms stad (org. nr 769604-0869) antagna på ordinarie föreningsstämma 2014-04-02 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens frma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN 1 (12) STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MATROSEN Organisationsnummer 716444-5871 Antagna: Årsmöte 27 april 2006 och extra årsmöte 23 augusti 2006. Registrerade: Bolagsverket 31 augusti 2006 Gäller från

Läs mer

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090)

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 *Ändrade genom stämmobeslut 3/2+6/5 2015 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsförening Bergsund nr 40

Stadgar för Bostadsrättsförening Bergsund nr 40 Stadgar för Bostadsrättsförening Bergsund nr 40 Firma och ändamål I Föreningens firma är Bostadsrättsflireningen Bergsund nr 40 i Stockholm Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lillevång i Trelleborg. Föreningen har till

Läs mer

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grantorp i Huddinge INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grantorp

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

Stadgar: BRF Bryggaren 1, Umeå

Stadgar: BRF Bryggaren 1, Umeå STADGAR REGISTRERADE HOS BOLAGSVERKET 2014-06-23 Stadgar: BRF Bryggaren 1, Umeå Firma, säte och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bryggaren 1, Umeå. Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012 1 (13) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012 Firma, säte och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Smedjan 11. Styrelsens säte är Stockholm. 2 Föreningen har

Läs mer

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna.

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. Sida 1 av 14 Stadgar Brf Takten OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. 2 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för

Läs mer

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund.

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. STADGAR 2003-368-4 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Sachsen

Läs mer

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8.

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tidigare har kallelse till stämman skickats ut. I detta kompletterande utskick finner ni underlag till flera av de frågor som kommer att

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Typavvikelser: 3 Kapitalavgäld 36 (Umeå) Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer