Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017"

Transkript

1 Bilaga 12 1(8) Sammanställning av samrådsyttranden Samråd har genomförts i två skeden under ärendets gång. Under hösten 2008 hölls ett antal möten med olika intressenter. I februari sammanställdes materialet till avfallsplanen. Till kommunala förvaltningar och nämnder skickades materialet skriftligen. De som tidigare inbjudits till samrådsmöten fick ett brev med inbjudan att lämna synpunkter på materialet som lagts ut på kommunens hemsida. I övrigt har vi annonserat om detta i tidningar och på vår hemsida så att envar som var intresserad skulle ha möjlighet att lämna synpunkter. Samrådstiden pågick under mars månad med förlängd tid för kommunala nämnder. I tabellen nedan har inlämnade synpunkter sammanställts och bemötts av Tekniska förvaltningen. En genomgående synpunkt från många av dem som lämnat in svar har varit att de anser att materialet behöver kompletteras på olika punkter. Ett samlat svar på detta är att bilagorna inte gick med i samrådshandlingen och många av svaren kommer att ges där och ingå i utställningsmaterialet. Det är även så att vi valt att ha en arbetsgång som medför att vi får en huvudstruktur att arbeta efter och detaljerna tar vi fram i det fortsatta arbetet. Om vi ska ha alla svar innan planen kan tas kommer vi att behöva arbeta med underlaget betydligt längre tid. Eftersom avfallsområdet står inför flera stora omställningar och beslut har vi istället ansett att det är viktigt att få ett huvuddokument som anger riktningen så att kommande beslut kan tas på dessa grunder och arbetet fortsätta utan fördröjning. Yttrande Bemötande Vård- och omsorgsnämnden: Står bakom - förslaget. Framhåller samarbetet med andra kommuner som positivt. Socialdemokraterna Kristinehamn: Lättläst - och tydlig. Positivt med samarbete med andra kommuner. Överförmyndarnämnden: Avstår från att yttra - sig. Socialnämnden: Ställer sig bakom förslaget - och framhåller det positiva i samarbete med angränsande kommuner Vasallen AB: Har inget att erinra - Handikappkonsulenten: Den information som ges ska utformas så att så många som möjligt kan ta del av den. Exempel på detta är kommunens hemsida, inläst på cd, tillgänglig i punktskrift, stor stil samt lättläst. Tydligare skyltning på kärl efterfrågas också. Att förmedla information till så många som möjligt är vårt mål. Ambitionen är att vid varje informationstillfälle analysera hur vi når flest. Vi tackar för tipsen.

2 Bilaga 12 2(8) Länsstyrelsen i Värmlands län: Positiva till att planen har tagits fram i samarbete med andra kommuner. Saknar kostnadsuppskattning för åtgärderna. Otydlighet om planen gäller till 2027 eller I utställningsförslaget finns en bilaga med grova uppskattningar av kostnader för tänkta åtgärder. Visionen gäller för De första målen har 2013 som slutår och en större avstämning ska göras då. Planen gäller till Länsstyrelsen forts.: Anser att planen medför betydande miljöpåverkan eftersom genomförandet innebär att matavfall ska behandlas. Därför behövs även en MKB. Samråd med Länsstyrelsen m fl ska genomföras om planen medför betydande miljöpåverkan. Saknar hänvisning till de regionala målen. Föreskrifterna bör ändras när det görs större förändringar i avfallshanteringen. Vi vet inte idag hur matavfallet ska behandlas eftersom det är en tjänst som kommer att handlas upp. Inför utställningen har vi gjort en fördjupad miljökonsekvensbedömning med slutsatsen att miljöpåverkan inte är betydande. I utställningsförslaget finns det en bilaga som beskriver miljömålen och hur de knyter an till målen i avfallsplanen. I utställningsförslaget ingår Renhållningsföreskrifter för Kristinehamns kommun.

3 Bilaga 12 3(8) Miljöpartiet de gröna i Kristinehamn: Tveksamma till samarbete i östra Värmland om det utesluter Karlstad. Speciellt intressant är ett samarbete med Karlstad när det gäller rötning. Ökat antal insamlingsställen för farligt avfall gärna hushållsnära. Ökad möjlighet för den som inte har bil att lämna grovavfall till återanvändning och återvinning. En skattefinansierad del i taxan efterlyses för att därmed kunna erbjuda en nolltaxa. Självfinansiering via taxa får inte stå i vägen för att nå visionen 100 % kretslopp. En ökad utsortering av matavfall med kompostering minskar kostnaderna. Samarbetet i östra Värmland har pågått sedan början av 1990-talet och är väletablerat. Det innebär inte att vi inte har samarbete med andra kommuner i Värmland. När det gäller rötning är Karlstad en intressant part när vi ska handla upp behandling av matavfall. Med gällande lagstiftning kan vi inte hantera detta på annat sätt. Vi har inte för avsikt att bygga någon egen anläggning varför vi inte kan slå fast vilken behandlingsmetod det blir. Insamlingen av farligt avfall arbetar vi med hela tiden för att hitta lämpliga former för. Ett problem i detta sammanhang är att det just är farligt avfall och det har sitt regelsystem med bl a låsta utrymmen och säker hantering som kräver särskilda åtgärder. För tillfället genomförs försök i bl a Göteborg med insamling i anslutning till vissa affärers pantinsamling. Om dessa faller väl ut har vi för avsikt att införa detta på några platser i Kristinehamns kommun. Redan i dag finns det möjlighet att genom s k budning få grovavfallet hämtat mot en avgift. En planerad återvinningscentral syd kommer att ge ökad service i de södra kommundelarna. De grovavfallsstationer som vi har idag har tyvärr inte visat sig fungera särskilt bra varför vi är tveksamma till fler insamlingsställen om de inte är bemannade. Kommunfullmäktige har beslutat att Renhållningen ska vara självfinansierad via taxa. Det beslutet måste i så fall omprövas innan en ny taxa konstrueras. Det faktum att det kostar att få en tjänst utförd behöver som vi ser det inte ha en negativ inverkan på viljan att sortera eftersom den som gör rätt får den lägsta avgiften.

4 Bilaga 12 4(8) Miljöpartiet forts.: Hemkompostering ska uppmuntras. Ersättningen från FTI kontra avgift för hushållsnära insamling i flerfamiljshus. Kritiska till att slammet från kommunens avloppsreningsverk avsätts för användning inom jordbruket trots certifiering för detta ändamål. Hänvisar även till artikel i DN där frågan om miljögifter, läkemedel m m i slammet togs upp och att dessa inte mäts. De lokala miljömålen vad gäller nya varors innehåll av organiska miljögifter och metaller nämns också som motivering för att inte sprida slam på åkermark. Att inte lägga slam på åkermark framförs också med kritik på formuleringen Slam ska ha sådan kvalité att det kan spridas på åkermark. En fråga om det är möjligt att separera fosforn från slammet och sprida resten på annan mark än åkermark alternativt bränna slammet i enlighet med DN-artikeln framförs. Avslutningsvis framförs att försiktighetsprincipen bör gälla och att slam inte ska spridas på åkermark förrän alla farliga ämnen har fasats ut Kompostering eller annan behandling av matavfall medför en lägre behandlingskostnad idag jämfört med förbränning så en viss vinst innebär det. I detta sammanhang vill vi påpeka att införandet av matavfallssortering initialt kommer att medföra en del kostnader i form av nya kärl, information och ändrade hämtningsrutiner. Hemmakompostering kommer att få samma taxa som matavfallssortering. För glesare bebyggda delar kan hemmakompostering vara ett alternativ. När det gäller ersättningen från FTI ska den täcka våra kostnader för att hantera återvinningsmaterialet. Den kostnad som flerfamiljshusen får är kostnaden för utökad service. I denna ingår hyra av kärl. Dock innebär en ökad utsortering att kostnaden för det avfall som annars skulle ha gått till förbränning försvinner. Vilket innebär att den fastighetsägare som arbetar aktivt för att öka sorteringen kan minska sina totala kostnader för avfallet. Avsikten med certifieringen är att kvalitetssäkra slammet. För att uppnå detta behövs ett intensivt uppströmsarbete med information om vad som kan tillföras avloppet. I detta sammanhang är det också viktigt att varje enskild konsument förstår sambandet mellan vad men stoppar i sig och tvättar och vad som kommer ut i avloppet. Detta gäller såväl läkemedel som besprutade grönsaker och impregnerade kläder. Vad gäller artikeln i DN innehöll den en hel del faktafel. Branschorganisationen Svenskt Vatten författade ett svar/bemötande som aldrig publicerades. När det gäller mätvärden av miljögifter har vi i Kristinehamn vid flera tillfällen deltagit i s k screeningundersökningar så vi har en ganska bra bild av hur slammet ser ut föroreningsmässigt även när det gäller sådana ämnen som inte ingår i certifieringen. Att dessa inte ingår beror på att det är svårt att sätta gränsvärden när vi inte fullt ut vet vilka effekter de har. Vår bedömning är att uppströmsarbetet med att minska tillförseln är det bästa och enda rimliga sättet att arbeta med denna fråga. När det gäller avskiljning av fosfor är metoderna energikrävande. Dessutom ska vi inte glömma att slammet förutom fosforn tillför marken mullhalter som

5 Bilaga 12 5(8) den med handelsgödsel utarmas på. Här kan även påpekas att handelsgödseln inte heller är fri från föroreningar av oönskade ämnen. Med målet att Slam ska ha sådan kvalité att det kan spridas på åkermark har vi lagt ribban högt. Vi ser inte att vi i målet kan ha en annan formulering. Om vi sedan verkligen kommer att använda allt slam på åkermark är en helt annan sak.

6 Bilaga 12 6(8) Miljö- och byggnadsnämnden: Detaljerade mål som framarbetas senare bör tas politiskt. Synpunkt att information och kommunikation ska sammanfattas i avfallsplanens inledning. När det gäller kommunen som föredöme framförs att förskolebarn ska få mer kunskap i avfallsfrågor. Här framförs även att kommunen ska styra upp sina upphandlingar. För delmålet om avfallsfrågorna som en viktig del av tillsynen framförs att detta inte hör hemma i avfallsplanen utan ska ingå i tillsynsplanen. Det finns även en åtgärd som anvisar att en gemensam tillsynskampanj ska genomföras inom avfallsområdet i östra Värmland. Här påpekas att den inte bör begränsas till östra Värmland. Under uppföljning av tillsynsmålet framförs att miljö- och byggnadsnämnden inte anser sig ha ansvar för uppföljning av avfallsflödena. Avsnittet om arbetsmiljö uppfattas som otydligt. För taxan framhålls att den ska konstrueras så att den som gör rätt ska få en lägre taxa. För målet om att det ska vara enkelt att sortera vill nämnden ha ett tillägg om varför man ska sortera. Ansvaret för uppföljningen av avfallsplanen ska enligt nämnden ligga på kommunstyrelsen Det är vår avsikt att detaljerade mål ska behandlas av kommunfullmäktige. Vi anser att avfallsplanen är så kortfattad att detta inte är nödvändigt. Hur kommunen ska arbeta som föredöme bör enligt vår uppfattning arbetas fram utifrån de olika förvaltningarnas förutsättning. Tillsynen är enligt vår uppfattning en viktig och kanske den enda möjligheten för kommunen att kunna påverka andra aktörer till att arbeta mot avfallsplanens mål. I en målstyrd organisation är det politikerna som sätter de övergripande målen och tjänstemännen som styr verksamheten mot detta utifrån mer preciserade verksamhets- eller produktionsmål. När det gäller tillsynskampanjen är det ett gemensamt mål för östra Värmland det utesluter inte att andra Värmlandskommuner deltar men vi kan inte gärna bestämma vad de ska delta i. Vad gäller uppföljningen anser vi att det ingår i den normala tillsynen att se över även avfallshanteringen i de besökta verksamheterna. Om detta görs borde även en sammanställning kunna göras. Vi har velat framhålla vikten av en god arbetsmiljö både för egen personal och för den personal som hos fastighetsägare och verksamheter har att hantera avfall. Det är viktigt att de förenklade systemen för sorteringen inte innebär en belastning arbetsmiljömässigt. Om taxan ska stimulera till långsiktigt hållbara lösningar anser vi att det innebär att den som gör rätt får betala lägst taxa. Däremot kan vi inte utlova att taxan kommer att sänkas med tanke på att omställningen kommer att medföra en del investeringar. Varför man ska sortera ser vi som en viktig informationspunkt för att motivera till önskat beteende. Vi har inget att invända mot denna synpunkt. Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn: Delmålen behöver utöver individinformation Vi tror att taxan ska kunna bli ett sådant styrmedel. Idén med grundtaxa har vi

7 Bilaga 12 7(8) stärkas med tydligare ekonomiska styrmedel där polluter pay principel används med en grundtaxa som alla ska betala. Tillsyn kan det göras även på hushållen? Naturskyddsföreningen anser att miljö- och hälsoskyddskrav ska ställas på spridning av kompostjord och rötrest. Försiktighetsprincipen ska gälla. I första hand ska matavfall från storkök och restauranger användas till rötning med biogasproduktion. Under förutsättning att det kontrolleras avseende miljöoch hälsofarliga ämnen så att rötresten kan användas som växtnäring. Sorteringen ska utökas till fler fraktioner och helst ske fastighetsnära. Vägning av sopor som grund för avgiften. Hemmakompostering ska främjas. Slutligen tas en del synpunkter med koppling till energi upp där bl a förbränning av avfall finns med Tekniska nämnden: Har inga invändningar mot förslaget. Framhåller att den är lättläst och tydlig. Positivt att den har tagits fram i samarbete med andra kommuner. Miljöaspekterna är väl framhållna. funderat på. I princip ska alla följa miljöbalken men att ha en tillsyn som även täcker in enskilda hushåll låter orimligt inte minst beroende på kostnaderna. Plockanalyser av avfall ger dock en uppfattning om hur sorteringen fungerar. Certifieringen av slammet är ett led i att kvalitetssäkra hela kedjan. Vi har svårt att se att storkök skulle vara bättre än enskilda hushåll på att använda rena varor. Om det överhuvudtaget ska vara med rötning till biogas krävs det dessutom vissa volymer för att få lönsamhet. Se även bemötande av Miljöpartiets yttrande. Vi kommer att arbeta vidare med utökad fastighetsnära sortering i olika former. Vägning tror vi innebär ett extra moment som kostar mer än det smakar. Vad gäller hemmakompostering anser vi att det kan vara ett alternativ i glest bebyggda delar av kommun. Förbränning av avfall ska i det ideala fallet endast ske av de fraktioner som inte lämpar sig bättre till något annat och då alltid med användandet av energin. Att bränna allt avfall bara för att skapa mindre volymer ser vi inte som en framkomlig väg. - Kommunstyrelsen: Tycker att visionen är bra Samverkan mellan kommunerna bör utvecklas vidare. Den fastighetsnära insamlingen bör beskrivas bättre i avfallsplanen - Vi instämmer i detta Alla delar med ersättning från FTI är inte klara varför det är svårt att ha hela bilden klar Kommunstyrelsen forts.: En modern återvinningscentral samt återvinningsstationer och miljöstationer är en bra service för hushåll och företag Instämmer med anmärkningen att miljöstationer och återvinningsstationer enbart är avsedda för hushåll.

8 Bilaga 12 8(8) Hanteringen av matavfallet kan beskrivas bättre. En kartläggning av mängden avfall behöver göras Insamlingsstatistik och nyckeltal bör redovisas. Möjliga styr- och stödformer för arbetet med arbetsmiljön bör redovisas. En skattning av kostnaderna efterfrågas. Inför antagandet kan ökat samarbete ske med kommunledningsförvaltningen. Här avvaktar vi resultat från andra kommuner innan vi väljer inriktning varför det i dagsläget är svårt att beskriva det fortsatta arbetet. En kartläggning gjordes i östra Värmland 2006 och för hela Värmland Detta görs i bilaga 1 Nulägesbeskrivning och bilaga 10 Revision. Arbetsmiljöarbetet är enligt vår uppfattning ett arbetsgivaransvar och bör så förbli. Föreskrifterna blir Renhållningens instrument för att uppnå god arbetsmiljö. En grov uppskattning har gjorts i bilaga 13 Kostnadsuppskattning av planens genomförande. Gärna det.

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning

Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. - tillsynshandledning Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning September 2008 Miljötillsyn på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper - tillsynshandledning

Läs mer

Bilaga 2 Rapporter mm

Bilaga 2 Rapporter mm Arbetsdokument 2013-03-01 Bilaga 2 Rapporter mm Planperiod 2013-2016..Miiiuiyiiiiillllliliiiliiii ÄMjU^ l^ l ljmjmä 2(3) Rapporter mm framtagna 2008-2012 Nedan listas ett antal rapporter, utredningar och

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun MH 2008:x Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun Lina Nilsson Examensarbete, 30 högskolepoäng Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Plan, Bygg och Miljö

Plan, Bygg och Miljö Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping,

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer