Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr"

Transkript

1 Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar Allt forskningsarbete utgår från en eller flera frågor problem eller funderingar som initieras av forskaren Att samla in information är inte forskning - den måste analyseras, utvärderas och relateras till tidigare resultat och teorier Den vetenskapliga forskningens mål är att finna fakta som kan användas för att lösa problem som leder nya kunskaper Detta kallas för forskningens kunskapskrav 2 1

2 Indelning av forskning efter mål Forskning bedrivs idag inte enbart på universitet utan även inom landsting, forskningsinstitut och företag Allt fler bedriver arbete av vetenskaplig karaktär, men vad är skillnaden mellan de olika tillvägagångssätten? Grundforskning Tillämpad forskning Utvärdering Utvecklingsarbete Forskningsanknytning 3 Grundforskning Grundforskning är ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap utan någon bestämd tillämpning i sikte Grundforskning kallas ibland nyfikenhetsbaserad då den omedelbara nytta inte är styrande Grundforskning kan vara autonom, det klassiska exemplet brukar vara Einsteins arbete mer relativitetsteorin Grundforskning kan vara riktad, då förväntas resultatet få betydelse för olika samhällsområden, ett exempel är HUGO projektet 4 2

3 Tillämpad forskning Inom tillämpad forskning är syftet i första hand inte att öka kunskapen inom ett område utan resultatet ska kunna tillämpas Den tillämpade forsningen är lika systematisk och metodisk som grundforskningen men målet är tydligare Det är vanligt att resultat man funnit inom grundforskning sedan vidareutvecklas inom tillämpad forskning Tillämpad forskning bedrivs vanligtvis inom företag och på forskningsinstitut, eller som uppdragsforskning på universitet 5 Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete handlar om att utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap Det man strävar efter är att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, processer och system Utvecklingsarbete innehåller alltid en utvärdering som visar om man lyckats i vad man vill göra eller inte Utvecklingsarbete kan bedrivas som ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap, men det behöver inte göra det 6 3

4 Utvärdering En utvärdering beskriver, värderar och förklarar befintliga förhållanden, insatser och processer Avsikten är att man utifrån resultaten ska kunna bedöma om något man har gjort är av värde Skillnaden mellan ett forskningsprojekt och ett utvärderingsprojekt är att dessa inte handlar om att söka ny kunskap utan om att värdera befintliga förhållande Däremot är det nödvändigt att utvärderingen vilar på en vetenskaplig grund så att resultaten ska bli tillförlitliga 7 Forskningsanknytning Forskningsanknytning är en sammanfattande benämning på åtgärder som stärker sambandet mellan forskning, utveckling och utbildning Forskningsanknytning är väsentligt för den akademiska utbildningen - den ska ju vila på vetenskaplig grund Exakt vad som menas med forskningsanknytning är dock inte särskilt väldefinierat alla gånger 8 4

5 Den vetenskapliga forskningsprocessen Problem Syfte Metod Insamling Bearbetning Analys Resultat 9 Vad vi ska gå igenom idag Problemformulering Forskningsansats Forskningsstrategier Insamlingsmetoder Bearbetningsmetoder Analysmetoder Resultatutvärdering 10 5

6 Problemformulering 11 Vad är problemet? Med problemformulering menas att formulera frågeställningar, forskningsfrågor, forskningsproblem, problemområde, problemställning eller problemanalys För att formulera en frågeställning måste man veta vad som är problemet - detta identifierar man utifrån intresse, angelägenhetsgrad, kunskapsnivå samt en tänkbar hypotes För att genomföra ett projekt ett projekt räcker det inte med intresse och angelägenhet, det måste också finnas resurser (tid, pengar, folk) Problemformuleringen är kärnan i varje forskningsprocess ett väldefinierat problem är ett till hälften löst problem 12 6

7 Probleminventering Den första fasen i problemformuleringen är en probleminventering Om problemet studerats tidigare gäller det att ta reda på i vilken omfattning det gjorts och hur det gjorts Har problemet inte studerats tidigare måste man fråga sig varför det inte studerats, kanske någon annan ändå varit intresserad av det? Det gäller att leta reda på denna kunskap - finner den gör man i vetenskapliga bibliotek och i vetenskapliga databaser Allt vetenskapligt arbete börjar med att man tar del av tidigare dokumentation av forskningsfältet 13 Litteraturgranskning Att lära sig hitta och läsa vetenskapliga artiklar och rapporter är viktigt, genom litteratursökning och kritisk granskning får man hjälp med att: formulera en forskningsbar frågeställning hitta luckor och brister i den aktuella kunskapsmassan använda rätt definitioner av olika begrepp se vilken metodik som använts tidigare Vetenskaplig publicering är den dokumentation som sker kontinuerligt under forskningens gång: i form av papers, konferensrapporter, artiklar eller böcker Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt börja träna sig i att inte bara konsumera information utan att kritiskt granska det man läser 14 7

8 Typer av artiklar Originalartiklar Är redogörelser från empiriska studier där resultatet från ett forskningsarbete för första gången beskrivs Översiktsartiklar Kritiska utvärderingar av studier som redan har blivit publicerade. Genom att organisera, integrera och utvärdera dessa, visar författaren framåtskridandet av samtida forskning och kan peka ut problemområden och trender Teoretiska artiklar Redogörelser där författaren från existerande forskning söker nya teorier. Vanligtvis presenterar författaren en ny teori, alternativt analyserar en existerande teori 15 Vad karaktäriserar en vetenskaplig artikel? Tillförlitlig publicering Det ska vara rätt form på rapporteringen dvs. artiklar ska följa de vedertagna krav som ställs på en vetenskaplig publicering. Det är bra om tidskriften bara accepterar orginalartiklar Vetenskaplig granskning Tidskrifter som strävar efter vetenskaplig status har ett råd av granskare Tillgänglighet För en vetenskaplig artikel är det också viktigt att den är tillgänglig för forskare utan restriktioner och kan återfinnas i databaser eller kataloger genom bokhandel, bibliotek eller elektroniska källor. 16 8

9 Hur hittar man vetenskapliga artiklar? För att kunna hitta det som är publicerat i tidskrifter har effektiva indexerings- och abstractsystem utvecklats, i form av allt från tryckta index till datorbaserade sökverktyg Dessa har uppmuntrat och underhållit det höga utnyttjandet av tidskrifter som ett medium för vetenskaplig kommunikation Vanliga sökverktyg för forskning inom medicin, hälso- och sjukvård och omvårdnad är bland annat databaserna: PubMed, Embase, AMED, ERIC, CINAHL, som man hittar på Universitetsbibliotekets hemsida För att få hjälp med att hitta det som är mest adekvat för ens egen forskning har speciella databaser byggts upp som underlättar den kvantitativa analysen, så kallad citeringsanalys 17 Några exempel PubMed Scirus Google Scholar 18 9

10 Formulerandet av problemet När man inventerat problemet och genomfört en litteraturstudie är det dags att bestämma sig för hur man ska gå tillväga Det första man gör är vanligtvis att avgränsa sig, vad var redan gjort och vad kan jag rimligtvis kunna få gjort? Ju klarare problemet formulerats desto klarare och mer konkret blir syftet med det aktuella projektet och frågor som rör datainsamlingen kan formuleras Det slutgiltiga formulerandet av problemet styr hur det metodologiskt ska angripas och vilken forskningsansats man sedan väljer 19 Forskningsansats 20 10

11 Frågan bestämmer perspektivet Allt forskningsarbete utgår från en väldefinierad frågeställning Forskaren måste hela tiden besvara frågor om hur någonting förhåller sig i verkligheten Varje forskningsbart problem kan belysas ur två perspektiv, kvalitativt eller kvantitativt Fördelar och nackdelar med de två perspektiven måste vägas mot vad man vill veta, vad är syftet? 21 Olika ansatser ger olika svar En kvantitativ och kvalitativ uppläggningen av ett experiment, den så kallade designen, ger helt olika svar Vill man veta vilka känsloupplevelser människor får då de äter choklad, något kvalitativt? Vill man som forskare veta hur många människor som äter choklad varje dag, något kvantitativt? Det är viktigt att vara medveten om vad den design man väljer att arbeta med faktiskt kan ger för resultat 22 11

12 Tillnärmelseperspektiv Det är vanligt att tala om att man närmar sig ett problem inifrån respektive utifrån Oavsett vilket perspektiv man har är målet att relatera teori och verklighet till varandra Vid kvalitativa studier väljer man gärna ett inifrånperspektiv och talar om närhet till det som undersöks Vid kvantitativa studier väljer man gärna ett utifrånperspektiv och talar om distans till det som undersöks Vid kvalitativa studier är det utsagan som står i centrum, vid kvantitativa studier är det mätningen som står i centrum 23 Kvalitativt och kvantitativt Kvalitativt Forskaren är subjektiv och har ofta mycket kontakt med försökspersonen Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas successivt Resultaten grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler Resultaten går på djupet och frågeställningarna gäller specifika kontexter Den primära tankeprocessen är induktiv Kvantitativt Forskaren är objektiv och har ofta kortvarig eller ingen kontakt med försökspersonen Forskningen är strukturerad med frågeställningar som entydigt formulerats Resultaten grundar sig på ett stort antal individer och få variabler Resultaten är generella och variablerna entydiga, valida och reliabla Den primära tankeprocessen är deduktiv 24 12

13 Vetenskapens synsätt Empirism Ny kunskap nås genom att observera verkligheten och dra slutsatser från dessa observationer (Induktion) Atomism Allt kan härledas ner till de minsta beståndsdelarna kvantitativt kvalitativt Holism Helheten förstås genom att noga beskriva de enskilda små delarna Rationalism Ny kunskap nås genom att utifrån logiska antaganden eller sanningar resonera oss fram till nya sanningar (Deduktion) 25 Gemensamt för kvalitativt och kvantitativt Både kvalitativ och kvantitativ forskning måste präglas av objektivitet för att vara trovärdig De ställningstaganden som görs och de slutsatser som dras ska vila på en saklig argumentation Forskaren ska redogöra för de teorier som präglar forskningen och argumentationen ska kunna förstås av andra forskare Forskningen ska genomföras systematiskt och ha som mål att vinna ny användbar kunskap 26 13

14 Att kombinera kvalitativt och kvalitativt Intresset hos forskare att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning har ökat markant på senare tid Metodtriangulering Mixade, kombinerade och integrerade varianter Komplementaritetsprincipen 27 Olika typer av studier Vetenskapliga studier klassificeras utifrån hur mycket man vet inom ett problemområde innan studien startar De olika klassificeringarna är: Pilotstudie Formativ undersökning Explorativ undersökning Deskriptiv undersökning Hypotesprövande undersökning 28 14

15 Pilotstudie Syftar till att i liten skala pröva ut ett instrument, till exempel ett frågeformulär, eller hur en undersökning rent praktiskt ska genomföras En pilotstudie kontrollerar att forskningsprocessens olika delar fungerar som det är tänkt i forskningsplanen En kvalitativ pilotstudie kan ha för avsikt att identifiera egenskaper och innebörder i olika processer En kvantitativ pilotstudie kan innebära kvalitativa intervjuer som syftar till att ta fram ett en enkät 29 Formativ undersökning Syftar till att utforska ett nytt område och närmare precisera frågeställningar och hypoteser I ett kvalitativt perspektiv kan en formativ undersökning göras för att ta reda på om det via intervjuer går att få en djupare förståelse för ett fenomen I ett kvantitativt perspektiv kan en formativ undersökning användas till att klargöra undersökningens syfte, ställa upp hypoteser eller finslipa detaljer uppläggningen 30 15

16 Explorativ undersökning En undersökning som har explorativt syfte förklarar händelseförlopp och relationer mellan fenomen En explorativ undersökning syftar till att ta reda på orsakssamband och nå så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt område En kvantitativ explorativ studie kan till exempel undersöka olika faktorers inverkan på upplevd livskvalitet De explorativa undersökningarna är vanligen kvantitativa, antingen kan de vara experimentella (man full kontroll) eller kvasiexperimentella (man har inte helt full kontroll) 31 Deskriptiv undersökning En undersökning är deskriptiv om den beskriver flera egenskaper hos en grupp människor Vid deskriptiva undersökningar finns redan en viss mängd kunskap, därför avgränsas vissa aspekter av de fenomen man är intresserad av De deskriptiva undersökningarna är normalt kvantitativa, oftast används bara en teknik för att samla in information Ett exempel skulle kunna vara en kontinuerlig kartläggning av hälsotillståndet varje år där ett slumpmässigt urval besvara en enkät Dessa studier kallas ibland tvärsnittsstudier 32 16

17 Hypotesprövande undersökning Inom problemområden där både kunskapsmängd och teorier utvecklats kommer undersökningar att få ett hypotesprövande syfte Dessa undersökningar förutsätter att det finns tillräcklig kunskap från ett område, så att det från teorin går att härleda antagenden om förhållanden i verkligheten Har man genomfört en undersökning som visar att en viss medicin minska blodtrycket på män, och den gjordes bara på män, så kan vi ställa upp och testa en hypotes om att medicinen också har effekt på kvinnor De hypotesprövande undersökningarna är normalt kvantitativa 33 Frågor Vilken typ av forskning, kvalitativ eller kvantitativ, tror ni är vanligast inom optometrin? Vilka typer av studier tror ni det skulle fungera att göra som examensarbete? 34 17

18 Forskningsstrategier 35 Kvalitativ ansats Det första man måste bestämma sig för är ett förhållningssätt till det man ska observera Har man en fenomenologisk utgångspunkt det vill säga beskriver sitt arbetssätt som fördomsfritt, reflexivt och neutralt i relation till objektet? Har man en hermeneutisk utgångspunkt det vill säga beskriver sitt arbetssätt inom ramen för tolkningsteorin där förförståelse, tolkning och mening är centrala begrepp? Valet av perspektiv påverkar designen och denna påverkar i sin tur de fortsatta stegen i forskningsprocessen 36 18

19 Kvalitativ metod Med kvalitativa metoder försöker man finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller ett sammanhang De olika kvalitativa metoderna kan delas in i språkorienterade, tolkande och beskrivande Datainsamlingsmetoderna utvärderas utifrån hur: Väl data täcker syfte och forskningsproblem Hur intersubjektiv datainsamling är (hur väl andra kan förstå den) På vilken nivå metoden kan ge förståelse, är det sinnesdata eller förståelsedata som samlas in 37 Kvalitet I kvalitativa studier handlar resultaten om att gestalta något nytt så att nya innebörder uppstår Innebördsrikedomen utgör tillsammans med struktur och teoritillskott grunden för resultatkvalitet Med struktur avses kravet på överskådlighet och reduktion av komplexitet Med teoritillskott avses hur väl man kunnat relatera till tidigare teori och kunskapsmassa 38 19

20 Validitet Om det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning talar man om validitet Att tolkningen är förankrad i ett empiriskt underlag är ett centralt kriterium i alla forskningstraditioner 39 Kvantitativ ansats Erfarenheter Litteratur Frågeställning Teori Analys Hypotes Empiri 40 20

21 Kvantitativ metod Kvantitativ forskning kan delas in i deskriptiva och explanativa Deskriptiva projekt beskriver en viss population vid ett visst tillfälle, ibland gör man dem vid upprepade tillfällen på olika grupper För att analysera individuella förändringar kan longitudinella undersökningar göras där man följer en grupp under en period Explanativa projekt studerar orsakssamband, till exempel om rökning ger upphov till lungcancer De explanativa studierna kan vara direkt experimentella, man randomiserar individer till en experimentgrupp och en kontrollgrupp 41 Planeringsfas Oberoende av vilken sorts studie man gör är resultatet helt beroende av planeringsfasen Planeringsfasen innebär att man beslutar vilken population man ska ha och vilka variabler som ingår Population Definition Inklusions- och exklusionskriterier Urval av individer Studiens storlek Variabler Undersökningsvariabler Definitioner av variabler Validitet och reliabilitet Insamlingsmetoder Bearbetningsmetoder Analysmetoder 42 21

22 Population Forskaren väljer indirekt sin population när syftet med studien Definitionen av populationen avgör för vilka som resultaten ska kunna generaliseras för Dels måste man sätta ett inklusionskriterier för vilka som ska vara med, men också exklusionskriterier för vilka som inte får vara med Ofta kan man inte undersöka alla individer i en population, man måste göra ett urval Den bästa formen av urval är den helt slumpmässiga, men det är vanligt att man använder frivilliga försökspersoner 43 Variabler När syfte och eventuella hypoteser definierats samt population och urval gjorts är det dags att beskriva de variabler som ska ingå Man skiljer på parametrar (egenskaper som omfattar hela populationen) och variabler (egenskaper som varierar för varje individ) I den kvantitativa forskningen samlar man in information om olika individer eller andra observationsenheter, ett värde = en variabel De olika variablerna kommer att få olika egenskaper efter vad de beskriver, man kallar detta deras variabelnivåer 44 22

23 Variabelnivåer Mer information Nominalnivå (Klassificering) Ordinalnivå (Rangordning) Intervallnivå (Rangordning + differens) Kvotnivå (Rangordning + differens + kvot) Mindre komplexitet 45 Kausalitet När man studerar samband mellan två variabler talar man om förklaringsvariabeln (oberoende) och utfallsvariabeln (beroende) [förklaringsvariabeln] påverkar [utfallsvariabeln] I vissa fall är det självklart vad som är vad, om man undersöker sambandet mellan kön och rökning så är kön förklaringsvariabeln och rökning utfallsvariabeln Tidsaspekten är viktig vid bedömning av vad som är förklaringsvariabeln och vad som är utfallsvariabeln 46 23

24 Reliabilitet Reliabiliteteten är graden av överensstämmelse mellan mätningar gjorda med samma instrument Ett sätt att göra det på är att testa samma instrument vid två tillfällen, en hög grad av överensstämmelse tyder på hög reliabilitet Om det är personer som ska svara (de kan ju ändra sig under tiden) brukar man slumpmässigt dela in frågorna i två grupper I vissa sammanhang låter man flera människor genomföra bedömningar av mätningar och skattningar Antal överensstämmande Antal överensstämmande + antal ej överensstämmande 47 Validitet Validitet avser ett instruments förmåga att mäta det som det faktiskt är avsett att mäta Kriterievaliditet är det säkraste sättet att mäta på, då jämför man de resultat man får med ett annat kriterium som mäter samma sak Innehållsvaliditet innebär att alla delar av ett område mäts och står i överensstämmelse med varandra Begreppsvaliditet föreligger när sambandet är högt mellan det aktuella instrumentet och andra närliggande instrument 48 24

25 Frågor Varför tror ni det var det fler slides om kvantitativ forskningsstrategi än kvalitativ forskningsstrategi? Ser ni några fördelar och nackdelar med att den kvantitativa forskningsstrategin tvingar en att bestämma allt innan studien börjar? Vad anser ni mest graverande, en låg validitet eller en låg reliabilitet? 49 Insamlingsmetoder 50 25

26 Insamlingsmetoder Kvalitativa Intervjuer Fokusgrupper Observation Fallstudier Texter Litteraturstudier Kvantitativa Indirekt observation Strukturerade intervjuer Enkätundersökningar Bortfall Register 51 Kvalitativa insamlingsmetoder Gemensamt för alla kvalitativa insamlingsmetoder är att de är mycket tidskrävande Det är språket som är det viktiga, vare sig det är talat eller skrivet språk brukar man kalla det diskurs Diskursen måste transkriberas vilket innebär att det skrivs ner ordagrant sedan bearbetas så att man får en meningskoncentrering Detta innebär att långa meningar förs samman till kortare uttalanden så att den väsentliga innebörden kan omvandlas till några få ord 52 26

27 Intervjuer För att en intervju ska ge ett bra resultat måste syfte och problemområde vara väl klarlagda Den kvalitativa intervjun är ett ämnesinriktat samtal där två personer talar om ett ämne som båda är intresserad av Intervjun är fokuserad på vissa teman för att min beskriva meningen med och förstå meningen i det som är centralt i den intervjuades livsvärld Intervjuer kan ha en mer eller mindre strukturerad form, de kan också vara mer eller mindre standardiserade En mycket strukturerad och standardiserad intervju är kvantitativ 53 Fokusgrupper Fokusgrupper består av grupper av människor som är involverade i samma situation I en fokusgrupp har projektledaren i förväg ofta haft möjlighet att analysera den situation som är utgångspunkten Fokusgrupper används framför allt för att samla in information om känslor, reaktioner och åsikter 54 27

28 Observationer En observation kan genomföras direkt, indirekt och genom deltagande, en observation kan också vara strukturerad och ostrukturerad Oavsett vilken typ av observation det gäller måste man följande tre frågor vara besvarade i förväg: Vad ska observeras? Hur ska observationen registreras? Hur ska observatören förhålla sig? Det är viktigt att observationsstudier är noggrant planerade och att data registreras systematiskt i ett observationsschema En indirekt observation, det vill säga mätning, är kvantitativ 55 Fallstudier I en fallstudie studerar man noga en person, en grupp eller en social enhet En fallstudie innebär att man följer eller deltar i ett händelseförlopp Studien kan vara mer eller mindre omfattande i både tid och omfattning Genom fallstudier kan man få inblick i förhållanden som tidigare oklara eller uppfattats som annorlunda 56 28

29 Texter Skrivna texter är ofta mer konsekventa muntliga berättelser Att undersöka berättelser från texter kan innebära att man undersöker hur berättelsen fokuserar på: hur händelser representeras hur berättelsen byggs upp med kulturella element hur berättelsen organiseras som en social aktivitet vad berättaren gör med hjälp av berättelsen Ett särfall av att analysera texter kan sägas vara litteraturstudier där man systematiskt undersöker artiklar 57 Kvantitativa insamlingsmetoder När man i en kvantitativ studie har formulerat sin projektplan så är en tredjedel av arbetet klart Av syftet ska det framgå vilken information som ska samlas in och därmed också vilken data som ska samlas in De kvantitativa insamlingsmetoderna karaktäriseras av: Standardisering Struktur Kvantifiering Kvantitet 58 29

30 Enkätundersökningar Det första man måste avgöra är vilka frågor som ska ingå och varför Finns det redan validerade formulär för det man vill komma åt bör man använda dessa Att utarbeta enkäter är en vetenskap i sig, det finns många forskningsprojekt som handlar om just det Det gäller inte bara att formuläret ser bra ut och att frågorna verkar riktiga, det måste testas utifrån validitet och reliabilitet Fördelen med enkäter är dock att de oftast går ganska snabbt och fylla i och med rätt ställda frågor ge mycket information 59 Bortfall Vissa vill ibland inte delta i en undersökning, externt bortfall, och vissa svarar på vissa frågor, internt bortfall För att vara säker på att de som fallit bort inte påverkat utfallet av studien bör man göra en bortfallsanalys Finns det någon snedvridning i de som fallit bort, till exempel bara unga kvinnor eller en annan grupp? Det är viktigt att man uppmärksammar bortfallet i en studie och inte bara säger något som att det påverkade nog inte resultaten Bortfall har nämligen en tendens att göra just det 60 30

31 Register Utöver indirekt observation, enkät och intervjumetoder finns det en stor källa av kvantitativ information i register Sjukjournaler är till exempel en väl använd källa Även vid användning av register måste man dock komma ihåg att de kan ha bristande validitet och reliabilitet Kontrollen på material från register måste vara lika noggrann som om man själv samlat in det 61 Bearbetningsmetoder Kvalitativa Textbearbetning Hermeneutik Fenomenologi Grounded Theory Kvantitativa Konvertering Kontroll Beskrivning Sammanställning Visualisering 62 31

32 Analysmetoder Kvalitativa Informationsanalys Begreppsanalys Innehållsanalys Etc, etc Kvantitativa Kategorisering Medelvärde Standardavvikelse Signifikanstest 63 Resultatutvärdering 64 32

33 Resultatutvärdering När ett projekt är färdigt måste man fråga sig vad resultaten betyder? De måste sättas in i sitt sammanhang: Har frågeställningen besvarats? Vilka slutsatser kan man dra och vilka blir konsekvenserna? Hur har den teoretiska utgångspunkten besvarats? Vilka nya frågeställningar har uppstått under arbetet? Vilka brister visade sig i de metoder som användes? Hur överensstämmer resultaten med andra studier? Fick vi svar på något vi inte frågade om? 65 Att generalisera resultaten De data som samlats in måste ses i ett bredare perspektiv, avsikten är att ge en uppfattning om det går att generalisera bortom den population som har studerats. En förutsättning för detta är att: Studien är upplagd så att de frågor som från början ställdes kan besvaras på ett metodologiskt sätt Variablerna har en hög grad av validitet och reliabilitet Alla felkällor när det gäller urvalet och dess representativitet är eliminerade Bakomliggande variablers inverkan har kontrollerats Effekter av eventuellt bortfall analyserats 66 33

34 Den självklara slutsatsen är självklar först när man dragit sin slutsats (Hernes, 1979) 67 34

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 2011-11-03 Individuell skriftlig tentamen Vetenskaplig metodik och förbättringskunskap I Omvårdnadsvetenskap A, OM1013, HT2011 Max 70 poäng Frågorna besvaras på avsedd plats. Ange din kod överst på varje

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

KVALITATIV METOD. Innehåll

KVALITATIV METOD. Innehåll KVALITATIV METOD Innehåll Vad menas med kvalitativ metod? Finns det en speciell kvalitativ vetenskapsteori? Vad kan man få fram med kvalitativ metod? Vilka ämnen kan studeras med kvalitativ metod? Vilka

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 2012-01-05 Individuell skriftlig tentamen Vetenskaplig metod och förbättringskunskap II, 7,5 hp Omvårdnadsvetenskap B, OM1416, ht 2011 Max 70poäng Frågorna besvaras på avsedd plats. Ange din kod överst

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Kvalitativ forskning introduktion

Kvalitativ forskning introduktion Kvalitativ forskning introduktion Vad är kvalitativ studiedesign? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och design? Ett exempel på en uppsats skriven med kvalitativ

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 KURSMATERIAL 2012 1 Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder Gunilla Eklund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 Detta kursmaterial utgör ett komplement till kurskompendiet inom kursen,

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Beteendevetenskaplig metod. Vetenskapliga grundbegrepp. Vetenskaplighet. Saklighet. Objektivitet. Balans

Beteendevetenskaplig metod. Vetenskapliga grundbegrepp. Vetenskaplighet. Saklighet. Objektivitet. Balans Human-Computer Interaction Group School of Computer Science and Communication Beteendevetenskaplig metod Vetenskapliga grundbegrepp Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se

Läs mer

Skrivning i Sociologisk analys, Sociologi I, 7,5hp

Skrivning i Sociologisk analys, Sociologi I, 7,5hp SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skrivning i Sociologisk analys, Sociologi I, 7,hp Lördagen den 6 februari (Omtenta II för HT) Viktig information läs noga! Denna salstenta består av fyra

Läs mer

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik Bengt Berglund Teknik- och vetenskapshistoria bengt.berglund@chalmers.se 772 3889 Vetenskapsteori/-metodik Målsättning med kursen 1. Beskriva den vetenskapliga forskningsprocessen 2. Varför använda teorier/modeller?

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts UTVÄRDERING Lund den 25:e februari 2009 Mats Fridell Institutionen för psykologi VANLIGA PROBLEM (1) Utvärdering när projektet redan slutförts (2) Avsaknad av systematiskt insamlade data (3) Alltför ospecifik

Läs mer

Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd

Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd F7 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd Olika datainsamlingsmetoder Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras etc. Enkäter Postenkäter Webbenkäter

Läs mer

Olika datainsamlingsmetoder

Olika datainsamlingsmetoder F6 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd (kap 2.2, 3, 7.2) Olika datainsamlingsmetoder Definition: Respondent = person (eller dylikt) som ska besvara en enkät/intervju/observeras etc. Enkäter

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman

Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman 2013 Vad är vetenskaplig kunskap? Den kunskap som framställs i forskning. Kriterium för vetenskaplighet: aa kunna verifiera (belägga, bekräda) sina påståenden.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 130409 Datainsamling

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar Intervju, t.ex. fokusgrupper Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation Enkät öppna svar Innehållsanalys identifierar meningsbärande enheter som sammanförs i gemensamma kategorier och teman men utan

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Styrning av projektportföljer -Vad innebär det och hur försäkrar man att det blir framgångsrikt inom verksamheten?

Styrning av projektportföljer -Vad innebär det och hur försäkrar man att det blir framgångsrikt inom verksamheten? LIU-IEI-FIL-G--12/00790--SE Styrning av projektportföljer -Vad innebär det och hur försäkrar man att det blir framgångsrikt inom verksamheten? Project portfolio management - what is it and how to use it

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

Affärsplan - för Tjust Rehab AB

Affärsplan - för Tjust Rehab AB Affärsplan - för Tjust Rehab AB Författare: Linn Claesson Health Management Hanna Nilsson Health Management Handledare: Ämne: Nivå och termin: Thomas Karlsson Företagsekonomi Kandidatuppsats, VT-2010 Sammanfattning

Läs mer

Bildandet av Linnéuniversitetet En studie om förändringens påverkan på personalen

Bildandet av Linnéuniversitetet En studie om förändringens påverkan på personalen Bildandet av Linnéuniversitetet En studie om förändringens påverkan på personalen Författare: Christopher Dahl, Kalle Holm, Johan Hägnemark, Johanna Ottoson, Caisa Stilling Handledare: Mikael Hilmersson

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Budgetlöst företagande i åtta svenska storföretag - avskaffande eller förändring

Budgetlöst företagande i åtta svenska storföretag - avskaffande eller förändring HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Ekonomistyrning Budgetlöst företagande i åtta svenska storföretag - avskaffande eller förändring Magisteruppsats, Företagsekonomi,

Läs mer

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB

Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Bortfall Konsekvenser Varför det kan vara allvarligt med bortfall. Ann-Marie Flygare Metodstatistiker, SCB Konsekvenser av Bortfall Introduktion Illustration av hur bortfall påverkar resultaten i en statistisk

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition 2013 Anna Danielsson Håkan Regnér Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition Tolkningar av studien: Besluts- och

Läs mer