Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr"

Transkript

1 Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar Allt forskningsarbete utgår från en eller flera frågor problem eller funderingar som initieras av forskaren Att samla in information är inte forskning - den måste analyseras, utvärderas och relateras till tidigare resultat och teorier Den vetenskapliga forskningens mål är att finna fakta som kan användas för att lösa problem som leder nya kunskaper Detta kallas för forskningens kunskapskrav 2 1

2 Indelning av forskning efter mål Forskning bedrivs idag inte enbart på universitet utan även inom landsting, forskningsinstitut och företag Allt fler bedriver arbete av vetenskaplig karaktär, men vad är skillnaden mellan de olika tillvägagångssätten? Grundforskning Tillämpad forskning Utvärdering Utvecklingsarbete Forskningsanknytning 3 Grundforskning Grundforskning är ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap utan någon bestämd tillämpning i sikte Grundforskning kallas ibland nyfikenhetsbaserad då den omedelbara nytta inte är styrande Grundforskning kan vara autonom, det klassiska exemplet brukar vara Einsteins arbete mer relativitetsteorin Grundforskning kan vara riktad, då förväntas resultatet få betydelse för olika samhällsområden, ett exempel är HUGO projektet 4 2

3 Tillämpad forskning Inom tillämpad forskning är syftet i första hand inte att öka kunskapen inom ett område utan resultatet ska kunna tillämpas Den tillämpade forsningen är lika systematisk och metodisk som grundforskningen men målet är tydligare Det är vanligt att resultat man funnit inom grundforskning sedan vidareutvecklas inom tillämpad forskning Tillämpad forskning bedrivs vanligtvis inom företag och på forskningsinstitut, eller som uppdragsforskning på universitet 5 Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete handlar om att utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap Det man strävar efter är att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, processer och system Utvecklingsarbete innehåller alltid en utvärdering som visar om man lyckats i vad man vill göra eller inte Utvecklingsarbete kan bedrivas som ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap, men det behöver inte göra det 6 3

4 Utvärdering En utvärdering beskriver, värderar och förklarar befintliga förhållanden, insatser och processer Avsikten är att man utifrån resultaten ska kunna bedöma om något man har gjort är av värde Skillnaden mellan ett forskningsprojekt och ett utvärderingsprojekt är att dessa inte handlar om att söka ny kunskap utan om att värdera befintliga förhållande Däremot är det nödvändigt att utvärderingen vilar på en vetenskaplig grund så att resultaten ska bli tillförlitliga 7 Forskningsanknytning Forskningsanknytning är en sammanfattande benämning på åtgärder som stärker sambandet mellan forskning, utveckling och utbildning Forskningsanknytning är väsentligt för den akademiska utbildningen - den ska ju vila på vetenskaplig grund Exakt vad som menas med forskningsanknytning är dock inte särskilt väldefinierat alla gånger 8 4

5 Den vetenskapliga forskningsprocessen Problem Syfte Metod Insamling Bearbetning Analys Resultat 9 Vad vi ska gå igenom idag Problemformulering Forskningsansats Forskningsstrategier Insamlingsmetoder Bearbetningsmetoder Analysmetoder Resultatutvärdering 10 5

6 Problemformulering 11 Vad är problemet? Med problemformulering menas att formulera frågeställningar, forskningsfrågor, forskningsproblem, problemområde, problemställning eller problemanalys För att formulera en frågeställning måste man veta vad som är problemet - detta identifierar man utifrån intresse, angelägenhetsgrad, kunskapsnivå samt en tänkbar hypotes För att genomföra ett projekt ett projekt räcker det inte med intresse och angelägenhet, det måste också finnas resurser (tid, pengar, folk) Problemformuleringen är kärnan i varje forskningsprocess ett väldefinierat problem är ett till hälften löst problem 12 6

7 Probleminventering Den första fasen i problemformuleringen är en probleminventering Om problemet studerats tidigare gäller det att ta reda på i vilken omfattning det gjorts och hur det gjorts Har problemet inte studerats tidigare måste man fråga sig varför det inte studerats, kanske någon annan ändå varit intresserad av det? Det gäller att leta reda på denna kunskap - finner den gör man i vetenskapliga bibliotek och i vetenskapliga databaser Allt vetenskapligt arbete börjar med att man tar del av tidigare dokumentation av forskningsfältet 13 Litteraturgranskning Att lära sig hitta och läsa vetenskapliga artiklar och rapporter är viktigt, genom litteratursökning och kritisk granskning får man hjälp med att: formulera en forskningsbar frågeställning hitta luckor och brister i den aktuella kunskapsmassan använda rätt definitioner av olika begrepp se vilken metodik som använts tidigare Vetenskaplig publicering är den dokumentation som sker kontinuerligt under forskningens gång: i form av papers, konferensrapporter, artiklar eller böcker Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt börja träna sig i att inte bara konsumera information utan att kritiskt granska det man läser 14 7

8 Typer av artiklar Originalartiklar Är redogörelser från empiriska studier där resultatet från ett forskningsarbete för första gången beskrivs Översiktsartiklar Kritiska utvärderingar av studier som redan har blivit publicerade. Genom att organisera, integrera och utvärdera dessa, visar författaren framåtskridandet av samtida forskning och kan peka ut problemområden och trender Teoretiska artiklar Redogörelser där författaren från existerande forskning söker nya teorier. Vanligtvis presenterar författaren en ny teori, alternativt analyserar en existerande teori 15 Vad karaktäriserar en vetenskaplig artikel? Tillförlitlig publicering Det ska vara rätt form på rapporteringen dvs. artiklar ska följa de vedertagna krav som ställs på en vetenskaplig publicering. Det är bra om tidskriften bara accepterar orginalartiklar Vetenskaplig granskning Tidskrifter som strävar efter vetenskaplig status har ett råd av granskare Tillgänglighet För en vetenskaplig artikel är det också viktigt att den är tillgänglig för forskare utan restriktioner och kan återfinnas i databaser eller kataloger genom bokhandel, bibliotek eller elektroniska källor. 16 8

9 Hur hittar man vetenskapliga artiklar? För att kunna hitta det som är publicerat i tidskrifter har effektiva indexerings- och abstractsystem utvecklats, i form av allt från tryckta index till datorbaserade sökverktyg Dessa har uppmuntrat och underhållit det höga utnyttjandet av tidskrifter som ett medium för vetenskaplig kommunikation Vanliga sökverktyg för forskning inom medicin, hälso- och sjukvård och omvårdnad är bland annat databaserna: PubMed, Embase, AMED, ERIC, CINAHL, som man hittar på Universitetsbibliotekets hemsida För att få hjälp med att hitta det som är mest adekvat för ens egen forskning har speciella databaser byggts upp som underlättar den kvantitativa analysen, så kallad citeringsanalys 17 Några exempel PubMed Scirus Google Scholar 18 9

10 Formulerandet av problemet När man inventerat problemet och genomfört en litteraturstudie är det dags att bestämma sig för hur man ska gå tillväga Det första man gör är vanligtvis att avgränsa sig, vad var redan gjort och vad kan jag rimligtvis kunna få gjort? Ju klarare problemet formulerats desto klarare och mer konkret blir syftet med det aktuella projektet och frågor som rör datainsamlingen kan formuleras Det slutgiltiga formulerandet av problemet styr hur det metodologiskt ska angripas och vilken forskningsansats man sedan väljer 19 Forskningsansats 20 10

11 Frågan bestämmer perspektivet Allt forskningsarbete utgår från en väldefinierad frågeställning Forskaren måste hela tiden besvara frågor om hur någonting förhåller sig i verkligheten Varje forskningsbart problem kan belysas ur två perspektiv, kvalitativt eller kvantitativt Fördelar och nackdelar med de två perspektiven måste vägas mot vad man vill veta, vad är syftet? 21 Olika ansatser ger olika svar En kvantitativ och kvalitativ uppläggningen av ett experiment, den så kallade designen, ger helt olika svar Vill man veta vilka känsloupplevelser människor får då de äter choklad, något kvalitativt? Vill man som forskare veta hur många människor som äter choklad varje dag, något kvantitativt? Det är viktigt att vara medveten om vad den design man väljer att arbeta med faktiskt kan ger för resultat 22 11

12 Tillnärmelseperspektiv Det är vanligt att tala om att man närmar sig ett problem inifrån respektive utifrån Oavsett vilket perspektiv man har är målet att relatera teori och verklighet till varandra Vid kvalitativa studier väljer man gärna ett inifrånperspektiv och talar om närhet till det som undersöks Vid kvantitativa studier väljer man gärna ett utifrånperspektiv och talar om distans till det som undersöks Vid kvalitativa studier är det utsagan som står i centrum, vid kvantitativa studier är det mätningen som står i centrum 23 Kvalitativt och kvantitativt Kvalitativt Forskaren är subjektiv och har ofta mycket kontakt med försökspersonen Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas successivt Resultaten grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler Resultaten går på djupet och frågeställningarna gäller specifika kontexter Den primära tankeprocessen är induktiv Kvantitativt Forskaren är objektiv och har ofta kortvarig eller ingen kontakt med försökspersonen Forskningen är strukturerad med frågeställningar som entydigt formulerats Resultaten grundar sig på ett stort antal individer och få variabler Resultaten är generella och variablerna entydiga, valida och reliabla Den primära tankeprocessen är deduktiv 24 12

13 Vetenskapens synsätt Empirism Ny kunskap nås genom att observera verkligheten och dra slutsatser från dessa observationer (Induktion) Atomism Allt kan härledas ner till de minsta beståndsdelarna kvantitativt kvalitativt Holism Helheten förstås genom att noga beskriva de enskilda små delarna Rationalism Ny kunskap nås genom att utifrån logiska antaganden eller sanningar resonera oss fram till nya sanningar (Deduktion) 25 Gemensamt för kvalitativt och kvantitativt Både kvalitativ och kvantitativ forskning måste präglas av objektivitet för att vara trovärdig De ställningstaganden som görs och de slutsatser som dras ska vila på en saklig argumentation Forskaren ska redogöra för de teorier som präglar forskningen och argumentationen ska kunna förstås av andra forskare Forskningen ska genomföras systematiskt och ha som mål att vinna ny användbar kunskap 26 13

14 Att kombinera kvalitativt och kvalitativt Intresset hos forskare att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning har ökat markant på senare tid Metodtriangulering Mixade, kombinerade och integrerade varianter Komplementaritetsprincipen 27 Olika typer av studier Vetenskapliga studier klassificeras utifrån hur mycket man vet inom ett problemområde innan studien startar De olika klassificeringarna är: Pilotstudie Formativ undersökning Explorativ undersökning Deskriptiv undersökning Hypotesprövande undersökning 28 14

15 Pilotstudie Syftar till att i liten skala pröva ut ett instrument, till exempel ett frågeformulär, eller hur en undersökning rent praktiskt ska genomföras En pilotstudie kontrollerar att forskningsprocessens olika delar fungerar som det är tänkt i forskningsplanen En kvalitativ pilotstudie kan ha för avsikt att identifiera egenskaper och innebörder i olika processer En kvantitativ pilotstudie kan innebära kvalitativa intervjuer som syftar till att ta fram ett en enkät 29 Formativ undersökning Syftar till att utforska ett nytt område och närmare precisera frågeställningar och hypoteser I ett kvalitativt perspektiv kan en formativ undersökning göras för att ta reda på om det via intervjuer går att få en djupare förståelse för ett fenomen I ett kvantitativt perspektiv kan en formativ undersökning användas till att klargöra undersökningens syfte, ställa upp hypoteser eller finslipa detaljer uppläggningen 30 15

16 Explorativ undersökning En undersökning som har explorativt syfte förklarar händelseförlopp och relationer mellan fenomen En explorativ undersökning syftar till att ta reda på orsakssamband och nå så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt område En kvantitativ explorativ studie kan till exempel undersöka olika faktorers inverkan på upplevd livskvalitet De explorativa undersökningarna är vanligen kvantitativa, antingen kan de vara experimentella (man full kontroll) eller kvasiexperimentella (man har inte helt full kontroll) 31 Deskriptiv undersökning En undersökning är deskriptiv om den beskriver flera egenskaper hos en grupp människor Vid deskriptiva undersökningar finns redan en viss mängd kunskap, därför avgränsas vissa aspekter av de fenomen man är intresserad av De deskriptiva undersökningarna är normalt kvantitativa, oftast används bara en teknik för att samla in information Ett exempel skulle kunna vara en kontinuerlig kartläggning av hälsotillståndet varje år där ett slumpmässigt urval besvara en enkät Dessa studier kallas ibland tvärsnittsstudier 32 16

17 Hypotesprövande undersökning Inom problemområden där både kunskapsmängd och teorier utvecklats kommer undersökningar att få ett hypotesprövande syfte Dessa undersökningar förutsätter att det finns tillräcklig kunskap från ett område, så att det från teorin går att härleda antagenden om förhållanden i verkligheten Har man genomfört en undersökning som visar att en viss medicin minska blodtrycket på män, och den gjordes bara på män, så kan vi ställa upp och testa en hypotes om att medicinen också har effekt på kvinnor De hypotesprövande undersökningarna är normalt kvantitativa 33 Frågor Vilken typ av forskning, kvalitativ eller kvantitativ, tror ni är vanligast inom optometrin? Vilka typer av studier tror ni det skulle fungera att göra som examensarbete? 34 17

18 Forskningsstrategier 35 Kvalitativ ansats Det första man måste bestämma sig för är ett förhållningssätt till det man ska observera Har man en fenomenologisk utgångspunkt det vill säga beskriver sitt arbetssätt som fördomsfritt, reflexivt och neutralt i relation till objektet? Har man en hermeneutisk utgångspunkt det vill säga beskriver sitt arbetssätt inom ramen för tolkningsteorin där förförståelse, tolkning och mening är centrala begrepp? Valet av perspektiv påverkar designen och denna påverkar i sin tur de fortsatta stegen i forskningsprocessen 36 18

19 Kvalitativ metod Med kvalitativa metoder försöker man finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller ett sammanhang De olika kvalitativa metoderna kan delas in i språkorienterade, tolkande och beskrivande Datainsamlingsmetoderna utvärderas utifrån hur: Väl data täcker syfte och forskningsproblem Hur intersubjektiv datainsamling är (hur väl andra kan förstå den) På vilken nivå metoden kan ge förståelse, är det sinnesdata eller förståelsedata som samlas in 37 Kvalitet I kvalitativa studier handlar resultaten om att gestalta något nytt så att nya innebörder uppstår Innebördsrikedomen utgör tillsammans med struktur och teoritillskott grunden för resultatkvalitet Med struktur avses kravet på överskådlighet och reduktion av komplexitet Med teoritillskott avses hur väl man kunnat relatera till tidigare teori och kunskapsmassa 38 19

20 Validitet Om det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning talar man om validitet Att tolkningen är förankrad i ett empiriskt underlag är ett centralt kriterium i alla forskningstraditioner 39 Kvantitativ ansats Erfarenheter Litteratur Frågeställning Teori Analys Hypotes Empiri 40 20

21 Kvantitativ metod Kvantitativ forskning kan delas in i deskriptiva och explanativa Deskriptiva projekt beskriver en viss population vid ett visst tillfälle, ibland gör man dem vid upprepade tillfällen på olika grupper För att analysera individuella förändringar kan longitudinella undersökningar göras där man följer en grupp under en period Explanativa projekt studerar orsakssamband, till exempel om rökning ger upphov till lungcancer De explanativa studierna kan vara direkt experimentella, man randomiserar individer till en experimentgrupp och en kontrollgrupp 41 Planeringsfas Oberoende av vilken sorts studie man gör är resultatet helt beroende av planeringsfasen Planeringsfasen innebär att man beslutar vilken population man ska ha och vilka variabler som ingår Population Definition Inklusions- och exklusionskriterier Urval av individer Studiens storlek Variabler Undersökningsvariabler Definitioner av variabler Validitet och reliabilitet Insamlingsmetoder Bearbetningsmetoder Analysmetoder 42 21

22 Population Forskaren väljer indirekt sin population när syftet med studien Definitionen av populationen avgör för vilka som resultaten ska kunna generaliseras för Dels måste man sätta ett inklusionskriterier för vilka som ska vara med, men också exklusionskriterier för vilka som inte får vara med Ofta kan man inte undersöka alla individer i en population, man måste göra ett urval Den bästa formen av urval är den helt slumpmässiga, men det är vanligt att man använder frivilliga försökspersoner 43 Variabler När syfte och eventuella hypoteser definierats samt population och urval gjorts är det dags att beskriva de variabler som ska ingå Man skiljer på parametrar (egenskaper som omfattar hela populationen) och variabler (egenskaper som varierar för varje individ) I den kvantitativa forskningen samlar man in information om olika individer eller andra observationsenheter, ett värde = en variabel De olika variablerna kommer att få olika egenskaper efter vad de beskriver, man kallar detta deras variabelnivåer 44 22

23 Variabelnivåer Mer information Nominalnivå (Klassificering) Ordinalnivå (Rangordning) Intervallnivå (Rangordning + differens) Kvotnivå (Rangordning + differens + kvot) Mindre komplexitet 45 Kausalitet När man studerar samband mellan två variabler talar man om förklaringsvariabeln (oberoende) och utfallsvariabeln (beroende) [förklaringsvariabeln] påverkar [utfallsvariabeln] I vissa fall är det självklart vad som är vad, om man undersöker sambandet mellan kön och rökning så är kön förklaringsvariabeln och rökning utfallsvariabeln Tidsaspekten är viktig vid bedömning av vad som är förklaringsvariabeln och vad som är utfallsvariabeln 46 23

24 Reliabilitet Reliabiliteteten är graden av överensstämmelse mellan mätningar gjorda med samma instrument Ett sätt att göra det på är att testa samma instrument vid två tillfällen, en hög grad av överensstämmelse tyder på hög reliabilitet Om det är personer som ska svara (de kan ju ändra sig under tiden) brukar man slumpmässigt dela in frågorna i två grupper I vissa sammanhang låter man flera människor genomföra bedömningar av mätningar och skattningar Antal överensstämmande Antal överensstämmande + antal ej överensstämmande 47 Validitet Validitet avser ett instruments förmåga att mäta det som det faktiskt är avsett att mäta Kriterievaliditet är det säkraste sättet att mäta på, då jämför man de resultat man får med ett annat kriterium som mäter samma sak Innehållsvaliditet innebär att alla delar av ett område mäts och står i överensstämmelse med varandra Begreppsvaliditet föreligger när sambandet är högt mellan det aktuella instrumentet och andra närliggande instrument 48 24

25 Frågor Varför tror ni det var det fler slides om kvantitativ forskningsstrategi än kvalitativ forskningsstrategi? Ser ni några fördelar och nackdelar med att den kvantitativa forskningsstrategin tvingar en att bestämma allt innan studien börjar? Vad anser ni mest graverande, en låg validitet eller en låg reliabilitet? 49 Insamlingsmetoder 50 25

26 Insamlingsmetoder Kvalitativa Intervjuer Fokusgrupper Observation Fallstudier Texter Litteraturstudier Kvantitativa Indirekt observation Strukturerade intervjuer Enkätundersökningar Bortfall Register 51 Kvalitativa insamlingsmetoder Gemensamt för alla kvalitativa insamlingsmetoder är att de är mycket tidskrävande Det är språket som är det viktiga, vare sig det är talat eller skrivet språk brukar man kalla det diskurs Diskursen måste transkriberas vilket innebär att det skrivs ner ordagrant sedan bearbetas så att man får en meningskoncentrering Detta innebär att långa meningar förs samman till kortare uttalanden så att den väsentliga innebörden kan omvandlas till några få ord 52 26

27 Intervjuer För att en intervju ska ge ett bra resultat måste syfte och problemområde vara väl klarlagda Den kvalitativa intervjun är ett ämnesinriktat samtal där två personer talar om ett ämne som båda är intresserad av Intervjun är fokuserad på vissa teman för att min beskriva meningen med och förstå meningen i det som är centralt i den intervjuades livsvärld Intervjuer kan ha en mer eller mindre strukturerad form, de kan också vara mer eller mindre standardiserade En mycket strukturerad och standardiserad intervju är kvantitativ 53 Fokusgrupper Fokusgrupper består av grupper av människor som är involverade i samma situation I en fokusgrupp har projektledaren i förväg ofta haft möjlighet att analysera den situation som är utgångspunkten Fokusgrupper används framför allt för att samla in information om känslor, reaktioner och åsikter 54 27

28 Observationer En observation kan genomföras direkt, indirekt och genom deltagande, en observation kan också vara strukturerad och ostrukturerad Oavsett vilken typ av observation det gäller måste man följande tre frågor vara besvarade i förväg: Vad ska observeras? Hur ska observationen registreras? Hur ska observatören förhålla sig? Det är viktigt att observationsstudier är noggrant planerade och att data registreras systematiskt i ett observationsschema En indirekt observation, det vill säga mätning, är kvantitativ 55 Fallstudier I en fallstudie studerar man noga en person, en grupp eller en social enhet En fallstudie innebär att man följer eller deltar i ett händelseförlopp Studien kan vara mer eller mindre omfattande i både tid och omfattning Genom fallstudier kan man få inblick i förhållanden som tidigare oklara eller uppfattats som annorlunda 56 28

29 Texter Skrivna texter är ofta mer konsekventa muntliga berättelser Att undersöka berättelser från texter kan innebära att man undersöker hur berättelsen fokuserar på: hur händelser representeras hur berättelsen byggs upp med kulturella element hur berättelsen organiseras som en social aktivitet vad berättaren gör med hjälp av berättelsen Ett särfall av att analysera texter kan sägas vara litteraturstudier där man systematiskt undersöker artiklar 57 Kvantitativa insamlingsmetoder När man i en kvantitativ studie har formulerat sin projektplan så är en tredjedel av arbetet klart Av syftet ska det framgå vilken information som ska samlas in och därmed också vilken data som ska samlas in De kvantitativa insamlingsmetoderna karaktäriseras av: Standardisering Struktur Kvantifiering Kvantitet 58 29

30 Enkätundersökningar Det första man måste avgöra är vilka frågor som ska ingå och varför Finns det redan validerade formulär för det man vill komma åt bör man använda dessa Att utarbeta enkäter är en vetenskap i sig, det finns många forskningsprojekt som handlar om just det Det gäller inte bara att formuläret ser bra ut och att frågorna verkar riktiga, det måste testas utifrån validitet och reliabilitet Fördelen med enkäter är dock att de oftast går ganska snabbt och fylla i och med rätt ställda frågor ge mycket information 59 Bortfall Vissa vill ibland inte delta i en undersökning, externt bortfall, och vissa svarar på vissa frågor, internt bortfall För att vara säker på att de som fallit bort inte påverkat utfallet av studien bör man göra en bortfallsanalys Finns det någon snedvridning i de som fallit bort, till exempel bara unga kvinnor eller en annan grupp? Det är viktigt att man uppmärksammar bortfallet i en studie och inte bara säger något som att det påverkade nog inte resultaten Bortfall har nämligen en tendens att göra just det 60 30

31 Register Utöver indirekt observation, enkät och intervjumetoder finns det en stor källa av kvantitativ information i register Sjukjournaler är till exempel en väl använd källa Även vid användning av register måste man dock komma ihåg att de kan ha bristande validitet och reliabilitet Kontrollen på material från register måste vara lika noggrann som om man själv samlat in det 61 Bearbetningsmetoder Kvalitativa Textbearbetning Hermeneutik Fenomenologi Grounded Theory Kvantitativa Konvertering Kontroll Beskrivning Sammanställning Visualisering 62 31

32 Analysmetoder Kvalitativa Informationsanalys Begreppsanalys Innehållsanalys Etc, etc Kvantitativa Kategorisering Medelvärde Standardavvikelse Signifikanstest 63 Resultatutvärdering 64 32

33 Resultatutvärdering När ett projekt är färdigt måste man fråga sig vad resultaten betyder? De måste sättas in i sitt sammanhang: Har frågeställningen besvarats? Vilka slutsatser kan man dra och vilka blir konsekvenserna? Hur har den teoretiska utgångspunkten besvarats? Vilka nya frågeställningar har uppstått under arbetet? Vilka brister visade sig i de metoder som användes? Hur överensstämmer resultaten med andra studier? Fick vi svar på något vi inte frågade om? 65 Att generalisera resultaten De data som samlats in måste ses i ett bredare perspektiv, avsikten är att ge en uppfattning om det går att generalisera bortom den population som har studerats. En förutsättning för detta är att: Studien är upplagd så att de frågor som från början ställdes kan besvaras på ett metodologiskt sätt Variablerna har en hög grad av validitet och reliabilitet Alla felkällor när det gäller urvalet och dess representativitet är eliminerade Bakomliggande variablers inverkan har kontrollerats Effekter av eventuellt bortfall analyserats 66 33

34 Den självklara slutsatsen är självklar först när man dragit sin slutsats (Hernes, 1979) 67 34

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik

Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik 8 reviderad 2014 Det är vanligt att undersökningar av till exempel en persons livskvalitet görs med kvantitativa metoder i form av olika

Läs mer

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Kvalitativ forskning introduktion

Kvalitativ forskning introduktion Kvalitativ forskning introduktion Vad är kvalitativ studiedesign? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och design? Ett exempel på en uppsats skriven med kvalitativ

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Ett effektivare byggande

Ett effektivare byggande Ett effektivare byggande utnyttjandet av ett tredjepartslogistikföretags materialhanteringstjänster Examensarbete Lunds Tekniska Högskola Väg- och vattenbyggnadsprogrammet Institutionen för teknisk ekonomi

Läs mer