ÅRSRAPPORT S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. S:t Eriks Ögonsjukhus AB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 N S:t Eriks Ögonsjukhus AB

2 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper. I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hemsida De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till

3 Revisorsgrupp II Diarienummer: RK Styrelsen för S:t Eriks Ögonsjukhus AB Årsrapport 2013 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade att överlämna rapporten till styrelsen för S:t Eriks Ögonsjukhus AB för kännedom och med möjlighet till yttrande senast Paragrafen justerades omedelbart. Göran Hammarsjö ordförande Agneta Fohlström sekreterare Landstingsrevisorerna Box Stockholm Besök oss: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr:

4 RK Revisionskontoret Sammanfattning S:t Eriks Ögonsjukhus AB I den årliga revisionen prövas om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat Bedömning för år 2013: Tillfredsställande Inte helt tillfredsställande Otillfredsställande Intern styrning och kontroll Tillräcklig Inte helt tillräcklig Otillräcklig Räkenskaper Rättvisande Inte rättvisande Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat Sjukhuset har uppnått fullmäktiges resultatkrav och har delvis uppnått fullmäktiges mål för verksamheten. Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms sammantaget som tillfredsställande. Intern styrning och kontroll Styrelsen bedöms ha ett ändamålsenligt och aktuellt system för intern styrning och kontroll. Styrelsens rapportering bedöms ge en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi, verksamhet och kvalitet. Den interna styrningen och kontrollen bedöms sammantaget vara tillräcklig. Räkenskaper Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning. Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara rättvisande. 1

5 INNEHÅLL 1 ÅRETS GRANSKNING... 1 REVISIONSKONTORETS GRANSKNING EKONOMISKT OCH VERKSAMHETSMÄSSIGT RESULTAT Ekonomiskt resultat Verksamhetsmässigt resultat Verksamhetsförändringar Bedömning INTERN STYRNING OCH KONTROLL Ekonomi- och verksamhetsstyrning Riskbedömning och intern kontrollplan Brandskydd Informationssäkerhet Incitamentsmodell Driftavbrott i patientjournalsystemet TakeCare Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer Bedömning... 9 AUKTORISERAD REVISORS GRANSKNING INTERN STYRNING OCH KONTROLL Ekonomistyrning Ledningsnära kostnader och representation Övriga granskningar Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer Bedömning RÄKENSKAPER Årsredovisningen Övriga granskningar Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer Bedömning Bilaga 1 Bilaga 2 Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer Bedömningsmål och bedömningskriterier

6 1 Årets granskning I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Den årliga revisionen omfattar granskning och bedömning inom följande områden: Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat Intern styrning och kontroll Räkenskaper Revisionen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, landstingets regler och anvisningar, riktlinjer för bolagsrevision och samordnad revision inom SLL samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av revisorsgrupperna och revisorskollegiet. I granskningen har lekmannarevisorerna biträtts av landstingets revisionskontor. Granskningen har genomförts av granskningsansvarig Erik Skoog vid revisionskontoret. Parallellt med lekmannarevisionen har revision utförts enligt ABL 9 kap. under ledning av auktoriserad revisor Johan Rasmusson vid Deloitte. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den auktoriserade revisorn granskar räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Den interna styrningen och kontrollen granskas gemensamt. Under granskningsåret har ömsesidig information och samverkan skett mellan bolagets lekmannarevisorer och dess auktoriserade revisor. Revisionskontorets granskning 2 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat I detta avsnitt görs en bedömning av om styrelsen och verkställande direktören uppnått fullmäktiges mål och genomfört givna uppdrag samt följt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Bedömningen omfattar även om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra. Bedömningsmålen och bedömningskriterierna framgår av bilaga 2. 1

7 2.1 Ekonomiskt resultat Budget 13 Bokslut 13 Bokslut 12 Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella poster) Resultat före bokslutsdisposition och skatt Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Justerat resultat Erhållna koncernbidrag (skatt) Lämnade koncernbidrag (skatt) Resultat efter bokslutsdisposition och skatt Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare Justerat resultat på 3 mnkr visar sjukhusets resultat rensat från poster av engångskaraktär för att göra utfallet jämförbart med 2012 och budget Posterna av engångskaraktär uppgår sammanlagt till 14 mnkr och består av dels 4,7 mnkr i återbetalning av försäkringspremier från AFA avseende 2005 och 2006, dels minskade pensionskostnader med 9,6 mnkr på grund av att Finansinspektionen under hösten 2013 beslutat om en ökning av diskonteringsräntan. Landstingsledningen har beslutat att bolag inom LISAB-koncernen ska lämna koncernbidrag med motsvarande belopp, vilket för S:t Eriks Ögonsjukhus AB innebär 14 mnkr. Med hänsyn till skattesituationen inom LISAB-koncernen erhåller sjukhuset ett koncernbidrag på 12 mnkr. Det lämnade koncernbidraget uppgår totalt till 2 mnkr när hänsyn tagits till lämnat koncernbidrag för poster av engångskaraktär. Det resultat efter bokslutsdisposition och skatt som redovisas till Bolagsverket uppgår till 15 mnkr. I den fortsatta analysen utgår revisionen från det justerade resultatet, som är jämförbart med fullmäktiges resultatkrav. Det justerade resultatet på 3 mnkr är 13 mnkr högre än fullmäktiges resultatkrav. De huvudsakliga förklaringarna till sjukhusets resultat jämfört med budgeterat utfall för 2013 är att vårdavtalet med HSF genererade 8,8 mnkr mer i intäkter och att intäkterna för utomlänsvården blev 3,7 mnkr högre än förväntat. Sett till 2012 års utfall ökade intäkterna för vårdavtalet med 21,4 mnkr. På kostnadssidan ökade kostnaderna för inhyrd personal med 2 mnkr jämfört med budget (1,9 mnkr i ökade kostnader jämfört med 2012). Vid jämförelse med utfall för år 2012 och 2013 ökade lönekostnaderna med 7 mnkr. Vitesbelopp med anledning av att vårdgarantin inte uppfylldes uppgick till 1,1 mnkr för 2013 jämfört med 1,8 mnkr för Med anledning av att sjukhusets ekonomiska resultat är högre än fullmäktiges resultatkrav, har sjukhuset reserverat 3 mnkr inklusive sociala avgifter för årets prestationsersättning till sjukhusets personal för 2013, vilket påverkar årets ekonomiska resultat. 2

8 Sjukhusets investeringar uppgår till 11 mnkr för 2013, vilket är 1 mnkr lägre än budgeterad investeringsram. I huvudsak avser investeringar medicinteknisk utrustning som har anskaffats under året. Anledningen till avvikelsen är att upphandlingsprocessen kring en investering av en medicinteknisk utrustning på 1 mnkr försenats. Sjukhuset ökade sin produktivitet under Produktiviteten mätt i antal DRG-poäng i förhållande till justerad totalkostnad utifrån fasta priser blev 2,4 procent. 2.2 Verksamhetsmässigt resultat Nedan redovisas måluppfyllelse för ett urval av fullmäktiges och HSN:s mål och uppdrag för sjukhuset. Tabell 1. Urval av mål och prestationer utifrån fullmäktiges och HSN:s krav Tillgänglighet Andel patienter som fick nybesök inom specialiserad och planerad vård inom 30 dagar ska vara 100 procent, exkl. frivillig väntan Andel patienter som fick behandling inom specialiserad och planerad vård inom 90 dagar ska vara 100 procent, exkl. frivillig väntan Kvalitet Andel patienter som hade en vistelsetid på akutmottagningen på högst fyra timmar ska vara minst 90 procent Täckningsgrad i barnkataraktregistret ska vara minst 90 procent Täckningsgrad i hornhinnetransplantation/ kornearegistret ska vara minst 95 procent Täckningsgrad i ROPregistret ska vara minst 90 procent Täckningsgrad i makularegistret ska vara minst 90 procent Bokslut 2013 Bokslut procent 98 procent 98 procent 100 procent 94 procent 92 procent 100 procent 100 procent 100 procent 99 procent 96 procent 96 procent 95 procent 90 procent 3

9 Täckningsgrad i ögontumör/ brachyterapiregistret ska vara minst 95 procent Andelen inneliggande patienter med ökad risk för MRSA där komplett MRSA-odling är tagen vid inläggning ska vara minst 93 procent Produktion Producerad volym/målvolym enligt DRG-poäng i vårdavtalet för somatisk specialistvård ska vara DRG-poäng 100 procent 100 procent 95 procent 95 procent -0,6 procent -4 procent 1 När det gäller fullmäktiges tillgänglighetsmål uppnår sjukhuset varken målen vad gäller nybesök eller för behandling inom planerad vård, dvs. inom 30 respektive 90 dagar. Vid jämförelse med 2012 har marginella försämringar skett kring de två målen. För att komma tillrätta med detta har kvälls- och lördagsbesök införts och att sjukhuset har utökat samarbeten med privata vårdgivare. Utifrån de kvalitetsmål med målnivåer som utgår från vårdavtalet mellan sjukhuset och HSN, de s.k. resultatindikatorerna, uppnår sjukhuset samtliga kvalitetsmål. Utfallen för de redovisade kvalitetsmålen är i princip likartade för åren 2012 och Sjukhuset uppvisar en produktion uttryckt i DRG-poäng i paritet med vårdavtalets målvolym för somatisk specialistvård. Sjukhusets produktion är 0,6 procent lägre än budget. Budgeten är gränsen för full ersättning enligt avtalet. Avvikelsen kan mestadels hänföras till tyngre vård p.g.a. vårdval. För all vård som sjukhuset har producerat under 2013, redovisar sjukhuset ca öppenvårdsbesök, vilket är två procent mindre än budget. För akut öppenvård (ca besök) är produktionen 5,6 procent mindre än budget och för planerad öppenvård (ca besök) är produktionen 1,3 procent mindre än budget. I slutenvård producerar sjukhuset ca slutenvårdstillfällen, vilket är nio procent mer än budget. För akut slutenvård (ca 950 vårdtillfällen) är produktionen ca fyra procent högre än budgeterat och för planerad slutenvård (880 vårdtillfällen) är produktionen ca 16 procent högre än budget. Ur resultaten från medarbetarundersökningen år 2013 framgick bl.a. att frågorna om utsatthet bland personalen visar på fortsatt höga nivåer. I likhet med år 2012 var det drygt tio procent av medarbetarna som uppgav att de utsattes för kränkande särbehandling/mobbning eller trakasserier på sin arbetsplats. Utredning pågår på berörda enheter för att komma tillrätta med detta. En enkät med fördjupande frågor om utsatthet har genomförts på en enhet. Det har också tagits fram en anmälningsblankett i avvikelsehanteringssystemet för att få bättre underlag för vidareutredning eftersom upplevelsen av utsatthet ofta inte anmäls i systemet. Berörda chefer på enheter där medarbetare angett att de upplever utsatthet kommer att ta upp detta i årets medarbetarsamtal. 1 För 2012 var sjukhusets målvolym DRG-poäng. 4

10 2.2.1 Verksamhetsförändringar När det gäller planeringen av Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS) föreslås sjukhuset utifrån Lokaliseringsutredning S:t Eriks Ögonsjukhus AB lokaliseras i externt förhyrda lokaler i Hagastaden i nära anslutning till NKS och Karolinska Institutet. För sjukhusets del innebär extern förhyrning att sjukhuset endast kommer att hyra de lokaler som krävs för den verksamhet som drivs i landstingets egen regi. Den förväntade merkostnaden för förhyrning föreslås av landstingsstyrelsen finansieras av sjukhuset genom ökade utomlänsintäkter, samordningsvinster och effektiviseringar. Sjukhuset har idag s.k. satellitmottagningar på Danderyds Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där anställda är verksamma. Dessa föreslås samlas lokalmässigt i enlighet med lokaliseringsförslaget. Sjukhusets nuvarande lokaler i Tegelbruket 4 på Fleminggatan föreslås antingen bli föremål för alternativanvändning eller försäljning. Landstingsstyrelsen förväntas besluta om lokaliseringen under våren För sjukhusets del pågår förberedelsearbete tillsammans med Locum kring ovan nämnda satellitmottagningar om dessa, i väntan på en lokalisering av ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden, ska införlivas inom sjukhusets nuvarande och/eller i intilliggande lokaler. Enligt uppgift har både Karolinska och Danderyds Sjukhus signalerat att de vill nyttja de lokalutrymmen som S:t Eriks Ögonsjukhus använder sig av idag tidigare än planerat. Utifrån nuvarande avtal med Danderyds Sjukhus är uppsägningstiden nio månader, vilket innebär att sjukhuset måste agera snabbt för att hitta alternativa lokaler om Danderyds Sjukhus säger upp avtalet. Huvudmannaskapet kring anestesiverksamheten på sjukhuset förändrades vid årsskiftet 2013/2014, då Södersjukhuset övertog ansvaret från Capio S:t Görans Sjukhus som haft uppdraget sedan många år tidigare. Revisionen har noterat att det nu råder en viss neddragning av verksamheten p.g.a. personalbrist men den beräknas enligt sjukhuset vara fullbemannad fr.o.m. 1 april Sjukhuset gör denna bedömning trots att det råder brist på anestesissjuksköterskor på Södersjukhuset. 2.3 Bedömning Sjukhuset har uppnått fullmäktiges resultatkrav. Sjukhuset uppnår inte fullmäktiges tillgänglighetsmål men är nära måluppfyllelse. Utifrån de urval av kvalitetsmål som analyserats kan revisionen konstatera att sjukhusen uppfyller dessa. Sjukhuset är nästan i paritet med producerad volym/målvolym enligt vårdavtalet med HSN. Bedömningsmålen bedöms i huvudsak vara uppfyllda, se bilaga 2 Bedömningsmål och bedömningskriterier. Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms sammantaget som tillfredsställande. 3 Intern styrning och kontroll I detta avsnitt görs en bedömning av hur styrelsen och verkställande direktören tar ansvar för den interna styrningen och kontrollen. Bedömningen omfattar även om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt så att fullmäktiges mål uppfylls samt att lagar, föreskrifter m.m. efterlevs. Bedömningsmålen och bedömningskriterierna framgår av bilaga Ekonomi- och verksamhetsstyrning Sjukhuset har i budgeten och verksamhetsplanen Mål och Fokus 2013 i huvudsak brutit ner de av fullmäktiges mål som berör verksamheten till egna uppföljningsbara strategier, mål och indikatorer. Sjukhusens mål bedöms vara kända i organisationen. Målen bedöms vara i linje med fullmäktiges mål. 5

11 Revisionen bedömer att sjukhuset har rutiner för hur och när styrelsens mål och uppdrag ska följas upp. Det finns system för att kontinuerligt och systematiskt följa upp ekonomi, tillgänglighet, produktion och kvalitet, analysera väsentliga avvikelser, vilket ger förutsättningar att vid behov vidta åtgärder. Sjukhusets rapportering bedöms ge en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi, tillgänglighet, produktion och kvalitet. Sjukhuset bedöms i huvudsak ha fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Ingen systematisk uppföljning av efterlevnad genomförs emellertid av dokumenten arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD och beslutsordningen. 3.2 Riskbedömning och intern kontrollplan 2013 Styrelsen har i augusti 2013 fastställt en för året aktuell intern kontrollplan upprättad utifrån dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Revisionen har tidigare påpekat att styrelsen bör fastställa planen inklusive riskbedömningen i ett tidigare skede under året för att det ska vara möjligt att hantera riskområdena under gällande år. Utifrån de riktlinjer för intern kontroll som upprättades i april 2013, fastställde styrelsen intern kontrollplan inklusive riskbedömning för 2014 i februari Sjukhusets intern kontrollplan följer i huvudsak landstingsfullmäktiges policy och reglemente om intern kontroll. Risk- och väsentlighetsanalysen bedöms i huvudsak vara ändamålsenlig. De kontrollaktiviteter/åtgärder som finns i den interna kontrollplanen hanterar i huvudsak identifierade risker. Revisionen har följt upp granskningen av intern styrning och kontroll (ISK) som genomfördes Utifrån uppföljning har sjukhuset åtgärdat två av revisionens tre rekommendationer. Sjukhuset värderar riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens samt att sjukhuset har en tydlig koppling när det gäller riskbedömning och intern kontrollplan till verksamhetsplanering. Många riskområden i riskbedömningen berör sjukhusets och verksamheternas möjlighet att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag. Det kvarstår dock en rekommendation till sjukhuset, nämligen att säkerställa att det finns ett system med dokumenterade processer och riktlinjer/rutiner för arbetet med intern styrning och kontroll samt att systemet utvärderas regelbundet. 3.3 Brandskydd Revisionen har genomfört en översiktlig granskning av sjukhusets brandskydd. Syftet har varit att se hur sjukhuset arbetar förebyggande med brandskydd. Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, ska alla som nyttjar en fastighet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Sjukhuset har ett antal styrdokument som är vägledande i dess arbete med brandskyddsfrågor, vilka har sin utgångspunkt i SLL:s säkerhetspolicy och i brandskyddsföreskrifterna. Styrdokumenten är samlade i en SBA-pärm (Systematiskt BrandskyddsArbete). I denna finns bl.a. sjukhusets riktlinje kring SBA som upprättades 2009 och som revideras årligen. Det finns information om sjukhusets brandskydd och brandskyddsarbetet på intranätet men denna information bedöms av revisionen inte vara lika omfattande som informationen i SBA-pärmen. För att information om sjukhusets brandskyddsarbete ska kunna vara lättillgänglig för all personal och övriga intressenter, bör sjukhuset prioritera att tillgängliggöra brandskyddsinformation på intranätet än att samla sådan information i en pärm. Sjukhuset har en tydlig ansvarsfördelning och brandskyddsorganisation. Sjukhusets säkerhetschef är brandskyddsansvarig och samordnar brandskyddsfrågorna. Säkerhetschefen rapporterar direkt till VD kring brandskyddsfrågor. Varje chef/arbetsledare har för sin verksamhet ansvar för att regler och rutiner gällande brandskyddsfrågor följs, vilket innebär att linjeansvaret gäller. Det finns utsedda brandskyddsombud på varje klinik och det åligger verksamhetscheferna/klinikcheferna att utse ombuden. I pärmen och på intranätet framgår bl.a. brandskyddsom- 6

12 budens arbetsuppgifter och ansvarsområden på ett tydligt sätt. Förteckning över brandskyddsombud finns på intranätet. Sjukhuset har system för att se till att personalen får kännedom och kunskap om brandskydd. Samtliga verksamhetschefer ansvarar för att varje nyanställd medarbetare får en genomgång av arbetsplatsens brandskydd, där det är brandskyddsombudens ansvar att informera de nyanställda i brandskyddsfrågor. Checklista för genomgång av nyanställd personal finns som stöd för detta, vilket går att utläsa i pärmen och på intranätet. Det är också verksamhetschefernas/klinikchefernas ansvar att all personal med en periodicitet av högst fyra år ska ha genomgått en obligatorisk brandutbildning. Uppföljning sker kring vilka som har deltagit i den obligatoriska brandutbildningen. Sjukhuset anordnar brandövningar och det har genomförts två övningar under Någon mätning av personalens utbildningsnivå kring brandskydd sker inte. Det är brandskyddsombudens ansvar att genomföra egenkontrollerna av brandskyddet i den egna verksamheten. Egenkontrollerna sker en gång per kvartal och eventuella brister inrapporteras till brandskyddsansvarig på sjukhuset och driftentreprenör. Egenkontrollerna sker med hjälp av befintliga brandcellsritningar som finns vid aktuell verksamhet. Uppföljning av driftentreprenörens åtgärder utifrån brister som uppdagats i egenkontrollerna, sker av brandskyddsansvarig och brandskyddsombuden. Sjukhuset har tillgång till alla brandcellsritningar, vilka också nyttjas enligt ovan i samband med egenkontrollerna. Både sjukhuset och Locum har ansvar för att brandcellsritningar, brandcellsindelningar och att nödvändiga tekniska installationer som krävs är funktionella för ett fungerande brandskydd. I granskningen framkom att sjukhusets brandcellsritningar och brandcellsindelningar inte till fullo är uppdaterade. Revisionen anser att det är väsentligt att dessa uppdateras för att säkerställa tillförlitliga uppgifter om brandcellsritningar och brandcellsindelningar. Det sker ingen redovisning av sjukhusets brandskyddsarbete till styrelsen men styrelsen är involverad i riskbedömningen av brandskyddet när den interna kontrollplanen utarbetas. Riskbedömning av brandskyddet sker därmed årligen. En tillsyn av sjukhusets brandskydd genomfördes av Storstockholms brandförsvar (SSBF) i maj 2013 och utifrån tillsynen bedömdes sjukhusets brandskyddsarbete bedrivas på en skälig nivå. SSBF uppmanade dock sjukhuset att snarast påbörja en inventering av vilka mängder brandfarliga varor som verksamheten hanterar och att ta reda på om mängden överstiger tillståndspliktig mängd. Sjukhuset anser dock att inventering av detta sker löpande. Sjukhuset har förvaringsutrymmen för brandfarlig vara. Dessa förvaringsutrymmen räcker dock i dagsläget inte till för att säkerställa att alla brandfarliga varor förvaras på ett säkert sätt men sjukhuset menar att brandfarlig vara används i ringa omfattning. Sammantaget bedömer revisionen att sjukhuset i allt väsentligt arbetar systematiskt med brandskyddsarbetet. 3.4 Informationssäkerhet Revisionen har genomfört en översiktlig granskning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet på sjukhuset. I vården finns informationssäkerhetsrisker om patientkänslig information och där risk finns både att felaktig information registreras eller att otillbörliga kommer åt känslig information. Den övergripande revisionsfrågan för granskningen var om det sker en systematisk styrning, uppföljning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet inom sjukhuset. 7

13 Revisionen konstaterar att sjukhuset har kommit långt i arbetet med informationssäkerhet. Ett systematiskt arbete har genomförts och dokumentation finns med tydliga roller och ansvar med avseende på informationsägande och systemägare. En informationsklassning har genomförts för väsentliga system. På sjukhuset genomförs inga uppföljningar när det gäller efterlevnaden inom informationssäkerhetsområdet. Det är viktigt att det sker kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att tillämpningen av informationssäkerhet är i enlighet med gällande riktlinjer och policyer. Vidare är det betydelsefullt att kontinuerlig uppföljning genomförs för att säkerställa att medarbetare har en grundläggande kunskap om informationssäkerhet. Revisionen bedömer att sjukhuset har skapat förutsättningar i de lokala riktlinjerna för informationsägaren att förstå vad ansvaret innebär. Dock finns det möjlighet att förtydliga områden och aktiviteter där informationsägaren har ett ansvar (t.ex. klassificering av information och hantering av riskanalyser). Vidare bör sjukhuset säkerställa att informationsägare får rätt utbildning för att kunna utföra sina åtagande i rollen. 3.5 Incitamentsmodell Revisionen har genomfört en översiktlig granskning av sjukhusets incitamentsmodell. Syftet har varit att bedöma om sjukhusets modell är i enlighet med landstingets regler för utformning av incitamentsmodeller. Styrelsen beslutade på styrelsemötet den 18 mars 2013 att fastställa kriterierna för prestationsersättning till sjukhusets personal exkl. VD för 2013, vilka motsvarar kriterierna för Enligt sjukhusets bestämmelser om prestationsersättning gäller att ersättning utgår om sjukhusets resultat överstiger fullmäktiges budget. Detta gäller vid positiva avvikelser även då budgeten är negativ. Maximal ersättning är 35 procent av resultat över fullmäktiges resultatkrav (beräknat före bokslutsdispositioner med avdrag för effekt av pensionskostnader och AFA) om samtliga kriterier uppfylls. Kriterierna för år 2013 med respektive kriteriums procentuella andel av ersättningen är följande: Vårdgarantin för besök på mottagningar 8,0 procent Vårdgarantin för behandlingar och operationer 8,0 procent Uppnått internt mål om minskade köer till återbesök 8,0 procent Kvalitetsarbete som beställaren ställt 7,5 procent Miljöcertifieringen bibehållen 3,5 procent SUMMA 35,0 procent Med anledning av att sjukhusets ekonomiska resultat är högre än fullmäktiges resultatkrav, har sjukhuset reserverat 3 mnkr inklusive sociala avgifter för prestationsersättning till sjukhusets personal för Detta innebär 19 procent av mellanskillnaden av det ekonomiska resultatet före avsättning till prestationsersättning (5,6 mnkr) och fullmäktiges resultatkrav (-9,9 mnkr). Styrelsen fastställde på styrelsemötet den 17 februari 2014 att 3 mnkr i prestationsersättning skulle delas ut trots att målet om att vårdgarantin för behandlingar och operationer inte uppfylldes (98 procent fick behandling/operation i tid). Styrelsens motivering till detta avsteg kring vårdgarantimålet är att det endast rör sig om en handfull patienter (fyra patienter) som fick vänta mer än 90 dagar under 2013 och därmed ansågs målet i princip vara uppnått. Om styrelsen hade utgått från att vårdgarantimålet inte hade uppfyllts, hade 1,7 mnkr reserverats inklusive sociala avgifter för prestationsersättning till sjukhusets personal för Revisionen uppmärksammade även under 2012 att inte samtliga delmål/kriterier uppnåddes men på styrelsemötet i januari år 2013 beslutades ändå att 35 procent av resultatet skulle utbetalas, vilket innebar 491 tkr. Det pågår en utredning om en gemensam ram för incitamentsmodell i SLL som landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar. I nuläget finns endast övergripande riktlinjer för incitamentsmo- 8

14 deller, vilka enligt revisionens bedömning ger nämnder och bolag en begränsad vägledning till hur belöningssystemen ska utformas. Det framgår dock bl.a. att belöningsmodeller sammantaget får uppgå till högst en procent av bolagets intäkter det kalenderår/räkenskapsår som belöningen hänförs till. Enligt uppgifter från ansvarig utredare i januari 2014 dröjer det till tidigast våren 2015 innan förslag till landstingsövergripande ram för incitamentsmodell presenteras för produktionsutskottet och landstingsstyrelsen. Med anledning av ovanstående iakttagelser kring sjukhusets incitamentsmodell och styrelsens beslut och hantering när det gäller prestationsersättning, kan revisionen konstatera att styrelsen har gjort justeringar i delmål/kriterier i sin incitamentsmodell under 2012 och Revisionen anser att det är viktigt att det finns tydliga och transparenta kriterier samt att dessa följs vid beräkning av prestationsersättning. Vidare framgår det inte närmare vad som avses med kriteriet Kvalitetsarbete som beställaren ställt. 3.6 Driftavbrott i patientjournalsystemet TakeCare TakeCare drabbades av två driftstopp den 11 juni och den 18 juni En analyskommission tillsattes för att dels klarlägga vad som orsakade händelserna, dels ta fram förslag åtgärdsplan. Av analysgruppens delrapport framgår bl.a. att systemets läskopia (en kopia av informationen i TakeCare med enbart läsbehörighet) aktiverades vid båda stoppen. Ett problem var dock att verksamheterna inte uppdaterat de speciella läskopieklienterna i enlighet med gällande rutiner. Det är viktigt att sjukhuset i egenskap av informationsägare till sin del av patientinformationen i TakeCare säkerställer att det genomförs årliga riskanalyser i enlighet med landstingets riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting. 2 Revisionen kommer följa vilka åtgärder som vidtas på sjukhuset för att minimera riskerna om liknande avbrott inträffar. 3.7 Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer I tidigare revisionsrapporter har det framförts ett antal rekommendationer med avseende på den interna styrningen och kontrollen. Revisionen bedömer bl.a. att en rekommendation kring intern kontrollplan och att två av tre rekommendationer utifrån revisionens ISK-granskning har åtgärdats. Emellertid bedömer revisionen att en rekommendation kring utvärdering av styrelsens och VD:s arbete kvarstår. I bilaga 1 framgår hur rekommendationerna har hanterats. 3.8 Bedömning Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning, riskbedömning och intern kontrollplan, brandskydd och informationssäkerhet visar att sjukhuset i allt väsentligt arbetar aktivt med dessa frågor. Revisionen kan dock konstatera att sjukhuset inte har följt sina egna riktlinjer kring dess incitamentsmodell varken under 2012 eller Revisionen anser att det är viktigt att det finns tydliga och transparenta kriterier samt att dessa följs vid beräkning av prestationsersättning. Revisionen bedömer att styrelsen i budget/verksamhetsplan har fastställt ekonomiska och verksamhetsmässiga mål i linje med fullmäktiges mål och övriga uppdrag. Målen är mätbara/uppföljningsbara. Styrelsen följer kontinuerligt och systematiskt upp ekonomi, verksamhet och kvalitet, analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov. Styrelsens rapportering bedöms ge en rättvisande och tillförlitlig information om ekonomi, verksamhet och kvalitet. Styrelsen har i huvudsak fastställt en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Sjukhuset genomför dock ingen strukturerad och systematisk utvärdering av hur väl den interna styrningen och kontrollen fungerar. Bedömningsmålen bedöms i huvudsak vara uppfyllda. 2 Antagen av fullmäktige

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. MediCarrier AB

ÅRSRAPPORT 2013. MediCarrier AB ÅRSRAPPORT 2013 N MediCarrier AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. S:t Eriks Ögonsjukhus AB

ÅRSRAPPORT 2014. S:t Eriks Ögonsjukhus AB ÅRSRAPPORT 2014 N S:t Eriks Ögonsjukhus AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2014 N Landstinghuset i Stockholm AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget

Läs mer

Stiftelsen Clara ÅRSRAPPORT 2013

Stiftelsen Clara ÅRSRAPPORT 2013 Stiftelsen Clara ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

ÅRSRAPPORT Patientnämnden

ÅRSRAPPORT Patientnämnden ÅRSRAPPORT 2013 N Patientnämnden Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. MediCarrier AB

ÅRSRAPPORT 2014. MediCarrier AB ÅRSRAPPORT 2014 N MediCarrier AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting i (i) Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören SKRIVELSE 2016-11-02 LISAB 2016-0029 Styrelsen Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2013 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2014 Dnr 3.1.2-60/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014

Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014 Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 aug 2014 Kontaktuppgifter för granskningsansvariga har uppdaterats. Avsnitt 1 har uppdaterats fr.o.m. tidpunkten

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Stockholm Care AB

ÅRSRAPPORT 2014. Stockholm Care AB ÅRSRAPPORT 2014 N Stockholm Care AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

S:t Erik Livförsäkrings AB

S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria 2014 S:t Erik Livförsäkrings AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 15, 2015 Dnr 3.1.2-16/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Södertälje sjukhus AB

ÅRSRAPPORT 2013. Södertälje sjukhus AB ÅRSRAPPORT 2013 N Södertälje sjukhus AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Stockholm Care AB ÅRSRAPPORT 2016

Stockholm Care AB ÅRSRAPPORT 2016 Stockholm Care AB ÅRSRAPPORT 2016 2017-04-03 RK 201603-0009 Stockholm Care AB ÅRSRAPPORT 2016 Stockholm Care AB Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2017-04-03 att överlämna rapporten till styrelsen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Lekmannarevision 2015

Lekmannarevision 2015 www.pwc.se Lekmannarevision 2015 Robert Bergman Revisionskonsult Mars 2016 Granskning av Vilhelminabostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 1 Inledning Kommunens bolag: Lekmannarevision 2 Inledning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 augusti 2014 Kontaktuppgifter på granskningsansvariga och granskningsbyråer har uppdaterats Avsnitt 1 som behandlar rapportering

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04

Bostadsförmedlingen. Stockholm AB. Granskningspromemoria. från Stadsrevisionen. Nr 14, 2015. Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Granskningspromemoria 2014 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 14, 2015 Dnr 3.1.2-15/2015 2015-02-04 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 26 maj 2015 tidplan och avsnitt 10.6 10.13 uppdateras inför slutrevisionen F 1 Innehållsförteckning 1 Tidplan... 3 2 Inledning... 4

Läs mer

Dnr:lRfY2öié:Oi2(o Landstingsrevisorerna STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING RK ',1^ k^^\ -W^u. Delrapporterings - PM 2016

Dnr:lRfY2öié:Oi2(o Landstingsrevisorerna STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING RK ',1^ k^^\ -W^u. Delrapporterings - PM 2016 Landstingsrevisorerna STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2016-11-01 RK 201604-0023 Tillväxt- och regionplaqenämnden Ankom Stockholms läns landsting Delrapporterings - PM 2016 2016-11-02 Dnr:lRfY2öié:Oi2(o Revisorerna

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer