Ordning + trygghet = kunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordning + trygghet = kunskap"

Transkript

1 Ordning + trygghet = kunskap Sverigedemokratisk Ungdoms utbildningspolitik Den svenska skolan befinner sig för närvarande i en brant nedförsbacke, där elevernas kunskapsresultat sjunker, otryggheten ökar och splittringen mellan elever tilltar allt mer. Skolan har under en alltför lång tid varit en lekstuga för både borgerliga och socialdemokratiska regeringar som, i stället för att ta ansvar för Sveriges framtid, har genomdrivit radikala och skadliga förändringar i skolan med ideologiska skygglappar för ögonen. Skolan ska vara en sammanhållande institution där eleverna fostras till goda samhällsmedborgare och, framför allt, införskaffar sig relevanta kunskaper. Utbildningsväsendet Förstatliga den kommunala skolan Om Sverige ska kunna ha ett framgångsrikt skolväsende, där undervisningens kärna ligger på relevanta kunskaper, är det nödvändigt att ansvaret för skolan återförs till staten från kommunerna. Våra elevers öden är alldeles för viktiga för att ligga i händerna på kommunpolitiker, varav de flesta endast håller på med politik på fritiden. Dessa saknar ofta den kompetens och de medel som krävs för att skapa en effektiv utbildningsinstitution värdig vår nation. Inte heller är det rimligt med de stora skillnader som kan uppstå i kvalitet mellan olika kommuner för en så viktig och grundläggande del av välfärdens kärna. Under 2000-talet har skillnaderna mellan skolors studieresultat fördubblats, enligt Skolverket, och inget tyder på att utvecklingen är på väg att stanna av. SDU anser att staten är bättre rustad, både gällande kompetens och resurser, att ansvara för skolväsendet. Ett återförstatligande av skolan säkerställer att alla Sveriges unga får en likvärdig utbildning oavsett bakgrund. Det är en rättvisefråga. SDU ser också en oroväckande trend där läraryrket tappar i status och där allt färre väljer att utbilda sig till just lärare. Detta samtidigt som undersökningar, gjorda av bland annat Lärarförbundet och Novus, visar att nästan hälften av alla lärare har funderat på att byta jobb det senaste året. Utbildningsplatser gapar tomma och med få ansökningar sänks också kraven på dem som antas, vilket innebär att idag kan i princip vem som helst komma in på en lärarutbildning i Sverige. En avgörande faktor för elevernas resultat är lärarnas engagemang och skicklighet och SDU menar därför att en stärkning av lärarnas kompetens och en höjning av läraryrkets status är nödvändiga verktyg för att vända den pågående försämringen av de svenska elevernas kunskapsresultat. SDU tror att nyckeln till högre status för svenska lärare ligger i ett generellt lönelyft för hela yrkesgruppen, ett lyft som rimligen inte kan läggas på Sveriges kommuner utan som kräver ett förstatligande av den kommunala skolan. Friskolor och deras vinster 1

2 Vad gäller friskolor är SDU positiva till att det finns valfrihet för eleverna, med olika typer av skolverksamheter med skilda inriktningar, men inte till vilket pris som helst. Kvaliteten på undervisningen är alltid viktigare än vem som innehar huvudmannaskapet. Om skattefinansierad skolverksamhet bedrivs i syfte att generera vinst till de privata ägarna vill SDU för elevernas skull sätta stopp. Att kvaliteten aldrig blir lidande i onödan är en förutsättning för att kunna upprätthålla systemet med olika skolformer. Oavsett om huvudmannen är privat, kommunal eller statlig så bör överskott återinvesteras i eleverna och skolans personal. Alltså vill SDU inte förbjuda att skattefinansierade friskolor går med vinst, utan tillåta detta med villkoret att vinsten återinvesteras i skolverksamheten. Den som av ekonomiska skäl vill tumma på kvaliteten i utbildningen och därigenom tjäna stora pengar på att driva en skola ska inte kunna räkna med att få finansiering i form av skattemedel. SDU anser att offentlig finansiering kräver en offentlig insyn, det är inget annat än rimligt att medborgarna ges möjligheten att granska hur kommunens resurser används och vilka principer som finns för användning av överskott i verksamheten. Regler för offentlighet, sekretess och yttrandefrihet ska vara densamma, oavsett huvudmannaskap. Valfrihet i gymnasieskolan SDU önskar se en skola där alla får en likvärdig utbildning i grundskolan. Därefter, under gymnasietiden, bör elevernas valfrihet öka. Den som vill skaffa sig en yrkesutbildning ska inte behöva uppnå behörighet att bli akademiker om önskan om detta inte finns, och vice versa. Alla elever har olika behov och förutsättningar och dessa bör tas tillvara genom att låta eleverna följa sina drömmar. Ett samhälle behöver alla typer av kompetens. Därför bör inte alla stöpas i samma form. Universitet och högskolor Högskolans kvalitet Sveriges universitet och högskolor ska ha som mål att producera högkvalitativ utbildning, samhällsnyttig forskning samt saklig information till landets medborgare och offentliga institutioner. Den högre utbildningen är med andra ord otroligt viktig och utbildningsväsendet bör därmed fokusera på kvalitet snarare än kvantitet när det gäller de som går vidare från gymnasiala studier till högre utbildning. Inte heller de genusteorier och det mångfaldsperspektiv som idag appliceras i oändlighet på såväl relevanta som irrelevanta faktorer hör hemma på universiteten och högskolorna. För att kvaliteten på den högre utbildningens undervisning och forskning ska vara så hög som möjligt bör kunskapen och expertisen koncentreras till färre enheter än i dag. SDU anser att flera mindre högskolor bör slås ihop, alternativt läggas ned. Detta då högskolor inte ska bedrivas med låg kvalitet och dåliga resultat, och existera endast för att utgöra regional- eller socialpolitiska kompensationer till 2

3 mindre orter. Studenternas situation Under studietiden bör studenternas ekonomiska frihet vara så stor som möjligt. Därför anser SDU att det så kallade fribeloppet bör avskaffas. Det är upp till studenten att själv bedöma hur mycket tid på han eller hon kan lägga på arbete vid sidan av sina studier. Att frivilligt arbeta vid sidan av sina studier ska inte bestraffas av staten, så länge studieresultaten är godkända. SDU ser även den problematik som många studenter som varit sjuka hamnat i. Idag kan många få problem med CSN efter en viss tids sjukdom vilket gör att de inte kan få sin ekonomi att gå ihop. SDU anser att de individer som drabbats av sjukdom, och med läkarintyg kan bevisa det, inte ska hamna i ekonomiska svårigheter för att de inte kunnat få ihop de poäng som CSN:s regelverk kräver. Regelverket måste därför göras mer flexibelt och möjliggöra undantag vid sjukdomar som tillfälligt gjort att en student inte kan få ihop tillräckligt med poäng. SDU vill även öka studenternas möjligheter att kunna läsa in kurser snabbare. I nuläget går det endast att bli antagen till max 45 högskolepoäng per termin. SDU vill öka det till 60 högskolepoäng på termin. Anledningen är att möjliggöra för de extra motiverade studenterna att kunna läsa in sina kurser snabbare än idag. Detta gör att de snabbare kan komma ut i arbetslivet vilket kan minska den långa utbildningstid som Sverige idag har, där studenterna tar sin examen senare än vad som vore önskvärt. Undervisningen Öka kunskapen om funktionshinder Att ha någon form av funktionshinder i dagens skola kan vara ett stort problem för eleven, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Den svenska skolan och dess undervisning är inte tillräckligt anpassad så att elever med funktionshinder kan ta del av den. Utanförskap, sämre betyg och dålig självkänsla är komplikationer som kan uppstå på grund av detta. SDU vill därför verka för en inkluderande skola. Diskrimineringslagen fastslår att ingen får missgynnas av sitt funktionshinder. Det är i högsta grad en rättvisefråga, kanske särskilt i skolmiljön. De blivande lärarna behöver utrustas med rätt kompetens för att hantera situationer som kan uppstå där elever med funktionshinder är inblandade. SDU menar därför att kunskap om funktionshindrades situation ska vara en del av lärarutbildningen. Mer fokus på hälsa inom skolan SDU inser vikten av en frisk och hälsosam befolkning och vill inom skolans ramar uppmuntra till en hälsosam livsstil. Alla mår bra av att fysisk aktivitet i olika slag men inte nödvändigtvis ansträngande sådan. Därför anser SDU att var dag i grundskolan ska innehålla en viss mängd fysisk aktivitet. Idrott 3

4 är inte det enda alternativet utan lättare form av aktivitet så som en kortare promenad fyller också en hälsofrämjande funktion. Med daglig fysisk aktivitet främjar vi både elevernas individuella hälsa och deras studiekoncentration. En god hälsa uppnås självklart inte uteslutande genom fysisk aktivitet, även hälsosamma kostvanor krävs. Vi i SDU menar därför att det är viktigt att skolan informerar eleverna, redan i tidig ålder, om hälsosam kost och vikten av densamma. SDU:s hälsofrämjande förslag gynnar inte bara den enskilda eleven som får ta del utav dessa utan även samhället i stort då hälsorelaterade sjukdomar på detta sätt förebyggs. SDU står för införandet av en mer grundlig utbildning i hälsa, sjukdomstillstånd och välmående bland landets alla barn och ungdomar. Akut livräddning, alltså HLR (hjärt-lung-räddning) samt användning av automatisk hjärtstartare bör göras till ett obligatoriskt moment för alla elever på gymnasiet, förslagsvis inom kursen Idrott och hälsa. Även yngre barn bör på ett åldersanpassat sätt få bekanta sig med grunderna i akut livräddning. Idag är det obligatoriskt att exempelvis informera unga om skadeverkningar av alkohol och tobak, något som SDU självklart ser som positivt. Vi anser att det då också är rimligt att viktiga färdigheter som HLR, som ju hela samhället vinner stort på att ungdomar får med sig in i vuxenlivet, också bör vara obligatoriska inslag i undervisningen på gymnasiet. SDU anser också att dagens ungdomar behöver mer information om livsstilsrelaterade sjukdomar såsom diabetes, fetma och ätstörningar. Vi i SDU tror på svenska ungdomars kompetens och förmåga. Unga människor kan och bör lära sig att rädda liv. Det finns ingen anledning till att vi inte bör lära ut detta i våra skolor eller att det inte ska vara obligatoriskt. Nationell fostran genom skolväsendet SDU anser att skolan har en fostrande roll även i nationellt avseende, då skolan har ett stort ansvar att förmedla det svenska och västerländska kulturarvet till de uppväxande generationerna. I många länder är detta en självklarhet men det är något som i stor utsträckning har gått förlorat i Sverige och därför måste lyftas från politiskt håll. Undervisningen i svensk historia bör prioriteras och uppgraderas. SDU vill därför till exempel se införandet av en frivillig tillvalskurs i nordisk historia på gymnasiet. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att dagens elever får rejäla kunskaper om vårt gemensamma kulturarv, då dessa blir morgondagens vuxna medborgare med ansvar att förvalta detta kulturarv. Avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen För SDU är det självklart att i den svenska skolan ska det huvudsakligen talas svenska. Både undervisning och kommunikation ska i största möjliga utsträckning ske på svenska, förutom i engelska och andra främmande språk. Detta innebär att den skattefinansierade modersmålsundervisning som bedrivs omedelbart ska upphöra. De som vill undervisa sina barn i modersmål får själva ansvara för detta, i hemmet eller på annat sätt. Samhället bör inte underlätta för segregation och splittring, vare sig det gäller språk eller något annat. Avsikten ska tvärtom vara att skapa assimilation, gemenskap och samhörighet, där språket är en ovärderlig beståndsdel. SDU är inte på något sätt motståndare till att 4

5 elever utvecklar sig i språk, vare sig de är främmande eller klassas som elevens modersmål, men vi anser att den skattefinansierade modersmålsundervisningen försenar anpassningen till det svenska samhället och försämrar sammanhållningen bland skolans elever. Dessutom är den kostsam och vi anser att pengarna kan investeras bättre, gärna i något alla elever kan ta del av. Vi menar att skolan med högsta prioritet måste verka för att alla elever kan ta till sig all undervisning förmedlad genom det svenska språket. Ordning och reda Klassrumssituationen SDU menar att ett ökat fokus på disciplin och elevernas uppförande ger förutsättningar för att god ordning uppnås. Genom detta fostras eleverna till att bli goda samhällsmedborgare som vuxna och lär sig samverka med omvärlden. Mobbning hör inte hemma i den svenska skolan och ska motarbetas bestämt. Det är för SDU en självklarhet att elever ska kunna känna sig lugna och trygga i skolan först då finns goda förutsättningar för inlärning och kreativitet. Antalet vuxna i skolan bör utökas för att elever alltid ska ha någon att vända sig till och lärarna ska vara just lärare, och definitivt inte elevernas kompis. För SDU är det viktigt att ordning och reda uppnås i klassrummen och i övriga utrymmen i skolan. Krafttag mot mobbning och andra kränkningar Det är i SDU:s samhälle en självklarhet att skolan alltid gör allt som står i dess makt för att motverka mobbning, hot och annat kränkande beteende som får elever att känna sig otrygga. Alla elever som känner sig utsatta ska få den hjälp och det stöd de behöver. Det är aldrig den utsatta eleven som ska drabbas negativt av åtgärderna och till exempel behöva byta klass eller skola om inte eleven själv önskar detta. Dessa påföljder ska i stället drabba förövaren. SDU önskar se kraftfullare skadestånd för enskilda skolor som inte anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och motverka mobbning och kränkningar. Detta för att ge de utsatta individerna en form av upprättelse, samtidigt som det preventiva arbetet förhoppningsvis intensifieras. SDU vill motverka rasism i alla dess former och uppmärksamma den svenskfientliga stämningen som finns på många skolor idag. SDU anser det naturligtvis vara oacceptabelt att ungdomar känner otrygghet i skolan på grund av sin bakgrund och vill därför att skolorna fokuserar extra på denna typ av mobbning. Återupprätta lärarnas roll En viktig del i arbetet för ökad ordning är återupprättandet av respekten för lärarna, detta för att kunna hålla en professionell relation mellan lärare och elever som är nödvändig för inlärningen. Respekten 5

6 för läraren påverkas av den status läraryrket har, SDU förespråkar därför en höjning av lärarnas grundlöner, för att på så vis höja yrkets status. En jämn och rättvis höjning av lärarnas löner möjliggörs vid ett statligt huvudmannaskap. Det är av stor vikt att lektionstid respekteras och används så effektivt som möjligt. Detta ökar elevers möjlighet till inlärning, läraryrkets status och attraktionskraft och Sveriges möjlighet att konkurrera i en kunskapsintensiv global värld. Lärarnas befogenheter gentemot ordningsstörande elever behöver därför utökas. Ett led i detta är att skolor i större utsträckning ska tillämpa avstängning av elever vid grov och upprepad ordningsstörning, något man redan har stöd i lag för att genomföra. För att göra yrket mer attraktivt ska lärare också tillåtas att vara lärare. Detta möjliggörs genom att mer personal inom skolan anställs, framför allt lärarsekreterare för det administrativa arbetet, så att lärarna kan lägga tid på undervisning och förberedelse/efterarbete av denna, istället för på andra sidosysslor. Stärkt kontakt mellan skolan och vårdnadshavare Det är tre parter delaktiga i möjliggörandet av en skola präglad av ordning och reda, där god studiero råder. En stark lärare är en förutsättning för ordning och reda inom skolan. Eleven har huvudansvaret för sitt uppförande men en tredje part bör också ta del av ansvaret, vårdnadshavare. I vissa fall är det inte nog med att eleven blir tillrättavisad i skolan, det gäller att vårdnadshavare tar sitt ansvar och aktivt motarbetar eventuellt bristfälligt beteende. SDU vill underlätta för vårdnadshavare att ta del av skolsituationen för den aktuella eleven, till exempel bör ett sms-system kopplas till dagens frånvarosystem. Vårdnadshavare får då tidigt och smidigt reda på om eleven befinner sig i skolan eller inte. Vårdnadshavare bör även underrättas om eleven stör ordningen på lektionerna. Studiero är en förutsättning för att uppnå goda resultat. Det är dags värna om de studiemotiverade eleverna och på allvar motarbeta studiestörande beteende. Betyg i ordning och uppförande I den stundande skolkrisen kan inte SDU vara nog tydliga med vikten av att skolan präglas av ordning och reda. Det är av yttersta vikt att varje elev tar sitt individuella ansvar och uppför sig hela skoldagen, inte bara i klassrummet. För att på ett effektivt sätt möjliggöra för skolan att uppehålla en önskvärd, och välbehövd, ordning vill SDU se införandet av ett betyg i ordning och uppförande. Betyget ämnar förebygga misskötsamhet och fungera som en uppmuntran till gott uppförande. Klädbestämmelser SDU finner det problematiskt att vissa elever bär ansiktstäckande huvudbonader under skoltid och vill se ett förbud mot ansiktstäckande plagg, oavsett utformning och motiv till bärandet. Det är viktigt att 6

7 eleverna kan identifiera varandra och att läraren kan identifiera sina elever. För att öka respekten för skolan som institution bör även ett förbud mot ytterkläder och huvudbonader under lektionstid införas och upprätthållas, om inte temperaturen i klassrummet kräver annat. Prioritera kunskap Kunskapsfokus De senaste decennierna har skolpolitiken präglats av att kunskapsinnehållet har fått stå tillbaka till förmån för förmedlandet av värderingar och så kallad demokratisk fostran. I svenska läroplaner har formuleringar förts in om att miljöperspektiv ska genomsyra all verksamhet och alla skolämnen. Samma tankesätt har implementerats gällande genus- och mångkulturperspektiv. Inte minst i lärarutbildningens utformning har dessa perspektiv getts särställningar. SDU menar att huvudfokus i varje enskilt ämne bör vara ämnet i sig och förmedlingen av kunskaper som hör detta ämne till. Lärarna ska inte behöva lägga värdefull tid på att anpassa sin utbildning efter rådande samhälleliga önskemål i stället för att förmedla de kunskaper som eleverna bör få ta del av. SDU menar att detta är oacceptabelt och tycker att skrivelserna om att nämnda perspektiv ska genomsyra all skolverksamhet ska tas bort ur såväl läroplaner som lärarutbildningen. Effektivisera tiden i skolbänken I samband med ett återinfört kunskapsfokus i skolan menar SDU att ett arbete bör påbörjas för att effektivisera den svenska skolgången. I internationella jämförelser hamnar svenska elevers kunskapsnivå allt lägre. De kunskaper som eventuellt förmedlas på nio år i grundskola och tre år i gymnasiet nås i många andra länder, exempelvis Ryssland och USA, på betydligt kortare tid. Om elever i andra länder kan avancera i snabb takt borde rimligtvis även svenska elever vara kapabla till detta. SDU vill därför se en djupgående utredning av den svenska skolans pedagogik och kunskapsinnehåll med syfte att finna lämpliga områden för snabbare avancemang gällande kunskapsnivå. Gruppera elever efter kunskapsnivå För att på bästa sätt kunna tillvarata och utveckla elevers potential bör möjligheter att gruppera elever efter kunskapsnivå, utöver ålder, utredas och implementeras. En del i denna process är de så kallade elitklasserna, som på prov har införts på högstadie- och gymnasienivå men även inom samma årskull är samma typ av gruppering eftersträvansvärd. SDU menar att detta ger den enskilda individen bättre förutsättningar att utvecklas och fördjupa sina kunskaper. Det vore således även önskvärt att gruppera lågpresterande elever tillsammans för att de, exempelvis genom långsammare undervisningstakt, bättre ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. 7

8 Tidigare och mer rättssäkra betyg SDU anser att betyg är ett mycket viktigt redskap för att fullfölja det som är syftet med hela skolgången att tillgodogöra sig kunskaper. Jämförbara betyg är ett ovärderligt mått på den kunskapsnivå som en elev har uppnått under sin skoltid. Samtidigt är det viktigt att kvaliteten på betygsättningen bevaras. I synnerhet måste fusk och de så kallade glädjebetygen motverkas. Medvetenheten hos eleven om att insatsen i skolbänken senare kommer att utvärderas genom ett betyg sporrar i sig själv till bättre prestationer. Betyg är även det bästa verktyget för att kunna jämföra kunskapsnivån hos eleverna inför studier på högre nivå. SDU ser positivt på betyg och menar att ämnesbetyg ska införas i alla ämnen från och med årskurs fyra. Därigenom blir betyg en naturlig del av varje elevs skolgång. En alltför sen introduktion av betyg kan lätt leda till att vissa inte hinner vänja sig i tillräckligt god tid innan slutbetygen sätts i nionde klass. SDU ställer sig bakom det nya betygssystem som infördes i och med gymnasiereformen GY11 och som innebar ett tillägg på två steg i betygsskalan. En mer omfattande betygsskala möjliggör en mer rättssäker bedömning och är slutet för den frustration som elever under många år känt över att få ett plus utöver sitt G, VG eller MVG. Klagomål på det nya betygssystemet har däremot lyfts angående att ett misslyckat prov kan resultera i ett flerstegsfall på betygsskalan. Möjlighet att examinera sina kunskaper en andra gång på ett specifikt område då det är aktuellt ska därför vara självklart. Nationella prov och studentexamen För att säkerställa relevansen i betygsättningen bör obligatoriska, anonymiserade nationella prov införas i samtliga teoretiska ämnen och årskurser. Dessa bör rättas centralt, dels för att inte eleverna ska gå miste om viktig lärarledd lektionstid då ordinarie lärare tvingas lägga tid på att rätta prov, och dels för att vara säker på att subjektiva bedömningar undviks. Syftet med de nationella proven ska vara att säkerställa en likvärdig betygssättning mellan skolorna samt ett sätt att kontrollera till vilken grad kunskapsmålen uppfylls. SDU menar också att resultaten på de nationella proven i stor utsträckning ska vara vägledande för lärarna vid betygssättningen av eleverna. SDU vill även återinföra den gymnasiala studentexamen som avskaffades 1968, men i modern form efter finsk modell. Vid studentexemensproven skriver eleven prov i bland annat svenska och ett antal andra obligatoriska ämnen. En studentexamen är ett viktigt verktyg för att mäta kunskap över tid och för att jämföra resultaten mellan skolor och förhindra betygsinflation. Dessutom fungerar en studentexamen som en kunskapsuppföljning och blir en garant för att eleven har fått med sig varaktiga kunskaper från gymnasieskolan. En politik för trygghet och kunskap Sverigedemokratisk Ungdom ser det som en viktig uppgift att verka för att alla elever ska känna sig 8

9 trygga i skolmiljön, att bekämpa mobbning och stök och att återupprätta en skola präglad av ordning och reda. För att nå dessa mål behöver lärarnas auktoritet stärkas, personaltätheten i skolorna öka, och betyg i ordning och reda införas. För att skapa en trivsam skola för alla bör gemenskap och samhörighet eleverna emellan främjas, framför allt genom språket som gemensam nämnare, men även genom betoning på vårt kulturarv. Grundskola och gymnasium bör återförstatligas för att säkerställa att alla landets unga får en likvärdig utbildning av god kvalitet. Som ett led i detta bör privata ägare av friskolor förbjudas att profitera utan att återinvestera vinsten i utbildningsverksamheten. Eleverna måste senare i livet, exempelvis vid antagning till högre utbildning, kunna konkurrera på lika och rättvisa villkor. Därför behövs utökade betyg och nationella prov. Det är också viktigt att inse att alla elever är olika, och varje individ ska ges förutsättning att ta tillvara på sina möjligheter. Detta gäller även i den högre utbildningen, där fokusering på kunskap ska ske både i studenternas undervisning och studiesituation samt i högskolornas organisation. 9

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraternas skolrapport 2013 En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SKOLANS UTMANINGAR... 7 BEHOV AV STABILITET OCH KONTINUITET...9

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning

Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning Pedagogisk Forskning i Sverige 2010 årg 15 nr 2/3 s 119 141 issn 1401-6788 Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning ANN QUENNERSTEDT Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Läs mer

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?

Anders Böhlmark och Helena Holmlund. 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? 20 Anders Böhlmark och Helena Holmlund 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? Innehåll Förord Sammanfattning 1. Inledning 1 Studiens syfte och bidrag till kunskapsläget 3 Avgränsningar

Läs mer

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan www.hsv.se Rapport 2012:11 R Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk

Läs mer