TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN"

Transkript

1 TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januar 2015 Fastställd av kommunfullmäktge Säters kommun Samhällsbyggnadsförvaltnngen 1 (68)

2 Taxa för prövnng och tllsyn nom mljöbalkens område, samt tllsyn enlgt strålskyddslagen Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgfter för Säters kommuns kostnader för prövnng och tllsyn enlgt mljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av mljöbalken eller med anlednng av EU:s förordnngar nom mljöbalkens tllämpnngsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, mljöfarlg verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar mljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemska produkter och boteknska organsmer, samt avfall och producentansvar. Taxan ska även tllämpas vd tllsyn av solareverksamhet utfrån strålskyddslagen. Utöver vad som anges denna taxa kan ersättnng tll kommunen utgå bl.a. enlgt 26 kap. 22 mljöbalken för undersöknngskostnader m.m. och enlgt 25 kap. 2 mljöbalken för rättegångskostnader. 2 Avgft enlgt denna taxa ska betalas för 1. Handläggnng och andra åtgärder med anlednng av ansöknngar om tllstånd, dspens eller undantag. 2. Handläggnng och andra åtgärder med anlednng av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 3. Handläggnng och andra åtgärder vd tllsyn övrgt. 3 Avgft enlgt denna taxa tas nte ut för 1. Tllsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och nte kräver utrednng. 2. Handläggnng som föranleds av att beslut av nämnd enlgt mljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av mljöbalken överklagas. 4 Beslut om avgft eller om nedsättnng eller efterskänkande av avgft fattas av Samhällsbyggnadsnämnden eller Jävsnämnden. 5 Enlgt 27 kap. 3 mljöbalken är alla som är skyldga att betala avgft enlgt denna taxa eller enlgt 26 kap. 22 mljöbalken skyldga att lämna de uppgfter som behövs för att avgftens eller ersättnngens storlek ska kunna bestämmas. Avgftsuttag sker 1. I förhållande tll den handläggnngstd som taxan bestämts för ärendet (fast avgft), 2. I förhållande tll den årlga handläggnngstd som anläggnngen eller verksamheten tlldelats (årlg tllsynsavgft), 3. I förhållande tll den faktskt nedlagda handläggnngstden det ensklda ärendet (tmavgft) 4. Enlgt de andra grunder som anges taxan. Tmtaxa 6 Vd tllämpnngen av denna taxa är tmtaxan 700 kronor per hel tmme handläggnngstd. 2 (68)

3 7 I de fall tmavgft tas ut förhållande tll faktskt nedlagd handläggnngstd avses med handläggnngstd den sammanlagda td som varje tjänsteman vd nämnden har använt för nläsnng av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndgheter, nspektoner, revsoner, provtagnng och kontroller övrgt, berednng övrgt ärendet samt föredragnng och beslut. Sådan avgft tas ut för varje halv tmme nedlagd handläggnngstd. Om den sammanlagda handläggnngstden understger en halv tmme per år tas ngen tmavgft ut. För nspektoner, mätnngar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, mdsommarafton och helgdagar, tas avgft ut med 1,5 gånger ordnare tmavgft. 8 Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden får för varje kalenderår (avgftsår) besluta att höja de denna taxa antagna fasta avgfterna och tmavgfterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändrng konsumentprsndex (totalndex) räknat fram tll den 1 oktober året före avgftsåret. Basmånad för ndexuppräknng är oktober månad Avgfter för prövnng 9 Avgft för prövnng av ansöknngar om tllstånd, dspens eller undantag ska betalas form av fast avgft genom att den handläggnngstd som anges taxeblaga 1 multplceras med tmtaxan eller form av tmavgft genom att den faktskt nedlagda handläggnngstden ärendet multplceras med tmtaxan eller enlgt de grunder övrgt som anges taxeblaga 1. Avgft för prövnng ska betalas för varje avgftsbelagt ärende som ansöknngen avser. 10 Om det beslut om tllstånd föreskrvs att en anordnng nte får tas bruk förrän den har besktgats och godkänts av nämnden, ngår kostnaden för en sådan besktnng den fasta avgften. Kan anordnngen därvd nte godkännas, varför besktnng måste ske vd ytterlgare tllfälle, tas tmavgft ut för kommunens kostnader med anlednng av den tllkommande handläggnngstden. 11 Avgft för prövnng ska erläggas av sökanden. Avgft tas nte ut för en ansökan som återkallats nnan handläggnngen har påbörjats. 12 Avgft för prövnng ska erläggas även om ansökan avslås 13 I ärenden om ansökan om tllstånd tll mljöfarlg verksamhet som prövas av kommunen är sökanden förekommande fall också skyldg att ersätta kommunens kostnader enlgt 19 kap. 4 och 5 mljöbalken för sakkunnga som har tllkallats av kommunen och för kungörelser ärendet. Sökanden är även skyldg att ersätta kommunens kostnader för kungörelser ärenden om tllstånd, dspens eller undantag enlgt 7 kap. mljöbalken eller förordnngen (1998:1252) om områdesskydd enlgt mljöbalken. 14 Utöver avgft för prövnng, kan avgft för tllsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövnngen avser enlgt vad som anges denna taxa. Avgfter med anlednng av anmälan 15 Avgft för handläggnng av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas form av fast avgft genom att den handläggnngstd som anges taxeblaga 1 multplceras med tmtaxan eller form av tmavgft genom att den faktskt ned 3 (68)

4 lagda handläggnngstden ärendet multplceras med tmtaxan eller enlgt de grunder övrgt som anges taxeblaga 1. Om en anmälan omfattar flera mljöfarlga verksamheter enlgt taxeblaga 2 ska full avgft betalas för den punkt som medför den högsta avgften med tllägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övrga verksamheter. Avgft med anlednng av anmälan ska betalas för varje avgftsbelagt ärende som anmälan avser. 16 Avgft för handläggnng av anmälan ska betalas av den som bedrver eller avser att bedrva verksamheten eller vdta åtgärden. I ärenden om anmälan av mljöfarlg verksamhet med betecknngen C blagan tll förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd är denne förekommande fall också skyldg att ersätta kommunens kostnader för kungörelser ärendet. Avgft tas nte ut för en anmälan som återkallats nnan handläggnngen har påbörjats. 17 Utöver avgft med anlednng av handläggnng av anmälan, kan avgft för tllsyn övrgt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enlgt vad som anges denna taxa. Avgft för tllsyn övrgt 18 För regelbunden tllsyn över sådan mljöfarlg verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges taxeblaga 2 ska betalas en årlg tllsynsavgft som baseras på den tllsynstd som Samhällsbyggnadsnämnden eller Jävsnämnden tlldelar anläggnngen eller verksamheten. Tllsynstden bestäms genom en rskbedömnng av anläggnngen eller verksamheten bestående av en avgftsklassfcerng enlgt taxeblaga. Den årlga tllsynsavgften beräknas genom att tlldelad tllsynstd multplceras med tmtaxan. Ytterlgare tllsynsavgft grundad på erfarenhetsbedömnng efter ordnare tllsynsbesök kan tllkomma enlghet med vad som framgår av taxeblaga 3. Inspektoner och andra tllsynsnsatser med anlednng av att verksamhetsutövaren bryter mot vllkor, eller nte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordnära händelser, ngår nte den fasta årsavgften. För sådana åtgärder tas tmavgft ut. 19 Avgfter för tllsyn övrgt ska betalas form av fast årlg avgft genom att den handläggnngstd som anges för anläggnngen eller verksamheten taxeblaga 1 multplceras med tmtaxan eller form av tmavgft genom att den faktskt nedlagda handläggnngstden ärendet multplceras med tmtaxan eller enlgt de grunder övrgt som anges taxeblaga 1. Inspektoner och andra tllsynsnsatser med anlednng av att verksamhetsutövaren bryter mot vllkor, nte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordnära händelser, ngår nte den fasta årsavgften. För sådana åtgärder tas tmavgft ut. 20 För verksamhet som tllståndsprövats ska avgften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrvs tllståndsbeslutet om tllåten produktonsvolym eller motsvarande. Om en fabrk, anläggnng eller annan nrättnng omfattar flera mljöfarlga verksamheter enlgt taxeblaga 2 ska full avgft betalas för den punkt som medför den högsta avgften med tllägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övrga verksamheterna. 4 (68)

5 21 Fast årlg avgft omfattar kalenderår och ska betalas förskott. Sådan avgft ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tllstånd tll verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller de fall tllstånd eller anmälan nte krävs verksamheten har påbörjats. För tllsyn som sker dessförnnan och som nte ngår avgft för prövnng eller för handläggnng av anmälan, tas tmavgft ut. Fast årlg avgft ska betalas med helt avgftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrvs. 22 Avgft för tllsyn ska betalas av den som bedrver eller avser att bedrva verksamheten eller vdta åtgärd som föranleder avgften. För tllsyn över mljöskador enlgt 10 kap. mljöbalken, ska tllsynsavgften betalas av den som enlgt 10 kap. mljöbalken är ansvarg för avhjälpande eller kostnader. Nedsättnng av avgft 23 Om det fnns särsklda skäl med hänsyn tll verksamhetens art och omfattnng, tllsynsbehovet, nedlagd handläggnngstd och övrga omständgheter, får avgft ett ensklt fall enlgt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Avgftens erläggande m.m. 24 Betalnng av avgft enlgt denna taxa ska ske tll Säters kommun. Betalnng ska ske nom td som anges beslutet om avgft eller räknng. Verkställghetsfrågor m.m. 25 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 4 förordnngen (1998:940) om avgfter för prövnng och tllsyn enlgt mljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgft får verkställas enlgt utsöknngsbalken. 26 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 5 förordnngen (1998:940) om avgfter för prövnng och tllsyn enlgt mljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgft ska gälla omedelbart även om det överklagas. 27 Enlgt 19 kap. 1 mljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgft hos länsstyrelsen. Denna taxa träder kraft den 1 januar I ärenden som rör tllstånd och anmälnngar, tllämpas taxan på ärenden som kommer n efter denna dag. 5 (68)

6 Taxeblaga 1 Avgfter för prövnng av ansökan, handläggnng av anmälan samt övrg tllsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ BALKEN Tllsyn övrgt AVGIFT Tllsyn över att mljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 25 ) efterlevs Tmavgft de fall tllsynen nte ngår den årlga tllsynsavgften enlgt taxeblaga 2 SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN Prövnng Prövnng av ansökan om dspens från strandskyddsbestämmelserna Prövnng av ansökan om tllstånd tll verksamhet eller åtgärd som nte får utföras utan tllstånd enlgt föreskrfter för natur och kulturreservat eller vattenskyddsområde Prövnng av ansökan om dspens eller undantag från föreskrfter för naturoch kulturreservat, naturmnne, djur och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde tmavgft 3 h 3 h 6 (68)

7 Anmälan Handläggnng av anmälan om en verksamhet eller åtgärd nom natur och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enlgt föreskrfter för natur och kulturreservat eller vattenskyddsområde 3 h Tllsyn övrgt som gäller skydd av områden, djur och växtarter, naturmljön övrgt, vlthägn eller allemansrätten tmavgft MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN Prövnng Prövnng av ansökan om nrättande av avloppsanordnng eller anslutnng av vattentoalett enlgt 13 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd avseende: 1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp tll mark eller vatten 8 h 3. Inrättande av annan avloppsanordnng enlgt vad kommunen föreskrvt 8 h 4. Inrättande av flera avloppsanordnngar enlgt punkterna 1, 2 eller 3 9 h på samma fastghet och vd samma tllfälle 5. Anslutnng av vattentoalett tll befntlg avloppsanordnng 4 h 6. Inrättande av gemensam tllståndsplktg avloppsanordnng för h personekvvalenter 7. Inrättande av gemensam tllståndsplktg avloppsanordnng för h 100 personekvvalenter 8. Inrättande av gemensam tllståndsplktg avloppsanordnng för h 200 personekvvalenter Prövnng av ansökan enlgt 17 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd att nrätta värmepumpsanläggnng för utvnnng av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enlgt vad kommunen föreskrvt avseende: 1. Berg eller ytjordvärmepump 2 h 2. Övrga anläggnngar 4 h Anmälan Handläggnng av anmälan avseende: 1. Inrättande av avloppsanordnng utan vattentoalett enlgt 13 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd 2. Ändrng av avloppsanordnng enlgt 14 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd 3. Anmälnngsplktg verksamhet enlgt blagan tll förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd 4. Ändrng av anmälnngsplktg verksamhet enlgt blagan tll förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd 6 h 5 h Belopp som motsvarar den årlga tllsynsavgften som utgår för verksamhet enlgt taxeblaga 2 enlgt rskkolumn 0 tmavgft 7 (68)

8 Handläggnng av anmälan avseende nrättande av värmepumpsanläggnng för utvnnng av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enlgt 17 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet avseende: 1. Berg eller ytjordvärmepump 2 h Tllsyn 2. Övrga anläggnngar 4 h Återkommande tllsyn över mljöfarlg verksamhet enlgt förtecknng taxeblaga 2. Tllsyn över mljöfarlg verksamhet övrgt Årlg tllsynsavgft enlgt taxeblaga 2 tmavgft HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN Anmälan Handläggnng av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspllnng enlgt 37 och 42 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd Handläggnng av anmälan enlgt 38 förordnngen om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd om att drva eller arrangera 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässgt erbjuds hygensk behandlng som nnebär rsk för blodsmtta genom användnng av skalpeller, akupunkturnålar, percnngsverktyg eller andra lknande skärande eller stckande verktyg Nvå 1, påtaglg hälsorsk: tatuerng, percng, skönhetsbehandlng som nnebär slkonnjektoner Nvå 2, måttlg hälsorsk: fotvård, öronhåltagnng, akupunktur 2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många männskor 3. Skol och frtdsverksamhet Skola med mer än 400 elever Skola med mer än 100 och mndre än 400 elever Skola med högst 100 elever Förskola, öppen förskola, frtdshem, öppen frtdsverksamhet eller förskoleklass Tllsyn Återkommande tllsyn över hälsoskyddsverksamhet enlgt förtecknng taxeblaga 2. Tllsyn över mobla anläggnngar med verksamhet enlgt 38 och 45 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd: Värdkommunen Gästkommunen 2 h 4 h 2 h 4 h 6 h 4 h 2 h 4 h Årlg tllsynsavgft enlgt Taxeblaga 2 Årlg tllsynsavgft enlgt Taxeblaga 2 Tmavgft vd nspekton med sådana anmärknngar att värdkommunen behöver nformeras eller uppföljande nspekton behöver genomfö 8 (68)

9 ras Uppdrag Avgft för provtagnng: 1. Strandbad 1 h 2. Badanläggnngar 1 h 3. Enstaka bassänger 1 h 4. Plaskdammar 1 h Dessutom tas ersättnng ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. För anläggnngar som behöver återkommande tllsyn, tas även årlg avgft ut enlgt vad som anges Taxeblaga 2. MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN Anmälan Handläggnng av anmälan om avhjälpandeåtgärder enlgt 28 förordnngen (1998:899) om mljöfarlg verksamhet och hälsoskydd tmavgft Informaton Handläggnng av nformaton enlgt 10 kap mljöbalken med anlednng av underrättelse från verksamhetsutövare. Tllsyn Tllsyn av mark och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggnngar samt allvarlga mljöskador enlgt 10 kap. mljöbalken Tllsyn enlgt 10 kap. 14 mljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enlgt 10 kap. 12 eller 13 mljöbalken är lämplga och tllräcklga. tmavgft tmavgft tmavgft JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN Anmälan Handläggnng av anmälan för samråd enlgt 12 kap. 6 mljöbalken tmavgft Tllsyn Tllsyn övrgt av jordbruk och annan verksamhet tmavgft KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 9 (68)

10 Prövnng Prövnng av ansökan enlgt 14 Naturvårdsverkets föreskrfter (SNFS 1997:2) om sprdnng av kemska bekämpnngsmedel Anmälan Handläggnng av anmälan enlgt 11 Naturvårdsverkets föreskrfter (SNFS 1997:2) om sprdnng av kemska bekämpnngsmedel Handläggnng av anmälan enlgt 9 kap. 1 Naturvårdsverkets föreskrfter (NFS 2003:24) om skydd mot mark och vattenförorenng vd lagrng av brandfarlga vätskor Handläggnng av anmälan om avlägsnande av PCBprodukt byggnader enlgt 18 förordnngen (2007:19) om PCB m.m. tmavgft tmavgft tmavgft tmavgft Informaton Handläggnng av nformaton enlgt 28 förordnngen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustnng som nnehåller CFC, HCFC, halon, HFC Handläggnng av nformaton enlgt 4:1 Naturvårdsverkets föreskrfter (NFS 2003:24) om skydd mot mark och vattenförorenng vd lagrng av brandfarlga vätskor, om att nstallera anordnng enlgt 1:1 eller 1:2 samt 1:3 (krav på nformaton gäller nte anordnngar enlgt 1:2 som avses nstalleras nomhus): 1. Förvarng av mer än 1 m 3 deselolja eller eldnngsolja öppen cstern mark. 2. Markförlagda rör och slanglednngar som är anslutna tll öppna csterner ovan mark och avsedda för förvarng av brandfarlga vätskor samt spllolja. 3. Förvarng av eldnngs eller deselbrännolja öppen cstern ovan mark med tllhörande rörlednngar om csternen rymmer mer än 1 m 3 men högst 10 m Hanterng av mer än 250 lter brandfarlg vätska nom vattenskyddsområde. Handläggnng av nventerng av PCBprodukt byggnader enlgt 16 förordnngen (2007:19) om PCB m.m Tllsyn Återkommande tllsyn av anläggnngar som nnehåller CFC, HCFC, halon, HFC vlka ska lämna rapport enlgt 29 förordnng (2007:846) om fluorerade växthusgaser Tllsyn övrgt av kemska produkter 1 h 2 h 2 h 2 h 3 h tmavgft 2 h/år tmavgft AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MIL JÖBALKEN Prövnng Prövnng av ansökan om dspens/tllstånd att själv återvnna och bortskaffa avfall på fastgheten enlgt 15 kap. 18 tredje och fjärde styckena mljöbalken 2 h 10 (68)

11 Anmälan Handläggnng av anmälan från fastghetsägare om att på fastgheten kompostera eller på annat sätt återvnna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enlgt 45 avfallsförordnngen (2011:927) Tllsyn Återkommande tllsyn över transportörer av farlgt avfall med tllstånd enlgt 36 avfallsförordnngen (2011:927) Tllsyn övrgt av avfallshanterng och producentansvar 1 h 4 h/år Tmavgft 11 (68)

12 Taxeblaga 2 Avgftsklasser för mljöfarlg verksamhet och hälsoskyddsverksamheter I denna taxeblaga anges både verksamhetskod och förekommande fall klassnngskod (med kursv stl) för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna mljöprövnngsförordnngen (2013:251). Övrga verksamheter har fått behålla sna koder angvna på samma sätt som tdgare taxeblaga. När det gäller nformaton om ändrade lydelser och översättnng av tdgare koder tll nya verksamhetskoder mljöprövnngsförordnngen hänvsas tll den översättnngsnyckel som Naturvårdsverket har tagt fram. För de verksamheter där årlgt tllsynsbesök kan krävas enlgt 1 kap 10 a mljötllsynsförordnngen (2011:13) anges aktuell IEDkod. Följande förkortnngar används tabellen: = Mljöprövnngsförordnng (2013:251) VK/KK= Verksamhetskod/Klassnngskod IED= IEDkod (anges när sådan fnns) AK= Avgftsklass TF= Tdsfaktor tmmar PN= Prövnngsnvå A och B= tllståndsplkt C= anmälnngsplkt U= utan prövnngs/anmälnngsplkt 12 (68)

13 VK/ KK IED TF PN Beskrvnng JORDBRUK Djurhållnng 2 kap ac 15 B Anläggnng för djurhållnng med 1. mer än platser för fjäderfän, 2. mer än platser för slaktsvn och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 klogram och avsedda för produkton, eller 3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor. 2 kap B Anläggnng med stadgvarande djurhållnng av nötkreatur, hästar eller mnkar med mer än 400 djurenheter, dock nte nhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller snko nklusve kalv upp tll en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp tll sex månaders ålder, 3. tre övrga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, nklusve föl upp tll sex månaders ålder, eller 5. to mnkhonor för avel, nklusve valpar upp tll åtta månaders ålder och avelshannar. 13 (68)

14 2 kap VK/ KK IED TF PN Beskrvnng C Anläggnng med stadgvarande djurhållnng med mer än 100 djurenheter, dock nte nhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller snko, nklusve kalv upp tll en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp tll sex månaders ålder, 3. tre övrga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, nklusve smågrsar upp tll tolv veckors ålder, 5. to slaktsvn, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, nklusve föl upp tll sex månaders ålder, 7. to mnkhonor för avel, nklusve valpar upp tll åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kanner, 9. etthundra värphöns eller kycklngmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp tll sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklngar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, nklusve kycklngar och ungar upp tll en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, nklusve kycklngar upp tll en veckas ålder, 14. to får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrto lamm eller kllngar upp tll sex månaders ålder, eller 16. fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlg sammanlagd utsöndrng motsvarande 100 klogram kväve eller 13 klogram fosfor färsk träck eller urn Vd beräknngen av antalet djur enlgt första stycket 16 ska det alternatv av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. Anmälnngsplkten gäller nte 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tllståndsplktg enlgt 1 eller 2. Mer än 200 djurenheter Mer än 100 djurenheter U Anläggnng med stadgvarande djurhållnng med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst (68)

15 VK/ KK IED TF PN Beskrvnng djurenheter, dock nte nhägnad. Med en djurenhet avses samma som under Denna beskrvnng gäller nte renskötsel. Uppodlng av annan mark än jordbruksmark för jordbruksprodukton 2 kap C Uppodlng av annan mark än jordbruksmark för produkton av foder, lvsmedel eller annan lknande jordbruksprodukton. Odlng U Växthus eller kemkalentensv odlng med en odlngsyta som är större än 5000 kvadratmeter U Växthus eller kemkalentensv odlng med en odlngsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter U Anläggnng för torknng av gödsel U Odlng av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produkton av foder, lvsmedel eller annan lknande jordbruksprodukton. FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 3 kap B Fskodlng eller övervntrng av fsk där mer än 40 ton foder förbrukas 3 kap C Fskodlng eller övervntrng av fsk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om nte verksamheten är tllståndsplktg enlgt U Fskodlng eller övervntrng av fsk där högst 1,5 ton foder förbrukas UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET NING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT Berg, naturgrus och andra jordarter 4 kap B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten nte 1. omfattas av en bearbetnngskoncesson enlgt lagen (1985:620) om vssa torvfyndgheter, eller 2. endast nnebär uppläggnng och bortforslng av redan utbrutet och bearbetat materal efter det att tllsynsmyndgheten meddelat beslut om att täkten är avslutad U Uppläggnng och bortforslng av redan utbrutet och bearbetat materal (torv) efter det att tllsynsmyndgheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 4 kap B Täkt av berg med ett verksamhetsområde 15 (68)

16 4 kap VK/ KK IED TF PN Beskrvnng B som är större än 25 hektar, om verksamheten nte endast nnebär uppläggnng och bortforslng av redan utbrutet och bearbetat materal efter det att tllsynsmyndgheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. Täkt för annat än marknnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten nte 1. omfattas av en bearbetnngskoncesson enlgt lagen (1985:620) om vssa torvfyndgheter, 2. är tllståndsplktg enlgt lagen (1966:314) om kontnentalsockeln, 3. är tllståndsplktg enlgt 1 eller 2, eller 4. endast nnebär uppläggnng och bortforslng av redan utbrutet och bearbetat materal efter det att tllsynsmyndgheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. Mer än ton tllståndsgven mängd berg. Mer än ton tllståndsgven mängd berg. Mer än ton tllståndsgven mängd berg. Mer än ton tllståndsgven mängd berg. Högst ton tllståndsgven mängd berg. Mer än ton tllståndsgven mängd naturgrus eller andra jordarter. Mer än ton tllståndsgven mängd naturgrus eller andra jordarter. Mer än ton tllståndsgven mängd naturgrus eller andra jordarter. Mer än ton tllståndsgven mängd naturgrus eller andra jordarter. Högst ton tllståndsgven mängd naturgrus eller andra jordarter U Anläggnng för tllverknng av stenvaror genom bearbetnng av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton U Anläggnng för tllverknng av stenvaror genom bearbetnng av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton 16 (68)

17 VK/ KK IED TF PN Beskrvnng U Uppläggnng och bortforslng av redan utbrutet och bearbetat materal (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tllsynsmyndgheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 4 kap C Täkt för marknnehavarens husbehov av mer än ton totalt uttagen mängd naturgrus U Täkt för marknnehavarens husbehov av högst ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 4 kap C Täkt för marknnehavarens husbehov av 1. mer än ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än kubkmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälnngsplkten gäller nte om verksamheten 1. omfattas av bearbetnngskoncesson enlgt lagen (1985:620) om vssa torvfyndgheter, eller 2. är tllståndsplktg enlgt 1 eller U Täkt för marknnehavarens husbehov av 1. högst ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst kubkmeter torv (totalt uttagen mängd). 4 kap C Anläggnng för sorterng eller krossnng av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. nom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrvs på samma plats under en längre td än tretto kalenderdagar under en tolvmånadersperod U Anläggnng för sorterng eller krossnng av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrvs på samma plats under högst tretto kalenderdagar under en tolvmånadersperod. 4 kap C Anläggnng för framställnng, bearbetnng eller omvandlng av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv U Anläggnng för framställnng, bearbetnng 17 (68)

18 VK/ KK IED TF PN Beskrvnng eller omvandlng av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv Råpetroleum, naturgas och kol 4 kap A Utvnnng av råolja eller naturgas nom de fjällområden som anges 4 kap. 5 mljöbalken. 4 kap B Utvnnng av råolja eller naturgas nom andra områden än de som avses 8. 4 kap 10 4 kap 11 4 kap 12 4 kap 13 4 kap 14 4 kap 15 4 kap 16 4 kap 17 5 kap C Industrell tllverknng av brketter av kol eller brunkol. Malm och mneral A Gruvdrft eller gruvanläggnng för brytnng av malm, mneral eller kol, om verksamheten nte är tllstånds eller anmälnngsplktg enlgt 1, 2, 3, 4 eller ,1 70 A Anläggnng för rostnng eller sntrng av metallhaltg malm, om verksamheten nte är tllståndsplktg enlgt B Anläggnng för rostnng eller sntrng av metallhaltg malm för provändamål A Anläggnng för annan bearbetnng eller anrknng av malm, mneral eller kol än rostnng och sntrng, om verksamheten nte är tllståndsplktg enlgt B Provbrytnng nklusve annan bearbetnng eller anrknng av malm, mneral eller kol än rostnng och sntrng ,2 25 B Anläggnng för utvnnng och produkton av asbest. Annan utvnnngsndustr C Djupborrnng som nte är tllståndsplktg enlgt 8 eller 9. LIVSMEDEL OCH FODER a B Anmalska råvaror Slakter för en produkton baserad på mer än ton slaktvkt Mer än ton slaktvkt Mer än men högst ton slaktvkt 5 kap B Slakter för en produkton baserad på mer än ton slaktvkt per kalenderår, om verksamheten nte är tllståndsplktg enlgt 1. 5 kap C Slakter för en produkton baserad på mer än 50 ton slaktvkt per kalenderår, om verksamheten nte är tllståndsplktg enlgt 1 eller U Slakter för en produkton baserad på högst 18 (68)

19 VK/ KK IED TF PN Beskrvnng 50 ton slaktvkt per kalenderår, om verksamheten nte är tllståndsplktg enlgt eller Punkten gäller nte restauranger, butker, caféer och lknande med huvudsaklg serverng eller försäljnng tll allmänheten. 5 kap b 80 B Anläggnng för framställnng av lvsmedel med berednng och behandlng av anmalska råvaror (utom endast mjölk) för en produkton av mer än ton produkter per kalenderår, om verksamheten nnebär annat än endast frysnng eller paketerng. Tllståndsplkten gäller nte om verksamheten är tllståndsplktg enlgt kap B Anläggnng för tllverknng av lvsmedel ur produkter av anmalskt ursprung baserad på mer än ton råvara per kalenderår, om verksamheten nte är tllstånds eller anmälnngsplktg enlgt 4 eller 9. 5 kap C Anläggnng för framställnng av lvsmedel med berednng och behandlng av anmalska råvaror (utom mjölk, fsk och skaldjur) för en produkton av mer än 400 ton men högst ton produkter per kalenderår, om verksamheten nte är anmälnngsplktg enlgt Chark och stycknng för en produkton av mer än ton men högst ton produkter Chark och stycknng för en produkton av mer än 400 ton men högst ton produkter Berednng och behandlng av anmalska råvaror (utom mjölk, fsk och skaldjur) för en produkton av mer än ton men högst ton produkter Berednng och behandlng av anmalska råvaror (utom mjölk, fsk och skaldjur) för en produkton av mer än 400 ton men högst ton produkter U Anläggnng för framställnng av lvsmedel med berednng och behandlng av anmalska råvaror chark och stycknng för en produkton av högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten nte är anmälnngsplktg enlgt Punkten gäller nte restauranger, butker, caféer och lknande med huvudsaklg serverng eller försäljnng tll allmänheten U Anläggnng för framställnng av lvsmedel med berednng och behandlng av anmalska råvaror (utom mjölk, fsk och skaldjur) 19 (68)

20 5 kap VK/ KK IED TF PN Beskrvnng B för en produkton av högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten nte är anmälnngsplktg enlgt Punkten gäller nte restauranger, butker, caféer och lknande med huvudsaklg serverng eller försäljnng tll allmänheten. Anläggnng för berednng eller konserverng av fsk eller skaldjur eller för tllverknng av fskmjöl, fskolja eller fskpelletar för en produkton baserad på 1. mer än ton fsk eller skaldjur per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton fsk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som nte leds tll ett externt avloppsrenngsverk som är tllståndsplktgt enlgt 28 kap. 1. Tllståndsplkten gäller nte 1. hållbarhetsbehandlng genom endast frysnng, torknng eller saltnng, eller 2. verksamhet som är tllstånds eller anmälnngsplktg enlgt 1, 4 eller 9. Mer än ton fsk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som nte leds tll ett externt avloppsrenngsverk som är tllståndsplktgt enlgt 28 kap. 1. Mnst 500 ton men högst ton fsk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som nte leds tll ett externt avloppsrenngsverk som är tllståndsplktgt enlgt 28 kap. 1. Mer än ton fsk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds tll ett externt av loppsrenngsverk som är tllståndsplktgt enlgt 28 kap. 1. Mer än ton men högst ton fsk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds tll ett externt avloppsrenngsverk som är tllståndsplktgt enlgt 28 kap U Anläggnng för berednng eller konserverng av fsk eller skaldjur eller för tllverknng av fskmjöl, fskolja eller fskpelletar för en produkton baserad på högst 500 ton fsk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som nte leds tll ett externt avloppsrenngsverk som är tllståndsplktgt enlgt Punkten gäller nte restauranger, butker, caféer och lknande med huvudsaklg serve 20 (68)

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Riskbedömningssystemet används och avgiftsklassen (AK) är som underlag för taxesättningen. Följande förkortningar används i tabellen:

Läs mer

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift

Läs mer

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå KK AK PN Beskrivning

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen:

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: 1 Taxebilaga 2 Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå T= Timtid A och B=

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-17 217 Taxa 2014 för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kalix kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade

Läs mer

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå, T= debiteras per timme Mi 1 1.10 Mi 2 1.11 Mi 3 1.20-1

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 1(93) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, PN= Prövningsnivå A och B= tillståndspliktig, C=

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 3 d (95) TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Fastställd av kommunfullmäktige 202-06-8, 9 Gäller fr o m 202-07-0 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Avgift över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 28 november 2013 230 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämndens i Lunds kommun kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Bilaga 1. Sbn 180 2010-10-19 dnr 2010.357 406 Sida 1 av 3 Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Haparanda kommuns kostnader för prövning och

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet.

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. 1 (58) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift) PN= Prövningsnivå (A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövning) Avgiftsklassen

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT Timmar (h) Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Styrande dokument Senast ändrad 20141216 Taxa för miljö och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Miljö och hälsoskyddsnämnden Dokumentnamn

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2016-11-22 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Kalix kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa miljöbalken 1 Taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-16, 116 att gälla från och med 2010-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige ( 6) 2010-12-15,

Läs mer

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Fastställd av kommunfullmäktige den 18 december 2003, reviderad den 21 december 2006 och den 29 november 2007 TAXA FÖR VERKSAMHET ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN Inledande

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa inom miljöbalkens område 1 (49) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter (05) Taxebilaga Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta undertecknad. I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Bilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Miljöprövningsförordning (2013:251) VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken AXEBILAGA 1 1 (5) Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken a = timtaxa (timavgift) = timtaxa x nedlagd tid i ärendet ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM. (2 KAP illsyn i övrigt illsyn

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn

Taxa för prövning och tillsyn Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-14, 163 Gäller från och med 2013-01-01 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Upplands Väsby kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad av kommunfullmäktige den 21 december 2009, 186. Ändring av prisindex till Prisindex för kommunal verksamhet beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Innehåll. Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN

Innehåll. Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015, 304 Gäller från den 1 januari 2016 Innehåll Taxa inom miljöbalkens område utifrån

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN Taxebilaga 1 Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONORE 1 (6) axebilaga 1 Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn. SKYDD AV NAUREN a = timtaxa = timtaxa x nedlagd tid i ärendet AVGIF av ansökan om tillstånd

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Grums kommun KK AK PN Beskrivning JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.10 6 B Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för den verksamhet som Samverkansnämnden Miljö- och bygg bedriver inom Ulricehamns och Tranemo

Läs mer

Taxa inom Miljöbalkens område. Antagen av Kommunfullmäktige , 176 Ändrad av Myndighetsnämnden , 218

Taxa inom Miljöbalkens område. Antagen av Kommunfullmäktige , 176 Ändrad av Myndighetsnämnden , 218 Taxa inom Miljöbalkens område Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-27, 176 Ändrad av Myndighetsnämnden 2013-12-12, 218 Innehållsförteckning Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område... 3 Taxebilaga

Läs mer

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Taxebilaga 2 Följande förkortningar används i tabellen: MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) = Verksamhetskod/Klassningskod IED= IEDkod (anges

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Timtaxa 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme handläggningstid.

Timtaxa 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 900 kronor per hel timme handläggningstid. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lycksele kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

BILAGOR. Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Bilaga 4 Tillhör plan- och bygglovtaxan. Sida 18 (18)

BILAGOR. Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Bilaga 4 Tillhör plan- och bygglovtaxan. Sida 18 (18) BILAGOR Bilaga 1 Taxebilaga 1 Bilaga 2 Taxebilaga 2 Bilaga 3 Taxebilaga 3 Bilaga 4 Tabell 1-28 Tillhör miljötaxan Tillhör miljötaxan Tillhör miljötaxan Tillhör plan- och bygglovtaxan Sida 18 (18) Taxebilaga

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Inledande bestämmelser

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Inledande bestämmelser Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vaggeryds kommuns kostnader för prövning

Läs mer

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januari 2010 Fastställd av kommunfullmäktige i: Fagersta kommun 2006-11-28, 93 Norberg kommun 2006-12-04, 198 Avesta kommun

Läs mer

Taxa för. Miljönämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige Indexreglerad av Miljönämnden

Taxa för. Miljönämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige Indexreglerad av Miljönämnden Taxa för Miljönämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29 65 Indexreglerad av Miljönämnden 2016-12-14 71 1 Taxa inom Miljöbalkens område Taxan består av fyra delar: 1. Taxetexterna i 1-27

Läs mer

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2015

Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Taxa 2015 42/2014-041 Västra Mälardalens Myndighetsförbund Taxa 2015 Godkänd av förbundsdirektionen den 17 september 2014, 81 Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 27 november 2014, 19 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Beslutad av Kommunfullmäktige

Taxa. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Beslutad av Kommunfullmäktige Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Senaste ändring av timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Innehåll

Läs mer