Riksbankens verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbankens verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 PM DATUM: AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax DNR STA Riksbankens verksamhetsplan 2014 Inledning, planeringsförutsättningar Uppdraget Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Den andra uppgiften innebär att Riksbanken ger ut sedlar och mynt, främjar säkra och effektiva betalningar samt förebygger och hanterar kriser i det finansiella systemet. Riksbanken förvaltar också betydande tillgångar som ska säkerställa att vi har en god beredskap för att fullgöra våra huvuduppgifter och säkra den självständiga ställning riksdagen gett oss. Planering och uppföljning Direktionen beslutade den 23 september 2013 om planeringsförutsättningar för verksamhetsplanen för 2014 (dnr STA). Utgångspunkten är fortsatt den strategiska plan som direktionen fastställde 2011 (dnr STA). Den innehåller en beskrivning av Riksbankens uppdrag, vision och strategiska inriktning för de kommande 3-5 åren och utmynnar i tio strategiska prioriteringar. En annan utgångspunkt har varit de riskanalyser som genomförts under året. I denna verksamhetsplan konkretiseras visionen för varje målområde med hjälp av mål och med indikatorer som speglar hur målen ska utvärderas. Målen sätts med visionens ambitionsnivå bland de bästa och i visionens tre perspektiv; kvalitet, effektivitet och förtroende. Den strategiska inriktningen konkretiseras med prioriterade handlingsplaner. Dessutom sammanfattas operativ risk och resursinsats för respektive målområde. I ett separat dokument Budget för Riksbanken 2014 presenteras budgeten mer i detalj. I ett tredje dokument Internbudget och plan för uppföljning 2014 specificeras budgeten per avdelning och område. I det sistnämnda dokumentet beskrivs dessutom hur verksamhetsplan och budget ska följas upp under [19]

2 Vision och strategisk inriktning Riksbankens vision är att vara bland de bästa när det gäller kvalitet och effektivitet för att behålla ett högt förtroende. I den strategiska planen presenteras ett antal framgångsfaktorer för att Riksbanken ska nå visionen. Dessa är kortfattat att Riksbanken ska vara en snabbfotad och flexibel organisation, ha en öppen och tydlig kommunikation, lära av de bästa, ha rätt kompetens, ett gott arbetsklimat, bra samarbete och effektiva processer. Verksamhetsuppföljningarna har under senare år visat att vi på de flesta områden lever upp till visionens ambitionsnivå, men det är en utmaning för en liten centralbank att försvara denna position i en föränderlig omvärld som ställer ständigt ökade krav på analys och flexibilitet. En modern centralbank efter den globala finansiella krisen Riksbanken har ända sedan 1990-talskrisen fokuserat på att bygga upp kompetens och utveckla policyprocesser för våra huvuduppgifter penningpolitik och finansiell stabilitet. Andra funktioner har setts över och rationaliserats, bl. a. för att finansiera uppbyggnaden av huvuduppgifterna. En ny utvecklingsfas inleddes utifrån erfarenheterna från den senaste krisen. Den strategiska planens prioriteringar, samt de tre tillägg som gjordes hösten 2012, är fortfarande relevanta och konkretiseras även för 2014 med prioriterade handlingsplaner inom respektive målområde. Under 2014 ska en översyn påbörjas av både tankeramar och kommunikation av våra huvuduppgifter. Parallellt ska en ny strategisk plan utarbetas, som utgångspunkt för kommande års verksamhetsplaner. De strategiska prioriteringar för 2014 framgår av bilden nedan och i bilaga 1 redovisas en matchning mellan dessa och de prioriterade handlingsplaner som planeras för året: 2 [19]

3 Teman i verksamhetsplanen 2014 Riksbankens roll i samhället: Det pågår både nationellt och internationellt en diskussion om centralbankers roll efter krisen, både om arbetet med penningpolitik och med finansiell stabilitet. För att så bra som möjligt medverka till utvecklingen av våra ramverk behöver vi en öppen och samlad diskussion om hur uppdraget kan tydliggöras och kommuniceras för centralbanksverksamhet i allmänhet och för Riksbanken i synnerhet. Utifrån denna diskussion påbörjar vi parallellt en ny översyn av våra tankeramar. Vi genomför också den nya kommunikationsstrategi som vi arbetade fram under verksamhetsplaneringen. För att stärka bilden av Riksbankens samhällsviktiga roll kommer vi att fokusera på att: skapa förståelse för Riksbankens agerande, tydligare anpassa kommunikationen (format, språk, innehåll) och utveckla dialogen med prioriterade målgrupper samt lyfta fram kommunikation med institutionen som avsändare. Bättre prioriteringar: Stor efterfrågan på ny kunskap i efterdyningen av den finansiella krisen och höga ambitioner att vara bland de bästa på våra olika områden har gjort att projektportföljen blivit tung och svår att styra. Verksamhetsplaneringen har därför präglats av en hårdare prioritering inom våra policyområden och ett tydligare fokus på hur resultatet av våra utvecklingsprojekt ska användas. Vi ska också i samband med uppföljningar av planerna göra tydligare omprioriteringar när nya uppgifter tillkommer. Utveckla organisation och ledningsmodell: Vi ska under 2014 genomföra de beslut som fattas beträffande en ny organisation. De förbättringsområden som identifierats handlar huvudsakligen om att stärka organisationens förmåga att driva och följa upp verksamheter som inbegriper flera avdelningar. I verksamhetsplanen tar vi även tillvara andra förslag till förbättrad styrning och ledning som kommit fram under arbetet med organisationsöversynen. Samtidigt ska de två stora projekten för utkontrakterad IT och det nya kontanthanteringskontoret trimmas in för kontinuerlig drift. 3 [19]

4 Mål, risk, prioriterade handlingsplaner och kostnadsnivå 2014 per målområde Riksbankens verksamhet delas in i målområden som utgörs av kärnprocesser, respektive bankgemensamma funktioner. Mål och indikatorer: Här presenteras mål för våra olika verksamhetsområden. Målen är uppbyggda med visionens ambitionsnivå bland de bästa och i visionens tre perspektiv; kvalitet, effektivitet och förtroende. För varje mål finns indikatorer som tillsammans ska ge en bild av hur det går för Riksbanken på området. För centralbanksspecifika uppgifter innebär bland de bästa att vi försöker prestera i nivå med centralbanker som vi bedömer vara bland de bästa. För andra uppgifter görs jämförelser med andra institutioner, vi jämför till exempel vår prognosförmåga med andra prognosmakare i Sverige, vår attraktionskraft som arbetsgivare relateras till andra myndigheter och företag etc. En exakt utvärdering av resultatet av alla våra uppgifter är inte möjlig, men det ska inte hindra oss från att hitta olika sätt att spegla om vi rör oss i rätt riktning, därför används begreppet indikatorer. Riskperspektivet som presenteras är en översiktlig beskrivning av de risker som just nu är mest prioriterade att begränsa, samt genom vilka åtgärder detta kommer att ske. Prioriterade handlingsplaner: De utvecklingsområden som ledningsgruppen vill fokusera på under 2014, utifrån den strategiska planen och utifrån identifierade risker. Handlingsplanerna har sin utgångspunkt i de strategiska prioriteringarna men presenteras här per målområde, den struktur vår styrning och uppföljning följer. För en matchning mot de strategiska prioriteringarna se bilaga 1. Kostnadsnivå 2014: Större förändringar av personalresurser och av de totala förvaltningskostnaderna fördelade per verksamhetsområde kommenteras som en indikation på hur resursinsatsen förändras för området jämfört med tidigare år. 4 [19]

5 PENNINGPOLITIK MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Ett fast penningvärde Internationellt erkänd penningpolitisk analys KPI (12-månadersförändring) KPIF (12-månadersförändring) Inflationsförväntningar 5 år (medelvärde) Indikatorn relativ prognosprecision för KPIF, samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut Kvalitativ bedömning av analys 2 % Hög (prognosfel < överraskn), resp. bland de bästa Bland de bästa Forskning av hög kvalitet Vetenskapliga publikationer, kvalitetsvägt Antal årsarb inom penn. pol. x 100 p (grönt fr 75 p) Effektivt policystöd från forskningen Kvalitetsbedömning God kvalitet Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa Effektivt genomförande Dagslåneränta Repo +/- 10 punkter varje dag Förutsägbar penningpolitik Stort förtroende för den penningpolitiska analysen Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut Förtroendemätning hos viktigare målgrupper 5 punkter Hög kunskap Högt förtroende Risk: Risken för otillräcklig tydlighet i den penningpolitiska beslutsprocessen behöver fortsatt begränsas. Detta hanteras bland annat genom översyn av tankeramar och kommunikation. Ett stort utvecklingsbehov kräver att metodiken för arbete i projekt fortsätter att utvecklas. Andra operativa risker hanteras genom att det nya databiblioteket tas tillvara fullt ut. Prioriterade handlingsplaner: Efter den globala finansiella krisen har fokus ökat på kopplingen mellan makroekonomi och finansiella förhållanden. Temat för det penningpolitiska området har sedan flera år varit att förstärka analysen av den finansiella utvecklingen i stort samt utforma metoder som gör att osäkerhet och risker kan vävas in i det penningpolitiska beslutsunderlaget på ett strukturerat sätt. Högsta prioritet 2014 är att fortsätta att utveckla analysen i denna riktning och manifestera våra slutsatser i interna processer och extern kommunikation. Tankeram för penningpolitiken: Ett tvåårigt projekt för att samla nya lärdomar i en översyn av det penningpolitiska ramverket. Projektet syftar till att öka förståelsen för olika sätt att se på vad som är väl avvägd penningpolitik och inkluderar en översikt av olika angreppssätt i litteraturen och en jämförelse av hur Riksbanken och andra centralbanker gör i praktiken, för att identifiera likheter och skillnader. Projektet ska även utmynna i arbetsmetoder som på ett bra sätt kombinerar teori och praktik. Projektet beräknas fortsätta i VP (APP, FOE) Räntor och volymer i den penningpolitiska transmissionsmekanismen: Pågående analys av transmissionen från reporäntan till andra räntor och hur dessa s.k. sluträntor hanteras i den makroekonomiska analysapparaten fortsätter, nu med större fokus på implementering och kommunikation. Arbetet ska successivt ge 5 [19]

6 avtryck i rapporter under I projektet ingår även att utreda hur vi på ett meningsfullt sätt kan inkorporera kreditvolymer i analysapparaten. (APP, AFS, FOE) Svensk inflation i en global miljö: Arbetet fortsätter med att öka förståelsen för hur globala pristrender och förändringar i relativpriser påverkar aggregerad svensk inflation och därmed penningpolitiken, både enligt teori och empiri. Analysen av globalt pristryck, inhemskt kostnadstryck och prissättningsbeteende behöver fördjupas. Arbetet kan komma att ge avtryck på löpande analys och prognosmetoder samt på extern kommunikation. (APP, FOE) Penningpolitik och makrotillsyn: Projektet syftar dels till att kvantifiera de makroekonomiska konsekvenserna av makrotillsyn, dels till att konceptuellt formulera samspelet mellan penningpolitiken och makrotillsynen. Projektet bedrivs tillsammans med AFS, med input från FOE. (APP, AFS, FOE) Översyn av den penningpolitiska rapporteringen: Förslag på ny utformning av rapporter och uppföljningar som bland annat ska göra de penningpolitiska avvägningarna tydligare för en extern publik. (APP, AFS, STA) Obligationsportföljen i kristid: En principbeskrivning av hur portföljen skulle kunna användas i penningpolitiskt eller finansiell stabilitetssyfte i kristid, vilka operativa krav ställs och vad blir konsekvenserna för balansräkningen? (APP, AFS, KAP) Översyn av långsiktiga nivåer för reporäntan: En översyn ska göras av den långsiktiga nivån på reporäntan, mer konkret den nivå på reporäntan som väntas gälla i intervallet 5-10 år framöver. Arbetet innefattar (1) en bedömning av långsiktig global och svensk tillväxt, (2) uppdatering av tankeramen hur/om spreadar påverkar långsiktig reporänta och (3) implementering av eventuella nya nivåer i prognosmodeller m.m. (APP, FOE) Modellstöd kring hushållens bostadslån och penningpolitik: En allmän jämviktsmodell som möjliggör kopplingar mellan hushållens balansräkningar och aggregerade variabler; exempelvis för att studera penningpolitiska effekter med hänsyn tagen till skuldernas fördelning över hushållen. Baseras på mikrodata på hushållsnivå. (FOE, APP, AFS) Kostnadsnivå 2014: De totala kostnaderna för penningpolitiken (när alla kostnader fördelats ut till våra verksamhetsområden) budgeteras till 196 mkr, vilket är något lägre än budget 2013 (200). Personalresurserna för området planeras till samma nivå som för [19]

7 FINANSIELL STABILITET MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning) God förmåga att identifiera (nya) potentiella risker God förmåga att analysera/värdera risker Minska identifierade risker i det finansiella systemet Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknaders funktionssätt Utvärdering av betalningssystemets infrastruktur Kvalitativ bedömning av analys/övervakning Genomslag rekommendationer God motståndskraft respektive god funktion Väl fungerande Bland de bästa (ej formaliserat) Bra genomslag enl utvärdering i FSR Forskning av hög kvalitet Vetenskapliga publikationer, kvalitetsvägt FOE årsarb inom fin. stab. x 100 p (grönt fr 75 p) Effektivt policystöd från forskningen Kvalitetsbedömning God kvalitet God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och internationellt Effektiv kommunikation Under kris: extern bedömning av åtgärder Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat Kvalitativ utvärdering av genomslag i remisser och av påverkan på profilfrågor i det internationella arbetet Medieanalys, andel av nyckelmedier som återger RB:s budskap och talespersoner God förmåga Minst 1 per år God förmåga Mycket bra Minst 40 % Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa Stort förtroende för Riksbankens stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga Förtroendemätning hos viktigare målgrupper Hög kunskap Högt förtroende Risk: Snabbt ökande krav på övervakning, analys och reglering parallellt med att en ny institutionell struktur implementeras innebär ökad risk i beslutsprocesser, i datainsamling och i analyser. Detta hanteras dels i prioriterade handlingsplaner nedan, dels i bankgemensamma projekt såsom ett nytt systemstöd för diarieföring, det nya databiblioteket och förbättrad samordning över avdelningsgränserna och mellan myndigheter. Prioriterade handlingsplaner: Under 2014 ska Riksbanken fortsätta att utveckla stabilitetsanalysen i ljuset av de erfarenheter som gjorts under senare år och nu även utifrån den beslutade institutionella strukturen för makrotillsyn i Sverige. Stora delar av arbetet kräver informationsutbyte och samarbete mellan AFS, APP och FOE. Framför allt gäller detta de två första punkterna nedan, där direktiven utarbetas gemensamt av AFS och APP. Följande delprojekt är prioriterade: 7 [19]

8 Utveckling av makrotillsynsanalysen: Ett långsiktigt avdelningsöverskridande projekt som syftar till att utveckla analysen av makrotillsynverktyg och dess effekter på kreditvillkor, kreditförsörjningen och realekonomin. I projektet ingår, förutom internt arbete, även utbyte av erfarenheter med IMF och länder som har makrotillsynsverktyg samt anordnandet av en konferens med deltagande av både beslutsfattare och forskare. (AFS, APP, FOE) Utveckla ett ramverk för Riksbankens analys av kontracyklisk kapitalbuffert: Den kontracykliska bufferten kommer antagligen att beslutas vid fyra tillfällen per år. Detta arbete syftar till att skapa en process för hur Riksbanken ska arbeta fram och kommunicera sin uppfattning. (AFS, APP) Analys av hushållens skuldsättning: Under 2014 ska analysen av 2013 års datainsamling om hushållens skuldsättning utmynna i slutsatser och extern kommunikation. Arbetet ska bedrivas i samarbete med Finansinspektionen. (AFS, APP) Extern utvärdering av den löpande stabilitetsanalysen: Senare års externa utvärderingar av Riksbankens arbete inom stabilitetsområdet har i första hand fokuserat på krishantering. Under 2014 ska extern kompetens anlitas för att utvärdera kvaliteten på den löpande stabilitetsanalysen och granska målen för stabilitetsarbetet. (AFS) Ett annat prioriterat tema för stabilitetsområdet är att mot bakgrund av den utvecklade stabilitetsanalysen fortsätta att utveckla beredning och kommunikation av stabilitetsfrågor. Prioriterade delprojekt inom detta område är: Översyn av stabilitetsområdets processer ( produktionslinjen ): Arbetet ska utmynna i förslag till nya processer för beredning av stabilitetsfrågor. Projektet innefattar bland annat en översyn av den löpande beredningen och rapporteringen av stabilitetsfrågor samt förslag kring hur Riksbanken på bästa sätt kan bidra till det nya stabilitetsrådet. (AFS, APP, STA) Översyn av tankeramen: Den röda skriften som beskriver Riksbankens roll inom området finansiell stabilitet, ska uppdateras mot bakgrund av nya lärdomar och förändringar i arbetssätt och ansvarsfördelning på stabilitetsområdet. En reviderad tankeram beräknas kunna publiceras under (AFS, STA) Ny stabilitetsrapport: Rapporten Finansiell Stabilitet ska under 2014 ses över från grunden avseende innehåll och form. (AFS, STA) Övriga områden som fortsätter att vara prioriterade under 2014: Strukturomvandling i det finansiella systemet: Ett påbörjat paraplyprojekt om hur det finansiella systemet kan tänkas förändras mot bakgrund av nya regleringar och en internationaliserad infrastruktur, vilka nya risker det kan medföra och vad innebörden för det svenska finansiella systemet är. Arbetet ska under 2014 resultera i publicering av en sammanfattande bild av en potentiell strukturomvandling, med särskilt fokus på bankerna. (AFS) Den internationella regleringsagendan: I olika internationella fora och i förhandlingar på EU-nivå följa och påverka regleringsarbetet som rör dels banksystemet, dels infrastruktur och marknader. Detta innefattar också arbete med lagstiftning som rör krishantering av banker, infrastruktur och försäkringsbolag. 8 [19]

9 Utöver detta innefattar arbetet att analysera konsekvenserna av olika regleringsförslag för Sverige. Arbetet innefattar också att analysera vilka effekterna blir för Sverige av att stå utanför single supervisory mechanism (SSM), och mer specifikt vad det kommer innebära för de samarbeten som redan finns etablerade inom Norden-Baltikum. (AFS) Massbetalningar Riksbankens roll: Som en fortsättning på den utredning som genomfördes under 2013, ska Riksbankens roll och ansvar i massbetalningsmarknaden utredas och kommuniceras under (AFS, ADM) Kostnadsnivå 2014: Personalresurser och totala fördelade kostnader planeras till i stort samma nivå som i budget Den totala kostnaden för finansiell stabilitet budgeteras till 184 mkr. BETALNINGSSYSTEMET RIX MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Ett väl fungerande betalningssystem Tillgänglighet RIX > 99,85 % Kostnader och intäkter Kostnadstäckning RIX Effektivt betalningssystem Benchmark Bland de bästa Nöjda kunder i betalningssystemet Andel nöjda kunder > 80 % (repr. > 70 % av volymen) Risk: Omställningen av IT-driften innebär en förhöjd risknivå även under 2014 då det nya samarbetet med Evry ska etableras. Fokus för riskhanteringen är fortsatt att behålla driftsmiljön stabil, att öva reservrutiner och att utveckla nya kontinuitetslösningar. Prioriterade handlingsplaner: Nytt IT-stöd för Collateral Management: Arbetet med att ersätta Riksbankens system för hantering av säkerheter i RIX (Colin) fortsätter med tilldelningsbeslut våren 2014 för beräknad produktionssättning i slutet av (KAP, ITA) En tredje site: Den riskanalys som färdigställdes under 2013 ska kompletteras med analys av det alternativ som kan erbjudas av Evry. (KAP, ITA, STA) Ny version RIX: Beslut om version är fattat och implementationsprojektet har startat, med sikte på produktionssättning i början av (KAP, ITA) Kostnadsnivå 2014: Den budgeterade kostnadsnivån för RIX ökar, framför allt till följd av det planerade versionsbytet för RIX. Den totala kostnaden för målområdet uppgår till 65 mkr för 2014 (58 mkr 2013). Kostnaderna för RIX-systemet ska täckas av deltagarnas avgifter (+/- 10 %, vilket stäms av för en treårsperiod). 9 [19]

10 KONTANTFÖRSÖRJNING MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Sedlar och mynt av hög kvalitet Säker och effektiv kontantförsörjning Stort förtroende för sedlar och mynt resp. för RB:s kontantförsörjning Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL) Mätning och bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade bruksedlar. (T v subjektiv bedömning av ADM/EKF) Andel rätt levererade beställningar 100% Bedömning skyddsnivå (ADM/EFS) Efterlevnad av regler för den operativa kontanthanteringen Scenarioövningar Inlösen av ogiltiga eller skadade sedlar Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt) Förtroendemätningar (allmänheten resp kontanthanteringens aktörer) < 700 per kvartal Bra = Fungerande betalningsmedel Inga externa angrepp. Inga incidenter som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr 1 per kontor Ett ärende ska ta max 8 veckor Bland de bästa > 75 % högt/mycket högt Risk: Verksamheten har stora operativa risker till sin natur, vilka ska begränsas med det nya kontoret i Broby och löpande genomgångar av regler och rutiner. Den övergripande risken för att förtroendet för kontanter minskar till följd av föråldrade säkerhetsdetaljer m.m. begränsas med den nya sedel- och myntserien. Sedelutbytet i sig ställer dock ökade krav på inlösenfunktionen, för att motverka risken för att Riksbanken utnyttjas för penningtvätt. Prioriterade handlingsplaner: Broby: Projektet ska avslutas och det nya kontanthanteringskontoret i Broby ska trimmas in för kontinuerlig drift. (ADM, ITA) Ny sedel- och myntserie: fortsätter enligt nuvarande plan med bl. a. inköp av introduktionsvolymer och upphandling av myntdestruktion. (ADM, STA) Policyanalys, organisation och resurs: Riksbankens interna kompetens- och ansvarsfördelning på området ska klarläggas. (ADM, AFS) Kostnadsnivå 2014: De totala kostnaderna för kontantförsörjningen budgeteras till 254 mkr vilket är 82 mkr högre än budget Ökningen beror framför allt på ökade sedelinköp inför introduktionen av den nya sedelserien. 10 [19]

11 KAPITALFÖRVALTNING MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 God beredskap för policyuppdragen God riskjusterad avkastning God kontroll i kapitalförvaltningen Kostnadseffektiv kapitalförvaltning Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD Sharpekvot lokal valuta Sharpekvot SEK Minst 28 % EUR och 42 % USD i statsobligationer emitterade i statens egen valuta SR VR > SR policy Modifierad duration 2,0-6,0 Limit- och mandatöverträdelser Utbetalda ersättningskrav från motpart. Benchmark 3 per år 3 händelser och/eller 300 tkr Bland de bästa Risk: Fokus för den operativa riskhanteringen är fortsatt att i det löpande arbetet begränsa riskerna i affärsprocesserna. Därutöver ska den övergripande risken för ett otillräckligt systemstöd hanteras i den prioriterade handlingsplanen nedan om strategi för framtida systemstöd. Prioriterade handlingsplaner: Guldhanteringen: Den pågående utredningen om guldhanteringen ska utmynna i förslag till direktionsbeslut under våren (KAP) Balansräkningen: Under 2014 ska en balansräkningskommitté inrättas för att samordna analysen av frågeställningar som rör Riksbankens balansräkning. Inom ramen för kommitténs arbete ska olika trender och åtgärders påverkan på balansräkningen sammanställas. Med denna sammanställning som utgångspunkt påbörjas arbetet med mål och strategi för balansräkningen. (KAP, STA, APP, AFS) Förbättrad likviditetshantering: Ett mått för att kvantifiera likviditetsrisk ska tas fram samtidigt som regelverket kring likviditetsrisk förtydligas. (KAP, STA) Securities lending: En utredning ska under 2014 analysera om och under vilka förutsättningar värdepappersutlåningen bör återupptas, i syfte att höja avkastningen på valutareserven. (KAP, STA) Utveckla repoverksamheten: Standardmallen för repoavtal ska revideras och beslut ska fattas om huruvida fler motparter behövs. (KAP) Strategi för framtida systemstöd: En analys ska göras över kapitalförvaltningens framtida behov av systemstöd. (KAP, ITA, APP, AFS) Kostnadsnivå 2014: De totala förvaltningskostnaderna för målområdet budgeteras till 102 mkr, vilket är något lägre än 2013 beroende på lägre kostnader för investeringsenheten och för pensioner. 11 [19]

12 STATISTIK MÅL INDIKATORER Målnivå 2014 Garantera en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt Benchmark God kvalitet Bland de bästa Risk: Snabbt växande informationsbehov för policyanalysen efter den globala finansiella krisen riskerar att leda till en ineffektiv dataförsörjning. Denna risk hanteras i ett projekt för en ny strategi för informationsförsörjning och i översynen av hur Riksbanken, Finansinspektionen och SCB ska samverka i statistikfrågor. I övrigt sker den operativa riskhanteringen framför allt genom det fortsatta arbetet med att implementera det nya databiblioteket fullt ut. Prioriterade handlingsplaner: Svensk värdepappersdatabas: En förstudie om system för statistik över värdepappersinnehav. Förstudien ska resultera i en plan för införande av statistik om värdepapperstillgångar och ge underlag för upphandling av statistiken. (APP i samarbete med Finansinspektionen och SCB) Detaljerad information för policyanalys: Under 2014 undersöker vi tillsammans med SCB möjligheterna att skapa en ny infrastruktur för förenklad åtkomst av befintlig statistik för forsknings- och statistikändamål och förutsättningarna för insamling av bättre företagskreditdata, bland annat för finansmarknadsstatistiken. Dessutom ska en utvärdering göras av de kreditdata som samlats in från bankerna med syfte att ge underlag för beslut om en fortsatt uppgiftsinhämtning. (APP, AFS)) Statistiksamarbete med Finansinspektionen: Dagens former för samverkan ska ses över och utvecklas utifrån den föreslagna lagen om en gemensam databas. Arbetet ska utmynna i en myndighetsgemensam ordning för hur den gemensamma databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska användas. (APP i samarbete med Finansinspektionen och SCB) Ny informationsförsörjningsstrategi: För att säkerställa att det kraftigt växande behovet av ny information för vår policyanalys hanteras effektivt, ska ett ramverk tas fram för hur nya informationsbehov ska identifieras och omhändertas. (APP, AFS, FOE) Kostnadsnivå 2014: Kostnaderna för statistikområdet ökar, bland annat till följd av systemutveckling för värdepappersdatabasen och behovet av ett nytt systemstöd för tjänstehandelsstatistiken. Den totala kostnaden beräknas till 102 mkr för [19]

13 BANKGEMENSAMT (färgade fält ska även följas på avdelningsnivå) Risk: Risknivån inom många målområden är fortsatt förhöjd till följd av den pågående ITutkontrakteringen och fokus är fortsatt att begränsa riskerna relaterade till detta projekt till dess att den nya organisationen trimmats in. Andra operativa risker av bankövergripande karaktär som ska hanteras är risken för otydlighet i den externa kommunikationen och risken för bristande samordning och effektivitet i beslutsprocesser. De omhändertas i två prioriterade områden nedan, dels implementeringen av den nya kommunikationsstrategin, dels ny organisation och utvecklad ledningsmodell. MÅL INDIKATORER Målnivå 2014 Kommunikation Högt förtroende för Riksbanken Effektiv extern kommunikation Effektiv intern kommunikation SOM-institutets årliga undersökning Bland de bästa (topp 5) Medieanalys, andel av nyckelmedier som återger RB:s budskap och talespersoner Frågor i medarbetarundersökningen om hur behovet av information om (1) banken, och (2) enheten tillgodoses Minst 50 % > 70 % nöjda (banken) > 80 % (enheten) Den nya kommunikationsstrategin är långsiktig och ska vara styrande för kommunikationsinsatserna Vi kommer att prioritera följande arenor 1 finansmarknadsarenan, idéutvecklingsarenan, rikspolitiska arenan och mediearenan. Genom att prioritera dessa når vi på ett effektivt sätt även övriga arenor. Prioriterade insatser är: Tydliggöra Riksbankens samhällsviktiga roll och agerande: Ta fram en kortberättelse med budskap om vad vi gör och varför (som ska kunna användas i olika externa sammanhang). Arbetet innefattar även att identifiera områden där vi bättre kan lyfta fram institutionen samt ta fram en talesmannastruktur. (STA, APP, AFS, ADM, KAP) Öka Riksbankens närvaro och tillgänglighet: Ett antal åtgärder planeras för att öka eller utveckla dialogen med prioriterade målgrupper såsom nyckelmedier, riksdagen, finansmarknaden m fl. Bland annat ska detta ske med nya former för utskottsmöten, analytikerträffar och forskningsdagar men även med nya kanaler, t ex korta kvartalsvisa nyhetsbrev till riksdagspolitiker. (STA, APP, AFS, ADM, KAP) Effektivisera processer: Internt på enheten för kommunikation görs en översyn av organisation, styrning och processer för att förbättra möjligheterna att löpande prioritera bättre. Här ingår dessutom det fortsatta arbetet med att utveckla presentationstekniken på Riksbanken. (STA) 1 Skillnaden mellan målgrupp och arena är att vi kan välja målgrupper, men på arenorna diskuteras vår verksamhet oavsett om vi deltar där eller inte och de förenas av samma drivkrafter. Riksbanken är i fokus på dessa arenor: Finansmarknadsarenan, rikspolitiska arenan, arbetsmarknadsarenan, näringslivsarenan, idéutvecklingsarenan, mediearenan, myndighetsarenan och vardagsarenan (t ex hushållen, gymnasieelever). Av dessa har vi nu valt att prioritera utvecklingsarbete med fyra. 13 [19]

14 Medarbetare Gott arbetsklimat 2 Rätt kompetens Attraktiv arbetsplats Andel som känner motivation för arbetet 68 % Samarbete inom enheten Minst 3,8 Samarbete med andra enheter respektive avd. Minst 3,8 Möjlighet till egen påverkan på arbetsuppgifter Minst 3,8 Möjlighet till egen påverkan på arbetstid Minst 3,8 Sjukfrånvaro 2-4 % Stressindikator (andelen som dagligen upplever negativ stress) Ingen enhet över benchmark (5,0 %) Diskussionsklimat Minst 4,0 Utveckling och förbättring Minst 3,7 Könsfördelning chefer totalt, i avdelningsledningar samt för rådgivare Underrepr. kön > 40 % Mångfald Mångfaldsgrad > riksgenomsnittet Genomsnittligt antal dgr komp.utv. 8 dgr Andel som lämnat RB för annat jobb 3-7 % Intern rörlighet 5-10 % Genomförda utvecklingssamtal 100 % (grönt fr 90 %) Goda möjligheter att utvecklas i arbetet Minst 3,8 Antal som vidareutbildar sig på högskolenivå (årsarb. exkl FOE) Antal på andra centralbanker eller andra internationella institutioner (årsarb) Teknisk assistans Placering i Företagsbarometern (NEKstuderande) Placering i Karriärbarometern (analytiker young professionals ) Minst 2 Minst 4 Följer programplan (extern utvärd. 2014) Bland de bästa (topp 3) Bland de bästa (topp 5) Ledar- och rådgivarutveckling: En upphandling av ledarutveckling avslutas och en nystart sker utifrån ett nytt avtal under Rådgivarutvecklingen fortsätter med temaluncher samt utbildning i projekt- och mötesledning. (ADM, alla) Effektiva möten: Det långsiktiga arbetet med att effektivisera Riksbankens mötesformer som inleddes under 2013 fortsätter, bl a med en uppföljning av mötesenkäten och utbildning i mötesledning. (ADM, alla) Medarbetarskap: Arbetet fortsätter enligt nuvarande plan, bl a med workshops och filmer för Banconätet och externa webben. (ADM, alla) Traineeprogram: I samarbete med Finansinspektionen och Riksgälden planera för ett nytt program med motsvarande upplägg som tidigare, med start i januari (ADM, AFS) 2 Merparten av indikatorerna mäts med frågor i den medarbetarundersökning som genomförs vartannat år 14 [19]

15 Ledning och styrning Gott ledarskap God intern styrning och kontroll Effektiva interna processer Andel chefer som genomgått ledarutbildning > 95 % Ledarskapsindex Sammanfattad uppföljning av intern styrning och kontroll (Riskenheten) Öppna revisionsanmärkningar Fråga i medarbetarundersökningen om arbetsorganisation 65 % bra eller mycket bra Beslutad nivå enl självutvärdering ISK ska vara uppnådd Max 10 st > 1,5 år Minst 4,0 Den moderna centralbankens uppgifter och styrning: Projektet ska vara ett forum för en öppen diskussion om centralbankers roller efter krisen. Arbetet ska bland annat sikta mot en konferens med internationella experter på försommaren 2015, inbjudan beräknas kunna skickas ut under våren/sommaren (STA, AFS, APP) Implementera ny organisation, utveckla ledningsmodellen: Anpassa organisation och samverkansformer över avdelningsgränserna efter beslut av direktion och fullmäktige. (STA, alla) Ny strategisk plan: Under våren ska arbetet med en ny strategisk plan inledas, för beslut i samband med uppstarten av verksamhetsplaneringen för (STA, alla) Effektiv avtalsförvaltning: Mot bakgrund av att en stor del av Riksbankens kostnadsmassa utgörs av köp av tjänster ska ett arbete inledas för att skapa förutsättningar för en mer aktiv avtalsförvaltning. (ADM, alla) Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet: Riksbanken föreslås få ett samordningsansvar för den nationella krisberedskapen i betalningssystemet. Under 2014 ska funktionen etableras och föreskrifter utarbetas. Dessutom ska en metod för risk- och sårbarhetsanalys tas fram. (STA, AFS, KAP) IT Rätt IT-stöd Rätt säkerhet i infrastrukturen Kundmätning Uppföljning av IT-leverans Applikationsdrift Uppföljning av IT-leverans Arbetsplats Antal säkerhetsrelaterade incidenter > 75 % nöjda/mycket nöjda Inga avvikelser från avtalad leverans (operationaliseras 2014) Inga Förenklad IT-miljö Antal egenutvecklade system Högst 25 Effektivt IT-stöd Benchmark med europeiska centralbanker Bättre än genomsnittet i kostnadsbenchmark Övergången till extern IT-drift och support beräknas kunna avslutas under det första kvartalet I arbetet ingår en fortsatt vidareutveckling av beställarfunktionen på ITA. (ITA, alla) En ny IT-vision och IT-strategi baserad på verksamhetens behov ska tas fram och förankras under 2014 för att driva utvecklingen av ett modernt, effektivt och säkert IT-stöd utifrån nuvarande sourcing. (ITA, alla) 15 [19]

16 Administrativt stöd och service Rätt stöd och service Rätt stöd för dokumenthanteringen Andel nöjda användare Tillgänglighet hos registrator Användarenkät > 75 % nöjda/mycket nöjda > 90 % inom två dgr Förenklad livstidshantering och korrekt dok.hantering (mäts i projekt David) Kostnadseffektiv service Benchmark Bland de bästa Arbetet med ett system för diarieföring och arkivering har försenats p.g.a. utkontrakteringen av delar av IT-verksamheten men planeras kunna produktionssättas under det sista kvartalet (ADM, ITA) En förstudie ska undersöka förutsättningarna för att skapa mer ändamålsenliga konferenslokaler på Riksbanken. (ADM) Miljö Minskad miljöpåverkan Elförbrukning (kwh/år) Lägre än 2013 Minskat matavfall Lägre än 2013 Andel medarbetare som genomgått miljöutbildning Minst 75 % Riksbankens miljöarbete fortsätter under 2014 med nuvarande inriktning. (ADM, alla) 16 [19]

17 Resurser God hushållning med resurserna Kostnad för Riksbankens förvaltning exkl. sedlar och mynt och övriga kostnader < 778 mkr 2014 Antal årsarbetare < 330 årsarb 2015 För personalresurser finns sedan tidigare en treårig ram som förutsätter att antalet årsarbetare ska sjunka som en konsekvens av Broby-projektet och utkontrakteringen av delar av IT-verksamheten. Den beräknade nivån på personalramen för 2015 är 330 årsarbetare. Förslaget till kostnadsbudget för 2014 uppgår till 924 mkr (838 i budget 2013), varav sedlar och mynt 146 mkr (69). Förslaget till budget för förvaltningsintäkter uppgår totalt till 111 mkr (106). Direktionen fastställer för varje år en budgetram som ledningsgruppen ska hålla förvaltningskostnaderna inom. Ramen utgår från Riksbankens förvaltningskostnader exklusive köp av sedlar och mynt. Riksbanken hade tidigare ( ) en regim med nominellt oförändrad ram. I och med satsningarna i den strategiska planen konstaterades hösten 2011 att den regimen behövde frångås under en period. I budgetförslaget för 2014 föreslås att förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt utökas med 1 % till följd av omställningen till extern IT-drift och det nya kontanthanteringskontoret. Förslaget till budget innebär att Riksbankens förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt uppgår till 778 mkr för För en utförlig beskrivning av Riksbankens budget 2014, se Budget för Riksbanken 2014, dnr STA. 17 [19]

18 Bilaga 1 Matchning strategiska prioriteringar - VP 2014 Strategiska prioriteringar Prioriterade handlingsplaner AVD Samverkan med 1. Utveckla vår roll och förmåga i arbetet med finansiell stabilitet, utifrån lärdomar från krisen 2. Pröva och anpassa den penningpolitiska tankeramen 3. Öka integrationen mellan penningpolitik/ finansiell stabilitet 4. Bredda och utnyttja vår internationella plattform 5. Öka den operativa flexibiliteten 6. Slutföra projekt i kontanthanteringen 7. Utveckla intern och offentlig statistik 1 Operationalisering av makrotillsynsanalysen AFS APP 2 Ramverk för RB:s analys av kontracyklisk kapitalbuffert AFS APP 3 Analys av hushållens skuldsättning AFS APP 4 Extern utvärdering av den löpande stabilitetsanalysen AFS 5 Översyn av stabilitetsområdets processer AFS APP, STA 6 Översyn av tankeramen för finansiell stabilitet AFS STA 7 Ny stabilitetsrapport AFS STA 8 Strukturomvandling i det finansiella systemet AFS 9 Massbetalningar - Riksbankens roll AFS ADM 10 Tankeram för penningpolitiken APP FOE 11 Räntor och volymer i den PP transmissionsmekanismen APP AFS, FOE 12 Svensk inflation i en global miljö APP FOE 13 Penningpolitik och makrotillsyn APP AFS, FOE 14 Översyn av den penningpolitiska rapporteringen APP AFS, FOE 15 Översyn av långsiktiga nivåer för reporäntan APP FOE 16 Modellstöd kring hushållens bostadslån och PP FOE APP, AFS Nr. 1-3, 5, 11, 13-14, 16 ovan kräver samverkan mellan policyområdena 17 Den internationella regleringsagendan AFS 18 Obligationsportföljen i kristid APP AFS, KAP 19 Nytt IT-stöd för Collateral Management KAP ITA 20 En tredje site KAP ITA, STA 21 Ny version RIX KAP ITA 22 Guldhanteringen KAP 23 Balansräkningen 24 Förbättrad likviditetshantering KAP STA 25 Securities lending KAP STA 26 Utveckla repoverksamheten KAP 27 Strategi för framtida systemstöd KAP ITA 28 Broby ADM ITA 29 Ny sedel- och myntserie ADM STA 30 Policyanalys, organisation och resurs ADM AFS 31 Svensk värdepappersdatabas APP 32 Detaljerad information för policyanalys APP AFS, FOE 33 Statistiksamarbete med Finansinspektionen APP 34 Ny informationsförsörjningsstrategi APP AFS, FOE 18 [19]

19 Bilaga 1 Matchning strategiska prioriteringar - VP 2014 Strategiska prioriteringar Prioriterade handlingsplaner AVD Samverkan med 8. Genomföra en ny struktur för IT-drift och support 9. Arbeta för fler standardiserade ITlösningar 10. Skapa tydligare och mer effektiva processer 11. Behålla/Utveckla arbetsklimatet 35 Övergången till extern IT-drift och support ITA alla 36 En ny IT-vision och IT-strategi ITA alla 19 Nytt IT-stöd för Collateral Management 37 Nytt system för diarieföring och arkivering ADM alla 38 Effektivisera processer (kommunikation) STA 39 Effektiva möten ADM alla 40 Den moderna centralbankens uppgifter och styrning STA APP, AFS 41 Implementera ny org., utveckla ledningsmodellen STA alla 42 Ny strategisk plan STA alla 43 Effektiv avtalsförvaltning ADM alla 44 Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet STA KAP 45 Konferenscenter på HK? ADM 46 Medarbetarskap ADM alla 12. Långsiktig kompetensförsörjning 47 Ledar- och rådgivarutveckling ADM alla 48 Traineeprogram ADM AFS 13. Värna förtroendet 49 Tydliggöra Riksbankens samhällsbärande roll STA APP, AFS, ADM, KAP 50 Öka Riksbankens närvaro och tillgänglighet STA APP, AFS, ADM, KAP 19 [19]

Riksbankens verksamhetsplan 2013

Riksbankens verksamhetsplan 2013 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 121206, 8 PM DATUM: 2012 12 06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Riksbankens verksamhetsplan 2012

Riksbankens verksamhetsplan 2012 PM DATUM: 2011 12 07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Verksamhetsplan. Riksbankens verksamhetsplan 2015. Inledning, planeringsförutsättningar. Stabsavdelningen

Verksamhetsplan. Riksbankens verksamhetsplan 2015. Inledning, planeringsförutsättningar. Stabsavdelningen Protokollsbilaga A-2 Direktions protokoll, 141212, 3 Verksamhetsplan DATUM: 2014-12-12 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Riksbankens verksamhetsplan 2011

Riksbankens verksamhetsplan 2011 PM DATUM: 2010-12-07 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2009

Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2009 Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 080925, 5 PM DATUM: 2008-09-22 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Internbudget och uppföljningsplan

Internbudget och uppföljningsplan Protokollsbilaga A-4 Direktionens protokoll 151211, 3 Internbudget och uppföljningsplan DATUM: -12-11 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Verksamhetsplan. Riksbankens verksamhetsplan Protokollsbilaga A-2 Direktionens protokoll, , 3. Inledning, planeringsförutsättningar

Verksamhetsplan. Riksbankens verksamhetsplan Protokollsbilaga A-2 Direktionens protokoll, , 3. Inledning, planeringsförutsättningar Protokollsbilaga A-2 Direktionens protokoll, 151211, 3 Verksamhetsplan DATUM: 2015-12-11 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Riksbankens verksamhetsplan 2009

Riksbankens verksamhetsplan 2009 PM DATUM: 2008-12-08 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Budget för Riksbanken 2012

Budget för Riksbanken 2012 1 PM DATUM: 12 07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE 103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Budget för Riksbanken 2014

Budget för Riksbanken 2014 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3.

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3 DATUM: -12-11 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Bland de bästa? Rapport från controllerfunktionen, dnr 2014-479-STA

Bland de bästa? Rapport från controllerfunktionen, dnr 2014-479-STA Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 150128, 7a Bland de bästa? Uppföljning 2014 Rapport från controllerfunktionen, dnr 2014-479-STA Sammanfattning, resultatindikatorer sid 2 Resurser totalt sid 3

Läs mer

Riksbankens verksamhetsplan 2008

Riksbankens verksamhetsplan 2008 PM DATUM: 2007-12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Budget för Riksbanken 2008

Budget för Riksbanken 2008 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR

Läs mer

beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut,

beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, Protokollsbilaga G Direktionens protokoll 121206, 11 Bilaga Riksbankens avdelningar Avdelningen för penningpolitik (APP) APP ansvarar för beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut,

Läs mer

Budget. Budget för Riksbanken 2015. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3. Budgetförslag. Stabsavdelningen

Budget. Budget för Riksbanken 2015. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3. Budgetförslag. Stabsavdelningen Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 141212, 3 DATUM: -12-12 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

Uppföljning tertial 1 1 2012

Uppföljning tertial 1 1 2012 Proto Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 120620, 5c Bland de bästa? Uppföljning tertial 1 1 Rapport från controllerfunktionen, dnr -368 STA Sammanfattning, resultatindikatorer sid 2 Resurser totalt

Läs mer

Uppföljning tertial Ledningsgruppen 29 sep Direktionen 17 okt Fullmäktige 11 nov

Uppföljning tertial Ledningsgruppen 29 sep Direktionen 17 okt Fullmäktige 11 nov Uppföljning tertial 2 2016 Ledningsgruppen 29 sep Direktionen 17 okt Fullmäktige 11 nov Pether Burvall Magnus Eklund Vad tar vi med oss från T2 2016? MÅL/INDIKATORER Femårsförväntningar 2,0 Kortsiktsprognoser

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank

Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank Arbetsordning och Instruktion för Sveriges riksbank R I K S B A N K E N MARS 2014 PRODUKTION: SVERIGES RIKSBANK TRYCK: WEST STUDIOS n Innehåll n Arbetsordning för Sveriges riksbank 5 Inledning 5 Riksbankens

Läs mer

Uppföljning tertial STA, Pether Burvall

Uppföljning tertial STA, Pether Burvall Protokollsbilaga G Direktionens protokoll 110929, 11a Uppföljning tertial 2 2011 STA, Pether Burvall Sammanfattning T2 jmf med T1 MÅL/INDIKATORER Goodhart/Rochet, FSAP Prognosprecision, STINA RIX 100 %

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Internbudget och plan för uppföljning 2013

Internbudget och plan för uppföljning 2013 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 121206, 8 PM DATUM: 12 06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Administrativa avdelningen SVERIGES RIKSBANK SE 103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax

Läs mer

Uppföljning tertial 1 1, 2015

Uppföljning tertial 1 1, 2015 Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 150622, 7a Bland de bästa? Uppföljning tertial 1 1, 2015 Rapport från controllerfunktionen, dnr 2015-00401 Sammanfattning, resultatindikatorer sid 2 Resurser totalt

Läs mer

Riksbankens avdelningar

Riksbankens avdelningar Bilaga Riksbankens avdelningar Avdelningen för penningpolitik (APP) APP ansvarar för beredning av direktionens penning- och valutapolitiska beslut, genomförande av direktionens penning- och valutapolitiska

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Riksbankens roll i svensk ekonomi

Riksbankens roll i svensk ekonomi Riksbankens roll i svensk ekonomi Stockholms universitet 11-1- Lars E.O. Svensson 1 Världens äldsta centralbank 1668 Sveriges Rikes Ständers Bank 183-talet Affärsbanker bildas 19 Monopol på sedelutgivning

Läs mer

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014

Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010 2014 Riksbanken är en myndighet under riksdagen med ansvar för den svenska penningpolitiken. Sedan 1999 har Riksbanken en självständig ställning

Läs mer

Internbudget och plan för uppföljning 2014

Internbudget och plan för uppföljning 2014 PM DATUM: -12-10 AVDELNING: Administrativa avdelningen HANDLÄGGARE: SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010 PM DATUM: 2009-11-13 AVDELNING: STA/INT HANDLÄGGARE: Kai Barvèll/Christina Nordh Berntsson HANTERINGSKLASS: ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Budget. Budget för Riksbanken. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll , 3

Budget. Budget för Riksbanken. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll , 3 Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll -12-14, 3 DATUM: -12-07 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Tid för omprövning - i huvudet på en centralbankschef

Tid för omprövning - i huvudet på en centralbankschef Tid för omprövning - i huvudet på en centralbankschef Nationalekonomiska föreningen, Stockholm Riksbankschef Stefan Ingves 6 april 2016 Nya utmaningar - nya vägval Finansiella innovationer och globalisering

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering

Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering 2016-12-07 Finansiella stabilitetsrådet Överenskommelse om samarbete avseende finansiell stabilitet och krishantering Överenskommelsen är upprättad mellan Regeringskansliet (Finansdepartementet), Sveriges

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

Tidplan för introduktionen av den nya sedel- och myntserien

Tidplan för introduktionen av den nya sedel- och myntserien 2 Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 120529, 6 PM DATUM: 2012-05-11 AVDELNING: ADM HANDLÄGGARE: Leif Jacobsson SÄKERHETSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank

Instruktion för Sveriges riksbank Instruktion för Sveriges riksbank Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings-

Läs mer

Bilaga 1 COMPLIANCEPLAN

Bilaga 1 COMPLIANCEPLAN 201 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 121206, 9 Bilaga 1 COMPLIANCEPLAN DATUM: 2012-11-20 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS STA/Riskenheten Anja Marletta ÖPPEN Aktiviteter för complianceplan

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Internbudget för Riksbanken 2009

Internbudget för Riksbanken 2009 PM DATUM: 2008-12-03 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Administrativa avdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden

Beslutsunderlag. Köp av statsobligationer. Förslag till direktionens beslut. Bakgrund. Överväganden Beslutsunderlag DATUM: 2015-02-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

FSPOS Strategisk plan

FSPOS Strategisk plan FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Strategisk plan 2018-2020 Version 0.95, 2017-03-31 Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND FSPOS 3 UTVÄRDERING AV FSPOS ARBETE 3 STRATEGIWORKSHOP

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) PM DATUM: 2011-02-07 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: Sigvard Ahlzén SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Riksbankens e-krona Projektplan. Fas 1

Riksbankens e-krona Projektplan. Fas 1 Riksbankens e-krona 170314 Projektplan Fas 1 mars 2017 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Inledning... 2 2. Projektarbetet... 4 2.1 Delprojekten under fas 1, 2017... 6 2.2 Avgränsningar

Läs mer

Efter den globala finanskrisen återhämtade sig den svenska ekonomin ganska snabbt. Räntorna, som hade sänkts kraftigt under krisen, började

Efter den globala finanskrisen återhämtade sig den svenska ekonomin ganska snabbt. Räntorna, som hade sänkts kraftigt under krisen, började Efter den globala finanskrisen 2007 2009 återhämtade sig den svenska ekonomin ganska snabbt. Räntorna, som hade sänkts kraftigt under krisen, började långsamt höjas under 2010 och 2011. Senare skulle denna

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Klarspråk värt. Pernilla Meyersson Riksbanken

Klarspråk värt. Pernilla Meyersson Riksbanken Klarspråk värt en ki kristall Pernilla Meyersson Riksbanken Varför är det viktigt med klarspråk? Stefan Ingves, riksbankschef Vårt jobb är att tala och skriva på ett sådant sätt att alla kan förstå. Det

Läs mer

Session 1 Utveckling av centralbankers mandat. Cecilia Skingsley Vice Riksbankschef

Session 1 Utveckling av centralbankers mandat. Cecilia Skingsley Vice Riksbankschef Session 1 Utveckling av centralbankers mandat Cecilia Skingsley Vice Riksbankschef Inflationsmålspolitiken har varit framgångsrik i Sverige Årlig procentuell förändring Anm. KPI-inflationen avser ej realtidsdata

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protoll 100203, 6 c) PM DATUM: 2010-01-28 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen Sigvard Ahlzén ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Dir. 2016:114. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016

Kommittédirektiv. Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Dir. 2016:114. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Kommittédirektiv Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen Dir. 2016:114 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK

INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK INSTRUKTION FÖR SVERIGES RIKSBANK Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa ledningsoch

Läs mer

Penningpolitik med inflationsmål

Penningpolitik med inflationsmål Penningpolitik med inflationsmål Penningpolitiken i media Road map Vad är penningpolitik? Vad innebär ett inflationsmål? Hur påverkar penningpolitiken ekonomin? Vägen till ett penningpolitiskt beslut Penningpolitik

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2017-04-26 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012 Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 2011-12-07, 4 Beslut DATUM: 2011-12-07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Riksbankens roll och penningpolitikens betydelse för finansiell stabilitet

Riksbankens roll och penningpolitikens betydelse för finansiell stabilitet Riksbankens roll och penningpolitikens betydelse för finansiell stabilitet Stockholms universitet 9 maj 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Om Riksbanken Penningpolitiken Finanskris och lågkonjunktur

Läs mer

Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon

Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon Penningpolitiska utmaningar att väga idag mot imorgon Riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska föreningen, Stockholm 16 maj 217 Ovanliga tider medför nya utmaningar Lågt inflationstryck, låg styrränta

Läs mer

Vad gör Riksbanken? Studiehandledning

Vad gör Riksbanken? Studiehandledning Vad gör Riksbanken? Studiehandledning Innehåll sid 1. Förord 3 2. Riksbankens utbildningsmaterial 3 3. Minifakta om Sveriges riksbank 5 4. Förslag till lektionsplanering och elevarbetsuppgifter 5 5. Länktips

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven 2011

Förvaltning av guld- och valutareserven 2011 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 101207, 9 PM DATUM: 2010-12-07 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS:

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

2014-12-19 Reklamation Vattenfall 204-897-AVS

2014-12-19 Reklamation Vattenfall 204-897-AVS 2014-12-222014-12-222014-12-222014-12-22 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: 2014-12-19 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Riksbankens diarienummer 2013-111-STA PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Outsourcing IT Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20 Outsourcing IT drift Syfte

Läs mer