Riksbankens verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksbankens verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 PM DATUM: AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel Fax DNR STA Riksbankens verksamhetsplan 2014 Inledning, planeringsförutsättningar Uppdraget Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Den andra uppgiften innebär att Riksbanken ger ut sedlar och mynt, främjar säkra och effektiva betalningar samt förebygger och hanterar kriser i det finansiella systemet. Riksbanken förvaltar också betydande tillgångar som ska säkerställa att vi har en god beredskap för att fullgöra våra huvuduppgifter och säkra den självständiga ställning riksdagen gett oss. Planering och uppföljning Direktionen beslutade den 23 september 2013 om planeringsförutsättningar för verksamhetsplanen för 2014 (dnr STA). Utgångspunkten är fortsatt den strategiska plan som direktionen fastställde 2011 (dnr STA). Den innehåller en beskrivning av Riksbankens uppdrag, vision och strategiska inriktning för de kommande 3-5 åren och utmynnar i tio strategiska prioriteringar. En annan utgångspunkt har varit de riskanalyser som genomförts under året. I denna verksamhetsplan konkretiseras visionen för varje målområde med hjälp av mål och med indikatorer som speglar hur målen ska utvärderas. Målen sätts med visionens ambitionsnivå bland de bästa och i visionens tre perspektiv; kvalitet, effektivitet och förtroende. Den strategiska inriktningen konkretiseras med prioriterade handlingsplaner. Dessutom sammanfattas operativ risk och resursinsats för respektive målområde. I ett separat dokument Budget för Riksbanken 2014 presenteras budgeten mer i detalj. I ett tredje dokument Internbudget och plan för uppföljning 2014 specificeras budgeten per avdelning och område. I det sistnämnda dokumentet beskrivs dessutom hur verksamhetsplan och budget ska följas upp under [19]

2 Vision och strategisk inriktning Riksbankens vision är att vara bland de bästa när det gäller kvalitet och effektivitet för att behålla ett högt förtroende. I den strategiska planen presenteras ett antal framgångsfaktorer för att Riksbanken ska nå visionen. Dessa är kortfattat att Riksbanken ska vara en snabbfotad och flexibel organisation, ha en öppen och tydlig kommunikation, lära av de bästa, ha rätt kompetens, ett gott arbetsklimat, bra samarbete och effektiva processer. Verksamhetsuppföljningarna har under senare år visat att vi på de flesta områden lever upp till visionens ambitionsnivå, men det är en utmaning för en liten centralbank att försvara denna position i en föränderlig omvärld som ställer ständigt ökade krav på analys och flexibilitet. En modern centralbank efter den globala finansiella krisen Riksbanken har ända sedan 1990-talskrisen fokuserat på att bygga upp kompetens och utveckla policyprocesser för våra huvuduppgifter penningpolitik och finansiell stabilitet. Andra funktioner har setts över och rationaliserats, bl. a. för att finansiera uppbyggnaden av huvuduppgifterna. En ny utvecklingsfas inleddes utifrån erfarenheterna från den senaste krisen. Den strategiska planens prioriteringar, samt de tre tillägg som gjordes hösten 2012, är fortfarande relevanta och konkretiseras även för 2014 med prioriterade handlingsplaner inom respektive målområde. Under 2014 ska en översyn påbörjas av både tankeramar och kommunikation av våra huvuduppgifter. Parallellt ska en ny strategisk plan utarbetas, som utgångspunkt för kommande års verksamhetsplaner. De strategiska prioriteringar för 2014 framgår av bilden nedan och i bilaga 1 redovisas en matchning mellan dessa och de prioriterade handlingsplaner som planeras för året: 2 [19]

3 Teman i verksamhetsplanen 2014 Riksbankens roll i samhället: Det pågår både nationellt och internationellt en diskussion om centralbankers roll efter krisen, både om arbetet med penningpolitik och med finansiell stabilitet. För att så bra som möjligt medverka till utvecklingen av våra ramverk behöver vi en öppen och samlad diskussion om hur uppdraget kan tydliggöras och kommuniceras för centralbanksverksamhet i allmänhet och för Riksbanken i synnerhet. Utifrån denna diskussion påbörjar vi parallellt en ny översyn av våra tankeramar. Vi genomför också den nya kommunikationsstrategi som vi arbetade fram under verksamhetsplaneringen. För att stärka bilden av Riksbankens samhällsviktiga roll kommer vi att fokusera på att: skapa förståelse för Riksbankens agerande, tydligare anpassa kommunikationen (format, språk, innehåll) och utveckla dialogen med prioriterade målgrupper samt lyfta fram kommunikation med institutionen som avsändare. Bättre prioriteringar: Stor efterfrågan på ny kunskap i efterdyningen av den finansiella krisen och höga ambitioner att vara bland de bästa på våra olika områden har gjort att projektportföljen blivit tung och svår att styra. Verksamhetsplaneringen har därför präglats av en hårdare prioritering inom våra policyområden och ett tydligare fokus på hur resultatet av våra utvecklingsprojekt ska användas. Vi ska också i samband med uppföljningar av planerna göra tydligare omprioriteringar när nya uppgifter tillkommer. Utveckla organisation och ledningsmodell: Vi ska under 2014 genomföra de beslut som fattas beträffande en ny organisation. De förbättringsområden som identifierats handlar huvudsakligen om att stärka organisationens förmåga att driva och följa upp verksamheter som inbegriper flera avdelningar. I verksamhetsplanen tar vi även tillvara andra förslag till förbättrad styrning och ledning som kommit fram under arbetet med organisationsöversynen. Samtidigt ska de två stora projekten för utkontrakterad IT och det nya kontanthanteringskontoret trimmas in för kontinuerlig drift. 3 [19]

4 Mål, risk, prioriterade handlingsplaner och kostnadsnivå 2014 per målområde Riksbankens verksamhet delas in i målområden som utgörs av kärnprocesser, respektive bankgemensamma funktioner. Mål och indikatorer: Här presenteras mål för våra olika verksamhetsområden. Målen är uppbyggda med visionens ambitionsnivå bland de bästa och i visionens tre perspektiv; kvalitet, effektivitet och förtroende. För varje mål finns indikatorer som tillsammans ska ge en bild av hur det går för Riksbanken på området. För centralbanksspecifika uppgifter innebär bland de bästa att vi försöker prestera i nivå med centralbanker som vi bedömer vara bland de bästa. För andra uppgifter görs jämförelser med andra institutioner, vi jämför till exempel vår prognosförmåga med andra prognosmakare i Sverige, vår attraktionskraft som arbetsgivare relateras till andra myndigheter och företag etc. En exakt utvärdering av resultatet av alla våra uppgifter är inte möjlig, men det ska inte hindra oss från att hitta olika sätt att spegla om vi rör oss i rätt riktning, därför används begreppet indikatorer. Riskperspektivet som presenteras är en översiktlig beskrivning av de risker som just nu är mest prioriterade att begränsa, samt genom vilka åtgärder detta kommer att ske. Prioriterade handlingsplaner: De utvecklingsområden som ledningsgruppen vill fokusera på under 2014, utifrån den strategiska planen och utifrån identifierade risker. Handlingsplanerna har sin utgångspunkt i de strategiska prioriteringarna men presenteras här per målområde, den struktur vår styrning och uppföljning följer. För en matchning mot de strategiska prioriteringarna se bilaga 1. Kostnadsnivå 2014: Större förändringar av personalresurser och av de totala förvaltningskostnaderna fördelade per verksamhetsområde kommenteras som en indikation på hur resursinsatsen förändras för området jämfört med tidigare år. 4 [19]

5 PENNINGPOLITIK MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Ett fast penningvärde Internationellt erkänd penningpolitisk analys KPI (12-månadersförändring) KPIF (12-månadersförändring) Inflationsförväntningar 5 år (medelvärde) Indikatorn relativ prognosprecision för KPIF, samt årlig jämförelse med andra prognosinstitut Kvalitativ bedömning av analys 2 % Hög (prognosfel < överraskn), resp. bland de bästa Bland de bästa Forskning av hög kvalitet Vetenskapliga publikationer, kvalitetsvägt Antal årsarb inom penn. pol. x 100 p (grönt fr 75 p) Effektivt policystöd från forskningen Kvalitetsbedömning God kvalitet Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa Effektivt genomförande Dagslåneränta Repo +/- 10 punkter varje dag Förutsägbar penningpolitik Stort förtroende för den penningpolitiska analysen Förändring 1-mån STINA-swappar vid räntebeslut Förtroendemätning hos viktigare målgrupper 5 punkter Hög kunskap Högt förtroende Risk: Risken för otillräcklig tydlighet i den penningpolitiska beslutsprocessen behöver fortsatt begränsas. Detta hanteras bland annat genom översyn av tankeramar och kommunikation. Ett stort utvecklingsbehov kräver att metodiken för arbete i projekt fortsätter att utvecklas. Andra operativa risker hanteras genom att det nya databiblioteket tas tillvara fullt ut. Prioriterade handlingsplaner: Efter den globala finansiella krisen har fokus ökat på kopplingen mellan makroekonomi och finansiella förhållanden. Temat för det penningpolitiska området har sedan flera år varit att förstärka analysen av den finansiella utvecklingen i stort samt utforma metoder som gör att osäkerhet och risker kan vävas in i det penningpolitiska beslutsunderlaget på ett strukturerat sätt. Högsta prioritet 2014 är att fortsätta att utveckla analysen i denna riktning och manifestera våra slutsatser i interna processer och extern kommunikation. Tankeram för penningpolitiken: Ett tvåårigt projekt för att samla nya lärdomar i en översyn av det penningpolitiska ramverket. Projektet syftar till att öka förståelsen för olika sätt att se på vad som är väl avvägd penningpolitik och inkluderar en översikt av olika angreppssätt i litteraturen och en jämförelse av hur Riksbanken och andra centralbanker gör i praktiken, för att identifiera likheter och skillnader. Projektet ska även utmynna i arbetsmetoder som på ett bra sätt kombinerar teori och praktik. Projektet beräknas fortsätta i VP (APP, FOE) Räntor och volymer i den penningpolitiska transmissionsmekanismen: Pågående analys av transmissionen från reporäntan till andra räntor och hur dessa s.k. sluträntor hanteras i den makroekonomiska analysapparaten fortsätter, nu med större fokus på implementering och kommunikation. Arbetet ska successivt ge 5 [19]

6 avtryck i rapporter under I projektet ingår även att utreda hur vi på ett meningsfullt sätt kan inkorporera kreditvolymer i analysapparaten. (APP, AFS, FOE) Svensk inflation i en global miljö: Arbetet fortsätter med att öka förståelsen för hur globala pristrender och förändringar i relativpriser påverkar aggregerad svensk inflation och därmed penningpolitiken, både enligt teori och empiri. Analysen av globalt pristryck, inhemskt kostnadstryck och prissättningsbeteende behöver fördjupas. Arbetet kan komma att ge avtryck på löpande analys och prognosmetoder samt på extern kommunikation. (APP, FOE) Penningpolitik och makrotillsyn: Projektet syftar dels till att kvantifiera de makroekonomiska konsekvenserna av makrotillsyn, dels till att konceptuellt formulera samspelet mellan penningpolitiken och makrotillsynen. Projektet bedrivs tillsammans med AFS, med input från FOE. (APP, AFS, FOE) Översyn av den penningpolitiska rapporteringen: Förslag på ny utformning av rapporter och uppföljningar som bland annat ska göra de penningpolitiska avvägningarna tydligare för en extern publik. (APP, AFS, STA) Obligationsportföljen i kristid: En principbeskrivning av hur portföljen skulle kunna användas i penningpolitiskt eller finansiell stabilitetssyfte i kristid, vilka operativa krav ställs och vad blir konsekvenserna för balansräkningen? (APP, AFS, KAP) Översyn av långsiktiga nivåer för reporäntan: En översyn ska göras av den långsiktiga nivån på reporäntan, mer konkret den nivå på reporäntan som väntas gälla i intervallet 5-10 år framöver. Arbetet innefattar (1) en bedömning av långsiktig global och svensk tillväxt, (2) uppdatering av tankeramen hur/om spreadar påverkar långsiktig reporänta och (3) implementering av eventuella nya nivåer i prognosmodeller m.m. (APP, FOE) Modellstöd kring hushållens bostadslån och penningpolitik: En allmän jämviktsmodell som möjliggör kopplingar mellan hushållens balansräkningar och aggregerade variabler; exempelvis för att studera penningpolitiska effekter med hänsyn tagen till skuldernas fördelning över hushållen. Baseras på mikrodata på hushållsnivå. (FOE, APP, AFS) Kostnadsnivå 2014: De totala kostnaderna för penningpolitiken (när alla kostnader fördelats ut till våra verksamhetsområden) budgeteras till 196 mkr, vilket är något lägre än budget 2013 (200). Personalresurserna för området planeras till samma nivå som för [19]

7 FINANSIELL STABILITET MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Ett säkert och effektivt betalningsväsende (se även betalningssystem och kontantförsörjning) God förmåga att identifiera (nya) potentiella risker God förmåga att analysera/värdera risker Minska identifierade risker i det finansiella systemet Bankernas finansiella motståndskraft och bedömning av finansiella marknaders funktionssätt Utvärdering av betalningssystemets infrastruktur Kvalitativ bedömning av analys/övervakning Genomslag rekommendationer God motståndskraft respektive god funktion Väl fungerande Bland de bästa (ej formaliserat) Bra genomslag enl utvärdering i FSR Forskning av hög kvalitet Vetenskapliga publikationer, kvalitetsvägt FOE årsarb inom fin. stab. x 100 p (grönt fr 75 p) Effektivt policystöd från forskningen Kvalitetsbedömning God kvalitet God förmåga att hantera kriser i det finansiella systemet Inflytande över finansiell regelbildning i Sverige och internationellt Effektiv kommunikation Under kris: extern bedömning av åtgärder Ej kris: Antal övningar resp. övningsresultat Kvalitativ utvärdering av genomslag i remisser och av påverkan på profilfrågor i det internationella arbetet Medieanalys, andel av nyckelmedier som återger RB:s budskap och talespersoner God förmåga Minst 1 per år God förmåga Mycket bra Minst 40 % Effektiv analysprocess Benchmark Bland de bästa Stort förtroende för Riksbankens stabilitetsanalys och krishanteringsförmåga Förtroendemätning hos viktigare målgrupper Hög kunskap Högt förtroende Risk: Snabbt ökande krav på övervakning, analys och reglering parallellt med att en ny institutionell struktur implementeras innebär ökad risk i beslutsprocesser, i datainsamling och i analyser. Detta hanteras dels i prioriterade handlingsplaner nedan, dels i bankgemensamma projekt såsom ett nytt systemstöd för diarieföring, det nya databiblioteket och förbättrad samordning över avdelningsgränserna och mellan myndigheter. Prioriterade handlingsplaner: Under 2014 ska Riksbanken fortsätta att utveckla stabilitetsanalysen i ljuset av de erfarenheter som gjorts under senare år och nu även utifrån den beslutade institutionella strukturen för makrotillsyn i Sverige. Stora delar av arbetet kräver informationsutbyte och samarbete mellan AFS, APP och FOE. Framför allt gäller detta de två första punkterna nedan, där direktiven utarbetas gemensamt av AFS och APP. Följande delprojekt är prioriterade: 7 [19]

8 Utveckling av makrotillsynsanalysen: Ett långsiktigt avdelningsöverskridande projekt som syftar till att utveckla analysen av makrotillsynverktyg och dess effekter på kreditvillkor, kreditförsörjningen och realekonomin. I projektet ingår, förutom internt arbete, även utbyte av erfarenheter med IMF och länder som har makrotillsynsverktyg samt anordnandet av en konferens med deltagande av både beslutsfattare och forskare. (AFS, APP, FOE) Utveckla ett ramverk för Riksbankens analys av kontracyklisk kapitalbuffert: Den kontracykliska bufferten kommer antagligen att beslutas vid fyra tillfällen per år. Detta arbete syftar till att skapa en process för hur Riksbanken ska arbeta fram och kommunicera sin uppfattning. (AFS, APP) Analys av hushållens skuldsättning: Under 2014 ska analysen av 2013 års datainsamling om hushållens skuldsättning utmynna i slutsatser och extern kommunikation. Arbetet ska bedrivas i samarbete med Finansinspektionen. (AFS, APP) Extern utvärdering av den löpande stabilitetsanalysen: Senare års externa utvärderingar av Riksbankens arbete inom stabilitetsområdet har i första hand fokuserat på krishantering. Under 2014 ska extern kompetens anlitas för att utvärdera kvaliteten på den löpande stabilitetsanalysen och granska målen för stabilitetsarbetet. (AFS) Ett annat prioriterat tema för stabilitetsområdet är att mot bakgrund av den utvecklade stabilitetsanalysen fortsätta att utveckla beredning och kommunikation av stabilitetsfrågor. Prioriterade delprojekt inom detta område är: Översyn av stabilitetsområdets processer ( produktionslinjen ): Arbetet ska utmynna i förslag till nya processer för beredning av stabilitetsfrågor. Projektet innefattar bland annat en översyn av den löpande beredningen och rapporteringen av stabilitetsfrågor samt förslag kring hur Riksbanken på bästa sätt kan bidra till det nya stabilitetsrådet. (AFS, APP, STA) Översyn av tankeramen: Den röda skriften som beskriver Riksbankens roll inom området finansiell stabilitet, ska uppdateras mot bakgrund av nya lärdomar och förändringar i arbetssätt och ansvarsfördelning på stabilitetsområdet. En reviderad tankeram beräknas kunna publiceras under (AFS, STA) Ny stabilitetsrapport: Rapporten Finansiell Stabilitet ska under 2014 ses över från grunden avseende innehåll och form. (AFS, STA) Övriga områden som fortsätter att vara prioriterade under 2014: Strukturomvandling i det finansiella systemet: Ett påbörjat paraplyprojekt om hur det finansiella systemet kan tänkas förändras mot bakgrund av nya regleringar och en internationaliserad infrastruktur, vilka nya risker det kan medföra och vad innebörden för det svenska finansiella systemet är. Arbetet ska under 2014 resultera i publicering av en sammanfattande bild av en potentiell strukturomvandling, med särskilt fokus på bankerna. (AFS) Den internationella regleringsagendan: I olika internationella fora och i förhandlingar på EU-nivå följa och påverka regleringsarbetet som rör dels banksystemet, dels infrastruktur och marknader. Detta innefattar också arbete med lagstiftning som rör krishantering av banker, infrastruktur och försäkringsbolag. 8 [19]

9 Utöver detta innefattar arbetet att analysera konsekvenserna av olika regleringsförslag för Sverige. Arbetet innefattar också att analysera vilka effekterna blir för Sverige av att stå utanför single supervisory mechanism (SSM), och mer specifikt vad det kommer innebära för de samarbeten som redan finns etablerade inom Norden-Baltikum. (AFS) Massbetalningar Riksbankens roll: Som en fortsättning på den utredning som genomfördes under 2013, ska Riksbankens roll och ansvar i massbetalningsmarknaden utredas och kommuniceras under (AFS, ADM) Kostnadsnivå 2014: Personalresurser och totala fördelade kostnader planeras till i stort samma nivå som i budget Den totala kostnaden för finansiell stabilitet budgeteras till 184 mkr. BETALNINGSSYSTEMET RIX MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Ett väl fungerande betalningssystem Tillgänglighet RIX > 99,85 % Kostnader och intäkter Kostnadstäckning RIX Effektivt betalningssystem Benchmark Bland de bästa Nöjda kunder i betalningssystemet Andel nöjda kunder > 80 % (repr. > 70 % av volymen) Risk: Omställningen av IT-driften innebär en förhöjd risknivå även under 2014 då det nya samarbetet med Evry ska etableras. Fokus för riskhanteringen är fortsatt att behålla driftsmiljön stabil, att öva reservrutiner och att utveckla nya kontinuitetslösningar. Prioriterade handlingsplaner: Nytt IT-stöd för Collateral Management: Arbetet med att ersätta Riksbankens system för hantering av säkerheter i RIX (Colin) fortsätter med tilldelningsbeslut våren 2014 för beräknad produktionssättning i slutet av (KAP, ITA) En tredje site: Den riskanalys som färdigställdes under 2013 ska kompletteras med analys av det alternativ som kan erbjudas av Evry. (KAP, ITA, STA) Ny version RIX: Beslut om version är fattat och implementationsprojektet har startat, med sikte på produktionssättning i början av (KAP, ITA) Kostnadsnivå 2014: Den budgeterade kostnadsnivån för RIX ökar, framför allt till följd av det planerade versionsbytet för RIX. Den totala kostnaden för målområdet uppgår till 65 mkr för 2014 (58 mkr 2013). Kostnaderna för RIX-systemet ska täckas av deltagarnas avgifter (+/- 10 %, vilket stäms av för en treårsperiod). 9 [19]

10 KONTANTFÖRSÖRJNING MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 Sedlar och mynt av hög kvalitet Säker och effektiv kontantförsörjning Stort förtroende för sedlar och mynt resp. för RB:s kontantförsörjning Antal upptäckta förfalskade sedlar (SKL) Mätning och bedömning av kvalitet (hållbarhet) på inlämnade bruksedlar. (T v subjektiv bedömning av ADM/EKF) Andel rätt levererade beställningar 100% Bedömning skyddsnivå (ADM/EFS) Efterlevnad av regler för den operativa kontanthanteringen Scenarioövningar Inlösen av ogiltiga eller skadade sedlar Benchmark (både för hanteringen och för inköp sedlar och mynt) Förtroendemätningar (allmänheten resp kontanthanteringens aktörer) < 700 per kvartal Bra = Fungerande betalningsmedel Inga externa angrepp. Inga incidenter som skadar anseendet eller kostar > 10 tkr 1 per kontor Ett ärende ska ta max 8 veckor Bland de bästa > 75 % högt/mycket högt Risk: Verksamheten har stora operativa risker till sin natur, vilka ska begränsas med det nya kontoret i Broby och löpande genomgångar av regler och rutiner. Den övergripande risken för att förtroendet för kontanter minskar till följd av föråldrade säkerhetsdetaljer m.m. begränsas med den nya sedel- och myntserien. Sedelutbytet i sig ställer dock ökade krav på inlösenfunktionen, för att motverka risken för att Riksbanken utnyttjas för penningtvätt. Prioriterade handlingsplaner: Broby: Projektet ska avslutas och det nya kontanthanteringskontoret i Broby ska trimmas in för kontinuerlig drift. (ADM, ITA) Ny sedel- och myntserie: fortsätter enligt nuvarande plan med bl. a. inköp av introduktionsvolymer och upphandling av myntdestruktion. (ADM, STA) Policyanalys, organisation och resurs: Riksbankens interna kompetens- och ansvarsfördelning på området ska klarläggas. (ADM, AFS) Kostnadsnivå 2014: De totala kostnaderna för kontantförsörjningen budgeteras till 254 mkr vilket är 82 mkr högre än budget Ökningen beror framför allt på ökade sedelinköp inför introduktionen av den nya sedelserien. 10 [19]

11 KAPITALFÖRVALTNING MÅL INDIKATORER MÅLNIVÅ 2014 God beredskap för policyuppdragen God riskjusterad avkastning God kontroll i kapitalförvaltningen Kostnadseffektiv kapitalförvaltning Andel mest omsättningsbara tillgångar i EUR och USD Sharpekvot lokal valuta Sharpekvot SEK Minst 28 % EUR och 42 % USD i statsobligationer emitterade i statens egen valuta SR VR > SR policy Modifierad duration 2,0-6,0 Limit- och mandatöverträdelser Utbetalda ersättningskrav från motpart. Benchmark 3 per år 3 händelser och/eller 300 tkr Bland de bästa Risk: Fokus för den operativa riskhanteringen är fortsatt att i det löpande arbetet begränsa riskerna i affärsprocesserna. Därutöver ska den övergripande risken för ett otillräckligt systemstöd hanteras i den prioriterade handlingsplanen nedan om strategi för framtida systemstöd. Prioriterade handlingsplaner: Guldhanteringen: Den pågående utredningen om guldhanteringen ska utmynna i förslag till direktionsbeslut under våren (KAP) Balansräkningen: Under 2014 ska en balansräkningskommitté inrättas för att samordna analysen av frågeställningar som rör Riksbankens balansräkning. Inom ramen för kommitténs arbete ska olika trender och åtgärders påverkan på balansräkningen sammanställas. Med denna sammanställning som utgångspunkt påbörjas arbetet med mål och strategi för balansräkningen. (KAP, STA, APP, AFS) Förbättrad likviditetshantering: Ett mått för att kvantifiera likviditetsrisk ska tas fram samtidigt som regelverket kring likviditetsrisk förtydligas. (KAP, STA) Securities lending: En utredning ska under 2014 analysera om och under vilka förutsättningar värdepappersutlåningen bör återupptas, i syfte att höja avkastningen på valutareserven. (KAP, STA) Utveckla repoverksamheten: Standardmallen för repoavtal ska revideras och beslut ska fattas om huruvida fler motparter behövs. (KAP) Strategi för framtida systemstöd: En analys ska göras över kapitalförvaltningens framtida behov av systemstöd. (KAP, ITA, APP, AFS) Kostnadsnivå 2014: De totala förvaltningskostnaderna för målområdet budgeteras till 102 mkr, vilket är något lägre än 2013 beroende på lägre kostnader för investeringsenheten och för pensioner. 11 [19]

12 STATISTIK MÅL INDIKATORER Målnivå 2014 Garantera en stabil och effektiv statistikproduktion av bra kvalitet Bedömning av sju kvalitetsdimensioner per statistikprodukt Benchmark God kvalitet Bland de bästa Risk: Snabbt växande informationsbehov för policyanalysen efter den globala finansiella krisen riskerar att leda till en ineffektiv dataförsörjning. Denna risk hanteras i ett projekt för en ny strategi för informationsförsörjning och i översynen av hur Riksbanken, Finansinspektionen och SCB ska samverka i statistikfrågor. I övrigt sker den operativa riskhanteringen framför allt genom det fortsatta arbetet med att implementera det nya databiblioteket fullt ut. Prioriterade handlingsplaner: Svensk värdepappersdatabas: En förstudie om system för statistik över värdepappersinnehav. Förstudien ska resultera i en plan för införande av statistik om värdepapperstillgångar och ge underlag för upphandling av statistiken. (APP i samarbete med Finansinspektionen och SCB) Detaljerad information för policyanalys: Under 2014 undersöker vi tillsammans med SCB möjligheterna att skapa en ny infrastruktur för förenklad åtkomst av befintlig statistik för forsknings- och statistikändamål och förutsättningarna för insamling av bättre företagskreditdata, bland annat för finansmarknadsstatistiken. Dessutom ska en utvärdering göras av de kreditdata som samlats in från bankerna med syfte att ge underlag för beslut om en fortsatt uppgiftsinhämtning. (APP, AFS)) Statistiksamarbete med Finansinspektionen: Dagens former för samverkan ska ses över och utvecklas utifrån den föreslagna lagen om en gemensam databas. Arbetet ska utmynna i en myndighetsgemensam ordning för hur den gemensamma databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska användas. (APP i samarbete med Finansinspektionen och SCB) Ny informationsförsörjningsstrategi: För att säkerställa att det kraftigt växande behovet av ny information för vår policyanalys hanteras effektivt, ska ett ramverk tas fram för hur nya informationsbehov ska identifieras och omhändertas. (APP, AFS, FOE) Kostnadsnivå 2014: Kostnaderna för statistikområdet ökar, bland annat till följd av systemutveckling för värdepappersdatabasen och behovet av ett nytt systemstöd för tjänstehandelsstatistiken. Den totala kostnaden beräknas till 102 mkr för [19]

13 BANKGEMENSAMT (färgade fält ska även följas på avdelningsnivå) Risk: Risknivån inom många målområden är fortsatt förhöjd till följd av den pågående ITutkontrakteringen och fokus är fortsatt att begränsa riskerna relaterade till detta projekt till dess att den nya organisationen trimmats in. Andra operativa risker av bankövergripande karaktär som ska hanteras är risken för otydlighet i den externa kommunikationen och risken för bristande samordning och effektivitet i beslutsprocesser. De omhändertas i två prioriterade områden nedan, dels implementeringen av den nya kommunikationsstrategin, dels ny organisation och utvecklad ledningsmodell. MÅL INDIKATORER Målnivå 2014 Kommunikation Högt förtroende för Riksbanken Effektiv extern kommunikation Effektiv intern kommunikation SOM-institutets årliga undersökning Bland de bästa (topp 5) Medieanalys, andel av nyckelmedier som återger RB:s budskap och talespersoner Frågor i medarbetarundersökningen om hur behovet av information om (1) banken, och (2) enheten tillgodoses Minst 50 % > 70 % nöjda (banken) > 80 % (enheten) Den nya kommunikationsstrategin är långsiktig och ska vara styrande för kommunikationsinsatserna Vi kommer att prioritera följande arenor 1 finansmarknadsarenan, idéutvecklingsarenan, rikspolitiska arenan och mediearenan. Genom att prioritera dessa når vi på ett effektivt sätt även övriga arenor. Prioriterade insatser är: Tydliggöra Riksbankens samhällsviktiga roll och agerande: Ta fram en kortberättelse med budskap om vad vi gör och varför (som ska kunna användas i olika externa sammanhang). Arbetet innefattar även att identifiera områden där vi bättre kan lyfta fram institutionen samt ta fram en talesmannastruktur. (STA, APP, AFS, ADM, KAP) Öka Riksbankens närvaro och tillgänglighet: Ett antal åtgärder planeras för att öka eller utveckla dialogen med prioriterade målgrupper såsom nyckelmedier, riksdagen, finansmarknaden m fl. Bland annat ska detta ske med nya former för utskottsmöten, analytikerträffar och forskningsdagar men även med nya kanaler, t ex korta kvartalsvisa nyhetsbrev till riksdagspolitiker. (STA, APP, AFS, ADM, KAP) Effektivisera processer: Internt på enheten för kommunikation görs en översyn av organisation, styrning och processer för att förbättra möjligheterna att löpande prioritera bättre. Här ingår dessutom det fortsatta arbetet med att utveckla presentationstekniken på Riksbanken. (STA) 1 Skillnaden mellan målgrupp och arena är att vi kan välja målgrupper, men på arenorna diskuteras vår verksamhet oavsett om vi deltar där eller inte och de förenas av samma drivkrafter. Riksbanken är i fokus på dessa arenor: Finansmarknadsarenan, rikspolitiska arenan, arbetsmarknadsarenan, näringslivsarenan, idéutvecklingsarenan, mediearenan, myndighetsarenan och vardagsarenan (t ex hushållen, gymnasieelever). Av dessa har vi nu valt att prioritera utvecklingsarbete med fyra. 13 [19]

Uppföljning tertial 1 1 2012

Uppföljning tertial 1 1 2012 Proto Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 120620, 5c Bland de bästa? Uppföljning tertial 1 1 Rapport från controllerfunktionen, dnr -368 STA Sammanfattning, resultatindikatorer sid 2 Resurser totalt

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2009

Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2009 Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 080925, 5 PM DATUM: 2008-09-22 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves

ÅRSREDOVISNING 2014. Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves ÅRSREDOVISNING 2014 Riksbanken är världens äldsta centralbank och vår verksamhet ska vara i takt med tiden och omvärlden. Riksbankschef Stefan Ingves S V E R I G E S R I K S B A N K Väggur från 1770-talet.

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

n Riks ban kens uppgifter och roll

n Riks ban kens uppgifter och roll Årsredovisning 2012 n Riks ban kens uppgifter och roll Riks ban ken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast

Läs mer

Prövning av Riksbankens IT-verksamhet mot utförandekriterierna (RITVA)

Prövning av Riksbankens IT-verksamhet mot utförandekriterierna (RITVA) 7 PM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) DATUM: 2010-11-15 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: IT-avdelningen Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Innehåll. 1 (66) Årsredovisning Svenska ESF-rådet

Innehåll. 1 (66) Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll... 1 GD har ordet... 3 1. Svenska ESF-rådets uppgifter... 5 1.1 Organisation... 5 1.2 Vision och värdegrund... 6 1.3 Uppdrag... 7 1.4 Risker och riskhantering... 8

Läs mer

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet A N F Ö R A N D E Datum 2013-03-20 Talare Martin Andersson Möte Bank & Finans Outlook, Berns Salonger Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Diarienummer STY-2014-520

Diarienummer STY-2014-520 Diarienummer STY-2014-520 Innehållsförteckning GENERALTULLDIREKTÖRENS BUDSKAP... 4 VERKSAMHETSPLANEN VISAR PRIORITERINGARNA FÖR 2015... 5 Tullverket styrmodell... 6 VERKSAMHETSPLANENS STRATEGISKA DEL...

Läs mer