126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK)"

Transkript

1 PROTOKOLL Högskolestyrelsen Nr 3: Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) Information Styrelsen informeras om uppföljning av verksamhetsmål mål, ekonomi och risker som sker kontinuerligt vid högskolestyrelsens sammanträden. Ärendets behandling Ärendet föredras av chef för utbildnings- och forskningssektionen Malin Gunnarsson, handläggare Karin Fürstenbach, handläggare Jonas Lostelius och ekonomichef Björn Magnusson. Underlag Bilaga 9.1 i kallelsen: Verksamhetsuppföljningsrapport och ekonomisk rapportering, Halvår 2013, (Dnr: MDH /13).

2 RAPPORT Sida 1 av 36 Verksamhetsuppföljning och ekonomisk rapportering Halvår, 2013 Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr:

3 RAPPORT Sida 2 av 36 Innehållsförteckning 1. Inledning Verksamhetsmål i sammanfattning Verksamhetsuppföljning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Omfattning av verksamheten Rekryteringsmål och rekrytering av programstudenter Studentvolymer Prestationer Genomströmning Utfärdade examina Forskarutbildning Rekrytering till forskarutbildning vid MDH Aktivitetsgrad Studieprestationer Utfärdade examina från forskarutbildning vid MDH Forskning Omfattning av verksamheten Forskningsprestationer Löpande avrapportering av arbetet med intern styrning och kontroll Uppdateringar av statusbedömningar Omvärdering av några risker Ekonomi Bilaga 1: Sammanställning långsiktiga mål Bilaga 2: Delårsbokslut 2013 med prognos för helårsutfall... 26

4 RAPPORT Sida 3 av Inledning Denna rapport innehåller uppföljning av de mål som fastställts i Mälardalens högskolas Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2013 (VUB 13) samt övrig verksamhetsuppföljning som bedömts relevant för att följa högskolans utveckling. Dokumentet inleds med en sammanfattande illustration över bedömning av uppfyllese av högskolans verksamhetsmål och följs sedan av avsnitten verksamhetsuppföljning, intern styrning och kontroll samt ekonomi. Intentionen är att dokumentet successivt ska byggas ut så att det även i skrift täcker samtliga områden som har övergripande verksamhetsmål i VUB. Olika delar av informationen i dokumentet uppdateras vid olika tillfällen under året beroende på när det är relevant att följa upp ett mål eller en verksamhet. Tidpunkten för uppföljning styrs normalt sett av tillgången till registrerade data i de olika stödsystemen. För att ge en helhetsbild omfattar rapporten även viss information som även tidigare presenterats för styrelsen. 2. Verksamhetsmål i sammanfattning I tabell 1 sammanfattas de långsiktiga verksamhetsmålen som satts upp i VUB för perioden i form av ett färgfält per mål inom respektive verksamhetsområde. Syftet är att ge en överblick av måluppfyllelsen inom respektive område. I och med att vi befinner oss tidigt i mätperioden, som i de flesta falls sträcker sig över åren , bedöms de flesta mål fortfarande som möjliga att nå. Vissa mål är också redan nu uppnådda, men kommer att fortsätta följas upp för att se att högskolan under perioden håller sig kvar på nivån och förhoppningsvis även förbättrar sig ytterligare något.

5 RAPPORT Sida 4 av 36 Tabell 1: Sammanställning verksamhetsmål Område Måluppfyllse Kommentar Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mål för utbildning på forskarnivå Mål för forskningsverksamheten Mål för samverkan och samproduktion Mål för internationalisering Anställda Ekonomi Ett mål har redan uppnåtts och ett par ligger i riskzonen att inte kunna uppnås. Det senare beror på att målen är högt ställda. Ett mål har uppnåtts, ett ligger i riskzonen för att inte kunna uppnås och ett kommer inte att uppnås. Anledningarna till svårighet i måluppfyllse är att målen är högt satta. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Bildtext: Grön=uppfyllt, gult=förväntas uppfyllas inom mätperioden, orange=bedöms osäkert om målet ska kunna uppfyllas, rött=målet kommer inte att uppfyllas, ofärgad=målet har inte kunnat bedömas till denna uppföljning. Status för varje enskilt mål med specifika kommentarer finns sammanställt i bilaga 1 sist i dokumentet.

6 RAPPORT Sida 5 av Verksamhetsuppföljning 3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Omfattning av verksamheten MDH hade år 2012 intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på 629 miljoner kronor. Det är en minskning med 20 miljoner kronor jämfört med föregående år, men ligger i linje med högskolans planering som syftar till att anpassa verksamheten till 2016 års takbelopp. Tabell 2: Intäkter för utbildning på grund- och avancerad nivå År Miljoner kronor Andel av totala intäkter 75 % 74 % 77 % 78 % 75 % För 2013 ligger halvårsprognosen på en intäkt av statliga anslag för grundutbildningen på cirka 575 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med årets första prognos Rekryteringsmål och rekrytering av programstudenter Mot bakgrund av de kategoriseringar av utbildning som görs i högskolans forsknings- och utbildningsstrategi kommer från och med denna rapport utfall av aktuell sök- och rekryteringsstatistik att förändras. Statistiken kommer framöver att grupperas på grundnivå respektive avancerad nivå samt de fyra utbildningsområdena som finns i forsknings- och utbildningsstrategin. Rekrytering till de engelskspråkiga utbildningarna som var den undergruppering som tidigare användes kommer även fortsättningsvis att bevakas i uppföljningen och vid behov lyftas fram i analyser i detta dokument. Antagnings- och rekryteringsprocessen inför höstterminen 2013 befinner sig vid rapportens författande i fasen med upprop och registeringar vilket innebär att tillförlitliga siffror över antalet registeraringar ännu inte finns tillgängliga. Det kan dock konstateras att det i urval två var 2534 antagna vilket kan jämföras med de 2642 som var antagna i urval två till höstterminen Det är en minskning med cirka 100 studenter vilket var väntat utifrån den planerade minskningen av utbildningsutbudet. Relativt rekryteringsmålen är dock fler antagna i urval två till höstterminen 2013 än det var till höstterminen 2012 och högskolan bedöms därför i högre grad än tidigare ha förutsättningar att fylla planerade platser.

7 RAPPORT Sida 6 av 36 Diagram 1: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram för högskolan totalt I diagrammet nedan redovisas rekryteringsmål, antal sökande och registrerade på grundnivå. Nytt jämfört med de diagram som redovisats i tidigare rapporter är att de inkluderar såväl utbildningar på svenska som engelska gemensamt samt att det totala antalet sökande redovisas. Diagram 2: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram på grundnivå Diagrammet visar att rekryteringinsmålen för program på grundnivå är på väg ner i enlighet med högskolans planering. Samtidigt ökar antalet sökande och förstahandssökande till utbildningarna. Det gör att högskolans mål om en förstahandssökande per plats uppnås på en aggregerad nivå då det totalt sett är 2,3 förstahandssökande per plats. På programnivå, vilket är den mätnivå som målet upprättats för, uppnås det dock ännu inte för samtliga utbildningar.

8 RAPPORT Sida 7 av 36 För utbildningar på avancerad nivå är mönstret något annorlunda. Liksom för utbildningar på grundnivå har rekryteringsmålen sjunkit jämfört med tidigare år i enlighet med högskolans planering där vissa utbildningar avvecklas. Antalet sökande, sökande i första hand samt registrerade totalt har däremot varierat under mätperioden. Det är svårt att se specifika förklaringar, men en anledning är att studieavgifter infördes år 2011 vilket främst påverkat utbildning på avancerad nivå. Diagram 3: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram på avancerad nivå Ekonomiutbildningar Antalet sökande till högskolans program inom forsknings- och utbildningsstrategins utbildningsområde ekonomi har legat på en stadigt hög nivå de senaste två åren. Samtidigt har även antalet förstahandssökande ökat och ligger för 2013 på över 1,5 sökande per plats. Samtidigt som trenden gått mot ett ökat antal sökande och förstahandssökande har antalet registrerade inte nått upp till rekryteringsmålen. En anledning till det är varierande attraktivitet mellan de olika programmen inom utbildningsområdet. Diagram 4: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom ekonomiutbildningar

9 RAPPORT Sida 8 av 36 Hälso- och välfärdsutbildningar Antalet sökande och förstahandssökande till högskolans program inom forsknings- och utbildningsstrategins utbildningsområde hälso- och välfärdsutbildningar har stadigt ökat de senaste tre åren. Precis som för utbildningsområdet ekonomi har inte det ökade söktrycket inneburit att rekryteringsmålen har uppnåtts i och med att söktrycket varierar mellan de olika utbildningsprogrammen. För 2013 var antalet förstahandssökande per plats knappt tre personer och de program som hade högst antal sökande var sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammet. Diagram 5: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom hälso- och välfärdsutb. Lärarutbildningar Antalet sökande till lärarutbildningar totalt har ökat kraftigt det senaste två åren medan antalet förstahandssökande har haft en något lägre ökning. Det är här en stor differens mellan antalet sökande och uppfyllande av rekryteringstalen vilket beror på att ett fåtal utbildningar har ett högt söktryck medan andra har svårt att fylla sina platser. Det största söktrycket är till förskollärarprogrammet medan ämneslärarprogrammen har få förstahandssökande. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 har också som konsekvens av detta ställts in för höstterminen Det nya grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 som högskolan fick examensrätt för bara några dagar innan sista ansökningsdag till höstterminen har 88 förstahandssökande till 40 platser.

10 RAPPORT Sida 9 av 36 Diagram 6: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom lärarutbildningar Teknikutbildningar För utbildningsområdet teknik har såväl totala antalet sökande som antalet förstahandssökande ökat de senaste åren. Högskolan når trots det för de flesta av de redovisade åren inte upp till rekryteringsmålen men man kan ändå se en uppåtgående trend för antalet registrerade från 2008 och framåt. Civilingenjörsprogrammen har inför höstterminen 2013 totalt 150 utlysta platser vilket är 40 färre än höstterminen Anledningen till det minskade rekryteringsmålet är avvecklingen av civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad. Högskoleingenjörsprogrammen utlyser inför höstterminen 2013 totalt 210 platser mot tidigare 180. Antalet förstahandssökande steg från 225 höstterminen 2012 till 312 höstterminen 2013 och ligger därmed aggregerat på knappt 1,5 sökande per plats. Diagram 7: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom teknikutbildningar

11 RAPPORT Sida 10 av Studentvolymer I enlighet med högskolans planering minskade antalet studenter något 2012 i jämförelse med de två tidigare åren. Anledningen till nedgången är att högskolan anpassar sig till ett lägre takbelopp som enligt rådande planeringsunderlag från regeringen planar ut och stabiliserar sig först år Diagram 8: Utfall helårsstudenter (HÅS) Stapeln för 2013 avser utfallet för första halvåret. Vid jämförelse med tidigare års första halvår ligger högskolan i paritet med 2011 och 2012, medan det förväntade utfallet för helåret ligger på en nivå något under Anledningen till det är att högskolan fortsätter att anpassa sitt utbud efter det minskade takbeloppet och därför som tidigare nämnts minskat antalet platser till höstterminens utbildningar. Första uppföljningen för höstterminen sker först i slutet av september varför en exakt prognos över effekterna av det minskade utbildningsutbudet inte kan presenteras i detta dokument. Att det ekonomiska anslaget till högskolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ändå förväntas öka beror främst på regeringens höjda ersättning för helårsstudenter inom utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. För MDH motsvarar den reformen en ökad intäkt på 13,8 miljoner kronor för 2013 jämfört med För 2013 förväntas utbildningsområdena ligga relativt stadigt med ett par undantag. Efter en översyn av kursklassificeringar inom HVV kommer det att ske en skiftning mellan utbildningsområdena medicin och vård för vissa av deras kurser där andelen vård kommer att öka. Därutöver kommer även naturvetenskap och humaniora att minska de närmaste åren på grund av de strategiska avvecklingsbesluten som angavs i VUB 13.

12 RAPPORT Sida 11 av 36 Tabell 3: Utfall helårsstudenter (HÅS) per utbildningsområde 1 Utbildningsområde Design Humaniora Undervisning Medicin Musik Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teater Teknik Vård Totalt Prestationer Utfallet av antalet helårsprestationer för första halvåret 2013 ligger, sett till prestationsgrad, i paritet med tidigare år. Det indikerar att prestationerna för helåret bör hamna någonstans i nivå med 2012 års utfall. Diagram 9: Helårsprestationer (HÅP) avser utfall för halvåret.

13 RAPPORT Sida 12 av Genomströmning I VUB:s långsiktiga mål för perioden sätts mål för andelen nybörjarstudenter som är registrerade på programtermin tre respektive sex av ett program. För programtermin tre ska minst 80 procent av antalet registrerade studenter på programtermin ett vara registrerade och motsvarande siffra för programtermin sex ska vara minst 66 procent. Diagram 10: Genomströmning programtermin 3 Genomströmningen för utbildningar på grundnivå ligger som grafen visar sedan ett antal år stabilt kring 77 procent. Genomströmningen variera dock mellan olika typer av utbildningsprogram där utbildningar som leder till en yrkesexamen generellt sett har en högre genomströmning än de som leder till en generell examen. För utbildningar på masternivå är genomströmningen varierande mellan åren och detta beror främst på att gruppen är relativt sett liten samt förändringar i studentpopulationen på grund av införandet av studieavgiftet. En anledning till den minskade genomströmningen för 2012 kan vara att det finns masterprogram som erbjuder examina på magisternivå redan efter ett år och att det därmed ser ut som att de registrerade studenterna har hoppat av utbildningen trots att de tagit ut examen i enlighet med utbildningsplanen.

14 RAPPORT Sida 13 av 36 Diagram 11: Genomströmning termin 6 Genomströmningen för termin sex ligger i princip stadigt kring 60 procent för hela mätperioden. Målet om en genomströmning på 66 procent uppnås för närvarande inte, men genomströmningen har de senaste två åren ökat och närmar sig nu målet Utfärdade examina Examina utfärdas allteftersom studenterna ansöker om det. Alla studenter tar inte ut sin examen det år som de slutfört sin utbildning utan kan av olika anledningar vänta ett eller flera år. Statistiken för utfärdade examina hänförs i denna redovisning till det år studenten var klar med sin utbildning och det innebär att antalet examina, särskilt för de senaste åren, kan komma att öka allt eftersom fler studenter tar ut sina examina. Diagram 12: Antal utfärdade examina första halvåret, 2013 Under åren har det varit en stadigt uppåtgående trend av antalet examina, men 2012 vände trenden ner något och det utfärdades 51 examina färre under 2012 än 2011 sett till antalet

15 RAPPORT Sida 14 av 36 examina avslutade och registrerade under samma år. Utöver att antalet examina de facto har ökat är en av anledningen till de senaste årens uppgång att det sedan bolognaprocessens genomförande är möjligt att ta ut såväl en generell som en yrkesexamina inom ett antal yrkesutbildningar. Det innebär att många studenter tar ut två examina för samma utbildning vilket driver upp statistiken. Detta är främst vanligt inom vårdutbildningarna, men förekommer även i viss utsträckning i ingenjörsutbildningarna. Första halvåret 2013 har 813 examina utfärdats och motsvarande siffra för 2012 är 715. I och med att halva verksamhetsåret återstår är det för tidigt att bedöma möjligheten till måluppfyllelse av högskolans mål att antalet examina ska öka även om det pekar mot att en total ökning av antalet examina kommer att kunna uppnås. 3.2 Forskarutbildning Rekrytering till forskarutbildning vid MDH Könsfördelning bland aktiva doktorander Högskolan har rekryteringsmålet att könsfördelningen bland de aktiva doktoranderna för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent. Som framgår av nedanstående tabell så uppnås målet om könsfördelning för hela högskolan inom uppsatt mål, däremot finns en sned könsfördelning inom tre av forskarutbildningsområdena. Högskolan måste därmed arbeta aktivt för att målet ska förbli uppnått under resterande del av FUS-perioden Tabell 4: Könsfördelning, antal och genomsnittlig aktivitetsgrad bland aktiva doktorander Könsfördelning Antal Genomsnittlig aktivitetsgrad Forskarutbildningsområde Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Inbyggda system 79 % 21 % % 78 % 78 % Innovation och produktrealisering 59 % 41 % % 62 % 66 % Miljö, energi och resursoptimering 73 % 27 % % 72 % 66 % Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning 60 % 40 % % 63 % 39 % Hälsa och välfärd 21 % 79 % % 72 % 78 % Didaktik 49 % 51 % % 71 % 55 % MDH, högskoleövergripande 59 % 41 % % 72 % 67 % Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Arbetslivsvetenskap i området. Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Matematik/Tillämpad matematik i området. Könsfördelning bland nyantagna doktorander Under det första halvåret har 17 doktorander antagits till forskarutbildning vid MDH. Tio av dessa doktorander antogs med doktorsexamen som slutmål och sju doktorander antogs med licentiatexamen som slutmål. Diagram 9 visar könsfördelningen bland de antagna doktoranderna oberoende av slutgiltigt examensmål.

16 RAPPORT Sida 15 av 36 Diagram 13: Könsfördelning bland antagna doktorander oberoende av slutligt examensmål. Av diagramet framgår att könsfördelningen bland de nyantagna doktoranderna ligger inom målintervallet för könsfördelningen bland aktiva doktorander, 60:40. Ser man enskilt till gruppen doktorander som antagits med doktorsexamen som slutmål ligger könsfördelningen på 70 procent män och 30 procent kvinnor. En förklaring till detta kan vara att bland de antagna med doktorsexamen som slutmål bedriver 70 procent forskarutbildning inom något av högskolans teknikområden (inbyggda system, innovation och produktrealisering eller miljö, energi och resursoptimering), områden som det generellt är svårt att rekrytera kvinnor till. Övriga 30 procent antogs till forskarutbildning inom forskarutbildningsområdet didaktik. I gruppen doktorander som antagits med licentiatexamen som slutmål är fördelningen 14 procent män respektive 86 procent kvinnor. I denna grupp är alla antagna till forskarutbildning inom området didaktik. Sett ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att rekryteringen av doktorander med doktorsexamen som slutmål blir mer balanserad med avseende på kön än vad som kan ses för den första halvan under 2013 för att könsfördelningsmålet bland aktiva doktorander ska bibehållas att vara uppnått. Antagningsnivån till utbildning på forskarnivå Högskolan har inget uppsatt mål för antalet doktorander som årligen ska antas till utbildning på forskarnivå. Däremot finns det uppsatta mål för antalet utfärdade doktorsexamina för 2016 samt för Då de årliga antagningsnivåerna påverkar förutsättningarna att uppnå examensmålen redovisas antalet antagna doktorander med doktorsexamen som slutmål för perioden nedan. Som framgår av tabellen behöver vissa forskarutbildningsområden öka antagningen för att skapa förutsättningar att uppnå examensmålen. Utifrån antagningssiffrorna för det första halvåret i år behöver samtliga forskarutbildningsområden öka antagning till utbildning på forskanivå med doktorsexamen som slutmål.

17 RAPPORT Sida 16 av 36 Tabell 5: Antagningsnivå till forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål uppdelat per forskarutbildningsområde för perioden Examensmål Examensmål Forskarutbildningsområde Inbyggda System Innovation och produktrealisering Hälsa och välfärd Miljö, energi och resursoptimering Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning Didaktik Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Arbetslivsvetenskap Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Matematik/Tillämpad matematik Aktivitetsgrad Högskolan har två uppsatta mål gällande aktiva doktorander. Dels rekryteringsmålet att könsfördelningen bland de aktiva doktoranderna för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent, se ovan, och dels att aktivitetsgraden för doktorander vid högskolan ska minst vara 70 procent för varje forskarutbildningsområde. Två gånger per år rapporterar högskolan in uppgifter om aktivitetsgrad och försörjning till Statistiska centralbyrån (SCB). I den senaste rapporteringen till SCB (den 15 augusti) uppdaterades uppgifter för 232 personer. Av dessa doktorander hade 195 doktorander en registrerad aktivitet mellan procent. Resterande 37 doktorander rapporterades som nollaktiva. Den genomsnittliga aktivitetsgraden för de 195 doktoranderna var 70 procent under det första halvåret 2013, tabell 6 ovan. Högskolan uppnår därmed det uppsatta målet över aktivitetsgrad. Tre av forskarutbildningsområdena ligger även enskilt över aktivitetsgradsmålet under det första halvåret medan de övriga tre områdena ligger under målet Studieprestationer Metodutveckling pågår för framtagning av studieprestationsresultat. Högskolan har två uppsatta mål för studieprestationer. Dels att den genomsnittliga studietiden för utbildning på forskarnivå för en doktorsexamen ska motsvara fyra års heltidsstudier och dels att inget enskilt forskarutbildningsområde ska ha en lägre prestationsgrad än 80 procent. Ser man till den genomsnittliga bruttostudietiden för de doktorander som avlagt en doktorsexamen vid högskolan under perioden så ligger den på 5,7 år. Minskas tidsperioden till att omfatta utfärdade examen under perioden så är den

18 RAPPORT Sida 17 av 36 genomsnittliga bruttostudietiden 6,0 år. Ser man till riksgenomsnittet så ligger bruttostudietiden för en doktorsexamenen på 5,5 år. 2 Utifrån definition av prestationsgraden som avklarad ackumulerade aktivitet av hela utbildningen dividerat med förväntat uppnådd aktivitet låg den genomsnittliga prestationsgraden bland aktiva doktorander på 69 procent. Att prestationsgraden är lägre än 80 procent återspeglas även i den genomsnittliga bruttostudietiden presenterad ovan Utfärdade examina från forskarutbildning vid MDH Högskolan har årliga examensmål för utfärdade doktorsexamen per enskilt forskarutbildningsområde. Här presenteras resultat utifrån den högskoleövergripande samt långsiktiga nivån om 26 utfärdade doktorsexamina årligen. Under det första halvåret 2013 begärde fem doktorander ut en doktorsexamen. Tre av dessa hade bedrivit forskarstudier inom inbyggda system, en inom miljö, energi- och resursoptimering och en inom didaktik. Antalet utfärdade doktorsexamina för halvåret ligger runt motsvarande nivåer som noterades för de första halvåren 2007 respektive 2010, se diagram 9. Som diskuterats tidigare påverkas förutsättningarna att uppnå de årliga examensnivåerna av tidigare års antagningsnivåer. Utifrån att den genomsnittliga bruttostudietiden för en utfärdad doktorsexamen ligger på sex år ger det att den förväntade examinensnivån för 2013 motsvarar antagningsnivån för Diagram 14: Antal antagna doktorander samt antal utfärdade doktorsexamina under perioden Det långsiktiga målet över utfärdade doktorsexamina bedöms därmed inte kunna uppnås under innevarande år. Från diagrammet går att utläsa att de historiska antagningsnivåerna ligger under det långsiktiga examinationsmålet fram till 2009 för att sedan ligga på en högre nivå. Bedömningen är därför att en lägre examinensnivå än uppsatt mål kommer att ses för året medan examinensnivån förväntas att succesivt öka fram till och med 2016 som en effekt av att forskarutbildningen vid högskolan växer. Sett ur ett långsiktigt perspektiv är det därmed 2

19 RAPPORT Sida 18 av 36 sannolikt att det högskoleövergripande årliga målet över utfärdade doktorsexamina uppnås under Då rekrytering inom vissa forskarutbildningsområden är låg finns det dock en viss oro att enskilda forskningsområden inte uppnår respektive områdesmål för utfärdade doktorsexamina, tabell 5. Under vårterminen utfärdades fyra licentiatexamina. Även utfärdandet av denna form av examen ligger under tidigare års nivåer. 3.3 Forskning Omfattning av verksamheten Forskning- och forskarutbildning ökade såväl sina intäkter som sin andel av högskolans totala intäkter under Den största anledningen till uppgången är högskolans ökade externa bidrags- och uppdragintäkter. Tabell 6: Intäkter för forskning och forskarutbildning ÅR Miljoner kronor Andel av totala intäkter 23 % 25 % 26 % 23 % 22 % 25 % Forskningsprestationer Nedanstående statistik bygger på forskarnas egenrapportering i publikationsdatabasen DIVA. En publikation i nedanstående sammanställning tillräknas det år som den publicerats oavsett vilket år forskaren rapporterar in den till högskolan. Data för forskningspublikationer i DIVA för enskilda år kan därför komma att öka till kommande redovisningar. Tabell 7: Refereegranskade publikationer i DIVA Inriktning MERO IEO UV HV IPR IS Övrigt Totalt Avser första halvåret 2013.

20 RAPPORT Sida 19 av 36 Det totala antalet vetenskapliga publikationer (refereegranskade artiklar i tidskrift och refereegranskade konferensbidrag) var 2012 något färre än Forskningsmiljöerna innovation och produktrealisering (IPR) och inbyggda system (IS) har under några års tid haft en positiv trend och med hänsyn tagen till sena registreringar av publikationer för året 2012 bedöms den kunna fortsätta om än något avmattat. För 2013 har hittills bara 86 publikationer registrerats men databasen bygger på självrapportering och den officiella avstämningen sker per helår.

21 RAPPORT Sida 20 av Löpande avrapportering av arbetet med intern styrning och kontroll Efter styrelsens februari- och majmöten har uppföljning skett av de kontrollåtgärder som förvaltningen respektive akademierna har ett huvudansvar för. Uppföljningen har lett till bedömningen att några statusmarkeringar behöver uppdateras och några risker föreslås omvärderas. Uppdateringar av statusbedömningar Kontrollåtgärden Kompetensförsörjningsplaner anses nu vara införd och fakultetsnämnden planeras göra sin uppföljning under hösten Statusen ändras från orange till grön. Kontrollåtgärden Långsiktig och strategisk verksamhetsplanering på samtliga nivåer (Verksamhetsplaneringsprocessen) samt modell för framtagande av utbildningsutbud är en av flera åtgärder för att begränsa risken för Bristande förmåga att anpassa verksamheten efter takbeloppet. Det systematiska prognosarbetet visar emellertid att verksamheten inte anpassas i tillräckligt snabb takt och risken för överproduktion bedöms ha ökat. Kontrollåtgärden kan inte anses vara under kontroll på samtliga nivåer och därför ändras statusen från grön till orange. Kontrollåtgärden Välgrundade förkunskapskrav och behörighetskrav avfärgades i samband med styrelsens revidering av riskhanteringsplanen i februari Uppföljningen visar att det finns rutiner för att sätta välgrundade förkunskapskrav och att det finns strukturer som innebär en regelbunden utvärdering av förkunskapskraven. Statusen ändras därför från ofärgad till grön. Kontrollåtgärden Mål för extern finansiering anges i verksamhetsplaner är införd i och med att det finns mål angivna i akademiernas verksamhetsplaner. Eftersom mer arbete krävs då uppföljning av utfallet görs i samband med upprättandet av verksamhetsberättelser ändras statusen från ofärgad till orange. Statusen för kontrollåtgärden Rutiner för kvalitetssäkring av externa forskningsansökningar ändras från orange till grön mot bakgrund av att det finns uppdaterade rutiner för de viktigaste forskningsfinansiärerna. Beträffande kontrollåtgärden Mål för vetenskapliga publiceringar anges i verksamhetsplan så finns mål omnämnda i akademiernas verksamhetsplaner men eftersom mer arbete krävs då uppföljning görs i samband med upprättandet av verksamhetsberättelserna ändras statusen från ofärgad till orange. Kontrollåtgärden Fördelningsmodellen för forskningsanslag baseras delvis på utfall i publikationer är implementerad och utfallet följs, statusen ändras från ofärgad till grön. Kontrollåtgärden Kontroll av information på webben är ett ansvar för samtliga organisatoriska enheters chefer som har webbsidesansvar och kommunikationssektionen har i enlighet med

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Innehåll Inledning 3 Styrdokument och ansvarsfördelning 4 Styrdokument 4 Ansvarsfördelning 4 Akademichefer 4 Förvaltningschef

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 1 (50) Innehåll Akademins huvudsakliga utvecklingsarbete 2015... 3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 4 Områden för examina och dimensionering...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen den 18 maj 2015

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen den 18 maj 2015 KALLELSE Högskolestyrelsens ordförande 2015-05-07 Nr 2:2015 Dnr 2015/0100 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco-S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschef Chef för sektionen

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor BESKRIVNING AV STATISTIKEN 1(9) Avdelning Analysavdelningen 2013-09-20 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Ekonomisk statistik för universitet och högskolor I denna beskrivning

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2012 med omedelbar justering.

Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2012 med omedelbar justering. PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 87 Årsredovisning 2012 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2012 med omedelbar justering. Ärendets behandling Ärendet föredras

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(10) Tid:, kl. 10.00-15.00 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer