126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK)"

Transkript

1 PROTOKOLL Högskolestyrelsen Nr 3: Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) Information Styrelsen informeras om uppföljning av verksamhetsmål mål, ekonomi och risker som sker kontinuerligt vid högskolestyrelsens sammanträden. Ärendets behandling Ärendet föredras av chef för utbildnings- och forskningssektionen Malin Gunnarsson, handläggare Karin Fürstenbach, handläggare Jonas Lostelius och ekonomichef Björn Magnusson. Underlag Bilaga 9.1 i kallelsen: Verksamhetsuppföljningsrapport och ekonomisk rapportering, Halvår 2013, (Dnr: MDH /13).

2 RAPPORT Sida 1 av 36 Verksamhetsuppföljning och ekonomisk rapportering Halvår, 2013 Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr:

3 RAPPORT Sida 2 av 36 Innehållsförteckning 1. Inledning Verksamhetsmål i sammanfattning Verksamhetsuppföljning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Omfattning av verksamheten Rekryteringsmål och rekrytering av programstudenter Studentvolymer Prestationer Genomströmning Utfärdade examina Forskarutbildning Rekrytering till forskarutbildning vid MDH Aktivitetsgrad Studieprestationer Utfärdade examina från forskarutbildning vid MDH Forskning Omfattning av verksamheten Forskningsprestationer Löpande avrapportering av arbetet med intern styrning och kontroll Uppdateringar av statusbedömningar Omvärdering av några risker Ekonomi Bilaga 1: Sammanställning långsiktiga mål Bilaga 2: Delårsbokslut 2013 med prognos för helårsutfall... 26

4 RAPPORT Sida 3 av Inledning Denna rapport innehåller uppföljning av de mål som fastställts i Mälardalens högskolas Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2013 (VUB 13) samt övrig verksamhetsuppföljning som bedömts relevant för att följa högskolans utveckling. Dokumentet inleds med en sammanfattande illustration över bedömning av uppfyllese av högskolans verksamhetsmål och följs sedan av avsnitten verksamhetsuppföljning, intern styrning och kontroll samt ekonomi. Intentionen är att dokumentet successivt ska byggas ut så att det även i skrift täcker samtliga områden som har övergripande verksamhetsmål i VUB. Olika delar av informationen i dokumentet uppdateras vid olika tillfällen under året beroende på när det är relevant att följa upp ett mål eller en verksamhet. Tidpunkten för uppföljning styrs normalt sett av tillgången till registrerade data i de olika stödsystemen. För att ge en helhetsbild omfattar rapporten även viss information som även tidigare presenterats för styrelsen. 2. Verksamhetsmål i sammanfattning I tabell 1 sammanfattas de långsiktiga verksamhetsmålen som satts upp i VUB för perioden i form av ett färgfält per mål inom respektive verksamhetsområde. Syftet är att ge en överblick av måluppfyllelsen inom respektive område. I och med att vi befinner oss tidigt i mätperioden, som i de flesta falls sträcker sig över åren , bedöms de flesta mål fortfarande som möjliga att nå. Vissa mål är också redan nu uppnådda, men kommer att fortsätta följas upp för att se att högskolan under perioden håller sig kvar på nivån och förhoppningsvis även förbättrar sig ytterligare något.

5 RAPPORT Sida 4 av 36 Tabell 1: Sammanställning verksamhetsmål Område Måluppfyllse Kommentar Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mål för utbildning på forskarnivå Mål för forskningsverksamheten Mål för samverkan och samproduktion Mål för internationalisering Anställda Ekonomi Ett mål har redan uppnåtts och ett par ligger i riskzonen att inte kunna uppnås. Det senare beror på att målen är högt ställda. Ett mål har uppnåtts, ett ligger i riskzonen för att inte kunna uppnås och ett kommer inte att uppnås. Anledningarna till svårighet i måluppfyllse är att målen är högt satta. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Samtliga mål förväntas kunna uppnås. Bildtext: Grön=uppfyllt, gult=förväntas uppfyllas inom mätperioden, orange=bedöms osäkert om målet ska kunna uppfyllas, rött=målet kommer inte att uppfyllas, ofärgad=målet har inte kunnat bedömas till denna uppföljning. Status för varje enskilt mål med specifika kommentarer finns sammanställt i bilaga 1 sist i dokumentet.

6 RAPPORT Sida 5 av Verksamhetsuppföljning 3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Omfattning av verksamheten MDH hade år 2012 intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på 629 miljoner kronor. Det är en minskning med 20 miljoner kronor jämfört med föregående år, men ligger i linje med högskolans planering som syftar till att anpassa verksamheten till 2016 års takbelopp. Tabell 2: Intäkter för utbildning på grund- och avancerad nivå År Miljoner kronor Andel av totala intäkter 75 % 74 % 77 % 78 % 75 % För 2013 ligger halvårsprognosen på en intäkt av statliga anslag för grundutbildningen på cirka 575 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med årets första prognos Rekryteringsmål och rekrytering av programstudenter Mot bakgrund av de kategoriseringar av utbildning som görs i högskolans forsknings- och utbildningsstrategi kommer från och med denna rapport utfall av aktuell sök- och rekryteringsstatistik att förändras. Statistiken kommer framöver att grupperas på grundnivå respektive avancerad nivå samt de fyra utbildningsområdena som finns i forsknings- och utbildningsstrategin. Rekrytering till de engelskspråkiga utbildningarna som var den undergruppering som tidigare användes kommer även fortsättningsvis att bevakas i uppföljningen och vid behov lyftas fram i analyser i detta dokument. Antagnings- och rekryteringsprocessen inför höstterminen 2013 befinner sig vid rapportens författande i fasen med upprop och registeringar vilket innebär att tillförlitliga siffror över antalet registeraringar ännu inte finns tillgängliga. Det kan dock konstateras att det i urval två var 2534 antagna vilket kan jämföras med de 2642 som var antagna i urval två till höstterminen Det är en minskning med cirka 100 studenter vilket var väntat utifrån den planerade minskningen av utbildningsutbudet. Relativt rekryteringsmålen är dock fler antagna i urval två till höstterminen 2013 än det var till höstterminen 2012 och högskolan bedöms därför i högre grad än tidigare ha förutsättningar att fylla planerade platser.

7 RAPPORT Sida 6 av 36 Diagram 1: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram för högskolan totalt I diagrammet nedan redovisas rekryteringsmål, antal sökande och registrerade på grundnivå. Nytt jämfört med de diagram som redovisats i tidigare rapporter är att de inkluderar såväl utbildningar på svenska som engelska gemensamt samt att det totala antalet sökande redovisas. Diagram 2: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram på grundnivå Diagrammet visar att rekryteringinsmålen för program på grundnivå är på väg ner i enlighet med högskolans planering. Samtidigt ökar antalet sökande och förstahandssökande till utbildningarna. Det gör att högskolans mål om en förstahandssökande per plats uppnås på en aggregerad nivå då det totalt sett är 2,3 förstahandssökande per plats. På programnivå, vilket är den mätnivå som målet upprättats för, uppnås det dock ännu inte för samtliga utbildningar.

8 RAPPORT Sida 7 av 36 För utbildningar på avancerad nivå är mönstret något annorlunda. Liksom för utbildningar på grundnivå har rekryteringsmålen sjunkit jämfört med tidigare år i enlighet med högskolans planering där vissa utbildningar avvecklas. Antalet sökande, sökande i första hand samt registrerade totalt har däremot varierat under mätperioden. Det är svårt att se specifika förklaringar, men en anledning är att studieavgifter infördes år 2011 vilket främst påverkat utbildning på avancerad nivå. Diagram 3: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram på avancerad nivå Ekonomiutbildningar Antalet sökande till högskolans program inom forsknings- och utbildningsstrategins utbildningsområde ekonomi har legat på en stadigt hög nivå de senaste två åren. Samtidigt har även antalet förstahandssökande ökat och ligger för 2013 på över 1,5 sökande per plats. Samtidigt som trenden gått mot ett ökat antal sökande och förstahandssökande har antalet registrerade inte nått upp till rekryteringsmålen. En anledning till det är varierande attraktivitet mellan de olika programmen inom utbildningsområdet. Diagram 4: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom ekonomiutbildningar

9 RAPPORT Sida 8 av 36 Hälso- och välfärdsutbildningar Antalet sökande och förstahandssökande till högskolans program inom forsknings- och utbildningsstrategins utbildningsområde hälso- och välfärdsutbildningar har stadigt ökat de senaste tre åren. Precis som för utbildningsområdet ekonomi har inte det ökade söktrycket inneburit att rekryteringsmålen har uppnåtts i och med att söktrycket varierar mellan de olika utbildningsprogrammen. För 2013 var antalet förstahandssökande per plats knappt tre personer och de program som hade högst antal sökande var sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammet. Diagram 5: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom hälso- och välfärdsutb. Lärarutbildningar Antalet sökande till lärarutbildningar totalt har ökat kraftigt det senaste två åren medan antalet förstahandssökande har haft en något lägre ökning. Det är här en stor differens mellan antalet sökande och uppfyllande av rekryteringstalen vilket beror på att ett fåtal utbildningar har ett högt söktryck medan andra har svårt att fylla sina platser. Det största söktrycket är till förskollärarprogrammet medan ämneslärarprogrammen har få förstahandssökande. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 har också som konsekvens av detta ställts in för höstterminen Det nya grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 som högskolan fick examensrätt för bara några dagar innan sista ansökningsdag till höstterminen har 88 förstahandssökande till 40 platser.

10 RAPPORT Sida 9 av 36 Diagram 6: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom lärarutbildningar Teknikutbildningar För utbildningsområdet teknik har såväl totala antalet sökande som antalet förstahandssökande ökat de senaste åren. Högskolan når trots det för de flesta av de redovisade åren inte upp till rekryteringsmålen men man kan ändå se en uppåtgående trend för antalet registrerade från 2008 och framåt. Civilingenjörsprogrammen har inför höstterminen 2013 totalt 150 utlysta platser vilket är 40 färre än höstterminen Anledningen till det minskade rekryteringsmålet är avvecklingen av civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad. Högskoleingenjörsprogrammen utlyser inför höstterminen 2013 totalt 210 platser mot tidigare 180. Antalet förstahandssökande steg från 225 höstterminen 2012 till 312 höstterminen 2013 och ligger därmed aggregerat på knappt 1,5 sökande per plats. Diagram 7: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom teknikutbildningar

11 RAPPORT Sida 10 av Studentvolymer I enlighet med högskolans planering minskade antalet studenter något 2012 i jämförelse med de två tidigare åren. Anledningen till nedgången är att högskolan anpassar sig till ett lägre takbelopp som enligt rådande planeringsunderlag från regeringen planar ut och stabiliserar sig först år Diagram 8: Utfall helårsstudenter (HÅS) Stapeln för 2013 avser utfallet för första halvåret. Vid jämförelse med tidigare års första halvår ligger högskolan i paritet med 2011 och 2012, medan det förväntade utfallet för helåret ligger på en nivå något under Anledningen till det är att högskolan fortsätter att anpassa sitt utbud efter det minskade takbeloppet och därför som tidigare nämnts minskat antalet platser till höstterminens utbildningar. Första uppföljningen för höstterminen sker först i slutet av september varför en exakt prognos över effekterna av det minskade utbildningsutbudet inte kan presenteras i detta dokument. Att det ekonomiska anslaget till högskolan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ändå förväntas öka beror främst på regeringens höjda ersättning för helårsstudenter inom utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. För MDH motsvarar den reformen en ökad intäkt på 13,8 miljoner kronor för 2013 jämfört med För 2013 förväntas utbildningsområdena ligga relativt stadigt med ett par undantag. Efter en översyn av kursklassificeringar inom HVV kommer det att ske en skiftning mellan utbildningsområdena medicin och vård för vissa av deras kurser där andelen vård kommer att öka. Därutöver kommer även naturvetenskap och humaniora att minska de närmaste åren på grund av de strategiska avvecklingsbesluten som angavs i VUB 13.

12 RAPPORT Sida 11 av 36 Tabell 3: Utfall helårsstudenter (HÅS) per utbildningsområde 1 Utbildningsområde Design Humaniora Undervisning Medicin Musik Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teater Teknik Vård Totalt Prestationer Utfallet av antalet helårsprestationer för första halvåret 2013 ligger, sett till prestationsgrad, i paritet med tidigare år. Det indikerar att prestationerna för helåret bör hamna någonstans i nivå med 2012 års utfall. Diagram 9: Helårsprestationer (HÅP) avser utfall för halvåret.

13 RAPPORT Sida 12 av Genomströmning I VUB:s långsiktiga mål för perioden sätts mål för andelen nybörjarstudenter som är registrerade på programtermin tre respektive sex av ett program. För programtermin tre ska minst 80 procent av antalet registrerade studenter på programtermin ett vara registrerade och motsvarande siffra för programtermin sex ska vara minst 66 procent. Diagram 10: Genomströmning programtermin 3 Genomströmningen för utbildningar på grundnivå ligger som grafen visar sedan ett antal år stabilt kring 77 procent. Genomströmningen variera dock mellan olika typer av utbildningsprogram där utbildningar som leder till en yrkesexamen generellt sett har en högre genomströmning än de som leder till en generell examen. För utbildningar på masternivå är genomströmningen varierande mellan åren och detta beror främst på att gruppen är relativt sett liten samt förändringar i studentpopulationen på grund av införandet av studieavgiftet. En anledning till den minskade genomströmningen för 2012 kan vara att det finns masterprogram som erbjuder examina på magisternivå redan efter ett år och att det därmed ser ut som att de registrerade studenterna har hoppat av utbildningen trots att de tagit ut examen i enlighet med utbildningsplanen.

14 RAPPORT Sida 13 av 36 Diagram 11: Genomströmning termin 6 Genomströmningen för termin sex ligger i princip stadigt kring 60 procent för hela mätperioden. Målet om en genomströmning på 66 procent uppnås för närvarande inte, men genomströmningen har de senaste två åren ökat och närmar sig nu målet Utfärdade examina Examina utfärdas allteftersom studenterna ansöker om det. Alla studenter tar inte ut sin examen det år som de slutfört sin utbildning utan kan av olika anledningar vänta ett eller flera år. Statistiken för utfärdade examina hänförs i denna redovisning till det år studenten var klar med sin utbildning och det innebär att antalet examina, särskilt för de senaste åren, kan komma att öka allt eftersom fler studenter tar ut sina examina. Diagram 12: Antal utfärdade examina första halvåret, 2013 Under åren har det varit en stadigt uppåtgående trend av antalet examina, men 2012 vände trenden ner något och det utfärdades 51 examina färre under 2012 än 2011 sett till antalet

15 RAPPORT Sida 14 av 36 examina avslutade och registrerade under samma år. Utöver att antalet examina de facto har ökat är en av anledningen till de senaste årens uppgång att det sedan bolognaprocessens genomförande är möjligt att ta ut såväl en generell som en yrkesexamina inom ett antal yrkesutbildningar. Det innebär att många studenter tar ut två examina för samma utbildning vilket driver upp statistiken. Detta är främst vanligt inom vårdutbildningarna, men förekommer även i viss utsträckning i ingenjörsutbildningarna. Första halvåret 2013 har 813 examina utfärdats och motsvarande siffra för 2012 är 715. I och med att halva verksamhetsåret återstår är det för tidigt att bedöma möjligheten till måluppfyllelse av högskolans mål att antalet examina ska öka även om det pekar mot att en total ökning av antalet examina kommer att kunna uppnås. 3.2 Forskarutbildning Rekrytering till forskarutbildning vid MDH Könsfördelning bland aktiva doktorander Högskolan har rekryteringsmålet att könsfördelningen bland de aktiva doktoranderna för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent. Som framgår av nedanstående tabell så uppnås målet om könsfördelning för hela högskolan inom uppsatt mål, däremot finns en sned könsfördelning inom tre av forskarutbildningsområdena. Högskolan måste därmed arbeta aktivt för att målet ska förbli uppnått under resterande del av FUS-perioden Tabell 4: Könsfördelning, antal och genomsnittlig aktivitetsgrad bland aktiva doktorander Könsfördelning Antal Genomsnittlig aktivitetsgrad Forskarutbildningsområde Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Inbyggda system 79 % 21 % % 78 % 78 % Innovation och produktrealisering 59 % 41 % % 62 % 66 % Miljö, energi och resursoptimering 73 % 27 % % 72 % 66 % Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning 60 % 40 % % 63 % 39 % Hälsa och välfärd 21 % 79 % % 72 % 78 % Didaktik 49 % 51 % % 71 % 55 % MDH, högskoleövergripande 59 % 41 % % 72 % 67 % Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Arbetslivsvetenskap i området. Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Matematik/Tillämpad matematik i området. Könsfördelning bland nyantagna doktorander Under det första halvåret har 17 doktorander antagits till forskarutbildning vid MDH. Tio av dessa doktorander antogs med doktorsexamen som slutmål och sju doktorander antogs med licentiatexamen som slutmål. Diagram 9 visar könsfördelningen bland de antagna doktoranderna oberoende av slutgiltigt examensmål.

16 RAPPORT Sida 15 av 36 Diagram 13: Könsfördelning bland antagna doktorander oberoende av slutligt examensmål. Av diagramet framgår att könsfördelningen bland de nyantagna doktoranderna ligger inom målintervallet för könsfördelningen bland aktiva doktorander, 60:40. Ser man enskilt till gruppen doktorander som antagits med doktorsexamen som slutmål ligger könsfördelningen på 70 procent män och 30 procent kvinnor. En förklaring till detta kan vara att bland de antagna med doktorsexamen som slutmål bedriver 70 procent forskarutbildning inom något av högskolans teknikområden (inbyggda system, innovation och produktrealisering eller miljö, energi och resursoptimering), områden som det generellt är svårt att rekrytera kvinnor till. Övriga 30 procent antogs till forskarutbildning inom forskarutbildningsområdet didaktik. I gruppen doktorander som antagits med licentiatexamen som slutmål är fördelningen 14 procent män respektive 86 procent kvinnor. I denna grupp är alla antagna till forskarutbildning inom området didaktik. Sett ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att rekryteringen av doktorander med doktorsexamen som slutmål blir mer balanserad med avseende på kön än vad som kan ses för den första halvan under 2013 för att könsfördelningsmålet bland aktiva doktorander ska bibehållas att vara uppnått. Antagningsnivån till utbildning på forskarnivå Högskolan har inget uppsatt mål för antalet doktorander som årligen ska antas till utbildning på forskarnivå. Däremot finns det uppsatta mål för antalet utfärdade doktorsexamina för 2016 samt för Då de årliga antagningsnivåerna påverkar förutsättningarna att uppnå examensmålen redovisas antalet antagna doktorander med doktorsexamen som slutmål för perioden nedan. Som framgår av tabellen behöver vissa forskarutbildningsområden öka antagningen för att skapa förutsättningar att uppnå examensmålen. Utifrån antagningssiffrorna för det första halvåret i år behöver samtliga forskarutbildningsområden öka antagning till utbildning på forskanivå med doktorsexamen som slutmål.

17 RAPPORT Sida 16 av 36 Tabell 5: Antagningsnivå till forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål uppdelat per forskarutbildningsområde för perioden Examensmål Examensmål Forskarutbildningsområde Inbyggda System Innovation och produktrealisering Hälsa och välfärd Miljö, energi och resursoptimering Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning Didaktik Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Arbetslivsvetenskap Sedan 2013 inkluderas även forskarutbildningsämnet Matematik/Tillämpad matematik Aktivitetsgrad Högskolan har två uppsatta mål gällande aktiva doktorander. Dels rekryteringsmålet att könsfördelningen bland de aktiva doktoranderna för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent, se ovan, och dels att aktivitetsgraden för doktorander vid högskolan ska minst vara 70 procent för varje forskarutbildningsområde. Två gånger per år rapporterar högskolan in uppgifter om aktivitetsgrad och försörjning till Statistiska centralbyrån (SCB). I den senaste rapporteringen till SCB (den 15 augusti) uppdaterades uppgifter för 232 personer. Av dessa doktorander hade 195 doktorander en registrerad aktivitet mellan procent. Resterande 37 doktorander rapporterades som nollaktiva. Den genomsnittliga aktivitetsgraden för de 195 doktoranderna var 70 procent under det första halvåret 2013, tabell 6 ovan. Högskolan uppnår därmed det uppsatta målet över aktivitetsgrad. Tre av forskarutbildningsområdena ligger även enskilt över aktivitetsgradsmålet under det första halvåret medan de övriga tre områdena ligger under målet Studieprestationer Metodutveckling pågår för framtagning av studieprestationsresultat. Högskolan har två uppsatta mål för studieprestationer. Dels att den genomsnittliga studietiden för utbildning på forskarnivå för en doktorsexamen ska motsvara fyra års heltidsstudier och dels att inget enskilt forskarutbildningsområde ska ha en lägre prestationsgrad än 80 procent. Ser man till den genomsnittliga bruttostudietiden för de doktorander som avlagt en doktorsexamen vid högskolan under perioden så ligger den på 5,7 år. Minskas tidsperioden till att omfatta utfärdade examen under perioden så är den

18 RAPPORT Sida 17 av 36 genomsnittliga bruttostudietiden 6,0 år. Ser man till riksgenomsnittet så ligger bruttostudietiden för en doktorsexamenen på 5,5 år. 2 Utifrån definition av prestationsgraden som avklarad ackumulerade aktivitet av hela utbildningen dividerat med förväntat uppnådd aktivitet låg den genomsnittliga prestationsgraden bland aktiva doktorander på 69 procent. Att prestationsgraden är lägre än 80 procent återspeglas även i den genomsnittliga bruttostudietiden presenterad ovan Utfärdade examina från forskarutbildning vid MDH Högskolan har årliga examensmål för utfärdade doktorsexamen per enskilt forskarutbildningsområde. Här presenteras resultat utifrån den högskoleövergripande samt långsiktiga nivån om 26 utfärdade doktorsexamina årligen. Under det första halvåret 2013 begärde fem doktorander ut en doktorsexamen. Tre av dessa hade bedrivit forskarstudier inom inbyggda system, en inom miljö, energi- och resursoptimering och en inom didaktik. Antalet utfärdade doktorsexamina för halvåret ligger runt motsvarande nivåer som noterades för de första halvåren 2007 respektive 2010, se diagram 9. Som diskuterats tidigare påverkas förutsättningarna att uppnå de årliga examensnivåerna av tidigare års antagningsnivåer. Utifrån att den genomsnittliga bruttostudietiden för en utfärdad doktorsexamen ligger på sex år ger det att den förväntade examinensnivån för 2013 motsvarar antagningsnivån för Diagram 14: Antal antagna doktorander samt antal utfärdade doktorsexamina under perioden Det långsiktiga målet över utfärdade doktorsexamina bedöms därmed inte kunna uppnås under innevarande år. Från diagrammet går att utläsa att de historiska antagningsnivåerna ligger under det långsiktiga examinationsmålet fram till 2009 för att sedan ligga på en högre nivå. Bedömningen är därför att en lägre examinensnivå än uppsatt mål kommer att ses för året medan examinensnivån förväntas att succesivt öka fram till och med 2016 som en effekt av att forskarutbildningen vid högskolan växer. Sett ur ett långsiktigt perspektiv är det därmed 2

19 RAPPORT Sida 18 av 36 sannolikt att det högskoleövergripande årliga målet över utfärdade doktorsexamina uppnås under Då rekrytering inom vissa forskarutbildningsområden är låg finns det dock en viss oro att enskilda forskningsområden inte uppnår respektive områdesmål för utfärdade doktorsexamina, tabell 5. Under vårterminen utfärdades fyra licentiatexamina. Även utfärdandet av denna form av examen ligger under tidigare års nivåer. 3.3 Forskning Omfattning av verksamheten Forskning- och forskarutbildning ökade såväl sina intäkter som sin andel av högskolans totala intäkter under Den största anledningen till uppgången är högskolans ökade externa bidrags- och uppdragintäkter. Tabell 6: Intäkter för forskning och forskarutbildning ÅR Miljoner kronor Andel av totala intäkter 23 % 25 % 26 % 23 % 22 % 25 % Forskningsprestationer Nedanstående statistik bygger på forskarnas egenrapportering i publikationsdatabasen DIVA. En publikation i nedanstående sammanställning tillräknas det år som den publicerats oavsett vilket år forskaren rapporterar in den till högskolan. Data för forskningspublikationer i DIVA för enskilda år kan därför komma att öka till kommande redovisningar. Tabell 7: Refereegranskade publikationer i DIVA Inriktning MERO IEO UV HV IPR IS Övrigt Totalt Avser första halvåret 2013.

20 RAPPORT Sida 19 av 36 Det totala antalet vetenskapliga publikationer (refereegranskade artiklar i tidskrift och refereegranskade konferensbidrag) var 2012 något färre än Forskningsmiljöerna innovation och produktrealisering (IPR) och inbyggda system (IS) har under några års tid haft en positiv trend och med hänsyn tagen till sena registreringar av publikationer för året 2012 bedöms den kunna fortsätta om än något avmattat. För 2013 har hittills bara 86 publikationer registrerats men databasen bygger på självrapportering och den officiella avstämningen sker per helår.

21 RAPPORT Sida 20 av Löpande avrapportering av arbetet med intern styrning och kontroll Efter styrelsens februari- och majmöten har uppföljning skett av de kontrollåtgärder som förvaltningen respektive akademierna har ett huvudansvar för. Uppföljningen har lett till bedömningen att några statusmarkeringar behöver uppdateras och några risker föreslås omvärderas. Uppdateringar av statusbedömningar Kontrollåtgärden Kompetensförsörjningsplaner anses nu vara införd och fakultetsnämnden planeras göra sin uppföljning under hösten Statusen ändras från orange till grön. Kontrollåtgärden Långsiktig och strategisk verksamhetsplanering på samtliga nivåer (Verksamhetsplaneringsprocessen) samt modell för framtagande av utbildningsutbud är en av flera åtgärder för att begränsa risken för Bristande förmåga att anpassa verksamheten efter takbeloppet. Det systematiska prognosarbetet visar emellertid att verksamheten inte anpassas i tillräckligt snabb takt och risken för överproduktion bedöms ha ökat. Kontrollåtgärden kan inte anses vara under kontroll på samtliga nivåer och därför ändras statusen från grön till orange. Kontrollåtgärden Välgrundade förkunskapskrav och behörighetskrav avfärgades i samband med styrelsens revidering av riskhanteringsplanen i februari Uppföljningen visar att det finns rutiner för att sätta välgrundade förkunskapskrav och att det finns strukturer som innebär en regelbunden utvärdering av förkunskapskraven. Statusen ändras därför från ofärgad till grön. Kontrollåtgärden Mål för extern finansiering anges i verksamhetsplaner är införd i och med att det finns mål angivna i akademiernas verksamhetsplaner. Eftersom mer arbete krävs då uppföljning av utfallet görs i samband med upprättandet av verksamhetsberättelser ändras statusen från ofärgad till orange. Statusen för kontrollåtgärden Rutiner för kvalitetssäkring av externa forskningsansökningar ändras från orange till grön mot bakgrund av att det finns uppdaterade rutiner för de viktigaste forskningsfinansiärerna. Beträffande kontrollåtgärden Mål för vetenskapliga publiceringar anges i verksamhetsplan så finns mål omnämnda i akademiernas verksamhetsplaner men eftersom mer arbete krävs då uppföljning görs i samband med upprättandet av verksamhetsberättelserna ändras statusen från ofärgad till orange. Kontrollåtgärden Fördelningsmodellen för forskningsanslag baseras delvis på utfall i publikationer är implementerad och utfallet följs, statusen ändras från ofärgad till grön. Kontrollåtgärden Kontroll av information på webben är ett ansvar för samtliga organisatoriska enheters chefer som har webbsidesansvar och kommunikationssektionen har i enlighet med

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 24 september 2013

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 24 september 2013 KALLELSE Högskolestyrelsens ordförande 2013-09-13 Nr 3:2013 MDH 2013/367 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco-S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschef Övriga för

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 2 oktober 2012

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 2 oktober 2012 KALLELSE Ordföranden 2012-09-20 Nr 3:2012 MDH 2012/422 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco /S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschefen Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 13 maj 2013

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 13 maj 2013 KALLELSE Ordföranden 2013-05-02 Nr 2:2013 MDH 2013/221 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco /S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschefen Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN VISION & LÅNGSIKTIG PLAN 2011-2014 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 5.1 EXAMINA 4

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

48 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive delårsrapport och intern styrning och kontroll (ISK)

48 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive delårsrapport och intern styrning och kontroll (ISK) Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2012-10-02 Möte nr 3:2012 MDH 1.1-301/11 48 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive delårsrapport och intern styrning och kontroll (ISK) Ärendets behandling Ärendet

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Innehåll Inledning 3 Styrdokument och ansvarsfördelning 4 Styrdokument 4 Ansvarsfördelning 4 Akademichefer 4 Förvaltningschef

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/ Delårsrapport 2010 Delårsrapport 2010 Beslutad 2010-08-12 Dnr 4205/2010-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Anslagsredovisning 9 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2014-07-22 Dnr STYR 2014/621 Sektionen Ekonomi Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK)

63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK) PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 63 Verksamhetsuppföljningsrapport, inklusive intern styrning och kontroll (ISK) Beslut Högskolestyrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärendets

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport. Budgetår 2004

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport. Budgetår 2004 Högskolan i Halmstad Delårsrapport Budgetår 2004 Innehåll Fastställande av delårsrapport 3 Verksamhetsredovisning 4 Redovisning och värderingssprinciper 6 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Anslagsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2011 per den 30 juni 2011 Sid 1 (10) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2011-00679 Universitetsstyrelsen 2011-08-10 Delårsrapport för budgetåret 2011 per den 30 juni 2011

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsfördelning...

MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsfördelning... 1 (42) 2013-11-05 MDH 1.1-116/13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Styrdokument och ansvarsfördelning... 4 2.1. Styrdokument... 4 2.2. Ansvarsfördelning... 4 2.2.1. Akademichefer... 4 2.2.2. Förvaltningschef...

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2012 per den 30 juni 2012 Sid 1 (9) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00695 Universitetsstyrelsen 2012-08-13 Delårsrapport för räkenskapsåret 2012 per den 30 juni

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2151-2158 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2014 2015:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013

Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2012-09-06 1 (7) Remissvar avseende verksamhetsmål, uppdrag och budget 2013 Akademin för utbildning, kultur och kommunikations avger härmed ett yttrande

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport Högskolan i Halmstad Delårsrapport 2005-06-30 DELÅRSRAPPORT 2005 06 30 HÖGSKOLAN i HALMSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastställande av delårsrapport 2 Verksamhetsredovisning 3 Redovisning och värderingsprinciper

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2013

VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2013 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Innehåll Sammanfattning 3 1. övergripande FÖRUTSÄTTNINGAR 4 Verksamhet 5 Ekonomi 5 2. INRIKTNING OCH EKONOMISKA

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Stockholms universitet Delårsrapport

Stockholms universitet Delårsrapport Dnr SU FV-1.1.8 1571-17 Stockholms universitet Delårsrapport 2017-06-30 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3 Händelser under första halvåret 2017 3 Delårsresultat och årsprognos

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

108 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK)

108 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 108 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) Ärendets behandling Ärendet föredras av Malin Gunnarsson och Björn Magnusson.

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 2141-2144 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen Lars Nilsson PM 1 / 1 2014-08-06 dnr V 2014/448 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605) ska myndigheten

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 1 (50) Innehåll Akademins huvudsakliga utvecklingsarbete 2015... 3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 4 Områden för examina och dimensionering...

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer