Årsredovisning Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr 516401-8508"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Org nr

2 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 7 Totalavkastningstabell sid 8 Resultaträkning sid 9 Balansräkning sid 11 Resultatanalys sid 13 Rapport över förändringar i eget kapital sid 14 Kassaflödesanalys sid 15 Redovisningsprinciper, not 1 sid 16 Upplysningar om risker, not 2 sid 20 Övriga noter sid 25 Revisionsberättelse sid 44 Ordlista sid 46

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) (NLS), , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Allmänt Nordea Livförsäkring Sverige AB (NLS) är ett helägt dotterbolag till Nordea Life Holding AB, , som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ), , med säte i Stockholm. Verksamheten i NLS startade 1988 i dåvarande Livförsäkringsbolaget LIVIA, ömsesidigt. NLS är från och med 2006 ett s.k. vinstutdelande bolag. År 2000 bildades dåvarande Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ), varefter verksamheten bedrevs i två bolag med gemensam organisation. Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ) bytte under 2004 namn till Nordea Liv & Pension Försäkring Sverige AB (publ). NLS fusionerades 1 juni 2008 med Nordea Liv & Pension Försäkring Sverige AB (publ). I samband med fusionen ändrades bolagets namn från Nordea Livförsäkring I Sverige AB (publ) till Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ). NLS tillhandahåller garanterade och fondbaserade pensionsförsäkringar samt sjuk- och livförsäkringar för både privat- och företagsmarknaden. Produkterna säljs genom Nordeas kontorsnät, Internet, telefon, samt den egna säljkåren. NLS är generalagent i Sverige för förmedling av fondbaserade pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar för Nordea Livförsäkring Finland Ab:s räkning. NLS förmedlar även depåförsäkringar på den svenska marknaden för Nordea Life & Pensions Limiteds (med säte på Isle of Man) räkning. Samlingsnamnet för Nordeakoncernens livförsäkringsverksamhet i Sverige är Nordea Liv & Pension. Verksamheten 2012 NLS har levererat ett stabilt resultat 2012 på 134,6 miljoner SEK (219,5). Det lägre resultatet 2012 beror på lägre vinstdelning (-64,0), bokslutsdispositioner (-25,8) samt en positiv skatteeffekt 2011 (+40,9). Premieinkomsten för den svenska verksamheten ökade med 3,2 procent till 208,7 miljoner SEK. Däremot minskade premieinkomsten för fondbaserade pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och depåförsäkringar. Det berodde främst på införandet av Investeringssparkontot. Sammantaget har Nordeas andel av den totala premieinkomsten på marknaden minskat från 6,3 procent 2011 till 5,3 procent Värdet av det totala förvaltade kapitalet för den svenska verksamheten per den 31 december 2012 var 39,4 miljarder SEK (36,0). Förvaltade kapitalet inklusive fondbaserade pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och depåförsäkringar uppgick till 64,2 miljarder SEK (61,1). NLS finansiella ställning är fortsatt stark med en solvenskvot på 1,66 per den sista december Den minskade kapitalförsäkringsaffären är ett marknadsfenomen som påverkar alla företag i branschen. Den främsta orsaken är förändring i skattelagstiftningen och introduktionen av ISK (Investeringssparkonto). För Nordeas del har det inneburet ett betydande nettoutflöde av de försäkringar som säljs i systerbolagen Nordea Livförsäkring Finland AB och Nordea Life & Pensions Limited. Trots det har lönsamheten hållits uppe. Det beror på gynnsam utveckling i underliggande tillgångar och stor kundefterfrågan på förvaltningstjänster med högre marginal. Avkastningen i NLS portföljer har varit stark tack vare vår framgångsrika investeringsstrategi i kombination med gynnsam utveckling på börsen och fortsatt låga räntor. Det har resulterat i en avkastning på 6,5 procent för Privatportföljen, 7,7 procent för Tjänsteportföljen, 5,2 procent för Trygga portföljen, samt 9,5 procent för Tillväxtportföljen. Avkastningen i Privat- och Tjänsteportföljerna innebär att NLS fick en extra intäkt i form av vinstdelning på 53,9 miljoner SEK. Se not 11 för ytterligare information. Nordea har stärkt sin marknadsandel inom avtalspension från 5 procent till 5,7 procent och privat pension från 10,3 till 10,8 procent. Inom tjänstepension ligger marknadsandelen kvar på 2,2 procent. För det svenska legala bolaget uppgick premieinkomsten till miljoner SEK (4 868). Uppdelat per produktkategori var premieinkomsten miljoner SEK för privat pension (1 173), miljoner SEK för tjänstepension (1 172), miljoner SEK för avtalspension (2 598), miljoner SEK för kapitalförsäkring (5 318), 970 miljoner SEK för depåförsäkring (2 092), samt 209 miljoner SEK för riskförsäkring (202). Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

4 Solvens Solvenskvoten är ett mått på hur stor kapitalbasen är i förhållande till erforderlig solvensmarginal. Kapitalbasen utgörs av bolagets egna kapital med tillägg för upptagna förlagslån. Erforderlig solvensmarginal för garanterade ålderspensionsåtaganden beräknas som fyra procent av försäkringsteknisk avsättning med tillägg för en marginal avseende dödsfallsrisker. Om kapitalbasen är lika stor som erforderlig solvensmarginal är solvenskvoten 1,0. Vid årets början var solvenskvoten för NLS 1,69 och vid utgången av 2012 var solvenskvoten 1,66. Solvens II är det nya regelverk för försäkringsföretag som antagits av EU, som skall ersätta ett antal tidigare direktiv och regler. Syftet är att harmonisera regler om bolagsstyrning, riskkontroll och kapitalkrav för att underlätta genomsyn och jämförbarhet, säkerställa bolagens förmåga att möta sina förpliktelser och därmed öka skyddet för försäkringstagarna. Solvens II innebär bland annat att bolagens kapitalbehov skall baseras på de risker som verksamheten faktiskt är utsatt för, i stället för som idag en fast procentsats på företagets försäkringstekniska avsättningar. Alla risker ska beaktas, det vill säga risken för att tillgångarna faller i värde, risken att avsättningarna ökar samt risken att skade- och driftskostnader ökar. Även risker förknippade med den löpande verksamheten ska beaktas, exempelvis problem med datasystem. Därtill ställs ökade krav på styrelsen att säkerställa god riskkontroll och en betydligt mer omfattande rapportering, både till myndigheter och publikt. Inom Nordea Life Holding drivs arbetet med förberedelserna inför Solvens II i ett koncerngemensamt projekt där arbetet består i att successivt anpassa verksamheten till det nya regelverket. Även om mycket tyder på att införandet av regelverket skjuts på framtiden, arbetar projektet vidare. Finansförvaltning Syftet med NLS kapitalplaceringar är att på ett kostnadseffektivt sätt ge bolagets pensionssparare en finansiell trygghet kombinerat med en långsiktigt god avkastning. NLS tillhandahåller både traditionell livförsäkring och fondförsäkring. I fondförsäkring finns inga garantier. Det innebär att kunden står för hela den finansiella risken. Traditionell försäkring finns som två olika typer i NLS. Den ena med garanterad ränta och samma fördelning av tillgångarna för hela kollektivet (Ålderspension Traditionell). Den andra med premiegaranti där garantin utgör värdet av inbetalda premier och där fördelningen av tillgångarna anpassas till den försäkrade beroende på hur lång tid som återstår till utbetalning (Ålderspension med Premiegaranti). I Ålderspension med Premiegaranti placeras försäkringstagarnas medel i två portföljer, en med högre och en med lägre risk. Fördelningen mellan portföljerna sker sedan med hänsyn till individens återstående tid till pension/utbetalning. Den del av försäkringstagarnas medel som placeras med låg risk investeras i Trygga portföljen. Den del av försäkringstagarnas medel som placeras med högre risk, och därmed möjlighet till högre avkastning, investeras i Tillväxtportföljen. Placeringstillgångarna för Ålderspension med Premiegaranti uppgick per 31 december 2012 till ca 14,3 miljarder kronor. I Ålderspension Traditionell placeras försäkringstagarnas medel i två portföljer. Privatportföljen för privata ålderspensioner och Tjänsteportföljen för företagsbetalda ålderspensioner. Per 31 december 2012 uppgick de till 13,2 respektive 3 miljarder kronor. När vi summerar 2012 dominerades året åter igen av negativa rubriker. Det gällde skuldkrisen i Euro området, det finanspolitiska stupet i USA i slutet av året samt en svag ekonomisk tillväxt. Trots det har investerarna upplevt ett år med relativt god avkastning i de flesta tillgångsslag. Huvudanledningen är ett starkt stöd från världens centralbanker som fortsatt att sänka eller behållit räntan mellan 0-1 procent. Samtidigt har de tillfört enorma mängder med extra likviditet, vilket inneburit att investerarna sökt sig längre ut på riskskalan i jakt på avkastning. Sammantaget har det inneburit att de flesta större aktiemarknaderna i världen avkastat mellan plus 5 och 15 procent omräknat i svenska kronor. Avkastningen i säkra ränteplaceringar i form av svenska statspapper präglades av det låga ränteläget och avkastade drygt 1 procent. Kreditobligationer både av typen investment grade och high yield hade däremot ett mycket bra år med avkastning som överskred de flesta aktiemarknader. NLS och dess portföljer har klarat sig mycket bra de senaste åren. Sett över en femårsperiod, som innefattar både finanskrisen hösten 2008 och det senaste årets negativa Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

5 börsutveckling, har samtliga portföljer genererat en positiv avkastning. Under samma period har de flesta aktiemarknader haft en något negativt utveckling. Inriktningen i förvaltningen av portföljerna i Ålderspension med Premiegaranti och Ålderspension Traditionell har till viss del varit olika under året, då förutsättningen för finansiellt risktagande skiljer sig åt mellan portföljerna. Vad gäller de förstnämnda portföljerna, har Tillväxtportföljen ett större utrymme för en högre andel riskplaceringar, så som t.ex. aktier och kreditobligationer med lägre rating. Det har haft ett positivt bidrag till avkastningen under 2012 som totalt för året hamnade på plus 9,5 procent. Den Trygga portföljen har en lägre riskprofil, där syftet är att generera en stabil positiv avkastning. Under året har den lägre andelen aktier, samt försiktigare investeringar i kreditobligationer med högre kreditvärdighet lett till en positiv avkastning på 5,2 procent. Förvaltningen av de traditionella portföljerna har under 2012 och de senaste fem åren genererat marknadens bästa avkastning. Portföljerna har en stor andel räntebärande investeringar i form av säkra svenska statsobligationer och kreditobligationer med hög kreditvärdighet. De måste samtidigt ha en relativt lång löptid för att matcha våra långsiktiga pensionsutbetalningar. Portföljernas totalavkastning kommer därför framför allt att påverkas av hur den långa marknadsräntan och räntedifferensen mellan statsobligationer och kreditobligationer, kreditspreadar, utvecklar sig. Under 2012 är det framför allt utvecklingen i kreditspreadar som fått värdet på placeringstillgångarna att öka. Denna riskkontrollerade investeringsstrategi innebar att avkastningen under året hamnade på plus 6,5 procent och 7,7 procent för Privatrespektive Tjänsteportföljen. För de traditionella portföljerna är det primära målet att trygga de åtaganden som bolaget har gentemot försäkringstagarna. Det innebär att risktagandet kommer att vara balanserat även i framtiden. NLS har möjlighet att handla med aktie- och räntederivat. För att skydda tillgångarnas värde mot kraftiga aktienedgångar och för att bättre matcha räntetillgångarnas löptid med bolagets åtaganden, har Nordea Liv investerat i både aktie- och räntederivat löpande under året. NLS har avtal med Nordea Investment Management Sverige AB avseende merparten av förvaltningen för räntebärande instrument och aktier inklusive aktierelaterade placeringstillgångar, men använder även ett tjugotal andra förvaltare. Fastighetsförvaltning NLSs direktägda fastighetsbestånd bestod vid utgången av året av 7 fastigheter belägna i centrala Malmö, Lidingö, Linköping, Örebro samt Uppsala. Beståndet består generellt av fastigheter av god teknisk standard och en låg vakansgrad, vilket har lett till en fortsatt god direktavkastning under året och där värderingen i stort sätt var oförändrad. Totalt sett innebar det att fastigheter gav ett positivt bidrag till portföljernas totalavkastning. NLS äger dessutom en mindre del fastigheter indirekt via fastighetsfonder som investerar både i Sverige och utomlands. Avkastningen på dessa placeringar har också varit positiv, vilket är i linje med utvecklingen inom den direktägda fastighetsportföljen. NLS har avtal med Aberdeen Property Investors Nordic AB avseende förvaltningen av fastigheterna. Risker och osäkerhetsfaktorer NLS resultat påverkas dels av försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten och finansiella risker. Risk och riskhantering är följaktligen en central del av NLS verksamhet. NLS tillhandahåller traditionell livförsäkring, fondförsäkring och riskförsäkring. Dessa tre typer av försäkring skiljer sig åt vad gäller riskdelning mellan NLS och kunden. Eftersom en övervägande del av placeringstillgångarna utgörs av obligationer och andra räntebärande värdepapper, utgör den finansiella ränterisken för de garanterade åtagandena NLSs största riskexponering inom traditionell livförsäkring. Ränterisken innebär att en placering med bunden ränta faller i värde när det allmänna ränteläget höjs. Riskens storlek är relaterad till placeringens räntebindningstid. Portföljens känslighet för ränteförändringar analyseras kontinuerligt utifrån dagliga mätningar. För att hantera ränterisken inom uppsatta mål sker, utöver köp och försäljning av räntebärande instrument med olika löptid, även handel med ränteswapkontrakt. Den risk som härrör från finansmarknadernas inverkan på livförsäkringsverksamhetens tillgångar och skulder uppstår Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

6 både för bolagets egen räkning och för kundernas räkning. NLS marknadsrisk består av att fondförsäkringsverksamheten har en i huvudsak fondvärdesbaserad avgiftsstruktur där intäkterna är beroende av storleken på det förvaltade kapitalet. I riskförsäkring är NLS största riskexponering sjuklighetsrisken. Sjuklighetsrisker består dels av sannolikheten att insjukna och dels av sannolikheten att kvarstå som sjuk. Sjuklighetsriskerna påverkar sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring. Dessa försäkringstyper har premier som sätts för ett år i taget varför de relativt snabbt kan justeras utifrån ändringar i försäkringskollektivets sjukbeteende. För att skydda sig ytterligare mot sjuklighetsriskerna har NLS avtal om återförsäkring. Det innebär att i de fall försäkringsutbetalningar ligger över en bestämd gräns täcks dessa av återförsäkringsbolaget. Not 2 omfattar en beskrivning av bolagets riskhanteringsorganisation samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om riskerna. Skatt NLS är skattskyldigt enligt lagen om avkastningsskatt samt inkomstskattelagen. Skatten för 2012 uppgick till -172,9 miljoner kronor (-150,9) fördelat på -137,3 miljoner kronor (-132,6) i avkastningsskatt, -35,6 miljoner kronor (-18,3) i inkomstskatt. Styrelse Styrelsen har under året haft fyra sammanträden för NLS. Klassificering av kontrakt För upplysningar om klassificering av kontrakt, se redovisningsprinciper not 1. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen För upplysningar om principer för bestämmande av ersättningar och förmåner till ledningen, se not 33. Icke-finansiella resultatindikatorer Nordeakoncernens, och därmed också NLSs ambition är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i den nordiska finanssektorn för att på så sätt kunna locka till sig, utveckla och behålla högt kvalificerade medarbetare. Ledarskapet inom NLS styrs utifrån en övertygelse om att det finns en tydlig koppling mellan det finansiella resultatet och medarbetarnas tillfredsställelse och motivation. Varje år genomförs därför en omfattande undersökning av personalens attityder och tillfredsställelse, Employee Satisfaction Index, ESI. Resultatet används av chefer och medarbetare som underlag för att ständigt hitta förbättringsmöjligheter. I enlighet med Nordeakoncernens Corporate Citizenshipprinciper har NLS förbundit sig till en hållbar utveckling genom att kombinera den finansiella verksamheten med ansvar för miljö och samhälle. Koncernen visar omsorg om miljön och strävar efter att minska de negativa och öka de positiva effekterna av företagsverksamhetens inverkan på miljön. Nordeakoncernen tillämpar ett miljöregelverk som ger vägledning om hur koncernens enheter kan ta hänsyn till miljöaspekter i sin egen verksamhet i kombination med strävan att minska kostnader och risker. Händelser efter balansdagen Skatteverket har i februari 2013 beslutat, efter att NLS begärt omprövning av 2007 års taxering, att inte uppta erhållen vinstdelning i inkomst av näringsverksamhet. Beslutet kommer att ha en positiv effekt under Förväntad utveckling NLS är ett bolag som befinner sig i stark utveckling och kommer fortsätta vara det de närmaste åren. Solvens II och ny skattelagstiftning kommer ha stor påverkan på branschen framöver. NLS arbetar hårt med att anpassa bolaget till de nya förutsättningarna. Det innebär dels att utveckla nya och befintliga produkter, anpassa kostnadsmassan och optimera kapitalstrukturen. NLS stärker också förmågan att hantera de ökande kraven på extern rapportering som är en följd av intensifierad övervakning och reglering. NLS arbetar även kontinuerligt med att stärka distributionskapaciteten. Detta innebär stärkta relationer med bankens kontorsverksamhet och private bankingorganisation. Som produktbolag inom Nordeakoncernen jobbar NLS tillsammans med övriga produktbolag för att skapa ett helhetserbjudande till kunden. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om ,55, varav årets vinst ,43 balanseras i ny räkning. Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

7 Femårsöversikt Resultat Miljoner kronor Premieinkomst 154,1 175,2 190,5 202,3 208,7 Inbetalda premier 2 015, , , , ,3 Värdeförändring av placeringstillgångar där försäkringstagaren bär risk Kapitalavkastning netto 535, , ,4 479, ,9 Orealiserade vinster/förluster 256,1 437,5-527, , ,8 Försäkringsersät tningar -76,4-77,4-70,7-78,8-75,2 Tekniskt resultat 143,4 261,8 162,8 167,1 180,7 Icke-teknisk kapitalavkastning intäkter. 115,2 79,9 94,2 107,3 130,4 kostnader -22,3-9,1-22,1-28,8-37,0 Årets resultat 187,0 163,2 30,3 219,5 134,6 Ekonomisk ställning Miljoner kronor Placeringstillgångar , , , , ,7 Försäkringstekniska avsättningar , , , , ,6 Försäkringstekniska avsättningar där försäkringstagaren bär risk 5 991, , , , ,4 Eget kapital 1 129, , , , ,1 Nyckeltal Procent Resultat av livförsäkringsrörelsen: Förvaltningskostnadsprocent 1,2 0,9 0,9 0,8 0,7 Resultat av kapitalförvaltningen: Direktavkastning privatportfölj 3,8 4,1 4,2 4,9 3,6 Totalavkastning privatportfölj 15,4 3,2 0,7 16,2 6,5 Direktavkastning tjänsteportfölj 3,3 2,7 3,8 3,7 3,6 Totalavkastning tjänsteportfölj 11,8 2,0 1,6 16,0 7,7 Direktavkastning tillväxtportfölj 2,5 1,9 1,6 2,0 2,0 Totalavkastning tillväxtportfölj -14,4 17,9 5,9-2,7 9,5 Direktavkastning trygga portföljen 3,6 2,7 2,7 3,1 2,4 Totalavkastning trygga portföljen 1,6 3,8 0,9 1,4 5,2 Direkt- samt totalavkastning är framräknat enligt nedan: Direktavkastning i procent Direktavkastning i förhållande till viktade, genomsnittliga nettotillgångar i respektive portfölj. Hänsyn är även tagen till driftskostnader i fastighetsrörelsen. Totalavkastning i procent Tid- och volymviktad kursutveckling för respektive portfölj Ekonomisk ställning: Kapitalbas 1 429, , , , ,1 Erforderlig solvensmarginal 832,5 851,7 917, , ,3 Solvenskvot 1,72 1,87 1,77 1,69 1,66 7 Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning 2012

8 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Totalavkastningstabell 2012 Ingående Utgående Totalavkastning marknadsvärde marknadsvärde Direktavkastning Totalavkastning 5 års genomsnitt Portfölj MSEK MSEK MSEK % MSEK % % Privatportföljen , ,0 470,9 3,6 813,7 6,5 8,2 Tjänsteportföljen 3 008, ,8 106,6 3,6 218,7 7,7 7,7 Ingående Utgående Totalavkastning marknadsvärde marknadsvärde Direktavkastning Totalavkastning 5 års genomsnitt Portfölj MSEK MSEK MSEK % MSEK % % Tillväxtportföljen 7 144, ,1 166,8 2,0 748,7 9,5 2,6 Trygga portföljen 3 608, ,0 101,7 2,4 214,3 5,2 2,6 Totalt , ,9 Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

9 Resultaträkning Belopp i Mkr Not Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst 3 208,7 202,3 Premieinkomst för avgiven återförsäkring -20,0-21,2 188,7 181,1 Avgifter från kunder (investeringsavtal) 252,8 229,1 Kapitalavkastning, intäkter ,9 964,7 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk 508, ,2 Värdeökning på fondförsäkringstillgångar 763, , ,2 Övriga tekniska intäkter 7,5 6,1 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring 6-75,2-78,8 Återförsäkrares andel 0,5 0,5 Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring -7,6-1,4 Återförsäkrares andel -1,3-0,4-83,6-80,1 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring -691, ,4 Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring Före avgiven återförsäkring , , , ,2 Fondförsäkringsåtagande Före avgiven återförsäkring -488,2-230,7 Återförsäkrares andel -488,2-230,7 Driftskostnader 7-319,6-298,0 Kapitalavkastning, kostnader 8-110,0-485,2 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk -3,4-445,9 Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar ,0 9-3, ,9 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 180,7 167,1 Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

10 Forts. Resultaträkning Belopp i Mkr Not Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 180,7 167,1 Kapitalavkastning, intäkter 130,4 107,3 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 0,0 10,5 Kapitalavkastning, kostnader 24-37,0-28,8 Orealiserade förluster på placeringstillgångar -1,9 Övriga intäkter 11 67,6 131,2 Övriga kostnader -6,5-16,9 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 333,3 370,4 Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond 12-25,8 Resultat före skatt 307,5 370,4 Skatt på årets resultat ,7-191,8 Övriga skatter 13-1,2 40,9 Årets resultat, tillika med årets totalresultat 134,6 219,5 Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

11 Balansräkning Belopp i Mkr Not Tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark ,2 650,6 Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar , ,6 Obligationer och andra räntebärande värdepapper , ,0 Derivat ,0 758, , ,3 Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar , , , ,8 Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador 20,7 21,9 20,7 21,9 Fordringar Övriga fordringar ,2 31,4 766,2 31,4 Andra tillgångar Materiella tillgångar 21 2,0 1,7 Kassa och bank 2 517, , , ,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 381,9 459,2 Förutbetalda anskaffningskostnader ,4 166,2 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,1 7,7 554,4 633,1 Summa tillgångar , ,6 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital (6 000 aktier á nom kr) 600,0 600,0 Överkursfond 400,0 400, , ,0 Fritt eget kapital Balanserad vinst 545,5 325,8 Årets resultat 134,6 219,5 680,1 545,3 Totalt eget kapital 1 680, ,3 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 25,8 25,8 Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

12 Balansräkning forts. Belopp i Mkr Not Efterställda skulder Förlagslån ,0 300,0 300,0 300,0 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning 25, , ,0 Avsättning för oreglerade skador ,6 125, , ,9 Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring 26, , ,2 Fondförsäkringsåtaganden , , , ,2 Depåer från återförsäkrare 23,8 27,5 Skulder Skulder avseende återförsäkring 17,5 18,6 Aktuell skatteskuld 56,9 40,4 Derivat 30 7,7 401,7 Övriga skulder , , , ,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,0 153,8 152,0 153,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , ,6 Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder* För försäkringstagarnas räkning registerförda tillgångar, verkligt värde Byggnader och mark 669,2 650,6 Aktier och andelar 6 575, ,6 Räntebärande värdepapper , ,0 Derivat 476,0 356,7 Övriga finansiella tillgångar 2 517, ,4 Fondförsäkringstillgångar , , , ,1 Övriga ställda panter* Lämnad pant för derivat 429,7 293,7 Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Utfästa investeringar i private equity 382,4 480,1 * Tillgångar för vilka försäkringstagarna har förmånsrätt vid eventuell insolvens. Under rörelsens gång har bolaget rätt att föra tillgångarna in och ut ur registret, så länge som samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen. Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

13 Resultatanalys Belopp i MSEK Livförsäkringsrörelse Tjänstepensionsförsäkring Övrig livförsäkring Direkt försäkring av svenska risker Avgiftsbestämd Tjänsteanknuten Individuell Ouppsägbar sjuk- Gruppliv- och Totalt traditionell sjukförsäkring och traditionell och olycklsfallsförs. tjänstegruppliv- Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse 2012 försäkring Fondförsäkring premiebefrielseförs. livförsäkring Fondförsäkring premiebefrielseförs. försäkring Premieinkomst (f.e.r.) Premieinkomster (före avgiven återförsäkring) 208,7 3,3 0,0 61,2 7,0 0,0 8,3 128,9 Premier för avgiven återförsäkring -20,0 0,0 0,0-18,3-0,2 0,0-1,5 0,0 188,7 3,3 0,0 42,9 6,8 0,0 6,8 128,9 Avgifter från kunder 252,8 55,7 26,0 0,0 142,4 28,8 0,0 0,0 Kapitalavkastning, intäkter 1 603,9 352,7 1,3 0, ,0 1,9 0,0 0,0 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk 508,1 323,6 0,0 0,0 184,5 0,0 0,0 0,0 Värdeökning på fondförsäkringstillgångar 763,1 285,6 477,5 Övriga tekniska intäkter (f.e.r.) 7,5 1,7 2,3 0,0 1,7 1,8 0,0 0,0 Försäkringsersättningar (f.e.r.) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring -75,2-0,5 0,0-5,3-0,2 0,0-1,8-67,4 Återförsäkrares andel 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring i Avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring -7,6-0,3 0,0-4,3 0,0 0,0 0,2-3,2 Återförsäkrares andel -1,3 0,0 0,0-1,5 0,0 0,0 0,2 0,0-83,6-0,7 0,0-10,6-0,2 0,0-1,4-70,6 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (f.e.r.) Livförsäkringsavsättning Före avgiven återförsäkring -691,4 84,8-26,0 0,0-721,5-28,8 0,0 0,0 Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring Före avgiven återförsäkring ,2-762,1 0,0 0,0-685,1 0,0 0,0 0, ,6-677,3-26,0 0, ,6-28,8 0,0 0,0 Fondförsäkringsåtaganden Före avgiven återförsäkring -488,2 55,7-250,4 0,0 142,4-435,9 0,0 0,0 Återförsäkrares andel ,2 55,7-250,4 0,0 142,4-435,9 0,0 0,0 Driftskostnader -319,7-101,9-62,3-16,6-86,4-35,8-0,4-16,0 Kapitalavkastning, kostnader -110,1-11,4 0,0 0,0-98,5-0,1 0,0 0,0 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk -3,4-1,3 0,0 0,0-2,1 0,0 0,0 0,0 Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar -3,4-1,3 0,0 0,0-2,1 0,0 0,0 0,0 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 180,7-0,1-23,6 15,6 132,2 9,4 4,9 42,2 Avvecklingsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning , , ,7 Varav återförsäkrares andel Avsättning för oreglerade skador 133,6 2,4 76,0 1,2 19,5 34,5 Varav återförsäkrares andel -20,7-18,4-2,3 Summa försäkringstekniska avsättnignar , ,7 76, ,9 19,5 34,5 Varav återförsäkrares andel -20,7-18,4-2,3 Villkorad återbäring 4 154, , ,0 Fondförsäkringsåtaganden , , ,0 Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

14 Rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital, aktier á nom kr 2012 Aktie- Över- Balanserat Årets Totalt kapital kurs- resultat resultat eget fond kapital Ingående eget kapital ,0 400,0 296,0 30, ,3 Disposition av föregående års vinst 30,3-30,3 0,0 Årets resultat, överensstämmer med årets totalresultat 219,5 219,5 Återbetalning av aktieägartillskott -0,5-0,5 Utgående eget kapital ,0 400,0 325,8 219, ,3 Ingående eget kapital ,0 400,0 325,8 219, ,3 Disposition av föregående års vinst 219,5-219,5 0,0 Årets resultat, överensstämmer med årets totalresultat 134,6 134,6 Mottaget aktieägartillskott 0,2 0,2 Utgående eget kapital ,0 400,0 545,5 134, ,1 Nordea Livförsäkring Sverige AB Årsredovisning

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning...11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning...11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2012 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning...11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...16

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Den 1 januari 2014 fördes all verksamhet i Skandia Liv över till det nybildade bolaget

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Rapport över förändringar i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159 AFA Livförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159 FEMÅRSÖVERSIKT 160 NOTUPPLYSNINGAR 162

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer