Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North"

Transkript

1 Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

2 Viktig information Detta Informationsmemorandum ( Informationsmemorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ), ( Capacent eller Bolaget ) org. nr inför upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North ( First North ). Erbjudandet omfattar aktier som erbjuds till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige till 27 SEK per aktie ( Erbjudandet ), vilket motsvarar totalt SEK. Vid överteckning har Säljarna rätt att, i samråd med Mangold Fondkommission och Bolagets styrelse, besluta om att sälja ytterligare aktier till ett värde om upp till SEK ( Övertilldelningsoptionen ). Informationsmemorandumet utgör inte ett prospekt då Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med anledning av att det belopp som inhämtas i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner EUR. Informationsmemorandumet har således inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Informationsmemorandumet har inte heller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. För Informationsmemorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta Informationsmemorandum, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Capacent har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt amerikanska Securities Act från 1933 ( Securities Act ), med ändringar, eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Informationsmemorandum måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. En investering i aktier är förenad med risker (se avsnittet Riskfaktorer ). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Capacent och Erbjudandet enligt detta Informationsmemorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Framåtriktad information Informationsmemorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Capacents aktuella syn på framtida händelser, samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Capacents framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktad information i detta Informationsmemorandum gäller endast per dagen för Informationsmemorandumets offentliggörande. Capacent lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. Marknadsinformation och information från tredje part Informationsmemorandumet innehåller information om Capacents bransch inklusive marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett flertal källor såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bolaget bedömer att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte garantera att de är korrekta och fullständiga. Utöver information från externa källor innehåller Informationsmemorandumet uppskattningar och bedömningar som är Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en extern aktör skulle göra motsvarande bedömningar. First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 2

3 Definitioner Innehåll Capacent eller Bolaget Capacent Holding AB (publ), org.nr Capacent AB Capacent AB, org.nr Koncernen Bolaget tillsammans med dess dotterbolag. Mangold Mangold Fondkommission AB, org.nr Informationsmemorandum Avser detta informationsmemorandum. Erbjudandet Erbjudandet om att förvärva aktier i Capacent enligt uppgifter i detta Informationsmemorandum. Övertilldelningsoptionen Vid överteckning har Säljarna rätt att, i samråd med Mangold och Bolagets styrelse, besluta om försäljning av ytterligare aktier till ett värde upp till SEK, vilket motsvarar aktier. First North First North är en alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB, org.nr Säljarna Primelog Holding AB, org.nr och A-Com AB org.nr Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport kvartal 3 6 november Viktig information 2 Definitioner 3 Indikativ tidsplan 4 Riskfaktorer 5 Bakgrund och motiv 9 Försäljning av aktier inför notering på First North 10 Verksamhetsbeskrivning 12 VD har ordet 12 Marknadsöversikt 15 Finansiell information i sammandrag 16 Definitioner av nyckeltal 19 Kommentar till den finansiella utvecklingen 20 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 22 Aktiekapital och ägarförhållanden 24 Övrig information 25 Bolagsstyrning 27 Legala frågor och kompletterande information 29 Bolagsordning 31 Skattefrågor i Sverige 32 Adresser 34 Bokslutskommuniké februari Årsstämma april

4 Kortfattad information om Erbjudandet Pris per aktie 27 SEK Minsta köporder 250 aktier Erbjudandets storlek SEK Övertilldelningsoptionen SEK Anmälningsperiod 7 18 september 2015 Prel. datum för offentliggörande av utfall 22 september 2015 Betalning Enligt instruktion på utskickad avräkningsnota Preliminär första dag för handel 2 oktober 2015 Kortnamn CAPAC Handelsplats Nasdaq First North Indikativ tidsplan 07 september Anmälningsperioden inleds 22 september Tilldelning 18 september Anmälningsperioden avslutas 02 oktober Första dag för handel 4

5 Riskfaktorer En investering i aktier är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Capacents och aktiens framtida utveckling. Nedan beskrivs de risker som bedöms vara av betydelse för Capacent, utan särskild rangordning. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Capacent och branschen, samt sådana som är av mer generell karaktär. Därtill finns det även risker förenade med aktien och Erbjudandet. Vissa risker ligger utanför Capacents kontroll. Redovisningen nedan gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Informationsmemorandumet, samt en allmän omvärldsbedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ inverkan på Capacents verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Capacent minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en motsvarande negativ påverkan. Marknads- och branschrelaterade risker Marknad- och konjunkturutveckling Koncernens verksamhet består av försäljning av konsulttjänster. En förutsättning för efterfrågan av sådana konsulttjänster är att ett förändringsbehov existerar hos Bolagets kunder. Det är Bolagets bedömning att detta förändringsbehov med tiden är ökande men för det fall det motsatta inträffar kommer efterfrågan av Bolagets tjänster att minska, vilket skulle kunna påverka Capacents resultat och finansiella ställning negativt. Marknadsbilden är mer splittrad än tidigare och Bolaget ser skillnader mellan Sverige och Finland. Av makroekonomiska skäl har den finska marknaden utvecklats svagare än den svenska. Med hänvisning främst till den svenska marknaden bedömer dock Bolaget marknadsutsikterna som goda. Efterfrågan på Koncernens tjänster beror till stor del på kundernas förväntningar om hur utvecklingen i deras sektor kommer att se ut framöver. Historiskt sett har efterfrågan på Koncernens tjänster gått ner i tider av ekonomisk osäkerhet till följd av att kunderna avvaktat med investeringar i till exempel förändringsprojekt. En generell osäkerhet kring konjunkturutvecklingen kan därmed påverka framtidsutsikterna för Bolaget och negativt påverka dess verksamhet, finansiella ställning och lönsamhet. Konkurrens Koncernen verkar på en fragmenterad marknad med stor konkurrens. Marknaden präglas av dels stora globala aktörer, men även av ett betydande antal mindre aktörer som är nischade inom sina respektive specialområden. Ytterligare aktörer kan även komma att etablera sig på marknaden i framtiden. En intensifierad konkurrenssituation på den marknad som Koncernen verkar på kan komma att negativt påverka både försäljningsvolym och bruttovinstmarginaler. Några av Koncernens konkurrenter har dessutom tillgång till mer finansiella resurser än Koncernen, vilket gör att de kan ägna mer resurser åt att anpassa sig efter förändrade kundbehov, samt investera mer i marknadsföring och rekrytering. Skulle konkurrensen öka är det därför inte säkert att Capacent kan bibehålla sin marknadsandel, vilket skulle kunna påverka Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning negativt. Säsongsvariation Det finns en tydlig säsongsvariation i Capacents verksamhet, där det tredje kvartalet vanligtvis är den svagaste perioden på året, både vad gäller omsättning, resultat och likviditet. Detta beror på att juli och augusti är de månader då en stor del av de anställda tar semester, vilket i regel medför ett tapp på minst en månads omsättning. Som en konsekvens är likviditeten som lägst i september till oktober. Teknisk utveckling För att på sikt bevara Bolagets konkurrenskraft ställer den snabba teknikutvecklingen höga krav på kontinuerlig vidareutbildning av medarbetarnas kompetens, samt investeringar i teknisk utrustning. Det finns en risk att Bolaget i framtiden inte lyckas anpassa sin verksamhet utefter marknadens önskemål, vilket skulle kunna medföra en negativ påverkan på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. 5

6 Bolagsspecifika risker Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Koncernens framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet, samt att Bolaget i framtiden lyckas rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och Koncernen kan därför tvingas ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Koncernen inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det innebära svårigheter att fullfölja Bolagets affärsstrategi. Det skulle även vara till Koncernens nackdel om några av dessa nyckelpersoner beslöt sig för att starta konkurrerande verksamhet. Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, finns det en risk att detta inte kommer att kunna ske på tillfredsställande villkor på grund av den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Detta skulle i sådana fall kunna påverka Bolagets omsättning och finansiella ställning negativt. Operationell risk Operationell risk är risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna eller externa händelser som orsakar avbrott i verksamheten. Det krävs operationell säkerhet såsom god intern kontroll, ändamålsenliga administrativa system samt kompetensutveckling för att garantera Bolagets säkerhet och kontroll. Brister i den operationella säkerheten kan påverka Bolagets verksamhet negativt. Fastprisuppdrag Koncernen ingår till viss del fastprisprojekt, vilket innebär att Koncernen och kunden i förväg överenskommer om ett fast pris för ett specificerat projekt. Det finns en risk för att Koncernen missbedömer omfattningen av sådana projekt och att mer arbete än beräknat behöver läggas ned för att fullgöra uppdragen, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Resultatbaserade uppdrag Koncernen ingår vissa projektavtal som innebär att en väsentlig del av ersättningen är beroende av det aktuella projektets resultat. I sådana avtal ligger som regel den fasta ersättningen under normalt pris för Koncernens tjänster. Det finns en risk att projekten inte blir tillräckligt gynnsamma och att den rörliga ersättningen därför blir mycket liten eller faller bort helt, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Förvärv Inom ramen för Capacents långsiktiga strategiska plan för tillväxt ingår möjliga förvärv av andra bolag och verksamheter. Förvärv av andra bolag och verksamheter är alltid förknippade med vissa risker. Exempelvis kan potentiella synergieffekter överskattas och integrationen mellan Capacent och de förvärvade bolagen kan ta längre tid än beräknat och bli mer kostsamma än förväntat. Det finns därför en risk att Bolaget inte kommer att lyckas med sin förvärvsstrategi och därmed kan även förvärven ha en negativ påverkan på Capacents resultat och finansiella ställning. Tvister Som ett led i affärsverksamheten kan Capacent eller något av dess dotterbolag bli inblandad i tvister. Tvister kan visa sig kostsamma och tidskrävande och kan störa den normala affärsverksamheten, och skulle således kunna ha en negativ inverkan på Capacents verksamhet, resultat och finansiella ställning. Framtida kapitalbehov Det kan inte uteslutas att Capacent i framtiden kan tvingas söka externt kapital och det finns en risk för att nytt kapital inte kan anskaffas eller att anskaffningen kan komma att ske på för Bolaget ofördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att anskaffa nödvändigt kapital till fördelaktiga villkor eller anskaffa nödvändigt kapital överhuvudtaget i framtiden skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Skatterisker Koncernen bedriver sin verksamhet i Sverige och Finland i enlighet med Koncernens tolkning av gällande skattelagar och bestämmelser samt berörda skattemyndigheters krav. Det finns dock en risk att Koncernens tolkning av tillämpliga lagar och bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av praxis är felaktig, eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Skulle så ske kan Koncernens skattesituation förändras och påverka Koncernens finansiella ställning och omsättning negativt. Kreditrisk Kreditrisk är risken för att de parter som Capacent och dess dotterbolag har en fordran på inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsa- 6

7 ka Koncernen en finansiell förlust. Den nominellt största risken är kundfordringar. Det finns en risk att finansiella motparter inte fullgör sina skyldigheter enligt avtal, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Upplupna intäkter är i detta avseende att jämställa med kundfordringar. Det finns en risk att, i det redovisade beloppet för pågående kunduppdrag, det upparbetade värdet är felaktigt bedömt eller att kunden av olika skäl inte accepterar delar av den gjorda leveransen. Skulle så ske kan Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken för att Koncernen får svårigheter att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Bolaget hanterar likviditetsrisken genom att löpande följa Koncernens tillgängliga medel och göra prognoser för framtida kassaflöden. Om Capacents tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna få en väsentligt negativ effekt på Capacents verksamhet, finansiella ställning och resultat. Finansiella åtaganden Koncernen finansieras genom en kombination av checkkrediter och långfristiga räntebärande skulder. Långfristiga lån används framförallt för finansiering av förvärv och checkkrediter för rörelsekapitalet. Om Koncernen skulle ställa in betalning i dessa åtaganden skulle det kunna leda till att aktuella lån sägs upp till omedelbar betalning eller att säkerheter tas till anspråk av relevant kreditinstitut. Detta skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Valutarisk Valutakursrisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden varierar på grund av förändringar i utländska valutakurser. För räkenskapsåret 2014 uppgick Capacents fakturering i andra valutor än den lokala till cirka 11 procent av Koncernens totala fakturering. I och med att den största delen av faktureringen sker i lokal valuta och förfallotiden på kundfordringar är kort medför detta att valutakursrisken i kommersiella flöden är begränsad. Koncernen påverkas vidare av valutarisker vid omräkning av nettotillgångar i utländska dotterbolag till svenska kronor, samt vid koncernintern finansiering. Omräkning av de utländska verksamheternas nettotillgångar sker främst från EUR. För 2014 har omräkningen av de utländska dotterbolagen påverkat Koncernens egna kapital med 2 MSEK. Bolaget är således exponerat mot valutarisk vilket skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. Ränterisker Ränterisk är risken för att förändringar i marknadsräntor påverkar Koncernens räntekostnad. Koncernens exponering mot förändrade räntenivåer uppstår främst vid upplåning via checkräkningskredit och finansiering genom långfristig upplåning. För det fall räntekostnaderna skulle öka skulle det kunna få en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Immateriella rättigheter Koncernens immateriella rättigheter består primärt av den upphovsrätt och know-how som genereras i Koncernens verksamhet av anställda eller i samråd med Koncernens leverantörer, partners och kunder. Äganderätten till de immateriella rättigheter och den know-how som uppkommer inom ramen för Koncernens verksamhet tillfaller som huvudregel Koncernen i enlighet med tillämplig lagstiftning och befintliga avtal. Koncernen är innehavare av ett flertal registrerade nationella varumärken samt gemenskapsvarumärken, däribland Capacent och Capto. Koncernen är även innehavare av flera registrerade domännamn kopplade till Koncernens verksamhet. För det fall Koncernen framgent misslyckas med att bevaka sina immateriella rättigheter eller om Koncernens leverantörer och partners inte följer ingångna överenskommelser, skulle det kunna få negativa effekter på Koncernens möjlighet att bedriva verksamhet, samt påverka dess finansiella ställning och resultat. Goodwill En betydande del av Capacents immateriella anläggningstillgångar består av goodwill. Goodwill är föremål för årliga nedskrivningsanalyser. Om framtida tester utvisar nedgång i värdet på goodwill och därför leder till nedskrivningar kan detta ha en negativ inverkan på Capacents resultat och finansiella ställning. Risker relaterade till Erbjudandet Aktiens utveckling Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. En investering i aktier kan både stiga och sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller delar av sitt satsade kapital. En investering i aktier i Capacent bör därmed föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen samt övrig nödvändig information. 7

8 Ägare med betydande inflytande Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag även efter Erbjudandet kommer att ha betydande inflytande i Capacent är Hendrik Trepp, som efter Erbjudandet kommer att kontrollera 19,11 procent av rösterna i Bolaget, och Joakim Hörwing, som efter Erbjudandet kommer att kontrollera 12,74 av rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som framläggs till Capacents aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av aktiekapitalet, samgåenden eller försäljning av samtliga, eller nästan samtliga, Capacents tillgångar. De större aktieägarnas intressen sammanfaller kanske inte med Capacents eller andra aktieägares intressen, och de större aktieägarna skulle kunna utöva inflytande över Capacent på ett sätt som inte främjar de andra aktieägarnas intressen på bästa sätt. huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier pro rata i förhållande till sitt nuvarande aktieinnehav (med undantag för aktier som ska betalas med apportegendom) såvida inte bolagsstämman beslutar annat. Enligt aktiebolagslagen måste ett beslut om att frångå befintliga aktieägares företrädesrätt biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Nyemissioner kan komma att ske med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt till de nya aktierna, såsom till exempel vid framtida förvärv eller aktierelaterade incitamentsprogram. Det finns en risk att denna typ av emissioner kan leda till att aktieägarnas innehav späds ut. Begränsad likviditet i aktien Aktierna i Capacent har inte tidigare varit föremål för handel på en marknadsplats. Det är därför inte möjligt att förutse investerarnas framtida intresse för aktierna i Capacent eller hur den planerade handeln på First North kommer att fungera. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägare att sälja sina innehav. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det även medföra att aktierna inte kan avyttras till för säljaren acceptabla villkor. Framtida utdelningar Capacents möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Bolaget kan således inte göra några utfästelser om att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden. För det fall inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling. Nyemission av ytterligare värdepapper Bolaget kan i framtiden komma att nyemittera ytterligare aktier, eller värdepapper som kan omvandlas till aktier. Sådana emissioner kan påverka priset på Bolagets aktier på ett väsentligt negativt sätt. Enligt aktiebolagslagen har aktieägare som 8

9 Bakgrund och motiv Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Capacent (tidigare ABB Financial Consulting och Capto Financial Consulting) har bedrivit verksamhet sedan år Inledningsvis fokuserade Bolaget på tjänster inom finansiell rådgivning, men har under en lång tid målmedvetet vidgat sitt tjänsteerbjudande. Detta har skett både organiskt och genom förvärv av specialiserade bolag med lång och framgångsrik historia. Capacent har för avsikt att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Bolaget avser att under hösten 2015 genomföra en notering av Bolagets aktier på First North. För att ha ett kvalificerat antal aktieägare inför noteringen genomförs nu en aktiespridning genom försäljning av befintliga aktier. Syftet med noteringen av Capacents aktie är att bygga vidare på Bolagets starka marknadsprofil, samt underlätta tillkommande förvärv. Noteringen möjliggör samtidigt att ett långsiktigt incitamentsprogram lanseras för nyckelpersoner i Bolaget, genom vilket de anställda köper aktier i Capacent på marknaden för tilldelad kontant bonusutbetalning. Stockholm den 31 augusti 2015 Capacent Holding AB (publ) Styrelsen Styrelsen för Capacent är ansvarig för innehållet i detta Informationsmemorandum. Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och, såvitt Capacent kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 9

10 Försäljning av aktier inför notering på First North Med anledning av att styrelsen för Capacent har beslutat att ansöka om upptagande av Bolagets aktier på First North har styrelsen i Capacent och Säljarna beslutat att genomföra en spridning av aktierna i Capacent genom en försäljning av totalt aktier i Bolaget riktat till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige. Primelog Holding AB (vars största ägare är Sjätte AP-fonden och Arvid Svensson Invest AB) och A-Com AB kommer att avyttra , respektive aktier i samband med Erbjudandet. Övriga ägare avser inte att sälja aktier. Sammanlagt uppgår försäljningsvärdet till SEK. Primelog Holding AB och A-Com AB har vidare rätt att via Övertilldelningsoptionen sälja ytterligare , respektive aktier till ett värde om sammanlagt SEK för att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer Säljarna att kvarstå som ägare till aktier representerande cirka 20,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. För det fall även Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Säljarna att kvarstå som ägare till aktier representerande cirka 7,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Förutsatt full anslutning i Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut uppgår värdet på avyttrade aktier till SEK. Försäljningen av befintliga aktier genomförs enligt följande villkor. Pris per aktie Priset uppgår till 27 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Lägsta anmälan måste avse minst 250 aktier. Anmälningsperiod Anmälan om förvärv av aktier ska ske på anmälningssedel under perioden 7 september till 18 september Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. Tillvägagångssätt vid anmälan Anmälan gällande förvärv av aktier ska omfatta lägst 250 aktier och därefter i jämna poster om 50 aktier. Anmälan om önskan att delta i Erbjudandet ska ske genom att korrekt ifylld anmälningssedel skickas till Mangold under anmälningsperioden på adress nedan: Mangold Fondkommission AB Ärende: Capacent Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avse- 10

11 ende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Observera att anmälan är bindande. Anmälningssedeln finns att tillgå på Bolagets hemsida och på Mangolds hemsida Anmälningssedel kan därtill beställas från Mangold via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även fyllas i och skickas in elektroniskt på Mangolds hemsida. Anmälan ska vara Mangold tillhanda senast den 18 september Besked om tilldelning Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 22 september När fördelningen av aktier fastställts utsänds avräkningsnotor utvisande tilldelning av aktier i Capacent till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske omkring den 25 september De som inte tilldelats aktier kommer inte att erhålla någon avräkningsnota eller något meddelande. Betalning och leverans av aktier Förvärvade och tilldelade aktier ska betalas kontant enligt instruktioner på utskickad avräkningsnota, dock senast den 25 september Om full betalning inte erlagts i tid kan aktier komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset i Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som först erhöll tilldelning av de köpta aktierna. Felaktigt inbetalt belopp kommer att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Tilldelningsprinciper Tilldelningen av aktier beslutas av Säljarna i samråd med Mangold och styrelsen i Bolaget. Syftet är att uppnå erforderlig spridning av ägandet för att möta First Norths spridningskrav och uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Därtill kan Mangolds depåkunder komma att prioriteras. Övertilldelningsoption Utöver aktierna i Erbjudandet har Säljarna i samråd med Mangold och styrelsen i Bolaget rätt att besluta om ytterligare försäljning av maximalt aktier i Capacent. Priset per aktie uppgår till 27 SEK per aktie, vilket innebär att försäljningsvärdet av de befintliga aktierna i Övertilldelningsoptionen kan uppgå till högst SEK. Rätt att återkalla Erbjudandet Säljarna, i samråd med styrelsen i Bolaget, förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall styrelsen anser att det är olämpligt att genomföra Erbjudandet. Om Erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast den 18 september 2015, vilket även kommer att vara tillgängligt på Bolagets hemsida Offentliggörande av utfall i Erbjudandet Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Erbjudandet via pressmeddelande samt via Bolagets hemsida den 22 september Upptagande till handel på First North Styrelsen för Capacent har beslutat att ansöka om upptagande av Bolagets aktier på First North. Preliminär första dag för handel är den 2 oktober 2015, under förutsättning av godkännande från First North. Begränsning av försäljning av aktier Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Schweiz eller i annat land var Erbjudandet kan ses som olagligt riktas inget erbjudande att förvärva aktier till personer eller företag med registrerad adress i något av dessa länder. Anmälan om köp av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Finansiella och legala rådgivare Mangold är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med förestående Erbjudande. Mangold har biträtt Bolaget vid upprättandet av Informationsmemorandumet. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. 11

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL)

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) DEFINITIONER Med Lexington eller Bolaget avses The Lexington Company AB (publ), org nr 556532-2780, eller den koncern i vilken The Lexington

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i

Inbjudan till teckning av konvertibler i Inbjudan till teckning av konvertibler i Midway Holding AB (publ) MIDWAY HOLDING 1 Viktig information Prospektet har upprättats av Midway Holding i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) GENERELL INFORMATION Generell information Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Viktig information till investerare Värdepapper securities act framåtriktad information och marknadsinformation

Viktig information till investerare Värdepapper securities act framåtriktad information och marknadsinformation Inbjudan till teckning av aktier i Aspiro AB (publ) Viktig information till investerare Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Avstämningsdag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer 556264-3022, inklusive

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Volati AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Volati AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Volati AB (publ) Sole Manager and Bookrunner Retail Selling Agent 3 Viktig information Med Volati eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ) Volati

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor. Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007. Likviddag: 2 mars 2007. Beräknad

Läs mer

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Inbjudan till förvärv av aktier i Inwido AB Distribution av detta prospekt och förvärv av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet Överlåtelsebegränsningar m.m.. Joint Lead

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 26 lagen (1991:980) om

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer