Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya"

Transkript

1 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHVd 6:23 Beslutsdatum Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development Svenska Tematiska studier inom Ekonomi Juridik Beteendevetenskap Poängtal 20 ECTS poäng 30 Nivå Termin 1 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte Termin 1 inom programmet Enterprising and Business Development Standardbehörighet D.1. Kursen har följande kunskapssyften: - att ge studenterna en översikt över hur affärsprocesser skapas, drivs och förnyas - att studenterna utifrån olika perspektiv ska utveckla grundläggande kunskap om relevanta ekonomiska begrepp relaterade till företags affärsprocesser - att studenterna ska utveckla en grundläggande kunskap om vetenskaplig metod med särskilt fokus på datainsamling och analys och tolkning

2 2 - att studenterna ska erhålla kunskap om grundläggande juridiska begrepp och juridisk metod. - att studenterna ska skapa sig en insikt i företags flödesprocesser - att introducera studenterna i hur projekt skapas och drivs - att studenterna ska utveckla en grundläggande insikt i projektprocesser - att introducera begreppen varumärke, design, informationsteknologi samt produkt- och processutveckling Kursen har till syfte att stödja utvecklandet av följande förmågor: - Studenten börjar utvecklar sin förmåga att presentera egna rapporter - att studenterna ska börja utveckla en förmåga att finna och använda relevant juridiskt källmaterial för att besvara rättsliga frågeställningar - Studenten utvecklar förmåga att undersöka empiriska förhållanden och dra slutsatser - Studenten börjar utveckla förmåga att agera i projekt och team - Studenten ska utveckla sin förmåga att använda och utveckla begrepp för att förstå olika sammanhang och situationer - Studenten börjar utveckla förmåga att använda teori för att undersöka, beskriva och förstå empiriska sammanhang

3 3 Innehåll Kursen är uppdelad i följande delkurser: Delkurs 1 Affärsprocessen i ett företag (4 poäng) Delkursen baseras på två teman: Vad är affärsprocessen och Företag som flöden. Studenterna ska under kursen börja bygga upp sin kunskap om och relation till praktikföretagen och dessa används för arbetet med de olika temana. Inom ramen för det första temat ska studenterna börja bygga upp en begreppsapparat kring affärsprocesser. Vidare påbörjas uppbyggnaden av kunskap och förmåga att arbeta med vetenskaplig grundad metod. Studenterna arbetar med att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv förstå sin egen roll och gruppers sätt att fungera. Inom ramen för det andra temat, företaget som flöde, ska studenterna utifrån olika perspektiv undersöka och beskriva företagsflöden och omvärld. För att kunna beskriva detta ska studenterna söka och använda etablerade begrepp. Juridiska implikationer skall också belysas och diskuteras. I detta moment arbetas också med presentationsteknik. Delkurs 2 Juridisk metod (4 poäng) Studenterna skall under kursen tillgodogöra sig kunskap om grundläggande juridiska begrepp och grundläggande rättsområden. Studenterna skall också under kursen introduceras i den juridiska metoden. Detta sker huvudsakligen genom att studenterna övas i rättskälleanvändning med fokus på att finna och använda juridisk källmaterial för att besvara rättsliga frågeställningar. Delkurs 3 Starta projekt affärsutveckling (6 poäng) Studenterna arbetar i samverkan med praktikföretag för att utveckla ett projekt inom något av områdena IT, design, varumärke och/eller produkt och processutveckling. Delkursen behandlar utveckling och utformning av en projektplan från idé via budget till tidsplanering. Under delkursen ställs det praktiska arbetet i relation till grundläggande modeller inom företagsekonomi, nationalekonomi och informationssystemvetenskap. Delkurs 4 Leda projekt mot genomförande förändra och förnya (6 poäng) Med utgångspunkt i de projektplaner som skapats i delkurs 3 skapas projektgrupper som arbetar vidare med utvalda projekt under kursen. Uppgiften är att genomföra det projekt som planerats. Under delkursen ställs det praktiska arbetet i relation till grundläggande modeller inom företagsekonomi, nationalekonomi och informationssystemvetenskap. Socialpsykologiska begrepp och teorier och studenternas egna erfarenheter ligger till grund för reflektioner.

4 4 Gemensamt kursmoment Under de olika delkurserna kommer studenterna arbeta med att bearbeta socialpsykologiska frågeställningar kring individ och grupp. I de olika delkurserna kommer studenterna att medverka i moment av peer-teaching karaktär, där man övar förmågan att med studenter från andra årskurser bl a att presentera material och arbeta med projekt. I relation till innehållet i de olika temana ska begrepp och perspektiv från företagsekonomins olika delämnen, nationalekonomi, juridik och informationssystemvetenskap bearbetas. Studenterna ska genom de olika tematana och de till dessa relaterade projekt bygga upp en grundläggande teoretisk kunskap inom de olika ämnena. Hela kursen motsvarar: 11 p. Företagsekonomi 4 p. Juridik 1 p. Socialpsykologi 2 p. Nationalekonomi 2 p. Informationssystemvetenskap Undervisningsformer Läromedel Examinationsformer Undervisningen bedrivs i partnerskap med företag som utvalts för medverkan i utbildningen. Den grundläggande ambitionen är att studenterna genom olika slag av uppgifter ska efterfråga och på egen hand söka kunskap. Studenterna ska själva utveckla och forma sin utbildning och ska ta ett eget ansvar för undervisningens olika moment såväl som sin egen inlärning. Studentens inlärningsprocess stöds genom studiehandbok, föreläsningar, seminarier, reflektionsmöten, handledning, peer-teaching och litteraturanvändning. Deltagande i vissa moment är obligatorisk och framgår av schema för kursen. Se läromedelsförteckning sist i kursplanen. Läromedlen som används under kursen kan delas in i grundlitteratur och referenslitteratur. Merparten läromedel kommer att användas vid fler kurser under utbildningen. Examination sker genom redovisning av projektrapporter, muntliga redovisningar, alternativa examinationsformer och olika slag av inlämningsuppgifter. Betygsättning Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (80%- 100%), Godkänd (60% - 79%) samt Underkänd (0% 59%) Övelappning

5 5 Kursbevis Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen erhåller på begäran kursbevis. Övrigt Läromedelsförteckning Ljungberg, A & Larsson, E Lindholm Dahlstrand, Å Stampe, S & Tonnquist, B Söderlund, J Kotler, P Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E. Ax, C; Johansson, C & Kullvén, H Processbaserad verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteraturen. "Teknikbaserat nyföretagande. Tillväxt och affärsutveckling". Lund: Studentlitteratur "Förstå och leda Projekt: Projektledaren - nätverkets vinnare". Göteborg : IHM (Institutet för högre marknadsföringsutbildning) "Projektledning & projektkompetens. Perspektiv på konkurrenskraft". Stockholm: Liber "A Framework For Marketing Management". New York: Prentice Hall. Pearson Education International "Nya perspektiv på organisation och ledarskap: kreativitet, val och ledarskap". Lund: Studentlitteratur "Den nya ekonomistyrningen". Stockholm: Liber Ekonomi Begg, David, Ward, Damian Fuld L, Furustig H. Sjöstedt G. Jacobsen, D. I. Economics for Business, McGraw-Hill 390 The Secret Language of Competitive Intelligence, Crown Business Strategisk omvärldsanalys. Lund: Studentlitteratur "Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen". Lund: Studentlitteraturen. 320 Nilsson, M & Lundberg, J "Europarätten - en introduktion till EGrätten och Europakonventionen". Stockholm: Jure Förlag AB 90

6 6 Chaffey, Dave & Wood, Steve Business Information Management Pearson Higher Education, UK 662 Bernitz, U "Finna rätt i juristens källmaterial och arbetsmetoder". Stockholm: Norstedts Juridik 150 Malmström & Agell "Civilrätt". Malmö: Liber Förlag 250 Apelkrans, M. OOS/UML, Studentlitteratur AB, Sverige, 445 Artikelkompendium Referenslitteratur Socialpsykologi Nationalekonomi Informationsvetenskap Företagsekonomi Juridik Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D. Sten Jönsson Uggla, H "Product Design and Development". New York: McGraw Hill "Product Development - Work for Premium Values". Stockholm: Liber "Organisation av varumärke". Studentlitteratur Uggla, H "Affärsutveckling genom varumärke - 'Brand extension'". Stockholm: Liber Ekonomi Chaffey, Dave & Business Information Management Pearson Wood, Steve Higher Education, UK F. Melin "Varumärkesstrategi: Om konsten att utveckla starka varumärken". Malmö: Liber förlag N-G Olve & T. Falk "IT som strategisk resurs". Malmö: Libris Fredholm, Peter "Elektroniska affärer". Lund: Studentlitteratur 376

7 7 D. Lundberg "IT och affärsnytta. Konsten att lyckas med investeringar I IT". Lund: Studentlitteratur Mats Lindgren, Ivars Jegers Forma framtiden : hur du genom att se på trender och samhällstendenser utvecklar organisationer och företag för framtiden : [TAIDA-metoden], Uppsala : Konsultförl. 114 P. Fredholm "99 Koncept - för dig som vill använda IT för verksamhets- och affärsutveckling". Lund: Studentlitteratur M. Bruce & J. Bessant R. Cooper & M. Press Österlin, K Andersson, G Bernitz, U & Kjellgren Hydén "Design in Business. Strategic Innovation Through Design". "The Design Agenda: A guide to successful design management". "Design i fokus för produktutveckling". Lund: Studentlitteratur "Kalkyler som beslutsunderlag". Lund: Studentlitteratur "Europarättens grunder". Stockholm: Nordsteds Juridik "Rättsregler". Lund: Studentlitteratur Gilad B & Gilad T "The business intelligence system" B. Fällman "Tala och engagera, populär presentationsteknik". Lund: Studentlitteratur 72 Hägg, G "Praktisk retorik med klassiska och moderna exempel". Stockholm: Wahlström och Widstrand 253 Observera! För all litteratur gäller senast utgiven upplaga!

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet 1(4) Kursplan Institutionens namn Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Driva - Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an existing

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum 2000-08-18

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ledarskap och organisation, fortsättningskurs, 21-40 poäng Leadership

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll Informatik B Informatics B Högskolepoäng: 30 Kurskod: 2IN001 Ansvarig institution: Informatik Ämne: Informatik Nivå: Grund Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd eller underkänd Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 1 Uppdaterad 2008-01-24 Uppsök hemsidan för senaste version: http://www.iei.liu.se/pie/teio04 Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 1 Kursens upplägg

Läs mer

Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng

Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng 1 av 6 2008-01-07 14:37 UPPSALA UNIVERSITET : Utbildning Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 högskolepoäng Kurskod: 1TE613 Beslut: 2007-11-06 Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Bachelor Programme in Information Systems) Utbildningsplan Syfte Utbildningen består av en helhet där den studerande

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer