MAXIMO TM DR Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAXIMO TM DR 7278. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual"

Transkript

1 MXIMO TM DR 7278 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual

2

3 Maximo TM DR Referensmanual 0 En handbok för användning och programmering av modell 7278 Maximo TM DR implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator

4 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: ctive Can, Cardiac Compass, Checklist, Decision Channel, Flashback, GEM, Leadless ECG, Marker Channel, Maximo, Medtronic, Patient lert, PR Logic, Quick Look, QuickLink, RapidRead, T-hock

5 Innehållsförteckning Inledning 11 Förkortningar och akronymer 13 Del I nabböversikt 1 nabbreferens 17 pecifikationer 18 Magnetapplikation 19 Uppskattad livslängd 20 Utbytesindikatorer 22 Typiska laddningstider 23 Högspänningsterapienergi 23 Lagrade data och diagnostik 25 Nya och förbättrade funktioner 28 2 Maximo DR-systemet 33 ystembeskrivning 34 Indikationer och användning 38 Kontraindikationer 38 Patientundersökning 38 3 kutterapi 39 tt avge akutterapi Del II Implantation av enheten och procedurer för patientuppföljning 4 Implantation av ICD-enheten 49 Översikt 50 Förberedelser för en implantation 50 Utbyte av en ICD 52 Placering av elektroderna 53 Test av avkännings- och stimuleringströsklar 55 nslutning av elektroderna till ICD:n 56

6 6 Innehållsförteckning Test av defibrilleringens funktion och effektivitet 58 Placering och fixering av ICD:n 61 lutförande av implantationen 62 5 Utföra en patientuppföljning 63 Riktlinjer för patientuppföljningar 64 Kontroll av det implanterade systemets status 64 Kontroll av korrekt detektion och lämplig terapi 65 Kontroll av effektiv antibradykardistimulering 67 Del III Konfigurering av ICD:n för patienten 6 Detektion av takyarytmier 71 Detektionsöversikt 72 Inställning av avkänning 75 Detektion av VF-episoder 81 Detektion av VT-episoder 86 Detektion av FVT-episoder 93 Detektion av takyarytmiepisoder med kombinerade räknare 98 Övervakning av episoder för terminering eller redetektion 101 Utökad detektion med PR Logic-kriterier 104 Utökad VT-detektion med stabilitetskriteriet 115 Detektion av dubbel takykardi 118 Detektion av förlängda takyarytmier med tidsgräns för hög hjärtfrekvens 119 Viktiga termer Behandling av takyarytmiepisoder 127 Behandling av VF med defibrillering 128 Behandling av VT och FVT med antitakykardistimulering 138 Behandling av VT och FVT med elkonvertering 148 Optimering av terapi med mart-funktionen och progressiva episodterapier 157 Viktiga termer ntibradykardistimulering 165 Grundläggande stimuleringsterapi 166 Tvåkammarstimulering 174

7 Innehållsförteckning 7 Enkammarstimulering 185 Utökad stimulering för optimal hjärtminutvolym 188 Justering av stimuleringsfrekvensen med Mode witch 202 Förebyggande av konkurrerande förmaksstimulering 206 Detektion och förebyggande av pacemakermedierad takykardi 211 äkerhetsstimulering i kammaren 215 timulering efter högspänningsterapier 218 Viktiga termer Optimering av laddningstid och enhetens livslängd 225 Optimering av laddningstid 226 Optimering av enhetens livslängd 229 Viktiga termer 230 Del IV Utvärdering och uppföljning av patient 10 nvändning av programmeraren 233 tt installera och använda programmeraren 234 Bildskärmsfunktioner 235 Visning och programmering av enhetsparametrar 242 tart och avslutning av patientundersökningar 246 tt visa Kontinuerligt EKG 248 Registrering av kontinuerligt EKG 256 parande och hämtning av enhetsdata 258 Utskrift av rapporter 262 Viktiga termer Funktioner för systemutvärdering 269 En sammanfattning av funktionerna för systemutvärdering 270 En snabbtitt på enhetens aktivitet 271 Funktionen Patient lert 273 Effektivisering av uppföljningar med Checklista 281 Viktiga termer Inställning för datainsamling och visning av insamlade data 285 ammanfattning av datainsamling 286

8 8 Innehållsförteckning Inställning för datainsamling 287 Insamling av data om elektrodens funktion över tid 293 Episode-och terapieffekträknare 294 Episoddata 299 Flashback-minnet 307 Uppgifter om batteri- och elektrodstatus 309 Elektrodens prestandautveckling 311 nvändning av Cardiac Compass för att visa kliniska trender över längre perioder 313 Visning och inmatning av patientuppgifter 321 utomatisk övervakning av enhetens status 324 Viktiga termer ystemtest 331 ystemtest - Översikt 332 Utvärdering av den underliggande rytmen 332 Mätning av stimuleringströsklar 333 Mätning av elektrodimpedans 336 Mätning av EGM-amplituden 339 Test av enhetens kondensatorer 341 Viktiga termer tt utföra elektrofysiologiska studier 345 Översikt över EP-studier 346 Induktion av VF med T-chock 348 Induktion av VF med 50 Hz Burst 351 Induktion av arytmi med Manual Burst 354 Induktion av arytmi med PE 357 Manuell terapi 360 Viktiga termer Lösningar på systemproblem 365 Översikt 366 Lösningar på avkänningsproblem 367 Lösningar på problem med takyarytmidetektion 369 Lösningar på problem med takyarytmiterapi 370 Lösningar på problem med antibradykardistimulering 371

9 Innehållsförteckning 9 Respons på enhetens statusindikatorer 373 Viktiga termer 374 Del V Bilagor Varningar och försiktighetsåtgärder 379 llmänna varningar 380 Förvaring och hantering 380 Implantation av enheten och ICD-programmering 381 Elektrodutvärdering och elektrodanslutning 383 Uppföljningstestning 384 Explantation och kassering 385 Risker vid medicinsk behandling 385 Hem- och arbetsmiljöer 387 B Enhetens parametrar 391 kutinställningar 392 Detektionsparametrar 394 Terapiparametrar 396 ntibradykardistimuleringsparametrar 399 Parametrar för underhåll av systemet 403 Parametrar för datainsamling 405 Parametrar för systemtest och EP-studier 406 Fasta parametrar 410 Parametrar för patientuppgifter 412 ymboler på programmeraren 413 Parameterbegränsningar 415 Index 417

10

11 Inledning 11 Inledning tt använda denna handbok Innan ICD:n implanteras rekommenderar vi starkt att ni: går igenom den produktdokumentation som levereras tillsammans med ICD:n för information om ordination av ICD:n. noggrant läser igenom denna handbok samt tekniska handböcker för de elektroder som används tillsammans med enheten. går igenom tillvägagångssättet och ICD-systemet med patienten och andra berörda samt ger dem all patientinformation som levereras tillsammans med ICD:n. Kontakta teknisk support Medtronic har högt utbildade representanter och ingenjörer över hela världen som kan stå till tjänst och, på begäran, erbjuda utbildning av kvalificerad sjukhuspersonal i användningen av Medtronics produkter. Medtronic har dessutom en stab av professionella konsulter som produktanvändare kan konsultera i tekniska frågor. För medicinsk konsultation kan Medtronic i regel hänvisa produktanvändare till externa konsulter med lämplig medicinsk expertkompetens. För ytterligare information kontakta närmaste Medtronic-representant. Det går också bra att skriva eller ringa till Medtronic. dress och telefonnummer finns på omslagets baksida. Utbildning för kunder Medtronic inbjuder läkare att delta i ett utbildningsseminarium om hela ICD-systemet. I kursen ingår indikationer för användning, en överblick över ICD-systemets funktioner, implantationsprocedurer och uppföljning av patienten.

12 12 Inledning Referenser För bakgrundsinformation hänvisas i första hand till Zacouto FI, Guize LJ. Fundamentals of Orthorhythmic Pacing. I: Luderitz B, ed. Cardiac Pacing Diagnostic and Therapeutic Tools. New York: pringer-verlag; 1976: e följande referenser för ytterligare bakgrundsinformation: inger I, Ed. Implantable Cardioverter-Defibrillator. rmonk, NY: Futura Publishing Co inger I, Barold, Camm J, Eds. Nonpharmacological Therapy of rrhythmias for the 21st Century: The tate of the rt. rmonk, NY: Futura Publishing Co Estes M, Manolis, Wang P, Eds. Implantable Cardioverter-Defibrillator. New York, NY: Marcel Dekker, Inc Kroll MW, Lehmann MH, Eds. Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy: The Engineering-Clinical Interface. Norwell, M: Kluwer cademic Publishers Obs! Denna mjukvara tillhandahålls som ett verktyg för informationshantering till slutanvändaren. nvändaren är ansvarig för korrekt inmatning av patientinformation i mjukvaran. Medtronic är ej ansvarigt för korrekt och fullständig inmatning av data i mjukvaran. MEDTRONIC FRÅNÄGER IG LLT NVR FÖR VRJE DIREKT ELLER INDIREKT FÖLJDKD PÅ TREDJE MN TILL FÖLJD V NVÄNDNING V DEN INFORMTION OM TILLHNDHÅLL MED MJUKVRN.

13 Inledning 13 Förkortningar och akronymer - Förmak F Förmaksflimmer Fib/Flutter Förmaksflimmer och/eller förmaksfladder RP Förmaksrefraktärtid TP ntitakykardistimulering VP Förmakets vulnerabla period BOL Vid fullt batteri (Beginning of Life) CNID Kombinerat (VT och VF) antal intervall för detektion CV Elkonvertering DF/Defib Defibrillering EKG Elektrokardiogram EGM Elektrogram EOL Funktionstidens slut (End of Life) ERI Elektiv utbytesindikator FDI Flimmerdetektionsintervall FTI Detektionsintervall för snabb kammartakykardi FVT nabb kammartakykardi ICD Implanterbar cardioverter defibrillator J joule min -1 reciproka minuter; till exempel stimuleringspulser per minut ms millisekunder mv millivolt NCP Icke-konkurrerande förmaksstimulering NID ntal intervall för detektion NT Icke-ihållande takykardi PC Prematur förmakskontraktion

14 14 Inledning PV timulerad V-fördröjning PE Programmerad elektrisk stimulering PMT Pacemakermedierad takykardi PP ett förmaksintervall PR ett intervall mellan en P-våg och följande R-våg PVB Postventrikulär förmaksblankningsperiod PVRP Postventrikulär förmaksrefraktärperiod PVC Prematur kammarkontraktion RV Frekvensanpassad V-fördröjning RNID ntal intervall för redetektion RP ett intervall mellan en R-våg och följande P-våg RR ett kammarintervall V vkänd V-fördröjning T/inus Tach inustakykardi VT upraventrikulär takykardi TDI Takykardidetektionsintervall V volt V- Kammar- VF Kammarflimmer VF NID ntal VF-intervall för detektion VR Kammarfrekvensstabilisering VP äkerhetsstimulering i kammaren VT Kammartakykardi VT NID ntal VT-intervall för detektion

15 Del I nabböversikt

16

17 nabbreferens1 1 pecifikationer 18 Magnetapplikation 19 Uppskattad livslängd 20 Utbytesindikatorer 22 Typiska laddningstider 23 Högspänningsterapienergi 23 Lagrade data och diagnostik 25 Nya och förbättrade funktioner 28

18 18 kapitel 1 pecifikationer pecifikationer Tabell 1-1. ICD:ns specifikationer a Volym 39 cm 3 Vikt 76 g H x B x D b 68,3 mm x 50,8 mm x 15 mm Ytstorlek på enhetens 67 cm 2 behållare Röntgen-ID c Material i kontakt med mänsklig vävnad d Batteri Kontakter PRM Titan / polyuretan / silikongummi Litiumsilvervanadinoxid Två I-1-kontakter för stimulering och avkänning, två DF-1-kontakter för högspänningsterapi, ctive Can-elektrod (programmerbar) Enhetsport Typ av kontakt Mjukvarunamn VC DF-1 HVX VC RV DF-1 HVB V RV Can (Behållare) ej tillämpligt HV, Can Can 74lead.eps V I-1-bipolär I-1-bipolär uturhål 78uture.eps a Mätningarna är nominella värden baserade på CD-modellmätningar (Computer ided Design), som har avrundats till närmaste enhet. b kyddshylsor kan sticka ut något utanför behållarens yta. c Produktionsserienummer följer efter röntgenkoden. d Dessa material har med goda resultat testats med avseende på förmåga att undvika biologisk inkompatibilitet. Enheten genererar inte skadlig temperatur i omgivande vävnad.

19 nabbreferens Magnetapplikation 19 Magnetapplikation När en magnet förs nära enheten utlöser detta förändringar av enhetens funktion, vilket framgår av Tabell 1-2. Då magneten avlägsnas återgår enheten till de programmerade funktionerna. Tabell 1-2. Effekter av magnetapplikation på enheten Pacing mode enligt programmering (timuleringsläge) Pacing rate and interval enligt programmering a (timuleringsfrekvens och intervall) VF, VT, and FVT detection (VF-, VT- och FVT-detektion) Patient lert (Patientlarmtoner) (20 sekunder eller kortare) inaktiverad b med programmerbara larm aktiverade: kontinuerlig ton (Test) c intermittent ton av/på (sök uppföljning) hög/låg dubbelton (brådskande uppföljning) med programmerbara larm inaktiverade: ingen signal. hög/låg dubbelton (brådskande uppföljning) a Justeringar av frekvensvariabiliteten tillämpas ej då ett patientlarm hörs. b Detektion återupptas om telemetri upprättas och applikationsmjukvaran är igång, eller efter det att applikationsmjukvaran har startat. c Testtonen hörs inte om det enda aktiverade larmet är VF Detection/Therapy Off.

20 20 kapitel 1 Uppskattad livslängd Uppskattad livslängd Uppskattningar av livslängden grundar sig på uppgifter om accelererad batteriurladdning och normal variation i enhetens prestanda med funktionen EGM-lagring före takykardistart avstängd och en stimuleringsfrekvens på 60 min -1 med: 2,5 V stimuleringspulsamplitud, 0,4 ms stimuleringspulsbredd och 35 J avgiven terapienergi (se Tabell 1-3) 3 V stimuleringspulsamplitud, 0,4 ms stimuleringspulsbredd och 35 J avgiven terapienergi (se Tabell 1-4) Denna modell förutsätter standardinställning av automatisk kondensatorkonditionering. om en riktlinje gäller att varje uppladdning till maximal energi minskar enhetens livslängd med ungefär 31 dagar.

21 nabbreferens Uppskattad livslängd 21 Tabell 1-3. Uppskattad livslängd i år med 2,5 V stimuleringsamplitud och 0,4 ms pulsbredd timulering, procent Frekvens för uppladdning till max energi a 900 ohm stimuleringsimpedans DDD VVI DDD VVI 0% Varje halvår 8,5 8,5 8,5 8,5 Varje kvartal 7,1 7,1 7,1 7,1 15% Varje halvår 8,1 8,4 8,3 8,5 Varje kvartal 6,9 7,1 7,0 7,1 50% Varje halvår 7,4 8,0 7,9 8,3 Varje kvartal 6,4 6,8 6,7 7,0 100% Varje halvår 6,6 7,5 7,3 8,0 Varje kvartal 5,7 6,4 6,3 6,8 a I frekvens för uppladdning till max energi kan det ingå terapichocker med full energi eller kondensatorkonditionering. Tabell 1-4. Uppskattad livslängd i år med 3 V stimuleringsamplitud och 0,4 ms pulsbredd 500 ohm stimuleringsimpedans timulering, procent Frekvens för uppladdning till max energi a 500 ohm stimuleringsimpedans 900 ohm stimuleringsimpedans DDD VVI DDD VVI 0% Varje halvår 8,5 8,5 8,5 8,5 Varje kvartal 7,1 7,1 7,1 7,1 15% Varje halvår 8,0 8,3 8,2 8,4 Varje kvartal 6,8 7,0 6,9 7,1 50% Varje halvår 7,1 7,8 7,6 8,1 Varje kvartal 6,1 6,7 6,5 6,9 100% Varje halvår 6,1 7,2 6,9 7,8 Varje kvartal 5,4 6,2 6,0 6,6 a I frekvens för uppladdning till max energi kan ingå terapichocker med full energi eller kondensatorkonditionering.

22 22 kapitel 1 Utbytesindikatorer Utbytesindikatorer Batterispänning och meddelanden om utbytesstatus visas på programmerarens display och på utskrivna rapporter. I Tabell 1-5 anges den elektiva utbytesindikatorn (ERI) och villkor för funktionstidens slut (EOL). Tabell 1-5. Utbytesindikatorer Elective Replacement (ERI) (Elektivt utbyte) End of Life (EOL) (Funktionstidens slut) 2,62 V 3 månader efter ERI ERI-datum Programmeraren visar ett datum i fönstren Quick Look och Battery and Lead Measurements då batteriet nådde ERI. Tillfällig minskning av spänningen Batterispänningen sänks tillfälligt efter en högspänningsladdning. Om batterispänningen mäts omedelbart efter en högspänningsladdning kan det hända att ERI- eller EOL-indikatorn visas. Detta är emellertid en temporär status som återgår till normal när batteriet har återhämtat sig från laddningen. EOL-indikation Om programmeraren anger att enheten nått EOL ska enheten bytas ut omedelbart. Förhållanden efter ERI Enhetens status EOL definieras som tre månader efter en ERI-indikation, utgående från följande förhållanden efter ERI: 100% DDD-stimulering vid 60 min -1, 3 V, 0,4 ms; 500 Ω stimuleringsbelastning och sex 35 J-laddningar. EOL kan anges innan tre månader gått om enheten överskrider dessa förhållanden.

23 nabbreferens Typiska laddningstider 23 Typiska laddningstider Kondensatorns senaste laddningstid visas på programmerarens display och på utskrivna rapporter, och den kan utvärderas med hjälp av ett Charge/Dump-test (Uppladdning/Urladdning) (se Tabell 1-6). Tabell 1-6. Typiska a laddningstider till max energi t Beginning of Life (BOL) (Vid fullt batteri) t Elective Replacement (ERI) (Vid elektivt utbyte) 7,0 sekunder 8,9 sekunder a Dessa laddningstider är typiska då kondensatorerna har konditionerats helt. Högspänningsterapienergi Enhetens lagrade energi kommer från kondensatorns toppspänning och är alltid större än den energi som enheten avger. I Tabell 1-7 jämförs de programmerade energinivåer som enheten avger med de energinivåer som lagrats i kondensatorerna före leverans.

24 24 kapitel 1 Högspänningsterapienergi Tabell 1-7. Jämförelse mellan avgivna a (programmerade) och lagrade b energinivåer Energi (J) Laddningstid (s) Energi (J) Laddningstid (s) vgiven a / Programmerad Lagrad b vgiven a / Programmerad Lagrad b , , ,4 9 10,5 1, ,0 8 9,3 1, ,6 7 8,2 1, ,2 6 7,1 1, ,0 5 5,9 1, ,8 4 4,8 0, ,4 3 3,6 0, ,0 2 2,4 0, ,6 1,8 2,2 0, ,2 1,6 2,0 0, ,0 1,4 1,7 0, ,8 1,2 1,5 0, ,6 1,0 1,2 0, ,4 0,8 1,0 0, ,2 0,6 0,8 0,1 0,4 0,5 0,1 a Energi avgiven vid kontaktblocket vid 75 ohm belastning. b Energi lagrad vid slutet av kondensatorns laddning. c Typisk laddningstid vid Beginning of Life (BOL), med helt konditionerade kondensatorer, avrundat till närmaste tiondels sekund.

25 nabbreferens Lagrade data och diagnostik 25 Lagrade data och diagnostik Tabell 1-8. Lagrade data och diagnostik Episoddata Tachy episodes (Takykardiepisoder) EGM capacity for tachy episodes (EGM-kapacitet för takykardiepisoder) VT/NT-episoder EGM capacity for VT/NT episodes (EGM-kapacitet för VT/NT-episoder) Brady episodes (Bradykardiepisoder) EGM sources (EGM-avledningar) EGM options (EGM-alternativ) Flashback memory (Flashback-minne) Räknardata 150 VF/VT/FVT-episoder: intervall, text, EGM 14 minuter tvåkanals-egm, eller 23,5 minuter enkanals-egm 50 VT/NT-episoder: intervall, text, EGM (enheten lagrar normalt inga detaljerade episodrapporter för NT-episoder) 2 minuter tvåkanals-egm, eller 3,6 minuter enkanals-egm 53 Mode witch-episoder 9 alternativ: förmak / kammare / fjärrfält Lagra före onset; Lagra under laddning 2000 intervall (med både och VV): före senaste VF, före senaste VT, och före förfrågan Detection counters (Detektionsräknare) Total livslängd, sedan radering och sedan senaste undersökning

26 26 kapitel 1 Lagrade data och diagnostik Tabell 1-8. Lagrade data och diagnostik (forts.) Episode counters Episoder: (Episodräknare) VF, FVT och VT Förmaksflimmer-/Förmaksfladderepisoder inustakykardiepisoder ndra 1:1 VT-episoder NT-episoder Mode switch-episoder Procent stimulering: Procenttal för -V, -VP, P-V och P-VP Extra räknare: Enstaka PVC och kopplade PVC Frekvensstabiliseringspulser och kopplingar Therapy efficacy counters (Terapieffekträknare) ndra lagrade data Räknare för varje VF-, FVT-, VT-terapi: vgiven Lyckad Misslyckad Intervention (manuellt avbruten) Totalt antal avbrutna chocker Patient lert events (Patientlarm) Battery and lead measurements (Batteri- och elektrodmätningar) Upp till 10 i händelseloggen: text och datum för första gången ett larm utlöstes mellan förfrågningar Batterispänning, senaste kondensatorkonditionering, senaste laddning, elektrodimpedans, EGM-amplitudmätningar, senaste högspänningsterapi och avkänningsintegritet

27 nabbreferens Lagrade data och diagnostik 27 Tabell 1-8. Lagrade data och diagnostik (forts.) Lead performance trends (Elektrodens prestandautveckling) Cardiac Compass trends (Cardiac Compass-trender) 14 dagars dagliga mätningar plus 80 veckor med veckans min. och max. värden: Elektrodimpedans: förmaksstimulering, kammarstimulering, defibrilleringsströmbana och VC-elektrod (om sådan används) EGM-amplitud: förmak (P-vågor), kammare (R-vågor) 14 månaders mätningstrender: VT- och VF-episoder per dag vgivna högspänningsterapier per dag Kammarfrekvens under VT eller VF Episoder med icke-ihållande takykardi per dag Variabilitet i hjärtfrekvensen Total daglig tid i F eller T Kammarfrekvens under F eller T Procent stimulering per dag Patientaktivitet Genomsnittlig kammarfrekvens dag och natt

28 28 kapitel 1 Nya och förbättrade funktioner Nya och förbättrade funktioner Följande funktioner är nya eller ändrade jämfört med 7275 GEM III DR ICD. Uppföljning av patienten RapidRead-telemetri Kommunikationen mellan ICD-enheten och programmeraren sker ungefär 20 gånger snabbare än telemetri i tidigare ICD-enheter från Medtronic. Hur stor förbättringen är beror på mängden och typen av data som avläses. RapidRead-telemetri är tillförlitligare och omfattar ett större område, vilket gör det lättare att placera programmeringshuvudet. Cardiac Compass-trendrapport Denna rapport visar upp till 14 månaders trenddata rörande takyarytmiepisoder, hjärtfrekvens och patientaktivitet. e nvändning av Cardiac Compass för att visa kliniska trender över längre perioder på sid Patient lert (Patientlarm) Det larm som hörs när en magnet läggs på enheten varar nu i 20 sekunder. Enheten har dessutom flera nya larm: VC- (HVX-) elektrodimpedansen utanför referensvärden ctive Can Off utan VC DOO/VOO-funktion programmerad VF-detektion programmerad till Off, eller mindre än fyra VF-terapier aktiverade under minst sex timmar laddningskretsens tidsgräns har uppnåtts överskriden laddningstid ERI För mer information se Funktionen Patient lert på sid EGM-amplitudtrender Enheten mäter automatiskt R-vågs- och P-vågs-EGM-amplituder varje dag. Dessa dagliga mätningar finns med bland de data som visas i fönstret Lead Performance Trends (elektrodens prestandautveckling). e Inställning för datainsamling på sid. 287.

29 nabbreferens Nya och förbättrade funktioner 29 EGM-amplitudtest Testet av EGM-amplituden kan användas för att mäta R-vågs- och P-vågs-EGM-amplituder. Resultaten visas i fönstret EGM mplitude Test. e Mätning av EGM-amplituden på sid Elektrodimpedansmätning för VC (HVX) Förutom andra elektrodimpedansmätningar ger enheten möjlighet till en oberoende VC- (HVX-) mätning för kontroll av den extra högspänningselektrodens funktion. e Mätning av elektrodimpedans på sid Leadless (elektrodlös) EKG-signal Om en extra högspänningselektrod placeras i VC ger enheten den elektrodlösa EKG-signalen genom antingen Can till VC (HVX)- eller RV (HVB) till VC (HVX)- EGM-avledningen. e Inställning för datainsamling på sid Expanderad EGM-lagring före onset Enheten kan nu lagra upp till 20 sekunders EGM innan en takykardi startar. e Inställning för datainsamling på sid mart autokonditionering av kondensatorer Då intervallet för autokonditionering av kondensatorerna är inställt på uto, justeras konditioneringsintervallet automatiskt för att optimera enhetens livslängd och laddningstider. e mart autokonditionering av kondensatorer på sid tt avsluta en patientundersökning Enheten kontrollerar de programmerade parameterinställningarna när du avslutar en patientundersökning och meddelar dig om någon av inställningarna är onormal. e tart och avslutning av patientundersökningar på sid Takyarytmidetektion VT-monitorering VT-detektion kan ställas in på Monitor, vilket gör att enheten kan detektera och registrera VT-episoder utan att terapi avges och utan att VF-detektionen påverkas. e VT-monitorering på sid. 91.

30 30 kapitel 1 Nya och förbättrade funktioner Tidsgräns för hög hjärtfrekvens Tidsgränsen för hög hjärtfrekvens kan inaktivera diskrimineringskriterier (stabilitets-, PR Logic-kriterier) om en takykardiepisod pågår längre än en programmerad tid. e Mer om tidsgränsen för hög hjärtfrekvens på sid Takyarytmiterapi Episodbekräftelse under och efter laddning Enheten övervakar kontinuerligt kammarrytmen under och efter laddning för elkonvertering eller defibrillering (då VF-bekräftelse är aktivt) för att säkerställa förekomst av arytmi innan högspänningschocken avges. e Bekräfta VF efter initial detektion på sid. 134 och tt bekräfta VT eller FVT efter detektion på sid Programmerbar ctive Can Om en extra elektrod ansluts till VC- (HVX-) porten kan enhetens behållare väljas bort som högspänningselektrod. e trömbaneelektroder på sid Levererad energi (Output) Enhetens maximala avgivna energi är 35 joule. ntibradykardistimulering ccelerometerbaserad frekvensvariabilitet Genom att det finns en accelerometer i enheten kan frekvensvariabel stimulering ges. Ytterligare antibradykardistimuleringslägen Enheten ger asynkron stimulering i DOO och VOO och har läget ODO för att inaktivera stimulering. e Kapitel 8, "ntibradykardistimulering" på sidan 165. Förbättrad Mode witch av T-typ Mode witch-episoder detekteras med en kombination av genomsnittlig förmaksfrekvens och F-beviskriterium. e Mer om Mode witch på sid. 204.

31 nabbreferens Nya och förbättrade funktioner 31 EP-studier töd för test av defibrilleringströskel Fönstren för T-chock och 50 Hz-Burst-induktion ger möjlighet att övervaka tiden mellan induktioner, programmera inställningar för kammaravkänning och VF-terapi, justera induktionsinställningar, välja manuella terapier och ta fram episodregistreringar efter terapi. e tt utföra test av defibrilleringströskeln på sid. 60. VVI-stimulering under förmaksinduktioner Enheten kan ge stödstimulering i kammaren under manuella Burst- och PE-induktioner som avges till förmaket. e Översikt över EP-studier på sid. 346.

32 32 kapitel 1 Nya och förbättrade funktioner

33 Maximo DR-systemet2 2 ystembeskrivning 34 Indikationer och användning 38 Kontraindikationer 38 Patientundersökning 38

34 34 kapitel 2 ystembeskrivning ystembeskrivning 7278 Maximo DR implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (ICD) är en implanterbar medicinsk enhet som automatiskt känner av och behandlar episoder av kammarflimmer, kammartakykardi, snabb kammartakykardi och bradykardiarytmi. ICD-systemet utgörs av tre huvudkomponenter: ICD ICD:n känner av den elektriska aktiviteten i patientens hjärta via avkänningselektroderna på de implanterade förmaks- och kammarelektroderna. Därefter analyserar den hjärtrytmen utifrån valbara avkännings- och detektionsparametrar. När en takyarytmi detekteras startar ICD:n en defibrillerings-, elkonverterings- eller antitakykardistimuleringsterapi. Om ICD:n identifierar en bradyarytmi startar den antibradykardistimulering av patientens hjärta. Elektroder ICD:n är avsedd att implanteras tillsammans med transvenösa eller epikardiella defibrilleringselektroder. Elektrodsystemet ska bestå av bipolära eller parvisa unipolära 1 stimulerings-/avkänningselektroder i varje hjärtrum och en eller två högspänningselektroder för elkonvertering/defibrillering. Enhetens ctive Can kan programmeras som högspänningselektrod. timulerings- och avkänningselektroderna i varje hjärtrum känner av hjärtaktiviteten och ger stimulering. programmerare och mjukvara Programmerare och applikationsmjukvara 9978 från Medtronic gör det möjligt att konfigurera detektion, terapi och bradykardifunktioner för patienten genomföra elektrofysiologiska studier och systemtest övervaka, visa eller skriva ut information om patientens hjärtaktivitet granska diagnostiska data för patienten och enheten 1 Med ett passande unipolärt till bipolärt adapterset.

35 Maximo DR-systemet ystembeskrivning 35 Maximo DR-enheter och applikationsmjukvaran 9978 är kompatibla med följande programmerarsystem: Medtronic CareLink programmerare modell 2090 med programmeringshuvud modell 2067 eller 2067L Medtronic programmerare modell 9790C (endast Pentium-modeller) med programmeringshuvud modell 9767 eller 9767L För information om: indikationer, kontraindikationer, elektrodkompatibilitet, varningar och försiktighetsåtgärder samt patientval, se Maximo DR 7278 implantationshandbok, som följer med enheten. grundläggande programmerings- och mjukvarufunktioner som inte beskrivs i Kapitel 10, "nvändning av programmeraren" på sidan 233, se den handbok som följer med programmeraren. installation av programmeringshuvudet, se den handbok som följer med programmeringshuvudet. implantation av elektroder, se de handböcker som följer med elektroderna. Detektion och behandling av takyarytmier ICD:n övervakar hjärtrytmen med avseende på korta kammarintervall som kan indikera förekomst av VF, VT eller FVT. Då VF detekteras avger ICD:n en bifasisk defibrilleringschock som kan uppgå till 35 J. Om VF-episoden fortsätter kan upp till fem ytterligare individuellt programmerade defibrilleringschocker avges. Då VT detekteras avger ICD:n Ramp-, Ramp+- eller Burst-antitakykardistimuleringsterapi eller en bifasisk elkonverteringschock på upp till 35 J, synkront med en kammardepolarisering. Om VT-episoden fortsätter kan upp till fem ytterligare individuellt programmerade VT-terapier avges. Det går även att programmera ICD:n så att den övervakar VT-episoden utan att avge någon terapi.

36 36 kapitel 2 ystembeskrivning Då FVT detekteras avger ICD:n Ramp-, Ramp+- eller Burst-antitakykardistimuleringsterapi eller en bifasisk elkonverteringschock på upp till 35 J, synkront med en kammardepolarisering. Om FVT-episoden fortsätter kan upp till fem ytterligare individuellt programmerade FVT-terapier avges. ICD-enheten kan programmeras till att skilja mellan verkliga kammararytmier och snabbt överledda supraventrikulära takyarytmier (VT) och inhibera terapi för VT. ICD:n kan även programmeras att detektera en dubbel takykardi (en icke-relaterad kammararytmi som inträffar samtidigt med en VT), så att terapin inte inhiberas för en kammararytmi vid förekomst av VT. ntibradykardistimulering ICD-enheten avger tvåkammar frekvensvariabel antibradykardistimulering för optimerad hemodynamik. En intern accelerometer känner av patientens fysiska aktivitet, så att ICD:n kan öka och minska stimuleringsfrekvensen efter aktivitetsnivån. Övervakning av realtidsdata och lagrade data ICD-enheten och programmeraren ger realtidsinformation om detektions- och terapiparametrar och status under en patientundersökning. ICD-enheten ger även ackumulerade data om enhetens funktion, inklusive lagrade elektrogram, registreringar av detekterade och behandlade takyarytmiepisoder, bradykardiinterventioner och terapins effektivitet. Cardiac Compass-rapporten ger upp till 14 månaders kliniskt signifikanta data, inklusive arytmiepisoder, avgivna terapier, fysisk aktivitet, hjärtfrekvens och antibradykardistimulering. ll denna information kan skrivas ut och förvaras i patientens journal eller sparas i elektroniskt format på en diskett. tt utföra elektrofysiologiska tester ystemet kan användas för non-invasiva elektrofysiologiska studier, inklusive manuell avgivning av någon av ICD-terapierna för att hantera en inducerad eller spontan takyarytmi.

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker Implantationsmanual Frekvensmodulerad enkammarpacemaker blank blank INNEHÅLL 1. Allmän beskrivning... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 6 3.1. Allmänt... 6 3.2. Eventuella komplikationer...

Läs mer

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHET EN KOMPONENT I S-ICD -SYSTEMET ANVÄNDARHANDBOK Modell 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Med ensamrätt. Begränsad programlicens och användning av

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL

BEHANDLINGSMANUAL REF 1054171. 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish USA. Tyskland BEHANDLINGSMANUAL USA Tyskland REF 1054171 1072858 R01 DSF 02/02/2011 Swedish BEHANDLINGSMANUAL BEHANDLINGSMANUAL ENDAST FÖR ANVÄNDNING AV KLINIKER Öppna skärmarna för ordinationsinställningar VARNING! Informationen på

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t

412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t Artikelnr: Produkt 412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t Telefunken AED vuxen (Hållbarhet 3 år)

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Ti20. Användarhandbok. Thermal Imager

Ti20. Användarhandbok. Thermal Imager Ti20 Thermal Imager Användarhandbok January 2006 (Swedish) 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer