MAXIMO TM DR Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAXIMO TM DR 7278. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual"

Transkript

1 MXIMO TM DR 7278 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (VVE-DDDR) Referensmanual

2

3 Maximo TM DR Referensmanual 0 En handbok för användning och programmering av modell 7278 Maximo TM DR implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator

4 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: ctive Can, Cardiac Compass, Checklist, Decision Channel, Flashback, GEM, Leadless ECG, Marker Channel, Maximo, Medtronic, Patient lert, PR Logic, Quick Look, QuickLink, RapidRead, T-hock

5 Innehållsförteckning Inledning 11 Förkortningar och akronymer 13 Del I nabböversikt 1 nabbreferens 17 pecifikationer 18 Magnetapplikation 19 Uppskattad livslängd 20 Utbytesindikatorer 22 Typiska laddningstider 23 Högspänningsterapienergi 23 Lagrade data och diagnostik 25 Nya och förbättrade funktioner 28 2 Maximo DR-systemet 33 ystembeskrivning 34 Indikationer och användning 38 Kontraindikationer 38 Patientundersökning 38 3 kutterapi 39 tt avge akutterapi Del II Implantation av enheten och procedurer för patientuppföljning 4 Implantation av ICD-enheten 49 Översikt 50 Förberedelser för en implantation 50 Utbyte av en ICD 52 Placering av elektroderna 53 Test av avkännings- och stimuleringströsklar 55 nslutning av elektroderna till ICD:n 56

6 6 Innehållsförteckning Test av defibrilleringens funktion och effektivitet 58 Placering och fixering av ICD:n 61 lutförande av implantationen 62 5 Utföra en patientuppföljning 63 Riktlinjer för patientuppföljningar 64 Kontroll av det implanterade systemets status 64 Kontroll av korrekt detektion och lämplig terapi 65 Kontroll av effektiv antibradykardistimulering 67 Del III Konfigurering av ICD:n för patienten 6 Detektion av takyarytmier 71 Detektionsöversikt 72 Inställning av avkänning 75 Detektion av VF-episoder 81 Detektion av VT-episoder 86 Detektion av FVT-episoder 93 Detektion av takyarytmiepisoder med kombinerade räknare 98 Övervakning av episoder för terminering eller redetektion 101 Utökad detektion med PR Logic-kriterier 104 Utökad VT-detektion med stabilitetskriteriet 115 Detektion av dubbel takykardi 118 Detektion av förlängda takyarytmier med tidsgräns för hög hjärtfrekvens 119 Viktiga termer Behandling av takyarytmiepisoder 127 Behandling av VF med defibrillering 128 Behandling av VT och FVT med antitakykardistimulering 138 Behandling av VT och FVT med elkonvertering 148 Optimering av terapi med mart-funktionen och progressiva episodterapier 157 Viktiga termer ntibradykardistimulering 165 Grundläggande stimuleringsterapi 166 Tvåkammarstimulering 174

7 Innehållsförteckning 7 Enkammarstimulering 185 Utökad stimulering för optimal hjärtminutvolym 188 Justering av stimuleringsfrekvensen med Mode witch 202 Förebyggande av konkurrerande förmaksstimulering 206 Detektion och förebyggande av pacemakermedierad takykardi 211 äkerhetsstimulering i kammaren 215 timulering efter högspänningsterapier 218 Viktiga termer Optimering av laddningstid och enhetens livslängd 225 Optimering av laddningstid 226 Optimering av enhetens livslängd 229 Viktiga termer 230 Del IV Utvärdering och uppföljning av patient 10 nvändning av programmeraren 233 tt installera och använda programmeraren 234 Bildskärmsfunktioner 235 Visning och programmering av enhetsparametrar 242 tart och avslutning av patientundersökningar 246 tt visa Kontinuerligt EKG 248 Registrering av kontinuerligt EKG 256 parande och hämtning av enhetsdata 258 Utskrift av rapporter 262 Viktiga termer Funktioner för systemutvärdering 269 En sammanfattning av funktionerna för systemutvärdering 270 En snabbtitt på enhetens aktivitet 271 Funktionen Patient lert 273 Effektivisering av uppföljningar med Checklista 281 Viktiga termer Inställning för datainsamling och visning av insamlade data 285 ammanfattning av datainsamling 286

8 8 Innehållsförteckning Inställning för datainsamling 287 Insamling av data om elektrodens funktion över tid 293 Episode-och terapieffekträknare 294 Episoddata 299 Flashback-minnet 307 Uppgifter om batteri- och elektrodstatus 309 Elektrodens prestandautveckling 311 nvändning av Cardiac Compass för att visa kliniska trender över längre perioder 313 Visning och inmatning av patientuppgifter 321 utomatisk övervakning av enhetens status 324 Viktiga termer ystemtest 331 ystemtest - Översikt 332 Utvärdering av den underliggande rytmen 332 Mätning av stimuleringströsklar 333 Mätning av elektrodimpedans 336 Mätning av EGM-amplituden 339 Test av enhetens kondensatorer 341 Viktiga termer tt utföra elektrofysiologiska studier 345 Översikt över EP-studier 346 Induktion av VF med T-chock 348 Induktion av VF med 50 Hz Burst 351 Induktion av arytmi med Manual Burst 354 Induktion av arytmi med PE 357 Manuell terapi 360 Viktiga termer Lösningar på systemproblem 365 Översikt 366 Lösningar på avkänningsproblem 367 Lösningar på problem med takyarytmidetektion 369 Lösningar på problem med takyarytmiterapi 370 Lösningar på problem med antibradykardistimulering 371

9 Innehållsförteckning 9 Respons på enhetens statusindikatorer 373 Viktiga termer 374 Del V Bilagor Varningar och försiktighetsåtgärder 379 llmänna varningar 380 Förvaring och hantering 380 Implantation av enheten och ICD-programmering 381 Elektrodutvärdering och elektrodanslutning 383 Uppföljningstestning 384 Explantation och kassering 385 Risker vid medicinsk behandling 385 Hem- och arbetsmiljöer 387 B Enhetens parametrar 391 kutinställningar 392 Detektionsparametrar 394 Terapiparametrar 396 ntibradykardistimuleringsparametrar 399 Parametrar för underhåll av systemet 403 Parametrar för datainsamling 405 Parametrar för systemtest och EP-studier 406 Fasta parametrar 410 Parametrar för patientuppgifter 412 ymboler på programmeraren 413 Parameterbegränsningar 415 Index 417

10

11 Inledning 11 Inledning tt använda denna handbok Innan ICD:n implanteras rekommenderar vi starkt att ni: går igenom den produktdokumentation som levereras tillsammans med ICD:n för information om ordination av ICD:n. noggrant läser igenom denna handbok samt tekniska handböcker för de elektroder som används tillsammans med enheten. går igenom tillvägagångssättet och ICD-systemet med patienten och andra berörda samt ger dem all patientinformation som levereras tillsammans med ICD:n. Kontakta teknisk support Medtronic har högt utbildade representanter och ingenjörer över hela världen som kan stå till tjänst och, på begäran, erbjuda utbildning av kvalificerad sjukhuspersonal i användningen av Medtronics produkter. Medtronic har dessutom en stab av professionella konsulter som produktanvändare kan konsultera i tekniska frågor. För medicinsk konsultation kan Medtronic i regel hänvisa produktanvändare till externa konsulter med lämplig medicinsk expertkompetens. För ytterligare information kontakta närmaste Medtronic-representant. Det går också bra att skriva eller ringa till Medtronic. dress och telefonnummer finns på omslagets baksida. Utbildning för kunder Medtronic inbjuder läkare att delta i ett utbildningsseminarium om hela ICD-systemet. I kursen ingår indikationer för användning, en överblick över ICD-systemets funktioner, implantationsprocedurer och uppföljning av patienten.

12 12 Inledning Referenser För bakgrundsinformation hänvisas i första hand till Zacouto FI, Guize LJ. Fundamentals of Orthorhythmic Pacing. I: Luderitz B, ed. Cardiac Pacing Diagnostic and Therapeutic Tools. New York: pringer-verlag; 1976: e följande referenser för ytterligare bakgrundsinformation: inger I, Ed. Implantable Cardioverter-Defibrillator. rmonk, NY: Futura Publishing Co inger I, Barold, Camm J, Eds. Nonpharmacological Therapy of rrhythmias for the 21st Century: The tate of the rt. rmonk, NY: Futura Publishing Co Estes M, Manolis, Wang P, Eds. Implantable Cardioverter-Defibrillator. New York, NY: Marcel Dekker, Inc Kroll MW, Lehmann MH, Eds. Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy: The Engineering-Clinical Interface. Norwell, M: Kluwer cademic Publishers Obs! Denna mjukvara tillhandahålls som ett verktyg för informationshantering till slutanvändaren. nvändaren är ansvarig för korrekt inmatning av patientinformation i mjukvaran. Medtronic är ej ansvarigt för korrekt och fullständig inmatning av data i mjukvaran. MEDTRONIC FRÅNÄGER IG LLT NVR FÖR VRJE DIREKT ELLER INDIREKT FÖLJDKD PÅ TREDJE MN TILL FÖLJD V NVÄNDNING V DEN INFORMTION OM TILLHNDHÅLL MED MJUKVRN.

13 Inledning 13 Förkortningar och akronymer - Förmak F Förmaksflimmer Fib/Flutter Förmaksflimmer och/eller förmaksfladder RP Förmaksrefraktärtid TP ntitakykardistimulering VP Förmakets vulnerabla period BOL Vid fullt batteri (Beginning of Life) CNID Kombinerat (VT och VF) antal intervall för detektion CV Elkonvertering DF/Defib Defibrillering EKG Elektrokardiogram EGM Elektrogram EOL Funktionstidens slut (End of Life) ERI Elektiv utbytesindikator FDI Flimmerdetektionsintervall FTI Detektionsintervall för snabb kammartakykardi FVT nabb kammartakykardi ICD Implanterbar cardioverter defibrillator J joule min -1 reciproka minuter; till exempel stimuleringspulser per minut ms millisekunder mv millivolt NCP Icke-konkurrerande förmaksstimulering NID ntal intervall för detektion NT Icke-ihållande takykardi PC Prematur förmakskontraktion

14 14 Inledning PV timulerad V-fördröjning PE Programmerad elektrisk stimulering PMT Pacemakermedierad takykardi PP ett förmaksintervall PR ett intervall mellan en P-våg och följande R-våg PVB Postventrikulär förmaksblankningsperiod PVRP Postventrikulär förmaksrefraktärperiod PVC Prematur kammarkontraktion RV Frekvensanpassad V-fördröjning RNID ntal intervall för redetektion RP ett intervall mellan en R-våg och följande P-våg RR ett kammarintervall V vkänd V-fördröjning T/inus Tach inustakykardi VT upraventrikulär takykardi TDI Takykardidetektionsintervall V volt V- Kammar- VF Kammarflimmer VF NID ntal VF-intervall för detektion VR Kammarfrekvensstabilisering VP äkerhetsstimulering i kammaren VT Kammartakykardi VT NID ntal VT-intervall för detektion

15 Del I nabböversikt

16

17 nabbreferens1 1 pecifikationer 18 Magnetapplikation 19 Uppskattad livslängd 20 Utbytesindikatorer 22 Typiska laddningstider 23 Högspänningsterapienergi 23 Lagrade data och diagnostik 25 Nya och förbättrade funktioner 28

18 18 kapitel 1 pecifikationer pecifikationer Tabell 1-1. ICD:ns specifikationer a Volym 39 cm 3 Vikt 76 g H x B x D b 68,3 mm x 50,8 mm x 15 mm Ytstorlek på enhetens 67 cm 2 behållare Röntgen-ID c Material i kontakt med mänsklig vävnad d Batteri Kontakter PRM Titan / polyuretan / silikongummi Litiumsilvervanadinoxid Två I-1-kontakter för stimulering och avkänning, två DF-1-kontakter för högspänningsterapi, ctive Can-elektrod (programmerbar) Enhetsport Typ av kontakt Mjukvarunamn VC DF-1 HVX VC RV DF-1 HVB V RV Can (Behållare) ej tillämpligt HV, Can Can 74lead.eps V I-1-bipolär I-1-bipolär uturhål 78uture.eps a Mätningarna är nominella värden baserade på CD-modellmätningar (Computer ided Design), som har avrundats till närmaste enhet. b kyddshylsor kan sticka ut något utanför behållarens yta. c Produktionsserienummer följer efter röntgenkoden. d Dessa material har med goda resultat testats med avseende på förmåga att undvika biologisk inkompatibilitet. Enheten genererar inte skadlig temperatur i omgivande vävnad.

19 nabbreferens Magnetapplikation 19 Magnetapplikation När en magnet förs nära enheten utlöser detta förändringar av enhetens funktion, vilket framgår av Tabell 1-2. Då magneten avlägsnas återgår enheten till de programmerade funktionerna. Tabell 1-2. Effekter av magnetapplikation på enheten Pacing mode enligt programmering (timuleringsläge) Pacing rate and interval enligt programmering a (timuleringsfrekvens och intervall) VF, VT, and FVT detection (VF-, VT- och FVT-detektion) Patient lert (Patientlarmtoner) (20 sekunder eller kortare) inaktiverad b med programmerbara larm aktiverade: kontinuerlig ton (Test) c intermittent ton av/på (sök uppföljning) hög/låg dubbelton (brådskande uppföljning) med programmerbara larm inaktiverade: ingen signal. hög/låg dubbelton (brådskande uppföljning) a Justeringar av frekvensvariabiliteten tillämpas ej då ett patientlarm hörs. b Detektion återupptas om telemetri upprättas och applikationsmjukvaran är igång, eller efter det att applikationsmjukvaran har startat. c Testtonen hörs inte om det enda aktiverade larmet är VF Detection/Therapy Off.

20 20 kapitel 1 Uppskattad livslängd Uppskattad livslängd Uppskattningar av livslängden grundar sig på uppgifter om accelererad batteriurladdning och normal variation i enhetens prestanda med funktionen EGM-lagring före takykardistart avstängd och en stimuleringsfrekvens på 60 min -1 med: 2,5 V stimuleringspulsamplitud, 0,4 ms stimuleringspulsbredd och 35 J avgiven terapienergi (se Tabell 1-3) 3 V stimuleringspulsamplitud, 0,4 ms stimuleringspulsbredd och 35 J avgiven terapienergi (se Tabell 1-4) Denna modell förutsätter standardinställning av automatisk kondensatorkonditionering. om en riktlinje gäller att varje uppladdning till maximal energi minskar enhetens livslängd med ungefär 31 dagar.

21 nabbreferens Uppskattad livslängd 21 Tabell 1-3. Uppskattad livslängd i år med 2,5 V stimuleringsamplitud och 0,4 ms pulsbredd timulering, procent Frekvens för uppladdning till max energi a 900 ohm stimuleringsimpedans DDD VVI DDD VVI 0% Varje halvår 8,5 8,5 8,5 8,5 Varje kvartal 7,1 7,1 7,1 7,1 15% Varje halvår 8,1 8,4 8,3 8,5 Varje kvartal 6,9 7,1 7,0 7,1 50% Varje halvår 7,4 8,0 7,9 8,3 Varje kvartal 6,4 6,8 6,7 7,0 100% Varje halvår 6,6 7,5 7,3 8,0 Varje kvartal 5,7 6,4 6,3 6,8 a I frekvens för uppladdning till max energi kan det ingå terapichocker med full energi eller kondensatorkonditionering. Tabell 1-4. Uppskattad livslängd i år med 3 V stimuleringsamplitud och 0,4 ms pulsbredd 500 ohm stimuleringsimpedans timulering, procent Frekvens för uppladdning till max energi a 500 ohm stimuleringsimpedans 900 ohm stimuleringsimpedans DDD VVI DDD VVI 0% Varje halvår 8,5 8,5 8,5 8,5 Varje kvartal 7,1 7,1 7,1 7,1 15% Varje halvår 8,0 8,3 8,2 8,4 Varje kvartal 6,8 7,0 6,9 7,1 50% Varje halvår 7,1 7,8 7,6 8,1 Varje kvartal 6,1 6,7 6,5 6,9 100% Varje halvår 6,1 7,2 6,9 7,8 Varje kvartal 5,4 6,2 6,0 6,6 a I frekvens för uppladdning till max energi kan ingå terapichocker med full energi eller kondensatorkonditionering.

22 22 kapitel 1 Utbytesindikatorer Utbytesindikatorer Batterispänning och meddelanden om utbytesstatus visas på programmerarens display och på utskrivna rapporter. I Tabell 1-5 anges den elektiva utbytesindikatorn (ERI) och villkor för funktionstidens slut (EOL). Tabell 1-5. Utbytesindikatorer Elective Replacement (ERI) (Elektivt utbyte) End of Life (EOL) (Funktionstidens slut) 2,62 V 3 månader efter ERI ERI-datum Programmeraren visar ett datum i fönstren Quick Look och Battery and Lead Measurements då batteriet nådde ERI. Tillfällig minskning av spänningen Batterispänningen sänks tillfälligt efter en högspänningsladdning. Om batterispänningen mäts omedelbart efter en högspänningsladdning kan det hända att ERI- eller EOL-indikatorn visas. Detta är emellertid en temporär status som återgår till normal när batteriet har återhämtat sig från laddningen. EOL-indikation Om programmeraren anger att enheten nått EOL ska enheten bytas ut omedelbart. Förhållanden efter ERI Enhetens status EOL definieras som tre månader efter en ERI-indikation, utgående från följande förhållanden efter ERI: 100% DDD-stimulering vid 60 min -1, 3 V, 0,4 ms; 500 Ω stimuleringsbelastning och sex 35 J-laddningar. EOL kan anges innan tre månader gått om enheten överskrider dessa förhållanden.

23 nabbreferens Typiska laddningstider 23 Typiska laddningstider Kondensatorns senaste laddningstid visas på programmerarens display och på utskrivna rapporter, och den kan utvärderas med hjälp av ett Charge/Dump-test (Uppladdning/Urladdning) (se Tabell 1-6). Tabell 1-6. Typiska a laddningstider till max energi t Beginning of Life (BOL) (Vid fullt batteri) t Elective Replacement (ERI) (Vid elektivt utbyte) 7,0 sekunder 8,9 sekunder a Dessa laddningstider är typiska då kondensatorerna har konditionerats helt. Högspänningsterapienergi Enhetens lagrade energi kommer från kondensatorns toppspänning och är alltid större än den energi som enheten avger. I Tabell 1-7 jämförs de programmerade energinivåer som enheten avger med de energinivåer som lagrats i kondensatorerna före leverans.

24 24 kapitel 1 Högspänningsterapienergi Tabell 1-7. Jämförelse mellan avgivna a (programmerade) och lagrade b energinivåer Energi (J) Laddningstid (s) Energi (J) Laddningstid (s) vgiven a / Programmerad Lagrad b vgiven a / Programmerad Lagrad b , , ,4 9 10,5 1, ,0 8 9,3 1, ,6 7 8,2 1, ,2 6 7,1 1, ,0 5 5,9 1, ,8 4 4,8 0, ,4 3 3,6 0, ,0 2 2,4 0, ,6 1,8 2,2 0, ,2 1,6 2,0 0, ,0 1,4 1,7 0, ,8 1,2 1,5 0, ,6 1,0 1,2 0, ,4 0,8 1,0 0, ,2 0,6 0,8 0,1 0,4 0,5 0,1 a Energi avgiven vid kontaktblocket vid 75 ohm belastning. b Energi lagrad vid slutet av kondensatorns laddning. c Typisk laddningstid vid Beginning of Life (BOL), med helt konditionerade kondensatorer, avrundat till närmaste tiondels sekund.

25 nabbreferens Lagrade data och diagnostik 25 Lagrade data och diagnostik Tabell 1-8. Lagrade data och diagnostik Episoddata Tachy episodes (Takykardiepisoder) EGM capacity for tachy episodes (EGM-kapacitet för takykardiepisoder) VT/NT-episoder EGM capacity for VT/NT episodes (EGM-kapacitet för VT/NT-episoder) Brady episodes (Bradykardiepisoder) EGM sources (EGM-avledningar) EGM options (EGM-alternativ) Flashback memory (Flashback-minne) Räknardata 150 VF/VT/FVT-episoder: intervall, text, EGM 14 minuter tvåkanals-egm, eller 23,5 minuter enkanals-egm 50 VT/NT-episoder: intervall, text, EGM (enheten lagrar normalt inga detaljerade episodrapporter för NT-episoder) 2 minuter tvåkanals-egm, eller 3,6 minuter enkanals-egm 53 Mode witch-episoder 9 alternativ: förmak / kammare / fjärrfält Lagra före onset; Lagra under laddning 2000 intervall (med både och VV): före senaste VF, före senaste VT, och före förfrågan Detection counters (Detektionsräknare) Total livslängd, sedan radering och sedan senaste undersökning

26 26 kapitel 1 Lagrade data och diagnostik Tabell 1-8. Lagrade data och diagnostik (forts.) Episode counters Episoder: (Episodräknare) VF, FVT och VT Förmaksflimmer-/Förmaksfladderepisoder inustakykardiepisoder ndra 1:1 VT-episoder NT-episoder Mode switch-episoder Procent stimulering: Procenttal för -V, -VP, P-V och P-VP Extra räknare: Enstaka PVC och kopplade PVC Frekvensstabiliseringspulser och kopplingar Therapy efficacy counters (Terapieffekträknare) ndra lagrade data Räknare för varje VF-, FVT-, VT-terapi: vgiven Lyckad Misslyckad Intervention (manuellt avbruten) Totalt antal avbrutna chocker Patient lert events (Patientlarm) Battery and lead measurements (Batteri- och elektrodmätningar) Upp till 10 i händelseloggen: text och datum för första gången ett larm utlöstes mellan förfrågningar Batterispänning, senaste kondensatorkonditionering, senaste laddning, elektrodimpedans, EGM-amplitudmätningar, senaste högspänningsterapi och avkänningsintegritet

27 nabbreferens Lagrade data och diagnostik 27 Tabell 1-8. Lagrade data och diagnostik (forts.) Lead performance trends (Elektrodens prestandautveckling) Cardiac Compass trends (Cardiac Compass-trender) 14 dagars dagliga mätningar plus 80 veckor med veckans min. och max. värden: Elektrodimpedans: förmaksstimulering, kammarstimulering, defibrilleringsströmbana och VC-elektrod (om sådan används) EGM-amplitud: förmak (P-vågor), kammare (R-vågor) 14 månaders mätningstrender: VT- och VF-episoder per dag vgivna högspänningsterapier per dag Kammarfrekvens under VT eller VF Episoder med icke-ihållande takykardi per dag Variabilitet i hjärtfrekvensen Total daglig tid i F eller T Kammarfrekvens under F eller T Procent stimulering per dag Patientaktivitet Genomsnittlig kammarfrekvens dag och natt

28 28 kapitel 1 Nya och förbättrade funktioner Nya och förbättrade funktioner Följande funktioner är nya eller ändrade jämfört med 7275 GEM III DR ICD. Uppföljning av patienten RapidRead-telemetri Kommunikationen mellan ICD-enheten och programmeraren sker ungefär 20 gånger snabbare än telemetri i tidigare ICD-enheter från Medtronic. Hur stor förbättringen är beror på mängden och typen av data som avläses. RapidRead-telemetri är tillförlitligare och omfattar ett större område, vilket gör det lättare att placera programmeringshuvudet. Cardiac Compass-trendrapport Denna rapport visar upp till 14 månaders trenddata rörande takyarytmiepisoder, hjärtfrekvens och patientaktivitet. e nvändning av Cardiac Compass för att visa kliniska trender över längre perioder på sid Patient lert (Patientlarm) Det larm som hörs när en magnet läggs på enheten varar nu i 20 sekunder. Enheten har dessutom flera nya larm: VC- (HVX-) elektrodimpedansen utanför referensvärden ctive Can Off utan VC DOO/VOO-funktion programmerad VF-detektion programmerad till Off, eller mindre än fyra VF-terapier aktiverade under minst sex timmar laddningskretsens tidsgräns har uppnåtts överskriden laddningstid ERI För mer information se Funktionen Patient lert på sid EGM-amplitudtrender Enheten mäter automatiskt R-vågs- och P-vågs-EGM-amplituder varje dag. Dessa dagliga mätningar finns med bland de data som visas i fönstret Lead Performance Trends (elektrodens prestandautveckling). e Inställning för datainsamling på sid. 287.

29 nabbreferens Nya och förbättrade funktioner 29 EGM-amplitudtest Testet av EGM-amplituden kan användas för att mäta R-vågs- och P-vågs-EGM-amplituder. Resultaten visas i fönstret EGM mplitude Test. e Mätning av EGM-amplituden på sid Elektrodimpedansmätning för VC (HVX) Förutom andra elektrodimpedansmätningar ger enheten möjlighet till en oberoende VC- (HVX-) mätning för kontroll av den extra högspänningselektrodens funktion. e Mätning av elektrodimpedans på sid Leadless (elektrodlös) EKG-signal Om en extra högspänningselektrod placeras i VC ger enheten den elektrodlösa EKG-signalen genom antingen Can till VC (HVX)- eller RV (HVB) till VC (HVX)- EGM-avledningen. e Inställning för datainsamling på sid Expanderad EGM-lagring före onset Enheten kan nu lagra upp till 20 sekunders EGM innan en takykardi startar. e Inställning för datainsamling på sid mart autokonditionering av kondensatorer Då intervallet för autokonditionering av kondensatorerna är inställt på uto, justeras konditioneringsintervallet automatiskt för att optimera enhetens livslängd och laddningstider. e mart autokonditionering av kondensatorer på sid tt avsluta en patientundersökning Enheten kontrollerar de programmerade parameterinställningarna när du avslutar en patientundersökning och meddelar dig om någon av inställningarna är onormal. e tart och avslutning av patientundersökningar på sid Takyarytmidetektion VT-monitorering VT-detektion kan ställas in på Monitor, vilket gör att enheten kan detektera och registrera VT-episoder utan att terapi avges och utan att VF-detektionen påverkas. e VT-monitorering på sid. 91.

30 30 kapitel 1 Nya och förbättrade funktioner Tidsgräns för hög hjärtfrekvens Tidsgränsen för hög hjärtfrekvens kan inaktivera diskrimineringskriterier (stabilitets-, PR Logic-kriterier) om en takykardiepisod pågår längre än en programmerad tid. e Mer om tidsgränsen för hög hjärtfrekvens på sid Takyarytmiterapi Episodbekräftelse under och efter laddning Enheten övervakar kontinuerligt kammarrytmen under och efter laddning för elkonvertering eller defibrillering (då VF-bekräftelse är aktivt) för att säkerställa förekomst av arytmi innan högspänningschocken avges. e Bekräfta VF efter initial detektion på sid. 134 och tt bekräfta VT eller FVT efter detektion på sid Programmerbar ctive Can Om en extra elektrod ansluts till VC- (HVX-) porten kan enhetens behållare väljas bort som högspänningselektrod. e trömbaneelektroder på sid Levererad energi (Output) Enhetens maximala avgivna energi är 35 joule. ntibradykardistimulering ccelerometerbaserad frekvensvariabilitet Genom att det finns en accelerometer i enheten kan frekvensvariabel stimulering ges. Ytterligare antibradykardistimuleringslägen Enheten ger asynkron stimulering i DOO och VOO och har läget ODO för att inaktivera stimulering. e Kapitel 8, "ntibradykardistimulering" på sidan 165. Förbättrad Mode witch av T-typ Mode witch-episoder detekteras med en kombination av genomsnittlig förmaksfrekvens och F-beviskriterium. e Mer om Mode witch på sid. 204.

31 nabbreferens Nya och förbättrade funktioner 31 EP-studier töd för test av defibrilleringströskel Fönstren för T-chock och 50 Hz-Burst-induktion ger möjlighet att övervaka tiden mellan induktioner, programmera inställningar för kammaravkänning och VF-terapi, justera induktionsinställningar, välja manuella terapier och ta fram episodregistreringar efter terapi. e tt utföra test av defibrilleringströskeln på sid. 60. VVI-stimulering under förmaksinduktioner Enheten kan ge stödstimulering i kammaren under manuella Burst- och PE-induktioner som avges till förmaket. e Översikt över EP-studier på sid. 346.

32 32 kapitel 1 Nya och förbättrade funktioner

33 Maximo DR-systemet2 2 ystembeskrivning 34 Indikationer och användning 38 Kontraindikationer 38 Patientundersökning 38

34 34 kapitel 2 ystembeskrivning ystembeskrivning 7278 Maximo DR implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator (ICD) är en implanterbar medicinsk enhet som automatiskt känner av och behandlar episoder av kammarflimmer, kammartakykardi, snabb kammartakykardi och bradykardiarytmi. ICD-systemet utgörs av tre huvudkomponenter: ICD ICD:n känner av den elektriska aktiviteten i patientens hjärta via avkänningselektroderna på de implanterade förmaks- och kammarelektroderna. Därefter analyserar den hjärtrytmen utifrån valbara avkännings- och detektionsparametrar. När en takyarytmi detekteras startar ICD:n en defibrillerings-, elkonverterings- eller antitakykardistimuleringsterapi. Om ICD:n identifierar en bradyarytmi startar den antibradykardistimulering av patientens hjärta. Elektroder ICD:n är avsedd att implanteras tillsammans med transvenösa eller epikardiella defibrilleringselektroder. Elektrodsystemet ska bestå av bipolära eller parvisa unipolära 1 stimulerings-/avkänningselektroder i varje hjärtrum och en eller två högspänningselektroder för elkonvertering/defibrillering. Enhetens ctive Can kan programmeras som högspänningselektrod. timulerings- och avkänningselektroderna i varje hjärtrum känner av hjärtaktiviteten och ger stimulering. programmerare och mjukvara Programmerare och applikationsmjukvara 9978 från Medtronic gör det möjligt att konfigurera detektion, terapi och bradykardifunktioner för patienten genomföra elektrofysiologiska studier och systemtest övervaka, visa eller skriva ut information om patientens hjärtaktivitet granska diagnostiska data för patienten och enheten 1 Med ett passande unipolärt till bipolärt adapterset.

35 Maximo DR-systemet ystembeskrivning 35 Maximo DR-enheter och applikationsmjukvaran 9978 är kompatibla med följande programmerarsystem: Medtronic CareLink programmerare modell 2090 med programmeringshuvud modell 2067 eller 2067L Medtronic programmerare modell 9790C (endast Pentium-modeller) med programmeringshuvud modell 9767 eller 9767L För information om: indikationer, kontraindikationer, elektrodkompatibilitet, varningar och försiktighetsåtgärder samt patientval, se Maximo DR 7278 implantationshandbok, som följer med enheten. grundläggande programmerings- och mjukvarufunktioner som inte beskrivs i Kapitel 10, "nvändning av programmeraren" på sidan 233, se den handbok som följer med programmeraren. installation av programmeringshuvudet, se den handbok som följer med programmeringshuvudet. implantation av elektroder, se de handböcker som följer med elektroderna. Detektion och behandling av takyarytmier ICD:n övervakar hjärtrytmen med avseende på korta kammarintervall som kan indikera förekomst av VF, VT eller FVT. Då VF detekteras avger ICD:n en bifasisk defibrilleringschock som kan uppgå till 35 J. Om VF-episoden fortsätter kan upp till fem ytterligare individuellt programmerade defibrilleringschocker avges. Då VT detekteras avger ICD:n Ramp-, Ramp+- eller Burst-antitakykardistimuleringsterapi eller en bifasisk elkonverteringschock på upp till 35 J, synkront med en kammardepolarisering. Om VT-episoden fortsätter kan upp till fem ytterligare individuellt programmerade VT-terapier avges. Det går även att programmera ICD:n så att den övervakar VT-episoden utan att avge någon terapi.

36 36 kapitel 2 ystembeskrivning Då FVT detekteras avger ICD:n Ramp-, Ramp+- eller Burst-antitakykardistimuleringsterapi eller en bifasisk elkonverteringschock på upp till 35 J, synkront med en kammardepolarisering. Om FVT-episoden fortsätter kan upp till fem ytterligare individuellt programmerade FVT-terapier avges. ICD-enheten kan programmeras till att skilja mellan verkliga kammararytmier och snabbt överledda supraventrikulära takyarytmier (VT) och inhibera terapi för VT. ICD:n kan även programmeras att detektera en dubbel takykardi (en icke-relaterad kammararytmi som inträffar samtidigt med en VT), så att terapin inte inhiberas för en kammararytmi vid förekomst av VT. ntibradykardistimulering ICD-enheten avger tvåkammar frekvensvariabel antibradykardistimulering för optimerad hemodynamik. En intern accelerometer känner av patientens fysiska aktivitet, så att ICD:n kan öka och minska stimuleringsfrekvensen efter aktivitetsnivån. Övervakning av realtidsdata och lagrade data ICD-enheten och programmeraren ger realtidsinformation om detektions- och terapiparametrar och status under en patientundersökning. ICD-enheten ger även ackumulerade data om enhetens funktion, inklusive lagrade elektrogram, registreringar av detekterade och behandlade takyarytmiepisoder, bradykardiinterventioner och terapins effektivitet. Cardiac Compass-rapporten ger upp till 14 månaders kliniskt signifikanta data, inklusive arytmiepisoder, avgivna terapier, fysisk aktivitet, hjärtfrekvens och antibradykardistimulering. ll denna information kan skrivas ut och förvaras i patientens journal eller sparas i elektroniskt format på en diskett. tt utföra elektrofysiologiska tester ystemet kan användas för non-invasiva elektrofysiologiska studier, inklusive manuell avgivning av någon av ICD-terapierna för att hantera en inducerad eller spontan takyarytmi.

ENTRUST D154DRG. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual

ENTRUST D154DRG. Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual ENTRUST D154DRG Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med kammarterapier och RapidRead -telemetri (VVE-DDDR) Implantationsmanual 0123 2005 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: ATP

Läs mer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantationsmanual 0123 2006 Följande lista innehåller

Läs mer

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten

EVERA XT VR DVBB2D4. Manual till enheten EVERA XT VR DVBB2D4 Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknik, OptiVol 2.0-vätskeövervakning, Complete Capture Management -diagnostik (RVCM)

Läs mer

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Implanterbar digital cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritm, CardioSync -optimering, SmartShock -teknik,

Läs mer

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet.

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet Läkarmanual 0123 2011 Läkarmanual En manual för användning och programmering av modell D384VRG

Läs mer

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual PROTECTA VR Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknik (diskriminering för RV-elektrodstörning, larm avseende RV-elektrodintegritet, T-vågsdiskriminering, Confirmation+,

Läs mer

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD)

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet

Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet ISOLINE högvoltselektrod, modell 2CR5, 2CR6 og 2CT6 Bästa, Denna information gäller ISOLINE högvoltselektrod, modell 2CR5, 2CR6 og 2CT6. Fram till 31 december

Läs mer

Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) Rasmus Borgquist Arytmikliniken SUS Lund

Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) Rasmus Borgquist Arytmikliniken SUS Lund Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) Rasmus Borgquist Arytmikliniken SUS Lund Implantable Cardioverter Defibrillator Plötslig hjärtdöd Indikationer Terapimöjligheter Praktiska tips Epidemiologi

Läs mer

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Implantationsmanual. VDD pacemaker

Implantationsmanual. VDD pacemaker Implantationsmanual VDD pacemaker blank blank INNEHÅLL 1. Allmän beskrivning... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 7 3.1. Allmänt... 7 3.2. Eventuella komplikationer... 7 4. Varningar till

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker

Implantationsmanual. Frekvensmodulerad enkammarpacemaker Implantationsmanual Frekvensmodulerad enkammarpacemaker blank blank INNEHÅLL 1. Allmän beskrivning... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 6 3.1. Allmänt... 6 3.2. Eventuella komplikationer...

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Steg för steg genom hela livräddningen Tidigt Tidig hjärt- Tidig Tidig avan- larm lungräddning defibrillering cerad vård När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

INNEHÅLL 1. Allmänt... 6 2. Indikationer... 6 3. Kontraindikationer... 6 3.1. Allmänt... 6 3.2. Eventuella komplikationer... 7 4. Varningar till patienten... 7 4.1. Risker i sjukhusmiljö... 8 4.2. Förvaring...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Mer än bara en hjärtstartare en hjärtstartare som hjälper dig genom hela livräddningen Tidigt larm Tidig hjärt- lungräddning Tidig defibrillering Tidig avancerad

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal.

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. Svensk Quickstart-manual v. 1.01 Att tänka på: Var noga med att inte skada den vita givarsladden (logger med extern givare) genom klämning. Kontrollera alltid

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Patientinformation Anvisningar och beskrivning av implanterbara elkonverterare-defibrillatorer (ICDn)

Patientinformation Anvisningar och beskrivning av implanterbara elkonverterare-defibrillatorer (ICDn) Patientinformation Anvisningar och beskrivning av implanterbara elkonverterare-defibrillatorer (ICDn) Med hälsningar, från din läkare och St. Jude Medical ber att få tacka arytmikonsulterna James G. Porterfield,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer