KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1

2 sid 3 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS Dpl 10 Kommunstyrelsens förslag tm kommunfullmäktige 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 mnkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Samtliga nämnder mr i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Sammanfattning av ärendet En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot uppställda mål, åtgärder och aktiviteter i övrigt. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 31 maj Nämndernas och bolagens prognoser. Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Lena Melesjö Windahi (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 4 (16) KARLSTADS KOMMUN Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 DnrKS Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2012 Dnr KS Dpl10 Kommunledningskontorets förslag l. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 mnkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Samtliga nämnder tar i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Sammanfattning av ärendet En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot uppställda mål, åtgärder och aktiviteter i övrigt. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den l juni 2012 Nämndernas och bolagens prognoser. ekonomidirektör Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (6) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande Ingemar Granath, ingemar. g Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS Dpl 10 Ärende Prognosen för kommunen visar ett resultat (111,7 mnkr) som är närmare 40 mnkr högre än reviderad budget. Här måste man dock observera att resultatet till största delen består avengångsposter. Reavinster beräknas uppkomma med 40 mnkr i samband med försäljning av tomträtter. Dessutom förväntas AFA Försäkring återbetala de premier på närmare 37 mnkr som kommunen betalade in för avtalsgruppsjukförsäkring under Utan dessa båda poster skulle prognosen ha hamnat på 35 mnkr, vilket är betydligt sämre än budgeterat. Om vi går ytterligare ett steg i analysen ser vi att intäkterna från elproduktionen bidrar till resultatet med 40 mnkr. Härav följer att den "ordinarie verksamheten" faktiskt inte ens når upp till nollresultat. Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos Diff. Nämndernas kostnader -3989,3-4036,5-47,2 Elproduktion 55,0 40,0-15,0 Exploatering 25,0 25,0 O Reavinster O 40,0 +40,0 Övrig verksamhet (nettointäkt) 92,6 129,3 +36,7 Verksamhetens nettokostnader -3816,7-3802,2 +14,5 Skatteintäkter/generella statsbidrag 3893,6 3918,9 +25,3 Finansiella poster -5,0-5,0 O Arets resultat 71,9 111,7 +39,8 Nämndernas kostnader Underskott mot ramarna i årsbudgeten uppgår till 72 mnkr. Härav ligger 25 mnkr som ett beräknat nyttjande av äldre överskott i resultatbudgeten. Problemet är dock att flera nämnder har rena budgetöverskridanden, som inte alls täcks av några Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: 405-2~

6 Dnr KS Dpl10 sid 2 (6) sparade anslag_ Ett underskott mot resultatbudgeten uppstår därmed med drygt 47 mnkr. De största budgetavvikelserna redovisas i slutet av detta avsnitt. Elproduktion Lägre intäkter till följd av att priserna varit lägre än förväntat under de senaste månaderna och att priserna även framåt beräknas ligga på en lägre nivå. Reavinster Reavinsterna avser försäljning av tomträttsmark i samband med den tillfälliga rabatten. Beloppet är osäkert och beroende av hur stor andel av tomterna som kommer att friköpas. Prognosen grundas på att 60 % av husägarna utnyttjar möjligheten. Övrig verksamhet Det finns tydliga signaler om att AF A Försäkring kommer att återbetala de premier på närmare 37 mnkr som kommunen betalade in för avtals- gruppsjukförsäkring under Slutligt beslut kommer att tas innan sommaren. Diskussioner förs om att även återbetala 2007 års avgift, vilket i så fall skulle förbättra resultatet ytterligare. Ytterligare en osäkerhet är att vid tidigare återbetalningstillfällen (avseende avgifter under 2010) har en del av beloppet förts över till den nya omställningsfonden, som ger stöd för kommunalt anställda som blir uppsagda. Vår bedömning är att det är sannolikt att kommunerna åtminstone får ett belopp som motsvarar avgiftema för ett år dvs. för vår del 36,7 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag Den senaste skatteprognosen från april visar på en mer positiv utveckling. Främst är det utvecklingen under 2011 som varit mer positiv. Hälften av överskottet avser därför beräknad slutreglering av 20 Il års kommunalskatt. Nämndernas prognoser - större avvikelser: Arbetsmarknads- och socialnämnden visar underskott med 27 mnkr fördelat på försörjningsstöd och externa placeringar av barn, unga och vuxna. Samtidigt kommer drygt 8,5 mnkr att återstå av det extra jobbpaketet från reviderad budget, eftersom anställningarna sträcker sig över en tolvmånadsperiod. Karlstads- Hammarö gymnasienämnd visar underskott med 22,5 mnkr. Främsta orsaken är svårigheten att på kort tid anpassa såväl personal som lokaler till det vikande elevunderlaget. Hammarö- och Tingvallagymnasierna har tillsamman en prognos på minus 15 mnkr. Teknik- ochfastighetsnämnden visar underskott med 9 mnkr, fördelat på flera olika områden bl a bostadsanpassning, kapitalkostnader samt lägre intäkter för tomträttsavgifter och parkeringsavgifter. Vård- och omsorgsnämnden visar underskott med strax under 15 mnkr. Härav är närmare 7 mnkr planerad användning av eget kapital. Övrigt underskott hänger till stor del samman med det nya löneavtalet, som blev något högre än budgeterat. Vatten och avlopp visar ett överskott med 4 mnkr. I bokslutet kommer dock detta att redovisas som en s.k. förutbetald intäkt från abonnenterna. Resultatet under

7 Dnr KS Dpl10 sid 3 (6) 2012 kommer då att bli noll, och beloppet tillgodoförs i stället Detta enligt redovisningsregler för avgiftsfinansierad verksamhet. Effekten blir att behovet av taxehöjningar begränsas de närmaste åren. Sammanställning över samtliga nämnders prognoser finns i bilaga l. Avstämning mot de ekonomiska målen Kommunfullmäktige beslöt i samband med budgetbeslutet i december att avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Beslutet utformades så att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt uppgå till 141 mnkr under Resultatrnål för 2012 fastställdes till 52 mnkr. Resultatmålet Vid avstämning mot resuhatmålet ska justering ske för reavinster vid fastighetsförsäljning (40 mnkr enligt prognosen). Dessutom får högst 45 mnkr av elproduktionens intäkter räknas med (prognosen visar 40 mnkr). Arets resultat enligt prognos resultaträkning Reavinster Justerat resultat (avstämt mot resultatmål) 111,7 mnkr - 40,0 mnkr 61,7 mnkr Resultatmålet (2 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag) uppgår i år till 78 mnkr och kommer alltså inte att uppnås fullt ut enligt den aktuella prognosen. Med tanke på att det justerade resultatet innehåller en engångsintäkt i form av återbetalningen från AF A Försäkring på 37mnkI' skulle avståndet till resultatmålet öka ytterligare utan denna intäkt. Finansieringsmålet Finansieringsmålet innebär att kommunens nettolåneskuld (inklusive hela pensionsåtagandet) inte ska öka. Avstämning sker med uppdelning på avgiftsfmansierad (vatten- och avlopp) och skattefinansierad verksamhet. Kommunfullmäktige har dock godkänt att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten mr öka med 141 mnkr samt ytterligare 64 mnkr genom besluten i januari om Hagaborgsskolan (35 mnkr) samt köp och ombyggnad Sandgrund (29 mnkr), totalt 205 mnkr. Ökad nettolåneskuld Varav avgiftsfinansierad skattefinansierad 314,2 mnkr 82,6 mnkr 231,6 mnkr Avstämningen visar att kommunen inte heller väntas nå upp till den nivå som kommunfullmäktige accepterat genom sina beslut (se ovan). Dessutom bör man vid en djupare analys väga in att engångsposter från reavinster och ersättningen från AF A tillgodoräknats i avstämningen.

8 Dnr KS Dpl10 sid 4 (6) Nämndernas verksamhetsplaner med åtaganden enligt strategisk plan Genomgående redovisar nämnderna, med något undantag, att gällande åtaganden och beslutad verksamhetsplan följs utan några större avvikelser. En utförlig redovisning av nämndernas åtaganden kommer att ske i samband med delårsbokslutet Kommunen - investeringsbudget Nämndernas investeringsbudget (exkl. investeringar inom exploateringsområden) uppgår till drygt 754 mnkr. Häri ingår drygt 150 mnkr som är överförda från 2011 års budget till följd av att ett antal projekt försköts tidsmässigt. Vår bedömning i den reviderade budgeten var att motsvarande belopp, 150 mnkr skulle återstå även vid utgången av Nämndernas samlade prognoser ger en investering på 663 mnkr vilket innebär att 91 mnkr återstår vid årets slut. Här bör noteras att teknik- och fastighetsnämndens prognos anger att nästan hela investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten, närmare 490 mnkr kommer att genomföras före årsskiftet medan 50 mnkr återstår av vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget. Kommunledningskontorets bedömning är dock att utfallet kommer att bli lägre än den samlade prognosen, uppskattningsvis ca 50 mnkr lägre. Detta innebär att investeringsnivån blir 613 mnkr vilket i stort sett är samma som den bedömning som gjordes i den reviderade budgeten (605 mnkr). Sammanställning över nämndernas prognoser finns i bilaga 2. Koncernen Karlstads Stadshus AB För bolagskoncernen som helhet är resultatutvecklingen stabil men något negativ med ett förväntat resultat på 81,9 miljoner kr jämfört med budget på 92,9 miljoner kr. Tabell' Koncernen Karlstads Stadshus AB Resultat efter finansiella poster (mnkr) Budget Prognos Resultat mån Karlstads Energi AB 66,7 59,2 54,6 Karlstads Elnät AB 31,0 31,0 14,6 Karlstads Bostads AB 44,6 43,4 22,3 Karlstads Parkerings AB 1,7 2,2 2,4 Mariebergsskogen AB -19,7-19,6-4,7 Vindpark Vänern Kraft AB 0,6-2,8-1,2 Karlstad Airport AB -14,7-14,7-4,6 Karlstads Stadshus AB -17,3-16,8-4,8 Koncernen 92,9 81,9 78,6 Not: I tabellen redovisas koncernens resultat utan justering för koncerninterna poster. Skillnad mot justerat resultat är dock liten. Resultat är enligt kommunens ägarandel: Vindpark Vänern Kraft AB 70 %. Övriga bolag 100 %.

9 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (6) Karlstads Energi AB är det bolag som avviker mest -7,5 miljoner kr i jämförelse med bedömningen i budget. Orsaken är framför allt ett sämre resultat inom fjärrvärmeverksamheten än tidigare beräknat. Övriga bolags resultat förväntas i stort sett vara i linje med prognosen i samband med budget. Övriga företag För flertalet övriga företag inom kommunkoncernen är det små förväntade resultatavvikelser i förhållande till tidigare bedömningar. Största positiva avvikelsen står Stiftelsen Karlstadshus för med + 1,8 miljoner kr tack vare lägre kostnader än förväntat. Omvänt härrör den största negativa skillnaden från Visit Karlstad AB med -l, l miljoner kr. Främsta orsaken är lägre intäkter än tidigare beräknat. T.bllÖV a e nga jr oretag. R esu tat e if! er fl mansie a poster (, mn k) r. Andel Budget Prognos Differens Tåsans KrattAB 60% 0,0 0,0 0,0 Vänerhamn AB 30% 2,3 2,3 0,0 Stiftelsen Karlstadshus 60% 3,6 5,4 +1,8 Stiftelsen Karlstads Stud.bostäder 100 % 0,1 0,2 +0,1 Karlstad-Grums vatten.förbund 36% 0,0 0,0 0,0 Karlstadsreg. Räddningstj.förbund 63 % 0,4 1,8 +1,4 Visit Karlstad AB 49% 0,0-1,1-1,1 Totalt övriga företag 6,4 8,6 +2,2 Not: Resultat enligt kommunens ägarandel. Nämndernas prognoser - frågor att ta ställning till Arbetsmarknads- och socialnämnden: pågående jobbpaket 16 mnkr som beslutades i samband med reviderad budget. Jobben som skapas via Jobbpaketen är på 12 månader. Av den anledningen kommer ca 7,4 mnkr att användas i år och 8,6 mnkr behöver användas under Prognosen för nämndens verksamhet i övrigt visar ett underskott med 27 mnkr. Här bör ett beslut tas redan i samband med 4.månadsprognosen huruvida nämnden, trots underskottet, får föra över beräknat belopp 8,6 mnkr i bokslutet för att använda för anställningarna under Kommunledningskontoret kan tillstyrka detta, men samtidigt bör det tydliggöras att ett sådant beslut inte innebär något godkännande av de underskott som redovisas i nämndens prognos. På ett kommunövergripande plan är den samlade prognosen från nämnderna högst bekymmersam. Sammantaget ligger kostnaderna enligt prognosen 72 mnkr över ramarna i årsbudgeten. Årsredovisningen från förra året visade visserligen ett högre överskridande (112 mnkr) men trots detta har det faktiskt skett enfärsämring. Vinterväghållningen gav ett stort underskott förra året (- 24 mnkr) men ligger nära budget i år. Dessutom har arbetsmarknads- och socialnämnden fått ett tillägg för försörjningsstöd och jobbpaket i år (32 mnkr) i år liksom satsningen på datorer till

10 Dnr KS Dpl10 sid 6 (6) gymnasieskolan (7 mnkl} Med hänsyn till dessa faktorer har det alltså skett en försämring i ål Kommunstyrelsen gav i augusti förra året alla nämnder i uppdrag att redovisa hur de klarar och vid behov anpassar 2012 års verksamhet inom de beslutade ramarna. Nämndernas redovisningar beskrev att det skulle bli kännbara konsekvenser men att budgetavvikelserna sammantaget skulle kunna hållas på en lägre nivå än vad som sammantaget redovisas i aktuella prognoser. Nu visar det sig dock att flera nämnder har ökade svårigheter att hålla budget. Inför 2013 har svårigheterna ökat genom att den generella uppräkningen i nämndernas budgetramar har reducerats från 2 % till 1 %. Utrymmet för extra påslag till budgetramarna har dessutom varit ytterst begränsat. Vi riskerar härigenom att få en ytterligare ökad ekonomisk press under Mot bakgrund härav är det kommunledningskontorets bedömning att vi behöver ha ett fokus på att ta fram en långsiktig strategi för att få balans i verksamheternas ekonomi. Kommunledningskontoret föreslår därför att nämnderna i samband med höstens delårsbokslut får i uppdrag att redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Bilagor till tjänstemannayttrandet 1. Sammanställning nämndemas prognoser, drift 2. Sammanställning nämndemas prognoser, investering 3. Prognos resultaträkning kommunen 4. Prognos kassaflödesanalys kommunen In rt;: Sätterberg ekonomidirektör '

11 Driftbudget Bilaga 1 Sammanställning nämndernas prognoser efter 4 månader 2012 Reviderad Överskott att Nämnd budget disponera Beloep i tkr. netto Prognos Avvikelse från 2011 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige O O Kommunrevisionen Kommunstyrelsen exkl datorer en till en KLK IT, gymnasiedatorer en till en O O Arbetsmarkn- o socialnämnden (exkl förs.stöd) ASN jobbpaket O Arbetsmarkn- o socialnämnden (försörjningsstöd) O Barn- och ungdomsnämnden Gemensam drift- och servicenämnd O O O 50 Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd Krisledningsnämnden O O O 109 Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Omvärldsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnen, skattefin. Verks Valnämnden O 453 Vård- och omsorgsnämnden Ordinarie verksamhet Energiverksamheten O TFN exploatering O O TFN fastighetsförsäljning O O Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverket O O ISumma verksamheten Beräknat ianspråktagande av överskott Avvikelse mot reviderad budget

12 Investeringsbudget Bilaga 2 Sammanställning nämndernas prognoser efter 4 månader 2012 Reviderad Nämnd budget Belopp i tkr. netto Prognos Avvikelse Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- o socialnämnden O Barn- och ungdomsnämnden Karlstads-Hammarö gymnasienämnd O Kultur- och fritidsnämnden Mi/jönämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnden, skaltefin.verks Vård- och omsorgsnämnden Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Teknik- och fastighetsnämnden Valten- och avloppsverket Summa avgiftsfinansierad verksamhet ISumma investering Förväntat överskott i reviderad budget 1) Kommunledningskontorets bedömning 2) IAvvikelse mot reviderad budget (Avvikelse mot nämndernas sammanställning beror på tilläggsanslag under året - budget och prognos.) 1) I den reviderade budgeten från mars i år gjordes en bedömning att 150 mnkr kommer att återstå vid årets slut, till följd av förskjutningar i tidsplaner mm 2) Kommunledningskontoret gör nu en bedömning att utöver nämndernas prognoser kommer ytterligare 50 mnkr kommer att återstå vid årets slut, utöver nämndernas prognoser.

13 Prognos resultaträkning 2012 Bilaga 3 Reviderad Prognos Avvikelse budget utfall mot Belopp i mnkr l>~dget Nämndernas skattefinansierade verksamhet -3964,3-4036,5 c-72,2 Vatten- och avloppsverksamhet 0,0 4,1 4,1 VA avsättning till resultattond/investeringsfond -4,1 ~4,1 Energiverksamheten, nettointäkt 55,0 40,0 :45,0 Exploateringsavslut 25,0 25,0 0,0 Fastighetsförsäljning 0,0 40,0 40,0 Ianspråktaget från föregående år -25,0 25.,0 Nämndernas nettokostnader -3909,3-3931,5-22,2 Kapitalkostnader 364,6 364,6 0,0 Avskrivningar -221,0-221,0 ()jo I nterndebiterade pensioner 141,0 141,0 0,0 Utbetalda pensioner -100,0-100,0 O,p F örändring av pensionsskuld -9,5-9,5 (),O A vgiftsbestämd ålderspension -121,0-121,0 OjO Sänkt arbetsgivaravgift AF A mm 10,5 47,5 37,0 Oförutsedda behov -2,0-2,0 0,0 Specialdestinerade statsbidrag 30,0 29,7-0,3 Verksamhetens nettokostnader -3816,7-3802,2 14,5 Skatteintäkter/kostnader Skatteintäkter, prel 3378,8 3378,8 0,0 Skatteint. prognos slutavräkn ,0 9,3 9,3 Skatteint. prognos slutavräkn ,6 41,6 16,0 Inkomstutjämningsbidrag 581,3 581,3 0,0 Regleringsbidrag/avgift 42,5 42,5 0,0 LSS-utjämning -32,9-32,9 0,0 Kostnadsutjämning -236,9-236,9 0,0 Fastighetsavgift 135,2 135,2 0,0 Summa 3893,6 3918,9 25,3 Finansiella intäkter/kostnader Finansiella intäkter 95,5 95,5 0,0 Finansiella kostnader -100,5-100,5 0,0 Summa -5,0-5,0 0,0 Arets resultat 71,9 111,7 39,8

14 Kassaflödesanalys, prognos 2012 Bilaga 4 Reviderad Avvikelse budget Prognos mot Belopp i mnkr budget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 71,9 111,7 39,8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 221,0 221,0 0,0 Ökning av pensionsskuld 21,1 21,1 0,0 Kassaflöde från den löpande verk- 314,0 353,8 39,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital I Kassaflöde från den löpande 314,0 353,8 39,8 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar -754,5-663,1 91,4 Förväntat överskott av investeringsbudget 150,0 50,0-100,0 Exploateringsredovisning, nettoutg -20,8-20,8 0,0 II Kassaflöde från investerings- -625,3-633,9-8,6 verksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Utlåning/Ökning av långfristiga fordringar Upplåning Amortering av låneskulder Långfristig upplåning 311,3 280,1-31,2 III Kassaflöde från finansierings- 311,3 280,1-31,2 verksamheten Förändring av likvida medel ( ) 0,0 0,0 0,0

15 Nämndernas prognoser efter 4 månader

16 sid 1 (1) Kommunrevisionen Budgetuppföljning med helårsprognos 2012 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag Belopp i fkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget o Prognos o Avvikelse o Kommentar till avvikelser Kommunrevisionen bedömer att revisionsverksamheten kommer att bedrivas med en negativ avvikelse mot 2012 års budgetram. Avvikelsen beräknas till ca 150 tkr. Arbetet bedrivs i enlighet med fastställd revisionsplan. Den prognostiserade avvikelsen beror på ökade arvodeskostnader på grund av att revisorerna är nio i stället för sju. Fullmäktige beslutade i december 20 Il att ge revisorerna ett tillägg på 150 tkr för verksamhetsåret 2012, men enligt vår beräkning hade det behövts 300 tkr för att täcka ökade arvodeskostnader samt ökade utbildningskostnader för nya revisorer. Kommunrevisionen har ett överskott sedan tidigare år på ca 300 tkr. Vi räknar med att använda en del av detta överskott under 2012 för att täcka de ökade arvodeskostnaderna.

17 Dnr KS Dpl10 sid 1 (3) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Styrningsenheten Tjänstemannayttrande Karin Jonsson, Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader kommunstyrelsen Dnr KS Dpl10 Prognos driftbudget Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Exkl eldistributionen o gymnasiedatorer "En till en". Kommentar till avvikelser För kommunstyrelsen och kommunledningskontoret sammantaget väntas ett överskott mot årsbudget på drygt 0,4 mnkr vid årets slut. Detta innebär att överfdrt anslag från 2011 bedöms öka med årets förväntade resultat och eget kapital bedöms uppgå till 21,2 mnkr vid årets slut. För kommunstyrelsen sammantaget prognostiseras ett överskott mot årsbudget på drygt 0,3 mnkr vid årets slut. Förväntade överskott genereras av intäkter från genomfdrd klimatkompensation av flyg- och bilresor. Överskottet kommer att föreslås fdras över till 2013 i avvaktan på framtagande av ett system fdr återföring till verksamheterna. Underskott mot årsbudget 0,4 mnkr väntas gällande anslag fdr biogas och avser projektledare vilket finansieras av tidigare överfdrt överskott. I övrigt prognostiseras mindre avvikelser inom kommunstyrelsens ram. Kommunledningskontoret sammantaget väntas visa en mindre avvikelse mot årsbudget på 0,1 mnkr vid årets slut. För kontorets ordinarie verksamhet exkl IT-enheten och arbetsgivarpolitiska aktiviteter prognostiseras ett överskott mot årsbudget på 0,8 mnkr. Avvikelsen fdrklaras främst av förväntade överskott till fdljd av vakanser på personalsidan samt av överskott avseende kapitaltjänstkostnader till fdljd av låg investeringsnivå under året. Postadress: Kommunledningskontoret, KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

18 Dnr KS Dpl10 sid 2 (3) Inom kommungemensamma arbetsgivarpolitiska aktiviteter prognostiseras ett underskott mot årsbudget på 0,7 mnkr. Bedömt underskott finns avseende anslag för ledar- och medarbetarundersökning (LMU) -0,4 mnkr samt för utveckling FD/VD -0,3 mnkr. Den koncerngemensamma IT-verksamheten förväntas följa sin nettobudget under året. Fortsatt ökade efterfrågan på IT-enhetens tjänster inom alla områden väntas generera ökade bruttointäkter på 6 mnkr jämfört med budget. Kostnaderna väntas öka i motsvarande grad för att klara den ökade efterfrågan på qänster. Detta främst till följd av ökat inköp av datorer och licenser till pga fler datorarbetsplatser i drift jämfört med förväntat. Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Intäkter O Kostnader O Nettokostnad O Gymnasiedatorer "En till en" Datorer till varje gymnasieelev De ekonomiska effekterna av Karlstads Hammarö gymnasienämnds satsning på en dator per gymnasieelev är undantagna i IT-enhetens drift- och investeringsprognos enligt ovan. Leverans planeras vid höstterminens start. Satsningen innebär stora driftskostnader initialt i form av datorer, licenser samt nätutrustning. Nuvarande finansieringsmodell bygger på enjämn anskaffningstakt, vilket inte blir fallet här. Intäkterna fördelas på hela avskrivningstiden. Kompensation i form av budgettillägg har skett i samband med beslut av reviderad budget. Prognos investeringsbudget Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettoinvestering Kommentar till avvikelser Sammantaget prognostiseras ett budgetöverskott på investeringssidan på närmare 9 mnkr. Kommunstyrelsen väntas visa ett överskott på 6,9 mnkr, vilket avser kommunens del i projektering av Resecentrum. Anslaget har förts över från tidigare år och nyfqas i år till utredningskostnader. Inom kommunledningskontorets investeringsbudget sammantaget förutses ett budgetöverskott på 2,1 mnkr. Förskjutningar inom projekt för koncemgemensamma system leder till att hela investeringsanslaget inte kommer att nyttjas under året. Införande av nya delar av dokument- och ärendehanteringssystem pågår och återstående investeringar planeras kommande år. Nytt PA/ledningssystem införs april 2013 då resterande utgifter kommer. I övrigt pågår utvecklingsatbetet kring karlstad.se. Anslaget nyttjas i stort sett under året.

19 Dnr KS Dpl10 sid 3 (3) För koncerngemensamma IT-investeringar samt för anslag till telefoniplattform väntas inga budgetavvikelser under året. Anna Sandborgh kommundirektör Karin Jonsson ekonom

20 sid 1 (8) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2012 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläkgsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Jobbpaket2 Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Jobbpaket 2 kommer att startas under 2012 och fortsätta under Prognos försörjningsstöd Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Kommentar till budgetavvikelser Det fortsatta inflödet avanmälningar och ansökningar till fårvaltningen visar att medborgarnas behov av stöd och insatser ökar. Kostnaderna för externa placeringar för vuxna orsakar ett underskott på 6000 tkr för När det gäller barn och unga är det kostnaderna får familjehemsvården som överskrider budgeten med tkr samtidigt som övriga öppenvårdsinsatser överskridande budgeten med tkr. Kostnaden får externa placeringar var mycket höga även under år Budgeten överskreds då med 14 mnkr. Kostnaden för LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) avseende extern placering och assistent/ledsagare överskred budgeten med 2,5 mnkr. Kostnaderna ligger kvar på samma höga nivå under 2012, trots de åtgärder som sats in får att dämpa kostnadsökningen. Externa placeringar barn och unga I en nationell jämfårelse ligger antalet institutionsplacerade barn och unga fortfarande på en låg nivå. Däremot har vatje placering pågått längre utifrån ett större vårdbehov. Dygnskostnaden i familjehem ökade också. Fler barn med komplexa behov placerades i familjehem. För att klara behoven anlitades i flera fall företag och stiftelser med höga dygnskostnader.

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 sid 1 (10) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-04-17 Kristin Johansson, 054 540 52 30 kristin.johansson@karlstad.se Arbetsmarknads- och socialnämnden Strategisk plan och budget

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer