KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1

2 sid 3 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS Dpl 10 Kommunstyrelsens förslag tm kommunfullmäktige 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 mnkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Samtliga nämnder mr i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Sammanfattning av ärendet En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot uppställda mål, åtgärder och aktiviteter i övrigt. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 31 maj Nämndernas och bolagens prognoser. Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Lena Melesjö Windahi (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 4 (16) KARLSTADS KOMMUN Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 DnrKS Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2012 Dnr KS Dpl10 Kommunledningskontorets förslag l. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 mnkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Samtliga nämnder tar i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Sammanfattning av ärendet En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot uppställda mål, åtgärder och aktiviteter i övrigt. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den l juni 2012 Nämndernas och bolagens prognoser. ekonomidirektör Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (6) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande Ingemar Granath, ingemar. g Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS Dpl 10 Ärende Prognosen för kommunen visar ett resultat (111,7 mnkr) som är närmare 40 mnkr högre än reviderad budget. Här måste man dock observera att resultatet till största delen består avengångsposter. Reavinster beräknas uppkomma med 40 mnkr i samband med försäljning av tomträtter. Dessutom förväntas AFA Försäkring återbetala de premier på närmare 37 mnkr som kommunen betalade in för avtalsgruppsjukförsäkring under Utan dessa båda poster skulle prognosen ha hamnat på 35 mnkr, vilket är betydligt sämre än budgeterat. Om vi går ytterligare ett steg i analysen ser vi att intäkterna från elproduktionen bidrar till resultatet med 40 mnkr. Härav följer att den "ordinarie verksamheten" faktiskt inte ens når upp till nollresultat. Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos Diff. Nämndernas kostnader -3989,3-4036,5-47,2 Elproduktion 55,0 40,0-15,0 Exploatering 25,0 25,0 O Reavinster O 40,0 +40,0 Övrig verksamhet (nettointäkt) 92,6 129,3 +36,7 Verksamhetens nettokostnader -3816,7-3802,2 +14,5 Skatteintäkter/generella statsbidrag 3893,6 3918,9 +25,3 Finansiella poster -5,0-5,0 O Arets resultat 71,9 111,7 +39,8 Nämndernas kostnader Underskott mot ramarna i årsbudgeten uppgår till 72 mnkr. Härav ligger 25 mnkr som ett beräknat nyttjande av äldre överskott i resultatbudgeten. Problemet är dock att flera nämnder har rena budgetöverskridanden, som inte alls täcks av några Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: 405-2~

6 Dnr KS Dpl10 sid 2 (6) sparade anslag_ Ett underskott mot resultatbudgeten uppstår därmed med drygt 47 mnkr. De största budgetavvikelserna redovisas i slutet av detta avsnitt. Elproduktion Lägre intäkter till följd av att priserna varit lägre än förväntat under de senaste månaderna och att priserna även framåt beräknas ligga på en lägre nivå. Reavinster Reavinsterna avser försäljning av tomträttsmark i samband med den tillfälliga rabatten. Beloppet är osäkert och beroende av hur stor andel av tomterna som kommer att friköpas. Prognosen grundas på att 60 % av husägarna utnyttjar möjligheten. Övrig verksamhet Det finns tydliga signaler om att AF A Försäkring kommer att återbetala de premier på närmare 37 mnkr som kommunen betalade in för avtals- gruppsjukförsäkring under Slutligt beslut kommer att tas innan sommaren. Diskussioner förs om att även återbetala 2007 års avgift, vilket i så fall skulle förbättra resultatet ytterligare. Ytterligare en osäkerhet är att vid tidigare återbetalningstillfällen (avseende avgifter under 2010) har en del av beloppet förts över till den nya omställningsfonden, som ger stöd för kommunalt anställda som blir uppsagda. Vår bedömning är att det är sannolikt att kommunerna åtminstone får ett belopp som motsvarar avgiftema för ett år dvs. för vår del 36,7 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag Den senaste skatteprognosen från april visar på en mer positiv utveckling. Främst är det utvecklingen under 2011 som varit mer positiv. Hälften av överskottet avser därför beräknad slutreglering av 20 Il års kommunalskatt. Nämndernas prognoser - större avvikelser: Arbetsmarknads- och socialnämnden visar underskott med 27 mnkr fördelat på försörjningsstöd och externa placeringar av barn, unga och vuxna. Samtidigt kommer drygt 8,5 mnkr att återstå av det extra jobbpaketet från reviderad budget, eftersom anställningarna sträcker sig över en tolvmånadsperiod. Karlstads- Hammarö gymnasienämnd visar underskott med 22,5 mnkr. Främsta orsaken är svårigheten att på kort tid anpassa såväl personal som lokaler till det vikande elevunderlaget. Hammarö- och Tingvallagymnasierna har tillsamman en prognos på minus 15 mnkr. Teknik- ochfastighetsnämnden visar underskott med 9 mnkr, fördelat på flera olika områden bl a bostadsanpassning, kapitalkostnader samt lägre intäkter för tomträttsavgifter och parkeringsavgifter. Vård- och omsorgsnämnden visar underskott med strax under 15 mnkr. Härav är närmare 7 mnkr planerad användning av eget kapital. Övrigt underskott hänger till stor del samman med det nya löneavtalet, som blev något högre än budgeterat. Vatten och avlopp visar ett överskott med 4 mnkr. I bokslutet kommer dock detta att redovisas som en s.k. förutbetald intäkt från abonnenterna. Resultatet under

7 Dnr KS Dpl10 sid 3 (6) 2012 kommer då att bli noll, och beloppet tillgodoförs i stället Detta enligt redovisningsregler för avgiftsfinansierad verksamhet. Effekten blir att behovet av taxehöjningar begränsas de närmaste åren. Sammanställning över samtliga nämnders prognoser finns i bilaga l. Avstämning mot de ekonomiska målen Kommunfullmäktige beslöt i samband med budgetbeslutet i december att avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Beslutet utformades så att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt uppgå till 141 mnkr under Resultatrnål för 2012 fastställdes till 52 mnkr. Resultatmålet Vid avstämning mot resuhatmålet ska justering ske för reavinster vid fastighetsförsäljning (40 mnkr enligt prognosen). Dessutom får högst 45 mnkr av elproduktionens intäkter räknas med (prognosen visar 40 mnkr). Arets resultat enligt prognos resultaträkning Reavinster Justerat resultat (avstämt mot resultatmål) 111,7 mnkr - 40,0 mnkr 61,7 mnkr Resultatmålet (2 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag) uppgår i år till 78 mnkr och kommer alltså inte att uppnås fullt ut enligt den aktuella prognosen. Med tanke på att det justerade resultatet innehåller en engångsintäkt i form av återbetalningen från AF A Försäkring på 37mnkI' skulle avståndet till resultatmålet öka ytterligare utan denna intäkt. Finansieringsmålet Finansieringsmålet innebär att kommunens nettolåneskuld (inklusive hela pensionsåtagandet) inte ska öka. Avstämning sker med uppdelning på avgiftsfmansierad (vatten- och avlopp) och skattefinansierad verksamhet. Kommunfullmäktige har dock godkänt att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten mr öka med 141 mnkr samt ytterligare 64 mnkr genom besluten i januari om Hagaborgsskolan (35 mnkr) samt köp och ombyggnad Sandgrund (29 mnkr), totalt 205 mnkr. Ökad nettolåneskuld Varav avgiftsfinansierad skattefinansierad 314,2 mnkr 82,6 mnkr 231,6 mnkr Avstämningen visar att kommunen inte heller väntas nå upp till den nivå som kommunfullmäktige accepterat genom sina beslut (se ovan). Dessutom bör man vid en djupare analys väga in att engångsposter från reavinster och ersättningen från AF A tillgodoräknats i avstämningen.

8 Dnr KS Dpl10 sid 4 (6) Nämndernas verksamhetsplaner med åtaganden enligt strategisk plan Genomgående redovisar nämnderna, med något undantag, att gällande åtaganden och beslutad verksamhetsplan följs utan några större avvikelser. En utförlig redovisning av nämndernas åtaganden kommer att ske i samband med delårsbokslutet Kommunen - investeringsbudget Nämndernas investeringsbudget (exkl. investeringar inom exploateringsområden) uppgår till drygt 754 mnkr. Häri ingår drygt 150 mnkr som är överförda från 2011 års budget till följd av att ett antal projekt försköts tidsmässigt. Vår bedömning i den reviderade budgeten var att motsvarande belopp, 150 mnkr skulle återstå även vid utgången av Nämndernas samlade prognoser ger en investering på 663 mnkr vilket innebär att 91 mnkr återstår vid årets slut. Här bör noteras att teknik- och fastighetsnämndens prognos anger att nästan hela investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten, närmare 490 mnkr kommer att genomföras före årsskiftet medan 50 mnkr återstår av vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget. Kommunledningskontorets bedömning är dock att utfallet kommer att bli lägre än den samlade prognosen, uppskattningsvis ca 50 mnkr lägre. Detta innebär att investeringsnivån blir 613 mnkr vilket i stort sett är samma som den bedömning som gjordes i den reviderade budgeten (605 mnkr). Sammanställning över nämndernas prognoser finns i bilaga 2. Koncernen Karlstads Stadshus AB För bolagskoncernen som helhet är resultatutvecklingen stabil men något negativ med ett förväntat resultat på 81,9 miljoner kr jämfört med budget på 92,9 miljoner kr. Tabell' Koncernen Karlstads Stadshus AB Resultat efter finansiella poster (mnkr) Budget Prognos Resultat mån Karlstads Energi AB 66,7 59,2 54,6 Karlstads Elnät AB 31,0 31,0 14,6 Karlstads Bostads AB 44,6 43,4 22,3 Karlstads Parkerings AB 1,7 2,2 2,4 Mariebergsskogen AB -19,7-19,6-4,7 Vindpark Vänern Kraft AB 0,6-2,8-1,2 Karlstad Airport AB -14,7-14,7-4,6 Karlstads Stadshus AB -17,3-16,8-4,8 Koncernen 92,9 81,9 78,6 Not: I tabellen redovisas koncernens resultat utan justering för koncerninterna poster. Skillnad mot justerat resultat är dock liten. Resultat är enligt kommunens ägarandel: Vindpark Vänern Kraft AB 70 %. Övriga bolag 100 %.

9 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (6) Karlstads Energi AB är det bolag som avviker mest -7,5 miljoner kr i jämförelse med bedömningen i budget. Orsaken är framför allt ett sämre resultat inom fjärrvärmeverksamheten än tidigare beräknat. Övriga bolags resultat förväntas i stort sett vara i linje med prognosen i samband med budget. Övriga företag För flertalet övriga företag inom kommunkoncernen är det små förväntade resultatavvikelser i förhållande till tidigare bedömningar. Största positiva avvikelsen står Stiftelsen Karlstadshus för med + 1,8 miljoner kr tack vare lägre kostnader än förväntat. Omvänt härrör den största negativa skillnaden från Visit Karlstad AB med -l, l miljoner kr. Främsta orsaken är lägre intäkter än tidigare beräknat. T.bllÖV a e nga jr oretag. R esu tat e if! er fl mansie a poster (, mn k) r. Andel Budget Prognos Differens Tåsans KrattAB 60% 0,0 0,0 0,0 Vänerhamn AB 30% 2,3 2,3 0,0 Stiftelsen Karlstadshus 60% 3,6 5,4 +1,8 Stiftelsen Karlstads Stud.bostäder 100 % 0,1 0,2 +0,1 Karlstad-Grums vatten.förbund 36% 0,0 0,0 0,0 Karlstadsreg. Räddningstj.förbund 63 % 0,4 1,8 +1,4 Visit Karlstad AB 49% 0,0-1,1-1,1 Totalt övriga företag 6,4 8,6 +2,2 Not: Resultat enligt kommunens ägarandel. Nämndernas prognoser - frågor att ta ställning till Arbetsmarknads- och socialnämnden: pågående jobbpaket 16 mnkr som beslutades i samband med reviderad budget. Jobben som skapas via Jobbpaketen är på 12 månader. Av den anledningen kommer ca 7,4 mnkr att användas i år och 8,6 mnkr behöver användas under Prognosen för nämndens verksamhet i övrigt visar ett underskott med 27 mnkr. Här bör ett beslut tas redan i samband med 4.månadsprognosen huruvida nämnden, trots underskottet, får föra över beräknat belopp 8,6 mnkr i bokslutet för att använda för anställningarna under Kommunledningskontoret kan tillstyrka detta, men samtidigt bör det tydliggöras att ett sådant beslut inte innebär något godkännande av de underskott som redovisas i nämndens prognos. På ett kommunövergripande plan är den samlade prognosen från nämnderna högst bekymmersam. Sammantaget ligger kostnaderna enligt prognosen 72 mnkr över ramarna i årsbudgeten. Årsredovisningen från förra året visade visserligen ett högre överskridande (112 mnkr) men trots detta har det faktiskt skett enfärsämring. Vinterväghållningen gav ett stort underskott förra året (- 24 mnkr) men ligger nära budget i år. Dessutom har arbetsmarknads- och socialnämnden fått ett tillägg för försörjningsstöd och jobbpaket i år (32 mnkr) i år liksom satsningen på datorer till

10 Dnr KS Dpl10 sid 6 (6) gymnasieskolan (7 mnkl} Med hänsyn till dessa faktorer har det alltså skett en försämring i ål Kommunstyrelsen gav i augusti förra året alla nämnder i uppdrag att redovisa hur de klarar och vid behov anpassar 2012 års verksamhet inom de beslutade ramarna. Nämndernas redovisningar beskrev att det skulle bli kännbara konsekvenser men att budgetavvikelserna sammantaget skulle kunna hållas på en lägre nivå än vad som sammantaget redovisas i aktuella prognoser. Nu visar det sig dock att flera nämnder har ökade svårigheter att hålla budget. Inför 2013 har svårigheterna ökat genom att den generella uppräkningen i nämndernas budgetramar har reducerats från 2 % till 1 %. Utrymmet för extra påslag till budgetramarna har dessutom varit ytterst begränsat. Vi riskerar härigenom att få en ytterligare ökad ekonomisk press under Mot bakgrund härav är det kommunledningskontorets bedömning att vi behöver ha ett fokus på att ta fram en långsiktig strategi för att få balans i verksamheternas ekonomi. Kommunledningskontoret föreslår därför att nämnderna i samband med höstens delårsbokslut får i uppdrag att redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Bilagor till tjänstemannayttrandet 1. Sammanställning nämndemas prognoser, drift 2. Sammanställning nämndemas prognoser, investering 3. Prognos resultaträkning kommunen 4. Prognos kassaflödesanalys kommunen In rt;: Sätterberg ekonomidirektör '

11 Driftbudget Bilaga 1 Sammanställning nämndernas prognoser efter 4 månader 2012 Reviderad Överskott att Nämnd budget disponera Beloep i tkr. netto Prognos Avvikelse från 2011 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige O O Kommunrevisionen Kommunstyrelsen exkl datorer en till en KLK IT, gymnasiedatorer en till en O O Arbetsmarkn- o socialnämnden (exkl förs.stöd) ASN jobbpaket O Arbetsmarkn- o socialnämnden (försörjningsstöd) O Barn- och ungdomsnämnden Gemensam drift- och servicenämnd O O O 50 Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd Krisledningsnämnden O O O 109 Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Omvärldsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnen, skattefin. Verks Valnämnden O 453 Vård- och omsorgsnämnden Ordinarie verksamhet Energiverksamheten O TFN exploatering O O TFN fastighetsförsäljning O O Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverket O O ISumma verksamheten Beräknat ianspråktagande av överskott Avvikelse mot reviderad budget

12 Investeringsbudget Bilaga 2 Sammanställning nämndernas prognoser efter 4 månader 2012 Reviderad Nämnd budget Belopp i tkr. netto Prognos Avvikelse Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- o socialnämnden O Barn- och ungdomsnämnden Karlstads-Hammarö gymnasienämnd O Kultur- och fritidsnämnden Mi/jönämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnden, skaltefin.verks Vård- och omsorgsnämnden Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Teknik- och fastighetsnämnden Valten- och avloppsverket Summa avgiftsfinansierad verksamhet ISumma investering Förväntat överskott i reviderad budget 1) Kommunledningskontorets bedömning 2) IAvvikelse mot reviderad budget (Avvikelse mot nämndernas sammanställning beror på tilläggsanslag under året - budget och prognos.) 1) I den reviderade budgeten från mars i år gjordes en bedömning att 150 mnkr kommer att återstå vid årets slut, till följd av förskjutningar i tidsplaner mm 2) Kommunledningskontoret gör nu en bedömning att utöver nämndernas prognoser kommer ytterligare 50 mnkr kommer att återstå vid årets slut, utöver nämndernas prognoser.

13 Prognos resultaträkning 2012 Bilaga 3 Reviderad Prognos Avvikelse budget utfall mot Belopp i mnkr l>~dget Nämndernas skattefinansierade verksamhet -3964,3-4036,5 c-72,2 Vatten- och avloppsverksamhet 0,0 4,1 4,1 VA avsättning till resultattond/investeringsfond -4,1 ~4,1 Energiverksamheten, nettointäkt 55,0 40,0 :45,0 Exploateringsavslut 25,0 25,0 0,0 Fastighetsförsäljning 0,0 40,0 40,0 Ianspråktaget från föregående år -25,0 25.,0 Nämndernas nettokostnader -3909,3-3931,5-22,2 Kapitalkostnader 364,6 364,6 0,0 Avskrivningar -221,0-221,0 ()jo I nterndebiterade pensioner 141,0 141,0 0,0 Utbetalda pensioner -100,0-100,0 O,p F örändring av pensionsskuld -9,5-9,5 (),O A vgiftsbestämd ålderspension -121,0-121,0 OjO Sänkt arbetsgivaravgift AF A mm 10,5 47,5 37,0 Oförutsedda behov -2,0-2,0 0,0 Specialdestinerade statsbidrag 30,0 29,7-0,3 Verksamhetens nettokostnader -3816,7-3802,2 14,5 Skatteintäkter/kostnader Skatteintäkter, prel 3378,8 3378,8 0,0 Skatteint. prognos slutavräkn ,0 9,3 9,3 Skatteint. prognos slutavräkn ,6 41,6 16,0 Inkomstutjämningsbidrag 581,3 581,3 0,0 Regleringsbidrag/avgift 42,5 42,5 0,0 LSS-utjämning -32,9-32,9 0,0 Kostnadsutjämning -236,9-236,9 0,0 Fastighetsavgift 135,2 135,2 0,0 Summa 3893,6 3918,9 25,3 Finansiella intäkter/kostnader Finansiella intäkter 95,5 95,5 0,0 Finansiella kostnader -100,5-100,5 0,0 Summa -5,0-5,0 0,0 Arets resultat 71,9 111,7 39,8

14 Kassaflödesanalys, prognos 2012 Bilaga 4 Reviderad Avvikelse budget Prognos mot Belopp i mnkr budget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 71,9 111,7 39,8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 221,0 221,0 0,0 Ökning av pensionsskuld 21,1 21,1 0,0 Kassaflöde från den löpande verk- 314,0 353,8 39,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital I Kassaflöde från den löpande 314,0 353,8 39,8 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar -754,5-663,1 91,4 Förväntat överskott av investeringsbudget 150,0 50,0-100,0 Exploateringsredovisning, nettoutg -20,8-20,8 0,0 II Kassaflöde från investerings- -625,3-633,9-8,6 verksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Utlåning/Ökning av långfristiga fordringar Upplåning Amortering av låneskulder Långfristig upplåning 311,3 280,1-31,2 III Kassaflöde från finansierings- 311,3 280,1-31,2 verksamheten Förändring av likvida medel ( ) 0,0 0,0 0,0

15 Nämndernas prognoser efter 4 månader

16 sid 1 (1) Kommunrevisionen Budgetuppföljning med helårsprognos 2012 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag Belopp i fkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget o Prognos o Avvikelse o Kommentar till avvikelser Kommunrevisionen bedömer att revisionsverksamheten kommer att bedrivas med en negativ avvikelse mot 2012 års budgetram. Avvikelsen beräknas till ca 150 tkr. Arbetet bedrivs i enlighet med fastställd revisionsplan. Den prognostiserade avvikelsen beror på ökade arvodeskostnader på grund av att revisorerna är nio i stället för sju. Fullmäktige beslutade i december 20 Il att ge revisorerna ett tillägg på 150 tkr för verksamhetsåret 2012, men enligt vår beräkning hade det behövts 300 tkr för att täcka ökade arvodeskostnader samt ökade utbildningskostnader för nya revisorer. Kommunrevisionen har ett överskott sedan tidigare år på ca 300 tkr. Vi räknar med att använda en del av detta överskott under 2012 för att täcka de ökade arvodeskostnaderna.

17 Dnr KS Dpl10 sid 1 (3) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Styrningsenheten Tjänstemannayttrande Karin Jonsson, Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader kommunstyrelsen Dnr KS Dpl10 Prognos driftbudget Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Exkl eldistributionen o gymnasiedatorer "En till en". Kommentar till avvikelser För kommunstyrelsen och kommunledningskontoret sammantaget väntas ett överskott mot årsbudget på drygt 0,4 mnkr vid årets slut. Detta innebär att överfdrt anslag från 2011 bedöms öka med årets förväntade resultat och eget kapital bedöms uppgå till 21,2 mnkr vid årets slut. För kommunstyrelsen sammantaget prognostiseras ett överskott mot årsbudget på drygt 0,3 mnkr vid årets slut. Förväntade överskott genereras av intäkter från genomfdrd klimatkompensation av flyg- och bilresor. Överskottet kommer att föreslås fdras över till 2013 i avvaktan på framtagande av ett system fdr återföring till verksamheterna. Underskott mot årsbudget 0,4 mnkr väntas gällande anslag fdr biogas och avser projektledare vilket finansieras av tidigare överfdrt överskott. I övrigt prognostiseras mindre avvikelser inom kommunstyrelsens ram. Kommunledningskontoret sammantaget väntas visa en mindre avvikelse mot årsbudget på 0,1 mnkr vid årets slut. För kontorets ordinarie verksamhet exkl IT-enheten och arbetsgivarpolitiska aktiviteter prognostiseras ett överskott mot årsbudget på 0,8 mnkr. Avvikelsen fdrklaras främst av förväntade överskott till fdljd av vakanser på personalsidan samt av överskott avseende kapitaltjänstkostnader till fdljd av låg investeringsnivå under året. Postadress: Kommunledningskontoret, KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

18 Dnr KS Dpl10 sid 2 (3) Inom kommungemensamma arbetsgivarpolitiska aktiviteter prognostiseras ett underskott mot årsbudget på 0,7 mnkr. Bedömt underskott finns avseende anslag för ledar- och medarbetarundersökning (LMU) -0,4 mnkr samt för utveckling FD/VD -0,3 mnkr. Den koncerngemensamma IT-verksamheten förväntas följa sin nettobudget under året. Fortsatt ökade efterfrågan på IT-enhetens tjänster inom alla områden väntas generera ökade bruttointäkter på 6 mnkr jämfört med budget. Kostnaderna väntas öka i motsvarande grad för att klara den ökade efterfrågan på qänster. Detta främst till följd av ökat inköp av datorer och licenser till pga fler datorarbetsplatser i drift jämfört med förväntat. Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Intäkter O Kostnader O Nettokostnad O Gymnasiedatorer "En till en" Datorer till varje gymnasieelev De ekonomiska effekterna av Karlstads Hammarö gymnasienämnds satsning på en dator per gymnasieelev är undantagna i IT-enhetens drift- och investeringsprognos enligt ovan. Leverans planeras vid höstterminens start. Satsningen innebär stora driftskostnader initialt i form av datorer, licenser samt nätutrustning. Nuvarande finansieringsmodell bygger på enjämn anskaffningstakt, vilket inte blir fallet här. Intäkterna fördelas på hela avskrivningstiden. Kompensation i form av budgettillägg har skett i samband med beslut av reviderad budget. Prognos investeringsbudget Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettoinvestering Kommentar till avvikelser Sammantaget prognostiseras ett budgetöverskott på investeringssidan på närmare 9 mnkr. Kommunstyrelsen väntas visa ett överskott på 6,9 mnkr, vilket avser kommunens del i projektering av Resecentrum. Anslaget har förts över från tidigare år och nyfqas i år till utredningskostnader. Inom kommunledningskontorets investeringsbudget sammantaget förutses ett budgetöverskott på 2,1 mnkr. Förskjutningar inom projekt för koncemgemensamma system leder till att hela investeringsanslaget inte kommer att nyttjas under året. Införande av nya delar av dokument- och ärendehanteringssystem pågår och återstående investeringar planeras kommande år. Nytt PA/ledningssystem införs april 2013 då resterande utgifter kommer. I övrigt pågår utvecklingsatbetet kring karlstad.se. Anslaget nyttjas i stort sett under året.

19 Dnr KS Dpl10 sid 3 (3) För koncerngemensamma IT-investeringar samt för anslag till telefoniplattform väntas inga budgetavvikelser under året. Anna Sandborgh kommundirektör Karin Jonsson ekonom

20 sid 1 (8) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2012 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläkgsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Jobbpaket2 Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Jobbpaket 2 kommer att startas under 2012 och fortsätta under Prognos försörjningsstöd Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Kommentar till budgetavvikelser Det fortsatta inflödet avanmälningar och ansökningar till fårvaltningen visar att medborgarnas behov av stöd och insatser ökar. Kostnaderna för externa placeringar för vuxna orsakar ett underskott på 6000 tkr för När det gäller barn och unga är det kostnaderna får familjehemsvården som överskrider budgeten med tkr samtidigt som övriga öppenvårdsinsatser överskridande budgeten med tkr. Kostnaden får externa placeringar var mycket höga även under år Budgeten överskreds då med 14 mnkr. Kostnaden för LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) avseende extern placering och assistent/ledsagare överskred budgeten med 2,5 mnkr. Kostnaderna ligger kvar på samma höga nivå under 2012, trots de åtgärder som sats in får att dämpa kostnadsökningen. Externa placeringar barn och unga I en nationell jämfårelse ligger antalet institutionsplacerade barn och unga fortfarande på en låg nivå. Däremot har vatje placering pågått längre utifrån ett större vårdbehov. Dygnskostnaden i familjehem ökade också. Fler barn med komplexa behov placerades i familjehem. För att klara behoven anlitades i flera fall företag och stiftelser med höga dygnskostnader.

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2010

delårsrapport januari-mars 2010 delårsrapport januari-mars 2010 Skolornas nya webbplatser Nu bygger alla skolor och förskolor sina egna webbplatser. Många är redan färdiga och fler kommer att publiceras under den närmaste tiden. Det

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Förvaltningsberättelse... 1 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret... 11 Kommunstyrelsen, Arbete och Försörjning... 14 Kommunstyrelsen,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2014

delårsrapport januari - augusti 2014 delårsrapport januari - augusti 2014 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2014 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Heby kommun en växande landsbygdskommun med trygghet, närhet och livskvalitet. Årsredovisning 2013. Antagen av kommunfullmäktige 45, 29 april 2014

Heby kommun en växande landsbygdskommun med trygghet, närhet och livskvalitet. Årsredovisning 2013. Antagen av kommunfullmäktige 45, 29 april 2014 Heby kommun en växande landsbygdskommun med trygghet, närhet och livskvalitet Årsredovisning 2013 Antagen av kommunfullmäktige 45, 29 april 2014 1 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer