KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1

2 sid 3 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS Dpl 10 Kommunstyrelsens förslag tm kommunfullmäktige 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 mnkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Samtliga nämnder mr i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Sammanfattning av ärendet En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot uppställda mål, åtgärder och aktiviteter i övrigt. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 31 maj Nämndernas och bolagens prognoser. Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Lena Melesjö Windahi (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 sid 4 (16) KARLSTADS KOMMUN Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 DnrKS Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2012 Dnr KS Dpl10 Kommunledningskontorets förslag l. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 mnkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Samtliga nämnder tar i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Sammanfattning av ärendet En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot uppställda mål, åtgärder och aktiviteter i övrigt. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den l juni 2012 Nämndernas och bolagens prognoser. ekonomidirektör Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (6) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande Ingemar Granath, ingemar. g Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS Dpl 10 Ärende Prognosen för kommunen visar ett resultat (111,7 mnkr) som är närmare 40 mnkr högre än reviderad budget. Här måste man dock observera att resultatet till största delen består avengångsposter. Reavinster beräknas uppkomma med 40 mnkr i samband med försäljning av tomträtter. Dessutom förväntas AFA Försäkring återbetala de premier på närmare 37 mnkr som kommunen betalade in för avtalsgruppsjukförsäkring under Utan dessa båda poster skulle prognosen ha hamnat på 35 mnkr, vilket är betydligt sämre än budgeterat. Om vi går ytterligare ett steg i analysen ser vi att intäkterna från elproduktionen bidrar till resultatet med 40 mnkr. Härav följer att den "ordinarie verksamheten" faktiskt inte ens når upp till nollresultat. Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos Diff. Nämndernas kostnader -3989,3-4036,5-47,2 Elproduktion 55,0 40,0-15,0 Exploatering 25,0 25,0 O Reavinster O 40,0 +40,0 Övrig verksamhet (nettointäkt) 92,6 129,3 +36,7 Verksamhetens nettokostnader -3816,7-3802,2 +14,5 Skatteintäkter/generella statsbidrag 3893,6 3918,9 +25,3 Finansiella poster -5,0-5,0 O Arets resultat 71,9 111,7 +39,8 Nämndernas kostnader Underskott mot ramarna i årsbudgeten uppgår till 72 mnkr. Härav ligger 25 mnkr som ett beräknat nyttjande av äldre överskott i resultatbudgeten. Problemet är dock att flera nämnder har rena budgetöverskridanden, som inte alls täcks av några Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: 405-2~

6 Dnr KS Dpl10 sid 2 (6) sparade anslag_ Ett underskott mot resultatbudgeten uppstår därmed med drygt 47 mnkr. De största budgetavvikelserna redovisas i slutet av detta avsnitt. Elproduktion Lägre intäkter till följd av att priserna varit lägre än förväntat under de senaste månaderna och att priserna även framåt beräknas ligga på en lägre nivå. Reavinster Reavinsterna avser försäljning av tomträttsmark i samband med den tillfälliga rabatten. Beloppet är osäkert och beroende av hur stor andel av tomterna som kommer att friköpas. Prognosen grundas på att 60 % av husägarna utnyttjar möjligheten. Övrig verksamhet Det finns tydliga signaler om att AF A Försäkring kommer att återbetala de premier på närmare 37 mnkr som kommunen betalade in för avtals- gruppsjukförsäkring under Slutligt beslut kommer att tas innan sommaren. Diskussioner förs om att även återbetala 2007 års avgift, vilket i så fall skulle förbättra resultatet ytterligare. Ytterligare en osäkerhet är att vid tidigare återbetalningstillfällen (avseende avgifter under 2010) har en del av beloppet förts över till den nya omställningsfonden, som ger stöd för kommunalt anställda som blir uppsagda. Vår bedömning är att det är sannolikt att kommunerna åtminstone får ett belopp som motsvarar avgiftema för ett år dvs. för vår del 36,7 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag Den senaste skatteprognosen från april visar på en mer positiv utveckling. Främst är det utvecklingen under 2011 som varit mer positiv. Hälften av överskottet avser därför beräknad slutreglering av 20 Il års kommunalskatt. Nämndernas prognoser - större avvikelser: Arbetsmarknads- och socialnämnden visar underskott med 27 mnkr fördelat på försörjningsstöd och externa placeringar av barn, unga och vuxna. Samtidigt kommer drygt 8,5 mnkr att återstå av det extra jobbpaketet från reviderad budget, eftersom anställningarna sträcker sig över en tolvmånadsperiod. Karlstads- Hammarö gymnasienämnd visar underskott med 22,5 mnkr. Främsta orsaken är svårigheten att på kort tid anpassa såväl personal som lokaler till det vikande elevunderlaget. Hammarö- och Tingvallagymnasierna har tillsamman en prognos på minus 15 mnkr. Teknik- ochfastighetsnämnden visar underskott med 9 mnkr, fördelat på flera olika områden bl a bostadsanpassning, kapitalkostnader samt lägre intäkter för tomträttsavgifter och parkeringsavgifter. Vård- och omsorgsnämnden visar underskott med strax under 15 mnkr. Härav är närmare 7 mnkr planerad användning av eget kapital. Övrigt underskott hänger till stor del samman med det nya löneavtalet, som blev något högre än budgeterat. Vatten och avlopp visar ett överskott med 4 mnkr. I bokslutet kommer dock detta att redovisas som en s.k. förutbetald intäkt från abonnenterna. Resultatet under

7 Dnr KS Dpl10 sid 3 (6) 2012 kommer då att bli noll, och beloppet tillgodoförs i stället Detta enligt redovisningsregler för avgiftsfinansierad verksamhet. Effekten blir att behovet av taxehöjningar begränsas de närmaste åren. Sammanställning över samtliga nämnders prognoser finns i bilaga l. Avstämning mot de ekonomiska målen Kommunfullmäktige beslöt i samband med budgetbeslutet i december att avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Beslutet utformades så att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt uppgå till 141 mnkr under Resultatrnål för 2012 fastställdes till 52 mnkr. Resultatmålet Vid avstämning mot resuhatmålet ska justering ske för reavinster vid fastighetsförsäljning (40 mnkr enligt prognosen). Dessutom får högst 45 mnkr av elproduktionens intäkter räknas med (prognosen visar 40 mnkr). Arets resultat enligt prognos resultaträkning Reavinster Justerat resultat (avstämt mot resultatmål) 111,7 mnkr - 40,0 mnkr 61,7 mnkr Resultatmålet (2 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag) uppgår i år till 78 mnkr och kommer alltså inte att uppnås fullt ut enligt den aktuella prognosen. Med tanke på att det justerade resultatet innehåller en engångsintäkt i form av återbetalningen från AF A Försäkring på 37mnkI' skulle avståndet till resultatmålet öka ytterligare utan denna intäkt. Finansieringsmålet Finansieringsmålet innebär att kommunens nettolåneskuld (inklusive hela pensionsåtagandet) inte ska öka. Avstämning sker med uppdelning på avgiftsfmansierad (vatten- och avlopp) och skattefinansierad verksamhet. Kommunfullmäktige har dock godkänt att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten mr öka med 141 mnkr samt ytterligare 64 mnkr genom besluten i januari om Hagaborgsskolan (35 mnkr) samt köp och ombyggnad Sandgrund (29 mnkr), totalt 205 mnkr. Ökad nettolåneskuld Varav avgiftsfinansierad skattefinansierad 314,2 mnkr 82,6 mnkr 231,6 mnkr Avstämningen visar att kommunen inte heller väntas nå upp till den nivå som kommunfullmäktige accepterat genom sina beslut (se ovan). Dessutom bör man vid en djupare analys väga in att engångsposter från reavinster och ersättningen från AF A tillgodoräknats i avstämningen.

8 Dnr KS Dpl10 sid 4 (6) Nämndernas verksamhetsplaner med åtaganden enligt strategisk plan Genomgående redovisar nämnderna, med något undantag, att gällande åtaganden och beslutad verksamhetsplan följs utan några större avvikelser. En utförlig redovisning av nämndernas åtaganden kommer att ske i samband med delårsbokslutet Kommunen - investeringsbudget Nämndernas investeringsbudget (exkl. investeringar inom exploateringsområden) uppgår till drygt 754 mnkr. Häri ingår drygt 150 mnkr som är överförda från 2011 års budget till följd av att ett antal projekt försköts tidsmässigt. Vår bedömning i den reviderade budgeten var att motsvarande belopp, 150 mnkr skulle återstå även vid utgången av Nämndernas samlade prognoser ger en investering på 663 mnkr vilket innebär att 91 mnkr återstår vid årets slut. Här bör noteras att teknik- och fastighetsnämndens prognos anger att nästan hela investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten, närmare 490 mnkr kommer att genomföras före årsskiftet medan 50 mnkr återstår av vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget. Kommunledningskontorets bedömning är dock att utfallet kommer att bli lägre än den samlade prognosen, uppskattningsvis ca 50 mnkr lägre. Detta innebär att investeringsnivån blir 613 mnkr vilket i stort sett är samma som den bedömning som gjordes i den reviderade budgeten (605 mnkr). Sammanställning över nämndernas prognoser finns i bilaga 2. Koncernen Karlstads Stadshus AB För bolagskoncernen som helhet är resultatutvecklingen stabil men något negativ med ett förväntat resultat på 81,9 miljoner kr jämfört med budget på 92,9 miljoner kr. Tabell' Koncernen Karlstads Stadshus AB Resultat efter finansiella poster (mnkr) Budget Prognos Resultat mån Karlstads Energi AB 66,7 59,2 54,6 Karlstads Elnät AB 31,0 31,0 14,6 Karlstads Bostads AB 44,6 43,4 22,3 Karlstads Parkerings AB 1,7 2,2 2,4 Mariebergsskogen AB -19,7-19,6-4,7 Vindpark Vänern Kraft AB 0,6-2,8-1,2 Karlstad Airport AB -14,7-14,7-4,6 Karlstads Stadshus AB -17,3-16,8-4,8 Koncernen 92,9 81,9 78,6 Not: I tabellen redovisas koncernens resultat utan justering för koncerninterna poster. Skillnad mot justerat resultat är dock liten. Resultat är enligt kommunens ägarandel: Vindpark Vänern Kraft AB 70 %. Övriga bolag 100 %.

9 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (6) Karlstads Energi AB är det bolag som avviker mest -7,5 miljoner kr i jämförelse med bedömningen i budget. Orsaken är framför allt ett sämre resultat inom fjärrvärmeverksamheten än tidigare beräknat. Övriga bolags resultat förväntas i stort sett vara i linje med prognosen i samband med budget. Övriga företag För flertalet övriga företag inom kommunkoncernen är det små förväntade resultatavvikelser i förhållande till tidigare bedömningar. Största positiva avvikelsen står Stiftelsen Karlstadshus för med + 1,8 miljoner kr tack vare lägre kostnader än förväntat. Omvänt härrör den största negativa skillnaden från Visit Karlstad AB med -l, l miljoner kr. Främsta orsaken är lägre intäkter än tidigare beräknat. T.bllÖV a e nga jr oretag. R esu tat e if! er fl mansie a poster (, mn k) r. Andel Budget Prognos Differens Tåsans KrattAB 60% 0,0 0,0 0,0 Vänerhamn AB 30% 2,3 2,3 0,0 Stiftelsen Karlstadshus 60% 3,6 5,4 +1,8 Stiftelsen Karlstads Stud.bostäder 100 % 0,1 0,2 +0,1 Karlstad-Grums vatten.förbund 36% 0,0 0,0 0,0 Karlstadsreg. Räddningstj.förbund 63 % 0,4 1,8 +1,4 Visit Karlstad AB 49% 0,0-1,1-1,1 Totalt övriga företag 6,4 8,6 +2,2 Not: Resultat enligt kommunens ägarandel. Nämndernas prognoser - frågor att ta ställning till Arbetsmarknads- och socialnämnden: pågående jobbpaket 16 mnkr som beslutades i samband med reviderad budget. Jobben som skapas via Jobbpaketen är på 12 månader. Av den anledningen kommer ca 7,4 mnkr att användas i år och 8,6 mnkr behöver användas under Prognosen för nämndens verksamhet i övrigt visar ett underskott med 27 mnkr. Här bör ett beslut tas redan i samband med 4.månadsprognosen huruvida nämnden, trots underskottet, får föra över beräknat belopp 8,6 mnkr i bokslutet för att använda för anställningarna under Kommunledningskontoret kan tillstyrka detta, men samtidigt bör det tydliggöras att ett sådant beslut inte innebär något godkännande av de underskott som redovisas i nämndens prognos. På ett kommunövergripande plan är den samlade prognosen från nämnderna högst bekymmersam. Sammantaget ligger kostnaderna enligt prognosen 72 mnkr över ramarna i årsbudgeten. Årsredovisningen från förra året visade visserligen ett högre överskridande (112 mnkr) men trots detta har det faktiskt skett enfärsämring. Vinterväghållningen gav ett stort underskott förra året (- 24 mnkr) men ligger nära budget i år. Dessutom har arbetsmarknads- och socialnämnden fått ett tillägg för försörjningsstöd och jobbpaket i år (32 mnkr) i år liksom satsningen på datorer till

10 Dnr KS Dpl10 sid 6 (6) gymnasieskolan (7 mnkl} Med hänsyn till dessa faktorer har det alltså skett en försämring i ål Kommunstyrelsen gav i augusti förra året alla nämnder i uppdrag att redovisa hur de klarar och vid behov anpassar 2012 års verksamhet inom de beslutade ramarna. Nämndernas redovisningar beskrev att det skulle bli kännbara konsekvenser men att budgetavvikelserna sammantaget skulle kunna hållas på en lägre nivå än vad som sammantaget redovisas i aktuella prognoser. Nu visar det sig dock att flera nämnder har ökade svårigheter att hålla budget. Inför 2013 har svårigheterna ökat genom att den generella uppräkningen i nämndernas budgetramar har reducerats från 2 % till 1 %. Utrymmet för extra påslag till budgetramarna har dessutom varit ytterst begränsat. Vi riskerar härigenom att få en ytterligare ökad ekonomisk press under Mot bakgrund härav är det kommunledningskontorets bedömning att vi behöver ha ett fokus på att ta fram en långsiktig strategi för att få balans i verksamheternas ekonomi. Kommunledningskontoret föreslår därför att nämnderna i samband med höstens delårsbokslut får i uppdrag att redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Bilagor till tjänstemannayttrandet 1. Sammanställning nämndemas prognoser, drift 2. Sammanställning nämndemas prognoser, investering 3. Prognos resultaträkning kommunen 4. Prognos kassaflödesanalys kommunen In rt;: Sätterberg ekonomidirektör '

11 Driftbudget Bilaga 1 Sammanställning nämndernas prognoser efter 4 månader 2012 Reviderad Överskott att Nämnd budget disponera Beloep i tkr. netto Prognos Avvikelse från 2011 Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige O O Kommunrevisionen Kommunstyrelsen exkl datorer en till en KLK IT, gymnasiedatorer en till en O O Arbetsmarkn- o socialnämnden (exkl förs.stöd) ASN jobbpaket O Arbetsmarkn- o socialnämnden (försörjningsstöd) O Barn- och ungdomsnämnden Gemensam drift- och servicenämnd O O O 50 Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd Krisledningsnämnden O O O 109 Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Omvärldsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnen, skattefin. Verks Valnämnden O 453 Vård- och omsorgsnämnden Ordinarie verksamhet Energiverksamheten O TFN exploatering O O TFN fastighetsförsäljning O O Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverket O O ISumma verksamheten Beräknat ianspråktagande av överskott Avvikelse mot reviderad budget

12 Investeringsbudget Bilaga 2 Sammanställning nämndernas prognoser efter 4 månader 2012 Reviderad Nämnd budget Belopp i tkr. netto Prognos Avvikelse Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- o socialnämnden O Barn- och ungdomsnämnden Karlstads-Hammarö gymnasienämnd O Kultur- och fritidsnämnden Mi/jönämnden Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnden, skaltefin.verks Vård- och omsorgsnämnden Summa skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Teknik- och fastighetsnämnden Valten- och avloppsverket Summa avgiftsfinansierad verksamhet ISumma investering Förväntat överskott i reviderad budget 1) Kommunledningskontorets bedömning 2) IAvvikelse mot reviderad budget (Avvikelse mot nämndernas sammanställning beror på tilläggsanslag under året - budget och prognos.) 1) I den reviderade budgeten från mars i år gjordes en bedömning att 150 mnkr kommer att återstå vid årets slut, till följd av förskjutningar i tidsplaner mm 2) Kommunledningskontoret gör nu en bedömning att utöver nämndernas prognoser kommer ytterligare 50 mnkr kommer att återstå vid årets slut, utöver nämndernas prognoser.

13 Prognos resultaträkning 2012 Bilaga 3 Reviderad Prognos Avvikelse budget utfall mot Belopp i mnkr l>~dget Nämndernas skattefinansierade verksamhet -3964,3-4036,5 c-72,2 Vatten- och avloppsverksamhet 0,0 4,1 4,1 VA avsättning till resultattond/investeringsfond -4,1 ~4,1 Energiverksamheten, nettointäkt 55,0 40,0 :45,0 Exploateringsavslut 25,0 25,0 0,0 Fastighetsförsäljning 0,0 40,0 40,0 Ianspråktaget från föregående år -25,0 25.,0 Nämndernas nettokostnader -3909,3-3931,5-22,2 Kapitalkostnader 364,6 364,6 0,0 Avskrivningar -221,0-221,0 ()jo I nterndebiterade pensioner 141,0 141,0 0,0 Utbetalda pensioner -100,0-100,0 O,p F örändring av pensionsskuld -9,5-9,5 (),O A vgiftsbestämd ålderspension -121,0-121,0 OjO Sänkt arbetsgivaravgift AF A mm 10,5 47,5 37,0 Oförutsedda behov -2,0-2,0 0,0 Specialdestinerade statsbidrag 30,0 29,7-0,3 Verksamhetens nettokostnader -3816,7-3802,2 14,5 Skatteintäkter/kostnader Skatteintäkter, prel 3378,8 3378,8 0,0 Skatteint. prognos slutavräkn ,0 9,3 9,3 Skatteint. prognos slutavräkn ,6 41,6 16,0 Inkomstutjämningsbidrag 581,3 581,3 0,0 Regleringsbidrag/avgift 42,5 42,5 0,0 LSS-utjämning -32,9-32,9 0,0 Kostnadsutjämning -236,9-236,9 0,0 Fastighetsavgift 135,2 135,2 0,0 Summa 3893,6 3918,9 25,3 Finansiella intäkter/kostnader Finansiella intäkter 95,5 95,5 0,0 Finansiella kostnader -100,5-100,5 0,0 Summa -5,0-5,0 0,0 Arets resultat 71,9 111,7 39,8

14 Kassaflödesanalys, prognos 2012 Bilaga 4 Reviderad Avvikelse budget Prognos mot Belopp i mnkr budget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 71,9 111,7 39,8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 221,0 221,0 0,0 Ökning av pensionsskuld 21,1 21,1 0,0 Kassaflöde från den löpande verk- 314,0 353,8 39,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital I Kassaflöde från den löpande 314,0 353,8 39,8 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar -754,5-663,1 91,4 Förväntat överskott av investeringsbudget 150,0 50,0-100,0 Exploateringsredovisning, nettoutg -20,8-20,8 0,0 II Kassaflöde från investerings- -625,3-633,9-8,6 verksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Utlåning/Ökning av långfristiga fordringar Upplåning Amortering av låneskulder Långfristig upplåning 311,3 280,1-31,2 III Kassaflöde från finansierings- 311,3 280,1-31,2 verksamheten Förändring av likvida medel ( ) 0,0 0,0 0,0

15 Nämndernas prognoser efter 4 månader

16 sid 1 (1) Kommunrevisionen Budgetuppföljning med helårsprognos 2012 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag Belopp i fkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget o Prognos o Avvikelse o Kommentar till avvikelser Kommunrevisionen bedömer att revisionsverksamheten kommer att bedrivas med en negativ avvikelse mot 2012 års budgetram. Avvikelsen beräknas till ca 150 tkr. Arbetet bedrivs i enlighet med fastställd revisionsplan. Den prognostiserade avvikelsen beror på ökade arvodeskostnader på grund av att revisorerna är nio i stället för sju. Fullmäktige beslutade i december 20 Il att ge revisorerna ett tillägg på 150 tkr för verksamhetsåret 2012, men enligt vår beräkning hade det behövts 300 tkr för att täcka ökade arvodeskostnader samt ökade utbildningskostnader för nya revisorer. Kommunrevisionen har ett överskott sedan tidigare år på ca 300 tkr. Vi räknar med att använda en del av detta överskott under 2012 för att täcka de ökade arvodeskostnaderna.

17 Dnr KS Dpl10 sid 1 (3) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Styrningsenheten Tjänstemannayttrande Karin Jonsson, Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader kommunstyrelsen Dnr KS Dpl10 Prognos driftbudget Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Intäkter Kostnader Nettokostnad Exkl eldistributionen o gymnasiedatorer "En till en". Kommentar till avvikelser För kommunstyrelsen och kommunledningskontoret sammantaget väntas ett överskott mot årsbudget på drygt 0,4 mnkr vid årets slut. Detta innebär att överfdrt anslag från 2011 bedöms öka med årets förväntade resultat och eget kapital bedöms uppgå till 21,2 mnkr vid årets slut. För kommunstyrelsen sammantaget prognostiseras ett överskott mot årsbudget på drygt 0,3 mnkr vid årets slut. Förväntade överskott genereras av intäkter från genomfdrd klimatkompensation av flyg- och bilresor. Överskottet kommer att föreslås fdras över till 2013 i avvaktan på framtagande av ett system fdr återföring till verksamheterna. Underskott mot årsbudget 0,4 mnkr väntas gällande anslag fdr biogas och avser projektledare vilket finansieras av tidigare överfdrt överskott. I övrigt prognostiseras mindre avvikelser inom kommunstyrelsens ram. Kommunledningskontoret sammantaget väntas visa en mindre avvikelse mot årsbudget på 0,1 mnkr vid årets slut. För kontorets ordinarie verksamhet exkl IT-enheten och arbetsgivarpolitiska aktiviteter prognostiseras ett överskott mot årsbudget på 0,8 mnkr. Avvikelsen fdrklaras främst av förväntade överskott till fdljd av vakanser på personalsidan samt av överskott avseende kapitaltjänstkostnader till fdljd av låg investeringsnivå under året. Postadress: Kommunledningskontoret, KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

18 Dnr KS Dpl10 sid 2 (3) Inom kommungemensamma arbetsgivarpolitiska aktiviteter prognostiseras ett underskott mot årsbudget på 0,7 mnkr. Bedömt underskott finns avseende anslag för ledar- och medarbetarundersökning (LMU) -0,4 mnkr samt för utveckling FD/VD -0,3 mnkr. Den koncerngemensamma IT-verksamheten förväntas följa sin nettobudget under året. Fortsatt ökade efterfrågan på IT-enhetens tjänster inom alla områden väntas generera ökade bruttointäkter på 6 mnkr jämfört med budget. Kostnaderna väntas öka i motsvarande grad för att klara den ökade efterfrågan på qänster. Detta främst till följd av ökat inköp av datorer och licenser till pga fler datorarbetsplatser i drift jämfört med förväntat. Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Intäkter O Kostnader O Nettokostnad O Gymnasiedatorer "En till en" Datorer till varje gymnasieelev De ekonomiska effekterna av Karlstads Hammarö gymnasienämnds satsning på en dator per gymnasieelev är undantagna i IT-enhetens drift- och investeringsprognos enligt ovan. Leverans planeras vid höstterminens start. Satsningen innebär stora driftskostnader initialt i form av datorer, licenser samt nätutrustning. Nuvarande finansieringsmodell bygger på enjämn anskaffningstakt, vilket inte blir fallet här. Intäkterna fördelas på hela avskrivningstiden. Kompensation i form av budgettillägg har skett i samband med beslut av reviderad budget. Prognos investeringsbudget Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettoinvestering Kommentar till avvikelser Sammantaget prognostiseras ett budgetöverskott på investeringssidan på närmare 9 mnkr. Kommunstyrelsen väntas visa ett överskott på 6,9 mnkr, vilket avser kommunens del i projektering av Resecentrum. Anslaget har förts över från tidigare år och nyfqas i år till utredningskostnader. Inom kommunledningskontorets investeringsbudget sammantaget förutses ett budgetöverskott på 2,1 mnkr. Förskjutningar inom projekt för koncemgemensamma system leder till att hela investeringsanslaget inte kommer att nyttjas under året. Införande av nya delar av dokument- och ärendehanteringssystem pågår och återstående investeringar planeras kommande år. Nytt PA/ledningssystem införs april 2013 då resterande utgifter kommer. I övrigt pågår utvecklingsatbetet kring karlstad.se. Anslaget nyttjas i stort sett under året.

19 Dnr KS Dpl10 sid 3 (3) För koncerngemensamma IT-investeringar samt för anslag till telefoniplattform väntas inga budgetavvikelser under året. Anna Sandborgh kommundirektör Karin Jonsson ekonom

20 sid 1 (8) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2012 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläkgsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Jobbpaket2 Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Jobbpaket 2 kommer att startas under 2012 och fortsätta under Prognos försörjningsstöd Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad Kommentar till budgetavvikelser Det fortsatta inflödet avanmälningar och ansökningar till fårvaltningen visar att medborgarnas behov av stöd och insatser ökar. Kostnaderna för externa placeringar för vuxna orsakar ett underskott på 6000 tkr för När det gäller barn och unga är det kostnaderna får familjehemsvården som överskrider budgeten med tkr samtidigt som övriga öppenvårdsinsatser överskridande budgeten med tkr. Kostnaden får externa placeringar var mycket höga även under år Budgeten överskreds då med 14 mnkr. Kostnaden för LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) avseende extern placering och assistent/ledsagare överskred budgeten med 2,5 mnkr. Kostnaderna ligger kvar på samma höga nivå under 2012, trots de åtgärder som sats in får att dämpa kostnadsökningen. Externa placeringar barn och unga I en nationell jämfårelse ligger antalet institutionsplacerade barn och unga fortfarande på en låg nivå. Däremot har vatje placering pågått längre utifrån ett större vårdbehov. Dygnskostnaden i familjehem ökade också. Fler barn med komplexa behov placerades i familjehem. För att klara behoven anlitades i flera fall företag och stiftelser med höga dygnskostnader.

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013 Dnr KS-2013-216 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-06-03 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut sid 1 (9) Tjänsteskrivelse 2013-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7 Ärende 7 sid 9 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 7 Motion - Inrätta en social investeringsfond Dnr KS-2011-672 Dpl11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens första punkt bifalls

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2013

BOKSLUTSRAPPORT 2013 BOKSLUTSRAPPORT 2013 Resultat 59,9 mkr, 3,3 % (2012: 26,6 mkr, 1,5 %) Budget 35,8 mkr (2012: 23,2 mkr) Avvikelse 24,1 mkr (2012: 3,4 mkr) Bokslutsrapporten presenterar det ekonomiska resultatet för kommunen

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer