A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare"

Transkript

1 1 (54) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (54) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning Ledamöter Elisabet Lassen (S) Jerry Pehrsson (S) Cathrine Näsmark (S) Marie Dahlqvist (S) Torbjörn Persson (S) Tommy Svensson (S) Thomas Tejle (V) - varo ers. X X X X X Ja Nej Bengt Sörlin (M) X R X Kerstin Franzén (M) X Jäv 178 Monica Tirri (C) - Margareta Alton (MP) X Gunilla Fluur (VISKB) X R R Leif Östberg (FP) X R Ersättare John Åberg (S) X X Åsa Sjödén (S) X X Linnea Stenklyft (S) Annelie Markemo (S) Lennart Önblad (S) Niklas Lind (V) X X Marie Hansson (V) X X X X Sven-Olov Gradin (M) X X R Tjg 178 Folke Lindgren (M) - Johan Andersson (C) X X R Paul Höglund (C) Anders Bergman (VISKB) - Göran Solsjö (KD) X X Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.

3 3 (54) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Val av justerare Anmälan av protokoll Muntliga informationer Remiss Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn Motion Kommunal köttproduktion Motion Egenproduktion av energi Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod Ansökan om bidrag från Hotell Renlyckan i Ramsele Motioner och medbogarförslag som inte avgjorts i fullmäktige Redovisning av anställningar i arbetsmarknadsåtgärder Redovisning av vakanta och nyinrättade tjänster samt neddragning av personal Redovisning av kvarstående semesterdagar och sparad Okompenserad tid Verksamhetsplan med budget för verksamheterna avfall, vatten och avlopp Remiss Regional transportplan för Västernorrlands län Delårsbokslut per Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Intraprenad Graningebyns överskott 2012 samt indexreglering 2013 UTGÅR 18 Överskottshantering för avgiftsfinansierade verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamhetet Avtal om utvecklingsmedel Ögonfägnaden Avtal om utvecklingsmedel Björkhöjden Verksamhetsuppföljning snabbinfo - per

4 4 (54) 22 Förfrågan om medfinansiering av projekt Nya Ostkustbanan Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens teknikutskott, Monica Tirri (C) Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, Maria Wennberg (C) Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott, Monica Tirri (C) Val av ledamot till kommunstyrelsens teknikutskott, Paul Höglund (C) Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll , teknikutskottets protokoll och personalutskottets protokoll anmäls.

5 5 (54) 165 KS 6/2013 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning a) Kommunalråd Elisabet Lassen - Företagarseminarier Kommunen har anordnat två företagarseminarier. Ett genomfördes i Sollefteå och ett kommer att genomföras i Ramsele Seminarierna är öppna för allmänheten och har annonserats i pressen. Inga riktade inbjudningar går ut. - Skidgymnasiet Ordföranden har tillsammans med barn- och skolnämndens ordförande träffat skidgymnasieungdomar och rektor. Eleverna framförde önskemål om att få flytta all verksamhet till Hågesta så snart som möjligt. Enligt beslut ska en lösning vara klar till höstterminen 2014 men det kan bli tidigare. b) Kommunchef Johnny Högberg Utvecklings- och tillväxtfrågor - Näringslivsavdelningen ska åka till Stockholm för att uppvakta några av de företag som visat intresse för Sollefteå - En dialog med turistnäringen är påbörjad där man undersöker intresset för att starta ett turistråd i kommunen. - Näringslivskontoret ska besöka Norge i syfte att locka fler norrmän till vår kommun. Ett bra samarbete med turistbyråer i Norge är påbörjat. - Hydroscand är det senaste företaget att etablera sig i Sollefteå. Några andra är också aktuella men ännu inte slutförda - Det blev bra feedback både från näringsliv och tjänstemän på förra veckans evenemang Företagarens vardag på Hullsta Gård. Nästa är i Ramsele - SKL:s öppna jämförelser, Företagsklimat 2013 Insikt - En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sollefteå kommun placerade sig på 8:e plats (av totalt 189 kommuner). Nu gäller det att fånga den positiva vinden och använd det goda resultatet i marknadsföring av kommunen. - En bidragsansökan på 30 mnkr är inskickad till Tillväxtverket för ny prövning. Ansökan avser bredbandsutbyggnad Sollefteå mot Örnsköldsviks kommungräns samt Helgum Edsele.

6 6 (54) Forts En ny mätning av företagens tillväxt i Sverige har gjorts av Företagarna och UC. I Sollefteå har 58 % av företagen ökat sin omsättning, vilket ger en 12:e plats i hela landet. Siffrorna visar också att antalet aktiebolag har ökat liksom att en majoritet av företagen i Sollefteå visar ökat resultat. Till följd av detta har 54 % av företagen i Sollefteå ökat sin kreditvärdighet. Personalfrågor/organisationsfrågor på förvaltningen - Tjänsten som arkivansvarig är vakant. Innan tjänsten utannonseras ska en översyn av tjänstens innehåll göras, bl.a. mot bakgrund av den utveckling av digitala processer som pågår - Kommunikationsstrategen kommer att jobba ca 25 % åt Solatum Hus&Hem under en tid för att hjälpa till med framtagning av kommunikationsstrategier m.m. Samverkan med andra kommuner - Samarbetet inom Höga Kusten Turism håller på att formaliseras och Sollefteå är en aktiv partner i detta. Örnsköldsviks kommun ska ta fram förslag på hur ett gemensamt bolag kan se ut. Kommunchefen och näringslivschefen representerar kommunen. - Kommunförbundet har beslutat att utreda möjligheten att skapa samverkan kring ITfrågor. Främst gäller detta e-tjänster och e-förvaltning. Föreslagen samarbetsform är kommunalförbund. Mikael Näsström representerar kommunen. Därutöver ska kommunchefen och Kramfors kommunchef vara behjälpliga vad gäller organisationsform. Omvärld - 26 september överlämnade regeringen propositionen Vital kommunal demokrati till Riksdagen. Propositionen innehåller bl.a. - Krav på att partierna årligen redovisar att partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige får också möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till s.k. tomma stolar. - Mandattiden för fullmäktige ska vara lika över hela landet. 15 oktober är ny tillträdesdag för alla - Kommunala sammanträden där en eller flera ledamöter deltar i beslutsfattandet på distans ska kunna hållas. Ett krav är direkt ljud- och bildöverföring.

7 7 (54) 166 KS/169/2013 (2.9) Remiss- Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) s beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Ärendebeskrivning Regeringen beslutade i oktober 2012 att en särskild utredare ska föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900). Utgångspunkter för uppdraget ska bland annat vara att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att förslaget ska utgå från ett medborgarperspektiv. Som en del i uppdaget har utredaren presenterat ett delbetänkande med titeln Privata utförare kontroll och insyn vars förslag kan sammanfattas enligt följande. Begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ersätts med begreppet privat utförare med vilket avses en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det behöver i kommunallagen tydliggöras att kommuner och landsting behåller sitt huvudmannaskap även om verksamhet läggs ut på en privat utförare vilket innebär att huvudmannen fortfarande bestämmer om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. I kommunallagen ska finnas en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privat utförare. Det ska vara en skyldighet för fullmäktige att anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala verksamheter som lämnas över till privata utförare. I programmet ska anges hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. I syfte att förbättra informationen till brukare föreslås en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär att när endast en utförare kan väljas ska information lämnas om samtliga utförare. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

8 8 (54) Forts. 166 För att stärka allmänhetens insyn föreslås att när ett avtal sluts med en privat utförare ska man avtalet tillförsäkra sig information som ger allmänheten möjlighet till skälig insyn. Utredningen har utvärderat den fria nämndsorganisationen som infördes i 1991 års kommunallag. Bedömning är att detta har bidragit till en mångfald av organisatoriska lösningar i kommuner och landsting, samtidigt som den kan ha inneburit att antalet förtroendevalda har minskat. Utredningen menar att kommunstyrelsens rättsliga befogenheter i förhållande till andra nämnder behöver tydliggöras. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande I det fall en kommun eller ett landsting väljer att lägga ut verksamhet på en privat utförare ser Sollefteå kommun det som en självklarhet att man tillförsäkrar sig möjligheter till såväl insyn som kontroll och uppföljning av den verksamheten. Detta kan lämpligen ske genom fastställande av program i enlighet med utredningens förslag. Kommunen anser också att om brukare kan välja mellan flera utförare ska relevant och saklig information ges beträffande dessa. Sollefteå kommun ser med särskilt intresse fram emot vad man i den fortsatta utredningen kommer fram till beträffande kommunstyrelsens ställning i förhållande till övriga nämnder. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande s arbetsutskott

9 9 (54) 167 KS/82/2013 (17) Motion Kommunal köttproduktion s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Ärendebeskrivning Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom de närmaste åren, bör redan nu arbetet inledas för. - Att säkerställa kontrollen av det kött som serveras på våra kommunala skolor och äldreboenden, genom att utreda förutsättningar för egen kommunal köttproduktion - Att kommunen själv äger köttdjuren medan skötsel, slakt och styckning sker enl LOU - Att skapa arbetstillfällen och ett öppet landskap (Hänvisar till S-motion inlämnad i Östersunds kommun som inspirerats av kommuner i Dalarna.) En utredning av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgå för projektet. Förvaltningens bedömning/förslag Egen köttproduktion i enlighet med motionens förslag innebär en helt ny kommunal verksamhet som behöver organiseras upp. Det behövs personal som ansvarar för själva produktionen även om denna till stora delar läggs ut på entreprenad. Utöver kostnader för själva skötseln av djuren tillkommer kostnader för slakt, styckning, trasporter till slakt, transporter till produktionskök, veterinär och besiktningskostnader, inköp av köttdjur/kalvar. Utöver dessa tillkommer kostnader för att skapa de frysutrymmen som behövs för att förvaring av de färdiga köttprodukterna. Dessa kostnader är svåra att beräkna och därmed även priset per kilo producerat kött. Eftersom det handlar om produktion i väldigt lite skala torde priset bli betydligt högre än det pris kommunen idag betalar som ren konsument. Som sägs i motionen har några kommuner i Dalarna planer på att starta egen produktion av kött för sina egna verksamheters behov. Det finns därför anleding att i stället för att göra en egen utredning avvakta resultat och erfarenheter från dessa kommuner innan vår kommun tar ställning till en eventuell egen köttproduktion. Med anledning av detta förslås att motionen avslås.

10 10 (54) Forts. 167 Arbetsutskottets förslag Motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande s arbetsutskott

11 11 (54) 168 KS/83/2013 (20.2) Motion Egenproduktion av energi s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Ärendebeskrivning Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att: - Säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare. Detta kan ske genom att kommunen, som nu äger hälften av Sollefteåforsen, börjar inleda arbetet att öka sitt ägande i Sollefteåforsen och att arbete inleds för delägarskap i de övriga kraftstationerna i kommunen. Genom ens ådan åtgärd ges medborgarna billigare energipriser och därmed ökar attraktiviteten för företagande och inflyttning. För medborgarna är en egenproduktion av el genom solceller och egna/kooperativt ägda vindkraftverk, en bidragande faktor till en förhöjd livskvalité. Ett arbete av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgår för projektet. Förvaltningens bedömning Motionen föreslår att kommuns ska dels utöka sitt ägande i Sollefteåforsen samt ingå delägarskap i kommunens övriga kraftstationer. Detta förutsätter först och främst att det finns ett intresse från kraftverksägarna att sälja och i så fall till vilket pris. Kommunens andel i Sollefteåforsen kan inte med säkerhet värderas. Ett rimligt antagande är att värdet utgörs av ett antal 100 miljoner kronor. Med detta som något slags riktvärde innebär ett utökat ägande i Sollefteåforsen samt delägarskap i övriga kraftstationer en investering av en storleksordning som det är mycket tveksamt om kommunen klarar av att finansiera. Motivet enligt motionären är att kunna leverera elektrisk energi till kommunens medborgare och företag till reducerat pris. Detta förutsätter att kommunen startar ett elhandelsföretag med personella och övriga resurser för att kunna administrera en sådan åtgärd. Kommunen sålde 1998 sitt elhandelsbolag. SEAB, bland annat med motiveringen att kommunen i egenskap av ägare inte hade vare sig kompetens eller finansiella möjligheter att ikläda sig den risk det innebär att vara aktör på elhandelsmarknaden.

12 12 (54) Forts. 168 Arbetsutskottets förslag Motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande s arbetsutskott

13 13 (54) 169 KS/120/2013 (2) Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås. Ärendebeskrivning Linus Källgren, Långsele har lämnat följande medborgarförslag till kommunfullmäktige. Flera kommuner och myndigheter runt om i landet har genom att i större utsträckning använda sig av licensfri gratis programvara lyckats spara miljontals kronor. I vissa kommuner rör det sig om att anpassa delar av verksamheterna, men det finns också exempel på myndigheter och kommuner som fullständigt slutat köpa in programvara och istället fullständigt förlitar sig till datorprogram som baserar sig på öppen källkod. T.ex. rikspolisen har byggt om sin IT-enhet fullständigt och tjänat hundratals miljoner på detta. Möjligheterna att spara pengar varierar självklart beroende på hur stor del av verksamheten som kan göras licensfri, men i alla verksamheter där man idag betalar licenser finns pengar att spara. I vissa kommuner har man valt att behålla Windows, men använda sig av gratisprogrammet Open Office istället för Microsoft Office. I andra kommuner har man även valt bort Windows för andra Linux-baserade operativsystem, som exempelvis Ubuntu eller Edubuntu. Jag anser att även Sollefteå Kommun bör utreda hur mycket man skulle kunna minska kostnaderna genom att gå över till programvara med öppen källkod. Inte minst i tider av ekonomisk kris finns det anledning att vända på varje krona och se över om de kommunala verksamheterna verkligen använder sina resurser effektivt. Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta 1 att utreda och redovisa med hur mycket Sollefteå kommun skulle minska kostnaderna genom att övergå till Office programvara med öppen källkod 2. att upprätta en planering med tidsplan för övergången Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun har genom åren arbetat med att standardisera sin IT-plattform. Under detta arbete har möjligheten till att använda programvaror baserade på öppen källkod utvärderats. Vi har tyvärr kunnat konstatera att de system kommunerna använder i dag inte alltid går att använda tillsammans med program baserade på öppen källkod, exempelvis kontorsprogrammet Open Office.

14 14 (54) Forts. 169 Mot bakgrund av den situation som råder har kommunen skapat en standardiserad plattform för administrativa datorarbetsplatser med Microsofts programvaror som grund. Valet är baserat på ett flertal faktorer där kompatibilitet med de stora verksamhetssystemen exempelvis Procapita, ekonomisystem och ärendehanteringssystem har varit den tyngsta faktorn. Strävan har naturligtvis varit att hålla ner licenskostnaderna. Kommunen kommer att följa utveckling inom området för att säkerställa att den tekniska miljön ger så god totalekonomi som möjligt. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att licenskostnaderna bara är en del av den totala kostnaden. Ofta är teknisk drift, konsulter och utbildning en betydligt större andel av kostnaden för ett datasystem än licenser. Många organisationers erfarenhet är dessutom att just dessa kostnader kan öka kraftigt vid införande av öppen källkods baserade programvara. Kommunen har dock redan tagit ett antal steg mot användandet av öppen källkod, främst inom områden där beroendet till andra system är lågt. Ett exempel på utnyttjande av öppen källkodsbaserade system i vår kommun är skolans användning av Open Office på elevdatorer. Inom skolans område pågår också en utvärdering gällande möjligheten att använda Googles olika programvaror. Med stor sannolikhet kommer fler system baserade på öppen källkod att driftsättas under de närmaste åren. Att standardisera en arbetsplatsplattform för administrativa datorer på öppen källkod är för tidigt. Vår bedömning är att det inte finns skäl att i dagsläget lägga nya resurser på utredningar inom området öppen källkod. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag föreslår fullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Linus Källgren Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

15 15 (54) 170 KS/172/2013 (4) Ansökan om bidrag från Hotell Renlyckan i Ramsele s beslut Hotell Renslyckans bidragsansökan avslås. Motivering till avslaget är dels att kommunen enligt kommunallagen inte får lämna bidrag till privata näringsidkare, dels att kommunen bedömer att den uthyrning som sker i samband med Hockeyskolan är att betrakta som massförläggning och inte torde försämra förutsättningarna för Hotell Renlyckan. Ärendebeskrivning Hotell Renlyckan ansöker om driftbidrag med kronor i månaden med motivering att IOGT-NTO i Ramsele får bidrag från kommunen för sin lokal Faxen och att föreningen konkurrerar med hotell Renlyckan om korttidsboende. Bidraget till Hotell Renlyckan skulle göra konkurrensen mellan aktörerna mer likvärdig. Förvaltningens bedömning IOGT-NTO i Ramsele erhåller bidrag från Kultur-utbildnings och fritidsnämnden för att föreningen tillhandahåller samlingslokal i Ramsele för det kulturella och offentliga livet på orten. Av reglerna för bidrag till föreningsägda samlingslokaler framgår också att förening eller bolag som äger eller driver samlingslokalen ska arbeta utan enskilt vinstintresse. Vid kontakt med IOGT-NTO för att fråga om uthyrning till korttidsboende i Ramsele anför föreningen att uthyrning sker och har skett endast till deltagare och ledare i den Hockeyskola som bedrivits under en vecka per år och som i somras utökades till två veckor. Det har då handlat om massförläggning i lokalerna liknande den som också har förekommer i kommunens skolor för lägerverksamhet. Någon annan uthyrning för boende har inte förekommit på Faxen. Det är viktigt att kommunens egen verksamhet och den verksamhet som kommunen ger bidrag till inte försämrar företagares villkor ur konkurrenssynpunkt. Men Kommunallagen är också mycket restriktiv till individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den uthyrning som sker genom massförläggning i Faxens lokaler inte kan jämföras med hotell och att det därmed inte snedvrider konkurrensen. Under hockeyskolan har inte lägerdeltagarnas föräldrar eller andra vuxna medföljande bott på Faxen enligt IOGT-NTO i Ramsele utan endast deltagare och ledare för verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningen anser därmed att bidragsansökan ska avslås.

16 16 (54) Forts. 170 Arbetsutskottets förslag Hotell Renslyckans bidragsansökan avslås. Motivering till avslaget är dels att kommunen enligt kommunallagen inte får lämna bidrag till privata näringsidkare, dels att kommunen bedömer att den uthyrning som sker i samband med Hockeyskolan är att betrakta som massförläggning och inte torde försämra förutsättningarna för Hotell Renlyckan. Beslutsunderlag Hotell Renlyckan AB ansökan med bilagor Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Regler för bidrag till föreningsägda allmänna samlingslokaler Arbetsutskottets protokoll

17 17 (54) 171 KS/60/2013 (2) Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige s beslut föreslår fullmäktige besluta: Redovisningen över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Ärendebeskrivning Av fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. redovisar även de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Medborgarförslag Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnat av Anteckning KS 138/2012 Inrätta tjänst som integrationskonsult/ integrationsvägledare Cejko Kahteran, KS föreslår KF att bifalla förslaget KF återremitterar ärendet till KS för ytterligare beredning KS 70/2013 Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå Maj-Lis Johansson KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev KS 78/2013 Redovisning av ALLA utlandsresor som Sollefteå kommun gör varje år KS 116/2013 Handläggning av vindkraftsutbyggnader inom kommunen, medborgarnas insyn i utbyggnadsprojekt KS 120/2013 Spar pengar med öppen källkod KS 155/2013 Namngivning av väg inom Sollefteå centralort, Georg Clarins väg KS 162/2013 Upprustning av elljusspåret i Långsele inrättande av kulturhus Ingbritt Hedin KS AU Monica Blomström m.fl. Remitterades till KS Linus Källgren KF Rolf Jansson Lars Jonsson Ärendet lämnat till SBN för handläggning Ärendet lämnat till KUFN för handläggn.

18 18 (54) Forts. 171 Motioner Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnad av Anteckning KS 291/2011 Ombyggnad och underhåll av parkering vid Junsele Djurpark Jörgen Åslund KS 26/2013 Placering av leksaksmuseum i Näsåker KS 82/2013 Kommunal köttproduktion KS 83/2013 Egenproduktion av energi Remitterades till KS Gunilla Fluur m.fl. Beslut KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev. inrättande av kulturhus Gunilla Fluur KF Gunilla Fluur KF Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelseförvaltningens redovisning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

19 SOCF KUFF inkl. AME AME SBK KSF BSF Solatum Totalt (54) 172 KS/30/2013 (10) Uppföljning av antalet personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder s beslut 1 Uppföljningen godkänns. 2 Personalenheten får i uppdrag att komplettera tabellen med de nya anställningsformer som tillkommit. Ärendebeskrivning En redovisning över antalet personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder redovisas kontinuerligt för personalutskott och kommunstyrelse. Arbetsmarknadsåtgärder Typ av anställning Lönebidrag Nystartsjobb Särskilt anställningsstöd Utmaningen Trygghetsanställning Instegsjobb Utvecklingsanställning OSA Anordnarbidrag jobb-/ utvecklingsgarantin fas 2/ Totalt Jämfört med Personalutskottets förslag Uppföljningen godkänns. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll

20 20 (54) 173 KS/130/2013 (10) Redovisning av vakanta och nyinrättade tjänster samt neddragning av personal s beslut 1 Redovisningen godkänns. 2 Personalenheten får i uppdrag att fortsättningsvis redovisa uppföljningen i annan och tydligare form. Ärendebeskrivning Förvaltningarna ska varje tertial redovisa rekryteringar, indragning m.m. För perioden har förvaltningarna lämnat redovisning enligt nedan. För- Befattning Syselsätt- Tid m.m. valtning ningsgrad Vakant tjänst BSF Lärare trä/metallslöjd 0,75-1,0 Rektor Helgum/Ramsele 1,0 Lärare hemk. Valla+ Rams. 1,0+ 0,20 Elev-/skolvärd Valla 1,0 Lärare textil Valla 0,40-1,0 Lärare spanska Valla 0,40 Lärare textil 1,0 Lärare tyska 0,60 Idrottslärare Ramsele 0,30 Fritidspedagog Öhn 0,50 Förskollärare Öhn 1,0 Elevassistent 1,0 Specialpedagog Valla 1,0 Lärare svenska Junsele 1,0 Fritidspedagog Ramsele 1,0 Förskolärare/barnskötare 0,75-1,0 Lärare 4-9 alt.1-7 Nipan 1,0 Rektor Junsele-Näsåker 1,0 Lärare svenska Junsele 1,0 Förskollärare Öhn 1,0 Bitr. rektor 3 x1,0 Skedom, GB, Hågesta Skolsköterska 0,5 Gy-lärare 6 x1,0 vård/omsorg, sv/eng/rel, sv/ty, sv/fil/psy, sv/eng, rest/livsm Lärare eng. introd.pgr 1,0 Lärare matem. introd.pgr 1,0

21 21 (54) Forts. 173 För- Befattning Syselsätt- Tid m.m. valtning ningsgrad Forts. vakanta tjänster KSF Generalist Junsele 0,5 Generalist Näsåker 1,0 Arkivarie 1,0 Personalsekreterare 1,0 T.o.m SBK Assistent 0,5 Tjänsterna innehas för Anläggningsarbetare 1,0 närvarande av extra personal Förare av tyngre fordon 1,0 och säsongsanställda 1:e maskinist 1,0 Förrådsarbetare 0,5 Handläggare trafik 0,25 P.g.a. sjukersättning SOCF Sjuksköterska Västraomr. 1,0 Tills vidare Enhetschef äo Ra/Ed 1,0 Sjuksköt. resursenh, Vä 1,0 Sjuksköterskor 1,0 Avgiftshandläggare 1,0 Enhetschef äo Lå/He 1,0 Socialsekreterare 1,0 Socialsekreterare 2 x 1,0 Nyinrättad tjänst BSF Studie-/yrkesvägledare KIA 1,0 KUFF Etableringskoordinator 1,0 1 år (finansieras av Af) Neddragning av personal BSF Barnskötare 5x1,0 maj-juni-juli Resursperson 2x1,0 juni-juli Pedagogassistet 1,0 aug. Kokerska 0,5 juli Skolmåltidsbiträde 0,25+0,50 juni, juli Personalutskottets förslag 1 Redovisningen godkänns. 2 Ärendet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll

22 22 (54) 174 KS/73/2010 (10) Redovisning av kvarstående semesterdagar och sparad okompenserad tid per s beslut Redovisningen godkänns. Ärendebeskrivning Kvarstående semesterdagar utöver 40 sparade samt sparad okompenserad tid utöver 80 timmar redovisas kontinuerligt till personalutskott och kommunstyrelse. a) Kvarstående semesterdagar överstigande 40 Förvaltning Antal Sparade Antal Kvarstående Antal Kvarstående personer semesterdgr personer semesterdgr personer semesterdgr Barn/skola Intr. Graningebyn Individ/omsorg Kommunstyrelse Kultur/utbildning/fritid Samhällsbyggnad Vård/äldre Totalt b) Sparad okompenserad tid överstigande 80 timmar Förvaltning Antal Okomp. tid Antal Okomp. tid Antal Okomp. tid personer Timmar personer Timmar personer Timmar Barn/skola 6 181, , ,96 Intr. Graningebyn Individ/omsorg 5 53, , ,65 Kommunstyrelse 1 7,13 2 9, ,01 Kultur/utbildning/fritid 3 118, , ,91 Samhällsbyggnad ,50 Vård/äldre 5 224, , ,50 Totalt , , ,67 Personalutskottets förslag Redovisningen godkänns. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll

23 23 (54) 175 KS/85/2013 (4.11) Verksamhetsplan med budget för kommunstyrelsens verksamheter avfall, vatten och avlopp s beslut Verksamhetsplan med budget för verksamheterna avfall, vatten och avlopp antas. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i juni 2013 fastställt övergripande verksamhetsplan med budget för Budgetramen för 2014 är fastställd till 0,990 mnkr. Plan för 2015 är 1,005 mnkr och 1,028 mnkr för Investeringsbudgeten är 14,7 mnkr för 2014, 12,2 mnkr för 2015 och 12,5 mnkr för VA-taxan har justerats med 4 %. Renhållningstaxan behåller samma nivå som 2013 enligt kommunfullmäktiges beslut. Budgetberedningens förutsättningar för 2014 till nämnderna har varit att lönekostnadsökningen blir 2,5 % och övriga kostnadsökningar 1,6 %. Samhällsbyggnadskontoret har utifrån ovanstående förutsättningar tagit fram en verksamhetsplan med budget för Teknikutskottets förslag Verksamhetsplan med budget för verksamheterna avfall, vatten och avlopp antas. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets yttrande Verksamhetsplan med budget för kommunstyrelsens verksamheter avfall, vatten och avlopp samt VA-taxa 2014 Teknikutskottets protokoll

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(15) Datum Tid 09.00 14.15 Plats Beslutande Övriga Närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Yttrande 2016-03-31 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Inledning

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Leif Kårén, förvaltningsekonom

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41 2013-10-22 1(18) Plats och tid Justerade paragrafer Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden 22 oktober 2013 kl. 13.15 16.30 Ajournering mellan 41 och 42 kl. 14.40 14.55 39-54

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (20) Datum Tid Kl. 13.00 15.15 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (31) Datum Tid Kl. 14.00 17.20 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 34-53 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Malin Svanholm (S) tjänstgörande ersättare

Malin Svanholm (S) tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, vån 4, 09.00-10.50 ande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjöden (S) Bertil Böhlin (C) Monica Bruman (M) Ersättare Malin Svanholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer