A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare"

Transkript

1 1 (54) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (54) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning Ledamöter Elisabet Lassen (S) Jerry Pehrsson (S) Cathrine Näsmark (S) Marie Dahlqvist (S) Torbjörn Persson (S) Tommy Svensson (S) Thomas Tejle (V) - varo ers. X X X X X Ja Nej Bengt Sörlin (M) X R X Kerstin Franzén (M) X Jäv 178 Monica Tirri (C) - Margareta Alton (MP) X Gunilla Fluur (VISKB) X R R Leif Östberg (FP) X R Ersättare John Åberg (S) X X Åsa Sjödén (S) X X Linnea Stenklyft (S) Annelie Markemo (S) Lennart Önblad (S) Niklas Lind (V) X X Marie Hansson (V) X X X X Sven-Olov Gradin (M) X X R Tjg 178 Folke Lindgren (M) - Johan Andersson (C) X X R Paul Höglund (C) Anders Bergman (VISKB) - Göran Solsjö (KD) X X Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.

3 3 (54) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Val av justerare Anmälan av protokoll Muntliga informationer Remiss Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn Motion Kommunal köttproduktion Motion Egenproduktion av energi Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod Ansökan om bidrag från Hotell Renlyckan i Ramsele Motioner och medbogarförslag som inte avgjorts i fullmäktige Redovisning av anställningar i arbetsmarknadsåtgärder Redovisning av vakanta och nyinrättade tjänster samt neddragning av personal Redovisning av kvarstående semesterdagar och sparad Okompenserad tid Verksamhetsplan med budget för verksamheterna avfall, vatten och avlopp Remiss Regional transportplan för Västernorrlands län Delårsbokslut per Ansökan om tilläggsanslag från individ- och omsorgsnämnden Intraprenad Graningebyns överskott 2012 samt indexreglering 2013 UTGÅR 18 Överskottshantering för avgiftsfinansierade verksamheter, ackumulerat överskott till och med 2012 för avfallsverksamhetet Avtal om utvecklingsmedel Ögonfägnaden Avtal om utvecklingsmedel Björkhöjden Verksamhetsuppföljning snabbinfo - per

4 4 (54) 22 Förfrågan om medfinansiering av projekt Nya Ostkustbanan Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens teknikutskott, Monica Tirri (C) Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, Maria Wennberg (C) Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott, Monica Tirri (C) Val av ledamot till kommunstyrelsens teknikutskott, Paul Höglund (C) Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll , teknikutskottets protokoll och personalutskottets protokoll anmäls.

5 5 (54) 165 KS 6/2013 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning a) Kommunalråd Elisabet Lassen - Företagarseminarier Kommunen har anordnat två företagarseminarier. Ett genomfördes i Sollefteå och ett kommer att genomföras i Ramsele Seminarierna är öppna för allmänheten och har annonserats i pressen. Inga riktade inbjudningar går ut. - Skidgymnasiet Ordföranden har tillsammans med barn- och skolnämndens ordförande träffat skidgymnasieungdomar och rektor. Eleverna framförde önskemål om att få flytta all verksamhet till Hågesta så snart som möjligt. Enligt beslut ska en lösning vara klar till höstterminen 2014 men det kan bli tidigare. b) Kommunchef Johnny Högberg Utvecklings- och tillväxtfrågor - Näringslivsavdelningen ska åka till Stockholm för att uppvakta några av de företag som visat intresse för Sollefteå - En dialog med turistnäringen är påbörjad där man undersöker intresset för att starta ett turistråd i kommunen. - Näringslivskontoret ska besöka Norge i syfte att locka fler norrmän till vår kommun. Ett bra samarbete med turistbyråer i Norge är påbörjat. - Hydroscand är det senaste företaget att etablera sig i Sollefteå. Några andra är också aktuella men ännu inte slutförda - Det blev bra feedback både från näringsliv och tjänstemän på förra veckans evenemang Företagarens vardag på Hullsta Gård. Nästa är i Ramsele - SKL:s öppna jämförelser, Företagsklimat 2013 Insikt - En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sollefteå kommun placerade sig på 8:e plats (av totalt 189 kommuner). Nu gäller det att fånga den positiva vinden och använd det goda resultatet i marknadsföring av kommunen. - En bidragsansökan på 30 mnkr är inskickad till Tillväxtverket för ny prövning. Ansökan avser bredbandsutbyggnad Sollefteå mot Örnsköldsviks kommungräns samt Helgum Edsele.

6 6 (54) Forts En ny mätning av företagens tillväxt i Sverige har gjorts av Företagarna och UC. I Sollefteå har 58 % av företagen ökat sin omsättning, vilket ger en 12:e plats i hela landet. Siffrorna visar också att antalet aktiebolag har ökat liksom att en majoritet av företagen i Sollefteå visar ökat resultat. Till följd av detta har 54 % av företagen i Sollefteå ökat sin kreditvärdighet. Personalfrågor/organisationsfrågor på förvaltningen - Tjänsten som arkivansvarig är vakant. Innan tjänsten utannonseras ska en översyn av tjänstens innehåll göras, bl.a. mot bakgrund av den utveckling av digitala processer som pågår - Kommunikationsstrategen kommer att jobba ca 25 % åt Solatum Hus&Hem under en tid för att hjälpa till med framtagning av kommunikationsstrategier m.m. Samverkan med andra kommuner - Samarbetet inom Höga Kusten Turism håller på att formaliseras och Sollefteå är en aktiv partner i detta. Örnsköldsviks kommun ska ta fram förslag på hur ett gemensamt bolag kan se ut. Kommunchefen och näringslivschefen representerar kommunen. - Kommunförbundet har beslutat att utreda möjligheten att skapa samverkan kring ITfrågor. Främst gäller detta e-tjänster och e-förvaltning. Föreslagen samarbetsform är kommunalförbund. Mikael Näsström representerar kommunen. Därutöver ska kommunchefen och Kramfors kommunchef vara behjälpliga vad gäller organisationsform. Omvärld - 26 september överlämnade regeringen propositionen Vital kommunal demokrati till Riksdagen. Propositionen innehåller bl.a. - Krav på att partierna årligen redovisar att partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige får också möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till s.k. tomma stolar. - Mandattiden för fullmäktige ska vara lika över hela landet. 15 oktober är ny tillträdesdag för alla - Kommunala sammanträden där en eller flera ledamöter deltar i beslutsfattandet på distans ska kunna hållas. Ett krav är direkt ljud- och bildöverföring.

7 7 (54) 166 KS/169/2013 (2.9) Remiss- Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) s beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Ärendebeskrivning Regeringen beslutade i oktober 2012 att en särskild utredare ska föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900). Utgångspunkter för uppdraget ska bland annat vara att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att förslaget ska utgå från ett medborgarperspektiv. Som en del i uppdaget har utredaren presenterat ett delbetänkande med titeln Privata utförare kontroll och insyn vars förslag kan sammanfattas enligt följande. Begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ersätts med begreppet privat utförare med vilket avses en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det behöver i kommunallagen tydliggöras att kommuner och landsting behåller sitt huvudmannaskap även om verksamhet läggs ut på en privat utförare vilket innebär att huvudmannen fortfarande bestämmer om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. I kommunallagen ska finnas en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privat utförare. Det ska vara en skyldighet för fullmäktige att anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala verksamheter som lämnas över till privata utförare. I programmet ska anges hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. I syfte att förbättra informationen till brukare föreslås en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär att när endast en utförare kan väljas ska information lämnas om samtliga utförare. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

8 8 (54) Forts. 166 För att stärka allmänhetens insyn föreslås att när ett avtal sluts med en privat utförare ska man avtalet tillförsäkra sig information som ger allmänheten möjlighet till skälig insyn. Utredningen har utvärderat den fria nämndsorganisationen som infördes i 1991 års kommunallag. Bedömning är att detta har bidragit till en mångfald av organisatoriska lösningar i kommuner och landsting, samtidigt som den kan ha inneburit att antalet förtroendevalda har minskat. Utredningen menar att kommunstyrelsens rättsliga befogenheter i förhållande till andra nämnder behöver tydliggöras. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande I det fall en kommun eller ett landsting väljer att lägga ut verksamhet på en privat utförare ser Sollefteå kommun det som en självklarhet att man tillförsäkrar sig möjligheter till såväl insyn som kontroll och uppföljning av den verksamheten. Detta kan lämpligen ske genom fastställande av program i enlighet med utredningens förslag. Kommunen anser också att om brukare kan välja mellan flera utförare ska relevant och saklig information ges beträffande dessa. Sollefteå kommun ser med särskilt intresse fram emot vad man i den fortsatta utredningen kommer fram till beträffande kommunstyrelsens ställning i förhållande till övriga nämnder. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande s arbetsutskott

9 9 (54) 167 KS/82/2013 (17) Motion Kommunal köttproduktion s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Ärendebeskrivning Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom de närmaste åren, bör redan nu arbetet inledas för. - Att säkerställa kontrollen av det kött som serveras på våra kommunala skolor och äldreboenden, genom att utreda förutsättningar för egen kommunal köttproduktion - Att kommunen själv äger köttdjuren medan skötsel, slakt och styckning sker enl LOU - Att skapa arbetstillfällen och ett öppet landskap (Hänvisar till S-motion inlämnad i Östersunds kommun som inspirerats av kommuner i Dalarna.) En utredning av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgå för projektet. Förvaltningens bedömning/förslag Egen köttproduktion i enlighet med motionens förslag innebär en helt ny kommunal verksamhet som behöver organiseras upp. Det behövs personal som ansvarar för själva produktionen även om denna till stora delar läggs ut på entreprenad. Utöver kostnader för själva skötseln av djuren tillkommer kostnader för slakt, styckning, trasporter till slakt, transporter till produktionskök, veterinär och besiktningskostnader, inköp av köttdjur/kalvar. Utöver dessa tillkommer kostnader för att skapa de frysutrymmen som behövs för att förvaring av de färdiga köttprodukterna. Dessa kostnader är svåra att beräkna och därmed även priset per kilo producerat kött. Eftersom det handlar om produktion i väldigt lite skala torde priset bli betydligt högre än det pris kommunen idag betalar som ren konsument. Som sägs i motionen har några kommuner i Dalarna planer på att starta egen produktion av kött för sina egna verksamheters behov. Det finns därför anleding att i stället för att göra en egen utredning avvakta resultat och erfarenheter från dessa kommuner innan vår kommun tar ställning till en eventuell egen köttproduktion. Med anledning av detta förslås att motionen avslås.

10 10 (54) Forts. 167 Arbetsutskottets förslag Motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande s arbetsutskott

11 11 (54) 168 KS/83/2013 (20.2) Motion Egenproduktion av energi s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Ärendebeskrivning Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. För att Sollefteå kommun skall bli en Framtidskommun, inom en tioårsperiod, bör redan nu arbetet inledas för att: - Säkerställa en självförsörjning av säker, billig och miljövänlig energi för kommunens invånare och företagare. Detta kan ske genom att kommunen, som nu äger hälften av Sollefteåforsen, börjar inleda arbetet att öka sitt ägande i Sollefteåforsen och att arbete inleds för delägarskap i de övriga kraftstationerna i kommunen. Genom ens ådan åtgärd ges medborgarna billigare energipriser och därmed ökar attraktiviteten för företagande och inflyttning. För medborgarna är en egenproduktion av el genom solceller och egna/kooperativt ägda vindkraftverk, en bidragande faktor till en förhöjd livskvalité. Ett arbete av detta slag är av sådant intresse, och helt i Eus anda, att stöd kan utgår för projektet. Förvaltningens bedömning Motionen föreslår att kommuns ska dels utöka sitt ägande i Sollefteåforsen samt ingå delägarskap i kommunens övriga kraftstationer. Detta förutsätter först och främst att det finns ett intresse från kraftverksägarna att sälja och i så fall till vilket pris. Kommunens andel i Sollefteåforsen kan inte med säkerhet värderas. Ett rimligt antagande är att värdet utgörs av ett antal 100 miljoner kronor. Med detta som något slags riktvärde innebär ett utökat ägande i Sollefteåforsen samt delägarskap i övriga kraftstationer en investering av en storleksordning som det är mycket tveksamt om kommunen klarar av att finansiera. Motivet enligt motionären är att kunna leverera elektrisk energi till kommunens medborgare och företag till reducerat pris. Detta förutsätter att kommunen startar ett elhandelsföretag med personella och övriga resurser för att kunna administrera en sådan åtgärd. Kommunen sålde 1998 sitt elhandelsbolag. SEAB, bland annat med motiveringen att kommunen i egenskap av ägare inte hade vare sig kompetens eller finansiella möjligheter att ikläda sig den risk det innebär att vara aktör på elhandelsmarknaden.

12 12 (54) Forts. 168 Arbetsutskottets förslag Motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande s arbetsutskott

13 13 (54) 169 KS/120/2013 (2) Medborgarförslag Spar pengar med öppen källkod Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta: Medborgarförslaget avslås. Ärendebeskrivning Linus Källgren, Långsele har lämnat följande medborgarförslag till kommunfullmäktige. Flera kommuner och myndigheter runt om i landet har genom att i större utsträckning använda sig av licensfri gratis programvara lyckats spara miljontals kronor. I vissa kommuner rör det sig om att anpassa delar av verksamheterna, men det finns också exempel på myndigheter och kommuner som fullständigt slutat köpa in programvara och istället fullständigt förlitar sig till datorprogram som baserar sig på öppen källkod. T.ex. rikspolisen har byggt om sin IT-enhet fullständigt och tjänat hundratals miljoner på detta. Möjligheterna att spara pengar varierar självklart beroende på hur stor del av verksamheten som kan göras licensfri, men i alla verksamheter där man idag betalar licenser finns pengar att spara. I vissa kommuner har man valt att behålla Windows, men använda sig av gratisprogrammet Open Office istället för Microsoft Office. I andra kommuner har man även valt bort Windows för andra Linux-baserade operativsystem, som exempelvis Ubuntu eller Edubuntu. Jag anser att även Sollefteå Kommun bör utreda hur mycket man skulle kunna minska kostnaderna genom att gå över till programvara med öppen källkod. Inte minst i tider av ekonomisk kris finns det anledning att vända på varje krona och se över om de kommunala verksamheterna verkligen använder sina resurser effektivt. Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta 1 att utreda och redovisa med hur mycket Sollefteå kommun skulle minska kostnaderna genom att övergå till Office programvara med öppen källkod 2. att upprätta en planering med tidsplan för övergången Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun har genom åren arbetat med att standardisera sin IT-plattform. Under detta arbete har möjligheten till att använda programvaror baserade på öppen källkod utvärderats. Vi har tyvärr kunnat konstatera att de system kommunerna använder i dag inte alltid går att använda tillsammans med program baserade på öppen källkod, exempelvis kontorsprogrammet Open Office.

14 14 (54) Forts. 169 Mot bakgrund av den situation som råder har kommunen skapat en standardiserad plattform för administrativa datorarbetsplatser med Microsofts programvaror som grund. Valet är baserat på ett flertal faktorer där kompatibilitet med de stora verksamhetssystemen exempelvis Procapita, ekonomisystem och ärendehanteringssystem har varit den tyngsta faktorn. Strävan har naturligtvis varit att hålla ner licenskostnaderna. Kommunen kommer att följa utveckling inom området för att säkerställa att den tekniska miljön ger så god totalekonomi som möjligt. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att licenskostnaderna bara är en del av den totala kostnaden. Ofta är teknisk drift, konsulter och utbildning en betydligt större andel av kostnaden för ett datasystem än licenser. Många organisationers erfarenhet är dessutom att just dessa kostnader kan öka kraftigt vid införande av öppen källkods baserade programvara. Kommunen har dock redan tagit ett antal steg mot användandet av öppen källkod, främst inom områden där beroendet till andra system är lågt. Ett exempel på utnyttjande av öppen källkodsbaserade system i vår kommun är skolans användning av Open Office på elevdatorer. Inom skolans område pågår också en utvärdering gällande möjligheten att använda Googles olika programvaror. Med stor sannolikhet kommer fler system baserade på öppen källkod att driftsättas under de närmaste åren. Att standardisera en arbetsplatsplattform för administrativa datorer på öppen källkod är för tidigt. Vår bedömning är att det inte finns skäl att i dagsläget lägga nya resurser på utredningar inom området öppen källkod. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag föreslår fullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Linus Källgren Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

15 15 (54) 170 KS/172/2013 (4) Ansökan om bidrag från Hotell Renlyckan i Ramsele s beslut Hotell Renslyckans bidragsansökan avslås. Motivering till avslaget är dels att kommunen enligt kommunallagen inte får lämna bidrag till privata näringsidkare, dels att kommunen bedömer att den uthyrning som sker i samband med Hockeyskolan är att betrakta som massförläggning och inte torde försämra förutsättningarna för Hotell Renlyckan. Ärendebeskrivning Hotell Renlyckan ansöker om driftbidrag med kronor i månaden med motivering att IOGT-NTO i Ramsele får bidrag från kommunen för sin lokal Faxen och att föreningen konkurrerar med hotell Renlyckan om korttidsboende. Bidraget till Hotell Renlyckan skulle göra konkurrensen mellan aktörerna mer likvärdig. Förvaltningens bedömning IOGT-NTO i Ramsele erhåller bidrag från Kultur-utbildnings och fritidsnämnden för att föreningen tillhandahåller samlingslokal i Ramsele för det kulturella och offentliga livet på orten. Av reglerna för bidrag till föreningsägda samlingslokaler framgår också att förening eller bolag som äger eller driver samlingslokalen ska arbeta utan enskilt vinstintresse. Vid kontakt med IOGT-NTO för att fråga om uthyrning till korttidsboende i Ramsele anför föreningen att uthyrning sker och har skett endast till deltagare och ledare i den Hockeyskola som bedrivits under en vecka per år och som i somras utökades till två veckor. Det har då handlat om massförläggning i lokalerna liknande den som också har förekommer i kommunens skolor för lägerverksamhet. Någon annan uthyrning för boende har inte förekommit på Faxen. Det är viktigt att kommunens egen verksamhet och den verksamhet som kommunen ger bidrag till inte försämrar företagares villkor ur konkurrenssynpunkt. Men Kommunallagen är också mycket restriktiv till individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den uthyrning som sker genom massförläggning i Faxens lokaler inte kan jämföras med hotell och att det därmed inte snedvrider konkurrensen. Under hockeyskolan har inte lägerdeltagarnas föräldrar eller andra vuxna medföljande bott på Faxen enligt IOGT-NTO i Ramsele utan endast deltagare och ledare för verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningen anser därmed att bidragsansökan ska avslås.

16 16 (54) Forts. 170 Arbetsutskottets förslag Hotell Renslyckans bidragsansökan avslås. Motivering till avslaget är dels att kommunen enligt kommunallagen inte får lämna bidrag till privata näringsidkare, dels att kommunen bedömer att den uthyrning som sker i samband med Hockeyskolan är att betrakta som massförläggning och inte torde försämra förutsättningarna för Hotell Renlyckan. Beslutsunderlag Hotell Renlyckan AB ansökan med bilagor Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Regler för bidrag till föreningsägda allmänna samlingslokaler Arbetsutskottets protokoll

17 17 (54) 171 KS/60/2013 (2) Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige s beslut föreslår fullmäktige besluta: Redovisningen över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Ärendebeskrivning Av fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. redovisar även de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Medborgarförslag Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnat av Anteckning KS 138/2012 Inrätta tjänst som integrationskonsult/ integrationsvägledare Cejko Kahteran, KS föreslår KF att bifalla förslaget KF återremitterar ärendet till KS för ytterligare beredning KS 70/2013 Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå Maj-Lis Johansson KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev KS 78/2013 Redovisning av ALLA utlandsresor som Sollefteå kommun gör varje år KS 116/2013 Handläggning av vindkraftsutbyggnader inom kommunen, medborgarnas insyn i utbyggnadsprojekt KS 120/2013 Spar pengar med öppen källkod KS 155/2013 Namngivning av väg inom Sollefteå centralort, Georg Clarins väg KS 162/2013 Upprustning av elljusspåret i Långsele inrättande av kulturhus Ingbritt Hedin KS AU Monica Blomström m.fl. Remitterades till KS Linus Källgren KF Rolf Jansson Lars Jonsson Ärendet lämnat till SBN för handläggning Ärendet lämnat till KUFN för handläggn.

18 18 (54) Forts. 171 Motioner Sammanställningen är uppdaterad efter KS Ankomstdatum Diarienummer Ärendemening Inlämnad av Anteckning KS 291/2011 Ombyggnad och underhåll av parkering vid Junsele Djurpark Jörgen Åslund KS 26/2013 Placering av leksaksmuseum i Näsåker KS 82/2013 Kommunal köttproduktion KS 83/2013 Egenproduktion av energi Remitterades till KS Gunilla Fluur m.fl. Beslut KS : Avvakta demokratiberedningens medborgardialog om ev. inrättande av kulturhus Gunilla Fluur KF Gunilla Fluur KF Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelseförvaltningens redovisning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i kommunfullmäktige godkänns. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

19 SOCF KUFF inkl. AME AME SBK KSF BSF Solatum Totalt (54) 172 KS/30/2013 (10) Uppföljning av antalet personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder s beslut 1 Uppföljningen godkänns. 2 Personalenheten får i uppdrag att komplettera tabellen med de nya anställningsformer som tillkommit. Ärendebeskrivning En redovisning över antalet personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder redovisas kontinuerligt för personalutskott och kommunstyrelse. Arbetsmarknadsåtgärder Typ av anställning Lönebidrag Nystartsjobb Särskilt anställningsstöd Utmaningen Trygghetsanställning Instegsjobb Utvecklingsanställning OSA Anordnarbidrag jobb-/ utvecklingsgarantin fas 2/ Totalt Jämfört med Personalutskottets förslag Uppföljningen godkänns. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll

20 20 (54) 173 KS/130/2013 (10) Redovisning av vakanta och nyinrättade tjänster samt neddragning av personal s beslut 1 Redovisningen godkänns. 2 Personalenheten får i uppdrag att fortsättningsvis redovisa uppföljningen i annan och tydligare form. Ärendebeskrivning Förvaltningarna ska varje tertial redovisa rekryteringar, indragning m.m. För perioden har förvaltningarna lämnat redovisning enligt nedan. För- Befattning Syselsätt- Tid m.m. valtning ningsgrad Vakant tjänst BSF Lärare trä/metallslöjd 0,75-1,0 Rektor Helgum/Ramsele 1,0 Lärare hemk. Valla+ Rams. 1,0+ 0,20 Elev-/skolvärd Valla 1,0 Lärare textil Valla 0,40-1,0 Lärare spanska Valla 0,40 Lärare textil 1,0 Lärare tyska 0,60 Idrottslärare Ramsele 0,30 Fritidspedagog Öhn 0,50 Förskollärare Öhn 1,0 Elevassistent 1,0 Specialpedagog Valla 1,0 Lärare svenska Junsele 1,0 Fritidspedagog Ramsele 1,0 Förskolärare/barnskötare 0,75-1,0 Lärare 4-9 alt.1-7 Nipan 1,0 Rektor Junsele-Näsåker 1,0 Lärare svenska Junsele 1,0 Förskollärare Öhn 1,0 Bitr. rektor 3 x1,0 Skedom, GB, Hågesta Skolsköterska 0,5 Gy-lärare 6 x1,0 vård/omsorg, sv/eng/rel, sv/ty, sv/fil/psy, sv/eng, rest/livsm Lärare eng. introd.pgr 1,0 Lärare matem. introd.pgr 1,0

21 21 (54) Forts. 173 För- Befattning Syselsätt- Tid m.m. valtning ningsgrad Forts. vakanta tjänster KSF Generalist Junsele 0,5 Generalist Näsåker 1,0 Arkivarie 1,0 Personalsekreterare 1,0 T.o.m SBK Assistent 0,5 Tjänsterna innehas för Anläggningsarbetare 1,0 närvarande av extra personal Förare av tyngre fordon 1,0 och säsongsanställda 1:e maskinist 1,0 Förrådsarbetare 0,5 Handläggare trafik 0,25 P.g.a. sjukersättning SOCF Sjuksköterska Västraomr. 1,0 Tills vidare Enhetschef äo Ra/Ed 1,0 Sjuksköt. resursenh, Vä 1,0 Sjuksköterskor 1,0 Avgiftshandläggare 1,0 Enhetschef äo Lå/He 1,0 Socialsekreterare 1,0 Socialsekreterare 2 x 1,0 Nyinrättad tjänst BSF Studie-/yrkesvägledare KIA 1,0 KUFF Etableringskoordinator 1,0 1 år (finansieras av Af) Neddragning av personal BSF Barnskötare 5x1,0 maj-juni-juli Resursperson 2x1,0 juni-juli Pedagogassistet 1,0 aug. Kokerska 0,5 juli Skolmåltidsbiträde 0,25+0,50 juni, juli Personalutskottets förslag 1 Redovisningen godkänns. 2 Ärendet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll

22 22 (54) 174 KS/73/2010 (10) Redovisning av kvarstående semesterdagar och sparad okompenserad tid per s beslut Redovisningen godkänns. Ärendebeskrivning Kvarstående semesterdagar utöver 40 sparade samt sparad okompenserad tid utöver 80 timmar redovisas kontinuerligt till personalutskott och kommunstyrelse. a) Kvarstående semesterdagar överstigande 40 Förvaltning Antal Sparade Antal Kvarstående Antal Kvarstående personer semesterdgr personer semesterdgr personer semesterdgr Barn/skola Intr. Graningebyn Individ/omsorg Kommunstyrelse Kultur/utbildning/fritid Samhällsbyggnad Vård/äldre Totalt b) Sparad okompenserad tid överstigande 80 timmar Förvaltning Antal Okomp. tid Antal Okomp. tid Antal Okomp. tid personer Timmar personer Timmar personer Timmar Barn/skola 6 181, , ,96 Intr. Graningebyn Individ/omsorg 5 53, , ,65 Kommunstyrelse 1 7,13 2 9, ,01 Kultur/utbildning/fritid 3 118, , ,91 Samhällsbyggnad ,50 Vård/äldre 5 224, , ,50 Totalt , , ,67 Personalutskottets förslag Redovisningen godkänns. Beslutsunderlag Personalutskottets protokoll

23 23 (54) 175 KS/85/2013 (4.11) Verksamhetsplan med budget för kommunstyrelsens verksamheter avfall, vatten och avlopp s beslut Verksamhetsplan med budget för verksamheterna avfall, vatten och avlopp antas. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i juni 2013 fastställt övergripande verksamhetsplan med budget för Budgetramen för 2014 är fastställd till 0,990 mnkr. Plan för 2015 är 1,005 mnkr och 1,028 mnkr för Investeringsbudgeten är 14,7 mnkr för 2014, 12,2 mnkr för 2015 och 12,5 mnkr för VA-taxan har justerats med 4 %. Renhållningstaxan behåller samma nivå som 2013 enligt kommunfullmäktiges beslut. Budgetberedningens förutsättningar för 2014 till nämnderna har varit att lönekostnadsökningen blir 2,5 % och övriga kostnadsökningar 1,6 %. Samhällsbyggnadskontoret har utifrån ovanstående förutsättningar tagit fram en verksamhetsplan med budget för Teknikutskottets förslag Verksamhetsplan med budget för verksamheterna avfall, vatten och avlopp antas. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets yttrande Verksamhetsplan med budget för kommunstyrelsens verksamheter avfall, vatten och avlopp samt VA-taxa 2014 Teknikutskottets protokoll

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (29) Datum Tid Kl. 14.00 17.10 Plats A-salen, kommunhuset, Sollefteå Beslutande Övriga närvarande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Helen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer