VALIDERING AV KUNSKAP OCH KOMPETENS SOM LÄNK MELLAN UTBILDNING OCH ARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALIDERING AV KUNSKAP OCH KOMPETENS SOM LÄNK MELLAN UTBILDNING OCH ARBETE"

Transkript

1 VALIDERING AV KUNSKAP OCH KOMPETENS SOM LÄNK MELLAN UTBILDNING OCH ARBETE A N D R E A S F E J E S P R O F E S S O R I V U X E N P E D A G O G I K L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T 1

2 PRESENTATIONENS UPPLÄGG 1. Valideringens historia 2. Syfte och utgångspunkter för validering 3. Bedömningsteori 4. Frågor att diskutera 2

3 VALIDERINGENS HISTORIA 3

4 VALIDERING VUXENUTBILDNINGENS FRAMTID? Kunskapslyftskommittén lanserade begreppet Enligt Utbildningsdepartementet (Ds 2003:23, s. 19) är validering: En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. 4

5 HISTORIA OCH SYFTEN I VÄRLDEN tal, USA Social rättvisa tillträde 1980-tal, Storbritannien Från social rättvisa till ekonomisk utveckling - arbetsmarknad 1990-tal, Sydafrika Samhällsförändring 5

6 VALIDERING I SVERIGE Husförhören Lärlingssystemet hos skråna Brevkurser (t.ex. Hermods) Studentexamen som privatist (Kvällsgymnasier, Komvux och SSV) 25:4 systemet i högskolan samt högskoleprovet Skolans läroplaner 6

7 VARFÖR VALIDERING JUST NU? Social rättvisa Ekonomisk utveckling/humankapital Samhällsförändring I våra intervjuer förs ofta följande tanke fram: Både samhället och individen tjänar på det! 7

8 SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR VALIDERING 8

9 VALIDERINGSMODELLER Systemanpassad Krav från utbildning och arbetsmarknad i fokus Systemförändrande Erfarenheter och värdet av informellt lärande i fokus Prokrustesvalidering Ekonomisk utvecklingyyrkeskunnande Validering för Lärande och utveckling Social rättvisa, t.ex. tillträde och tillgodoräknande Anställning Informell bedömning på arbetsgivarens villkor Radikal validering Lärande utanför utbildning värderas inom rörelser Trojanska hästen Tillträde, erkänn andra former av kunskap/grupper Synliggörande av kompetens i organisationen Diagnostisk validering Inom skola 9

10 O R G A N I S A T I O N S F O R Validering integrerad med utbildningssystemet Yrkesutbildning på gymnasienivå Dokumentation - främst betyg Validering parallellt med utbildningssystemet Branschen Dokumentation - certifikat - kompetensbevis - betyg etc. UTGÅNGSPUNKTER FÖR VALIDERING Yrken Yrkes- och utbildningsbaserad validering - inriktad på Arbetskraftsutbildning Yrkes- och branschbaserad validering - inriktad på Arbetskraftsförsörjnin g Individen Individ- och utbildningsbaserad validering - inriktad på Utbildningslotsning Individ- och branschbaserad validering - inriktad på Arbetsmarknadslotsni ng 10

11 VAD ÄR VALIDERING? Kompletterande utbildning Kartläggining +? Kartläggning + bedömning och dokumentation Kartläggning + bedömning och dokumentation Kartläggning, utbildning, bedömning och dokumentation 11

12 BEDÖMNINGSTEORI 12

13 BEDÖMNING - VARFÖR? Formativ Summativ Prediktiv 13

14 BEDÖMNING - NÄR? Före Kontinuerligt, under lärprocessen I slutet I efterhand 14

15 BEDÖMNING - VAD? Episteme Techne Fronesis 15

16 EPISTEME Empirism Sann och säker kunskap Fånga in och bedöma en persons prestationer som vi erfar Rationalism Logiska resonemang snarare än sinnet Fånga in och bedöma en persons prestationer som vi logiskt kan argumentera för är sann kunskap Konstruktivism Fånga in och bedöma den enskildes kunskap i hela sin bredd, utan att värdera dess sanningshalt 16

17 TECHNE PRAKTISK OCH TEORETISK KUNSKAP SOM TÄTT SAMMANKOPPLADE Kunskap som färdighet i ett givet sammanhang (Ryles) Veta om (hur saker är) och att veta hur (kunskap om görande och görandet i sig självt) Ej skillnad mellan tanke och handling utan mellan Vanemässig och intelligent praktik Kunskapen finns i själva handlingen (tyst) (Schön) Reflektion om handling Reflektion i handling 17

18 TECHNE TYST KUNSKAP Sägbart och osägbart (Wittgenstein) Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga Språket skapar verkligheten, det utanför språket skall vi tiga om. Vi kan inte kläda existentiella frågor i språk, leder bara till nonsens. Påståendekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap (Johannessen och Nordenstam) All kunskap har en tyst dimension (Polanyi) Ingen kunskap är helt tyst Fokalt vetande och tyst kunskap Finns det tysta aspekter av kunskap som skall bedömas i valideringssammanhang? Om, hur? 18

19 TECHNE SITUERAD KUNSKAP OCH PRAGMATISM Situerad kunskap (Vygotsky, Lave, Wenger) Kunskap situerad i sammanhang - praktikgemenskaper Kunskap som kontextualiserad och dekontextualiserad Pragmatism (Dewey, Pierce) Kunskap uppstår i relation mellan handling och reflektion God kunskap är den kunskap som löser problem Hur validera sammanhangsbunden kunskap? Vilken kunskap är värd att validera? 19

20 FRONESIS Handlingsbaserad kunskapsform med fokus på att forma det etiska och politiska livet Den praktiska klokheten dygder Använda det goda omdömet Har eleverna fronesiskunskaper? Hur kan det bedömas? 20

21 Kompetens - kvalifikation - yrkeskunnande Kompetens Formell kompetens Kvalifikation Efterfrågad kompetens Utnyttjad kompetens Faktisk kompetens Den kompetens som arbetet kräver Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s. 38). 21

22 BEDÖMNING - HUR? Konvergent OM du kan Divergent VAD du kan Traditionella prov eller alternativa prov? Kontextualiserad eller dekontextualiserad kunskap som bedöms? Test Observation Intervju Dokumentation Arbetsuppgift Autentiskt Simulerat 22

23 KUNSKAPENS VÄRDE Bruksvärde Bytesvärde Egenvärde 23

24 TILLIT TILL BEDÖMNINGAR Legitimitet Legalitet Reliabilitet Validitet 24

25 VALIDITET Prediktiv validitet Förutsäga framgång i individens karriär Pragmatisk validitet Bedömning som förändring av individen (klarar individen studier eller arbete formativ funktion) Innehållsvaliditet Utgör den bedömda kunskapen ett representativt urval av kunskapsinnehåll? Kommunikativ validitet Blir (den förändrade) kunskapen accepterad i sitt sammanhang 25

26 DISKUSSION 26

27 DISKUSSIONSFRÅGOR Vad är ert uppdrag i relation till validering? Vilket fokus/logik har just din myndighet/organisation? När krockar olika logiker hos olika intressenter? När, och hur hamnar den enskilde i kläm mellan olika logiker/system? Hur undviker vi att den enskilde hamnar i kläm mellan olika logiker/system? Vad kan vi göra? Vad behöver ändras i lagstiftning, regleringsbrev etc? 27

28

29 ANDRAGOGIKENS ANTAGANDEN E N L I G T M A L C O L M K N O W L E S

30 BEHOVET AV ATT VETA Vuxna behöver veta varför de behöver lära sig något, innan de lär sig det. Lärarens roll är att hjälpa den vuxne att veta varför denna skall lära sig något. (Knowles, 1989) I den pedagogiska modellen lär man sig det som läraren säger med syfte att bli godkända.

31 DEN VUXNES BILD AV JAGET Vuxna har en egenbild av att vara ansvariga för sina egna beslut och deras liv. Därmed vill de vara självstyrande och uppfattas så av andra. Läraren skall hjälpa den vuxne att gå från en beroendesituation i lärandet till att bli självstyrande. (Knowles, 1975) I den pedagogiska modellen är lärarens syn på eleverna att de har en beroende personlighet, och därmed blir elevernas självbild att de har en beroende personlighet.

32 DEN VUXNES ERFARENHET Vuxna har mer och kvalitativt andra erfarenheter än barn och ungdomar. Det innebär att gruppen vuxna är mer heterogen än grupper i skolan. Detta ställer krav på läraren, samtidigt som bredden av erfarenheterna i gruppen är en bra källa till lärande. (Knowles,1975) Elevens erfarenhet är lite värd som en resurs för lärande. Lärarens erfarenheter och läroböcker är det som räknas.

33 BEREDSKAP FÖR LÄRANDE Vuxna har en beredskap att lära sig sådant som de kan använda för att lösa problem i sin vardag. Innehåller i lärandet bör anpassas till den vuxnes utvecklingsfas. (Knowles, 1975) Eleven har beredskap för sådant lärande som läraren säger att de måste lära sig för att bli godkända.

34 LÄRANDETS INRIKTNING Till skillnad från barn och ungdomars ämnesinriktade lärande (i skolan) är vuxna livsinriktade (probleminriktade). De lär sig sådant de kan använda för att lösa problem i sin vardag. (Knowles, 1975) Eleverna har en ämnescentrerad inriktning på lärandet.

35 VUXNAS MOTIVATION Interna faktorer såsom självförtroende, livskvalité) styr vuxnas motivation till lärande i större utsträckning än externa faktorer såsom högre lön, befordran osv. (Knowles, 1984) Externa aspekter såsom betyg, lärarens bekräftelse osv. motiverar till lärande.

36 MOTIV OCH REKRYTERING TILL STUDIER 36

37 VARFÖR STUDERAR VUXNA? Studier som självförverkligande Studier som försörjning Studier som socialt umgänge Studier som meritering Studier som lärande

38 REKRYTERING AV VUXNA TILL STUDIER Orsaker att inte vilja studera Jag vill bara ha ett jobb Jag kan inte se någon nytta med studier Jag vill inte ha studieskulder Jag kan inte studera, jag har en arbetsskada Jag är för gammal att läsa Jag klarar nog inte av studier Nej, det sägs att det är stressigt och jobbigt

39 REKRYTERING Rekryteringsarbete bör inriktas mot I första hand, skapa motiv för studier I andra hand, undanröja hinder Att undanröja hinder kan vara Ekonomi (studiemedel) Familj (barnomsorg)

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Fyra nyanser av kunskap

Fyra nyanser av kunskap Fyra nyanser av kunskap Thomas Blom Docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet och Örebro universitet Inledning Kunskap - ett begrepp som såväl innefattar utveckling, makt som personlig självkänsla.

Läs mer

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation?

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? I Högman, A-K. & Stolare, M. (red.) I lärandets gränsland. Gidlunds förlag. THOMAS BLOM Inledning Vad är kunskap

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg

Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveca Lindberg Denna rapport ges ut av Stockholms universitetsförlag & Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer