Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan Ajournering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00"

Transkript

1 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan Ajournering: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande Birgitta Siljelöf (s) Sven Holmqvist (s) Anette Ek Lindqvist (s) Anna-Greta Kvickström (s) Andreas Lindkvist (v) Henrik Blind (mp) Roland Boman (fjk) Kajsa Boman (fjk) Jonas Wiandt (fp) Karin Vannar (sv), deltar och Övriga närvarande: Anders Nygårds, kommunchef Marcus Sjaggo, sekreterare Per-Olof Lindroth, Destination Jokkmokk AB, 55 Annika Almqvist, ekonomichef, 56 Silva Hermann, miljöstrateg, 57 Conny Öhman, gatuchef, 57 Gunilla Nyberg, integrationssamordnare, 58 Christel Falk, enhetschef, 58 Tid och plats för justering: Fredagen den 27 mars 2015 kl i kommunhuset i Jokkmokk Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare... Marcus Sjaggo Ordförande... Robert Bernhardsson (s) Justerande... Jonas Wiandt (fp) Andreas Lindkvist (v) ANSLAG / BEVIS, Organ: Kommunstyrelsen :

2 2 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk Underskrift:... Marcus Sjaggo

3 3 Innehållsförteckning. Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 53 Val av justerare 54 Godkännande av föredragningslistan 55 Dnr 2015:210 Förslag till finansiering av Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland, fortsatt utveckling av Destination Jokkmokk 56 Dnr 2015:211 Årsredovisning och bokslut för år Dnr 2015:151 Avfallsplan för Jokkmokks kommun 58 Dnr 2015:214 Styrdokument för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar till Jokkmokks kommun 59 Dnr 2014:826 Förslag till justering av kommunstyrelsens internramar gällande överförmyndaren och kommunledningskontoret 60 Dnr 2014:827 Investering i lokal för energiintensiv verksamt i Porjus 61 Dnr 2015:212 Begäran från samhällsbyggaravdelningen om tilläggsinvestering för verksamhetssystem bygg- och miljöreda 62 Dnr 2015:214 Resursfördelning för ensamkommande barn och ungdomar 63 Dnr 2015:215 Förslag från skolchefen på stipendier för att underlätta kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 64 Dnr 2015:147 Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder

4 4 65 Dnr 2014:574 Ansökan om medel- Natursskyddsföreningen Norrbotten, Framtidsveckan Dnr 2015:216 Remiss från Kommunförbundet Norrbotten på Inriktning Dnr 2015:176 Policy för databackup 68 Dnr 2005:863 Revidering av socialnämndens reglemente 69 Dnr 2008:604 Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 70 Dnr 2011:240 Förslag till revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 71 Dnr 2012:300 Svar på medborgarförslag- Förslag att byta ut konstgräsplanen vid Jokkmokks IP 72 Anmälan av delegationsbeslut 73 Övriga anmälningsärenden 74 *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 75 *Militärövningar i Jokkmokks kommun*

5 5 53 Val av justerare Kommunstyrelsen beslutar att till justerare utse Jonas Wiandt (fp) och Andreas Lindkvist (v). Ärendet Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum fredagen den 27 mars klockan

6 6 54 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. Överläggningar i kommunstyrelsen Henrik Blind (mp) föreslår följande tillägg: -Militärövningar i Jokkmokks kommun ( 75)

7 7 55 Dnr 2015:210 Förslag till finansiering av Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland, fortsatt utveckling av Destination Jokkmokk Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om bygdemedel för finansieringen av Destination Capacity Buildning med totalt kr fördelat på kr för 2015, kr för 2016 och kr för Ärendet Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Destination Jokkmokk har som målsättning att utveckla Destination Jokkmokk enligt den framtagna varumärkesplattformen. Jokkmokk är en stor destination till ytan men liten till befolkning. Smart specialisering med god lokal förankring är en grundförutsättning för kommande utvecklingsarbete. Vår målsättning är att utveckla av en lokal arbetsplattform där offentliga och privata aktörer i samverkan med föreningar och andra intresserade medborgare, kraftsamlar och tillsammans utvecklar besöksnäringen i kommunen. Destinations Jokkmokks roll blir att identifiera och involvera viktiga partners och utveckla en arbetsmodell som är hållbar över tid. Leda och samordna utvecklingsgrupper inom de områden som ligger inom Destinationens mandat, d.v.s. destinationsutveckling, produkt och affärsutveckling inom besöksnäring och marknadsutveckling. Inom andra områden, t.ex. markanvändning, logistiklösningar generellt, gestaltningsplan, etc. ska destinationen, omvärldbevaka och föra branschens synpunkter till dagordningen. Dynamisk kunskapsorganisation, Destination Jokkmokk innehåller tre arbetsområden: 1. Destinationsutveckling 2. Produkt och affärsutveckling 3. Marknadsutveckling Destination Jokkmokk har i dagsläget tre medarbetare, två tillsvidare anställda, 100% och en med 50% tjänst. Nuvarande personal kommer att ingå i projektorganisationen med två 50% tjänster som kommer att kombineras med nuvarande uppdrag inom turistinformationen. Vid projektstart kommer nyanställning bli aktuellt. Två heltidstjänster fortsättning

8 8 55- fortsättning alternativt en heltid och två 50% tjänster beroende på kompetens hos de sökande till tjänsterna. Tjänsterna kommer att utannonseras på sedvanligt sätt. Den totala finansieringen är på kr varav Jokkmokks kommuns del är på totalt kr fördelat på kr för 2015, kr för 2016 och kr för Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 15. Förslag på finansiering och projektplan. Överläggningar i kommunstyrelsen Henrik Blind (mp) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kopia till Länsstyrelsen Destination Jokkmokk AB Utvecklingschef Magdalena Fjellner Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

9 9 56 Dnr 2015:211 Årsredovisning och bokslut för år 2014 Kommunstyrelsen beslutar - för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna. - föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för år Ärendet Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor för år Intäkterna uppgick därmed till 0,2 miljoner kronor högre än vad kostnaderna uppgick till. Budgeterat resultat för år 2014 uppgick till plus 2,3 miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor. Samtliga styrelser och nämnder redovisar negativa budgetavvikelser vilka sammantaget uppgår till 11,4 miljoner kronor. Socialnämnden är den styrelse eller nämnd som redovisar störst negativ budgetavvikelse. Finansieringen redovisar en positiv budgetavvikelse på 9,3 miljoner kronor. Sammanställning budgetavvikelse per styrelse och nämnd (mkr): Kommunstyrelsen: - 1,9 Barn- och utbildningsnämnden: - 0,6 Socialnämnden: - 8,3 Samhällsbyggarnämnden: - 0,3 Kultur- och fritidsnämnden: - 0,3 Summa driften: -11,4 Finansieringen: + 9,3 Summa budgetavvikelse: - 2,1 Budgeterat resultat: + 2,3 Redovisat resultat: + 0,2 fortsättning

10 fortsättning Totalt finns det värderegleringar på kr och avskrivningar på kr. Ärendets beredning Värderegleringar för Årsbokslut för Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 9. Tjänsteskrivelse från kommunchef Anders Nygårds daterad Kopia till Kommunfullmäktige Ekonomi

11 11 57 Dnr 2015:151 Avfallsplan för Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta avfallsplanen, samt att en revidering av den ska ske år Ärendet En viktig del i arbetet med att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle är att minska miljöpåverkan från avfall. Riksdagen beslutade därför 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner. Det är idag inskrivet i 15 kap miljöbalken om avfall och producentansvar. Arbetet med att ta fram avfallsplanen enligt detta har genomförts under perioden juni 2014 till mars Avfallsplanens giltighetstid sträcker sig till 2022 för att möjliggöra ett långsiktigt strategiskt arbete. I enlighet med 80 avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i avfallsplanen ses över vart fjärde år och uppdateras vid behov. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 6. Förslag till avfallsplan. Överläggningar i kommunstyrelsen Ordförande föreslår att avfallsplanen antas samt att en revidering av den ska ske Kopia till Kommunfullmäktige

12 12 58 Dnr 2015:214 Styrdokument för mottagande av ensamkommande barnoch ungdomar till Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar att en årlig utvärdering och rapport ska ges till kommunstyrelsen, att IT-chefens yttrande ska tas med i styrdokumentet, samt att i övrigt anta styrdokumentet. Ärendet Jokkmokks Kommun har sedan 2008 en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ett antal ensamkommande barn (EKB) varje år. Antalet boendeplatser i överenskommelsen har varierat under åren. Migrationsverket har sedan en utökad möjlighet att anvisa fler EKB än det antal en kommun har i sin överenskommelse. Jokkmokks Kommun ersätts av Migrationsverket enligt en modell som tillämpas nationellt Inga kommunala medel tillförs någon av boendeverksamheterna för EKB. Idag sker en samordning av de medel som återsöks från Migrationsverket. Enhetschefen för Ungdomsboendet Jokken/SG61 återsöker de medel som enbart rör boendena. Integrationssamordnaren återsöker de medel som rör deras verksamhet och en ekonom återsöker övriga medel i samverkan med skolchef och chef för biståndsenheten. I detta styrdokument har hänsyn tagits till den checklista som Rädda Barnen har tagit fram för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Jokkmokks Kommun har ett styrdokument kring mottagande av EKB som är från 2010 och därmed inaktuellt. Kommunstyrelsen har därför gett enhetschef Christel Falk i uppdrag att i samråd med övriga parter ta fram ett aktuellt styrdokument för all kommunal verksamhet kring mottagandet av EKB. Under utredningen av detta styrdokument har antalet EKB varierat vilket ställer höga krav på alla inblandade aktörer. Trots vår föränderliga värld fortsättning

13 fortsättning har dialog förts med Länsstyrelsen, företrädare för skolverksamheten, överförmyndaren, integrationssamordningen, socialtjänsten och medarbetarna vid Ungdomsboendet Jokken. Styrdokumentet är framtaget i samverkan med de olika verksamheterna som representeras av: Gunilla Nyberg, Integrationssamordningen, Maria Larsson, Socialtjänsten, Kerstin Fors Mattsson, Skolan samt Pia Eriksson, Överförmyndaren. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade , 3, att begära in ett yttrande på förslaget från socialchefen och IT-chefen till kommunstyrelsens möte den 23 mars. Socialchef Kaisa Björnström har meddelat att hon inte har något att tillägga. IT-chef Bertil Nordqvist har lämnat följande yttrande: IT-funktionen tillhandahåller Internetanslutning via en tjänst i stadsnätet i de fall det är tekniskt möjligt, abonnemangskostnaden för denna tjänst skall bekostas av verksamheten. IT-funktionen supportar endast den fasta anslutningen, eventuellt trådlöst får verksamheten eller de boende själva installera och drifta. IT-funktionen kan till viss del tillhandahålla äldre datorer i den mån det finns tillgängliga datorer dessa tillhandahålls med en standardinstallation av Windows och ingen ytterligare konfiguration eller support. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 3. Tjänsteskrivelse från enhetschef Christel Falk daterad Överenskommelse med Migrationsverket daterad Kopia till Kommunchef Anders Nygårds Socialchef Kaisa Björnström Skolchef Kerstin Fors-Mattsson Enhetschef Christel Falk Integrationssamordnare Gunilla Nyberg Handläggare Nadja Åstot

14 14 59 Dnr 2014:826 Förslag till justering av kommunstyrelsens internramar gällande överförmyndaren och kommunledningskontoret Kommunstyrelsen beslutar att en ramteknisk förändring för 2015 görs mellan kommunledningskontoret och överförmyndaren där budgetramarna fastställs till följande: Kommunledningskontoret: kr Överförmyndaren: kr Ärendet Överförmyndaren ligger idag budgetmässigt under kommunledningskontoret. Då verksamheten är en myndighet med en ganska stor budget till skillnad från exempelvis valnämnden så finns det fördelar med att redovisningsmässigt lyfta ur den ur kommunledningskontorets budget och särredovisa den för att öka tydligheten. Kommunledningskontorets budget för 2015 ligger på kr, av detta så ingår överförmyndaren med netto kr. Kommunchef Anders Nygårds föreslår: Att en ramteknisk förändring för 2015 görs mellan kommunledningskontoret och överförmyndaren där budgetramarna fastställs till följande: Kommunledningskontoret: kr Överförmyndaren: kr Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 10. Tjänsteskrivelse från kommunchef Anders Nygårds daterad Kopia till Ekonomi Personalchef Marianne Engan Ekonomichef Annica Almqvist Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

15 15 60 Dnr 2014:827 Investering i lokal för energiintensiv verksamhet i Porjus Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om bygdemedel med kr för investeringen, samt att i övrigt anvisa medel med kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov för investeringen. Ärendet Regionen har en stor mängd förnyelsebar energi i form av ren vatten- och vindkraft. Regionen har ett unikt elnät i sin stabilitet byggt för affärskritisk gruv-, ståloch pappersmassaindustri. Det kalla klimatet ger stora energi- och miljöbesparingar vid kylning av dataservrar. Regionen har en unik affärsmiljö med vana från affärskritiska industrier och ett stabilt politiskt och miljömässigt klimat. Vattenkraftverken i Jokkmokks kommuns har en överskottsproduktion i befintliga vattenkraftverk vilket är en garant för leveransförmåga. Det finns möjligheter att etablera nära sig nätknutpunkter vilket är en garant för redundans. Det finns ett etablerat samarbete med Vattenfall vilket möjliggör konkurranskraftiga och samordnade erbjudanden. Jokkmokks kommun har rådighet över mark med ytmässigt goda möjligheter till expansionsytor och klusterbildning. Porjus industrihus är en av de siter som skulle lämpa sig väl för en etablering av en serverhall. Etableringen skulle initialt ske i det redan befintliga industrihuset med goda möjligheter till expansion på det redan befintliga industriområdet. Med en färdig byggnad som lämpar sig väl för serverhallsetableringar har man liksom Boden goda möjligheter till att locka etableringar inom branschen. Företag som investerar i serverhallsetableringar ställer höga krav på tid till marknad eller time to market. Det är därför av vikt att alla tillstånd och större anpassningar av lokalen är färdiga innan fastigheten eller siten kan marknadsföras. Nödvändiga anpassningar: fortsättning

16 fortsättning Alla mellanväggar i industridelen måste tas ned för att skapa en öppen yta. Omhändertagande av gammal utrustning kr (oklar uppgift) Rivning av väggar kr Demontering av el kr Transport och deponi kr Byggnadsarbeten kr Fiber kr Oförutsett kr Summa kr Inga åtgärder i ventilation är beräknade. Fastighetskontoret föreslår kommunstyrelsen: Att besluta om att genomföra en anpassning av Porjus Industrihus enligt ovan till en kostnad av kr. Att besluta om att söka bygdemedelsfinansiering för 50 % av kostnaden ( kr). Att ge i uppdrag att söka investeringsstöd för resterande 50 % av kostnaden ( kr). Kommunstyrelsens beslutade , 15, att besluta om att genomföra en anpassning av Porjus Industrihus till en kostnad av kr, att ansöka om bygdemedel med kr, samt att söka investeringsstöd med kr. Länsstyrelsen har sedan dess avslagit ansökan om investeringsstöd. Mot bakgrund av Länsstyrelsens avslag av investeringsstöd föreslår teknisk chef Erik Fagerström kommunstyrelsen att åter ta upp ärendet om iordningställande av lokal för energiintensiv verksamhet i Porjus: Att besluta om att genomföra en anpassning av Porjus Industrihus enligt ovan till en kostnad av kr. Att besluta om att söka bygdemedelsfinansiering för 75 % av kostnaden, kr. fortsättning

17 fortsättning Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 8. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström daterad Kommunstyrelsens beslut , 15. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström daterad Kopia till Länsstyrelsen Ekonomi Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

18 18 61 Dnr 2015:212 Begäran från samhällsbyggaravdelningen om tilläggsinvestering för verksamhetssystem bygg- och miljöreda Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja en tilläggsinvestering på kr för verksamhetsystem byggoch miljöreda. Ärendet 2014 var samhällsbyggaravdelningen tilldelad kr för ett nytt verksamhetsstöd bygg och miljöreda. Avdelningen beställde systemet men det var ej färdigt att levereras förrän början av Vi gjorde då en fråga om överflyttning till 2015 av tilldelade medel för investeringen i verksamhetssystemet. Vilket inte skulle vara något problem enligt de uppgifter vi fick. Då vi nu ska börja betala ser vi av vår förvåning att medlen ej är överförda till 2015 års investeringar. Vi begär därför att en överföring från 2014 års investeringsbudget av kr till 2015 års investeringsbudget för samhällsbyggaravdelningen. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 22. Tjänsteskrivelse från räddningschef Bengt Nilsson daterad Kopia till Kommunfullmäktige

19 19 62 Dnr 2015:213 Resursfördelning för ensamkommande barn Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare beslutet från budgetberedningen som innebär att överförmynderiverksamheten finansieras med kronor årligen avbryts från och med år 2015, att överförmyndaren i stället får kronor från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader år 2015, samt att överförmyndaren från och med budgetprocessen för år 2016 finansierar verksamheten med skattemedel via budgetram i ordinarie budgetprocess. Ärendet Jokkmokks kommun har sedan ett antal år tillbaka jobbat med ensamkommande asylsökande ungdomar. Avtal har skrivits med migrationsverket som reglerat verksamheten och ersättningsnivåer. Under årens lopp har externa resurser byggts upp och senare använts i verksamheten. Nu finns ett ökat behov av mer resurser främst i form av fler tjänster till framförallt barn- och utbildningsnämnden och till socialtjänsten. Därmed finns önskemål från olika delar av verksamheterna i Jokkmokks kommun att nyttja de resurser som byggts upp till att finansiera nya tjänster. Kommunstyrelsens arbetsutskott är den instans som enligt Jokkmokks kommuns interna regelverk ska fatta beslut om hur resurserna ska fördelas. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har i december 2014 beslutat i sina respektive nämnder att ansöka hos kommunstyrelsens arbetsutskott att få nyttja dessa medel i större utsträckning än vad man gör idag. Redan idag uppgår summan av de årliga kostnaderna som finansieras av de externa medlen på balanskontot till ett högre belopp än vad som årligen tillförs balanskontot. De belopp som finns tillgängliga och kan användas till det vi själva prioriterar högst inom den kommunala verksamheten uppgår till ett fast belopp på kronor per år. Dessutom finns rörliga belopp som idag är avsedda för att bedriva den verksamhet som bedrivs. fortsättning

20 fortsättning Dessutom håller regelverket för ersättningarna på att förändras så det är ganska svårt att exakt se vad som kommer att hända i framtiden. Ytterligare interna utredningar bör genomföras inom detta område för att helt kunna säkerställa hur länge dessa resurser räcker i syfte att få ett bättre beslutsunderlag till framtida beslut inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Utifrån resonemang från många olika håll finns ett förslag som även kommunchef Anders Nygårds stödjer att överförmynderiverksamheten inte längre ska finansieras från dessa externa balanskontomedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 2, att finansiera ytterligare en halvtidstjänst inom barn- och utbildningsnämndens område vilket totalt sett innebär att barn- och utbildningsnämnden får 1,5 heltidstjänster finansierat från balanskontopengarna. För tydlighetens skull föreslås i sammanhanget att gymnasieskolan Bokenskolan får fortsatt finansiering till samma grad som tidigare beslut vilket innebär att en tjänst på 75 procent finansieras via balanskontot där migrationsverkets pengar samlas. Att besluta att finansiera en utökning med en 75-procentstjänst inom socialnämndens område så att det blir totalt 1,5 heltidstjänster inom socialtjänsten. Den utökningen föreslås dock finansieras via ersättningen på kronor som betalas ut varje gång ett ensamkommande barn får PUT och att ersättningen ska gå till biståndsenheten i stället för som idag till integrationsverksamheten. Migrationsverkets tanke med denna ersättning är att ersättningen ska täcka kostnader för särskilt förordnande och andra särskilda kostnader inom socialtjänsten. Att eftersom regelverket kring finansieringen av verksamheterna för ensamkommande ungdomar och andra frågor kring ersättningar i integrationsfrågor är väldigt komplicerade och att regelverket dessutom förändras hela tiden så bör frågan utreds vidare av utvecklingskontoret. Att utredare Anna Hövenmark utreder ersättningsnivåer inom detta område för att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få ett bättre beslutsunderlag för hur medlen ska användas i Jokkmokks kommuns olika verksamheter i framtiden. Att uppdra till ekonomifunktionen att eftersöka de extraordinära kostnaderna som uppstår för förskolan och grundskolan. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 2. fortsättning

21 fortsättning Tjänsteskrivelse från kommunchef Anders Nygårds daterad Barn- och utbildningsnämndens beslut , 66. Socialnämndens beslut , 123. Kopia till Ekonomi Ekonomichef Annika Almqvist Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

22 22 63 Dnr 2015:215 Förslag från skolchefen på stipendier för att underlätta kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till skolchefen att komma in med en årlig utvärdering av stipendierna, samt att uppdra till skolchefen att hitta arbetsformer med lärarfacken för att ta fram lämpliga kandidater till stipendierna. att kostnaderna för stipendierna delas lika mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden Ärendet Under perioden kommer sju lärare, sju förskollärare och en fritidspedagog att gå i pension i Jokkmokks kommun, under förutsättning att de tjänstgör till 65 års ålder. Därutöver kan vi räkna med att det kommer att finnas anställda som av olika skäl väljer att avsluta sin anställning vilket vi kommer att utveckla strategier för att förhindra. Vi har under de senaste åren upplevt allt större svårigheter att rekrytera pedagoger med rätt behörighet. Antalet sökande till våra lediga tjänster har hela tiden minskat och är i dagsläget obefintliga. Med anledning av detta vill vi nu uppmuntra sökanden från vår kommun att studera på lärarutbildningen då vi tror att vår möjlighet att rekrytera personal därmed skulle öka. Förslag till åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen Införande av Stipendium för blivande lärare, förskollärare och fritidspedagoger De utbildningar som kan ge stipendium är: -Förskollärarutbildning (3,5 år), -Lärarutbildning - grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (3 år), -Lärarutbildning - grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (4 år), -Lärarutbildning - grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (4 år), fortsättning

23 fortsättning -Ämneslärarprogrammet - inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (4,5 år). Den person som kan bli aktuell för stipendium skall vara folkbokförd i Jokkmokks kommun och ska kunna uppvisa terminsregistrering vid varje termin. Vid läsårets slut skall det uppvisas att uppgjord studieplan har följts, enligt samma krav som CSN, Centrala studiestödsnämnden, har efter det första läsåret. Det innebär att resultatkravet är 75 % avklarade högskolepoäng av läsårets totala poäng. Kan inte samtliga ovan nämnda kriterier uppfyllas så uteblir stipendiet. Urvalet av vilka som ska få stipendium och upprättandet av kriterier för detta sker av skolkontoret i samråd med lärarfacken. Förslag 1. Stipendium på 3000 kr/mån i 9 månader, kostnad kr/år/person samt att efter avslutade studier så garanteras en tillsvidareanställning som behörig lärare i kommunen. Efter att man som nyanställd har arbetat i 3 år åt kommunen utfaller en ersättning på kr ut. Kostnad vid stipendium och ersättning för totalt 7 personer beräknat på 4 års studier. År Antal Kostnad 1 3 st. som får stipendiet kr 2 6 st. som får stipendiet kr 3 7 st. som får stipendiet kr 4 7 st. som får stipendiet kr 5 4 st. som får stipendiet kr 6 1 st. som får stipendiet kr 7 3 st. som har arbetet 3 år kr 8 3 st. som har arbetat 3 år kr 9 1 st. som har arbetat 3 år kr År 10 har totalt 7 st. fått stipendium och har arbetat för kommunen i 3 år, inga övriga kostnader år 10 för dessa individer. Förslag kr i ersättning till den som nyanställs som behörig lärare på en tillsvidaretjänst från höstterminen 2015, ersättningen utfaller efter att den anställde har arbetat i 3 år. fortsättning

24 fortsättning Förslag 3. Litteraturstipendium på 5000kr/termin vilket inte kan kombineras med förslag 1. Införande av lönepåslag till i dag tillsvidareanställda förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer Förslag 4. Att utöver ordinarie lönerevision ge samtliga tillsvidareanställda förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer ett lönepåslag på X antal kronor i samband med 2015 års lönerevision. Förslag till beslut Att Kommunstyrelsen fattar beslut utifrån ovan angivna förslag och att det ej belastar Barn- och utbildningsnämndens budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 13, att ge stipendium på 3000 kr/mån i 9 månader, kostnad kr/år/person samt att efter avslutade studier så garanteras en tillsvidareanställning som behörig lärare i kommunen. Efter att man som nyanställd har arbetat i 3 år åt kommunen utfaller en ersättning på kr ut. Att ge kr i ersättning till den som nyanställs som behörig lärare på en tillsvidaretjänst från höstterminen 2015, ersättningen utfaller efter att den anställde har arbetat i 3 år. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , 13. Tjänsteskrivelse från skolchef Kerstin Fors-Mattsson daterad Överläggningar i kommunstyrelsen Jonas Wiandt (fp) föreslår att skolchefen får i uppdrag att komma in med en årlig utvärdering av stipendierna, samt att skolchefen får i uppdrag att hitta arbetsformer med lärarfacken för att ta fram lämpliga kandidater till stipendierna. Kopia till Barn- och utbildningsnämnden Kommunchef Anders Nygårds Skolchef Kerstin Fors-Mattsson

25 25 64 Dnr 2015:147 Bygdemedelsansökan- Jokkmokks fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka bygdemedelsansökan. Ärendet En ansökan om bygdemedel på kr har inkommit från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar. Ansökan avser bidrag till fiskevårdande åtgärder till kommunens olika fiskevårdsföreningar. Kommunstyrelsen beslutade , 166, att årligen avsätta kr i bygdemedel för fiskevårdande åtgärder under förutsättning att årliga redovisningar görs vad medlen används till. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 11. Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen Kommunstyrelsens beslut , 166. Kopia till Länsstyrelsen Sökande Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

26 26 65 Dnr 2014:574 Ansökan om medel- Naturskyddsföreningen Norrbotten, Framtidsveckan 2015 Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. Reservationer Henrik Blind (mp) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Naturskyddsföreningen Norrbotten ansöker om kr i medfinansiering för projektet Framtidsvecka i Norrbotten Naturskyddsföreningen önskar också att Jokkmokks kommun deltar med olika självfinansierade arrangemang under Framtidsveckan. Projektets syfte är att arrangera/samordna en veckas publika arrangemang under 2015 i Norrbottens alla kommuner. Arrangemangen ska ha ett hållbarhets- och omställningsperspektiv. Projektet beräknas pågå mellan till Enligt kostnadsbudgeten har projektet en total budget på kr. Projektledarkostnader och föreläsare uppgår till kr och egen personal till kr. Det senare är Naturskyddsföreningens egen personal. Finansiering har sökts från Länsstyrelsen, Norrbottens Läns Landsting samt länets kommuner. Utredare Lars Bergqvist har yttrat sig över ansökan. Fokus på hållbarhet, omställning, energi och klimat är viktigt i en nutid som präglas av alarmerande rapporter. Ett flertal initiativ och återkommande evenemang och arrangemang genomförs med dessa perspektiv. Jokkmokks kommun deltar årligen i EU:s Energivecka och Hållbarhetsveckan. Naturskyddsföreningens projekt Framtidsveckan 2015 påminner starkt om initiativ som idag redan genomförs av andra aktörer. De initiativ som Jokkmokks kommun redan idag är delaktig i fodrar självfinansierande arrangemang och utrymmet för ytterligare arrangemang är begränsat både, personellt och ekonomiskt. fortsättning

27 fortsättning Utvecklingskontoret anser att fokus och resurser bör prioriteras till dem arrangemang Jokkmokks kommun redan investerat i och att kommunstyrelsen bör avslå ansökan. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 16. Tjänsteskrivelse från utredare Lars Bergqvist daterad Kopia till Sökande

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 14.05 Ajourneringar: 11.05-13.00

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 14.05 Ajourneringar: 11.05-13.00 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 14.05 Ajourneringar: 11.05-13.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Catharina Johansson (s), ordförande Sven Holmqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Tord Larsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Tord Larsson (s) Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 12.20 Ajournering: 12.00 12.05 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (s), ordförande Anna-Karin Kvickström (s), v ordf Patrik Sundberg

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 16 juni 2014 kl. 14.00 17.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 16.15 16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20 Beslutande Ingemar Almkvist (S), ordförande Stefan Jönsson (S) Jan Fagerberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.15-10.00. Ajournering kl. 09.05-09.20. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Kommunrevisorerna, 68 Jenny Krispinsson, PwC, 68. Annika Holmbom (m) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Kommunrevisorerna, 68 Jenny Krispinsson, PwC, 68. Annika Holmbom (m) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 12.10 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (s), ordförande Anna-Karin Kvickström (s), v ordf Caroline Johansson (s) Monika Sjödin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 13.45 Ajourneringar: 11.05-13.15

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 13.45 Ajourneringar: 11.05-13.15 Kommunfullmäktige 2015-02-23 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 13.45 Ajourneringar: 11.05-13.15 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Sven

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer