Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan Ajournering:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00"

Transkript

1 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan Ajournering: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande Birgitta Siljelöf (s) Sven Holmqvist (s) Anette Ek Lindqvist (s) Anna-Greta Kvickström (s) Andreas Lindkvist (v) Henrik Blind (mp) Roland Boman (fjk) Kajsa Boman (fjk) Jonas Wiandt (fp) Karin Vannar (sv), deltar och Övriga närvarande: Anders Nygårds, kommunchef Marcus Sjaggo, sekreterare Per-Olof Lindroth, Destination Jokkmokk AB, 55 Annika Almqvist, ekonomichef, 56 Silva Hermann, miljöstrateg, 57 Conny Öhman, gatuchef, 57 Gunilla Nyberg, integrationssamordnare, 58 Christel Falk, enhetschef, 58 Tid och plats för justering: Fredagen den 27 mars 2015 kl i kommunhuset i Jokkmokk Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare... Marcus Sjaggo Ordförande... Robert Bernhardsson (s) Justerande... Jonas Wiandt (fp) Andreas Lindkvist (v) ANSLAG / BEVIS, Organ: Kommunstyrelsen :

2 2 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk Underskrift:... Marcus Sjaggo

3 3 Innehållsförteckning. Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 53 Val av justerare 54 Godkännande av föredragningslistan 55 Dnr 2015:210 Förslag till finansiering av Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland, fortsatt utveckling av Destination Jokkmokk 56 Dnr 2015:211 Årsredovisning och bokslut för år Dnr 2015:151 Avfallsplan för Jokkmokks kommun 58 Dnr 2015:214 Styrdokument för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar till Jokkmokks kommun 59 Dnr 2014:826 Förslag till justering av kommunstyrelsens internramar gällande överförmyndaren och kommunledningskontoret 60 Dnr 2014:827 Investering i lokal för energiintensiv verksamt i Porjus 61 Dnr 2015:212 Begäran från samhällsbyggaravdelningen om tilläggsinvestering för verksamhetssystem bygg- och miljöreda 62 Dnr 2015:214 Resursfördelning för ensamkommande barn och ungdomar 63 Dnr 2015:215 Förslag från skolchefen på stipendier för att underlätta kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 64 Dnr 2015:147 Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder

4 4 65 Dnr 2014:574 Ansökan om medel- Natursskyddsföreningen Norrbotten, Framtidsveckan Dnr 2015:216 Remiss från Kommunförbundet Norrbotten på Inriktning Dnr 2015:176 Policy för databackup 68 Dnr 2005:863 Revidering av socialnämndens reglemente 69 Dnr 2008:604 Teckningsrätt för Jokkmokks kommun 70 Dnr 2011:240 Förslag till revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 71 Dnr 2012:300 Svar på medborgarförslag- Förslag att byta ut konstgräsplanen vid Jokkmokks IP 72 Anmälan av delegationsbeslut 73 Övriga anmälningsärenden 74 *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* 75 *Militärövningar i Jokkmokks kommun*

5 5 53 Val av justerare Kommunstyrelsen beslutar att till justerare utse Jonas Wiandt (fp) och Andreas Lindkvist (v). Ärendet Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum fredagen den 27 mars klockan

6 6 54 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista med föreslaget tillägg. Överläggningar i kommunstyrelsen Henrik Blind (mp) föreslår följande tillägg: -Militärövningar i Jokkmokks kommun ( 75)

7 7 55 Dnr 2015:210 Förslag till finansiering av Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland, fortsatt utveckling av Destination Jokkmokk Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om bygdemedel för finansieringen av Destination Capacity Buildning med totalt kr fördelat på kr för 2015, kr för 2016 och kr för Ärendet Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Destination Jokkmokk har som målsättning att utveckla Destination Jokkmokk enligt den framtagna varumärkesplattformen. Jokkmokk är en stor destination till ytan men liten till befolkning. Smart specialisering med god lokal förankring är en grundförutsättning för kommande utvecklingsarbete. Vår målsättning är att utveckla av en lokal arbetsplattform där offentliga och privata aktörer i samverkan med föreningar och andra intresserade medborgare, kraftsamlar och tillsammans utvecklar besöksnäringen i kommunen. Destinations Jokkmokks roll blir att identifiera och involvera viktiga partners och utveckla en arbetsmodell som är hållbar över tid. Leda och samordna utvecklingsgrupper inom de områden som ligger inom Destinationens mandat, d.v.s. destinationsutveckling, produkt och affärsutveckling inom besöksnäring och marknadsutveckling. Inom andra områden, t.ex. markanvändning, logistiklösningar generellt, gestaltningsplan, etc. ska destinationen, omvärldbevaka och föra branschens synpunkter till dagordningen. Dynamisk kunskapsorganisation, Destination Jokkmokk innehåller tre arbetsområden: 1. Destinationsutveckling 2. Produkt och affärsutveckling 3. Marknadsutveckling Destination Jokkmokk har i dagsläget tre medarbetare, två tillsvidare anställda, 100% och en med 50% tjänst. Nuvarande personal kommer att ingå i projektorganisationen med två 50% tjänster som kommer att kombineras med nuvarande uppdrag inom turistinformationen. Vid projektstart kommer nyanställning bli aktuellt. Två heltidstjänster fortsättning

8 8 55- fortsättning alternativt en heltid och två 50% tjänster beroende på kompetens hos de sökande till tjänsterna. Tjänsterna kommer att utannonseras på sedvanligt sätt. Den totala finansieringen är på kr varav Jokkmokks kommuns del är på totalt kr fördelat på kr för 2015, kr för 2016 och kr för Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 15. Förslag på finansiering och projektplan. Överläggningar i kommunstyrelsen Henrik Blind (mp) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kopia till Länsstyrelsen Destination Jokkmokk AB Utvecklingschef Magdalena Fjellner Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

9 9 56 Dnr 2015:211 Årsredovisning och bokslut för år 2014 Kommunstyrelsen beslutar - för egen del att godkänna värderegleringarna och avskrivningarna. - föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för år Ärendet Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor för år Intäkterna uppgick därmed till 0,2 miljoner kronor högre än vad kostnaderna uppgick till. Budgeterat resultat för år 2014 uppgick till plus 2,3 miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor. Samtliga styrelser och nämnder redovisar negativa budgetavvikelser vilka sammantaget uppgår till 11,4 miljoner kronor. Socialnämnden är den styrelse eller nämnd som redovisar störst negativ budgetavvikelse. Finansieringen redovisar en positiv budgetavvikelse på 9,3 miljoner kronor. Sammanställning budgetavvikelse per styrelse och nämnd (mkr): Kommunstyrelsen: - 1,9 Barn- och utbildningsnämnden: - 0,6 Socialnämnden: - 8,3 Samhällsbyggarnämnden: - 0,3 Kultur- och fritidsnämnden: - 0,3 Summa driften: -11,4 Finansieringen: + 9,3 Summa budgetavvikelse: - 2,1 Budgeterat resultat: + 2,3 Redovisat resultat: + 0,2 fortsättning

10 fortsättning Totalt finns det värderegleringar på kr och avskrivningar på kr. Ärendets beredning Värderegleringar för Årsbokslut för Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 9. Tjänsteskrivelse från kommunchef Anders Nygårds daterad Kopia till Kommunfullmäktige Ekonomi

11 11 57 Dnr 2015:151 Avfallsplan för Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta avfallsplanen, samt att en revidering av den ska ske år Ärendet En viktig del i arbetet med att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle är att minska miljöpåverkan från avfall. Riksdagen beslutade därför 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner. Det är idag inskrivet i 15 kap miljöbalken om avfall och producentansvar. Arbetet med att ta fram avfallsplanen enligt detta har genomförts under perioden juni 2014 till mars Avfallsplanens giltighetstid sträcker sig till 2022 för att möjliggöra ett långsiktigt strategiskt arbete. I enlighet med 80 avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i avfallsplanen ses över vart fjärde år och uppdateras vid behov. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 6. Förslag till avfallsplan. Överläggningar i kommunstyrelsen Ordförande föreslår att avfallsplanen antas samt att en revidering av den ska ske Kopia till Kommunfullmäktige

12 12 58 Dnr 2015:214 Styrdokument för mottagande av ensamkommande barnoch ungdomar till Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar att en årlig utvärdering och rapport ska ges till kommunstyrelsen, att IT-chefens yttrande ska tas med i styrdokumentet, samt att i övrigt anta styrdokumentet. Ärendet Jokkmokks Kommun har sedan 2008 en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ett antal ensamkommande barn (EKB) varje år. Antalet boendeplatser i överenskommelsen har varierat under åren. Migrationsverket har sedan en utökad möjlighet att anvisa fler EKB än det antal en kommun har i sin överenskommelse. Jokkmokks Kommun ersätts av Migrationsverket enligt en modell som tillämpas nationellt Inga kommunala medel tillförs någon av boendeverksamheterna för EKB. Idag sker en samordning av de medel som återsöks från Migrationsverket. Enhetschefen för Ungdomsboendet Jokken/SG61 återsöker de medel som enbart rör boendena. Integrationssamordnaren återsöker de medel som rör deras verksamhet och en ekonom återsöker övriga medel i samverkan med skolchef och chef för biståndsenheten. I detta styrdokument har hänsyn tagits till den checklista som Rädda Barnen har tagit fram för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Jokkmokks Kommun har ett styrdokument kring mottagande av EKB som är från 2010 och därmed inaktuellt. Kommunstyrelsen har därför gett enhetschef Christel Falk i uppdrag att i samråd med övriga parter ta fram ett aktuellt styrdokument för all kommunal verksamhet kring mottagandet av EKB. Under utredningen av detta styrdokument har antalet EKB varierat vilket ställer höga krav på alla inblandade aktörer. Trots vår föränderliga värld fortsättning

13 fortsättning har dialog förts med Länsstyrelsen, företrädare för skolverksamheten, överförmyndaren, integrationssamordningen, socialtjänsten och medarbetarna vid Ungdomsboendet Jokken. Styrdokumentet är framtaget i samverkan med de olika verksamheterna som representeras av: Gunilla Nyberg, Integrationssamordningen, Maria Larsson, Socialtjänsten, Kerstin Fors Mattsson, Skolan samt Pia Eriksson, Överförmyndaren. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade , 3, att begära in ett yttrande på förslaget från socialchefen och IT-chefen till kommunstyrelsens möte den 23 mars. Socialchef Kaisa Björnström har meddelat att hon inte har något att tillägga. IT-chef Bertil Nordqvist har lämnat följande yttrande: IT-funktionen tillhandahåller Internetanslutning via en tjänst i stadsnätet i de fall det är tekniskt möjligt, abonnemangskostnaden för denna tjänst skall bekostas av verksamheten. IT-funktionen supportar endast den fasta anslutningen, eventuellt trådlöst får verksamheten eller de boende själva installera och drifta. IT-funktionen kan till viss del tillhandahålla äldre datorer i den mån det finns tillgängliga datorer dessa tillhandahålls med en standardinstallation av Windows och ingen ytterligare konfiguration eller support. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 3. Tjänsteskrivelse från enhetschef Christel Falk daterad Överenskommelse med Migrationsverket daterad Kopia till Kommunchef Anders Nygårds Socialchef Kaisa Björnström Skolchef Kerstin Fors-Mattsson Enhetschef Christel Falk Integrationssamordnare Gunilla Nyberg Handläggare Nadja Åstot

14 14 59 Dnr 2014:826 Förslag till justering av kommunstyrelsens internramar gällande överförmyndaren och kommunledningskontoret Kommunstyrelsen beslutar att en ramteknisk förändring för 2015 görs mellan kommunledningskontoret och överförmyndaren där budgetramarna fastställs till följande: Kommunledningskontoret: kr Överförmyndaren: kr Ärendet Överförmyndaren ligger idag budgetmässigt under kommunledningskontoret. Då verksamheten är en myndighet med en ganska stor budget till skillnad från exempelvis valnämnden så finns det fördelar med att redovisningsmässigt lyfta ur den ur kommunledningskontorets budget och särredovisa den för att öka tydligheten. Kommunledningskontorets budget för 2015 ligger på kr, av detta så ingår överförmyndaren med netto kr. Kommunchef Anders Nygårds föreslår: Att en ramteknisk förändring för 2015 görs mellan kommunledningskontoret och överförmyndaren där budgetramarna fastställs till följande: Kommunledningskontoret: kr Överförmyndaren: kr Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 10. Tjänsteskrivelse från kommunchef Anders Nygårds daterad Kopia till Ekonomi Personalchef Marianne Engan Ekonomichef Annica Almqvist Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

15 15 60 Dnr 2014:827 Investering i lokal för energiintensiv verksamhet i Porjus Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om bygdemedel med kr för investeringen, samt att i övrigt anvisa medel med kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov för investeringen. Ärendet Regionen har en stor mängd förnyelsebar energi i form av ren vatten- och vindkraft. Regionen har ett unikt elnät i sin stabilitet byggt för affärskritisk gruv-, ståloch pappersmassaindustri. Det kalla klimatet ger stora energi- och miljöbesparingar vid kylning av dataservrar. Regionen har en unik affärsmiljö med vana från affärskritiska industrier och ett stabilt politiskt och miljömässigt klimat. Vattenkraftverken i Jokkmokks kommuns har en överskottsproduktion i befintliga vattenkraftverk vilket är en garant för leveransförmåga. Det finns möjligheter att etablera nära sig nätknutpunkter vilket är en garant för redundans. Det finns ett etablerat samarbete med Vattenfall vilket möjliggör konkurranskraftiga och samordnade erbjudanden. Jokkmokks kommun har rådighet över mark med ytmässigt goda möjligheter till expansionsytor och klusterbildning. Porjus industrihus är en av de siter som skulle lämpa sig väl för en etablering av en serverhall. Etableringen skulle initialt ske i det redan befintliga industrihuset med goda möjligheter till expansion på det redan befintliga industriområdet. Med en färdig byggnad som lämpar sig väl för serverhallsetableringar har man liksom Boden goda möjligheter till att locka etableringar inom branschen. Företag som investerar i serverhallsetableringar ställer höga krav på tid till marknad eller time to market. Det är därför av vikt att alla tillstånd och större anpassningar av lokalen är färdiga innan fastigheten eller siten kan marknadsföras. Nödvändiga anpassningar: fortsättning

16 fortsättning Alla mellanväggar i industridelen måste tas ned för att skapa en öppen yta. Omhändertagande av gammal utrustning kr (oklar uppgift) Rivning av väggar kr Demontering av el kr Transport och deponi kr Byggnadsarbeten kr Fiber kr Oförutsett kr Summa kr Inga åtgärder i ventilation är beräknade. Fastighetskontoret föreslår kommunstyrelsen: Att besluta om att genomföra en anpassning av Porjus Industrihus enligt ovan till en kostnad av kr. Att besluta om att söka bygdemedelsfinansiering för 50 % av kostnaden ( kr). Att ge i uppdrag att söka investeringsstöd för resterande 50 % av kostnaden ( kr). Kommunstyrelsens beslutade , 15, att besluta om att genomföra en anpassning av Porjus Industrihus till en kostnad av kr, att ansöka om bygdemedel med kr, samt att söka investeringsstöd med kr. Länsstyrelsen har sedan dess avslagit ansökan om investeringsstöd. Mot bakgrund av Länsstyrelsens avslag av investeringsstöd föreslår teknisk chef Erik Fagerström kommunstyrelsen att åter ta upp ärendet om iordningställande av lokal för energiintensiv verksamhet i Porjus: Att besluta om att genomföra en anpassning av Porjus Industrihus enligt ovan till en kostnad av kr. Att besluta om att söka bygdemedelsfinansiering för 75 % av kostnaden, kr. fortsättning

17 fortsättning Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 8. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström daterad Kommunstyrelsens beslut , 15. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström daterad Kopia till Länsstyrelsen Ekonomi Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

18 18 61 Dnr 2015:212 Begäran från samhällsbyggaravdelningen om tilläggsinvestering för verksamhetssystem bygg- och miljöreda Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja en tilläggsinvestering på kr för verksamhetsystem byggoch miljöreda. Ärendet 2014 var samhällsbyggaravdelningen tilldelad kr för ett nytt verksamhetsstöd bygg och miljöreda. Avdelningen beställde systemet men det var ej färdigt att levereras förrän början av Vi gjorde då en fråga om överflyttning till 2015 av tilldelade medel för investeringen i verksamhetssystemet. Vilket inte skulle vara något problem enligt de uppgifter vi fick. Då vi nu ska börja betala ser vi av vår förvåning att medlen ej är överförda till 2015 års investeringar. Vi begär därför att en överföring från 2014 års investeringsbudget av kr till 2015 års investeringsbudget för samhällsbyggaravdelningen. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 22. Tjänsteskrivelse från räddningschef Bengt Nilsson daterad Kopia till Kommunfullmäktige

19 19 62 Dnr 2015:213 Resursfördelning för ensamkommande barn Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare beslutet från budgetberedningen som innebär att överförmynderiverksamheten finansieras med kronor årligen avbryts från och med år 2015, att överförmyndaren i stället får kronor från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader år 2015, samt att överförmyndaren från och med budgetprocessen för år 2016 finansierar verksamheten med skattemedel via budgetram i ordinarie budgetprocess. Ärendet Jokkmokks kommun har sedan ett antal år tillbaka jobbat med ensamkommande asylsökande ungdomar. Avtal har skrivits med migrationsverket som reglerat verksamheten och ersättningsnivåer. Under årens lopp har externa resurser byggts upp och senare använts i verksamheten. Nu finns ett ökat behov av mer resurser främst i form av fler tjänster till framförallt barn- och utbildningsnämnden och till socialtjänsten. Därmed finns önskemål från olika delar av verksamheterna i Jokkmokks kommun att nyttja de resurser som byggts upp till att finansiera nya tjänster. Kommunstyrelsens arbetsutskott är den instans som enligt Jokkmokks kommuns interna regelverk ska fatta beslut om hur resurserna ska fördelas. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har i december 2014 beslutat i sina respektive nämnder att ansöka hos kommunstyrelsens arbetsutskott att få nyttja dessa medel i större utsträckning än vad man gör idag. Redan idag uppgår summan av de årliga kostnaderna som finansieras av de externa medlen på balanskontot till ett högre belopp än vad som årligen tillförs balanskontot. De belopp som finns tillgängliga och kan användas till det vi själva prioriterar högst inom den kommunala verksamheten uppgår till ett fast belopp på kronor per år. Dessutom finns rörliga belopp som idag är avsedda för att bedriva den verksamhet som bedrivs. fortsättning

20 fortsättning Dessutom håller regelverket för ersättningarna på att förändras så det är ganska svårt att exakt se vad som kommer att hända i framtiden. Ytterligare interna utredningar bör genomföras inom detta område för att helt kunna säkerställa hur länge dessa resurser räcker i syfte att få ett bättre beslutsunderlag till framtida beslut inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Utifrån resonemang från många olika håll finns ett förslag som även kommunchef Anders Nygårds stödjer att överförmynderiverksamheten inte längre ska finansieras från dessa externa balanskontomedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 2, att finansiera ytterligare en halvtidstjänst inom barn- och utbildningsnämndens område vilket totalt sett innebär att barn- och utbildningsnämnden får 1,5 heltidstjänster finansierat från balanskontopengarna. För tydlighetens skull föreslås i sammanhanget att gymnasieskolan Bokenskolan får fortsatt finansiering till samma grad som tidigare beslut vilket innebär att en tjänst på 75 procent finansieras via balanskontot där migrationsverkets pengar samlas. Att besluta att finansiera en utökning med en 75-procentstjänst inom socialnämndens område så att det blir totalt 1,5 heltidstjänster inom socialtjänsten. Den utökningen föreslås dock finansieras via ersättningen på kronor som betalas ut varje gång ett ensamkommande barn får PUT och att ersättningen ska gå till biståndsenheten i stället för som idag till integrationsverksamheten. Migrationsverkets tanke med denna ersättning är att ersättningen ska täcka kostnader för särskilt förordnande och andra särskilda kostnader inom socialtjänsten. Att eftersom regelverket kring finansieringen av verksamheterna för ensamkommande ungdomar och andra frågor kring ersättningar i integrationsfrågor är väldigt komplicerade och att regelverket dessutom förändras hela tiden så bör frågan utreds vidare av utvecklingskontoret. Att utredare Anna Hövenmark utreder ersättningsnivåer inom detta område för att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få ett bättre beslutsunderlag för hur medlen ska användas i Jokkmokks kommuns olika verksamheter i framtiden. Att uppdra till ekonomifunktionen att eftersöka de extraordinära kostnaderna som uppstår för förskolan och grundskolan. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 2. fortsättning

21 fortsättning Tjänsteskrivelse från kommunchef Anders Nygårds daterad Barn- och utbildningsnämndens beslut , 66. Socialnämndens beslut , 123. Kopia till Ekonomi Ekonomichef Annika Almqvist Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

22 22 63 Dnr 2015:215 Förslag från skolchefen på stipendier för att underlätta kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till skolchefen att komma in med en årlig utvärdering av stipendierna, samt att uppdra till skolchefen att hitta arbetsformer med lärarfacken för att ta fram lämpliga kandidater till stipendierna. att kostnaderna för stipendierna delas lika mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden Ärendet Under perioden kommer sju lärare, sju förskollärare och en fritidspedagog att gå i pension i Jokkmokks kommun, under förutsättning att de tjänstgör till 65 års ålder. Därutöver kan vi räkna med att det kommer att finnas anställda som av olika skäl väljer att avsluta sin anställning vilket vi kommer att utveckla strategier för att förhindra. Vi har under de senaste åren upplevt allt större svårigheter att rekrytera pedagoger med rätt behörighet. Antalet sökande till våra lediga tjänster har hela tiden minskat och är i dagsläget obefintliga. Med anledning av detta vill vi nu uppmuntra sökanden från vår kommun att studera på lärarutbildningen då vi tror att vår möjlighet att rekrytera personal därmed skulle öka. Förslag till åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen Införande av Stipendium för blivande lärare, förskollärare och fritidspedagoger De utbildningar som kan ge stipendium är: -Förskollärarutbildning (3,5 år), -Lärarutbildning - grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem (3 år), -Lärarutbildning - grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (4 år), -Lärarutbildning - grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (4 år), fortsättning

23 fortsättning -Ämneslärarprogrammet - inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (4,5 år). Den person som kan bli aktuell för stipendium skall vara folkbokförd i Jokkmokks kommun och ska kunna uppvisa terminsregistrering vid varje termin. Vid läsårets slut skall det uppvisas att uppgjord studieplan har följts, enligt samma krav som CSN, Centrala studiestödsnämnden, har efter det första läsåret. Det innebär att resultatkravet är 75 % avklarade högskolepoäng av läsårets totala poäng. Kan inte samtliga ovan nämnda kriterier uppfyllas så uteblir stipendiet. Urvalet av vilka som ska få stipendium och upprättandet av kriterier för detta sker av skolkontoret i samråd med lärarfacken. Förslag 1. Stipendium på 3000 kr/mån i 9 månader, kostnad kr/år/person samt att efter avslutade studier så garanteras en tillsvidareanställning som behörig lärare i kommunen. Efter att man som nyanställd har arbetat i 3 år åt kommunen utfaller en ersättning på kr ut. Kostnad vid stipendium och ersättning för totalt 7 personer beräknat på 4 års studier. År Antal Kostnad 1 3 st. som får stipendiet kr 2 6 st. som får stipendiet kr 3 7 st. som får stipendiet kr 4 7 st. som får stipendiet kr 5 4 st. som får stipendiet kr 6 1 st. som får stipendiet kr 7 3 st. som har arbetet 3 år kr 8 3 st. som har arbetat 3 år kr 9 1 st. som har arbetat 3 år kr År 10 har totalt 7 st. fått stipendium och har arbetat för kommunen i 3 år, inga övriga kostnader år 10 för dessa individer. Förslag kr i ersättning till den som nyanställs som behörig lärare på en tillsvidaretjänst från höstterminen 2015, ersättningen utfaller efter att den anställde har arbetat i 3 år. fortsättning

24 fortsättning Förslag 3. Litteraturstipendium på 5000kr/termin vilket inte kan kombineras med förslag 1. Införande av lönepåslag till i dag tillsvidareanställda förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer Förslag 4. Att utöver ordinarie lönerevision ge samtliga tillsvidareanställda förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer ett lönepåslag på X antal kronor i samband med 2015 års lönerevision. Förslag till beslut Att Kommunstyrelsen fattar beslut utifrån ovan angivna förslag och att det ej belastar Barn- och utbildningsnämndens budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 13, att ge stipendium på 3000 kr/mån i 9 månader, kostnad kr/år/person samt att efter avslutade studier så garanteras en tillsvidareanställning som behörig lärare i kommunen. Efter att man som nyanställd har arbetat i 3 år åt kommunen utfaller en ersättning på kr ut. Att ge kr i ersättning till den som nyanställs som behörig lärare på en tillsvidaretjänst från höstterminen 2015, ersättningen utfaller efter att den anställde har arbetat i 3 år. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , 13. Tjänsteskrivelse från skolchef Kerstin Fors-Mattsson daterad Överläggningar i kommunstyrelsen Jonas Wiandt (fp) föreslår att skolchefen får i uppdrag att komma in med en årlig utvärdering av stipendierna, samt att skolchefen får i uppdrag att hitta arbetsformer med lärarfacken för att ta fram lämpliga kandidater till stipendierna. Kopia till Barn- och utbildningsnämnden Kommunchef Anders Nygårds Skolchef Kerstin Fors-Mattsson

25 25 64 Dnr 2015:147 Bygdemedelsansökan- Jokkmokks fiskevårdsföreningar, fiskevårdande åtgärder Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka bygdemedelsansökan. Ärendet En ansökan om bygdemedel på kr har inkommit från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar. Ansökan avser bidrag till fiskevårdande åtgärder till kommunens olika fiskevårdsföreningar. Kommunstyrelsen beslutade , 166, att årligen avsätta kr i bygdemedel för fiskevårdande åtgärder under förutsättning att årliga redovisningar görs vad medlen används till. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 11. Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Fiskevårdsföreningar inkommen Kommunstyrelsens beslut , 166. Kopia till Länsstyrelsen Sökande Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

26 26 65 Dnr 2014:574 Ansökan om medel- Naturskyddsföreningen Norrbotten, Framtidsveckan 2015 Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan. Reservationer Henrik Blind (mp) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Naturskyddsföreningen Norrbotten ansöker om kr i medfinansiering för projektet Framtidsvecka i Norrbotten Naturskyddsföreningen önskar också att Jokkmokks kommun deltar med olika självfinansierade arrangemang under Framtidsveckan. Projektets syfte är att arrangera/samordna en veckas publika arrangemang under 2015 i Norrbottens alla kommuner. Arrangemangen ska ha ett hållbarhets- och omställningsperspektiv. Projektet beräknas pågå mellan till Enligt kostnadsbudgeten har projektet en total budget på kr. Projektledarkostnader och föreläsare uppgår till kr och egen personal till kr. Det senare är Naturskyddsföreningens egen personal. Finansiering har sökts från Länsstyrelsen, Norrbottens Läns Landsting samt länets kommuner. Utredare Lars Bergqvist har yttrat sig över ansökan. Fokus på hållbarhet, omställning, energi och klimat är viktigt i en nutid som präglas av alarmerande rapporter. Ett flertal initiativ och återkommande evenemang och arrangemang genomförs med dessa perspektiv. Jokkmokks kommun deltar årligen i EU:s Energivecka och Hållbarhetsveckan. Naturskyddsföreningens projekt Framtidsveckan 2015 påminner starkt om initiativ som idag redan genomförs av andra aktörer. De initiativ som Jokkmokks kommun redan idag är delaktig i fodrar självfinansierande arrangemang och utrymmet för ytterligare arrangemang är begränsat både, personellt och ekonomiskt. fortsättning

27 fortsättning Utvecklingskontoret anser att fokus och resurser bör prioriteras till dem arrangemang Jokkmokks kommun redan investerat i och att kommunstyrelsen bör avslå ansökan. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 16. Tjänsteskrivelse från utredare Lars Bergqvist daterad Kopia till Sökande

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S),

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer